ισολογισμος 2012 - ATnet Communications Α.Ε.

ATNET COMMUNICATIONS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ: 5508701000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.:55701/01ΔΤ/Β/03/28(05)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Αξία
κτήσεως
6.182,85
21.864,00
28.046,85
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
37.808,73
62.111,41
99.920,14
Αποσβέσεις
6.182,80
21.863,79
28.046,59
14.763,44
61.871,87
76.635,31
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ/σμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
23.045,29
239,54
23.284,83
Αξία
κτήσεως
6.182,85
21.784,00
27.966,85
37.808,73
57.468,60
95.277,33
Αποσβέσεις
5.182,81
20.251,82
25.434,63
12.528,78
56.048,90
68.577,68
3.154,23
3.154,23
26.439,06
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
II. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον : προβλέψεις
3α. Επιταγές εισπρακτέες
3β.Επιταγες σε καθυστέρηση
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχ/σεως προκατ. & πιστώσεων
Αναπόσβεστη
αξία
0,05
0,21
0,26
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
257.624,01
14.257,02
1.120,00
227.090,04
126.525,26
626.616,33
25.279,95
1.419,70
26.699,65
3.096,23
3.096,23
29.795,88
528,58
0,00
528,58
266.896,43
9.272,42
Αναπόσβεστη
αξία
1.000,04
1.532,18
2.532,22
1.171,15
0,00
4.280,42
306.176,68
3.808,21
302.368,47
81.453,17
1.120,00
218.343,42
29.212,20
629.387,99
Σύνολο κυκλοφ.ενεργητικού (ΔI+ΔΙI+ΔIV)
1.044,66
270.603,40
271.648,06
898.792,97
10.362,67
105.103,84
115.466,51
749.134,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)
925.232,29
781.463,02
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών
1.092.842,22
Μείον: Κόστος πωληθέντων
498.514,40
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
594.327,82
Πλέον: 'Άλλα Έσοδα εκμεταλλεύσεως
10.694,16
Σύνολο
605.021,98
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
167.742,24
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
280.942,84
448.685,08
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως
156.336,90
Πλέον:
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
0,00
Μείον :
3. Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα
29.980,12
-29.980,12
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
126.356,78
II. ΠΛΕΟΝ: Eκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγ. χρησεων
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. 'Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβ.παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ( κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
Ποσά κλειόμ.
χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. Κεφάλαιο μετοχικό
(20.000 μετοχές των 3,00 ευρώ εκάστη)
1. Καταβλημένο
IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+AIII+ΑIV+ΑV)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙI. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λ/βραχ.υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)
761.642,64
174.528,25
587.114,39
112.321,44
699.435,83
156.661,79
448.041,56
604.703,35
94.732,48
0,00
25.506,06
918,32
145,97
5.464,21
446,18
60.000,00
3.360,00
3.360,00
10.434,53
5.715,80
131.038,87
41.383,07
131.038,87
204.833,40
41.383,07
110.458,87
1.902,63
0,00
45,66
113.511,77
61.239,69
28.254,72
514.203,42
719.157,89
3.855,02
16.201,57
136.003,63
108.737,33
46.016,91
22.003,38
338.186,31
671.004,15
1.241,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
925.232,29
3.808,21
Ποσά κλειόμ.
χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
Υπόλοιπο αποτ/των κερδών/(ζημιών) προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
781.463,02
14.787,07
14.787,07
Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2011
120.255,93
41.383,07
161.639,00
25.881,40
135.757,60
64.975,73
(6.867,43)
58.108,30
14.547,17
43.561,13
4.718,73
131.038,87
135.757,60
2.178,06
41.383,07
43.561,13
-25.506,06
69.226,42
ΑΘΗΝΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
-4.250,69
64.975,73
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. AK 600817
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 590766
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
0,00
120.255,93
60.000,00
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
3,70
0,00
10.669,59
10.669,59
Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2011
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
0,00
427,65
-6.100,85
120.255,93
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
0,00
64.975,73
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΑΡ.ΟΕ 14879 Α' ΤΑΞΗΣ