Οικονομικά Στοιχεία 2012

OLYMPIC SPORTS
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20289/02/Β/89/55
(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Β.
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ.
ΙΙ.
Α.
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
ΙΙ.
1.239,55
35.466,12
33.329,07
2.137,05
Ι.
35.216,43
33.191,44
2.024,99
35.216,43
30.374,13
4.842,30
456.151,59
109.499,46
105.458,79
706.326,27
330.389,98
41.157,73
99.422,42
504.161,57
125.761,61
68.341,73
6.036,37
202.164,70
472.429,30
109.499,46
95.236,88
712.382,07
320.090,39
41.014,36
85.951,90
477.430,78
152.338,91
68.485,10
9.284,98
234.951,29
IV. Aποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών
διατάξεων νόμων
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέματα
3. Παραγωγή σε εξέλιξη
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα
υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
352,16
352,16
202.516,86
235.303,45
39.433,29
190.457,44
190.503,17
21.256,14
211.713,58
21.256,14
211.759,31
-74.998,08
1.712.901,04
1.637.902,96
341.212,94
1.372.557,07
1.713.770,01
2.318.416,54
2.394.329,32
0,00
8.676,54
148.505,31
32.105,00
1.692.227,14
179.602,20
32.105,00
1.745.077,14
410.735,39
720.484,11
2.096,63
312.611,12
3.318.764,70
410.735,39
1.130.099,57
62.576,74
242.627,58
3.802.823,62
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού
62.246,95
62.246,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
5.699.428,19
6.268.076,43
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV)
Β.
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
2. Λοιπές προβλέψεις
Γ.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2. Γραμμάτια πληρωτέα
2α. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
31.940,56
69.373,85
3.929.047,42
33.745,39
0,00
355.095,89
215.095,76
719.622,98
5.252.607,44
4.501.260,61
26.745,39
0,00
355.095,89
215.095,76
823.953,59
5.922.151,24
6.719,47
97.980,58
104.700,05
5.847,95
33.262,89
39.110,84
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
5.495.671,78
6.030.635,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)
5.699.428,19
6.268.076,43
ΙΙ.
Δ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
ΙΙ.
468.800,00
37.433,29
98.931,00
138.364,29
Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α. Επιταγές εισπρακτέες
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση
3γ. Επιταγές σε εγγύηση
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
11. Χρεώστες διάφοροι - Ελληνικό Δημόσιο
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ: 1. ΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ/ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
138.063,41
7.794,69
389,18
7.405,51
2.887,00
83.001,35
33.684,09
1.701.991,12
994.681,91
707.309,21
142.503,24
75.415,79
217.919,03
489.390,18
17.360,24
472.029,94
14.685,66
-80.114,35
-72.708,84
33.684,09
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2012
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
234.981,61
89.123,51
145.858,10
82.521,01
55.542,40
Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2011
468.800,00
V. Aποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Ι.
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
(16.000 μετοχές των 29,30 €)
1. Καταβλημένο
34.226,57
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Ι.
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2012
35.466,12
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Δ.
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
31.289,03
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)
προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος
Ζημίες εις νέον/Κέρδη προς διάθεση
Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2011
-72.708,84
455.426,57
0,00
-72.708,84
2.289,24
-74.998,08
1.374.687,96
1.830.114,53
96.255,06
1.733.859,47
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
17.958,57
1.715.900,90
1.733.859,47
-16.603,37
455.426,57
57.277,21
0,00
-72.708,84
57.277,21
0,00
455.426,57
Πειραιάς, 30 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Έκθεση επί των
ΟικονομικώνΦΩΤΙΟΣ
Καταστάσεων.
Α.Δ.Τ. Χ 720129
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Η 899248
ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Α.Δ.Τ. Ν 099316
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας OLYMPIC SPORTS Α.Ε.
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας OLYMPIC SPORTS Α.Ε., οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε
την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του
κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της
εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1. Στις απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού € 215.095,76 για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη των ζημιών από τη μη
ρευστοποίηση μέρους των επίδικων αυτών απαιτήσεων. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η εταιρεία θα έπρεπε να σχηματίσει πρόβλεψη συνολικού ποσού € 20.000 περίπου. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις
λογιστικές αρχές που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.) με συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες, τα αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 20.000,00 περίπου. 2.
Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.), δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, το
συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε € 1.500,00, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 1.500,00 και τα αποτελέσματα χρήσης ομοίως αυξημένα κατά €
1.500,00. 3. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά με περαίωση για τις χρήσεις 2007, 2008 και 2009 και οι διαφορές που προέκυψαν συνολικού ποσού € 79.156,10 βάρυναν ισόποσα τα ίδια κεφάλαια μέσω της διάθεσης των αποτελεσμάτων. Η χρήσεις 2010,
2011 και 2012 δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά με συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις αυτές να μην έχουν καταστεί οριστικές και δεδομένου ότι η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν
στάδιο η εταιρεία δεν σχημάτισε σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις της σε σχέση με την υποχρέωση που τυχόν προκύψει από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων αυτών.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της
Εταιρείας OLYMPIC SPORTS Α.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις
διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2013
Γεώργιος Ν. Γκιπάλης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αρ Μ ΣΟΕΛ 20341
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125