οικονομικες καταστασεις οικ. χρησης

"ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
με δ.τ. «ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ»
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 14967345000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66867/26/Β/08/04)
(Ποσά σε ΕΥΡΩ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Β.
Γ.
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ίδρυσης & α΄εγκατ/σης
4. Λοιπά έξοδα εκγαταστάσεως
150.479,99
286.756,71
437.236,70
263.709,17
375.625,84
639.335,01
124.364,46
212.699,61
337.064,07
139.344,71
162.926,23
302.270,94
0,00
1.535.715,83
369.023,60
8.670.127,07
369.023,60
10.090.253,71
0,00
1.129.533,72
369.023,60
8.960.719,99
1.520.005,68
224.644,32
1.243.588,03
13.563.104,53
667.933,74
87.819,12
958.888,42
3.250.357,11
852.071,94
136.825,20
284.699,61
10.312.747,42
1.480.027,88
195.794,32
1.220.660,22
13.355.759,73
526.509,31
67.524,27
874.640,09
2.598.207,39
953.518,57
128.270,05
346.020,13
10.757.552,34
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέματα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & ασφαλειών
V. Aποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο (κερδών - ζημιών) χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρησεων
7.515.000,00
7.515.000,00
588.872,80
-1.374.276,10
-785.403,30
288.466,35
-1.662.742,45
-1.374.276,10
11.379.596,70
10.790.723,90
933.750,00
1.360.685,24
246.633,82
196.747,27
290.650,99
344.630,15
122.043,90
339.086,31
401.637,55
414.410,33
241.286,94
161.828,75
602.535,25
878.427,56
2.681.668,94
373.500,00
1.377.220,82
3.308.970,70
3.615.418,94
4.669.655,94
1.013,71
1.013,71
6.379,51
6.379,51
10.335.034,62
10.775.995,69
141.023,41
141.023,41
135.874,07
135.874,07
3.821.234,85
14.102,00
360.419,16
4.195.756,01
3.821.449,71
12.321,97
327.545,68
4.161.317,36
75.558,26
39.505,39
115.063,65
42.467,98
22.155,86
64.623,84
4.451.843,07
4.361.815,27
4.253,35
4.253,35
26.677,45
26.677,45
14.996.029,35
15.466.759,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
14.996.029,35
15.466.759,35
2.770.000,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & ασφαλειών
2.770.000,00
2.770.000,00
Γ.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
3. Δάνεια Τραπεζών
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες Λ/. βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ ΓΙΙ)
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα
€ 2.770.000,00 για τη κάλυψη χορηγηθέντων τραπεζικών δανείων το ύψος των οποίων ανέρχονταν στις 31.12.2013 στο ποσό
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
4.853.760,92
3.332.102,54
1.521.658,38
50.949,74
1.572.608,12
760.867,08
811.741,04
4.434.052,95
3.451.596,09
982.456,86
81.259,25
1.063.716,11
622.408,32
441.307,79
18,07
26,74
-143.397,47
668.343,57
157.322,50
0,00
0,00
0,00
Μείον:
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
78.322,65
2. Έκτακτες ζημίες
1.148,12
3. Εξοδα προηγ.χρήσεων
0,00
79.470,77
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη )
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
752.797,48
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
752.797,48
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
4.650.000,00
18.443,35
2.770.000,00
143.415,54
4.650.000,00
22.287,20
Σημείωση: Επί των ακινήτων της εταιρείας εχει εγγραφή προσημείωση υποθήκης
€ 1.631.052,15.
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. ΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμεταλλεύσεως
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2012
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις
επενδύσεων
Δ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Eσοδα προηγούμενων χρήσεων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
(465.000 μετοχές των 10 ευρώ)
1. Καταβλημένο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV)
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα
11. Χρεώστες διάφοροι
Ι.
Ι.
3. Επιχ/σεις επενδ. πάγιου ενεργητικού
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Ε.
116.029,18
88.869,13
204.898,31
369.023,60
10.205.842,90
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Ι.
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2013
Α.
266.509,17
375.625,84
642.135,01
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων
Δ.
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ) χρήσεως
588.872,80
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)
προηγούμενων χρήσεων
-1.374.276,10
Σύνολο
-785.403,30
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο
Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2012
288.466,35
0,00
-785.403,30
-1.662.742,45
-1.374.276,10
0,00
-1.374.276,10
-157.295,76
284.012,03
7.336,12
26.253,00
33.589,12
27.009,99
-79.470,77
588.872,80
2.124,81
29.134,80
4.454,32
288.466,35
1.050.868,90
0,00
588.872,80
1.050.868,90
0,00
288.466,35
Καλαμάτα, 30 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
Ο ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 065018
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΒΙΡΒΙΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 236378
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 085380
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας "ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με δ.τ. «ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης
Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις :Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη
ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του
ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου
των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη: Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) ) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχουν λογισθεί εκπτώσεις πωλήσεων λόγω απόδοσης
ποσών επιστροφής “ rebate” και "clawback", ποσού ευρώ 768 χιλ. που αναλογούν στη κλειόμενη χρήση, με συνέπεια η αξία των απαιτήσεων από πελάτες, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα
αυξημένα. 2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν.2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013,
το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 56 χιλ. περίπου , με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 56 χιλ. περίπου, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 56 χιλ.
περίπου και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 11 χιλ. περίπου. 2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2009 έως και 2012. Ως εκ τούτου τα
φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν
έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη: Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας "ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με δ.τ. «ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση
για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων: Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 8 Μαίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αλέξανδρος Διον. Σφυρής
Αρ Μ ΣΟΕΛ 14861
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125