2013 - ΓΙΟΞΑΣ

ΓΙΟΞΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1/1/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 8850401000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15464/01∆Τ/Β/87/26(2009))
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά Κλειοµένης χρήσεως 2013
Αξία Κτήσ.
Αποσβέσεις
Αναπ. Αξία
184.499,38
132.658,17
51.841,21
============ ============ ============
Ποσά Προηγουµένης χρήσεως 2012
Αξία Κτήσ.
Αποσβέσεις
Αναπ. Αξία
184.499,38
114.208,22
70.291,16
============ ============ ============
146.866,46
============
141.074,96
============
5.791,50
============
142.413,37
============
140.542,12
============
1.871,25
============
14.431.527,34
2.669.262,37
0,00
2.640.268,56
14.431.527,34
28.993,81
14.431.527,34
2.669.262,37
0,00
2.638.284,81
14.431.527,34
30.977,56
135.606,41
136.279,44
352.539,64
152.266,18
-----------------------------------17.877.481,38
============
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
18.024.347,84
============
ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακρ/σµες χρηµ/κές απαιτήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα
1. Εµπορεύµατα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
107.008,33
74.808,50
330.085,54
0,00
-----------------------------------3.152.170,93
============
3.293.245,89
============
28.598,08
61.470,94
22.454,10
152.266,18
-----------------------------------14.725.310,45
============
14.731.101,95
============
123.606,41
117.171,31
345.291,67
83.901,78
-----------------------------------17.770.760,88
============
17.913.174,25
============
104.002,58
81.076,67
323.309,98
0,00
-----------------------------------3.146.674,04
============
3.287.216,16
============
19.603,83
36.094,64
21.981,69
83.901,78
-----------------------------------14.624.086,84
============
14.625.958,09
============
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώµατες Ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις
ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα — Οικόπεδα
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα
4. Μηχανήµατα — Τεχν. εγκαταστάσεις
& λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
5. Μεταφορικά µέσα
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές
5.759,19
============
14.736.861,14
============
8.353,39
============
14.634.311,48
============
1.458.575,77
1.010.729,43
0,00
287.754,33
26.944,30
2.796,28
-----------------------------------2.786.800,11
============
IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταταθέσεις όψεως & προθεσµίας
7.543,39
141.591,16
------------------------------------
149.134,55
============
7.050.067,65
============
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδα επόµενων χρήσεων
3. Λοιποί µεταβατικοί λογ/σµοί ενεργητικού
4.183,41
206.273,28
------------------------------------
210.456,69
============
22.049.226,69
============
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+∆+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογ/σµοί εγγυήσεων
& εµπράγµατων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο
1. Καταβληµένο
(Μετοχές 166.847 των 41,00.- € εκάστη)
ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπρ/γής-Επιχορ. επενδύσεων
2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή
αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
ΙV. Αποθεµατικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό
V. Αποτελέσµατα εις νέον
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέον
Υπόλοιπο ζηµιών προηγ. χρήσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α
1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2. Λοιπές προβλέψεις
4.547.594,58 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
72.839,62 Ι. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
-----------------------------------1. Οµολογιακά δάνεια
4.620.434,20
============
2. ∆άνεια Τραπεζών
1.518.410,39
1.119.759,43 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
4.328,97
269.273,66 2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρ/νες)
3. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχρεώσεων
18.232,18
4. Προκαταβολές πελατών
4.274,53
-----------------------------------5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη
2.934.279,16
============
6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί
7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
17.457,20
πληρωτέες στην επόµενη χρήση
121.721,23
-----------------------------------139.178,43 10. Μερίσµατα πληρωτέα
============ 11. Πιστωτές διάφοροι
7.693.891,79
============
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
4.995,98
98.661,62 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
-----------------------------------2. Εξοδα χρήσεως δουλευµένα
103.657,60
============
22.502.152,03 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆)
============
4.093.505,58
20.627,41
-----------------------------------4.114.132,99
============
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρ/νες)
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση
10. Επισφαλείς — Επίδικοι πελάτες & χρεώστες
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασµοί διαχ. προκ/λών & πιστώσεων
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
9.793.931,96
9.792.923,00
5.040.000,00
------------------------------------
5.040.000,00
------------------------------------
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σµοί εγγυήσεων
& εµπράγµατων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως
Ποσά Κλειοµ.
χρήσ. 2013
Ποσά Προηγ.
χρήσ. 2012
6.840.727,00
============
6.768.772,00
============
0,00
============
139.035,21
============
393.039,69
============
392.675,54
============
0,00
—56.667,89
0,00
------------------------------------
—10.368,98
------------------------------------
0,00
============
—67.036,87
============
7.233.766,69
============
7.233.445,88
============
25.079,88
66.992,55
15.000,00
------------------------------------
15.000,00
------------------------------------
40.079,88
============
81.992,55
============
6.681.976,00
7.977.512,00
900.000,00
------------------------------------
0,00
------------------------------------
7.581.976,00
============
7.977.512,00
============
1.281.277,40
4.260,70
4.005.101,67
67.182,23
101.172,84
39.290,01
753.094,97
32.284,69
4.812.464,94
70.593,99
85.246,72
39.586,90
1.395.536,00
135.649,20
71.614,65
-----------------------------------7.101.084,70
============
14.683.060,70
============
1.022.808,00
202.495,83
67.202,77
-----------------------------------7.085.778,81
============
15.063.290,81
============
92.319,42
============
22.049.226,69
============
123.422,79
============
22.502.152,03
============
9.793.931,96
9.792.923,00
5.040.000,00
------------------------------------
5.040.000,00
------------------------------------
14.833.931,96
14.832.923,00
14.833.931,96
14.832.923,00
============ ============
============
============
Σηµειώσεις: 1. Η τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων έγινε σύµφωνα µε το Ν.2065/92 στη χρήση 2012.
2. Στην κλειόµενη χρήση µε απόφαση της από 10/06/2013 Γεν. Συνελεύσεως των µετόχων το µετoxικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 71.955,00 € µε την έκδοση 1.755 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 41,00 € η κάθε µία. Η αύξηση αυτή πραγµατοποιήθηκε µε την κεφαλαιοποίηση ίσου
ποσού από την υπεραξία αρχικού ποσού € 139.035,21 που προέκυψε στην χρήση 2012 από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων βάσει Ν. 2065/92 και όπως αυτή διαµορφώθηκε τελικά µετά από την αφαίρεση του χρεωστικού υπολοίπου € 67.036,87 του λογ. «Κέρδη και
Ζηµίες» που αφορά ζηµίες χρήσεων 2011 και 2012 , σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2065/1992 ( ΦΕΚ 4774/31.07.2013).
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ — 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσµατα
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
2. Εκτακτα κέρδη
3. Εσοδα προηγουµένων χρήσεων
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων
Ποσά Κλειοµένης χρήσεως 2013
8.582.025,37
6.553.353,73
-----------------------------------2.028.671,64
17.446,68
-----------------------------------2.046.118,32
306.336,53
873.294,85 -----------------------------------1.179.631,38
-----------------------------------866.486,94
397,61
795.462,86 -----------------------------------—795.065,25
-----------------------------------71.421,69
Μείον:
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
222,00
2. Εκτακτες ζηµίες
7.612,00
3. Εξοδα προηγουµένων χρήσεων
5.515,45
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
41.864,95
-----------------------------------Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµ/νες στο λειτ/κο κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
Ποσά Προηγουµένης χρήσεως 2012
9.217.181,89
6.960.222,69
-----------------------------------2.256.959,20
15.672,90
-----------------------------------2.272.632,10
304.114,45
1.001.478,10 -----------------------------------1.305.592,55
-----------------------------------967.039,55
1.848,54
939.558,71 -----------------------------------—937.710,17
-----------------------------------29.329,38
8.645,80
7.001,02
3.011,87
41.912,67
-----------------------------------60.571,36
55.214,40
------------------------------------
13.087,10
0,00
74,92
25.451,19
-----------------------------------38.613,21
5.356,96
-----------------------------------76.778,65
42.555,74
42.555,74
------------------------------------
1.108,76
0,00
341,21
45.137,02
------------------------------------
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως
(+): Υπόλοιπο αποτ/των (ζηµιών)
προηγούµενων χρήσεων
Συµψηφισµός ζηµιών µε ∆ιαφορές από
αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών
στοιχείων βάσει Ν.2065/92
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήµατος
2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο
λειτουργικό κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση/Ζηµίες εις νέον
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεµατικό
Ποσά Κλειοµ.
χρήσ. 2013
76.778,65
Ποσά Προηγ.
χρήσ. 2012
21.355,60
—67.036,87
—10.368,98
67.036,87
------------------------------------
0,00
------------------------------------
30.755,20
20.075,99
45.659,30
-----------------------------------76.414,50
57.947,50
------------------------------------
364,15
============
—67.036,87
============
364,15
------------------------------------
0,00
------------------------------------
76.778,65
364,15
============
46.586,99
------------------------------------
10.986,62
78.023,49
0,00
============
—7.973,78
-----------------------------------21.355,60
82.043,09
0,00
------------------------------------
76.778,65
============
82.043,09
------------------------------------
0,00
-----------------------------------21.355,60
============
Αιγάλεω, 30 Απριλίου 2014
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ∆. ΓΙΟΞΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 354961/2006
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛ. ΚΟΥΡΟΥΘΑΝΑΣΗ
Α.∆.Τ. ΑΕ 559608/2007
ΑΝΤΩΝΙΑ Κ. ΣΤΕΛΛΑΚΗ
Α.∆.Τ. Σ 544793/1997 — Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 0013610/7.5.01 A΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας “ΓΙΟΞΑΣ Α.Ε.Ε.”
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΓΙΟΞΑΣ Α.Ε.Ε., οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία
αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και
τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη
του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και
διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε
συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής θέµατα: 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν σχηµατίστηκε
επαρκής πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013, η σχηµατισθείσα από την εταιρία πρόβλεψη ποσού ευρώ 25.000 περίπου, υπολείπεται κατά ευρώ 90.000 περίπου του ποσού που έπρεπε να έχει σχηµατιστεί, µε συνέπεια οι προβλέψεις να εµφανίζονται
µειωµένες κατά ευρώ 90.000 περίπου και τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων ισόποσα αυξηµένα. 2) Στους λογαριασµούς απαιτήσεων περιλαµβάνονται και επισφαλείς-επίδικες και σε καθυστέρηση απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 287.000 περίπου για τις οποίες δεν έχει σχηµατιστεί
σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών. Με βάση τον έλεγχό µας εκτιµούµε ότι έπρεπε να έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 96.000 περίπου. Ο µη σχηµατισµός της απαιτούµενης πρόβλεψης έχει σαν συνέπεια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα, η αξία των
απαιτήσεων, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων. 3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2009 έως 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία
δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουµε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του
ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Γνώµη µε Επιφύλαξη Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της
Εταιρείας ΓΙΟΞΑΣ Α.Ε.Ε. κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013, και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 20 Μαΐου 2014
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή
ΑΜ ΣΟΕΛ: 148
ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΜ/ΣΟΕΛ: 10741