ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 1864 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 37η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 13162/01ΑΤ/Β/86/0061
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά Κλειοµένης χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Αξία Κτήσ.
Αποσβέσεις
Αναπ. Αξία
4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως
1.806,00
1.806,00
0,00
============= ============= =============
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις
71.390,00
71.390,00
0,00
=============== ============= =============
ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-Οικόπεδα
1.630.818,90
1.630.818,90
3. Κτίρια & τεχνικά έργα
1.148.992,21 1.127.720,77
21.271,44
4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκαταστάσεις
199.219,34
155.515,23
43.704,11
5. Μεταφορικά Μέσα
28.026,97
28.024,50
2,47
6.'Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός
371.869,49
367.151,10
4.718,39
−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)
3.378.926,91
1.678.411,60
1.700.515,31
=============== ============= =============
ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακρ/σµες χρηµ/µικές απαιτήσεις
7. Λοιπές µακρ/σµες απαιτήσεις
3.393,09
==============
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+Γ ΙΙ+Γ ΙΙΙ)
1.703.908,40
==============
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα
1.Εµπορεύµατα
214.541,37
2.Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή
3.185,18
4. Α’ & βοηθ. ύλες-Αναλώσιµα υλικά-Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας
164.965,04
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
78.989,13
−−−−−−−−−−−−−−−
461.680,72
===============
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
536.739,60
2. Γραµµάτια εισ/κτέα -Χαρτοφυλακίου
10195,25
-στις τράπεζες για εγγύηση
0,00
10.195,25
--------------------------3αΕπιταγές εισ/τέες(µεταχρονολογηµένες)
193.896,24
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση
41.717,07
8.∆εσµευµένοι λογ/µοί καταθέσεων
113.000,00
11.Χρεώστες διάφοροι
141.334,19
12. Λ/σµοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων
14.136,17
−−−−−−−−−−−−−−−
1.051.018,52
===============
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1.Μετοχές
55.315,72
3.Λοιπά χρεόγραφα
707,07
-----------------------------------56.022,79
===============
ΙV. ∆ιαθέσιµα
1.Ταµείο
15.032,18
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
27.501,47
−−−−−−−−−−−−−−−
42.533,65
===============
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV)
1.611.255,68
===============
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)
3.315.164,08
==============
Ποσά Προηγουµένης χρήσεως 2012 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά Κλειοµ.
Αξία Κτήσ.
Αποσβέσεις
Αναπ. Αξία Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
χρήσ. 2013
1.806,00
1.806,00
0,00 Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό
============== ============= =============
(153.600 µετοχές των 10,00 Ευρώ)
1. Καταβληµένο
1.536.000,00
==============
71.390,00
71.388,00
2,00 ΙΙΙ. ∆ιαφ. αναπρ/γής- Επιχορ. επενδύσ.
============== ============= =============
2. ∆ιαφ. αναπρ. αξίας λοιπ. περιουσ. στοιχ. ==============
159,04
1.630.818,90
0,00
1.630.818,90 IV. Αποθεµατικά κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεµατικό
132.124,34
1.148.992,21
1.118.626,36
30.365,85
4.Εκτακτα αποθεµατικά
106.495,47
161.935,44
153.089,19
8.846,25
5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων
34.600,88
28.026,97
28.024,50
2,47
−−−−−−−−−−−−−−
273.220,69
371.869,49
365.572,77
6.296,72
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
==============
3.341.643,01
1.665.312,82
1.676.330,19 V. Αποτελέσµατα εις νέο
============== ============= =============
-Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέον
-1.101.619,10
==============
707.760,63
5.549,09 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+ΑΙΙΙ+AV)
==============
=============
1.681.881,28 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α
=============
1. Προβλέψεις για αποζ/ση προσ/κού
440,21
==============
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
235.074,23 Ι. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
1.Οµολογιακά δάνεια
2.020.000,00
3.496,60
8. Λοιπές µακρ/θεσµες υποχρεώσεις
3.130,00
170.904,11
==============
2.023.130,00
2.953,26
−−−−−−−−−−−−−−
412.428,20 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
==============
1. Προµηθευτές
147.962,53
2α.Επιταγές πληρωτέες
3.254,77
553.000,69
3. Τράπεζες λογ/µος βραχ/µων υποχρεώσ.
32.892,32
11.337,00
4. Προκαταβολές πελατών
30.494,89
2.730,00
14.067,00
-----------------------5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη
35.178,38
172.743,90
6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί
17.782,70
41.717,07
11. Πιστωτές διάφοροι
316.267,65
650.000,00
−−−−−−−−−−−−−−
583.833,24
112.564,23
==============
2.606.963,24
10.727,93 Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ Ι+Γ ΙΙ)
==============
−−−−−−−−−−−−−−
1.554.820,82
==============
Ποσά Προηγ.
χρήσ. 2012
1.536.000,00
=============
159,04
=============
132.124,34
106.495,47
34.600,88
−−−−−−−−−−−−−
273.220,69
=============
-917.733,55
=============
891.646,18
=============
440,21
==============
2.260.000,00
3.130,00
2.263.130,00
==============
190.639,43
0,00
47.544,31
24.191,27
37.507,88
21.301,02
307.957,42
−−−−−−−−−−−−−−
629.141,33
==============
2.892.271,33
==============
71.768,67
707,07
---------------------------------72.475,74
==============
17.265,19
45.486,49
−−−−−−−−−−−−−−
62.751,68
==============
2.102.476,44
==============
3.784.357,72 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)
==============
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
3.315.164,08
3.784.357,72
============== ==============
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Σηµειώσεις:1.Ορισµένα κονδύλια του Ισολογισµού της προηγουµένης χρήσεως αναµορφώθηκαν για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της κλειοµένης χρήσεως.2.Οµολογιακό δάνειο, µε υπόλοιπο κατά την 31.12.2013
ποσού € 2.260.000,00, έχει εξασφαλισθεί µε προσηµείωση υποθήκης επί ακινήτων της Εταιρείας ποσού € 3.600.000,00, καθώς και µε προσωπική εγγύηση µετόχων αυτής. Για το ανωτέρω δάνειο υπάρχει και πρόσθετη εγγύηση δεσµευµένης κατάθεσης, το υπόλοιπο της οποίας κατά την 31.12.2013 ανέρχεται σε ποσό € 113.000,00.3. Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων έγινε την 31.12.2012 µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1922.
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Ποσά Κλειοµένης χρήσεως 2013
Κύκλος εργασιών
529.856,98
Μείον:Κόστος πωλήσεων
253.493,72
276.363,26
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
−−−−−−−−−−−−−−−
ΠΛΕΟΝ: 'Αλλα εσοδα εκµεταλλεύσεως
638.469,92
914.833,18
Σύνολο
−−−−−−−−−−−−−−
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
485.422,53
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
281.480,55
766.903,08
147.930,10
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Πλέον:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
35.609,51
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
342.489,25
306.879,74
-158.949,64
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
6.853,51
2. Εκτακτα κέρδη
100,00
3.Έσοδα προηγουµένων χρήσεων
3.113,83
10.067,34
−−−−−−−−−−−−
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
12.982,72
2. Εκτακτες ζηµίες
0,00
3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
6.821,93
19.804,65
-9.737,31
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Οργανικά αποτελέσµατα (κέρδη) Χρήσεως
-168.686,95
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
13.100,78
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος
13.100,78
0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡ∆Η/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
-168.686,95
==============
Ποσά Προηγουµένης χρήσεως 2012
514.111,13
250.805,23
263.305,90
−−−−−−−−−−−−−−
615.362,73
878.668,63
−−−−−−−−−−−−−−
614.984,32
470.736,56
1.085.720,88
-207.052,25
−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
61,61
38.951,78
38.890,17
-245.942,42
−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Ποσά Κλειοµ.
Ποσά Προηγ.
χρήσ. 2012
χρήσ. 2013
Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) χρήσεως
-168.686,95
-258.713,25
(+)Υπόλοιπο ζηµιών προηγουµένης χρήσεως
-917.733,55 -1.118.112,38
(-) Συµψηφισµός ζηµιών προηγ.χρήσεων µε υπεραξία Ν.2065/1992
0,0
472.775,71
(+)∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων−−−−−−−−−−−−−−
0,00 −−−−−−−−−−−−−
1.514,97
Σύνολο
-1.086.420,50
-902.534,95
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήµατος
0,00
0,00
2. Λοιποί µη ενσωµ/νοι στο
λειτουργικό κόστος φόροι
-15.198,60
-15.198,60
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Ζηµίες εις νέον
-1.101.619,10
-917.733,55
============== =============
ΜΕΛΙΣΙΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
4.865,19
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
598,50
57.703,48
63.167,17
−−−−−−−−−−−−−−
11.326,19
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΠ.ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
0,00
Α∆Τ. ΑΖ 631882
Α∆Τ. ΑΚ 211052
64.611,81
75.938,00
-12.770,83
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
-258.713,25
32.935,15
32.935,15
0,00
ΦΩΤΕΙΝΗ Ε. ΖΑΧΑΡΙΑ
-258.713,25
================
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ Α ΤΑΞΕΩΣ 42586
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 1864 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ – ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εαιρείας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 1864 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ – ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ», που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου
2013, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή. Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας,
καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά
τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη. 1. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ , για απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού ευρώ 270.000,00
περίπου, δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη. Λόγω του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, οι απαιτήσεις, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα της κλειοµένης χρήσεως εµφανίζονται αυξηµένα κατά 270.000,00 , αντίστοιχα.2.Τα χρεόγραφα που εµφανίζονται στο Ενεργητικό (∆.ΙΙΙ.) έχουν αποτιµηθεί κατά
την 31.12.2013 , στην αξία κτήσεώς τους ποσού € 56.022,79, η οποία είναι µεγαλύτερη από την τρέχουσα αξία τους κατά ποσό € 27.000,00 περίπου, µε συνέπεια τα αποτελέσµατα και τα Ίδια κεφάλαια της κλειοµένης χρήσεως να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα κατά το ποσό των € 27.000,00 . 3. Κατά παρέκκλιση
των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 1290/1920 και ΕΓΛΣ), δεν σχηµατίστηκε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου του από την υπηρεσία , το ύψος της οποίας, κατά την 31.12.2013, είναι µεγαλύτερο κατά ποσό € 10.000,00 περίπου ,από αυτό που
εµφανίζεται στον Ισολογισµό.Το ποσό της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης (€ 10.000,00) αφορά τις προηγούµενες χρήσεις και έχει σαν συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσµατα της παρούσας και των προηγουµένων χρήσεων να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα κατά το ποσό αυτό.4.Οι Φορολογικές δηλώσεις
για τις χρήσεις 2010, 2012 και 2013 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν.Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ’ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. Γνώµη µε Επιφύλαξη. Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία. Αναφορά επί Άλλων
Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του άρθρου
47 του Κ.Ν 2190/1920.
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα, Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
Αθήνα, 26 Μαίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΜΑΡΚΟΣ ΓΡ. ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ - Α.Μ.ΣΟΕΛ 15101
Ef- Di: www.efdi.gr