25 – 28/5/2010, PATRAS, GREECE 953 Τα αιωρούμενα σωματίδια

10ο COMECAP 2010, ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΢ΤΝΕΔΡΙΟΤ -- 10th COMECAP 2010, CONFERENCE PROCEEDINGS
ΟΠΣΗΚΔ΢ ΚΑΗ ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΔ΢ ΗΓΗΟΣΖΣΔ΢ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΧΝ ΣΤΠΧΝ
ΑΗΧΡΟΤΜΔΝΧΝ ΢ΧΜΑΣΗΓΗΧΝ: ΔΦΣΑ ΥΡΟΝΗΑ ΜΔΣΡΖ΢ΔΗ΢ ΜΔ ΣΟ ΢Τ΢ΣΖΜΑ
LIDAR ΟΠΗ΢ΘΟ΢ΚΔΓΑ΢Ζ΢/ RAMAN ΢ΣΖΝ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚ, ΔΛΛΑΓΑ
Β. ΓΕΏΝΝΏΚΏΚΔ1, Α. ΜΠΏΛΔ΢1 ΚΏΕ ΐ. ΏΜΟΕΡΕΑΔ΢2
Δπγαζηήπιο Φςζικήρ ηηρ Αημόζθαιπαρ, Σμήμα Φςζικήρ, Α. Π. Θ.
Ινζηιηούηο Γιαζηημικών Δθαπμογών και Σηλεπιζκόπιζηρ, Δθνικό Αζηεποζκοπείο Αθηνών
1
2
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Πανμοζζάγμοιε ηζξ ιεηνήζεζξ ιε ημ ζφζηδια lidar μπζζμζηέδαζδξ/Raman πμο έθααακ πχνα ζηδκ
Θεζζαθμκίηδ ηαηά ηδκ πενίμδμ 2001–2007. ΐνέεδηε ιζα επμπζαηή ελάνηδζδ ζημ μπηζηυ αάεμξ ηςκ
αζςνμφιεκςκ ζςιαηζδίςκ, ιε ηα ιέβζζηα μπηζηά αάεδ κα πανμοζζάγμκηαζ ημοξ πνχημοξ ακμζλζάηζημοξ
ιήκεξ ηαζ ημ ηαθμηαίνζ. Δ επμπζηυηδηα αοηή απμδυεδηε ζημ αολδιέκμ ζςιαηζδζαηυ θμνηίμ πμο
παναηδνείηαζ ζηδκ εθεφεενδ ηνμπυζθαζνα ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ θυβς ιεηαθμνάξ
ζηυκδξ απυ ηδκ ΢απάνα, αθθά ηαζ θυβς ιεηαθμνάξ αζςνμφιεκςκ ζςιαηζδίςκ απυ ηαφζδ αζμιάγαξ. Οζ
ιέζεξ ηαηαηυνοθεξ ηαηακμιέξ ημο ζοκηεθεζηή ελαζεέκδζδξ ζηα 355 nm, ηςκ ζοκηεθεζηχκ
μπζζεμζηέδαζδξ ζηα 355nm ηαζ ζηα 532nm ηαεχξ ηαζ ημο θυβμο lidar ηαζ ημο εηεέηδ Ångström
πανμοζζάγμκηαζ βζα ηάεε επμπή ημο πνυκμο.
OPTICAL PROPERTIES OF DIFFERENT AEROSOL TYPES: SEVEN YEARS OF
COMBINED RAMAN-ELASTIC BACKSCATTER LIDAR MEASUREMENTS IN
THESSALONIKI, GREECE
E. GIANNAKAKI1, D. BALIS1 AND V. AMIRIDIS2
1
Laboratory of Atmospheric Physics, Physics department, A.U.Th
2
Institute for Space Applications and Remote Sensing, NOA
ABSTRACT
We present our combined Raman/elastic backscatter lidar observations which were carried out at the
EARLINET station of Thessaloniki, Greece, during the period 2001–2007. A seasonality of optical depth
is observed, with the largest optical depth observed during Spring and Summer. This seasonality is
attributed to the enhanced aerosol load due to Saharan dust intrusion that often take place this time of the
year, as well as to biomass burning aerosols from Portugal and Russian regions that usually transported to
our place during Summer and Spring. Mean vertical profiles of aerosol extinction coefficient at 355nm,
backscatter coefficient at 355 and 532nm, lidar ratio and Ångström exponent related to backscatter are
also presented .
1. ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ
Σα αζςνμφιεκα ζςιαηίδζα ηδξ ηνμπυζθαζναξ ζηεδάγμοκ ηαζ απμννμθμφκ ηδκ
δθζαηή αηηζκμαμθία ηαζ ηδκ οπένοενδ αηηζκμαμθία πμο εηπέιπεηαζ απυ ηδκ Γδ ηαζ
ιέζς αοηχκ ηςκ δζαδζηαζζχκ επδνεάγμοκ ημ ζζμγφβζμ αηηζκμαμθίαξ (Charlson et al.,
1992). Σαοηυπνμκα, ηα αζςνμφιεκα ζςιαηίδζα επζδνμφκ ηαζ έιιεζα ζημ ζζμγφβζμ ηδξ
αηηζκμαμθίαξ αθθάγμκηαξ ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ κεθχκ. Σα αζςνμφιεκα ζςιαηίδζα
πανμοζζάγμοκ ιεβάθδ ιεηααθδηυηδηα ζηδκ αηιυζθαζνα ηυζμ ζηδκ ζφζηαζδ ηαζ ημ
ιέβεευξ ημοξ υζμ ηαζ ζηδκ ζοβηέκηνςζή ημοξ, θυβς ηδξ ακμιμζμβέκεζαξ ηςκ πδβχκ
ημοξ, ηςκ πδιζηχκ ηαζ θοζζηχκ δζενβαζζχκ ζοιπφηκςζδξ ηαζ ζοζζςιάηςζδξ αθθά ηαζ
ηςκ ιεηεςνμθμβζηχκ ζοκεδηχκ.
25 – 28/5/2010, PATRAS, GREECE
953
10ο COMECAP 2010, ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΢ΤΝΕΔΡΙΟΤ -- 10th COMECAP 2010, CONFERENCE PROCEEDINGS
Βζδζηυηενα, ηα αζςνμφιεκα ζςιαηίδζα ζηδκ πενζμπή ηδξ Μεζμβείμο είκαζ ιία
ακάιεζλδ εαθάζζζςκ ζοζηαηζηχκ (εαθάζζζα αζςνήιαηα απυ ηδκ εάθαζζα ηδξ
Μεζμβείμο), ζςιαηζδίςκ ζηυκδξ (ιεηαθμνά αζςνδιάηςκ απυ ηδκ ένδιμ ηδξ ΢απάνα
ηαζ ημπζηέξ πδβέξ ζηυκδξ) ηαζ ακενςπμβεκχκ εηπμιπχκ (ημπζηέξ ηαζ ιεβάθδξ
απυζηαζδξ πδβέξ) (Barnaba and Gobbi, 2004). Δ ζοζζχνεοζδ ηςκ αζςνμφιεκςκ
ζςιαηζδίςκ ζηδκ πενζμπή ηαζ δ ζζπονή μπζζεμζηέδαζδ θυβς αολδιέκςκ
ζοβηεκηνχζεςκ εοκμείηαζ απυ ηζξ ιεηεςνμθμβζηέξ ζοκεήηεξ, ζδζαίηενα αοηέξ πμο
επζηναημφκ ζηδκ Ώκαημθζηή Μεζυβεζμ. Οζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ ζπκδεεηχκ αενίςκ νφπςκ
ηαζ ηςκ αζςνμφιεκςκ ζςιαηζδίςκ ζηδκ πενζμπή είκαζ δζπθάζζεξ ιε δεηαπθάζζεξ ηςκ
ακηίζημζπςκ ζοβηεκηνχζεςκ πάκς απυ ημκ ΐυνεζμ Βζνδκζηυ Χηεακυ, μ μπμίμξ
εεςνείηαζ δ θζβυηενμ νοπαζιέκδ πενζμπή ζηα ιέζα ΐυνεζα βεςβναθζηά πθάηδ
(Lelieveld et al., 2002). ΢ηδκ εθεφεενδ ηνμπυζθαζνα ηδξ πενζμπήξ, δ ζςιαηζδζαηή
νφπακζδ απυ αζμιδπακζηέξ πενζμπέξ ηδξ Βονχπδξ είκαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ οπεφεοκδ βζα
ηδκ ιείςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο αηιμζθαζνζημφ αένα, ζδζαίηενα ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ
ιήκεξ, υπμο δ ηνμπμζθαζνζηή νφπακζδ επδνεάγεηαζ απυ ιεηαθμνά ζςιαηζδίςκ ιεζαίαξ
ηθίιαηαξ (Lelieveld et al., 2002) ηαζ πζεακά δζδπεζνςηζηήξ ηθίιαηαξ.
Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ ζδζαίηενδ βεςβναθζηή εέζδ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ είκαζ έκα
ζηαονμδνυιζ αζςνμφιεκςκ ζςιαηζδίςκ. Ώπμηεθχκηαξ αζηζηυ ηέκηνμ, μζ ακενχπζκεξ
δναζηδνζυηδηεξ επδνεάγμοκ ημ επίπεδμ ηςκ αζςνμφιεκςκ ζςιαηζδίςκ ηονίςξ ιέζα ζημ
αηιμζθαζνζηυ μνζαηυ ζηνχια. Δ δζαζοκμνζαηή νφπακζδ επίζδξ θαίκεηαζ κα παίγεζ
ηαεμνζζηζηυ νυθμ οπυ ζοβηεηνζιέκεξ αηιμζθαζνζηέξ ζοκεήηεξ (Amiridis et al., 2005).
΢ηδκ πενίπηςζδ ΐμνεζμακαημθζηχκ ακέιςκ, ακενςπμβεκμφξ πνμέθεοζδξ αζςνμφιεκα
ζςιαηίδζα ιεηαθένμκηαζ απυ ηδκ Κεκηνζηή ηαζ Ώκαημθζηή Βονχπδ. Ώκηίεεηα, ηα
Αοηζηά νεφιαηα παναηηδνίγμκηαζ απυ ιεβάθεξ ηαπφηδηεξ ιεηαθμνάξ αζςνμφιεκςκ
ζςιαηζδίςκ ηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ηαηαααηζηέξ ηζκήζεζξ ζηδκ ηαηαηυνοθδ δζάζηαζδ
θυβς ακηζηοηθςκζηχκ ζοκμπηζηχκ ζοζηδιάηςκ πμο επζηναημφκ ζηδκ Μεζυβεζμ. Οζ
Νυηζμζ άκειμζ, πμο επζηναημφκ ηονίςξ ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ηαζ ακμζλζάηζημοξ ιήκεξ,
ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ιεηαθμνά μνοηηχκ αζςνμφιεκςκ ζςιαηζδίςκ απυ ηδκ πενζμπή ηδξ
ενήιμο ΢απάναξ ζηδκ εθεφεενδ ηνμπυζθαζνα ηδξ Θεζζαθμκίηδξ. ΐμνεζμακαημθζημί
άκειμζ, πμο επζηναημφκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ ιδκχκ ημο ηαθμηαζνζμφ, είκαζ πζεακυκ
κα ιεηαθένμοκ ζςιαηίδζα απυ ηαφζδ αζμιάγαξ απυ ηδκ πενζμπή ηδξ Οοηνακίαξ. Οζ
ημπζηέξ πδβέξ νφπακζδξ ημο αζηζημφ ηέκηνμο ηδξ Θεζζαθμκίηδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ
δζαζοκμνζαηή νφπακζδ ακάθμβα ιε ηζξ επζηναημφζεξ ιεηεςνμθμβζηέξ ζοκεήηεξ έπμοκ
ςξ απμηέθεζια ημκ ορδθυ θμνηίμ ζςιαηζδίςκ ηαζ ζζπονέξ δζαηοιάκζεζξ ηςκ
ζςιαηζδίςκ απυ ιένα ζε ιένα ζηδκ Θεζζαθμκίηδ.
΢ηα πθαίζζα αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ πνδζζιμπμζήζαιε ηζξ μπηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ
αζςνμφιεκςκ ζςιαηζδίςκ υπςξ αοηέξ ιεηνήεδηακ ιε ημ ζφζηδια lidar ημο ΒΦΏ ζηδκ
Θεζζαθμκίηδ, απυ ημκ Εακμοάνζμ ημο 2001 έςξ ημκ Αεηέιανζμ ημο 2007.
Πανμοζζάγμκηαζ ηα βεςιεηνζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ζηνςιάηςκ ηςκ αζςνμφιεκςκ
ζςιαηζδίςκ ηαζ δ επμπζαηή δζαηφιακζδ ηςκ μπηζηχκ ημοξ ζδζμηήηςκ.
2. ΓΔΓΟΜΔΝΑ
Οζ ιεηνήζεζξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδκ ιεθέηδ αοηή πναβιαημπμζήεδηακ ζηδκ
Θεζζαθμκίηδ απυ ημκ Εακμοάνζμ ημο 2001 έςξ ημκ Αεηέιανζμ ημο 2007 ζηα πθαίζζα ημο
Βονςπασημφ πνμβνάιιαημξ EARLINET ηαζ EARLINET - ASOS. Δ ηάεε ιέηνδζδ
δζανηεί απυ 30 έςξ 60 θεπηά. Βηηυξ απυ ηζξ ζοζηδιαηζηέξ ηθζιαημθμβζηέξ ιεηνήζεζξ, ζημ
ΒΦΏ πναβιαημπμζμφκηαζ ιεηνήζεζξ lidar ηαηά ηδκ δζάνηεζα επεζζμδίςκ νφπακζδξ, υπςξ
25 – 28/5/2010, PATRAS, GREECE
954
10ο COMECAP 2010, ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΢ΤΝΕΔΡΙΟΤ -- 10th COMECAP 2010, CONFERENCE PROCEEDINGS
δ ιεηαθμνά ζηυκδξ απυ ηδκ ένδιμ ηδξ ΢απάνα, δ ιεηαθμνά δθαζζηεζαηήξ ζηυκδξ, ή δ
ιεηαθμνά ζςιαηζδίςκ ηαπκμφ απυ βεζημκζηέξ πονηαβζέξ ηαζ ηαφζεζξ αζμιάγαξ. ΢ηα 7
πνυκζα, ιεηνήζεζξ δεκ έπμοκ πναβιαημπμζδεεί θυβς άζπδιςκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ πμο
δεκ επζηνέπμοκ ηδκ θεζημονβία ημο μνβάκμο (ανμπή, ζζπονυξ αυνεζμξ άκειμξ, ζοκεήηεξ
πθήνμοξ κεθμηάθορδξ, μιίπθδ).
΢ημ ζδιείμ αοηυ πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ μζ κοπηενζκέξ ιεηνήζεζξ θαιαάκμοκ
πχνα ιεηά ηδκ δφζδ ημο Δθίμο. ΢ηδκ δζάνηεζα αοηχκ ηςκ ιεηνήζεςκ οπμθμβίγεηαζ μ
ζοκηεθεζηήξ ελαζεέκδζδξ ηαζ μπζζεμζηέδαζδξ ζηα 355 nm ιε ηδκ ιέεμδμ Raman, ηαεχξ
ηαζ ημο ζοκηεθεζηή μπζζεμζηέδαζδξ ζηα 532 nm ιε ηδκ ιέεμδμ Klett. ΢ηζξ πενζπηχζεζξ
εηείκεξ υπμο δεκ είκαζ δοκαηή δ εθανιμβή ηδξ ιεευδμο Raman ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ
κοπηενζκχκ ιεηνήζεςκ, βίκεηαζ εθανιμβή ηδξ ιεευδμο Klett. Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ
διέναξ, εθανιυγεηαζ ιυκμ δ ιέεμδμξ Klett, θυβς ημο ζζπονμφ δθζαημφ οπμαάενμο, πμο
ηαεζζηά αδφκαηδ ηδκ ιέηνδζδ ημο ακεθαζηζηά μπζζεμζηεδαγυιεκμο ζήιαημξ ζηα 387 nm
απυ ηα ιυνζα ημο αγχημο.
Γζα ηδκ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ ιεηνήζεςκ επζθέπεδηακ μζ απμβεοιαηζκέξ
ιεηνήζεζξ Raman βζαηί ιυκμ ιε αοηέξ είκαζ δοκαηυξ μ ακελάνηδημξ πνμζδζμνζζιυξ ηςκ
ηαηαηυνοθςκ ηαηακμιχκ ημο ζοκηεθεζηή ελαζεέκδζδξ ζηα 355 m ηαζ ημο ζοκηεθεζηή
μπζζεμζηέδαζδξ ζηα 532 nm βζα ηδκ πνμκζηή πενίμδμ Εακμοάνζμξ 2001 έςξ ηαζ
Αεηέιανζμ 2007. Με ηζξ ιεηνήζεζξ αοηέξ είκαζ δοκαηυξ μ πνμζδζμνζζιυξ ημο θυβμο lidar
ζηα 355 nm, πανάιεηνμξ πμο ελανηάηαζ απυ ημ ζπήια ηαζ ηδκ πδιζηή ζφκεεζδ ηςκ
ζςιαηζδίςκ. Βπίζδξ, πνδζζιμπμζήζαιε ηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ ιεηνήζεζξ ημο ζοκηεθεζηή
μπζζεμζηέδαζδξ ζηα 532 nm, υπςξ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδκ ιέεμδμ Klett. Έηζζ βίκεηαζ
δοκαηυξ μ πνμζδζμνζζιυξ ημο εηεέηδ Ǻngström.
΢ηδκ πανμφζα ιεθέηδ πνδζζιμπμζήεδηακ μζ θαζιαηζηέξ ιεηνήζεζξ ημο
θαζιαημθςημιέηνμο Brewer MKIII #086. Σμ υνβακμ εηηεθεί ιεηνήζεζξ ηδξ οπενζχδμοξ
αηηζκμαμθίαξ ζηδκ πενζμπή 285-365nm ιε αήια 0.5nm. Δ ακάθοζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ
βίκεηαζ απυ δφμ ιμκμπνςιάημνεξ ηφπμο Ebert-Fastie, ηςκ μπμίςκ ηα θνάβιαηα
πενίεθαζδξ ιεηαημπίγμκηαζ απυ ιδπακζζιυ μδήβδζδξ ιε αηνίαεζα ηαθφηενδ ηςκ
±0.005nm. Δ θαζιαηζηή ακάθοζδ ημο μνβάκμο ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ ζοκάνηδζδ ζπζζιήξ.
Γζα ηζξ θαζιαηζηέξ ιεηνήζεζξ πνδζζιμπμζμφκηαζ δφμ απυ ηζξ πέκηε οπάνπμοζεξ ζπζζιέξ
ελυδμο. Σμ εφνμξ ηδξ πνχηδξ είκαζ 0.55nm FWHM ιε ηδκ μπμία ιεηνά ζηδκ πενζμπή
290-365nm.
3. ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗ΢ΣΗΚΑ ΣΧΝ ΑΗΧΡΤΜΔΝΧΝ ΢ΧΜΑΣΗΓΗΧΝ
3.1 Δπηινγή ζηξσκάησλ αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ
Γζα ηδκ επζθμβή ηςκ ζηνςιάηςκ ηςκ αζςνμφιεκςκ ζςιαηζδίςκ πνδζζιμπμζμφιε ημ
δζμνεςιέκμ ιε ηδκ απυζηαζδ μπζζεμζηεδαγυιεκμ ζήια ζηα 532 nm. ΢ηζξ πενζπηχζεζξ
εηείκεξ, πμο δεκ οπάνπμοκ δζαεέζζιεξ ιεηνήζεζξ ζηα 532 nm πνδζζιμπμζμφιε ημ ζήια
ζηα 355 nm. ΢ημ ζπήια 1 πανμοζζάγμοιε έκα πανάδεζβια ημο ηνυπμο πνμζδζμνζζιμφ ηδξ
αάζδξ ηαζ ηδξ ημνοθήξ ηςκ ζηνςιάηςκ ηςκ αζςνμφιεκςκ ζςιαηζδίςκ, ζηδκ πενίπηςζδ
ηδξ 19δξ Εμοθίμο 2005. Τπμθμβίγμοιε ηδκ πνχηδ πανάβςβμ ημο δζμνεςιέκμο ιε ηδκ
απυζηαζδ ζήιαημξ. Δ ημνοθή ημο αηιμζθαζνζημφ μνζαημφ ζηνχιαημξ μνίγεηαζ ςξ ημ
πνχημ ημπζηυ εθάπζζημ ηαζ ζημ πανάδεζβιά ιαξ είκαζ ίζμ ιε 800m. Ώοηυ ημ φρμξ
εεςνείηαζ δ αάζδ ημο πνχημο ζηνχιαημξ. Δ πανάβςβμξ δείπκεζ έκα ημπζηυ εθάπζζημ ζημ
φρμξ ηςκ 1.9km, ημ μπμίμ είκαζ δ ημνοθή ημο ζηνχιαημξ. Τπάνπεζ ηαζ έκα δεφηενμ
ζηνχια ιε ιεβαθφηενμ ζςιαηζδζαηυ θυνημ αηνζαχξ πάκς απυ ημ πνχημ ζηνχια. Έηζζ, δ
25 – 28/5/2010, PATRAS, GREECE
955
10ο COMECAP 2010, ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΢ΤΝΕΔΡΙΟΤ -- 10th COMECAP 2010, CONFERENCE PROCEEDINGS
αάζδ ημο δεφηενμο ζηνχιαημξ ζοιπίπηεζ ιε ηδκ ημνοθή ημο πνχημο, εκχ δ ημνοθμφ ημο
δεφηενμο ζηνχιαημξ πνμζδζμνίγεηαζ απυ έκα ηνίημ ημπζηυ εθάπζζημ ζε φρμξ 4.6 km. Γζα
κα εθέβλμοιε ηδκ μνευηδηα ημο πνμζδζμνζζιμφ ηςκ μνίςκ ηςκ ζηνςιάηςκ
πνδζζιμπμζμφιε επζημονζηά ηδκ ηαηαηυνοθδ ηαηακμιή ηδξ δοκαιζηήξ εενιμηναζίαξ ηαζ
ηδκ ζπεηζηήξ οβναζίαξ, απυ ηδκ μπμία πνμηφπημοκ πανυιμζα απμηεθέζιαηα.
RELATIVE HUMIDITY [%]
0
20
40
60
80
HEIGHT [km]
6
GRADIENT of POT. TEMP [K]
100 -0.01
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
300
0
0.00
0.01
0.02
0
-2
0
2
4
6
8
305
310
315
320
GRADIENT of BACKSC. SIGNAL [A.U.]
POT. TEMPERATURE [K]
1
2
3
4
BACKSC. SIGNAL 532 nm [A.U.]
΢ΥΖΜΑ 1. Πανάδεζβια πνμζδζμνζζιμφ ηςκ μνίςκ ηςκ αηιμζθαζνζηχκ ζηνςιάηςκ βζα ηδκ 19 δ
Εμοθίμο 2005. Καηαηυνοθεξ ηαηακμιέξ ημο δζμνεςιέκμο μπζζεμζηεδαγυιεκμο ζήιαημξ ζηα 532
nm (ανζζηενά-ηυηηζκμ), δ ζπεηζηή οβναζία (ανζζηενά-ιπθέ) ηαζ δ δοκαιζηή εενιμηναζία
(ανζζηενά-πνάζζκμ). Πανάβςβμξ ημο μπζζεμζηεδαγυιεκμο ζήιαημξ ζηα 532nm (δελζά-ηυηηζκμ)
ηαζ πανάβςβμξ ηδξ δοκαιζηήξ εενιμηναζίαξ (δελζά-πνάζζκμ).
30
30
25
25
20
20
FREQUENCY [%]
FREQUENCY [%]
3.2 Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηξσκάησλ ησλ αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ
΢ημ ΢πήια 2 πανμοζζάγμοιε ηζξ ηαηακμιέξ ζοπκμηήηςκ βζα ηα βεςιεηνζηά
παναηηδνζζηζηχκ ηςκ αηιμζθζανζηχκ ζηνςιάηςκ, υπςξ αοηά πνμζδζμνίζεδηακ βζα ηδκ
πενίμδμ 2001-2007 ζηδκ πενζμπή ηδξ Θεζζαθμκίηδξ.
15
10
5
15
10
5
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
BOTTOM HEIGHT OF LAYER
30
30
25
25
3
4
5
6
7
8
9
10
TOP HEIGHT OF LAYER
40
30
35
25
30
20
10
15
10
25
FREQUENCY [%]
15
FREQUENCY [%]
20
FREQUENCY [%]
FREQUENCY [%]
20
20
15
15
10
10
5
5
5
5
0
0
0
0
΢ΥΖΜΑ 2. Καηακμιέξ ζοπκμηήηςκ ηδξ αάζδξ (a), ηδξ ημνοθήξ (b), ημο πάπμοξ (c) ηαζ ημο
ηέκηνμο ημο αηιμζθαζνζημφ ζηνχιαημξ.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
BOTTOM HEIGHT OF LAYER
3
4
5
6
7
8
9
10
0
2
4
6
DEPTH OF LAYER
TOP HEIGHT OF LAYER
40
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
CENTER HEIGHT OF LAYER
30
35
25
30
΢φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ημο ΢πήιαημξ 2, δ αάζδ ημο παιδθυηενμο αηιμθαζνζημφ
ζηνχιαημξ είκαζ ίζδ ή ιζηνυηενδ απυ 1.5 km ζηζξ 50% ηςκ πενζπηχζεςκ ηςκ ιεηνήζεςκ,
εκχ δ ημνοθή ηςκ ζηνςιάηςκ είκαζ ιεηαλφ ηςκ 2 ηαζ 4 km ζημ 60% ηςκ πενζπηχζεςκ
ημο ιεηνήζεςκ.Σμ βεςιεηνζηυ πάπμξ ηςκ παναηδνδεέκηςκ ζηνςιάηςκ είκαζ ιζηνυηενμ ή
ίζμ ιε 1.5 km ζε πμζμζηυ ίζμ ιε 73%. Σέθμξ, ημ 52% ηςκ ιεηνήζεςκ έπμοκ βεςιεηνζηυ
ηέκηνμ ιεηαλφ 2 ηαζ 3.5 km.
FREQUENCY [%]
FREQUENCY [%]
20
25
20
15
15
10
10
5
5
0
0
0
2
4
6
DEPTH OF LAYER
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
CENTER HEIGHT OF LAYER
25 – 28/5/2010, PATRAS, GREECE
956
10ο COMECAP 2010, ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΢ΤΝΕΔΡΙΟΤ -- 10th COMECAP 2010, CONFERENCE PROCEEDINGS
4. ΟΠΣΗΚΔ΢ ΗΓΗΟΣΖΣΔ΢ ΣΧΝ ΑΗΧΡΟΤΜΔΝΧΝ ΢ΧΜΑΣΗΓΗΧΝ
4.1 Οπηηθό βάζνο αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ
΢ημ ζοβηνζηζηυ δζάβναιια ημο ΢πήιαημξ 3 πανμοζζάγμοιε ηα μπηζηά αάεδ βζα ηζξ
διένεξ πμο είπαιε απμβεοιαηζκέξ/αναδζκέξ ιεηνήζεζξ lidar ζε ζπέζδ ιε ηα ακηίζημζπα
μπηζηά αάεδ πμο οπμθμβίζηδηακ ιε ημ θαζιαημθςηυιεηνμ Brewer ημο ΒΦΏ.
2.0
1.8
LIDAR OPTICAL DEPTH
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
BREWER
OPTICAL
DEPTH
΢ΥΖΜΑ 3. ΢οβηνζηζηυ δζάβναιια βζα ηα μπηζηά
αάεδ
(355 nm)
πμο οπμθμβίζηδηακ ιε ηδκ ιέεμδμ
lidar ζε ζπέζδ ιε ηα ακηίζημζπα ιέζα διενήζζα μπηζηά αάεδ (355 nm) πμο οπμθμβίζηδηακ ιε ημ
θαζιαημθςηυιεηνμ Brewer ημο ΒΦΏ ζηδκ Θεζζαθμκίηδ
Σμ μπηζηυ αάεμξ πμο επζθέπεδηε ζηδκ πενίπηςζδ ημο θαζιαημθςημιέηνμο Brewer
είκαζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ ηεθεοηαίςκ ηνζχκ ςνχκ. Οζ δφμ δζαθμνεηζηέξ ιέεμδμζ οπμθμβζζιμφ
ημο μπηζημφ αάεμοξ δείπκμοκ ζπεηζηά ηαθή ζοιθςκία ηαζ μ ζοκηεθεζηήξ ζοζπέηζζδξ
ανέεδηε ίζμξ ιε 0.57. Ώπυ ημ ΢πήια 3 ιπμνμφιε επίζδξ κα δμφιε υηζ δ ζοιθςκία ιεηαλφ
ηςκ δφμ ιεευδςκ είκαζ ηαθφηενδ βζα ιζηνά μπηζηά αάεδ. Ώοηυ ζοιααίκεζ βζαηί βζα ηζξ
διένεξ ιε ιζηνυ μπηζηυ αάεμξ δ διενήζζα ιεηααθδηυηδηα ημο μπηζημφ αάεμοξ είκαζ
ιζηνή. Μεβαθφηενεξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ιεευδςκ παναηδνμφκηαζ βζα διένεξ ιε
ιεβάθα μπηζηά αάεδ θυβς ηδξ ιεβάθδξ δζαηφιακζδξ πμο πανμοζζάγεζ δ πανάιεηνμξ ηαηά
ηδκ δζάνηεζα ηδξ διέναξ. Πανυιμζα ζοιπενάζιαηα ανέεδηακ ηαζ ζε άθθεξ ιεθέηεξ υπμο
επζπεζνήεδηακ ακηίζημζπεξ ζοβηνίζεζξ ηςκ δφμ ιεευδςκ (Mattis et al., 2004).
a. Δπνρηαθή δηαθύκαλζε νπηηθώλ ηδηνηήησλ ησλ αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ
΢ημ ΢πήια 4 (ανζζηενά) πανμοζζάγμοιε ηδκ επμπζαηή δζαηφιακζδ ημο μπηζημφ
αάεμοξ υπςξ αοηυ οπμθμβίζεδηε απυ ημκ ζοκηεθεζηή ελαζεέκδζδξ ηςκ ιεηνήζεςκ
Raman. ΢ημ ίδζμ ΢πήια πανμοζζάγμκηαζ ηαζ μζ ιέζεξ ιδκζαίεξ ηζιέξ ημο μπηζημφ αάεμοξ.
΢ημ ζδιείμ αοηυ εα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί μζ ιεηνήζεζξ lidar πναβιαημπμζήεδηακ ιυκμ ζε
ζοκεήηεξ απμοζίαξ κέθςζδξ, βεβμκυξ πμο πενζμνίγεζ ηδκ ακηζπνμζςπεοηζηυηδηα ηςκ
ιεηνήζεςκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο πεζιχκα. Παναηδνμφιε υηζ ημ μπηζηυ αάεμξ
πανμοζζάγεζ ιζα επμπζηυηδηα ιε ιέβζζηεξ ηζιέξ ηδξ ηάλεςξ ημο 1.6 ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ
ιήκεξ ηαζ εθάπζζηεξ ηζιέξ ηδξ ηάλεςξ ημο 0.15 ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο θεζκμπχνμο. Δ
ιέζδ ηζιή ημο μπηζημφ αάεμοξ βζα ηα 7 πνυκζα ηςκ παναηδνήζεχκ ιαξ ανέεδηε ίζδ ιε
0.64 ± 0.2, υπςξ οπμθμβίζεδηε απυ ηζξ ιέζεξ ιδκζαίεξ ηζιέξ.
25 – 28/5/2010, PATRAS, GREECE
957
10ο COMECAP 2010, ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΢ΤΝΕΔΡΙΟΤ -- 10th COMECAP 2010, CONFERENCE PROCEEDINGS
AEROSOL OPTICAL
DEPTH [h>1.2km]
2.0
1.2
355 nm
[a]
355 nm
[b]
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.8
1.0
AEROSOL OPTICAL
DEPTH [h<1.2km]
AEROSOL OPTICAL DEPTH
1.6
1.0
0.4
0.0
0
60
120
180
240
300
360
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
JULIAN DAY
60
120
180
240
300
360
΢ΥΖΜΑ 4. Βπμπζαηή δζαηφιακζδ ημο μπηζημφ αάεμοξ ζηα 355 nm ηαζ ιέζεξ ιδκζαίεξ ηζιέξ
(ανζζηενά). Βπμπζαηή δζαηφιακζδ ημο μπηζημφ αάεμοξ ζηα 355 nm ηαζ ιέζεξ ιδκζαίεξ ηζιέξ βζα
ηδκ εθεφεενδ ηνμπυζθαζνα (a, δελζά) ηαζ βζα ημ μνζαηυ ζηνχια (b, δελζά) ζηδκ Θεζζαθμκίηδ βζα
ηδκ πενίμδμ 2001 – 2007.
JULIAN DAY
Βίκαζ ζδιακηζηυ κα ζδιεζχζμοιε ζημ ζδιείμ αοηυ υηζ δ ακηζπνμζςπεοηζηυηδηα ηςκ
ιεηνήζεςκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο θεζκμπχνμο ηαζ ημο πεζιχκα δεκ είκαζ ζηακμπμζδηζηή.
Καηά ηδκ δζάνηεζα αοηχκ ηςκ ιδκχκ μ ανζειυξ ηςκ ιεηνήζεςκ είκαζ πενζμνζζιέκμξ θυβς
ηςκ άζπδιςκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ πμο δεκ ιαξ επζηνέπμοκ κα πναβιαημπμζήζμοιε
ιεηνήζεζξ. Βπίζδξ, ηαηά ηδκ δζάνηεζα αοηχκ ηςκ ιδκχκ πναβιαημπμζμφιε ιεηνήζεζξ
ζοκήεςξ ιεηά απυ ζζπονμφξ ακέιμοξ ιε απμηέθεζια ημ ιεηνμφιεκμ μπηζηυ αάεμξ κα
παναηδνείηαζ ιεζςιέκμ.
Γζα κα εηηζιήζμοιε ηδκ ζοκεζζθμνά ηςκ αζςνμφιεκςκ ζςιαηζδίςκ ηδξ εθεφεενδξ
ηνμπυζθαζναξ ζημ ζοκμθζηυ μπηζηυ αάεμξ ηδξ αηιμζθαζνζηήξ ζηήθδξ, οπμθμβίζαιε ηα
μπηζηά αάεδ βζα ημ μνζαηυ ζηνχια ηαζ ηδκ εθεφεενδ ηνμπυζθαζνα λεπςνζζηά. Οζ
οπμθμβζζιμί έβζκακ ιε ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ζοκηεθεζηή ελαζεέκδζδξ βζα φρδ ηάης ηαζ
πάκς απυ ημ φρμξ ημο μνζαημφ ζηνχιαημξ. ΢ηδκ δζηή ιαξ ακάθοζδ, εεςνήζαιε ημ υνζμ
ηςκ 1200 m ηαζ οπμθμβίζαιε ηα μπηζηά αάεδ βζα φρδ ιζηνυηενα ηαζ ιεβαθφηενα απυ
αοηυ εεςνχκηαξ υηζ ακηζζημζπμφκ ζημ μνζαηυ ζηνχια ηαζ ηδκ εθεφεενδ ηνμπυζθαζνα
ακηίζημζπα. ΢ημ ΢πήια 4(δελζά) πανμοζζάγμκηαζ λεπςνζζηά μζ επμπζαηέξ δζαηοιάκζεζξ
ηςκ μπηζηχκ ααεχκ βζα ημ μνζαηυ ζηνχια ηαζ ηδκ εθεφεενδ ηνμπυζθαζνα.
Σα αζςνμφιεκα ζςιαηίδζα ηδξ εθεφεενδξ ηνμπυζθαζναξ ανέεδηε υηζ ζοκεζζθένμοκ
ζημ μπηζηυ αάεμξ ηδξ αηιμζθαζνζηήξ ζηήθδξ απυ 2% (ηαεανή εθεφεενδ ηνμπυζθαζνα)
ιέπνζ ηαζ 84% (ηονίςξ επεζζυδζα ιεηαθμνάξ ζηυκδξ απυ ηδκ ΢απάνα), εκχ δ ιέζδ
ζοκεζζθμνά ανέεδηε ίζδ ιε 30%. Παναηδνμφιε υηζ δ δζαηφιακζδ ηςκ μπηζηχκ ααεχκ
ζημ αηιμζθαζνζηυ μνζαηυ ζηνχια είκαζ ιεβάθδ, αθθά δεκ δείπκεζ κα οθίζηαηαζ ηάπμζα
επμπζηυηδηα, ακ ελαζνέζμοιε έκα ιζηνυ ιέβζζημ ηαηά ημ ηαθμηαίνζ.
Οζ ημπζηέξ ηαζ πενζθενεζαηέξ ακενςπμβεκείξ πδβέξ ηςκ αζςνμφιεκςκ ζςιαηζδίςκ
ζημ μνζαηυ ζηνχια δεκ ακαιέκεηαζ κα έπμοκ ζδιακηζηή επμπζηυηδηα ηαζ δ ιζηνή
ιεηααθδηυηδηα πμο πανμοζζάγεζ ημ μπηζηυ αάεμξ ημο μνζαημφ ζηνχιαημξ ζπεηίγεηαζ ιε
ηδκ δζαηφιακζδ ηςκ ιεηεςνμθμβζηχκ παναιέηνςκ ηαζ ηδξ ιεηαθμνάξ αζςνμφιεκςκ
ζςιαηζδίςκ απυ απμιαηνοζιέκεξ πδβέξ ζε ιενζηέξ ηςκ πενζπηχζεςκ. Σμ μπηζηυ αάεμξ
ζηδκ εθεφεενδ ηνμπυζθαζνα πανμοζζάγεζ πζμ έκημκδ επμπζηυηδηα ιε δφμ ειθακή
δζαηνζηά ιέβζζηα ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ άκμζλδξ ηαζ ημο ηαθμηαζνζμφ. Δ ζοιπενζθμνά
αοηή ιπμνεί κα απμδμεεί αθεκυξ ιεκ ζηδκ επμπζηυηδηα πμο πανμοζζάγμοκ ηα επεζζυδζα
ιεηαθμνάξ ζηυκδξ απυ ηδκ ένδιμ ηδξ ΢απάνα πμο βζα ηδκ Ώκαημθζηή Μεζυβεζμ
ζοιααίκμοκ πζμ ζοπκά ηαηά ημοξ πνχημοξ ιήκεξ ηδξ άκμζλδξ, αθεηένμο δε ζηζξ αολδιέκεξ
εηπμιπέξ αζςνμφιεκςκ ζςιαηζδίςκ απυ ηαφζεζξ αζμιάγαξ πμο παναηδνμφκηαζ ζοπκά
25 – 28/5/2010, PATRAS, GREECE
958
10ο COMECAP 2010, ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΢ΤΝΕΔΡΙΟΤ -- 10th COMECAP 2010, CONFERENCE PROCEEDINGS
ηαηά ημκ Ώφβμοζημ, υπςξ ηαζ ζημοξ επζηναημφκηεξ ΐμνεζμακαημθζημφξ ακέιμοξ ηαηά
ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ ζηδκ Θεζζαθμκίηδ πμο ιεηαθένμοκ ζςιαηζδζαηή νφπακζδ
απυ νοπαζιέκεξ πενζμπέξ υπςξ ηα Ώκαημθζηά ΐαθηάκζα.
΢ηδκ ζοκέπεζα, οπμθμβίγμοιε ηζξ ιέζεξ ηαηαηυνοθεξ ηαηακμιέξ ημο ζοκηεθεζηή
ελαζεέκδζδξ ζηα 355 nm, ηςκ ζοκηεθεζηχκ μπζζεμζηέδαζδξ ζηα 355 ηαζ 532 nm, ημο
θυβμο lidar ζηα 355 nm ηαεχξ ηαζ ημο εηεέηδ Ångström βζα ηα 7 πνυκζα ηςκ ιεηνήζεςκ
WINTER
SPRING (΢πήια
SUMMER 5).
AUTUMN
ζηδκ Θεζζαθμκίηδ, ηαηδβμνζμπμζδιέκεξ
ακά επμπή
10
355 nm
9
[a]
[c]
532 nm
[b]
355 nm
[d]
355 nm
related backscatter
355 & 532 nm
[e]
8
HEIGHT, asl [km]
7
6
5
4
3
2
1
0
0
100
200
300
400 0
-1
2
4
6
8
-1
10 0
-1
1
2
3
0
40
80
120 -1
EXT. COEF. [Mm ] BSC. COEF. [Mm sr ] BSC. COEF. [Mm-1sr-1] LIDAR RATIO [sr]
0
1
2
3
4
ÅNGSTRÖM EXP.
΢ΥΖΜΑ 5. Μέζεξ ηαηαηυνοθεξ ηαηακμιέξ βζα ηάεε επμπή [a] ημο ζοκηεθεζηή ελαζεέκδζδξ ζηα
355 nm, [b] ημο ζοκηεθεζηή μπζζεμζηέδαζδξ ζηα 355 nm, [c] ημο ζοκηεθεζηή μπζζεμζηέδαζδξ
ζηα 532 nm, [d] ημο θυβμο lidar ζηα 355 nm ηαζ [e] ημο εηεέηδ Ångström ααζζγυιεκμ ζημοξ
ζοκηεθεζηέξ μπζζεμζηέδαζδξ ιεηαλφ 355 ηαζ 532 nm.
΢φιθςκα ιε ημ ΢πήια 5, μ ζοκηεθεζηήξ ελαζεέκδζδξ ζηα 355 nm θαιαάκεζ ηζξ
ιεβαθφηενεξ ηζιέξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ, ηαζ ηζξ ιζηνυηενεξ ηαηά ηδκ
δζάνηεζα ημο πεζιχκα. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ημκ ζοκηεθεζηή μπζζεμζηέδαζδξ ζηα 532
nm, εκχ βζα ημκ ζοκηεθεζηή μπζζεμζηέδαζδξ ζηα 355 nm, μζ δζαθμνέξ βζα ηδκ άκμζλδ ηαζ
ημ ηαθμηαίνζ είκαζ αιεθδηέεξ ηαζ εκημπίγμκηαζ ζε φρδ ιζηνυηενα απυ 2 km. Ώπυ ηδκ
ηαηαηυνοθδ ηαηακμιή ημο θυβμο lidar βίκεηαζ ειθακέξ υηζ δ επμπζαηή ελάνηδζδ αοηήξ
ηδξ παναιέηνμο μθείθεηαζ ζηζξ ζηνςιαηχζεζξ πμο ειθακίγμκηαζ ζε φρδ πάκς απυ 4 km.
Γζα ηα πνχηα ηέζζενα πζθζυιεηνα ηδξ αηιυζθαζναξ βίκεηαζ θακενυ υηζ δ ηαηακμιή ημο
θυβμο lidar δεκ πανμοζζάγεζ ζδζαίηενδ επμπζηυηδηα ιε ιζα ιέζδ ηζιή θίβμ πάκς απυ ηα 40
sr. Ώκηίεεηα βζα ιεβαθφηενα φρδ βίκεηαζ θακενυ υηζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ
ηαζ ηδξ άκμζλδξ δ ηζιή ημο θυβμο lidar αολάκεηαζ βζα κα πάνεζ ηζιέξ ιεβαθφηενεξ απυ 80
sr. Μζηνυηενδξ ηάλδξ αφλδζδ έπμοιε ηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο πεζιχκα, εκχ ακηίεεηα
ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο θεζκμπχνμο μ θυβμξ lidar παίνκεζ αηυια ιζηνυηενεξ ηζιέξ.
Δ ίδζα επμπζαηή ελάνηδζδ θαίκεηαζ επίζδξ ηαζ ζηδκ ηαηαηυνοθδ ηαηακμιή ημο
εηεέηδ Ångström. Γζα ηα πνχηα ηέζζενα πζθζυιεηνα μ εηεέηδξ Ångström θαίκεηαζ κα
παναιέκεζ ζπεδυκ ακελάνηδημξ απυ ηδκ επμπή, εκχ βζα ιεβαθφηενα φρδ θαιαάκεζ
ιζηνυηενεξ ηζιέξ ηδκ άκμζλδ ηαζ ημ ηαθμηαίνζ. Δ επμπζαηή ελάνηδζδ πμο ανέεδηε ζηζξ
ηαηαηυνοθεξ ηαηακμιέξ ηςκ οπυ ιεθέηδ μπηζηχκ ιεβεεχκ απμδίδεηαζ ηαζ πάθζ ζηδκ
επμπζηυηδηα πμο πανμοζζάγμοκ ηα επεζζυδζα ιεηαθμνάξ ζηυκδξ απυ ηδκ ένδιμ ηδξ
΢απάνα πμο βζα ηδκ Ώκαημθζηή Μεζυβεζμ ζοιααίκμοκ πζμ ζοπκά ηαηά ημοξ πνχημοξ
ιήκεξ ηδξ άκμζλδξ ηαζ ζηζξ αολδιέκεξ εηπμιπέξ αζςνμφιεκςκ ζςιαηζδίςκ απυ ηαφζδ
αζμιάγαξ πμο παναηδνμφκηαζ ζοπκά ηαηά ημκ Ώφβμοζημ, υπςξ ηαζ ζημοξ επζηναημφκηεξ
ΐμνεζμακαημθζημφξ ακέιμοξ ηαηά ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ ζηδκ Θεζζαθμκίηδ πμο
ιεηαθένμοκ ζςιαηζδζαηή νφπακζδ απυ νοπαζιέκεξ πενζμπέξ υπςξ ηα Ώκαημθζηά
ΐαθηάκζα.
25 – 28/5/2010, PATRAS, GREECE
959
10ο COMECAP 2010, ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΢ΤΝΕΔΡΙΟΤ -- 10th COMECAP 2010, CONFERENCE PROCEEDINGS
5.
΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ
΢ηδ ιεθέηδ αοηή πανμοζζάζαιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ζηαηζζηζηήξ επελενβαζίαξ ηςκ
ιεηνήζεςκ Raman lidar πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζηδκ Θεζζαθμκίηδ απυ ημ 2001 έςξ ημ
2007. Ώπυ ημ ζφκμθμ ηςκ 152 ιεηνήζεςκ οπμθμβίζαιε ηα βεςιεηνζηά παναηηδνζζηζηά
ηαεχξ ηαζ ηζξ μπηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ αζςνμφιεκςκ ζςιαηζδίςκ λεπςνζζηά ζημ
αηιμζθαζνζηυ μνζαηυ ζηνχια ηαζ ηδκ εθεφεενδ ηνμπυζθαζνα. H ζφβηνζζδ ιεηαλφ ηςκ
μπηζηχκ ααεχκ πμο οπμθμβίζαιε ιε ηδκ ιέεμδμ lidar ηαζ ηςκ μπηζηχκ ααεχκ πμο
οπμθμβίζηδηακ ιε ημ θαζιαημθςηυιεηνμ #105 Brewer ημο ΒΦΏ, είκαζ ζπεηζηά ηαθή ιε
ημκ ζοκηεθεζηή ζοζπέηζζδξ κα είκαζ ίζμξ ιε 0.57.
΢ηδκ πνμκμζεζνά ηςκ μπηζηχκ ααεχκ ανέεδηε ιία επμπζηή δζαηφιακζδ ιε ηζξ
ιέβζζηεξ ηζιέξ κα ειθακίγμκηαζ ηαηά ημοξ πνχημοξ ακμζλζάηζημοξ ιήκεξ ηαζ ημ ηαθμηαίνζ.
Δ επμπζηυηδηα αοηή απμδυεδηε ζημ αολδιέκμ ζςιαηζδζαηυ θμνηίμ πμο παναηδνείηαζ
ζηδκ εθεφεενδ ηνμπυζθαζνα ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ θυβς ιεηαθμνάξ
ζηυκδξ απυ ηδκ ΢απάνα, αθθά ηαζ θυβς ιεηαθμνάξ αζςνμφιεκςκ ζςιαηζδίςκ απυ ηαφζδ
αζμιάγαξ. Τπμθμβίζαιε ηζξ ιέζεξ ηαηαηυνοθεξ ηαηακμιέξ ημο ζοκηεθεζηή ελαζεέκδζδξ
ζηα 355 nm, ηςκ ζοκηεθεζηχκ μπζζεμζηέδαζδξ ζηα 355 ηαζ 532 nm ηαεχξ ηαζ ημο θυβμο
lidar ηαζ ημο εηεέηδ Ångström βζα ηάεε ιία απυ ηζξ επμπέξ ημο πνυκμο. Δ ιεβαθφηενδ
ζοκεζζθμνά ηςκ ζςιαηζδίςκ ηδξ εθεφεενδξ ηνμπυζθαζναξ ζημ ζοκμθζηυ μπηζηυ αάεμξ
παναηδνείηαζ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ άκμζλδξ ηαζ ημο ηαθμηαζνζμφ.
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
Charlson, R.J. and Pilat, M.J. 1969: Climate: The influence of aerosols, Journal of Applied Meteorology,
8, pp. 1001-1002.
Barnaba, F. and Gobbi, G.P. 2004: Modeling the aerosol extinction versus backscatter relationship for
lidar applications: Maritime and continental conditions, Journal of Atmospheric and Oceanic
Technology, 21, 428-442.
Lelieveld, J., Berresheim, H., Borrmann, S., Crutzen, P.J., Dentener, F.J., Fischer, H., Feichter, J., Flatau,
P.J., Heland, J., Holzinger, R., Korrmann, R., Lawrence, M.G., Levin, Z., Markowicz, K.M.,
Mihalopoulos N., Minikin, A., Ramanathan, V., De Reus, M., Roelofs, G.J., Scheeren, H.A., Sciare,
J., Schlager, H., Schultz, M., Siegmund, P., Steil, B., Stephanou, E.G., Stier, P., Traub, M.,
Warneke, C., Williams, J. and Ziereis, H., 2002: Global air pollution crossroads over the
Mediterranean, Science, 298, 794-799.
Amiridis, V., Balis, D.S., Kazadzis, S., Bais, A., Giannakaki, E., Papayannis, A. and Zerefos, C. 2005,
Four-year aerosol observations with a Raman lidar at Thessaloniki, Greece, in the framework of
European Aerosol Research Lidar Network (EARLINET), Journal of Geophysical Research, 110,
D21, doi:10.1029/2005JD006190.
Mattis, I., Ansmann, A., Müller, D., Wandinger, U. and Althausen, D. 2004: Multiyear aerosol
observations with dual-wavelength Raman lidar in the framework of EARLINET, Journal of
Geophysical Research, 109, D13, doi:10.1029/2004JD004600.
25 – 28/5/2010, PATRAS, GREECE
960
10ο COMECAP 2010,
Πρακτικά Συνεδρίου,
Πάτρα
10th COMECAP 2010,
Proceedings, Patras,
Greece
ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ATMOSPHERIC PHYSICS
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
&
ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΟ ΦΤ΢ΙΚΗ΢ ΣΗ΢ ΑΣΜΟ΢ΦΑΙΡΑ΢
ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ
σε συνεργασία με το
ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΤΛΕΙΟ – ΚΑΝΑΓΚΙΝΕΙΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΠΙ΢ΣΗΜΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢
10
οσ
Πρακηικά
Διεθνούς Σσνεδρίοσ Μεηεωρολογίας,
Κλιμαηολογίας & Φσζικής ηης
Αημόζθαιρας
Πάηρα, 25 – 28 Μαϊοσ 2010
Proceedings of the
10 International Conference on
Meteorology, Climatology and Atmospheric
Physics
25 – 28 May 2010, Patras, Greece
th
HELLENIC METEOROLOGICAL SOCIETY
&
LABORATORY OF ATMOSPHERIC PHYSICS
UNIVERSITY OF PATRAS
in collaboration with
MARIOLOPOULOS – KANAGINIS FOUNDATION FOR THE
ENVIRONMENTAL SCIENCES
ISBN: 978-960-99254-0-2