ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 68337/070/Β/09/0026
ΕΔΡΑ : Αρχ. Μακαρίου & Σοφ. Βενιζέλου, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71 202
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.. Συνιστούμε επομένως στον
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
ΒΑΓΙΟΣ ΕΥΘΥΚΛΗΣ (Πρόεδρος)
Διεύθυνση διαδικτύου:
www.euromedica.gr
ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ (Αντιπρόεδρος)
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:
7 Μαϊου 2013
ΤΑΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Διευθύνων Σύμβουλος)
Νόμιμος Ελεγκτής:
Δαμηλάκος Βρασίδας, Α.Μ.ΣΟΕΛ 22791
ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΕΛΑΝΘΙΑ (Μέλος)
Ελεγκτική Εταιρεία:
Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Μέλος)
Τύπος έκθεσης ελέγχου νόμιμου ελεγκτή:
Γνώμη χωρίς επιφύλαξη
ΜΙΚΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Μέλος)
ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Μέλος)
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Μέλος)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31/12/2012
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
31/12/2011
1/1-31/12/2012
2.109
0
0
0
0
0
225
0
2.334
1.891
0
0
0
0
0
202
0
2.093
Κύκλος εργασιών
Μικτά Κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
E.B.I.T.D.A.
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
2.441
(146)
2.295
0
10
0
29
0
39
2.334
2.132 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
(76)
2.056 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)
0
14
0
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
22
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ
0
37
2.093
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
Κέρδη / (ζήμιες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πωληση
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)
Λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ
2.056
(68)
0
309
(2)
0
2.295
2.080
(24)
0
0
0
0
2.056
0
0
(6)
(6)
(2)
(24)
0
0
(68)
(24)
(0,0957)
(0,0332)
(16)
(6)
0
0
1/1-31/12/2012
1/1-31/12/2011
(72)
(2)
0
1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 Προβλέψεις
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01/01/2012 και 01/01/2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως μετά από φόρους
Διανεμηθέντα μερίσματα
Αύξηση (Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Λοιπέςς μ
μεταβολές
β ς
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα)
1/1-31/12/2011
0
0
(16)
(76)
(72)
(68)
Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Ζημιές (κέρδη) από αποτίμηση ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων
Ζημιές (κέρδη) από αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων
Απομείωση αξίας διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
Έσοδα συμμετοχών
((Έσοδα)) έξοδα,
ξ
, (κέρδη)
( ρ η) ζημιές
ζημ ς επενδύσεων
Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
0
0
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
0
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2009 και 2010.
2. Δεν υφίστανται κατά της Εταιρείας εκκρεμείς αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου.
3. Η Εταιρεία κατά την 31/12/2012 δεν απασχολούσε προσωπικό.
4. Η Εταιρεία κατά την 31/12/2012 δεν κατείχε ίδιες μετοχές
(4)
(16)
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
0
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(24)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
6
(3)
(6)
0
13
7
5. Η Εταιρεία κατά την 31/12/2012 δεν είχε ποσά από λοιπά συνολικά έσοδα.
(Μείον):
6. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της
Εταιρείας στη λήξη της κλειόμενης χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24,
έχουν ως ακολούθως (ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ):
α) Έσοδα
0
β) Έξοδα
0
γ) Απαιτήσεις
188
δ) Υποχρεώσεις
25
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
0
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0
7. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την κλειόμενη χρήση ανήλθαν σε € 278 έναντι της προηγούμενης που ανέρχονταν σε € 1.720.
8. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με τη μέθοδο της ολικής
ενσωμάτωσης, που καταρτίζει η εταιρεία EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με έδρα την
Ελλάδα, η οποία συμμετείχε στις 31/12/2012, άμεσα, με ποσοστό 43,8% .
9. Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων,
καθώς δεν υφιστάνται εκκρεμείς υποθέσεις.
10. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων € 1 και λοιπές προβλέψεις € 0.
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες:
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων
Τόκοι εισπραχθέντες
Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
11. Τα βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί των μετοχών σε κυκλοφορία.
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
0
0
12. To E.B.I.T.D.A. ορίζεται ως Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (περιλαμβάνονται
οι αποσβέσεις των επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων και τα κέρδη/ζημιές παγίων στοιχείων).
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
0
0
0
307
0
0
0
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως
(1)
175
173
(155)
329
175
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις (Εξοφλήσεις) δανείων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως
Ηράκλειο, 7 Μαϊου 2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου
ΒΑΓΙΟΣ ΕΥΘΥΚΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 949577
ΤΑΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 186707
ΚΑΦΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 739914
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 4993
(0)
(0)
(34)
(0)
(1)
14
0
(278)
0
0
4
0
0
(274)
0
(172)
0
0
3
0
0
(168)
309
(2)
0
0
0