close

Enter

Log in using OpenID

14/13

embedDownload
SLUŽBENI VJESNIK
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
SLUŽBENO GLASILO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Godište XX.
Šibenik, 30. prosinca 2013.
Broj 14
ISSN 1846-0151
SADRŽAJ
I.
GRAD DRNIŠ
1. GRADSKO VIJEĆE
56. IZMJENE I DOPUNE STATUTARNE ODLUKE
o izmjenama i dopunama Statuta Grada Drniša ..........
.................................................................................... 3
57. III. IZMJENE PRORAČUNA Grada Drniša za
2013.godinu ............................................................... 3
58. PRORAČUN Grada Drniša za 2014.godinu ....
.................................................................................. 15
59. ODLUKA o izvršenju Proračuna Grada Drniša
za 2014.godinu ......................................................... 32
60. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu .................................................... 35
61. ODLUKA o donošenju Ciljanih Izmjena i dopuna
(V.) UPU grada Drniša ............................................ 35
62. ODLUKA o davanju koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti-prijevoz pokojnika na području
Grada Drniša za razdoblje od pet (5) godina ........... 36
63. ODLUKA o naknadama za rad članova radnih
tijela (komisija, odbora i povjerenstava) koje osniva
(imenuje) Gradsko vijeće Grada Drniša .................. 37
64. ODLUKA o raspoređivanju sredstava iz
Proračuna Grada Drniša za razdoblje od 1. siječnja do
31. prosinca 2014.godine za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom
vijeću Grada Drniša ................................................ 38
65. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju
javne ustanove Gradski muzej Drniš ....................... 39
66. ODLUKA o uključenju u akciju Gradovi i
općine-prijatelji djece............................................... 39
67. ODLUKA o osnivanju i imenovanju
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Drniša ........... 40
68. ODLUKA o imenovanju članova Stožera zaštite
i spašavanja za područje Grada Drniša .................... 41
69. ODLUKA o sufinanciranju udruga proizašlih iz
Domovinskog rata za 2014.godinu .......................... 41
70. ODLUKA o sufinanciranju projekata nevladinih
udruga na području Grada Drniša za 2014.godinu ......
.................................................................................. 42
71. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu
Drnišu za 2013. godinu ............................................ 43
72. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Drniša za 2013. godinu ............................................ 43
73. ODLUKA o programu javnih potreba udrugama
u ustanovama u kulturi za 2014. godinu .................. 44
74. ODLUKA o programu javnih potreba u športu
za 2014. godinu ........................................................ 44
75. SOCIJALNI PROGRAM Grada Drniša za 2014.
godinu ...................................................................... 45
76. PROGRAM potpore poljoprivredi i ruralnom
razvoju Grada Drniša za razdoblje 2014-2015.godine
.................................................................................. 47
77. PRIJEDLOG člana u Povjerenstvo za dodjelu
zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH
.................................................................................. 50
78. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za
imenovanja ulica i trgova na području Grada Drniša ..
.................................................................................. 50
79. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Statut
Gradskog muzeja Drniš............................................ 51
80. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Strateški
plan Gradskog muzeja Drniš ................................... 51
81. ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti
na Statut Dječjeg vrtića Drniš .................................. 51
82. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Plan
podjele odvajanjem dijela društva Rad d.o.o. Drniš ....
.................................................................................. 52
2. GRADONAČELNIK
10. ODLUKA o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Drniš ...........
.................................................................................. 52
11. PRAVILNIK o pravu i načinu korištenja
službenih osobnih automobila, službenih mobilnih
telefona, službene informatičke opreme, sredstava
reprezentacije te potpisivanja narudžbi i putnih naloga
.................................................................................. 52
Strana 2 - Broj 14
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
12. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup poslovnih prostora ............................ 55
II.
GRAD VODICE
1. GRADSKO VIJEĆE
104. TREĆE IZMJENE PRORAČUNA Grada
Vodica za 2013. godinu ............................................ 55
105. PRORAČUN Grada Vodica za 2014. godinu .
.................................................................................. 71
106. PLAN razvojnih programa Grada Vodica za
razdoblje 2014. – 2016. godina ................................ 95
107. ODLUKA o izvršenju Proračuna Grada Vodica
za 2014. godinu ........................................................ 97
108. ODLUKA o komunalnim djelatnostima na
području Grada Vodica............................................. 99
109. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o davanju
u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu
Grada Vodica .......................................................... 104
110. ODLUKA o nerazvrstanim cestama ......... 104
111. ODLUKA o obvezi plaćanja naknade za razvoj vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada
Vodica......................................................................111
112. ODLUKA o izmjeni Odluke o ustrojstvu i
djelokrugu gradske uprave Grada Vodica ...............112
113. ODLUKA o raspisivanju izbora za članove
vijeća Mjesnih odbora na području Grada Vodica .......
.................................................................................112
114. OPERATIVNI PLAN mjera zaštite i spašavanja
u nepovoljnim vremenskim uvjetima na području Grada
Vodica za 2013./2014. godinu .................................113
115. ANALIZA stanja sustava zaštite i spašavanja
na području Grada Vodica u 2013. godini i smjernice
za 2014. godinu .......................................................114
116. PROGRAM rada Gradskog vijeća Grada Vodica
za 2014. godinu .......................................................116
117. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini ........................ 120
118. IZMJENE PROGRAMA održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini ..................... 122
119. IZMJENE PROGRAMA javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2013. godinu......................... 122
120. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih
potreba u sportu Grada Vodica za 2013. godinu ..........
................................................................................ 122
121. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini ........................ 123
122. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2014. godini .................................. 125
123. PROGRAM javnih potreba u kulturi Grada
Vodica za 2014. godinu .......................................... 126
124. PROGRAM javnih potreba u sportu na području
Grada Vodica za 2014. godinu ............................... 130
125. PROGRAM javnih potreba za ostale udruge
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
civilnog društva Grada Vodica za 2014. godinu ..........
................................................................................ 132
126. PROGRAM socijalne i druge skrbi Grada
Vodica za 2014. godinu .......................................... 134
127. RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Pučkog
otvorenog učilišta ................................................... 135
128. RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja ustanove u
kulturi Memorijalni centar Faust Vrančić u Prvić Luci
................................................................................ 135
129. RJEŠENJE o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u
vlasništvu Republike Hrvatske .............................. 136
130. RJEŠENJE o imenovanju člana Povjerenstva
koje procjenjuje troškove stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje navedenog poljoprivrednog
zemljišta i vrijednost drvene mase ......................... 136
2. GRADONAČELNIK
27. PRAVILNIK o načinu korištenja službenih
osobnih automobila, mobilnih telefona, sredstava reprezentacije i potpisivanja putnih naloga ................. 136
28. SUGLASNIST na Statut ustanove u kulturi
Memorijalni centar Faust Vrančić u Prvić Luci ...........
................................................................................ 138
29. SUGLASNOST na Izmjene i dopune Statuta
Pučkog otvorenog učilišta Vodice .......................... 138
30. RJEŠENJE o imenovanju članova Vijeća za
komunalnu prevenciju ............................................ 138
III.
OPĆINA PIROVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
38. PRORAČUN Općine Pirovac za 2014. godinu
................................................................................ 139
39. ODLUKA o izvršavanju Proračuna Općine Pirovac za 2014. godinu ............................................... 152
40. ODLUKA o povjeravanju obavljanja komunalne
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta ............. 152
41. ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom
društvu „Vrilo“ d.o.o. ............................................ 153
42. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2014. godinu ..
................................................................................ 153
43. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2014. godinu ..................... 154
44. PROGRAM javnih potreba u kulturi Općine
Pirovac za 2014. godinu......................................... 156
45. PROGRAM javnih potreba u sportu Općine
Pirovac za 2014. godinu......................................... 157
46. PROGRAM socijalnih potreba Općine Pirovac
za 2014. godinu ...................................................... 158
47. PROGRAM korištenja sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za
2014. godinu ......................................................... 160
____________________
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 3
I.
GRAD DRNIŠ
1. GRADSKO VIJEĆE
56
Na temelju članka 35. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br.
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst)
i članka 51. stavka 1. Statuta Grada Drniša (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 15/09 i 4/13),
Gradsko vijeće Grada Drniša, na 5. sjednici, od 18. prosinca 2013. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE STATUTARNE ODLUKE
o izmjenama i dopunama
Statuta Grada Drniša
Članak 1.
U uvodu Izmjena i dopuna Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Drniša (KLASA: 01203/09-01/4, URBROJ: 2182/06-13-03, od 30.listopada 2013.godine) treća alineja odozgo riječi:
„službene bilješke Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji Službe za zajedničke poslove KLASA:040-01/13-01/32, URBROJ:2182-02/1-13-2, od 13.svibnja 2013.godine“, brišu se.
Članak 2.
Ovlašćuje se Komisija za statut, poslovnik i propise da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Drniša.
Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Statutarne odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 012-03/09-01/4
URBROJ: 2182/06-13-04
Drniš, 18. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić ipl.iur, v.r.
____________________
57
Na temelju članka 6., 7. i 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08 i 136/12) i članka 51. Statuta
Grada Drniša (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 15/09 i 4/13), Gradsko vijeće Grada Drniša, na
5. sjednici, od 18. prosinca 2013. godine, d o n o s i
III. IZMJENE PRORAČUNA
Grada Drniša za 2013. godinu
OPĆI DIO
Članak 1.
U II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Drniša za 2013. godinu (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, br. 11/13), članak 1. mijenja se i glasi:
Strana 4 - Broj 14
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
PROMJENA
IZNOS
PLANIRANO
(%)
NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - MANJAK
27.702.090,00
297.910,00
25.613.500,00
8.276.500,00
-5.890.000,00
112.000,00
0,00
112.000,00
0,00
0,00
0,40
0,00
0,44
0,00
0,00
27.814.090,00
297.910,00
25.725.500,00
8.276.500,00
-5.890.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
1.110.000,00
-1.110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.110.000,00
-1.110.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
Vlastiti izvori
7.000.000,00
0,00
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
Članak 2.
U članku 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji iznos od 35.000.000 kuna, zamjenjuje
se iznosom od 35.112.000 kuna, a mijenjaju se u: A. Računu prihoda i rashoda, B. Računu zaduživanja/financiranja
i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, kako slijedi:
BROJ
KONTA
VRSTA PRIHODA / RASHODA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6
Prihodi poslovanja
61
Prihodi od poreza
611
Porez i prirez na dohodak
613
Porezi na imovinu
614
Porezi na robu i usluge
63
Potpore
633
Potpore iz proračuna
634
Ostale potpore unutar opće države
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika
635
proračuna
64
Prihodi od imovine
641
Prihodi od financijske imovine
642
Prihodi od nefinancijske imovine
65
651
652
653
66
661
663
67
671
68
681
683
7
71
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Administrativne (upravne) pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade
Ostali prihodi
Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem
poslova na tržištu (vlastiti prih
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
Prihodi iz proračuna
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika
proračuna
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Kazne i upravne mjere
Ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
PLANIRANO
PROMJENA
IZNOS
(%)
NOVI IZNOS
27.702.090,00
11.461.000,00
10.900.000,00
300.000,00
261.000,00
10.720.608,00
4.867.608,00
3.563.000,00
112.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,10
0,00
27.814.090,00
11.461.000,00
10.900.000,00
300.000,00
261.000,00
10.725.608,00
4.872.608,00
3.563.000,00
2.290.000,00
1.191.000,00
51.000,00
1.140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.290.000,00
1.191.000,00
51.000,00
1.140.000,00
2.847.000,00
151.000,00
1.196.000,00
1.500.000,00
379.000,00
90.000,00
0,00
90.000,00
0,00
17.000,00
3,16
0,00
7,53
0,00
4,49
2.937.000,00
151.000,00
1.286.000,00
1.500.000,00
396.000,00
258.000,00
121.000,00
1.101.482,00
17.000,00
0,00
0,00
6,59
0,00
0,00
275.000,00
121.000,00
1.101.482,00
1.101.482,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
297.910,00
97.910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.101.482,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
297.910,00
97.910,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
711
72
721
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
3
31
311
312
313
32
321
322
323
324
329
34
342
343
36
363
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Kamate za primljene zajmove
Ostali financijski rashodi
Potpore
Potpore unutar opće države
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Nematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale
vrijednosti
Broj 14 - Strana 5
97.910,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.910,00
200.000,00
200.000,00
25.613.500,00
8.092.908,00
6.679.608,00
230.800,00
1.182.500,00
11.062.582,00
380.700,00
4.197.200,00
3.992.382,00
941.000,00
1.551.300,00
182.500,00
120.000,00
62.500,00
2.961.910,00
2.961.910,00
112.000,00
-46.700,00
-67.000,00
43.300,00
-23.000,00
158.700,00
-16.300,00
5.000,00
112.000,00
85.000,00
-27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,44
-0,58
-1,00
18,76
-1,95
1,43
-4,28
0,12
2,81
9,03
-1,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.725.500,00
8.046.208,00
6.612.608,00
274.100,00
1.159.500,00
11.221.282,00
364.400,00
4.202.200,00
4.104.382,00
1.026.000,00
1.524.300,00
182.500,00
120.000,00
62.500,00
2.961.910,00
2.961.910,00
1.163.600,00
1.163.600,00
2.150.000,00
1.930.000,00
220.000,00
8.276.500,00
847.000,00
847.000,00
7.109.500,00
6.631.000,00
337.500,00
141.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.163.600,00
1.163.600,00
2.150.000,00
1.930.000,00
220.000,00
8.276.500,00
847.000,00
847.000,00
7.109.500,00
6.631.000,00
337.500,00
141.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
310.000,00
310.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
310.000,00
310.000,00
1.110.000,00
1.110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.110.000,00
1.110.000,00
1.110.000,00
0,00
0,00
1.110.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9
Vlastiti izvori
7.000.000,00
92
Rezultat poslovanja
7.000.000,00
922
Višak/manjak prihoda
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
37
372
38
381
382
4
41
412
42
421
422
424
43
431
Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih
544
institucija izvan javnog sektor
Strana 6 - Broj 14
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Članak 3.
U članku 3. Rashodi poslovanja, rashodi za nabavku nefinancijske imovine i izdaci za otplatu zajma u iznosu
od 35.000.000 kuna zamijenjuju se iznosom od 35.112.000 kuna, prikazani su u Posebnom dijelu, povećavaju se
ili smanjuju, kako slijedi:
POSEBNI DIO
BROJ
KONTA
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
UKUPNO RASHODI / IZDACI
RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO
Korisnik GRAD DRNIŠ
GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE
Program A01 1001 REDOVNA DJELATNOST TIJELA GRADA
Aktivnost A01 1001 A100001 PREDSTAVNIČA TIJELA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Korisnik GRAD DRNIŠ
GLAVA 02 GRADONAČELNIK
Program A01 1001 REDOVNA DJELATNOST TIJELA GRADA
Aktivnost A01 1001 A100002 IZVRŠNA TIJELA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Izvor PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34
Financijski rashodi
343
Ostali financijski rashodi
Aktivnost A01 1001 A100006 MATERIJALNO FINANCIJSKI RASHODI TIJELA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Izvor PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
PROMJENA
PLANIRANO
IZNOS
(%)
35.000.000,00
112.000,00
5.255.000,00
90.000,00
354.000,00
0,00
354.000,00
0,00
354.000,00
0,00
354.000,00
0,00
114.000,00
0,00
114.000,00
0,00
114.000,00
0,00
64.000,00
0,00
18.500,00
0,00
2.000,00
0,00
43.500,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
240.000,00
0,00
240.000,00
0,00
240.000,00
0,00
240.000,00
0,00
240.000,00
0,00
1.233.500,00
90.000,00
1.233.500,00
90.000,00
1.233.500,00
90.000,00
316.500,00
0,00
214.500,00
0,00
214.500,00
0,00
214.500,00
0,00
214.500,00
0,00
20.000,00
-5.000,00
194.500,00
5.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
82.000,00
0,00
82.000,00
0,00
82.000,00
0,00
72.000,00
0,00
72.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
917.000,00
90.000,00
190.000,00
0,00
190.000,00
0,00
190.000,00
0,00
190.000,00
0,00
190.000,00
0,00
203.000,00
0,00
203.000,00
0,00
203.000,00
0,00
203.000,00
0,00
203.000,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,32
1,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,30
7,30
7,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-25,00
2,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NOVI IZNOS
35.112.000,00
5.345.000,00
354.000,00
354.000,00
354.000,00
354.000,00
114.000,00
114.000,00
114.000,00
64.000,00
18.500,00
2.000,00
43.500,00
50.000,00
50.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
1.323.500,00
1.323.500,00
1.323.500,00
316.500,00
214.500,00
214.500,00
214.500,00
214.500,00
15.000,00
199.500,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
82.000,00
82.000,00
82.000,00
72.000,00
72.000,00
10.000,00
10.000,00
1.007.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
203.000,00
203.000,00
203.000,00
203.000,00
203.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Izvor POMOĆI ZA PROGRAME ZAPOŠLJAVANJA I STRUČNOG OSPOS. I SL.
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Izvor DONACIJE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Korisnik GRAD DRNIŠ
Korisnik MJESNI ODBORI
GLAVA 03 MJESNA SAMOUPRAVA
Program A01 1001 REDOVNA DJELATNOST TIJELA GRADA
Program A01 1001 REDOVNA DJELATNOST TIJELA GRADA
Aktivnost A01 1001 A100003 MJESNA SAMOUPRAVA
Aktivnost A01 1001 A100003 MJESNA SAMOUPRAVA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
Izvor VLASTITI PRIHODI MJESNIH ODBORA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
Korisnik GRAD DRNIŠ
GLAVA 04 NACIONALNE MANJINE
Program A01 1001 REDOVNA DJELATNOST TIJELA GRADA
Aktivnost A01 1001 A100004 NACIONALNE MANJINE
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Korisnik GRAD DRNIŠ
GLAVA 05 GRADSKI UREDI - SLUŽBE
Program A01 1001 REDOVNA DJELATNOST TIJELA GRADA
Aktivnost A01 1001 A100005 RASHODI ZA ZAPOSLENE U TIJELIMA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
Izvor POMOĆI ZA PROGRAME ZAPOŠLJAVANJA I STRUČNOG OSPOS. I SL.
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
313
Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
Aktivnost A01 1001 A100006 MATERIJALNO FINANCIJSKI RASHODI TIJELA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
8.000,00
8.000,00
395.000,00
395.000,00
395.000,00
395.000,00
395.000,00
121.000,00
121.000,00
121.000,00
121.000,00
121.000,00
52.000,00
80.000,00
132.000,00
52.000,00
80.000,00
52.000,00
80.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
47.000,00
47.000,00
47.000,00
47.000,00
47.000,00
3.458.500,00
3.458.500,00
3.458.500,00
1.922.000,00
1.460.000,00
1.460.000,00
1.460.000,00
1.414.000,00
1.190.000,00
40.000,00
184.000,00
46.000,00
46.000,00
462.000,00
462.000,00
462.000,00
430.000,00
372.000,00
58.000,00
32.000,00
32.000,00
1.332.500,00
1.215.500,00
0,00
0,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-55.000,00
-55.000,00
-55.000,00
-55.000,00
-37.000,00
-30.000,00
0,00
-7.000,00
-18.000,00
-18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
48.000,00
Broj 14 - Strana 7
0,00
0,00
22,78
22,78
22,78
22,78
22,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2,86
-3,77
-3,77
-3,77
-2,62
-2,52
0,00
-3,80
-39,13
-39,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,60
3,95
8.000,00
8.000,00
485.000,00
485.000,00
485.000,00
485.000,00
485.000,00
121.000,00
121.000,00
121.000,00
121.000,00
121.000,00
52.000,00
80.000,00
132.000,00
52.000,00
80.000,00
52.000,00
80.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
47.000,00
47.000,00
47.000,00
47.000,00
47.000,00
3.458.500,00
3.458.500,00
3.458.500,00
1.867.000,00
1.405.000,00
1.405.000,00
1.405.000,00
1.377.000,00
1.160.000,00
40.000,00
177.000,00
28.000,00
28.000,00
462.000,00
462.000,00
462.000,00
430.000,00
372.000,00
58.000,00
32.000,00
32.000,00
1.380.500,00
1.263.500,00
Strana 8 - Broj 14
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34
Financijski rashodi
343
Ostali financijski rashodi
Izvor PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
Izvor POMOĆI ZA PROGRAME ZAPOŠLJAVANJA I STRUČNOG OSPOS. I SL.
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Kapitalni projekt A01 1001 K100001 NABAVKA OPREME
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
Izvor PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
RAZDJEL 002 UO ZA PROSTORNO PLANIRANJE,KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZA
Korisnik GRAD DRNIŠ
GLAVA 01 PROSTORNO PLANIRANJE I GRAĐENJE
Program A02 1001 PROSTORNO PLANSKA I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
Aktivnost A02 1001 A100001 TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I OSTALE USLUGE VEZ
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kapitalni projekt A02 1001 K100001 PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
412
Nematerijalna imovina
Kapitalni projekt A02 1001 K100002 PROJEKTNA I TROŠKOVNIČKA DOKUMENTA
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
412
Nematerijalna imovina
Korisnik GRAD DRNIŠ
GLAVA 02 KOMUNALNE DJELATNOSTI
Program A01 1001 REDOVNA DJELATNOST TIJELA GRADA
Kapitalni projekt A01 1001 K100001 NABAVKA OPREME
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
36
Potpore
363
Potpore unutar opće države
Izvor KAPITALNE POMOĆI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
36
Potpore
1.215.500,00
1.215.500,00
1.180.500,00
90.500,00
420.000,00
580.000,00
90.000,00
35.000,00
35.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
204.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
114.000,00
114.000,00
114.000,00
114.000,00
114.000,00
19.776.910,00
677.000,00
677.000,00
677.000,00
272.000,00
272.000,00
272.000,00
272.000,00
272.000,00
250.000,00
22.000,00
155.000,00
155.000,00
155.000,00
155.000,00
155.000,00
155.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
16.089.910,00
19.099.910,00
1.062.000,00
1.062.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
822.000,00
822.000,00
822.000,00
822.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
48.000,00
48.000,00
48.000,00
0,00
-10.000,00
58.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,95
3,95
4,07
0,00
-2,38
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,43
7,78
7,78
7,78
7,78
7,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.263.500,00
1.263.500,00
1.228.500,00
90.500,00
410.000,00
638.000,00
90.000,00
35.000,00
35.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
211.000,00
97.000,00
97.000,00
97.000,00
97.000,00
97.000,00
114.000,00
114.000,00
114.000,00
114.000,00
114.000,00
19.776.910,00
677.000,00
677.000,00
677.000,00
272.000,00
272.000,00
272.000,00
272.000,00
272.000,00
250.000,00
22.000,00
155.000,00
155.000,00
155.000,00
155.000,00
155.000,00
155.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
16.089.910,00
19.099.910,00
1.062.000,00
1.062.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
822.000,00
822.000,00
822.000,00
822.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 9
363
Potpore unutar opće države
Program A02 1001 PROSTORNO PLANSKA I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
Kapitalni projekt A02 1001 K100002 PROJEKTNA I TROŠKOVNIČKA DOKUMENTA
Izvor PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
412
Nematerijalna imovina
Program A02 1002 GRADNJA I NABAVKA IMOVINE
Kapitalni projekt A02 1002 K100002 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN
3
Rashodi poslovanja
36
Potpore
363
Potpore unutar opće države
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN
3
Rashodi poslovanja
36
Potpore
363
Potpore unutar opće države
Izvor PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
36
Potpore
363
Potpore unutar opće države
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN
822.000,00
442.000,00
442.000,00
442.000,00
442.000,00
442.000,00
442.000,00
442.000,00
9.063.910,00
9.063.910,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
405.000,00
405.000,00
405.000,00
405.000,00
405.000,00
5.745.000,00
5.745.000,00
1.284.000,00
997.000,00
898.000,00
99.000,00
287.000,00
287.000,00
4.461.000,00
4.461.000,00
4.461.000,00
660.000,00
660.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
822.000,00
442.000,00
442.000,00
442.000,00
442.000,00
442.000,00
442.000,00
442.000,00
9.063.910,00
9.063.910,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
405.000,00
405.000,00
405.000,00
405.000,00
405.000,00
5.745.000,00
5.745.000,00
1.284.000,00
997.000,00
898.000,00
99.000,00
287.000,00
287.000,00
4.461.000,00
4.461.000,00
4.461.000,00
660.000,00
660.000,00
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
36
Potpore
363
Potpore unutar opće države
Izvor KAPITALNE POMOĆI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
Izvor PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN
3
Rashodi poslovanja
36
Potpore
363
Potpore unutar opće države
Program A03 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Aktivnost A03 1001 A100002 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I ČISTOĆE
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
Izvor PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
Aktivnost A03 1001 A100007 JAVNA RASVJETA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
660.000,00
160.000,00
160.000,00
500.000,00
500.000,00
2.056.000,00
2.056.000,00
2.056.000,00
2.056.000,00
2.056.000,00
97.910,00
97.910,00
97.910,00
97.910,00
97.910,00
3.887.000,00
1.207.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
100.000,00
1.050.000,00
57.000,00
57.000,00
57.000,00
57.000,00
57.000,00
1.595.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660.000,00
160.000,00
160.000,00
500.000,00
500.000,00
2.056.000,00
2.056.000,00
2.056.000,00
2.056.000,00
2.056.000,00
97.910,00
97.910,00
97.910,00
97.910,00
97.910,00
3.887.000,00
1.207.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
100.000,00
1.050.000,00
57.000,00
57.000,00
57.000,00
57.000,00
57.000,00
1.595.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
Strana 10 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
322
Rashodi za materijal i energiju
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
Aktivnost A03 1001 A100008 OSTALI KOMUNALNI POSLOVI
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
36
Potpore
363
Potpore unutar opće države
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
Izvor PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
Izvor KAPITALNE POMOĆI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN
3
Rashodi poslovanja
36
Potpore
363
Potpore unutar opće države
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDN
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
Program A03 1002 OTPLATA GLAVNICE I KAMATE PRIMLJENIH KREDITA
Aktivnost A03 1002 A100001 OTPLATA GLAVNICE
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektor
544
Aktivnost A03 1002 A100002 OTPLATA KAMATE
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE
3
Rashodi poslovanja
34
Financijski rashodi
342
Kamate za primljene zajmove
Program A04 1001 REDOVNO FINANCIRANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
Aktivnost A04 1001 A100003 DVD I CIVILNA ZAŠTITA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
PRORAČUNSKI KORISNIK 33968 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA DRNIŠ
Program A04 1001 REDOVNO FINANCIRANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
Aktivnost A04 1001 A100001 REDOVNO FINANCIRANJE JVP-DEC
Izvor SREDSTVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST
400.000,00
1.195.000,00
1.195.000,00
1.195.000,00
1.195.000,00
1.035.000,00
160.000,00
1.085.000,00
235.000,00
229.000,00
229.000,00
19.000,00
19.000,00
210.000,00
210.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.220.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
1.195.000,00
1.195.000,00
1.195.000,00
1.195.000,00
1.035.000,00
160.000,00
1.085.000,00
235.000,00
229.000,00
229.000,00
19.000,00
19.000,00
210.000,00
210.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.220.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
415.000,00
415.000,00
415.000,00
415.000,00
415.000,00
415.000,00
415.000,00
3.010.000,00
3.010.000,00
3.010.000,00
2.290.000,00
2.290.000,00
2.290.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
415.000,00
415.000,00
415.000,00
415.000,00
415.000,00
415.000,00
415.000,00
3.010.000,00
3.010.000,00
3.010.000,00
2.290.000,00
2.290.000,00
2.290.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 11
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost A04 1001 A100002 FINANCIRANJE JVP IZNAD MINIMALNIH STANDAR
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34
Financijski rashodi
2.290.000,00
1.945.000,00
1.835.000,00
0,00
110.000,00
345.000,00
5.000,00
165.000,00
145.000,00
30.000,00
720.000,00
600.000,00
600.000,00
590.000,00
325.000,00
325.000,00
265.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
120.000,00
120.000,00
110.000,00
105.000,00
5.000,00
75.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
0,00
-31.000,00
46.000,00
-15.000,00
0,00
5.000,00
7.000,00
-12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,69
0,00
-13,64
0,00
100,00
4,24
-8,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.290.000,00
1.945.000,00
1.804.000,00
46.000,00
95.000,00
345.000,00
10.000,00
172.000,00
133.000,00
30.000,00
720.000,00
600.000,00
600.000,00
590.000,00
325.000,00
325.000,00
265.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
120.000,00
120.000,00
110.000,00
105.000,00
5.000,00
75.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
343
Ostali financijski rashodi
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI
Korisnik GRADSKI MUZEJ DRNIŠ
PRORAČUNSKI KORISNIK 33984 GRADSKI MUZEJ DRNIŠ
Program A06 1001 REDOVNO FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
Aktivnost A06 1001 A100001 REDOVNO FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34
Financijski rashodi
343
Ostali financijski rashodi
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektor
544
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
9.968.090,00
7.099.490,00
1.359.090,00
1.359.090,00
1.359.090,00
1.263.590,00
424.000,00
424.000,00
404.000,00
246.400,00
200.000,00
12.000,00
34.400,00
153.100,00
4.500,00
58.400,00
60.000,00
30.200,00
4.500,00
4.500,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
839.590,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.300,00
0,00
3.300,00
0,00
-3.300,00
-3.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,22
0,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,34
0,00
27,50
0,00
-2,16
-73,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
9.990.090,00
7.121.490,00
1.359.090,00
1.359.090,00
1.359.090,00
1.263.590,00
424.000,00
424.000,00
404.000,00
249.700,00
200.000,00
15.300,00
34.400,00
149.800,00
1.200,00
58.400,00
60.000,00
30.200,00
4.500,00
4.500,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
839.590,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
829.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
829.590,00
Strana 12 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt A06 1001 K100001 NABAVKA KNJIŽNE GRAĐE I OSTALIH VRIJE
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale
43
vrijednosti
539.590,00
6.608,00
6.608,00
532.982,00
83.100,00
389.882,00
60.000,00
290.000,00
290.000,00
290.000,00
95.500,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
539.590,00
6.608,00
6.608,00
532.982,00
83.100,00
389.882,00
60.000,00
290.000,00
290.000,00
290.000,00
95.500,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
431
Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Korisnik PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DRNIŠ
PRORAČUNSKI KORISNIK 33992 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DRNIŠ
Program A06 1001 REDOVNO FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
Aktivnost A06 1001 A100001 REDOVNO FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
Aktivnost A06 1001 A100002 GLAZBENO-SCENSKE DJELATNOSTI
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
Izvor PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
3
Rashodi poslovanja
10.000,00
75.500,00
75.500,00
75.500,00
75.500,00
52.500,00
23.000,00
1.054.400,00
1.054.400,00
1.054.400,00
666.700,00
666.700,00
666.700,00
666.700,00
492.000,00
390.000,00
43.000,00
59.000,00
174.700,00
2.000,00
67.900,00
20.400,00
84.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
387.700,00
139.700,00
139.700,00
139.700,00
139.700,00
139.700,00
208.000,00
208.000,00
208.000,00
208.000,00
0,00
5.000,00
203.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
-18.000,00
-6.000,00
-11.000,00
-1.000,00
18.000,00
0,00
-4.000,00
54.000,00
-32.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,09
2,09
2,09
1,80
0,00
0,00
0,00
-3,66
-1,54
-25,58
-1,69
10,30
0,00
-5,89
264,71
-37,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,81
4,81
0,96
0,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
75.500,00
75.500,00
75.500,00
75.500,00
52.500,00
23.000,00
1.076.400,00
1.076.400,00
1.076.400,00
678.700,00
666.700,00
666.700,00
666.700,00
474.000,00
384.000,00
32.000,00
58.000,00
192.700,00
2.000,00
63.900,00
74.400,00
52.400,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
397.700,00
139.700,00
139.700,00
139.700,00
139.700,00
139.700,00
218.000,00
218.000,00
210.000,00
210.000,00
2.000,00
5.000,00
203.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 13
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Korisnik NARODNA KNJIŽNICA DRNIŠ
PRORAČUNSKI KORISNIK 34016 NARODNA KNJIŽNICA DRNIŠ
Program A06 1001 REDOVNO FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
Aktivnost A06 1001 A100001 REDOVNO FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kapitalni projekt A06 1001 K100001 NABAVKA KNJIŽNE GRAĐE I OSTALIH VRIJE
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Korisnik DJEČJI VRTIĆ
PRORAČUNSKI KORISNIK 34032 DJEČJI VRTIĆ
Program A05 1001 PREDŠKOLSKI ODGOJ
Aktivnost A05 1001 A100001 REDOVNO FINANCIRANJE USTANOVA PREDŠKOLSK
40.000,00
40.000,00
478.000,00
478.000,00
478.000,00
370.000,00
370.000,00
370.000,00
370.000,00
220.900,00
186.000,00
5.800,00
29.100,00
149.100,00
10.700,00
61.800,00
54.600,00
22.000,00
108.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
83.000,00
83.000,00
83.000,00
83.000,00
83.000,00
4.208.000,00
4.208.000,00
4.208.000,00
4.208.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
478.000,00
478.000,00
478.000,00
370.000,00
370.000,00
370.000,00
370.000,00
220.900,00
186.000,00
5.800,00
29.100,00
149.100,00
10.700,00
61.800,00
54.600,00
22.000,00
108.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
83.000,00
83.000,00
83.000,00
83.000,00
83.000,00
4.208.000,00
4.208.000,00
4.208.000,00
4.208.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
Izvor VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34
Financijski rashodi
343
Ostali financijski rashodi
Izvor PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
Korisnik GRAD DRNIŠ
GLAVA 03 SOCIJALNA ZAŠTITA
3.060.000,00
3.060.000,00
3.005.000,00
2.743.000,00
2.230.000,00
130.000,00
383.000,00
262.000,00
125.000,00
63.000,00
74.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
1.028.000,00
1.028.000,00
1.028.000,00
270.000,00
270.000,00
750.000,00
533.000,00
150.000,00
18.000,00
49.000,00
8.000,00
8.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
1.163.600,00
1.163.600,00
0,00
0,00
15.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,18
0,00
3,85
0,00
3,82
0,00
15,87
0,00
-27,27
-27,27
-27,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.060.000,00
3.060.000,00
3.020.000,00
2.748.000,00
2.230.000,00
135.000,00
383.000,00
272.000,00
125.000,00
73.000,00
74.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
1.028.000,00
1.028.000,00
1.028.000,00
270.000,00
270.000,00
750.000,00
533.000,00
150.000,00
18.000,00
49.000,00
8.000,00
8.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
1.163.600,00
1.163.600,00
Strana 14 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Program A08 1001 SOCIJALNA ZAŠTITA GRAĐANA
Aktivnost A08 1001 A100001 POMOĆ STANOVNIŠTVU PO SOCIJALNOM PROGRA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
37
naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Izvor PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
37
naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Izvor POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA ZA SOCIJALNE PROGRAME
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade
37
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Korisnik GRAD DRNIŠ
GLAVA 05 UDRUGE GRAĐANA I OSTALO
Program A07 1001 TURISTIČKA ZAJEDNICA
Aktivnost A07 1001 A100001 POTPORA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
Program A09 1001 UDRUGE GRAĐANA I OSTALE AKTIVNOSTI
Aktivnost A09 1001 A100001 DONACIJE UDRUGMA U ŠPORTSKIM AKTIVNOSTIM
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
Aktivnost A09 1001 A100002 DONACIJE UDRUGAMA U KULTURNIM AKTIVNOST
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
Aktivnost A09 1001 A100003 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
382
Kapitalne donacije
Izvor PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
382
Kapitalne donacije
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
Aktivnost A09 1001 A100004 DONACIJE NEVLADINIM UDRUGAMA
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
1.163.600,00
1.163.600,00
533.600,00
533.600,00
533.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.163.600,00
1.163.600,00
533.600,00
533.600,00
533.600,00
533.600,00
533.600,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
533.600,00
533.600,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
1.705.000,00
1.705.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.605.000,00
510.000,00
510.000,00
510.000,00
510.000,00
50.000,00
50.000,00
460.000,00
460.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
320.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
600.000,00
1.705.000,00
1.705.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.605.000,00
510.000,00
510.000,00
510.000,00
510.000,00
50.000,00
50.000,00
460.000,00
460.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
320.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Aktivnost A09 1001 A100005 DONACIJA CRVENOM KRIŽU
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
Aktivnost A09 1001 A100006 DONACIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
Aktivnost A09 1001 A100007 RASHODI PO PROGRAMU RADA SAVJETA MLADIH
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Broj 14 - Strana 15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
Članak 4.
Ove III Izmjene i dopune Proračuna Grada Drniša stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 400-06/12-60/04
URBROJ: 2182/06-13-08
Drniš, 18. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić, ipl.iur., v.r.
____________________
58
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, br. 87/08 i 136/12) i članka 51. Statuta Grada
Drniša (“Službeni vjesnik Šibensko kninske županije”, br. 15/09 i 4/13), Gradsko vijeće Grada Drniša, na 5. sjednici, od 18. prosinca 2013. godine, d o n o s i
PRORAČUN
Grada Drniša za 2014. godinu
OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Grada Drniša za 2014. godinu i Projekcija proračuna 2015.-2016. godina (u danjem tekstu Proračun),
sastoji se od:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - MANJAK
28.729.000,00
150.000,00
22.805.500,00
9.574.500,00
-3.501.000,00
Strana 16 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
1.100.000,00
-1.100.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
Vlastiti izvori
4.601.000,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00
Članak 2.
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci u iznosu od 33.480.000,00 kuna, po ekonomskoj klasifikaciji na razini
podskupine utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i računa financiranja kako slijedi:
BROJ
KONTA
VRSTA PRIHODA / RASHODA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6
Prihodi poslovanja
61
Prihodi od poreza
611
Porez i prirez na dohodak
613
Porezi na imovinu
614
Porezi na robu i usluge
63
Potpore
633
Potpore iz proračuna
634
Ostale potpore unutar opće države
PLANIRANO
28.729.000,00
11.669.000,00
11.000.000,00
400.000,00
269.000,00
10.311.000,00
4.851.000,00
3.170.000,00
635
64
641
642
65
651
652
653
66
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika
proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Administrativne (upravne) pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade
Ostali prihodi
2.290.000,00
1.183.000,00
53.000,00
1.130.000,00
2.912.000,00
191.000,00
821.000,00
1.900.000,00
312.000,00
661
663
67
Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem
poslova na tržištu (vlastiti prih
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
Prihodi iz proračuna
212.000,00
100.000,00
2.340.000,00
671
68
681
683
7
71
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika
proračuna
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Kazne i upravne mjere
Ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
2.340.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
150.000,00
100.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
711
72
721
3
31
311
312
313
32
321
322
323
324
329
34
342
343
36
363
37
372
38
381
382
4
41
411
412
42
421
422
423
424
426
43
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Kamate za primljene zajmove
Ostali financijski rashodi
Potpore
Potpore unutar opće države
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Nematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Prijevozna sredstva
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i
ostale vrijednosti
Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale
431
vrijednosti
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
452
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
453
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Broj 14 - Strana 17
100.000,00
50.000,00
50.000,00
22.805.500,00
8.890.900,00
7.311.500,00
301.800,00
1.277.600,00
9.788.100,00
397.700,00
3.836.300,00
3.212.500,00
194.000,00
2.147.600,00
174.500,00
120.000,00
54.500,00
580.000,00
580.000,00
1.252.000,00
1.252.000,00
2.120.000,00
2.020.000,00
100.000,00
9.574.500,00
300.000,00
0,00
300.000,00
7.606.500,00
6.961.000,00
490.000,00
0,00
155.500,00
0,00
0,00
0,00
1.668.000,00
1.668.000,00
0,00
0,00
1.100.000,00
Strana 18 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
54
544
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektor
1.100.000,00
1.100.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9
Vlastiti izvori
4.601.000,00
92
Rezultat poslovanja
4.601.000,00
922
Višak/manjak prihoda
4.601.000,00
Članak 3.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavku nefinancijske imovine u Proračunu za 2014. godinu u ukupnoj svoti
od 33.480.000,00 kuna i izdaci za otplatu zajma u iznosu od 1.100.000,00 kuna, raspoređeni su po organizacijskoj,
programskoj, ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji, te izvorima financiranja u Posebnom dijelu Proračuna za
2014. godinu:
POSEBNI DIO
BROJ
KONTA
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
UKUPNO RASHODI / IZDACI
PLANIRANO
33.480.000,00
Razdjel 001
TAJNIŠTVO
4.570.500,00
Glava 01
GRADSKO VIJEĆE
409.500,00
Korisnik
GRAD DRNIŠ
409.500,00
Program A01 1001
REDOVNA DJELATNOST TIJELA GRADA
409.500,00
Aktivnost A01 1001 A100001
PREDSTAVNIČA TIJELA
409.500,00
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
114.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01
3
32
323
324
329
38
381
OPĆE JAVNE USLUGE
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
114.500,00
114.500,00
64.500,00
19.000,00
2.000,00
43.500,00
50.000,00
50.000,00
Izvor
POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
295.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01
3
32
329
OPĆE JAVNE USLUGE
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
295.000,00
295.000,00
295.000,00
295.000,00
Glava 02
GRADONAČELNIK
479.000,00
Korisnik
GRAD DRNIŠ
479.000,00
Program A01 1001
REDOVNA DJELATNOST TIJELA GRADA
479.000,00
Aktivnost A01 1001 A100002
IZVRŠNA TIJELA
479.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
318.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01
3
32
321
324
OPĆE JAVNE USLUGE
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
318.000,00
318.000,00
318.000,00
15.000,00
120.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 19
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
183.000,00
Izvor
POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
61.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01
3
32
329
34
343
OPĆE JAVNE USLUGE
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
61.000,00
61.000,00
56.000,00
56.000,00
5.000,00
5.000,00
Izvor
DONACIJE
100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01
3
32
329
OPĆE JAVNE USLUGE
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Glava 03
MJESNA SAMOUPRAVA
95.000,00
Korisnik
MJESNI ODBORI
95.000,00
Program A01 1001
REDOVNA DJELATNOST TIJELA GRADA
95.000,00
Aktivnost A01 1001 A100003
MJESNA SAMOUPRAVA
95.000,00
Izvor
VLASTITI PRIHODI MJESNIH ODBORA
30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01
3
32
322
OPĆE JAVNE USLUGE
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Izvor
POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
65.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01
3
32
322
OPĆE JAVNE USLUGE
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
Glava 04
NACIONALNE MANJINE
81.000,00
Korisnik
GRAD DRNIŠ
81.000,00
Program A01 1001
REDOVNA DJELATNOST TIJELA GRADA
81.000,00
Aktivnost A01 1001 A100004
NACIONALNE MANJINE
81.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01
3
38
381
OPĆE JAVNE USLUGE
Rashodi poslovanja
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Izvor
POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
51.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01
3
32
329
OPĆE JAVNE USLUGE
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
51.000,00
51.000,00
51.000,00
51.000,00
Glava 05
GRADSKI UREDI - SLUŽBE
3.506.000,00
Korisnik
GRAD DRNIŠ
3.506.000,00
Program A01 1001
REDOVNA DJELATNOST TIJELA GRADA
3.506.000,00
Aktivnost A01 1001 A100005
RASHODI ZA ZAPOSLENE U TIJELIMA
2.131.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
1.911.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01
3
31
311
OPĆE JAVNE USLUGE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
1.911.000,00
1.911.000,00
1.867.000,00
1.580.000,00
Strana 20 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
312
313
32
321
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
45.000,00
242.000,00
44.000,00
44.000,00
Izvor
POMOĆI ZA PROGRAME ZAPOŠLJAVANJA I STRUČNOG
OSPOS. I SL.
220.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01
3
31
311
313
32
321
OPĆE JAVNE USLUGE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
220.000,00
220.000,00
210.000,00
180.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
Aktivnost A01 1001 A100006
MATERIJALNO FINANCIJSKI RASHODI TIJELA
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
985.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01
3
32
321
322
323
329
34
343
OPĆE JAVNE USLUGE
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
985.000,00
985.000,00
950.000,00
83.000,00
375.000,00
401.000,00
91.000,00
35.000,00
35.000,00
Izvor
POMOĆI ZA PROGRAME ZAPOŠLJAVANJA I STRUČNOG
OSPOS. I SL.
60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01
3
32
324
OPĆE JAVNE USLUGE
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Kapitalni projekt A01 1001
K100001
NABAVKA OPREME
330.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
330.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01
4
42
421
422
OPĆE JAVNE USLUGE
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
330.000,00
330.000,00
330.000,00
50.000,00
280.000,00
Razdjel 002
UO ZA PROSTORNO PLANIRANJE,KOMUNALNE DJELATNOSTI
I ZAŠTITU OKOLIŠA
Glava 01
PROSTORNO PLANIRANJE I GRAĐENJE
650.000,00
Korisnik
GRAD DRNIŠ
650.000,00
Program A02 1001
PROSTORNO PLANSKA I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
450.000,00
Aktivnost A02 1001 A100001
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I OSTALE USLUGE VEZANE ZA
GRADNJU
150.000,00
Izvor
POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06
3
32
323
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
Kapitalni projekt A02 1001
K100002
PROJEKTNA I TROŠKOVNIČKA DOKUMENTACIJA
300.000,00
Izvor
POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
300.000,00
1.045.000,00
15.015.500,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06
4
41
412
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Nematerijalna imovina
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
Program A02 1002
GRADNJA I NABAVKA IMOVINE
200.000,00
Kapitalni projekt A02 1002
K100002
GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
200.000,00
Izvor
POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06
4
42
421
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Glava 02
KOMUNALNE DJELATNOSTI
14.365.500,00
Korisnik
GRAD DRNIŠ
11.365.500,00
Program A02 1002
GRADNJA I NABAVKA IMOVINE
5.881.000,00
Kapitalni projekt A02 1002
K100002
GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5.881.000,00
Izvor
PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
4.281.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06
3
32
322
4
42
421
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
4.281.000,00
770.000,00
770.000,00
770.000,00
3.511.000,00
3.511.000,00
3.511.000,00
Izvor
POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06
3
36
363
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
Rashodi poslovanja
Potpore
Potpore unutar opće države
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
Izvor
KAPITALNE POMOĆI
1.200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06
4
42
421
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
Izvor
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06
3
36
363
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
Rashodi poslovanja
Potpore
Potpore unutar opće države
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Program A03 1001
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
3.846.000,00
Aktivnost A03 1001 A100002
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I ČISTOĆE
1.840.000,00
Izvor
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
1.700.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06
3
32
322
323
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
100.000,00
1.600.000,00
Izvor
POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
140.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06
3
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
Rashodi poslovanja
140.000,00
140.000,00
Strana 22 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
32
323
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
140.000,00
140.000,00
Aktivnost A03 1001 A100007
JAVNA RASVJETA
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06
3
32
322
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
Izvor
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
1.290.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06
3
32
322
323
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
1.290.000,00
1.290.000,00
1.290.000,00
1.190.000,00
100.000,00
Aktivnost A03 1001 A100008
OSTALI KOMUNALNI POSLOVI
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
16.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01
3
32
322
OPĆE JAVNE USLUGE
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06
3
32
322
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Izvor
POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01
3
36
363
OPĆE JAVNE USLUGE
Rashodi poslovanja
Potpore
Potpore unutar opće države
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06
3
32
323
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
Izvor
KAPITALNE POMOĆI
100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06
3
36
363
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
Rashodi poslovanja
Potpore
Potpore unutar opće države
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Program A03 1002
OTPLATA GLAVNICE I KAMATE PRIMLJENIH KREDITA
1.220.000,00
Aktivnost A03 1002 A100001
OTPLATA GLAVNICE
1.100.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
1.100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01
5
54
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
544
OPĆE JAVNE USLUGE
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektor
Aktivnost A03 1002 A100002
OTPLATA KAMATE
120.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
120.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01
3
34
OPĆE JAVNE USLUGE
Rashodi poslovanja
Financijski rashodi
120.000,00
120.000,00
120.000,00
1.540.000,00
466.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
350.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.100.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 23
342
Kamate za primljene zajmove
120.000,00
Program A04 1001
REDOVNO FINANCIRANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
418.500,00
Aktivnost A04 1001 A100003
DVD I CIVILNA ZAŠTITA
418.500,00
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
410.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03
3
38
381
JAVNI RED I SIGURNOST
Rashodi poslovanja
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
410.000,00
410.000,00
410.000,00
410.000,00
Izvor
POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
8.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03
3
38
381
JAVNI RED I SIGURNOST
Rashodi poslovanja
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
Proračunski korisnik 33968
Javna vatrogasna postrojba Drniš
3.000.000,00
Korisnik
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
3.000.000,00
Program A04 1001
REDOVNO FINANCIRANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
3.000.000,00
Aktivnost A04 1001 A100001
REDOVNO FINANCIRANJE JVP-DEC
2.290.000,00
Izvor
SREDSTVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA
2.290.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03
3
31
311
312
313
32
321
322
323
329
JAVNI RED I SIGURNOST
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.290.000,00
2.290.000,00
2.060.000,00
1.630.000,00
54.000,00
376.000,00
230.000,00
60.000,00
110.000,00
45.000,00
15.000,00
Aktivnost A04 1001 A100002
FINANCIRANJE JVP IZNAD MINIMALNIH STANDARDA
710.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03
3
31
311
313
32
321
322
323
329
JAVNI RED I SIGURNOST
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
600.000,00
600.000,00
455.000,00
370.000,00
85.000,00
145.000,00
10.000,00
51.000,00
40.000,00
44.000,00
Izvor
VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA
110.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03
3
32
321
322
323
4
42
422
JAVNI RED I SIGURNOST
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
110.000,00
95.000,00
95.000,00
0,00
65.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Strana 24 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Razdjel 003
UO ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
13.894.000,00
Glava 02
USTANOVE U KULTURI
10.912.500,00
Korisnik
GRAD DRNIŠ
2.000.000,00
Program A02 1002
GRADNJA I NABAVKA IMOVINE
2.000.000,00
Kapitalni projekt A02 1002
K100003
GRADNJA OBJEKATA
2.000.000,00
Izvor
PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06
4
42
421
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Izvor
POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06
4
42
421
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Izvor
KAPITALNE POMOĆI
1.600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06
4
42
421
USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
Proračunski korisnik 33984
Gradski muzej Drniš
2.823.200,00
Korisnik
GRADSKI MUZEJ DRNIŠ
2.823.200,00
Program A06 1001
REDOVNO FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
2.823.200,00
Aktivnost A06 1001 A100001
REDOVNO FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
2.780.700,00
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
592.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08
3
31
311
312
313
32
321
322
323
329
34
343
4
45
451
REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
592.700,00
424.700,00
255.900,00
209.500,00
12.000,00
34.400,00
164.300,00
5.000,00
71.500,00
63.000,00
24.800,00
4.500,00
4.500,00
168.000,00
168.000,00
168.000,00
Izvor
VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA
2.188.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08
3
32
321
329
4
45
451
REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
2.188.000,00
688.000,00
688.000,00
3.000,00
685.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
g
j
g
Broj 14 - Strana 25
j
Kapitalni projekt A06 1001
K100001
NABAVKA KNJIŽNE GRAĐE I OSTALIH VRIJEDNOSTI
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
4.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08
4
42
424
REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
Izvor
VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA
38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08
4
42
422
424
REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
38.000,00
38.000,00
38.000,00
25.000,00
13.000,00
Proračunski korisnik 33992
Pučko otvoreno učilište Drniš
1.046.600,00
Korisnik
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DRNIŠ
1.046.600,00
Program A06 1001
REDOVNO FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
1.046.600,00
Aktivnost A06 1001 A100001
REDOVNO FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
669.600,00
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
669.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08
3
31
311
312
313
32
321
322
323
329
REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
669.600,00
669.600,00
517.100,00
418.000,00
35.000,00
64.100,00
152.500,00
2.000,00
66.000,00
27.900,00
56.600,00
Aktivnost A06 1001 A100002
GLAZBENO-SCENSKE DJELATNOSTI
377.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
170.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08
3
32
329
REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
170.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
Izvor
VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA
207.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08
3
32
329
REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
207.000,00
207.000,00
207.000,00
207.000,00
Proračunski korisnik 34016
Narodna knjižnica Drniš
512.700,00
Korisnik
NARODNA KNJIŽNICA DRNIŠ
512.700,00
Program A06 1001
REDOVNO FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
512.700,00
Aktivnost A06 1001 A100001
REDOVNO FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
372.700,00
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
372.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08
3
31
311
312
313
REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
372.700,00
372.700,00
220.900,00
186.000,00
5.800,00
29.100,00
42.500,00
Strana 26 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
32
321
322
323
329
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
151.800,00
10.700,00
61.800,00
54.600,00
24.700,00
Kapitalni projekt A06 1001
K100001
NABAVKA KNJIŽNE GRAĐE I OSTALIH VRIJEDNOSTI
140.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
27.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08
3
32
324
4
42
424
REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
27.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
Izvor
VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA
113.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08
4
REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
113.000,00
113.000,00
42
424
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
113.000,00
113.000,00
Proračunski korisnik 34032
Dječji vrtić
4.530.000,00
Korisnik
DJEČJI VRTIĆ
4.530.000,00
Program A05 1001
PREDŠKOLSKI ODGOJ
4.530.000,00
Aktivnost A05 1001 A100001
REDOVNO FINANCIRANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG
ODGOJA
4.530.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
3.272.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09
3
31
311
312
313
32
321
322
329
4
42
422
OBRAZOVANJE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
3.272.000,00
3.222.000,00
2.945.000,00
2.378.000,00
150.000,00
417.000,00
277.000,00
155.000,00
70.000,00
52.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Izvor
VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA
1.138.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09
3
31
311
32
322
323
324
329
34
343
OBRAZOVANJE
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
1.138.000,00
1.138.000,00
360.000,00
360.000,00
768.000,00
545.000,00
164.000,00
10.000,00
49.000,00
10.000,00
10.000,00
Izvor
PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
120.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09
OBRAZOVANJE
120.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 27
4
42
422
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
120.000,00
120.000,00
120.000,00
Glava 03
SOCIJALNA ZAŠTITA
1.102.000,00
Korisnik
GRAD DRNIŠ
1.102.000,00
Program A08 1001
SOCIJALNA ZAŠTITA GRAĐANA
1.102.000,00
Aktivnost A08 1001 A100001
POMOĆ STANOVNIŠTVU PO SOCIJALNOM PROGRAMU
1.102.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
482.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10
3
482.000,00
482.000,00
37
372
SOCIJALNA ZAŠTITA
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Izvor
POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA ZA SOCIJALNE PROGRAME
620.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10
3
620.000,00
620.000,00
37
372
SOCIJALNA ZAŠTITA
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Glava 05
UDRUGE GRAĐANA I OSTALO
1.729.500,00
Korisnik
GRAD DRNIŠ
1.729.500,00
Program A07 1001
TURISTIČKA ZAJEDNICA
100.000,00
Aktivnost A07 1001 A100001
POTPORA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI
100.000,00
Izvor
POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04
3
38
381
EKONOMSKI POSLOVI
Rashodi poslovanja
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Program A09 1001
UDRUGE GRAĐANA I OSTALE AKTIVNOSTI
Aktivnost A09 1001 A100001
DONACIJE UDRUGMA U ŠPORTSKIM AKTIVNOSTIMA
568.000,00
Izvor
POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
568.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08
3
32
323
38
381
REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
568.000,00
568.000,00
58.000,00
58.000,00
510.000,00
510.000,00
Aktivnost A09 1001 A100002
DONACIJE UDRUGAMA U KULTURNIM AKTIVNOSTIMA
249.000,00
Izvor
POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
249.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08
3
38
381
REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
Rashodi poslovanja
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
249.000,00
249.000,00
249.000,00
249.000,00
Aktivnost A09 1001 A100003
DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA
200.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08
3
38
382
REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
Rashodi poslovanja
Donacije i ostali rashodi
Kapitalne donacije
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Izvor
POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
100.000,00
482.000,00
482.000,00
620.000,00
620.000,00
1.579.500,00
Strana 28 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08
3
38
381
REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
Rashodi poslovanja
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Aktivnost A09 1001 A100004
DONACIJE NEVLADINIM UDRUGAMA
137.500,00
Izvor
POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
137.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08
3
38
381
REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
Rashodi poslovanja
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
137.500,00
137.500,00
137.500,00
137.500,00
Aktivnost A09 1001 A100005
DONACIJA CRVENOM KRIŽU
150.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08
3
38
381
REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
Rashodi poslovanja
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
Aktivnost A09 1001 A100006
DONACIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
250.000,00
Izvor
POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08
3
REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
Rashodi poslovanja
250.000,00
250.000,00
38
381
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
250.000,00
250.000,00
Aktivnost A09 1001 A100007
RASHODI PO PROGRAMU RADA SAVJETA MLADIH
25.000,00
Izvor
POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08
3
38
381
REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA
Rashodi poslovanja
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
Program A10 1001
POTPORE ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
50.000,00
Aktivnost A10 1001 A100001
POTPORE U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STANOVNIŠTVA
50.000,00
Izvor
OPĆI PRIHODI I PRIMICI
50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07
3
36
363
ZDRAVSTVO
Rashodi poslovanja
Potpore
Potpore unutar opće države
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Glava 06
POLJOPRIVREDA
70.000,00
Korisnik
GRAD DRNIŠ
70.000,00
Program A11 1001
POTICAJI U POLJOPRIVREDI
70.000,00
Aktivnost A11 1001 A100001
POTICAJI U POLJOPRIVREDI
70.000,00
Izvor
POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
70.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04
3
70.000,00
70.000,00
37
372
EKONOMSKI POSLOVI
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Glava 09
OBRAZOVANJE
80.000,00
Korisnik
GRAD DRNIŠ
80.000,00
POTPORE STUDENTIMA A05
1003
POTPORE STUDENTIMA
80.000,00
Aktivnost A05 1003 A100001
POTPORE STUDENTIMA
80.000,00
Izvor
POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-USTUPLJENI PRIHODI
80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09
OBRAZOVANJE
80.000,00
70.000,00
70.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
3
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 29
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
37
372
80.000,00
80.000,00
80.000,00
Projekcija proračuna od 2014. do 2016. godine
OPĆI DIO
BROJ
1
KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI
6
Prihodi poslovanja
61
Prihodi od poreza
63
Potpore
64
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih
pristojbi i po posebnim
propisima
65
66
Ostali prihodi
67
Prihodi iz proračuna
Kazne, upravne mjere i ostali
prihodi
68
7
Prihodi od prodaje nefinancijsk
Prihodi od prodaje
neproizvedene imovine
71
Prihodi od prodaje proizvedene
72
dugotrajne imovine
9
Vlastiti izvori
92
Rezultat poslovanja
BROJ
1
KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA
UKUPNO RASHODI / IZDACI
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
32
Materijalni rashodi
34
Financijski rashodi
36
Potpore
Naknade građanima i
kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
37
38
Donacije i ostali rashodi
4
Rashodi za nabavu nefinancijsk
Rashodi za nabavu
neproizvedene imovine
41
2
3
2/1
3/2
INDEX
3/1
2014
33.480.000,00
28.729.000,00
11.669.000,00
10.311.000,00
1.183.000,00
2015
22.500.000,00
22.348.500,00
7.667.610,00
7.860.400,00
1.194.830,00
2016
22.725.000,00
22.571.985,00
7.744.286,10
7.939.004,00
1.206.778,30
67,2 %
77,8 %
65,7 %
76,2 %
101,0 %
101,0 %
101,0 %
101,0 %
101,0 %
101,0 %
67,9 %
78,6 %
66,4 %
77,0 %
102,0 %
2.912.000,00
312.000,00
2.340.000,00
2.945.120,00
315.120,00
2.363.400,00
2.974.571,20
318.271,20
2.387.034,00
101,1 %
101,0 %
101,0 %
101,0 %
101,0 %
101,0 %
102,1 %
102,0 %
102,0 %
2.000,00
150.000,00
2.020,00
151.500,00
2.040,20
153.015,00
101,0 %
101,0 %
101,0 %
101,0 %
102,0 %
102,0 %
100.000,00
101.000,00
102.010,00
101,0 %
101,0 %
102,0 %
50.000,00
4.601.000,00
4.601.000,00
50.500,00
0,00
0,00
51.005,00
0,00
0,00
101,0 %
0,0 %
0,0 %
101,0 %
0,0 %
0,0 %
102,0 %
0,0 %
0,0 %
2
3
2/1
3/2
INDEX
3/1
2014
33.480.000,00
22.805.500,00
8.890.900,00
9.788.100,00
174.500,00
580.000,00
2015
22.500.000,00
19.632.740,00
8.979.809,00
9.005.986,00
176.245,00
0,00
2016
22.725.000,00
19.829.067,40
9.069.607,09
9.096.045,86
178.007,45
0,00
67,2 %
86,1 %
101,0 %
92,0 %
101,0 %
0,0 %
101,0 %
101,0 %
101,0 %
101,0 %
101,0 %
0,0 %
67,9 %
86,9 %
102,0 %
92,9 %
102,0 %
0,0 %
1.252.000,00
2.120.000,00
9.574.500,00
1.172.700,00
298.000,00
1.767.260,00
1.184.427,00
300.980,00
1.784.932,60
93,7 %
14,1 %
18,5 %
101,0 %
101,0 %
101,0 %
94,6 %
14,2 %
18,6 %
300.000,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
7.606.500,00
1.767.260,00
1.784.932,60
23,2 %
101,0 %
23,5 %
43
Rashodi za plemenite metale,
umjetnička i znanstvena djela i
ostale vrijednosti
0,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
1.668.000,00
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
0,00
1.111.000,00
0,0 %
100,0 %
0,0 %
101,0 %
0,0 %
101,0 %
1.100.000,00
1.100.000,00
1.111.000,00
100,0 %
101,0 %
101,0 %
45
5
54
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
Izdaci za financijsku imovinu i o
Izdaci za otplatu glavnice
primljenih zajmova
CILJ 1.RAZVOJ KONKURETNTONG GOSPODARSTVA
NAZIV
CILJA
NAZIV
MJERE
1.1. JAČANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
1.2. RAZVOJ GOSPODARSTVA
1.3. RAZVOJ
INSTITUCIONALNIH
KAPACITETA GRADA
2.2. OČUVANJE I OBNOVA 2.1. ODGOJ I
KULT.BAŠTINE
OBRAZOVANJE
Uređenje trgova
Modernizacija javne
rasvjete
Javni vodovod i
odvodnja
Gradnja i nabavka
komunalne
infrastrukture
Prostorno planska,
Prostorno planiranje
Gospodarske
djelatnosti
Održavanje zgrada za
redovno korištenje
1.3.1.1.
Djelatnost knjižnice
140.000
17.500
2.2.1.5.
Muzejski izlošci
2.2.1.3.
25.000
377.000
Oprema muzeja
2.2.1.2.
1.668.000
2.227.500
2.2.1.4. Manifestacije u kulturi
Kultura
Muzej - obnova
120.000
Održavanje zgrada za
redovno korištenje
2.1.1.2.
2.2.1.
50.000
2.1.1.1.
2.2.1.1.
170.000
Opremanje dječjeg
vrtića
2.020
380.770
-
-
-
382.790
-
-
-
-
2.000.000
Predškolski odgoj
-
-
280.000
50.000
-
70.700
70.000
2.330.000
-
70.700
-
-
-
-
-
-
-
2.040
384.578
-
-
-
386.618
-
-
-
-
-
-
-
71.407
-
71.407
-
-
-
-
-
-
-
PROJEKCIJA 2015. PROJEKCIJA 2016.
200.000
270.000
300.000
300.000
451.000
3.060.000
400.000
1.970.000
5.881.000
PLAN 2014.
2.1.1.
1.3.1.2.
Nabava dugotrajne
imovine
Dodatna ulaganja na
1.3.1.3. zgradama (dom kulture
i sl.)
Javna uprava i
administracija
1.3.1.
Sufinanciranje EU
1.2.2.1.
projekata
Program poticaja u
1.1.2.3.
poljoprivredi
1.2.2.
dokumentacija
1.2.1.1. projektna i troškovnička
1.2.1.
cesta
1.1.1.4. Sanacija nerazvrstanih
1.1.1.3.
1.1.1.2.
1.1.1.1.
1.1.1.
NAZIV
PROGRAM/
PROGRAMA/AKTIVNO
AKTIVNOST
STI
-
-
povećanje broja svezaka u knjižnici
povećanje broja posjetitelja (%)
povećanje broja posjetitelja
opremljenost izložbenog prostora (%)
povećanje broja posjetitelja
kategorija energetske učinkovitosti objekta
opremljenost radnog prostora (%)
-
broj manifestacija održanih u prostorima
opremljenost radnog prostora u metrima
uređenost radnog prostora u m²
povećanje broja proizvođača
broj novozaposlenih
-
povećanje broja novih poduzetničkih projekata
-
1800
10%
800
70%
800
-
B
80%
-
50
105
105
20
5
-
5
-
1,5
2500
kilometri novog asfalta
800
350
-
izgrađenost u metrima
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
18
15%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
-
-
-
-
-
-
-
18
20%
-
-
003
003
003
003
002
002
003
002
002
002
003
003
003
002
002
002
002
002
002
002
-
-
ODGOVORNOST ZA
CILJANA
CILJANA
CILJANA
PROVEDBU MJERE
VRIJEDNOST VRIJEDNO VRIJEDNO
(ORGANIZACIJSKA
2014.
ST 2015. ST 2016.
KLASIFIKACIJA)
kvadratura uređenih javnih površina u gradu (u
m²)
broj novih rasvjetnih mjesta
POKAZATELJ REZULTATA
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2014.-2016. GODINE
Strana 30 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
2.3. POVEEĆANJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH SKUPINA STANOVNIŠTVA
CILJ.2. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA
150.000
50.000
50.000
Humanit.djelatnost
Crvenog križa
Političke stranke
Vjerske ustanove
Savjet mladih
Dobr.vatr. Društvo
HGSS
Civilna zaštita
Radio Drniš
Zdravstvo
2.3.3.6.
2.3.3.7.
2.3.3.8.
2.3.3.9.
2.3.3.10.
2.3.3.11.
2.3.3.12.
2.3.3.13.
2.3.4.
2.3.4.1. Hitna med.pomoć
250.000
10.000
8.500
400.000
25.000
100.000
50.000
60.000
Program sufinanciranja
udruga proizašlih iz
domov.rata
77.500
249.000
2.3.3.5.
2.3.3.4.
2.3.3.2.
568.000
1.948.000
Udruge građana i
ostale aktivnosti
2.3.3.
2.3.3.1.
100.000
2.3.2.1.
Programi udruga u
športu
Programi udruga u
kulturi
Program
financ.projekata
nevladinih udruga
100.000
Programi turističke
zajednice
872.000
Pomoć u novcu - po
socijalnom programu
2.3.1.3.
(ogrjev, pomoć starijim
osobama)
Poticanje razvoja
turizma
230.000
Potpore za novorođeno
dijete - prema
socijalnom programu
2.3.1.2.
2.3.2.
80.000
Potpore studentima
2.3.1.1.
1.182.000
Socijalna skrb
2.3.1.
-
-
-
10.000
8.000
200.000
-
-
50.000
-
-
-
-
58.580
326.580
-
-
721.200
232.300
80.800
1.034.300
-
-
-
10.100
8.080
202.000
-
-
50.500
-
-
-
-
59.166
329.846
-
-
728.412
235.785
81.608
1.045.805
-
povećanje broja timova hitne pomoći
-
povećanje transparentnosti u radu javne uprave
bolja organiziranost
bolja opremljenost članova
broj članova
1
-
90%
80%
50%
10
2
50
očuvanje kulturnih i vjerskih spomenika
15
povećanje broja mladih uključenih u donošenje
akata (%)
6
broj pruženih usluga korisnicima
broj aktivnih sudionika u procesu donošenja
gradskih akata
300/5
12
povećanje broja projekata bitnih za razvoj civilnog
društva
broj članova, broj održanih radionica i javnih
tribina za članove
15
300
-
10%
-
80%
58
16
-
povećanje broja kulturnih manifestacija
broj stanovnika uključenih u aktivnosti sportskih
klubova
-
povećanje broja turističkih dolazaka (%)
pokriće troškova u postotku
povećanje broja novorođenih
broj korisnika - uspješnost u školovanju
-
5
-
-
-
80%
50%
-
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
50%
59
16
-
5
-
-
-
80%
50%
-
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
50%
60
17
-
003
3
003
003
003
003
003
001
003
003
003
003
003
003
003
003
003
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 31
Strana 32 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Članak 4.
Ovaj Proračun, Projekcija proračuna i Plan razvojnih
programa Grada Drniša stupaju na snagu 01. siječnja
2014. godine, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije”.
Klasa:400-08/13-80/03
Urbroj:2182/06-13-01
Drniš, 18. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić, ipl.iur., v.r.
____________________
59
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne
novine“, broj 87/08 i 136/12) i članka 51. Statuta Grada
Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
br. 15/09 i 4/13), Gradsko vijeće Grada Drniša, na 5.
sjednici, od 18. prosinca 2013. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Drniša
za 2014. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se struktura prihoda i
primitaka te rashoda i izdataka Proračuna, njegovo
izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje
financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze
proračunskih korisnika, ovlasti gradonačelnika, te druga
pitanja o izvršavanju Proračuna.
Članak 2.
Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, uravnoteženosti, obračunske
jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.
Članak 3.
Ako se tijekom godine usvoje odluke i drugi propisi
na osnovi kojih nastaju nove obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za sljedeću proračunsku
godinu u skladu s trogodišnjim fiskalnim projekcijama
i mogućnostima.
II. SADRŽAJ PRORAČUNA
Članak 4.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te
planova razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i
Račun financiranja.
Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda od
poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od pristojbi i naknada, ostalih prihoda i prihoda od prodaje
nefinancijske imovine. Prihodima se financiraju rashodi
utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Grada
na temelju zakonskih i drugih propisa.
U Računu financiranja iskazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova. Posebni
dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka
proračunskih korisnika iskazanih po izvorima sredstava
i vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od
aktivnosti i projekata.
Plan razvojnih programa po godinama čine planovi
razvojnih programa proračunskih korisnika utvrđeni
dokumentima, odnosno dugoročnim planovima razvitka,
posebnim zakonima, drugim propisima ili općim aktima.
Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode
Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u sljedeće tri godine, a usklađuje
se svake godine.
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 5.
Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka
novih obveza za Proračun ili zbog promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi ili izdaci, odnosno
smanje prihodi ili primici Proračuna, gradonačelnik
može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i izdataka.
Gradonačelnik donosi privremene mjere obustave. Ako
se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave
izvršavanja Proračuna, Proračun ne može uravnotežiti,
gradonačelnik mora predložiti izmjene i dopune
Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i
primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.
Članak 6.
Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na
teret Proračuna tekuće godine samo za namjene i do
visine utvrđene proračunom, ako su za to ispunjeni svi
zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti. Obveze
po ugovorima koje zahtijevaju plaćanje u sljedećim
godinama mogu se preuzeti uz prethodnu suglasnost
gradonačelnika.
Članak 7.
Plaćanje predujma moguće je samo u iznimnim slučajevima i na temelju prethodne suglasnosti
gradonačelnika.
Članak 8.
Gradonačelnik odobrava preraspodjelu sredstava na
proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili
između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda
i izdataka na stavci koja se umanjuje. Gradonačelnik je
obvezan uz polugodišnje i godišnje izvješće izvijestiti
Gradsko vijeće o preraspodjeli sredstava.
Članak 9.
Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 108.000
kuna. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje
gradonačelnik, koji je obvezan uz polugodišnje i godišnje
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
izvješće izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju iste.
Članak 10.
Za potrebe mjesnih odbora osiguravaju se sredstva
u ukupnom iznosu od 65.000 kn. Svakom mjesnom
odboru pripadaju sredstva za opće rashode u iznosu od
2.500 kn.
Članak 11.
Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine. O namjeni viška prihoda i pokriću
manjka iz prethodne godine odlučuje Gradsko vijeće
pri donošenju Godišnjeg obračuna proračuna za 2013.
godinu.
Članak 12.
Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun
u skladu sa Zakonom o proračunu i drugim propisima
neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.
Članak 13.
Prihodi koje ostvaruju proračunski korisnici obavljanjem vlastite djelatnosti sastavni su dio prihoda
Proračuna.
Otplate glavnica i kamata od zaduživanja i danih
jamstava mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.
Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u
Proračunu tekuće godine nisu izvršeni do visine utvrđene
Proračunom mogu se u toj visini izvršavati u sljedećoj
godini, uz prethodnu suglasnost gradonačelnika.
Članak 14.
Proračunski korisnici odgovorni su za naplatu
vlastitih prihoda i primitaka kao i za izvršavanje svih
rashoda i izdataka u skladu s namjenama. Vlastiti prihodi proračunskih korisnika mogu se koristiti sukladno
svojim financijskim planovima do visine uplaćenih
vlastitih prihoda u proračun. Sredstva drugih jedinica
lokalne samouprave uplaćene u Proračun, prenose se
za programe proračunskih korisnika do visine stvarno
uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava. Proračunski
korisnici obavezni su dostaviti svoje financijske planove
za cijelu godinu u skladu s planiranim i usuglašene s
odobrenim sredstvima u Proračunu do 15. siječnja tekuće
godine Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i
društvene djelatnosti. Tijekom godine financijski planovi
mogu se mijenjati u skladu s odobrenim preraspodjelama
te izmjenama i dopunama Proračuna.
Članak 15.
Aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana
u proračunu tekuće godine, a nisu izvršeni do visine
utvrđene proračunom, mogu se u toj visini izvršavati u
sljedećoj godini.
Dva su uvjeta koja moraju biti zadovoljena da bi
se aktivnosti i projekti mogli prenijeti i izvršavati u
sljedećoj proračunskoj godini:
1. proračunska sredstva osigurana u proračunu 2013.
godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju
ostati na kraju 2013. godine neizvršena ili izvršena u
iznosu manjem od planiranog, bez izvršenih preraspodjela tijekom 2013. godine,
Broj 14 - Strana 33
2. prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati
u 2014. godini uz suglasnost gradonačelnika.
U slučaju da su uvjeti zadovoljeni, proračunski korisnici podnose: zahtjev za prijenos neutrošenih sredstava,
te ugovor i račun za obveze nastale u 2013. godini, a s
dospijećem plaćanja u 2014. godini.
IV. NAMJENSKI PRIHODI
Članak 16.
Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni
u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću
proračunsku godinu. Za iznos nenamjenski utrošenih
sredstava, donacije čiji povrat zahtijeva donator,
proračunskom korisniku umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj mora vratiti primljenu donaciju. Ako
su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu
nego što je to iskazano u Proračunu, proračunski korisnik
može preuzeti i plaćati obveze samo do visine stvarno
uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava. Uplaćeni i
preneseni, a manje planirani namjenski prihodi i primici
mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu,
a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.
V. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA
Članak 17.
Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja. Čelnik pravne osobe
proračunskog korisnika, odnosno osoba na koje je to
pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi
potpisom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz
knjigovodstvene isprave. Nalog za isplatu iz Proračuna
izdaje gradonačelnik. Isplata sredstava za plaće, materijalne rashode i programe koja su u Posebnom dijelu Proračuna osigurana ustanovama Grada, mjesnim
odborima i Javnoj vatrogasnoj postrojbi, izvršava se
temeljem dokumentacije ovjerene od odgovorne osobe
proračunskog korisnika. Sredstva za isplatu sredstava
za nabavu roba i usluga, obavljanje usluga i ustupanje
radova mora se temeljiti na propisima o javnoj nabavi.
Članak 18.
Proračunskim korisnicima kojima se u Proračunu
osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih, isplaćivat će
se sredstva za ostala materijalna prava zaposlenih prema
važećim općim aktima, do visine utvrđene tim aktima i
osiguranim sredstvima.
Članak 19.
Sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću, naknade
troškova za rad članova Gradskog vijeća i njihovih
radnih tijela, isplaćivat će se temeljem odluka Gradskog
vijeća, po nalogu gradonačelnika.
Članak 20.
Naknade troškova za rad članova vijeća nacionalnih
manjina, isplaćivat će se temeljem odluke Gradskog
vijeća, po nalogu gradonačelnika.
Strana 34 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Članak 21.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračunu,
vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Odluku o
povratu sredstava donosi Upravno tijelo na temelju dokumentiranog zahtjeva kojeg potpisuje gradonačelnik.
potraživanja Grada za dugovanja po pojedinim vrstama
prihoda za koje je nastupila apsolutna zastara prava
na naplatu kao i u slučajevima kada je dužnik umro,
a nije ostavio pokretnina i nekretnina iz kojih se može
naplatiti dug.
Članak 22.
Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih
osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili
izvođenja radova i usluga, dostavljaju se u Upravnom
odjelu za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti.
Članak 27.
Za stjecanje imovine bez naknade proračunskim korisnicima potrebna je suglasnost gradonačelnika ukoliko
bi takvo stjecanje prouzročilo veće troškove za Grad.
VI. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM
Članak 23.
Imovinu Grada čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja gradonačelnik u skladu s posebnim
propisima i Statutom Grada.
Članak 24.
Raspoloživim novčanim sredstvima na računu
Proračuna upravlja gradonačelnik. Novčana sredstva
iz stavka 1. ovog članka mogu se polagati u poslovnu
banku, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja. Odluku o izboru banke donosi
gradonačelnik.
Članak 25.
Gradsko vijeće može na prijedlog gradonačelnika
odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu
ako su za kupnju osigurana sredstva u proračunu i ako
se s time štiti interes Grada. U slučaju da prestane javni
interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih
osoba Gradsko vijeće, na prijedlog gradonačelnika
može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu
prodaju, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.
Ostvarena sredstva od prodaje udjela i uloga u kapitalu
koriste se samo za otplatu duga u Računu financiranja
ili za nabavku nefinancijske i financijske imovine. O
osnivanju i prestanku pravnih osoba čiji je osnivač ili
suosnivač Grad Drniš, odlučuje Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika.
Članak 26.
Gradonačelnik može na zahtjev dužnika, uz
primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili
odobriti obročnu otplatu duga, ako se time poboljšavaju
dužnikove mogućnosti otplate duga od kojega inače ne
bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug. Gradonačelnik
može na temelju dokumentiranog zahtjeva dužnika u
cijelosti ili djelomično otpisati potraživanja do iznosa
od 5.000,00 kuna ukoliko bi troškovi postupka naplate
potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja,
te ako bi izvršenje naplate potraživanja dovelo u pitanje
osnovne životne potrebe dužnika i članove njegova
kućanstva. Gradonačelnik može na prijedlog stručnih
službi otpisati zateznu kamatu do iznosa 2.000,00 kuna
u slučaju jednokratne uplate ukupnog dugovanja, uz
uvjet da nije pokrenut postupak prisilne naplate protiv
dužnika. Gradonačelnik može donijeti odluku o otpisu
Članak 28.
Sredstva za osiguranje nefinancijske dugotrajne imovine osigurana su u rashodima poslovanja proračunskih
korisnika.
Članak 29.
Upravna tijela gradske uprave koji upravljaju imovinom Grada dužni su Upravnom odjelu za gospodarstvo,
financije i društvene djelatnosti dostaviti podatke o svakoj poslovnoj promjeni na imovini kojom upravljaju.
VII. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA
Članak 30.
Tekuće otplate glavnice kreditnog zaduženja Grada
iskazane su u Računu financiranja proračuna za 2014.
godinu u iznosu od 1.100.000,00 kn, te pripadajuće
kamate u iznosu od 120.000,00 kn.
.
Članak 31.
Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom
vlasništvu Grada kao i ustanova čiji je osnivač Grad može
se zaduživati samo za investiciju, uz suglasnost Gradskog
vijeća i uz uvjete i na način propisan Zakonom.
Članak 32.
Gradonačelnik može uz suglasnost Gradskog vijeća
dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili
neizravnom vlasništvu Grada kao i ustanovi čiji je
osnivač, za ispunjenje obveza istih pravnih osoba, uz
uvjete i na način propisan Zakonom. Ugovore o jamstvu
sklapa gradonačelnik.
VIII. PRAVA I OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Članak 33.
Proračunski korisnici dostavljaju polugodišnje i
godišnje financijske izvještaje svog plana Upravnom
odjelu za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti, nadležnom za izradu proračuna sukladno
Pravilniku o financijskom izvješćivanju u proračunskom
računovodstvu.
Članak 34.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se gradonačelniku do 31. srpnja tekuće godine.
Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću, na donošenje
polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna
tekuće godine. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
dostavlja se gradonačelniku do 1. svibnja tekuće godine
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
za prethodnu godinu. Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu
godinu. Gradonačelnik godišnji obračun Proračuna
dostavlja Ministarstvu financija u roku od 15 dana nakon
što ga usvoji Gradsko vijeće.
IX. OVLASTI I ODGOVORNOSTI ČELNIKA JLS
I PRORAČUNSKOG KORISNIKA
Članak 35.
Gradonačelnik i čelnici proračunskog korisnika
odgovorni su za planiranje i izvršavanje dijela proračuna
te za zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično
raspolaganje proračunskim sredstvima. Također su
odgovorni za preuzimanje obveza, izdavanje naloga
za plaćanje, te za izdavanje naloga za naplatu u korist
proračunskih sredstava.
IX. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 36.
Ova odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“, a stupa na snagu 01.
siječnja 2014. godine.
KLASA: 400-08/13-80/4
URBROJ: 2182/06-13-01
Drniš, 18. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić ipl.iur, v.r.
____________________
60
Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“, br. 26/03-pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-prečišćeni tekst)
i članka 51. Statuta Grada Drniša („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, br. 15/09 i 4/13), Gradsko
vijeće Grada Drniša , na 5. sjednici, od 18. prosinca
2013. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom
doprinosu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, br.14/09 i 04/13),
u članku 4. iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:
Broj 14 - Strana 35
„6. POMOĆNA ZGRADA
0,20
0,15
0,10”.
Članak 2.
U članku 9. u stavku 1. dodaje se:
„4. na dvanaest jednakih mjesečnih obroka“.
U članku 9. stavak 4. mijenja se i glasi:
„Kod obročne otplate komunalnog doprinosa,
obvezniku komunalnog doprinosa, gradonačelnik/ca
će na prijedlog nadležnog Upravnog odjela Grada,
zaključkom odobriti: obročno plaćanje, odgodu plaćanja
sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama („Narodne novine“ br. 86/12) ili odgodu
plaćanja uz obročno plaćanje komunalnog doprinosa,
ako ispuni slijedeće uvjete:
- da nije dužan Gradu Drnišu po bilo kojem osnovu
i da nije u bilo kakvom sudskom ili upravnom sporu sa
Gradom,
- da dostavi jedan od slijedećih instrumenata osiguranja plaćanja:
a) bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv bez
prigovora,
b) trajni nalog u korist Grada Drniša i
c) ostale vrste novčanog osiguranja radi naplate”.
a u stavku 5., na kraju istog, brišu se riječi „garanciju
banke“, te se umjesto istih dodaju riječi: „instrumente
osiguranja plaćanja“.
Članak. 3
Postupci započeti do stupanja na snagu ove odluke,
za izdavanje rješenja komunalnog doprinosa dovršit će
se prema odredbama Odluke o komunalnom doprinosu
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br.
14/09 i 4/13).
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osam dana nakon objave
u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 363-02/09-01/10
UR.BROJ: 2182/06-13-03
Drniš, 18. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić, ipl.iur., v.r.
____________________
61
Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07,
38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), Odluke o izradi (V.)
Ciljanih Izmjena i dopuna UPU grada Drniša („Službeni
vjesnik Šibensko kninske županije“, broj 04/13) i članka
51. Statuta Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibensko
kninske županije“, broj 15/09 i 4/13), Gradsko vijeće
Strana 36 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Grada Drniša, na 5. sjednici, od 18. prosinca 2013.
godine, donosi
ODLUKU
o donošenju Ciljanih Izmjena i dopuna (V.)
UPU grada Drniša
Članak 1.
Donose se Ciljane Izmjene i dopune (V.) Urbanističkog
plana uređenja grada Drniša («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», osnovni plan - broj 12/02,
I. izmjene i dopune -11/06, II. Izmjene i dopune -6/09 i
III. Izmjene i dopune -6/13 ).
Članak 2.
Ciljane (V.) Izmjene i dopune Urbanističkog plana
uređenja grada Drniša izrađene su temeljem Odluke o
izradi Ciljanih (V.) Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja grada Drniša (»Službeni vjesnik Šibensko –
kninske županije«, broj 4/13), te u skladu s Prostornim
planom uređenja Grada Drniša (»Službeni vjesnik
Šibensko – kninske županije«, broj 01/00, 07/06, 02/08,
8/12 i 08/13).
Ciljane (V.) Izmjene i dopune Urbanističkog plana
uređenja grada Drniša sadržane su u elaboratu „Ciljane
(V.) Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja
grada Drniša kojeg je izradio “URBING” d.o.o. iz Zagreba, 2013. godine, a sastoji se od:
A. TEKSTUALNI DIO
ODREDBE ZA PROVOĐENJE
B. GRAFIČKI DIO
1. KORIŠTENJE
I NAMJENA POVRŠINA
3. UVJETI KORIŠTENJA
I ZAŠTITE PROSTORA
4. OBLICI KORIŠTENJA
I NAČIN GRADNJE
mjerilo
1:5.000
1:5.000
1:5.000
C. OBVEZATNI PRILOZI
1. Obrazloženje
2. Zahtjevi za izradu Plana
3. Popis propisa koje je bilo potrebno poštivati u
izradi Plana
4. Popis stručnih podloga i studija
5. Mišljenja tijela iz članka 79. i članka 94. Zakona
6. Izvješće o Javnoj raspravi
7. Dokumenti izrađivača.
Članak 3.
Ciljanim (V.) Izmjenama i dopunama Urbanističkog
plana uređenja grada Drniša obuhvaćeno je područje
„Starog pazara“, odnosno područje omeđeno slijedećim
prometnicama/ulicama:
- cesta Drniš – Oklaj,
- Svilajska ulica,
- planirana ulica uz jugoistočnu granicu obuhvata
(postojeća makadamska prometnica) te
- ulica Put Kaluna.
Navedeni obuhvat prikazan je na svim kartografskim
prikazima ovih Izmjena i dopuna.
Članak 4.
Odredbe za provođenje Urbanističkog plana uređenja
grada Drniša (“Službeni vjesnik Šibensko kninske
županije“, broj 12/02, 11/06 i 06/09) dopunjuju se u
članku 8.
Grafički prikazi Urbanističkog plana uređenja grada
Drniša (“Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“,
broj 12/02, 11/06 i 06/09) mijenjaju se u dijelu unutar
obuhvata određenog ovim Izmjenama i dopunama.
Članak 5.
U članku 8. dopunjuje se stavak 1. na način da se iza
alineje 1. dodaje nova alineja 2. koja glasi: „- socijalne
(oznaka D2)“.
Dosadašnje alineje 2- 6 postaju alineje 3-7.
Prijelazne i završne odredbe
Članak 6.
Danom stupanja na snagu Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja grada Drniša, u elaboratu
Urbanistički plan uređenja grada Drniša (“Službeni
vjesnik Šibensko – kninske županije”, br. 12/02), u dijelu A. tekstualni dio, Odredbe za provođenje dopunjuju
se ovim odredbama za provođenje, a dio B. Grafički
prikazi zamjenjuju se grafičkim prikazima ovih Izmjena
i dopuna.
Članak 7.
Odluka o donošenju ciljanih Izmjena i dopuna
(V.) Urbanističkog plana uređenja grada Drniša stupa
na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
Klasa : 350- 02/13-20/02
Ur. broj:2182/06-02/03-13-31
Drniš, 18. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić, ipl.iur., v.r.
____________________
62
Na temelju stavka 3. članka 5. Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se obavljaju putem koncesije u Gradu
Drnišu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 8/13), članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“, broj 26/03 - pročišćeni tekst,
82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), članka 26. Zakona
o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12) i članka
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
51. Statuta Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 15/09 i 4/13), Gradsko vijeće
Grada Drniša, na 5. sjednici, od 18. prosinca 2013.
godine, d o n o s i
KLASA: 363-02/13-20/11
URBROJ: 2182/06-13-11
Drniš, 18. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti – prijevoz
pokojnika na području Grada Drniša
na razdoblje od pet (5) godina
1. Gradsko vijeće Grada Drniša za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada
Drniša odabire ponuditelje:
• BRAKUS“ obrt za proizvodnju, trgovinu,
cvjećarstvo i pogrebne usluge, vl. Katica Brakus, Nikole
Tesle 21 C, Drniš, OIB: 25686498331,
• pogrebna služba „PARAĆ“, oprema i usluge,
vl. Ivo Parać, Domovinskog rata 15, Drniš, OIB:
87244616994,
• „GLORIA“ obrt za pogrebne djelatnosti, vl. Mile
Čupić, Kninska 25, Drniš, OIB: 31738258278, te im
dodjeljuje koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti
prijevoza pokojnika na području Grada Drniša.
2. Koncesija iz točke 1. ove odluke daje se na rok
od 5 godina, počevši od dana potpisivanja ugovora o
koncesiji.
3. Rok mirovanja iznosi 15 dana od dana dostave
ove odluke svakom ponuditelju. Ugovor o koncesiji
gradonačelnik Grada Drniša mora odabranim ponuditeljima ponuditi na potpisivanje u roku 10 dana od
dana kad je odluka o davanju koncesije ponuditeljima
postala konačna.
4. Godišnja visina naknade za koncesiju uplaćuje se
na račun Grada Drniša jednokratno, u visini prihvaćene
ponude.
5. Cijena usluga obavljanja komunalne djelatnosti
prijevoza pokojnika na području Grada Drniša utvrđena
je dostavljenim ponudbenim cjenikom koji postaje sastavni dio ugovora o koncesiji.
U slučaju promijene cijene usluga, primatelj koncesije je dužan pribaviti prethodnu suglasnost Grada
Drniša na način propisan odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.
6. Davatelj koncesije ima pravo i obvezu nadzirati
način obavljanja komunalne djelatnosti za koju je dana
koncesija, te primatelja koncesije upozoravati na uočene
nedostatke i tražiti da usluge budu izvršene u skladu s
odredbama ugovora o koncesiji.
7. Primatelj koncesije se obvezuje komunalnu djelatnost za koju mu je dana koncesija obavljati na razdoblje od pet (5) godina i kvalitetno, te ne može uskratiti
izvršenje usluge ni pod kojim uvjetima.
Primatelj koncesije ima obvezu da:
- prijevoz pokojnika obavlja u skladu s svojom ponudom i dokumentacijom za nadmetanje
- redovito plaća naknadu za koncesiju
8. Ostale obveze i prava primatelja koncesije utvrdit
će se ugovorom o koncesiji.
Broj 14 - Strana 37
PREDSJEDNIK
Ante Galić, ipl.iur., v.r.
____________________
63
Na temelju članka 35.i 38. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11,144/12 i 19/13-pročišćeni tekst ) i članka 51.
Statuta Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 15/09 i 4/13), Gradsko vijeće
Grada Drniša, na 5. sjednici, od 18.prosinca 2013.
godine, donosi
ODLUKU
o naknadama za rad članova radnih tijela
(komisija, odbora i povjerenstava)
koje osniva (imenuje) Gradsko vijeće
Grada Drniša
Članak 1.
Ovom odlukom uređuje se pravo na naknadu za
rad članova radnih tijela (komisija, odbora i povjerenstava), koje osniva (imenuje) Gradsko vijeće Grada
Drniša, a za potrebe rada iz nadležnosti Gradskog vijeća,
gradonačelnika i Upravnih odjela gradske uprave Grada
Drniša.
Članak 2.
Naknada za rad člana radnog tijela, iz članka 1. ove
odluke, određuje se u neto iznosu u visini jedne polovine
(50%) dnevnice za službena putovanja službenika i
namještenika, a po svakoj nazočnosti sjednici radnog
tijela.
Članak 3.
Sjednice radnih tijela održavaju se u dogovoru predsjednika Gradskog vijeća s njegovim predsjednikom, a
u pravilu van redovnog radnog vremena.
Članak 4.
Službenici i namještenici upravnih odjela i službi Grada Drniša, kao i službenici i namještenici proračunskih
korisnika Proračuna Grada Drniša čiji je osnivač Grad
Drniš, ne ostvaruju pravo na naknadu za nazočnost na
sjednicama radnih tijela, ali imaju pravo na preraspodjelu
radnog vremena.
Članak 5.
Predsjednici radnih tijela izvješćuju pročelnika-cu
Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i društvene
djelatnosti o vremenu održavanja sjednice, nazočnosti
na sjednicama i tko od nazočnih ostvaruje pravo (vanjski
Strana 38 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
članovi, rad izvan redovnog radnog vremena i dr.) na
naknadu, sukladno odredbama ove odluke.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“,
a primjenjivat će se od 01. siječnja 2014. godine.
KLASA: 402-01/13-10/90
URBROJ: 2182/06-13-01
Drniš, 18. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić, ipl.iur., v.r.
____________________
64
Na temelju članka 3. stavka 2., članka 6. i 7. stavka
2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13 i
48/13 pročišćeni tekst), Proračuna Grada Drniša za 2014.
godinu i članka 51. Statuta Grada Drniša („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 15/09 i 4/13),
Gradsko vijeće Grada Drniša, na 5. sjednici, od 18.
prosinca 2013. godine, donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava iz Proračuna
Grada Drniša za razdoblje od 1. siječnja
do 31. prosinca 2014.godine za redovito
godišnje financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću
Grada Drniša
Članak 1.
Ovom odlukom određuje se redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom
vijeću Grada Drniša (dalje u tekstu: Gradsko vijeće),
visina sredstava koja se osiguravaju u Proračunu
Grada Drniša za 2014. godinu i načina raspoređivanja
sredstava.
Članak 2.
Pravo na financiranje iz sredstava Proračuna Grada
Drniša imaju političke stranke koje imaju najmanje
jednog člana Gradskog vijeća ( dalje u tekstu: vijećnik/
vijećnica).
Članak 3.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka osiguravaju se u Proračunu Grada Drniša za
2014. godinu u iznosu od 50.000,00 kuna.
Članak 4.
Sredstva iz članka 3. ove odluke raspoređuju se na
način da se utvrđuje jednak iznos sredstava za svakog
vijećnika/vijećnicu, tako da pojedinoj političkoj stranci
pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika/
vijećnica u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.
Ukoliko pojedinom vijećniku/vijećnici nakon konstituiranja Gradskog vijeća prestane članstvo u političkoj
stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno
stavku 1. ovog članka ostaju političkoj stranci kojoj
je vijećnika/vijećnica pripadao u času konstituiranja
Gradskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno
stavku 1. ovog članka pripadaju političkoj stranci koja je
pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem
prestale postojati.
Članak 5.
Utvrđuje se da je na dan konstituiranja 12. lipnja 2013. godine, Gradsko vijeće imalo sljedeći broj
vijećnika iz redova političkih stranaka :
- Hrvatska demokratska zajednica ..............10 članova
( od kojih 1 žena)
- Hrvatska narodna stranka-Socijaldemokratska
partija ................................................................2 člana
( od kojih 1 žena)
- Hrvatska seljačka stranka ............................... 1 član
- Hrvatska socijalno liberalna stranka ................ 1 član
- Hrvatska stranka prava dr. Ante StarčevićDemokratski centar ............................................ 1 član
- LOZA ............................................................. 1 član
Sveukupno : ..................16 članova
Članak 6.
Za svaku izabranu vijećnicu, podzastupljenog spola,
u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća u pojedinoj
političkoj stranci, odnosno pripada i pravo na naknadu u
visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom vijećniku/
vijećnici, a određenog u članku 4. stavku 1. i članku 7.
stavku 1. ove odluke.
Članak 7.
Sredstva iz članka 3. raspoređena prema članku
4. i članku 7. ove odluke, doznačuju se na žiro-račun
političke stranke, tromjesečno u jednakim iznosima.
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“,
a primjenjuje se od 1. siječnja 2014.godine.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti
Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika Klasa:402-01/13-10/80, Urbroj:2182/06-13-1,
od 30.listopada 2013. godine.
KLASA: 402-01/13-10/89
URBROJ:2182/06-13-1
Drniš, 18. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Ante Galić ipl.iur, v.r.
____________________
65
Na temelju članka 35. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i
19/13-pročišćeni tekst) i članka 51. Statuta Grada Drniša
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 15/09
i 4/13), Gradsko vijeće Grada Drniša, na 5. sjednici, od
18. prosinca 2013. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju
javne ustanove Gradski muzej Drniš
Članak 1.
U članku 4. Odluke o osnivanju javne ustanove Gradski muzej Drniš („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 1/00) riječi „Gradskog poglavarstva „
zamjenjuju se rječju „gradonačelnika“.
Članak 2.
Ova odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju
javne ustanove Gradski muzej Drniš stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 612-01/13-01/06
URBROJ: 2182/06-13-01
Drniš, 18.prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić, ipl.iur., v.r.
____________________
66
Na temelju članka 51. Statuta Grada Drniša
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
15/09 i 4/13), Gradsko vijeće Grada Drniša, na 5. sjednici, od 18. prosinca 2013. godine, donosi
ODLUKU
o uključenju u akciju Gradovi i općine
– prijatelji djece
Članak 1.
Ovom odlukom Grad Drniš se opredjeljuje za
provođenje aktivnosti, uz suradnju lokalnih tijela,
ustanova, udruga, pojedinaca, medija, odraslih i djece,
vezanih za uključenje u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece.
Broj 14 - Strana 39
Članak 2.
Aktivnosti usmjerene na stjecanje počasnog naziva
„Grad Drniš – prijatelj djece“ temeljit će se na slijedećim
dokumentima:
1. Konvenciji o pravima djeteta UN-a koja sadrži
četiri opća načela:
- djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju – „neovisno o
rasi, boji kože, spolu, vjeri, jeziku, političkom ili drugom
mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom
porijeklu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili
drugom statusu djeteta, njegova roditelja ili zakonskog
skrbnika“
- djeca imaju pravo na životni razvoj u svim vidovima života uključujući fizički, emotivni, psihosocijalni,
kognitivni, društveni i kulturni razvoj,
- pri donošenju svih odluka ili izvršenja postupaka
koji utječu na dijete ili na djecu kao skupinu, najvažnija
mora biti dobrobit djeteta. To se odnosi kako na odluke
koje donose vladina, upravna ili zakonodavna tijela, tako
i na odluke koje donosi obitelj,
- djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje
u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i
dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Ona imaju
pravo izreći svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti
u obzir.
2. Nacionalnim planom aktivnosti za prava i interese
djece u Republici Hrvatskoj, čiji su ciljevi: poboljšanje
kvalitete zadovoljavanja potreba djece u svim područjima
života (skrb o zdravlju, izobrazbi, stanovanju, te zaštiti
od nasilja i zanemarivanja), osiguravanje odgovarajućih
uvjeta za primjeren rast i razvoj djece u iznimno teškim
okolnostima, omogućavanje darovitoj djeci iskazivanje
i ostvarivanje sposobnosti i talenata.
3. Europskoj povelji o sudjelovanju mladih u životu
općina, gradova i regija Vijeća Europe, koja je načelima
međusobnog uvažavanja i partnerstva, putokaz lokalnoj
samoupravi, kao i mladima kako ostvariti aktivno sudjelovanje što većeg broja djece i mladih u životu svojih
gradova, posebno u procesima odlučivanja o pitanjima
koja utječu na kvalitetu njihovog života.
Članak 3.
Cilj akcije Gradovi i općine – prijatelji djece ostvaruje se na četiri međuovisna načina:
- poticanje svih sudionika na udruženo i koordinirano djelovanje radi osiguranja uvjeta za kvalitetan
život djece u našem gradu,
- evidentiranje postignutih rezultata,
- medijsko praćenje dometa akcije,
- dodjela javnog priznanja za ispunjenje zahtjeva
akcije u vidu počasnog naziva „Grad Drniš – prijatelj
djece“.
Članak 4.
Koordiniranje svih aktivnosti prema pravilima akcije
Gradovi i općine – prijatelji djece provodit će Koordinacijski odbor akcije „Grad Drniš – prijatelj djece“.
Odluku o imenovanju članova Koordinacijskog odbora donijet će gradonačelnik Grada Drniša u roku od
30 dana od stupanja na snagu ove odluke.
Strana 40 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Članak 5.
Nakon imenovanja Koordinacijskog odbora, u
cilju operacionalizacije obveza utvrđenih u članku 2.
ove odluke, Gradsko vijeće Grada Drniša, donijet će
Izvedbeni plan akcije „Grad Drniš – prijatelj djece“ za
2014. godinu.
Članak 6.
Temeljem Izvedbenog plana akcije „Grad Drniš –
prijatelj djece“, Gradsko vijeće će svake godine prilikom
donošenja Proračuna Grada Drniša, donositi i operativni
dokument – Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba
djece u Gradu Drnišu za sljedeću godinu.
Članak 7.
Grad Drniš će svake godine povodom Dječjeg tjedna
analizirati ostvarivanje dokumenata iz članka 5. i 6. ove
odluke i utvrđivati mjere za njihovo unapređenje.
Članak 8.
Svi administrativni poslovi akcije provodit će se u
Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i društvene
djelatnosti Grada Drniša.
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 900-03/13-30/01
URBROJ: 2182/06-13-01
Drniš, 18.prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić, ipl.iur., v.r.
____________________
67
Na temelju članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju
(“Narodne novine”, broj 174/04 i 79/07, 38/09 i 127/10),
članka 17 i 19 . Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja (“Narodne
novine”, broj 40/08 i 44/08) i članka 51. Statuta Grada
Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 15/09 i 4/13), Gradsko vijeće Grada Drniša, na 5.
sjednici, od 18. prosinca 2013. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva
civilne zaštite Grada Drniša
Članak 1.
Ovom se odlukom osniva Zapovjedništvo civilne
zaštite Grada Drniša (u daljnjem tekstu: zapovjedništvo)
za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite u
slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće
na području Grada Drniša.
Članak 2.
Zapovjedništvo u okviru svoje nadležnosti, planira
mjere i poduzima aktivnosti radi:
• otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka
katastrofa i velike nesreće i
• prilagođavanja obavljanja redovne djelatnosti
okolnostima kada je proglašena katastrofa na području
Grada Drniša.
Članak 3.
U Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Drniša imenuju se:
1. Marija Lovrić, Tajnica Grada Drniša, za zapovjednika Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Drniša,
2. Ivana Sučić , Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti Grada Drniša,
za člana Zapovjedništva zaduženog za mobilizaciju,
3. Marko Pranić, Savjetnik za gospodarstvo i
poduzetništvo Grad Drniš, za člana Zapovjedništva
zaduženog za pripremu evakuacijskih putova i funkcioniranje u prometu na području Grada Drniša
4. Ante Čavčić, MUP, Policijska postaja Drniš, za
člana Zapovjedništva zaduženog za mjere evakuacije i
zaštitu i spašavanje iz ruševina,
5. Marinko Šindilj, v.d.direktora „Gradska čistoća
Drniš“d.o.o.Drniš, za člana Zapovjedništva zaduženog
za mjeru zbrinjavanja,
6. Vinka Badžim, Ravnateljica Gradskog društva
Crveni križ Drniš, za člana Zapovjedništva zaduženog
za zbrinjavanje ugroženih, stradalih i izbjeglih osoba,te
traganja za nestalim osobama,
7. Anton Vukičević, Pročelnik HGSS, Stanica
Šibenik za člana Zapovjedništva zaduženog za mjere,
traganja, pronalaženja i spašavanja unesrećenih pod
ruševinama i dr.
8. Emalija Čupić-Gović, Specijalist pedijatar
u Domu Zdravlja Drniš, za člana Zapovjedništva
zaduženog za hitnu medicinsku pomoć i djelovanje na
terenu,
9. Lidija Nakić , Rukovoditeljica Pogona Drniš, HEP
za člana Zapovjedništva zaduženog , za funkcioniranje
opskrbe el. energijom na području grada,
10. Ivan Zeljko , Ravnatelj Srednje škole Ivan
Meštrović u Drnišu, za člana Zapovjedništva zaduženog
za logistiku,
11. Gordana Barišić, Ravnateljica Centra za socijalnu
skrb Drniš, za člana Zapovjedništva zaduženog za prihvat i prijem te ukop stradalih osoba,
12. Jakelić Davor, direktor KRO RAD Drniš za člana
Zapovjedništva zaduženog za poslove funkcioniranja
vodoopskrbnog sustava i odvodnje,
13. Niveska Vlaić, ravnateljica Dječjeg vrtića Drniš,
za člana Zapovjedništva zaduženog za pripremu i opskrbu hranom.
Članak 4.
Članovi Zapovjedništva Grada Drniša mobiliziraju se
temeljem radne obveze ili obveze sudjelovanja u civilnoj zaštiti. Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Drniša
mobilizira se i poziva sukladno operativnom planu
civilne zaštite, na prijedlog zapovjednika i po nalogu
gradonačelnika, putem županijskog centra 112.
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 5.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Drniša obavlja
Tajništvo Grada.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA: 810-05/13-50/01
URBROJ: 2182/06-13-01
Drniš , 18. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić, ipl.iur., v.r.
____________________
68
Na temelju članka 7. stavka 1. podstavka 1. i članka
9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne
novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 6.
i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 40/08
i 44/08) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,
60/01 , 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 , 144/12
i 19/13- pročišćeni tekst) i članka 51. Statuta Grada
Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
br. 15/09 i 4/13) Gradsko vijeće Grada Drniša, na 5.
sjednici, od 18. prosinca 2013. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju članova Stožera zaštite i
spašavanja za područje Grad Drniša
Članak 1.
Ovom odlukom osniva se Stožer zaštite i spašavanja
za područje Grada Drniša radi koordinacije aktivnosti u
akciji zaštite i spašavanja (u daljnjem tekstu:Stožer).
Članak 2.
Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo
koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i
spašavanja, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
Pozivanje i aktiviranje stožera nalaže
gradonačelnik.
Članovi Stožera pozivaju se i aktiviraju, u pravilu,
putem nadležnog županijskog centra 112.
Stožerom rukovodi gradonačelnik.
Članak 3.
U Stožer iz članka 1. ove odluke, imenuju se:
Broj 14 - Strana 41
1. Nikola Lovrić, Zamjenik gradonačelnika, za
načelnika Stožera,
2. Ante Galić, Predsjednik Gradskog vijeća, za
člana,
3. Ivo Bilić, Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe
Grada Drniša, za člana,
4. Ante Čavčić, Načelnik Policijske postaje Drniš,
za člana,
5. Joško Stojanović, direktor Veterinarske ambulante
Drniš, za člana,
6. Galić Tomislav, šef vodovoda KRO RAD Drniš,
za člana,
7. Vinka Badžim, Ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa, za člana,
8. Milan Matić, Ravnatelj Doma zdravlja Drniš, za
člana,
9. Danijela Erceg, Voditeljica Odjela za preventive,
planske poslove PUZS Šibenik, za člana,
10. Ante Slamić, Upravitelj Šumarije Drniš za
člana,
11. Anton Vukičević, Pročelnik HGSS-hrvatske
gorske službe spašavanja, Stanica Šibenik, za člana i
12. Mario Vukušić, Dobrovoljno vatrogasno društvo
Drniš, za člana.
Članak 4.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera
obavlja Tajništvo Grada.
Članak 5.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja za Grad
Drniš („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 12/09) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grda
Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 4/13).
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 810-01/13-10/03
URBROJ: 2182/06-13-01
Drniš, 18. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić, ipl.iur., v.r.
____________________
69
Na temelju članka 51. Statuta Grada Drniša (“Službeni
vjesnik Šibensko - kninske županije”, broj 15/09 i 4/13),
Gradsko vijeće Grada Drniša, na 5. sjednici, od 18.
prosinca 2013. godine, d o n o s i
Strana 42 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
ODLUKU
o sufinanciranju udruga proizašlih
iz Domovinskog rata za 2014 godinu
Članak 1.
Grad Drniš u Proračunu za 2014. godinu planira
sredstva za sufinanciranje rada udruga proizašlih iz Domovinskog rata i potporu roditeljima poginulih branitelja
za troškove prijevoza u visini od 60.000,00 kn.
Ovom odlukom, u okviru predviđenih sredstava,
utvrđuju se prava sufinanciranja rada udruga.
Članak 2.
Planirana sredstva raspoređuju se:
kn
1. Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a
„Sv. Roko“ Drniš
11.000,00
2. Hrvatsko društvo logoraša srpskih
koncentracijskih logora
7.000,00
3. Udruga Hrvatskih vojnih invalida
Domovinskog rata
25.000,00
4. Udruga 142. brigade Hrvatske Vojske 10.000,00
5.Potpora za troškove prijevoza roditelja poginulih
branitelja
7.000,00
UKUPNO
60.000,00
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. korisnicima će se doznačivati
sukladno ostvarenju prihoda proračuna po izvorima iz
kojih se financiraju.
Članak 4.
Ova odluka o sufinanciranju sastavni je dio Proračuna
Grada Drniša za 2014. godinu. Stupa na snagu 1. siječnja
2014. godine, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 400-08/13-80/08
URBROJ: 2182/06-13-1
Drniš, 18. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić, ipl.iur, v.r.
____________________
70
Na temelju članka 51. Statuta Grada Drniša (“Službeni
vjesnik Šibensko - kninske županije”, broj 15/09 i 4/13),
Gradsko vijeće Grada Drniša, na 5. sjednici, od 18.
prosinca 2013.godine, d o n o s i
ODLUKU
o sufinanciranju projekata nevladinih
udruga na području Grada Drniša
za 2014. godinu
Članak 1.
Grad Drniš u Proračunu za 2014. godinu planira
sredstva za sufinanciranje rada nevladinih udruga u visini
od 77.500,00 kn.
Ovim odlukom, u okviru predviđenih sredstava,
utvrđuju se prava sufinanciranja rada udruga.
Članak 2.
Planirana sredstva raspoređuju se:
kn
1. Organizacija za građanske
inicijative – OGI
2. Udruga Zvoni/Mir
3. Udruga „Žena“ Drniš
4. Udruga žena „Sv. Roko“
5. Udruga matice umirovljenika
Grada Drniša
6. Udruga za promicanje kulturnog
identiteta „Dernis“
7. Udruga žena „Petropoljka“
8. Ekološka udruga
Monte-Promona Siverić
9. Udruga žena Sv. Barbara Siverić
10. Ogranak Matice hrvatske Drniš
11. Liga protiv raka Grada Drniša
5.000,00
7.000,00
5.000,00
15.000,00
UKUPNO:
77.500,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
3.500,00
Članak 3.
Korisnici proračunskih sredstava iz članka 2. ovog
Programa dužni su tromjesečno dostaviti izvješće o
utrošku doznačenih sredstava.
Članak 4.
Sredstva iz članka 2. korisnicima će se doznačivati
sukladno ostvarenju prihoda proračuna po izvorima iz
kojih se financiraju.
Korisnicima koji odbiju sudjelovati u manifestacijama kojih je organizator Grad Drniš, gradonačelnik
ima pravo bez ikakvog obrazloženja uskratiti dodjelu
sredstava.
Članak 5.
Ova Odluka o sufinanciranju projekata nevladinih
udruga sastavni je dio Proračuna Grada Drniša za 2014.
godinu. Stupa na snagu 1.siječnja 2014. godine, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko – kninske
županije“.
KLASA:400-08/13-80/09
URBROJ: 2182/06-13-1
Drniš, 18. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić, ipl.iur., v.r.
____________________
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
71
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 51. Statuta
Grada Drniš („Službeni vjesnik Šibensko –kninske
županije“, broj 15/09 i 4/13), Gradsko vijeće Grada
Drniša, na 5. sjednici, od 18. prosinca 2013. godine,
donosi
II. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture
u Gradu Drniša za 2013. godinu
Članak 1.
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Drniša za 2013. godinu
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 13/12
i 06/13) u glavi II. u točki 1. dodaje se:
„ 1.9. uređenje dječjeg
igrališta „Podvornica
48.000“.
U točki 5. podtočka 5.1. mijenja se i glasi:
„5.1. sanacija kamenog zida te spoja sa novim dijelom
groblja te uređenje glavnog ulaza i vrata na groblju sv. Ivan Badanj
210.000”
i mijenja se
U K U P N O:
6.982.000 kuna“.
Članak 2.
U glavi III. točka 4. mijenja se i glasi:
„ 4. Proračunska sredstva
5.382.000“
i
„SVEUKUPNO:
6.982.000 kuna“.
Članak 3.
Ova Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Šibensko – kninske županije“.
KLASA: 363-02/12-20/33
UR.BROJ:2182/06-13-03
Drniš, 18. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
72
PREDSJEDNIK
Ante Galić, ipl.iur., v.r.
____________________
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 51. Statuta
Grada Drniš („Službeni vjesnik Šibensko –kninske
Broj 14 - Strana 43
županije“, broj 15/09 i 04/13), Gradsko vijeće Grada
Drniša, na 5. sjednici, od 18. prosinca 2013. godine,
donosi
II. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
na području
Grada Drniša za 2013. godinu
Članak 1.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Drniša za 2013. godinu („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 13/12 i 06/13)
u glavi II, članku 2., točka 2. mijenja se i glasi:
„ 2. Ostala proračunska sredstva .................. 2.940.000
UKUPNO: ........................................ 4.240.000 kuna”.
Članak 2.
U glavi III. članku 3. točka 4. mijenja se i glasi:
„Održavanje nerazvrstanih cesta je održavanje
površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi
i koje su pristupačne većem broju korisnika a koje nisu
razvrstane u smislu posebnih propisa na području Grada
Drniša i to:
- zimsko održavanje
nerazvrstanih cesta ........................................... 30.000
- horizontalna i vertikalana
signalizacija ...................................................... 70.000
- održavanje makadamskih cesta .................... 180.000
- održavanje nerazvrstanih cesta .................. 1.190.000
Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki planiraju
se u iznosu 1.470.000 kuna s PDV-om/. Radove iz
ove točke će izvoditi Ceste Šibenik d.o.o. iz Šibenika,
GIRK-KALUN d.d. iz Drniša i Signalizacija d.o.o. iz
Zagreba kojima su radovi ustupljeni temeljem Zakona
o komunalnom gospodarstvu i sklopljeni ugovori te
ostali izvođači s kojima će se sklopiti ugovor temeljem
Zakona o javnoj nabavi”.
Članak 3.
U glavi III. točka 5. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Opseg tekućeg održavanja javne rasvijete iznosit
će:
- redovito održavanje
(materijal i održavanje) ................................... 280.000
- utrošak električne energije .................... 1.400.000”.
U stavku 3. Iznos od „1.100.000 kuna“ mijenja se u
„1.680.000 kuna“.
Članak 4.
Ova Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu
osamog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Šibensko – kninske županije“.
KLASA: 363-02/12-20/34
UR.BROJ:2182/06-13-03
Drniš, 18. prosinca 2013.
Strana 44 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić, ipl.iur., v.r.
____________________
73
Na temelju članka 51. Statuta Grada Drniša
(“Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije”, broj
15/09 i 4/13) i članka 9a. Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93
i 38/09), Gradsko vijeće Grada Drniša, na 5. sjednici,
od 18. prosinca 2013. godine, d o n o s i
ODLUKU
o programu javnih potreba udrugama
u ustanovama u kulturi
za 2014. godinu
Članak 1.
Grad Drniš u Proračunu za 2014. godinu za program
javnih potreba u kulturi planira sredstva u iznosu od
446.000,00 kuna.
Ovim programom, u okviru predviđenih sredstava,
utvrđuju se prava sufinanciranja programa udruga i
ustanova u kulturi, održavanja manifestacija i kulturnih
događanja, te ulaganja u očuvanje kulturne baštine na
području Grada Drniša.
Članak 2.
Sredstva planirana proračunom raspoređuju se
udrugama :
kn
1. Gradski puhački orkestar Drniš ............ 110.000,00
2. Tamburaški orkestar Krsto Odak,
Drniš............................................................60.000,00
3. KUD Miljevci .........................................25.000,00
4. Kulturna udruga Kolarište Radonić ..........9.000,00
5. Plesna udruga Step up .............................10.000,00
6. Gradski pjevački zbor Neuma .................20.000,00
7. Klapa Drniš .............................................15.000,00
UKUPNO: ................................................249.000,00
Članak 2a.
Sredstva planirana proračunom raspoređuju se
ustanovama:
kn
1. Sufinanciranje programa Narodne Knjižnice
Drniš za 2014. godinu .................................27.000,00
2. Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog
učilišta za 2014. godinu ............................170.000,00
UKUPNO ............................................197.000,00
Članak 3.
Korisnici proračunskih sredstava iz članka 2.
ovog Programa dužni su dostaviti izvješće o utrošku
doznačenih sredstava sukladno Odluci o izvršenju
proračuna za 2014. godinu.
Članak 4.
Sredstva iz članka 2. korisnicima će se doznačivati
sukladno ostvarenju prihoda proračuna po izvorima iz
kojih se financiraju.
Korisnici koji odbiju sudjelovati u manifestacijama
kojih je organizator Grad Drniš, gradonačelnik ima pravo
bez ikakvog obrazloženja uskratiti dodjelu sredstava.
Članak 5.
Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
sastavni je dio Proračuna Grada Drniša za 2014. godinu.
Stupa na snagu 1. siječnja 2014.godine, a objavit će se u
„Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije“.
KLASA: 400-08/13-80/06
URBROJ: 2182/06-13-1
Drniš, 18. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić, ipl.iur., v.r.
____________________
74
Na temelju članka 51. Statuta Grada Drniša
(“Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije”, broj
15/09 i 4/13) i članka 74. Zakona o športu („Narodne
novine“, br.71/06,150/08,124/10, 124/11, 86/12 i 94/13),
Gradsko vijeće Grada Drniša, na 5. sjednici, od 18.
prosinca 2013. godine, d o n o s i
ODLUKU
o programu javnih potreba u športu
za 2014. godinu
Članak 1.
Grad Drniš u Proračunu za 2014. godinu Programom
javnih potreba u športu planira sredstva za potrebe športa
u visini od 568.000,00 kuna.
Ovim programom se obuhvaćaju aktivnosti, poslovi
i djelatnost od značaja za razvoj športa u Gradu Drnišu
kao dio potreba u športu.
Članak 2.
Planirana sredstva dodjeljuju se:
kn
1. TROŠKOVI ZAKUPA ŠPORTSKIH
DVORANA
58.000,00
2. NK DOŠK
200.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3. NK RUDAR SIVER
4. KK DOŠK
5. M.K. LYNX
6. ŠRD „HRVATSKI VITEZ
– NIKO CIGIĆ“
7. PLANINARSKO DRUŠTVO
PROMINA DRNIŠ
8. ŠRD MILJEVCI
9. ŠRD RADONIĆ-ŽIVKOVIĆI
10. KARATE KLUB „DRNIŠ“
11. KIC BOXING KLUB „DRNIŠ“
UKUPNO:
125.000,00
90.000,00
4.000,00
8.000,00
25.000,00
10.000,00
8.000,00
25.000,00
15.000,00
568.000,00
Članak 3.
Korisnici proračunskih sredstava iz članka 2. ovog
Programa dužni su tromjesečno dostaviti izvješće o
utrošku doznačenih sredstava.
Članak 4.
Sredstva iz članka 2. korisnicima će se doznačivati
sukladno ostvarenju prihoda proračuna po izvorima iz
kojih se financiraju.
Korisnici koji odbiju sudjelovati u manifestacijama
kojih je organizator Grad Drniš, gradonačelnik ima pravo
bez ikakvog obrazloženja uskratiti dodjelu sredstava.
Prilikom sastavljanja Ugovora o zakupu športskih
dvorana između zakupodavca i zakupoprimca sastavit će
se i priložit točna specifikacija što se plaća tim Ugovorom
( troškovi grijanja, čišćenja, tople vode i dr.)
Članak 5.
Program javnih potreba u športu za 2014. godinu
sastavni je dio Proračuna Grada Drniša za 2014. godinu.
Stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine, a objavit će se u
„Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije“.
KLASA: 400-08/13-80/7
URBROJ: 2182/06-13-1
Drniš, 18. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić, ipl.iur., v.r.
____________________
75
Na temelju članka 22., i 53. Zakona o socijalnoj skrbi
(„Narodne novine“, broj 33/12) i članka 51. Statuta Grada
Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 15/09 i 4/13), Gradsko vijeće Grada Drniša, na 5.
sjednici, od 18. prosinca 2013. godine, donosi
SOCIJALNI PROGRAM
Grada Drniša za 2014. godinu
Broj 14 - Strana 45
Članak 1.
Socijalnim programom Grada Drniša za 2014.
godinu utvrđuju se prava korisnika na oblike pomoći iz
djelatnosti socijalne skrbi koju osigurava Grad Drniš.
Članak 2.
Pod korisnicima prava podrazumijevaju se osobe
– samci ili obitelji koji nemaju dovoljno sredstava
za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u
mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodom od
imovine ili iz drugih izvora.
Članak 3.
Nadležna tijela po ovom Programu su Gradonačelnik
i Upravni odjel za gospodarstvo, financije i društvene
djelatnosti Grada Drniša koji o utvrđenim pravima na
pojedini oblik pomoći izdaju rješenje, sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku.
Članak 4.
Kriteriji za ostvarivanje prava na oblike pomoći
1. Temeljne odredbe za ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći utvrđenih Socijalnim programom
su:
Opći uvjeti: - državljanstvo Republike Hrvatske
- stalno prebivalište na području Grada Drniša
2. Socijalni kriteriji za ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći su:
- korisnici stalne pomoći pri Centru za socijalnu
skrb Drniš
- drugi kriteriji utvrđeni pojedinim oblicima
pomoći
3.
•
•
•
•
•
Ukupni prihodi domaćinstva:
samac
do 1.300,00 kn
dvočlano domaćinstvo
do 1.700,00 kn
tročlano domaćinstvo
do 2.300,00 kn
četveročlano domaćinstvo do 2.800,00 kn
za svakog daljnjeg člana
plus 300,00 kn
Ukupnim prihodima samca ili obitelji smatraju se sva
financijska i materijalna sredstva koja samac ili obitelj
ostvare u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu
u kojem je podnesen zahtjev, osim:
•
•
skrbi
•
•
•
novčane naknade za tjelesno oštećenje
osobne invalidnine temeljem Zakona o socijalnoj
doplatka za pomoć i njegu
ortopedskog dodatka
i doplatka za djecu.
Uz zahtjev za ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći, podnositelj je dužan prijaviti sve prihode
domaćinstva i priložiti dokaze o prihodima svih članova
domaćinstva.
Vrste dokaze o osobnim prihodima i prihodima
članova domaćinstva za podnositelja odredit će nadležno
tijelo Grada Drniša.
Strana 46 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Kategorije građana koje nisu obuhvaćene Socijalnim
programom
Članak 5.
1. Građani koji nisu uredno prijavljeni kod službe
za zapošljavanje ili ako su prijavljeni kod službe za
zapošljavanje, a u razdoblju od šest mjeseci prije pokretanja postupka odbiju ponuđeno zaposlenje neovisno
o stručnoj spremi, odnosno koji imaju priliku makar
privremenim, sezonskim, povremenim ili sličnim poslovima ostvariti sredstva za podmirenje osnovnih životnih
potreba ili ostvariti druge prihode,
2. Građani koji mogu ostvariti prihode prodajom
imovine ili davanjem u zakup ili najam imovine koja
ne služi njemu niti članovima njegove obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba,
3. Građani koji iste ili slične oblike socijalne skrbi
već ostvaruju temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, te
drugih Zakona, propisa ili programa,
4. Domaćinstva u kojima netko od članova ima u
vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću, ili drugi objekt koji
ne služi njemu ili članu obitelji za podmirenje osnovnih
stambenih potreba na području Republike Hrvatske.
5. Obitelj i njeni članovi, ako netko od njih ima u
vlasništvu registrirano vozilo, a ne koristi ga za potrebe
prijevoza člana obitelji - korisnika prava na doplatak za
pomoć i njegu ili osobne invalidnine propisane Zakonom
o socijalnoj skrbi, starije teško pokretne osobe ili za
zadovoljenje neke druge osnovne životne potrebe.
Oblici pomoći Socijalnog programa Grada Drniša za
2014. godinu i potrebna sredstva
Članak 6.
1. Novčana pomoć za opremanje
novorođenčadi ...................................... 230.000,00 kn
2. Sufinanciranje programa psihološkog
savjetovanja maloljetnika i osoba sa teškoćama
u jeziku i govoru .................................... 55.000,00 kn
3. Subvencija troškova stanovanja
i pogrebnih troškova .............................. 20.000,00 kn
4. Pomoć za troškove liječenja.............. 20.000,00 kn
5. Pomoć u mlijeku za dojenčad ............ 5.000,00 kn
6. Pomoć u ogrjevnom drvu ................ 300.000,00 kn
7. Pomoć u kući starijim
i nemoćnim osobama ........................... 320.000,00 kn
8. Sufinanciranje programa
„Pomoć u kući starijim osobama“.......... 32.000,00 kn
UKUPNO: ............................................ 982.000,00 kn
1. Novčana pomoć za novorođeno dijete
Novčanu pomoć za opremanje prvog i drugog
novorođenog djeteta iznosi 3.000,00 kuna.
Novčana pomoć za opremanje trećeg novorođenog
djeteta dodjeljuje se u trajanju od 12 mjeseci od dana
rođenja djeteta u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno.
Novčana pomoć za opremanje četvrtog i svakog
idućeg novorođenog djeteta dodjeljuje se u trajanju od
12 mjeseci od dana rođenja djeteta u iznosu od 1.500,00
kuna mjesečno.
Navedene novčane pomoći ostvarit će roditelji
novorođene djece pod uvjetom da oba roditelja imaju
prije rođenja djeteta prebivalište na području Grada
Drniša.
Ako je riječ o samohranom roditelju, tada taj roditelj
ima pravo na novčanu pomoć za opremanje novorođenog
djeteta pod uvjetom da ima prebivalište prije rođenja
djeteta na području Grada Drniša.
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za
opremanje novorođenog djeteta predaje se u pisarnici
gradske uprave.
Uz zahtjev se prilaže:
- uvjerenja o prebivalištu roditelja /ili preslik osobnih
iskaznice roditelja/,
- rodni listovi za djecu i njihova prebivališta,
- preslik kartice tekućeg računa podnositelja
zahtjeva.
Nadležni Upravni odjel Grada Drniša izdaje rješenje
o pravu na ovakav oblik novčane pomoći.
2. Sufinanciranje programa psihološkog savjetovanja maloljetnika i osoba sa teškoćama u jeziku i
govoru
Pravo na podmirenje troškova psihološkog savjetovanja maloljetnika i troškova rehabilitacijskih usluga za
djecu sa poteškoćama u govoru i jeziku mogu ostvariti
djeca i mladi do 18 godina starosti na temelju prijedloga
Centra za socijalnu skrb.
Trošak će se podmiriti ustanovama koja pružaju
usluge po osnovu ispostavljenog računa.
Korisnici usluga moraju imati prebivalište na
području Grada Drniša.
3. Subvencije troškova stanovanja i pogrebnih
troškova
Pravo na subvenciju troškova stanovanja i pogrebnih
troškova ostvaruje se putem zahtjeva podnijetog Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i društvene
djelatnosti. Pravo na subvenciju troškova stanovanja
može se ostvariti za troškove najma stana temeljem
predočenog Ugovora o najmu stana koji je ovjeren kod
javnog bilježnika, ili za subvenciju troškova komunalne
naknade ili vode.
Upravnim postupkom utvrditi će se da li podnositelj zahtjeva udovoljava kriterijima iz Socijalnog
programa.
Ovaj oblik pomoći odobrit će se na način da nadležni
Upravni odjel djelomično ili u cijelosti plati račun izravno isporučitelju usluge.
Pravo na ovaj oblik jednokratne novčane pomoći
može se ostvariti samo jedanput godišnje, a realizirati
će se sukladno ostvarenju prihoda Proračuna Grada
Drniša.
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
4.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Pomoć za troškove liječenja
Jednokratna novčana pomoć u visini do 700,00 kuna
isplaćivati će se najugroženijim građanima s područja
Grada Drniša u određenim situacijama (troškovi
liječenja, nesreća, iznenadna bolest i sl.).
Jednokratna novčana pomoć odobrava se na temelju
pismenog zahtjeva, a može se odobriti u novcu izravno
korisniku ili na način da Grad djelomično ili u cijelosti
plati račun za robu ili uslugu ovlaštenoj pravnoj ili
fizičkoj osobi, uz uvjet da ukupni prihodi po članu
domaćinstva ne prelaze visinu prihoda iz točke 3. članka
4. ovog programa.
Jednokratna novčana pomoć može se ostvariti jedanput godišnje.
5.
Pomoć u mlijeku za dojenčad
Pravo na ovakav oblik pomoći ostvaruju roditelji koji
su korisnici pomoći za uzdržavanje pri Centru za socijalnu skrb, a za dojenčad do 6 mjeseci starosti djeteta.
Trošak će se podmiriti izravno ustanovi na osnovu
ispostavljenog računa.
6.
Pomoć za troškove ogrijeva
Samcu ili obitelji koja se grije na drva, može se jednom godišnje, osigurati 3m3 drva ili se može odobriti
novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju Odlukom odredi Skupština Šibensko-kninske županije.
Pravo na pomoć mogu ostvariti osobe koje su na
popisu Centra za socijalnu skrb Drniš, a korisnici su
stalne pomoći.
Upravni odjel za gospodarstvo, financije i društvene
djelatnosti radi osiguranja sredstava iz stavka 1. ovog
članka podnosi zahtjev sa popisom korisnika Šibenskokninskoj županiji, Upravnom odjelu za zdravstvo i
socijalnu skrb.
Za svakog korisnika stalne pomoći i opskrbnine,
Upravni odjel za gospodarstvo, financije i društvene
djelatnosti izdaje Rješenje po službenoj dužnosti na
temelju popisa koji će dostaviti Centar za socijalnu skrb
i Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županijiSlužbe za društvene djelatnosti Ispostava Drniš.
Grad Drniš radi osiguranja sredstava za odobrenje
pomoći iz stavka 1. ove točke podnosi zahtjev Šibensko
– kninskoj županiji najkasnije do prosinca tekuće godine.
Korisnik je dužan namjenski upotrijebiti primljenu
pomoć, u protivnom gubi pravo na daljnju pomoć.
7.
Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama
Pomoć ovakve vrste usmjerena je na pomoć pri obavljanju kućnih poslova i uređenje okućnica, održavanje
higijene i osnovne zdravstvene skrbi, psihosocijalne
podrške te posredovanje u ostvarivanju različitih prava
osobama starijim od 65 godina života i iznimno osobama
mlađim od 65 godina ukoliko je riječ o osobama teško
narušenog zdravstvenog stanja, kroničnim bolesnicima,
teže pokretnim i nepokretnim osobama
Grad Drniš radi osiguranja sredstava za ovakav oblik
Broj 14 - Strana 47
pomoći podnosi Ministarstvu socijalne politike i mladih
program za pomoć u kući starijim osobama..
Na temelju ugovora o suradnji koji se potpisuje od
strane Ministarstva i Gradonačelnika Grada Drniša,
provoditelj Programa „Pomoć u kući starijim osobama“
je organizacija civilnog društva „Zvonimir“ Knin – Ured
Drniš.
8.
Sufinanciranje programa „Pomoć u kući starijim osobama“
Grad Drniš će sufinancirati provedbi Programa
„Pomoć u kući starijim osobama“ a najviše u visini
10% po sklopljenom Ugovoru ministarstva Socijalne
politike i mladih.
Prijelazne i završne odredbe
Članak 7.
O zahtjevima za ostvarivanje prava na pomoći iz
ovog programa donijet će rješenje Upravni odjel za
gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti nakon temeljitog uvida u priložene potvrde, socijalno
stanje podnositelja zahtjeva i njegove obitelji odnosno
domaćinstva.
Troškovi provođenja Socijalnog programa terete
Proračun Grada Drniša. Gradonačelnik je ovlašten dio
neutrošenih sredstava predviđenih za pojedine oblike
pomoći rasporediti na druge oblike pomoći za koje
unaprijed nije bilo moguće predvidjeti iznos potrebnih
sredstava.
Članak 8.
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Grada
Drniša za 2014. godinu. Stupa na snagu 1. siječnja
2014. godinu, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 400-08/13-80/05
URBROJ: 2182/06-13-01
Drniš, 18. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić, ipl.iur., v.r.
____________________
76
Na temelju članka 36. Zakona o potpori poljoprivredi
i ruralnom razvoju („Narodne novine“, broj 80/13),
članka 7. Pravilnika o državnim potporama poljoprivredi
i ruralnom razvoju („Narodne novine“, broj 101/13)
i članka 51. Statuta Grada Drniša („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, br. 15/09 i 04/13) , Gradsko vijeće Grada Drniša, na 5. sjednici, od 18. prosinca
2013. godine, donosi
Strana 48 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
PROGRAM
potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju
Grada Drniša za razdoblje 2014. – 2015.
godina
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Programom potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju
Grada Drniša za razdoblje 2014. – 2015. godina (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se mjere za unaprjeđenje
poljoprivrede i ruralnog razvoja, temeljem kojih se iz
Proračuna Grada Drniša dodjeljuju nepovratna financijska sredstva i potiču ulaganja u razvoj poljoprivrede
i ruralni prostor. Programom se načelno uređuju uvjeti i
kriteriji za ostvarivanje potpora pri realizaciji projekata
iz poljoprivrede.
Članak 2.
Najvažniji ciljevi ovog Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Drniša za razdoblje
2014. – 2015. godine su:
1. bolje korištenje poljoprivrednih površina u svrhu
povećanja primarne poljoprivredne proizvodnje i podizanja stupnja prerade poljoprivrednih proizvoda kroz
proizvodnju hrane,
2. povećanje konkurentnosti obiteljskih gospodarstva i drugih robnih proizvođača iz poljoprivrede,
3. podizanje kvalitete života i proširenje gospodarskih programa na cijelom (ruralnom) području Grada
Drniša.
Članak 3.
Kao prioritetne mjere za ostvarenje najvažnijih
ciljeva iz prethodnog članka utvrđuju se:
1. održivo korištenje poljoprivrednog zemljišta na
cijelom području gospodarenja putem poticanja ekološke
proizvodnje i kultiviranja poljoprivrednog zemljišta,
2. poticanje interesnog povezivanja poljoprivrednih
proizvođača kroz klastere, zadruge, proizvođačke organizacije, udruge i lokalnu akcijsku grupu radi povećanja
njihove konkurentnosti, zajedničkog nastupa na tržištima
i podizanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda,
3. poboljšanje kvalitete života na cijelom ruralnom
području putem potpora razvoju malog gospodarstva iz
poljoprivrede, razvoju seoskog turizma i poboljšanju
komunalne infrastrukture.
II. POTPORE U POLJOPRIVREDI
Članak 4.
Korisnici potpora iz proračuna Grada Drniša mogu
biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno
prebivalište, na području Grada Drniša, te poljoprivredne
površine na području Grada Drniša. Poljoprivredna
gospodarstva obuhvaćaju slijedeći subjekti iz poljoprivrede: obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG),
obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane
za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Članak 5.
Mjera 1. Potpora za poticanje sadnje u biljnoj proizvodnji
Sufinancira se nabava sadnica vinove loze, maslina, voćnih vrsta, aromatičnog i ljekovitog bilja na
površinama do 1 ha. Iznos sredstava za sufinanciranje
podizanja novih nasada utvrđuje se izračunom na osnovi
slijedećih vrijednosti:
- vinova loza 2,5 kn/kom – min. 0,25 ha do max.
1,0 ha
- maslina i ostale voćne vrste 8,0 kn/kom – min.
0,25 ha do 1,0 ha
- ljekovito i aromatično bilje u visini 20% cijene
sadnice – min. 0,25 ha do max. 1,0 ha
Sadni materijal povrtlarskih kultura dijeli se besplatno za sadnju na
površinama min. 0,10 ha do max. 1,0 ha i to:
- 1000 sadnica rajčica, paprika, patlidžana, tikvica,
lubenica, kupusnjača
- 200 kg sjemenskog krumpira
- 500 kg sjemena graha-mahunara, crvenog luka i
češnjaka.
Mjera 2. Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu
Potpora dijela troškova za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu
jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj
godini koji se bavi proizvodnjom ili uslugom za koju
se osposobljava, a gospodarstvo je upisano u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava.
Potpora se dodjeljuje u iznosu do 50% ukupnih
troškova edukacije, a najviše 1.000,00 kuna po jednom
polazniku i uplaćuje se na račun polazniku edukacije. Po
završetku edukacije polaznik je Gradu dužan dostaviti
Uvjerenje o završenoj edukaciji.
Mjera 3. Potpora troškovima stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji
Potpora za ekološku proizvodnju dodijeliti će se
za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja
sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u visini 50% iznosa
troškova koje je imalo poljoprivredno gospodarstvo u
tekućoj godini, a najviše do 2.000,00 kuna godišnje po
korisniku.
Mjera 4. Potpora očuvanju i zaštiti hrvatskih izvornih
poljoprivrednih proizvoda
Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje dijela
troškova registracije postupka u svrhu standardizacije
i zaštite pojedinih poljoprivrednih proizvoda tj. za
dobivanje oznake „tradicionalni ugled“, „oznake izvornosti“, „oznake zemljopisnog podrijetla“ i oznake
„izvorno hrvatsko“ u visini do 20% dokumentiranih
troškova, a najviše u iznosu do 5.000,00 kn po pojedinom programu.
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Mjera 5. Potpora za osiguranje od mogućih šteta
proizvodnji u poljoprivredi
Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta
proizvodnji u poljoprivredi odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mogućih elementarnih
nepogoda. Svaki osiguranik sam odabire osiguravatelja,
odnosno osiguravajuće društvo kod koje će zaključiti
policu osiguranja.
Subvencija se odobrava u visini od 25% iznosa
uplaćene premije za tekuću godinu. Najviši iznos
sufinanciranja premije osiguranja po jednom poljoprivrednom gospodarstvu može iznositi do 5.000,00
kn godišnje.
Mjera 6. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za
zaštitu višegodišnjih nasada od tuče
Potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu
višegodišnjih nasada od tuče (mreže, nosači, stupovi i
sidra) odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu
koje u tekućoj godini nabavi i postavi sustav zaštite
od tuče na površini od najmanje 0,2 ha višegodišnjeg
nasada.
Potpora se odobrava u visini do 20% dokumentiranih
troškova, a najviše u iznosu do 2.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu.
Mjera 7. Potpora za nabavu i postavljanje sustava
za navodnjavanje
Pravo na potporu za nabavu i postavljanje opreme i
uređaja za navodnjavanje u biljnoj proizvodnji ostvaruje
se za min. površinu od 0,5 ha trajnog nasada, odnosno
min. 1.000 m2 za uzgoj povrtlarskih kultura, jagoda,
cvijeća, ljekovitog bilja i dr. kultura na otvorenom, a
300 m2 u zaštićenom prostoru.
Potpora se odobrava za kopanje ili bušenje bunara,
nabavu sustava za navodnjavanje (spremnika za vodu,
pumpi, filtera, raspršivača, cijevi i ostalih elemenata sustava za navodnjavanje) u iznosu do 20% nabavne cijene
po priloženom računu (bez PDV-a), odnosno najviše do
iznosa 2.000,00 kn po korisniku godišnje.
III. POTPORE RURALNOM RAZVOJU
Članak 6.
Mjera 8. Program potpore razvoju seoskog turizma
kroz sufinanciranje izrade projektne dokumentacije
Potpore se odobravaju za izradu projektne dokumentacije u iznosu do 20% dokumentiranih troškova
(iznos bez PDV-a), a najviše 2.000,00 kn za adaptaciju
postojećih objekata i sadržaja namijenjenih za bavljenje
seoskim turizmom na obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu.
Mjera 9. Poticanje razvoja domaće radinosti, tradicijskih i umjetničkih obrta
Broj 14 - Strana 49
Potpore se odobravaju za razvoj domaće radinosti,
tradicijskih i umjetničkih obrta, očuvanje obrtničke
tradicije (izrada „Drniških kapa“, tkalačke djelatnosti,
izrada autohtonih suvenira, bačvari, kovači, mlinari,
kamenoklesari), kulturnog naslijeđa i za povezana tradicionalna znanja sa suvremenim tehnologijama kako bi
finalni obrtnički proizvodi bili konkurentniji na tržištu
u visini do 2.000,00 kn po korisniku godišnje.
IV. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I POTREBNA
DOKUMENTACIJA
Članak 7.
Grad Drniš objavljuje Javni poziv za podnošenje
zahtjeva za odobrenje potpore po pojedinoj Mjeri ovog
Programa u novinama i na web stranici Grada Drniša
www.drnis.hr. Odluku o pojedinačnom odobrenju bespovratne potpore na prijedlog stručnog Povjerenstva
donosi gradonačelnik Grada Drniša. Na javni poziv ne
mogu se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije
(zatvaranja) i oni koji imaju nepodmirene porezne i druge
obveze prema Gradu Drnišu. Povjerenstvo može, po
potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju radi jasnijeg
obrazloženja zahtjeva korisnika potpore.
Članak 8.
Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se po objavljenom Javnom pozivu Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti Grada Drniša
tijekom cijele godine, a najkasnije do 30. studenoga
2014., tj. 2015. godine, odnosno do utroška sredstava
planiranih za proračunsku godinu.
Korisnici potpora uz obrazac zahtjeva prilažu:
1. Presliku osobne iskaznice – za fizičke osobe
2. Presliku rješenja o Upisu u sudski registar – za
pravne osobe
3. Izvadak iz registra udruga – za udruge
4. Presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
5. Presliku računa za obavljenu uslugu ili nabavljeni
materijal/opremu
6. Mišljenje PSS
7. Druge dokumente propisane za određenu mjeru
potpore.
Zahtjevi za pojedine mjere potpore nalaze se na
web stranici Grada Drniša www.drnis.hr ili se mogu
podignuti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije
i društvene djelatnosti.
Članak 9.
Korisnici potpora dužni su odobrena sredstva koristiti
isključivo za namjenu za koju su odobrena. Korisnici
koji nenamjenski utroše odobrena sredstva, ili ne dostave
izvješće o korištenju istih, dužni su odobrena sredstva
vratiti i gube pravo slijedećih pet godina na poticajna
sredstva Grada Drniša.
V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Financijska sredstva za potpore u poljoprivredi i
Strana 50 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
ruralnom razvoju na području Grada Drniša u razdoblju
2014. – 2015. godine osiguravaju se u Proračunu Grada
Drniša sukladno financijskim mogućnostima i likvidnosti
Proračuna.
KLASA: 320-01/13-10/04
URBROJ: 2182/06-13-02
Drniš, 18. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
Članak 11.
Za provedbu ovog Programa zadužuje se Upravni
odjel za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti.
Članak 12.
Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.
Članak 13.
U slučaju da korisnik dobivena sredstva ne koristi
namjenski bit će dužan ista vratiti na žiro-račun Grada
Drniša zajedno s obračunatom zakonskom zateznom
kamatom.
Članak 14.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 320-01/13-10/07
URBROJ: 2182/06-13-01
Drniš, 18. prosinca 2013
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić, ipl.iur., v.r.
____________________
77
Sukladno članku 27. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (NN, br. 39/13), a temeljem članka 51. Statuta Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, br. 15/09, 04/13) , Gradsko vijeće Grada
Drniša, na 5. sjednici, od 18. prosinca 2013. godine,
donosi
PRIJEDLOG ČLANA
u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH
1. Ispred predstavničkog tijela Grada Drniša kao
člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske predlaže
se Katica Mazalin, dipl.ing.agr.
2. Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH imenuje Agencija za
poljoprivredno zemljište.
PREDSJEDNIK
Ante Galić, ipl.iur., v.r.
____________________
78
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12
i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 51. Statuta Grada
Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 15/09 i 4/13), Gradsko vijeće Grada Drniša, na 5.
sjednici, od 18. prosinca 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Komisije
za imenovanja ulica i trgova na području
Grada Drniša
I. U Komisiju za imenovanja ulica i trgova na
području Grada Drniša imenuju se:
1. Zoran Bitunjac, predsjednik,
2. Miro Matijaš, član,
3. Zoran Brakus, član,
4. Ante Galić, član,
5. Ante Matić, član,
6. Ivana Sučić, član,
7. Davor Gaurina, član,
8. Davor Štingl, član.
9. Marija Lovrić, zamjenik predsjednika,
10. Marin Malenica, član i
11. Zdenka Jerković, član.
II. Za pravovaljano odlučivanje na sjednicama
Komisije treba biti nazočan natpolovičan broj svih
članova Komisije.
III. Prijedlog odluke o imenovanju i preimenovanju
ulica i trgova, Komisija donosi većinom glasova članova
Komisije nazočnih na sjednici.
IV. Članovi Komisije imenuju se na vrijeme od četiri
godine.
V. Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje važiti
Rješenje o imenovanja članova Komisije za imenovanje ulica i trgova na područja Grada Drniša, Klasa:
015-08/10-01/1, Urbroj: 2182/06-10-01, od 12. travnja
2010.godine.
VI. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a bit će objavljeno u „Službenom vjesniku Šibenskokninske županije“.
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 51
br. 15/09 i 4/13), Gradsko vijeće Grada Drniša, na 5.
sjednici, od 18. prosinca 2013. godine, donosi
KLASA: 015-08/13-80/01
URBROJ: 2182/06-13-01
Drniš, 18. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić, ipl.iur., v.r.
____________________
79
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12
i 19/13 - pročišćeni tekst) , članka 51. Statuta Grada
Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
br. 15/09 i 4/13), članka 54. Zakona o ustanovama
(„Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08),
članka 27. Zakona o muzejima (“Narodne novine”, broj
142/98 i 65/09) i članka 10. Odluke o osnivanju javne
ustanove Gradski muzej Drniš Drniša („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, br.1/00), Gradsko vijeće
Grada Drniša, temeljem zahtjeva Gradskom muzeja
Drniša (Klasa:612-05/13-50/04, Urbroj:2182/06-13-01,
od 24.rujna 2013. godine, na 5. sjednici, od 18. prosinca
2013. godine, donosi
Z A K L J U ČA K
davanju suglasnosti na Strateški plan
Gradskog muzeja Drniš
1. Gradsko vijeće Grada Drniša daje suglasnost na
Strateški plan Gradskog muzeja Drniš 2014.-2018.
godina.
2. Strateški plan Gradskog muzeja Drniš sastavni je
dio ovog zaključka, te mu se prilaže.
3.Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „ Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 612-05/13-50/5
URBROJ: 2182/06-13-02
Drniš, 18. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić, ipl.iur., v.r.
____________________
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statut Gradskog
muzeja Drniš
1. Daje se suglasnost na Statut Gradskog muzeja
Drniš.
2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a bit će objavljen u „Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.
KLASA:612-05/13-50/04
URBROJ: 2182/06-13-03
Drniš, 18. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić, ipl.iur., v.r.
____________________
80
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12
i 19/13-pročišćeni tekst ) i članka 51. Statuta Grada
Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
81
Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi („Narodne novine”, broj 10/97,
107/07 i 94/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12
i 19/13-pročišćeni tekst ) i članka 51. Statuta Grada
Drniša (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
br. 15/09 i 4/13), Gradsko vijeće Grada Drniša, na 5.
sjednici, od 18. prosinca 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Statut
Dječjeg vrtića Drniš
1. Daje se suglasnost na Statut Dječjeg vrtića
Drniš.
2. Prijedlog Statuta prilaže se ovom zaključku i
njegov je sastavni dio.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 601-02/13-20/7
URBROJ: 2182/06-13-01
Drniš, 18.prosinca 2013.
Strana 52 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana
Upravnog vijeća
Pučkog otvorenog učilišta Drniš
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić, ipl.iur., v.r.
____________________
82
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12
i 19/13-pročišćeni tekst ) i članka 51. Statuta Grada
Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
br. 15/09 i 4/13), Gradsko vijeće Grada Drniša, na 5.
sjednici, od 18. prosinca 2013. godine, donosi
Z A K L J U ČA K
o davanju suglasnosti na Plan podjele
odvajanjem dijela društva Rad d.o.o. Drniš
1. Gradsko vijeće Grada Drniša daje suglasnost na
Plan podjele odvajanja dijela društva RAD d.o.o. Drniš
s osnivanjem novog društva “GRADSKA ČISTOĆA
DRNIŠ” d.o.o.Drniš.
1. Razrješuje se s danom 31. prosinca 2013. godine
članstva u Upravnom vijeću Pučkog otvorenog učilišta
Drniš:
1.1. Lovre Kulušić iz Drniša, Mira Tilića 6
- potpredsjednik.
2. Imenuje se s danom 01. siječnja 2014. godine u
Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Drniš:
2.1. Zrinka Kulušić iz Kaočina, Kod škole 16/A
- potpredsjednik.
3. Imenovani član iz točke 2. ove odluke imenuje
se na vrijeme od četiri (4) godine.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit
će objavljena u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA:100-01/13-10/08
URBROJ:2182/06-13-02
Drniš, 30. prosinca 2013.
GRAD DRNIŠ
GRADONČELNIK
mr. sc. Josip Begonja, v.r.
2. Plan podjele sastavni je dio ovog zaključka, te
mu se prilaže.
3. Ova zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a bit će objavljen u „Službenom vjesniku Šibenskokninske županije“.
KLASA: 363-01/13-10/24
URBROJ: 2182/06-13-01
Drniš, 18. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK
Ante Galić, ipl.iur., v.r.
____________________
2. GRADONAČELNIK
10
Na temelju članka 48. st. 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“, broj 33/01 do 19/13-pročišćeni tekst) i članka
70. Statuta Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 15/09 i 4/13), gradonačelnik
Grada Drniša, d o n o s i
____________________
11
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01
do 19/13) i članka 70. Statuta Grada Drniša („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 15/09 i 4/13),
gradonačelnik Grada Drniša, donosi
PRAV I LN I K
o pravu i načinu korištenja službenih
osobnih automobila,
službenih mobilnih telefona, službene
informatičke opreme,
sredstava reprezentacije te potpisivanja
narudžbi i putnih naloga
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se pravo i način
korištenja službenih osobnih automobila, službenih mobilnih telefona (dalje u tekstu: mobilni telefoni), službene
informatičke opreme, sredstava reprezentacije, potpisivanje narudžbi i putnih naloga za službene potrebe.
Službene potrebe u smislu ovog Pravilnika podrazumijevaju poslove iz nadležnosti Gradskog vijeća,
gradonačelnika i upravnih tijela gradske uprave Grada
Drniša.
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe u
muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na
muške i ženske osobe.
Članak 2.
Službeni osobni automobili koriste se prema
dnevnom ili tjednom rasporedu utvrđenom zadnji radni
dan u tekućem tjednu za naredni tjedan u cilju racionalnog korištenja.
Službeni osobni automobili mogu se koristiti za
službene potrebe prema sljedećem rasporedu:
1. PASSAT ŠI 950 DN - gradonačelnik i zamjenik
gradonačelnika,
2. RENAULT MEGAN ŠI 840 FG – gradonačelnik,
zamjenik gradonačelnika i zaposlenici upravnih tijela
Gradske uprave Grada Drniša
3. RENAULT CLIO ŠI 993 BT - zaposlenici upravnih tijela Gradske uprave Grada Drniša.
Službene automobile: RENAULT MEGAN i RENAULT CLIO po potrebi mogu koristiti za službene
potrebe članovi Gradskog vijeća Grada Drniša, te
djelatnici proračunskih korisnika kojima je Grad Drniš
osnivač, prema odobrenju gradonačelnika.
Članak 3.
Službene automobile iz članka 2. ovog Pravilnika
po potrebi može koristiti za službene potrebe predsjednik Gradskog vijeća Grada Drniša, prema odobrenju
gradonačelnika.
Članak 4.
Službeni osobni automobili koriste se u pravilu za
vrijeme radnog vremena, a ako to zahtijevaju potrebe
službenog putovanja ili zbog obavljanja službenog posla,
tada se službeni automobili mogu koristiti i izvan radnog
vremena uz prethodno odobrenje gradonačelnika.
Službeni osobni automobil gradonačelnik može koristiti 24 sata dnevno za potrebe obavljanja službenog
posla.
Članak 5.
Službenim osobnim automobilima mogu upravljati osobe iz članka 2. ovog Pravilnika ili osoba na čije ime
je izdan Putni nalog kojeg je potpisao gradonačelnik.
Korisnici iz stavka 1. ovog članka dužni su obavljati
opskrbu vozila gorivom upotrebom kartice odabranog
ponuditelja ili gotovinom, te račune za gorivo predavati nakon službenoga puta nadležnoj osobi – vozaču
gradonačelnika.
Nakon obavljene kontrole pojedinačnih računa,
nadležna osoba će račun ovjeriti svojim potpisom i
dostaviti ga u roku od tri dana gradonačelniku na odobravanje, a potom upravnom odjelu nadležnom za financije,
radi evidencije i obavljanja računovodstvenih poslova u
vezi utroška goriva i plaćanja.
Članak 6.
O održavanju, servisiranju te registriranju službenih
vozila brine se vozač gradonačelnika o čemu isti vodi
pisanu evidenciju.
Svi korisnici službenih osobnih automobila dužni
su brinuti se o tehničkoj ispravnosti osobnih vozila, te
Broj 14 - Strana 53
sve uočene nedostatke na vozilima pravodobno prijaviti
vozaču gradonačelnika, radi otklanjanja.
Članak 7.
Službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu odobrava gradonačelnik.
Korisnici prava na službena putovanja obvezni su
prije službenog putovanja i ispostavljanja naloga za
službena putovanja (putnog naloga), a zbog odobravanja
službenog putovanja, gradonačelniku pisano obrazložiti
svrhu putovanja ili priložiti poziv ili drugi dokaz po
kojem je potrebno odobriti službeno putovanje.
Po povratku sa službenog putovanja, nositelj naloga
za službeno putovanje (putnog naloga), obvezan je
sačiniti pisano izvješće o službenom putovanju sa
slijedećim sadržajem: vrijeme polaska na put, podatke
o prijevoznom sredstvu (ako je osobni automobil tada
marku i registarski broj vozila), razlog putovanja te
vrijeme povratka s putovanja.
Preslike poziva i programa seminara i savjetovanja u vezi sa stručnim usavršavanjem, s potpisom
gradonačelnika kao znakom odobrenja dostavljaju
se tajnici Grada, kao upravnom tijelu nadležan za
službeničke odnose i kadrovske poslove.
Stručna literatura (knjige, priručnici, zbornici radova
i dr.), dobivena na seminaru ili savjetovanju, po povratku se dostavlja gradonačelniku radi ovjere te se ista
evidentira kao stručna literatura u cilju dostupnosti iste
i drugim službenicima po potrebi.
Članak 8.
Pravo korištenja mobilnih telefona imaju gradski
dužnosnici i pročelnici gradskih upravnih tijela.
Pravo korištenja mobilnih telefona imaju i službenici/
namještenici gradskih upravnih tijela kojima to korištenje
odobri gradonačelnik na prijedlog pročelnika gradskoga
upravnog tijela u kojemu su zaposleni (u nastavku teksta:
korisnik).
Popis službenika/namještenika iz prethodnog stavka
sastavni je dio ovoga Pravilnika, koji se ne objavljuje.
Početak korištenja ovisi o tehničkim i drugim
mogućnostima.
Pod mobilnim telefonom, u smislu ovog pravilnika,
podrazumijeva se mobilni uređaj i SIM kartica.
Članak 9.
Korištenje mobilnih telefona utvrđuje se na slijedeći
način:
1. gradonačelnik neograničeno kuna.
Pravo na naknadu troškova korištenja mobilnog telefona u paušalnom iznosu mjesečno, prema utvrđenom
limitu kako slijedi imaju:
1. zamjenik gradonačelnika 200,00 kn,
2. predsjednik Gradskog vijeća 200,00 kn,
3. pročelnici upravnih tijela/tajnik Grada 200,00
kn.
Za službenike/namještenike iz članka 7. stavka 2.
ovog Pravilnika utvrđuje se limit u iznosu od 100,00
kn do 200,00 kn sukladno pojedinačnim odlukama
gradonačelnika.
Strana 54 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Korisnicima pretplatničkih linija (mobilnih telefona)
priznaju se troškovi korištenja do pojedinačno navedenih
iznosa bez poreza na dodanu vrijednost.
Troškove pretplatničkoga tarifnog modela za sve
pretplatničke linije snosi Grad Drniš.
Razliku troškova korištenja pretplatničke linije (mobilnih telefona) iznad iznosa iz stavka 1. ovog članka
podmiruje korisnik.
Članak 10.
Korisnik je dužan, prilikom preuzimanja mobilnoga
telefona ispuniti i potpisati izjavu kojom se obvezuje
pravilno koristiti i čuvati mobilni telefon i podmirivati
troškove korištenja mobilnoga telefona iznad iznosa iz
članka 8. ovoga Pravilnika.
Zamjenu mobilnoga telefona odobrava gradonačelnik
na prijedlog pročelnika gradskoga upravnog tijela
u kojemu je korisnik mobilnoga telefona zaposlen,
odnosno na prijedlog zamjenika gradonačelnika za
njihove potrebe.
U slučaju štete na mobilnom telefonu, nastaloj
nepravilnim korištenjem, namjerom ili krajnjom
nepažnjom, troškove popravka, odnosno zamjene snosi
korisnik.
Korisnik je dužan vratiti mobilni telefon danom
prestanka službe ili obnašanja dužnosti, odnosno danom
gubitka prava na korištenje mobilnoga telefona.
Račun za konzumaciju jela i pića, te za druge
troškove reprezentacije mora sadržavati potpis ovlaštene
osobe, podatke o korisniku i broju osoba, te specifikaciju
jela i pića potpisanu od strane naručitelja koja čini prilog
računa.
Računi za konzumaciju jela i pića ili druge troškove
reprezentacije kao i računi za noćenje na službenom
putu, cestarina i gorivo mogu se plaćati gotovinom ili
službenom karticom.
Pravo korištenja službene kartice ima
gradonačelnik.
Gradonačelnik može u slučaju potrebe službenu karticu za plaćanja iz st. 3. ovog članka dati svom zamjeniku
ili drugom zaposleniku gradske uprave.
Osoba iz prethodnoga stavka dužna je ovjeriti račun
koji je nastao korištenjem službene kartice i dostaviti
ga gradonačelniku na odobrenje, a potom nadležnom
upravnom odjelu radi plaćanja.
Članak 13.
Pravo korištenja službene informatičke opreme imaju
gradski dužnosnici, pročelnici gradskih upravnih tijela,
tajnik te službenici/namještenici gradskih upravnih tijela
(dalje u tekstu: korisnici) za koje to korištenje odobri
gradonačelnik, a početak korištenja ovisi o tehničkim i
drugim mogućnostima.
Svaki korisnik informatičke opreme potpisuje revers
(zaduženje) informatičkom opremom.
Popis osoba iz prethodnoga stavka sastavni je dio
ovog Pravilnika i neće se objavljivati.
Članak 11.
Pravo potpisivanja narudžbi ima gradonačelnik.
Gradonačelnik može ovlastiti svog zamjenika za
potpisivanje određenih vrsta narudžbi.
Zahtjev gradonačelniku za odobrenje narudžbe roba,
usluga ili radova, u skladu s posebnim propisima, u ime
upravnih tijela mogu podnijeti isključivo pročelnici, a
ako nema pročelnika tada zahtjev mogu dati službenici
i namještenici tog upravnog tijela.
Zamjenik gradonačelnika podnosi zahtjev
gradonačelniku u svoje ime.
Prije svake narudžbe svaki pročelnik ili od njega
ovlaštena osoba ili ako nema pročelnika tada službenik
dotičnog upravnog odjela, dužan je provjeriti i dobiti
odobrenje, nadležnog upravnog tijela za proračun i financije, za svoje upravno tijelo i ovisno o planiranim i
raspoloživim sredstvima za pojedine robe ili usluge.
Ako su ispunjeni uvjeti iz prethodnoga stavka,
narudžbenicu popunjava upravno tijelo nadležno za
proračun i financije, a na temelju podnesene popunjene
zahtjevnice ovlaštenoga naručitelja.
Pročelnik koji je parafirao zahtjevnicu ili osobe koje
su zahtijevale odobrenu narudžbu, odnosno zamjenik
gradonačelnika koji je podnio zahtjev gradonačelniku,
ovjeravaju račun prije gradonačelnika na za to
predviđeno mjesto za likvidiranje računa ili na drugom
mjestu na računu.
Posebnim aktom gradonačelnika može se propisati
detaljnije postupanje u nabavi određenih roba, usluga
i radova.
Članak 15.
Korisnik je dužan, prilikom preuzimanja informatičke
opreme ispuniti i potpisati izjavu kojom se obvezuje
pravilno koristiti i čuvati službenu informatičku opremu.
Korisnik ne smije službenu informatičku opremu
koristiti za privatne potrebe niti smije privatne prijenosne uređaje (stikove, CD, DVD i sl.), priključivati
na službenu informatičku opremu.
U slučaju štete na informatičkoj opremi, nastaloj
nepravilnim korištenjem, namjernom ili krajnjom
nepažnjom (prijenosom računalnog virusa), troškove
popravka, odnosno zamjene snosi korisnik.
Nepridržavanje korisnika odredbi iz st. 2. i 3. ovog
članka, smatra se težom povredom radnih dužnosti.
Članak 12.
Pravo odobrenja trošenja sredstava za reprezentaciju
ima gradonačelnik.
Članak 16.
Korisnik je dužan vratiti službeni informatičku
opremu danom prestanka službe ili obnašanja dužnosti
Članak 14.
Korisnik je dužan prijaviti sigurnosne incidente tajniku Grada, a osobito: prestanak rada ili usporenost rada
informatičkog sustava, nemogućnost pristupa mrežnim
resursima, gubitak ili kvar informatičke opreme, gubitak
ili neovlaštenu izmjenu podataka, pojavu računalnog
virusa i druge nedostatke na informatičkoj opremi koji
utječu na redovno i sigurno obavljanje poslova.
Tajnik Grada dužan je u roku od 24 sata nakon
zaprimljene prijave, pismeno o nastalim sigurnosnim
incidentima izvijestiti gradonačelnika.
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
odnosno danom gubitka prava na korištenje informatičke
opreme.
Članak 17.
Korisnik je dužan čuvati i koristiti se informatičkom
opremom u skladu sa sigurnosnim i tehničkim uputama
proizvođača.
Korisnik je dužan programska rješenja čuvati i koristiti samo za potrebe informatičke opreme Grada, te
samo i isključivo u službene svrhe.
Članak 18.
Pravo korištenja uređaja za mobilni Internet (dalje
u tekstu: podatkovni USB stick) i prijenosnog računala
imaju gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika.
Pročelnici gradskih upravnih tijela te tajnik prava
iz st. 1. ovog članka imaju sukladno pisanoj odluci
gradonačelnika.
Pravo korištenja podatkovnog USB sticka i prijenosnog računala imaju i službenici/namještenici
gradskih upravnih tijela kojima to korištenje odobri
gradonačelnik.
Početak korištenja opreme iz prethodnog stavka ovisi
o tehničkim i drugim mogućnostima.
Popis osoba iz prethodnoga stavka sastavni je dio
ovog Pravilnika i neće se objavljivati.
Pod podatkovnim stickom, podrazumijeva se USB
uređaj i podatkovna kartica.
Troškove podatkovne tarife s jedinstvenom
mjesečnom pretplatom snosi Grad Drniš.
članka 70. Statuta Grada Drniša ( “Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, br. 15/09 i 4/13) i članka
7. i 8. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
10/03 i 1/10), donosim
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za davanje u
zakup poslovnih prostora
1. Imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
- Nikola Lovrić, predsjednik,
- Marija Lovrić, član,
- Zdenka Jerković, član i
- Ivan Sučić, član.
2. Zadaća povjerenstva je provođenje natječaja
za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu
Grada Drniša, otvaranje prispjelih ponuda i sastavljanje
zapisnika o prispjelim ponudama.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibesnko-kninske
županije”, na oglasnoj ploči Grada Drniša i na internestkim stranicama Grada Drniša www.drnis.hr.
KLASA:372-03/13-30/20
URBROJ:2182/06-13-01
Drniš, 19. prosinca 2013.
GRAD DRNIŠ
Članak 19.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti
Pravilnik o pravu i načinu korištenja službenih osobnih
automobila, službenih mobilnih telefona, službene
informatičke opreme, sredstava reprezentacije te potpisivanja narudžbi i putnih naloga („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 4/13).
Članak 20.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA:406-01/13-10/01
URBROJ:2182/06-13-03
Drniš, 31. prosinca 2013.
GRAD DRNIŠ
GRADONČELNIK
mr. sc. Josip Begonja, v.r.
____________________
12
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj
33/01, 60/01 i 129/05- vjerodostojno tumačenje, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst),
Broj 14 - Strana 55
GRADONČELNIK
mr. sc. Josip Begonja, v.r.
____________________
II.
GRAD VODICE
1. GRADSKO VIJEĆE
104
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08 i 136/12), članka 55. Zakona o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave («Narodne novine», br. 117/93, 69/97,
33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02,
147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12) i članka 30. točke5.
Statuta Grada Vodica («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», br. 09/09, 09/11 – ispravak i 04/13),
Gradsko vijeće Grada Vodica, na 6. sjednici, od 17.
prosinca 2013. godine, d o n o s i
TREĆE IZMJENE PRORAČUNA
Grada Vodica za 2013. godinu
Strana 56 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
TREĆE IZMJENE PLANA PRORAČUNA ZA 2013. GODINU
OPĆI DIO
PROMJENA
IZNOS
PLANIRANO
(%)
NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - MANJAK
47.220.480,00
30.966.040,00
18.321.970,00
-2.067.530,00
829.525,00
1.289.525,00
-510.000,00
50.000,00
1,76
4,16
-2,78
-2,42
48.050.005,00
32.255.565,00
17.811.970,00
-2.017.530,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
100.000,00
3.300.000,00
-3.200.000,00
0,00
50.000,00
-50.000,00
0,00
1,52
1,56
100.000,00
3.350.000,00
-3.250.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
Vlastiti izvori
5.267.530,00
0,00
0,00
5.267.530,00
0,00
0,00
0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6
Prihodi poslovanja
61
Prihodi od poreza
611
Porez i prirez na dohodak
613
Porezi na imovinu
614
Porezi na robu i usluge
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće
države
63
633
Pomoći iz proračuna
635
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
64
Prihodi od imovine
641
Prihodi od financijske imovine
642
Prihodi od nefinancijske imovine
65
651
652
653
66
661
663
68
681
683
3
31
311
312
313
32
321
322
323
329
34
342
343
35
352
36
363
37
372
38
381
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Administrativne (upravne) pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade
Ostali prihodi
Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem
poslova na tržištu (vlastiti prih
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Kazne i upravne mjere
Ostali prihodi
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Kamate za primljene zajmove
Ostali financijski rashodi
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima izvan javnog sektora
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostali rashodi
Tekuće donacije
0,00
PLANIRANO
PROMJENA
IZNOS
(%)
NOVI IZNOS
47.220.480,00
19.777.380,00
8.485.000,00
10.092.380,00
1.200.000,00
829.525,00
2.574.525,00
715.000,00
1.109.525,00
750.000,00
1,76
13,02
8,43
10,99
62,50
48.050.005,00
22.351.905,00
9.200.000,00
11.201.905,00
1.950.000,00
6.641.100,00
5.041.100,00
1.600.000,00
1.975.000,00
250.000,00
1.725.000,00
-742.000,00
-742.000,00
0,00
365.000,00
0,00
365.000,00
-11,17
-14,72
0,00
18,48
0,00
21,16
5.899.100,00
4.299.100,00
1.600.000,00
2.340.000,00
250.000,00
2.090.000,00
15.862.000,00
1.100.000,00
1.312.000,00
13.450.000,00
2.665.000,00
-1.060.000,00
130.000,00
10.000,00
-1.200.000,00
-358.000,00
-6,68
11,82
0,76
-8,92
-13,43
14.802.000,00
1.230.000,00
1.322.000,00
12.250.000,00
2.307.000,00
150.000,00
2.515.000,00
300.000,00
100.000,00
200.000,00
30.966.040,00
9.454.500,00
7.881.000,00
224.000,00
1.349.500,00
13.599.720,00
139.000,00
1.640.000,00
9.441.600,00
2.379.120,00
390.000,00
160.000,00
230.000,00
15.000,00
0,00
-358.000,00
50.000,00
10.000,00
40.000,00
1.289.525,00
-44.500,00
-37.000,00
0,00
-7.500,00
807.500,00
-5.000,00
230.000,00
629.000,00
-46.500,00
55.000,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
-14,23
16,67
10,00
20,00
4,16
-0,47
-0,47
0,00
-0,56
5,94
-3,60
14,02
6,66
-1,95
14,10
0,00
23,91
0,00
150.000,00
2.157.000,00
350.000,00
110.000,00
240.000,00
32.255.565,00
9.410.000,00
7.844.000,00
224.000,00
1.342.000,00
14.407.220,00
134.000,00
1.870.000,00
10.070.600,00
2.332.620,00
445.000,00
160.000,00
285.000,00
15.000,00
15.000,00
225.000,00
225.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
225.000,00
225.000,00
1.318.000,00
1.318.000,00
5.963.820,00
2.728.820,00
0,00
0,00
471.525,00
13.525,00
0,00
0,00
7,91
0,50
1.318.000,00
1.318.000,00
6.435.345,00
2.742.345,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
381
Tekuće donacije
2.728.820,00
13.525,00
386
Kapitalne pomoći
3.235.000,00
458.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
18.321.970,00
-510.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
3.642.000,00
-165.000,00
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
2.500.000,00
200.000,00
412
Nematerijalna imovina
1.142.000,00
-365.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
4.674.970,00
390.000,00
421
Građevinski objekti
2.959.970,00
150.000,00
422
Postrojenja i oprema
1.675.000,00
140.000,00
423
Prijevozna sredstva
0,00
100.000,00
424
Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti
40.000,00
0,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
10.005.000,00
-735.000,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
10.005.000,00
-735.000,00
BROJ
PROMJENA
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA
PLANIRANO
IZNOS
(%)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
100.000,00
0,00
81
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
100.000,00
0,00
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u
javnom sektoru
814
100.000,00
0,00
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
3.300.000,00
50.000,00
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
3.300.000,00
50.000,00
Otplata glavnice primljenih zajmova od kreditnih i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sek
544
3.300.000,00
50.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9
Vlastiti izvori
5.267.530,00
92
Rezultat poslovanja
5.267.530,00
922
Višak/manjak prihoda
5.267.530,00
0,00
0,00
0,00
Broj 14 - Strana 57
0,50
14,16
-2,78
-4,53
8,00
-31,96
8,34
5,07
8,36
0,00
0,00
-7,35
-7,35
2.742.345,00
3.693.000,00
17.811.970,00
3.477.000,00
2.700.000,00
777.000,00
5.064.970,00
3.109.970,00
1.815.000,00
100.000,00
40.000,00
9.270.000,00
9.270.000,00
NOVI IZNOS
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
1,52
1,52
100.000,00
3.350.000,00
3.350.000,00
1,52
3.350.000,00
0,00
0,00
0,00
5.267.530,00
5.267.530,00
5.267.530,00
POSEBNI DIO
BROJ
POZICIJA KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI
RAZDJEL 000 GRAD VODICE PRIHODI
Izvor OPĆI PRIHODI
6
Prihodi poslovanja
61
Prihodi od poreza
P0001
611
Porez i prirez na dohodak
P0002
613
Porez na kuće za odmor
P0003
613
Porez na korištenje javnih površina
P0004
613
Porez na promet nekretnina
P0005
614
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
P0006
614
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće
države
63
P0007
633
Tekuće pomoći iz državnog proračuna
P0034
633
Kap.pomoć iz 2012. za dovršetak uređenja MC F.Vrančić
P0008
635
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
64
Prihodi od imovine
P0009
641
Kamate na depozite po viđenju i oročena sredstva
P0010
642
Prihodi od zakupa nekretnina
PROMJENA
PLANIRANO
IZNOS
(%)
52.588.010,00
829.525,00
52.588.010,00
829.525,00
24.829.380,00
2.649.525,00
24.729.380,00
2.649.525,00
19.777.380,00
2.574.525,00
8.485.000,00
715.000,00
2.200.000,00
350.000,00
1.350.000,00
250.000,00
6.542.380,00
509.525,00
700.000,00
650.000,00
500.000,00
100.000,00
1,58
1,58
10,67
10,71
13,02
8,43
15,91
18,52
7,79
92,86
20,00
NOVI IZNOS
53.417.535,00
53.417.535,00
27.478.905,00
27.378.905,00
22.351.905,00
9.200.000,00
2.550.000,00
1.600.000,00
7.051.905,00
1.350.000,00
600.000,00
3.867.000,00
900.000,00
1.367.000,00
1.600.000,00
685.000,00
250.000,00
435.000,00
-100.000,00
-100.000,00
0,00
0,00
95.000,00
0,00
95.000,00
-2,59
-11,11
0,00
0,00
13,87
0,00
21,84
3.767.000,00
800.000,00
1.367.000,00
1.600.000,00
780.000,00
250.000,00
530.000,00
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
651
Prihod od prodaje državnih biljega
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
P0012
681
Gradske novčane kazne
P0013
683
Ostali nespomenuti prihodi
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
81
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
P0014
814
Povrat zajma danog Gradskom Poduzeću
Izvor VLASTITI PRIHODI
6
Prihodi poslovanja
66
Ostali prihodi
P0015
661
Prihodi od obračuna i naplate naknade za uređenje voda
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
6
Prihodi poslovanja
64
Prihodi od imovine
P0016
642
Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
P0017
642
Naknade za ostale koncesije
P0018
642
Prihodi od spomeničke rente
100.000,00
100.000,00
300.000,00
100.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
3.602.000,00
3.602.000,00
1.290.000,00
1.170.000,00
100.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
50.000,00
10.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380.000,00
380.000,00
270.000,00
260.000,00
0,00
10.000,00
30,00
30,00
16,67
10,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,55
10,55
20,93
22,22
0,00
50,00
130.000,00
130.000,00
350.000,00
110.000,00
240.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
3.982.000,00
3.982.000,00
1.560.000,00
1.430.000,00
100.000,00
30.000,00
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
P0019
651
Boravišne pristojbe
P0020
652
Subvencije građana za nabavu opreme KP "Leć"
P0021
652
Vodni doprinos
P0022
652
Naknade za zadržavanje nezakonito izgr.zgrada u prostoru
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
6
Prihodi poslovanja
2.312.000,00
1.000.000,00
800.000,00
100.000,00
412.000,00
5.750.000,00
5.750.000,00
110.000,00
100.000,00
0,00
10.000,00
0,00
350.000,00
350.000,00
4,76
10,00
0,00
10,00
0,00
6,09
6,09
2.422.000,00
1.100.000,00
800.000,00
110.000,00
412.000,00
6.100.000,00
6.100.000,00
P0011
Strana 58 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
P0023
653
Komunalne naknade
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
6
Prihodi poslovanja
5.750.000,00
5.750.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
350.000,00
350.000,00
-1.250.000,00
-1.250.000,00
6,09
6,09
-17,86
-17,86
6.100.000,00
6.100.000,00
5.750.000,00
5.750.000,00
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
P0024
653
Komunalni doprinosi
Izvor NAKNADE ZA PRIKLJUČAK
6
Prihodi poslovanja
7.000.000,00
7.000.000,00
700.000,00
700.000,00
-1.250.000,00
-1.250.000,00
-300.000,00
-300.000,00
-17,86
-17,86
-42,86
-42,86
5.750.000,00
5.750.000,00
400.000,00
400.000,00
-42,86
-42,86
0,00
0,00
400.000,00
400.000,00
480.000,00
480.000,00
0,00
0,00
-27,98
-27,98
480.000,00
480.000,00
1.652.100,00
1.652.100,00
-27,98
-37,35
0,00
-14,23
-14,23
-14,23
8,57
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.652.100,00
1.077.100,00
575.000,00
2.157.000,00
2.157.000,00
2.157.000,00
152.000,00
0,00
1.500.000,00
150.000,00
250.000,00
105.000,00
5.267.530,00
5.267.530,00
5.267.530,00
5.267.530,00
1,58
2,10
10,02
10,29
3,24
3,92
3,92
3,92
40,00
10,00
0,00
-10,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52,00
44,44
44,44
44,44
44,44
71,43
71,43
71,43
71,43
17,44
23,08
23,08
23,08
23,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NOVI IZNOS
53.417.535,00
13.779.845,00
1.867.000,00
1.822.000,00
957.000,00
795.000,00
795.000,00
795.000,00
70.000,00
110.000,00
50.000,00
76.000,00
9.000,00
370.000,00
100.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
122.000,00
122.000,00
122.000,00
122.000,00
190.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
505.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
65
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
700.000,00
-300.000,00
P0025
653
Priključci na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu
700.000,00
-300.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI
480.000,00
0,00
6
Prihodi poslovanja
480.000,00
0,00
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće
države
63
480.000,00
0,00
P0026
633
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna
480.000,00
0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI
2.294.100,00
-642.000,00
6
Prihodi poslovanja
2.294.100,00
-642.000,00
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće
63
2.294.100,00
-642.000,00
države
P0027
633
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
1.719.100,00
-642.000,00
P0028
633
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
575.000,00
0,00
Izvor DONACIJE
2.515.000,00
-358.000,00
6
Prihodi poslovanja
2.515.000,00
-358.000,00
66
Ostali prihodi
2.515.000,00
-358.000,00
P0029
663
Tekuća donacija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
140.000,00
12.000,00
P0030
663
Kapitalna donacija za izradu UPU-a Donja Srima
370.000,00
-370.000,00
P0031
663
Darovanje nekretnina za formiranje nerazvrstanih cesta
1.500.000,00
0,00
P0032
663
Kapitalna donacija za uređenje novih asfaltnih površina
150.000,00
0,00
P0035
663
Kapitalna donacija za instaliranje semafora u Vodicama
250.000,00
0,00
P0036
663
Donacije za održavanje CMC Festivala
105.000,00
0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
5.267.530,00
0,00
9
Vlastiti izvori
5.267.530,00
0,00
92
Rezultat poslovanja
5.267.530,00
0,00
P0033
922
Višak prihoda poslovanja
5.267.530,00
0,00
BROJ
PROMJENA
POZICIJA KONTA
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
PLANIRANO
IZNOS
(%)
UKUPNO RASHODI / IZDACI
52.588.010,00
829.525,00
RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO GRADA
13.496.320,00
283.525,00
Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
1.697.000,00
170.000,00
Program A01 1001 REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČ
1.652.000,00
170.000,00
Aktivnost A01 1001 A100001 Rashodi za redovnu djelatnost
927.000,00
30.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
765.000,00
30.000,00
3
Rashodi poslovanja
765.000,00
30.000,00
32
Materijalni rashodi
765.000,00
30.000,00
R0001
323
Troškovi izdavanja Službenog lista
50.000,00
20.000,00
R0002
323
Usluge promidžbe i informiranja
100.000,00
10.000,00
R0003
323
Troškovi izborne promidžbe
50.000,00
0,00
R0004
329
Naknade članovima bir.odbora za lokalne izbore
85.000,00
-9.000,00
R0004-1 329
Ostali troškovi za provođenje lokalnih izbora
0,00
9.000,00
R0005
329
Naknade članovima Gradskog vijeća i rad.tijela
370.000,00
0,00
R0006
329
Reprezentacija
100.000,00
0,00
R0007
329
Rashodi za gradske nagrade i priznanja
10.000,00
0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
40.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
40.000,00
0,00
32
Materijalni rashodi
40.000,00
0,00
R0008
323
Muzej Grada Šibenika - arheološka istraživanja
40.000,00
0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI
122.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
122.000,00
0,00
32
Materijalni rashodi
122.000,00
0,00
R0009
329
Naknade članovima bir.odbora za lokalne izbore
122.000,00
0,00
Aktivnost A01 1001 A100002 Gradske i državne manifestacije
125.000,00
65.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI
90.000,00
40.000,00
3
Rashodi poslovanja
90.000,00
40.000,00
32
Materijalni rashodi
90.000,00
40.000,00
R0010
323
Rashodi državnih i gradskih manifestacija
90.000,00
40.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
35.000,00
25.000,00
3
Rashodi poslovanja
35.000,00
25.000,00
32
Materijalni rashodi
35.000,00
25.000,00
R0011
323
Rashodi gradskih i državnih manifestacija
35.000,00
25.000,00
Aktivnost A01 1001 A100003 CMC Festival i ostale turističke manifestacije
430.000,00
75.000,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
325.000,00
75.000,00
3
Rashodi poslovanja
325.000,00
75.000,00
32
Materijalni rashodi
325.000,00
75.000,00
R0012
323
Financiranje CMC Festivala i ostalih manifestacija
325.000,00
75.000,00
Izvor DONACIJE
105.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
105.000,00
0,00
32
Materijalni rashodi
105.000,00
0,00
R0012-1 323
Financiranje CMC Festivala i ostalih manifestacija
105.000,00
0,00
Aktivnost A01 1001 A100004 Potpore političkim strankama
20.000,00
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
20.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
20.000,00
0,00
38
Ostali rashodi
20.000,00
0,00
R0013
381
Tekuće pomoći političkim strankama
20.000,00
0,00
Aktivnost A01 1001 A100005 Proračunska pričuva
150.000,00
0,00
Izvor OPĆI PRIHODI
150.000,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
150.000,00
0,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
32
Materijalni rashodi
R0014
329
Rashodi za proračunsku pričuvu
Program A01 1002 MJESNA SAMOUPRAVA
Aktivnost A01 1002 A100001 Redovna djelatnost mjesnih odbora
Korisnik MJESNI ODBOR ČISTA VELIKA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0015
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik MJESNI ODBOR ČISTA MALA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0016
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik MJESNI ODBOR GAĆELEZE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0017
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik MJESNI ODBOR GRABOVCI
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0018
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik MJESNI ODBOR SRIMA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0019
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik MJESNI ODBOR PRVIĆ LUKA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0020
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik MJESNI ODBOR PRVIĆ ŠEPURINE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0021
381
Tekuće donacije u novcu
Program A01 1003 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA
Aktivnost A01 1003 A100001 Redovna djelatnost
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0022
381
Tekuće donacije u novcu
Glavni program A02 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
Program A02 1002 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA TINA
Aktivnost A02 1002 A100001 Sufinanciranje izdataka
Korisnik DJEČJI VRTIĆ TINA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0023
381
Tekuće donacije u novcu
Program A02 1003 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Aktivnost A02 1003 A100001 Rashodi za stipendije studentima
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
37
naknade
R0024
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Program A02 1004 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Aktivnost A02 1004 A100001 Program opremanja Osnovne Škole u Vodicama
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
3
Rashodi poslovanja
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
R0025
363
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
Glavni program A03 JAVNE POTREBE U KULTURI
Program A03 1002 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA
Aktivnost A03 1002 A100001 Tekuće donacije u novcu
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0026
381
Neraspoređena sredstva
Korisnik VODIČKA GLAZBA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0027
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KGU TON EFEKT
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0028
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UDRUGA BAŠTINA PRVIĆ
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
Broj 14 - Strana 59
150.000,00
150.000,00
35.000,00
35.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
333.820,00
98.820,00
98.820,00
98.820,00
98.820,00
98.820,00
98.820,00
98.820,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
35.000,00
35.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
333.820,00
98.820,00
98.820,00
98.820,00
98.820,00
98.820,00
98.820,00
98.820,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
423.000,00
423.000,00
423.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.475,00
-8.475,00
-8.475,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2,00
-2,00
-2,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
414.525,00
414.525,00
414.525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Strana 60 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
R0029
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLAPA ARAUZONA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0030
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KGU LONGPLEJKA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0031
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLAPA PARONE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0032
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik PJEVAČKI ZBOR LIRA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0033
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLAPA ORŠULICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0034
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLAPA BUNARI
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0035
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLAPA GODIMENTI
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0036
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik LIKOVNA UDRUGA MORE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0037
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KULTURNA UDRUGA PERLICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0038
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik VODIŠKE MAŽORETKINJE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0039
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik ŠEPURINSKE ŽUDIJE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0040
381
Tekuće donacije u novcu
Glavni program A04 JAVNE POTREBE U SPORTU
Program A04 1001 PROGRAMSKA AKTIVNOST UDRUGA U SPORTU
Aktivnost A04 1001 A100001 Tekuće donacije u novcu
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0041
381
Neraspoređena sredstva
Korisnik ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0042
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik NK OLUJA ČISTA VELIKA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0043
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik VATERPOLO KLUB ADRIATIC
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0044
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik BOĆARSKI KLUB VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0045
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik BOĆARSKI KLUB ČISTA VELIKA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0046
381
Tekuće donacije u novcu
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.525,00
1.525,00
1.525,00
1.525,00
1.525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,36
4,36
4,36
4,36
4,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
36.525,00
36.525,00
36.525,00
36.525,00
36.525,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
1.174.000,00
1.124.000,00
1.124.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
22.000,00
0,00
-65.000,00
-65.000,00
-65.000,00
-65.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,87
1,96
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
22,73
22,73
22,73
22,73
22,73
34,00
34,00
34,00
34,00
34,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
1.196.000,00
1.146.000,00
1.124.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
33.500,00
33.500,00
33.500,00
33.500,00
33.500,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 61
j
Korisnik STOLNOTENISKI KLUB VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0047
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLUB ZA JEDRENJE NA DASCI KITE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0048
381
Tekuće donacije
Korisnik MOTOCIKLISTIČKI KLUB OKIT
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0049
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik TWIRLING KLUB VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0050
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik ŠRK MALI PORAT
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0051
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik MNK GRABOVCI
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0052
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik NOGOMETNI KLUB VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0053
381
Tekuće donacije u novcu
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
230.000,00
230.000,00
230.000,00
230.000,00
230.000,00
Korisnik MNK ČISTA VELIKA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0054
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik BILJAR KLUB VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0055
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0056
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik MNK HEROJI 2007. VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0057
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik RUKOMETNI KLUB OLIMPIJA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0058
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KBV HRVATSKI BRANITELJ DRAGOVOLJAC
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0059
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik JEDRILIČARSKI KLUB TIJAT
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0060
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KARATE KLUB OKIT
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0061
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik BBK ORLOV KRUG
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0062
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik MNK GAĆELEZE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0063
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KOŠARKAŠKI KLUB INVALIDA VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
O li
h di
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
2 000 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.960,00
6.960,00
6.960,00
6.960,00
6.960,00
2.040,00
2.040,00
2.040,00
2.040,00
2.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139,20
139,20
139,20
139,20
139,20
40,80
40,80
40,80
40,80
40,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
11.960,00
11.960,00
11.960,00
11.960,00
11.960,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
7.040,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
72.500,00
72.500,00
72.500,00
72.500,00
72.500,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
2 000 00
Strana 62 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
38
Ostali rashodi
R0064
381
Tekuće donacije u novcu
Aktivnost A04 1001 A100003 Redovna djelatnost Zajednice sportova Grada Vodica
Korisnik ZAJEDNICA SPORTOVA GRADA VODICA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0237
381
Tekuće donacije u novcu
Program A04 1003 RAZVOJ VODIČKOG ŠPORTA
Tekući projekt A04 1003 T100001 Sufinanciranje programa razvoja Vodičkog športa
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0230
386
Sufinanciranje programa razvoja Vodičkog športa
Glavni program A05 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB
Program A05 1001 SOCIJALNI PROGRAM GRADA
Aktivnost A05 1001 A100001 Naknada za novorođenu djecu
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade
37
R0065
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Aktivnost A05 1001 A100002 Pomoć teže bolesnima i invalidnim osobama
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade
37
R0066
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Aktivnost A05 1001 A100003 Subvencija za autobusne karte učenika
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade
37
R0067
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Aktivnost A05 1001 A100004 Subvencija za autobusne karte umirovljenika
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade
37
R0068
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Aktivnost A05 1001 A100005 Subvencije za autobusne karte udovica,djece i roditelja po
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade
37
R0069
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Aktivnost A05 1001 A100006 Pomoć u stambenom zbrinjavanju hrvatskih branitelja
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade
37
R0070
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Aktivnost A05 1001 A100007 Pomoć u pokrivanju troškova stanovanja
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade
37
R0071
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Aktivnost A05 1001 A100009 Pomoć u pokrivanju troškova za ogrjev
Izvor TEKUĆE POMOĆI
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
37
naknade
R0072
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Aktivnost A05 1001 A100010 Pomoć u plaćanju participacije u dječjim vrtićima
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade
37
R0073
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Aktivnost A05 1001 A100011 Pomoć u naravi kućanskih potrepština
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade
37
R0074
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Program A05 1002 ZDRAVSTVENI PROGRAM GRADA
Aktivnost A05 1002 A100001 Primarna zdravstvena zaštita
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0075
381
Tekuće donacije u novcu ( dežurstva liječnika )
R0075-1 381
Zdravstvena zaštita sportaša u 2013.godini
Aktivnost A05 1002 A100002 Turistički liječnički tim
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0076-1 381
Tekuće donacije u novcu
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.703.000,00
1.118.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
0,00
0,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.703.000,00
1.118.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
140.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
140.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
358.000,00
358.000,00
358.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
120.000,00
358.000,00
358.000,00
358.000,00
358.000,00
358.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
358.000,00
358.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
90.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
380.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
100.000,00
40.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
380.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
100.000,00
40.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
j
Aktivnost A05 1002 A100003 Timovi hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0076
381
Tekuće donacije u novcu
Program A05 1003 POTPORE HUMANITARNIM UDRUGAMA I ORGANIZACIJAMA
Aktivnost A05 1003 A100001 Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLUB DDK VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0077
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik CARITAS VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0078
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik CRVENI KRIŽ
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0079
381
Tekuće donacije u novcu
Glavni program A06 OSTALE UDRUGE GRAĐANA
Program A06 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA
Aktivnost A06 1001 A100001 Tekuće donacije u novcu
Korisnik HVIDR-A VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0080
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik ZAJEDNICA HRVATA IZ BIH
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0081
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik ZAVIČAJNO DRUŠTVO VODIČANA U ZAGREBU
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0082
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik ŠIBENIK METEO
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0083
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik ZLATNA RIBICA PRVIĆ
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0084
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik KLUB POTROŠAČA VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0085
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UDRUGA MASLINARA TRAULIK
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0086
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UHDDR VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0087
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UHBDDR VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0088
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UDRUGA UMIROVLJENIKA VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0089
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UDRUGA HRVATSKI DOMOBRAN
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0090
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UDRUGA BORACA IZ II. SVJ.RATA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0091
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik LOVAČKO DRUŠTVO SOKOL
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
170.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
205.000,00
205.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
273.000,00
273.000,00
273.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Broj 14 - Strana 63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
205.000,00
205.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
273.000,00
273.000,00
273.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Strana 64 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
38
Ostali rashodi
R0092
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UDRUGA TORCIDA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0093
381
Tekuće donacije u novcu
Korisnik UHDDR GAĆELEZE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0094
381
Tekuće donacije u novcu
Glavni program A07 JAVNA SIGURNOST
Program A07 1001 DJELATNOST PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
Aktivnost A07 1001 A100001 Rashodi za redovnu djelatnost
Korisnik DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VODICE
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0095
381
Tekuće donacije u novcu
Program A07 1002 DJELATNOST SLUŽBI SPAŠAVANJA
Aktivnost A07 1002 A100001 Rashodi za redovan rad
Korisnik GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0096
381
Tekuće donacije u novcu
GLAVA 01 PREDŠKOLSKI ODGOJ
PRORAČUNSKI KORISNIK 33290 DJEČJI VRTIĆ TAMARIS VODICE
Glavni program A02 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
Program A02 1001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE
Aktivnost A02 1001 A100001 Rashodi za zaposlene
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
R0097
311
Plaće za redovan rad
R0098
312
Ostali rashodi za zaposlene
R0099
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
R0100
313
Doprinosi za zapošljavanje
GLAVA 02 KULTURA
PRORAČUNSKI KORISNIK 37523 GRADSKA KNJIŽNICA
Glavni program A03 JAVNE POTREBE U KULTURI
Program A03 1001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI
Aktivnost A03 1001 A100001 Financiranje rashoda ustanove
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
R0101
311
Plaće za redovan rad
R0102
312
Ostali rashodi za zaposlene
R0103
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
R0104
313
Doprinosi za zapošljavanje
32
Materijalni rashodi
R0105
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R0106
424
Knjige u knjižnicama
PRORAČUNSKI KORISNIK 42580 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
Glavni program A03 JAVNE POTREBE U KULTURI
Program A03 1001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI
Aktivnost A03 1001 A100002 Financiranje rashoda ustanove
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
R0107
311
Plaće za redovan rad djelatnika Fausta Vrančića
R0108
311
Plaće za redovan rad
R0109
312
Ostali rashodi za zaposlene
R0110
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
R0111
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje djelatnika Fausta Vrančića
R0112
313
Doprinosi za zapošljavanje djelatnika Fausta Vrančića
R0113
313
Doprinosi za zapošljavanje
32
Materijalni rashodi
R0114
322
Rashodi za energiju
R0245
322
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
R0246
322
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
R0115
323
Intelektualne i osobne usluge
R0247
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
R0248
323
Usluge promidžbe
R0249
323
Komunalne usluge
R0250
323
Ostale usluge
R0116
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Program A03 1005 OPREMANJE KINO DVORANE U KULTURNOM CENTRU U VODICA
Kapitalni projekt A03 1005 K100001 Digitalizacija i opremanje kino dvorane u Vodicam
Izvor OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R0173-1 422
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
160.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.079.500,00
3.079.500,00
3.079.500,00
3.079.500,00
3.079.500,00
3.079.500,00
3.079.500,00
3.079.500,00
2.579.000,00
104.000,00
350.000,00
46.500,00
1.768.000,00
497.000,00
497.000,00
497.000,00
497.000,00
497.000,00
457.000,00
411.000,00
350.000,00
7.500,00
47.500,00
6.000,00
46.000,00
46.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
1.098.000,00
1.098.000,00
878.000,00
878.000,00
878.000,00
878.000,00
476.000,00
155.000,00
250.000,00
7.500,00
35.000,00
21.000,00
3.000,00
4.500,00
402.000,00
110.000,00
0,00
0,00
252.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
220.000,00
220.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
130.000,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
-17.000,00
0,00
-2.500,00
-500,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
-20.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
-202.000,00
40.000,00
30.000,00
10.000,00
40.000,00
-28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4,87
-4,86
0,00
-5,26
-8,33
43,48
43,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,20
10,97
0,00
0,00
0,00
14,29
0,00
0,00
-4,98
45,45
0,00
0,00
-80,16
0,00
0,00
0,00
0,00
-70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
160.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.079.500,00
3.079.500,00
3.079.500,00
3.079.500,00
3.079.500,00
3.079.500,00
3.079.500,00
3.079.500,00
2.579.000,00
104.000,00
350.000,00
46.500,00
1.768.000,00
497.000,00
497.000,00
497.000,00
497.000,00
497.000,00
457.000,00
391.000,00
333.000,00
7.500,00
45.000,00
5.500,00
66.000,00
66.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
1.098.000,00
1.098.000,00
878.000,00
878.000,00
878.000,00
878.000,00
496.000,00
172.000,00
250.000,00
7.500,00
35.000,00
24.000,00
3.000,00
4.500,00
382.000,00
160.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
10.000,00
40.000,00
12.000,00
220.000,00
220.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
130.000,00
130.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 65
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R0173
422
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
PRORAČUNSKI KORISNIK 47981 MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČIĆ
Glavni program A03 JAVNE POTREBE U KULTURI
Program A03 1001 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI
Aktivnost A03 1001 A100003 Financiranje rashoda ustanove
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
R0232
311
Plaće za redovan rad
R0233
312
Ostali rashodi za zaposlene
R0234
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
R0235
313
Doprinosi za zapošljavanje
32
Materijalni rashodi
R0236
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
GLAVA 03 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
PRORAČUNSKI KORISNIK 47498 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE
Glavni program A07 JAVNA SIGURNOST
Program A07 1003 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE
Aktivnost A07 1003 A100001 Financiranje rashoda ustanove
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
R0117
311
Plaće za redovan rad
R0118
313
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
R0119
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
R0120
313
Doprinosi za zapošljavanje
32
Materijalni rashodi
R0123
322
Rashodi za energiju
R0242
322
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
R0124
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
130.000,00
130.000,00
173.000,00
173.000,00
173.000,00
173.000,00
173.000,00
173.000,00
93.000,00
76.000,00
5.000,00
10.500,00
1.500,00
80.000,00
80.000,00
2.885.000,00
2.885.000,00
2.885.000,00
2.885.000,00
2.885.000,00
1.395.000,00
1.395.000,00
1.235.000,00
816.000,00
142.000,00
246.000,00
31.000,00
160.000,00
110.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
385.000,00
385.000,00
365.000,00
372.500,00
-2.000,00
-5.000,00
-500,00
20.000,00
-20.000,00
50.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
27,60
27,60
29,55
45,65
-1,41
-2,03
-1,61
12,50
-18,18
0,00
-20,00
130.000,00
130.000,00
173.000,00
173.000,00
173.000,00
173.000,00
173.000,00
173.000,00
93.000,00
76.000,00
5.000,00
10.500,00
1.500,00
80.000,00
80.000,00
2.985.000,00
2.985.000,00
2.985.000,00
2.985.000,00
2.985.000,00
1.780.000,00
1.780.000,00
1.600.000,00
1.188.500,00
140.000,00
241.000,00
30.500,00
180.000,00
90.000,00
50.000,00
40.000,00
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
R0128
311
Plaće za redovan rad
32
Materijalni rashodi
R0121
321
Naknade troškova zaposlenima
R0122
321
Stručno usavršavanje zaposlenika
R0123-1 322
Rashodi za energiju
R0241
322
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
R0242-1 322
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
R0243
322
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
R0124-1 323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
R0244
323
Intelektualne i osobne usluge
R0125
329
Usluge osiguranja
R0126
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R0127
422
Oprema za održavanje i zaštitu
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE
Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Program A01 1004 ZAJEDNIČKI POSLOVI GRADSKE UPRAVE
Aktivnost A01 1004 A100001 Rashodi za zaposlene
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
R0129
311
Plaće za redovni rad
R0130
312
Ostali rashodi za zaposlene
R0131
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
R0132
313
Doprinosi za zapošljavanje
Aktivnost A01 1004 A100002 Materijalni i financijski rashodi
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0133
321
Službena putovanja
R0134
321
Naknade za prijevoz na posao
R0135
321
Stručno usavršavanje zaposlenika
R0136
321
Ostale naknade troškova zaposlenima
R0137
322
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
R0138
322
Motorni benzin i dizel gorivo
R0139
322
Energija
R0140
322
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
R0141
322
Sitni inventar i auto gume
R0142
323
Usluge telefona, interneta, pošte i mobitela
R0143
323
Usluge tek. i inv.održ. opreme,postrojenja i prij.sredstava
R0144
323
Usluge promidžbe i informiranja
R0145
323
Potrošnja vode u uredima
R0146
323
Zakupnine i najamnine
R0147
323
Ostale intelektualne usluge
R0148
323
Računalne usluge
R0149
329
Premije osiguranja
R0150
329
Ostali nesp.rash.posl. (sud. pristojbe, javni natječ. i dr.)
34
Financijski rashodi
R0151
342
Kamate za primljene zajmove od banaka izvan javnog sektora
R0152
343
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
R0153
343
Ostali nespomenuti financijski rashodi ( 5% Min.financija )
Aktivnost A01 1004 A100004 Subvencioniranje obrtnika i poljoprivrednika
Izvor OPĆI PRIHODI
1.490.000,00
1.440.000,00
1.005.000,00
1.005.000,00
435.000,00
28.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
357.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
8.881.000,00
8.881.000,00
8.881.000,00
3.155.000,00
3.155.000,00
3.155.000,00
3.155.000,00
2.650.000,00
100.000,00
360.000,00
45.000,00
1.906.000,00
1.906.000,00
1.906.000,00
1.516.000,00
40.000,00
6.000,00
30.000,00
5.000,00
130.000,00
45.000,00
300.000,00
5.000,00
10.000,00
250.000,00
150.000,00
100.000,00
14.000,00
6.000,00
150.000,00
80.000,00
70.000,00
125.000,00
390.000,00
160.000,00
30.000,00
200.000,00
15.000,00
15.000,00
-285.000,00
-425.000,00
-409.500,00
-409.500,00
-15.500,00
-5.000,00
0,00
10.000,00
20.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
50.000,00
0,00
-200.500,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
233.000,00
233.000,00
233.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.000,00
71.000,00
71.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
0,00
5.000,00
50.000,00
0,00
0,00
-19,13
-29,51
-40,75
-40,75
-3,56
-17,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-56,16
280,00
280,00
280,00
2,62
2,62
2,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,73
3,73
3,73
1,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
42,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,10
0,00
16,67
25,00
0,00
0,00
1.205.000,00
1.015.000,00
595.500,00
595.500,00
419.500,00
23.000,00
30.000,00
10.000,00
20.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
50.000,00
20.000,00
156.500,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
9.114.000,00
9.114.000,00
9.114.000,00
3.155.000,00
3.155.000,00
3.155.000,00
3.155.000,00
2.650.000,00
100.000,00
360.000,00
45.000,00
1.977.000,00
1.977.000,00
1.977.000,00
1.532.000,00
40.000,00
6.000,00
30.000,00
5.000,00
130.000,00
45.000,00
300.000,00
5.000,00
10.000,00
250.000,00
150.000,00
110.000,00
20.000,00
6.000,00
150.000,00
80.000,00
70.000,00
125.000,00
445.000,00
160.000,00
35.000,00
250.000,00
15.000,00
15.000,00
Strana 66 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
3
Rashodi poslovanja
35
Subvencije
R0154
352
Subvencioniranje kamata na kredite
Aktivnost A01 1004 A100005 Financiranje Županijskog UO za prost.uređenje i gradnju
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
R0155
363
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
Aktivnost A01 1004 A100006 Program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0156
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Izvor DONACIJE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0157
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost A01 1004 A100007 Otplata glavnice primljenih dugoročnih zajmova
Izvor OPĆI PRIHODI
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
R0158
544
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka
Tekući projekt A01 1004 T100003 Opremanje gradske uprave
Izvor OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R0159
422
Ured.oprema,namještaj,rač.programi i sl.
R0159-1 422
Nabava opreme za prometno redarstvo
R0251
423
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLAN
Glavni program A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Program A01 1005 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA
Aktivnost A01 1005 A100001 Rashodi za redovnu djelatnost
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0160
323
Usluge odvjetnika
R0161-1 329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ( ovrhe,povrati i sl.
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0161
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ( ovrhe,povrati i sl.
Glavni program A08 PROSTORNO PLANIRANJE
Program A08 1001 UREĐENJE STANJA U PROSTORU
Aktivnost A08 1001 A100001 Geodetsko katastarske usluge
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0162
323
Intelektualne i osobne usluge
Aktivnost A08 1001 A100002 Ishodovanje lokacijskih dozvola prometnica - građani
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0163
323
Ostale usluge
Kapitalni projekt A08 1001 K100003 Izrada Izmjena UPU-a Vodice-Srima
Izvor OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
R0164
412
Ostala nematerijalna imovina
Kapitalni projekt A08 1001 K100006 Izrada UPU-a Donja Srima
Izvor DONACIJE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
R0166
412
Ostala nematerijalna imovina
Kapitalni projekt A08 1001 K100009 Izrada UPU-a Čista - Stambena zona
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0165
323
Intelektualne i osobne usluge
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
R0167
412
Ostala nematerijalna imovina
Kapitalni projekt A08 1001 K100010 Izrada ostale projektne,planske i tehničke dokume
Izvor OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
R0200
412
Ostala nematerijalna imovina
Glavni program A09 KOMUNALNA DJELATNOST
Program A09 1002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTUR
Kapitalni projekt A09 1002 K100008 Uređaj za pročišćivač otpadnih voda
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
R0168
411
Zemljište
Program A09 1003 ULAGANJA U OSTALE INFRASTRUKTURNE OBJEKTE I UREĐAJE
Kapitalni projekt A09 1003 K100006 Izgradnja spomenika žrtvama jugoslavenskoga ko
Izvor OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
15.000,00
15.000,00
15.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
200.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
155.000,00
155.000,00
155.000,00
155.000,00
75.000,00
80.000,00
0,00
4.725.120,00
844.120,00
844.120,00
844.120,00
620.000,00
620.000,00
620.000,00
300.000,00
320.000,00
224.120,00
224.120,00
224.120,00
224.120,00
1.161.000,00
1.161.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
370.000,00
370.000,00
370.000,00
370.000,00
370.000,00
174.000,00
174.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
2.720.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.720.000,00
220.000,00
59.560,00
59.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
-20.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-370.000,00
-370.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-370.000,00
-370.000,00
-370.000,00
-370.000,00
-370.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,57
8,57
8,57
8,57
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
64,52
64,52
64,52
64,52
0,00
0,00
0,00
-0,42
17,77
17,77
17,77
24,19
24,19
24,19
0,00
46,88
0,00
0,00
0,00
0,00
-31,87
-31,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,63
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
212.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
152.000,00
152.000,00
152.000,00
152.000,00
3.350.000,00
3.350.000,00
3.350.000,00
3.350.000,00
3.350.000,00
255.000,00
255.000,00
255.000,00
255.000,00
75.000,00
80.000,00
100.000,00
4.705.120,00
994.120,00
994.120,00
994.120,00
770.000,00
770.000,00
770.000,00
300.000,00
470.000,00
224.120,00
224.120,00
224.120,00
224.120,00
791.000,00
791.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174.000,00
174.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
2.920.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.920.000,00
220.000,00
59.560,00
59.560,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 67
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0169
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0170
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt A09 1003 K100007 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u svezi ner
Izvor DONACIJE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
R0171
411
Zemljište
Kapitalni projekt A09 1003 K100013 Otkup zemljišta za ostale potrebe Grada Vodica
Izvor OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
R0239
411
Zemljište
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRAD
Glavni program A03 JAVNE POTREBE U KULTURI
Program A03 1004 UREĐENJE I OPREMANJE OBJEKTA EX STARA ŠKOLA ZA POTRE
Kapitalni projekt A03 1004 K100002 Opremanje prostorija Gradske knjižnice
Izvor OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R0172
422
Opremanje prostorija knjižnice
Glavni program A04 JAVNE POTREBE U SPORTU
Program A04 1002 IZGRADNJA HALE-DVORANE KOD OŠ U VODICAMA
Kapitalni projekt A04 1002 K100001 Izgradnja hale-dvorane kod OŠ u Vodicama
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
59.560,00
59.560,00
160.440,00
160.440,00
160.440,00
160.440,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.485.570,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
333.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.560,00
59.560,00
160.440,00
160.440,00
160.440,00
160.440,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
25.818.570,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0228
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt A04 1002 K100002 Uređenje podloge u hali-dvorani kod OŠ u Vodicam
Izvor OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0216
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt A04 1002 K100003 Dovršetak uređenja i opremanja hale-dvorane kod
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0229
386
Kapitalna pomoć trg.društvu Vodički Šport
Program A04 1003 RAZVOJ VODIČKOG ŠPORTA
Kapitalni projekt A04 1003 K100002 Uređenje balotaškog igrališta u Vodicama
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0231
386
Sufinanciranje uređenja balotaškog igrališta u Vodicama
Glavni program A09 KOMUNALNA DJELATNOST
Program A09 1001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Aktivnost A09 1001 A100001 Interventno održavanje javne površine
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0174-1 323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0174
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Aktivnost A09 1001 A100002 Održavanje bunara
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0175
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Aktivnost A09 1001 A100003 Održavanje oborinskih šahtova
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0176
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Aktivnost A09 1001 A100005 Zaljevanje zelenih površina - potrošnja vode
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0178
323
Komunalne usluge
Aktivnost A09 1001 A100007 Održavanje pilomata
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0181-1 323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0181
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Aktivnost A09 1001 A100008 Održavanje kolnika i javne površine
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0182
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Aktivnost A09 1001 A100009 Horizontalna i vertikalna signalizacija
1.250.000,00
1.250.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.135.570,00
5.515.000,00
550.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,44
2,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,33
33,33
33,33
33,33
33,33
0,00
1.250.000,00
1.250.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.468.570,00
5.665.000,00
550.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
200.000,00
Strana 68 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0183
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Aktivnost A09 1001 A100010 Energija - potrošnja javne rasvjete
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0184
322
Energija - potrošnja javne rasvjete
Aktivnost A09 1001 A100011 Održavanje javne rasvjete
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0185-1 323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0185
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Aktivnost A09 1001 A100012 Usluge deratizacije i dezinsekcije
Izvor VLASTITI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0186
323
Komunalne usluge
Aktivnost A09 1001 A100013 Božićno - novogodišnje kićenje grada
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0187
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Aktivnost A09 1001 A100014 Čišćenje javno prometnih površina na otoku Prviću
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0188
323
Komunalne usluge
Aktivnost A09 1001 A100015 Održavanje zelenih površina u Srimi
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0189
323
Komunalne usluge
Aktivnost A09 1001 A100016 Čišćenje javno prometnih površina u Srimi
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0190
323
Komunalne usluge
Aktivnost A09 1001 A100017 Održavanje zelenih površina u Vodicama
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0177
323
Komunalne usluge
Aktivnost A09 1001 A100018 Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0179
323
Komunalne usluge
Izvor KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0180
323
Komunalne usluge
Program A09 1002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTUR
Kapitalni projekt A09 1002 K100002 Izgradnja ulične vodovodne i kanalizacijske mreže
Izvor OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R0193
421
Ostali građevinski objekti
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R0192
421
Ostali građevinski objekti
Izvor NAKNADE ZA PRIKLJUČAK
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R0193
421
Ostali građevinski objekti
Kapitalni projekt A09 1002 K100004 Izgradnja ulične javne rasvjete
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R0195
421
Ostali građevinski objekti
Kapitalni projekt A09 1002 K100006 Uređenje novih asfaltnih površina
Izvor OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R0196-2 421
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R0196-1 421
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
550.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,09
0,00
0,00
0,00
0,00
12,50
12,50
12,50
12,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
600.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
940.000,00
940.000,00
940.000,00
940.000,00
940.000,00
1.100.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
14.009.970,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
662.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-500.000,00
0,00
290.000,00
290.000,00
290.000,00
290.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-300.000,00
-300.000,00
-300.000,00
-300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
10,00
10,00
-42,86
-42,86
-42,86
-42,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
940.000,00
940.000,00
940.000,00
940.000,00
940.000,00
1.100.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
13.509.970,00
800.000,00
290.000,00
290.000,00
290.000,00
290.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
812.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
R0196
421
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
Izvor DONACIJE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R0197
421
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
Kapitalni projekt A09 1002 K100009 Nabava komunalne opreme po programu KP Leć
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R0198
422
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Kapitalni projekt A09 1002 K100010 Ostala ulaganja na objektima komunalne infrastru
Izvor OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0199-1 451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
R0199-2 451
Ulaganja u naselju Prvić Šepurine
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0199
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt A09 1002 K100013 Uređenje novih asfaltnih površina na PPDS-u
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R0206
421
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R0206-1 421
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
Kapitalni projekt A09 1002 K100017 Uređenje Trga kneza Branimira
Izvor OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0202-1 451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0201
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0202
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt A09 1002 K100020 Građenje vodnih građevina na području Grada
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0203-2 386
Sufinanciranje građenja vodnih građevina
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0203
386
Sufinanciranje građenja vodnih građevina
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0203-1 386
Sufinanciranje građenja vodnih građevina
Kapitalni projekt A09 1002 K100021 Primjena mjera energ.učinkovitosti na sustavu jav
Izvor KAPITALNE POMOĆI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R0204
421
Ostali građevinski objekti
Kapitalni projekt A09 1002 K100024 Izgradnja ulične vodovodne mreže iz 2012.
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R0194
421
Ostali građevinski objekti
Kapitalni projekt A09 1002 K100025 Izgradnja komunalne infrastrukture u poslovnoj zo
Izvor KAPITALNE POMOĆI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0205
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt A09 1002 K100028 Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Prvić
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0208
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt A09 1002 K100029 Sanacija parka kod tržnice u Vodicama
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0209
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt A09 1002 K100030 Uređenje tržnice u Vodicama
Izvor OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0210-1 451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
500.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
250.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
25.000,00
75.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
2.850.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
430.000,00
430.000,00
430.000,00
430.000,00
2.170.000,00
2.170.000,00
2.170.000,00
2.170.000,00
2.350.000,00
655.000,00
655.000,00
655.000,00
655.000,00
1.450.000,00
1.450.000,00
1.450.000,00
1.450.000,00
245.000,00
245.000,00
245.000,00
245.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
607.970,00
607.970,00
607.970,00
607.970,00
607.970,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000.000,00
-1.000.000,00
-1.000.000,00
-1.000.000,00
-1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.150.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Broj 14 - Strana 69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
250,00
250,00
250,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,26
0,00
0,00
0,00
0,00
6,90
6,90
6,90
6,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
500.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
275.000,00
75.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
2.850.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
430.000,00
430.000,00
430.000,00
430.000,00
2.170.000,00
2.170.000,00
2.170.000,00
2.170.000,00
2.450.000,00
655.000,00
655.000,00
655.000,00
655.000,00
1.550.000,00
1.550.000,00
1.550.000,00
1.550.000,00
245.000,00
245.000,00
245.000,00
245.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
607.970,00
607.970,00
607.970,00
607.970,00
607.970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
3.000.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Strana 70 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
R0210-2 451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0210
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt A09 1002 K100031 Sanacija parka u Srimi
Izvor KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0211
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt A09 1002 K100032 Instaliranje semafora na raskrižju ul.Prve Primorsk
Izvor OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0207
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Izvor DONACIJE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0207-1 451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Program A09 1003 ULAGANJA U OSTALE INFRASTRUKTURNE OBJEKTE I UREĐAJE
Aktivnost A09 1003 A100003 Ostala nespomenuta ulaganja
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0212
323
Ostale nespomenute usluge
R0212-1 323
Usluge priključenja objekata na vodu i struju
Kapitalni projekt A09 1003 K100001 Ostali objekti i uređaji
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0213-2 323
Instalacija sustava bežičnog interneta Hot Spota
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
R0213
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Izvor KAPITALNE POMOĆI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0213-1 323
Instalacija sustava bežičnog interneta Hot Spota
Kapitalni projekt A09 1003 K100002 Nabava komunalne i urbane opreme
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
R0214
422
Nabava komunalne i urbane opreme
Kapitalni projekt A09 1003 K100010 Nabava specijalnog vozila za sakupljanje kom.otp
Izvor KAPITALNE POMOĆI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0215
386
Sufinanciranje nabave vozila za sakupljanje kom.otpada
Kapitalni projekt A09 1003 K100014 Izrada projekt.dok. uređenja obalnog pojasa Vodic
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
R0217
412
Ostala nematerijalna imovina
Kapitalni projekt A09 1003 K100016 Izrada projektne i planske dokumentacije iz 2012.
Izvor OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
R0191-1 412
Ostala nematerijalna imovina
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
R0191
412
Ostala nematerijalna imovina
Tekući projekt A09 1003 T100008 Prijevoz komunalnog otpada s otoka Prvića
Izvor KAPITALNE POMOĆI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
R0240
386
Sufinanciranje prijevoza kom.otpada s otoka Prvića
Program A09 1004 POSLOVI NADZORA I ZAŠTITE NA RADU
Aktivnost A09 1004 A100001 Obavljanje usluga stručnog i građevinskog nadzora
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0218
323
Ostale usluge
Aktivnost A09 1004 A100002 Obavljanje usluga poslova zaštite na radu
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0219
323
Ostale usluge
Program A09 1005 UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA VO
Aktivnost A09 1005 A100001 Rad vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0220
329
Naknade članovima vijeća za koncesije
Aktivnost A09 1005 A100004 Sufinanciranje Fonda za sanaciju onečišćenja mora
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
400.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
1.535.600,00
365.000,00
365.000,00
365.000,00
365.000,00
215.000,00
150.000,00
280.600,00
246.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
235.000,00
235.000,00
235.000,00
34.100,00
34.100,00
34.100,00
34.100,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
385.000,00
385.000,00
385.000,00
385.000,00
385.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.740.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
200.000,00
-1.350.000,00
-1.350.000,00
-1.350.000,00
-1.350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
563.000,00
185.000,00
185.000,00
185.000,00
185.000,00
185.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
358.000,00
358.000,00
358.000,00
358.000,00
358.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-45,00
-45,00
-45,00
-45,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,66
50,68
50,68
50,68
50,68
86,05
0,00
5,35
6,09
0,00
0,00
0,00
6,38
6,38
6,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
33,33
33,33
33,33
33,33
33,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
400.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
2.098.600,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
400.000,00
150.000,00
295.600,00
261.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
34.100,00
34.100,00
34.100,00
34.100,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
385.000,00
385.000,00
385.000,00
385.000,00
385.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
85.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
358.000,00
358.000,00
358.000,00
358.000,00
358.000,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.810.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
R0222
363
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
Aktivnost A09 1005 A100007 Trošak plave zastave u Vodicama
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0221
323
Ostale usluge
Aktivnost A09 1005 A100008 Trošak plave zastave u Srimi
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0223
323
Ostale usluge
Aktivnost A09 1005 A100011 Ostale nespomenute usluge
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0238
323
Ostale usluge
Kapitalni projekt A09 1005 K100003 Održavanje i sanacija objekata na pomorskom dob
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0226
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Kapitalni projekt A09 1005 K100009 Održavanje i sanacija objekata na pomorskom dob
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0224
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Izvor KAPITALNE POMOĆI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0225
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0225-1 323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Program A09 1006 POLJSKI I PROTUPOŽARNI PUTEVI
Kapitalni projekt A09 1006 K100001 Uređenje poljskih i protupožarnih puteva
Izvor OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0227
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Izvor KAPITALNE POMOĆI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
R0227-1 323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Broj 14 - Strana 71
40.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
1.160.000,00
610.000,00
610.000,00
610.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
1.160.000,00
610.000,00
610.000,00
610.000,00
610.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
85.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
610.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
85.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
Ove Treće izmjene Proračuna Grada Vodica za 2013. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u
«Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.
KLASA: 400-08/13-01/05
URBROJ: 2182/04-02/01-13-1
Vodice, 17. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
105
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08 i 136/12), članka 55. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine», br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00,
127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12) i članka 30. točke 5. Statuta Grada
Vodica («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», br. 09/09, 09/11 – ispravak i 04/13), Gradsko vijeće Grada
Vodica, na 6. sjednici, od 17. prosinca 2013. godine, d o n o s i
PRORAČUN
Grada Vodica za 2014. godinu
Strana 72 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
PRORAČUN GRADA VODICA ZA 2014. GODINU
OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - MANJAK
42.404.500,00
28.976.000,00
15.274.500,00
-1.846.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
2.240.000,00
-2.240.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
Vlastiti izvori
4.086.000,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
BROJ
KONTA
VRSTA PRIHODA / RASHODA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6
Prihodi poslovanja
61
Prihodi od poreza
611
Porez i prirez na dohodak
613
Porezi na imovinu
614
Porezi na robu i usluge
63
633
635
64
641
642
65
651
652
653
66
661
663
68
681
683
3
31
311
312
313
32
321
322
323
329
34
342
343
35
352
36
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
Pomoći iz proračuna
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Administrativne (upravne) pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade
Ostali prihodi
Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova
na tržištu (vlastiti prih
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Kazne i upravne mjere
Ostali prihodi
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Kamate za primljene zajmove
Ostali financijski rashodi
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima izvan javnog sektora
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
0,00
PLANIRANO
42.404.500,00
19.407.000,00
9.200.000,00
8.457.000,00
1.750.000,00
5.182.500,00
3.582.500,00
1.600.000,00
1.880.000,00
250.000,00
1.630.000,00
13.370.000,00
1.200.000,00
1.300.000,00
10.870.000,00
2.215.000,00
150.000,00
2.065.000,00
350.000,00
150.000,00
200.000,00
28.976.000,00
10.350.000,00
8.605.000,00
286.000,00
1.459.000,00
12.952.000,00
136.000,00
1.836.000,00
9.428.000,00
1.552.000,00
360.000,00
120.000,00
240.000,00
115.000,00
115.000,00
190.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
363
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
p gp
Pomoći unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge
naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Kapitalne pomoći
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Nematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
37
372
38
381
386
4
41
411
412
42
421
422
424
45
451
BROJ
KONTA
VRSTA PRIHODA / RASHODA
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
Otplata glavnice primljenih zajmova od kreditnih i ostalih financijskih
544
institucija izvan javnog sek
Broj 14 - Strana 73
,
190.000,00
1.215.000,00
1.215.000,00
3.794.000,00
2.754.000,00
1.040.000,00
15.274.500,00
5.256.000,00
3.320.000,00
1.936.000,00
4.235.000,00
2.900.000,00
1.275.000,00
60.000,00
5.783.500,00
5.783.500,00
PLANIRANO
2.240.000,00
2.240.000,00
2.240.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9
Vlastiti izvori
4.086.000,00
92
Rezultat poslovanja
4.086.000,00
922
Višak/manjak prihoda
4.086.000,00
PLAN PRORAČUNA GRADA VODICA ZA 2014. GODINU
POZICIJA
Razdjel
Izvor
P0001
P0002
P0003
P0004
P0005
P0006
P0007
P0008
P0009
P0010
P0011
P0012
P0013
Izvor
BROJ
KONTA
000
6
61
611
613
613
613
614
614
63
633
635
64
641
642
65
651
68
681
683
6
66
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI
GRAD VODICE PRIHODI
OPĆI PRIHODI
Prihodi poslovanja
Prihodi od poreza
Porez i prirez na dohodak
Porez na kuće za odmor
Porez na korištenje javnih površina
Porez na promet nekretnina
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar
opće države
Tekuće pomoći iz državnog proračuna
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
Prihodi od imovine
Kamate na depozite po viđenju i oročena sredstva
Prihodi od zakupa nekretnina
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim
propisima
Prihod od prodaje državnih biljega
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Gradske novčane kazne
Ostali nespomenuti prihodi
VLASTITI PRIHODI
Prihodi poslovanja
Ostali prihodi
PLANIRANO
46.490.500,00
46.490.500,00
22.557.000,00
22.557.000,00
19.407.000,00
9.200.000,00
2.400.000,00
1.450.000,00
4.607.000,00
1.200.000,00
550.000,00
2.100.000,00
500.000,00
1.600.000,00
600.000,00
250.000,00
350.000,00
100.000,00
100.000,00
350.000,00
150.000,00
200.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
Strana 74 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
P0014
Izvor
661
P0015
P0016
P0017
6
64
642
642
642
P0018
P0019
P0020
65
651
652
652
P0021
Izvor
652
6
P0022
Izvor
65
653
6
65
P0023
Izvor
653
6
P0024
Izvor
63
633
6
P0025
P0026
Izvor
P0027
P0028
P0029
P0030
Izvor
63
633
633
6
66
663
663
663
663
Prihodi od obračuna i naplate naknade za uređenje voda
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
Prihodi poslovanja
Prihodi od imovine
Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
Naknade za ostale koncesije
Prihodi od spomeničke rente
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim
propisima
Boravišne pristojbe
Subvencije građana za nabavu opreme KP "Leć"
Vodni doprinos
150.000,00
3.680.000,00
3.680.000,00
1.280.000,00
1.150.000,00
100.000,00
30.000,00
Naknade za zadržavanje nezakonito izgr.zgrada u prostoru
KOMUNALNA NAKNADA
Prihodi poslovanja
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim
propisima
Komunalne naknade
KOMUNALNI DOPRINOS
Prihodi poslovanja
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim
propisima
400.000,00
5.770.000,00
5.770.000,00
Komunalni doprinosi
TEKUĆE POMOĆI
Prihodi poslovanja
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar
opće države
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna
KAPITALNE POMOĆI
Prihodi poslovanja
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar
opće države
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
DONACIJE
Prihodi poslovanja
Ostali prihodi
Tekuća donacija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Donacije za održavanje CMC Festivala
Kapitalna donacija za izradu UPU-a Donja Srima
Darovanje nekretnina za formiranje nerazvrstanih cesta
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
Vlastiti izvori
Rezultat poslovanja
Višak prihoda poslovanja
5.100.000,00
175.000,00
175.000,00
POZICIJA
9
92
922
BROJ
KONTA
Razdjel
Glava
001
01
Program
A01 1001
Aktivnost
Izvor
A01 1001 A100001 Rashodi za redovnu djelatnost
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Troškovi izdavanja Službenog lista
323
Usluge promidžbe i informiranja
329
Naknade članovima bir.odbora za mjesne izbore
329
Naknade članovima Gradskog vijeća i rad.tijela
329
Reprezentacija
329
Rashodi za gradske nagrade i priznanja
P0031
R0001
R0002
R0003
R0004
R0005
R0006
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
UKUPNO RASHODI / IZDACI
TAJNIŠTVO GRADA
TAJNIŠTVO GRADA
REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA
GRADONAČELNIKA
2.400.000,00
1.100.000,00
800.000,00
100.000,00
5.770.000,00
5.770.000,00
5.100.000,00
5.100.000,00
5.100.000,00
175.000,00
175.000,00
2.907.500,00
2.907.500,00
2.907.500,00
2.532.500,00
375.000,00
2.065.000,00
2.065.000,00
2.065.000,00
120.000,00
75.000,00
370.000,00
1.500.000,00
4.086.000,00
4.086.000,00
4.086.000,00
4.086.000,00
PLANIRANO
46.490.500,00
13.576.000,00
5.494.000,00
1.495.000,00
650.000,00
610.000,00
610.000,00
610.000,00
50.000,00
80.000,00
100.000,00
320.000,00
50.000,00
10.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Izvor
R0007
Aktivnost
Izvor
R0008
Izvor
R0009
Aktivnost
Izvor
R0010
Izvor
R0011
Aktivnost
Izvor
R0012
Aktivnost
Izvor
R0013
Program
Aktivnost
Korisnik
Izvor
R0014
Korisnik
Izvor
R0015
Korisnik
Izvor
R0016
Korisnik
Izvor
R0017
Korisnik
Izvor
3
32
323
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Muzej Grada Šibenika - arheološka istraživanja
Broj 14 - Strana 75
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
A01 1001 A100002 Gradske i državne manifestacije
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi gradskih i državnih manifestacija
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi gradskih i državnih manifestacija
200.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
A01 1001 A100003 CMC Festival i ostale turističke manifestacije
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Financiranje CMC Festivala i ostalih manifestacija
DONACIJE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Financiranje CMC Festivala i ostalih manifestacija
475.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
A01 1001 A100004 Potpore političkim strankama
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće pomoći političkim strankama
A01 1001 A100005 Proračunska pričuva
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Rashodi za proračunsku pričuvu
A01 1002
MJESNA SAMOUPRAVA
A01 1002 A100001 Redovna djelatnost mjesnih odbora
MJESNI ODBOR ČISTA VELIKA
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
MJESNI ODBOR ČISTA MALA
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
MJESNI ODBOR GAĆELEZE
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
MJESNI ODBOR GRABOVCI
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
MJESNI ODBOR SRIMA
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
35.000,00
35.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Strana 76 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
R0018
Korisnik
Izvor
R0019
Korisnik
Izvor
R0020
Program
Aktivnost
Korisnik
Izvor
R0021
Program
Aktivnost
Izvor
R0022
Program
Aktivnost
Izvor
R0023
Korisnik
Izvor
R0024
Korisnik
Izvor
R0025
Korisnik
Izvor
R0026
Korisnik
Izvor
R0027
Korisnik
Izvor
R0028
Korisnik
Izvor
381
3
38
381
3
38
381
A01 1003
Tekuće donacije u novcu
MJESNI ODBOR PRVIĆ LUKA
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
MJESNI ODBOR PRVIĆ ŠEPURINE
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA
A01 1003 A100001 Redovna djelatnost vijeća nacionalnih manjina
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
A02 1002
VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
A02 1002
A100001
Rashodi za stipendije studentima
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
37
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
A03 1002
PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI
A03 1002 A100001 Sufinanciranje djelatnosti i projekata kulturnih udruga
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
VODIČKA GLAZBA
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
UDRUGA BAŠTINA PRVIĆ
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
KGU LONGPLEJKA
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
KLAPA PARONE
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
PLESNA UDRUGA BOLLYWOOD
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
UDRUGA OTOK
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
417.000,00
417.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
R0029
Korisnik
Izvor
R0030
Korisnik
381
3
38
381
Izvor
R0031
Korisnik
Izvor
R0032
Korisnik
Izvor
R0033
Korisnik
Izvor
R0034
Korisnik
Izvor
R0035
Korisnik
Izvor
R0036
Korisnik
Izvor
R0037
Program
Aktivnost
Izvor
R0038
Aktivnost
Korisnik
Izvor
R0039
Program
Aktivnost
Izvor
R0040
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
A04 1001
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Tekuće donacije u novcu
PJEVAČKI ZBOR LIRA
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
KLAPA ORŠULICE
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
KLAPA BUNARI
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
KLAPA GODIMENTI
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
LIKOVNA UDRUGA MORE
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
KULTURNA UDRUGA PERLICE
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
VODIŠKE MAŽORETKINJE
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
ŠEPURINSKE ŽUDIJE
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA U SPORTU
A04 1001 A100001 Sufinanciranje djelatnosti sportskih udruga
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
A04 1001
A100002
Redovna djelatnost Zajednice sportova Grada Vodica
ZAJEDNICA SPORTOVA GRADA VODICA
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
A04 1002
GOSPODARENJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA
A04 1002 A100001 Tekuće održavanje sportskih objekata
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
386
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
Broj 14 - Strana 77
5.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.238.000,00
1.088.000,00
1.088.000,00
1.088.000,00
1.088.000,00
1.088.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Strana 78 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Program
A05 1001
Aktivnost
Izvor
A05 1001 A100001 Naknada za novorođenu djecu
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
37
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
140.000,00
140.000,00
140.000,00
A05 1001 A100002 Pomoć teže bolesnima i invalidnim osobama
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
37
druge naknade
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
50.000,00
50.000,00
50.000,00
A05 1001 A100003 Subvencija za autobusne karte učenika
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
37
druge naknade
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
140.000,00
140.000,00
140.000,00
A05 1001 A100004 Subvencija za autobusne karte umirovljenika
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
37
druge naknade
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Subvencije za autobusne karte udovica,djece i roditelja
A05 1001 A100005 poginulih hrvatskih branitelja
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
37
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
50.000,00
50.000,00
50.000,00
R0041
Aktivnost
Izvor
R0042
Aktivnost
Izvor
R0043
Aktivnost
Izvor
R0044
Aktivnost
Izvor
R0045
Aktivnost
Izvor
R0046
Aktivnost
Izvor
R0047
Aktivnost
Izvor
R0048
Aktivnost
Izvor
SOCIJALNI PROGRAM GRADA
915.000,00
140.000,00
140.000,00
50.000,00
50.000,00
140.000,00
140.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
A05 1001 A100006 Pomoć u stambenom zbrinjavanju hrvatskih branitelja
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
37
druge naknade
372
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
100.000,00
100.000,00
100.000,00
A05 1001 A100007 Pomoć u pokrivanju troškova stanovanja
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
37
druge naknade
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
A05 1001
A100008
Pomoć u pokrivanju troškova za ogrjev
TEKUĆE POMOĆI
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
37
druge naknade
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
A05 1001
Pomoć u plaćanju participacije u dječjim vrtićima
A100009
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
175.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
R0049
Aktivnost
Izvor
37
372
A05 1001
A100010
3
R0050
Program
Aktivnost
Izvor
R0051
Aktivnost
Izvor
R0052
Aktivnost
Izvor
R0053
Aktivnost
Izvor
R0054
Program
Aktivnost
Korisnik
Izvor
R0055
Korisnik
Izvor
R0056
Korisnik
Izvor
R0057
Korisnik
Izvor
R0058
37
372
A05 1002
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Pomoć u naravi kućanskih potrepština
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
ZDRAVSTVENI PROGRAM GRADA
A05 1002 A100001 Primarna zdravstvena zaštita
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu ( dežurstva liječnika )
A05 1002 A100002 Turistički liječnički tim
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
A05 1002
Timovi hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni
A100003
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
A05 1002 A100004 Zdravstvena zaštita sportaša
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
PROGRAMSKA DJELATNOST HUMANITARNIH UDRUGA I
ORGANIZACIJA
A05 1003
Sufinanciranje djelatnosti i projekata humanitarnih
A05 1003 A100001 udruga i organizacija
KLUB DDK VODICE
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
CARITAS VODICE
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
CRVENI KRIŽ
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
KLUB DDK ČISTA VELIKA
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
Broj 14 - Strana 79
90.000,00
90.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
380.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
210.000,00
210.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Strana 80 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Korisnik
Izvor
R0059
Program
Aktivnost
Izvor
R0060
Korisnik
Izvor
R0061
Korisnik
Izvor
R0062
Korisnik
Izvor
R0063
Korisnik
Izvor
R0064
Korisnik
Izvor
R0065
Korisnik
Izvor
R0066
Korisnik
Izvor
R0067
Korisnik
Izvor
R0068
Korisnik
Izvor
R0069
UDRUGA DAJ 5 OD SRCA
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
PROGRAMSKA DJELATNOST OSTALIH UDRUGA
CIVILNOG DRUŠTVA
A06 1001
Sufinanciranje djelatnosti i projekata ostalih udruga
A06 1001 A100001 civilnog društva
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VODICE
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
HVIDR-A VODICE
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
ZAJEDNICA HRVATA IZ BIH
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
ZAVIČAJNO DRUŠTVO VODIČANA U ZAGREBU
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
ŠIBENIK METEO
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
ZLATNA RIBICA PRVIĆ
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
KLUB POTROŠAČA VODICE
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
UDRUGA MASLINARA TRAULIK
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
ŠRK MALI PORAT
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
434.000,00
434.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Korisnik
Izvor
R0070
Korisnik
Izvor
R0071
Korisnik
Izvor
R0072
Korisnik
Izvor
R0073
Korisnik
Izvor
R0074
Korisnik
Izvor
R0075
Korisnik
Izvor
R0076
Korisnik
Izvor
R0077
Korisnik
Izvor
R0078
Korisnik
Izvor
R0079
Program
Aktivnost
Korisnik
Izvor
R0080
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
3
38
381
A07 1002
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
MOTOCIKLISTIČKI KLUB OKIT
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA VODICA
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
UHDDR VODICE
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
CENTAR ZA HAGIOTERAPIJU VODICE
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
UHBDDR VODICE
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
UDRUGA UMIROVLJENIKA VODICE
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
UDRUGA HRVATSKI DOMOBRAN
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
LOVAČKO DRUŠTVO SOKOL
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
UDRUGA TORCIDA
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
UHDDR GAĆELEZE
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije u novcu
SLUŽBA SPAŠAVANJA
A07 1002 A100001 Financiranje redovne djelatnosti službi spašavanja
GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije u novcu
Broj 14 - Strana 81
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Strana 82 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Glava
02
Proračunski
korisnik
33290
Program
A02 1001
Aktivnost
Izvor
DJEČJI VRTIĆ TAMARIS VODICE
PREDŠKOLSKI ODGOJ
Financiranje redovne djelatnosti ustanova predškolskog
A02 1001 A100001 odgoja
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće za redovan rad
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
313
Doprinosi za zapošljavanje
03
USTANOVE U KULTURI
R0081
R0082
R0083
R0084
Glava
Proračunski
korisnik
37523
Program
A03 1001
Aktivnost
Izvor
R0085
R0086
R0087
R0088
R0089
R0091
R0092
R0093
R0094
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI
A03 1001 A100001 Financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće za redovan rad
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
313
Doprinosi za zapošljavanje
32
Materijalni rashodi
322
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
322
Rashodi za energiju
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
323
Usluge promidžbe
323
Intelektualne i osobne usluge
323
Ostale usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
R0095
R0096
R0097
R0098
R0099
R0100
R0101
Proračunski
47981
korisnik
Program
A03 1001
Aktivnost
Izvor
GRADSKA KNJIŽNICA
REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI
A03 1001 A100001 Financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće za redovan rad
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
313
Doprinosi za zapošljavanje
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
424
Knjige u knjižnicama
R0090
Proračunski
42580
korisnik
Program
A03 1001
Aktivnost
Izvor
DJEČJI VRTIĆI
MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČIĆ
REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI
A03 1001 A100001 Financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
3.303.500,00
3.303.500,00
3.303.500,00
3.303.500,00
3.303.500,00
3.303.500,00
3.303.500,00
2.765.000,00
115.000,00
373.500,00
50.000,00
1.913.500,00
697.500,00
697.500,00
697.500,00
697.500,00
637.500,00
557.500,00
470.000,00
16.000,00
63.500,00
8.000,00
80.000,00
80.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
759.000,00
759.000,00
759.000,00
759.000,00
759.000,00
319.000,00
270.000,00
7.500,00
36.500,00
5.000,00
440.000,00
10.000,00
115.000,00
20.000,00
45.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
457.000,00
457.000,00
457.000,00
457.000,00
457.000,00
307.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
R0102
R0103
R0104
R0105
311
312
313
313
32
322
323
323
323
329
04
R0106
R0107
R0108
R0109
R0110
Glava
Proračunski
korisnik
47498
Program
A07 1001
Aktivnost
Izvor
R0111
R0112
R0113
R0114
R0115
R0116
R0117
R0118
Izvor
R0119
R0120
R0121
R0122
R0123
R0124
R0125
R0126
R0127
Razdjel
Glava
Program
Aktivnost
Izvor
R0128
R0129
R0130
R0131
Aktivnost
Izvor
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 83
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Materijalni rashodi
Rashodi za energiju
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Komunalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
VATROGASNE POSTROJBE
260.000,00
7.500,00
35.000,00
4.500,00
150.000,00
36.000,00
45.000,00
20.000,00
35.000,00
14.000,00
2.865.000,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
2.865.000,00
2.865.000,00
A07 1001 A100001 Financiranje redovne djelatnosti protupožarne zaštite
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće za redovan rad
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi za mirovinsko osiguranje
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
313
Doprinosi za zapošljavanje
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za energiju
322
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće za redovan rad
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
321
Stručno usavršavanje zaposlenika
322
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
322
Zaštitna i radna odjeća i obuća
323
Intelektualne i osobne usluge
329
Premije osiguranja
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422
Oprema za održavanje i zaštitu
002
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE
01
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE
A01 1004
ZAJEDNIČKI POSLOVI GRADSKE UPRAVE
2.865.000,00
1.860.000,00
1.860.000,00
1.640.000,00
1.173.000,00
40.000,00
145.000,00
250.000,00
32.000,00
220.000,00
105.000,00
65.000,00
50.000,00
1.005.000,00
930.000,00
667.000,00
667.000,00
263.000,00
25.000,00
30.000,00
20.000,00
65.000,00
60.000,00
30.000,00
33.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
8.078.000,00
8.078.000,00
8.078.000,00
A01 1004 A100001 Rashodi za zaposlene
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće za redovni rad
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
313
Doprinosi za zapošljavanje
3.556.000,00
3.556.000,00
3.556.000,00
3.556.000,00
3.000.000,00
100.000,00
405.000,00
51.000,00
A01 1004 A100002 Materijalni i financijski rashodi
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
1.872.000,00
1.872.000,00
1.872.000,00
Strana 84 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
32
321
321
321
321
322
322
322
322
322
323
Materijalni rashodi
Službena putovanja
Naknade za prijevoz na posao
Stručno usavršavanje zaposlenika
Ostale naknade troškova zaposlenima
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Motorni benzin i dizel gorivo
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Usluge telefona, interneta, pošte i mobitela
R0142
R0143
R0144
R0145
R0146
R0147
R0148
R0149
323
323
323
323
323
323
329
329
34
Usluge tek. i inv.održ. opreme,postrojenja i prij.sredstava
Usluge promidžbe i informiranja
Potrošnja vode u uredima
Zakupnine i najamnine
Ostale intelektualne usluge
Računalne usluge
Premije osiguranja
Ostali nesp.rash.posl. (sud. pristojbe, javni natječ. i dr.)
Financijski rashodi
150.000,00
100.000,00
20.000,00
6.000,00
120.000,00
100.000,00
70.000,00
125.000,00
360.000,00
R0150
R0151
342
343
Kamate za primljene zajmove od banaka izvan javnog sektora
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
120.000,00
40.000,00
R0152
343
A01 1004
A100003
Ostali nespomenuti financijski rashodi ( 5% Min.financija )
200.000,00
Financiranje Županijskog UO za prost.uređenje i gradnju
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
Program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
OPĆI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
DONACIJE
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
160.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
R0132
R0133
R0134
R0135
R0136
R0137
R0138
R0139
R0140
R0141
Aktivnost
Izvor
R0153
Aktivnost
Izvor
R0154
Izvor
R0155
Aktivnost
Izvor
3
36
363
A01 1004
A100004
3
32
329
3
32
329
A01 1004
A100005
5
54
R0156
Tekući
projekt
Izvor
544
A01 1004
T100001
R0157
4
42
422
Razdjel
003
Glava
01
1.512.000,00
40.000,00
6.000,00
30.000,00
5.000,00
130.000,00
45.000,00
300.000,00
5.000,00
10.000,00
250.000,00
Otplata glavnice primljenih dugoročnih zajmova
OPĆI PRIHODI
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
2.240.000,00
2.240.000,00
2.240.000,00
2.240.000,00
Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka
2.240.000,00
Opremanje gradske uprave
OPĆI PRIHODI
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Uredska oprema i namještaj
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I
PROSTORNO PLANIRANJE
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I
PROSTORNO PLANIRANJE
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
5.696.000,00
5.696.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Program
A01 1004
Aktivnost
Izvor
R0158
A01 1004 A100002 Materijalni i financijski rashodi
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Usluge odvjetnika
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
300.000,00
R0159
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ( ovrhe,povrati i sl.
300.000,00
Program
A08 1001
PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
Aktivnost
Izvor
A08 1001 A100001 Geodetsko katastarske usluge
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Intelektualne i osobne usluge
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
A08 1001 A100002 Ishodovanje lokacijskih dozvola prometnica
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Ostale usluge
A08 1001
Izrada Izmjena UPU-a Vodice-Srima
K100001
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
412
Ostala nematerijalna imovina
A08 1001
Izrada UPU-a otoka Prvića
K100002
OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
412
Ostala nematerijalna imovina
A08 1001
Izrada UPU-a Čista - Stambena zona
K100003
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
412
Ostala nematerijalna imovina
A08 1001
Izrada ostale projektne,planske i tehničke dokumentacije
K100004
OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
412
Ostala nematerijalna imovina
A08 1001
Izrada UPU-a Donja Srima
K100005
DONACIJE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
412
Ostala nematerijalna imovina
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
A09 1002
INFRASTRUKTURE
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
1.500.000,00
A09 1002 K100003 Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
R0160
Aktivnost
Izvor
R0161
Kapitalni
projekt
Izvor
R0162
Kapitalni
projekt
Izvor
R0163
Kapitalni
projekt
Izvor
R0164
Kapitalni
projekt
Izvor
R0165
Kapitalni
projekt
Izvor
R0166
Program
Kapitalni
projekt
Izvor
ZAJEDNIČKI POSLOVI GRADSKE UPRAVE
Broj 14 - Strana 85
600.000,00
1.204.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
370.000,00
370.000,00
370.000,00
370.000,00
370.000,00
Strana 86 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
R0167
41
411
Program
A09 1003
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Zemljište
ULAGANJA U OSTALE INFRASTRUKTURNE OBJEKTE I
UREĐAJE
2.277.000,00
Aktivnost
Izvor
A09 1003 A100002 Izrada dokumentacije za legalizaciju Gradskih objekata
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Ostale usluge
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
87.000,00
R0172
A09 1003 A100003 Izrada strategije razvoja Grada Vodica
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Intelektualne i osobne usluge
A09 1003
Izgradnja spomenika žrtvama jugoslavenskoga
K100003
komunizma
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
A09 1003
Otkup zemljišta za ostale potrebe Grada Vodica
K100005
OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
411
Zemljište
A09 1003
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u svezi
K100007
nerazvrstanih cesta
DONACIJE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
411
Zemljište
Program
A10 1001
Aktivnost
Izvor
A10 1001 A100001 Subvencioniranje kamata na kredite
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
35
Subvencije
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim
352
poduzetnicima
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
A10 1001 A100002 Subvencioniranje očuvanja tradicijskih i umjetničkih obrta
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
35
Subvencije
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim
352
poduzetnicima
Subvencioniranje troškova osnivanja OPG-a na području
A10 1001 A100003 Grada
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
35
Subvencije
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim
352
poduzetnicima
UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU
004
OKOLIŠA I GRADITELJSTVO
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
R0168
Aktivnost
Izvor
R0169
Kapitalni
projekt
Izvor
R0170
Kapitalni
projekt
Izvor
R0171
Kapitalni
projekt
Izvor
R0173
Aktivnost
Izvor
R0174
Aktivnost
Izvor
R0175
Razdjel
POTICANJE RAZVOJA OBRTNIŠTVA I POLJOPRIVREDE
1.500.000,00
1.500.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
115.000,00
15.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
19.140.500,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Glava
Program
Kapitalni
projekt
Izvor
R0176
Kapitalni
projekt
Izvor
R0177
Kapitalni
projekt
Izvor
R0178
Program
Aktivnost
Izvor
R0179
Aktivnost
Izvor
R0180
Aktivnost
Izvor
R0181
Aktivnost
Izvor
R0182
Aktivnost
Izvor
R0183
Aktivnost
Izvor
R0184
01
A04 1002
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 87
UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU
OKOLIŠA I GRADITELJSTVO
GOSPODARENJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA
19.140.500,00
750.000,00
A04 1002 K100001 Izgradnja dvorane ( balona ) kod OŠ u Vodicama
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dovršetak uređenja i opremanja dvorane ( balona ) kod
A04 1002 K100002 OŠ u Vodicama
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
386
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
A04 1002
Uređenje i opremanje ostalih sportskih objekata
K100003
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
386
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
A09 1001
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
A09 1001 A100001 Izvanredno - interventno održavanje javne površine
KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
5.215.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
A09 1001 A100002 Održavanje bunara
KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
A09 1001 A100003 Održavanje oborinskih šahtova
KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
A09 1001
Zaljevanje zelenih površina - potrošnja vode
A100004
KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Komunalne usluge
A09 1001
Održavanje pilomata
A100005
KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
A09 1001
Održavanje kolnika i javne površine
A100006
KOMUNALNA NAKNADA
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Strana 88 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Aktivnost
Izvor
R0185
Aktivnost
Izvor
R0186
Aktivnost
Izvor
R0187
Aktivnost
Izvor
R0188
Aktivnost
Izvor
R0189
Aktivnost
Izvor
R0190
Aktivnost
Izvor
R0191
Aktivnost
Izvor
R0192
Aktivnost
Izvor
R0193
Aktivnost
Izvor
A09 1001
A100007
3
32
323
A09 1001
A100008
3
32
322
A09 1001
A100009
3
32
323
A09 1001
A100010
3
32
323
A09 1001
A100011
3
32
323
A09 1001
A100012
3
32
323
A09 1001
A100013
3
32
323
A09 1001
A100014
3
32
323
A09 1001
A100015
3
32
323
A09 1001
A100016
3
32
Horizontalna i vertikalna signalizacija
KOMUNALNA NAKNADA
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Energija - potrošnja javne rasvjete
KOMUNALNA NAKNADA
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Energija - potrošnja javne rasvjete
930.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
930.000,00
Održavanje javne rasvjete
KOMUNALNA NAKNADA
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
Usluge deratizacije i dezinsekcije
VLASTITI PRIHODI
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Komunalne usluge
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
Božićno - novogodišnje kićenje grada
KOMUNALNA NAKNADA
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Čišćenje javno prometnih površina na otoku Prviću
KOMUNALNA NAKNADA
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Komunalne usluge
Održavanje zelenih površina u Srimi
KOMUNALNA NAKNADA
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Komunalne usluge
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Čišćenje javno prometnih površina u Srimi
KOMUNALNA NAKNADA
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Komunalne usluge
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Održavanje zelenih površina u Vodicama
KOMUNALNA NAKNADA
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Komunalne usluge
940.000,00
940.000,00
940.000,00
940.000,00
940.000,00
Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
1.100.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
R0194
Izvor
R0195
Program
Kapitalni
projekt
Izvor
R0196
Kapitalni
projekt
Izvor
R0197
Izvor
R0198
Kapitalni
projekt
Izvor
R0199
Kapitalni
projekt
Izvor
R0200
Kapitalni
projekt
Izvor
R0201
Kapitalni
projekt
Izvor
R0202
Izvor
R0203
Kapitalni
projekt
Izvor
R0204
Izvor
323
3
32
323
A09 1002
A09 1002
K100001
4
42
421
A09 1002
K100002
4
42
421
4
42
421
A09 1002
K100004
4
42
422
A09 1002
K100005
3
38
386
A09 1002
K100006
4
42
421
A09 1002
K100007
4
42
421
4
42
421
A09 1002
K100008
4
45
451
4
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Komunalne usluge
KOMUNALNA NAKNADA
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Komunalne usluge
GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
Broj 14 - Strana 89
300.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
8.810.000,00
Izgradnja ulične javne rasvjete
KOMUNALNI DOPRINOS
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Ostali građevinski objekti
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
Uređenje novih asfaltnih površina
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Ostali građevinski objekti
KOMUNALNI DOPRINOS
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
1.000.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
Nabava komunalne opreme po programu KP Leć
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
Građenje vodnih građevina na području Grada
KOMUNALNI DOPRINOS
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
Izgradnja ulične vodovodne mreže iz 2013.
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Ostali građevinski objekti
Primjena mjera energ.učinkovitosti na sustavu javne
rasvjete Grada Vodica
KOMUNALNI DOPRINOS
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Ostali građevinski objekti
KAPITALNE POMOĆI
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Ostali građevinski objekti
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.200.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
960.000,00
960.000,00
960.000,00
960.000,00
Uređenje tržnice u Vodicama
KOMUNALNI DOPRINOS
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
3.000.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
Strana 90 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
2.500.000,00
2.500.000,00
Sanacija parka kod tržnice u Vodicama
KOMUNALNI DOPRINOS
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
Sanacija parka u Srimi
KOMUNALNI DOPRINOS
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
A09 1002 K100011 Ostala ulaganja na objektima komunalne infrastrukture
KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
310.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
310.000,00
A09 1002 K100012 Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Čistoj Velikoj
KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
A09 1002 K100013 Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Gaćelezima
KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
A09 1002 K100014 Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Grabovcima
KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Program
A09 1002 K100015 Ulaganja na objektima kom.infrastrukture na otoku Prviću
KOMUNALNI DOPRINOS
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
A09 1002
Uređenje obalne šetnice na otoku Prviću
K100016
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
KAPITALNE POMOĆI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
ULAGANJA U OSTALE INFRASTRUKTURNE OBJEKTE I
A09 1003
UREĐAJE
Aktivnost
Izvor
A09 1003 A100001 Ostali objekti i uređaji
OPĆI PRIHODI
R0205
Kapitalni
projekt
Izvor
R0206
Kapitalni
projekt
Izvor
R0207
Kapitalni
projekt
Izvor
R0208
Kapitalni
projekt
Izvor
R0209
Kapitalni
projekt
Izvor
R0210
Kapitalni
projekt
Izvor
R0211
Kapitalni
projekt
Izvor
R0212
Kapitalni
projekt
Izvor
R0213
Izvor
R0214
45
451
A09 1002
K100009
4
45
451
A09 1002
K100010
4
45
451
350.000,00
87.500,00
87.500,00
87.500,00
87.500,00
262.500,00
262.500,00
262.500,00
262.500,00
1.665.500,00
300.000,00
300.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
R0215
Kapitalni
projekt
Izvor
R0216
Kapitalni
projekt
Izvor
R0217
Kapitalni
projekt
Izvor
R0218
Kapitalni
projekt
Izvor
R0219
Kapitalni
projekt
Izvor
R0220
Izvor
R0221
Kapitalni
projekt
Izvor
R0222
Kapitalni
projekt
Izvor
R0223
Izvor
R0224
Program
Aktivnost
Izvor
3
32
323
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Ostale nespomenute usluge
Broj 14 - Strana 91
300.000,00
300.000,00
300.000,00
A09 1003 K100001 Ostali objekti i uređaji
OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
228.500,00
228.500,00
228.500,00
228.500,00
228.500,00
A09 1003 K100002 Nabava komunalne i urbane opreme
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422
Nabava komunalne i urbane opreme
A09 1003
Nabava komunalne opreme ( kante i kontejner )
K100004
KAPITALNE POMOĆI
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
386
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
A09 1003
Izrada projekt.dok. uređenja obalnog pojasa Vodice-SrimaK100006
Prvić
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
412
Ostala nematerijalna imovina
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
190.000,00
A09 1003 K100008 Ugradnja hidrauličnog dizala u zgradu Gradske Uprave
OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
KAPITALNE POMOĆI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
275.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
A09 1003 K100009 Nabava nadstrešnica za autobusna stajališta
OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
A09 1003 K100010 Primjena mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Ostale usluge
KAPITALNE POMOĆI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Ostale usluge
A09 1004
POSLOVI NADZORA I ZAŠTITE NA RADU
300.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
230.000,00
A09 1004 A100001 Obavljanje usluga stručnog i građevinskog nadzora
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
Strana 92 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
R0225
323
Aktivnost
Izvor
A09 1004 A100002 Obavljanje usluga poslova zaštite na radu
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Ostale usluge
UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU
A09 1005
GRADA VODICA
R0226
Program
Aktivnost
Izvor
R0227
Aktivnost
Izvor
R0228
Aktivnost
Izvor
R0229
Aktivnost
Izvor
R0230
Aktivnost
Izvor
R0231
Kapitalni
projekt
Izvor
R0232
Izvor
R0233
Kapitalni
projekt
Izvor
R0234
Izvor
R0235
Ostale usluge
150.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
2.385.000,00
A09 1005 A100001 Rad vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Naknade članovima vijeća za koncesije
A09 1005
Sufinanciranje Fonda za sanaciju onečišćenja mora
A100002
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
363
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
A09 1005
Trošak plave zastave u Vodicama
A100003
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Ostale usluge
A09 1005
Trošak plave zastave u Srimi
A100004
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Ostale usluge
A09 1005
Ostale nespomenute usluge
A100005
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Ostale usluge
A09 1005
Održavanje i sanacija objekata na pomorskom dobru
K100001
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
KAPITALNE POMOĆI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
1.000.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
A09 1005 K100002 Izrada proj. dokumentacije kupališta Punta-Blata-Bristak
OPĆI PRIHODI
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
412
Ostala nematerijalna imovina
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
412
Ostala nematerijalna imovina
1.000.000,00
112.500,00
112.500,00
112.500,00
112.500,00
137.500,00
137.500,00
137.500,00
137.500,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Izvor
R0236
Program
Kapitalni
projekt
Izvor
R0237
Izvor
R0238
4
41
412
A09 1006
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 93
KAPITALNE POMOĆI
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Ostala nematerijalna imovina
POLJSKI I PROTUPOŽARNI PUTEVI
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
85.000,00
A09 1006 K100001 Uređenje poljskih i protupožarnih puteva
OPĆI PRIHODI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
KAPITALNE POMOĆI
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
85.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
Projekcija proračuna
OPĆI DIO
'1
2014
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6
Prihodi poslovanja
3
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine
4
RAZLIKA - MANJAK
'2
2015
'3
2016
'2/1
'3/2
INDEX
'3/1
42.404.500,00
28.976.000,00
43.997.500,00
28.182.000,00
45.730.000,00
28.778.000,00
103,8 %
97,3 %
103,9 %
102,1 %
107,8 %
99,3 %
15.274.500,00
-1.846.000,00
16.575.500,00
-760.000,00
17.712.000,00
-760.000,00
108,5 %
41,2 %
106,9 %
100,0 %
116,0 %
41,2 %
2.240.000,00
2.240.000,00
2.240.000,00
100,0 %
100,0 %
100,0 %
-2.240.000,00
-2.240.000,00
-2.240.000,00
100,0 %
100,0 %
100,0 %
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9
Vlastiti izvori
4.086.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
73,4 %
100,0 %
73,4 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
5
NETO
ZADUŽIVANJE/FINANCIRAN
JE
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH
0,00
0,00
GODINA
BROJ
KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6
Prihodi poslovanja
61
Prihodi od poreza
611
Porez i prirez na dohodak
613
Porezi na imovinu
614
Porezi na robu i usluge
Pomoći iz inozemstva
(darovnice) i od subjekata
63
unutar opće države
633
Pomoći iz proračuna
Pomoći izravnanja za
635
decentralizirane funkcije
64
Prihodi od imovine
641
'1
2014
'2
2015
0,00
'3
2016
'2/1
'3/2
INDEX
'3/1
42.404.500,00
19.407.000,00
9.200.000,00
8.457.000,00
1.750.000,00
43.997.500,00
20.140.000,00
0,00
0,00
0,00
45.730.000,00
20.735.000,00
0,00
0,00
0,00
103,8 %
103,8 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
103,9 %
103,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
107,8 %
106,8 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
5.182.500,00
3.582.500,00
5.512.500,00
0,00
5.850.000,00
0,00
106,4 %
0,0 %
106,1 %
0,0 %
112,9 %
0,0 %
1.600.000,00
1.880.000,00
0,00
1.880.000,00
0,00
1.880.000,00
0,0 %
100,0 %
0,0 %
100,0 %
0,0 %
100,0 %
250.000,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
1.630.000,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
13.370.000,00
13.870.000,00
14.270.000,00
103,7 %
102,9 %
106,7 %
1.200.000,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
651
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske
imovine
Prihodi od administrativnih
pristojbi i po posebnim
propisima
Administrativne (upravne)
pristojbe
652
Prihodi po posebnim propisima
1.300.000,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
653
66
Komunalni doprinosi i naknade
Ostali prihodi
Prihodi koje proračuni i
proračunski korisnici ostvare
10.870.000,00
2.215.000,00
0,00
2.245.000,00
0,00
2.645.000,00
0,0 %
101,4 %
0,0 %
117,8 %
0,0 %
119,4 %
642
65
Strana 94 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
321
obavljanjem poslova na tržištu
(vlastiti prih
Donacije od pravnih i fizičkih
osoba izvan opće države
Kazne, upravne mjere i ostali
prihodi
Kazne i upravne mjere
Ostali prihodi
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova
zaposlenima
322
323
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
1.836.000,00
9.428.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
329
34
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja
Financijski rashodi
1.552.000,00
360.000,00
0,00
360.000,00
0,00
360.000,00
0,0 %
100,0 %
0,0 %
100,0 %
0,0 %
100,0 %
120.000,00
240.000,00
115.000,00
0,00
0,00
155.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,0 %
0,0 %
134,8 %
0,0 %
0,0 %
161,3 %
0,0 %
0,0 %
217,4 %
115.000,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
190.000,00
190.000,00
190.000,00
100,0 %
100,0 %
100,0 %
190.000,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
1.215.000,00
1.215.000,00
1.215.000,00
100,0 %
100,0 %
100,0 %
1.215.000,00
3.794.000,00
2.754.000,00
1.040.000,00
15.274.500,00
0,00
2.782.000,00
0,00
0,00
16.575.500,00
0,00
2.782.000,00
0,00
0,00
17.712.000,00
0,0 %
73,3 %
0,0 %
0,0 %
108,5 %
0,0 %
100,0 %
0,0 %
0,0 %
106,9 %
0,0 %
73,3 %
0,0 %
0,0 %
116,0 %
5.256.000,00
5.057.000,00
3.757.000,00
96,2 %
74,3 %
71,5 %
3.320.000,00
1.936.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
4.235.000,00
2.900.000,00
1.275.000,00
6.935.000,00
0,00
0,00
12.335.000,00
0,00
0,00
163,8 %
0,0 %
0,0 %
177,9 %
0,0 %
0,0 %
291,3 %
0,0 %
0,0 %
60.000,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
5.783.500,00
4.583.500,00
1.620.000,00
79,3 %
35,3 %
28,0 %
5.783.500,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
2.240.000,00
2.240.000,00
2.240.000,00
100,0 %
100,0 %
100,0 %
2.240.000,00
2.240.000,00
2.240.000,00
100,0 %
100,0 %
100,0 %
2.240.000,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9
Vlastiti izvori
4.086.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
92
Rezultat poslovanja
4.086.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
922
Višak/manjak prihoda
4.086.000,00
0,00
0,00
73,4 %
73,4 %
0,0 %
100,0 %
100,0 %
0,0 %
73,4 %
73,4 %
0,0 %
661
663
68
681
683
3
31
311
312
313
32
342
343
35
352
36
363
37
372
38
381
386
4
41
411
412
42
421
422
424
45
451
Kamate za primljene zajmove
Ostali financijski rashodi
Subvencije
Subvencije trgovačkim
društvima, obrtnicima, malim i
srednjim poduzetnicima izvan
javnog sektora
Pomoći dane u inozemstvo i
unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg
proračuna
Naknade građanima i
kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Kapitalne pomoći
Rashodi za nabavu nefinancijs
Rashodi za nabavu
neproizvedene imovine
Materijalna imovina - prirodna
bogatstva
Nematerijalna imovina
Rashodi za nabavu
proizvedene dugotrajne
imovine
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Knjige, umjetnička djela i
ostalae izložbene vrijednosti
Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na
građevinskim objektima
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
5
Izdaci za financijsku imovinu i
Izdaci za otplatu glavnice
54
primljenih zajmova
Otplata glavnice primljenih
zajmova od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan
javnog sek
544
150.000,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
2.065.000,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
350.000,00
150.000,00
200.000,00
28.976.000,00
10.350.000,00
8.605.000,00
286.000,00
1.459.000,00
12.952.000,00
350.000,00
0,00
0,00
28.182.000,00
10.650.000,00
0,00
0,00
0,00
12.830.000,00
350.000,00
0,00
0,00
28.778.000,00
10.906.000,00
0,00
0,00
0,00
13.075.000,00
100,0 %
0,0 %
0,0 %
97,3 %
102,9 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
99,1 %
100,0 %
0,0 %
0,0 %
102,1 %
102,4 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
101,9 %
100,0 %
0,0 %
0,0 %
99,3 %
105,4 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
100,9 %
136.000,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 95
Ovaj Proračun Grada Vodica za 2014. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.
KLASA: 400-08/13-01/06
URBROJ: 2182/04-02/01-13-1
Vodice, 17. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
106
Na temelju članka 30. točke 5. Statuta Grada Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 9/09,
9/11-ispravak, 04/13 i 09/13-pročišćeni tekst) i članka 33. i 34. Zakona o proračunu (“Narodne novine“, broj 87/08
i 136/12), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 6. sjednici, od 17. prosinca 2013. godine, donosi
PLAN
razvojnih programa za razdoblje 2014. – 2016. godina
1.1. JAČANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
NAZIV
MJERE
PROGRAM/AKTIVNOST
NAZIV
PROGRAMA/AKTIVNOSTI
A091002
Građenje objekata i
uređaja komunalne
infrastrukture
K100001
Izgradnja ulične javne
rasvjete
K100002
PLAN 2014.
PROJEKCIJA
2015.
PROJEKCIJA
2016.
POKAZATELJ REZULTATA
CILJANA
VRIJEDNOST
2014.
CILJANA
VRIJEDNOST
2015.
broj novih rasvjetnih
mjesta
40
izgrađenost u metrima
1500 m
1600 m
pokrivenost Grada
odvodnjom u %
25%
30%
CILJANA
VRIJEDNOST
2016.
ODGOVORNOST
ZA PROVEDBU
MJERE
(ORGANIZACIJSKA
KLASIFIKACIJA)
500.000
600.000
800.000
Uređenje novih asfaltnih
površina
1.000.000
1.100.000
1.300.000
K100003
Uređaj za
pročišćavanje
otpadnih voda
1.500.000
2.000.000
K100007
Primjena mjera
energ. učinkovitosti
na sustavu javne rasvjete
Grada Vodica
1.200.000
broj svjetiljki
/pokrivenost
dijelova grada u %
325
svjetiljki/
18 %
00401
K100008
Uređenje tržnice u
Vodicama
3.000.000
izgrađenost u m2 /
broj štandova
540 m2 /
53 štanda
00401
K100016
Uređenje obalne šetnice
na otoku Prviću
350.000
izgrađenost u m2
6000 m2
00401
K100017
A091005
ARSTVA
CILJ 1.RAZVOJ KONKURETNTONG
GOSPODARSTVA
NAZIV
CILJA
I. Faza izgradnje kanal.
sustava
VTSP
4.000.000
9.000.000
pokrivenost Grada
odvodnjom u %
50
30%
65
1800 m
00401
00401
00301
50%
00401
Upravljanje
pomorskim dobrom
na području Grada
Vodica
K100002
Izrada proj.
Dokumentacije kupališta
PuntaBlata- Bristak
K100003
Uređenje kupališta
Punta- Blata- Bristak
A081001
Prostorno uređenje i
unapređenje
stanovanja
postotak područja
pokrivenog prostorno planskom
dokumentacijom
1.000.000
3.000.000
izgrađenost u m2
100%
00401
6000 m2
00401
1.2. RAZVOJ GOSPODA
Strana 96 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
K100001
Izrada izmjena
UPU-a
Vodice -Srima ( i PPU
Grada Vodica)
120.000
150.000
200.000
postotak područja
pokrivenog prostorno planskom
dokumentacijom
75%
85%
95%
00301
K100002
Izrada UPU-a
otoka Prvića ( i ostale
prostorno - planske
dokumentacije za otok)
87.000
100.000
100.000
postotak područja
pokrivenog prostorno planskom
dokumentacijom
75%
85%
95%
00301
K100003
Izrada UPU-a
Čista- Stambena
zona ( i ostale prostorno planske dokumentacije
zaleđa)
87.000
100.000
100.000
postotak područja
pokrivenog prostorno planskom
dokumentacijom
65%
75%
85%
00301
K100005
Izrada UPU-a
Donja Srima ( i ostalih
dokumenata: programa,
natječaja, geodetskih
elaborata i slično za ovu
Zonu kao i Zonu Bristak
370.000
400.000
800.000
postotak područja
pokrivenog prostorno planskom
dokumentacijom
50%
75%
95%
00301
A101001
Poticanje razvoja
obrtništva i
poljoprivrede
15.000
15.000
50.000
broj odobrenih korisnika
subvencije i novi
korisnici
3
3
10
00301
Subvencioniranje
očuvanja tradicijskih i
umjetničkih obrta
50.000
70.000
100.000
broj odobrenih
korisnika
subvencije i novi
prijavljeni korisnici
2
3
4
00301
A100003
Subvencioniranje
troškova osnivanja
OPG-a na području Grada
( i ostalih troškova
poljoproivrednih
subjekata - npr. troškovi
komasacije
poljoprivrednog
zemljišta)
50.000
70.000
100.000
broj odobrenih korisnika
subvencije i novi
prijavljeni korisnici
10
15
20
00301
A091003
Ulaganja u ostale
infrastrukturne
objekte i uređaje
A100002
Izrada dokumentacije za
legalizaciju Gradskih
objekata ( i legalizaciju i
izgradnju nerazvrstanih
cesta)
150.000
200.000
200.000
broj objekata i njihovo
imovinsko - pravno
stanje
70
55
35
00301
A021002
Visokoškolsko
obrazovanje
A100001
Stipendije
studentima
300.000
300.000
300.000
broj korisnika
40
40
40
00101
A051001
Socijalni program
Grada
A100001
Naknada za novorođenu
djecu
140.000
140.000
140.000
povećanje broja
novorođene djece
93
93
93
00101
A100009
Pomoć u plaćanju
participacije u dječjim
vrtićima
90.000
90.000
90.000
broj korisnika
25
25
25
00101
40.000
40.000
40.000
broj korisnika
450
475
500
00101
Subvencioniranje
A100001 kamata na kredite
2.1. ODGOJ I
OBRAZOVANJE
2.2. POVEĆANJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH
SKUPINA STANOVNIŠTVA
CILJ.2. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA
1.3. RAZVOJ
INSTITUCIONALNI
H KAPACITETA
GRADA
A100002
A051002
A100004
Zdravstveni program
Grada
Zdravstvena zaštita
sportaša
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
KLASA: 302-02/13-01/08
URBROJ:2182/04-03/01-13-1
Vodice, 17. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
107
Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu
(NN, br. 87/08 i 136/12) i članka 30. točke 5. Statuta Grada
Vodica («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
br. 9/09, 9/11-ispravak, 04/13 i 09/13-pročišćeni tekst),
Gradsko vijeće Grada Vodica, na 6. sjednici, od 17.
prosinca 2013. godine, donosi
ODLUKU
o izvršenju Proračuna Grada Vodica
za 2014.godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Vodica za
2014.godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun ), njegovo
izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom,
prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti
gradonačelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja
o izvršavanju Proračuna.
II. STRUKTURA PRORAČUNA
Članak 2.
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela,
te Plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i
rashoda i Računa financiranja i zaduživanja.
U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi porezni
i neporezni prihodi i prihodi od potpora, te rashodi
utvrđeni za financiranje tekućih i kapitalnih javnih
potreba na gradskoj razini. U Računu financiranja i
zaduživanja iskazani su primici od financijske imovine
i izdaci za otplatu zajmova.
Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i
izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama,
raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i
projekata.
Plan razvojnih programa je dokument sastavljen za
trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada povezane s programskom i organizacijskom
klasifikacijom proračuna.
Proračun Grada Vodica nije konsolidirani proračun.
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Broj 14 - Strana 97
Članak 3.
Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim i
izvanproračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: «korisnici») koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni
za nositelje sredstava po pojedinim aktivnostima i projektima tj. proračunskim pozicijama.
Članak 4.
Korisnici proračunskih sredstava imaju ovlaštenja i
obveze utvrđene ovom odlukom.
Nalogodavac i odgovorna osoba za planiranje i
izvršenje Proračuna u cjelini je gradonačelnik.
Pročelnici upravnih tijela Grada odgovorni su
za planiranje i izvršenje dijela Proračuna iz svoje
nadležnosti, za zakonito, svrhovito, učinkovito i
ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima
kako slijedi:
- u razdjeljku 1 – tajnik grada,
- u razdjeljku 2 – pročelnik upravnog odjela za
financije i javne prihode,
- u razdjeljku 3 – pročelnik upravnog odjel za
gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje,
- u razdjeljku 4 – pročelnik upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstva.
Članak 5.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo
za namjene koje su određene Proračunom i to do visine
utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.
Upravno tijelo nadležno za financije obvezno je izvijestiti sva tijela gradske uprave i proračunske korisnike
o odobrenim sredstvima u Proračunu u roku od 15 dana
od dana stupanja na snagu Proračuna.
Proračunski korisnici za koje su sredstva planirana
u posebnim Glavama, obvezni su dostaviti svoje financijske planove usuglašene s odobrenim sredstvima u
Proračunu u roku od 15 dana od dostave obavijesti.
Gradonačelnik u suradnji s pročelnikom za financije
i javne prihode utvrđuje mjesečno dodjelu sredstava u
skladu s likvidnošću proračuna i prenesenim obvezama
korisnika, do visine planirane u godišnjem planu
proračunskog korisnika.
Gradonačelnik ima pravo obustaviti od izvršenja
odluku koja je u suprotnosti sa Zakonom o proračunu i
Proračunom.
Članak 6.
Ukoliko se prihodi Proračuna ne ostvaruju planiranom dinamikom, prednost u izvršavanju obveza imat će
sredstva za redovnu djelatnost upravnih tijela Grada.
Tijela gradske uprave odgovorna su za prikupljanje
proračunskih prihoda i za potpunu i pravodobnu naplatu
prihoda na računu Proračuna u skladu sa zakonima i
propisima donesenim na temelju zakona te za izvršavanje
svih rashoda sukladno namjenama i iznosima utvrđenim
u Posebnom dijelu proračuna.
Pravne osobe – proračunski korisnici odgovorne su za
naplatu prihoda i primitaka u okviru svoje nadležnosti,
te za izvršavanje svih rashoda u skladu sa odobrenim
namjenama.
Strana 98 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Članak 7.
Sredstva raspoređena Posebnim dijelom Proračuna,
namijenjena za aktivnosti i projekte, te tekuće donacije
i potpore, raspoređuju se programski krajnjim korisnicima.
Financijski planovi svih korisnika proračuna sastavni
su dio Proračuna Grada Vodica. Proračunski korisnici
smiju preuzeti obveze najviše do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu Proračuna.
Članak 8.
Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun u
skladu sa zakonom i drugim propisima neovisno o visini
prihoda planiranih u Proračunu.
Proračunski korisnici – ustanove izuzeti su od obveze uplate ostvarenih vlastitih prihoda i namjenskih
prihoda i primitaka u Proračun jer nisu stvoreni informacijski preduvjeti za praćenje prihoda svojih korisnika
i izvršenje rashoda iz tih izvora.
Prihodi iz stavka 2. ovog članka planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika i uplaćuju
na njihov račun, a mogu se koristiti isključivo za namjene
utvrđene financijskim planovima. Proračunski korisnici
mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda
za čije su financiranje planirani prihodi iz stavka 2. ovog
članka isključivo do iznosa ostvarenih prihoda.
Proračunski korisnici obvezni su o ostvarenju
i trošenju prihoda iz stavka 2. ovog članka mjesečno
izvještavati Upravno tijelo nadležno za financije.
Članak 9.
Neraspoređeni dio proračuna čine sredstva
proračunske zalihe koja se koriste za financiranje
neplaniranih rashoda ili za namjene za koje se tijekom
godine pokaže da nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih
pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti,
te za druge nepredviđene rashode.
Visina proračunske pričuve u Proračunu za 2014.
godinu iznosi 150.000,00kn.
Gradonačelnik izvješćuje Gradsko vijeće mjesečno
o korištenju sredstava proračunske pričuve.
Članak 10.
Preuzimanje investicijskih obveza kod nabave roba
i usluga, te ustupanje radova, provodit će se u skladu
sa Zakonom o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13 i
143/13).
Članak 11.
Prava i obveze iz rada i po osnovi rada dužnosnika,
službenika i namještenika utvrđivat će se u skladu s
odlukama Gradskog vijeća, gradonačelnika, zakonskim
propisima i općim aktima.
Materijalna prava i naknade troškova zaposlenih,
naknada za korištenje godišnjeg odmora, otpremnine
za odlazak u mirovinu, slučaj smrti u obitelji, naknade
za duža bolovanja, putnih troškova i ostalih prava,
isplaćivat će se u skladu s propisima i planiranim sredstvima u Proračunu.
Članak 12.
Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji
djelokrug ili nadležnost proračunskog korisnika, zbog
čega se smanjuju sredstva, ili ako se ukine proračunski
korisnik, neutrošena sredstva za njegove rashode i izdatke prenose se u zalihu proračuna ili na proračunskog
korisnika koji preuzima njegove poslove.
Članak 13.
Plaćanje predujma moguće je samo i na temelju
prethodne suglasnosti gradonačelnika.
Članak 14.
Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se
oročavati kod poslovnih banaka, s tim da su sredstva oročena po uobičajenim tržnim uvjetima, te da
oročavanje ne ometa redovito izvršavanje proračunskih
izdataka.
Raspoloživim novčanim sredstvima na žiro-računu
Proračuna upravlja gradonačelnik.
Tijela gradske uprave upravljaju nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada koju posjeduju za obavljanje
poslova iz svojega djelokruga rada, sukladno općim
aktima Grada.
Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja nadležnih tijela gradske uprave.
Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne
imovine Grada vodi se u Upravnom odjelu nadležnom
za financije.
Članak 15.
Proračunski korisnik – primatelj donacije koji nije
iskoristio donaciju na način i pod uvjetima što ih je
utvrdio donator, mora u financijskom planu osigurati
prihode za donaciju čiji povrat zahtjeva donator. Za
navedena sredstva proračunskom korisniku će se umanjiti proračunska sredstva u godini u kojoj mora vratiti
primljenu donaciju.
Članak 16.
Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti
na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se
dokazuje obveza plaćanja. Pročelnik nadležnog tijela
gradske uprave odnosno osoba na koje je to pravo
preneseno mora prije isplate provjeriti i potpisati pravni
temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene
isprave.
Članka 17.
Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz Proračuna
bila nezakonita proračunski korisnik će izvršiti povrat
proračunskih sredstava u Proračun.
Članak 18.
Grad se može zadužiti dugoročno samo za investiciju
koja se financira iz Proračuna, a koju potvrdi Gradsko
vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade RH.
Članak 19.
Ukupna godišnja obveza zaduženja Proračuna Grada
može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini
koja prethodi godini u kojoj se zadužuje umanjenih za
prihode i primitke od domaćih i inozemnih pomoći,
sufinanciranje građana i zajmova.
U ovaj iznos uključuje se iznos anuiteta po kreditima,
obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih
jamstava, te neplaćene obveze iz prethodnih godina.
Tekuća otplata glavnice gradskog duga, te pripadajuća
kamata imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred
svim ostalim izdacima.
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 20.
Pravna osoba u većinskom vlasništvu Grada i
ustanova čije je osnivač Grad smiju se zadužiti samo uz
suglasnost Grada, sukladno pozitivnim propisima.
Članak 21.
Svi prijedlozi o povećanju i smanjenju izdataka iz
Posebnog dijela proračuna reguliraju se izmjenama i
dopunama proračuna, odnosno njegovim uravnoteženjem,
a podnosi se Gradskom vijeću na donošenje.
Iznimno, preraspodjela izdataka unutar istog razdjela
ili između razdjela, na razini rashodovne pozicije ne
može biti veća od 5% na teret sredstava utvrđenih na
rashodovnoj poziciji koja se umanjuje i istu odobrava
gradonačelnik.
Gradonačelnik o preraspodjeli izvještava Gradsko
Vijeće u zakonom propisanom roku.
Proračunske stavke za otplatu glavnice i kamate
javnog duga mogu se izvršavati u iznosima iznad
planiranih.
Članak 22.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju
se uplatiteljima na teret tih prihoda. Pogrešno ili više
uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju
se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna. Rješenje o
povratu sredstava donosi Upravno tijelo nadležno za
financije na temelju dokumentiranog zahtjeva kojeg potpisuje pročelnik tijela gradske uprave u čijoj nadležnosti
je naplata tih prihoda.
Članak 23.
Proračun se izvršava do 31. prosinca 2014.gpdine.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31.
prosinca 2014.godine, podmirit će se iz proračuna naredne fiskalne godine.
Ostvareni namjenski prihodi i primici koji neće biti
iskorišteni do 31. prosinca 2014.godine, prenose se u
proračun za narednu godinu.
IV. ZAKLJUČNA ODREDBA
Članak 24.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije»,
a primjenjivat će se od 01. siječnja 2014. godine.
Klasa: 400-08/13-01/07
Urbroj.: 2182/04-03/01-13-1
Vodice, 17. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
108
Na temelju članka 3., 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95,
109/95 - uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - uredba, 178/04,
Broj 14 - Strana 99
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i
94/13) i članka 30. stavka 26. i 27. Statuta Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
9/09, 9/11 i 4/13), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 6.
sjednici, od 17. prosinca 2013. godine, donosi
ODLUKU
o komunalnim djelatnostima na području
Grada Vodica
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o komunalnim djelatnostima na području
Grada Vodica (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Grada
Vodica, način obavljanja komunalnih djelatnosti, uvjeti
i mjerila za provedbu postupka povjeravanja komunalnih djelatnosti putem javnog natječaja odnosno putem
koncesije, te druga pitanja od značaja za obavljanje
komunalnih djelatnosti na području Grada Vodica.
II. KOMUNALNE DJELATNOSTI
Članak 2.
Komunalne djelatnosti u smislu ove odluke su:
1. prijevoz putnika u javnom prometu,
2. održavanje čistoće,
3. tržnica na malo,
4. održavanje nerazvrstanih cesta
5. održavanje javnih površina
6. održavanje groblja, krematorija i prijevoz
pokojnika
7. obavljanje dimnjačarskih poslova,
8. odlaganje komunalnog otpada i
9. javna rasvjeta.
Svaka od navedenih djelatnosti iz prethodnog stavka
propisana je i definirana odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Članak 3.
Osim komunalnih djelatnosti navedenih u članku 1.
određuju se i slijedeće djelatnosti:
1. pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i
sabirnih jama,
2. obavljanje poslova premještanja nepropisno
zaustavljenih vozila na području Grada Vodica,
3. dezinsekcija i preventivna deratizacija javnih
površina i djelatnost skupljanja-hvatanja i zbrinjavanja,
eutanazije i ukopa pasa lutalica i mačaka i lešina drugih
životinja
4. održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta
u smislu njihovog interventnog održavanja (žurnog
otklanjanja štete),
5. održavanje javnih površina u smislu održavanja
i čišćenja javnih zdenaca (bunara),
6. održavanje nerazvrstanih cesta u smislu
označavanja horizontalne i vertikalne signalizacije,
7. prigodno ukrašavanje grada.
Strana 100 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Članak 4.
Sredstva za obavljanje komunalnih i ostalih djelatnosti iz članka 2. i 3. ove odluke osiguravaju se iz cijene
komunalne usluge, komunalne naknade, komunalnog
doprinosa, Proračuna Grada i drugih izvora utvrđenih
posebnim propisima.
Sredstvima komunalne naknade sufinancirat će se i
redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe i Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Vodice“.
2. KOMUNALNE DJELATNOSTI TEMELJEM
UGOVORA O KONCESIJI
III. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH
DJELATNOSTI
Članak 7.
U Gradu Vodicama na temelju Ugovora o koncesiji
obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:
1. pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i
sabirnih jama,
2. obavljanje dimnjačarskih poslova,
3. obavljanje poslova premještanja nepropisno
zaustavljenih vozila na području Grada Vodica i
4. odlaganje komunalnog otpada.
Članak 5.
Na području Grada Vodica komunalne djelatnosti
obavljaju:
1. trgovačka društva u vlasništvu Grada Vodica,
2. pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji i
3. pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.
Članak 8.
Postupak davanja koncesije započinje danom slanja
na objavu Obavijesti o namjeri davanja koncesije u
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike
Hrvatske od strane izvršnog tijela Grada Vodica, a
završava izvršnošću Odluke o davanju koncesije ili
odluke o poništenju postupka davanja koncesije koju
donosi Gradsko vijeće Grada Vodica.
1. TRGOVAČKA DRUŠTVA
Članak 6.
Putem komunalnih društava, a temeljem vlasničkog
udjela Grada Vodica obavljaju se sljedeći poslovi:
- prijevoz putnika u javnom prometu – razumijeva
se prijevoz putnika na linijama unutar zone koje utvrđuju
jedinice lokalne samouprave, za čija područja se prijevoz
odvija, osim prijevoza željeznicom koji se utvrđuje
posebnim propisima,
- održavanje čistoće - čišćenje javnih površina
te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena
odlagališta utvrđena prema posebnim propisima,
- tržnica na malo – razumijeva se upravljanje i
održavanje prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u
vlasništvu jedinica lokalne samouprave, tj. pomorskom
dobru, u kojima se u skladu s tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim
proizvodima (ribarnica),
- održavanje nerazvrstanih cesta – podrazumijeva
održavanje istih cesta sukladno Zakonu o cestama i
Odluci Grada o nerazvrstanim cestama, kao i Zakonu o
komunalnom gospodarstvu i ovoj odluci,
- održavanje javnih površina – podrazumijeva
održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza,
pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova,
parkova, dječjih igrališta i slično,
- održavanje groblja, krematorija i prijevoz
pokojnika razumijeva održavanje prostora i zgrada
za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop
i kremiranje pokojnika, kao i preuzimanje i prijevoz
umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju
ili krematoriju.
Komunalni poslovi iz prethodnog stavka obavljaju
se sukladno ovoj odluci, posebnim propisima kojima
se regulira obavljanje pojedine komunalne djelatnosti,
odlukama Gradskog vijeća donesenim sukladno tim
propisima, na temelju društvenih ugovora, izjava ili
ugovora, ostalih propisa ili akata usvojenih od nadležnih
tijela komunalnih društava.
Članak 9.
Pripremne radnje za davanje koncesije provodi davatelj koncesije, a to su:
- Imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju
(gradonačelnik imenuje stručno povjerenstvo za koncesiju. Stručno povjerenstvo se sastoji od neparnog broja
članova kojih ne smije biti više od 7. Grad Vodice je
dužan obavijestiti Ministarstvo nadležno za financije o
namjeri osnivanja povjerenstva, jer navedeno tijelo ima
pravo imenovati svog predstavnika. Zadaci stručnog
povjerenstva propisani su Zakonom o komunalnom
gospodarstvu),
- Izrada studije opravdanosti davanja koncesije
(posebno se uzima u obzir javni interes, utjecaj i zaštita
okoliša, zaštita prirode i kulturnih dobara, financijske
učinke koncesije na proračun i usklađenost s gospodarskim razvojnim planovima Grada Vodica)
- Procjena vrijednosti koncesije (za javne usluge
i javne radove primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj
nabavi)-(NN, br. 90/11 i 83/13),
- Izrada dokumentacije za nadmetanje (dokumentacija za nadmetanje sadrži oblik ponude, sadržaj ponude,
rok valjanosti ponude, opis predmeta koncesije, nacrt
ugovora o koncesiji, uvjete i dokaze koje su ponuditelji
obvezni dostaviti uz ponude u svrhu dokazivanja sposobnosti, rok za donošenje odluke za odabir, jamstvo za
ozbiljnost ponude, te ostalo sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, tj. Zakonu o javnoj nabavi)
- Sve ostalo potrebno sukladno Zakonu o koncesijama (NN, br. 143/12) i posebnih propisa kojima se
pobliže uređuje pojedina vrsta koncesije.
Članak 10.
Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje
gradonačelnik, a mora sadržavati sljedeće podatke:
1. Naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu
elektroničke pošte Grada Vodica;
2. a) vrstu i predmet koncesije,
b) prirodu i opseg djelatnosti koncesije,
c) mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
koncesije,
d) rok trajanja koncesije,
e) procijenjenu vrijednost koncesije,
3. a) rok za dostavu ponuda
b) adresu na koju se moraju poslati ponude,
c) jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude
moraju biti napisane,
d) mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda,
4. razloge isključenja ponuditelja,
5. uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i
stručne sposobnosti u skladu s odredbama posebnog
zakona te dokaze i podatke kojima gospodarski subjekti
dokazuju ispunjenje tih uvjeta,
6. vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude
koju su dužni dostaviti,
7. kriterij za odabir ponude,
8. naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbi
te podatke o rokovima za podnošenje žalbe, te
9. ostale podatke u skladu s posebnim zakonom.
Obavijest o namjeri davanja koncesije i ispravak
obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljuju se
u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike
Hrvatske, a nakon toga, neizmijenjenog sadržaja,
mogu biti objavljene i u ostalim sredstvima javnog
priopćavanja i na internetskoj stranici davatelja koncesije, s navedenim datumom objave u Elektroničkom
oglasniku javne nabave.
Članak 11.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja je opći
akt kojeg donosi Gradsko vijeće na prijedlog stručnog
povjerenstva za koncesiju, a nakon ocjene pristiglih
ponuda za davanje koncesije i u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i kriterijima za odabir najpovoljnije
ponude.
Kriteriji na kojima davatelj koncesije temelji odabir
najpovoljnije ponude jesu:
1. u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude sa
stajališta Grada Vodica kriteriji vezani uz predmet koncesije, kao što su:
- kvaliteta (tehničko dostignuće, estetske, inovacijske, funkcionalne i ekološke osobine, operativni
troškovi i troškovi upravljanja, ekonomičnost, servisiranje i tehnička pomoć nakon isporuke, datum isporuke i
rokovi isporuke ili rokovi završetka radova, cijena usluge
za krajnje korisnike, visina naknade za koncesiju)
2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.
Ovisno o ciljevima koji se žele postići, davatelj koncesije odlučuje koje će kriterije primijeniti.
Članak 12.
Odluka o davanju koncesije sadrži:
1. naziv davatelja koncesije,
2. broj odluke i datum donošenja odluke,
3. naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja,
4. osnovna prava i obveze davatelja koncesije i
koncesionara,
5. vrstu i predmet koncesije,
6. prirodu i opseg te mjesto, odnosno područje
obavljanja koncesije,
7. rok na koji se daje koncesija,
Broj 14 - Strana 101
8. posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije
mora udovoljavati odabrani ponuditelj, odnosno podnositelj zahtjeva,
9. iznos naknade za koncesiju ili osnovu za
utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će koncesionar plaćati,
10. rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponuditelj,
odnosno podnositelj zahtjeva obvezan sklopiti ugovor
o koncesiji s davateljem koncesije,
11. obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg
ponuditelja,
12. uputa o pravnom lijeku,
13. potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije i
14. ostalo.
Na temelju odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, ugovor o koncesiji sklapa Gradonačelnik.
Rok za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja mora biti primjeren, a ako u dokumentaciji
za nadmetanje nije naveden tada iznosi 30 dana počevši
od dana za dostavu ponuda.
Produženje roka i mogućnost žalbe definirani su Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o javnoj
nabavi i Zakonu o koncesijama.
Davatelj koncesije ne smije potpisati ugovor o
koncesiji prije isteka roka mirovanja, koji iznosi 15
(petnaest) dana od dana dostave preslike zapisnika o
pregledu i ocjeni ponuda i odluke o davanju koncesije
svakom ponuditelju.
Članak 13.
Davatelj koncesije poništit će postupak davanja koncesije nakon isteka roka za dostavu ponude u sljedećim
slučajevima:
1. ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile
poznate prije pokretanja postupka davanja koncesije,
dovele do neobjavljivanja obavijesti o namjeri davanja
koncesije ili do sadržajno bitno drugačije dokumentacije
za nadmetanje i/ili obavijesti o namjeri davanja koncesije, ili
2. ako nema pristiglih ponuda do isteka roka za
dostavu ponuda, ili
3. ako nakon isključenja ponuda u postupku davanja
koncesije ne preostane nijedna valjana ponuda, ili
4. u ostalim slučajevima određenim posebnim propisima.
Davatelj koncesije može poništiti postupak davanja
koncesije ako je do isteka roka za dostavu ponude pristigla samo jedna ponuda, odnosno ako nakon isključenja
ponuda u postupku davanja koncesije preostane samo
jedna prihvatljiva ponuda.
U slučaju postojanja razloga navedenih u stavku 1.
i 2. ovog članka, odluku o poništenju postupka davanja
koncesije donosi davatelj koncesije.
Odluku o poništenju postupka davanja koncesije, s
preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, davatelj
koncesije dužan je svakom ponuditelju bez odgode
dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili na
drugi način kojim će se dostava moći dokazati.
Danom dostave odluke o poništenju postupka davanja
koncesije svakom ponuditelju počinje teći rok od 10/5
Strana 102 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
dana za pokretanje postupka pravne zaštite, u skladu s
propisima kojima se uređuje javna nabava.
Novi postupak davanja koncesije može se pokrenuti
nakon što odluka o poništenju postupka davanja koncesije postane konačna.
Članak 14.
Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:
1. djelatnost za koju se koncesija daje,
2. rok na koji se koncesija daje,
3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,
4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
5. prava i obveze davatelja koncesije,
6. prava i obveze koncesionara,
7. jamstava i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja koncesionara,
8. način prestanka koncesije,
9. ugovorne kazne i
10. ostalo.
Članak 15.
Ugovor iz članka 12. može se sklopiti najdulje na
vrijeme od 4 (četiri) godine.
(Zakon dozvoljava na/do 30 god.)
Članak 16.
Koncesionar je dužan plaćati naknadu za koncesiju u
iznosu i na način kako je određeno ugovorom o koncesiji
osim ako plaćanje naknade za koncesiju nije ekonomski
opravdano. Novčana naknada može biti određena kao
stalan jednak iznos i/ili kao varijabilni iznos. Visina naknade za koncesiju određuje se ovisno o vrsti djelatnosti,
roku trajanja koncesije, poslovnom riziku i očekivanoj
dobiti, opremljenosti i površini općeg odnosno javnog
dobra.
Ugovorom o koncesiji može se ugovoriti i promjena
visine naknade za koncesiju što se naznačuje u dokumentaciji za nadmetanje. Za vrijeme trajanja ugovora
o koncesiji davatelj koncesije ne smije propisivati niti
ugovarati s koncesionarom bilo koji oblik kompenzacije
u zamjenu za plaćanje naknade za koncesiju. Naknada
za koncesiju uplaćuje se u proračun Grada Vodica, a
koristi se za građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture.
Članak 17.
Koncesija prestaje:
- ispunjenjem zakonskih uvjeta,
- raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog interesa,
- sporazumnim raskidom o ugovora koncesiji,
- jednostranim raskidom ugovora o koncesiji,
- pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor
o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava,
- u slučajevima određenima ugovorom o koncesiji
i
- u slučajevima određenim posebnim zakonom.
Davatelj koncesije je dužan prije isteka tekuće kalendarske godine izraditi Godišnji plan davanja koncesija za
iduću godinu, koji Plan donosi gradonačelnik Grada, kao
i Srednjoročni (trogodišnji) plan, koji donosi Gradsko
vijeće Grada.
Na sva druga pitanja u svezi s koncesijama, osobito
pitanje pravne zaštite i nadzora, koja nisu uređena ovom
Odlukom, primjenjuje se Zakon o koncesijama i Zakon
o javnoj nabavi.
3. KOMUNALNE DJELATNOSTI KOJE SE
OBAVLJAJU TEMELJEM PISANOG UGOVORA
Članak 18.
Komunalne djelatnosti koje se u Gradu Vodicama
mogu obavljati temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova i koje se financiraju isključivo iz njezina
proračuna su:
1. javna rasvjeta,
2. dezinsekcija i preventivna deratizacija javnih
površina i djelatnost skupljanja-hvatanja i zbrinjavanja,
eutanazije i ukopa pasa lutalica i mačaka i lešina drugih
životinja,
3. održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta
u smislu njihovog interventnog održavanja (žurnog
otklanjanja štete),
4. održavanje javnih površina u smislu održavanja
i čišćenja javnih zdenaca (bunara),
5. održavanje nerazvrstanih cesta u smislu
označavanja horizontalne i vertikalne signalizacije i
6. prigodno ukrašavanje grada.
Članak 19.
Odluku o provedbi javnog natječaja ili prikupljanja
ponuda za povjeravanje određenih komunalnih poslova
na temelju ugovora donosi gradonačelnik.
Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo u
sastavu od 3 člana koje imenuje gradonačelnik.
Nakon provedenog postupka Gradsko vijeće donosi
odluku o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će se
povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju
ugovora.
Ugovor o povjeravanju određenih komunalnih
poslova može se sklopiti najdulje na vrijeme od 4 (četiri)
godine.
Članak 20.
Postupak povjeravanja obavljanja komunalnih
poslova na temelju pisanog ugovora provodi se:
- prikupljanjem ponuda,
- javnim natječajem.
Članak 21.
Poziv na javni natječaj ili prikupljanje ponuda mora
sadržavati slijedeće uvjete i mjerila:
1. djelatnost za koju se sklapa ugovor,
2. vrijeme za koje se sklapa ugovor,
3. vrstu i opseg poslova,
4. način određivanja cijene za obavljanje poslova te
način i rok plaćanja,
5. jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora,
6. način i vrijeme te rok za podnošenje ponuda,
7. rok važenja ponuda,
8. isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,
9. mjesto i vrijeme održavanja sjednice Povjerenstva
za otvaranje ponuda,
10. uvjeti za odabir najpovoljnije ponude.
Oglas o javnom natječaju objavljuje se u javnom
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
glasilu, a nakon toga, neizmijenjenog sadržaja, na web
stranici Grada Vodica s navedenim datumom objave u
javnom glasilu.
Članak 22.
Ponude se podnose u pisanom obliku u zapečaćenim
omotnicama, s nazivom i adresom naručitelja i ponuditelja te s naznakom „Ne otvaraj - ponuda za obavljanje
komunalne djelatnosti“.
Ponuda se dostavlja osobno putem urudžbenog
zapisnika ili poštom na adresu Grad Vodice, Ive Čače
8, 22 211 Vodice.
Na natječaju mogu sudjelovati sve pravne osobe sa
sjedištem na području Republike Hrvatske, odnosno
fizičke osobe hrvatski državljani, s prebivalištem na
području Republike Hrvatske.
Članak 23.
Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude jesu:
1. Sposobnost ponuditelja utvrđena temeljem dokumentacije iz općeg dijela ponude.
2. Najniža ponuđena cijena uz iste ponudbene uvjete.
Članak 24.
Javni natječaj treba sadržavati najmanje sljedeće
uvjete odnosno dokaze koje uz ponudu trebaju dostaviti
ponuditelji:
1. Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački),
strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili
odgovarajuću potvrdu, koji ne smiju biti stariji od tri
mjeseca do dana slanja objave natječaja,
2. Dokumente o financijskoj stabilnosti i pri čemu
se može zahtijevati jedan ili više sljedećih dokaza:
- bilancu, račun dobiti i gubitka, odnosno
odgovarajući financijski izvještaj, ako je njihovo objavljivanje propisano u zemlji sjedišta gospodarskog
subjekta,
- dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta,
- izvješće ili izjavu o ukupnom prihodu gospodarskog subjekta i, po potrebi, o ostvarenom prihodu
gospodarskog subjekta za područje njegove djelatnosti u
koje spada predmetna nabava, i to za razdoblje od jedne
do najviše tri posljednje dostupne financijske godine, ili
za kraće razdoblje djelatnosti u slučaju da gospodarski
subjekt ne posluje u tom razdoblju.
3. Izjava o nekažnjavanju sa ovjerenim potpisom
kod javnog bilježnika ne starija od tri mjeseca i to da
gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna
osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih
djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje
mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti,
zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita,
prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom
poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog
novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema
propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta,
Broj 14 - Strana 103
4. Potvrda Porezne uprave koja ne smije biti starija
od 30 dana od dana objave natječaja kojom ponuditelj
dokazuje da je uplatio sve dospjele porezne obveze i
doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga
javna davanja,
5. Reference ponuditelja za obavljanje komunalne
djelatnosti koja je predmet natječaja (oprema, poslovni
prostor, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi),
6. Jamstva (za ozbiljnost ponude i za dobro izvršenje
posla tijekom trajanja ugovora).
U slučaju zajedničke ponude svi članovi zajednice
ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati uvjete za
pravnu i poslovnu sposobnost, te uvjete nekažnjavanja,
kao i uvjete za financijsku i tehničku sposobnost sukladno propisima o javnoj nabavi.
Članak 25.
Na temelju odluke Gradskog vijeća Grada Vodica o
izboru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova
Ugovor iz članka 19. stavak 4. ove odluke zaključuje
gradonačelnik Grada Vodica.
Protiv Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalnih poslova žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti
upravni spor.
Članak 26.
Na temelju odluke iz prethodnog članka, gradonačelnik
sklapa ugovor o povjeravanju određenih komunalnih
poslova koji obavezno sadrži:
- djelatnost za koju se sklapa ugovor,
- vrijeme na koje se sklapa ugovor,
- vrstu i opseg poslova,
- način određivanja cijene za obavljanje poslova,
te način i rok plaćanja,
- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.
Članak 27.
Obim poslova određuje se za svaku kalendarsku
godinu u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima
financiranja prema Programima održavanja komunalne
infrastrukture koji donosi Gradsko vijeće.
U slučaju povećanja ili smanjenja opsega komunalnih
poslova ili cijene, u tijeku roka na koji je sačinjen ugovor,
sporazumno će se sačiniti aneks ugovora.
Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge prema
dostavljenim računima o izvršenim poslovima, koje
ovjerava osoba naručitelja koja vrši nadzor nad obavljanjem poslova.
IV. PROMJENA CIJENE OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI
Članak 28.
Pravne ili fizičke osobe - isporučitelji komunalnih
usluga koji obavljaju komunalne djelatnosti iz članka
2. ove odluke, dužni su pri svakoj eventualnoj promijeni cijene, odnosno tarife svojih usluga izvršiti prijavu
cjenika, odnosno zatražiti suglasnost gradonačelnika
najkasnije 30 dana prije njene promjene.
U prvoj godini ugovorena cijena se ne smije mijenjati.
Gradonačelnik je dužan dati svoju suglasnost u roku
Strana 104 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
od 15 (petnaest) dana od dana dostave prijave cjenika, u
suprotnom smatrat će se da je suglasnost dana.
Ukoliko gradonačelnik donese negativno mišljenje
o predloženom cjeniku komunalnih usluga, isti se ne
može primjenjivati.
Prijava cjenika iz stavka 1. ovog članka obavezno
sadrži:
- vrstu komunalne usluge, te način obračuna i
plaćanja usluge,
- strukturu postojeće cijene komunalne usluge,
- predloženu novu cijenu usluge i njezinu strukturu,
- postotak promjene cijene u odnosu na postojeću
cijenu,
- razloge za promjenu cijene s detaljnim
obrazloženjem i kalkulacijom,
- dan primjene nove cijene.
Prije davanja svoje predmetne suglasnosti,
gradonačelnik je obvezan zatražiti mišljenje tijela
za zaštitu potrošača, sukladno propisima o njihovoj
zaštiti.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 29.
Komunalne i ostale djelatnosti iz članka 2. i članka
3. ove odluke, koje su povjerene trgovačkom društvu
u vlasništvu Grada Vodica, mogu se obavljati i putem
koncesije, a djelatnosti koje se obavljaju putem koncesije
mogu se povjeriti trgovačkom društvu u vlasništvu Grada
Vodica, o čemu će sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i drugim propisima, posebnu odluku donijeti
Gradsko vijeće Grada Vodica.
109
Na temelju članka 30. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
09/09, 9/11 i 4/13), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 6.
sjednici, od 17. prosinca 2013. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni
Odluke
o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Vodica
Članak 1.
U Odluci Grada Vodica o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
3/12, 8/12, 4/13 i 8/13) mijenja se Tabela koja je sastavni dio Odluke i to točka 1., alineja 1. Tabele koja
sada glasi:
“financijska djelatnost, djelatnost
osiguranja i marketinga
1,5“.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave
u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”, a
primjenjuje se od 01. siječnja 2014.godine.
KLASA: 372-03/13-01/34
UR.BR.: 2182/04-05/01-1
Vodice, 17. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
Članak 30.
Razvojni programi komunalnih djelatnosti Grada
Vodica donose se na temelju smjernica i plana razvoja
koje donosi Gradsko vijeće.
Članak 31.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaju važiti Odluka o komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, br. 06/98), Odluka o koncesijama za obavljanje komunalnih djelatnosti („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 02/10, 06/10,
04/11 i 10/13) i Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju ugovora („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, br. 02/10 i 04/13).
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 363-02/13-01/204
URBROJ: 2182/04-01/01-13-1
Vodice, 17. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
110
Na temelju članka 109. Zakona o cestama („Narodne
novine“, br. 84/11, 22/13 i 54/13) i članka 30. Statuta
Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, br. 9/09, 9/11 i 4/13), Gradsko vijeće Grada
Vodica, na 6. sjednici, od 17. prosinca 2013.godine,
donosi
ODLUKU
o nerazvrstanim cestama
I.OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se odlukom uređuje upravljanje, građenje,
rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na
području Grada Vodica (u daljnjem tekstu: Grad), kontrola i nadzor nad izvođenjem radova na nerazvrstanim
cestama, te mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta.
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 2.
Nerazvrstana cesta na području Grada je javno dobro
u općoj uporabi u vlasništvu Grada.
Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz vlasništva
Grada niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim
prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina
sukladno odluci gradonačelnika Grada Vodica (u daljnjem tekstu: gradonačelnik), pod uvjetom da ne ometaju
odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste.
Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati na korištenje sukladno
općem aktu o uvjetima i naknadama za postavljanje
privremenih objekata i reklamnih predmeta, ako se time
ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka
i održavanje nerazvrstane ceste.
Nekretninu koja je izvlaštenjem, pravnim poslom ili
na drugi način postala vlasništvo Grada, a lokacijskom
dozvolom je predviđena za građenje nerazvrstane ceste,
Grad ne smije otuđiti.
Članak 3.
Kada je na području Grada trajno prestala potreba
korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog dijela, može
joj se ukinuti status javnog dobra u općoj upotrebi, a
nekretnina kojoj prestaje taj status postaje vlasništvo
Grada.
Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste ili njezina dijela donosi Gradsko
vijeće Grada Vodica.
Članak 4.
Pod nerazvrstanim cestama, u smislu ove odluke,
razumijevaju se naročito:
- ceste koje povezuju područja unutar Grada,
- pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih građevina i
- druge ceste na području Grada.
Članak 5.
Nerazvrstanu cestu čine:
- cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s nerazvrstane
ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak,
propust, tunel, galerija, potporni i obložni zid, pothodnik,
nathodnik i slično), nogostup, biciklističke staze te sve
prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu
(zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta,
stajališta javnog prijevoza i slično),
- građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u
površini koju čine površina zemljišta na kojoj prema projektu treba izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina,
površina zemljišnog pojasa te površina zemljišta na
kojima su prema projektu ceste izgrađene ili se trebaju
izgraditi građevine za potrebe održavanja ceste i pružanja
usluga vozačima i putnicima (objekti za održavanje
cesta, upravljanje i nadzor prometa, benzinske postaje,
servisi i drugo),
- zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za
nesmetano održavanje ceste prema projektu ceste,
- prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa,
Broj 14 - Strana 105
- javna rasvjeta u funkciji nerazvrstane ceste i oprema
ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od
buke, uređaji za naplatu parkiranja i slično).
Članak 6.
Odredbe ove odluke na odgovarajući se način
primjenjuju i na održavanje i zaštitu drugih javno prometnih površina na području Grada.
Javno prometne površine, u smislu stavka 1. ovoga
članka, jesu: pješačke zone, pješački prolazi, trgovi,
javna stepeništa i druge javno prometne površine u suglasju sa odlukom kojom se uređuje komunalni red.
II. UPRAVLJANJE NERAZVRSTANIM CESTAMA
Članak 7.
Grad upravlja nerazvrstanim cestama.
Predmetno upravljanje iz stavka 1. ovoga članka
obavlja se putem Upravnog odjela za komunalnovodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo (u daljnjem
tekstu: Odjel), kao i trgovačkih komunalnih društava
u vlasništvu Grada, odnosno drugih pravnih i fizičkih
osoba kojima Grad povjeri obavljanje predmetnih komunalnih poslova.
Odjel vodi jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim
cestama na području Grada, u suglasju sa podzakonskim
propisom kojima se uređuje sadržaj i način vođenja jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama.
Poslove knjigovodstvenog evidentiranja nerazvrstanih cesta kao imovine Grada, te poslove u svezi stjecanja
stvarnih prava na nerazvrstanim cestama, kao i poslove
evidentiranja nerazvrstanih cesta kod nadležnog ureda
za katastar i upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige,
obavljaju nadležni upravni odjeli Grada.
Članak 8.
Poslovi upravljanja nerazvrstanim cestama, u smislu
ove odluke, razumijevaju se naročito:
građenje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i
- održavanje nerazvrstanih cesta.
1. Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta
Članak 9.
Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta
obuhvaćaju naročito:
- ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
- ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopuštena
gradnja i uporaba građevine sukladno propisima,
- ustupanje radova na izmještanju komunalne i druge
infrastrukture,
- ustupanje geodetskih radova,
- ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
- ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju nerazvrstane ceste te dijelova nerazvrstane ceste i objekata
na korištenje i održavanje,
- investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
- ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne
Strana 106 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
uvjete kojima nerazvrstana cesta mora udovoljiti u
pogledu sigurnosti prometa i
- druge zakonom propisane poslove.
Članak 10.
Prije izdavanja odgovarajućeg akta na temelju kojeg
je dopušteno građenje i rekonstrukcija nerazvrstane
ceste, te za građenje odnosno rekonstrukciju komunalnih
i drugih instalacija i uređaja unutar građevine nerazvrstane ceste, posebne prometne uvjete izdaje Ministarstvo
unutarnjih poslova, Policijska uprava Šibensko-kninska,
u slučajevima kada je izdavanje takvog mišljenja propisano posebnim propisima.
Članak 11.
Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste predviđa i građenje ili rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija i uređaja unutar građevine
nerazvrstane ceste, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te instalacije i uređaje.
Troškove izrade tehničke dokumentacije te troškove
građenja ili rekonstrukcije instalacija i uređaja iz stavka
1. ovoga članka, snosi investitor odnosno vlasnik tih
instalacija i uređaja.
2. Održavanje nerazvrstanih cesta
Članak 12.
Održavanje nerazvrstanih cesta je komunalna djelatnost.
Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta obavljaju se
sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo i zakonu kojim se uređuju ceste kao i sukladno
odluci Grada kojom se regulira obavljanje komunalnih
djelatnosti.
Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta obavljaju
se sukladno godišnjem programu kojim se utvrđuje
održavanje komunalne infrastrukture, a koji donosi
Gradsko vijeće Grada Vodica.
Revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih
komunalnih ili drugih instalacija i uređaja ugrađenih u
cestovnu građevinu nerazvrstane ceste dužan je održavati
vlasnik tih instalacija i uređaja.
Članak 13.
Pod poslovima održavanja nerazvrstanih cesta razumijevaju se naročito:
- planiranje, održavanja i mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta i prometa na njima,
- redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih
cesta,
- ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja
nerazvrstanih cesta,
- stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova na održavanju nerazvrstanih
cesta,
- ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole
kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova na
održavanju nerazvrstanih cesta.
Članak 14.
Pod poslovima redovitog održavanja nerazvrstanih
cesta razumijevaju se naročito:
- ophodnja,
- redovito praćenje stanja nerazvrstanih cesta,
- stručni pregled stanja cestovnih objekata,
- obnavljanje, zamjenu i pojačanje donjeg stroja
kolnika i kolničke konstrukcije većeg opsega,
- obnavljanje i zamjenu završnog sloja kolničke
konstrukcije većeg opsega,
- mjestimične popravke završnog sloja kolničke
konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena te nosivog sloja kolničke konstrukcije
i posteljice,
- mjestimične popravke dijelova cestovne građevine
(most, propust, pothodnik, potporni i obložni zid i sl.),
- čišćenje i uklanjanje odronjenih i drugih materijala
sa nerazvrstane ceste,
- čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju na nerazvrstanoj cesti,
- zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka,
- uništenje nepoželjne vegetacije,
- uređenje bankina,
- popravak, zamjena i obnova vertikalne i horizontalne signalizacije i opreme,
- održavanje svjetlosne signalizacije,
- hitni popravci i intervencije u svrhu uspostavljanja
prometa i privremene regulacije prometa nastalih uslijed
nepredvidljivih okolnosti,
- osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima (u
daljnjem tekstu: zimska služba).
Članak 15.
Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito
opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti moraju se obaviti
u najkraćem roku uporabom materijala koji kvalitetom
odgovara prometno tehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste.
Ako popravak nerazvrstane ceste nije moguće izvesti uporabom materijala iz stavka 1. ovoga članka,
nerazvrstana cesta mora se privremeno popraviti drugim
materijalom, dok se ne steknu uvjeti za izvođenje radova
u smislu stavka 1. ovoga članka.
Članak 16.
Zimska služba obuhvaća radove neophodne za
održavanje prohodnosti nerazvrstane ceste, te sigurnosti
odvijanja prometa.
Nerazvrstana cesta, u smislu ove odluke, smatra
se prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega
omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske
opreme.
Članak 17.
Radi provedbe zimske službe, gradonačelnik donosi
Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u
zimskom razdoblju, u suglasju s operativnim programima održavanja javnih cesta te operativnim programom
održavanja drugih javnih i javno - prometnih površina
u zimskim uvjetima u Gradu (u daljnjem tekstu: Operativni program).
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 107
III. MJERE ZA ZAŠTITU NERAZVRSTANIH
CESTA
cestama i ovom odlukom.
Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa
na njoj, na nerazvrstanoj cesti je zabranjeno naročito:
- oštetiti, ukloniti, premjestiti, sakriti ili na bilo koji
drugi način izmijeniti postojeće stanje prometne signalizacije, prometnu opremu te cestovne uređaje,
- trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi način
smetati posjed nerazvrstane ceste ili njezinog dijela,
- dovoditi oborinsku vodu, otpadne vode i ostale
tekućine,
- sprječavati otjecanje voda s nerazvrstane ceste,
- vući stabla i dijelove stabla te drugi materijal ili
predmete,
- postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge
nasade,
- odlagati drvnu masu, ostale materijale ili druge
predmete,
- postavljati nadgrobne ploče i ostala spomen
obilježja,
- postavljati transparente, plakate i druge oblike
obavještavanja odnosno oglašavanja bez odobrenja
Odjela,
- rasipati materijal, nanositi blato, ulje ili na drugi
način onečišćavati nerazvrstanu cestu,
- odlagati snijeg ili led,
- obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na
njoj.
Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa
na njoj, u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste zabranjeno
je naročito:
- postavljati i koristiti svjetla ili svjetlosne uređaje
koji mogu ugroziti sigurnost prometa,
- namjerno paliti vatru i korov,
- puštati domaće životinje bez nadzora,
- ostavljati snijeg ili led koji može skliznuti na nerazvrstanu cestu,
- postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge
nasade koji onemogućavaju preglednost,
- ostavljati drveće i druge predmete i stvari koje mogu
pasti na nerazvrstanu cestu,
- obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na
njoj.
Pravna osoba koja održava nerazvrstanu cestu mora
bez odgode, nakon saznanja, s ceste ukloniti sve zapreke
ili druge posljedice zabranjenih radnji, koje bi mogle
oštetiti nerazvrstanu cestu, ugroziti, ometati ili smanjiti
sigurnost prometa na nerazvrstanoj cesti.
Ako pravna osoba koja održava nerazvrstanu cestu ne
može zapreku ili nastalo opasno mjesto na nerazvrstanoj
cesti ukloniti odmah, do njezinog uklanjanja mora je
osigurati propisanom prometnom signalizacijom te o
zapreci i ostalim posljedicama zabranjenih radnji bez
odgode obavijestiti nadležno tijelo iz članka 41. ove
odluke.
Članak 21.
Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo za promet
vozilima, a u druge svrhe samo u slučajevima, na način
i pod uvjetima propisanim zakonom kojim se uređuju
ceste, zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na
Članak 22.
Na nerazvrstanoj cesti zabranjeno je poduzimati bilo
kakve radove ili radnje, ukoliko za to ne postoji prethodno pisano odobrenje Odjela, odnosno komunalnog
redarstva Grada.
Članak 18.
Operativni program iz članka 17. ove odluke naročito
sadrži:
- mjesto pripravnosti zimske službe,
- stupnjeve pripravnosti usklađene sa stupnjevima
pripravnosti utvrđenim za javne ceste,
- potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala
za posipavanje i njihov razmještaj, redoslijed i prioritet
izvođenja radova,
- dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti,
- nadzor i kontrolu provođenja zimske službe,
- uvjete kada se zbog sigurnosti prometa isti
ograničava ili zabranjuje za pojedine vrste vozila,
- procjenu troškova zimske službe,
- obavješćivanje o stanju i prohodnosti cesta.
Članak 19.
Pod radovima održavanja nerazvrstane ceste u zimskim uvjetima razumijevaju se naročito:
- pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,
- organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo
označavanje,
- zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih
nanosa i zapuha,
- čišćenje snijega s kolnika, nogostupa i prometne
signalizacije,
- uklanjanje posutog pijeska,
- obilježavanje rubova kolnika,
- osiguravanje odvodnje kolnika,
- uklanjanje vozila s kolnika,
- postavljanje posebne prometne signalizacije u
slučajevima posebnog režima prometa ili
- zatvaranja dijela nerazvrstane ceste.
Članak 20.
Poslovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta
razumijevaju naročito:
- sanaciju odrona, potpornih i obložnih zidova i
klizišta,
- zamjenu i veći popravak dijelova cestovne građevine
(most, propust, pothodnik, potporni i obložni zid i sl.),
- poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju,
- ublažavanje nagiba pokosa i ostale radove na zaštiti
kosina od erozije,
- korekciju prometno-tehničkih elemenata većeg
opsega sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa i
povećanja propusne moći,
- dopunu prometne signalizacije, uređaja i opreme
kojima se mijenja osnova postojeće regulacije prometa.
Poslovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih
cesta mogu se izvoditi i samo na temelju izvedbenog
projekta.
Strana 108 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Odobrenje Odjela u smislu stavka 1. ovoga članka
izdaje se naročito za:
- prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstane
ceste,
- zauzimanje nerazvrstane ceste radi uređenja
gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično,
- prekopavanje nerazvrstane ceste radi popravka,
prelaganja ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija
i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje.
Pravna ili fizička osoba dužna je radi ishođenja odobrenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka Odjelu podnijeti
pisani zahtjev.
Članak 23.
Gospodarske djelatnosti u obavljanju kojih dolazi
do prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste teškim
ili srednje teškim vozilima te mjerila za utvrđivanje
prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste, utvrđuju se u
suglasju sa zakonom kojim se uređuju ceste.
Za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste može
se odrediti naknada koju utvrđuje gradonačelnik na
prijedlog Odjela.
Rješenje o prekomjernoj uporabi nerazvrstane ceste
donosi Odjel.
Odjel očevidom na licu mjesta utvrđuje oštećenja
izazvana prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste,
o čemu se sastavlja zapisnik.
Radove na dovođenju nerazvrstane ceste u stanje
koje je prethodilo oštećenjima izazvanim prekomjernom
uporabom nerazvrstane ceste obavlja pravna osoba koja
održava nerazvrstanu cestu, o trošku pravne ili fizičke
osobe iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 24.
Nerazvrstana cesta može se zauzeti radi uređenja
gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično.
Nerazvrstana cesta može se privremeno zauzeti i
za parkiranje specijalnih vozila (reportažnih, mjernih
i sl.).
Za zauzimanje nerazvrstane ceste iz stavka 1. i 2.
ovoga članka plaća se naknada sukladno odluci kojom
se uređuju uvjeti i naknade za postavljanje privremenih
objekata i reklamnih predmeta
Iznimno od odredbe članka 23. ove odluke, za privremeno zauzimanje nerazvrstane ceste koje ukupno traje
do dva sata, pravna ili fizička osoba nije dužna ishoditi
pisano odobrenje Odjela.
U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, osoba koja je
privremeno zauzela nerazvrstanu cestu obvezna je o
tome obavijestiti Odjel i Ministarstvo unutarnjih poslova,
Policijsku upravu Šibensko-kninsku.
Članak 25.
Nerazvrstana cesta može se, uz odobrenje, prekopavati radi izvođenja radova na popravcima, prelaganju ili
ugradnji komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi
priključenja na te instalacije i uređaje.
Pod prekopavanjem, u smislu stavka 1. ovoga članka,
razumijeva se izvođenje radova na nerazvrstanoj cesti
koji se sastoje od razbijanja i uklanjanja kolničke kon-
strukcije, iskopa materijala iz temeljnog tla ili iz nasipa,
uklanjanja odnosno postavljanja vodova, nasipanja i zbijanja nasutog materijala te obnove kolničke konstrukcije
nakon prekopavanja.
Članak 26.
Investitori radova iz članka 25. ove odluke, dostavljaju Odjelu godišnji plan prekopavanja nerazvrstanih
cesta, najkasnije do 1. ožujka za tekuću kalendarsku
godinu.
Za vrijeme trajanja manifestacija od značenja za Grad
nije dozvoljeno obavljati prekopavanje nerazvrstanih
cesta na području odvijanja istih.
Članak 27.
Radove na obnovi kolničke konstrukcije na mjestu
prekopavanja nerazvrstane ceste, za koje nije potreban
akt na temelju kojeg je dopuštena gradnja sukladno
zakonu kojim se uređuje gradnja, nadzire pravna osoba
koja održava nerazvrstanu cestu o trošku investitora.
Pod radovima iz stavka 1. ovoga članka razumijeva
se, u pravilu, izvođenje radova asfaltnog zastora, betonskog pokrovnog sloja te popravka nosivo-pokrovnog
sloja i veznog nosivog sloja na mjestu prekopavanja.
Ostale radove na obnovi kolničke konstrukcije do
visine veznog nosivog sloja tampona odnosno završno
sa PVC folijom i pokrovom od mršavog betona
odgovarajuće debljine izvodi investitor, po ovlaštenom
izvoditelju radova.
Članak 28.
Odobrenje za prekopavanje nerazvrstane ceste, u
smislu članka 25. ove odluke, sadrži naročito:
- mjesto i vrijeme izvođenja radova na prekopavanju,
- privremenu regulaciju prometa,
- uvjete izvođenja radova i sanacije u skladu s
pravilima struke,
- mjere zaštite sudionika u prometu,
- druge bitne elemente koji utječu na uređenu zelenu
površinu zahvaćenu prekopavanjem nerazvrstane ceste,
na sigurnost prometa i stabilnost građevina u blizini
mjesta prekopavanja.
Vrijeme prekopavanja utvrđuje se, u pravilu, kao
vrijeme u kojem će izvođenje radova na prekopavanju u
što manjoj mjeri otežati odvijanje i protočnost prometa
te odvijanje lokalnih manifestacija.
Investitor je dužan najmanje tri dana prije početka
izvođenja radova na prekopavanju izvijestiti Odjel i
druge subjekte određene u odobrenju iz stavka 1. ovoga
članka, o danu početka izvođenja radova.
Prometne znakove za privremenu regulaciju prometa,
kao i prateće osiguranje otvorenih građevinskih jama
(signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje)
postavlja i uklanja investitor, na temelju odobrenog
prometnog rješenja.
Članak 29.
Investitor je dužan po završetku radova na prekopavanju nerazvrstane ceste bez odgode o tome izvijestiti
Odjel a nerazvrstanu cestu dovesti u prvobitno stanje.
Odjel vodi brigu da radovi u svezi dovođenja neraz-
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
vrstane ceste u prvobitno stanje budu izvedeni sukladno
pravilima struke.
Investitor jamči za kvalitetu izvršenih radova
na dovođenju prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje za razdoblje od najmanje dvije godine od
dovršetka tih radova.
Odjel vodi očevidnik o danim odobrenjima za prekopavanje nerazvrstane ceste.
Odjel prati stanje kvalitete izvršenih radova na
dovođenju prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno
stanje tijekom cijelog razdoblja jamstvenog roka iz
stavka 3. ovoga članka.
Ako Odjel utvrdi da radovi na dovođenju prekopane
nerazvrstane ceste u prvobitno stanje nisu izvršeni
kvalitetno i u skladu sa pravilima struke, zahtijevat će
od investitora da ih ponovno izvrši te da nadoknadi time
nastalu štetu.
Članak 30.
Iznimno od odredbe članka 22. ove odluke, investitor
radova nije dužan ishoditi od Odjela prethodno pisano
odobrenje za prekopavanje nerazvrstane ceste, ako je
uslijed oštećenja na uređajima i instalacijama ugrađenim
u nerazvrstanu cestu, neposredno ugrožena sigurnost
prometa odnosno život i zdravlje građana ili bi mogla
nastati veća gospodarska šteta (hitne intervencije).
Investitor radova iz stavka 1. ovoga članka dužan
je, bez odgode, o potrebi obavljanja radova obavijestiti
Odjel te u roku od jednog dana od dana početka izvođenja
radova podnijeti zahtjev za odobrenje prekopavanja
nerazvrstane ceste.
Članak 31.
Novoizgrađenu ili rekonstruiranu nerazvrstanu
cestu zabranjeno je prekopavati najmanje pet godina
računajući od dana asfaltiranja.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka
gradonačelnik može, u naročito opravdanim slučajevima,
odobriti prekopavanje nerazvrstane ceste prije isteka roka
od pet godina, pod uvjetom da investitor obnovi cijelu
kolničku konstrukciju zahvata prekopa odnosno može
odobriti proboj nerazvrstane ceste ukoliko to tehnološke
mogućnosti dozvoljavaju.
Članak 32.
Ako se na nerazvrstanoj cesti izvode ili izvedu radovi ili radnje koji mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili
ugroziti sigurnost prometa na njoj, pravna osoba koja
održava nerazvrstanu cestu dužna je po nalogu Odjela
poduzeti sve mjere za otklanjanje opasnosti od oštećenja
nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj.
U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, Odjel
je ovlašten obustaviti radove i/ili naložiti plaćanje
troškova nastalih poduzimanjem mjera iz stavka 1.
ovoga članka.
Troškove poduzimanja mjera iz stavka 1. ovoga
članka snosi investitor radova na nerazvrstanoj cesti.
Sportske priredbe i druge manifestacije na nerazvrstanoj cesti mogu se održavati pod uvjetima i na način
utvrđenim propisima ili općim aktima Grada.
Broj 14 - Strana 109
Članak 33.
Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti
investitor je dužan osigurati pješački promet i promet
vozila, uz poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje
građevinskih jama i ulegnuća većih od 5 cm i slično) u
suglasju sa propisima.
Investitor je odgovoran za svaku štetu koja nastane
trećim osobama uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim cestama i njihovog zauzimanja.
Članak 34.
Uvjete za gradnju priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu utvrđuje Odjel grada nadležan za prostorno
planiranje, u postupku izdavanja lokacijske dozvole kod
nadležnog tijela Županije, odnosno drugog akta kojim
se provode dokumenti prostornog uređenja sukladno
propisima.
Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu smiju se
izvesti samo uz prethodnu pisanu suglasnost nadležnog
Odjela Grada.
Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu sa uređenom
kolničkom konstrukcijom (asfalt, beton i slično) mora se
izgraditi sa istom ili sličnom kolničkom konstrukcijom
u duljini od najmanje 10 metara.
Oborinske vode sa priključaka i prilaza ne smiju se
ispuštati na nerazvrstanu cestu.
Troškove građenja priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu, uključujući i postavljanje potrebnih prometnih
znakova, signalizacije i opreme snosi ovlaštenik prava
građenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.
Osoba koja izvede priključak odnosno prilaz na nerazvrstanu cestu protivno odredbama ovoga članka, kao
i osoba koja se služi priključkom odnosno prilazom izvedenim protivno odredbama ovoga članka, nema pravo
od Grada potraživati naknadu štete nastale korištenjem
toga priključka odnosno prilaza.
Članak 35.
U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini
ili križanja nerazvrstane ceste s javnom cestom u razini
ili u unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smiju
se saditi drveće i grmlje, postavljati naprave, ograde
ili drugi predmeti koji onemogućavaju preglednost na
nerazvrstanoj cesti.
Vlasnik ili posjednik zemljišta uz nerazvrstanu cestu
dužan je na zahtjev Odjela otkloniti drveće, grmlje,
naprave, ograde ili druge predmete iz trokuta preglednosti i iz slobodnog profila nerazvrstane ceste.
Članak 36.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole za
građenje objekata i instalacija na nerazvrstanoj cesti ili
unutar zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste, prethodno
se od nadležnog tijela na nivou županije moraju ishoditi
posebni uvjeti.
Zaštitni pojas, u smislu stavka 1. ovoga članka, mjeri
se od vanjskog ruba zemljišnog pojasa, a njegova širina
se utvrđuje sukladno zakonu kojim se uređuju ceste.
Strana 110 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Članak 37.
Vozila u prometu na nerazvrstanoj cesti, sama ili
zajedno s teretom, moraju udovoljavati propisanim
uvjetima za pojedine vrste vozila u pogledu dimenzija,
ukupne mase i osovinskog opterećenja.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, izvanredni prijevoz je moguć na temelju dozvole za
izvanredni prijevoz kojom se utvrđuju uvjeti i način
njegovog obavljanja te iznos i način plaćanja naknade i
drugih troškova izvanrednog prijevoza.
Vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz mora
udovoljiti zahtjevima tehničke ispravnosti u suglasju
sa zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na
cestama.
Dozvolu za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti
u smislu stavka 2. ovoga članka izdaje Odjel.
Ako se izvanredni prijevoz treba obaviti na javnoj
cesti i na nerazvrstanoj cesti, dozvolu za izvanredni
prijevoz izdaje pravna osoba koja upravlja javnom
cestom.
O izdanim dozvolama za izvanredni prijevoz, Odjel
je dužan obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova,
Policijsku upravu Šibensko-kninsku i inspekciju za ceste
nadležnog ministarstva.
Uvjete i način obavljanja izvanrednog prijevoza
na nerazvrstanoj cesti te uvjete i postupak za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj
cesti utvrđuje gradonačelnik uz prethodno pribavljeno
mišljenje Odbora gradonačelnika za promet.
Članak 38.
Troškove izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj
cesti koji se odnose na troškove postupka izdavanja
dozvole za izvanredni prijevoz, troškove poduzimanja
posebnih mjera koje se moraju provesti radi sigurnosti
izvanrednog prijevoza (podupiranje i ojačanje mostova i
drugih objekata, pratnja i drugo) i naknadu za izvanredni
prijevoz plaća prijevoznik.
Visinu i način plaćanja troškova iz stavka 1. ovoga
članka utvrđuje gradonačelnik.
Sredstva naknade i drugih troškova izvanrednog
prijevoza na nerazvrstanoj cesti uplaćuju se u korist
proračuna Grada.
Članak 39.
Ako se kontrolom utvrdi da se izvanredni prijevoz
na nerazvrstanoj cesti obavlja bez dozvole odnosno
ako se utvrdi da osovinsko opterećenje, ukupna masa
i dimenzije vozila premašuju dozvolom utvrđene
iznose, izvanredni prijevoz može se nastaviti tek nakon
pribavljanja odgovarajuće dozvole i plaćanja naknade
za izvanredni prijevoz odnosno nakon odgovarajućeg
usklađenja sa propisanim osovinskim opterećenjem,
ukupnom masom i dimenzijom vozila.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, prijevoznik
je dužan uz troškove kontrole platiti i naknadu za izvanredni prijevoz za prijeđeni put do mjesta kontrole
odnosno do mjesta usklađenja osovinskog opterećenja,
ukupne mase i dimenzija vozila, kao i nadoknaditi svu
time prouzročenu štetu na nerazvrstanoj cesti.
IV. FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Članak 40.
Građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih
cesta financira se iz proračuna Grada, komunalne naknade i komunalnog doprinosa prema propisima koji
uređuju komunalno gospodarstvo, naknade za osnivanje
prava služnosti, prava građenja, prava zakupa i iz drugih
izvora.
V. NADZOR
Članak 41.
Inspekcijski nadzor nad nerazvrstanim cestama iz
članka 5. stavka 1. ove odluke, obavljaju komunalni
redari u suglasju sa zakonom kojim se uređuju ceste i
zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.
U obavljanju nadzora iz stavka 1. ovoga članka,
komunalni redar ovlašten je poduzeti radnje u suglasju
sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo
te odlukom kojom se uređuje komunalni red.
Članak 42.
U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je
i dužan:
- nadzirati primjenu ove odluke,
- predložiti pokretanje prekršajnog postupka, izdati
obvezni prekršajni nalog,
- naplatiti kaznu od počinitelja prekršaja odmah,
na mjestu počinjenja prekršaja.
Članak 43.
Pravne i fizičke osobe koje su podvrgnute nadzoru
dužne su na zahtjev komunalnog redara u zadanom roku
dostaviti podatke i dokumentaciju koja je potrebna za
obavljanje nadzora.
Članak 44.
Komunalni ili prometni redar može usmeno narediti
uklanjanje nedostataka koji izazivaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi i imovine.
VI. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 45.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna
kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:
- se ne pridržava odredbe članka 12. stavka 3. ove
odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 21. stavka 2. i 3.
ove odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 22. stavka 2. ove
odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 28. ove odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 29. stavka 1. ove
odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 30. stavka 2. ove
odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 34. stavka 2. ove
odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 35. ove odluke.
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će
se fizička osoba-obrtnik i osoba koja obavlja drugu
samostalnu djelatnost novčanom kaznom u iznosu od
5.000,00 kuna.
Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će
se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba
novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 46.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka
o nerazvrstanim cestama i javno prometnim površinama
na području Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, br. 16/10).
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 363-01/13-01/132
URBROJ: 2182/04-05/01-13-1
Vodice, 17. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
111
Na temelju članka 52. stavka 1. i članka 56. Zakona
o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“,
br. 153/09, 90/11 i 56/13) i članka 30. Statuta Grada
Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
br. 9/09, 9/11 i 4/13), Gradsko vijeće Grada Vodica, na
6. sjednici, od 17. prosinca 2013.godine, donosi
ODLUKU
o obvezi plaćanja naknade za razvoj
javne vodoopskrbe i javne odvodnje
na području Grada Vodica
Članak 1.
Ovom se odlukom na području Grada Vodica uvodi
obveza plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe
i javne odvodnje (u daljnjem tekstu: naknada za razvoj)
na području Grada Vodica i utvrđuju obveznici plaćanja,
visina naknade, način obračuna i naplate, namjena prikupljenih sredstava od naknade, prava i obveze javnih
isporučitelja vodne usluge, TD-a «Vodovod i odvodnja»
d.o.o., Kralja Zvonimira 50, iz Šibenika, za usluge javne
vodoopskrbe i TD-a «Odvodnja Vodice» d.o.o., Ive Čače
8, iz Vodica, za usluge javne odvodnje (u daljnjem tekstu: Isporučitelji), te nadzor nad obračunom i naplatom
naknade za razvoj.
Broj 14 - Strana 111
Članak 2.
Obveznici plaćanja naknade za razvoj su sve kategorije korisnika usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje
na području Grada Vodica tj. vodoopskrbna područja
Isporučitelja.
Osnovica za utvrđivanje visine naknade za razvoj je
jedinica mjere isporučene vodne usluge, odnosno jedan
metar kubični isporučene vodne usluge (1m3).
Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje
iznosi:
- 2,00 kn/m3 isporučene vodne usluge za vodoopskrbu i
- 2,00 kn/m3 isporučene vodne usluge za odvodnju.
Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi
obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.
Članak 3.
Prihodi od naknade za razvoj koriste se namjenski i to
za sufinanciranje izgradnje vodnih građevina, odnosno za
izgradnju objekata i uređaja za vodoopskrbu i odvodnju
sukladno odnosnim godišnjim i srednjoročnim Programima gradnje objekata i uređaja infrastrukture kojeg
donosi predstavničko tijelo Grada Vodica.
Izgradnja vodnih građevina, odnosno izgradnja
objekata i uređaja za vodoopskrbu i odvodnju u smislu
ove odluke između ostalog podrazumijeva:
-izradu projekata, stručni nadzor, rekonstrukciju
postojećih i izgradnju novih mreža za vodoopskrbu i
-izgradnju sustava odvodnje sukladno EU «Projektu
izgradnje sustava odvodnje Vodice-Srima-Tribunj».
Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj
obavlja Upravni odjel Grada Vodica za financije i javne
prihode, na temelju dostavljenih izvješća iz članka 5. i
6. ove odluke.
Članak 4.
Naknada za razvoj obračunavat će se putem računa
za vodnu uslugu kojeg obveznicima ispostavljaju
Isporučitelji.
Iznos naknade za razvoj iskazuje se na računu vodnih
usluga kao zasebna stavka.
Članak 5.
Naknada za razvoj prihod je Isporučitelja.
Isporučitelji su u obvezi prikupljena sredstva naknade
za razvoj evidentirati u svojim poslovnim knjigama na
posebnom kontu (poziciji).
Način raspoređivanja i utroška prikupljenih sredstava
naknade za razvoj za financiranje izgradnje objekata iz
članka 3. ove odluke, određuje se godišnjim investicijskim programom kojeg donose Skupštine Isporučitelja
na prijedlog Uprave Isporučitelja, a sve sukladno Programima izgradnje vodnih građevina iz članka 3. stavka
1. ove odluke.
O namjenskom utrošku prikupljenih sredstava naknade za razvoj Uprava je dužna izvještavati Skupštinu
Isporučitelja najmanje jednom godišnje.
Upravi Isporučitelja zabranjeno je raspolagati sredstvima naknade za razvoj suprotno odredbi stavka 3.
ovoga članka.
Strana 112 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Članak 6.
Osim prava i obveza Isporučitelja navedenih u članku
4. i 5. ove odluke još su:
- vođenje evidencije o prikupljenim i utrošenim
sredstvima naknade za razvoj,
- izrađivanje i dostavljanje pojedinačnog izvješća
o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za
razvoj,
- izrađivanje i dostavljanje šestomjesečnih i godišnjih
izvješća o obračunatim iznosima naknade za razvoj, te
o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za
razvoj Grada Vodica.
Članak 7.
Grad Vodice i Isporučitelji obvezni su, odmah po
stupanju na snagu ove odluke, istu objaviti na svojim
web stranicama.
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“,
a primjenjivat će se od 01. siječnja 2014. godine.
Članak 2.
U članku 8. stavku 1. alineja 11. mijenja se i ista
glasi:
„- utvrđenje obveznika i vođenje upravnih postupaka
radi izdavanja rješenja za komunalni doprinos i komunalnu naknadu“.
U alineji 12. ispred riječi: „javnim površinama“,
dodaju se riječi: „nerazvrstanim cestama i “.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 023-05/13-01/04
URBROJ: 2182/04-03/01-13-1
Vodice, 17. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
KLASA:363-02/13-01/203
UR:BROJ:2182/04-05/01-13-1
Vodice, 17. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
112
Na temelju članka 35. točke 4. Zakon o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 30. točke
10. Statuta Grada Vodica (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 9/09, 9/11-ispravak, 04/13 i
09/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Vodica,
na 6. sjednici, od 17. prosinca 2013. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o ustrojstvu i
djelokrugu gradske uprave Grada Vodica
Članak 1.
U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave
Grada Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 12/10), u članku 7. stavku 1. u alineji 1.
iza zareza dodaju se slijedeće riječi: „kao i spomeničke
rente“.
U alineji 2. brišu se riječi: „utvrđivanje obveznika,
razrez,“
____________________
113
Na temelju članka 66. Statuta Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
09/09, 09/11, 04/13 i 09/13-pročišćeni tekst) i članka 4.
Odluke o izboru članova mjesnih odbora na području
Grada Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 10/13), Gradsko vijeće Grada Vodica, na
6. sjednici, od 17. prosinca 2013. godine, donosi
ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća
Mjesnih odbora na području Grada Vodica
I.
Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora
na području Grada Vodica za slijedeća naselja:
1. Čista Mala,
2. Čista Velika,
3. Gaćelezi,
4. Grabovci,
5. Prvić Šepurine,
6. Prvić Luka i
7. Srima.
II.
Izbori će se održati u nedjelju 23. veljače 2014.
godine.
III.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje mandat
svih članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Vodica iz točke I. ove odluke.
IV.
Ova odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“, a stupa na snagu 22.
siječnja 2014. godine.
KLASA: 013-01/13-01/05
URBROJ: 2182/04-03/01-13-1
Vodice, 17. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
114
Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju
(„Narodne novine“, br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10),
članka 4. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda
(„Narodne novine“, broj 73/97 i 174/04) i članka 30.
točke 31. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, br. 9/09, 09/11 - ispravak
i 04/13 i 09/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada
Vodica, na 6. sjednici, od 17. prosinca 2013. godine,
donosi
OPERATIVNI PLAN
mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim
vremenskim uvjetima na području
Grada Vodica za 2013./2014. godinu
Grad Vodice po svom položaju, klimi i ostalim uvjetima spada u područje koje nije izrazito ugroženo u
zimskom razdoblju. Sukladno procjeni ugroženosti zadnjih godina dolazi do pojave sve snažnijeg ispoljavanja
posljedica ekstremnih vremenskih uvjeta. Iste pojave
mogu nanijeti znatne štete stambenim i gospodarskim
građevinama te nasadima drveća, a i ugroziti ljudske
živote.
Kako pojava istih nije katastrofalnih razmjera
uklanjanje posljedica provodit će redovne službe Javne
vatrogasne postrojbe i DVD-a te komunalna poduzeća
sa područja grada, kao i gotove snage ostalih redovnih
službi (Ceste Šibenik d.o.o., Šumarija Šibenik, HEP
Elektra Šibenik i sl.)
KLIMA
Grad Vodice se nalazi na priobalnom, otočnom i
zagorskom području Šibensko-kninske županije sa
tipično mediteranskom klimom. Prosječna siječanjska
temperatura zraka je 6,8oC, a prosječna godišnja temperatura iznosi 17,8oC.
VJETROVI
Najveći i najjači vjetar na području Grada Vodica
Broj 14 - Strana 113
je bura, a jugo se javlja s približno trostruko manjom
učestalošću nego bura.
SNJEŽNE OBORINE I POLEDICA
Na području Grada klimatske prilike su takve da se
ne očekuje značajnije snježne padaline koje bi ugrozile
opskrbu vitalnim proizvodima, živežnim namirnicama,
elektičnom energijom ili odvijanju cestovnog prometa,
te pružanju hitne medicinske pomoći. Poledice može
biti u zimskom periodu, ali ne takvih karakteristika
koju zimska služba nadležna za prometnice ne bi mogla
adekvatno riješiti.
Za čišćenje snijega i leda sa nerazvrstanih cesta
zaduženo je komunalno poduzeće Leć d.o.o. Po potrebi
se može angažirati dodatna mehanizacija privatnih
tvrtki. Također je osigurana sol za posipanje prometnica
u slučaju poledice.
POPLAVE
Riječice Bribišnica i Guduča koje graniče sa
područjem Grada Vodica ne poplavljuju ovo područje
i time ne dovode u opasnost ljude i materijalna dobra.
Isto tako pojava bujičnih voda ne bi mogla ugroziti
ovo područje. Uz obalu postoji mogućnost poplavljivanja gospodarskih objekata uslijed visoke plime. U
tom slučaju JVP Vodice i DVD Vodice opremljeni su
pumpama, te mogu u kratkm roku pomoći i smanjiti
nastalu štetu.
PRIVREMENO ZBRINJAVANJE OSOBA
U provedbu mjera zbrinjavanja i evakuacije
stanovništva s područja Grada Vodica mogu se
uključiti:
- Grad Vodice,
- Komunalno poduzeće „Leć“ Vodice,
- Gradsko poduzeće Vodice,
- JVP Vodice,
- DVD Vodice,
- Caritas Vodice i druge udruge na području Grada,
- Centar za socijanu skrb Šibenik,
- Javna vatrogasna postrojba Šibenik,
- Hrvatska gorska služba spašavanja Šibenik.
U slučaju potrebe evakuirano stanovništvo, osobe
koje se uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta zateknu
u okolnostima koje im onemogućavaju nastavak putovanja, osobe kojima je ugroženo zdravlje uslijed prijetnji
izazvanih nepovoljnim vremenskim uvjetima mogu
se smjestiti u prostorije Kulturnog centra, Osnovne
škole Vodice i Čista Velika, te područne škole u Prvić
Šepurini.
Medicinska pomoć obavljala bi se u suradnji s Domom zdravlja Šibenik i liječnicima ambulante Vodice.
Ove Mjere objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 810-03/13-01/07
URBROJ: 2182/04-03/01-13-1
Vodice, 17. prosinca 2013.
Strana 114 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
115
Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 1. Zakona
o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04,
79/07, 38/09 i 127/10) i članka 30. Statuta Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
09/09, 09/11 - ispravak i 09/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 6. sjednici, od 17. prosinca
2013. godine, usvaja
ANALIZU
stanja sustava zaštite
i spašavanja na području Grada Vodica u
2013. godini i smjernice za 2014. godinu
UVOD
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripreme i
sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u slučaju
nastanka katastrofe i velike nesreće, te ustroj, priprema
i sudjelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja u
prevenciji, reagiranju na nastale katastrofe i otklanjanju
njihovih mogućih posljedica.
Grad Vodice, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih
Ustavom i zakonom, uređuje, planira, organizira, financira i provodi zaštitu i spašavanje.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN
174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) definirano je da
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje ili
pri donošenju proračuna razmatraju i analiziraju stanje
sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore
i način financiranja te obavljaju druge poslove zaštite i
spašavanja utvrđene Zakonom.
Na području Grada Vodica ukupne snage i potencijale
za zaštitu i spašavanje čine:
- operativne snage zaštite i spašavanja,
- pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje,
- udruge građana od interesa za zaštitu i
spašavanje,
- tijela državne uprave.
Odlukom o utvrđivanju operativnih snaga zaštite
i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje Grada Vodica gradonačelnik Grada Vodica
utvrdio je operativne snage zaštite i spašavanja i pravne
osobe od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Vodica.
su:
Operativne snage zaštite i spašavanja Grada Vodica
1. Stožer zaštite i spašavanja Grada Vodica s 11
članova
2. Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Vodica s 8
članova
3. Postrojbe civilne zaštite Grada Vodica
4. Javna vatrogasna postrojba Vodice
5. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vodice
6. Snage redovnih službi i pravnih osoba koje se
zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti:
a) Ambulanta Vodice
b) Veterinarska ambulanta Vodice d.o.o.
c) Lučka kapetanija Šibenik-ispostava Vodice.
Druge organizirane snage koje se mogu uključiti u
zaštitu i spašavanje:
1. Komunalno poduzeće Leć d.o.o. Vodice
2. Gradsko poduzeće d.o.o. Vodice
3. Odvodnja d.o.o. Vodice
4. DDK Vodice
5. Lovačko društvo „Sokol“ Vodice.
STANJE SUSTAVA PO VAŽNIJIM SASTAVNICAMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1. PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I
PLAN ZAŠTITE OD POŽARA
Gradsko vijeće Grada Vodica na 21. sjednici od 05.
09. 2011. godine usvojilo je Procjenu ugroženosti od
požara i Plan zaštite od požara koje je za Grad Vodice
izradila tvrtka Protection d.o.o. iz Umaga.
2. PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA,
MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I
OKOLIŠA OD KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA
ZA PODRUČJE GRADA VODICE
Gradsko vijeće Grada Vodica na 29. sjednici od 11.
rujna 2012. godine usvojilo je Procjenu ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Vodica
koje je za Grad Vodice izradila tvrtka NW-wind d.o.o.
iz Varaždina
3. PLAN CIVILNE ZAŠTITE I PLAN ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA GRADA VODICA
Gradsko vijeće Grada Vodica na 29. sjednici od 11.
rujna 2012. godine usvojilo je Plan civilne zaštite i Plan
zaštite i spašavanja Grada Vodica koje je za Grad Vodice
izradila tvrtka NW-wind d.o.o. iz Varaždina
4. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo
koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i
spašavanja, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. Pozivanje
i aktiviranje stožera nalaže gradonačelnik. Članovi
Stožera pozivaju se i aktiviraju, u pravilu, putem
nadležnog županijskog centra 112. Stožerom rukovodi
gradonačelnik.
Gradsko vijeće Grada Vodica na 3. sjednici od 11. rujna 2013. godine donijelo je odluku o formiranju Stožera
zaštite i Spašavanja („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 09/13). U Stožer zaštite i spašavanja
imenovan je načelnik Stožera i 10 članova.
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Na sjednicama Stožera razmatrat će se o stanju organiziranosti sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Vodica za 2014. godinu.
5. ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE
Zapovjedništvo je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema
akcije zaštite i spašavanja, a aktivira se kada se proglasi
stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
Mobiliziranje i pozivanje članova Zapovjedništva, po
prijedlogu zapovjednika nalaže gradonačelnik. Članovi
zapovjedništva mobiliziraju se i pozivaju u pravilu,
putem nadležnog županijskog centra 112. Zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite rukovodi
gradonačelnik.
Gradsko vijeće Grada Vodica na 3. sjednici od 11.
rujna 2013. godine donijelo je Odluku o ustrojavanju
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Vodica(„Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 09/13).
Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Vodica sastoji se
od zapovjednika zapovjedništva, te 7 članova.
6. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE
Na temelju Procjene ugroženosti, gradonačelnik
Grada Vodica 20. rujna 2013. g. donio je Odluku o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Grada Vodica koja se
sastoji od jednog tima civilne zaštite opće namjene koji
u svom sastavu ima 3 skupine, a ukupna veličina tima je
33 pripadnika. Tim civilne zaštite služi kao potpora za
provođenje mjera zaštite i Spašavanja, te za provođenje
mjera civilne zaštite. Postrojbe će se mobilizirati u
slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće
čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih
snaga. Mobilizacija postrojbi civilne zaštite Grada
Vodica provodi se po nalogu gradonačelnika Grada
Vodica, ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje
ili njegovog zamjenika, te zapovjednika ili zamjenika
zapovjednika civilne zaštite Republike Hrvatske.
Mobilizaciju postrojbi civilne zaštite provodi
Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik.
Popuna postrojbe opće namjene izvršiti će se do
kraja 2013. godine, a provodi se raspoređivanjem vojnih
obveznika i drugih građana s mjestom prebivališta na
području Grada Vodica. Popunu i raspoređivanje pripadnika u postrojbu opće namjene obavlja Područni ured za
zaštitu i spašavanje Šibenik na temelju pisanog zahtjeva
nadležnog tijela Grada Vodica.
7. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE
Na temelju Procjene ugroženosti Grada Vodica
gradonačelnik je 20. rujna 2013. godine donio Odluku o
imenovanju povjerenika civilne zaštite. Za povjerenike
civilne zaštite imenovani su predsjednici mjesnih odbora
s područja Grada Vodica koji će se mobilizirati u slučaju
nesreća, katastrofa i prijetnji čije posljedice nadilaze
mogućnosti gotovih operativnih snaga Grada Vodica.
8. VATROGASTVO
Vatrogasne snage Grada Vodica čine:
- JVP Vodice koja je započela sa radom 11. lipnja 2012. godine (16 profesionalnih djelatnika, koji su
raspoređeni u 4 smjene);
Broj 14 - Strana 115
- DVD Vodice (1 profesionalni djelatnik i 7 sezonskih vatrogasaca)
- motriteljska služba na Okitu (2 pripadnika DVD-a
u periodu od 15.lipnja. – 15. rujna 2013. godine, u vremenu od 06.00 – 22.00h);
Od 01. siječnja 2013.- do 29. studenoga2013. godine
na području Grada Vodica bilo je zabilježeno ukupno 117
vatrogasnih intervencija. JVP Vodice intervenirala je na
ukupno 157 događaja, a DVD Vodice je intervenirao u
53 događaja.
Za JVP Vodice izdvojeno je sveukupno 2.885.
000,00 kn (od čega je 1.113.500,00 kn financirao Grad
Vodice).
Za DVD Vodice iz Proračuna Grada Vodica izdvojeno
je 150.000,00 kn.
9. DRUGE ORGANIZIRANE SNAGE KOJE SE
MOGU UKLJUČITI U ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
9.1. Komunalno poduzeće Leć d.o.o. Vodice
9.2. Gradsko poduzeće d.o.o. Vodice
9.3. Odvodnja d.o.o. Vodice
10. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Ambulanta primarne zdravstvene zaštite optimalno je
opremljena i ima pet liječničkih timova. Grad financira
dežurstva nedjeljom i blagdanima, dok se u ljetnom
periodu osigurava hitna medicinska pomoć koju uz
HZZO sufinancira i Grad. U ljetnim mjesecima, zbog
velikog broja turista Grad Vodice financirao je još jedan
tzv. turistički tim koji je svoje usluge pružao vodičkim
gostima svakog dana u poslijepodnevnim satima do 21
sat navečer. Svakoga ljeta Vodice se suoačavaju s još
jednim problemom uzrokovanim položajem grada koji
se nalazi na manje od 20 km udaljenosti od Šibenika te
brojem stalnih stanovnika koji ne prelazi 10.000. Stoga
vodička ambulanta nije uključena u Hrvatsku mrežu
hitne službe, ali je njezina nazočnost u ljetnim mjesecima
itekako neophodna jer se broj stanovnika poveća i za
četiri puta, a time i broj nesreća, odnosno raznih hitnih
medicinskih slučajeva.
Ove je godine Hitna medicinska služba u Vodicama
krenula s radom 10. srpnja i radila je sve do kraja rujna
mjeseca. Za sufinanciranje organizacije Hitne službe i za
smještaj liječnika, Grad je izdvojio dodatnih 170.000,00
kuna, uz 70.000,00 kuna koje je izdvojio za potrebe rada
turističke ambulante.
11. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA
ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
11.1. Jedriličarski klub „Tijat“
Za potrebe svojih aktivnosti klub raspolaže sa gumenjakom koji se može iskoristiti u potencijalnim situacijama zaštite i spašavanja na moru. U 2013. godini, nije
bilo potrebe za korištenjem opreme ovog Kluba.
11.2. Lovačko društvo „Sokol“
11.3. DDK Vodice
Kao humanitarna organizacija u 2013. godini su
održali 11 akcija dobrovoljnog darivanja krvi.
Strana 116 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
11.4. Hrvatska gorska služba spašavanja
U 2013. godini bilo je potrebe za nekoliko angažmana HGSS-a. Iz proračuna je izdvojeno 10.000,00 kn za
HGSS – stanicu Šibenik.
12. PRAVNE OSOBE OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Na području Grada Vodica registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe, koje se bave građevinskom,
prijevozničkom, turističkom ili sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje, te se one po potrebi u
slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu sa svojim zaposlenicima, poslovnim
prostorima i postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa.
a) STROJEVI, OSTALA MEHANIZACIJA I CESTOVNA VOZILA
- Juričev d.o.o. Vodice, vl. Roko Juričev
- „Iveks“ d.o.o. Vodice, vl. Ivan Šprljan
b) PLOVILA
- „Destina“ d.o.o., vl. Ante Cukrov
Za gore navedene pravne osobe izrađeni su i biti će dostavljeni Izvodi iz Plana zaštite i spašavanja i Plana
civilne zaštite kako bi isti bili upoznati sa zadaćama koje proizlaze iz navedenih planskih dokumenata.
U 2013. godini nije bilo potrebe za njihovim angažmanom.
ZAKLJUČAK
Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i spašavanja procjenjuje se da je neophodan daljnji razvoj
i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata zaštite i spašavanja, uz osiguravanje sredstava za njihovo
opremanje sukladno procjeni ugroženosti i planovima zaštite i spašavanja te razvojnim programima.
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
GRADA VODICA ZA 2014. GODINU
1. Oformiti, osposobiti i educirati postrojbe civilne zaštite, koje su proizašle iz Procjene ugroženosti stanovništva
i materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Vodica,
2. Opremiti i osposobiti Stožer zaštite i spašavanja za brzo i kvalitetno funkcioniranje u izvanrednim situacijama,
3. Proračunom planirati i osigurati sredstva za formiranje postrojbi civilne zaštite,
4. Proračunom planirati i osigurati sredstva za izgradnju protupožarnih putova,
5. Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći drugima kojima je
ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo za mogućnost pružanja osobne i uzajamne
zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i katastrofa.
KLASA: 810-03/13-01/08
URBROJ: 2182/04-03/01-13-1
Vodice, 17. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
116
Na temelju članka 30. točke 3. Statuta Grada Vodica («Službeni vjesnik Šibensko kninske županije», broj
9/09, 9/11-ispravak, 4/13 i 9/13- pročišćeni tekst), članka 19. i 29. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica
(«Službeni vjesnik Šibensko kninske županije», broj 12/09 i 4/13), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 6. sjednici,
od 17. prosinca 2013. godine, donosi
PROGRAM
rada Gradskog vijeća Grada Vodica za 2014. godinu
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 117
UVOD
Osnovu za izradu programa rada Gradskog vijeća Grada Vodica čine poslovi i zadaci iz okvira samoupravnog
djelokruga Grada, osobito o uređenju naselja i stanovanja, o komunalnim djelatnostima, o zaštiti prirodnog okoliša,
prostornom i urbanističkom planu, brizi o djeci, socijalnoj skrbi, o kulturi, športu i utvrđivanju porezne politike
radi financiranja lokalnih potreba.
ROKOVI ODRŽAVANJA SJEDNICA
Za 2014. godinu predviđaju se šest redovitih sjednica Gradskog vijeća, jedna svečana sjednica u povodu Dana
Grada, te tematske sjednice prema potrebi.
Sjednice će se održavati po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca, orijentacijski prema terminima kako
slijedi:
1. U mjesecu veljači-ožujak,
2. U mjesecu travnju,
3. U mjesecu svibnju,
4. U mjesecu lipnju,
5. U mjesecu rujnu,
6. U mjesecu studenom-prosincu.
Svečana sjednica Gradskog vijeća održati će se uoči 3. svibnja 2014. godine u povodu Dan Grada Vodica.
Tematske sjednice Gradskog vijeća održavat će se sukladno pozornosti koju određena tema pobuđuje u 2014.
godini.
III. TEME O KOJIMA ĆE SE RASPRAVLJATI I ODLUČIVATI
1. Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih izmjena PPU
Nositelj izrade-koordinator: Upravni odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: veljača-ožujak
2. Izvješće o radu komunalnog i prometnog redarstva u 2013. godini
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo i
Upravni odjel za
gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: ožujak
3. Izvješće o radu i financijsko izvješće JVP Vodice za 2013. godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i javne prihode u suradnji s JVP Vodice
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: ožujak
4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Dječjeg vrtića «Tamaris» Vodice za 2013. godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i javne prihode i Dječji vrtić
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: ožujak
5. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Vodice za 2013. godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i javne prihode i Pučka knjižnica i čitaonica
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: ožujak
6. Izvješće o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta za 2013. godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i javne prihode i Pučko otvoreno učilište
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: ožujak
7. Izvješće o radu i financijsko izvješće Memorijalnog centra Faust Vrančić za 2013. godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i javne prihode i MCFV
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: ožujak
8. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Vodica za 2013. godinu
Nositelj izrade:
Upravni odjel za financije i javne prihode
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: travanj
9. Izvješće o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: travanj
10. Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godinu pravne poslove
Strana 118 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Nositelj izrade:
Upravni odjel za komunalne-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: travanj
11. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Vodica za 2013. godinu
Nositelj izrade: Tajništvo Grada
Predlagatelj:
Odbor za priznanja
Rok razmatranja: travanj
12. Prijedlog I. izmjene Proračuna Grada Vodica za 2014. godinu
Nositelj izrade.
Upravni odjel za financije i javne prihode
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: travanj
13. Prijedlog Plana aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara u 2014. godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: travanj
14. Prijedlog Operativnog programa aktivnosti Grada Vodica u ljetnoj sezoni 2014. godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: travanj
15. Izvješće o radu i financijsko izvješće udruga na području Grada Vodica za 2013. godinu
Nositelj izrade:
Zamjenik gradonačelnika i udruge
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: svibanj
16. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna UPU Vodice-Srima
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: travanj-svibanj
17. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkih društava u vlasništvu Grada za 2013. godinu
Nositelj izrade: Trgovačka društva
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: svibanj
18. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godini
Nositelj izrade: sva upravna tijela
Rok razmatranja: svibanj (najkasnije do 01. lipnja)
19. Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna za 2013. godini
Nositelj izrade:
Nadležni revizor
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: lipanj
20. Izvješće o izvršenju Proračuna za prvih šest mjeseci 2014. godine
Nositelj izrade:
Upravni odjel za financije i javne prihode
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: kolovoz
21. Prijedlog II. Izmjene Proračuna Grada Vodica za 2014. godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i javne prihode
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: rujan
22. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godini
Nositelj izrade: sva upravna tijela
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: rujan (najkasnije do 15. listopada)
23. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja Grada Vodica
Nositelj izrade-koordinator: Upravni odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok razmatranja: rujan
24. Prijedlog Odluke o donošenju UPU-a Čista-stambena zona
Nositelj izrade-koordinator: Upravni odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje
Predlagatelj: Gradonačelnik
Rok razmatranja: rujan
25. Prijedlog III. Izmjene Proračuna Grada Vodica za 2014. godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za financije i javne prihode
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: studeni - prosinac
26. Prijedlog Proračuna za 2015. godinu i Projekcija za 2016.-2017.
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 119
Nositelj izrade:
Upravni odjel za financije i javne prihode
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: studeni –prosinac
27. Prijedlog Plana razvojnih programa 2015.-2017.
Nositelj izrade:
Upravni odjel Grada x4
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: studeni –prosinac
28. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna za 2015. godinu
Nositelj izrade:
Upravni odjel za financije i javne prihode
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: studeni -prosinac
29. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godinu
Nositelj izrade: Upravni odjel za komunalne-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: studeni -prosinac
30. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2015. godinu
Nositelj izrade:
Upravni odjel za financije i javne prihode i Upravni odjel za komunalne poslove, uređenje
prostora i imovinsko pravne poslove
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: studeni -prosinac
31. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Vodica za 2015. godinu
Nositelj izrade: Tajništvo Grada
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: studeni -prosinac
32. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Vodica za 2015. godinu
Nositelj izrade: Tajništvo Grada
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: studeni -prosinac
33. Prijedlog Programa socijalne i druge skrbi Grada Vodica za 2015. godinu
Nositelj izrade: Tajništvo Grada
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: studeni -prosinac
34. Prijedlog Programa javnih potreba za ostale udruge civilnog društva Grada Vodica za 2015. godinu
Nositelj izrade: Tajništvo Grada
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: studeni -prosinac
35. Prijedlog Odluke o donošenju UPU Donja Srima
Nositelj izrade-koordinator: Upravni odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: studeni-prosinac
36. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Vodica
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: studeni –prosinac
37. Operativni program mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2014./2015.
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje
Predlagatelj:
Gradonačelnik
Rok razmatranja: studeni –prosinac
38. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća za 2015. godinu
Nositelj izrade: Tajništvo Grada
Predlagatelj:
Odbor za statut, poslovnik i propise
Rok razmatranja: studeni -prosinac.
Tijekom 2014.godine Gradsko vijeće će sukladno svojim zakonskim i statutarnim nadležnostima, raspravljati
i odlučivati o konkretnim prijedlozima izbora i imenovanja (kadrovska pitanja)
Nositelj izrade: Tajništvo Grada
Predlagatelj: Gradonačelnik i Odbor za izbor i imenovanje i upravne poslove.
ZAVRŠNE ODREDBE
Poslovi i zadaci iz nadležnosti lokalne samouprave koji nisu programirani iz razloga što ih nije moguće predvidjeti, pripremiti će se po nositeljima poslova sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Vodica
Strana 120 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Na tematskim sjednicama obradit će se teme koje Gradsko vijeće i gradonačelnik drži aktualnim (turistička
sezona, prostorno uređenje i dr.)
Ovaj Program donosi se za razdoblje siječanj-prosinac 2014. a objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko
kninske županije».
Klasa: 021-01/-13-01/03
Urbroj: 2182/04-03/01-13-1
Vodice, 17. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
117
Na temelju čl. 32. i 35. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84// i 90/11) i čl. 30.
točke 5. Statuta Grada Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije”, broj 9/09), Gradsko vijeće Grada
Vodica, na 6. sjednici, od 17. prosinca 2013.godine, donosi
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini
Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini i to izgradnja nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, mreže vodovoda i odvodnje, izgradnje novih javnih površina i nabave
komunalne opreme.
1. JAVNE POVRŠINE
- Instaliranje semafora na raskrižju ulice Prve Primorske čete u Vodicama
- Ulaganja u objekte komunalne infrastrukture u Prvić Luci
- Uređenje Trga kneza Branimira
- Uređenje tržnice u Vodicama
- Sanacija parka kod tržnice u Vodicama
- Sanacija parka u Srimi
- Uređenje aleje kod Fin-e
- Ostala ulaganja u objekte kom.infra. na jav.pov.
400.000,00kn
100.000,00kn
2.850.000,00kn
3.000.000,00kn
220.000,00kn
80.000,00kn
32.000,00kn
60.000,00kn
-
6.742.000,00kn
UKUPNO:
2. NERAZVRSTANE CESTE
- Uređenje Ulice VI u Prvić Šepurini
- Uređenje javnog puta u ul. Obrove
- Uređenje novih asfaltnih površina na PPDS-u
- Uređenje novih asfaltnih površina
*ul. Srima – obalna prometnica
*ul. Neretvanska
*ul. Petra Berislavića
-
UKUPNO:
3. JAVNA RASVJETA
- Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete
- Izgradnja ulične javne rasvjete iz 2012.g.
- Izgradnja javne rasvjete na D-8
- Izgradnja javne rasvjete na nogometnom igralištu u Vodicama
- Opremanje javne rasvjete
- Izgradnja ulične javne rasvjete
*ul. G.A. Kukure (dio)
75.000,00kn
35.000,00kn
140.000,00kn
812.000,00kn
541.000,00
150.000,00
121.000,00
1.062.000,00kn
250.000,00kn
53.000,00kn
80.000,00kn
80.000,00kn
85.000,00kn
500.000,00kn
45.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
*ul. Sarajevska (dio)
*ul. Srima III (odvojak)
*ul. Neretvanska (II faza)
*ul. Srima X (I faza)
*ul. Srima XVIII (dio)
*ul. Stablinac VIII, IX i X
*ul. Dočine (odvojak)
* ul. Blata (odvojak)
*ul. J.Š. Akabe (odvojak)
*ul. Katarine Zrinski
-
UKUPNO:
Broj 14 - Strana 121
75.000,00
35.000,00
20.000,00
20.000,00
55.000,00
80.000,00
70.000,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00
1.048.000,00kn
4. MREŽA VODOVODA I ODVODNJE
- Otkup zemljišta za pročišćivač otpadnih voda
- Ulaganja u uličnu vodovod. mrežu iz 2012.g.
- Građenje vodnih građevina na području Grada
- Ulaganja u uličnu vodovod. i kanal. mrežu u 2013.g.
*ul. Zatonska I (dio)
*ul. Zatonska II (odvojak)
*ul. Stablinac XI (dio)
*ul. Stablinac X (odvodnja)
*ul. Bristak (dio)
*ul. Zadarska (dio)
*ul. Obala J.I.Cota (dio)
*ul. Put Gaćeleza (odvojak)
*ul. Miroslava Krleže (odvojak)
*ul. Eugena Kumičića (dio)
*ul. Ante Starčevića (odvojak)
*ul. Polovina (dio)
*ul. Fausta Vrančića (dio)
*ul. Dulcin (dio)
*ul. Lička (dio)
*ul. Ljudevita Gaja – rotor
*ul. Srima XXI (dio)
*ul. Srima III (odvojak)
*Prvić Luka (dio)
*Gaćelezi (odvojak)
1.000.000,00kn
607.970,00kn
2.450.000,00kn
800.000,00kn
25.000,00
10.000,00
40.000,00
16.500,00
20.000,00
35.000,00
25.000,00
40.000,00
70.000,00
60.000,00
40.000,00
85.000,00
130.000,00
10.000,00
80.000,00
42.000,00
6.500,00
10.000,00
35.000,00
20.000,00
-
4.857.970,00kn
UKUPNO:
5. KOMUNALNA OPREMA
- Komunalna oprema po programu KP Leć d.o.o.
SVEUKUPNO:
800.000,00 kn
14.509.970,00kn
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova izgradnje s procjenom pojedinih troškova
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja
Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje ovog Programa predviđena su iz:
- komunalnog doprinosa
- prihoda iz naknada za priključak
- sufinanciranje građana
- vodnog doprinosa
- spomeničke rente
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
- kapitalnih pomoći
- donacija
- Proračun Grada Vodica
5.750.000,00kn
400.000,00kn
800.000,00kn
110.000,00kn
30.000,00kn
412.000,00kn
250.000,00kn
400.000,00kn
6.357.970,00kn
Strana 122 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
Članak 3.
Za ostvarivanje ovog Programa zadužuju se Upravni
odjel za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstva.
Ovaj program stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije»,
a primjenjuje se od 01. siječnja 2013.godine.
Stupanjem na snagu ovog Programa stavlja se van
snage Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2013.godinu, objavljen u („Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“, br. 9/13).
Klasa: 363-01/12-01/150
Urbroj.: 2182/04-01/03-13-4
Vodice, 17. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
118
Na temelju čl. 28. st. 1 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-uredba,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84// i 90/11) i čl.
30. točke 5. Statuta Grada Vodica («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», br. 9/09), Gradsko vijeće
Grada Vodica, na 6. sjednici, od 17. prosinca 2013.
godine, donosi
IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2013.godini
Članak 1.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013.godini („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, br. 1/13 i 9/13 - izmjene Programa) u
članku 1., stavku 1., u točki „1.“ iznos „300.000,00kn“
mijenja se u iznos „400.000,00kn“, u točki „11.“ iznos
„550.000,00kn“ mijenja se u iznos „600.000,00kn“.
U članku 2. pod „UKUPNO“ iznos „5.515.000,00kn“
mijenja se u iznos „5.665.000,00kn“.
Članak 2.
Ova Izmjena Program stupa na snagu osmi dan od
dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2013.godine.
Klasa: 363-01/12-01/149
Urbroj.: 2182/04-01/03-13-3
Vodice, 17. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
119
Na temelju čl. 30. točke 5. Statuta Grada Vodica
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», br.
9/09), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 6. sjednici, od
17. prosinca 2013.godine, donosi
IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi
Grada Vodica za 2013.godinu
Članak 1.
U Programu javnih potreba u kulturi Grada Vodica
za 2013.godinu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, br. 1/13 i 9/13 – izmjene i dopune Programa) u stavku 5. „UKUPNI PROGRAM“ iznos
„2.441.000,00kn“ mijenja se u iznos „2.432.525,00kn“, u
alineji 2.“Program udruga u kulturi“ iznos „423.000,00kn“
mijenja se u iznos „414.525,00kn“, u točki „c)“ iznos
„35.000,00kn“ mijenja se u iznos „36.525,00kn“, a točka
„o)“ se briše.
Članak 2.
Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmi dan od
dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2013.godine.
Klasa: 610-01/12-01/03
Urbroj.: 2182/04-01/03-13-3
Vodice, 17. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
120
Na temelju čl. 39. Zakona o športu (NN, br. 71/06,
150/08, 124/10 i 124/11) i čl. 30. točke 5. Statuta Grada
Vodica («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
br. 9/09), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 6. sjednici,od
17. prosinca 2013.godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u sportu
Grada Vodica za 2013.godinu
U Programu javnih potreba u sportu Grada Vodica
za 2013.godinu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, br. 1/13, 6/13 - dopune Programa i 9/13 –
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 123
izmjene Programa) u točki III. „PROGRAMSKA PODRUČJA“, u stavku 2., alineji 3., u točki 1. iznos „220.000,00kn“
mijenja se u iznos „230.000,00kn“, u točki 4. iznos „110.000,00kn“ mijenja se u iznos „135.000,00kn“, u točki
6. iznos „70.000,00kn“ mijenja se u iznos „72.500,00kn“, u točki 9. iznos „25.000,00kn“ mijenja se u iznos
„33.500,00kn“, u točki 13. iznos „20.000,00kn“ mijenja se u iznos „30.000,00kn“, u točki 20. iznos „5.000,00kn“
mijenja se u iznos „7.040,00kn“, u točki 23. iznos „5.000,00kn“ mijenja se u iznos „11.960,00kn“, a točka 24. se
briše.
U točki III. „PROGRAMSKA PODRUČJA“ iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: „Za redovnu djelatnost
Zajednice sportova Grada Vodica izdvaja se 22.000,00kn“.
Ova Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibenskokninske županije», a primjenjuje se od 01. siječnja 2013.godine.
Klasa: 620-01/12-01/01
Urbroj.: 2182/04-01/03-13-4
Vodice, 17. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
121
Na temelju čl. 32. i čl. 35. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i
94/13) i čl. 30. točke 5. Statuta Grada Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije”,broj 9/09), Gradsko
vijeće Grada Vodica, na 6. sjednici, od 17. prosinca 2013.godine, donosi
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini
Članak 1.
Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.godini i to izgradnja nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, mreže vodovoda i odvodnje, izgradnje novih javnih površina i nabave
komunalne opreme.
1. JAVNE POVRŠINE
- Uređenje tržnice u Vodicama
- Sanacija parka kod tržnice u Vodicama
- Sanacija parka u Srimi
- Ulaganja u objekte kom.infra. u Čistoj Velikoj
- Ulaganja u objekte kom.infra. u Gaćelezima
- Ulaganje u objekte kom.infra. u Grabovcima
- Ulaganje u objekte kom.infra. na otoku Prviću
- Uređenje obalne šetnice na otoku Prviću
- Ulaganje u ostale objekte komunalne infrastrukture
3.000.000,00kn
220.000,00kn
80.000,00kn
200.000,00kn
150.000,00kn
100.000,00kn
200.000,00kn
350.000,00kn
310.000,00kn
UKUPNO:
4.610.000,00kn
2. NERAZVRSTANE CESTE
- Uređenje novih asfaltnih površina
*ul. Srima – centar
*ul. Ljubljanska - odvojak
*ul. Želino – odvojak
*ul. Račice I – Sarajevska
*ul. Račice II
1.000.000,00kn
40.000,00
30.000,00
10.000,00
150.000,00
180.000,00
Strana 124 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
*ul. Skopska
*ul. Ante Starčevića
*ul. Dočine – dio
*ul. Sarajevska – dio
*ul. Čista Velika
100.000,00
300.000,00
70.000,00
50.000,00
70.000,00
UKUPNO:
1.000.000,00kn
3. JAVNA RASVJETA
- Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete
- Izgradnja ulične javne rasvjete
*ul. Artina – dio
*ul. Lička – II faza
*ul. Obrove – I faza
*ul. Srima XXI – II faza
*ul. Zatonska (I dio) – I faza
*ul. Zatonska (II dio) – 1 faza
*ul. Sarajevska – dio
*ul. Srima (do crkve)
*ul. A. K. Miošića (dio) – II faza
*ul. Stablinac IV (odvojak) – I faza
1.200.000,00kn
500.000,00kn
60.000,00
100.000,00
60.000,00
30.000,00
40.000,00
60.000,00
40.000,00
60.000,00
40.000,00
10.000,00
UKUPNO:
1.700.000,00kn
4. MREŽA VODOVODA I ODVODNJE
- Otkup zemljišta za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
- Ulaganja u uličnu vodovod. mrežu iz 2013.g.
- Građenje vodnih građevina na području Grada
1.500.000,00kn
200.000,00kn
500.000,00kn
UKUPNO:
2.200.000,00kn
5. KOMUNALNA OPREMA
- Komunalna oprema po programu KP Leć d.o.o.
SVEUKUPNO:
800.000,00 kn
10.310.000,00kn
Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova izgradnje s procjenom pojedinih troškova
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja
Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje ovog Programa predviđena su iz:
- komunalnog doprinosa
- sufinanciranje građana
- spomeničke rente
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
- kapitalnih pomoći
- Proračun Grada Vodica
5.100.000,00kn
800.000,00kn
30.000,00kn
400.000,00kn
1.222.500,00kn
2.757.500,00kn
Članak 3.
Za ostvarivanje ovog Programa zadužuju se Upravni odjel za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstva.
Ovaj program stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije»,
a primjenjuje se od 01. siječnja 2014.godine.
Klasa: 363-01/13-01/131
Urbroj.: 2182/04-01/03-13-1
Vodice, 17. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 125
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
122
Na temelju čl. 28. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12
i 94/13) i čl. 30. točke 5. Statuta Grada Vodica («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», br. 9/09), Gradsko
vijeće Grada Vodica, na 6. sjednici, od 17. prosinca 2013.godine, donosi
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2014.godini
Članak 1.
Ovim Programom se određuje održavanje komunalne infrastrukture u 2014.godini na području Grada Vodica
za komunalne djelatnosti:
1. održavanje kolnika i javne površine
200.000,00kn
2. održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije
200.000,00kn
3. deratizacija i dezinsekcija
150.000,00kn
4. izvanredno- interventno održavanje javnih površina
400.000,00kn
5. čišćenje javno-prometnih površina u Vodicama
1.100.000,00kn
6. čišćenje javno-prometnih površina u Srimi
100.000,00kn
7. čišćenje javno-prometnih površina na otoku Prviću
250.000,00kn
8. održavanje zelenih površina u Vodicama
940.000,00kn
9. održavanje zelenih površina u Srimi
60.000,00kn
10. zalijevanje zelenih javnih površina – potrošnja vode
250.000,00kn
11. održavanje javne rasvjete
400.000,00kn
12. utrošak električne energije za javnu rasvjetu
930.000,00kn
13. Božićno-novogodišnje ukrašavanje grada
85.000,00kn
14. održavanje pilomata
50.000,00kn
15. održavanje bunara
50.000,00kn
16. održavanje oborinskih šahtova
50.000,00kn
UKUPNO:
5.215.000,00kn
Programom iz st. 1. ovog članka utvrđuje se:
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima i
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
Sredstva za ostvarivanje ovog Programa predviđaju se iz:
- prihodi od komunalne naknade
- Proračun Grada Vodica
4.765.000,00kn
450.000,00kn
UKUPNO:
5.215.000,00kn
Članak 3.
Objašnjenje čl. 1. ovog Programa, tekstualno po točkama kako slijedi:
- Točka 1. - Sukladno čl. 3. st. 1. toč. 8. i 9. Zakona o komunalnom gospodarstvu detaljno je opisano što se
podrazumijeva pod održavanjem javnih površina, a što pod održavanjem kolnika, što sve obuhvaća ova točka, pa
tako:
- pod održavanjem javnih površina naročito se podrazumijeva održavanje:
a) javnih zelenih površina
b) pješačkih staza
c) otvorenih odvodnih kanala
d) trgova
e) parkova
Strana 126 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
f) dječjih igrališta
g) javnih prometnih površina
h) dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje
- pod održavanjem nerazvrstanih cesta su površine
koje se koriste za promet (kolnik) i cestovno zemljište
uz njih, a nerazvrstane ceste su one koje nisu razvrstane
(državne, županijske, lokalne).
- Točka 2. – pod održavanjem horizontalne i
vertikalne signalizacije podrazumijeva se da se radi o
održavanju cesta i to samo u smislu horizontalnog i
vertikalnog obilježavanja
- Točka 3. – deratizacija i dezinsekcija podrazumijeva uništavanje i prevenciju glodavaca i insekata
- Točka 4. – izvanredno-interventno održavanje
podrazumijeva održavanje kolnika i pješačkih staza
u smislu uklanjanja bespravno postavljenih naprava i
predmeta koji ugrožavaju promet i komunalni red, te ih
se treba brzo (interventno) rješavati
- Točka 5. i 6. – čišćenje javnih površina je pometanje javnih površina putem TD Leć d.o.o.
- Točka 7. – čišćenje javnih površina je pometanje
javnih površina na otoku Prviću
- Točka 8. i 9. – kao pod 1., održavanje parkova i
nasada i sl., tj. sadnja ukrasnih i sličnih biljaka
- Točka 10. – podrazumijeva zalijevanje nasada
- Točka 11. – održavanje javne rasvjete u svim
naseljima (promjena dotrajalih stupova i žarulja i njihov
popravak)
- Točka 12. – potrošnja svekolike javne rasvjete
- Točka 13. – ukrašavanje Grada za blagdane Božić
i Novu godinu
- Točka 14. – održavanje (popravak i zamjena)
pilomata, tj. naprave za regulaciju prometa, osobito
smirivanje prometa
- Točka 15. – održavanje bunara (redovno
održavanje i čišćenje)
- Točka 16. – održavanje oborinskih šahtova (redovno održavanje i čišćenje)
Članak 4.
Za ostvarivanje ovog Programa zadužuju se Upravni
odjel za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstva.
Članak 5.
Ovaj program stupa na snagu osmi dan od dana objave
u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a
primjenjuje se od 01. siječnja 2014.godine.
Klasa: 363-01/13-01/130
Urbroj.: 2182/04-01/03-13-1
Vodice, 17. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
123
Na temelju čl. 30. točke 5. Statuta Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 9/09,
9/11 - ispravak, 4/13 i 9/13 - pročišćeni tekst), Gradsko
vijeće Grada Vodica, na 6. sjednici, od 17. prosinca 2013.
godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba u kulturi Grada Vodica
za 2014. godinu
Članak 1.
Program javnih potreba u kulturi Grada Vodica
donosi se temeljem odredbe članka 9a. zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“,
br. 47/90, 27/93 i 38/09), te predstavlja akt kojim se
utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od
značaja za Grad Vodice, kao i za promociju Grada na
državnoj i međunarodnoj razini. Financijska sredstva za
ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih
djelatnosti osiguravaju se u proračunu Grada Vodica za
pojedinu godinu, a raspodjelu istih obavlja se po korisnicima sukladno planu raspodjele sredstava za programe
javnih potreba u kulturi Grada Vodica.
Članak 2.
Program javnih potreba u kulturi Grad Vodica za
2014. godinu ostvarit će se kroz:
- programe kulturnih ustanova i
- programe kulturnih udruga.
I. PROGRAMI I DJELATNOSTI KULTURNIH
USTANOVA
Ukupno planirana sredstva
1.913.500.kn
1. Pučko otvoreno učilište
Ukupno planirana sredstva
759.000.kn
Pučko otvoreno učilište Vodice je kulturna, obrazovna, informativna i uslužna javna ustanova, koja svoje
djelatnosti obavlja na 2 lokacije: u kulturnom centru i 2
male predavaonice u potkrovlju zgrade stare škole.
Upravo zbog tih okolnosti, potpuno uređenog kulturnog centra i zbog nedostatka učionica, te samo dvoje
zaposlenih, primarna djelatnost vodičkog učilišta je
osmišljavanje i održavanje kulturno-umjetničkih programa dok je obrazovna djelatnost organizirana suradnjom
s drugim srodnim ustanovama.
Pučko otvoreno učilište ima 2 djelatnika (ravnateljicu
i kinooperatera).
Plan programa u 2014. godini
Kazališna djelatnost - 10 gostovanja profesionalnih
kazališta i 3 predstave u vlastitoj produkciji s dramskom
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
amaterskom družinom kulturnog centra Vodice:
- Mile Gavran: „Otelo sa Suska“
- Tena Štivičić: „Dvije“
- Luko Paljetak, Ivana Brlić Mažuranić: „Paljetkovanje po baštini“.
Koncertna djelatnost - koncert vodičkih klapa i ostalih kulturnih udruga i 2 gostovanja klasične glazbe.
Filmska djelatnost - nakon uspješno provedene digitalizacije i uvođenja 3D opreme, vodički kino repertoar
ponovo ide u korak sa cinestarom i može istovremeno s
njima prikazivati najnovije filmove. Također, potpisanim
programskim ugovorom smo se obavezali prikazivati
baštinske, dokumentarne, kratke i domaće filmove, pa će
osim uobičajene 2 dnevne projekcije petkom, subotom i
nedjeljom, biti uvedeni dodatni termini za prikazivanje
filmova prema potrebi.
Izložbeno-galerijska djelatnost - u prostoriji donje
gradske vijećnice bit će postavljene barem 3 izložbe,
a po potrebi i više, dok će u atriju kulturnog centra biti
postavljena stalna arheološka izložba „Velika Mrdakovica“. Za tu je izložbu potrebno kupiti 5 izložbenih
muzejskih vitrina. U planu je izdavanje opširnog kataloga o nalazima s ovog značajnog lokaliteta od 70.-tih
godina prošlog stoljeća do danas, te nekoliko stručnih
predavanja na temu vodičke povijesne, kulturne i etnografske baštine.
Očuvanje baštine - kako su odobrena sredstva EU
za realizaciju arheološkog parka na Velikoj Mrdakovici, tamo se planira organiziranje 2 festivala, jedan u
proljeće: Rimski paljevinski pokop s pompom, i drugi
u jesen: Bakanalije uz Rimsku glazbu, ples, hranu i
piće, sve u suradnji sa turističkom zajednicom Grada
Vodica. Planirane su i 2 suhozidne radionice u suradnji
sa udrugom „Suhozid“ iz Kolana za popravak bunja iz
gradskog registra suhozidne baštine.
Informativna djelatnost - dnevno ažuriranje internet
stranica Grada Vodica, odnosi sa javnošću, komunikacija
s medijima i redovno izvještavanje građana o aktivnostima u Gradskoj upravi i Gradu.
Prigodne svečanosti - osmišljavanje i organizacija
dočeka nove godine, obilježavanje dana voda i dana
Grada
Obrazovna djelatnost - održavanje škole stranih
jezika: svi stupnjevi engleskog, njemačkog, talijanskog,
ruskog i francuskog jezika, repetitivni i individualizirani programi, te pripreme za maturu. Od andragoških
programa tu je srednja ekonomska škola za one koji je
nisu uspjeli završiti tijekom redovitog obrazovanja ta
osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanjima:
kuhar, konobar i barmen. Neformalni tečajevi slikanja
i crtanja, krojenja i šivanja, osposobljavanje za potrebe
vlasnika OPG-ova, za stjecanje uvjeta za rad sa voćem,
povrćem i cvijećem, za vinogradare i vinare te program
za babysitterice.
Uz sve ovo i dvomjesečni specijalistički program za
osposobljavanje odgajateljica u vrtiću za područje cijele
Broj 14 - Strana 127
Dalmacije te tijekom ljeta intenzivni tečaj moderne škole
za synthesizere i gitaru.
Grad Vodice će u cijelosti financirati rashode za
zaposlene, sufinancirati će materijalne rashode i usluge
u iznosu od 440.000.kn. Sve ostale rashode Pučko
otvoreno učilište će podmiriti iz vlastitih sredstava i
sredstava koje će dobiti iz županijskog proračuna.
Za provedbu svih programa odgovorna je ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta.
2. Gradska knjižnica
Ukupno planirana sredstva
697.500.kn
Gradska knjižnica Vodice je ustanova u kulturi koja
djeluje kao informacijsko, obrazovno i kulturno središte
Grada Vodica. U svom budućem okruženju, uslugama u
ponudom, trebala bi odgovoriti na informacijske, obrazovne, kulturne, društvene i rekreacijske potrebe svojih
korisnika, potencijalnih korisnika i posjetitelja mrežnih
stranica knjižnice. U skladu s opće prihvaćenim načelima
za knjižnice, gradska knjižnica treba pružati usluge svim
stanovnicima Grada Vodica i onim povremenim posjetiteljima, bez obzira na dob, rasu, vjeru, nacionalnost,
vjersko ili političko opredjeljenje, u različitim oblicima
i s pomoću najnovijih tehnologija.
Gradska knjižnica je protekle godine imala dvoje
djelatnika (ravnateljica i knjižničarka). Djeluje u prostoru
koji ima 240 m2, u četiri odjela: dječji odjel, odjel za
odrasle, čitaonica i AV građa i multimedijalna dvorana.
U sljedećoj godini Gradska knjižnica planira obogatiti
programsku djelatnost u radu s ciljanim skupinama sa
još dva nova djelatnika.
Plan programa u 2014. godini
Nabava knjižne i neknjižne građe - isključivo prema
smjernicama nabavne politike gradske knjižnice Vodice,
poštujući standarde za narodne knjižnice Republike
Hrvatske, odnosno prema potrebama korisnika.
Promocija knjiga - djelatnost koja se odvija u
odjelu multimedijalne dvorane. Obuhvaćeni su pjesnici
zavičajne pisane baštine kroz aktivnosti „Večeri poezije“
i „Večeri lipe beside“. Nadalje promoviranje aktualne
publicistike, kao i posjeta hrvatskih dječjih pisaca i
književnika.
Dan hrvatske knjige - obilježit će se u travnju
prigodnom svečanosti uz dodjelu nagrada za natječaj
najbolje fotografije, koji je objavljen na mrežnim stranicama Gradske knjižnice (www.gkv.hr) pod nazivom
„Čitatelj“.
Čitajmo zajedno - projekt koji se nastavlja i u idućoj
godini u suradnji s veleposlanstvima na području Republike Hrvatske kroz donaciju „dječja knjiga“ na stranim
jezicima. U pričaonicama već su sudjelovali i diplomati
iz veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu čitajući na engleskom jeziku i uručivši jedan broj
djela američkih dječjih pisaca. Sljedeće godine u suradnji
Strana 128 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
sa sveučilištem u Zadru, odjelom za romanske jezike,
planira se suradnja profesora, mentora i studenata kroz
čitanje na francuskom jeziku. Pričaonice će se odvijati
prema rasporedu svake srijede na hrvatskom jeziku. Cilj
ovog projekta je podizanje svijesti o važnosti čitanja od
najranije dobi te stvaranje čitalačkih navika. Pričaonice
obuhvaćaju i kreativnost na tematske i problemske
slikovnice.
Pedeset plus - dugoročni cilj projekta je povećanje
kvalitete života i aktivno korištenje dostupnih informacija uz pomoć informatičke tehnologije. Koristeći
nove tehnologije korisnici treće životne dobi stječu
potrebna znanja i vještine te podižu informacijsku pismenost. Projekt je namijenjen korisnicima Grada Vodica,
pripadnicima treće životne dobi.
Želim te razumjeti - projekt koji se odnosi na senzibiliziranje javnosti o prisutnosti članova u našoj zajednici koji svoje potrebe realiziraju na drugačiji način.
Aktivnosti su usklađene s potrebama „Udruge gluhih i
nagluhih Grada Vodica“, a namijenjene su svim strukturama društva koji u redovnim i izvanrednim okolnostima nužno trebaju komunicirati znakovnim jezikom.
Okrugli stol - programska je aktivnost koja za cilj
ima informiranost žitelja o svim aktualnim temama iz
svih područja društvenog života.
Multikulturalnost i tolerancija - odnosi se na prisutnost brojnih manjina koje žive u našoj zajednici. provodi
se kroz zajednička druženja poput promoviranja poezije
i proze, etnografskih i kulturnih posebnosti.
kulturno-turističkog proizvoda donijeti će se brojne
prednosti kroz podizanje kvalitete i životnog standarda
te raznolikosti ponude koja će privući više posjetitelja i
produžiti turističku sezonu.
Memorijalni centar „Faust Vrančić“ ima 2 zaposlenika (ravnateljicu i tehničkog suradnika).
Osnovna djelatnost memorijalnog centra je prikupljanje, čuvanje i prezentiranje građe povezane sa životom
i djelom Fausta Vrančića.
Ostale djelatnosti memorijalnog centra su:
- poticanje i razvijanje kulturno-umjetničkog amaterizma
- organiziranje i održavanje kulturno-umjetničkih
radionica, predstava, koncerata, predavanja, izložbi i
sličnih manifestacija
- izdavačko-informativna djelatnost nastala na
temelju rada memorijalnog centra
- prodaja suvenira i promotivnih materijala
- suradnja sa drugim ustanovama iz područja
kulture, obrazovanja i srodnim organizacijama radi
unapređenja svoje djelatnosti i rada
- zaštita i očuvanje otočne kulturne baštine i
tradicije
Grad Vodice će u cijelosti financirati rashode za zaposlene, sufinancirati će materijalne rashode i usluge u
iznosu od 150.000.kn. Sve ostale rashode će Memorijalni
centar „Faust Vrančić“ financirati iz vlastitih prihoda.
Za provedbu svih programa odgovorna je ravnateljica
Memorijalnog centra.
Manifestacije - prigodnim aktivnostima obilježavaju
se značajni datumi prihvaćeni na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, kao i sve manifestacije osnovne
knjižnične djelatnosti.
II. PROGRAMI I DJELATNOSTI KULTURNIH
UDRUGA
Informativno - komunikacijsko središte - aktivnost
je koja će se dnevno obnavljati i popunjavati na mrežnim
stranicama o aktivnostima Gradske knjižnice kao i o
aktivnostima koja su od značaja za članove zajednice
našega društva u cjelini.
Temeljem poziva za predlaganje javnih potreba u
kulturi Grada Vodica pristiglo je ukupno 15 prijava za
financiranje, a 14 ih je prihvaćeno te će u proračunu
Grada Vodica za 2014. godinu imati samostalnu poziciju.
Vrednovanje podnesenih prijedloga programa provelo
je povjerenstvo za provedbu javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga u području kulture i
društvenih djelatnosti.
Grad Vodice će u cijelosti financirati rashode za zaposlene, sufinancirati će materijalne rashode i usluge u
iznosu od 80.000.kn te će sufinancirati nabavu knjižnične
građe u iznosu od 60.000.kn. Sve ostale rashode Gradska knjižnica Vodice će financirati iz sredstava koje će
dobiti od Ministarstva kulture, hrvatskog zavoda za
zapošljavanje te iz vlastitih prihoda.
Za provedbu svih programa odgovorna je ravnateljica
Gradske knjižnice.
3. Memorijalni centar „Faust Vrančić“
Ukupno planirana sredstva
457.000.kn
Memorijalni centar „Faust Vrančić“ je temelj za
održiv razvoj kulturnog turizma i stvaranje identiteta
otoka Prvića te razvoja turizma vodičke turističke destinacije. Sustavnim razvojem memorijalnog centra kao
Ukupno planirana sredstva
417.000.kn
Sredstva za ostvarivanje programa rada kulturnih
udruga raspoređena su na:
1. Vodička glazba
- nabava uniformi
- troškovi plaćanja kapelnika
- najam prostora
- troškovi održavanja uniformi
- usluge knjigovodstva
- popravci instrumenata
- odlazak na smotru glazbi
- naknade banci
- materijalni troškovi
Ukupno planirana sredstva
55.000.kn
48.000.kn
28.320.kn
8.400.kn
8.400.kn
7.500.kn
5.800.kn
1.000.kn
2.580.kn
--------------165.000.kn
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
2. Pjevački zbor „Lira“
- honorar voditelja
30.000.kn
- nabava uniformi (bluza za žene)
12.250.kn
- najam prostora
5.700.kn
- najam autobusa i pokloni za uskrsni koncert u
Sarajevu
9.000.kn
- najam autobusa i pokloni za koncert u župi gospe
od Ružarija
1.800.kn
- troškovi organiziranja koncerta
„Ispo kampanela“
1.500.kn
- aranžmani za preminule članove (blagdan svih
svetih)
200.kn
- materijalni troškovi
1.550.kn
--------------Ukupno planirana sredstva
62.000.kn
3.Klapa „Oršulice“
- honorar voditelja
- najam prostora
- materijalni troškovi
Ukupno planirana sredstva
4.Klapa „Bunari“
- honorar voditelja
- najam prostora
- materijalni troškovi
Ukupno planirana sredstva
5.Klapa „Godimenti“
- honorar voditelja
- najam prostora
- materijalni troškovi
Ukupno planirana sredstva
6.Klapa „Parone“
- troškovi djelovanja klape
Ukupno planirana sredstva
7.Likovna udruga „More“
- najam prostora
- materijalni troškovi i
realizacija projekata
Ukupno planirana sredstva
8.Vodičke mažoretkinje
- troškovi djelovanja udruge i
realizacija projekata
Ukupno planirana sredstva
20.000.kn
5.700.kn
4.300.kn
-------------30.000.kn
20.000.kn
5.700.kn
4.300.kn
-------------30.000.kn
20.000.kn
5.700.kn
4.300.kn
-------------30.000.kn
10.000.kn
-------------10.000.kn
10.824.kn
14.176.kn
-------------25.000.kn
20.000.kn
-------------20.000.kn
9.Kulturna udruga „Vodičke perlice“
- putovanje na dvije smotre u županiji (prijevoz
članova i rekvizita)
4.000.kn
- nabava rekvizita
- materijalni troškovi
Ukupno planirana sredstva
10.Plesna udruga „Bollywood“
- troškovi djelovanja udruge i
realizacija projekata
Ukupno planirana sredstva
Broj 14 - Strana 129
5.000.kn
1.000.kn
------------10.000.kn
5.000.kn
----------5.000.kn
11.„Baština“ Prvić
- materijalni troškovi i izdavanje knjige 5.000.kn
-----------Ukupno planirana sredstva
5.000.kn
12.Šepurinske žudije
- troškovi djelovanja klape
Ukupno planirana sredstva
5.000.kn
-------------5.000.kn
13.Udruga za promicanje kreativnog i zdravog života
„Otok“
- troškovi djelovanja udruge
5.000.kn
----------Ukupno planirana sredstva
5.000.kn
14.Kulturno glazbena udruga „Longplejka“
- materijalni troškovi i
humanitarni koncert
5.000.kn
-----------Ukupno planirana sredstva
5.000.kn
15. Neraspoređena sredstva
10.000.kn
OPĆA REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG
PLANA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA VODICA ZA 2014. GODINU
PROGRAMSKO PODRUČJE
1. Programi i djelatnosti
kulturnih ustanova
2. Programi i djelatnosti
kulturnih udruga
1.913.500.kn
UKUPNO
2.330.500.kn
417.000.kn
Članak 3.
Sa svim kulturnim udrugama Grad Vodice će potpisati ugovor o financijskoj potpori programa i djelovanja.
Od svih udruga Grad Vodice će tražiti izvješće, odnosno
potvrdu o namjenskom korištenju sredstava.
Osoba zadužena za kontrolu i izvještavanje o realizaciji programa je koordinator za praćenje programa/
projekata udruga u području kulture i društvenih djelatnosti.
Članak 4.
Ovaj program javnih potreba u kulturi stupa na
snagu osmi dan od dana objave u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“, a primjenjuje se od 1.
siječnja 2014.godine.
Strana 130 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
KLASA: 612-01/13-01/14
URBROJ:2182/04-03/01-13-1
Vodice, 17. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
124
Na temelju čl. 39. Zakona o sportu (NN, br. 71/06,
150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i čl. 30. točke
5. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, br. 9/09, 9/11 - ispravak, 4/13 i 9/13
- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 6.
sjednici, od 17. prosinca 2013.godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba u sportu na području
Grada Vodica za 2014. godinu
Članak 1.
Ustavom Republike Hrvatske utvrđena je obveza
države da potiče skrb o sportu. Grad Vodice financijskim
sredstvima iz Proračuna sufinancira sportsku djelatnost.
Programom javnih potreba u sportu Grad Vodice iskazuje
svoje opredjeljenje u ovoj djelatnosti što je sukladno
članku 76. stavka 1. Zakona o športu(NN, br. 71/06 i
124/10).
Članak 2.
Javne potrebe u sportu su aktivnosti, poslovi i
djelatnosti u svezi s poticanjem i promicanjem sporta,
provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene
kulture djece i mladeži, djelovanjem Zajednice sportova
Grada Vodica, treningom, organiziranjem i provođenjem
sustava domaćih natjecanja, općom i posebnom zdravstvenom zaštitom sportaša, sportsko rekreacijskim aktivnostima građana, tjelesnom kulturom invalida i osoba
oštećena zdravlja, održavanjem i izgradnjom sportskih
objekata od značenja za grad te stručnim radom u sportu.
Na natječaj javnih potreba u sportu Grada Vodica za
2014. godinu pristiglo je 17 programa sportskih klubova,
i sveukupno je u sportske aktivnosti uključeno 809
sportaša i rekreativaca.
I. TEMELJNE ODREDBE
Program javnih potreba u sportu Grada Vodica za
2014.g. temelji se na:
- postignutom stupnju razvitka vodičkog sporta
- očekivanom prilivu sredstava u proračunu
Grada
- planovima daljnjeg razvoja vodičkog sporta i
očekivanim natjecateljskim rezultatima u pojedinom
sportu
II. CILJ DONOŠENJA PROGRAMA JAVNIH
POTREBA U SPORTU
Cilj donošenja programa javnih potreba u sportu za
2014. godinu temelji se na sljedećim postavkama:
- razvitak i promicanje sporta na području Grada
Vodica
- očuvanje vrhunske kvalitete vodičkog sporta,
posebice dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada
Vodica na razini države i međunarodnom planu
- poticanje vrhunskog sportskog stvaralaštva i
stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dometa
- provedba sustava treninga i natjecanja sportskih
udruga
- djelovanje Zajednice sportova Grada Vodica
- opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša
- razvitak sportskih aktivnosti djece i mladeži, te
sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana i invalidnih
osoba
- promicanje odgojnih funkcija sporta, fair playa,
razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje
sportom
- širenje olimpijskih ideala i jačanje olimpijskog
pokreta
- gospodarenje i izgradnja sportskih objekata
III. FINANCIRANJE SPORTA
Osnovu financiranja sporta čine prihodi koje pravne
i fizičke osobe koje obavljaju sportsku djelatnost ostvare putem: obavljanja sportske djelatnosti, članarina,
sufinanciranja kojima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva u proračunu,
drugih sredstava sukladno zakonskim odredbama.
IV. RASPOREĐIVANJE, DODJELA I PRAĆENJE
SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU
Raspoređivanje i dodjelu sredstava vrši Zajednica sportova Grada Vodica. Temelji se na analizi
pojedinačnih programa sportskih udruga, te objektivne
procjene - vrednovanja programskih aktivnosti. Izrada
kriterija provodi se radi kvalitetnijeg praćenja onih
sportova i klubova koji svojim rezultatima, masovnošću,
popularnošću i organiziranošću to zaslužuju. Razvijeniji,
kvalitetniji i popularniji sportovi zadovoljit će više kriterija od onih drugih, stoga je jasno da se ocjenjivanjem
sportova, primjenjujući nekoliko kriterija dolazi do
mnogih spoznaja što je osnova za daljnje programiranje
i planiranje.
Vrednovanje pojedinačnih programa sportskih
udruga temelji se na sljedećim kriterijima:
- razina natjecanja kluba
- plasmani kluba u domaćim natjecanjima
- sudjelovanje i plasmani kluba u međunarodnim
natjecanjima
- broj kategoriziranih sportaša od strane Hrvatskog
olimpijskog odbora
- broj reprezentativaca
- stručni kadar
- tradicija
- članstvo
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
- organizacija međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih manifestacija
Za kvalitetnije praćenje sportske udruge u programu
javnih potreba uz vrhunski rezultat, bitan će utjecaj imati
obvezno postojanje svih dobnih kategorija unutar kluba,
a koje su definirane pravilima međunarodne i nacionalne
federacije sporta. Konačni rezultat primjene kriterija je
kvalitetnije praćenje sportskih klubova prema kriteriju
organiziranosti rada s mlađim uzrasnim kategorijama,
značajnije prepoznavanje i praćenje onih sportskih udruga koje ostvaruju vrhunski sportski rezultat te davanje
naglaska na stručni rad u udrugama koje udovoljavaju
spomenutim kriterijima.
V. PROGRAMSKA PODRUČJA
Programska područja utvrđuju se na osnovi postavljenih ciljeva, a sadržavaju:
1. DJELOVANJE ZAJEDNICE SPORTOVA GRADA VODICA
Ukupno planirana sredstva
150.000.kn
Zajednica sportova Grada Vodica je „krovna“ udruga
svih vodičkih sportskih udruga. Svih 17 udruga koje su
se javile na natječaj za javne potrebe u sportu Grada
Vodica za 2014.godinu su članovi Zajednice. Djelatnosti Zajednice u ispunjavanju ciljeva donošenja javnih
potreba u sportu su.
- utvrđivanje i ostvarivanje politike promicanja
sporta za područje grada Vodica
- poticanje i promicanje svekolikog sporta, osobito
sporta djece i mladeži
- poticanje sportske aktivnosti osoba s invaliditetom
- skrb o kategoriziranim sportašima i svojim aktima
uređuje opseg i način ostvarivanja njihovih prava
- poticanje jednakopravnosti spolova u sportu
- usklađivanje aktivnosti svojih članova
- objedinjavanje i usklađivanje programa sporta, te
davanje prijedloga za izradu programa javnih potreba u
sportu, te skrb o njihovom ostvarivanju
skrb o vrhunskim sportašima, te sudjelovanje
u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske
igre, svjetska i europska prvenstva, te druga velika
međunarodna natjecanja
- sudjelovanje u ostvarivanju programa i politike
Hrvatskog olimpijskog odbora
- sudjelovanje u unapređenju stručnog rada i skrb o
osposobljenosti stručnih djelatnika
- sudjelovanje u skrbi o javnim sportskim
građevinama
- sudjelovanje u organiziranju i poticanju znanstvenih i razvojnih programa u sportu
- obavljanje i drugih poslova i zadaća određenih
Zakonom, pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora i
statutom Zajednice
- raspodjela sredstava udrugama
2. DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA
Broj 14 - Strana 131
ČLANOVA ZAJEDNICE SPORTOVA GRADA
VODICA
Ukupno planirana sredstva
1.088.000.kn
Sredstva za ostvarivanje programa rada raspoređena
su na:
1. Nogometni klub „Vodice“
256.000.kn
2. Ženski košarkaški klub „Vodice“
170.000.kn
3. Rukometni klub „Olimpija“
165.000.kn
4. Jedriličarski klub „Tijat“
104.000.kn
5. ŠDBV „Hrvatski
branitelj dragovoljac“
99.000.kn
6. Brdsko biciklistički klub
„Orlov krug“
90.000.kn
7. Karate klub „Okit“
70.000.kn
8. Nogometni klub „Oluja“
20.000.kn
9. Košarkaški klub invalida „Vodice“ 19.000.kn
10. Boćarski klub „Čista velika“
18.000.kn
11. Boćarski klub „Vodice“
18.000.kn
12. Odbojkaški klub „Vodice“
17.000.kn
13. Malonogometni klub „Heroji 2007“ 16.000.kn
14. Twirling klub „Vodice“
7.000.kn
15.Malonogometni klub „Čista velika“ 5.000.kn
16. Pikado klub „Meta“
2.000.kn
17. Stolnoteniski klub „Vodice“
2.000.kn
18. Neraspoređena sredstva
10.000.kn
3. GOSPODARENJE I IZGRADNJA SPORTSKIH
OBJEKATA
Ukupno planirana sredstva
800.000.kn
Sredstva za gospodarenje i izgradnju sportskih objekata raspoređena su na:
1. Izgradnja dvorane („balona“)
kod O.Š. u Vodicama
450.000.kn
2. Dovršetak i opremanje dvorane („balona“) kod
O.Š. u Vodicama
200.000.kn
3. Uređenje i opremanje ostalih
sportskih objekata
100.000.kn
4. Tekuće održavanje
sportskih objekata
50.000.kn
VI. ZAKLJUČAK
Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada
Vodica u postojećoj gospodarskoj situaciji u kojoj su
proračunska sredstva dominantan dio financiranja ukupnog sporta usmjeren je razvoju.
Za ostvarivanje postavljenih programskih ciljeva
bitna su 4 osnovna zadatka:
- potpora sportskoj mladeži koja se temelji na
širokoj bazi, perspektivnim sportašima koji izrastaju
iz te baze, a koju Vodice imaju u sportskim udrugama i
školama
- potpora sportskim udrugama i pojedincima koji
su zapravo sportsko lice Grada Vodica na nacionalnom i
međunarodnom planu i promidžbom sporta daju doprinos
njegovom razvoju
- poticanje uključivanja u sport što većeg broja
građana
Strana 132 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
- održavanje postojećih sportskih objekata (ako
je moguće i izgradnja novih), jer bez njih vodički sport
nema perspektive. Isto tako sportski objekti nemaju
svrhe ako na njima neće biti sportske kvalitete i mladih
sportaša.
Ovaj program javnih potreba u sportu ostvarit će se
samo u potpunoj stručnoj i funkcionalnoj suradnji sa
svim čimbenicima u sportu, sportskoj djelatnosti, te uz
nadasve veliki napor sportskih djelatnika na iznalaženju
prijeko potrebitih sredstava za provedbu redovne programske aktivnosti sportskih udruga.
Provedba ovog programa u mnogome će ovisiti od:
- organizacijskog i funkcionalnog ustroja Zajednice
sportova Grada Vodica, te visokog stupnja međusobnog
razumijevanja i suradnje
- ukupno raspoloživih i ostvarenih sredstava namijenjenih sportu
- strategije Hrvatskog sporta i zakona o sportu
Ujedno ovaj program predstavlja nužni minimalni
okvir u kojem se održava postojeće stanje vodičkog
sporta, a ujedno osigurava nužne uvjete bez kojih bi
vodički sport bio doveden u stanje koje mu zasigurno
ne pripada, kako po svojoj organiziranosti tako i po
zapaženim rezultatima u proteklom razdoblju.
Rezultati u sportu ne moraju uvijek biti vidljivi, ali je
bitno da naprijed navedena programska područja budu u
funkciji sporta, djelovanja i ukupnog življenja.
Sa svim sportskim udrugama, u ime Grada Vodica,
Zajednica sportova Grada Vodica će potpisati ugovor
o financijskoj potpori programa i djelovanja. Od svih
udruga Zajednica će tražiti izvješće, odnosno potvrdu o
namjenskom korištenju sredstava.
Osoba zadužena za kontrolu i izvještavanje o realizaciji programa je tajnik Zajednice sportova Grada
Vodica.
OPĆA REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA
PODRUČJU GRADA VODICA ZA 2014. GODINU
PROGRAMSKO PODRUČJE
1. Djelovanje Zajednice sportova
Grada Vodica
2. Djelovanje sportskih udruga
članova Zajednice
3. Gospodarenje i izgradnja
sportskih objekata
UKUPNO
150.000.kn
1.088.000.kn
800.000.kn
2.038.000.kn
Članak 3.
Ovaj program javnih potreba u sportu stupa na
snagu osmi dan od dana objave u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“, a primjenjuje se od 1.
siječnja 2014.godine.
KLASA: 620-01/13-01/02
URBROJ:2182/04-03/01-13-1
Vodice, 17. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
125
Na temelju čl. 30. točka 5. Statuta Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 9/09,
9/11 - ispravak, 4/13 i 9/13 - pročišćeni tekst), Gradsko
vijeće Grada Vodica, na 6. sjednici, od 17. prosinca 2013.
godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba za ostale udruge civilnog
društva Grada Vodica za 2014. godinu
Članak 1.
Javne potrebe za ostale udruge civilnog društva (sve
osim sportskih, kulturnih i humanitarnih udruga) za koje
se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Vodica , jesu
aktivnosti, poslovi i djelatnosti ostalih udruga civilnog
društva od interesa za Grad Vodica.
Članak 2.
PROGRAMI I DJELATNOSTI OSTALIH UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA
Ukupno planirana sredstva
434.000.kn
Program javnih potreba za ostale udruge civilnog
društva utvrđuje se temeljem poziva za predlaganje
javnih potreba Grada Vodica. Na natječaj su pristigle
ukupno 22 prijave za financiranje, a prihvaćeno je njih
19 te će u proračunu Grad Vodica imati samostalnu
poziciju. Vrednovanje podnesenih prijedloga programa
provelo je povjerenstvo za provedbu javnog poziva
za financiranje programa/projekata udruga u području
kulture i društvenih djelatnosti.
Sredstva za ostvarivanje programa rada ostalih
udruga civilnog društva udruga raspoređena su na:
1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Grada Vodica
- plaća i doprinosi zaposlenika
80.000.kn
- ostali troškovi djelovanja
70.000.kn
----------------150.000.kn
2. Udruga roditelja i djece „Zlatne ribice“ Prvić
- plaće i doprinosi voditelja igraonice 42.000.kn
- projekt „Božić naših baka“
3.500.kn
- projekt „Kazalište na dječji način“
4.500.kn
--------------50.000.kn
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
3. HVIDR-a Vodice
- pomoć članovima
- knjigovodstvene usluge
- izlet u Vukovar
- dječji darovi
- godišnja skupština
- vijenci i svijeće
- materijalni troškovi
- sportske igre invalida
domovinskog rata
4. UHDDR Vodice
- odlazak na sportske igra branitelja
- obilježavanje Dana pobjede
- godišnja skupština
- pomoć članovima
- dječji darovi
- odlazak na državno natjecanje
djece branitelja
- vijenci i svijeće
- materijalni troškovi
- troškovi odlaska na sjednice
predsjedništva u ZG
5. UHBDDR Vodice
- kupovanje uniformi
- izlet u Vukovar
- pomoć članovima
- godišnja skupština
- vijenci i svijeće
- materijalni troškovi
- odlazak na skupštinu u Zagreb
8.000.kn
6.000.kn
5.000.kn
3.000.kn
3.000.kn
2.500.kn
1.500.kn
1.000.kn
-------------30.000.kn
5.000.kn
5.000.kn
5.000.kn
4.000.kn
3.000.kn
3.000.kn
2.500.kn
1.500.kn
1.000.kn
-------------30.000.kn
10.000.kn
5.000.kn
5.000.kn
5.000.kn
2.500.kn
1.500.kn
1.000.kn
-------------30.000.kn
6. Udruga matice umirovljenika Vodice
- troškovi blagajnika i usluge
knjigovodstva
8.000.kn
- troškovi vijenaca i pomoći
bolesnim članovima
6.800.kn
- domjenak
2.000.kn
- članarina MU Hrvatske
1.500.kn
- najam prostora
1.200.kn
- izrada iskaznica
500.kn
------------20.000.kn
7. Zajednica Hrvata BIH
- uskršnji turnir u tucanju jaja
- dani kulturne baštine Hrvata BIH
- materijalni troškovi
8. ŠRK „Mali porat“
- sufinanciranje manifestacija
----------15.000.kn
15.000.kn
-------------15.000.kn
Broj 14 - Strana 133
9. UHDDR Gaćeleze
- memorijalni malonogometni turnir
- pomoć članovima
- materijalni troškovi
- godišnja skupština
10. Hrvatski domobran
- najam prostora
- vijenci i svijeće
- godišnja skupština
5.000.kn
3.000.kn
1.400.kn
600.kn
-----------10.000.kn
4.680.kn
2.500.kn
2.820.kn
-------------10.000.kn
11. Klub navijača hajduka „Torcida“ Vodice
- troškovi djelovanja udruge
10.000.kn
-------------10.000.kn
12. Motociklistički klub „Okit“
- ljetni i zimski moto party
10.000.kn
-------------10.000.kn
13. Udruga maslinara i uljara Grada Vodica „Traulik“
- troškovi nabave kompjutera i
djelovanja udruge
10.000.kn
------------10.000.kn
14. Zavičajno društvo vodičana u Zagrebu
- organiziranje dana zavićajaca
10.000.kn
-------------10.000.kn
15. Lovačko društvo „Sokol“
- troškovi djelovanja udruge
16. Klub potrošača Vodica
- troškovi najma prostora i
djelovanja udruge
17. Šibenik meteo
- nabava 2 nova mini PC-a
- materijalni troškovi
10.000.kn
-------------10.000.kn
5.000.kn
-------------5.000.kn
4.000.kn
1.000.kn
-----------5.000.kn
18. Udruga gluhih i nagluhih Grada Vodica
- troškovi djelovanja udruge
3.000.kn
------------3.000.kn
19. Centar za hagioterapiju Vodice
- troškovi djelovanja udruge
1.000.kn
-----------1.000.kn
Strana 134 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
20. Neraspoređena sredstva
10.000.kn
Članak 3.
Sa svim ostalim udrugama civilnog društva Grad
Vodice će potpisati ugovor o financijskoj potpori programa i djelovanja. Od svih udruga Grad Vodice će tražiti
izvješće, odnosno potvrdu o namjenskom korištenju
sredstava.
Osoba zadužena za kontrolu i izvještavanje o realizaciji programa je koordinator za praćenje programa/
projekata udruga u području kulture i društvenih djelatnosti.
Članak 4.
Ovaj program javnih potreba u kulturi stupa na
snagu osmi dan od dana objave u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“, a primjenjuje se od 1.
siječnja 2014.godine.
KLASA: 402-19/13-01/52
URBROJ:2182/04-03/01-13-1
Vodice, 17. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
126
Na temelju čl. 22. Zakona o socijalnoj skrbi (NN, br.,
33/12 ) i čl. 30. točke 5. Statuta Grada Vodica («Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije», br. 9/09, 9/11-ispravak, 4/14 i 09/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće
Grada Vodica, na 6. sjednici, od 17. prosinca 2013.
godine, donosi
PROGRAM
socijalne i druge skrbi
Grada Vodica za 2014. godinu
Članak 1.
Socijalna skrb predstavlja djelatnost od posebnog
interesa za Republiku Hrvatsku. Njome se osigurava
i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih
potreba. Sustav socijalne skrbi predviđa prava na
sljedeće oblike pomoći: savjetovanje, pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća, doplatak za pomoć i njegu,
pomoć i njegu u kući, osobnu invalidninu, naknadu do
zaposlenja, skrb izvan vlastite obitelji i status roditelja
njegovatelja.
Sredstva za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje
prava socijalne skrbi utvrđenim Zakonom o socijalnoj
skrbi osigurava Republika Hrvatska i jedinice lokalne i
regionalne samouprave.
Članak 2.
Svrha Programa socijalne i druge skrbi je osigurati građanima Grada Vodica viši standard socijalne,
zdravstvene i humanitarne zaštite od one koji svojim
programima osigurava građanima Grada Vodica Republika Hrvatska.
Program socijalne skrbi sukladno Odluci o socijalnoj
skrbi („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 8/12 i 12/12) sastoji se od:
I. SOCIJALNI PROGRAM GRADA VODICA:
- pomoć za pokrivanju
troškova za ogrjev
175.000.kn
- naknada za novorođenu djecu
140.000.kn
- subvencija za autobusne
karte učenika
140.000.kn
- pomoć za podmirivanje
troškova stanovanja
100.000.kn
- pomoć u stambenom zbrinjavanju
hrvatskih branitelja
100.000.kn
- pomoć u plaćanju participacije
u dječjim vrtićima
90.000.kn
- subvencija za autobusne
karte umirovljenika
50.000.kn
- pomoć teže bolesnim
i invalidnim osobama
50.000.kn
- pomoć u naravi kućanskih
potrepština
40.000.kn
- subvencija za autobusne
karte udovica, djece
30.000.kn
i roditelja poginulih hrvatskih branitelja
-------------------Ukupno planirana sredstva
915.000.kn
II.ZDRAVSTVENI PROGRAMA
GRADA VODICA
- timovi hitne medicinske pomoći
u turističkoj sezoni
- primarna zdravstvena zaštita
- turistički ljetni tim
- zdravstvena zaštita sportaša
Ukupno planirana sredstva
170.000.kn
100.000.kn
70.000.kn
40.000.kn
---------------380.000.kn
III. PROGRAMSKA DJELATNOST
HUMANITARNIH UDRUGA I ORGANIZACIJA
Ukupno planirana sredstva
210.000.kn
Program javnih potreba za ostale udruge civilnog
društva utvrđuje se temeljem poziva za predlaganje
javnih potreba Grada Vodica. Na natječaj je pristiglo
ukupno 5 prijava humanitarnih udruga i organizacija
za financiranje, i sve su prihvaćene te će u proračunu
Grad Vodica imati samostalnu poziciju. Vrednovanje
podnesenih prijedloga programa provelo je povjerenstvo
za provedbu javnog poziva za financiranje programa/
projekata udruga u području kulture i društvenih djelatnosti.
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Sredstva za ostvarivanje programa rada ostalih
udruga civilnog društva udruga raspoređena su na:
1. Crveni križ
Ukupno planirana sredstva
3. Caritas Vodice
Ukupno planirana sredstva
20.000.kn
4. Klub dobrovoljnih darivatelja krvi Čista velika
- 4 akcije darivanja krvi
8.200.kn
- organizacija humanitarnog
malonogometnog turnira
1.800.kn
--------------Ukupno planirana sredstva
10.000.kn
5. Humanitarna udruga „Daj 5 od srca“
- projekt „Obilježavanje
kornatske tragedije“
- projekt „Igre vodičkih mjesta“
- razne humanitarne akcije
Ukupno planirana sredstva
KLASA: 550-02/13-01/01
URBROJ:2182/04-03/01-13-1
Vodice, 17. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
100.000.kn
2. Klub dragovoljnih darivatelja krvi Vodice
- obrok za darivatelje
25.000.kn
- troškovi izborne skupštine
25.000.kn
- izlet za darivatelje krvi
8.000.kn
- nabava informatičke opreme
6.000.kn
- pomoć članovima
2.500.kn
- izrada plaketa
2.000.kn
- provizija, uredski materijal
1.500.kn
-------------Ukupno planirana sredstva
70.000.kn
4.000.kn
3.000.kn
3.000.kn
-------------10.000.kn
OPĆA REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG
PLANA PROGRAMA SOCIJALNE I DRUGE SKRBI
GRADA VODICA ZA 2014. GODINU
PROGRAMSKO PODRUČJE
1.Socijalni program Grada Vodica
915.000.kn
2.Zdravstveni program Grada Vodica 380.000.kn
3.Programska djelatnost
humanitarnih udruga i organizacija
210.000.kn
UKUPNO
1.505.000.kn
Članak 3.
Sa svim humanitarnim udrugama i organizacijama
Grad Vodice će potpisati ugovor o financijskoj potpori
programa i djelovanja. Od svih humanitarnih udruga i
organizacija Grad Vodice će tražiti izvješće, odnosno
potvrdu o namjenskom korištenju sredstava.
Osoba zadužena za kontrolu i izvještavanje o realizaciji programa je koordinator za praćenje programa/
projekata udruga u području kulture i društvenih djelatnosti.
Članak 4.
Ovaj program javnih potreba u kulturi stupa na
snagu osmi dan od dana objave u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“, a primjenjuje se od 1.
siječnja 2014.godine.
Broj 14 - Strana 135
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
127
Na temelju članka 30. točke 17. Statuta Grada Vodica
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
9/09,09/11-ispravak, 04/13 i 09/13-pročišćeni tekst),
članka 38. stavak 2. Zakona o ustanovama (“Narodne
novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 11.
Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 12/09, 15/09 i
9/13), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 6. sjednici, od
17. prosinca 2013. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja
Pučkog otvorenog učilišta
1. Gordana Birin iz Vodica, imenuje se ravnateljicom
Pučkog otvorenog učlišta u Vodicama.
2. Ravnateljica iz točke 1. ovog rješenja imenuje se
na vrijeme od četiri (4) godine počevši od 21. prosinca
2013. godine.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA: 080-01/13-01/03
URBROJ: 2182/04-03/01-13-1
Vodice, 17. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
128
Na temelju članka 30. točke 17. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
9/09,09/11-ispravak, 04/13 i 09/13-pročišćeni tekst),
članka 3. stavka 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (“Narodne novine“, broj 96/01) i članka
11. Odluke o osnivanju ustanove u kulturi Memorijalni
centar Faust Vrančić u Prvić Luci (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 4/13), a na prijedlog
Natječajnog povjerenstva, Gradsko vijeće Grada Vodica,
na 6. sjednici, od 17. prosinca 2013. godine, donosi
Strana 136 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja
ustanove u kulturi Memorijalni centar Faust
Vrančić u Prvić Luci
1. Ivana Skočić iz Vodica, imenuje se ravnateljicom
Memorijalnog centra Faust Vrančić u Prvić Luci.
2. Ravnateljica iz točke 1. ovog rješenja imenuje se
na vrijeme od četiri (4) godine počevši od 01. siječnja
2014. godine.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA: 080-03/13-01/02
URBROJ: 2182/04-03/01-13-1
Vodice, 17. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
129
Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (NN, br. 39/13) i članka 41. Statuta Grada
Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
br. 9/09, 9/11 i 4/13), Gradsko vijeće Grada Vodica, na
6. sjednici, od 17. prosinca 2013.godine, donosi
130
Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (NN, br. 39/13) i članka 41. Statuta Grada
Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
br. 9/09, 9/11 i 4/13), Gradsko vijeće Grada Vodica, na
6. sjednici, od 17. prosinca 2013.godine, donosi
R J E Š E NJ E
o imenovanju člana Povjerenstva koje
procjenjuje troškove stavljanja u
funkciju poljoprivredne proizvodnje
navedenog poljoprivrednog zemljišta
i vrijednost drvene mase
I.
Imenuje se Tina Bosotin iz Vodica, Obrove 34, za
člana Povjerenstva koje procjenjuje troškove stavljanja
u funkciju poljoprivredne proizvodnje navedenog poljoprivrednog zemljišta i vrijednost drvene mase.
II.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 080-01/13-01/03
URBROJ: 2182/04-04/01-13-4
Vodice, 17. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
R J E Š E NJ E
o imenovanju člana Povjerenstva za
dodjelu zakupa na poljoprivrednom
zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
I.
Imenuje se Antonio Bura iz Vodica, Zatonske 135, za
člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.
II.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 080-01/13-01/03
URBROJ: 2182/04-04/01-13-2
Vodice, 17. prosinca 2013.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan-Zorobabel, v.r.
____________________
____________________
2. GRADONAČELNIK
27
Na temelju članka 42. stavka 35. Statuta Grada
Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 9/09, 9/11-ispravak, 04/13 i 09/13-pročišćeni tekst),
gradonačelnik Grada Vodica, dana 12. prosinca 2013.
godine, donosi
PRAVILNIK
o načinu korištenja službenih osobnih
automobila, mobilnih telefona, sredstava
reprezentacije i potpisivanju putnih naloga
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se pravo i način
korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih
telefona, sredstava reprezentacije i putnih naloga za
službene potrebe.
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
SLUŽBENI AUTOMOBILI
Članak 2.
Službene osobne automobile za službene potrebe
koriste dužnosnici i službenici Grada Vodica, a po odobrenju gradonačelnika odnosno službene osobe koju on
ovlasti.
Službeni osobni automobili mogu se koristiti za
službene potrebe prema slijedećem rasporedu:
1. ŠKODA SUPERB AMBITION, reg. oznake ŠI662 EJ - vozi gradonačelnik i osobe koje on ovlasti.
2. ŠKODA FABIA, reg. oznake ŠI-435 DJ - voze
zamjenik gradonačelnika, predsjednik Gradskog
vijeća, pročelnici upravnih tijela, i ostali službenici i
namještenici koje gradonačelnik i/ili pročelnik upravnog
tijela Grada Vodica ovlasti.
Iznimno, vozilo iz stavka 2. točke 2. ovog članka
mogu koristiti i rukovodna tijela ustanova i trgovačkih
društava u vlasništvu Grada po prethodnom odobrenju
gradonačelnika.
Članak 3.
Službeni osobni automobili se koriste u pravilu za
vrijeme radnog vremena. Službeni osobni automobili
mogu se koristiti i izvan radnog vremena ukoliko to
zahtijevaju potrebe službenog puta ili iznimnog obavljanja poslova izvan radnog vremena, uz prethodno
odobrenje gradonačelnika i/ili pročelnik upravnog tijela
Grada Vodica.
O održavanju vozila iz članka 2. ovog Pravilnika
brine se domar, kurir, vozač, komunalni izvidnik.
Članak 4.
Pravo na korištenje službenog osobnog automobila iz članka 2. stavka 2. točke 1. ovog Pravilnika, 24
sata dnevno, po potrebi sa službenim vozačem, ima
gradonačelnik.
Korištenje službenog automobila iz stavka 1. ovog
članka, smatra se korištenjem u službene svrhe.
Članak 5.
Za vrijeme korištenja službenog automobila korisnici su dužni voditi evidenciju o izvršenim radnjama i
prijeđenim kilometrima na utvrđenom obrascu putnog
naloga ili putnog radnog lista kojim je zadužen svaki
osobni automobil.
Putni nalog i putni radni list moraju obvezno
sadržavati:
- datum izdavanja,
- ime i prezime osobe koja koristi službeni automobil,
- lokacija na koju osoba putuje,
- svrhu putovanja,
- vrijeme trajanja putovanja,
- datum i vrijeme kretanja na put i početna
kilometraža,
- datum i vrijeme povratka s puta i završna
kilometraža,
- podatke o oštećenjima i nedostacima na vozilu,
- potpis ovlaštene osobe i pečat.
Po završetku svakog korištenja službenog automobila
korisnik je dužan popunjeni putni nalog ili putni radni
list predati zajedno s ključem od automobila portiručuvaru.
Broj 14 - Strana 137
Članak 6.
Portir-čuvar ne može dati putni radni list i ključ
od automobila drugom korisniku, sve dok prethodni
korisnik ne dostavi popunjeni putni radni list i ključ
od automobila. Portir-čuvar jednom mjesečno podnosi
izvješće o evidenciji putni radnih listova Upravnom
odjelu za financije i javne prihode.
Upravni odjel za financije i javne prihode vrši kontrolu
korištenja službenih automobila zbog vođenja mjesečnih
evidencija o prijeđenoj kilometraži automobila, utrošku
goriva te utroška za korištenje uređaja ENC.
Članak 7.
Upravni odjel za financije i javne prihode dužan je
najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće, dostaviti
gradonačelniku izvješće o prijeđenim kilometrima i
potrošnji goriva za sve službene automobile, i to za
razdoblje do 31. lipnja i 31. prosinca tekuće godine.
Članak 8.
Službena putovanja u zemlji i u inozemstvo odobrava
gradonačelnik.
Korisnici prava na službena putovanja obvezni su
prije putovanja i ispostavljanja putnog naloga, a zbog
odobravanja službenog puta izvijestiti gradonačelnika
o svrsi putovanja ili priložiti poziv ili drugi dokaz po
kojemu je potrebno službeno putovanje.
Po povratku sa službenog putovanja, nositelj putnog
naloga obvezan je sačiniti pisano izvješće o putovanju sa
slijedećim sadržajem: vrijeme polaska na put, podatke
o prijevoznom sredstvu (marku i reg. oznaku službenog
automobila), razlog putovanja i vrijeme povratka s
putovanja.
Preslici poziva i programa seminara i savjetovanja u
svezi sa stručnim usavršavanjem službenika predaju se
zajedno s putnim nalogom Upravnom odjelu za financije
i javne prihode.
MOBILNI TELEFONI
Članak 9.
Korištenje mobilnih telefona utvrđuje se na slijedeći
način:
- gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika i pročelnik
Upravnog odjela za komunalno-vodni sustav, zaštitu
okoliša i graditeljstva imaju pravo na mjesečnu pretplatu
i neograničenu potrošnju,
- predsjednik Gradskog vijeća, ostali pročelnici upravnih tijela, stručni suradnik za komunalno-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstva, komunalni i prometni
redari, administrativni tajnik-arhivar i po posebnom
zahtjevu i uz odobrenje gradonačelnika predsjednici radnih tijela imaju pravo na mjesečnu pretplatu i potrošnju
koja je uključena u pretplatu.
Potrošnja koja nije uključena u pretplatu, korisnici
iz alineje 2. ovog članka obvezni su refundirati uplatom
u proračun Grada Vodica.
Članak 10.
Obračun i praćenje izdataka nastalih korištenjem
mobilnih telefona obavljat će Upravni odjel za financije
i javne prihode.
Strana 138 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
GRADONAČELNICA
Branka Juričev-Martinčev, dipl.oec., v.r.
____________________
SREDSTVA REPREZENTACIJE
Članak 11.
Pravo odobravanja trošenja sredstava reprezentacije
ima gradonačelnik.
Sredstva reprezentacije su predviđena Planom
proračuna za tekuću godinu.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članka 12.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti
Pravilnik o načinu uporabe i prava korištenje vozila, mobilnih aparata, reprezentacije, te potpisivanja narudžbi,
KLASA: 400-01/07-01/4, URBROJ: 2182/04-03/03-071, od 25. svibnja 2007. godine.
Članak 13.
Ovaj Pravilnik će se objavit na oglasnoj ploči Grada
Vodica, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.
KLASA: 400-01/13-01/04
URBROJ: 2182/04-04/01-13-1
Vodice, 9. prosinca 2013.
GRAD VODICE
GRADONAČELNICA
Branka Juričev-Martinčev, dipl.oec., v.r.
____________________
28
29
Na temelju članka 42. točke 35. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
9/09, 9/11-ispravak, 04/13 i 09/13-pročišćeni tekst)
i članka 10. Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog
učilišta Vodice („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 11/06, 12/09, 15/09-pročišćeni tekst i
09/13), gradonačelnik Grada Vodica, dana 11. prosinca
2013. godine, daje
SUGLASNOST
na Izmjene i dopune Statuta
Pučkog otvorenog učilišta Vodice
1. Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Statuta
Pučkog otvorenog učilišta Vodice koji je donijelo Upravno vijeće na sjednici održanoj 19. studenoga 2013.
godine, koji se prilaže ovoj suglasnosti i čini njen sastavni dio.
2. Ova suglasnost stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 012-03/13-01/05
URBROJ: 2182/04-04/01-13-1
Vodice, 11. prosinca 2013.
Na temelju članka 42. točke 35. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
9/09, 9/11-ispravak, 04/13 i 09/13-pročišćeni tekst) i
članka 9. stavka 2. alineje 3. Odluke o osnivanju ustanove
u kulturi Memorijalni centar Faust Vrančić u Prvić Luci
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
04/13), gradonačelnik Grada Vodica, daje
GRAD VODICE
GRADONAČELNICA
Branka Juričev-Martinčev, dipl.oec., v.r.
____________________
30
SUGLASNOST
na Statut ustanove u kulturi Memorijalni
centar Faust Vrančić u Prvić Luci
Na temelju članka 42. točke 27. Statuta Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09 i 9/11 - ispravak, 04/13 i 09/13-pročišćeni tekst),
gradonačelnik Grada Vodica, donosi
1. Daje se suglasnost na Statut ustanove u kulturi
Memorijalni centar Faust Vrančić u Prvić Luci, koji je
donijela privremena ravnateljica dana 26. studenoga
2013. godine te se prilaže ovoj suglasnosti i čini njen
sastavni dio.
RJEŠENJE
o imenovanju članova Vijeća
za komunalnu prevenciju
2. Ova suglasnost objavit će se u “Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 612-01/13-01/13
URBROJ: 2182/04-04/01-13-2
Vodice, 28. studenoga 2013.
GRAD VODICE
1. U članove Vijeća za komunalnu prevenciju imenuju se:
- Branka Juričev-Martinčev, predsjednica,
- Luka Lipić, član,
- Danijel Lasan-Zorobabel, član,
- Rade Bilić, član,
- Stanko Birin, član,
- Alen Juričev-Martinčev, član i
- Dujo Troskot, član.
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 139
2. Stupanjem na snagu ovog rješenja stavlja se izvan snage Odluke o osnivanju radnih tijela, („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 15/08).
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA: 021-01/13-01/02
URBROJ: 2182/04-04/01-13-1
Vodice, 16. prosinca 2013.
GRAD VODICE
GRADONAČELNICA
Branka Juričev-Martinčev, dipl.oec., v.r.
____________________
III.
OPĆINA PIROVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
38
Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta
Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na
5. sjednici, od 16. prosinca 2013. godine, donosi
PRORAČUN
Općine Pirovac za 2014. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Pirovac za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), sastoji se od:
PLANIRANO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - MANJAK
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
BROJ
VRSTA PRIHODA / RASHODA
KONTA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6
Prihodi poslovanja
61
611
613
614
63
Prihodi od poreza
Porez i prirez na dohodak
Porezi na imovinu
Porezi na robu i usluge
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar
općeg proračuna
Pomoći iz proračuna
Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada
Upravne i administrativne pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade
633
634
64
641
642
65
651
652
653
10.473.000,00
6.316.000,00
4.252.000,00
-95.000,00
95.000,00
95.000,00
0,00
PLANIRANO
10.473.000,00
3.870.000,00
1.400.000,00
2.300.000,00
170.000,00
3.520.000,00
2.860.000,00
660.000,00
1.179.000,00
5.000,00
1.174.000,00
1.767.000,00
262.000,00
150.000,00
1.355.000,00
Strana 140 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
p
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i
prihodi od donacija
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Kazne i upravne mjere
Ostali prihodi
66
661
663
68
681
683
67.000,00
50.000,00
17.000,00
70.000,00
50.000,00
20.000,00
3
Rashodi poslovanja
6.316.000,00
31
311
312
313
32
321
Rashodi za zaposlene
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
1.186.000,00
1.000.000,00
25.000,00
161.000,00
3.133.400,00
55.500,00
322
323
324
329
34
343
36
363
37
675.000,00
1.958.500,00
25.000,00
419.400,00
13.000,00
13.000,00
300.000,00
300.000,00
372
38
381
386
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Kapitalne pomoći
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
4.252.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
412
Nematerijalna imovina
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
422
Postrojenja i oprema
426
Nematerijalna proizvedena imovina
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
255.000,00
255.000,00
1.428.600,00
768.600,00
660.000,00
2.736.000,00
1.830.000,00
906.000,00
1.114.000,00
944.000,00
20.000,00
150.000,00
402.000,00
402.000,00
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
95.000,00
81
816
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan
javnog sektora
95.000,00
95.000,00
II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se u Posebnom dijelu Proračuna,
kako slijedi:
BROJ
KONTA
Razdjel 001
Program A01 1000
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
UKUPNO RASHODI / IZDACI
PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO
Redovna djelatnost Općinskog vijeća i općinskog načelnika
PLANIRANO
10.568.000,00
395.600,00
30.000,00
Informiranje javnosti o aktima donesenim od strane općinske
uprave
Zakonska osnova: Statut Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13.)
Opći cilj: Informiranje javnosti o aktima donesenim od strane lokalne samouprave
Posebni cilj: Objavljivanje akata Općine Pirovac
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 01 opće javne usluge
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
323
Usluge promidžbe i informiranja
323
Tiskanje službenog vjesnika
Aktivnost A01 1000 A100001
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Program A01 1001
Financiranje rada Općinskog vijeća i radnih tijela
Aktivnost A01 1001 A100001
Naknade za rad članova predstavničkog tijela i radnih tijela
Zakonska osnova: Odluka o naknadama izabranih osoba koje dužnosti obavljaju
počasno («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/11. i 9/13.)
Opći cilj: Funkcioniranje i ustroj lokalne samouprave
Posebni cilj: Financiranje izdataka za rad Općinskog vijeća te općinskih radnih tijela
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 01 opće javne usluge
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
329
Naknade za rad predstavničkog tijela i radnih tijela
Program A01 1002
Obilježavanje značajnijih datuma
Aktivnost A01 1002 A100001
Organizacija proslave Dana Općine Pirovac
Zakonska osnova: Statut Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13.)
Opći cilj: Pomaganje aktivnosti društvenog života
Posebni cilj: Financiranje svečanih proslava i obilježavanje značajnijih datuma
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 08 rekreacija, kultura i religija
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
329
Organizacija proslave Dana Općine Pirovac
Aktivnost A01 1002 A100002
Nagrade i priznanja
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 01 opće javne usluge
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
329
Nagrade i priznanja
Aktivnost A01 1002 A100003
Zabavno kulturne manifestacije
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 08 rekreacija, kultura i religija
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
329
Zabavno kulturne manifestacije
Aktivnost A01 1002 A100004
Rashodi protokola
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 01 opće javne usluge
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
329
Rashodi protokola
Program A01 1003
Financiranje rada političkih stranaka
Aktivnost A01 1003 A100001
Tekuće donacije političkim strankama i nezavisnim vijećnicima
Zakonska osnova: Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
(«Narodne novine», broj 24/11., 61/11. i 27/13.)
Opći cilj: Pomaganje aktivnosti i programa rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
Posebni cilj: Financiranje tekućih aktivnosti političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 01 opće javne usluge
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
381
Donacije za rad političkih stranaka
Program A01 1004
Reprezentacija
Aktivnost A01 1004 A100001
Reprezentacija
Zakonska osnova: /
Opći cilj: Ostvarivanje bolje poslovne suradnje i partnerskog odnosa
Posebni cilj: Ugošćavanje i prigodno darivanje poslovnih partnera
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 04 ekonomski poslovi
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
329
Reprezentacija
Program A01 1005
Proračunska zaliha
Aktivnost A01 1005 A100001
Proračunska zaliha
Zakonska osnova: Zakon o proračunu («Narodne novine», broj 87/08. i 136/12.)
Opći cilj: Podmirenje nepredviđenih rashoda
Posebni cilj: Osiguravanje financijskih sredstava koja nisu predviđena planom
Broj 14 - Strana 141
101.000,00
101.000,00
101.000,00
101.000,00
101.000,00
101.000,00
113.500,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
11.100,00
11.100,00
11.100,00
11.100,00
11.100,00
11.100,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
Strana 142 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 01 opće javne usluge
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
329
Proračunska zaliha
Program A01 1006
Financiranje održavanja izbora
Aktivnost A01 1006 A100001
Naknade za održavanje izbora
Zakonska osnova: Statut Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13.)
Opći cilj: Financiranje provedbe izbora
Posebni cilj: Osiguravanje sredstava za provedbu izbora - mjesni odbori i EU parlament
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 01 opće javne usluge
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
329
Naknade za održavanje izbora
Razdjel 002
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program B01 2000
Redovna djelatnost
Aktivnost B01 2000 A200001
Rashodi za zaposlene
Zakonska osnova: Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pirovac
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 11/10.)
Opći cilj: Financiranje izdataka općinske uprave
Posebni cilj: Financiranje redovnog poslovanja JUO Općine Pirovac
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 01 opće javne usluge
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće (Bruto)
311
Plaće (Bruto)
312
Ostali rashodi za zaposlene
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
313
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
313
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
32
Materijalni rashodi
321
Naknade troškova zaposlenima
321
Službena putovanja
321
Naknade za prijevoz na posao i s posla
321
Stručno usavršavanje zaposlenika
321
Ostale naknade troškova zaposlenima
Aktivnost B01 2000 A200007
Rashodi za materijal i energiju
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 04 ekonomski poslovi
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
322
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
322
Namirnice za dječji vrtić
322
Energija
322
Gorivo za službeno vozilo
322
Materijal za tekuće i investicijsko održavanje opreme i objekata
322
Sitni inventar i auto gume
322
Službena odjeća i obuća
Aktivnost B01 2000 A200008
Rashodi za usluge
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 04 ekonomski poslovi
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
323
Usluge telefona, mobitela i pošte
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i objekata
323
Komunalne usluge
323
Zdravstvene i veterinarske usluge
323
Intelektualne i osobne usluge
323
Računalne usluge
323
Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i dr.
323
Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava
323
Ostale usluge - Porezna uprava
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
329
Premije osiguranja
Č
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
10.172.400,00
2.065.900,00
1.241.500,00
1.241.500,00
1.186.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
25.000,00
25.000,00
161.000,00
145.000,00
16.000,00
55.500,00
55.500,00
14.000,00
30.500,00
6.000,00
5.000,00
176.000,00
176.000,00
176.000,00
176.000,00
40.000,00
20.000,00
55.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1.000,00
628.400,00
628.400,00
615.400,00
545.500,00
60.000,00
40.000,00
54.000,00
5.000,00
250.000,00
35.000,00
20.000,00
1.500,00
80.000,00
25.000,00
25.000,00
44.900,00
22.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
329
Članarine
329
Pristojbe i naknade
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34
Financijski rashodi
343
Ostali financijski rashodi
343
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
343
Zatezne kamate
Kap. projekt B01 2000 K200007
Mjerna stanica
Zakonska osnova: /
Opći cilj: Praćenje i progniziranje vremenskih prilika
Posebni cilj: Informiranje žitelja o vremenskoj prognozi za područje općine
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 06 usluge unapređenja stanovanja i zajednice
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422
Postrojenja i oprema
422
Mjerna stanica
Program C01 2001
Predškolski odgoj
Aktivnost C01 2001 A200001
Financiranje dječjeg vrtića
Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine», broj 10/97.,
107/07. i 94/13.)
Opći cilj: Financiranje programa predškolskog odgoja i naobrazbe
Posebni cilj: Financiranje rada Dječjeg vrtića "Mendula"
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 09 obrazovanje
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
381
Dječji vrtić "Mendula" Pirovac
Program C01 2002
Osnovnoškolsko obrazovanje
Aktivnost C01 2002 A200001
Financiranje programa u osnovnoj školi
Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(«Narodne novine», broj 126/12. - pročišćeni tekst i 94/13.)
Opći cilj: Unapređenje programa osnovnoškolskog obrazovanja
Posebni cilj: Financiranje aktivnosti Osnovne škole Pirovac
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 09 obrazovanje
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
381
Tekuće donacije - OŠ Pirovac
Program C01 2003
Zdravstvena zaštita
Aktivnost C01 2003 A200001
Financiranje primarne zdravstvene zaštite
Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti
(«Narodne novine», broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12.,
70/12., 144/12. i 82/13.)
Opći cilj: Unapređenje zdravstvene zaštite stanovništva
Posebni cilj: Financiranje primarne zdravstvene zaštite
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 07 zdravstvo
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
381
Tekuće donacije - zdravstvene organizacije
Program C01 2004
Socijalna skrb
Aktivnost C01 2004 A200001
Jednokratne novčane pomoći
Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj 33/12.)
Opći cilj: Osiguravanje sredstava za program socijalnih potreba
Posebni cilj: Pomoći socijalno ugroženim žiteljima s područja Općine Pirovac te stimulacijske pomoći
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 10 socijalna zaštita
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu - socijalni program
Aktivnost C01 2004 A200002
Troškovi stanovanja
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 10 socijalna zaštita
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Broj 14 - Strana 143
5.000,00
7.000,00
10.900,00
13.000,00
13.000,00
12.500,00
500,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
150.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
Strana 144 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
372
Troškovi stanovanja
Aktivnost C01 2004 A200003
Troškovi ogrjeva
Izvor: Pomoći
Funkcijska klasifikacija: 10 socijalna zaštita
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
372
Naknade građanima i kućanstvima u novcu - ogrjev
Program C01 2005
Humanitarna zaštita
Aktivnost C01 2005 A200001
Financiranje rada Hrvatskog Crvenog križa
Zakonska osnova: Zakon o Hrvatskom Crvenom križu («Narodne novine», broj 71/10.)
Opći cilj: Osiguravanje sredstava za financiranje rada Hrvatskog Crvenog križa
Posebni cilj: Financiranje redovne djelatnosti te rada i djelovanja Službe traženja
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 10 socijalna zaštita
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
381
Tekuće donacije - Hrvatski Crveni križ
Program C01 2006
Srednjoškolsko obrazovanje
Aktivnost C01 2006 A200001
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
Zakonska osnova: /
Opći cilj: Podmirenje troškova srednjoškolskog obrazovanja
Posebni cilj: Podmirenje dijela cijene koštanja mjesečne karte prijevoza
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 09 obrazovanje
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
372
Sufinanciranje prijevoza
Program C01 2007
Stipendiranje učenika i studenata
Aktivnost C01 2007 A200001
Financijska potpora učenicima i studentima
Zakonska osnova: /
Opći cilj: Podmirenje troškova obrazovanja
Posebni cilj: Podmirenje dijela troškova obrazovanja učenika i studenata
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 09 obrazovanje
3
Rashodi poslovanja
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
372
Stipendije učenika i studenata
Program D01 2006
Javne potrebe u kulturi i sportu
Aktivnost D01 2006 A200001
Financiranje rada udruga u kulturi
Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj
47/90., 27/93. i 38/09.) i Zakon o udrugama («Narodne novine», broj 88/01. i 11/02.)
Opći cilj: Poticanje i promicanje kulture i kulturnih djelatnosti
Posebni cilj: Unapređenje kulturnog stvaralaštva od lokalnog značaja
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 08 rekreacija, kultura i religija
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
381
Tekuće donacije - kulturne udruge
Aktivnost D01 2006 A200002
Financiranje rada sportskih udruga
Zakonska osnova: Zakon o sportu («Narodne novine», broj 71/06., 124/10., 124/11.,
86/12. i 94/13.) i Zakon o udrugama («Narodne novine», broj 88/01. i 11/02.)
Opći cilj: Poticanje i promicanje sporta i rekreacije
Posebni cilj: Unapređenje sporta i rekreacije od lokalnog značaja
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 08 rekreacija, kultura i religija
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
381
Tekuće donacije - sportske udruge
Program E01 2007
Javne potrebe ostalih udruga građana i pravnih osoba
Aktivnost E01 2007 A200001
Financiranje rada lovačke udruge
Zakonska osnova: Zakon o lovstvu («Narodne novine», broj 140/05., 75/09. i 153/09.)
i Zakon o udrugama («Narodne novine», broj 88/01. i 11/02.)
Opći cilj: Poticanje i promicanje lovstva
Posebni cilj: Unapređenje lokalne lovačke infrastrukture i nabave divljači
25.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
203.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
78.000,00
78.000,00
78.000,00
78.000,00
78.000,00
80.000,00
10.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 08 rekreacija, kultura i religija
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
381
Tekuće donacije - LD Kamenjarka
Aktivnost E01 2007 A200002
Financiranje rada udruge dobrovoljnih darivatelja krvi
Zakonska osnova: Zakon o udrugama («Narodne novine», broj 88/01. i 11/02.)
Opći cilj: Osiguravanje uvjeta za djelovanje udruge dobrovoljnih darivatelja krvi
Posebni cilj: Unapređenje rada kluba DDK-i
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 07 zdravstvo
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
381
Tekuće donacije - KDDK-i Zloselo
Aktivnost E01 2007 A200003
Financiranje rada udruge maslinara i uljara
Zakonska osnova: Zakon o udrugama («Narodne novine», broj 88/01. i 11/02.)
Opći cilj: Osiguravanje uvjeta za djelovanje udruge maslinara i uljara
Posebni cilj: Unapređenje rada udruge maslinara i uljara
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 04 ekonomski poslovi
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
381
Tekuće donacije - Udruga maslinara i uljara
Aktivnost E01 2007 A200004
Financiranje rada udruga osoba s invaliditetom
Zakonska osnova: Zakon o udrugama («Narodne novine», broj 88/01. i 11/02.)
Opći cilj: Osiguravanje uvjeta za djelovanje udruga osoba s invaliditetom
Posebni cilj: Unapređenje rada udruga osoba s invaliditetom
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 10 socijalna zaštita
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
381
Tekuće donacije - udruge osoba s invaliditetom
Aktivnost E01 2007 A200005
Financiranje rada vjerske zajednice
Zakonska osnova: /
Opći cilj: Pomaganje aktivnosti vjerskih zajednica
Posebni cilj: Sufinanciranje uređenja i opremanja župne crkve Gospe od Karmela - Pirovac
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 08 rekreacija, kultura i religija
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
381
Tekuće donacije - vjerske zajednice
Aktivnost E01 2007 A200006
Financiranje rada LAG-a
Zakonska osnova: Pravilnik o provedbi mjere 202 – »Priprema i provedba lokalnih strategija
ruralnog razvoja« unutar IPARD programa («Narodne novine», broj 53/12. i 75/12.)
Opći cilj: Financiranje lokalnih akcijskih grupa
Posebni cilj: Poticanje ruralnog razvoja
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 06 usluge unapređenja stanovanja i zajednice
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
381
Tekuće donacije - LAG
Aktivnost E01 2007 A200008
Sufinanciranje projekta MESHARTILITY
Zakonska osnova: /
Opći cilj: Povećanje energetske učinkovitosti
Posebni cilj: Izrada akcijskog plana za održivu energiju
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 04 ekonomski poslovi
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
381
Tekuće donacije - Društvo za oblikovanje održivog ravoja
Aktivnost E01 2007 A200009
Ostale tekuće donacije
Zakonska osnova: /
Opći cilj: Pomaganje aktivnosti udruga građana, pravnih i fizičkih osoba
Posebni cilj: Unapređenje rada udruga građana, pravnih i fizičkih osoba
Izvor: Opći prihodi i primici
Broj 14 - Strana 145
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
Strana 146 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Funkcijska klasifikacija: 06 usluge unapređenja stanovanja i zajednice
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
381
Ostale tekuće donacije
Aktivnost E01 2007 A200010
Mjesna samouprava
Zakonska osnova: Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»,
broj 33/01., 60/01. – vjer. tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – proč. tekst)
Opći cilj: Pomaganje aktivnosti udruga građana, pravnih i fizičkih osoba
Posebni cilj: Unapređenje rada udruga građana, pravnih i fizičkih osoba
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 06 usluge unapređenja stanovanja i zajednice
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
329
Mjesni odbor Kašić
329
Mjesni odbor Putičanje
Aktivnost E01 2007 A200011
Financiranje rada udruge za zaštitu magaraca
Zakonska osnova: Zakon o udrugama («Narodne novine», broj 88/01. i 11/02.)
Opći cilj: Osiguravanje uvjeta za djelovanje udruge za zaštitu magaraca
Posebni cilj: Unapređenje rada udruge za zaštitu i uzgoj magaraca
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 08 rekreacija, kultura i religija
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
381
Tekuće donacije - udruga Dalmatinski tovar
Program F01 2008
Zaštita i spašavanje građana, materijalnih i drugih dobara
Aktivnost F01 2008 A200001
Financiranje rada dobrovoljnog vatrogasnog društva
Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu («Narodne novine», broj 139/04. – pročišćeni tekst,
174/04., 38/09. i 80/10.)
Opći cilj: Osiguravanje uvjeta za provođenje protupožarne zaštite
Posebni cilj: Financiranje rada i djelovanja DVD Pirovac
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 03 javni red i sigurnost
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
381
Tekuće donacije - DVD Pirovac
Aktivnost F01 2008 A200002
Financiranje javne vatrogasne postrojbe
Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu («Narodne novine», broj 139/04. – pročišćeni tekst,
174/04., 38/09. i 80/10.)
Opći cilj: Osiguravanje uvjeta za provođenje protupožarne zaštite
Posebni cilj: Sufinanciranje rada i djelovanja JVP Grada Šibenika
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 03 javni red i sigurnost
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
381
Tekuće donacije - JVP Šibenik
Aktivnost F01 2008 A200003
Financiranje zaštite i spašavanja
Zakonska osnova: Zakon o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», broj 174/04., 79/07.,
38/09. i 127/10.)
Opći cilj: Osiguravanje mjera pripravnosti i aktivnosti u nesrećama
Posebni cilj: Opremanje Stožera zaštite i spašavanja i Postrojbe civilne zaštite
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 03 javni red i sigurnost
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
322
Stožer zaštite i spašavanja i Postrojba civilne zaštite
Aktivnost F01 2008 A200004
Financiranje zaštite i spašavanja - HGSS Stanica Šibenik
Zakonska osnova: Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja («Narodne novine», broj 79/06.)
Opći cilj: Osiguravanje mjera pripravnosti i aktivnosti u nesrećama
Posebni cilj: Sufinanciranje rada i djelovanja HGSS Šibenik
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 03 javni red i sigurnost
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
381
Tekuće donacije - HGSS Šibenik
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
284.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Aktivnost F01 2008 A200005
Financiranje iznenadnih onečišćenja mora u županiji
Zakonska osnova: Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
(«Narodne novine», broj 92/08.)
Opći cilj: Osiguravanje mjera pripravnosti u slučaju izvanrednog onečišćenja mora
Posebni cilj: Sufinanciranje fonda za djelovanje u slučaju opasnosti za morski okoliš ili obalu
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 05 zaštita okoliša
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
381
Tekuće donacije
381
Tekuće donacije - Fond za sanaciju onečišćenja mora
Program G01 2009
Održavanje komunalne infrastrukture
Tek. projekt G01 2009 T200001
Održavanje javnih površina
Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03.
– pročišćeni tekst, 82/04.,178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12. i 94/13.)
Opći cilj: Postizanje kvalitetnijih uvjeta življenja na području općine
Posebni cilj: Održavanje postojeće komunalne infrastrukture
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 06 usluge unapređenja stanovanja i zajednice
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
322
Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje - javne površine
323
Rashodi za usluge
323
Usluge tek. i inv. održavanja - javne površine
Tek. projekt G01 2009 T200002
Održavanje javne rasvjete
Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03.
– pročišćeni tekst, 82/04.,178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12. i 94/13.)
Opći cilj: Postizanje kvalitetnijih uvjeta življenja na području općine
Posebni cilj: Održavanje postojeće komunalne infrastrukture
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 06 usluge unapređenja stanovanja i zajednice
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
322
Energija - javna rasvjeta
323
Rashodi za usluge
323
Usluge tek. i inv. održavanja - javna rasvjeta
Tek. projekt G01 2009 T200003
Održavanje cestovne infrastrukture - nerazvrstane ceste
Zakonska osnova: Zakon o cestama («Narodne novine», broj 84/11., 22/13. i 54/13.)
Opći cilj: Postizanje kvalitetnijih uvjeta življenja na području općine
Posebni cilj: Održavanje postojeće komunalne infrastrukture
Izvor: Prihodi za posebne namjene
Funkcijska klasifikacija: 04 ekonomski poslovi
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
322
Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje - ceste
323
Rashodi za usluge
323
Usluge tek. i inv. održavanja - ceste
Tek. projekt G01 2009 T200006
Održavanje čistoće javnih površina
Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03.
– pročišćeni tekst, 82/04.,178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12. i 94/13.)
Opći cilj: Postizanje kvalitetnijih uvjeta življenja na području općine
Posebni cilj: Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
Izvor: Prihodi za posebne namjene
Funkcijska klasifikacija: 05 zaštita okoliša
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
323
Usluge tek. i inv. održ. - čišćenje javih površina
Tek. projekt G01 2009 T200007
Održavanje javnih plaža
Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03.
– pročišćeni tekst, 82/04.,178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12. i 94/13.)
Opći cilj: Postizanje kvalitetnijih uvjeta življenja na području općine
Posebni cilj: Održavanje postojeće komunalne infrastrukture javnih plaža
Izvor: Prihodi za posebne namjene
Funkcijska klasifikacija: 06 usluge unapređenja stanovanja i zajednice
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
323
Usluge tek. i inv. održavanja - plaže
Tek. projekt G01 2009 T200008
Održavanje općinskih objekata - groblje
Broj 14 - Strana 147
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1.878.000,00
590.000,00
590.000,00
590.000,00
90.000,00
90.000,00
500.000,00
500.000,00
420.000,00
420.000,00
420.000,00
320.000,00
320.000,00
100.000,00
100.000,00
185.000,00
185.000,00
185.000,00
35.000,00
35.000,00
150.000,00
150.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
60.000,00
Strana 148 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03.
– pročišćeni tekst, 82/04.,178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12. i 94/13.)
Opći cilj: Postizanje kvalitetnijih uvjeta življenja na području općine
Posebni cilj: Održavanje postojeće komunalne infrastrukture - groblja "Sv. Juraj" i "Sv. Ante"
Izvor: Prihodi za posebne namjene
Funkcijska klasifikacija: 06 usluge unapređenja stanovanja i zajednice
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
323
Usluge tek. i inv. održavanja - groblje
Tek. projekt G01 2009 T200009
Deratizacija i dezinsekcija javnih površina
Zakonska osnova: Zakon o zaštiti pućanstva od zaraznih bolesti
(«Narodne novine», broj 79/07., 113/08. i 43/09.)
Opći cilj: Zaštita pućanstva od zaraznih bolesti
Posebni cilj: Održavanje higijene i uklanjanje štetnih organizama na javnim površinama
Izvor: Prihodi za posebne namjene
Funkcijska klasifikacija: 06 usluge unapređenja stanovanja i zajednice
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
323
Komunalne usluge - deratizacija i dezinsekcija
Tek. projekt G01 2009 T200011
Sanacija dijela općinskih objekata
Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03.
– pročišćeni tekst, 82/04.,178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12. i 94/13.)
Opći cilj: Postizanje kvalitetnijih uvjeta življenja na području općine
Posebni cilj: Uređenje i prenamjena općinskih objekata
Izvor: Prihodi za posebne namjene
Funkcijska klasifikacija: 06 usluge unapređenja stanovanja i zajednice
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
323
Usluge tek. i inv. održavanja - općinski objekti
Tek. projekt G01 2009 T200012
Horizontalna i vertikalna signalizacija
Zakonska osnova: Zakon o cestama («Narodne novine», broj 84/11., 22/13. i 54/13.)
Opći cilj: Postizanje kvalitetnijih uvjeta življenja na području općine
Posebni cilj: Održavanje postojeće opreme prometne regulacije
Izvor: Prihodi za posebne namjene
Funkcijska klasifikacija: 04 ekonomski poslovi
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
323
Horizontalna i vertikalna signalizacija
Tek. projekt G01 2009 T200013
Uređenje društvenog doma Putičanje
Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03.
– pročišćeni tekst, 82/04.,178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12. i 94/13.)
Opći cilj: Postizanje kvalitetnijih uvjeta življenja na području općine
Posebni cilj: Uređenje društvenog doma Putičanje
Izvor: Prihodi za posebne namjene
Funkcijska klasifikacija: 06 usluge unapređenja stanovanja i zajednice
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
322
Uređenje društvenog doma Putičanje
Program H01 2010
Gradnja komunalne infrastrukture
Kap. projekt H01 2010 K200001
Gradnja javne rasvjete
Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03.
– pročišćeni tekst, 82/04.,178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12. i 94/13.)
Opći cilj: Postizanje kvalitetnijih uvjeta življenja na području općine
Posebni cilj: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Izvor: Prihodi za posebne namjene
Funkcijska klasifikacija: 06 usluge unapređenja stanovanja i zajednice
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
412
Nematerijalna imovina
412
Projektna dokumentacija - javna rasvjeta
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
421
Javna rasvjeta - naselje Glavičica
Kap. projekt H01 2010 K200005
Izrada prostorno planskih dokumenata
Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju i gradnji
(«Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12. i 80/13.)
Opći cilj: Stvaranje pretpostavki za kvalitetno gospodarenje prostorom
Posebni cilj: Izrada prostorno planske i projektne dokumentacije
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
4.232.000,00
270.000,00
270.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
906.000,00
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 06 usluge unapređenja stanovanja i zajednice
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
412
Nematerijalna imovina
412
Projektna dokumentacija - Trg Bezdan
412
Projektna dokumentacija - plaža Lolić
412
Projektna dokumentacija - Crkva Gospe od Karmela
412
Projektna dokumentacija - strategija razvoja
412
Projektna dokumentacija - energetski certifikat
412
Projektna dokumentacija - snimak izvedenog stanja
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426
Nematerijalna proizvedena imovina
426
UPU Poduzetničke zone
Kap. projekt H01 2010 K200008
Gradnja vodoopskrbne mreže Pirovac
Zakonska osnova: Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
(«Narodne novine», broj 153/09., 90/11. i 56/13.)
Opći cilj: Postizanje kvalitetnijih uvjeta življenja na području općine
Posebni cilj: Proširenje postojećeg vodovodnog sustava
Izvor: Prihodi za posebne namjene
Funkcijska klasifikacija: 06 usluge unapređenja stanovanja i zajednice
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
421
Vodoopskrbna mreža Pirovac
Kap. projekt H01 2010 K200011
Oprema za javnu rasvjetu
Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03.
– pročišćeni tekst, 82/04.,178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12. i 94/13.)
Opći cilj: Postizanje kvalitetnijih uvjeta življenja na području općine
Posebni cilj: Nabava opreme za javnu rasvjetu naselja Vrulje
Izvor: Prihodi za posebne namjene
Funkcijska klasifikacija: 06 usluge unapređenja stanovanja i zajednice
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
421
Oprema za javnu rasvjetu
Kap. projekt H01 2010 K200021
Rekonstrukcija krovišta zgrade stare uljare
Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03.
– pročišćeni tekst, 82/04.,178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12. i 94/13.)
Opći cilj: Postizanje kvalitetnijih uvjeta življenja na području općine
Posebni cilj: Uređenje krovišta zgrade stare uljare
Izvor: Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija: 06 usluge unapređenja stanovanja i zajednice
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
412
Nematerijalna imovina
412
Projektna dokumentacija - krovište
Izvor: Pomoći
Funkcijska klasifikacija: 06 usluge unapređenja stanovanja i zajednice
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
451
Rekonstrukcija krovišta zgrade stare uljare
Kap. projekt H01 2010 K200022
Uređenje tematskog parka "Magunje i brnistre"
Zakonska osnova: /
Opći cilj: Unapređenje turističke ponude - krajobrazna arhitektura
Posebni cilj: Uređenje edukacijsko rekreacijske infrastrukture
Izvor: Pomoći
Funkcijska klasifikacija: 05 zaštita okoliša
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
411
Ostala prirodna materijalna imovina
Kap. projekt H01 2010 K200023
Ugradnja cestovnih prepreka - pilomati
Zakonska osnova: Zakon o cestama («Narodne novine», broj 84/11., 22/13. i 54/13.)
Opći cilj: Postizanje kvalitetnijih uvjeta življenja na području općine
Posebni cilj: Ugradnja opreme za prometnu regulaciju
Izvor: Prihodi za posebne namjene
Funkcijska klasifikacija: 04 ekonomski poslovi
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
421
Ugradnja cestovnih prepreka - pilomati
Broj 14 - Strana 149
906.000,00
756.000,00
756.000,00
150.000,00
490.000,00
46.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
452.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
402.000,00
402.000,00
402.000,00
402.000,00
1.830.000,00
1.830.000,00
1.830.000,00
1.830.000,00
1.830.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
Strana 150 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Kap. projekt H01 2010 K200024
Uređenje novih asfaltnih površina
Zakonska osnova: Zakon o cestama («Narodne novine», broj 84/11., 22/13. i 54/13.)
Opći cilj: Postizanje kvalitetnijih uvjeta življenja na području općine
Posebni cilj: Asfaltiranje ulica na području općine
Izvor: Prihodi za posebne namjene
Funkcijska klasifikacija: 04 ekonomski poslovi
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
412
Nematerijalna imovina
412
Projektna dokumentacija - ceste
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
421
Ceste
Program J01 2012
Kapitalne pomoći
Kap. projekt J01 2012 K200001
Kapitalne pomoći trg. društvu "Vrilo" d.o.o.
Zakonska osnova: /
Opći cilj: Nabava dugotrajne imovine
Posebni cilj: Nabava komunalnog vozila i opreme
Izvor: Pomoći
Funkcijska klasifikacija: 05 zaštita okoliša
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
386
Kapitalne pomoći
386
Kapitalne pomoći trg. društvu "Vrilo" d.o.o. Pirovac
Kap. projekt J01 2012 K200002
Kapitalne pomoći LU Šibensko-kninske županije
Zakonska osnova: /
Opći cilj: Postizanje kvalitetnijih uvjeta življenja na području općine
Posebni cilj: Uređenje oštećenog obalnog zida (obalna šetnica) Porat-Stara riva
Izvor: Prihodi za posebne namjene
Funkcijska klasifikacija: 04 ekonomski poslovi
3
Rashodi poslovanja
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
363
Pomoći unutar općeg proračuna
363
Kapitalne pomoći LU Šibensko-kninske županije
Kap. projekt J01 2012 K200003
Kapitalne pomoći trg. društvu "HEP ODS" d.o.o.
Zakonska osnova: /
Opći cilj: Postizanje kvalitetnijih uvjeta življenja na području općine
Posebni cilj: Sufinanciranje nabave zemljišta za izgradnju transformatoske stanice Vrulje
Izvor: Donacije
Funkcijska klasifikacija: 04 ekonomski poslovi
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
386
Kapitalne pomoći
386
Kapitalne pomoći trg. društvu "HEP ODS" d.o.o. Elektra Šibenik
450.000,00
450.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
960.000,00
630.000,00
630.000,00
630.000,00
630.000,00
630.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Sastavni dio Proračuna čine Projekcija Proračuna Općine Pirovac za 2015. i 2016. godinu te Plan razvojnih
programa Općine Pirovac za razdoblje od 2014. do 2016. godine.
Članak 5.
Ovaj Proračun stupa na snagu prvi dan od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije»,
a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.
KLASA: 400-08/13-01/03
URBROJ: 2182/11-01-13-1
Pirovac, 16. prosinca 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 151
Projekcija Proračuna Općine Pirovac za 2015. i 2016. godinu
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 Prihodi poslovanja
3 Rashodi poslovanja
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - MANJAK
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
BROJ
VRSTA PRIHODA / RASHODA
KONTA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
plan 2014.
procjena 2015.
procjena 2016.
10.473.000,00
6.316.000,00
4.252.000,00
-95.000,00
10.618.000,00
5.698.000,00
4.970.000,00
-50.000,00
10.989.000,00
5.469.000,00
5.520.000,00
0,00
95.000,00
95.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
plan 2014.
procjena 2015.
procjena 2016.
10.473.000,00
6
Prihodi poslovanja
10.618.000,00
10.989.000,00
61
611
613
614
63
633
634
64
641
642
65
Prihodi od poreza
Porez i prirez na dohodak
Porezi na imovinu
Porezi na robu i usluge
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Pomoći iz proračuna
Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada
Upravne i administrativne pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Kazne i upravne mjere
Ostali prihodi
3.870.000,00
1.400.000,00
2.300.000,00
170.000,00
3.520.000,00
2.860.000,00
660.000,00
1.179.000,00
5.000,00
1.174.000,00
4.200.000,00
0,00
0,00
0,00
2.900.000,00
0,00
0,00
1.389.000,00
0,00
0,00
4.300.000,00
0,00
0,00
0,00
3.350.000,00
0,00
0,00
1.380.000,00
0,00
0,00
1.767.000,00
262.000,00
150.000,00
1.355.000,00
67.000,00
50.000,00
17.000,00
70.000,00
50.000,00
20.000,00
2.007.000,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
1.837.000,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
3
Rashodi poslovanja
6.316.000,00
5.698.000,00
5.469.000,00
31
311
312
313
32
321
322
323
324
329
34
343
36
363
37
372
38
381
386
Rashodi za zaposlene
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Kapitalne pomoći
1.186.000,00
1.000.000,00
25.000,00
161.000,00
3.133.400,00
55.500,00
675.000,00
1.958.500,00
25.000,00
419.400,00
13.000,00
13.000,00
300.000,00
300.000,00
255.000,00
255.000,00
1.428.600,00
768.600,00
660.000,00
1.186.000,00
0,00
0,00
0,00
3.389.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
255.000,00
0,00
854.600,00
0,00
0,00
1.186.000,00
0,00
0,00
0,00
3.121.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
255.000,00
0,00
893.600,00
0,00
0,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
4.252.000,00
4.970.000,00
5.520.000,00
2.736.000,00
1.830.000,00
906.000,00
1.114.000,00
944.000,00
20.000,00
150.000,00
402.000,00
402.000,00
100.000,00
0,00
0,00
4.870.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.000,00
0,00
0,00
5.250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
651
652
653
66
661
663
68
681
683
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
412
Nematerijalna imovina
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421
Građevinski objekti
422
Postrojenja i oprema
426
Nematerijalna proizvedena imovina
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
95.000,00
50.000,00
0,00
81
816
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan
javnog sektora
95.000,00
50.000,00
0,00
95.000,00
0,00
0,00
Strana 152 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
KLASA: 400-08/13-01/04
URBROJ: 2182/11-01-13-1
Pirovac, 16. prosinca 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.
____________________
39
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Narodne
novine», broj 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine
Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,
broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 5. sjednici, od 16. prosinca 2013. godine, donosi
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Pirovac
za 2014. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom uređuju se način izvršavanja
Proračuna Općine Pirovac za 2014. godinu (u daljnjem
tekstu: Proračun), njegov sadržaj, upravljanje prihodima
i primicima, rashodima i izdacima Proračuna te imovinom Općine Pirovac, kao i ovlasti općinskog načelnika
u izvršavanju Proračuna.
Članak 2.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i
rashoda i Računa zaduživanja/financiranja, a Posebni dio
sadrži raspored rashoda poslovanja i rashoda za nabavu
nefinancijske imovine.
pritjecanja proračunskih sredstava do visine utvrđene
godišnjim planom.
Članak 6.
Tijekom 2014. godine ne predviđa se zaduživanje
Proračuna kao ni izdavanje jamstava po bilo kojoj
osnovi.
Članak 7.
Za neplanirane ili nedovoljno planirane rashode
koristit će se sredstva proračunske zalihe Proračuna, u
ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna.
O korištenju sredstava proračunske zalihe u cijelosti
odlučuje općinski načelnik i o tome podnosi polugodišnja
pismena izvješća Općinskom vijeću.
Članak 8.
Ukoliko tijekom proračunske godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i/ili primitaka,
odnosno rashoda i/ili izdataka Proračuna, općinski
načelnik će predložiti Općinskom vijeću donošenje
izmjena i dopuna Proračuna, kako bi se izvršilo njegovo
uravnoteženje.
Članak 9.
Proračun se izvršava do 31. prosinca 2014. godine.
Financijske obveze koje ne budu podmirene do datuma utvrđenog u stavku 1. ovoga članka, podmirit će
se iz proračuna naredne poslovne godine.
III. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 10.
Ova odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave
u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije»»,
a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.
KLASA: 400-08/13-01/06
URBROJ: 2182/11-01-13-1
Pirovac, 16. prosinca 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
Članak 3.
Naredbodavac za izvršavanje Proračuna je općinski
načelnik, koji je odgovoran za izvršavanje Proračuna
u cjelini.
Općinski načelnik ima pravo obustaviti od izvršenja
odluku Općinskog vijeća Općine Pirovac ako ocijeni da je ista u suprotnosti s Zakonom o proračunu
i Proračunom, te zatražiti od istog tijela da se uklone
uočeni nedostaci.
Članak 4.
Sredstva u Posebnom dijelu Proračuna raspoređena
su sukladno programima uz utvrđene aktivnosti, opće i
posebne ciljeve te zakonsku osnovu.
Članak 5.
Sredstva planirana na osnovnim računima 372 i
381 raspoređuje općinski načelnik sukladno dinamici
PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.
____________________
40
Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i
144/12), članka 9. stavka 4. Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora
o povjeravanju poslova («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije», broj 10/04 i 3/08) i članka 32. Statuta
Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije», broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Pirovac,
na 5. sjednici, od 16. prosinca 2013. godine, donosi
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ODLUKU
o povjeravanju obavljanja komunalne
djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta
1. Općina Pirovac povjerava obavljanje komunalne
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području
Općine Pirovac putem ugovora, trgovačkom društvu
„SARAĐEN“ d.o.o., Stankovci 82, Stankovci, OIB:
59578167745 (u daljnjem tekstu: Ponuditelj), na rok
od 4 godine.
zarez i dodaje novi podstavak 8. koji glasi:
«- upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete».
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave
u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 363-02/13-01/05
URBROJ: 2182/11-01-13-1
Pirovac, 16. prosinca 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
2. Cijene usluga održavanja nerazvrstanih cesta su
specificirane u ponudi, te se plaćaju na osnovu ispostavljenog računa od strane Ponuditelja.
3. Ponuditelj je obvezan osigurati potrebnu opremu
za obavljanje komunalne djelatnosti, te istu održavati
u stanju funkcionalne sposobnosti, komunalnu djelatnost obavljati trajno i kvalitetno, te ne može uskratiti izvršavanje usluge ni pod kojim uvjetima, osim u
slučajevima kada prekid isporuke usluge nije mogao
predvidjeti ni otkloniti.
Obrazloženje i uputa o pravnom lijeku sastavni su
dio ove odluke, ali nisu predmet objave.
KLASA: UP/I-363-02/13-01/01
URBROJ: 2182/11-01-13-1
Pirovac, 16. prosinca 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.
____________________
41
Na temelju članka 32. Statuta Općine Pirovac
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
5/13), a u svezi članka 4. stavka 1. točke 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 –
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11 i 144/12), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 5.
sjednici, od 16. prosinca 2013. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju
obavljanja komunalnih djelatnosti
trgovačkom društvu „VRILO“ d.o.o.
Članak 1.
U Odluci o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu „VRILO“ d.o.o.
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
9/07), u članku 2. iza podstavka 7. briše se točka, stavlja
Broj 14 - Strana 153
PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.
____________________
42
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i
članka 32. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 5/13), Općinsko vijeće
Općine Pirovac, na 5. sjednici, od 16. prosinca 2013.
godine, donosi
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture
Općine Pirovac za 2014. godinu
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom se utvrđuje opis poslova s
procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i
uređaja komunalne infrastrukture i nabavu opreme na
području Općine Pirovac u 2014. godini, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa.
Članak 2.
Financijska sredstva za ostvarivanje ovoga Programa
se temelje na sredstvima koja se tijekom 2014. godine
planiraju dobiti putem naplate komunalnog doprinosa,
naknade za koncesije, kapitalnih pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna – Fond za zaštitu okoliša
i energetsku učinkovitost te naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, čija namjena
je definirana posebnim programom.
II. OPIS POSLOVA GRADNJE I NABAVE
OPREME S PROCJENOM TROŠKOVA I IZVORI
FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Članak 3.
Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Strana 154 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
i nabava opreme na području Općine Pirovac, uz procjenu troškova po pojedinoj vrsti objekata i uređaja, te iskaz
izvora financijskih sredstava za ostvarivanje ovoga Programa, realizirat će se kako slijedi:
1. javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javna rasvjeta
1.1. izvor financijskih sredstava
- komunalni doprinos
- naknade za koncesije
- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
iznosi u kunama
1.144.000,00
800.000,00
204.000,00
140.000,00
1.2. gradnja komunalne infrastrukture
1.2.1. javne površine
- kapitalna pomoć LU Šibensko-kninske županije
(uređenje oštećenog obalnog zida – obalna šetnica)
300.000,00
1.2.2. nerazvrstane ceste
- gradnja nerazvrstanih cesta
- ugradnja cestovnih prepreka - pilomati
450.000,00
70.000,00
1.2.3. javna rasvjeta
- gradnja javne rasvjete – naselje Glavičica
- oprema za javnu rasvjetu – naselje Vrulje
270.000,00
54.000,00
2. prijevoz putnika, održavanje čistoće i tržnice na malo
2.1. izvor financijskih sredstava
- kapitalne pomoći – FZOEU
630.000,00
630.000,00
2.2. nabava opreme
2.2.1. održavanje čistoće
- kapitalna pomoć komunalnom poduzeću „Vrilo“ d.o.o.
(nabava komunalnog vozila i komunalne opreme)
630.000,00.
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Financijska sredstva namijenjena za ostvarivanje ovoga Programa planirana su Proračunom Općine Pirovac za
2014. godinu, a obim i dinamika njegove realizacije će ovisiti o prilivu proračunskih sredstava.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a
primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.
KLASA: 363-05/13-01/27
URBROJ: 2182/11-01-13-1
Pirovac, 16. prosinca 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.
____________________
43
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 36/95, 70/97, 128/99,
57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članka 32.
Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Pirovac,
na 5. sjednici, od 16. prosinca 2013. godine, donosi
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 155
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2014. godinu
I. UVODNA ODREDBA
Članak 1.
Ovim Programom se utvrđuju opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture na području Općine
Pirovac u 2014. godini s procjenom troškova po pojedinim djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa.
II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA S PROCJENOM TROŠKOVA
Članak 2.
Održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Pirovac će se realizirati obavljanjem komunalnih
djelatnosti, uz procjenu troškova po pojedinoj djelatnosti, kako slijedi:
iznosi u kunama
1. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
1.1. čišćenje javnih površina
1.2. deratizacija i dezinsekcija
143.000,00
110.000,00
33.000,00
2. održavanje javnih površina
670.000,00
2.1. održavanje javnih površina (javno prometne površine, javno zelene površine, pješačke staze,
trgovi, parkovi i dječja igrališta)
590.000,00
2.2. održavanje javnih plaža
80.000,00
3. održavanje nerazvrstanih cesta
3.1. održavanje nerazvrstanih cesta
3.2. horizontalna i vertikalna signalizacija
235.000,00
185.000,00
50.000,00
4. održavanje groblja
4.1. održavanje objekata i zelenih površina na grobljima Sv. Juraj i Sv. Ante
5. javna rasvjeta
5.1. tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete
5.2. utrošak električne energije
60.000,00
60.000,00
420.000,00
100.000,00
320.000,00.
III. IZVORI FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Članak 3.
Financijska sredstva za ostvarivanje ovoga Programa se temelje na sredstvima koja se tijekom 2014.
godine planiraju ostvariti iz sljedećih izvora:
iznosi u kunama
– komunalna naknada
– boravišna pristojba
– porezni prihodi
555.000,00
185.000,00
788.000,00.
IV. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a
primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.
KLASA: 363-05/13-01/28
URBROJ: 2182/11-01-13-1
Pirovac, 16. prosinca 2013.
Strana 156 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.
__________________
44
Na temelju članaka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj 47/90, 27/93
i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13), Općinsko
vijeće Općine Pirovac, na 5. sjednici, od 16. prosinca 2013. godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Pirovac za 2014. godinu
I. UVODNA ODREDBA
Članak 1.
Ovim Programom se utvrđuju oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku
i unapređenju kulturnog života na području Općine Pirovac u 2014. godini, kao i iskaz financijskih sredstava za
ostvarivanje Programa.
II. KULTURNE DJELATNOSTI I FINANCIJSKA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA
Članak 2.
Financijska sredstva za unapređenje kulturne djelatnosti od lokalnog značaja na području Općine Pirovac
rasporedit će se za:
1. djelatnost i poslove udruženja i drugih organizacija u kulturi, te pomaganje i poticanje umjetničkog i
kulturnog stvaralaštva
iznosi u kunama
– Puhački orkestar Pirovac
– Kulturno umjetnička udruga „Bezdan“
– Pjevački zbor „Sveti Juraj“
– Karnevalska udruga „Pirovačke poklade“
– Udruga „Dalmatinske mažoretkinje“
55.000,00
30.000,00
30.000,00
7.000,00
3.000,00.
Financijska sredstva se odobravaju sukladno dostavljenim financijskim planovima pojedine udruge građana, s
definiranim programom i za to specificiranim izdacima.
2. kulturne akcije i manifestacije
– Dan Općine Pirovac i blagdan sv. Jurja,
– tradicionalna Pirovačka fešta - Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan
hrvatskih branitelja,
– Prvi glas Pirovca 2014. .
Za provođenje kulturnih akcija i manifestacija predviđena su proračunska sredstva u iznosu od 110.000,00
kuna.
3. adaptiranje i potrebni zahvati na objektima kulture
– izrada projektne dokumentacije uređenja krovišta zgrade stare uljare
– rekonstrukcija krovišta zgrade stare uljare
– izrada konzervatorskog elaborata župne crkve Gospe od Karmela
iznosi u kunama
50.000,00
402.000,00
46.000,00.
4. ostale kulturne djelatnosti
Općina Pirovac sudjeluje i u drugim oblicima zadovoljavanja potreba u kulturi koji se ogledaju u raznim oblicima
financijske i nefinancijske pomoći, kao što su:
– pomoć kulturnim udrugama prilikom gostovanja ili prihvata njihovih gostiju,
– podmirenje režijskih troškova po osnovi korištenja prostorija za rad kulturnih
udruga.
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 157
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 3.
Financijska sredstva namijenjena za ostvarivanje ovoga Programa planirana su Proračunom Općine Pirovac za
2014. godinu, a obim i dinamika njegove realizacije će ovisiti o prilivu proračunskih sredstava.
Članak 4.
Ukoliko na traženje općinske uprave kulturne udruge ne dostave financijska izvješća o korištenju proračunskih
sredstava u protekloj godini, odobrena sredstva ovim Programom neće im biti dodijeljena.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije»,
a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.
KLASA: 612-01/13-01/02
URBROJ: 2182/11-01-13-1
Pirovac, 16. prosinca 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.
____________________
45
Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o sportu («Narodne novine», broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13)
i članka 32. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13), Općinsko vijeće
Općine Pirovac, na 5. sjednici, od 16. prosinca 2013. godine, donosi
PROGRAM
javnih potreba u sportu Općine Pirovac za 2014. godinu
I. UVODNA ODREDBA
Članak 1.
Ovim Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od lokalnog značaja koje pridonose
unapređenju sportske djelatnosti na području Općine Pirovac u 2014. godini, kao i iskaz financijskih sredstava za
ostvarivanje Programa.
II. SPORTSKE DJELATNOSTI I FINANCIJSKA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA
Članak 2.
Financijska sredstva za unapređenje sportske djelatnosti od lokalnog značaja na području Općine Pirovac
rasporedit će se za:
1. djelovanje sportskih udruga
– Malonogometni klub „Pirovac“
– Boćarski klub „Pirovac“
– Športsko ribolovni klub „Lustura“
– Karate škola „Pirovac“
– Jedriličarski klub „Azimut“
– Društvo sportske rekreacije „Spartan gym“
iznosi u kunama
20.000,00
18.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00.
Financijska sredstva se odobravaju sukladno dostavljenim financijskim planovima pojedine udruge građana, s
definiranim programom i za to specificiranim izdacima.
2. ostale sportske djelatnosti
Strana 158 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
Općina Pirovac sudjeluje i u drugim oblicima zadovoljavanja potreba u sportu koji se ogledaju u sljedećim
aktivnostima:
– sufinanciranje aktivnosti Kluba navijača Hajduka „Torcida Pirovac“ u iznosu od 10.000,00 kuna,
– podmirenje režijskih troškova održavanja školskog igrališta i boćarskog terena.
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 3.
Financijska sredstva namijenjena za ostvarivanje ovoga Programa planirana su Proračunom Općine Pirovac za
2014. godinu, a obim i dinamika njegove realizacije će ovisiti o prilivu proračunskih sredstava.
Članak 4.
Ukoliko na traženje općinske uprave sportske udruge ne dostave financijska izvješća o korištenju proračunskih
sredstava u protekloj godini, odobrena sredstva ovim Programom neće im biti dodijeljena.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije», a
primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.
KLASA: 620-01/13-01/01
URBROJ: 2182/11-01-13-1
Pirovac, 16. prosinca 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.
____________________
46
Na temelju članka 22. stavaka 1. i 5. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj 33/12) i članka 32.
Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Pirovac,
na 5. sjednici, od 16. prosinca 2013. godine, donosi
PROGRAM
socijalnih potreba Općine Pirovac za 2014. godinu
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom se utvrđuju oblici pomoći kojima će se osigurati i ostvariti pomoć za podmirenje potreba
socijalno ugroženih i nemoćnih osoba na području Općine Pirovac u 2014. godini, te iskaz financijskih sredstava
za ostvarivanje Programa.
Programom se također utvrđuju i oblici pomoći stimulacijskog karaktera neovisno od socijalnog statusa osobe
koja ostvaruje pravo na pomoć.
Članak 2.
Korisnici pomoći iz članka 1. stavka 2. ovoga Programa moraju biti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem
i obveznim boravkom na području Općine Pirovac.
II. SOCIJALNE POTREBE I FINANCIJSKA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA
Članak 3.
Financijska sredstva za ostvarivanje ovoga Programa rasporedit će se za:
1. pomoći za stanovanje
Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi su troškovi koji se odnose na najamninu, komunalne
naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim
propisima.
Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 14 - Strana 159
Pravo na pomoć za stanovanje na području Općine Pirovac ostvaruje samac ili obitelj pod uvjetima i na način
propisan odredbama Zakona.
Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za stanovanje propisuje posebnom odlukom općinski načelnik, koju je obvezan donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu
ovoga Programa.
Za podmirenje troškova stanovanja Proračunom Općine Pirovac za 2014. godinu su osigurana financijska
sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna.
2. jednokratne novčane pomoći
iznosi u kunama
2.1. jednokratna pomoć stimulacijskog karaktera roditeljima za novorođeno dijete
2.2. jednokratna pomoć stimulacijskog karaktera za novosklopljeni brak
3.000,00
3.000,00.
Korisnicima jednokratnih pomoći stimulacijskog karaktera uskratit će se pravo na pomoć ukoliko domaćinstvo
u kojem prebivaju odnosno borave duguje prema općinskom proračunu po bilo kojoj osnovi.
Ukoliko potencijalni korisnici jednokratnih pomoći za novorođeno dijete nisu u bračnoj zajednici, pa slijedom
toga nemaju prijavljeno prebivalište na području Općine Pirovac, dužni su dokazati da isto pravo nisu ostvarili u
drugoj jedinici lokalne samouprave.
Pravo na jednokratnu pomoć za novosklopljeni brak ostvaruje se ukoliko i nevjesta i ženik po prvi put stupaju
u brak.
Rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje pomoći stimulacijskog karaktera je 6 mjeseci od dana rođenja
djeteta odnosno sklapanja braka.
Za osiguravanje navedenih oblika pomoći Proračunom Općine Pirovac za 2014. godinu su osigurana financijska
sredstva u ukupnom iznosu od 65.000,00 kuna.
3. podmirenje troškova ogrjeva
Podmirenje troškova ogrjeva se odobrava korisnicima socijalne skrbi, samcu ili obitelji, koji se griju na drva.
Financijska sredstva za podmirenje troškova ogrjeva se osiguravaju iz proračuna Šibensko-kninske županije,
u iznosu od 60.000,00 kuna.
4. ostale oblike pomoći
Osim navedenih oblika pomoći Općina Pirovac sudjeluje u osiguravanju i drugih oblika pomoći, kako slijedi:
4.1. niži iznos participacije za dijete samohranog roditelja odnosno za roditelje sa
dvoje i više djece koja pohađaju Dječji vrtić „Mendula“ Pirovac,
4.2. sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 65.000,00 kuna,
4.3. sufinanciranje rada udruga i društava čija je djelatnost direktno odnosno
indirektno vezana za zaštitu pojedinca i obitelji, i to:
iznosi u kunama
– Hrvatski Crveni križ
– Klub DDK „Zloselo“ Pirovac
– udruge građana osoba s invaliditetom
22.500,00
7.000,00
1.000,00.
Članak 4.
Financijska sredstva namijenjena za ostvarivanje ovoga Programa
planirana su Proračunom Općine Pirovac
za 2014. godinu, a obim i dinamika njegove realizacije će ovisiti o prilivu proračunskih sredstava.
Provedba ovoga Programa, u dijelu koji se odnosi na pomoći za ogrjev, realizirat će se u suradnji s Centrom za
socijalnu skrb Šibenik i Upravnim odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko-kninske županije.
III. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije»,
a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.
KLASA: 550-01/13-01/04
URBROJ: 2182/11-01-13-1
Pirovac, 16. prosinca 2013.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
Strana 160 - Broj 14 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 30. prosinca 2013.
PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.
____________________
47
Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju
s nezakonito izgrađenim zgradama («Narodne novine»,
broj 86/12 i 143/13) i članka 32. Statuta Općine Pirovac
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
5/13), Općinsko vijeće Općine Pirovac, na 5. sjednici,
od 16. prosinca 2013. godine, donosi
PROGRAM
korištenja sredstava naknade
za zadržavanje nezakonito izgrađene
zgrade u prostoru za 2014. godinu
I. UVODNA ODREDBA
Članak 1.
Ovim Programom se utvrđuje korištenje sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade
u prostoru (u daljnjem tekstu: naknada za legalizaciju),
u svrhu poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih dijelova naselja Pirovca u 2014. godini.
opreme, uz procjenu troškova po pojedinoj aktivnosti,
kako slijedi:
iznosi u kunama
1. nerazvrstane ceste
- gradnja nerazvrstanih
cesta – naselje Glavičica
86.000,00
2. javna rasvjeta
- nabava opreme za
javnu rasvjetu – naselje Vrulje
54.000,00.
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 3.
Financijska sredstva za ostvarivanje ovoga Programa
se temelje na sredstvima naknade za legalizaciju koja se
tijekom 2014. godine u postupku ozakonjenja nezakonito
izgrađenih zgrada na području Općine Pirovac planiraju
ostvariti u procijenjenom iznosu od 140.000,00 kuna.
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije»,
a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.
KLASA: 363-05/13-01/29
URBROJ: 2182/11-01-13-1
Pirovac, 16. prosinca 2013.
II. NAMJENA NAKNADE ZA LEGALIZACIJU
Članak 2.
Poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih
dijelova naselja Pirovca realizirat će se gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavom
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PIROVAC
PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.
____________________
Izdavač: Šibensko-kninska županija, Trg Pavla Šubića I, broj 2
Glavni urednik: Ante Alfirev, dipl. iur., tel. 022/460-719, fax: 022/460-761
Uređuje: Dane Maretić, dipl. iur., mob. tel. 099/6532-371
www.sibensko-kninska-zupanija.hr
Tisak: Tiskara Malenica d.o.o. - Šibenik
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
2 074 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content