∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 20 Μαρτίου 2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ, ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
& ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308
∆/ΝΣΗ E-mail: [email protected]
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (F.A.O.) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
(Ο.Η.Ε.) όρισε την 21η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα ∆ασοπονίας, καταδεικνύοντας έτσι τη
σημαντικότητα των δασών παγκοσμίως, καθώς και την ανάγκη προστασίας τους.
Τα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη συνιστώσα
του φυσικού χερσαίου περιβάλλοντος, με σημαντικό ρόλο στην περιβαλλοντική σταθερότητα
και με ταυτόχρονα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. ∆υστυχώς όμως, εκλαμβάνονται
περισσότερο ως τράπεζα γης, παρά ως πολύτιμος φυσικός πόρος, τόσο στη χώρα μας όσο και
σε παγκόσμιο επίπεδο.
Στην Ελλάδα, με την ψήφιση του Συντάγματος του 1975, υπήρξε θωράκιση του
περιβάλλοντος γενικότερα και των δασών ιδιαιτέρως. Από τότε μέχρι σήμερα, μία σειρά
νόμων προσπαθούν να ανατρέψουν αυτήν ακριβώς την προστασία προς όφελος διαφόρων
συμφερόντων και εις βάρος τελικά του περιβάλλοντος και του κοινωνικού συνόλου. Απόρροια
αυτής της πολιτικής οι καταστροφές που ζούμε συνεχώς τα τελευταία χρόνια (πλημμύρες,
πυρκαγιές, ερημοποίηση, κλιματική αλλαγή….)
Πιστεύουμε πως είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες για μια αλλαγή στη δασική πολιτική
που θα βασίζεται στις αρχές της αειφορίας, θα αναδεικνύει τον πολυλειτουργικό ρόλο των
δασών, θα στηρίζει τον παραγωγικό τους και συνεπώς και τον οικονομικό τους ρόλο,
ιδιαίτερα στις κοινωνίες των ορεινών περιοχών όπου η συνεισφορά των δασικών
οικοσυστημάτων στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών είναι σημαντικότατη, και τέλος θα
προστατεύει τα δασικά οικοσυστήματα από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.
Προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι:
 η
δημιουργία
ενός
ξεκάθαρου
νομικού
πλαισίου
κωδικοποιώντας
και
εκσυγχρονίζοντας τη ∆ασική Νομοθεσία, καταργώντας τις αντισυνταγματικές
διατάξεις με στόχο αυτά που προαναφέραμε,
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308, E-mail: [email protected]
2
 η επίλυση το δυνατόν γρηγορότερα του θέματος των δασικών χαρτών,

η σύνταξη του δασολογίου,
 η χρηματοδότηση της δασοπονίας και
 η ύπαρξη μιας ισχυρής ∆ασικής Υπηρεσίας, με αποτελεσματική δομή και
ξεκάθαρες αρμοδιότητες που θα μπορεί να εφαρμόζει τη ∆ασική Πολιτική.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308, E-mail: [email protected]