"ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

"ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕ, ΕΔΡΑ: ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΑΡ.ΜΑΕ 59358/52/Β/05/05 ΑΦΜ 999190749, ΑΡ.ΓΕΜΗ 123849826000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 7η εταιρική χρήση ( 01/01/2012-31/12/2012)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 31/12/2011
Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 31/12/2012
Ποσά
Ποσά
Β. ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΕΩΣ
ΑΠΟΣΒEΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ
8.978,21
13.296,55
22.274,76
###
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
1. Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης
2. Παραχωρήσεις & δικ. βιομ/κης ιδ/σίας
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-oικόπεδα
3. Κτίρια & τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκαταστάσεις
& Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)
61.958,10
50.095,00
112.053,10
###
3.591,28
1.747,20
5.338,48
19.966,44
20.000,00
39.966,44
10.000,00
5.386,93
11.549,35
16.936,28
ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΕΩΣ
8.978,21
13.296,55
22.274,76
66.404,60
41.991,66
30.095,00
72.086,66
50.095,00
116.499,60
10.000,00
10.000,00
ΑΠΟΣΒEΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
3.591,28
5.386,93 Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (344.000 μετοχές των 3 ευρώ)
1. Καταβλημένο
1.747,20
11.549,35
5.338,48
16.936,28 ΙΙΙ. Διαφορές αναπ/γης- επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
IV. Αποθεματικά κεφάλαια
46.438,16
5. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδικών διατάξεων νόμων
19.966,44
20.000,00
30.095,00 V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
39.966,44
76.533,16
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων
10.000,00
191.751,51 VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
11.634,89
1. Καταθέσεις μετόχων
199.326,40
11.634,89
187.691,51
203.386,40
156.741,81
27.154,24
###
156.741,81
1.150,00
338.832,09
710.110,30
27.154,24
0,00
107.184,93
145.974,06
826.609,90
185.940,50
338.832,09
706.050,30
107.184,93
145.974,06
129.587,57
1.150,00
231.647,16
560.076,24
818.103,40
185.940,50
632.162,90
1.150,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Α΄ & βοηθ. ύλες, αναλώσ υλικά,
ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
II. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α Επιταγές εισπρακτέες
10. Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες
11. Χρεώστες διάφοροι
14.324,73
129.587,57
1.150,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV+AVI)
231.647,16
564.136,24 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
640.669,40 II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λογ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
15.354,29
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι
118.566,25 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
98.106,71
Προηγούμενης
Χρήσης 31/12/2012
1.032.000,00
1.032.000,00
4.806,93
1.922,76
197.802,00
197.802,00
-99,60
-843.067,03
-843.166,63
-841.014,29
-841.014,29
29.649,89
35.549,89
421.092,19
426.260,36
23.915,06
0,00
435.902,60
25.467,63
22.877,96
4.518,98
22.447,89
0,00
461.862,52
28.870,82
20.315,18
-4.661,77
512.682,23
528.834,64
406,43
0,00
0,00
6.284,89
39.067,31
120.915,83
258.089,85
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
39.067,31
108.280,46 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
272.198,91
1. Έσοδα επομένων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
5.728,40
1.010,95
6.739,35
11.255,84
1.411,25
12.667,09
285.081,67
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα
294.292,55
3.196,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
934.180,85
955.095,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)
166.994,03
166.994,03
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 31/12/2011
Ι.
Κλειόμενης
Χρήσης 31/12/2011
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Σύνολο
Μείον:
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλευσεως
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)
1.Eσοδα Συμμετοχών
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
ΜΕΙΟΝ:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα κέρδη (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
1. ΄Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
96.123,72
0,00
96.123,72
4.216,28
100.340,00
7.559,88
64.226,42
71.587,65
-2.866,79
0,00
0,00
0,00
0,39
6.746,13
2.884,17
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
(-) Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών )προηγουμ. χρήσεων
Διαφορές φορολ. ελεγχ. πρ. χρήσεως
Ζημίες εις νέο
71.786,30
28.553,70
-6.745,63
21.808,07
2.884,17
0,94
2.885,11
2.884,17
Μείον:
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
117,37
2.Εκτακτες ζημιές
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
6.746,13
990,83
117,37
2.766,80
-99,60
21.550,01
-99,60
22.540,84
166.994,03
166.994,03
Ποσά
Χρήσης 31/12/2011
0,00
0,50
0,50
0,39
-2.866,40
955.095,00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Ποσά Προηγουμένης Χρήσεως 31/12/2012
102.474,18
33.753,32
68.720,86
0,00
68.720,86
25.156,28
46.431,37
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
934.180,85
###
-19.655,73
2.152,34
2.152,34
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Παλαιοχώριο 30 Απριλίου 2013
H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ Φ 248117
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ 698227
ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ851678
Ποσά
Χρήσης 31/12/2012
-99,60
2.152,34
-843.067,03
-843.166,63
0,00
-843.166,63
0,00
-841.014,29