απόφαση - Διαύγεια

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.02.12 13:53:11
EET
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: Β552ΟΡ10-Π3Τ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(Ως προς την ημερομηνία έκδοσης)
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Λαμία, 4 Φεβρουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ: 171/24398
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ.Ε.Α.
Ταχ. Δ/νση: Τσιριμώκου 1 & Υψηλάντη
35100 Λαμία
Πληροφορίες: Γ. Βλαχώνης
Τηλ.: 22310 67480
Fax: 22310 67471
e-mail: [email protected]
ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής
ΘΕΜΑ: Μίσθωση θαλάσσιας έκτασης 40 στρεμμάτων και χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
για επέκταση κατά 30 στρεμ. υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 10 στρεμ. της
εταιρείας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΠΕ στη θέση «Ποταμοί» Κόλπου Αντίκυρας
Δ. Δελφών Ν. Φωκίδας με νέα δυναμικότητα 877,5 τον. Θ.Μ.Ι./έτος.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α΄) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως ισχύει με το Ν.
3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α).
2. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Ν. 4282/29.8.2014 (ΦΕΚ 182 Α) Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών
5. Το Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς
Ελλάδας».
6. Την αρ. 31722/4.11.2011 (ΦΕΚ 2505/Β) ΚΥΑ περί έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες.
7. Την αρ. 121570/1866/12-6-2009 Κοινή Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ-Υπ.Α.Α.Τ. «ρύθμιση θεμάτων
υδατοκαλλιεργητικών μονάδων».
8. Την αρ. 9232.1/1/11/11.1.2011 απόφαση Υπουργού Θ.Υ.Ν.Α. «ρύθμιση αδειοδότησης μονάδων
εκτροφής και ΙΧΣ Θαλάσσιας Ιχθυοκαλλιέργειας».
9. Το αρ. 9230.4/2/11/18.7.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΗΦ-ΤΛΥ) έγγραφο της Δ/νσης Υδατοκαλλιεργειών &
Εσωτ. Υδάτων με το οποίο διευκρινίζεται η διοικητική διαδικασία αδειοδότησης μονάδων
υδατοκαλλιέργειας.
10. Την αρ. 885/191744/3.10.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΟΟΡ10-2ΣΝ) απόφαση ανανέωσης άδειας λειτουργίας
της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας δυναμικότητας 337,5 τον/έτος θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων
της εταιρείας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΠΕ σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη
θέση «Ποταμοί Αντίκυρας» Δήμου Δελφών Νομού Φωκίδας.
1
ΑΔΑ: Β552ΟΡ10-Π3Τ
11. Την αρ. 2139/218644/24.10.2014 (ΑΔΑ: Ω0Ζ6ΟΡ10-ΠΕΞ) εγκριτική απόφαση παραχώρησης με
μίσθωση θαλάσσιας έκτασης 40 στρεμμάτων για επέκταση κατά 30 στρεμ. υφιστάμενης μονάδας
ιχθυοκαλλιέργειας 10 στρεμ. της εταιρείας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΠΕ στη θέση
«Ποταμοί» Κόλπου Αντίκυρας Δ. Δελφών Ν. Φωκίδας.
12. Την αρ. 99/6312/22.1.2015 (ΑΔΑ: 7ΘΘΘΟΡ10-ΚΣΜ) Α.Ε.Π.Ο. για εκσυγχρονισμό και επέκταση
(σε 40 στρέμματα και σε δυναμικότητα 877,5 τον/έτος) υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας
της εταιρείας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΠΕ στη θέση «Ποταμοί» Κόλπου Αντίκυρας Δ.
Δελφών Ν. Φωκίδας.
13. Τις σύμφωνες γνώμες των συναρμόδιων υπηρεσιών, όπως αυτές εκφράστηκαν κατά τη
διαδικασία έκδοσης των (10), (11) και (12) σχετικών αποφάσεων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τη μίσθωση θαλάσσιας έκτασης 40 στρεμμάτων και τη χορήγηση άδειας λειτουργίας για επέκταση
υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας (από 10 σε 40 στρεμ.) και αύξηση δυναμικότητας σε
877,5 τον/έτος Θ.Μ.Ι. της εταιρείας ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΠΕ στη θέση «Ποταμοί»
Κόλπου Αντίκυρας Δ. Δελφών Ν. Φωκίδας.
2. Η έκταση των 40 στρεμμάτων, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την
υποβληθείσα μελέτη περικλείεται από τις εξής συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87):
Πάρκο Εκτροφής
Χ (Ε)
Υ (Ν)
377 936,77
378 088,67
378 093,05
377 941,15
4 245 511,06
4 245 508,53
4 245 771,64
4 245 774,47
Αγκυροβόλια
Χ
Υ
377 889,11
378 114,03
378 108,32
377 883,40
4 245 801,83
4 245 798,09
4 245 454,20
4 245 457,95
3. Η συνολική δυναμικότητα της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας σε θαλάσσιους μεσογειακούς ιχθείς
ανέρχεται σε 877,5 τον/έτος σύμφωνα με την (12) σχετική Α.Ε.Π.Ο.
4. Η μίσθωση της θαλάσσιας έκτασης ισχύει για δέκα (10) χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης
μίσθωσης που ακολουθεί την παρούσα απόφαση.
5. Η παρούσα άδεια λειτουργίας ισχύει, εφόσον ισχύουν ή ανανεώνονται οι διοικητικές πράξεις που
αποτελούν προϋποθέσεις για την έκδοσή της (όπως η Α.Ε.Π.Ο.), σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
6. Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο
«Διαύγεια» πρέπει με υποχρέωση του φορέα λειτουργίας της μονάδας να υπογραφεί σύμβαση
μίσθωσης της θαλάσσιας έκτασης των 40 στρεμμάτων μεταξύ της Γενικής Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και του μισθωτή ή νόμιμου
εκπροσώπου του. Μετά την άκαρπη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η παρούσα απόφαση
μίσθωσης παύει να ισχύει.
2
ΑΔΑ: Β552ΟΡ10-Π3Τ
7. Οι όροι της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης μίσθωσης που θα
υπογραφεί.
8. Το μίσθωμα για την συνολική θαλάσσια έκταση ορίζεται σε 162,75 € ανά στρέμμα για κάθε έτος
(απόφαση αρ. 49/8598/30.1.2014) για τα 3 πρώτα έτη, αναπροσαρμοζόμενο ανά τριετία σύμφωνα
με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δελφών Ν.
Φωκίδας κάθε έτος.
9. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται αποκλειστικά για την εκτροφή Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων
σε πλωτούς κλωβούς με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
α. Η μονάδα θα πρέπει να λειτουργεί συνεχώς κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Σε περίπτωση μη
λειτουργίας της για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετών, εκτός (i) εάν συντρέχουν
συνθήκες ανωτέρας βίας και (ii) εάν δεν υπάρχει υπαιτιότητα του μισθωτή, αυτή ανακαλείται μετά
από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και λύεται η σύμβαση μίσθωσης που τη συνοδεύει.
β. Το Δημόσιο δεν αναλαμβάνει καμιά απολύτως ευθύνη για τυχόν αποζημιώσεις λόγω ζημιών
από οποιαδήποτε αιτία ή για ζητήματα που θα προκύψουν μεταξύ των ιδιοκτητών της μονάδας και
ιδιωτών, εκτός από τις εκάστοτε θεσμοθετημένες περιπτώσεις αποζημιώσεων.
γ. Ο μισθωτής θα δέχεται ανεπιφύλακτα τον έλεγχο των αρμοδίων Δημοσίων Υπηρεσιών και θα
πρέπει να συμμορφώνεται πάντοτε με τις υποδείξεις και αποφάσεις για τυχόν έργα που θα
γίνονται στην περιοχή με έγκριση των αρμόδιων Δημοσίων Υπηρεσιών.
δ. Τα αγκυροβόλια θα βρίσκονται εκτός των θαλάσσιων πάρκων εκτροφής, όπως αποτυπώνονται
στο παραπάνω πίνακα συντεταγμένων.
10. Ο μισθωτής μετά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την
Υδρογραφική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Φάρων υποβάλλοντας σχετικό τοπογραφικό
διάγραμμα.
11. Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση της θαλάσσιας έκτασης ή η σύναψη οποιασδήποτε έννομης
σχέσης για αυτήν ή τις εγκαταστάσεις εντός αυτής, από τον μισθωτή σε τρίτους, χωρίς την
έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Θ.Σ.Ε., μετά από εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικών
Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας.
12. Η λειτουργία της μονάδας θα είναι σύμφωνη με:
α) τους όρους που αναφέρονται στην (7) σχετική εγκύκλιο
β) όσα προβλέπονται στην (12) σχετική Α.Ε.Π.Ο. και στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε.
γ) τους όρους των εγκρίσεων και τις σύμφωνες γνώμες των Υπηρεσιών και λοιπών συναρμόδιων
φορέων. Οι όροι αυτοί αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
13. Ο φορέας υποχρεούται να τηρεί τα παρακάτω:
α) να παρακολουθεί συστηματικά σε συνεργασία, όπου είναι αναγκαίο, με διαπιστευμένα
εργαστήρια τις φυσικοχημικές (θερμοκρασία, αλατότητα, συγκεντρώσεις ιόντων θρεπτικών
αλάτων, θολερότητα, διαλυμένο οξυγόνο) και βιολογικές (όπως ποιοτική και ποσοτική σύνθεση
φυτοπλαγκτού) παραμέτρους του θαλάσσιου περιβάλλοντος εκτροφής,
β) να αναφέρει άμεσα στις αρμόδιες Υπηρεσίες κάθε έκτακτο περιστατικό στο περιβάλλον
εκτροφής, του γειτονικού παράκτιου περιβάλλοντος περιλαμβανομένου.
γ) να υποβάλλει στην αρχή κάθε έτους στοιχεία παραγωγής της μονάδας για το προηγούμενο
έτος στο Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής
Ενότητας Φωκίδας,
δ) να λειτουργεί τη μονάδα σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΓΕΝ, της Υπηρεσίας Φάρων και του
Λιμενικού Σώματος,
ε) να τηρεί ημερολόγιο με τεχνοοικονομικά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας καθώς
και με τα αποτελέσματα των παραμέτρων που προκύπτουν από αναλύσεις που αφορούν τα
εκτρεφόμενα είδη και το θαλάσσιο περιβάλλον,
στ) Η λειτουργία της μονάδας θα παρακολουθείται και θα ελέγχεται από ειδικευμένο προσωπικό
(ιχθυολόγος),
ι) η χορηγούμενη τροφή στον εκτρεφόμενο ιχθυοπληθυσμό δεν θα περιέχει γενετικά
τροποποιημένα στοιχεία,
ια) να μη χρησιμοποιούνται τοξικές ουσίες στα υλικά των πλωτών εγκαταστάσεων
14. Ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει όλες τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις νόμων, αποφάσεις, εγκυκλίους, τους περιβαλλοντικούς όρους που περιλαμβάνονται
στην Α.Ε.Π.Ο. και αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας, να λαμβάνει όλα τα
αναγκαία μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών και να μη βλάπτει με κανένα τρόπο το
3
ΑΔΑ: Β552ΟΡ10-Π3Τ
γειτονικό περιβάλλον των εγκαταστάσεων. Η μη τήρηση των παραπάνω συνεπάγεται την
επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
15. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας και της τήρησης
των όρων της παρούσας ασκούνται κατ’ αρχήν από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, το οποίο γνωστοποιεί εγγράφως
κάθε σχετικό θέμα και υποβάλλει τις προτάσεις της στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας, καθώς και από τη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας.
16. Το Δημόσιο δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για ζητήματα που θα προκύψουν μεταξύ
των ιδιοκτητών της μονάδας και τρίτων.
17. Ο φορέας λειτουργίας θα δέχεται ανεπιφύλακτα τον έλεγχο των αρμόδιων Δημοσίων Υπηρεσιών
και θα συμμορφώνεται πάντοτε με τις υποδείξεις και αποφάσεις για τυχόν έργα που θα γίνονται
στην περιοχή με έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών.
18. Η παρούσα απόφαση-άδεια χορηγείται στο συγκεκριμένο φορέα (ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΠΕ) και για το συγκεκριμένο σκοπό (εκτροφή θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων).
Εάν για οποιονδήποτε λόγο πάψει να υφίσταται ο συγκεκριμένος σκοπός, η παρούσα απόφαση
παύει να ισχύει, χωρίς να απορρέει καμία υποχρέωση για το Δημόσιο. Σε περίπτωση αλλαγής του
φορέα, που γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η παρούσα απόφαση τροποποιείται μόνο
ως προς την επωνυμία του φορέα, ενώ κατά τα άλλα ισχύει όπως έχει. Σε περίπτωση κατά την
οποία η μονάδα περιέλθει στην κυριότητα άλλου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου χωρίς τη
σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και της έκδοσης προς τούτο των κατά
Νόμο Αποφάσεων, η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει. Σε κάθε περίπτωση η Άδεια Λειτουργίας
τροποποιείται, εφόσον τροποποιείται η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
19. Απαγορεύεται πλησίον της πλωτής εγκατάστασης η επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία, μηδέ
του μισθωτή εξαιρουμένου.
20. Σε περίπτωση που θεσμοθετηθεί Π.Ο.Α.Υ. για τη θαλάσσια περιοχή της μονάδας του θέματος, η
οποία θα προβλέπει ζώνη ιχθυοκαλλιέργειας, ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να ενταχθεί εντός
του χώρου αυτής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν αρμοδίως.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
4
ΑΔΑ: Β552ΟΡ10-Π3Τ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤ. ΥΔΑΤΩΝ
Συγγρού 150
17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Γ.Ε.Ν. Δ/ΝΣΗ Α2 – Τμ. I
15451 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
3.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Βέλλιου και Θεοδωράτου
35100 Λαμία
4.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1
18510 Πειραιάς
5.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
Διοικητήριο
33100 Άμφισσα
6.
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
33100 Άμφισσα
7.
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΠΕ
(δια του γραφείου APC AE)
Μνησικλέους 2
10556 Αθήνα
5