WELCOME WELCOME

!
W
NE
2049AF000, 2050AF000, 2052AF000, 2053AF000
IT - ISTRUZIONI TRAPPOLA CILINDRICA PER TOPI/RATTI - SENZA VELENO
EN - INSTRUCTIONS FOR CYLINDER-SHAPED MOUSE/RAT TRAP - POISON FREE
FR - MODE D’EMPLOI DES PIÈGE À SOURIS/RATS À CYLINDRE - SANS POISON
DE - ANLEITUNG FÜR ZYLINDERFÖRMIGE MAUSE/RATTENFALLE - GIFTFREI
ES - INSTRUCCIONES TRAMPA PARA RATONES/RATAS TIPO CILINDRO - SIN VENENO
PT - INSTRUÇÕES ARMADILHA PEQUENA DE CILINDRO PARA RATOS/RATOS MAIORES - SEM VENENO
GR - ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΥΟΠΑΓΙΔΑ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ/ ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥΣ - ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ
RU - ИНСТРУКЦИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА ДЛЯ МЫШЕЙ/ ДЛЯ КРЫС - БЕЗ ЯДА
150 mm /
5.90 inch
WELCOME
150 mm /
5.90 inch
C
IT - PULIZIA / EN - CLEANING / DE - REINIGUNG
FR - NETTOYAGE / ES - LIMPIEZA / PT - LIMPEZA
GR - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / RU - УБОРКА
WEAR
GLOVES
B
B
C
A
D
OUTDOOR
WEAR
GLOVES
www.novital.it
182 mm /
7.16 inch
RATTO
BRUNO
Mus Musculus
Rattus Norvegicus
Rattus Rattus
D
E
TOPO
DOMESTICO
TOPO
COMUNE
WEAR
GLOVES
INDOOR
160-250 mm /
6.30-9.84 inch
70-100 mm /
1.77-1.97 inch
2049AF000, 2050AF000,
2052AF000, 2053AF000
2050AF000,
2053AF000
410 mm / 16.14 inch
45-50 mm /
1.77-1.97 inch
PROD. CODES:
2049AF000,
A
2052AF000
150 mm /
5.90 inch
410 mm / 16.14 inch
182 mm /
7.16 inch
IT - ISTRUZIONI TRAPPOLA CILINDRICA PER TOPI/RATTI
EN - INSTRUCTIONS FOR CYLINDER-SHAPED MOUSE/RAT TRAP
FR - MODE D’EMPLOI DES PIÈGE À SOURIS/RATS À CYLINDRE
DE - ANLEITUNG FÜR ZYLINDERFÖRMIGE MAUSE/RATTENFALLE
ES - INSTRUCCIONES TRAMPA PARA RATONES/RATAS TIPO CILINDRO
PT - INSTRUÇÕES ARMADILHA PEQUENA DE CILINDRO
PARA RATOS/RATOS MAIORES
GR - ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΥΟΠΑΓΙΔΑ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ/ ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥΣ
RU - ИНСТРУКЦИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА
ДЛЯ МЫШЕЙ/ДЛЯ КРЫС
IT - PREPARAZIONE
POSIZIONAMENTO
/ EN/ -EN
PREPARATION
- HOW TO POSITION
/ DE - VORBEREITUNG
/ DE - POSITIONIEREN
FR - PREPARATION
POSITIONNEMENT
/ ES -/ PREPARACIÓN
ES - COLOCACION
/ PT/-PT
PREPARAÇÃO
- LOCALIZAÇÀO
GR - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / RU
/ RU- РАСПОЛОЖЕНИЕ
- ПОДГОТОВКА
305 mm / 12.01 inch
182 mm /
7.16 inch
305 mm / 12.01 inch
182 mm /
7.16 inch
150 mm /
5.90 inch
WEAR
GLASSES
WEAR
MASK
IT - ACCESSORIO - NON INCLUSO / EN - ACCESSORY - NOT INCLUDED / DE - ZUBEHÖRTEIL - NICHT ENTHALTEN
IT
EN
FR - ACCESSOIRE - NON INCLUS / ES - ACCESORIO - NO INCLUIDO / PT - ACESSÓRIO - NÃO
INCLUI
GR - ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ / RU - АКСЕССУАР - НЕ ВКЛЮЧЕН
Pronta con un semplice gesto.
Nessun contatto con l’animale catturato.
Ideale per interni ed esterni.
Non sporca.
A
Nessuna fuoriuscita di liquidi.
Igienica e sicura per bambini ed animali domestici.
Riutilizzabile.
Ideale
per uso professionale.
2109A0000
2110A0000
Ready with a simple gesture.
No contact with the caught animal.
Ideal indoors and outdoors.
It does not
B dirty.
No leakage of liquids.
Hygienic and safe for children and pets.
Reusable.
Ideal for professional use.
Consigli per un corretto utilizzo:
Posizionare le trappole lungo i percorsi ed i camminamenti, dove si
riscontrano le tracce tipiche (feci, macchie oleose…) lungo le pareti
perimetrali.
Utilizzare esche alimentari come: biscotti, pezzi di cioccolato,
formaggio, pasta, pezzetti di salame, etc...
Si raccomanda l’impiego di più trappole; il numero limitato può
essere causa di insuccesso.
Controllare spesso le trappole ed eventualmente cambiarne la
posizione per incuriosire l’animale. Liberare la zona attrono alle
trappole da altre fonti alimentari.
Pulizia, bonifica ed ordine aumentano l’efficacia delle trappole.
C
Per evitare la contaminazione, si raccomanda l’utilizzo di guanti
durante il posizionamento dell’esca e della trappola stessa.
Tenere fuori dalla portata di bambini, animali, incapaci.
Terminata la disinfestazione, le carcasse devono essere
adeguatamente smaltite secondo le normative vigenti.
Recommendations for a correct use:
Place the traps along mice paths and holes, where you detect typical
traces (excrements, oily spots …), and all along perimeter walls.
Use food baits, such as: biscuits, chocolate pieces, cheese, pasta,
sausage slices, etc…
It is recommendable to use several traps; a limited number may be a
cause of failure.
Often check the traps and, in case, change their position to rouse
the curiosity of the animal. Remove other food sources from the area
around the traps.
Area sanitation, clean-up and tidiness increase the effectiveness of
the traps.
To
Dprevent contamination, it is advisable to wear gloves when
positioning the bait and the trap.
Keep out of reach of children, animals, and mentally incapable
people.
At the end of the disinfestation, the carcasses must be suitably
disposed of according to the standards in force.
In case of reuse, the trap must be properly cleaned and disinfected.
Per maggiori informazioni visita il sito www.novital.it
IT - TRATTARE CON DISINFETTANTI
EN - TREAT IT WITH DISINFECTANTS
DE - BEHANDELN MIT DESINFEKTIONSMITTEL
FR - TRAITER PAR DES DÉSINFECTANTS
ES - DESINFECTAR CON UN DESINFECTANTE
PT - FAZER O TRATAMENTO COM DESINFECTANTES
GR - ΠΕΡΑΣΤΕ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
RU - ОЧИСТИТЬ С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ
www.novital.it
For further information, visit the web-site: www.novital.it
ITRU
GR
EN
ES
DE
PT
FR
Pronta
Готоваcon
дляun
применения
semplice gesto.
простыми действиями.
Nessun
Отсутствие
contatto
контакта
con l’animale
с пойманным
catturato.
животным.
Ideale
Идеальное
per interni
средство
ed esterni.
как для внутреннего, так и для внешнего
Non
применения.
sporca.
Nessuna
Не оставляет
fuoriuscita
грязи.
di Без
liquidi.
утечек жидкостей.
Igienica
Гигиеничная
e sicura
и per
надежная
bambini
для
edдетей
animali
и домашних
domestici. животных.
Riutilizzabile.
Для неоднократного использования.
Ideale
Идеально
per uso
подходит
professionale.
для профессионального использования.
Έτοιμη
με μια
απλή gesture.
κίνηση.
Ready
with
a simple
Καμία
επαφή
μεthe
το ζώο.
No
contact
with
caught animal.
Ιδανική
για εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους.
Ideal
indoors
and outdoors.
λερώνει.
Καμία διαρροή υγρών.
ItΔε
does
not dirty.
Υγιεινή
καιof
ασφαλής
No
leakage
liquids. για παιδιά και για κατοικίδια.
Επαναχρησιμοποιήσιμη.
Hygienic
and safe for children and pets.
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση.
Reusable.
Ideal for professional use.
Συμβουλές για σωστή χρήση:
Τοποθετήστε τις παγίδες
κατά μήκος
Recommendations
for a correct
use: των διαδρομών και των
περασμάτων
ίχνη
(απεκκρίματα,
κλπ)
Place
the trapsόπου
alongδιαπιστώνετε
mice paths and
holes,
where youλεκέδες
detect typical
κατά μήκος
των περιμετρικών
τοίχων.
traces
(excrements,
oily spots …),
and all along perimeter walls.
Χρησιμοποιήστε
βρώσιμα
δολώματα
όπως:
μπισκότα,
κομμάτια
Use
food baits, such
as: biscuits,
chocolate
pieces,
cheese,
pasta,
σοκολάτας,
τυρί,
ζυμαρικά, κομματάκια αλλαντικών κλπ.
sausage
slices,
etc…
η χρήση to
πολλών
παγίδων.
Η περιορισμένη
χρήση
ItΣυνιστάται
is recommendable
use several
traps;
a limited number
mayμπορεί
be a
να αποτελέσει
cause
of failure. αιτία αναποτελεσματικότητας.
Ελέγχετε
τακτικά
τις παγίδες
και αν
χρειάζεται
θέση για
Often
check
the traps
and, in case,
change
theirαλλάξτε
positionτους
to rouse
να curiosity
προσελκύσετε
ζώο. Remove other food sources from the area
the
of the το
animal.
Απελευθερώστε
around
the traps. την περιοχή γύρω από τις παγίδες από άλλες πηγές
τροφής.
Area
sanitation, clean-up and tidiness increase the effectiveness of
Η καθαριότητα,
η παροχή νερού και η τάξη αυξάνουν την
the
traps.
αποτελεσματικότητα
των παγίδων.
To
prevent contamination,
it is advisable to wear gloves when
Για να αποφύγετε
επιμόλυνση
positioning
the baitτην
and
the trap. συνιστάται η χρήση γαντιών κατά
την τοποθέτηση
δολώματος
και της
ίδιας
της παγίδας.
Keep
out of reach του
of children,
animals,
and
mentally
incapable
Φυλάξτε μακριά από παιδιά, ζώα και άτομα με μειωμένη αντίληψη.
people.
ολοκληρωθεί
η μυοκτονία,
κουφάρια
θα πρέπει
να
AtΜόλις
the end
of the disinfestation,
theτα
carcasses
must
be suitably
απομακρυνθούν
σύμφωνα
τους εν ισχύ
κανονισμούς.
disposed
of according
to theμε
standards
in force.
περίπτωση
χρήσης,
η παγίδα
πρέπει να
InΣεcase
of reuse,επαναλαμβανόμενης
the trap must be properly
cleaned
and θα
disinfected.
καθαριστεί με προσοχή και να απολυμανθεί.
For further information, visit the web-site: www.novital.it
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
www.novital.it
Lista
con
uneinem
simpleeinfachen
gesto. Handgriff.
Bereit
mit
Ningún
Kein Kontakt
contacto
mitcon
dem
elgefangenen
animal capturado.
Tier. Ideal para interiores y
exteriores.
Ideal für im Inneren als auch im Freien.
No
Verschmutzt
ensucia. nicht. Kein Flüssigkeitsleck.
Ninguna
Hygienisch
salida
und
desicher
líquidos.
für Kinder und Haustiere.
Higiénica
y segura para niños y animales domésticos.
Wiederverwendbar.
Reusable.
Ideal für den professionellen Einsatz.
Ideal para uso profesional.
Empfehlungen für eine richtige Anwendung:
Consejos
uso correcto:
Die Fallenpara
denun
Strecken
und den Gängen, wo man die typischen
Posicionar
las trampas
lo largo de
recorridos
y los
Spuren (Fäkalien,
öligea Flecken
...), los
auffinden
kann
undcaminos
den
peatonales,
Außenmauern
donde
entlang
se encuentran
legen. las huellas típicas (heces, manchas
aceitosas),
y a lo largo
las paredes
perimétricas.Käse, Pasta, leine
Nahrungsköder
wie: de
Kekse,
Schokoladenstücke,
Utilizar
Salamistücke,
cebos alimentarios
usw... verwenden.
como: galletas, pedazos de chocolate,
queso,
pasta, trozos
de salchichón,
etc...
Wir empfehlen
mehrere
Fallen zu verwenden;
eine begrenzte
Se
Anzahl
recomienda
kann die
el Ursache
uso de varias
einestrampas;
Misserfolges
un número
sein. limitado puede
ser
dehäufig
fracaso.
Diecausa
Fallen
kontrollieren, und möglicherweise deren Stelle
Controlar
condas
frecuencia
las trampas
y, si necesario,
cambiar
su
ändern, um
Tier neugierig
zu machen.
Den Bereich
in der
posición
parader
llamar
la atención
del animal.
Umgebung
Fallen
nahrungsfrei
halten.Liberar la zona
alrededor
deSäuberung
las trampasund
de otras
fuentes
alimentarias.
Reinigung,
Ordnung,
fördern
die Wirksamkeit der
Limpieza,
Fallen. saneamiento y orden aumentan la efectividad de las
trampas.
Um Verunreinigungen zu vermeiden, empfehlen wir währen dem
Para
Positionieren
evitar la contaminación,
des Köders undsederselben
recomienda
Falle,
el uso
Handschuhe
de guantes
zu
durante
tragen. el posicionamiento del cebo y de la misma trampa.
Mantener
fuera
del alcance
de niños, animales, discapacitados.
Vor Kindern,
Tieren
und Unzurechnungsfähigen
fernhalten.
ANach
la terminación
der Desinfektion,
de la desinfestación,
müssen die Gerippe
las carcasas
ordnungsgemäß,
tienen que
eliminarse
adecuadamente,
lasentsorgt
normativas
vigentes.
entsprechend
den örtlichencumpliendo
Vorschriften,
werden.
En
caso
de reuso, la trampa
tienedie
que
limpiarse
y desinfectarse
Bei
Wiederverwendung,
muss
Falle
gründlich
gereinigt und
cuidadosamente.
desinfiziert werden.
Pronta
com
gesto
simple. un seul geste suffit.
Le piège
estunprêt
à l’emploi,
Nenhum
Aucun contact
contatoavec
coml’animal
o animal
capturé.
preso.
Ideal
interiores
Idéalpara
à l’intérieur
et eà exteriores.
l’extérieur.
Não
Il nesuja.
salit pas. Aucune dispersion du liquide.
Nenhuma
Hygiénique
perda
et sûr
depour
líquidos.
les enfants et les animaux domestiques
Higiênica
e segura para criânças e animais domésticos.
Réutilisable.
Reutilizavel.
Idéal pour une utilisation professionnelle.
Ideal para o uso profissional.
Conseils pour une utilisation correcte
Conselhos
para
uma utilização
correta:
Positionner
les pièges
le long des
parcours et des piétinements, là
Colocar
armadilhas
ao longo
dos percursos
e dos
caminhos,
onde
où sontasvisibles
les traces
typiques
(excréments,
taches
huileuses…),
seleencontram
long des parois
os rastos
périmétriques.
típicos (excrementos, manchas oleosas…),ao
longo
das
paredes
Utiliser
des
appâtsperimetrais.
alimentaires tels que : biscuits, morceaux de
Utilizar
chocolat,
iscas
fromage,
alimenticias
pâtes,como:
petitsbiscoitos,
morceauxpedacinhos
de saucisson
de etc.
chocolate,
queijo,
macarrão, pedacinhos
de salame,
etc…un nombre restreint
Il est recommandé
d’utiliser plusieurs
pièges,
Recomenda-se
peut en limiteraleutilização
succès. de várias armadilhas; um número
limitado
pode
ser causa
de fracasso.
Contrôler
souvent
les pièges
et éventuellement changer leur
Controlar
as armadilhas
eventualmente
muda-las
position pour
intriguer frequentemente
l’animal. Dégagere la
zone autour des
pièges
de
para
despertar
a curiosidade do animal. Tirar os outros
deposição
tout autre
élément
alimentaire.
produtos
alimenticios
da área noetentorno
das armadilhas.
Le nettoyage,
l’assainissement
l’ordre augmentent
l’efficacité des
Limpeza,
pièges. saneamento e ordem aumentam a eficácia das armadilhas.
Para
contaminação,
recomenda-se
o uso de
luvas para
Pourevitar
évitera la
contamination,
il est recommandé
d’utiliser
des gants
colocar
pendant
a isca
le positionnement
e a mesma armadilha.
de l’appât.
Manter
dedes
criânças,
animais,
pessoas
Garderfora
loindo
dealcance
la portée
enfants,
des animaux
etinábeis.
des incapables
Uma
vez terminada a desinfestação, as carcaças devem ser
majeurs.
eliminadas
Dès que lade
désinfection
forma apropriada
est terminée,
e de acordo
les carcasses
com as doivent
normas être
em
vigor.
éliminées conformément aux normes en vigueur.
No
deréutilisation,
reutilização, le
a armadilha
estar limpa e sernettoyé et
Encaso
cas de
piège doitdeve
être soigneusement
desinfetada
désinfecté. com atenção.
Para
más información,
visitarbesuchen
la páginaSie
web
www.novital.it
Für weitere
Informationen
unsere
Website
www.novital.it
Para
informações
visite o sitevisitez
www.novital.it
Pourulteriores
de plus amples
renseignements
le site www.novital.it
RU
GR
DE
FR
Готова для применения простыми действиями.
Отсутствие контакта с пойманным животным.
Идеальное средство как для внутреннего, так и для внешнего
применения.
Не оставляет грязи. Без утечек жидкостей.
Гигиеничная и надежная для детей и домашних животных.
Для неоднократного использования.
Идеально подходит для профессионального использования.
Έτοιμη με μια απλή κίνηση.
Καμία επαφή με το ζώο.
Ιδανική για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Δε λερώνει. Καμία διαρροή υγρών.
Υγιεινή και ασφαλής για παιδιά και για κατοικίδια.
Επαναχρησιμοποιήσιμη.
Ιδανικό για επαγγελματική χρήση.
Bereit mit einem einfachen Handgriff.
Kein Kontakt mit dem gefangenen Tier.
Ideal für im Inneren als auch im Freien.
Verschmutzt nicht. Kein Flüssigkeitsleck.
Hygienisch und sicher für Kinder und Haustiere.
Wiederverwendbar.
Ideal für den professionellen Einsatz.
Le piège est prêt à l’emploi, un seul geste suffit.
Aucun contact avec l’animal capturé.
Idéal à l’intérieur et à l’extérieur.
Il ne salit pas. Aucune dispersion du liquide.
Hygiénique et sûr pour les enfants et les animaux domestiques
Réutilisable.
Idéal pour une utilisation professionnelle.
Συμβουλές για σωστή χρήση:
Τοποθετήστε τις παγίδες κατά μήκος των διαδρομών και των
περασμάτων όπου διαπιστώνετε ίχνη (απεκκρίματα, λεκέδες κλπ)
κατά μήκος των περιμετρικών τοίχων.
Χρησιμοποιήστε βρώσιμα δολώματα όπως: μπισκότα, κομμάτια
σοκολάτας, τυρί, ζυμαρικά, κομματάκια αλλαντικών κλπ.
Συνιστάται η χρήση πολλών παγίδων. Η περιορισμένη χρήση μπορεί
να αποτελέσει αιτία αναποτελεσματικότητας.
Ελέγχετε τακτικά τις παγίδες και αν χρειάζεται αλλάξτε τους θέση για
να προσελκύσετε το ζώο.
Απελευθερώστε την περιοχή γύρω από τις παγίδες από άλλες πηγές
τροφής.
Η καθαριότητα, η παροχή νερού και η τάξη αυξάνουν την
αποτελεσματικότητα των παγίδων.
Για να αποφύγετε την επιμόλυνση συνιστάται η χρήση γαντιών κατά
την τοποθέτηση του δολώματος και της ίδιας της παγίδας.
Φυλάξτε μακριά από παιδιά, ζώα και άτομα με μειωμένη αντίληψη.
Μόλις ολοκληρωθεί η μυοκτονία, τα κουφάρια θα πρέπει να
απομακρυνθούν σύμφωνα με τους εν ισχύ κανονισμούς.
Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης χρήσης, η παγίδα θα πρέπει να
καθαριστεί με προσοχή και να απολυμανθεί.
Empfehlungen für eine richtige Anwendung:
Die Fallen den Strecken und den Gängen, wo man die typischen
Spuren (Fäkalien, ölige Flecken ...), auffinden kann und den
Außenmauern entlang legen.
Nahrungsköder wie: Kekse, Schokoladenstücke, Käse, Pasta, leine
Salamistücke, usw... verwenden.
Wir empfehlen mehrere Fallen zu verwenden; eine begrenzte
Anzahl kann die Ursache eines Misserfolges sein.
Die Fallen häufig kontrollieren, und möglicherweise deren Stelle
ändern, um das Tier neugierig zu machen. Den Bereich in der
Umgebung der Fallen nahrungsfrei halten.
Reinigung, Säuberung und Ordnung, fördern die Wirksamkeit der
Fallen.
Um Verunreinigungen zu vermeiden, empfehlen wir währen dem
Positionieren des Köders und derselben Falle, Handschuhe zu
tragen.
Vor Kindern, Tieren und Unzurechnungsfähigen fernhalten.
Nach der Desinfektion, müssen die Gerippe ordnungsgemäß,
entsprechend den örtlichen Vorschriften, entsorgt werden.
Bei Wiederverwendung, muss die Falle gründlich gereinigt und
desinfiziert werden.
Conseils pour une utilisation correcte
Positionner les pièges le long des parcours et des piétinements, là
où sont visibles les traces typiques (excréments, taches huileuses…),
le long des parois périmétriques.
Utiliser des appâts alimentaires tels que : biscuits, morceaux de
chocolat, fromage, pâtes, petits morceaux de saucisson etc.
Il est recommandé d’utiliser plusieurs pièges, un nombre restreint
peut en limiter le succès.
Contrôler souvent les pièges et éventuellement changer leur
position pour intriguer l’animal. Dégager la zone autour des pièges
de tout autre élément alimentaire.
Le nettoyage, l’assainissement et l’ordre augmentent l’efficacité des
pièges.
Pour éviter la contamination, il est recommandé d’utiliser des gants
pendant le positionnement de l’appât.
Garder loin de la portée des enfants, des animaux et des incapables
majeurs.
Dès que la désinfection est terminée, les carcasses doivent être
éliminées conformément aux normes en vigueur.
En cas de réutilisation, le piège doit être soigneusement nettoyé et
désinfecté.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
www.novital.it
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website
www.novital.it
Pour de plus amples renseignements visitez le site www.novital.it
Consigli
Рекомендации
per un corretto
по правильному
utilizzo: применению:
Posizionare
Позиционировать
le trappole
ловушки
lungo iвдоль
percorsi
проходов
ed i camminamenti,
и ходов сообщения,
dove si
riscontrano
где наблюдаются
le tracceтипичные
tipiche (feci,
следы
macchie
мышей
oleose…)
(фекалии,
lungo
масляные
le pareti
perimetrali.
пятна…)вдоль периметральных стен.
Utilizzare
Использовать
esche alimentari
в качествеcome:
приманки
biscotti,
продукты
pezzi diпитания:
cioccolato,
печенье,
formaggio,
кусочки шоколада,
pasta, pezzetti
сыр, макароны,
di salame, etc...
кусочки колбасы и т.д.…
SiРекомендуется
raccomanda l’impiego
использование
di più trappole;
нескольких
il numero
ловушек;
limitato
их può
essere
ограниченное
causa di insuccesso.
число может привести к безуспешному
Controllare
результату.spesso le trappole ed eventualmente cambiarne la
posizione
Часто проверять
per incuriosire
ловушки
l’animale.
и при необходимости
Liberare la zona attrono
изменять
alleих
trappole
положение
da altre
в целях
fontiтого,
alimentari.
чтобы вызвать интерес у животного.
Pulizia,
Освободить
bonifica
зону
ed ordine
вокругaumentano
ловушек отl’eff
других
icaciaпродуктов
delle trappole.
питания.
Per
Поддерживание
evitare la contaminazione,
чистоты и порядка
si raccomanda
увеличивает
l’utilizzo
эффективность
di guanti
durante
ловушек.
il posizionamento dell’esca e della trappola stessa.
Tenere
В целях
fuori
предупреждения
dalla portata di заражения,
bambini, animali,
рекомендуется
incapaci.
Terminata
использовать
la disinfestazione,
перчатки при
leразмещении
carcasse devono
приманки
essere и самой
adeguatamente
ловушки.
smaltite secondo le normative vigenti.
Держать вдали от детей, животных и лиц с ограниченными
Per
способностями.
maggiori informazioni visita il sito www.novital.it
После завершения дезинфекции, каркасы подлежат утилизации
в соответствии с действующими нормативами.
В случае повторного использования, ловушка должна быть
тщательно очищена и дезинфицирована.
Для получения более подробной информации, смотрите сайт
www.novital.it
Рекомендации по правильному применению:
Позиционировать ловушки вдоль проходов и ходов сообщения,
где наблюдаются типичные следы мышей (фекалии, масляные
пятна…)вдоль периметральных стен.
Использовать в качестве приманки продукты питания: печенье,
кусочки шоколада, сыр, макароны, кусочки колбасы и т.д.…
Рекомендуется использование нескольких ловушек; их
ограниченное число может привести к безуспешному
результату.
Часто проверять ловушки и при необходимости изменять их
положение в целях того, чтобы вызвать интерес у животного.
Освободить зону вокруг ловушек от других продуктов питания.
Поддерживание чистоты и порядка увеличивает эффективность
ловушек.
В целях предупреждения заражения, рекомендуется
использовать перчатки при размещении приманки и самой
ловушки.
Держать вдали от детей, животных и лиц с ограниченными
способностями.
После завершения дезинфекции, каркасы подлежат утилизации
в соответствии с действующими нормативами.
В случае повторного использования, ловушка должна быть
тщательно очищена и дезинфицирована.
Для получения более подробной информации, смотрите сайт
www.novital.it
IT
DE- POSIZIONAMENTO / EN - HOW TO POSITION / DE - POSITIONIEREN
EN- POSITIONNEMENT / ES - COLOCACION / PT - LOCALIZAÇÀO
FR
GR
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
/ RU - РАСПОЛОЖЕНИЕ
Bereit
mit einem einfachen
Handgriff.
Ready
with a simple
gesture.
Kein Kontakt
mit dem
gefangenen Tier.
No
contact
the als
caught
Ideal
für im with
Inneren
auchanimal.
im Freien.
Ideal
indoors nicht.
and outdoors.
Verschmutzt
Kein Flüssigkeitsleck.
It
does not dirty.
Hygienisch
und sicher für Kinder und Haustiere.
No
leakage of liquids.
Wiederverwendbar.
Hygienic and safe for children and pets.
Reusable.
Empfehlungen für eine richtige Anwendung:
Ideal
for professional
use.
Die Fallen
den Strecken
und den Gängen, wo man die typischen
2049AF000,
2050AF000,
Spuren (Fäkalien, ölige
Flecken ...), auffinden kann und den
2052AF000
2053AF000
Recommendations
for legen.
a correct use:
Außenmauern entlang
Place
the traps along
mice paths
and holes, where
you Pasta,
detectleine
typical
Nahrungsköder
wie: Kekse,
Schokoladenstücke,
Käse,
traces
(excrements,
oily
spots …), and all along perimeter walls.
Salamistücke, usw... verwenden.
Use
food baits, such
as: biscuits,
pieces,
pasta,
Wir empfehlen
mehrere
Fallen zuchocolate
verwenden;
einecheese,
begrenzte
sausage
slices,
Anzahl kann
dieetc…
Ursache eines Misserfolges sein.
It
is recommendable
to use several
a limited number
may be a
Die
Fallen häufig kontrollieren,
undtraps;
möglicherweise
deren Stelle
INDOOR
cause
ofum
failure.
ändern,
das Tier neugierig zu machen. Den Bereich in der
Often
check
the
traps
and,
in
case,
change
their
position
to
rouse
Umgebung der Fallen nahrungsfrei halten.
the
curiositySäuberung
of the animal.
other
fooddie
sources
from the
area
Reinigung,
und Remove
Ordnung,
fördern
Wirksamkeit
der
around
Fallen. the traps.
Area
sanitation, clean-up
tidinessempfehlen
increase
the effectiveness of
Um Verunreinigungen
zu and
vermeiden,
OUTDOOR wir währen dem
the
traps.
Positionieren
des Köders und derselben Falle, Handschuhe zu
To
prevent
contamination,
it
is
advisable
to
wear
gloves when
tragen.
positioning
baitund
and Unzurechnungsfähigen
the trap.
Vor Kindern,the
Tieren
fernhalten.
Keep
of reach of children,
animals,
and mentally
incapable
Nach out
der Desinfektion,
müssen
die Gerippe
ordnungsgemäß,
people.
entsprechend den örtlichen Vorschriften, entsorgt werden.
At
the
end
of
the
disinfestation,
the
carcasses
must
be
suitably
Bei Wiederverwendung, muss die Falle gründlich gereinigt
und
disposed
of werden.
according to the standards in force.
desinfiziert
In case of reuse, the trap must be properly cleaned and disinfected.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website
For
further information, visit the web-site: www.novital.it
www.novital.it
FR
ES
Le piège est prêt à l’emploi, un seul geste suffit.
Lista
con
un simple
Aucun
contact
avecgesto.
l’animal capturé.
Ningún
contacto et
con
el animal capturado. Ideal para interiores y
Idéal à l’intérieur
à l’extérieur.
exteriores.
Il ne salit pas. Aucune dispersion du liquide.
No
ensucia. et sûr pour les enfants et les animaux domestiques
Hygiénique
Ninguna
salida de líquidos.
Réutilisable.
Higiénica y segura para niños y animales domésticos.
Reusable.
Conseils pour une utilisation correcte
Ideal
para uso
Positionner
lesprofesional.
pièges le long des parcours et des piétinements, là
où sont visibles les traces typiques (excréments, taches huileuses…),
Consejos
un périmétriques.
uso correcto:
le long despara
parois
Posicionar
trampas
a lo largotels
de los
recorridos
los caminos
Utiliser deslas
appâts
alimentaires
que :
biscuits, ymorceaux
de
peatonales,
donde
encuentran
las huellas
(heces,
chocolat, fromage, se
pâtes,
petits morceaux
detípicas
saucisson
etc.manchas
aceitosas),
y a lo largo
de las plusieurs
paredes perimétricas.
Il est recommandé
d’utiliser
pièges, un nombre restreint
Utilizar
peut encebos
limiteralimentarios
le succès. como: galletas, pedazos de chocolate,
queso,
pasta,
trozos
salchichón,
etc...
Contrôler
souvent
lesdepièges
et éventuellement
changer leur
Se
recomienda
el uso del’animal.
varias trampas;
limitado
puede
position pour intriguer
Dégagerun
la número
zone autour
des pièges
ser
causa
de
fracaso.
de tout autre élément alimentaire.
Controlar
con frecuencia
las trampas
y, siaugmentent
necesario, cambiar
su des
Le nettoyage,
l’assainissement
et l’ordre
l’efficacité
posición
pièges. para llamar la atención del animal. Liberar la zona
alrededor
trampas de otras
alimentarias.
Pour éviterde
la las
contamination,
il estfuentes
recommandé
d’utiliser des gants
Limpieza,
y orden
aumentan la efectividad de las
pendant lesaneamiento
positionnement
de l’appât.
trampas.
Garder loin de la portée des enfants, des animaux et des incapables
Para
evitar la contaminación, se recomienda el uso de guantes
majeurs.
durante
del cebo yles
decarcasses
la mismadoivent
trampa.être
Dès que el
la posicionamiento
désinfection est terminée,
Mantener
fuera del alcance
denormes
niños, animales,
discapacitados.
éliminées conformément
aux
en vigueur.
A
la
terminación
de
la
desinfestación,
las
carcasas
tienen
que
En cas de réutilisation, le piège doit être soigneusement nettoyé
et
eliminarse
désinfecté.adecuadamente, cumpliendo las normativas vigentes.
En caso de reuso, la trampa tiene que limpiarse y desinfectarse
cuidadosamente.
Pour de plus amples renseignements visitez le site www.novital.it
Para más información, visitar la página web www.novital.it
IT - NICHT
POSIZIONAMENTO
IT - ACCESSORIO
- NON INCLUSO
- ACCESSORY - NOT INCLUDED / DE - ZUBEHÖRTEIL
ENTHALTEN / EN - HOW TO POSITION / DE - POSITIONIEREN
NOTE
/ NOTES / NOTIZEN
/ NOTAS/ /EN
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
PT
FRINCLUI
- POSITIONNEMENT / ES - COLOCACION / PT - LOCALIZAÇÀO
FR - ACCESSOIRE - NON INCLUS / ES - ACCESORIO - NO INCLUIDO / PT - ACESSÓRIO - NÃO
GR - ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ / RU - АКСЕССУАР - НЕ ВКЛЮЧЕН
GR - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / RU - РАСПОЛОЖЕНИЕ
Pronta com un gesto simple.
Nenhum contato com o animal preso.
Ideal para interiores e exteriores.
Não suja.
A
Nenhuma perda de líquidos.
Higiênica e segura para criânças e animais domésticos.
Reutilizavel.
Ideal
para o uso profissional.
2109A0000
2110A0000
WELCOME
Conselhos para uma utilização correta:
Colocar as armadilhas ao longo dos percursos e dos caminhos, onde
se encontram os rastos típicos (excrementos, manchas oleosas…),ao
longo das paredes perimetrais.
Utilizar iscas alimenticias como: biscoitos, pedacinhos de chocolate,
queijo, macarrão, pedacinhos de salame, etc…
Recomenda-se a utilização de várias armadilhas; um número
limitado pode ser causa de fracasso.
Controlar as armadilhas frequentemente e eventualmente muda-las
de posição para despertar a curiosidade do animal. Tirar os outros
produtos alimenticios da área no entorno das armadilhas.
Limpeza, saneamento e ordem aumentam a eficácia das armadilhas.
C
Para evitar a contaminação, recomenda-se o uso de luvas para
colocar a isca e a mesma armadilha.
Manter fora do alcance de criânças, animais, pessoas inábeis.
Uma vez terminada a desinfestação, as carcaças devem ser
eliminadas de forma apropriada e de acordo com as normas em
vigor.
No caso de reutilização, a armadilha deve estar limpa e ser
desinfetada com atenção.
IT - ISTRUZIONI
TRAPPOLA CILINDRICA PER TOPI/RATTI
B
EN - INSTRUCTIONS FOR CYLINDER-SHAPED MOUSE/RAT TRAP
FR - MODE D’EMPLOI DES PIÈGE À SOURIS/RATS À CYLINDRE
DE - ANLEITUNG FÜR ZYLINDERFÖRMIGE MAUSE/RATTENFALLE
ES - INSTRUCCIONES TRAMPA PARA RATONES/RATAS TIPO CILINDRO
2046AF000,
2047AF000,
2051AF000,
PT - INSTRUÇÕES ARMADILHA PEQUENA DE CILINDRO
2046AF200
2095AF000,
2048AF000
PARA RATOS/RATOS
MAIORES
2096AF000
GR - ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΥΟΠΑΓΙΔΑ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ/ ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥΣ
RU - ИНСТРУКЦИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА
ДЛЯ МЫШЕЙ/ДЛЯ КРЫС
SAFETY WARNINGS:
D
INDOOR
OUTDOOR
Dal 1979, per tradizione e Natura
Para ulteriores informações visite o site www.novital.it
Novital srl
www.novital.it
Via Europa, 7 - 21015 - Lonate Pozzolo (VA) - ITALY
www.novital.it - E-mail: [email protected]