αρχειο οικονομικων καταστασεων carrefour credit

ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
την 31 Δεκεμβρίου 2010
Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Κανάρη 9, Αθήνα Τ.Κ. 106 71
www.carrefour.gr
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6424/01/Β/07/594
Περιεχόμενα
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου …………………………………………………………..
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή………………………………………….
Οικονομικές Καταστάσεις
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων …..………………………………………………….……1
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης …………………………………………..………….…....2
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων…………………………………………………3
Κατάσταση Ταμειακών Ροών ……………………………………….……………………...4
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων……………………………….…….. 5-23
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (εφεξής «Εταιρεία») σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της Εταιρείας κατά
την εταιρική χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου του 2010.
Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παροχή δανείων και πιστώσεων πάσης φύσεως σε
φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη καταναλωτικών και προσωπικών τους αναγκών,
συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης πιστωτικών καρτών.
Ως δίκτυο διανομής η Εταιρεία χρησιμοποιεί το δίκτυο καταστημάτων της Carrefour
Μαρινόπουλος Α.Ε. και των θυγατρικών της στην Ελλάδα.
Στο τέλος του 2010 το υπόλοιπο των χορηγήσεων (πριν από προβλέψεις) της Εταιρείας έφτασε
τα Ευρώ 18,4 εκατ. περίπου.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011
Στρατηγικοί μας στόχοι, όσον αφορά την παρουσία μας στην αγορά, πέραν της υψηλού επιπέδου
ποιοτικής και ποσοτικής διαχείρισης της σχέσης με τους πελάτες, αποτελούν:


Η ενίσχυση της θέσης στη λιανική τραπεζική της Ελληνικής αγοράς ,
η παροχή ολοκληρωμένων και πρωτοποριακών χρηματοδοτικών υπηρεσιών στους πελάτες
μας,

η ανάπτυξη περαιτέρω συνεργιών με καινούργιους συνεργάτες.
Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων οι προσπάθειες της Εταιρείας επικεντρώνονται μεταξύ άλλων στην:

ανάπτυξη νέων προϊόντων,

βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, προκειμένου να περιοριστούν οι ζημιές και η
Εταιρεία να περάσει σε κερδοφορία.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Ι) Κίνδυνοι αγοράς
Α. Συναλλαγματικός κίνδυνος
Δεν υφίσταται διότι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα είναι σχεδόν μηδενικές.
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Β. Κίνδυνος μεταβολής τιμών
Δεν υφίσταται διότι τα έξοδα διαχείρισης διέπονται σχεδόν στο σύνολό τους από υπάρχουσες συμβάσεις.
Γ. Κίνδυνος επιτοκίου και εύλογης αξίας
Η Εταιρεία κατά την χρήση που εξετάζεται δεν χρειάστηκε να προσφύγει σε δανεισμό, κάνοντας
χρήση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
ΙΙ) Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της μη έγκαιρης ή της αδυναμίας είσπραξης απαιτήσεων.
Η Εταιρεία δεν διατρέχει κάποιο άμεσο πιστωτικό κίνδυνο, διότι η είσπραξη των ενήμερων
υπολοίπων γίνεται κανονικά. Για τις καθυστερημένες επισφαλείς απαιτήσεις γίνονται οι
απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξή τους. Για την εκτίμηση και ανάληψη του πιστωτικού
κινδύνου παρακολουθούνται σε μηνιαία βάση στο σύνολο του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας οι
μετατοπίσεις στις διάφορες ζώνες καθυστερήσεων και η εισπραξιμότητα των καταγγελθεισών
συμβάσεων.
ΙΙΙ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ως κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται το ενδεχόμενο αδυναμίας της Εταιρείας να αποπληρώσει
πλήρως ή εγκαίρως τις τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις της. H Εταιρεία δεν
αντιμετωπίζει τον εν λόγω κίνδυνο καθώς βάσει της σύμβασης κοινοπραξίας, η Credicom
Consumer Finance Τράπεζα δεσμεύεται για τη χορήγηση χρηματοδότησης κατά τα πρώτα έτη με
ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους.
IV) Κίνδυνος ταμειακών ροών (Κίνδυνος επιτοκίων)
Στον εν λόγω κίνδυνο υπόκεινται τα δάνεια (Υποχρεώσεις) με μεταβλητό επιτόκιο. H Εταιρεία
δεν αντιμετωπίζει τον εν λόγω κίνδυνο, διότι δεν έχει προσφύγει σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σας αναφέρουμε ότι δεν υπήρξε δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα έρευνας και
ανάπτυξης.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η Εταιρεία απασχολούσε 13 άτομα προσωπικό την 31 Δεκεμβρίου 2010. Δεν υπάρχουν
σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα.
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Παρατίθενται οι σχετικές αξίες Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας κατά την
31 Δεκεμβρίου 2010.
Κατάσταση οικονομικής θέσης
Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
(Ποσά σε Ευρώ)
2010
2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ταμείο και Διαθέσιμα
3.293.392
4.498.879
15.880.612
15.697.163
Ασώματες Ακινητοποιήσεις
145.444
178.806
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
41.205
58.144
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού
3.871
35.749
19.364.524
20.468.741
13.914
9.488
Υποχρεώσεις προς εμπόρους
7.303.558
7.940.337
Λοιπές Υποχρεώσεις
2.843.306
3.129.937
Σύνολο υποχρεώσεων
10.160.778
11.079.762
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Ζημίες εις νέον
17.223.000
(8.019.254)
14.280.000
(4.891.021)
9.203.746
9.388.979
19.364.524
20.468.741
Δάνεια σε πελάτες
Σύνολο ενεργητικού
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Διαθέσιμα: Είναι υψηλά λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Ανάλυση παρατίθεται
στη σημείωση αρ.11.
Δάνεια: Η αύξηση των υπολοίπων οφείλεται στην αύξηση της πελατειακής βάσης με την
ταυτόχρονη ανάπτυξη νέων προϊόντων. Ανάλυση παρατίθεται στη σημείωση αρ.12 των
οικονομικών καταστάσεων.
Υποχρεώσεις προς εμπόρους: Το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων οφείλεται στην
Carrefour Μαρινόπουλος ποσό Ευρώ 7.419 χιλ. περίπου και αφορά αγορές μέσω πιστωτικών
καρτών στο δίκτυό της.
Λοιπές Υποχρεώσεις: Το μεγαλύτερο μέρος των λοιπών υποχρεώσεων, ποσό Ευρώ 161 χιλ.
περίπου οφείλεται στην Credicom Consumer Finance Τράπεζα για παρασχεθείσες υπηρεσίες.
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Κατάσταση συνολικών εσόδων
Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
(Ποσά σε Ευρώ)
2010
2009
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα
Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα
Καθαρά έσοδα από τόκους
1.396.116
1.396.116
862.248
(3.722)
858.526
Έσοδα προμηθειών
Έξοδα προμηθειών
Καθαρά έσοδα (έξοδα) από προμήθειες
427.783
(250.705)
177.078
397.029
(271.795)
125.234
9.500
9.500
56.218
56.218
Σύνολο καθαρών εσόδων
1.582.694
1.039.978
Δαπάνες προσωπικού
Αποσβέσεις
Απομείωση αξίας δανείων
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
(591.464)
(106.896)
(1.635.462)
(2.365.234)
(685.191)
(85.902)
(656.484)
(2.133.926)
Σύνολο λειτουργικών εξόδων
(4.699.056)
(3.561.503)
Ζημίες προ φόρων
(3.116.362)
(2.521.526)
Φόρος εισοδήματος
(11.871)
-
(3.128.233)
(2.521.526)
-
-
(3.128.233)
(2.521.526)
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Σύνολο λοιπών εσόδων
Ζημίες μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Οι Τόκοι και Εξομοιούμενα Έσοδα της χρήσης 2010, ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 1.396 χιλ
(βλέπε σημ. 5 επί των οικονομικών καταστάσεων).
Τα Έσοδα προμηθειών ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 428 χιλ και τα Έξοδα προμηθειών στο
ποσό των Ευρώ 251 χιλ (βλέπε σημ. 6 επί των οικονομικών καταστάσεων).
Τα παραπάνω είναι αυξητικά λόγω της ωρίμανσης του χαρτοφυλακίου και της μεγέθυνσης του
κύκλου εργασιών της Εταιρείας.
Τα Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 10 χιλ.
Τα Έξοδα Προσωπικού ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 591 χιλ. μειωμένα σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση. Τα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν στα Ευρώ 2.365 χιλ., αυξημένα
κατά κύριο λόγο εξαιτίας των αμοιβών και εξόδων τρίτων . (βλέπε σημ. 8 και 9 επί των
οικονομικών καταστάσεων).
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Οι Αποσβέσεις ανήλθαν στα Ευρώ 107 χιλ. ενώ η πρόβλεψη για απομείωση χορηγήσεων ήταν
Ευρώ 1.635 χιλ.
Κατόπιν τούτων οι ζημιές της χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 3.128 χιλ.
ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 2010 έχουν ως ακολούθως:
Λειτουργικά Έξοδα
Αποδίδον Ενεργητικό
25,60%
Τόκοι και Προμήθειες Χορηγήσεων
Χορηγήσεις
9,73%
Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις
Χορηγήσεις
13,48%
Ίδια Κεφάλαια .
Χορηγήσεις
50,14%
Αθήνα, 6 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
Ο Διευθυντής Λογιστηρίου
Στασινούλιας Βασίλειος
Χρυσή Ασματζή
Παναγιώτης Τζανάκος
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ
Στρατηγού Τόμπρα 3
153 42 Αγία Παρασκευή
Ελλάς
ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96
Telephone Τηλ: +30 210 60 62 100
Fax
Φαξ: +30 210 60 62 111
Internet www.kpmg.gr
e-mail [email protected]
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Προς τους Μετόχους της
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από
την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2010, τις καταστάσεις συνολικών
εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές
επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή
η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της
Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας,
καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης
διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη
ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του
κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί
της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την
οικονομική θέση της ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις
ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα
πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 37 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 7 Απριλίου 2011
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 114
Νικόλαος Βουνισέας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 18701
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Κατάσταση συνολικών εσόδων
Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
(Ποσά σε Ευρώ)
Σημ.
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα
Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα
Καθαρά έσοδα από τόκους
Έσοδα προμηθειών
Έξοδα προμηθειών
Καθαρά έσοδα (έξοδα) από προμήθειες
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Σύνολο λοιπών εσόδων
5
6
7
Σύνολο καθαρών εσόδων
Δαπάνες προσωπικού
Αποσβέσεις
Απομείωση αξίας δανείων
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
8
12
9
Σύνολο λειτουργικών εξόδων
Ζημίες προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Ζημίες μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα
10
2010
2009
1.396.116
1.396.116
862.248
(3.722)
858.526
427.783
(250.705)
177.078
397.029
(271.795)
125.234
9.500
9.500
56.218
56.218
1.582.694
1.039.978
(591.464)
(106.896)
(1.635.462)
(2.365.234)
(685.191)
(85.902)
(656.484)
(2.133.926)
(4.699.056)
(3.561.503)
(3.116.362)
(2.521.526)
(11.871)
-
(3.128.233)
(2.521.526)
-
-
(3.128.233)
(2.521.526)
Οι σημειώσεις των σελίδων 5 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
Οικονομικών Καταστάσεων
1
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Κατάσταση οικονομικής θέσης
Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
(Ποσά σε Ευρώ)
Σημ.
2010
2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ταμείο και Διαθέσιμα
11
3.293.392
4.498.879
Δάνεια σε πελάτες
12
15.880.612
15.697.163
Ασώματες Ακινητοποιήσεις
13
145.444
178.806
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
14
41.205
58.144
3.871
35.749
19.364.524
20.468.741
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους
15
13.914
9.488
Υποχρεώσεις προς εμπόρους
16
7.303.558
7.940.337
Λοιπές Υποχρεώσεις
17
2.843.306
3.129.937
10.160.778
11.079.762
17.223.000
(8.019.254)
14.280.000
(4.891.021)
9.203.746
9.388.979
19.364.524
20.468.741
Σύνολο υποχρεώσεων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Ζημίες εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων
18
Οι σημειώσεις των σελίδων 5 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
Οικονομικών Καταστάσεων
2
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
(Ποσά σε Ευρώ)
Μετοχικό
κεφάλαιο
Ζημίες εις νέον
Σύνολο
ιδίων
Κεφαλαίων
11.580.000
(2.369.495)
9.210.505
Ζημίες χρήσεως
-
(2.521.526)
(2.521.526)
Λοιπά συνολικά έσοδα
-
-
-
Σύνολο αποτελεσμάτων χρήσεως
-
(2.521.526)
(2.521.526)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
2.700.000
-
2.700.000
Σύνολο συναλλαγών με μετόχους
2.700.000
-
2.700.000
Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2009
14.280.000
(4.891.021)
9.388.979
Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2010
14.280.000
(4.891.021)
9.388.979
Ζημίες χρήσεως
-
(3.128.233)
(3.128.233)
Λοιπά συνολικά έσοδα
-
-
-
Σύνολο αποτελεσμάτων χρήσεως
-
(3.128.233)
(3.128.233)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
2.943.000
-
2.943.000
Σύνολο συναλλαγών με μετόχους
2.943.000
-
2.943.000
Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2010
17.223.000
(8.019.254)
9.203.746
Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2009
Σύνολο αποτελεσμάτων χρήσεως
Συναλλαγές με μετόχους που καταχωρούνται απευθείας στα
Ίδια Κεφάλαια:
Σύνολο αποτελεσμάτων χρήσεως
Συναλλαγές με μετόχους που καταχωρούνται απευθείας στα
Ίδια Κεφάλαια:
Οι σημειώσεις των σελίδων 5 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
Οικονομικών Καταστάσεων
3
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Κατάσταση ταμειακών ροών
Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
(Ποσά σε Ευρώ)
Σημ.
2010
2009
(3.116.362)
(2.521.526)
Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημίες προ φόρων
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις παγίων και άυλων στοιχείων
106.896
85.902
Απομείωση αξίας δανείων
12
1.635.462
656.484
Παροχές προς το προσωπικό
15
4.426
6.000
Φόρος εισοδήματος
10
(11.871)
-
(1.818.911)
(6.550.760)
Μεταβολές σε λειτουργικά στοιχεία ισολογισμού
Μεταβολή δανείων και προκαταβολών πελατών
Μεταβολή λοιπών περιουσιακών στοιχείων
32.369
(35.210)
Μεταβολή υποχρεώσεων προς εμπόρους
(636.779)
1.859.184
Μεταβολή λοιπών υποχρεώσεων
(286.631)
1.633.765
(4.091.401)
(4.866.161)
(2.264)
(10.311)
Αγορές άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
(54.822)
(243.770)
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες
(57.086)
(254.081)
2.943.000
2.700.000
2.943.000
2.700.000
(1.205.487)
(2.420.242)
4.498.879
6.919.121
3.293.392
4.498.879
Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου
18
Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή Μεταβολή ταμειακών ροών
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμείο και διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
11
Οι σημειώσεις των σελίδων 5 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
Οικονομικών Καταστάσεων
4
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2010
1.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ με
διακριτικό τίτλο “Carrefour Credit” (εφεξής και «Εταιρεία» ή «Carrefour Credit») ιδρύθηκε
από την Carrefour Μαρινόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία Γενικού Εμπορίου, Εκμεταλλεύσεως
Εμπορικών Εγκαταστάσεων και Επιχειρήσεων και Άσκησης Τουριστικών Δραστηριοτήτων
και την Credicom Consumer Finance Τράπεζα Τράπεζα Α.Ε. Η συμμετοχή στο μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας ως εξής:
Μέτοχος
Carrefour
Μαρινόπουλος
Credicom
Consumer
Finance
Τράπεζα
Σύνολα
Πλήθος
Μετοχών
Ονομαστική
Αξία Μετοχής
358.460
215.640
574.100
30,00
Συνολική
Αξία
Ποσοστό
%
10.753.800,00
62,44
6.469.200,00
37,56
17.223.000,00
100,00
Η καταχώρηση της Εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών
έγινε στις 19/09/2007, με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6424/01/Β/07/594 και η ανακοίνωση καταχώρησης
έγινε στις 04/10/2007 Φ.Ε.Κ. 11518 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Η Carrefour Credit έλαβε άδεια
χρηματοδοτικού ιδρύματος με την από 28/06/2007 απόφαση υπ. αριθμ. 246/13 της Ε.Τ.Π.Θ.
της Τράπεζας της Ελλάδος και ξεκίνησε την εμπορική της δραστηριότητα τον Δεκέμβριο του
2007, η οποία συνίσταται στην παροχή δανείων και πιστώσεων πάσης φύσεως σε φυσικά
πρόσωπα για την κάλυψη καταναλωτικών και προσωπικών τους αναγκών,
συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης, διάθεσης και διαχείρισης μέσω πληρωμών (πιστωτικών
δελτίων και καρτών διευκόλυνσης πληρωμών), με δυνατότητα άσκησης δραστηριοτήτων
επικουρικού προς την κύρια δραστηριότητά της χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας ως δίκτυο
διανομής το δίκτυο καταστημάτων της Carrefour Μαρινόπουλος ή και άλλων.
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα έξι (96) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια διοικητική αρχή.
Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
της CARREFOUR FRANCE S.A. (Ολική Ενοποίηση) και ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ HOLDINGS
(CYPRUS) L.T.D. (Μέθοδος Καθαρής Θέσης).
2
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
2.1
Δήλωση συμμόρφωσης
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 6 Απριλίου
2011και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.carrefour.gr
5
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2010
2.2
Βάση επιμέτρησης
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους.
2.3
Λειτουργικό νόμισμα
Το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους
σημειώσεις.
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα που πραγματοποιούνται μέσω των πιστωτικών καρτών της
Εταιρείας, μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν
κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.
2.4
Χρήση εκτιμήσεων και παραδοχών
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη διενέργεια
εκτιμήσεων και υιοθέτηση παραδοχών από τη Διοίκηση, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν
την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων, καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων. Τα
πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις.
Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές υποθέσεις επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. H
σημαντικότερη εκτίμηση αφορά την απομείωση των δανείων και αναφέρεται αναλυτικά στην
παράγραφο 3.1. Αποκλίσεις των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται την περίοδο κατά
την οποία επανεξετάζονται εφόσον αφορούν μόνο την τρέχουσα περίοδο ή αν αφορούν και
τις μελλοντικές περιόδους, οι αποκλίσεις επηρεάζουν την τρέχουσα και μελλοντικές
περιόδους.
6
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2010
3.
3.1
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Χρηματοοικονομικά μέσα
Αρχική αναγνώριση και αποτίμηση
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις, τα διαθέσιμα και
τα δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες.
Αφορούν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή
προσδιοριζόμενες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και δεν
υπάρχει πρόθεση της Διοίκησης για πώληση αυτών. Οι απαιτήσεις και τα διαθέσιμα
απεικονίζονται στην αξία κτήσης μείον τυχόν ζημίες αποτίμησης. Το χαρτοφυλάκιο των
δανείων περιέχει τα δάνεια που εκδόθηκαν πρωτογενώς από την Εταιρεία (originated
loans).Τα δάνεια αναγνωρίζονται στον ισολογισμό κατά την εκταμίευσή τους και
επιμετρώνται στη συνέχεια στο αναπόσβεστο κόστος κτήσης (amortised cost) βάσει της
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου (effective interest rate), μετά την αφαίρεση
οποιασδήποτε σχηματισθείσας πρόβλεψης για απομείωση της αξίας τους.
Η Εταιρεία πραγματοποιεί προβλέψεις για τα δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες σύμφωνα
με τα εκτιμώμενα ποσοστά που έχουν τεθεί από τη Διοίκηση στον Ετήσιο Προϋπολογισμό.
Στην περίπτωση που το ποσό της μηνιαίας πρόβλεψης που προκύπτει από τον ανωτέρω
υπολογισμό είναι μικρότερο του συνολικού ποσού των απαιτήσεων με σημαντική
καθυστέρηση (πλέον των 90 ημερών) λαμβάνεται πρόβλεψη που να καλύπτει κατά 100% τις
απαιτήσεις αυτές. Βάσει των ιστορικών στοιχείων που θα ληφθούν από την επίδοση του
χαρτοφυλακίου τους, θα αναπτυχθεί μεθοδολογία για τη στατιστική εκτίμηση των
αναμενόμενων πιστωτικών κινδύνων.
Παύση αναγνώρισης
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παύουν να απεικονίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις από τη στιγμή που λήγει το δικαίωμα της Εταιρείας να λαμβάνει εισροές από
αυτά ή από τη στιγμή που η Εταιρεία έχει μεταφέρει όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που
έχει από την κατοχή τους.
Συμψηφισμός
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το
καθαρό ποσό απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις μόνο όταν υπάρχει νομικό
δικαίωμα για συμψηφισμό των καταχωρημένων ποσών και ταυτόχρονα υπάρχει η πρόθεση
για το συμψηφισμό αυτό.
3.2
Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές και εμφανίζεται στην
καθαρή θέση. Τα άμεσα σχετιζόμενα με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
έξοδα, αφαιρούνται από το προϊόν της έκδοσης και μειώνουν ισόποσα τα ίδια κεφάλαια.
Τα μερίσματα σε κοινές μετοχές αναγνωρίζονται σαν υποχρέωση στην περίοδο που έχουν
εγκριθεί από τους μετόχους.
7
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2010
Το κόστος κτήσης ιδίων μετοχών συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων εξόδων, εμφανίζεται
αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, έως ότου οι ίδιες μετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν. Στην
περίπτωση που οι ίδιες μετοχές πουληθούν ή επανεκδοθούν, το τίμημα θα καταχωρηθεί
απευθείας στην καθαρή θέση.
3.3
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο, οι καταθέσεις σε
τράπεζες και οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις που λήγουν εντός τριών μηνών από την
ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.
3.4
Eνσώματες ακινητοποιήσεις
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας στο κόστος κτήσης μειωμένο με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις
και τις τυχόν απομειώσεις. Το κόστος κτήσης προσαυξάνεται με τις δαπάνες που σχετίζονται
άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων ή με τη βελτίωση τους, υπό την προϋπόθεση ότι από
αυτές θα προκύψουν οικονομικά οφέλη στο μέλλον. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων
καταχωρείται στα αποτελέσματα κατά τη χρήση πραγματοποίησης τους. Οι αποσβέσεις των
λοιπών ενσωμάτων πάγιων στοιχείων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο (straight line)
κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία έχει προσδιοριστεί ως εξής:
Έτη
Εγκαταστάσεις σε κτίρια τρίτων
12
Εξοπλισμός (Hardware) υπολογιστών
3-4
Λοιπός εξοπλισμός και έπιπλα
5
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η
διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. Κατά την πώληση
ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής
τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
3.5
Ασώματες ακινητοποιήσεις – Λογισμικό
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα λογισμικά προγράμματα της Εταιρείας.
Οι δαπάνες για αγορές και βελτιώσεις λογισμικών συστημάτων και προγραμμάτων, στο
βαθμό που επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία, αναγνωρίζονται στον
ισολογισμό στο κόστος κτήσης τους ως άυλα πάγια στοιχεία ενεργητικού και αποσβένονται
με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία
κυμαίνεται από 3 έως 4 χρόνια. Οι δαπάνες συντήρησης του λογισμικού αναγνωρίζονται ως
έξοδα όταν πραγματοποιούνται.
8
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2010
3.6
Απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις επισκοπούνται σε κάθε περίοδο
σύνταξης οικονομικών καταστάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ενδείξεις για
απομείωση. Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό της
απαίτησης.
Απομείωση της αξίας των απαιτήσεων πραγματοποιείται όταν η λογιστική αξία αυτών
υπερβαίνει το ποσό της ανακτήσιμης αξίας τους.
3.7
Παροχές στο προσωπικό
Η υποχρέωση της αποζημίωσης από την ενεργό υπηρεσία εκτιμάται ετησίως από
ανεξάρτητους και αναγνωρισμένους αναλογιστές. Η ετήσια μεταβολή της αξίας της
υποχρέωσης καταχωρείται στα αποτελέσματα.
Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας απολαμβάνουν βραχυπρόθεσμες παροχές (π.χ. μισθοί,
κανονική ετήσια άδεια, απουσία λόγω ασθένειας, μπόνους στελεχών κ.τ.λ.) και παροχές μετά
την έξοδο από την υπηρεσία βάσει προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών και
καθορισμένων παροχών (συνταξιοδοτικές παροχές).
α.
Προγράμματα καθορισμένων εισφορών
Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών είναι προγράμματα στα οποία η Εταιρεία κάνει
περιοδικές σταθερές εισφορές σε ανεξάρτητα (κρατικά) ταμεία τα οποία αναλαμβάνουν την
ευθύνη να καταβάλλουν στους εργαζομένους τα οφειλόμενα ποσά.
β.
Προγράμματα καθορισμένων παροχών
Η Εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη για προγράμματα καθορισμένων παροχών, με βάση τα
σωρευμένα χρόνια εργασίας των δικαιούχων. Τα προγράμματα αυτά δε χρηματοδοτούνται.
Η υποχρέωση υπολογίζεται αναλογιστικά σε ετήσια βάση με τη μέθοδο της Προβεβλημένης
Πιστωτικής Μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι αυξήσεις μισθών, η
θνησιμότητα, η ανακύκλωση του προσωπικού και τα προεξοφλητικά επιτόκια.
Η Εταιρεία έχει αποφασίσει να εφαρμόσει την προσέγγιση του περιθωρίου με βάση την
οποία, η επίδραση των διάφορων αναλογιστικών παραδοχών δεν αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα, αν το προηγούμενο υπόλοιπο κινείται εντός περιθωρίου + 10%. Έτσι οι
αναλογιστικές διαφορές που υπερβαίνουν το 10% της δέσμευσης καθορισμένης παροχής
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων αναλόγως της αναμενόμενης εργασιακής
ηλικίας των εργαζομένων που θα λάβουν αυτή την παροχή.
3.8
Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν συντρέχουν τα κάτωθι:

υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότων
του παρελθόντος,

είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της υποχρέωσης,
και

το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
9
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2010
3.9
Έσοδα και έξοδα από τόκους
Τα έσοδα και τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων για όλα τα τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων σε
δεδουλευμένη βάση, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (effective
interest method), λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές αμοιβές και προμήθειες που
εισπράχθηκαν και καταβλήθηκαν κατά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης. Τα έσοδα από
τόκους περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους από χορηγήσεις και τοποθετήσεις.
Η Εταιρεία εφαρμόζει την πρακτική αναστολής αναγνώρισης εσόδων σε χορηγήσεις που
χαρακτηρίζονται επίδικες των οποίων οι συμβάσεις καταγγέλλονται και η είσπραξή τους
επιδιώκεται μέσω δικαστικών ενεργειών . Σε αυτές τις περιπτώσεις η αναγνώριση των
εσόδων αναστέλλεται και δεν περιλαμβάνονται στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων, αλλά εμφανίζονται σε προσωρινό λογαριασμό αναστολής εσόδων εκτός
ισολογισμού.
3.10
Έσοδα από δικαιώματα, προμήθειες και παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση στη
λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι υπηρεσίες. Ειδικά, οι προμήθειες που εισπράττονται
κατά την εκταμίευση των χορηγήσεων σε πελάτες αποσβένονται κατά τη διάρκεια ζωής των
χορηγήσεων αυτών βάσει του πραγματικού επιτοκίου της χορήγησης.
3.11
Μισθώσεις
Η αξιολόγηση του εάν μια σύμβαση είναι ή εμπεριέχει μίσθωση βασίζεται πάντοτε στην
ουσία της εν λόγω σύμβασης. Κατά την αξιολόγηση θα πρέπει να εξετασθεί κατά πόσον: α) η
εκπλήρωση μιας σύμβασης εξαρτάται από τη χρήση ενός συγκεκριμένου περιουσιακού
στοιχείου ή στοιχείων και β) η σύμβαση εκχωρεί δικαίωμα χρήσης του περιουσιακού
στοιχείου.
Η Εταιρεία ενεργεί μόνο ως μισθωτής σε λειτουργικές μισθώσεις. Οι συμβάσεις μίσθωσης
παγίων στοιχείων από τις οποίες προκύπτει ότι ο εκμισθωτής διατηρεί ένα σημαντικό μέρος
από τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από τα εκμισθωμένα πάγια στοιχεία,
καταχωρούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Το σύνολο των καταβαλλόμενων μεταφέρεται
σταδιακά και ισόποσα στη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της
μίσθωσης. Στην περίπτωση όπου μια σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης διακοπεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της, το ποσό που καταβάλλεται στον εκμισθωτή με τη μορφή
αποζημίωσης, αναγνωρίζεται ως έξοδο κατά τη χρήση στην οποία διακόπτεται η σύμβαση.
3.12
Φόρος Εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος επί των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει τον τρέχοντα και τον
αναβαλλόμενο φόρο.
Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των κερδών της χρήσης βάσει της κείμενης
φορολογικής νομοθεσίας και καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσης εκτός των
περιπτώσεων όπου υπάρχουν ποσά που καταχωρήθηκαν στην καθαρή θέση οπότε και ο
φόρος τους καταχωρείται στην καθαρή θέση.
10
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2010
Ο φόρος της χρήσης περιλαμβάνει τον αναμενόμενο να πληρωθεί φόρο επί του
φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάσει των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν
κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού.
Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται με τη μέθοδο του ισολογισμού, επί των προσωρινών
διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων
και της φορολογικής αξίας τους, με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν ή
αναμένεται ότι θα ισχύσουν κατά το χρόνο διακανονισμού της υποχρέωσης ή απαίτησης.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο κατά το βαθμό που είναι
πιθανόν ότι θα υπάρχουν μελλοντικά φορολογικά διαθέσιμα κέρδη έναντι των οποίων η
απαίτηση μπορεί να συμψηφιστεί. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μειώνονται
κατά το βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανό ότι το σχετικό φορολογικό όφελος θα
πραγματοποιηθεί.
3.13
Νέα πρότυπα των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Έχουν εκδοθεί νέα Πρότυπα και έχουν γίνει τροποποιήσεις σε υπάρχοντα Πρότυπα και
Διερμηνείες στα οποία η ημερομηνία έναρξης εφαρμογή τους είναι μεταγενέστερη της 1
Ιανουαρίου 2010 και δεν έχουν ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων. Κανένα από αυτά δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός του Δ.Π.Χ.Α. 9 ‘Χρηματοοικονομικά μέσα’
εφόσον υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο καθίσταται υποχρεωτικό για τις
οικονομικές καταστάσεις του 2013 και το οποίο μπορεί να προκαλέσει μεταβολές στην
κατάταξη και την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Η Εταιρεία
δεν σκοπεύει να εφαρμόσει το Δ.Π.Χ.Α. 9 ‘Χρηματοοικονομικά μέσα’ νωρίτερα και η
έκταση των μεταβολών που μπορεί να προκαλέσει δεν έχει ακόμη αποφασιστεί.
3.14
Καθορισμός εύλογης αξίας
Η Εταιρεία κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προβαίνει σε ορισμένες
εκτιμήσεις και παραδοχές για τη μελλοντική κατάσταση ορισμένων στοιχείων του
ενεργητικού και των υποχρεώσεων που επηρεάζουν την απεικόνιση των στοιχείων αυτών
στις οικονομικές καταστάσεις. Οι εκτιμήσεις αυτές και οι παραδοχές εξετάζονται σε κάθε
περίοδο με βάση ιστορικά στοιχεία και άλλους παράγοντες περιλαμβανομένων των
προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία εκτιμώνται λογικά υπό κανονικές συνθήκες.
4.
4.1
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο
ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων.
Η διαχείριση των παραπάνω κινδύνων, πλην του πιστωτικού ο οποίος παρακολουθείται από
το τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων, υλοποιείται από την Οικονομική Διεύθυνση. Η Διοίκηση
παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση των ανωτέρω κινδύνων καθώς
και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου
και ο πιστωτικός κίνδυνος.
11
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2010
4.2
Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της μη έγκαιρης ή της αδυναμίας είσπραξης
απαιτήσεων με συνέπεια την πρόκληση ζημιών. Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας
των πελατών έχει ανατεθεί στον μέτοχο και συνεργάτη Credicom Consumer Finance Τράπεζα
σύμφωνα με τα πιστωτικά κριτήρια που έχουν τεθεί από τη Διοίκηση της Εταιρείας.
Μετά την συγκέντρωση των απαιτούμενων ιστορικών στοιχείων η Εταιρεία θα αναπτύξει
μεθοδολογία εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου των χαρτοφυλακίων των δανείων ανά
κατηγορία.
Για την εκτίμηση και ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου παρακολουθούνται σε μηνιαία βάση
στο σύνολο του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας οι μετατοπίσεις στις διάφορες ζώνες
καθυστερήσεων και η εισπραξιμότητα των καταγγελθεισών συμβάσεων.
4.2.1
Μέγιστη έκθεση πιστωτικού κινδύνου πριν τον υπολογισμό των εξασφαλίσεων
και άλλων μέτρων πιστωτικής προστασίας
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη μέγιστη έκθεση πιστωτικού κινδύνου της Εταιρείας.
Έκθεση πιστωτικού κινδύνου στοιχείων οικονομικής θέσης
(Ποσά σε Ευρώ)
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων
Καταθέσεις όψεως
Δάνεια σε πελάτες
Πιστωτικές κάρτες
Καταναλωτικά δάνεια καθορισμένης διάρκειας
Σύνολο δεδουλευμένων τόκων δανείων
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο
2010
2009
3.293.263
4.491.389
3.293.263
4.491.389
16.453.624
14.529.168
1.890.877
1.997.781
10.606
9.248
18.355.107
16.536.197
3.871
35.749
21.652.241
21.063.335
12
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2010
4.2.2 Δάνεια σε πελάτες
(Ποσά σε Ευρώ)
Δάνεια σε πελάτες χωρίς καθυστέρηση και χωρίς απομείωση αξίας
2010
2009
13.883.768
14.041.019
Δάνεια σε πελάτες σε καθυστέρηση, χωρίς απομείωση αξίας
1.996.844
1.656.144
Δάνεια σε πελάτες με απομείωση αξίας
2.474.495
839.033
18.355.107
16.536.196
2.474.495
839.033
15.880.612
15.697.163
2010
2009
Προ προβλέψεων
Μείον: προβλέψεις για απομείωση αξίας
Μετά προβλέψεων
(α) Δάνεια σε πελάτες σε καθυστέρηση , χωρίς απομείωση αξίας
Πιστωτικές κάρτες
Σε καθυστέρηση μέχρι 30 ημέρες (1 δόση σε οφειλή)
1.061.812
1.010.823
Σε καθυστέρηση 30-60 ημέρες (2 δόσεις σε οφειλή)
418.190
271.195
Σε καθυστέρηση 60-90 ημέρες (3 δόσεις σε οφειλή)
317.987
212.285
1.797.989
1.494.303
2010
2009
Σε καθυστέρηση μέχρι 30 ημέρες (1 δόση σε οφειλή)
80.756
115.520
Σε καθυστέρηση 30-60 ημέρες (2 δόσεις σε οφειλή)
103.596
12.817
Σε καθυστέρηση 60-90 ημέρες (3 δόσεις σε οφειλή)
14.503
33.504
198.855
161.841
1.996.844
1.656.144
2010
2009
2.176.166
787.655
298.329
51.378
2.474.495
839.033
Σύνολο
Δάνεια Καταναλωτικής Πίστης
Σύνολο
Σύνολο δανείων σε πελάτες σε καθυστέρηση
(β) Δάνεια σε πελάτες με απομείωση αξίας
Πιστωτικές κάρτες
Καταναλωτική Πίστη
Σύνολο
13
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2010
4.3
Κίνδυνος Αγοράς
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους αγοράς. Ως κίνδυνοι αγοράς νοούνται οι μεταβολές σε
επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές μετοχών, τιμές εμπορευμάτων. Συγκεκριμένα, η
Εταιρεία αντιμετωπίζει μόνο τον κίνδυνο από την αλλαγή των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας.
4.3.1
Κίνδυνος επιτοκίων
Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι ο κίνδυνος διακύμανσης των καθαρών εσόδων από τόκους της
Εταιρείας εξαιτίας των μεταβολών στα επιτόκια αγοράς. Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει
λόγω του ετεροχρονισμού στην αναπροσαρμογή των επιτοκίων σε στοιχεία ενεργητικού και
παθητικού.
Το σύνολο των χορηγούμενων δανείων καταναλωτικής πίστης έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο.
Μια μεταβολή του επιτοκίου βάσης κατά ± 25 μονάδες βάσης θα μετέβαλε τα αποτελέσματα
της Εταιρείας ως ακολούθως:
Ανάλυση Ευαισθησίας
Αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης
Κέρδος
Μείωση κατά 25 μονάδες βάσης
Ζημία
4.4
43.688
(43.688)
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού δε συμπίπτουν. Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται στην
ενδεχόμενη αδυναμία της Εταιρείας να εκπληρώσει τις μελλοντικές υποχρεώσεις της που
σχετίζονται με χρηματοοικονομικά μέσα ή συναλλαγές.
Η Εταιρεία για τα πρώτα έτη της λειτουργίας της έχει διασφαλίσει τη χρηματοδότησή της
από την Credicom Consumer Finance Τράπεζα με ανταγωνιστικούς όρους.
Η Εταιρεία έως και την 31 Δεκεμβρίου 2010 δεν χρειάστηκε να προσφύγει σε δανεισμό
προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις χορηγήσεις της κάνοντας χρήση του μετοχικού της
κεφαλαίου.
14
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2010
Ανάλυση ληκτότητας χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
(Ποσά σε Ευρώ)
31 Δεκεμβρίου 2010
0-1 έτη
1-5 έτη
Σύνολο
Υποχρεώσεις προς εμπόρους
5.258.111
2.045.447
7.303.558
Λοιπές υποχρεώσεις
2.843.306
-
2.843.306
Σύνολο
8.101.416
2.045.447
10.146.864
31 Δεκεμβρίου 2009
0-1 έτη
1-5 έτη
Σύνολο
Υποχρεώσεις προς εμπόρους
6.376.497
1.563.840
7.940.337
Λοιπές υποχρεώσεις
3.129.937
-
3.129.937
Σύνολο
9.506.434
1.563.840
11.070.274
5. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ
(Ποσά σε Ευρώ)
2010
Τοποθετήσεις διατραπεζικής
2009
38.696
45.925
Χορηγήσεις σε πελάτες
1.357.420
816.323
Σύνολο
1.396.116
862.248
2010
2009
369.153
334.025
58.630
63.004
(250.705)
(271.795)
177.078
125.234
2010
2009
Λοιπά έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
9.500
56.218
Σύνολο
9.500
56.218
6. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ (ΕΞΟΔΑ) ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
(Ποσά σε Ευρώ)
Συνδρομές και αναλήψεις μετρητών με πιστωτικές κάρτες
Λοιπές προμήθειες διαχείρισης δανείων
Προμήθειες-έξοδα
Σύνολο
7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ
(Ποσά σε Ευρώ)
15
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2010
8. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(Ποσά σε Ευρώ)
2010
2009
Μισθοί
(446.894)
(518.280)
Εργοδοτικές εισφορές
(112.970)
(139.721)
Πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Λοιπές Παροχές & έξοδα προσωπικού
Σύνολο
(4.426)
(6.000)
(27.174)
(21.190)
(591.464)
(685.191)
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία την 31 Δεκεμβρίου 2010 ήταν
13 άτομα (2009: 14).
9. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
(Ποσά σε Ευρώ)
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
2010
2009
(1.261.460)
(842.226)
Έξοδα προβολής και Διαφήμισης
(669.169)
(896.477)
Τηλεπικοινωνίες & Ταχυδρομικά έξοδα
(223.647)
(184.962)
Ενοίκια-Μισθώσεις
(74.465)
(76.260)
Φόροι-Τέλη
(37.572)
(33.791)
Έντυπα και γραφική ύλη
(23.843)
(30.731)
Επισκευές και συντηρήσεις
(205)
(690)
(74.873)
(68.789)
(2.365.234)
(2.133.926)
2010
2009
Περαίωση ανέλεγκτων χρήσεων
(11.871)
-
Φόρος εισοδήματος
(11.871)
-
Λοιπά έξοδα
Σύνολο
10. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)
Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως εξής:
Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση αλλά τα αποτελέσματα που
δηλώνονται θεωρούνται προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα βιβλία και
στοιχεία της Εταιρείας και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου. Εντός της χρήσεως 2010, η
Εταιρεία εφάρμοσε το Ν. 3888/2010 και περαίωσε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2007
και 2008 πληρώνοντας πρόσθετους φόρους συνολικού ποσού Ευρώ 11.871. Οι φορολογικές
δηλώσεις και τα βιβλία της Εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις 2009 και 2010, και η Εταιρεία παραμένει ενδεχομένως υπόχρεη για επιπρόσθετους
φόρους και προσαυξήσεις που μπορεί να επιβληθούν για την ανέλεγκτη χρήση. Λόγω
ύπαρξης φορολογικών ζημιών για τις ανωτέρω ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις η Εταιρεία
16
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2010
δεν σχημάτισε πρόβλεψη για το σκοπό αυτό.
Σύμφωνα με το νέο φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα κατά την ημέρα έγκρισης αυτών των
οικονομικών καταστάσεων, οι ανώνυμες εταιρείες φορολογούνται στα συνολικά τους κέρδη
με συντελεστή 20%.
11. ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
(Ποσά σε Ευρώ)
2010
2009
129
7.490
Καταθέσεις όψεως
3.293.263
4.491.389
Σύνολο
3.293.392
4.498.879
Ταμείο
Για τους σκοπούς της κατάστασης Ταμειακών Ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιλαμβάνουν τα ανωτέρω υπόλοιπα με αρχική λήξη μικρότερη των 90 ημερών.
12. ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ
(Ποσά σε Ευρώ)
2010
2009
16.453.624
14.529.168
1.890.877
1.997.780
10.606
9.248
Σύνολο Δανείων και Προκαταβολών σε Πελάτες
18.355.107
16.536.196
Μείον: Προβλέψεις περιόδου για απομείωση δανείων
(2.474.495)
(839.033)
Σύνολο
15.880.612
15.697.163
2010
2009
Πιστωτικές κάρτες
Καταναλωτικά δάνεια καθορισμένης διάρκειας
Σύνολο δεδουλευμένων τόκων δανείων
Η κίνηση της απομείωσης της αξίας των δανείων έχει ως εξής:
Υπόλοιπο έναρξης
839.033
182.549
Πρόβλεψη περιόδου για απομείωση χορηγήσεων
1.635.462
656.484
Υπόλοιπο τέλους περιόδου
2.474.495
839.033
17
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2010
13. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
(Ποσά σε Ευρώ)
Λογισμικό
Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009
Προσθήκες
4.373
243.770
Μειώσεις
-
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009
248.143
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
248.143
Προσθήκες
54.822
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010
302.965
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009
Προσθήκες
365
68.972
Μειώσεις
-
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009
69.337
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
69.337
Προσθήκες
88.184
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010
157.521
Αναπόσβεστη αξία
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009
4.008
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009
178.806
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
178.806
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010
145.444
14. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
(Ποσά σε Ευρώ)
Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός
Εγκαταστάσεις σε
ακίνητα τρίτων
Σύνολο
Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009
32.078
54.272
86.350
Προσθήκες
-
10.311
10.311
Μειώσεις
-
-
-
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009
32.078
64.583
96.661
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
32.078
64.583
96.661
665
1.599
2.264
-
(491)
(491)
32.743
65.691
98.434
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010
18
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2010
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009
5.324
16.263
21.587
Προσθήκες
2.672
14.258
16.930
-
-
-
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009
7.996
30.521
38.517
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
7.996
30.521
38.517
Προσθήκες
2.718
15.994
18.712
-
-
-
10.714
46.515
57.229
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009
26.754
38.009
64.763
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009
24.082
34.062
58.144
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
24.082
34.062
58.144
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010
22.029
19.176
41.205
Μειώσεις
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010
Αναπόσβεστη αξία
15. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Η κίνηση της σχετικής πρόβλεψης έχει ως εξής:
2010
2009
1 Ιανουαρίου
9.488
3.488
Πρόβλεψη χρήσης
4.426
6.000
13.914
9.488
2010
2009
3.834
4.009
592
1.991
4.426
6.000
2010
2009
5,50%
2% για τα 2
πρώτα χρόνια
και 3%
μετέπειτα
14
5,50%
Υποχρέωση καθορισμένης παροχής
Τα αποτελέσματα της περιόδου επιβαρύνθηκαν ως εξής:
Τρέχον κόστος υπηρεσίας
Τόκοι υποχρέωσης
Βασικές παραδοχές αναλογιστικής μελέτης
Επιτόκιο προεξόφλησης
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Μέση αναμενόμενη εργασιακή ζωή (σε έτη)
3,25%
14
19
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2010
16.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ
(Ποσά σε Ευρώ)
2010
2009
Υποχρεώσεις προς Εμπόρους για αγορές μέσω πιστωτικών καρτών
4.516.689
4.835.912
Μελλοντικές δόσεις πιστωτικών καρτών
2.786.869
3.104.425
Σύνολο
7.303.558
7.940.337
17. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(Ποσά σε Ευρώ)
2010
2009
1.084.575
1.104.808
400
905.493
1.485.586
745.565
220.862
278.845
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς
26.882
30.299
Φόροι πληρωτέοι
14.712
21.337
Λοιπές βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
10.289
43.590
2.843.306
3.129.937
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Υποχρεώσεις από επιστροφές αγορών
Έξοδα χρήσης πληρωτέα
Σύνολο
18. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 476 000 κοινές ονομαστικές μετοχές με
ονομαστική αξία Ευρώ 30 ανά μετοχή.
Η ανάλυση των μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου έως τη χρήση 2010 έχει ως εξής:
Μετοχικό κεφάλαιο 31 Δεκεμβρίου 2009
Αριθμός
Μετοχών
Αξία σε
Ευρώ
476.000
14.280.000
Αύξηση Μ.Κ. 07.06.2010
31.600
948.000
Αύξηση Μ.Κ. 14.12.2010
66.500
1.995.000
574.100
17.223.000
Μετοχικό κεφάλαιο 31 Δεκεμβρίου 2010
20
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2010
19. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
19.1Δικαστικές Υποθέσεις
Δεν υπάρχουν δικαστικές αγωγές κατά της Εταιρείας και ορισμένες υφιστάμενες απαιτήσεις
εντάσσονται στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας για τις οποίες η
Εταιρεία δεν αναμένει επίπτωση στην οικονομική θέση και λειτουργία της.
19.2Φορολογικά Θέματα
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 και 2010 και ως
εκ τούτου δεν έχουν οριστικοποιηθεί φορολογικά οι χρήσεις αυτές. Λόγω ύπαρξης
φορολογικών ζημιών για τις ανωτέρω χρήσεις δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη.
19.3Λειτουργικές μισθώσεις
Η Εταιρεία στα πλαίσια της λειτουργίας της μισθώνει κτίρια με συμβάσεις αορίστου
διάρκειας, με ετήσιο κόστος το οποίο ανέρχεται σε Ευρώ 35 χιλ περίπου.
20. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Ως συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες ελέγχουν την Εταιρεία
(Μέτοχοι), τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οικονομικώς εξαρτώμενα συγγενικά
τους πρόσωπα και οι εταιρείες στις οποίες ασκούν δεσπόζουσα επιρροή. Η Εταιρεία
διενεργεί συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής της
δραστηριότητας.
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως ακολούθως:
(Ποσά σε Ευρώ)
Αγορές Παγίων
Πώληση Παγίων
2010
2009
45.800
177.357
491
-
9.791.226
9.605.450
Έσοδα
105.868
118.131
Έξοδα
699.036
625.140
Αμοιβές και Συναλλαγές με Διευθυντικά Στελέχη και μέλη Δ.Σ.
174.510
187.284
Υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων μερών προκύπτουν: (α) από
συνήθεις συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών των πελατών της Εταιρείας στο δίκτυο της
Carrefour Marinopoulos και (β) από την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται από τη σχετική σύμβαση με την Credicom Consumer Finance Τράπεζα.
21
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2010
21. ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Κατά τη διάρκεια της χρήσης οι νόμιμοι ελεγκτές της Εταιρείας χρέωσαν τις εξής συνολικές αμοιβές:
(Ποσά σε Ευρώ)
Για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
2010
2009
27.000
27.000
22. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις των
ΠΔΤΕ 2485/2002 «Προϋποθέσεις παροχής άδειας για την ίδρυση και λειτουργία Εταιρειών
στην Ελλάδα και κανόνες εποπτείας των εταιρειών αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος»,
ΠΔΤΕ 2587/2007 «Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την
έδρα τους στην Ελλάδα», ΠΔΤΕ 2588/2007 «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων
έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση» και έχει ως
ελάχιστο όριο το 10%.
Βάσει των εκτιμήσεων της Εταιρείας και αφού ελήφθησαν υπόψη οι παραπάνω διατάξεις ο
σχετικός δείκτης στις 31/12/2010 προσεγγίζει το 72%.
2010
2009
Βασικά Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
17.223.000
14.280.000
Ζημίες εις νέον
(8.019.254)
(4.891.021)
Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων
Μείον: Άυλα πάγια στοιχεία
9.203.746
(145.444)
9.388.979
(178.806)
Σύνολο Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων
9.058.302
9.210.173
12.569.138
12.672.648
72%
73%
Χρηματοοικονομικά ανοίγματα σταθμισμένα
Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Βασιλείας ΙΙ
22
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2010
23. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την 31 Δεκεμβρίου 2010 έως την ημερομηνία σύνταξης των
Οικονομικών Καταστάσεων, τα οποία να επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική διάθρωση
της Εταιρείας.
Αθήνα, 6 Απριλίου 2011
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
Ο Διευθυντής Λογιστηρίου
Στασινούλιας Βασίλειος
Χρυσή Ασματζή
Παναγιώτης Τζανάκος
23