τμημα οικονομικης και περιφερειακης αναπτυξης

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αθήνα, 28/02/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-12
(ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-12 ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2012)
Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΙΚΥ, που μας κοινοποιήθηκε με το υπ’ αριθ.
πρωτ.: 1587/11.02.2014 έγγραφό του, το ΙΚΥ χορηγεί υποτροφίες και βραβεία σε
φοιτητές που διακρίθηκαν:
α) στις Εισαγωγικές εξετάσεις 2012
- να έχουν επιτύχει, με την πρώτη συμμετοχή τους στις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγής
έτους 2012 στο Τμήμα μας, με μόρια τουλάχιστον 16.100 (με άριστα τα 20.000)
Φοιτητής που ενώ πέτυχε σε ορισμένο Τμήμα και μετεγγράφτηκε (με πρόβλεψη νόμου)
σε αντίστοιχο άλλου ΑΕΙ, διεκδικεί την υποτροφία ή το βραβείο από το αρχικό Τμήμα
στο οποία πέτυχε
β) για την επίδοσή τους στις εξετάσεις στα ενδιάμεσα εξάμηνα σπουδών ακαδ.
έτους 2011-12 :
-ο μέσος όρος βαθμολογίας του (τουλάχιστον 6,50) τον κατατάσσει πρώτο στα
εξάμηνα σπουδών ακαδ. έτους 2011-12 .
γ) στον αριστούχο απόφοιτο που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο
πτυχίο κατά το ακαδ. έτος 2011-12 (βαθμός πτυχίου 8,50 και άνω) με τον όρο ότι δεν
θα υπερβεί το σύνολο των ετών φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου
του.
Ειδικότερα:
Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο εφ’ άπαξ ποσό των 1.467,35 ευρώ για κάθε
δικαιούχο.
Τα βραβεία συνίστανται σε χορήγηση ειδικού διπλώματος και εφάπαξ ποσού 293,47
με σκοπό την αγορά βιβλίων του γνωστικού αντικειμένου τους.
.Προυποθέσεις συμμετοχής:
Για την απονομή των υποτροφιών και βραβείων οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Να έχουν ελληνική Εθνικότητα ή Ιθαγένεια
2. Το προσωπικό τους εισόδημα να μην υπερβαίνει ετησίως τις 12.000 ευρώ και
το οικογενειακό τους τις 53.000 ευρώ.
Το όριο του οικογενειακού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ για το
δεύτερο και τρίτο τέκνο και κατά 3.000 ευρώ από το τέταρτο τέκνο και άνω.
3. Να έχουν επιτύχει με την πρώτη συμμετοχή τους στις Γενικές Εξετάσεις
Εισαγωγής ακαδ. έτους 2012 και να έχουν εγγραφεί ως πρωτοετείς φοιτητές στο
Τμήμα που εισήχθησαν, δηλαδή στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής.
Φοιτητής που ενώ πέτυχε σε ορισμένο Τμήμα και μετεγγράφτηκε (με πρόβλεψη
νόμου) σε αντίστοιχο άλλου ΑΕΙ, διεκδικεί την υποτροφία ή το βραβείο από το
Τμήμα στο οποία πέτυχε, πριν κάνει μετεγγραφή εφόσον η βαθμολογία του τον
εντάσσει στον καθορισμένο αριθμό θέσεων υποτροφιών ή βραβείων.
4. Δε χορηγείται υποτροφία για επίδοση των φοιτητών στα δύο εξάμηνα του
τελευταίου έτους σπουδών του Τμήματος, δεδομένου ότι η υποτροφία χορηγείται
από την εισαγωγή τους σ’ αυτό, με βάση την επίδοση τους στις πανελλαδικές
1
εξετάσεις.
5. Ο αριστούχος απόφοιτος λαμβάνει μόνο βραβείο και όχι υποτροφία επίδοσης,
με την προϋπόθεση ότι δεν έχει υπερβεί το σύνολο των ετών φοίτησης, που
απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και έχει βαθμό πτυχίου 8,51 και άνω.
6. Να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον
παρόντα Κανονισμό.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η σειρά προτεραιότητας αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη
χορήγηση υποτροφίας επίδοσης ορίζεται με βάση την απόλυτη βαθμολογική σειρά
επιτυχίας κατά φθίνουσα σειρά, αφού ληφθούν υπόψη τα εξής:
1. Οι υποτροφίες επίδοσης χορηγούνται με πρώτο κριτήριο την οικονομική
κατάσταση του ίδιου του φοιτητή, εφόσον το καθαρό φορολογητέο ετήσιο
προσωπικό του εισόδημα δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000 Ε) και
των γονέων του τις πενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (53.000 Ε) και δεύτερο κριτήριο την
επίδοσή του. Το όριο του οικογενειακού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 1500
ευρώ για το δεύτερο και τρίτο τέκνο και κατά 3.000 ευρώ από το τέταρτο και άνω.
2. Για την απονομή των βραβείων που συνίσταται σε γραπτό δίπλωμα και στη
χορήγηση του χρηματικού ποσού των 293,47 ευρώ λαμβάνεται υπόψη μόνο η
επίδοση του φοιτητή με βάση την οποία κατατάσσεται στην πρώτη κατά σειρά
βαθμολογική σειρά επιτυχίας θέση.
Φοιτητής που η βαθμολογία του τον κατατάσσει πρώτο στις Γενικές Εξετάσεις
εισαγωγής 2010 και επίδοσης στα εξάμηνα σπουδών ακαδ. έτους 2009-10
(εξαιρουμένου του αριστούχου αποφοίτου) είναι δυνατόν να λάβει και την
υποτροφία επίδοσης, (1.467,35 Ε) εφόσον πληροί και τους όρους των
οικονομικών προϋποθέσεων.
Δεν χορηγείται υποτροφία παρά μόνο βραβείο και τιμητικός τίτλος στους
φοιτητές που:
•
Το ετήσιο προσωπικό τους εισόδημα καθώς και των γονέων τους υπερβαίνει
το ποσό που προβλέπει στο Μέρος Α΄.
Δεν χορηγείται υποτροφία ούτε βραβείο παρά μόνο τιμητικός τίτλος στους
φοιτητές που:
•
Φοιτούν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές.
•
Είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ.
•
Είναι ομογενείς υπότροφοι του ΙΚΥ.
•
Το ετήσιο προσωπικό τους εισόδημα καθώς και των γονέων τους υπερβαίνει
το ποσό που προβλέπει στο Μέρος Α΄.
3. Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας για την κάλυψη της τελευταίας θέσης ή των
τελευταίων θέσεων υποτροφιών επίδοσης, η υποτροφία χορηγείται σε εκείνον που
έχει το χαμηλότερο προσωπικό και οικογενειακό εισόδημα. Πλήρης υποτροφία
χορηγείται στους φοιτητές των οποίων και τα δηλούμενα προσωπικά και
οικογενειακά εισοδήματα είναι απολύτως ίσα. (Η υποβολή σχετικών αποδεικτικών
κρίνεται αναγκαία).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι παρακάτω φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις , καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του
Τμήματος μέχρι και 14/03/2013 από 10.00π.μ. – 13.00 π.μ., τα εξής
δικαιολογητικά:

Αίτηση–δήλωση και ειδικό μηχανογραφικό δελτίο ΙΚΥ (δίδεται από τη
Γραμματεία).

Εκκαθαριστικό σημείωμα (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο) της αρμόδιας
Οικονομικής Εφορίας (μόνο για υποτροφίες), για το προσωπικό και οικογενειακό
2
φορολογητέο εισόδημα του φοιτητή και των γονέων του, του έτους 2011
(οικονομικού έτους 2012) ή βεβαίωση ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή
φορολογικής δήλωσης.

Υπεύθυνη δήλωση (δίδεται από τη Γραμματεία)

Tαυτότητα.
Η Γραμματεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, εφόσον θεωρεί
ότι θεμελιώνουν το δικαίωμα του φοιτητή να λάβει την υποτροφία επίδοσης ή το
βραβείο.
Επειδή οι προβλεπόμενες θέσεις για κάθε περίπτωση ενδέχεται να μην
καλυφθούν, καλούνται οι αμέσως επόμενοι στη σειρά επιτυχίας φοιτητές για
αναπλήρωση.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-12
(ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-12 και Εισαγωγής 2012)
με βάση την απόλυτη βαθμολογική σειρά επιτυχίας κατά φθίνουσα σειρά:
Ι.
1.
1.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2012 (Για 1 θέση) ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΤΣΙΑΠΑΤΩΡΗ ΜΑΡΙΝΑ
Δεν υπάρχουν
Α.Μ. 51120001
16.534
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
Α.Μ.
ΙΙ. Α΄ΕΤΟΣ (Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ) 2011-12 (Για 1 θέση)
1.
ΠΕΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Α.Μ. 51110091
8,91
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
ΣΧΟΙΝΑ ΗΛΙΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛ-ΣΑΓΕΝΤ-ΚΑΝΑΛΕ ΚΑΡΙΜΑ-ΑΙ
ΚΑΡΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΣΑΒΒΑΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΛΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΕΛΛΗ ΕΛΠΙΔΑ
Α.Μ. 51110014
Α.Μ. 51110001
Α.Μ. 51110063
Α.Μ. 51110059
Α.Μ. 51110020
Α.Μ. 51110069
Α.Μ. 51110106
Α.Μ. 51110016
Α.Μ. 51110025
Α.Μ. 51110116
Α.Μ. 51110022
8,25
7,58
7,41
7,25
7,16
7,16
6,83
6,75
6,66
6,66
6,50
ΙΙΙ) Β΄ ΕΤΟΣ (Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 (Για 1 θέση)
1.
ΧΑΜΠΕΣΙΗ ΝΑΤΑΛ
Α.Μ.
51100034
6,57
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.
2.
3
ΙV). Γ΄ ΕΤΟΣ (Ε΄ και Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ) 2011-12 (Για 1 θέση)
3
1.
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Μ. 51090001
9,14
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
Α.Μ. 51090123
1. ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2. ΚΛΟΥΣΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
3 ΚΟΝΤΗ ΣΟΦΙΑ
4 ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5 ΠΑΣΑΙ ΛΕΙΝΤΑ
6 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
7 ΜΠΑΓΙΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
8 ΤΖΟΥΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
9 ΖΕΡΙΚΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
10 ΚΕΛΑΙΔΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
11 ΣΟΥΛΤΑΤΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Α.Μ. 51090122
Α.Μ.51090057
Α.Μ.51090107
Α.Μ.51090108
Α.Μ.51090085
Α.Μ.51090063
Α.Μ.51090083
Α.Μ.51090007
Α.Μ.51090038
Α.Μ.51090010
9
8,85
7,71
7,57
7,42
7,28
7,21
6,92
6,8
6,71
6,5
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-12
Για την απονομή βραβείων λαμβάνεται υπόψη μόνο η επίδοση του φοιτητή
που τον κατατάσσει πρώτο στη βαθμολογική σειρά επιτυχίας.
Ι) ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2012 (Για 1 θέση)
1.
ΤΣΙΑΠΑΤΩΡΗ ΜΑΡΙΝΑ
Α.Μ. 51120001
16534
ΙΙ) Α΄ΕΤΟΣ (Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ) 2011-12 (Για 1 θέση)
1.
ΠΕΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Α.Μ. 51110091
8,91
ΙΙΙ) Β΄ ΕΤΟΣ (Γ΄ ΚΑΙ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 (Για 1 θέση)
1.
ΧΑΜΠΕΣΙΗ ΝΑΤΑΛ
Α.Μ.
51100034
6,57
ΙV) Γ΄ ΕΤΟΣ (Ε΄ΚΑΙ ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ) 2011-12 (Για 1 θέση)
1.
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Μ. 51090001
9,14
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-12
(που δεν έχει υπερβεί τα 4 έτη φοίτησης ) (Για 1 θέση)
1.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ
Α.Μ.
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2011-12 ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥ
8,50
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
4