απορριπτεων με αμκα - ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΤΗΝΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ
ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π 16.901/01/2013
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΜΑΤΑΚΙΑΣ
2 ΚΥΡΙΑΖΗ
ΟΝΟΜΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Α.Δ.Τ.
Α.Μ.Κ.Α.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χ902979
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΙ628789
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ(*)
ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΕΛΛΕΙΨΗ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ,
27/04/1986
03/01/1978
101
101
01018202711
01/01/1982
101, 102
01018306249
01/01/1983
101
5 ΝΙΚΟΛΑΚΟΥΔΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΗ476079
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΝΙΚΗ
ΑΕ945778
ΟΣ
01018502789
01/01/1985
101
6 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
01018701027
01/01/1987
101
7 ΓΚΟΤΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΚ113475
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Σ178521
ΟΣ
01038503270
01/03/1985
101
01057900050
01/05/1979
101
01058203462
01/05/1982
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
01058900158
01/05/1989
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
3 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
8 ΚΑΤΤΗΣ
9 ΚΑΖΑΝΗ
10 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
Σ078577
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΖ219438
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
Τ523550
Σ
ΕΜΜΑΝΟΥΗ
ΛΧΡΥΣΟΒΑΛΑ
ΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΆΑ000649
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση.
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
Σελίδα 1 από 22
11 ΒΑΛΒΗ
12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Σ
Τ017675
01068202025
01/06/1982
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
Χ868696
01068601127
01/06/1986
104
13 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΙΕΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Σ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ρ665631
01078002811
01/07/1980
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (ΔΟΑΤΑΠ) ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
14 ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ35005
01088301955
01/08/1983
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
15 ΦΛΩΡΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙ640646
01088500515
01/08/1985
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
16 ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΕ119928
01098201583
01/09/1982
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
17 ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΗ591437
01108502087
01/10/1985
101
18 ΚΑΛΦΑΡΕΤΖΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΕ621159
01108502871
01/10/1985
101
19 ΛΑΙΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ623683
01128701388
01/12/1987
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ
ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΛΑΙΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ623683
01128701388
01/12/1987
104
20 ΨΩΜΙΑΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Χ806270
02018803466
02/01/1988
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
21 ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΩΤΙΟΣ
Χ006094
02058101706
02/05/1981
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
22 ΝΑΣΤΟΥ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
23
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΥΡΩΝΑΣ
Σ
ΑΒ605175
02058403441
02/05/1984
101
02088901216
02/08/1989
101
02088901216
02/08/1989
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
02098103340
02/09/1981
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
02098103340
02/09/1981
104
02098401652
02/09/1984
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
24 ΜΠΟΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΠΟΚΟΓΙΑΝΝΗ
25 ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΣ
ΑΕ080974
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΟΣ
ΑΕ080974
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΣ
ι670787
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση.
Σελίδα 2 από 22
26 ΜΠΑΛΑΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Σ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
27 ΜΑΝΔΑΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
28 ΤΣΙΓΚΡΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΓΚΡΗ
02098501154
02/09/1985
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
02107902856
02/10/1979
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
Χ567413
02117900645
02/11/1978
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Χ567413
02117900645
02/11/1978
ΟΛΓΑ
ΕΛΕΝΗΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ043584
02127101125
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
101, 102,
02/12/1971 103, 104 Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΙ158802
02128601040
02/12/1986
104
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Χ138265
ΛΕΩΝΙΔΑΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΒΥΡΩΝ
ΟΣ
ΑΗ241738
03018701734
03/01/1987
103
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
03018801815
03/01/1988
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
03027002769
03/02/1970
101, 103
33 ΒΛΑΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Φ092185
03028602369
03/02/1986
101
34 ΡΙΖΟΥ
ΤΑΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α413466
03037700808
03/03/1977
103, 102
35 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Φ095934
03058503032
03/05/1985
101
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
ΑΝΤΩΝΙΑ
Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΣ
Χ057139
03068603871
03/06/1986
101
ΑΒ057578
03078500836
03/07/1985
101
Ρ597183
03107900064
03/10/1979
101
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧY
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΕΛΛΕΙΨΗ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΕΛΛΕΙΨΗ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΑΙ579101
03118101199
03/11/1981
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΓΝΗΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΕ542991
03118502677
03/11/1985
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
Χ508548
03118800964
03/11/1988
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
29 ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΗ
30 ΚΩΤΟΥΛΑ
31 ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ
32 ΜΠΕΛΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΑΝΟΥ
36 ΠΑΥΛΑΚΗΣ
37 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
38 ΚΑΡΑΝΔΡΕΑ
39 ΚΟΤΣΑΛΗΣ
40 ΚΑΚΑΡΑΣ
41 ΑΠΕΡΓΗ
ΑΙ126299
ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ Ρ508048
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση.
Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ
ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Σελίδα 3 από 22
42 ΓΙΑΖΙΤΖΗ
Χ648452
04019101684
04/01/1991
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
43 ΝΤΡΕΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΚΡΕΜ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΝΩΣΣΟΥ
04047905411
04/04/1979
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
44 ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Σ674122
04058303894
04/05/1983
102
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
45 ΤΣΙΑΝΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΙ057460
04058402084
04/05/1984
101
46 ΛΟΥΒΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
Σ571758
04078202001
04/07/1982
101
47 ΣΥΚΙΩΤΑΚΗ
ΑΝΝΑ
04079202141
04/07/1992
101
48 ΚΩΤΣΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ582990
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ
Ρ078173
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, &ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
04097701819
04/09/1977
101
Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ
49 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΕ084619
04109102261
04/10/1991
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
50 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
Φ082025
04117900706
04/11/1979
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
51 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΖ061858
05027903953
05/02/1979
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
52 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕΤΡΟΣ
Χ649317
05048900509
05/04/1989
102
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ,
Χ649317
05048900509
05/04/1989
103
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ,
53 ΑΡΩΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Χ156971
05068725449
05/06/1987
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
54 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΦΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΕ008500
05077802881
05/07/1978
101
55 ΚΩΝΣΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Φ138411
05078600391
05/07/1986
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
56 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ
ΜΑΡΙΑ
05087501929
05/08/1975
101, 102
57 ΗΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΒ039082
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΑΗ053539
05087801162
05/08/1978
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
58 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΕ508521
05098401291
05/09/1984
104
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ,
59 ΠΕΓΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ652616
05128202800
05/12/1982
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση.
Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ
Σελίδα 4 από 22
60 ΛΟΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
61 ΓΙΩΤΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
62 ΓΟΥΛΑ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
06018401239
06/01/1984
101
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒ619232
06038301666
06/03/1983
101
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ415531
06047902660
06/04/1979
101
63 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Φ142066
06048503137
06/04/1985
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
64 ΚΑΛΑΦΑΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Τ057389
06058300465
06/05/1983
101
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΝΕΡΓΙΑ (ΛΗΓΜΕΝΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ),
ΑΑ 103315
06068302949
06/06/1983
104
ΑΕ602891
06079102353
06/07/1991
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
65 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
66 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ
ΚΑΡΠΟΝΤΙΝΗΣ
Φ043924
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
06087502776
101
101, 102,
06/08/1975
103
Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ
67 ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚ045292
06088403628
06/08/1984
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
68 ΤΖΩΡΤΖΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΚ206466
06098000604
06/09/1980
101
ΤΖΩΡΤΖΗ
ΑΝΤΥΠΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΚ206466
06098000604
06/09/1980
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
06098502807
06/09/1985
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
06098502807
06/09/1985
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
69
ΑΝΤΥΠΑ
70 ΔΟΥΔΕΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΕ597907
06107802677
06/10/1978
101
71 ΜΠΙΤΖΑΝΑΚΗ
ΝΕΦΕΛΗ
ΜΑΡΙΑΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Χ583788
06108803088
06/10/1988
104
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΑ029898
06108900660
06/10/1989
101
Χ566348
06118800710
06/11/1988
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΕΛΛΕΙΨΗ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ
ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ρ369874
07027901722
07/02/1979
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
72 ΤΖΑΝΙΝΗ
73 ΜΑΡΑΧΟΒΕΤΣ
74 ΔΟΥΛΑΒΕΡΑ
ΒΑΝΤΙΜ
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση.
Σελίδα 5 από 22
75 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΙ544292
07038603135
07/03/1986
101
76 ΣΑΜΠΑΤΗ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
07078102469
07/07/1981
101
77 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
07088301960
07/08/1983
101
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ 675306
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜ
ΩΝ
ΑΚ226944
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜ
ΩΝ
ΑΚ226944
07088301960
07/08/1983
104
78 ΣΑΜΑΡΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τ553351
07088502302
07/08/1985
101
79 ΠΕΠΟΝΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Χ711151
07088901322
07/08/1989
104
80 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΗΣ
Χ655895
07088902668
07/08/1989
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
81 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΛΙΑ
07117004163
07/11/1970
103
Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ
82 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΑΒΒΑΣ
703821
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΟΣ
ΑΖ 054016
07128201964
07/12/1982
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
83 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
07128600033
07/02/1986
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
84 ΜΑΡΝΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚ621865
07128601056
07/12/1986
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
85 ΚΟΥΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ 297965
08036405382
08/03/1964
102
86 ΜΠΙΤΣΑ
87 ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ633477
Μ884455
08038002906
08051982
08/03/1980
08/05/1982
104
101
88 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΚ249549
08057903166
08/05/1979
101
Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΕΛΛΕΙΨΗ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
89 ΖΕΡΒΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ184663
08078702118
08/07/1987
101
90 ΚΟΤΣΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΟΥ
91
ΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΟΣ
08088501062
08/08/1985
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
08098500542
08/04/1985
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
08098500542
08/04/1985
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΟΣ
Φ063909
ΑΚ602892
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση.
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
Σελίδα 6 από 22
Χ017725
08108600472
08/10/1986
101
93 ΤΖΑΝΝΕΤΟΥΛΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ030307
08118000861
08/11/1980
101
94 ΚΙΝΤΖΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
08118602740
08/11/1986
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
95 ΜΑΝΣΟΥΡ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙ643792
09028302942
09/02/1983
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΜΑΝΣΟΥΡ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙ643792
09028302942
09/02/1983
104
96 ΣΙΨΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΑ058183
09048400619
09/04/1984
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
97 ΠΑΡΟΥΣΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙ568289
09048402425
09/04/1984
101
98 ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ
ΚΡΙΝΙΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΖ038857
09048801063
09/04/1988
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΔΙΠΛΩΜΑ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
99 ΛΟΥΒΑΡΗ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΑ423709
09048900808
09/04/1989
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
09057803257
09/05/1978
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Χ946998
09058801623
101 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ976178
09069000553
102 ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Σ 596977
09087905577
103 ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΚ217596
09088301636
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
101, 103,
09/05/1988
102
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
09/06/1990
101
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
09/08/1979
101
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
09/08/1983
101
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
09088301636
09/08/1983
104
104 ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΚ217596
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛ
ΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙ084815
09098003438
09/09/1980
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΕΛΛΕΙΨΗ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
105 ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΒ237735
09119001213
09/11/1990
101
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ,
106 ΚΟΥΚΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ318226
09129201860
09/12/1992
101
107 ΦΥΣΕΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
Τ048245
10018500248
10/01/1985
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ &ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
92 ΚΥΡΟΥΣΗΣ
ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ
100 ΚΑΨΑΛΙΔΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ204567
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση.
Σελίδα 7 από 22
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
Τ048245
10018500248
10/01/1985
104
108 ΤΕΡΖΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ289805
10058701755
10/05/1987
101
109 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ205083
10068504132
10/06/1985
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΕΛΛΕΙΨΗ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ205083
ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
Σ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΕ600454
ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
Σ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΕ600454
10068504132
10/06/1985
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
10069200979
10/06/1992
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
10069200979
10/06/1992
104
111 ΜΑΛΑΦΗ
ΞΕΝΙΑ
10078501961
10/07/1985
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
112 ΘΩΜΑ
113 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
10087903521
1009780226
10/08/1979
15/09/1978
101
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
114 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕ238379
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ρ704651
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙ014682
10098202152
10/09/1982
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
115 ΓΡΟΥΜΠΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
10108802926
10/10/1988
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
116 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚ208246
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ
Σ
ΑΚ524183
10118203370
10/11/1982
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
117 ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΝΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Χ570943
10128503280
10/12/1985
101, 102
118 ΜΟΥΡΑΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ100119
11027902680
11/02/1979
101
119 ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΙ111419
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΑΚ221436
11028202734
11/02/1982
101
120 ΛΕΚΚΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΟΥΛΙΑΕΛΕΝΗ
11038901606
11/03/1989
104
121 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙ504226
11047804239
11/04/1978
101
122 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
11068600938
11/06/1986
101
ΦΥΣΕΚΗ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
110 ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Φ146175
ΑΚ561008
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση.
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ,
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,ΕΛΛΕΙΨΗ
ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
Σελίδα 8 από 22
123 ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ
ΦΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
Σ708948
11088100968
11/08/1981
104
124 ΣΟΒΑΤΖΙΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ180673
11088801946
11/08/1988
104
125 ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ρ615657
11097804840
11/09/1978
101
126 ΣΙΝΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΗ584561
11117802378
11/11/1978
104
127 ΧΕΚΙΜΙΙΔΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Χ503953
11118502167
11/11/1985
101
128 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Π352535
12067800404
12/06/1978
101
129 ΣΤΑΪΚΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΣΥΛΒΙΑΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ696124
12109002647
12/10/1990
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
130 ΚΑΛΤΣΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ006453
13018002124
13/01/1980
101
ΑΕ068435
13018400120
13/01/1984
101
ΑΕ068435
13018400120
13/01/1984
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΕΛΛΕΙΨΗ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
132 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΕΦΕΛΗ
Χ187719
13018701261
13/01/1987
104
133 ΜΟΣΧΟΝΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΚ520605
13028100595
13/02/1981
101
134 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ρ040692
13047902914
13/04/1979
101
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ143695
13048301686
13/04/1983
101
13057901970
13/05/1979
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
13068401606
13/06/1984
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΑΚ086199
13068500514
13/06/1985
101
ΑΙ611332
13088302693
13/08/1983
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
131 ΖΑΛΩΝΗ
ΖΑΛΩΝΗ
135 ΙΝΤΖΙΡΤΖΗ
ΑΝΝΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛ
136 ΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
137 ΣΤΑΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ567032
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΑΖ446456
138 ΜΙΧΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
139 ΑΡΑΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση.
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΕΛΛΕΙΨΗ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ OΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΕΛΛΕΙΨΗ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
ΣΠΟΥΔΩΝ,
Σελίδα 9 από 22
140 ΜΑΝΙΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΡΑΛΛΗΣ
ΑΙ134804
13088402121
13/08/1984
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
141 ΣΑΒΒΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΚ 645433
13088403426
13/08/1984
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
142 ΑΣΗΜΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΕ509454
13108005011
13/10/1980
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
143 ΠΑΥΛΑΚΗΣ
Σ212590
13108103972
13/10/1981
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
144 ΑΙΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ596848
13108801252
13/10/1988
101
145 ΘΕΙΑΚΟΥΛΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΒ238828
13117801731
13/11/1978
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΑΒ238828
13117801731
13/11/1978
104
Φ112073
14048503370
14/04/1985
101
147 ΛΕΡΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
Σ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΛΕΟΜΕΝΗ
Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Χ484840
14048600077
14/04/1986
101
148 ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Χ540799
14048901681
14/04/1989
101
149 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗΜΑΡΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Σ118739
14058104341
14/05/1981
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
150 ΑΛΕΞΑΚΗ
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ151 ΜΑΛΙΩΡΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΑΡΙΑΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Χ881376
14058800500
14/05/1988
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΚ54444
14068303503
14/06/1983
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
152 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Ρ099476
14076201640
14/07/1965
101, 102
153 ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕΤΡΟΣ
029685
14088404265
14/08/1984
101
154 ΜΟΥΣΤΑΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ205084
14088703445
14/08/1987
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΜΟΥΣΤΑΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ205084
14088703445
14/08/1987
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΙΑΚΟΥΛΗΣ
146 ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση.
Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ
Σελίδα 10 από 22
155 ΜΥΛΩΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
Σ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΖ061500
15038302954
15/03/1983
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
Τ502199
Σ264597
15058404755
1506813991
15/05/1984
15/06/1981
101
101
158 ΡΗΓΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣΜΑΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΗ010160
15089101412
15/08/1991
101
159 ΚΟΥΦΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΕ628183
15098200940
15/09/1982
101
160 ΜΑΝΑΣΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΑ050341
15118701596
15/11/1987
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΕΛΛΕΙΨΗ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
161 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΡΩΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΡΩΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΗ583988
15128201082
15/12/1982
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΑΕ032061
15128303268
15/12/1983
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΑΕ032061
15128303268
15/12/1983
104
163 ΑΣΤΗΘΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
Φ110172
15128602248
15/12/1986
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
164 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ074533
16038701880
16/03/1987
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χ074533
16038701880
16/03/1987
104
ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚ565032
16038902744
16/03/1989
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΑΚ565032
16038902744
16/03/1989
104
166 ΦΟΥΝΤΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σ
ΆΑ301398
16059001814
16/05/1990
101
167 ΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ640496
16068502323
16/06/1985
101
168 ΚΑΜΠΟΥΡΟΥΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ
Χ 724528
17018202394
17/01/1982
101
169 ΠΙΘΑΜΙΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙ643295
17038101584
17/03/1981
101
170 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
171 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Α501754
17/4/84
17038202960
170481693
17/03/1982
14/04/1984
101
101
156 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ
157 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
162 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ
165 ΚΑΣΙΜΑΤΗ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση.
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΕΛΛΕΙΨΗ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ,
Σελίδα 11 από 22
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
172 ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π589599
17067800270
17/06/1978
101
173 ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
Φ368514
17098104817
17/09/1981
101, 102
174 ΚΑΦΑ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΚ039507
17108103643
17/10/1981
101
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ, ΗΜ.ΤΑΧ 21/2/13
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
175 ΚΟΣΚΙΝΑ
ΝΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Σ102206
17108103882
17/10/1981
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (ΔΟΑΤΑΠ) ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
176 ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Φ076646
18018003477
18/01/1980
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑ
177 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ
ΛΟΥΚΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΕ557549
18018203549
18/01/1982
101
178 ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΒ203782
18029300813
18/02/1993
101
179 ΔΑΜΟΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΆΑ790890
18038900926
18/03/1989
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΔΑΜΟΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΆΑ790890
18038900926
18/03/1989
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
180 ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΒ002145
18048103123
18/04/1981
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΒ002145
18048103123
18/04/1981
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
181 ΣΧΟΡΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΒ530477
18048402251
18/04/1984
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
182 ΛΑΜΠΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Τ105208
18078502624
18/07/1985
101
183 ΜΗΝΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Χ169689
18108602519
18/10/1986
101
184 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ608997
18118902644
18/11/1989
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ608997
18118902644
18/11/1989
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
185 ΔΕΙΝΟΠΑΠΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ
19018401356
19/01/1984
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
186 ΜΑΝΙΦΑΒΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΑΙ626258
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
Χ608245
ΟΣ
19031988
19/03/1988
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
187 ΚΥΡΓΙΑΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
19037501657
19/03/1975
102, 103
Π361801
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση.
Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ
Σελίδα 12 από 22
ΑΚ217110
19038501177
19/03/1985
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Χ588017
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΑΚ524559
19048800122
19/04/1988
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
19058200049
19/05/1982
104
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ,
ΑΙ629460
19068902014
19/06/1989
101
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
192 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΣ
ΑΙ693307
19078203239
19/07/1982
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ
ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
193 ΚΑΝΑΛΕ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ901602
19078801503
19/07/1988
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΚΑΝΑΛΕ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ901602
19078801503
19/07/1988
104
194 ΜΠΟΥΜΠΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚ533102
19098603046
19/09/1986
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΜΠΟΥΜΠΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚ533102
19098603046
19/09/1986
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
195 ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΕΤΡΟΣ
Χ197598
19108701343
19/10/1987
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
196 ΤΡΙΜΠΟΥΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ721992
19109001867
19/10/1990
104
197 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΜΑΡΙΑΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ618430
1912889524
19/12/1988
101
198 ΣΤΑΘΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Σ071031
20017900513
29/11/1979
101
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ830501
20018602084
20/01/1986
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, & ΕΛΛΕΙΨΗ
ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΗ089408
20027802246
20/02/1978
104
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΕ ΙΣΧΥ
188 ΣΠΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
189 ΓΑΒΑΛΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛ
190 ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ191 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑ
ΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
199 ΤΟΓΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥ
200 ΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
201 ΣΤΕΦΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΙ603475
20038400998
20/03/1984
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
202 ΧΑΝΙΩΤΗ
ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΑΑ422413
20039001621
20/03/1990
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση.
Σελίδα 13 από 22
ΧΑΝΙΩΤΗ
ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΑ422413
20039001621
20/03/1990
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
203 ΧΡΟΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚ088754
20077905600
20/07/1979
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
204 ΚΩΣΤΑΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Σ664043
20078003934
20/07/1980
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
205 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΗΣ
Φ102125
20078502745
20/07/1985
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΗΣ
Φ102125
20078502745
20/07/1985
104
206 ΤΡΥΠΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
Σ801224
20118103710
20/11/1981
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
207 ΜΠΑΝΤΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚ223437
20118201027
20/11/1982
101
208 ΚΑΡΠΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΑ 114107
21028700827
21/02/1987
101
ΚΑΡΠΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΑ 114107
21028700827
21/02/1987
104
209 ΠΑΠΑΖΕΚΟΥ
ΦΑΝΗ
Χ177775
21048700922
21/04/1987
101
210 ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙ556506
21087902942
21/08/1979
104
211 ΜΑΡΑΝΤΟΥ
ΚΑΜΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Ρ130196
21107901106
21/10/1979
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΜΑΡΑΝΤΟΥ
ΚΑΜΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Ρ130196
21107901106
21/10/1979
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
212 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΗΣ
21118103890
21/11/1981
213 ΖΟΡΜΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ537690
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
Χ656243
214 ΚΟΛΛΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΑΆΑΆΑΆΑΗ
Σ
614374
21128201130
215 ΣΜΥΡΝΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΚ 033446
21118801360
21128901762
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ.
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
101
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
101, 103,
21/11/1988
104
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ
21/12/1982
101
ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,
21/12/1989
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση.
Σελίδα 14 από 22
216 ΚΙΚΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
217 ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
218 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΑΙ034506
22018203988
22/01/1982
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
22019002520
22/01/1990
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Χ654948
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ
Σ
Χ618531
22028900805
22/02/1989
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
219 ΣΤΡΑΤΗ
ΛΑΣΚΑΡΩ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΙ112652
22047804103
22/04/1978
104
220 ΠΟΥΛΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΟ01458
22048201259
22/04/1982
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
221 ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙ015130
22048301927
22/04/1983
101
222 ΛΑΓΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
22048704161
22/04/1987
101
223 ΠΕΤΑΡΟΥΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ294065
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
Χ779167
22058503669
22/05/1985
104
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Χ527281
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
225 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΣ
Τ057827
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
226 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒ504979
22058901330
22/05/1989
101
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
22068103013
22/06/1981
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
22069101453
22/06/1991
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
227 ΣΤΕΦΑΝΌΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΙ116502
22078202615
22/07/1982
103, 102
228 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΑ114106
22078902677
22/07/1989
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,ΕΛΛΕΙΨΗ
ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
229 ΒΟΝΟΠΑΡΤΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ646697
22103302830
230 ΓΑΒΑΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ183654
22118601412
ΓΑΒΑΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ183654
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
Ρ878588
ΟΣ
22118601412
101
101, 102,
22/10/1988 103, 104 ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
22/11/1986
101
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
22/11/1986
104
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
23038002582
23/03/1980
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
23038104719
23/03/1981
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
224 ΠΑΝΤΑΖΗΣ
231 ΤΣΑΡΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
232 ΜΑΖΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΖ225233
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση.
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
Σελίδα 15 από 22
233 ΠΕΘΑΙΝΟΥ
ΚΛΕΙΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΑΕ491778
23038303246
23/03/1983
104
234 ΤΖΕΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΆΑ393978
23068903469
23/06/1989
101
235 ΠΕΦΑΝΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛ
Α
ΕΜΜΑΝΟΥΗ
Λ
ΕΜΜΑΝΟΥΗ
Λ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ110884
23088600715
23/08/1986
102, 103
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΑ437372
23088701620
23/08/1987
101
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΗ533006
23089200978
23/08/1992
101
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΗ533006
23089200978
23/08/1992
104
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΕΛΛΕΙΨΗ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
23097800827
23/09/1978
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
23098500798
23/09/1985
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
240 ΤΟΜΠΡΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ρ107149
ΤΡΥΑΝΤΑΦΥ
ΛΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒ540018
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Φ067814
ΟΣ
23108500697
23/10/1985
103, 102
241 ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΚ040745
23118102260
23/11/1981
101
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΚ040745
23118102260
23/11/1981
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
242 ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑ
ΑΡΕΤΗ
ΑΕ049706
23127900100
23/12/1979
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
243 ΝΤΟΥΓΙΑ
ΕΛΠΙΣ
Χ549268
23127903724
23/12/1979
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΝΤΟΥΓΙΑ
ΑΓΟΥΡΟΣ
ΕΛΠΙΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΘΕΟΔΩΡΟΣ
Χ549268
23127903724
23/12/1979
104
23128101617
23/12/1981
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
236 ΒΑΡΒΑΚΗ
237 ΙΑΤΡΙΔΗΣ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ
238 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
239 ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ
244
245 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
246 ΒΑΛΛΑΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ
247 Υ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Σ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
23128102011
23/12/1981
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
Ρ647827
ΟΣ
24018003103
24/01/1980
101
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
24028401107
24/02/1984
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
Χ841227
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση.
Σελίδα 16 από 22
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ
Υ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Χ841227
24028401107
24/02/1984
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Σ048121
24058003138
24/05/1980
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
Τ919902
24078502168
27/07/1985
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
Τ919902
24078502168
27/07/1985
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
250 ΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ482251
24078503166
24/07/1985
104
251 ΜΑΚΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ329198
24078901485
24/07/1989
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΜΑΚΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ329198
24078901485
24/07/1989
104
κ163388
24088702295
24/08/1987
101
24097802417
24/09/1978
101
248 ΒΑΣΙΛΟΣ
249 ΧΑΡΙΣΙΟΥ
ΧΑΡΙΣΙΟΥ
252 ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
253
254 ΛΙΟΥΤΣΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σ612484
24098104409
24/09/1981
101
255 ΚΕΜΕΝΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Φ147389
24098603830
24/09/1986
101
256 ΚΑΙΧΑΝΙΔΗΣ
ΓΙΑΝΓΚΟ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΑΙ009170
24128003415
24/12/1980
101
257 ΚΥΠΡΙΖΛΗΣ
258 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΆΑ029412
Χ787841
24128900552
25/9/88
24/12/1989
25/09/1988
101
101
259 ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΣ
ΙΡΙΣ
ΕΛΕΝΗΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙ544304
25028803606
25/02/1988
104, 103
260 ΚΟΦΙΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Χ526159
25028901533
25/02/1989
101
261 ΡΟΒΕΡΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ106727
25048600115
25/04/1986
101
262 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Λ
ΑΙ683081
25078901458
25/07/1989
104
Χ130528
25088603839
25/08/1986
101
263 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση.
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΕΛΛΕΙΨΗ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Σελίδα 17 από 22
264 ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΚΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΆΑ128018
25088703167
25/08/1987
104
265 ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛ
266 ΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΗ581735
25098800680
25/09/1988
101
ΜΑΡΙΝΗΣ
Σ236782
25108300119
25/10/1983
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
267 ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
Χ608807
25108901569
25/10/1989
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
268 ΧΟΝΔΡΕΛΗ
25118102489
25/11/1981
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
269 ΖΟΡΜΠΑΔΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚ159382
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
Σ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙ681239
25129100571
25/12/1991
101, 102
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ,
270 ΝΑΖΑΡΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
26018203948
26/01/1982
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
271 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
26028201486
26/02/1982
102
ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΣΗ
272 ΨΑΡΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
26048603380
26/04/1986
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΨΑΡΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ
Σ617877
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ
ΔΑΣ
ΑΒ498565
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ
ΔΑΣ
ΑΒ498565
26048603380
26/04/1986
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
Σ546655
273 ΜΙΧΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Φ043351
26058501417
26/05/1985
101, 102
274 ΜΠΕΛΕΒΡΑΤΗΣ
Χ672361
26078900391
26/07/1989
101
275 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Σ
ΑΙ689715
26088002634
26/08/1980
101
276 ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
ΑΚ644805
26088100560
26/08/1981
104
277 ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΕ554122
26088501122
26/08/1985
104
278 ΣΑΜΑΝΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Φ431792
26088702209
26/08/1987
101
ΣΑΜΑΝΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Φ431792
26088702209
26/08/1987
104
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΗ522376
26088702944
26/08/1987
101
279 ΑΛΕΞΑΚΗ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση.
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΝΕΡΓΙΑ (ΛΗΓΜΕΝΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ),
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
Σελίδα 18 από 22
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
280 ΣΙΝΑ
ΑΛΜΠΙ
ΝΤΡΙΤΣΙΜ
ΑΚ571866
26089200450
28/08/1992
101
ΣΙΝΑ
ΑΛΜΠΙ
ΝΤΡΙΤΣΙΜ
ΑΚ571866
26089200450
28/08/1992
104
281 ΠΑΝΤΕΛΙΑ
ΧΑΡΙΤΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σ508713
26098202646
26/09/1982
101
282 ΠΡΙΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ175529
26108701561
26/10/1987
101
283 ΚΟΥΚΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΑ035845
26108902110
26/10/1989
101
284 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΟΣ
285 ΚΑΡΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΕΜΕΡΤΖΟΠΟΥΛΟ
286 Υ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΗ501462
ΑΚ150030
26118003966
2701803452
26/11/1980
27/01/1980
101
101
ΑΗ 645921
27018103302
27/01/1981
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
287 ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ316801
27028400235
27/02/1984
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
288 ΑΓΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ
Ζ114341
27028501693
27/02/1985
101
289 ΝΕΡΑΝΤΖΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
Φ116827
27038701028
27/03/1987
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
& ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
290 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
Χ187783
27058801583
27/05/1988
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
291 ΣΑΒΒΑΡΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΑΡΚΟΣ
Σ915579
27068403065
27/06/1984
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.
292 ΓΚΕΚΑ
Σ528676
27068410196
27/06/1981
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
293 ΚΑΛΑΜΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΥΚΑΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΛΗΔΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΒ288408
27098201182
27/09/1982
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
294 ΣΚΛΑΒΑΙΝΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Τ043102
27098401592
27/09/1984
101
295 ΣΤΑΔΙΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ644366
27098900015
27/09/1989
101
296 ΚΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΕ 526104
27108902241
27/10/1989
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΚΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΕ 526104
27108902241
27/10/1989
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση.
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
Σελίδα 19 από 22
297 ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗ
ΒΕΡΓΙΝΙΑ
ΒΙΚΤΩΡ
298 ΣΑΠΕΡΑ
ΣΑΠΕΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
299 ΛΙΑΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ565333
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ565333
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΑΚ051473
ΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΑΔΑΝΑΗ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
300 ΓΙΑΜΠΙΛΗ
301 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
Φ061867
27128500785
27/02/1985
104
2804820
2804820
28/04/1982
28/04/1982
101
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
28048302146
28/04/1983
101
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ,
Χ204953
28058800328
28/05/1988
104
Χ793578
28059000126
28/05/1990
101
Χ793578
28059000126
28/05/1990
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (ΔΟΑΤΑΠ) ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
302 ΠΑΤΣΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΖ624718
28068900332
28/06/1989
101
303 ΣΜΠΟΝΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΆΑ059461
28069000017
28/06/1990
101
304 ΤΣΙΝΑΡΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
Σ167699
28098104798
28/09/1981
101
305 ΧΡΥΣΟΥΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΑ041711
28119002542
28/11/1990
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
,ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΑ041711
28119002542
28/11/1990
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΗ504378
28128102440
28/12/1981
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ955410
29017904045
29/01/1979
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
Σ123662
29047303747
29/04/1973
101, 102
Τ025813
29078101895
29/07/1981
101
29088701361
29/08/1987
101
29098101792
25/09/1981
101
306 ΚΑΡΡΑ
307 ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑ ΦΑΙΔΡΑ
308 ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΓΕΝΗΣ
309 -ΣΠΑΤΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
310 ΕΛΜΑΛΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 311 ΚΟΝΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ542289
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΑΚ670055
ΟΣ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση.
Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΊΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 35 ΕΤΩΝ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
Σελίδα 20 από 22
312 ΣΠΥΡΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
313 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
29098502148
29/09/1985
101
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ976909
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
ΑΚ125339
29099000472
28/09/1990
101
314 ΝΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ115007
29118601094
29/11/1986
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΝΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
29118601094
29/11/1986
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
315 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ115007
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΟΣ
Ρ467561
30038003528
30/03/1980
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
316 ΤΣΑΚΑΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙ050414
30038301211
30/03/1983
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
317 ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΡΚΟΥΛΗΣ
ΑΗ 076034
30048105271
30/04/1981
101
318 ΚΑΡΑΠΑΣΙΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ604573
3005892229
30/05/1989
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
319 ΤΣΙΝΤΩΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ρ495792
30067902624
30/06/1979
101
320 ΤΖΩΡΤΣΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τ003548
30068303996
30/06/1983
101
Τ003548
30068303996
30/06/1983
104
321 ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΙ610790
30068700712
30/06/1987
101
322 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
Χ672326
30069002647
30/06/1990
104
323 ΚΑΡΑΜΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ965381
30078603682
30/07/1986
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΛΛΕΙΨΗ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
324 ΠΕΓΙΟΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΗ043968
30098202853
30/09/1982
101
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΝΕΡΓΙΑ (ΛΗΓΜΕΝΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ),
325 ΔΙΠΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
Σ685961
30098302380
30/09/1983
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
326 PAPAJANI
JORGO
SOFOKLIS
BA9310372
30118301030
30/11/1983
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
PAPAJANI
JORGO
SOFOKLIS
BA9310372
30118301030
30/11/1983
104
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΤΖΩΡΤΣΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση.
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
Σελίδα 21 από 22
ΚΟΛΩΝΙΑΤΗΣ327 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΛΟΥΚΑΚΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΗ648530
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ
30118303616
30/11/1983
101
30241900
01/01/1992
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΕΛΛΕΙΨΗ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
328 ΣΚΟΥΦΗΣ
ΝΤΟΥΚΑ329 ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΥ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Σ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΑΓΔΑΛΗΝ
Η
ΙΩΑΝΝΗΣ
Τ134899
31018402177
31/01/1984
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΑΒ097161
31019001127
31/01/1990
104
330 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΙ528597
31019202238
31/01/1992
101
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,ΕΛΛΕΙΨΗ
ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΙ528597
31019202238
31/01/1992
104
331 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚ050431
31088404194
31/08/1984
101
332 ΒΛΑΣΤΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΕ624675
31128201436
31/12/1982
104
333 ΣΥΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
79098300924
19/09/1983
101
Τ008869
(*) Για να δείτε σε ποιές θέσεις αντιστοιχούν οι αναγραφόμενοι κωδικοί θέσεων, ανατρέξτε στην οικεία Ανακοίνωση.
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΕΛΛΕΙΨΗ
ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ,
Σελίδα 22 από 22