close

Enter

Log in using OpenID

C`I GENERA Dnevni re d:

embedDownload
C'I
GENERA
Na temelju olanka 277. si. 2. Zakona o trgovaakim druStvima, Uprava druStva GENERA d.d., Kalinovica, Svetonedeljska 2,
MBS0303695l9jenasjedniciodrzanojdanal0.4.20l5.usvojilaodlukudasesazove
REDOVNA GLAVNA SKUPSTINA
druitva GENERA d.d.
I
Glavna skupstina drustva GENERA d-d. (u nastavku GENERA ili Drustvo) odr:at de se dana 28. svibnja 2015. godine s
poeetkom u 11.00 sati u sjedistu drustva GENERA d.d., u Kalinovici (Grad Sveta Nedelja), Svetonedeljska 2.
Za Glavnu skupstinu utvrduje se sljededi
:
Dnevni re d:
1. Utvrdivanje broja prisutnih iza6tupanih dionieara, utvrtlivanje kvoruma
2. Godisnja financijska izv)eaea za 2014. godinu i konsolidirana godisnja financijska izvjes6a za 2014. godinu, Godisnje
3.
45.
6.
7.
8.
9-
izvjesee ljprave Drustva o stanju Drustva u 2014. godini ikonsolidirano izvjes6e Uprave Drustva za 2014. godinu te
lzvje66e Nadzornog odbora Drustua o obavljenom nadzoru nad vodenjem poslova Drustva u 2014. godini
Donosenje odluke o upotrebi dobitiza 2014. godinu
Dono6enje odluke o davanju razrjesnice alanovima Uprave Drustva
Dono6enje odluke o davanju razrjesnice alanovima Nadzornog odbora Dru6tva
Dono6enje odluke o izboru 6lanova Nadzomog odbora Drustva
Donosenje odluke o suglasnosti Upravi Drustva za stjecanje vlastitih dionica Drustva
Donosenje odluke o izboru revizora za 2015. godinu
Donosenje odluke o dopuni prcdmeta poslovanja te o izmjeni i dopuni Statuta Druitva
t.
lJprava DruSfua i Nadzorni odbor Drustva, a pod todkom 6. i 7. samo Nadzorni odbof Druitva, predlazu donosenje sljededih
odlukal
Todka 2. dnevnog reda:
P maju se na znanje Godisnja financijska izvjeSda za 2014. godinu i konsolidirana godisnja financijska izvjesda za 2014.
godinu, GodiSnje izvjesce Uprave Drustva o stanju DfuStva u 2014. godini i konsolidirano izvjesde Uprave Drustva za 20 i4.
godin! te lzvje66e Nadzornog odboE Drustva o obavljenom nadzoru nad vodenjem poslova Drustva u 2014. godini.
Todka 3. dnevnog reda:
Neto dobit Daustva iz poslovanja u 2014. godini iznosi 11.366.765,28 kuna. Donosi se odluka da se dio ostvarcne dobiti
Drustva iz poslovanja u 2014. godini u iznosu od 10.392.679,34 kune koristi za pok.i6e prenesenog gubitka iz proteklog
razdoblja, a dio dobiti u iznosu 48.704,30 kuna za fofmiranje zakonskih rezervi Dru5tva. Ostatak dobiii Drustva u iznosu
925.381,64 kn nakon pokri6a prenesenih gubitaka iformiranja zakonskih rezerui prenosi se u zadEanu dobit.
Toeka 4. dnevnog reda:
Daje se odobfenje za rad (razrjesnica) dlanovima Uprave Dru6tua za vodenje poslova Drustua u 2014- poslovnoj godini.
Todka 5. dnevnog reda:
Daje se odobrenje za rad (razrjesnica) 6lanovima Nadzomog odbora DruSiva za nadzor vodenja poslova Drustva u 2014.
poslovnojgodini.
Todka 6. dnevnog reda:
Utvrduje se da dosada6njim dlanovima Nadzornog odbora,
Vedrisu s danom 29.7.2015. prestaje mandat.
ito
lvanu [,,lajdaku, Franji Gregurieu, N4arcelu lvlajsecu iMladenu
Clanovima Nadzornog odboE za novo mandatna @zdab\e od 29.7.2015. do 29.7.20'16. izabiru se:
lvan l4ajdak iz Zagreba, Hercegovadka 109, datum rcdenja: 19.1.1942., broj osobne iskaznice: 14912965 izdana po PU
Zagrcbadka, OIB 07420022455, zanimanjer doktof veterinarske medicine. Gospodin lvan Majdak zamjenik je predsjednika
Nadzomog odbora drusfua Banka kovanica d-d., dlan Nadzornog odbora druStva Koka d.d. idlan Nadzornog odbora drusfua
Agroproteinka d-d.
O
GENERA
Franjo Gregurio iz Zagreba, Petretidev trg 2a, datum rotlenja: 12.10.1939., bfoj osobne iskaznice: 102500617 izdana po PU
Zagreb, OIB 68362879915, zanimanje: doktor kemijske tehnologije. Gospodin Franjo Gfegurii dlan je Nadzomog odbora
druStva ELKA d.o.o.
Marcel Majsec iz Krapinskih toplica, Antuna I\Iihanovi6a 10, datum rodenjai 29.10.1943., broj osobne iskaznice: 101155865
izdana po PU Zabok, OIB 29290094255, zanimanje: specijalist inteme medicine - kafdiolog. Gospodin l\4arcel l\4ajsec dlan je
Upravnog vijeea bolnice Magdalena.
f(g Kralja Tomislava 8, datum rodenjai 29.12.1950., broj osobne iskaznice: 14903508 izdana po
PU Zagreb, OIB 28394210545 zanimanje: ekonomski struinjak isveudiliSni profesor. cospodin l\4laden Vedris elan je
Nadzornog odbora drustva Banka kovanica d.d.
ftrladen VedriB iz Zagteba,
Todka 7. dnevnog reda:
Daje se ovlast lJptavi Dru6tva da za 'aarn Drustva stjeae dionice Dfu6tva (tfezorske dionice) na koje otpada najvise 10%
(deset posto) temeljnog kapitala Drustua po cijeni koja po dionici ne prelazi viae od 20% prosje6ne tr:isne cijene za dionicu, u
tijeku pet radnih dana koji neposredno prethode datumu kupnle ine po cijeni 20% manjoj od prosjedno najnize trgovane
cijene u prethodnih 5 trgovinskih dana. Uprava Drustva duZna je
stjecanju vlastitih dionica voditi raeuna o odrcdbama
alanka 222.a st.2. i blanka 233.st 2. i 4. Zakona o trgovadkim druStvima. Ova ovlast vrijedi 5 godina od dana odrravanja
Glavne skupstine na kojojje donesena odluka o davanju ovlasti za stjecanje vlastitih dionica.
p
Todka 8. dnevnog reda:
Za revizora DruStva za poslovnu godinu 2015. izabire se KPMG Crcatia d.o.o., Zagreb, Eurotower, lvana Luiida 2al17.
Todka 9. dnevnog recla:
a)
Dopunjuje se predmet poslovanja Drustva novom djelatnosii koja glasii
b)
Dopunjuje se alanak
farmakovigilancije"
'djelatnost
farmakovigilancije"
4. Statuta na naain da se iza rije6i ,,Sportska rekfeacija" dodaje sljede6i tekst
'djelatnost
tv.
Sukladno dlanku 279. Zakona o trgovadkim Dru6tvima, svi dionidari koji s! ev:dentirani kao dionidari Drustua u depozitoriju
Sredi5njeg klirinskog depozitamog druatva najkasnije dvadeset ijedan dan prije odrzavanja Glavne skupstine Drustva i koji
unaprijed, najkasnije Sest dana pfije odrzavanja Glavne skupstine, prijave svoje sudjelovanje preporu6enim pismom ili u
sjediStu Druitva, mogu sudjelovati na Glavnoj skupstini Druitva. U navedeni rok ne ura6unava se dan odr:avanja Glavne
skupStine, odnosno dan prispijeda prijave Drustvu.
Dioniaare na Glavnoj skupstini mogu zastupati punomoinici na temelju valjane pisane punomo6i izdane od dionidara, a ako je
dionidar pravna osoba, osoba ovlastena za zastupanje pravne osobe.
Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupstini.
lvlaterijali za Glavnu skupitinu mogu se pfegledati u sjedistu Drustva ito od objave ove odluke
Republike Hrvatske do odrzavanja Glavne skupstine Dru6tva od 9.00 do 13.00 saii.
u Narodnim
Novinama
vt.
Ako se Glavna skupstina ne bi mogla odrzati zbog nepostojanja kvoruma odrealenog Statutom Druitva, nova Glavna
skup6tina odrZai 6e se na istome mjestu 17. rljna 2015. godine, s podetkom u 11.00 sati.
C) oeHena
vfl.
Upute o pravima dionidara:
Dionidari koji su imatelji dionica koje eine dvadeseti dio temeljnog kapitala mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na
dnevni red skupStine i to objavi na nadin propisan alankom 278. Zakona o trgovadkim drustvima kojizahtjev nora biti primljen
u Drustvu najmanje 30 dana prije dana odrzavanja skupstine u koji fok se ne raduna dan ptispijeca zahtjeva Drustuu.
Dionidari imaju pravo dostaviti protup jedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava odnosno Nadzorni odbor po todkama
dnevnog reda ako dioniaar najmanje 14 dana prije dana odrzavanja Glavne skupstine dostavi Drustvu na adresu iz ovog
poziva taj protuprijedlog, pri demu se dan prispijeea tog protuprijedloga ne uradunava u taj rok. U protuprijedlogu mora biti
navedeno ime i prezime dionidara te mora biti obrazloten sukladno dlanku 282. Zakona o trgovaekim druStvima. Ako dionidar
ne koristi ovo pravo to nema za posljedicu gubiiak prava na stavljanje protupfijedloga na Glavnoj skupstini. Dioniaad imaju
pfavo na isti nadin dostaviti prijedlog o izboru dlanova Nadzornog odbora ilio imenovanju revtzora.
Dionidari imaju pravo zatraziti na Glavnoj skupstini obavjestenja o poslovima drustva ako je to potrebno za prosudbu pitanja
koja su na dnevnom redu sukladno blanku 287. Zakona o trgovadkim dfustvima.
Na internetskoj stranici DruStva www.genefa.hr dostupni su:
- poziv za Glavn! skupstinu i objaSnjenje o predlo:enim odlukama dnevnog reda,
- ukupan broj dionica i prava glasa u vdjeme donosenja odluke o sazivanju skupstine,
- materiializa Glavnu skuostinu.
v
t.
Upute za sudjelovanje u radu Glavne skupstine:
Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupstina mora sadrzavati:
ime i prezime, OlB, prebivaliite i adresu dioni6ara fizidke osobe,
tvrtku, OlB, sjediste i adresu dionidara pravne osobe,
ukupan broj dionica.
-
Dioni6ari pravne osobe u p vitku prljave duzni su dostaviti izvod iz sudskog ili drugog regisira u kojije upisana pravna osoba
ne stariji od 30 dana iz kojeg 6e biti vidljiva ovlast za zastupanje potpisnika prijave.
Ako prijavu podnosipLnomodn;k dionida.a pr;java mora sadrzavatr:
ime i prezime, OlB, prebivaliste i adresu punomoenika fizidke osobe,
ivrtku, OlB, sjediite i adresu punomoenika pravne osobe,
-
ukupan broj dionica svih zastupanih dioni6ara.
U privitku prijave koju podnosi punomoanik treba dostaviti popis zastupanih dioniaara, pojedinadnu punomoc svakog
d'oni6a€, a ako je dionidar pravna osoba i izvod iz sudskog iii drLrgog registra u kojije upisana pravna osoba ne stariji od 30
dana iz kojeg ee biti vidljiva ovlast za zastupanje potpisnika punomo6i.
Punomoe za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupslini mora sadrzavatii
-
-
podatke o opunomoditelju (ime i prezime, OlB, prebivaliste i adresa za fiziake osobe, tvrtka, OlB, sjediSte i adresa za
Dravne osooet.
podatke o punomo6niku (ime i prezime, OlB, prebivaliste iadresa za fizidke osobe, tvrtka, OlB, sjediste i adrcsa za
pravne osobe),
ovlast za podnosenje p jave i/iliglasovanje na Glavnoj skup6iini,
vlastorueni potpis opunomoCitelja odnosno zakonskog zastupnika akoje opunom06itelj pravna osoba.
Na internet stranici Drusfua www.genera.hr dostupni su:
- obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupstini Drustva,
- obrazac punomo6iza prijavu i/iliglasovanje na Glavnoj skupsiini Drustua.
C) GENERA
Prijava za sudjelovanje na Glavnojskupstin
jeziku treba im biti priloZen prijevod ovjeren
pL
Za maloljetne osobe i poslovno nesposobne
koji prijavi mora prilo:iti i izvornik ili presliku
Pozivaju se dionieari i/ili njihovi punomodni
kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom
sudskog tumaea-
j
iaeno poslovno sposobne prijavu podnosi i
koje proizlazi njegov status zakonskog zastup
na dan oddania Glavne skuDstine dodu
iku, a ako su na stranom
zakonski zastupnik
sat vremena p je
zakazanog podetka rada Glavne skupstine
obne registracije sudionika i izrade popisa
Prilikom registradje dionidari i/ili njihovi pun
(osobna iskaznica ili putovnica) te za u
nje s
zastupnika pravne osobe (punomo6 za zastu ranje
moraju se legitimirati valjanim dokum
za utvrdivanjo identiteta
ifua punomo6nika dionidara, kao iza utvn
nje svojstua zakonskog
Glavnoj skupstini, izvod iz sudskog registra
dionicare pGvne osobe
prijavu za sudjelovanje u radu Glavne skupsti ).
ne starijiod 30 dana ako ti dokumenti nisu
NERA d.d.
Smetisko, p
nik u
ehnica U
GENERAd,d.
1
Glavne skupstine.
C) GENERA
OBRAZLOZENJE PRIJEDLOGA ODLUKA GLAVNE SKUPSTINE ZAKAZANE zA DAN 28.5.2015.
Za dan 28. svibnja 2015. zakazano )e oddavarje Giavne skupatine druStva GENERA d.d. te je utvrtlen sljede6i dnevni redi
'L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
L
Utvrdivanje broja pfisutnih izastupanih dionidara, utvrdivanje kvoruma
Godisnja financijska izvjeiaa za 2014. godinu i konsolidi€na godisnja financijska izvjesea za 2014. godinu, codisnje
izvjeSce Uprave Drustva o stanju Drustva u 2014. godini i konsolidirano izvjesce Uprave Drusiva za 2014. godinu te
lzvjes6e Nadzornog odbo|a Dru6tva o obavljenom nadzoru nad votlenjem poslova Drustva u 2014. godini
Donosenje odluke o upotfebi dobiti za 2014. godinu
DonoSenje odluke o davanju €zdesnice 6lanovlma Uprave Drusfua
Donosenje odluke o davanju razrjesnice clanov ma Nadzornog odbora Druitva
DonoSenje odluke o izboru dlanova Nadzornog odbora DruStva
Donoienje odluke o suglasnosti Upravi Druitva za stjecanje vlastitih dionica Drustva
Donosenje odluke o izboru revizora za 2015. godinu
Donoienje odluka o dopuni Statuta DruStva
Sukladno obvezi propisanoj dankom 277. Zakona o kgovackim dfustvima Upfava Dru6tva sazvala je clavnu skupstinu radi
podnosenja Giavnoj skupstini Godisnjih financijskih izvjesca Drustua ikonsolidiranih financijskih izvjesda za poslovnu 2014.
godinu, izvjesda o stanju Druatva i konsolidiranog izujea'a za 2014. godinu te izvjesca Nadzornog odbora o obavljenom
nadzoru nad voalenjem poslova DruStva u 2014. godini.
Stoga ee pod todkama 2. dnevnog reda Glavna skupstina Drustva primiti na znanje GodiSnja financijska izvjesda za 2014.
godinu i konsolidirana godisnja financijska izvje56a za 2014. godinu, Godisnje izvje66e Uprave Drustva o stanju Dfustva u
2014. godinite lzvjesde Nadzornog odbora Drustva o obavljenom nadzoru nad voalenjem poslova Drustva Lr 2014. godini.
Pod todkom 3- dnevnog reda predloZeno je donosenje odluke kojom se dio ostvarene dobiti DruStva iz poslovanja u 2014.
godini u iznosu od 10.392.679,34 kune koristi za pokri6e p.enesenog gubitka iz proteklog €zdoblja, a dio dobiti u iznosu
48.704,30 kuna za formiranje zakonskih rezervi Drustva. Ostatak dobiti Drustva iznosu 925.381,64 kn nakon pokrida
prenesenih gubitaka i formiranja zakonskih rezervi prenosi se u zadrzanu dobit.
!
Pod todkama 4. i 5. dnevnog reda predlozeno je donosenje odluka o davanju odobrenja dlanovima Uprave i Nadzornog
odbora za Gd u prethodnoj poslovnoj godini dime se ispunjava zakonska obveza propisana dlankom 276. Zakona o
trgovadkim druStvima
Pod todkom 6. dnevnog reda, a bududi da postojedim izabranim 6lanovima Nadzofnog odbora mandat prestaje na dan
29.7.2014. predlozeno je donoSenje odluke o reizboru postoje6ih 6lanova Nadzornog odbora za naredno mandatno razdoblje
za koje se smatra da 6e strudno i savjesno obnasatitu duznost u narednom mandatu.
Pod todkom 7. dnevnog reda, a budu6i da le ovlast Upravi Dru5tua da stjede vlastite dionica bila dana od ukom Skupstine od
29.6.2010. na razdoblje od pet godina, p.edlo:eno je ponovno donosenje ove odluke o davanlu te ovlasti u istom razdoblju od
5 godina, predvidenom 6lankom 233. st. 1. Zakona o hgovadkim Drustvima.
Pod todkom 8. dnevnog reda predlozeno je donosenje odluke o izboru revizora za sljededu poslovnu godinu, a predlozeno je
ugledno revizorsko drustvo KPI\4G Croatia d.o.o., Zagreb, Eurotower, lvana Luaiea 2a117.
Pod todkom 9. dnevnog reda predlozeno je da se u pfedmet poslovanja doda djelatnost ,,Farmakovigilancija" te da da se uz
postojeee djelatnosti koje Dnratvo obavlja upise j navedena nova djelatnosti. Kao ida se u vezi s tom izmjenom izmjeni i
dopLrni odgovaraju6a odredba statlrta Drustva.
CJ
GENERA
GLAVNA SKUPSTINA GENERE d.d,
Prijava za sudielovanje na Glavnoj skupstini
(IME I PREZIME ODNOSNO TVRTKA DIONICARA/ PUNOMOCNIKA)
(OIB DIONICARA / PUNOMOCNIKA)
(PREB|VAL|STE / SJEDTSTE
I
ADRESA DtONtCARA / pUNOI,IOCNtKA)
uNoMoCNtK zAsruPA)
Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj sk!pStini drustva GENERA d.d., Kalinovica (Grad Sveta Nedelja), Svetonedeljska
2, koja 6e se odrzati 28. svibnja 2015. godine, s pobetkom u 11.00 sati u sjedistu drustva GENERA d.d., u Kalinovici (Grad
Sveta Nedelja), Svetonedeljska 2.
Upoznava sam sa cinjenicom da eu imati pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupstinisamo ako sam, osim predaje ove
prijave, evidentiran/a kao dionidar u depozito.iju Sredisnjeg klirinskog depozitarnog drustva na dan 8. svibnja 2015. godine.
Potpis dionidara / punomo6nika
Datum
NAPOIVlENE:
1. Ako prijavu podnosi dioniear pravna osoba uz prijavu je duzan dostaviti i izvod iz sudskog registra ne stariji od 30 dana iz
kojeg 6e biti vidljiva ovlast potpisnika prijave za zastupanje pravne osobe;
2. Ako prijavu u ime dionieara podnosi punomodnik uz ptjavu je potrebno priloziti punomoc izdanu od strane dionidara za
podnose.je prijave, a ako je opunomoditelj p€vna osoba i izvod iz sudskog rcgistra opunomocitelja ne stariji od 30 dana iz
kojeg ee bitividljiva ovlast potpisnika punomo6iza zastupanje pravne osobe;
3. Ako punomocnik podnosi prijavu za vise dionidara uz p{avu je potrebno priloziti popis dionidara u eije se ime prijava
podnosi i punomoc za podnosenje prijave izdanu od svakog dionidara, a ako je opunomo6itelj pravna osoba i izvode iz
sudskog registfa za svakog opunomo6itelja ne starije od 30 dana iz kojih 6e biti vidljiva ovlast potpisnika punomoci za
zastupanje pravne osobe;
4. Prijava mora biti predana u sjediStu Dnistva, Kalinovica (Grad Sveta Nedelja), Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok,
najkasnije do 22.svibnja 2015. godine.
C)
eeNEna
puNoMoc zA SUDJELoVANJE I cLASoVANJE NA sKupS]|Nl
lme i prezime dionidara / tvrtka dioni6ara:
otB:
PrebivaliSte / slediSte iadresa:
Broitelefona i kontakl osoba
Ukupan brojdionica:
3r,!i,1":tL?3Jr?,ii:
pa:ljivo prc6itajte ni:e navedena pojasnjenja i upute o popunjavanju ovog obrasca punomodi i obavijest o
Ovime ovlaSCujem:
(rme, pfezrme, OlB, prebivaliSte i adresa odnosno tvrtka, OlB, sjediste i adresa punomo6nika )
kao svog/naseg punomodnika. da u mojehase tme iza moj/4ag €cLn
- sudjejuje u'adu Glavne skupstine drLstva GENERE d.d kotaceseodlzati dana 28. svibnia 2015. q. te da glasuje o svim
odlukama ko.e se na toj Glavnoj skLpsiini donose temeljem dionica kojih sam tmatelj. Ovi prrnom66 vrijedi i za rezervnu
sjednicu Glavne skupstine ako se skupstina zakazana za dan 28. svibnla2O15. nehi odt2ala
Potpis
Datum
Upute i poja6njenja za popunjavanje obrasca punomod!:
1. Ako :elite opunomoditi tredu osobu za sudjelovanje i glasovanje na skupstini na za to predvidenu crtu ditko upisite
podatke o osobi koju zelite opunomociti. Punomodnik ne mora biti dioniaar cENERE d.d.
Akoje dioni6ar pravna osoba, obrazac punomodi mora biti ovjefen njezinim uobidajenim peaatom i potpisan od strane
ovlastene osobe, a uz punomo6 treba priloziti izvod iz sudskog registra opunomoditelja ne starijiod 30 dana iz kojeg
6e bitividljiva ovlast za zastupanje potpisnika.
U sludaju vise ovlastenika na dionici/ama, punomo6 moZe potpisatizajedniekizastupnik.
Punomo6 za sudjelovanje u radu skupstine i glasovanje treba se prcdati prilikom registracije sudionika na dan
oddanja Glavne skup6tine, ako nije dostavljena uz prijavu sudjelovanja.
2.
3.
4.
PUNoMoc zA PoDNoSENJE PRUAVE
lme i p.ezime dioniaara / tvrtka dloniaara:
otB:
PfebivaliSte / sjediste iadresa:
Broj telefona i kontakt osobai_
Ukupan broj dionjca:
Ei!""fftjlli3yfrli:
*rliivo
prodit4te
ni:e
navedena pojasnjenia i upute o popunjavanju ovos obrasca punomoci iobavijest o
Ovime ovlaS6ujem:
(rme, pfeztme,
olB, prebivaliste i adresa odnosno tvrtka, OlB, sjediite i adresa punomo6nika
)
kao svog/naseg punomodnika, da u moje/nase ime i za moj/nai raaun:
-
podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupstini dru6tva GENERE d.d., koja 6e se odr2ati dana 28. svibnja 20'15.
godrne.
Potpis
Datum
Upute i pojasnjenja za popunjavanje ob.asca punomo6i:
1.
2.
3.
4.
Ako Zelite opunomo6iti i|e6u osobu za podnosenie prijave za sudjelovanje na glavnoj skupstini GENERE d.d. na za
to predvidienu crtu ditko upiSite podatke o osobi kolu:elite opunomoditi. Punomoenik ne mora biti dionidar GENERE
o.0.
Ako je dionidaf pravna osoba, obrazac punomodi mora biti ovjeren njezinim uobieajenim pedatom i potpisan od strane
ovlastene osobe, a uz punomoc ireba pfiloziti izvod iz sudskog regist|a opunomoeitelja ne stariji od 30 dana iz kojeg
Ce biti vidljiva ovlast za zastupanje potpisnika.
lJ slu6aju vise ovlaiienika na dionici/ama, punomod moze potpisatizajedniekjzastupnik.
Punomoa za ptijavu za sudjelovan.e na Glavnoj skupslinr mora biti predana uz ptiavu za sudjelovanje u sjediste
DruSWa. Svetonedeljs(a 2 Kal;novica tGrad Svdia Nedeja'.10436 R;kov Potok. Replrblika HNdtska do 22. avibnja
2015.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
2 297 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content