επαγγελματα ( απο το ονειρο στο στοχο )

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Επάγγελµα- Από το όνειρο στην πραγµατοποίηση του στόχου»
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ:
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ 10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΟΣ
1
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Η µελέτη και η ερµηνεία της ανθρώπινης συµπεριφοράς αποτελούν το αντικείµενο
της
εργασίας
του
ψυχολόγου.
Η
δοµή
της
προσωπικότητας του ανθρώπου, οι συναισθηµατικές
και διανοητικές διαταραχές του, η ατοµική και
κοινωνική του ένταξη είναι τα στοιχεία που οφείλει
να διαγνώσει, να ερευνήσει και να µελετήσει ο
ψυχολόγος, ερµηνεύοντας τις ιδιαίτερες γνωστικές,
συναισθηµατικές,
κοινωνικές
συµπεριφορές
και
διαταραχές του ασθενούς. Τα συµπεράσµατα της διάγνωσης θα τον βοηθήσουν να προτείνει
τις κατάλληλες µεθόδους και τεχνικές, καθώς και την ψυχοθεραπευτική αγωγή που θα
ακολουθήσει ο ασθενής.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι συνθήκες εργασίας του ψυχολόγου ποικίλλουν ανάλογα µε τον τοµέα που θα
επιλέξει να ειδικευτεί. Η ηλικία του ασθενούς, το είδος του περιστατικού, η µεθοδολογία της
συµβουλευτικής παρέµβασης, ο χώρος που ασκεί τις
επαγγελµατικές του δραστηριότητες, είναι καθοριστικοί
παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας. Ειδικές
περιπτώσεις ασθενών µε σύνθετο ψυχισµό και απρόβλεπτες
αντιδράσεις µπορεί να επηρεάσουν και τον ίδιο, κάνοντας πιο
περίπλοκη την εργασία του.
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Η
συναισθηµατική
επαφή,
η
κατανόηση
και
η
ευαισθησία είναι απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να έχει ο
ψυχολόγος. Η ικανότητα δηµιουργίας καλών διαπροσωπικών
σχέσεων και κλίµατος εµπιστοσύνης, η ψυχική ισορροπία, η
ψυχραιµία, η ευγένεια, η έντονη προσωπικότητα και η τήρηση
του ιατρικού απορρήτου αποτελούν από τα πιο βασικά
προσόντα του.
2
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Σπουδές Ψυχολογίας µπορούν να γίνουν στα
Τµήµατα Ψυχολογίας του Παντείου
Πανεπιστηµίου
Κρήτης
και
Πανεπιστηµίου, του
του
Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Η φοίτηση διαρκεί οχτώ
εξάµηνα. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων, ο φοιτητής
πρέπει να πραγµατοποιήσει πρακτική άσκηση σε ιδρύµατα
και φορείς εφαρµοσµένης ψυχολογίας.
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ:
•
ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ
•
∆ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΤΗΤΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Αντικείµενό του η µελέτη και καταγραφή των
χαρακτηριστικών της κοινωνικά δυσλειτουργικής συµπεριφοράς των ατόµων που
έχουν ελαττωµένο ενδιαφέρον για τις πραγµατικές καταστάσεις και προτιµούν τη
διαφυγή από την πραγµατικότητα.
•
ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
•
ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
•
ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ
•
ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του ψυχολόγου κατοχυρώνονται νοµοθετικά από το
Ν.991/1979.
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μπορεί να εργαστεί τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Στο δηµόσιο
τοµέα, οι ψυχολόγοι προσλαµβάνονται µετά από σχετική προκήρυξη, ενώ στον ιδιωτικό
θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελµατίες. Οι επαγγελµατικοί του κλάδοι εκτιµάται ότι θα
µετεξελιχθούν σηµαντικά µε την πάροδο του χρόνου, καθώς αυτό αποδίδεται στα
αυξανόµενα ψυχοκοινωνικά, οικονοµικά αδιέξοδα της σύγχρονης εποχής και ειδικότερα στη
3
διεύρυνση του κοινωνικού αποκλεισµού, της ανεργίας, των ναρκωτικών, των προβληµάτων
από διαλυµένες οικογένειες.
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
• Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
• Πάντειο Πανεπιστήµιο
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
• Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ρέθυµνο)
4
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Περιγραφή επαγγέλµατος
Ο πολίτικος µηχανικός ασχολείται κυρίως µε την κατασκευή δηµοσίων και ιδιωτικών έργων,
θα πρέπει να κάνει και τεχνικές µελέτες, δηλαδή να µελετά και να σχεδιάζει τα διάφορα
τεχνικά έργα, έτσι ώστε να προβλέψει τυχόν προβλήµατα που µπορούν να προκύψουν στην
πορεία κατασκευή τους. Πρέπει να λαµβάνει υπόψη του κανονισµούς και την νοµοθεσία που
ισχύει και να επεξεργάζεται τα απαραίτητα για την µελέτη στοιχειά όπως στατικά
τοπογραφικά, γεωτεχνικά, πολεοδοµικά και κυκλοφοριακά.
Γενικότερα έχει όλο το συντονισµό κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός έργου. Αυτό
σηµαίνει ότι θα πρέπει να αντιµετωπίζει µε υπευθυνότητα όλα τα προβλήµατα που µπορούν
να προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών. Το φάσµα των δραστηριοτήτων του πολιτικού
µηχανικού είναι µεγάλο και εκτείνεται από την κατασκευή απλών κτηρίων µέχρι τη µελέτη
υπερµεγεθών κατασκευών, τη χωροταξία περιοχών µέσω της δηµιουργίας σωστών
πολεοδοµικών προγραµµάτων, την περιβαλλοντική µελέτη, τη συντήρηση παλαιών έργων
κτλ. Σαν επιστήµη χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες, όπως την εδαφοµηχανική, τη στατική,
την υδραυλική κ.α. Ο επιστήµονας που ασχολείται µε την µελέτη και κατασκευή έργων που
ως στόχο έχουν την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και των κοινωνιών.
Συνθήκες εργασίας
Ο πολίτικος µηχανικός είναι υποχρεωµένος κατά τη διάρκεια κατασκευής ενός έργου να
βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να επιβλέπει τις εργασίες µε υπευθυνότητα και
προσοχή. Η ευθύνη που έχει είναι µεγάλη, τόσο για την ποιότητα όσο κ για την ασφάλεια και
την οικονοµική διαχείριση των έργων.
Ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και ικανότητες
Η αντίληψη και η λειτουργικότητα του χώρου, η σχεδιαστική ικανότητα, η πλήρης
επιστηµονική κατάρτιση αλλά και η καλή γνώση όλων των υλικών που πρόκειται να
χρησιµοποιήσει είναι απαραίτητα προσόντα για τον πολιτικό µηχανικό. Πρέπει να είναι
οργανωτικός, µεθοδικός και κυρίως συνεπής και υπεύθυνος. Η συνεχής επιµόρφωση του
πάνω σε νέα υλικά και τεχνικές θεωρείται απαραίτητη.
Σπουδές
Σπουδές µπορούν να γίνουν στο εθνικό Μετσόβιο πολυτεχνείο, στις πολυτεχνικές σχολές των
πανεπιστήµιων θες/νίκης, Πάτρας, Θράκης, Θεσσαλίας. Η διάρκεια σπουδών είναι δέκα
εξάµηνα (πέντε έτη). Υπάρχουν οι παρακάτω τοµείς που µπορεί να επιλέξει ένας φοιτητής. Οι
πτυχιούχοι µπορούν να κάνουν µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα η στο εξωτερικό.
Επαγγελµατικά δικαιώµατα
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του πολίτικου µηχανικού προβλέπονται από τους εξής νοµούς:
Ν.4663/1930 Ν.6422/1934, άρθρο 3 Β.∆ 17-3-1950, κεφ. 1, αρθρο2 Εγγραφα ΥΠΕΧΩ∆Ε αρ.
πρωτ. 33852/622/6-12-1979 και 36871/10-12-1979 Π∆472/1985
5
Τοµείς απασχόλησης και προοπτικές αγοράς εργασίας
Ο πολίτικος µηχανικός µπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας µε δικό του γραφείο
εκπόνησης µελετών (οικοδοµικές άδειες), ως δηµόσιος υπάλληλος στα σχετικά µε την
ειδικότητα του υπουργεία (ΥΠΕΧΩ∆Ε), σε οργανισµούς, τράπεζες, νοµαρχίες, στην τοπική
αυτοδιοίκηση , ως ιδιωτικός υπάλληλος σε τεχνικές εταιρίες, ως καθηγητής στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αφού φοιτήσει σε παιδαγωγική σχολή.
Πολιτικός μηχανικός διοίκησης
υποδομών και μεταφορών.
συστημάτων
κατασκευών,
Περιγραφή επαγγέλματος
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η έρευνα, σχεδιασμός και υλοποίηση μελετών για
διάφορες κατασκευές, έργα υποδομής και συστήματα μεταφορών. Ακόμη, ασχολείται με την
μελέτη, την επισκευή και την συντήρηση κατασκευών από σκυρόδεμα, καθώς και η αντιμετώπιση
διαχειριστικών θεμάτων στη διαδικασία της κατασκευής.
Συνθήκες εργασίας
Εργάζεται τόσο σε γραφείο, όπου εκπονεί τεχνικές μελέτες, όσο και στην ύπαιθρο όπου συλλέγει
στοιχεία για τις έρευνες του και επιβλέπει την πορεία των έργων του που έχει σχεδιάσει.
6
Τομείς απασχόλησης και προοπτικές αγοράς εργασίας
Εργάζεται ως υπάλληλος σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς ,σε εταιρίες που διαθέτουν
προϊόντα, χρησιμοποιούν συστήματα πληροφορικής και τέλος μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής
πληροφορικής στην δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και ως ελεύθερος
επαγγελματίας.
7
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Περιγραφή επαγγέλµατος
Η µελέτη ο σχεδιασµός και η επίβλεψη της κατασκευής και της συντήρησης των δοµικών
έργων είναι το αντικείµενο των επαγγελµατικών του δραστηριοτήτων. Έχει πολλά κοινά
στοιχεία στην δουλειά του µε τον Πολιτικό Μηχανικό και τον Αρχιτέκτονα, µε τους οποίους
συνεργάζεται και ακολουθεί τις οδηγίες τους, προκειµένου να ολοκληρώσει το έργο του.
Συνθήκες εργασίας
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου όπου µελετά και σχεδιάζει το έργο που έχει αναλάβει όταν
όµως επιβλέπει την κατασκευή η την συντήρηση ενός έργου εργάζεται στην ύπαιθρο.
Ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και ικανότητες
Πρέπει να είναι υπεύθυνος, οργανωτικός, παρατηρητικός, συνεργάσιµος µε καλές γνώσεις
στα µαθηµατικά και να διαθέτει καλή σωµατική υγεία.
Σπουδές
Σπουδές µπορούν να γίνουν στη Σχολή Τεχνολογικών εφαρµογών ΑΤΕΙ Πειραιά, Ηρακλείου,
Σερρών, στην οποία η διάρκεια σπουδών είναι εφτά εξάµηνα. Επίσης και στην ΑΣΠΑΙΤΕ στο
τµήµα εκπαιδευτικών πολιτικών δοµικών έργων. Σπουδές παρέχονται και από ΙΕΚ µε επίπεδο
σπουδών 3+, µε την απαραίτητη προϋπόθεση να αναγνωρίζονται από το κράτος
Επαγγελµατικά δικαιώµατα
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των Πολιτικών ∆οµικών έργων είναι να καταχωρηθεί νοµικά
από Π.∆.318 ,που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 167 Α΄ στις 7.10.1994.
Τοµείς απασχόλησης και προοπτικές αγοράς εργασίας
Οι απόφοιτοι µπορούν να εργαστούν σε τεχνικές εταιρίες, υπηρεσίες υπουργείων,
οργανισµών, δήµων και στην εκπαίδευση ως καθηγητές. Επίσης 5 χρόνια µετά την απόκτηση
του πτυχίου τους µπορούν να γίνουν εργολάβοι δηµοσίων έργων.
Πηγές πληροφόρησης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αριστοτέλειο πανεπιστήµιο θες/νίκης
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
∆ηµοκρίτειο πανεπιστήµιο Θράκης
ΑΤΕΙ Πειραιά/ Ηρακλείου/Σερρών
8
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Περιγραφή του επαγγέλματος
Η μελέτη, η έρευνα και η ανάλυση των οικονομικών φαινομένων και προβλημάτων είναι το
αντικείμενο μελέτης της εργασίας του. Συμβάλλει στη διαμόρφωση σχεδίων και προγραμμάτων που
βοηθούν στην επίλυση των οικονομικών προβλημάτων. Τα προβλήματα αυτά αφορούν στην
παραγωγή, την πολιτική αμοιβών και τιμών, το φορολογικό σύστημα μιας συγκεκριμένης χώρας σε
συνάρτηση με τα δεδομένα των διεθνών εξελίξεων, σχέσεων και συναλλαγών.
Συνθήκες εργασίας
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, οι οποίες συνήθως είναι καλές. Ταξιδεύει αρκετά συχνά στο
εσωτερικό ή στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει σεμινάρια ή συνέδρια και για να έρθει σε
επαφή με πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες.
Ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και ικανότητες
Πρέπει να διαθέτει υψηλή νοημοσύνη, ικανότητα πρόβλεψης, μεθοδικότητα και ευστροφία.
Απαραίτητες είναι οι καλές γνώσεις μαθηματικών, η ικανότητα λήψης αποφάσεων και
πρωτοβουλιών και η δυνατότητα προσέγγισης των νέων φαινομένων και προβλημάτων της
οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
Σπουδές
Η διάρκεια των σπουδών είναι οχτώ εξάμηνα . οι πτυχιούχοι των τμημάτων αυτών μπορούν να
κάνουν μεταπτυχιακά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οικονομικές σπουδές μπορούν να γίνουν
9
επίσης και σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών. Οι απόφοιτοι αυτών μπορούν να συνεχίσουν τις
οικονομικές σπουδές σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Η άδεια άσκησης
επαγγέλματος χορηγείται σε μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
•
•
•
Οικονομολόγος αναλυτής
Οικονομολόγος ερευνητής
Οικονομολόγος εφαρμοσμένης στατιστικής
Τομείς απασχόλησης και προοπτικές αγοράς εργασίας
Μπορεί να εργαστεί αρχικά στο δημόσιο τομέα και σε υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο το
εμπόριο, τη διεθνή οικονομία, νομισματικά θέματα, το φορολογικό σύστημα, την πολιτική της
απασχόλησης. Επίσης μπορεί να εργαστεί σε φορείς που ασχολούνται με την οικονομική έρευνα, σε
τράπεζες και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, ως σύμβουλοι επιχειρήσεων και βιομηχανιών. Τέλος
μπορούν να απασχολούνται ως καθηγητές στη εκπαίδευση και την κατάρτιση αλλά και ως
ελεύθεροι επαγγελματίες.
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
•
•
•
•
•
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστήμιο Πειραιά
ΥΠΕΠΘ, Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας
10
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Περιγραφή του επαγγέλματος
Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος παρέχει συμβουλές για επενδύσεις κεφαλαίων, έναντι αμοιβής.
Ειδικότερα, ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος παρακολουθεί την ελληνική και ξένη χρηματαγορά,
καταγράφει τις απαιτήσεις και τους χρηματοοικονομικούς στόχους του πελάτη, συλλέγει
πληροφορίες για την οικονομική του κατάσταση και σχηματίζει το επενδυτικό του προφίλ. Τέλος,
καταρτίζει το χρηματοοικονομικό επενδυτικό σχέδιο του πελάτη και του παρέχει συμβουλές κατά τη
διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης. Το επάγγελμα του χρηματοοικονομικού σύμβουλου είναι ένα
σύγχρονο, δυναμικό επάγγελμα για δραστήριους ανθρώπους με γνώσεις και πείρα στη διαχείριση
κεφαλαίων.
Συνθήκες εργασίας
Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος εργάζεται σε περιβάλλον γραφείου. Εκτός από το τυπικό ωράριο
που καθορίζει η επιχείρηση, εργάζεται αρκετές φορές και επιπρόσθετα, καθώς οι ανάγκες της
δουλειάς του εξαρτώνται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα επένδυσης. Δουλεύει κυρίως ατομικά
και όχι ανεξάρτητα από τις κατευθύνσεις της εταιρίας συμβούλων στην οποία εργάζεται.
Ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και ικανότητες
Η εργασία που ασκεί ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος, απαιτεί ευσυνειδησία, ανεξαρτησία, οξεία
αντίληψη των οικονομικών καταστάσεων και συνθηκών, αποφασιστικότητα και ευχέρεια στην
επικοινωνία. Η εργασία του απαιτεί επίσης υπολογιστική-μαθηματική ικανότητα και ικανότητα
διεκπεραίωσης εργασιών γραφείου. Ακόμα, σημαντική είναι για το χρηματοοικονομικό σύμβουλο η
δεξιότητα και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και η γνώση της αγγλικής
γλώσσας.
Σπουδές
Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα χρόνια, οι δε πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν
μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Τομείς απασχόλησης και προοπτικές αγοράς εργασίας
11
Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος εργάζεται σε εταιρίες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,
σε εταιρίες επενδύσεων και χρηματιστηριακές, σε εταιρίες παροχής συμβούλων, σε τραπεζικούς,
ασφαλιστικούς ή δημόσιους οργανισμούς. Μπορεί να δουλέψει επίσης ως ελεύθερος
επαγγελματίας. Το επάγγελμα αυτό έχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, αν και τα δυο
τελευταία χρόνια περνά μια αρκετά μεγάλη κάμψη, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Η
μηνιαία αμοιβή του συμβούλου, γενικά, είναι υψηλή και συμπληρώνεται από τις απολαβές επί των
πωλήσεων ή των συναλλαγών της εταιρίας.
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
•
•
•
•
Πανεπιστήμιο Πειραιά
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
ΑΤΕΙ Αθήνας
ΑΤΕΙ Κοζάνης
12
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Αναλαμβάνει τη μελέτη , την εγκατάσταση και τη γενική επίβλεψη όλου του μηχανολογικού
εξοπλισμού μέχρι το τελικό στάδιο της παράδοσης σε οικοδομές και βιομηχανίες. Η άδεια άσκησης
επαγγέλματος που χορηγείται από το ΤΕΕ(Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας)του δίνει το δικαίωμα
υπογραφής των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών μελετών για βιομηχανικά, ενεργειακά και
υδραυλικά έργα.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο μηχανολόγος μηχανικός εργάζεται σε βιομηχανικούς χώρους, όπου οι συνθήκες εργασίας
είναι δυσάρεστες, καθώς έρχεται καθημερινά σε επαφή με διάφορες χημικές ουσίες, δυσάρεστες
οσμές και επιπλέον το ωράριο του δεν είναι σταθερό. Αν και ως ελεύθερος επαγγελματίας, έχει τη
δυνατότητα να καθορίζει τις συνθήκες εργασίας, το ωράριο του είναι εξαντλητικό.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Πρέπει να είναι συνεπής, υπεύθυνος, οργανωτικός και συνεργάσιμος, ώστε να επιβλέπει και να
διευθύνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εφαρμογή των μελετών. Απαραίτητες είναι οι γνώσεις
μαθηματικών, φυσικής και τεχνικού σχεδίου.
ΣΠΟΥΔΕΣ
13
Σπουδές παρέχονται από το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου Αθήνας, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου
Πάτρας, όπου η φοίτηση διαρκεί δέκα εξάμηνα. Το τμήμα έχει τρεις τομείς: Ενεργειακός,
Κατασκευαστικός και βιομηχανικής διοίκησης. Οι πτυχιούχοι των τμημάτων αυτών μπορούν να
κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την απόκτηση άδειας
άσκησης του επαγγέλματος.
Μετά από τετράχρονη εξάσκηση του επαγγέλματος μπορούν να λάβουν το πτυχίο μελετητή για
μεγάλες μηχανολογικές- ηλεκτρολογικές μελέτες ή έπειτα από τρίχρονη εξάσκηση του
επαγγέλματος μπορούν να λάβουν το πτυχίο του εργολήπτη για να ασχοληθούν με εργολαβίες.
Σπουδές μπορούν να γίνουν και στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής
του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Επίσης, σπουδές μπορούν να γίνουν και στο Τμήμα Εκπαιδευτικών
Μηχανολογίας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανολόγων μηχανικών έχουν κατοχυρωθεί νομικά από το
Ν. 6422, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ στις 28-11-1934
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μπορεί να εργαστεί ως δημόσιος υπάλληλος στα σχετικά υπουργεία, σε οργανισμούς, σε
δημοτικές υπηρεσίες, ως υπάλληλος σε βιομηχανίες, σε βιοτεχνίες, τεχνικές εταιρείες και
Εταιρείες που ασχολούνται με εμπορία μηχανολογικού εξοπλισμού, ως ελεύθερος επαγγελματίας
εκπονώντας μελέτες και επιβλέποντας την ολοκλήρωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων και υπό
προϋποθέσεις, ως καθηγητής στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Οι προοπτικές του
επαγγέλματος είναι θετικές, όπως και το ισοζύγιο ζήτησης και προσφοράς του επαγγέλματος, που
επηρεάζεται θετικά από την αυξανόμενη ανάγκη των νέων τεχνολογιών.
14
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήμιο Πάτρας
Πανεπιστήμιο Κύπρου: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
ΔΟΑΤΑΠ-Αθήνας
Πληροφόρησης)
(Διεπιστημονικός
Οργανισμός
Αναγνώρισης
Τίτλων
Ακαδημαϊκών
και
ΔΟΑΤΑΠ-Θεσσαλονίκης
ΣΑΕΙΤΤΕ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ
1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Οι διεργασίες της μηχανολογικής και χημικής βιομηχανίας ,οι οργανωτικές και διοικητικές
τεχνικές της παραγωγικής διαδικασίας και μεταποίησης αποτελούν το αντικείμενο εργασίας του
15
μηχανολόγου μηχανικού βιομηχανίας. Το γνωστικό του αντικείμενο καλύπτουν οι εξής τομείς:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Μηχανολογικών Υλικών και
Κατεργασιών και Οργάνωσης και Βιομηχανικής Διοίκησης.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο βιομηχανικός χώρος και το γνωστικό αντικείμενο του μηχανολόγου μηχανικού,
προσδιορίζουν κάθε φορά τις συνθήκες εργασίας κάτω από τις οποίες εργάζεται. Ως υπάλληλος
ακολουθεί κανονικό ωράριο, ενώ ως ελεύθερος επαγγελματίας συνήθως το υπερβαίνει.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Πρέπει να είναι και υπεύθυνος και να διαθέτει πνεύμα συνεργασίας. Η ικανότητα να
οργανώνει, να διευθύνει και να επιβλέπει τις εργασίες που εκτελούνται, είναι απαραίτητη. Η καλή
σωματική υγεία και η αντοχή είναι απαραίτητα προσόντα για την αντιμετώπιση των αντίξοων
εργασιακών συνθηκών, που πιθανόν να συναντήσει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
2.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Η μελέτη, ο έλεγχος, η επίβλεψη, η εγκατάσταση και η ασφαλής λειτουργία του
μηχανολογικού εξοπλισμού σε ποικίλους τομείς εφαρμογών στη ναυτική και θαλάσσια τεχνολογία(
π.χ. πλοία, ναύσταθμους, αγωγούς, υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις κ.α.), είναι το κύριο αντικείμενο
της εργασίας του. Ειδικότερα, ο μηχανολόγος μηχανικός στη ναυτική και θαλάσσια τεχνολογία
εξετάζει τους χώρους όπου πρόκειται να εγκατασταθούν τα μηχανήματα και συντάσσει πλήρη
μελέτη του μηχανολογικού εξοπλισμού. Στη μηχανολογική μελέτη υπολογίζονται οι θέσεις και ο
τρόπος τοποθέτησης και σύνδεσης των διάφορων μηχανημάτων και συσκευών, η ισχύς τους και τα
σημεία από όπου θα περάσουν οι βοηθητικές εγκαταστάσεις σωληνώσεων και αγωγών. Ακόμη,
καταρτίζει τις προδιαγραφές του εξοπλισμού και των υλικών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν,
υπολογίζει το κόστος της εργασίας και των υλικών καθώς και τις άλλες δαπάνες της κατασκευής, της
εγκατάστασης, της λειτουργίας και της συντήρησης των μηχανημάτων. Επιβλέπει και διευθύνει τις
εργασίες για τη συναρμολόγηση, συντήρηση και επισκευή μηχανών και μηχανολογικών
εγκαταστάσεων, δοκιμάζει την καλή τους λειτουργία καθώς και την ασφάλεια και την αναμενόμενη
απόδοσή τους. Τέλος, συνεργάζεται και με άλλους επιστήμονες( π.χ. μηχανικούς, χημικούς
μηχανικούς, κ.α.), για να φέρει σε πέρας τη δουλειά του.
16
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι συνθήκες ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση της εργασίας του. Όταν συντάσσει τις μελέτες
του, εργάζεται σε γραφείο, μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους τεχνικούς. Συνήθως, όμως,
εργάζεται στα εργοτάξια, όπου οι συνθήκες είναι, τις περισσότερες φορές, ανθυγιεινές. Κατά τη
συντήρηση και τον έλεγχο λειτουργίας των διαφόρων εγκαταστάσεων μπορεί να προκληθούν
ατυχήματα. Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να
ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του και να συμμετέχει σε επιστημονικά
συνέδρια και έρευνες.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Το επάγγελμά του απαιτεί οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα και ιδιαίτερη υπευθυνότητα
για την εκτέλεση των μελετών που εκπονεί και υπογράφει. Ακόμα, σημαντικά προσόντα είναι η
ευχέρεια στο τεχνικό σχέδιο, στους υπολογισμούς και τις μετρήσεις, καθώς και η καλή αντίληψη του
χώρου. Τέλος, η πολύ καλή γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και
ξένων γλωσσών και οι επικοινωνιακές δεξιότητες διευκολύνουν τη δουλειά του.
3.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Η μελέτη, η έρευνα, ο προγραμματισμός, η σχεδίαση, η κατασκευή και η εφαρμογή ευφυών
συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι το κύριο
αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο μηχανολόγος μηχανικός συστημάτων
αυτόματου ελέγχου και ρομποτικής ασχολείται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων
ρομποτικών διατάξεων και συστημάτων αυτόματου ελέγχου της παραγωγικής παραγωγής με
στόχο τη βελτιστοποίηση των ρυθμών παραγωγής και τη διασφάλιση της ποιότητας των
παραγόμενων βιομηχανικών προϊόντων. Πράγματι, ο συγκεκριμένος ειδικός, συμμετέχοντας
ενεργά σε όλα τα στάδια της βιομηχανικής παραγωγής, ασχολείται, μεταξύ άλλων, με το
σχεδιασμό και τη διοίκηση αυτοματοποιημένων συστημάτων και εγκαταστάσεων
παραγωγής(όπως είναι τα νευρωνικά δίκτυα, τα συστήματα ασαφούς λογικής κ.α.), με την
οργάνωση συστημάτων και διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας, με την ανάπτυξη
συστημάτων οικονομικής υποστήριξης της βιομηχανικής παραγωγής καθώς και με τη μελέτη
εφαρμογής προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ασφάλεια και την υγιεινή της εργασίας, των
εγκαταστάσεων, του περιβάλλοντος κ.α. Τέλος, συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες, όπως
μηχανικούς παραγωγής και διοίκησης, ηλεκτρονικούς μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών
κ.α. για να φέρει σε πέρας τη δουλειά του.
17
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο μηχανολόγος συστημάτων αυτόματου ελέγχου και ρομποτικής μπορεί να εργάζεται μόνος
του, αλλά και να συνεργάζεται και με άλλους επιστήμονες, όπως μηχανολόγους μηχανικούς,
μηχανικούς παραγωγής και διοίκησης, ειδικούς διοίκησης και τεχνολογίας συστημάτων
παραγωγής, για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου. Εργάζεται με βάση το ωράριο του
φορέα όπου απασχολείται, ενώ οι υπερωρίες είναι πιθανές στην περίπτωση φόρτου εργασίας.
Συνήθως, απασχολείται σε βιομηχανικούς χώρους όπου οι συνθήκες εργασίας είναι ανθυγιεινές
γιατί έρχεται σε επαφή με επικίνδυνες χημικές ουσίες και δυσάρεστες οσμές. Πολλές φορές
απαιτούνται μετακινήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για συμμετοχή σε διεθνή
συνέδρια ή ερευνητικές μελέτες που αφορούν στην ανάπτυξη ευέλικτων και ευφυών
συστημάτων παραγωγής με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Ο μηχανολόγος μηχανικός συστημάτων αυτόματου ελέγχου και ρομποτικής, εκτός από τα
τεχνικά και επιστημονικά προσόντα, πρέπει να διαθέτει ενδιαφέρον για την έρευνα,
υπευθυνότητα, οξυδέρκεια, αναλυτική και συνθετική σκέψη. Επίσης, χρειάζεται να διαθέτει
υπομονή, σωματική αντοχή, επιμονή, παρατηρητικότητα και να εργάζεται με ακρίβεια και
ιδιαίτερη μεθοδικότητα. Ακόμη, η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η
συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες, προϋποθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες και
συνεχής ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενό του. Απαραίτητη, τέλος είναι η
πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών.
4.
5.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
18
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Η υγεία των ζώων, οι συνθήκες διαβίωσης τους καθώς και οι συνθήκες υγιεινής που επικρατούν στα
σφαγεία, στα εργοστάσια επεξεργασίας και τυποποίησης κρεάτων είναι το τρίπτυχο των εργασιών
του κτηνιάτρου. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει τα ζώα (εκτροφής και κατοικίδια) και σε περίπτωση που
διαγνώσει κάποια ασθένεια τούς χορηγεί την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή ή προβαίνει σε
προληπτικό εμβολιασμό για να προστατεύσει τη δημόσια υγεία από μολυσματικές ασθένειες που
μεταδίδονται από τα ζώα και στον άνθρωπο. Επίσης ελέγχει τους χώρους που διαβίουν τα ζώα και
συμβουλεύει τους ιδιοκτήτες τους ή τους εκτροφείς, για θέματα που αφορούν την υγιεινή, τη
διατροφή και την αναπαραγωγή τους. Ακόμη εξετάζει τα σφάγια πριν διατεθεί το κρέας στο κοινό,
πραγματοποιώντας συχνά αιφνίδιους και αυστηρούς ελέγχους στους χώρους συντήρησης, έκθεσης
και πώλησης των κρεάτων. Επιπλέον είναι υπεύθυνος και ελέγχει τη διαδικασία επεξεργασίας,
συσκευασίας και προώθησης των προϊόντων κρέατος στην αγορά, φροντίζοντας να πληρούν τις
προδιαγραφές και τους κανόνες υγιεινής που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο κτηνίατρος εργάζεται σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Μπορεί να απασχολείται σε
ιατρείο, σε ερευνητικά κέντρα σε κτηνιατρικές υπηρεσίες του δημοσίου και επισκέπτεται
βιομηχανίες, σφαγεία, χώρους εκτροφής ζώων κ.ά. Οι συνθήκες εργασίας του είναι γενικά
δύσκολες, ανθυγιεινές και συχνά επικίνδυνες γι’ αυτό πρέπει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα
προστασίας και προφύλαξης τόσο για τον κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών νοσημάτων, όσο και
για το ενδεχόμενο τραυματισμού από τα ζώα. Το ωράριο της εργασίας του μπορεί να είναι
συγκεκριμένο όταν διατηρεί δικό του ιατρείο ή απασχολείται σε δημόσια υπηρεσία. Συνήθως όμως
είναι ακατάστατο και συχνά επιμηκύνεται, αφού αυτό εξαρτάται από πολλούς και αστάθμητους
παράγοντες.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
19
Η καλή σχέση και η αγάπη για τα ζώα συνήθως αποτελεί το κίνητρο για να ακολουθήσει κάποιος το
επάγγελμα του κτηνίατρου, που συγχρόνως είναι και προσόν για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία,
αφού η επαφή με τα ζώα απαιτεί τόλμη, ψυχραιμία, υπευθυνότητα και σχολαστική τήρηση των
κανόνων υγιεινής, συνήθως κάτω από αντίξοες συνθήκες. Σημαντικό χαρακτηριστικό και προσόν
που πρέπει να διακρίνει τον κτηνίατρο είναι το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, αφού αυτός
ελέγχει τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.
Επιπλέον, η πολύ καλή χρήση ξένων γλωσσών και κυρίως της Αγγλικής, η χρήση Η/Υ και γενικά η
καλή σχέση με τη τεχνολογία τον διευκολύνουν στο έργο του.
ΣΠΟΥΔΕΣ
Σπουδές μπορούν να γίνουν στο τμήμα της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο οποίο η φοίτηση διαρκεί δέκα εξάμηνα, το δε τμήμα έχει
τους εξής πέντε τομείς: Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών, Ζωικής Παραγωγής,
Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων,
Παθολογίας Πτηνών και Παθολογικής Ανατομικής, Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής
Προέλευσης, Κλινικών Μικρών και Μεγάλων Ζώων. Οι πτυχιούχοι του τμήματος αυτού μπορούν να
κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Μπορεί επίσης κάποιος να φοιτήσει
στη Στρατιωτική Σχολή ΣΣΑΣ, τμήμα Κτηνιατρικής, στο οποίο η φοίτηση διαρκεί δέκα εξάμηνα, οι δε
απόφοιτοι ονομάζονται- κατά κλάδο –ανθυπολοχαγοί, σημαιοφόροι, ανθυποσμηναγοί και είναι
υποχρεωμένοι να παραμείνουν στο στράτευμα 15 χρόνια.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
20
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Κτηνίατρου καθορίζονται ως εξής: Ο νέος διπλωματούχος
Κτηνίατρος, προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμα του, οφείλει βάση του Ν. 1474/84 να εγγραφεί
στα μητρώα μελών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ). Οι επαγγελματικές
ειδικότητες που προκύπτουν από την ταξινόμηση του ΟΑΕΔ είναι: Γενικός Κτηνίατρος, Κτηνίατρος
Υγιεινολόγος και Τεχνολόγος Τροφίμων και Κτηνίατρος-Ερευνητής σε θέματα που άπτονται των
μεταπτυχιακών σπουδών. Ο πτυχιούχος κτηνίατρος έχει την δυνατότητα να απασχοληθεί τόσο στον
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μπορεί να εργαστεί στο υπουργείο Γεωργίας, στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στην Αγροτική
Τράπεζα, σε διάφορους γεωργικούς και κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς ή ενώσεις, σε βιομηχανίες,
επιστημονικά ιδρύματα έρευνας, ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό του ιατρείο μικρών ή
μεγάλων ζώων. Ο κτηνίατρος δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα απασχόλησης, οι δε
προοπτικές του επαγγέλματος είναι θετικές λόγω της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για την
υγιεινή των ζώων, αλλά και της αυξητικής τάσης που παρατηρείται για την απόκτηση κατοικίδιων
ζώων από τους ανθρώπους.
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
•
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πανεπιστημιούπολη, 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ.:
2310/995219
http://www.auth.gr/vet/
•
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Τ.Θ.199, 43 100 Καρδίτσα,
τηλ.: 24410/66000, http://www.vet.uth.gr/
21
ΙΑΤΡΟΣ
Περιγραφή επαγγέλματος
Αντικείμενο της εργασίας του γιατρού αποτελεί η διάγνωση, η θεραπεία ασθενειών και γενικά η
προστασία της υγείας του ανθρώπου. Παράλληλα μπορεί να ασχοληθεί με την έρευνα καθώς και με
την εφαρμογή διάφορων μεθόδων και τεχνικών που προκύπτουν από τα ερευνητικά πορίσματα.
Χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα του ιατρικού επαγγέλματος αποτελεί η υψηλή εξειδίκευση. Όλες οι
ιατρικές ειδικότητες ανήκουν σε τέσσερις βασικούς κλάδους της ιατρικής επιστήμης:
α)της παθολογίας
β)της χειρουργικής
γ)της κλινικοεργαστηριακής και εργαστηριακής ιατρικής
δ)της ψυχιατρικής.
Συνθήκες εργασίας
Ο γιατρός έρχεται σε άμεση επαφή με τον άνθρωπο σε ώρες δύσκολες, όπου η παρουσία του είναι
αναντικατάστατη και συχνά σωτήρια. Οι συνθήκες εργασίας του διαφέρουν ανάλογα με την
ειδικότητα του, την εξειδίκευση του, αλλά και το χώρο που απασχολείται. Αναπόσπαστο κομμάτι
της ζωής ενός γιατρού που απασχολείται σε νοσοκομεία ή κλινικές αποτελούν οι εφημερίες, οι
οποίες τον αναγκάζουν να εργάζεται πολλές ώρες μέρα και νύχτα, ενώ τα έκτακτα και επείγοντα
περιστατικά τον υποχρεώνουν να είναι σε διαρκή ετοιμότητα. Μερικές ειδικότητες, μάλιστα,
αντιμετωπίζουν ειδικούς επιβαρυντικούς παράγοντες.
22
Ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και ικανότητες
Η πιστή τήρηση του “ Όρκου του Ιπποκράτη “ πρέπει να αποτελεί δέσμευση για το λειτούργημα που
καλείται να επιτελέσει. Δηλαδή, απαιτείται να έχει υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματική
ευσυνειδησία και αγάπη για τον άνθρωπο. Ο γιατρός πρέπει να διαθέτει αποφασιστικότητα,
επιδεξιότητα και παρατηρητικότητα. Επιβάλλεται να είναι ευγενικός, πρόθυμος, εχέμυθος και
συνεπής. οφείλει να είναι μεθοδικός, συνεργάσιμος, να διαθέτει υπομονή, επικοινωνιακές
δεξιότητες και να διακρίνεται για το ήθος του. Απαραίτηττα προσόντα θεωρούνται η καλή γνώση
ξένων γλωσσών και κυρίως της αγγλικής καθώς και η δεξιότητα στη χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή. Προυπόθεση για μια επιτυχημένη καριέρα είναι η επιστημονική κατάρτιση και η
συνεχής ενημέρωση του σχετικά με τις εξελίξεις που σημειώνονται στην ειδικότητά του.
Σπουδές
Σπουδές ιατρικής μπορούν να γίνουν στην Ιατρική Σχολή των Πανεπιστημίων Αθήνας,
Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Θεσσαλίας, Ιωαννίνων, Θράκης, Κρήτης. Η διάρκεια των σπουδών είναι 12
εξάμηνα, με εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις. Οι πτυχιούχοι πριν αρχίσουν την εκπαίδευση
τους για την απόκτηση ειδικότητας πρέπει να υπηρετήσουν για ένα χρόνο σαν γενικοί ιατροί σε
αγροτικό ιατρείο. Έπειτα, έχοντας λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, οι γιατροί ειδικεύονται σε
όποια αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα, ύστερα απο σπυδές και άσκηση τριών μέχρι και επτά
ετών ανάλογα την ειδικότητα. Η άσκηση γίνεται σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. Οι ειδικότητες
που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος είναι πολλές. Ενδεικτικά, παραθέτονται η Ακτινοδιαγνωστική,
η Δερματολογία-Αφροδισιολογία, η Νευροχειρουργική, η Ρευματολογία, η Ιατροδικαστική, η
Αθλητιατρική και πολλές ακόμη.
Επαγγελματικά δικαιώματα
Το επάγγελμα του ιατρού είναι κατοχυρωμένο. Ένας γιατρός μπορεί να ασκήσει το επαγγελμά του
ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό του ιατρείο. Με υπαλληλική σχέση μπορεί να εργασθεί στο
δημόσιο (σε δημόσιο νοσοκομείο ως ιατρός του ΕΣΥ, σε ασφαλιστικό οργανισμό, ως σχολίατρος) ή
στον ιδιωτικό τομέα (σε ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, εργοστάσια). Οι ιατροί του
ΕΣΥ δεν έχουν δικαίωμα να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο και να ασκούν ιδιωτική ιατρική. Ο γιατρός
που θα ακολουθήσει πανεπιστημιακή σταδιοδρομία, μπορεί παραλλήλως να διατηρεί και ιδιώτικο
ιατρείο. Τέλος, ιδιωτικό ιατρείο μπορούν να διατηρούν και οι ιατροί που εργάζονται σε ιδιωτικές
κλινικές ή ιατρικά κέντρα.
23
Τομείς απασχόλησης και προοπτικές αγοράς εργασίας
Το επαγγελματικό ισοζύγιο του κλάδου είναι αρνητικό. Η αναλογία γιατρών, που αντιστοιχούν ανά
κάτοικο στην Ελλάδα είναι απο τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Ωστόσο, παρ’ όλη την ύπαρξη στη χώρα
μας πολλών ειδικευμένων ιατρών το επάγγελμα δεν δι’ερχεται ουσιαατική κρίση αφού οι ανάγκες
πρόληψης και θεραπείας απο ασθένειες θα είναι πάντοτε υπαρκτές. Εξάλλου, οι γιατροί μπορούν
να εργαστούν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικό τους ιατρείο
στη χώρα μας ή σε χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης ή ακόμη να ασχοληθούν με την επιστημονική
έρευνα στον τομέα της ειδικότητας τους. Οι ειδικότητές διακρίνονται σε Ιατρό, Ιατρό γενικής
ιατρικής, Ιατρό εργασίας, Ιατρό κοινωνικής ιατρικής, Ιατρό λειτουργικής γονιδιωματικής και
πρωτεωμικής, Ιατρό με ειδίκευση την επεμβατική ακτινολογία, Ιατρό προηγμένης μοριακής
διαγνωστικής και Ιατρό φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.
Πηγές πληροφόρησης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Μ. Ασίας
Πανεπιστήμιο θεσσαλίας, Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιούπολη
Πανεπιστήμιο Πάτρας, Πανεπιστημιούπολη
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιο Κρήτης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ιατρικής
24
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
Περιγραφή επαγγέλματος
Η σύνθεση, οι ιδιότητες, η χρήση αλλά και οι επιδράσεις των φαρμάκων είναι το γνωστικό
αντικείμενο της εργασίας του φαρμακοποιού. Συνήθως χορηγεί φάρμακα με ή χωρίς ιατρική
συνταγή, συμβουλεύοντας τους πελάτες του για τον τρόπο χρήσης τους. Σημαντική είναι η
προσφορά του στην έρευνα, τον πειραματισμό, τον έλεγχο και την παρασκευή φαρμάκων και
φαρμακευτικών σκευασμάτων.
Συνθήκες εργασίας
Ο φαρμακοποιός, ως ελεύθερος επαγγελματίας, εργάζεται σε καλές συνθήκες εργασίας και σε
ωράριο καταστημάτων με εξαίρεση την υποχρέωση του να διημερεύει ή να διανυκτερεύει κατά
τακτά χρονικά διαστήματα. Οι συνθήκες εργασίας γίνονται σχετικά πιο δυσμενείς όταν εργάζεται σε
βιομηχανία φαρμάκων λόγω των παρενεργειών που πιθανόν να του προκαλέσουν τα φάρμακα.
Ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και ικανότητες
Ο φαρμακοποιός πρέπει να είναι υπεύθυνος, σχολαστικός και προσεκτικός στην ακριβή εκτέλεση
των ιατρικών συνταγών. Επίσης, η επιστημονική κατάρτιση, οι πολύ καλές γνώσεις Χημείας και
Βιολογίας και η συνεχής ενημέρωση για νέα φάρμακα και παρασκευάσματα είναι απαραίτητα
προσόντα για το φαρμακοποιό.
Σπουδές
Σπουδές φαρμακευτικής μπορούν να γίνουν στη Φαρμακευτική Σχολή των Πανεπιστημίων Αθηνών,
Θεσσαλονίκης, Πάτρας, στην οποία η φοίτηση διαρκεί οχτώ εξάμηνα. Για την απόκτηση του πτυχίου
της Φαρμακευτικής Σχολής, απαιτείται και πρακτική εξάσκηση ενός χρόνου για την άσκηση του
επαγγέλματος του φαρμακοποιού. Οι φοιτητές διδάσκονται Φαρμακευτική Χημεία, Ανάλυση και
Ραδιοχημεία.
25
Επαγγελματικά δικαιώματα
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του φαρμακοποιού καθορίζονται ως εξής:
α)Δημόσιος τομέας
Στο δημόσιο τομέα ένας φαρμακοποιός εργάζεται ως δημόσιος υπάλληλος. Στην κατηγορία των
φαρμακοποιών δημοσίων υπαλλήλων συγκαταλέγονται οι φαρμακοποιοί που εργάζονται σε
δημόσια θέση, δηλαδή σε δημόσιες υπηρεσίες, σε ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς, στον
Εθνικό Οργανισμό φαρμάκων, σε κεντρικά και περιφερειακά τμήματα του Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας καθώς και στα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων.
β)Ιδιωτικός τομέας
Ελεύθερος επαγγελματίας χαρακτηρίζεται ο φαρμακοποιός που δεν παρέχει εργασία με εξαρτημένη
υπαλληλική σχέση. Ο φαρμακοποιός ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να ανοίξει δικό του
φαρμακείο. Ο φαρμακοποιός ιδιωτικός υπάλληλος μπορεί να εργάζεται σε Αντιπροσωπείες
Φαρμακευτικών Οίκων του εξωτερικού ή σε Πρατήρια Ελληνικών Φαρμακευτικών Βιομηχανιών, ως
επιστημονικό προσωπικό στους τομείς έρευνας και παραγωγής σε ελληνικές Φαρμακοβιομηχανίες
και στα φαρμακεία των ιδιωτικών νοσοκομείων, όπου λειτουργούν φαρμακεία.
γ)Εκπαίδευση
Ο φαρμακοποιός μπορεί να εργαστεί και ως ακαδημαϊκός στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία είναι η εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής και η ύπαρξη σχετικού ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου.
δ)Φαρμακευτικές θέσεις εργασίας
Φαρμακείο ανοιχτό στο κανό, που αποτελεί την πιο συνηθισμένη οδό αποκατάστασης των
φαρμακοποιών αφού υπάρχουν περίπου 7000 φαρμακεία.
Φαρμακαποθήκες, που απασχολούν επιστήμονες φαρμακοποιούς και ο αριθμός τους αγγίζει τις
250.
Φαρμακείο νοσοκομείου, νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί καθώς και στο θάλαμο του νοσοκομείου
κλινικοί φαρμακοποιοί.
Κέντρα υγείας
Φαρμακευτική βιομηχανία, που μπορεί να απασχολήσει φαρμακοποιούς στους τομείς της
παραγωγής, του ελέγχου, της ενημέρωσης και προώθησης, αλλά και της έρευνας και ανάπτυξης
φαρμάκων.
Παρασκευή και Έλεγχος Ανοσοβιολογικών Προϊόντων, δηλαδή παρασκευή ορών, εμβολίων και
άλλων υλικών.
Βιομηχανία καλλυντικών
26
Κρατική διοίκηση, ως υπάλληλοι στο υπουργείο, κυρίως στη διεύθυνση φαρμακείων, στο τμήμα
ναρκωτικών, καθώς και στα υγειονομικά κέντρα ως ελεγκτές φαρμακείων
Φαρμακευτική έρευνα σε κρατικά και άλλα ερευνητικά κέντρα
Βιομηχανία φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, βιομηχανία ειδικών τροφών, βιομηχανία
επιδεσμικών και χειρουργικών υλών.
Σε τομείς της ιατρικής, όπως η μικροβιολογία, η ιστολογία-ιστοχημεία, η φαρμακολογία, η
τοξικολογία.
Σε βιομηχανίες εντομοκτόνων και άλλων γεωργικών φαρμάκων και αγροχημικών.
Βιομηχανία τροφίμων.
Τομείς απασχόλησης και προοπτικές αγοράς εργασίας
Μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ανοίγοντας δικό του φαρμακείο, ως μισθωτός
στο δημόσιο τομέα, στον Εθνικό οργανισμό φαρμάκων, σε νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα, σε
φαρμακοβιομηχανίες, σε βιομηχανίες καλλυντικών, σε ασφαλιστικά ταμεία και, τέλος, ως
υπάλληλος μεγάλων φαρμακείων.
Πηγές πληροφόρησης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
27
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Περιγραφή επαγγέλματος
Αντικείμενο της μελέτης του δικηγόρου είναι η μελέτη και η εφαρμογή της νομοθεσίας, να
υπερασπίζεται τα δικαιώματα του εντολέα του σε οποιοδήποτε δικαστήριο και αρχή. Έχει το
δικαίωμα να επικυρώνει αντίγραφα διάφορων εγγράφων, τα οποία γίνονται δεκτά από όλες τις
δημόσιες υπηρεσίες, δικαστήρια και αρχές. Συλλέγει στοιχεία για την υπόθεση που έχει αναλάβει
από διάφορες πηγές.
Όταν αναλάβει μια υπόθεση, μελετά την σχετική νομοθεσία, ετοιμάζει τον φάκελο του εντολέα του
με τα αναγκαία στοιχεία, δίνοντας του τις απαραίτητες συμβουλές σχετικά με την υπόθεση, τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.
Όταν η υπόθεση φτάσει στις αίθουσες των δικαστηρίων προβαίνει σε όλες τις ενδεικνυόμενες
ενέργειες ώστε να διασφαλίσει τα συμφέρονται του πελάτη του.
Συνθήκες εργασίας
Ο μαχόμενος δικηγόρος κινείται ανάμεσα στα δικαστήρια και στο δικηγορικό του γραφείο. Για τις
ανάγκες της έρευνας επισκέπτεται διάφορους χώρους. Το γεγονός ότι εργάζεται πολλές ώρες την
ημέρα χωρίς συγκεκριμένο ωράριο ,κάτω από πίεση και συναισθηματική φόρτιση είναι στοιχεία
που τον καταπονούν σημαντικά και πνευματικά.
Ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και ικανότητες
Πρέπει να διαθέτει αυτοπεποίθηση, ψυχραιμία και μεγάλη ευχέρεια στο προφορικό αλλά και στον
γραπτό λόγο. Πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη και οι γνώσεις ψυχολογίας καθώς και οι
επικοινωνιακές ικανότητες τον βοηθούν αρκετά στο έργο του. Ακόμα πρέπει να διαθέτει ακέραιο
28
χαρακτήρα . Τέλος, απαραίτητη θεωρείται η δεξιότητα στη χρήση υπολογιστή καθώς και η γνώση
ξένων γλωσσών.
Σπουδές
Σπουδές παρέχονται στο τμήμα Νομικής Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής, όπου η φοίτηση
διαρκεί 8 εξάμηνα Επίσης σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών συνεργαζόμενα με πανεπιστήμια του
εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από
συγκεκριμένα συμβούλια.
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών δημιουργούνται οι εξής προοπτικές:
1)Άσκηση δικηγορικού επαγγέλματος
Απαιτείται 18μηνη άσκηση σε δικηγορικό γραφείο και κατόπιν εξετάσεων ο επιτυχών εγγράφεται
στα μητρώα δικηγορικού συλλόγου της περιφέρειας του. Ο δικηγόρος μπορεί να παρέχει τις νομικές
του υπηρεσίες ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως νομικός σύμβουλος σε επιχειρήσεις.
Ο δικηγορικός κλάδος έχει πολλές εξειδικεύσεις
α)Δικηγόρος με ειδίκευση στην δικαστική ψυχολογία και ψυχιατρική
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η εξέταση ζητημάτων ψυχιατρικής που αφορούν στην
εγκληματολογία και στο ποινικό δίκαιο. Εργάζεται στο γραφείο του, αλλά παρουσιάζεται και στα
δικαστήρια για την υπεράσπιση των πελατών του. Είναι απαραίτητο για αυτό το επάγγελμα η
πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών. Εργάζεται ως νομικός σύμβουλος σε σωφρονιστικά
καταστήματα.
β)Δικηγόρος με ειδίκευση στην ιστορία, φιλοσοφία και κοινωνιολογία του
δικαίου.
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η μελέτη της ιστορίας της φιλοσοφίας και της κοινωνιολογίας
του δικαίου. Ειδικότερα ασχολείται με την μελέτη της Ελληνικής Πολιτικής και Συνταγματικής
Ιστορίας. Εργάζεται κυρίως σε γραφεία, βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα με
σύγχρονο εξοπλισμό. Είναι απαραίτητο για αυτό το επάγγελμα η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών
σπουδών.
29
γ)Δικηγόρος με ειδίκευση στο διεθνές δίκαιο.
Αντικείμενο της εργασίας του είναι να αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν τη ρύθμιση της
συμπεριφοράς των σχέσεων μεταξύ των κρατών. Εργάζεται στο γραφείο του, αλλά παρουσιάζεται
και στα διεθνή δικαστήρια για την υπεράσπιση των πελατών του.Είναι απαραίτητο για αυτό το
επάγγελμα η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών. Εργάζεται ως νομικός σύμβουλος σε
διεθνείς οργανισμούς, εταιρίες κτλ.
δ)Δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο αέρος και στο διαστημικό δίκαιο.
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η νομική υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων σε
θέματα που σχετίζονται με το νομικό καθεστώς του εναέριου χώρου. Εργάζεται σε γραφείο
χρησιμοποιώντας σύγχρονο εξοπλισμό. Είναι απαραίτητο για αυτό το επάγγελμα η πραγματοποίηση
μεταπτυχιακών σπουδών. Εργάζεται ως νομικός σύμβουλος σε αεροπορικές εταιρίες, οργανισμούς
πολιτικής κτλ.
ε)Δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο περιβάλλοντος.
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η προστασία του περιβάλλοντος από πλευράς συνταγματικού
και διοικητικού δικαίου. Εργάζεται στο γραφείο του, αλλά παρουσιάζεται και στα δικαστήρια για
την υπεράσπιση των πελατών του. Είναι απαραίτητο για αυτό το επάγγελμα η πραγματοποίηση
μεταπτυχιακών σπουδών. Εργάζεται ως νομικός σύμβουλος σε περιβαλλοντικές οργανώσεις και
παγκόσμιους οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα προστασίας του περιβάλλοντος κτλ.
ζ)Δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η παροχή νομικών υπηρεσιών για την υπεράσπιση της
πνευματικής ιδιοκτησίας και της περιουσίας του πελάτη του. Εργάζεται στο γραφείο του, αλλά
παρουσιάζεται και στα δικαστήρια για την υπεράσπιση των πελατών του. Είναι απαραίτητο για αυτό
το επάγγελμα η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών. Εργάζεται ως νομικός σύμβουλος σε
οργανισμούς, επιχειρήσεις κτλ.
2)Δικαστικός-Εισαγγελικός κλάδος
Ο δικαστής είναι κρατικός λειτουργός και εκπροσωπεί την δικαστική εξουσία. Το αντικείμενο του
είναι η εφαρμογή των νόμων του κράτους, η απονομή δικαιοσύνης και ο ορισμός των ποινών σε
όσους έχουν κριθεί ένοχοι. Ο δικαστής εργάζεται στις αίθουσες των δικαστηρίων ή σε γραφεία.
Πρέπει να διαθέτει βαθιά γνώση των νόμων και του Συντάγματος, ευρύτατη παιδεία και κοινωνική
μόρφωση. Για να γίνει κάποιος δικαστής πρέπει να είναι πτυχιούχος των Νομικών Σχολών που
αναφέρθηκαν παραπάνω στη συνέχεια να τελειώσει την τριετή πρακτική άσκηση, και να εισαχθεί με
30
εξετάσεις στην Εθνική Σχολή Δικαστών, όπου είναι απαραίτητη η φοίτηση. Ο δικαστής απασχολείται
αποκλειστικά στο δημόσιο τομέα, όμως μετά την συνταξιοδότηση του, μπορεί να εργαστεί και ως
νομικός σύμβουλος.
3)Συμβολαιογράφος
Απαιτείται προηγούμενη άσκηση δικηγορίας. Κατόπιν όσοι ενδιαφέρονται για τον κλάδο
συμμετέχουν σε σχετικό διαγωνισμό που προκηρύσσει σε ετήσια βάση το Υπουργείο Δικαιοσύνης
για την πλήρωση των κενών θέσεων , δεδομένου ότι το επάγγελμα είναι κλειστό.
4)Πανεπιστημιακή καριέρα
Απαιτείται η απόκτηση διδακτορικού τίτλου. Θέσεις προκηρύσσονται από τις Νομικές Σχολές τις
χώρας.
5)Διπλωματικό Σώμα
Η διπλωματική καριέρα γίνεται εφικτή, μετά από επιτυχή εισαγωγή στη Σχολή για το Διπλωματικό
Σώμα. Οι εξετάσεις αυτές είναι ίσως οι δυσκολότερες. Απαραίτητη είναι η γνώση Αγγλικών και
Γαλλικών.
6)Δημόσιος τομέας
Οι νομικές σπουδές επιτρέπουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες ή επιτροπές του Δημοσίου, στη Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης κτλ.
Τομείς απασχόλησης και προοπτικές αγοράς εργασίας
Μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ασκώντας δικηγορία, έπειτα από 18μήνη
πρακτική εξάσκηση σε δικηγορικό γραφείο και αφού πετύχει σε ειδικές εξετάσεις στα Εφετεία.
Ακόμα ως δικαστικός λειτουργός, συμβολαιογράφος, υποθηκοφύλακας και ως αξιωματικός στο
Λιμενικό Σώμα ύστερα από εξετάσεις στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
31
Πηγές Πληροφόρησης
•
•
•
•
Νομική Σχολή Αθηνών
Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
32
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Περιγραφή επαγγέλματος
Η ανάπτυξη των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας έχει προάγει το επάγγελμα του Δημοσιογράφου. Αν
και τα μέσα που διαθέτει σήμερα για να εξασκήσει το επάγγελμα του είναι τα πλέον σύγχρονα ,ο
χαρακτήρας της αποστολής του παρέμεινε και θα παραμείνει αναλλοίωτος. Σκοπός του είναι η
ενημέρωση της κοινής γνώμης με την παροχή –όσο αυτό είναι δυνατό- αντικειμενικής
πληροφόρησης στους πολίτες.
Το επάγγελμα του Δημοσιογράφου αποτελεί γενική ενότητα, η οποία όμως εξειδικεύεται περαιτέρω
στους χώρους εργασίας. Αφενός, υπάρχει η διάκριση ανάμεσα σε εσωτερικούς συντάκτες και σε
ρεπόρτερ. Οι πρώτοι ασχολούνται με την επιμέλεια και την ανάδειξη των κειμένων που γράφουν οι
ρεπόρτερ οι οποίοι έχουν προηγουμένως συγκεντρώσει τις πληροφορίες για την είδηση. Αφετέρου ,
ο δημοσιογραφικός λόγος μπορεί να διακριθεί σε επιμέρους τομείς ( ρεπορτάζ, σχόλιο. συνέντευξη,
άρθρο, ερευνά ), στους οποίους αναδεικνύονται όσοι έχουν κλίση σε κάποιο από αυτά.
Συνθήκες εργασίας
Είτε εργάζεται στα γραφεία του μέσου επικοινωνίας όπου απασχολείται, είτε βρίσκεται σε
εξωτερικούς χώρους για να καλύψει ένα θέμα, συχνά παλεύει με τον χρόνο για να παρουσιάσει την
είδηση ή για να αντιμετωπίσει το διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνισμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις
μπορεί να βρεθεί σε αποστολή στο εξωτερικό, προσπαθώντας να παρουσιάσει ένα θέμα , αλλά όταν
η κατάσταση εκεί είναι εμπόλεμη αντιμετωπίζει κινδύνους που απειλούν ακόμη και την ζωή του.
Ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και ικανότητες
33
Το προσόν που πρέπει να τον διακρίνει είναι η ακεραιότητα του χαρακτήρα του και η διάθεση του
να παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση. Η ευρύτερη μόρφωση και καλλιέργεια αλλά και η ευχέρεια
στον γραπτό και προφορικό λόγο θα τον βοηθήσουν να αναδειχθεί στον χώρο του. Απαιτείται να
έχει διαρκή ενημέρωση αλλά και την ικανότητα να επισημαίνει τα θέματα που αναφύονται ώστε να
τα αναλύει και να τα προβάλλει.
Σπουδές
Σπουδές σε επίπεδο εξειδίκευσης γίνονται σε διάφορα τμήματα στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη
αλλά και σε διάφορα ΙΕΚ κατωτέρου όμως επιπέδου. Επίσης στο επάγγελμα του Δημοσιογράφου
μπορεί να διακριθεί κάποιος που είναι πτυχιούχος άλλης πανεπιστημιακής σχολής αρκεί να
εργαστεί σε κάποιο ΜΜΕ.
Επαγγελματικά δικαιώματα
Τα επαγγελματικά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Δημοσιογράφου προβλέπονται από τον
Κώδικα και τις Αρχές Δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.
Τομείς απασχόλησης και προοπτικές αγοράς εργασίας
Μπορεί να εργαστεί στον ημερήσιο, περιοδικό και ηλεκτρονικό τύπο, στην ραδιοφωνία στην
τηλεόραση κτλ. Το ισοζύγιο του κλάδου εμφανίζεται θετικό εξαιτίας της αλματώδης ανάπτυξης των
ΜΜΕ. Την ανάπτυξη αυτή ακολούθησε μαζική προσφορά δημοσιογράφων.
34
Πηγές Πληροφόρησης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΔΟΑΤΑΠ- Αθήνας
Πληροφόρησης)
(Διεπιστημονικός
Οργανισμός
Αναγνώρισης
Τίτλων
Ακαδημαϊκών
και
35
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ
Περιγραφή επαγγέλματος
Αποστολή του είναι η άμυνα και προστασία της χώρας. Οι αξιωματικοί του στρατού ξηράς
κατανέμονται σε όπλα και σώματα. Όπλα είναι τα τμήματα του στρατού ξηράς που έχουν βασική
αποστολή τους τη διεξαγωγή του πολέμου και την άμεση συμμετοχή στη μάχη και είναι τα εξής : το
πεζικό, τα τεθωρακισμένα, το πυροβολικό, οι διαβιβάσεις και το μηχανικό. Σώματα είναι τα
τμήματα του στρατού που προσφέρουν υποστήριξη διοικητικής η λογιστικής φύσης και δεν
εμπλέκονται άμεσα στον πόλεμο. Τα σώματα είναι τα εξής : τεχνικό, εφοδιασμού και μεταφορών,
υλικού πολέμου, υγειονομικό, γεωγραφικό, ελεγκτικό, στρατολογικό , ταχυδρομικό , αρχιτεχνιτών
όπλων. Οι αξιωματικοί του στρατού ξηράς διοικούν και εκπαιδεύουν τους άντρες που έχουν στις
διαταγές τους ή κατέχουν επιτελικές θέσεις.
Συνθήκες εργασίας
Οι συνθήκες εργασίας ποικίλουν με τη φύση των καθηκόντων του ,η οποία αλλάζει συχνά γιατί
μετατίθεται από τη μια περιοχή της χώρας στην άλλη. Δεν υπάρχει προσωπικός χώρος .Δύσκολες
συνθήκες διαβίωσης μέσα στο στρατόπεδο. Η ιεραρχία μέσα στην όποια ο ρόλος και η θέση του
κάθε αξιωματικού είναι απόλυτα καθορισμένη . Η αυστηρή πειθαρχία τόσο στην εκτέλεση των
εντολών των ανώτερων όσο και στην εφαρμογή των διαταγών. Η συνεχής ετοιμότητα όχι μόνο όταν
βρίσκεται σε επιφυλακή αλλά πολύ συχνότερα είτε γιατί επιβάλλεται από επείγουσες υπηρεσιακές
ανάγκες είτε για την εκτέλεση υπηρεσίας επαγρύπνησης επειδή η ένοπλες δυνάμεις είναι ένας
οργανισμός που λειτούργει σε 24ωρη βάση.
Ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και ικανότητες
Ο αξιωματικός στρατού ξηράς πρέπει να διαθέτει άριστη σωματική και ψυχική υγεία και ανάστημα
πάνω από 1,70 (1,60 γυναίκες). Πρέπει επίσης να διακρίνεται για την πειθαρχία του, στοιχειό
απαραίτητο για όλες τις τάξεις του στρατού , για το πνεύμα συνεργασίας , το υψηλό αίσθημα
ευθύνης και λήψης γρήγορων αποφάσεων αλλά και την πρωτοβουλία , την ευστροφία και την
αποφασιστικότητα του.
Σπουδές
Α) Αποφοιτώντας από την σχολή ευελπιδων στη Βάρη αττικής . Διάρκειας τεσσάρων χρόνων .
36
Β) Αποφοιτώντας από τη στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων . Έξι χρόνια για το ιατρικό ,
πέντε για το οδοντιατρικό και κτηνιατρικό και τέσσερα για τα υπόλοιπα.
Γ) Αποφοιτώντας από τη σχολή μόνιμων υπαξιωματικών στα Τρίκαλα .
Πηγές Πληροφόρησης
1)Γραφείο ενημέρωσης κοινού ΥΠΕΘΑ: Σόλωνος 34 Αθήνα. http://www.geetha.mil.gr
2)Τμήμα Εισιτηρίων Εξετάσεων: Βάρη Αττικής, 166 72 Βάρη . http://www.sse.gr
37
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
∆ιδάσκουν τη γλώσσα της ειδικότητας τους (ελληνικά, αγγλικά και γερµανικά) , σε δηµόσια
και ιδιωτικά σχολεία κυρίως δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και σε κέντρα ξένων
γλωσσών. Είναι δυνατό όµως, όπου απαιτείτε, να διδάσκουν Ιστορία, Νέα Ελληνικά,
Λατινικά η µαθήµατα συναφών ειδικοτήτων ως µαθήµατα δεύτερης ανάθεσης. Στη δηµόσια
εκπαίδευση δεν προβλέπονται οι ειδικότητες του φιλολόγου ισπανικής και ιταλικής γλώσσας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι συνθήκες εργασίας τους εξαρτώνται από την κτιριακή υποδοµή και το επίπεδο
εξοπλισµού και οργάνωσης του εκπαιδευτηρίου που εργάζονται. Για όσους παραδίδουν
ιδιαίτερα µαθήµατα, οι συνθήκες εργασίας είναι ανάλογες του χώρου στον οποίο
απασχολούνται. Γενικά πρόκειται για ένα απαιτητικό επάγγελµα που καταπονεί πνευµατικά
και σωµατικά ειδικά όταν η διδασκαλία γίνεται σε πολυπληθείς τάξεις. Οι φιλόλογοι
εργάζονται και στο σπίτι τους, όπου προετοιµάζονται για το επόµενο µάθηµα, ενώ
παράλληλα διορθώνουν και αξιολογούν τις εργασίες των µαθητών τους.
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Η αγάπη για τους νέους και την εκπαίδευση τους, όπως και η ικανότητα να µεταδίδουν απλά
και κατανοητά τις γνώσεις τους είναι απαραίτητα στοιχεία για έναν πετυχηµένο φιλόλογο. Τα
ιδιαίτερα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν είναι υψηλή επιστηµονική κατάρτιση, οι
ανεπτυγµένες ηθικές και ιδεολογικές αξίες, το ευρύ πεδίο γνώσεων και η έντονη
προσωπικότητα. Η υποµονή και επιµονή, η κατανόηση και η αµεροληψία βοηθούν στις
σχέσεις τους µε µαθητές και γονείς.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Σπουδές παρέχονται στα Τµήµατα Φιλολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών Αθηνών,
Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Ρεθύµνου , Κοµοτηνής, Πάτρας και Καλαµάτας, καθώς και στα
Τµήµατα Κλασσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κύπρου, όπου η φοίτηση διαρκεί οχτώ
εξάµηνα και έχει τρείς κατευθύνσεις: Κλασσική Φιλολογία, Βυζαντινή και Λαογραφία,
Νεοελληνική Φιλολογία και Γλωσσολογία. Το πτυχίο που χορηγείται είναι ενιαίο, αλλά
αναγράφεται η ειδικότητα που έχει ακολουθήσει ο απόφοιτος. Οι πτυχιούχοι των τµηµάτων
αυτών µπορούν να κάνουν µεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Σπουδές,
επίσης, παρέχουν και τα Εργαστήρια Ελεύθερων Σπουδών, που συνεργάζονται µε
38
πανεπιστήµια του εξωτερικού, µε την προϋπόθεση ότι οι παρεχόµενοι τίτλοι σπουδών
αναγνωρίζονται από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών Και
Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ) και από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας
Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΕ) ως ισότιµοι και αντίστοιχοι των ελληνικών για
την καταχώρηση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων ή προσόντων στην αγορά εργασίας.
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απασχολούνται στη δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, ως ερευνητές σε αρχεία, βιβλιοθήκες,
ως επιµελητές- διορθωτές κειµένων σε εκδοτικούς οίκους , εφηµερίδες κ.λ.π. Επιπλέον
µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές µεταπτυχιακού επιπέδου και να κάνουν ακαδηµαϊκή
καριέρα. Οι προοπτικές του επαγγέλµατος , αλλά και των συναφών µε του φιλολόγου είναι
αρνητικές. Το ισοζύγιο του επαγγέλµατος του φιλολόγου είναι αρνητικό, εξαιτίας του
µεγάλου όγκου των αδιόριστων καθηγητών µέσης εκπαίδευσης. Βέβαια, υπάρχουν
επαγγελµατικές διέξοδοι, συνήθως µερικής ή προσωρινής απασχόλησης, σε φροντιστήρια και
ιδιαίτερα µαθήµατα.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του Φιλολόγου Ελληνικής Γλώσσας είναι τα αντίστοιχα του
εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος. Όταν εργάζεται σε σχολεία της
∆ευτεροβάθµιας ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης, τα επαγγελµατικά δικαιώµατα προβλέπονται από
κάποιο συγκεκριµένο νόµο. Όταν όµως εργάζεται στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα προβλέπονται, εκτός από τον νόµο της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και
από τις συµβάσεις εργασίας µεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Οµοσπονδίας Ιδιωτικών
Εκπαιδευτικών Λειτουργών στην Ελλάδα.
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
• Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών:
•
•
•
•
Πανεπιστηµιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210/7277309-11,
http://www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.html
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης: Πανεπιστηµιούπολη, 54006,
Τηλ.: 2310/995233-4, http://www.auth.gr/lit/
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων: ∆όµπολη 30, 45110 Ιωάννινα,
Τηλ.: 26510/41804, http://www.uoi.gr/profile_gr.html
∆ΟΑΤΑΠ – Αθήνας (∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδαµαϊκών και Πληροφόρησης), Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ. 10437,
Τηλ. Κέντρο: 210 – 52539525, 210 – 5239679, e-mail: [email protected]
∆ΟΑΤΑΠ – Θεσσαλονίκης ( ∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδαµαϊκων και Πληροφόρησης), Υπ. Μακεδονίας Θράκης – ∆ιοικητήριο, τηλ.:
2310-379371-2, fax: 2310 – 379374, e-mail:[email protected]
39
ΜΑΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Το επάγγελμα της μαίας έχει διττό χαρακτήρα και αποστολή. Αφενός είναι ο άμεσος συνεργάτης του
μαιευτήρα-γυναικολόγου και αφετέρου είναι κοντά στην έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης,
του τοκετού και της λοχείας της. Σε συνεργασία με τον γυναικολόγο, φροντίζει την έγκυο, έτσι ώστε
η εγκυμοσύνη της να μην έχει επιπλοκές, την προετοιμάζει για τη διαδικασία του τοκετού και τη
στηρίζει μετά τον τοκετό παρέχοντάς της συμβουλές για το θηλασμό, την περιποίηση του μωρού
καθώς και του τραύματος που ίσως να έχει δημιουργηθεί. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει
μαιευτήρας-γιατρός η μαία μπορεί να αναλάβει όλη την ευθύνη και τη διαδικασία του τοκετού.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εργάζεται σε νοσοκομεία ή κλινικές με βάρδιες, αλλά μπορεί να κληθεί οποιαδήποτε στιγμή για να
προσφέρει τις υπηρεσίες της. Συνήθως εργάζεται σε συνθήκες ψυχικής έντασης και άγχους,
ιδιαίτερα όταν παρουσιάζονται προβλήματα κατά τη διάρκεια του τοκετού.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Η σωματική και ψυχική υγεία, η υπομονή και η ψυχραιμία, η καλή συνεργασία και επικοινωνία τόσο
με το γιατρό-μαιευτήρα όσο και με την έγκυο είναι καθοριστικής σημασίας προσόντα που πρέπει να
διαθέτει η μαία. Θα πρέπει επίσης να είναι ευγενική, φιλική και να εμπνέει εμπιστοσύνη στην
εγκυμονούσα.
40
ΣΠΟΥΔΕΣ
Σπουδές παρέχει η Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΑΤΕΙ Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
στην οποία η διάρκεια των σπουδών είναι εφτά εξάμηνα (έξι εξάμηνα σπουδές και ένα εξάμηνο
πρακτική εξάσκηση σε μαιευτήρια).Οι πτυχιούχοι επιπέδου 4 αυτών των τμημάτων μπορούν να
συνεχίσουν με μεταπτυχιακές σπουδές ή να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις για είσοδο σε ΑΕΙ
(χαρακτηριστικά αναφέρουμε Βιολογίας, Ιατρικής, Νοσηλευτικής).Μπορεί κάποιος επίσης να
φοιτήσει σε ΙΕΚ ως βοηθός μαίας, λαμβάνοντας δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 3+,
σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών παρακολουθώντας μαθήματα στην Ελλάδα και
ολοκληρώνοντας τις σπουδές του σε συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, οι τίτλοι
σπουδών του οποίου αναγνωρίζονται από το ΙΤΕ και το ΣΑΕΙΤΤΕ ως ισότιμοι και αντίστοιχοι των
ελληνικών προκειμένου να κατοχυρωθούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και να λάβουν άδεια
άσκησης επαγγέλματος.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων ΑΤΕΙ Μαιευτικής, έχουν κατοχυρωθεί
νομοθετικά.
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΑΤΕΙ Αθηνών:http://www.teiath.gr/seyp/midwifery/index.html
ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης:http://www.teithe.gr
ΣΑΕΙΤΤΕ:http://www.srpq.gr
ΔΟΑΤΑΠ-Θες/νίκης:[email protected]
41
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Η φροντίδα του ασθενούς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, είναι το αντικείμενο της εργασίας
του νοσηλευτή. Είναι απαραίτητος και πολύτιμος συνεργάτης του γιατρού, ενώ παράλληλα
αναλαμβάνει να υποστηρίξει και να ενισχύσει την ψυχολογία του ασθενούς και να στηρίξει τη
θεραπευτική αγωγή του.Η προσαρμογή του νοσηλευόμενου στο περιβάλλον, η πορεία της υγείας
του, ο έλεγχος της φαρμακευτικής αγωγής που του έχουν συστήσει οι γιατροί, η παρακολούθηση
των μηχανημάτων και των συσκευών που πιθανά υποστηρίζουν τον ασθενή, η προετοιμασία
εργαστηριακών εξετάσεων είναι εργασίες που διεκπεραιώνει ο νοσηλευτής.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι συνθήκες εργασίας είναι συχνά επικίνδυνες, ειδικότερα σε ορισμένα νοσηλευτικά τμήματα, όπως
ακτινολογικά και μικροβιολογικά, ψυχιατρικά ιδρύματα, άσυλα ανιάτων, ενώ εκτίθεται και σε
κινδύνους ενδεχόμενης μόλυνσης από μεταδοτικά νοσήματα. Οι νυχτερινές βάρδιες, η ορθοστασία
και η συνεχής κίνηση, η ένταση και το άγχος, η ψυχική και συναισθηματική φόρτιση δημιουργούν
ακόμη περισσότερο δυσμενείς συνθήκες εργασίας. Ακόμη πιο αρνητικά συμβάλλουν οι κακές
κτιριακές εγκαταστάσεις και η έλλειψη υποδομής, που παρατηρείται σε αρκετά νοσηλευτικά
ιδρύματα.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Η αγάπη για τον συνάνθρωπο, ιδιαίτερα για τον άρρωστο, το υψηλό αίσθημα ευθύνης, η ευγένεια,
η κατανόηση, η ευχάριστη παρουσία, οι οργανωτικές ικανότητες, η σχολαστικότητα και φυσικά η
ψυχραιμία είναι τα απαιτούμενα προσόντα για να ανταπεξέλθει ένας νοσηλευτής στις αυξημένες
απαιτήσεις του επαγγέλματός του.
42
ΣΠΟΥΔΕΣ
Σπουδές νοσηλευτή/τριας μπορούν να γίνουν στα τμήματα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών και Πελοποννήσου. Το τμήμα διαιρείται σε τέσσερις τομείς: Βασικών και Ανθρωπιστικών
Σπουδών, Παθολογίας, Νοσηλευτικής Χειρουργικής, Νοσηλευτικής Κοινωνικής Ιατρικής. Οι
πτυχιούχοι του τμήματος έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και μπορούν να κάνουν
μεταπτυχιακά: στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), στη Σχολή Επαγγελμάτων
Υγείας και Πρόνοιας. Μπορεί επίσης να εκπαιδευτεί σε ΤΕΕ ως βοηθός νοσηλευτή, σε ΙΕΚ
λαμβάνοντας δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 3+ και σε Εργαστήρια Ελευθέρων
Σπουδών.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων ΑΤΕΙ Νοσηλευτικής, έχουν
κατοχυρωθεί νομοθετικά.
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Αξιωματικών
Νοσηλευτικής, ΑΤΕΙ Λάρισας
43
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Ασχολείται µε την εφαρµογή των βιολογικών, φυσικών και ιατρικών επιστηµών που
σχετίζονται µε την αποκατάσταση της φωνής και της οµιλίας. Καλύπτει τις γνωστικές
περιοχές της βιολογικής φωνητικής, φωνιατρικής, τεχνικής φωνητικής αποκατάστασης,
τεχνικής ακουοµετρίας και τεχνικής ακουστικών προσθηκών. Λόγω της ιδιοµορφίας του
επαγγέλµατος αποκλείονται από την εισαγωγή υποψήφιοι που παρουσιάζουν κυρίως
δυσκολίες στην εκφορά του λόγου.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εργάζεται στον επιµεληµένο και ευχάριστο χώρο του γραφείου του, ακολουθώντας
συγκεκριµένο ωράριο εργασίας. Μερικές φορές όταν εργάζεται του ασθενούς αντιµετωπίζει
προβλήµατα που δυσκολεύουν το έργο του. Η επαφή µε τους ασθενείς είναι δυνατό να του
προκαλεί συναισθηµατική φόρτιση, την οποία ίσως µεταφέρει στην προσωπική του ζωή.
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Ο λογοθεραπευτής πρέπει να διαθέτει επικοινωνιακές ικανότητες, ψυχική αντοχή, φαντασία
και ευελιξία, να είναι ευγενικός και να εµπνέει εµπιστοσύνη στον ασθενή. Το αντικείµενο της
εργασίας του προϋποθέτει, να µην πάσχει ο ίδιος από κώφωση – βαρηκοΐα, δυσαρθρία και
τραύλισµα που επηρεάζουν τη λειτουργία λόγου και άρθρωσης.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Σπουδές λογοθεραπευτή παρέχει η Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και πρόνοιας των ΑΤΕΙ
Πάτρας και Ηπείρου, στην οποία η φοίτηση διαρκεί οχτώ εξάµηνα(εφτά εξάµηνα σπουδές και
ένα εξάµηνο πρακτική εξάσκηση). Οι πτυχιούχοι λαµβάνουν πτυχίο επιπέδου 4 και µπορούν
να κάνουν µεταπτυχιακές σπουδές ή να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις στα εξής ΑΕΙ:
44
Ιατρικής, Νοσηλευτικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Κρήτης, ΤΕΦΑΑ.
Μπορεί επίσης κάποιος να καταρτιστεί σε ΙΕΚ λαµβάνοντας πτυχίο επαγγελµατικής
κατάρτισης επιπέδου 3, σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών παρακολουθώντας
προκαταρκτικά µαθήµατα στην Ελλάδα και συνεχίζοντας τις σπουδές σε συνεργαζόµενο
τεχνολογικό πανεπιστήµιο του εξωτερικού, του οποίου όµως οι τίτλοι σπουδών να
αναγνωρίζονται από το ΙΤΕ και το ΣΑΙΤΤΕ ως ισότιµοι και αντίστοιχοι των ελληνικών
προκειµένου να κατοχυρωθούν τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα.
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ένας λογοθεραπευτής µπορεί να εργαστεί σε κέντρα λογοθεραπείας, δηµόσιου ή ιδιωτικού
τοµέα, σε κέντρα ψυχικής υγείας, ως ελεύθερος επαγγελµατίας µε γραφείο δικό του, ως
καθηγητής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΩΜΑΤΑ
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων των τµηµάτων ΑΤΕΙ λογοθεραπείας, έχουν
κατοχυρωθεί νοµοθετικά µε βάση το Π.∆. 96.
45
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Η αποκατάσταση της εύρυθµης λειτουργίας των οργάνων του ανθρώπου, η ανακούφισηαπό
το σωµατικό πόνο και η σωµατικά ευεξία του αθενούς, αποτελούν το βασικό µέρος της
εργασίας του φυσικοθεραπευτή. Χρησιµοποιώντας τα χέρια του ή µε τη βοήθεια συσκευών
και οργάνων, ο φυσικοθεραπευτής επιχειρεί να επαναφέρει τη µυϊκή του κατάσταση. Ο
φυσικοθεραπευτής ασχολείται και µε προβλήµατα κινησιολογικής, νευρολογικής και
ορθοπεδικής φύσεως και λειτουργεί προληπτικά σε προεγχειρητικό στάδιο.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η υποδοµή και ο εξοπλισµός του χώρου που εργάζεται είναι καθοριστικοί παράγοντες για να
ασκήσει το επάγγελµά του. Αν και επαγγελµατίς, γνωρίζει ότι εκτελεί λειτούργηµα. Έτσι,
πολύ συχνά, δεν µπορεί να αποφύγει τη συναισθηµατική φόρτιση που είναι ανάλογη µε το
µέγεθος του προβλήµατος του ασθενή και το βαθµό δυσκολίας που παρουσιάζει η ασθένειά
του.
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Οι θεραπευτικές µέθοδοι που χρησιµοποιεί, προϋποθέτουν ιδιαίτερες δεξιότητες και άψογο
συντονισµό κινήσεων. Η εµπιστοσύνη καθώς και το αίσθηµα σιγουριάς και αισιοδοξίας που
πρέπει να εµπνέει στον αθενή αλλά και στους οικείους του, ιδίως όταν η θεραπεία θα πρέπει
να είναι µακρόχρονη, αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά εκείνου που θα ασχοληθεί µε
αυτό το επάγγελµα. Ο ασθενής πρέπει να πειστεί ότι «µπορεί» να θεραπευτεί και την
αυτοπεποίθηση αυτή, πρέπει να έχει την ικανότητα να του τη µεταδώσει ο φυσικοθεραπευτής
του, ο οποίος παράλληλα, πρέπει να έχει καλές γνώσεις φυσιολογίας και ανατοµίας, να
διαθέτει ευγένεια, υποµονή, σωµατική αντοχή και µυϊκή δύναµη.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Σπουδές φυσικοθεραπευτή ή συναφούς ειδικότητας (κινησιοθερα[εία, υδροθεραπεία,
εργοθεραπεία) µπορεούν να γίνουν στα αντίστοιχα Τµήµατα των ΑΤΕΙ Αθηνών,
Θεσσαλονίκης, Λαµίας και Πάτρας (Αίγιο). Η διάρκεια σπουδών καθορίζεται σε εφτά
46
εξάµηνα και ένα εξάµηνο για την πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών σε διάφορα
συνεργαζόµενα νοσοκοµεία και κέντρα αποκατάστασης. Μπορεί επίσης να εκπαιδευτεί σε
δηµόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ ως βοηθός φυσικοθεραπευτή και σε Εργαστήρια Ελευθέρων
Σπουδών, µε την προϋπόθεση όµως ότι οι τίτλοι σπουδών τους ή του συνεργαζόµενου
πανεπιστηµίου του εξωτερικού αναγνωρίζονται από το ΙΤΕ (Ινστιτούτο Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης) και το ΣΑΕΙΤΤΕ ως ισότιµοι και αντίστοιχοι των ελληνικών προκειµένου να
αναγνρίζονται τα επαγγελµατίκα τους δικαιώµατα και προσόντα.
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ένας φυσικοθεραπευτής µπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας σε δικό του
εργαστήριο, σε νοσοκοµεία, κλινικές, θεραπευτήρια, κέντρα υγείας που διαθέτουν ανάλογα
τµήµατα, ιδρύµατα αποθεραπείας και αοκατάστασης ατόµων µε ειδικές κινητικές αναπηρίες,
σε ΚΑΠΗ, ιατρεία θεραπευτικών λουτροπηγών, ειδικά κέντρα αποκατάστασης, αθλητικά
κέντρα και χώρους άθλησης, γυµναστήρια, ξενοδοχειακές µονάδες που διαθέτουν χώρους
γυµναστικής και χώρους συντήρησης της καλής φυσικής κατάστασης.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων των τµηµάτων ΑΤΕΙ Φυσικοθεραπείας, έχουν
κατοχυρωθεί νοµοθετικά µε βάση το Π.∆. 90.
Φυσικοθεραπευτής µε ειδίκευση στη θερµοθεραπεία
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Η τοποθέτηση θερµών επιθεµάτων για την ανακούφιση από τον πόνο και την επίτευξη
σωµατικής ευεξίας είναι το κύριο αντικείµενο της εργασίας του. Η θερµοθεραπεία
εφαρµόζεται µετά από το οξύ στάδιο και βοηθά στην καλύτερη αιµάτωση της πάσχουσας
περιοχής µε αποτέλεσµα την ελάττωση του µυϊκού σπασµού και την καλύτερη λειτουργία
των αρθρώσεων. Ο θερµοθεραπευτήςσυνεργάζεται µε άλλους επιστήµονες (ιατρούς συναψών
ειδικοτήτων, ειδικούςκινησιοθεραπείας κ.ά.) προκειµένουνα παρέχει ολοκληρωµένες ιατρικές
υπηρεσίεςστους ασθενείς του.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
47
Οι συνθήκες εργασίας ποικίλουν ανάλογα µε το χώρο όπου εργάζεται. Συχνά διαθέτει δικό
φυσικοθεραπευτήριο, όπου δέχεται τους πελάτες του. Πρέπει να φροντίζει για την τήρηση
των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής του χώρουεργασίας του, του εξοπλισµού που
χρησιµοποιεί, αλλά και για την προσωπική του υγιεινή και προστασία. Το ωράριό του
καθορίζεται από τον όγκο και τις ανάγκες της πελατείας του. Χρειάζεται, τέλος, να
παρακολουθεί συχνά σεµινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Η ευχάριστη διάθεση, η υπευθηνότητα, η συνέ[εια καθώς και το αίσθηµα σιγουριάς που
πρέπει να εµπνέει στον ασθενή αλλά και στους οικείους του είναι µερικά από τα προσόντα
που πρέπει να διαθέτει ο θερµοθεραπευτής. Ακόµη, χρειάζεται καλή φυσική κατάσταση και
σωµατική αντοχή αφού πρόκειται για ένα επάγγελµα που απαιτεί πολύωρη ορθοστασία και
προκαλεί µεγάλη κόπωση.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Σπουδές φυσικοθεραπείας ή συναφούς ειδικότητας (κινησιοθεραπεία, υδροθεραπεία,
εργοθεραπεία κ.ά.) παρέχονται στα αντίστοιχα τµήµατα των ΑΤΕΙ Αθηνών, Θεσσαλονίκης
και Λαµίας και Πάτρας (παράρτηµα Αίγιο). Η διάρκεια των σπουδών είναι εφτά εξάµηνα και
ένα επιπλέον εξάµηνο για πρακτική εξάσκηση. Επίσης , παέχονται σπουδές βοηθού
φυσικοθεραπευτή σε δηµόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ και σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σ πουδών, µε
την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι τους αναγνωρίζονται από το Συµβούλιο Επαγγελµατικής
Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης για την κατοχύρωση των επαγγελµατικών
δικαιωµάτων.
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο φυσιοθεραπευτής µε ειδίκευση στη θερµοθεραπεία, ανάλογια µε το επίπεδο της
εκπαίδευσής του, µπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος στο ιδιωτικό τοµέα, ενώ θπάρχει και η
προοπτική του ελεύθερου επαγγελµατία. Μπορεί επίσης να απασχοληθεί σε νοσοκοµεία,
κλινικές, θεραπευτήρια, ειδικά κέντρα αποκατάστασης, γυµναστήρια, αθλητικά κέντρα και
χώρους άθλησης κ.ά.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων των τµηµάτων ΑΤΕΙ Φυσικοθεραπείας, έχουν
κατοχυρωθεί νοµοθετικά µε βάση το Π.∆. 90.
Φυσιοθεραπευτής µε ειδίκευση στην αναπνευστική
φυσιοθεραπεία
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΤΟΣ
Η αναπνευστική φυσιοθεραπεία είναι µια µέθοδος που αποσκοπεί στην αρµονική συνεργασία
των αναπνευστικών µυών του ασθενούς, τον αερισµό των πνευµόνων του, και την καλή
48
παροχέτευση των βρογχικών εκκρίσεων. Πιο συγκεκριµένα, ο φυσιοθεραπευτής που
ασχολείται µε την αναπνευστική φυσιοθεραπεία καταρχάς οφείλει να ενηµερώνεται
λεπτοµερώς από τον θεράποντα γιατρό για την πάθηση και τα ιδιαίτερα προβλήµτα του
ασθενούς και κατόπιν να προβαίνει στη δική του αξιολόγηση σχετικά µε τη στάση του
σώµατός του, το σχήµα του θώρακα, τον τρόπο που αναπνέει, τη δύσπνοια, το βήχα, τις
εκκρίσεις και τη γενικότερη κατάστασή του. Στη συνέχεια, εφαρµόζει ένα πρόγραµµα
αναπνευστικής φυσιοθεραπείας κατάλληλο για το συγκεκριµένο ασθενή που περιλαµβάνει
την παροχέτευση, δηλαδή τον καθαρισµό των βρόγχων από τις εκκρίσεις, και την
αναπνευστική γυµναστική. Σε περιπτώσεις που ο ασθενής δεν συνεργάζεται για την αποβολή
εκκρίσεων εφαρµόζεται η βρογχοαναρρόφηση, δηλαδή αποβολή των εκκρίσεων µε τη
βοήθεια ειδικών µηχανηµάτων. Ακόµη, σε διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας λόγω
κακής στάσης, ο ασθενής υποβάλλεται και σε πρόγραµµα ασκήσεων καλής στάσης, διότι οι
παραµορφώσεις της σπονδυλικής στήλης (κύφωση, σκολίωση κ.ά.) εµποδίζουν την καλή
πνευµονική λειτουργία µε επακόλουθο την αναπνευστική ανεπάρκεια. Η αναπνευστική
φυσιοθεραπεία ενδείκνυται στα οξέα και χρόνια νοσήµατα του αναπνευστικού συστήµατο, σε
χειρουργηµένους ασθενείς, σε διαταραχές του νευρικού ελέγχου της αναπνοής, σε
παραµορφώσεις του θώρακα και σε διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας λόγω κακής
στάσης του σώµατος.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι συνθήκες εργασίας ποικίλουν ανάλογια µε το χώρο που εεργάζεται. Συχνά διαθέτει δικό
φυσικοθεραπευτήριο, όπου δέχεται τους πελάτες του. Πρέπει να φροντίζει για την τήρηση
των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής του χώρου εργασίας του, του εξοπλισµού που
χρησιµοποιεί, αλλά και για την προσωπική του υγιεινή και προστασία. Το ωράριό του
καθορίζεται από τον όγκο και τις ανάγκες της πελατείας του. Χρειάζεται, τέλος, να
παρακολουθεί συχνά σεµινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Η ευχάριστη διάθεση, η υπευθηνότητα, η ευσυνειδησία, η συνέπεια καθώς και το αίσθηµα
σιγουριάς που πρέπει να εµπνέει στον ασθενή αλλά και στους οικείους του είναι µερικά από
τα ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο φυσιοθεραπευτής. Ακόµη, χρειάζεται καλή
φυσική κατάσταση και σωµατική αντοχή αφού πρόκειται για ένα επάγγελµα που απαιτεί
πολύωρη ορθοστασία και προκαλεί µεγάλη κόπωση.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Σπουδές φυσικοθεραπείας ή συναφούς ειδικότητας (κινησιοθεραπεία, υδροθεραπεία,
εργοθεραπεία κ.ά.) παρέχονται στα αντίστοιχα τµήµατα των ΑΤΕΙ Αθηνών, Θεσσαλονίκης
και Λαµίας και Πάτρας (παράρτηµα Αίγιο). Η διάρκει σπουδών είναι σε εφτά εξάµηνα και
ένα επιπλέον εξάµηνο για την πρακτική εξάσκηση. Επίσης, παρέχονται σπουδές βοηθού
φυσικοθεραπευτή σε δηµόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ και σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, µε
την προϋπόθεση όµως ότι οι τίτλοι τους αναγνωρίζονται από το Συµβούλιο Επαγγελµατικής
49
Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης για την κατοχύρωση των επαγγελµατικών τους
δικαιωµάτων.
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο φυσιοθεραπευτής µε ειδίκευση στην αναπνευστική φυσιοθεραπεία, ανάλογα µε το επίπεδο
της εκπαίδευσης του, µπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος στον ιδιωτικό τοµέα, ανώ υπάρχει
και η προοπτική του ελεύθερου επαγγελµατία. Μπορεί επίσης να απασχοληθεί σε
νοσοκοµεία, κλινικές, θεραπευτήρια, ειδικά κέντρα αποκατάστασης, γυµναστήρια, αθλητικά
κέντρα και χώρους άθλησης.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων των τµηµάτων ΑΤΕΙ Φυσικοθεραπείας, έχουν
κατοχυρωθεί νοµοθετικά µε βάση το Π.∆. 90.
Φυσιοθεραπευτής µε ειδίκευση στην κρυοθεραπεία
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Η τοποθέτηση ψυχρών επιθεµάτων για την ανακούφιση από τον πόνο και τη επίτευξη
σωµατικής ευεξίας είναι το κύριο αντικείµενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριµένα, ο
φυσιοθεραπευτής µε ειδίκευση στην κρυοθεραπεία εφαρµόζει φυσικά µέσα κρυοθεραπείας
(πάγο, παγοκύστεις, δινόλουτρα κ.ά.) µε σκοπό την αποκατάσταση του προβλήµατος στην
πάσχουσα περιοχή. Η κρυοθεραπεία παίζει σηµαντικό ρόλο στην οξεία φάση µετά από
τραυµατισµούς, όπως θλάσεις των µυών, αιµατώµατα, κακώσεις των συνδέσµων και των
µηνίσκων, διαστέµµατα, καθώς και στις τενοντίτιδες, θυλακίτιδες, ορογονοθυλακίτιδες κ.ά.
Τέλος, ο φυσιοθεραπευτής µε ειδίκευση στην κρυοθεραπεία είναι ανάγκη να συνεργάζεται µε
άλλους επιστήµονες (ιατρούς συναφών ειδικοτήτων, ειδικούς κινησιοθεραπείας κ.ά.)
προκειµένου να παρέχει ολοκληρωµένες ιατρικές υπηρεσίες στους ασθενείς του.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι συνθήκες εργασίαςποικίλουν ανάλογα µε το χώρο όπου εργάζεται. Συχνά διαθέτει το δικό
του φυσικοθεραπευτήριο, όπου δέχεται πελάτες του. Πρέπει να φροντίζει για την τήρηση
κανόνων ασφάλειας και υγιεινής του χώρου εργασίας του, του εξοπλισµού που χρησιµοποιεί,
αλλά και για την προσωπική του υγιεινή και προστασία. Το ωράριό του καθορίζεται από τον
αριθµό και τις ανάγκες της πελατείας του. Χρειάζεται, τέλος, να παρακολουθεί συχνά
σεµινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
50
Η ευχάριστη διάθεση, η υπευθηνότητα, η συνέπεια καθώς και το αίσθηµα της σιγουριάς που
πρέπει να εµπνέει στον ασθενή αλλά και στους οικείους του είναι µερικά από τα προσόντα
που πρέπει αν διαθέτει ο φυσιοθεραπευτής. Ακόµη, χρειάζεται καλή φυσική κατάσταση και
σωµατική αντοχή αφού πρόκειται για ένα επάγγλεµα που απιτεί πολύωρη ορθοστασία που
προκαλεί µεγάλη κόπωση.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Σπουδές φυσικοθεραπείας ή συναφούς ειδικότητας (κινησιοθεραπεία, υδροθεραπεία,
εργοθεραπεία κ.ά) παρέχονται στα αντίστοιχα τµήµατα των ΤΕΙ Αθηνών, Θεσσαλονίκης, και
Λαµίας και Πάτρας (παράρτηµα Αίγιο). Η διάρκεια σπυδών είναι σε εφτλα εξάµηνα και ένα
απιπλεόν εξάµηνο για την πρακτική εξάσκηση. Επίσης, παρέχονται σπυδές βοηθού
φυσικοθεραπευτή σε δήµοσια και ιδιωτικά ΙΕΚ και σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, µε
την προϋπόθεση όµως ότι οι τίτλοι σπουδών τους αναγνωρίζονται από το Συµβούλιο
Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης για την κατοχύρωση των
επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων.
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο φυσιοθεραπευτής µε ειδίκευση στην κρυθεραπεία, ανάλογα µε το επίπεδο της
εκπααίδευσής του, µπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος στον ιδιωτικό τοµέα, ενώ υπάρχει και η
προοπτική του ελεύθερου επαγγελµατία. Μπορεί επίσης να απασχοληθεί σε νοσοκοµεία,
κλινικές, θεραπευτήρια, ειδικά κέντρα αποκατάστασης, γυµναστήρια, αθλητικά κέντρα και
χώρους άθλησης κ.ά.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων των τµηµάτων ΑΤΕΙ Φυσικοθεραπείας, έχουν
κατοχυρωθεί νοµοθετικά µε βάση το Π.∆. 90.
51
∆ΑΣΚΑΛΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Η πρώτη επαφή του παιδιού µε το περιβάλλον του σχολείου µέσω οργανωµένων µαθηµάτων
γίνεται στο δηµοτικό σχολείο και αυτός που αναλαµβάνει την ευθύνη να του δώσει τα
απαραίτητα εφόδια για τη στοιχειώδη εκπαίδευση και την κοινωνική του ανάπτυξη και
ένταξη είναι ο δάσκαλος. Με αυτά ως
δεδοµένα γίνεται αντιληπτό ποσό
καθοριστικό
ρόλο
παίζει
στη
µετέπειτα µορφωτική κυρίως αλλά
και κοινωνική εξέλιξη του µικρού
παιδιού (6-12 ετών ) ο δάσκαλος.
Στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση δεν
υπάρχει εξειδίκευση ως προς το
γνωστικό αντικείµενο για το δάσκαλο
καθώς διδάσκει ανάγνωση και
γραφή,βασικέςέννοιεςµαθηµατικώνγε
ωγραφίας,φυσικούκόσµουιστορίας,και θρησκείας .Παράλληλα φροντίζει οι µαθητές του να
έχουν ενεργή συµµετοχή στη διαδικασία της µάθησης , ελέγχει την επίδοση τους και
ευθύνεται για την τακτική φοίτηση , την πειθαρχία και την πρόοδο τους. Κατά τη διάρκεια
της σχολικής χρονιάς ενηµερώνει τους γονείς των µαθητών, οργανώνει ποικίλες σχολικές
δραστηριότητες (θεατρικές παραστάσεις κλπ.)και αρκετές φορές του ανατίθεται η επιµέλεια
της καλής εµφάνισης του σχολείου σε δηµοσιές εκδηλώσεις (παρελάσεις κλπ.)
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο χώρος εργασίας του είναι το σχολείο που αναλαµβάνει κατά κανόνα µια από τις έξι
συνολικά τάξεις του ∆ηµοτικού σχολείου έχοντας καθηµερινή παρουσία από 5 έως 6 ώρες.
Σε µικρά ή αποµακρυσµένα χώρια ,όµως, παρατηρείται το φαινόµενο να εργάζεται σε
περισσότερες από µια τάξεις (µονοθέσια ,διθέσια κλπ), λόγο έλλειψης µαθητών .Η εργασία
του ωστόσο δεν ολοκληρώνεται στο σχολείο αλλά συνεχίζεται και στο σπίτι του, οπού
προετοιµάζει τα µαθήµατα της επόµενης ηµέρας και ελέγχει τα γραπτά των µαθητών του. Στα
αρνητικά του επαγγέλµατος καταγράφεται και το γεγονός ότι διορίζεται για µεγάλο χρονικό
διάστηµα σε περιοχές που βρίσκονται µακριά σε σχέση µε τον τόπο κατοικίας του, ενώ στα
θετικά η µεγάλης διάρκειας διακοπές του.(Χριστούγεννα-Πάσχα-καλοκαίρι) καθώς και η
µείωση των διδακτικών του ωρών όσο ανέρχεται ιεραρχικά.
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Η αγάπη για τα παιδία αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για αυτόν που θα ακολουθήσει το
επάγγελµα του δάσκαλου. Πρέπει επίσης να είναι
52
άρτια καταρτισµένος έχοντας παιδαγωγικές αντιλήψεις που συµβαδίζουν µε την εξέλιξη της
κοινωνίας στον 21οαιώνα ,όπως και την ικανότητα να µεταδίδει τις γνώσεις του άπλα και
κατανοητά στους µικρούς µαθητές του. Επειδή οι τάξεις είναι πολυάριθµες συνήθως στις
µεγάλες πόλεις είναι απαραίτητο να συνδυάζει τη µάθηση µε την πειθαρχία, να εµπνέει
σεβασµό αλλά και εκτίµηση προς το πρόσωπο του , να έχει υποµονή , κατανόηση αλλά και
φαντασία στις διδακτικές µεθόδους του ώστε να <<αιχµαλωτίζει>> τους µαθητές του. Πρέπει
επίσης να είναι προσιτός και συνεργάσιµος προκείµενου να αντιµετωπίζει και να βοήθα στην
επίλυση προβληµάτων και στην κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών των µαθητών του που είναι
µικρής ηλικίας .
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Για να γίνει κάποιος δάσκαλος πρέπει να στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης
των Πανεπιστηµίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, ∆υτικής Μακεδονίας (Φλώρινας) ,Πάτρας,
Ιωαννίνων, Κρήτης-(Ρέθυµνο), Θεσσαλίας-(Βόλος), Θράκης -(Αλεξανδρούπολη), Αιγαίου(Ρόδος), στο Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστήµιου Θεσσαλίας-βόλος)
καθώς και στο τµήµα Επιστήµων της Αγωγής του Πανεπιστήµιου Κύπρου. Η διάρκεια των
σπουδών είναι 8 εξάµηνα , συµπεριλαµβανοµένης και της πρακτικής εξάσκησης.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του/της δάσκαλου προβλέπονται από νόµο.
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μπορεί να εργαστεί:
1. Στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση , δηµόσια ή ιδιωτική.
2. Στη λαϊκή επιµόρφωση.
3. Σε ερευνητικά κέντρα.
Το ισοζύγιο του επαγγέλµατος είναι αρνητικό λόγο του µεγάλου αριθµού
αδιόριστων δάσκαλων ,της κατάργησης της επετηρίδας και του διορισµού τους
µέσω διαγωνισµού από το ΑΣΕΠ.
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
•
Εθνικό Πανεπιστήµιο Αθηνών http://www.uoa.gr/ptde
•
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης http://www.eled.auth.gr/
•
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Πανεπιστηµιούπολη
http://www.uoi.gr/schools/edu/ptde/index.htm
•
http;//www.edc.uoc.gr/
•
http:/www.elemedu.upatras.gr/
•
http:/www.eled.duth.gr/
•
http:/www.rhodes.aegean.gr/gr/index.htm
53
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Η ομαλή διαδικασία ένταξης του παιδιού από το περιβάλλον της οικογενείας σε ένα οργανωμένο
κοινωνικό σύνολο όπως είναι το σχολείο επιβάλλει την ύπαρξη ενός ενδιάμεσου κρίκου ,του
νηπιαγωγείου. Η νηπιαγωγός δηλαδή είναι ο ειδικός
παιδαγωγός που θα αναλάβει τα παιδία προσχολικής
ηλικίας και θα τα βοηθήσει να αποκτήσουν τις πρώτες
γνώσεις για τον κόσμο που τα περιβάλει αλλά και τους
τρόπους συμβίωσης , οργάνωσης, και κατανόησης σε μια
μικρή κοινωνική ομάδα, όπως είναι η τάξη του
νηπιαγωγείου. Για αυτό το λόγο φροντίζει για την αρμονική
ανάπτυξη των ικανοτήτων του παιδιού μέσα από το
ομαδικό παιχνίδι , την ατομική δημιουργία, την πνευματική
άσκηση και την ψυχαγωγία, με στόχο να αποκτήσει στερεή προσωπικότητα
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα νηπιαγωγεία πρέπει να είναι ευχάριστοι χώροι άπλετα
φωτισμένοι, διακοσμημένοι με χαρούμενα χρώματα και
κυρίως φροντισμένοι με σκοπό τα παιδία να νιώθουν
όμορφα στο περιβάλλον τους .Ωστόσο κάποια νηπιαγωγεία
δεν τηρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις με σκοπό η
νηπιαγωγός να διαμορφώνει η ίδια το χώρο με σκοπό ένα
καλύτερο αποτέλεσμα από τον ήδη υπάρχοντα χώρο. Είναι
αρκετά κουραστική η συγκεκριμένη εργασία καθώς τα μικρά
αυτά
παιδία
δεν
έχουν
τη
δυνατότητα
να
αυτοεξυπηρετούνται.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Το έργο της νηπιαγωγού είναι σημαντικό καθώς συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του παιδιού
και πρέπει η να έχει επίγνωση του ρόλου της. Επομένως πρέπει να αγαπά τα παιδία ώστε να
ασχολείται με υπομονή , ηρεμία και καλή διάθεση μαζί τους .Χρειάζεται να συμμετέχει ακούραστα
στα παιχνίδια των παιδιών , ώστε μέσω αυτών να μεταδίδει τις γνώσεις της. Πρέπει να διαθέτει
κοινωνικότητα και να εμπνέει εμπιστοσύνη όπως και να επιβάλλεται με το διάλογο και την πειθώ.
54
ΣΠΟΥΔΕΣ
Η εκπαίδευση των νηπιαγωγών μπορεί να γίνει στο τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στη Προσχολική
Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Θράκης , Αιγαίου, Θεσσαλίας-Βόλος,, ΚρήτηςΡέθυμνο , Ιωαννίνων και Δυτικής Μακεδονίας-Φλώρινα, Πάτρας , Κύπρου. Η διάρκεια των σπουδών
είναι 8 εξάμηνα και οι πτυχιούχοι των τμήμα των αυτών μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακές
σπουδές στο αντικείμενο των ενδιαφερόντων τους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του/της Νηπιαγωγού προβλέπονται από νόμο.
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μπορεί να εργαστεί σε δημόσια και ιδιωτικά
νηπιαγωγεία
,παιδικούς
σταθμούς
(δημόσιους,
ιδιωτικούς,
δημοτικούς,
οργανισμών, ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ.)
ιδρύματα φροντίδας παιδιών νοσοκομεία
παίδων ως ελεύθερος επαγγελματίας με δικό
του
νηπιαγωγείο.
Το
ισοζύγιο
του
επαγγέλματος είναι αρνητικό εξαιτίας του
μεγάλου ποσοστού αδιόριστων νηπιαγωγών.
Βέβαια βρίσκουν επαγγελματικές διεξόδους
σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σε άλλα
ιδρύματα ή οργανισμούς φροντίδας παιδιών.
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
•
•
•
•
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών :Πανεπιστήμιο Αθηνών ,Ναβαρίνου 13Α,
106 80 Αθήνα ΤΗΛ.210\3688196,.http://www.uoa.gr/ptde
Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
:Πανεπιστημιούπολη
,54006
ΘεσσαλονίκηΤΗΛ.2310/995064,995065,http://www.auth.gr/nured/
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, παράρτημα Φλώρινας 5100 Φλώρινα:
ΤΗΛ.2850/22471,http://nured-fl.auth,gr/
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων :Πανεπιστημιούπολη – Δουργούτη, ΤΗΛ.26510/97188-9,
http://www.uoi.gr/gr/schools?nipia/uvin.htm
55
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Πανεπιστήμιο
Πάτρας
Πανεπιστημιούπολη,26110
Πατρα
ΤΗΛ:26510/997645,http://www.upatras.gr
Δημόκριτο
Πανεπιστήμιο
Θράκης
:Νέα
Χιλή
,68100
Αλεξανδρούπολη
,
ΤΗΛ:25510/3962,http://www.psed.duth.gr
Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πανεπιστημιούπολη ρεθυμνου,74100 Ρέθυμνο, ΤΗΛ:28310/77650-2,
http://www.uoa.gr/ptde
Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Λεωφ. Δημοκρατίας, 85100 Ρόδο, ΤΗΛ:22410/99100,
http:/www.rhodes.aegean.gr/gr/index.htm
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας
:Αργοναυτών
και
Φιλελλήνων
,
8221
Βολος.ΤΗΛ:24210/4802,74804, http://www.ece.uth.gr/
Πανεπιστήμιο Κύπρου: Καλλιπόλεως 75,Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία ΤΗΛ.003572/892000
φαξ: 003572/8992100, http://www.ucy.ac.cy
ΠΟΦΙΤΕΕΚ Στουρνάρη 53, 10432 Αθήνα , ΤΗΛ:210/5225565 fax: 210/5228966
[email protected]
[email protected]
[email protected]
56
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Η διατήρηση της φυσικής κατάστασης και η αισθητική αναγέννηση του σώµατος είναι τα
αντικείµενα της εργασίας της αισθητικού. Με τη βοήθεια της επιστήµης και της τεχνολογίας,
µε φαρµακευτική αγωγή και την βοήθεια των χεριών της περιποιείται το δέρµα και εφαρµόζει
µεθόδους για όλο το σώµα. Επίσης, δεν παραλείπει να συµβουλεύει για τη συνολική
εµφάνιση του πελάτη. Ωστόσο, εξετάζει την κατάσταση των ιστών του δέρµατος και
προσδιορίζει την κατάλληλη αγωγή.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι χώροι στους οποίου εργάζεται είναι επιλεγµένοι και ευχάριστοι, οι συνθήκες θεωρούνται
δυσµενείς, αφού η εργασία της απαιτεί ορθοστασία και είναι αρκετά επίπονη. Συχνά
ασχολείται µε το µακιγιάζ στο χώρο της τηλεόρασης, του θεάτρου, του κινηµατογράφου αλλά
και µε το stilling. Πρέπει να είναι ευχάριστη και ευγενική, να διαθέτει φαντασία και βέβαια
δεξιοτεχνία στα δάχτυλα.
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η αισθητικός πρέπει να είναι ενηµερωµένη γύρω από τις εξελίξεις στη µόδα ,τα υλικά και τις
µεθόδους που χρησιµοποιούνται, τις νέες τεχνικές και τις τάσεις γύρω από το staling.πρέπει
να είναι ευχάριστη και ευγενική, να διαθέτει φαντασία και βεβαία δεξιοτεχνία στα δάχτυλα.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Σπουδές στον τοµέα της αισθητικής και κοσµητολογίας η φοίτηση διαρκεί εφτά εξάµηνα και
στο τελευταίο εξάµηνο γίνεται πρακτική εξάσκηση των σπουδών. Οι πτυχιούχοι έχουν
κατοχυρωµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα. Οι πτυχιούχοι του τµήµατος αισθητικής (ΑΤΕΙ)
µπορούν να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις στα εξής τµήµατα : Χηµείας, Βιολογίας,
Φαρµακευτικής, Ψυχολογίας κ.α.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
57
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων του τµήµατος ΑΤΕΙ ∆ιατροφής &
∆ιαιτολογίας , έχουν κατοχυρωθεί νοµοθετικά µε βάση το Π.∆. 78, όπως δηµοσιεύτηκε στο
Φ.Ε.Κ.
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας σε δικό του χώρο, ως υπάλληλος
Ινστιτούτων Αισθητικής, σε αντιπροσωπίες, καταστήµατα καλλυντικών, σε φαρµακεία ,
κοµµωτήρια, θέατρο, τηλεόραση , κινηµατογράφο, οίκους µόδας και ως διδακτικό προσωπικό
σε δηµόσιες και ιδιωτικές σχολές αισθητικής. Οι προοπτικές του επαγγέλµατος είναι θετικές,
γιατί οι τοµείς εργασίας είναι πολλοί και εποµένως η αισθητικός δεν δυσκολεύεται να βρει
θέση εργασίας. Τα τελευταία χρόνια το επάγγελµα της αισθητικού έχει ζήτηση λόγω της
ανάπτυξης των ιδιωτικών επιχειρήσεων που ασχολούνται µε το αδυνάτισµα , την αισθητική
κ.λπ. Γεγονός που δηµιουργεί πολύ καλές προοπτικές για το µέλλον.
58
∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Η υγιεινή διατροφή και δίαιτα του ανθρώπου είναι το αντικείµενο της εργασίας του.
Φροντίζει, τη διατροφή για την οµαλή ανάπτυξη και τη συντήρηση του οργανισµού.
Εργάζεται σε νοσοκοµεία και κλινικές. Είναι υπεύθυνος για το διαιτολόγιο των ατόµων µε
προβλήµατα υγείας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εργάζεται συνήθως σε συνθήκες γραφείου ή στους χώρους αποθήκευσής των τροφίµων. Έχει
συγκεκριµένο ωράριο εργασίας, αλλά πολλές φορές το υπερβαίνει λόγο φόρτου εργασίας.
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Η συστηµατική εργασία, η µεθοδικότητα, η υπευθυνότητα και οι επαρκείς γνώσεις χηµείας
και βιολογίας είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν το διαιτολόγο.
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Οι σπουδές ∆ιαιτολογίας στα Πανεπιστήµιου Αθηνών η φοίτηση διαρκεί οχτώ εξάµηνα στα
ΑΤΕΙ η φοίτηση διαρκεί εφτά εξάµηνα, έξι εξάµηνα σπουδές και ένα εξάµηνο πρακτική
εξάσκηση. Οι πτυχιούχοι του πανεπιστηµίου µπορούν να κάνουν µεταπτυχιακές σπουδές,
επιπλέον δε, οι πτυχιούχοι των ΑΤΕΙ µπορούν να λάβουν µέρος σε κατατακτήριες εξετάσεις
προκειµένου να εισαχθούν σε ΑΕΙ: Πανεπιστήµια Χηµείας, Βιολογίας, Ιατρικής κ.λπ.
Μπορεί επίσης κάποιος να σπουδάσει αυτή την ειδικότητα σε ΤΕΕ, ΙΕΚ και σε Εργαστήρια
Ελευθέρων Σπουδών, οι τίτλοι σπουδών τους αναγνωρίζονται από τον ∆ΟΑΤΑΠ, το ΙΤΕ και
το ΣΑΕΙΤΤΕ για να κατοχυρωθούν τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων του τµήµατος ∆ιαιτολογίας & ∆ιατροφής του
Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου έχουν κατοχυρωθεί νοµοθετικά µε βάση το Π.∆.311, που
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων του τµήµατος ΑΤΕΙ
∆ιατροφής & ∆ιαιτολογίας, έχουν κατοχυρωθεί νοµοθετικά.
59
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μπορεί να εργαστεί στο υπουργείο Υγείας, στους δήµους, σε αθλητικούς συλλόγους,
υπηρεσίες προστασίας του καταναλωτή, νοσηλευτικά ιδρύµατα και διαιτολογικά κέντρα,
όπου διαµορφώνουν και εφαρµόζουν διαιτολογικά προγράµµατα, σε µονάδες µαζικής
παραγωγής φαγητών απλής και διαιτητικής διατροφής, σε επιχειρήσεις παραγωγής, εµπορίας
και διαφήµισης τροφίµων και ποτών. Επίσης, µπορεί να εργαστεί και ως ελεύθερος
επαγγελµατίας πραγµατοποιώντας διατροφικές έρευνες και µελέτες, εξετάζοντας τη θρεπτική
αξία των τροφίµων συµµετέχοντας στην κατάρτιση προδιαγραφών παρασκευής νέων
προϊόντων αναλαµβάνοντας και την επίβλεψη της µαζικής παραγωγής γευµάτων, σε
βιοµηχανίες παρασκευής τροφίµων. Τέλος, µπορεί να εργαστεί στη δηµόσια και ιδιωτική
εκπαίδευση.
60