Πλήρες βιογραφικό σε μορφή pdf - Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΡΟΒΙΘΗΣ
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
Δόκιμος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ
Σεπτέμβριος 2010
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΡΟΒΙΘΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
1978
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πτυχίο Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Βαθμός: Λίαν Καλώς (7.60)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης)
"Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων - ΑΣΤΕ"
Βαθμός: Άριστα (8.57)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής:
"Δυναμική Ανάλυση Συζευγμένων Συστημάτων
Εδάφους–Πασσαλοθεμελίωσης–Ανωδομής"
Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής
Σεισμικής Μηχανικής
Βαθμός: Άριστα (10)
Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για
μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδίκευση Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική
(κατόπιν εξετάσεων)
04/2010-σήμερα:
Δόκιμος Ερευνητής, Ινστιτούτο Τεχνικής
Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών
(ΙΤΣΑΚ). «Εδαφοδυναμική, με έμφαση στην
επίδραση της σεισμικής κίνησης στις
θεμελιώσεις τεχνικών έργων, στην
αλληλεπίδραση εδάφους − κατασκευής, καθώς
και στην Αντισεισμική Μελέτη Γεωτεχνικών
Έργων»
09/2009-04/2010:
Μεταδιδακτορικός ερευνητής - Επιστημονικός
συνεργάτης - Εργαστήριο Εδαφομηχανικής και
Θεμελιώσεων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
ΑΠΘ.
10/2003-05/2008:
Επιστημονικός συνεργάτης - Εργαστήριο
Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων, Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ. Συμμετοχή σε
χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα
κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών μου
σπουδών.
2
Γέφυρα De Bosset στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς: Μελέτη
αποκατάστασης και ενίσχυσης της ιστορικής, λίθινης γέφυρας De
Bosset έναντι στατικών και σεισμικών φορτίων. Σύνταξη τεύχους
τεχνικών προδιαγραφών και οικονομοτεχνικής μελέτης. (2003-2006)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Αποτίμηση αποκατάστασης βλαβών – Σεισμός Κοζάνης: Επίτόπου δοκιμές σεισμικής επάρκειας κτιρίων στην Κοζάνη. Ex post
Evaluation of three natural disaster projects in Greece-F/P 1161(95),
F/P 1220 (96) and F/P 1221 (96) (Κ. Πιτιλάκης, Ε. Κίρτας, Ε.
Ροβίθης).(2005)
Αποτίμηση αποκατάστασης βλαβών – Σεισμός Αιγίου: Επί-τόπου
δοκιμές σεισμικής επάρκειας κτιρίων στο Αίγιο. Ex post Evaluation of
three natural disaster projects in Greece-F/P 1161(95), F/P 1220 (96)
and F/P 1221 (96) (Κ. Πιτιλάκης, Ε. Ροβίθης). (2005)
Μετρό Θεσσαλονίκης – Σταθμός Βενιζέλου:
Μελέτη αλληλεπίδρασης Εδάφους – Σταθμών Μετρό. Κ. Πιτιλάκης &
Συνεργάτες. (2007)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Συνεπικουρία και συμμετοχή στην διδασκαλία του μαθήματος
“Αντισεισμικός σχεδιασμός Θεμελιώσεων, Αντιστηρίξεων &
Γεωκατασκευών" του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης
“Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων” του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ για τα ακαδημαϊκά έτη
2005-2006, 2006-2007, 2007-2008.
Συνεπικουρία σε διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος ειδίκευσης “Αντισεισμικός
Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων” κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών
μου σπουδών (2004-2007)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ
ΔΙΕΘΝΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Επικουρική συμμετοχή στο διδακτικό έργο των μελών ΔΕΠ του
εργαστηρίου Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής
Σεισμικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ (ειδικά
θέματα, διπλωματικές εργασίες, επιτηρήσεις, πειράματα και
φροντιστηριακές ασκήσεις φοιτητών).
α) Αριθμός Δημοσιεύσεων: 3 published 1 submitted
β) Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά:
Soil Dynamics and Earthquake Engineering (Impact factor: 1.340)
Bulletin of Earthquake Engineering (Impact factor: 1.339)
Journal of Earthquake Engineering (Impact factor: 0.587)
Rovithis E., Pitilakis K. and Mylonakis G. (2009) Seismic Analysis of
Coupled Soil-Pile-Structure Systems leading to the definition of a
Pseudo Natural SSI frequency. Soil Dynamics and Earthquake
Engineering, 29(6), pp: 1005-1015.
Rovithis E., Kirtas E. and Pitilakis K. (2009) Experimental p-y loops
for estimating seismic soil-pile interaction. Bulletin of Earthquake
Engineering, 7(3), pp: 719-736.
Kirtas E., Rovithis E., Pitilakis K. (2009) Subsoil Interventions Effect
on Structural Seismic Response. Part I: Validation of Numerical
Simulations. Journal of Earthquake Engineering, 13, pp: 155-169.
Rovithis E. Paraschakis Ch. and Mylonakis G. 1D seismic response
of layered inhomogeneous soil: closed-form solution, Soil Dynamics
and Earthquake Engineering. (under review)
3
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Pitilakis K., Kirtas E. & Rovithis E. (2009). Effect of Foundation Soil
Interventions to the Seismic Response of Mdof Structures.
Proceedings of the 3rd Greece – Japan Workshop on Seismic Design,
Observation and Retrofit of Foundations, Santorini, 22-23 September
2009.
Paraschakis Ch., Rovithis E. And Mylonakis G. (2010) 1D seismic
response of layered inhomogeneous soil: A closed form solution. 9th
HSTAM International Congress on Mechanics, Limassol, Cyprus, 12 –
14 July, pp. 639-647
α) Αριθμός Δημοσιεύσεων: 19
β) Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια:
1st Greece-Japan Workshop on Seismic Design, Observation and
Retrofit of Foundations, 11-12 October 2005, Athens.
8th U.S. National Conference on Earthquake Engineering, April 18-22,
2006, San Francisco.
5o Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής
Μηχανικής, ΤΕΕ, 31 Μαίου - 2 Ιουνίου 2006, Ξάνθη
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναστηλώσεων Εταιρίας Έρευνας και
Προώθησης της Επιστημονικής Αναστήλωσης Μνημείων (ΕΤΕΠΑΜ),
14-17 Ιουνίου 2006, Θεσσαλονίκη
1st European Conference on Earthquake Engineering and Seismology,
3-8 September 2006, Geneva, Switzerland
4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering,
25-28 June 2007, Thessaloniki, Greece
2nd Japan–Greece Workshop on Seismic Design, Observation and
Retrofit of Foundations, 3-4 April 2007, Tokyo.
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής
Σεισμολογίας, 5-7 Νοεμβρίου 2008, Αθήνα.
3rd Greece-Japan Workshop on Seismic Design, Observation and
Retrofit of Foundations, 22-23 September 2009, Santorini, Greece.
9th HSTAM International Congress on Mechanics, 12-14 July 2010,
Limassol, Cyprus.
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
6o Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής
Μηχανικής, ΤΕΕ, 29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2010, Βόλος
Διημερίδα: «Αντισεισμικές Επεμβάσεις σε Μνημεία και Ιστορικούς
Οικισμούς», ΟΑΣΠ, Ε.Κ.Π.Π.Σ, 16-17 Φεβρουαρίου 2006, Αθήνα.
Διάλεξη:
«Γέφυρα
Debosset
στο
Αργοστόλι
Κεφαλονιάς.
Ολοκληρωμένη
Μελέτη
Στερεωτικών
Επεμβάσεων
και
Ανακατασκευής», Κ. Πιτιλάκης, Ε. Ροβίθης.
Διημερίδα: «Ανάλυση συμπεριφοράς και σχεδιασμός επεμβάσεων
φέροντος οργανισμού ιστορικών κτιρίων», Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Π.Θ, 24-25 Φεβρουαρίου 2006,
Θεσσαλονίκη.
Διάλεξη: «Αποκατάσταση και ενίσχυση της ιστορικής γέφυρας
DeΒosset στο Αργοστόλι», Κ. Πιτιλάκης, Ε. Ροβίθης.
4
H-index (SCOPUS)
Χωρίς αυτό-αναφορές
1
ΑΥΤΟ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ: 44
ΕΤΕΡΟ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ: 5
ΣΥΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ:
Dezi F., Carbonari S. and Leoni G. (2010) Soil Dynamics and
Earthquake Engineering, 30, 8, pp 679-690, p.679 (Εργασία Β1)
Dezi F., Carbonari S. and Leoni G. (2010) Soil Dynamics and
Earthquake Engineering, 30(3), pp 119-132, p.119 (Εργασία Β1)
Luca de Sanctis et al. (2010) Earthquake Engineering and Structural
Dynamics, 39, pp 1133-1154, p.1137 (Εργασία Β2)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ
Guo et al. (2010) Jianzhu Jiegou Xuebao/Journal of Building
Structures, 31(2), pp.292-297 (Εργασία Β2)
Δρόσος Β. 2007. Διδακτορική Διατριβή. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών.
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Εργασίες Γ7-Γ8)
Το άρθρο Rovithis E., Pitilakis K. and Mylonakis G. (2009). Seismic
Analysis of Coupled Soil-Pile-Structure Systems leading to the
definition of a Pseudo Natural SSI Frequency. Soil Dynamics and
Earthquake Engineering, 29(6), pp: 1005-1015. ήταν για ένα χρόνο
ανάμεσα στα 25 πιο δημοφιλή άρθρα του περιοδικού Soil Dynamics
and Earthquake Engineering σύμφωνα με το Sciencedirect.
Κριτής σε συνέδρια:
4th International Conference on Earthquake and Geotechnical
Engineering (4ICEGE), Thessaloniki, Greece, 25–28 June 2007.
ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΚΑΙ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,
ΣΕ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
8th International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2011,
Leuven, Belgium, 4-6 July 2011.
- Μέλος Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας
- Μέλος του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής (ΕΤΑΜ)
- Μέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και
Γεωτεχνικής Μηχανικής (ΕΕΕΕΓΜ)
- Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής «Αντισεισμικής και Πολιτικής
Προστασίας», ΤΕΕ/ΤΑΚ
-Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων
(ISSMFE)
-Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Βραχομηχανικής (ΙSRM)
Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά προγράμματα που συμμετείχα
1. NEMISREF: New methods for Mitigation of Seismic Risk of Existing
Foundations
Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Κ. Πιτιλάκης
Χρηματοδότηση: EUROPEAN COMMISSION, 2002-2005
2. Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης της γέφυρας DEBOSSET
στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς
Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Κ. Πιτιλάκης
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Πολιτισμού, 2003-2006
3.
X-SOILS:
Θεμελίωση
τεχνικών
έργων
σε
«προβληματικά» εδάφη υπό ισχυρή σεισμική δόνηση
5
σεισμικώς
Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Κ. Πιτιλάκης
Χρηματοδότηση:
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, 2003-2006
&
4. SRM-LIFE: Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας εκτίμησης της
σεισμικής τρωτότητας δικτύων κοινής ωφέλειας, υποδομών, κτιρίων
στρατηγικής σημασίας για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου σε
πολεοδομικά συγκροτήματα. Εφαρμογή στο πολεοδομικό συγκρότημα
Θεσσαλονίκης
Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Κ. Πιτιλάκης
Χρηματοδότηση:
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ
&
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, 2003-2006
5. LESSLOSS: Risk Mitigation for Earthquakes and Landslides
Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Κ. Πιτιλάκης
Χρηματοδότηση:EUROPEAN COMMISSION, 2003-2006
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΚΑΙ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,
ΣΕ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
6. SRM-DGC: Διαχείριση σεισμικού κινδύνου για Ducze, Γρεβενά και
Catania: Ανάπτυξη και πρόταση για υλοποίηση μιας αποτελεσματικής
και ισχυρής μεθοδολογίας και κατάλληλων τοπικών εργαλείων για την
διαχείριση, αποτροπή και μείωση του σεισμικού κινδύνου στην DuczeΤουρκία, Γρεβενά-Ελλάδα και Catania-Σικελία.
Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Κ. Πιτιλάκης
Χρηματοδότηση:
EUROPEAN
COMMISSION,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2006-2007
7. SERIES: Seismic engineering research infrastructures for European
synergies.
Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Κ. Πιτιλάκης
Χρηματοδότηση: EUROPEAN COMMISSION, 2009-2013(σε εξέλιξη)
Στα παραπάνω ερευνητικά προγράμματα ασχολήθηκα με την
αριθμητική ανάλυση συστημάτων εδάφους-θεμελίωσης-ανωδομής, την
προσομοίωση
φυσικών
πειραμάτων
(σεισμική
τράπεζα,
φυγοκεντριστής), την επεξεργασία καταγραφών σεισμικής κίνησης, την
ανάπτυξη μεθόδων και κωδίκων υπολογισμού της απόκρισης
πασσαλοθεμελιώσεων ενώ στα περισσότερα συμμετείχα ενεργά και
στην συγγραφή και σύνταξη των εκθέσεων προόδου και των τελικών
παραδοτέων παρουσίασης των εξαγόμενων αποτελεσμάτων. Στα
ερευνητικά προγράμματα DEBOSSET και X-SOILS ήμουν υπεύθυνος
επικοινωνίας και συντονισμού των δράσεων μεταξύ των
συμμετεχόντων φορέων για λογαριασμό του Εργαστηρίου
Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής
του ΑΠΘ τόσο κατά το στάδιο υποβολής των ετήσιων και τελικών
εκθέσεων προόδου όσο και κατά την σύνταξη και αποστολή των
παραδοτέων του προγράμματος. Ειδικά στο πρόγραμμα DEBOSSET
εκπροσώπησα τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος κατά την
διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης της μελέτης από το Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
Μέλος της οργανωτικής επιτροπής:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
4ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής
Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής. “4ICEGE – 4th International
Conference on Earthquake Geotechnical Engineering”, Θεσσαλονίκη,
25-28 Ιουνίου 2007.
6
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ /
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
Καινοτόμος μελέτη των χαρακτηριστικών συχνοτήτων που καθορίζουν
την απόκριση του συνολικού συστήματος εδάφουςπασσαλοθεμελίωσης-ανωδομής και ορισμός της Ψευδο-Ενεργού
Ιδιοσυχνότητας κατασκευών θεμελιωμένων επί ενδόσιμου εδάφους, η
οποία παρουσιάστηκε το 2009.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά (Certificate of Proficiency)
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ:
Γενικές Γνώσεις: Windows, AutoCAD, Word, Excel, PowerPoint,
Photoshop, Adobe Acrobat, Endnote
Λογισμικό Πολιτικού Μηχανικού: SAP 2000, ADINA, ANSYS, Ergo
XP2 plus
Λογισμικό σεισμικής απόκρισης εδαφικών σχηματισμών: Cyberquake,
Cyclic 1D, EERA
Λογισμικό επεξεργασίας καταγραφών: Seismosignal
Γλώσσες προγραμματισμού: MATLAB
7
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Α. Τίτλοι Σπουδών
A1. «Παραδείγματα ορθής εφαρμογής των διατάξεων του ΕΑΚ με χρήση του προγράμματος
ADINA». Διπλωματική Εργασία. Εργαστήριο Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., Ιούνιος, 2002.
A2. «Διερεύνηση της διαφοροποίησης της δυναμικής συμπεριφοράς κτιρίων Ο/Σ μέσω της
μεταβολής της γεωμετρίας και των ιδιοτήτων του εδάφους θεμελίωσης και της
κατασκευής δύσκαμπτων διαφραγμάτων». Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.
Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Σεπτέμβριος, 2002.
A3. «Δυναμική ανάλυση συζευγμένων συστημάτων εδάφους-πασσαλοθεμελίωσηςανωδομής». Διδακτορική Διατριβή. Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων και
Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Α.Π.Θ. (online: http://invenio.lib.auth.gr/record/102902)
Β. Διεθνή περιοδικά
Β1. Rovithis E., Kirtas E. and Pitilakis K. (2009). Experimental P-y loops for estimating
seismic soil-pile interaction. Bulletin of Earthquake Engineering, 7(3), pp: 719-736.
Β2. Rovithis E., Pitilakis K. and Mylonakis G. (2009). Seismic Analysis of Coupled Soil-PileStructure Systems leading to the definition of a Pseudo Natural SSI Frequency. Soil
Dynamics and Earthquake Engineering, 29(6), pp: 1005-1015.
Β3. Kirtas E., Rovithis E., Pitilakis K. (2009). Subsoil Interventions Effect on Structural
Seismic Response. Part I: Validation of Numerical Simulations. Journal of Earthquake
Engineering, 13, pp: 155-169.
Β4. Rovithis E. Paraschakis Ch. and Mylonakis G. 1D seismic response of layered
inhomogeneous soil: closed-form solution, Soil Dynamics and Earthquake Engineering.
(under review)
Γ. Ανακοινώσεις σε Συνέδρια με κριτές
Γ1. Pitilakis K., Kirtas E., Rovithis E. (2005). Is it possible to improve the seismic structural
behaviour with intervention to Subsoil and Foundation Conditions?. Proceedings of the
1st Greece – Japan Workshop on Seismic Design, Observation and Retrofit of
Foundations, Athens, 11-12 October 2005.
Γ2. Kirtas Ε., Rovithis Ε., Pitilakis Κ., Sextos Α. (2006). Numerical Investigation of Potential
Foundation Intervention as a means for Mitigating Seismic Risk. Proceedings of the 8th
U.S. National Conference on Earthquake Engineering, April 18-22, San Francisco, paper
No.833.
Γ3. Ροβίθης
Εμμ.,
Πιτιλάκης
Κ.,
Κίρτας
Εμμ.
(2006).
Σεισμική
απόκριση
πασσαλοθεμελιώσεων σε πολύ μαλακά εδάφη. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου συνεδρίου
Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Μάιος 2006, Τόμος ΙΙ, σελ. 433440.
Γ4. Κίρτας Εμμ., Πιτιλάκης Κ., Ροβίθης Εμμ. (2006). Αριθμητική διερεύνηση της δυνατότητας
μείωσης της σεισμικής διακινδύνευσης κατασκευών με επεμβάσεις στο υπέδαφος
8
θεμελίωσης. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου συνεδρίου Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής
Μηχανικής, Ξάνθη, Μάιος 2006, Τόμος ΙΙ, σελ. 231-238.
Γ5. Ροβίθης Εμμ., Πιτιλάκης Κ., Αποστολίδης Π. (2006). Αποκατάσταση και ενίσχυση της
ιστορικής γέφυρας DeΒosset στο Αργοστόλι. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
Αναστηλώσεων, ΕΤΕΠΑΜ, Θεσσαλονίκη, 14-17 Ιουνίου.
Γ6. Κirtas Ε., Rovithis Ε. and Pitilakis Κ. (2006). Numerical Investigation of subsoil
Interventions towards Structural Seismic Risk Mitigation. Proceedings of the 1st
European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Geneva, Switzerland,
3-8 September 2006, paper No.953.
Γ7. Rovithis E., Kirtas E. and Pitilakis K. (2007). Evaluation of Dynamic soil-pile interaction
based on back-calculated P-Y curves. Proceedings of the 4th International Conference on
Earthquake Geotechnical Engineering, Thessaloniki, Greece, June 25-28, Paper
No.1694.
Γ8. Rovithis E., Kirtas E. and Pitilakis K. (2007). Insight into soil-pile-structure interaction
mechanism including inertial and kinematic effects. Proceedings of the 4th International
Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Thessaloniki, Greece, June 25-28,
paper No.1695.
Γ9. Kirtas E., Trevlopoulos K., Rovithis E., Pitilakis K. (2007). Discussion of the fundamental
period of SDOF systems including soil-structure interaction. Proceedings of the 4th
International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Thessaloniki, Greece,
June 25-28, Paper No.1692.
Γ10.Rovithis E., Kirtas E. and Pitilakis K., (2007). Utilization of P-Y curves for estimating soilpile interaction under seismic loading. Proceedings of the 2nd Japan–Greece Workshop
on Seismic Design, Observation and Retrofit of Foundations, Tokyo 3-4 April, pp: 357368.
Γ11.Rovithis E., Kirtas E. and Pitilakis K., (2007). Effect of the natural frequencies of the
coupled Soil-Pile-Structure system on pile dynamic response. Proceedings of the 2nd
Japan–Greece Workshop on Seismic Design, Observation and Retrofit of Foundations,
Tokyo 3-4 April, pp: 344-356.
Γ12.Kirtas E., Trevlopoulos K., Rovithis E., Pitilakis K. (2007). Fundamental period of SDOF
systems including soil-structure interaction and soil improvement. Proceedings of the 2nd
Japan–Greece Workshop on Seismic Design, Observation and Retrofit of Foundations,
Tokyo 3-4 April, pp: 225-237.
Γ13.Ροβίθης Ε., Πιτιλάκης Κ., Μυλωνάκης Γ. (2008). Σεισμική ανάλυση συζευγμένων
συστημάτων εδάφους-πασσαλοθεμελίωσης-ανωδομής. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου
Συνεδρίου Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα, Νοέμβριος 2008,
Άρθρο Νο.2007.
Γ14.Pitilakis K., Kirtas E. & Rovithis E. (2009). Effect of Foundation Soil Interventions to the
Seismic Response of Mdof Structures. Proceedings of the 3rd Greece – Japan Workshop
on Seismic Design, Observation and Retrofit of Foundations, Santorini, 22-23 September
2009.
Γ15.Ροβίθης Εμμ., Πιτιλάκης Κ., Κίρτας Εμμ. (2010). Χρήση πειραματικών βρόχων p-y για
την προσομοίωση σεισμικής αλληλεπίδρασης εδάφους-πασσάλου. 6ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Βόλος, 29 Σεπτεμβρίου - 1
Οκτωβρίου 2010, (η εργασία έχει γίνει αποδεκτή προς ανακοίνωση στο επικείμενο
συνέδριο και δημοσίευση στα αντίστοιχα πρακτικά)
Γ16.Ροβίθης Εμμ., Πιτιλάκης Κ., Μυλωνάκης Γ. (2010). Επιρροή Στροφής Ανωδομής στην
Δυναμική Απόκριση Συζευγμένων Συστημάτων Εδάφους-ΠασσαλοθεμελίωσηςΚατασκευής. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής,
9
Βόλος, 29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2010, (η εργασία έχει γίνει αποδεκτή προς
ανακοίνωση στο επικείμενο συνέδριο και δημοσίευση στα αντίστοιχα πρακτικά)
Γ17.Κίρτας Εμμ., Ροβίθης Εμμ., Πιτιλάκης Κ. (2010). Αριθμητική διερεύνηση της επιρροής
επεμβάσεων στο έδαφος θεμελίωσης στην σεισμική απόκριση πολυώροφων πλαισιακών
κατασκευών. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής,
Βόλος, 29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2010, (η εργασία έχει γίνει αποδεκτή προς
ανακοίνωση στο επικείμενο συνέδριο και δημοσίευση στα αντίστοιχα πρακτικά)
Γ18.Τρευλόπουλος Κ., Ροβίθης Εμμ., Αναστασιάδης Α., Πιτιλάκης Κ. (2010). Μελέτη της
δυναμικής απόκρισης κατασκευών σε βελτιωμένο έδαφος. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Βόλος, 29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου
2010, (η εργασία έχει γίνει αποδεκτή προς ανακοίνωση στο επικείμενο συνέδριο και
δημοσίευση στα αντίστοιχα πρακτικά)
Γ19.Paraschakis Ch., Rovithis E., Mylonakis G. (2010). 1D seismic response of layered
inhomogeneous soils: Closed-form solution. Proceedings of the 9th HSTAM International
Congress on Mechanics, Limassol, Cyprus, July 2010, pp.639-647
10