προσκληση τακτικης ετησιας γενικης συνελευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ SOUKOS ROBOTS AΒΕΕ
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με την
απόφαση Νο 197 καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας SOUKOS ROBOTS A.B.E.E
στην ετήσια τακτική συνέλευση την 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή,
στα γραφεία της εταιρείας στο 9ο χλμ Π.Ε.Ο. Λάρισας – Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :
1. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων πίνακα διάθεσης
αποτελεσμάτων 2013 της 16ης Εταιρικής χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013 και των επ’αυτών
εκθέσεων του Δ/Σ και των ελεγκτών της εταιρείας καθώς και του προσαρτήματος του
ισολογισμού.
2. Απαλλαγή του Δ/Σ και των ελεγκτών χρήσεως από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την
παραπάνω χρήση.
3. Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2014 και
καθορισμός της αμοιβής των.
4. Καθορισμός αμοιβών μελών Δ/Σ που εργάζονται στην εταιρεία ( αρθ.24 παρ .2 & 3 του
Κ.Ν 2190/20
5. Εκλογή νέου Δ.Σ.
6. Διάφορα θέματα που θα προκύψουν από την συζήτηση – ανακοινώσεις .
Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική συνέλευση οφείλει να καταθέσει
τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και
να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο
αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής γενικής συνέλευσης.
Λάρισα , 30/05/2014
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ