Ισολογισμός 2013

ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΕ 61004/62/Β/06/0139
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά σε ευρώ
Ποσά ισολογισμού 31/12/2012
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Ποσά ισολογισμού 31/12/2013
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Σύνολο εξόδων εγκατάστασης (Β)
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3.Κτίρια τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
8.462,51
8.462,11
0,40
8.030,51
8.030,12
0,39
8.462,51
8.462,11
0,40
8.030,51
8.030,12
0,39
5.367,35
890.642,63
137.902,14
987.012,63
2.020.924,75
5.367,33
835.422,13
86.356,55
986.935,20
1.914.081,21
0,02
55.220,50
51.545,59
77,43
106.843,54
5.367,35
890.642,63
137.902,14
986.815,26
2.020.727,38
0,00
817.541,77
73.027,37
986.249,17
1.876.818,31
5.367,35
73.100,86
64.874,77
566,09
143.909,07
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
2.280,28
2.280,28
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
109.123,82
146.189,35
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
Μείον προβλέψεις
2.Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο
3.Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
3β.Επιταγές εισπρακτέες (σφραγισμένες)
3γ.Επιταγές σε Τράπεζες για εγγύηση
10.Επισφαλείς πελάτες και χρεώστες
11.Χρεώστες διάφοροι
12.Λογ/μοι διαχειρίσεως & προκαταβολών
Ποσά
ισολογισμού
31/12/2013
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
ισολογισμού
31/12/2012
486.000,00
486.000,00
7.219,17
7.219,17
4.349,81
4.349,81
49.305,11
0,00
0,00
-751,92
-88.365,06
-39.059,95
454.159,22
-87.613,14
-88.365,06
401.984,75
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο προβλέψεων ( Β)
0,00
0,00
0,00
0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών
0,00
0,00
287.414,10
0,00
6.459,92
169.200,64
344.540,74
0,00
4.828,36
207.303,58
79.200,04
167.356,61
48.644,91
104.936,52
154.708,26
104.663,45
758.276,22
920.980,91
53.598,79
54.317,61
1.266.034,23
1.377.283,27
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο
Μετοχές 16.200Χ30,00
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
V.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων εις νέο
171.487,20
0,00
ΙΙΙ. Χρεώγραφα
1. Μετοχές
455.275,74
171.487,20
0,00
1.352,90
13.162,57
81.652,54
22.346,02
33.662,30
204.738,21
0,00
528.401,74
5.609,60
449.666,14
250,00
1.352,90
4.895,42
86.115,93
56.882,33
0,00
13.724,99
0,00
612.887,71
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
22.807,65
3.134,12
25.941,77
3.879,58
6.283,36
10.162,94
1.154.343,51
1.223.050,65
2.566,50
8.042,88
1.266.034,23
1.377.283,27
IV.Διαθέσιμα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2.Γραμμάτια πληρωτέα
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρολογημένες)
3.Τράπεζες λογ/μοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσ
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11.Πιστωτές Διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επόμενης χρήσεως
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά χρήσης 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2.Εκτακτα κέρδη
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
4.Προβλέψεις για κινδύνους & εξοδα
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) προ φόρων
Ποσά χρήσης 2012
481.477,98
60.322,56
421.155,42
3.000,00
424.155,42
113.782,64
193.919,62
307.702,26
500.487,36
109.288,37
391.198,99
3.000,00
394.198,99
170.131,74
188.241,48
116.453,16
0,00
-31.559,04
27.807,68
84.894,12
6,31
0,00
2.830,39
0,00
7.672,12
100,97
2.407,39
2.836,70
-10.180,48
77.550,34
37.694,89
37.694,89
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) περιόδου / χρήσεως
(+): Διαφορές φορολογικού ελέγχου
(+): Έκτακτη εισφορά Ν.3845/2010
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμ. προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο
77.550,34
0,00
0,00
-88.365,06
-10.814,72
6.440,07
0,00
0,00
-87.613,14
-81.173,07
Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο
-25.375,87
-36.190,59
-18.807,68
-99.980,75
3.877,52
0,00
-40.068,11
-36.190,59
322,00
0,00
-88.365,06
-88.043,06
-27.807,68
8.018,09
10.685,27
0,00
0,00
4.530,27
11.897,67
2.393,65
2.502,24
Διάθεση κερδών
1. Τακτικό αποθεματικό
2. Μερίσματα πληρωτέα
3. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο
15.215,54
-16.793,56
6.440,07
54.584,57
77.550,34
Ποσά
ισολογισμού
31/12/2012
35.825,77
0,00
31.559,04
358.373,22
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά
ισολογισμού
31/12/2013
54.584,57
6.440,07
Θεσσαλονίκη, 30.04.2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΟΓΛΟΥ
Χ 772485
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
AB703827
ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΑ281017