Ισολογισμός ΕΡΓΑΤΕΞ ΑΕ 2012

ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/11- 31/12/11) ΑΡ. ΜΑΕ 11343/70/Β/86/56
ΠΟΣΑ ΚΛ ΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
2012
Αξία κτήσης
Αποσβέσ.
Αναπ. Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΕΞΟΔ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Έξοδα Εγκαταστάσεως
170.197,29
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα –Οικόπεδα
747.070,00
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα
1.996.018,78
4. Μηχανήματα- Τεχν.Εγκαταστάσε ις &
λοιπός Μηχ ανολογικός εξοπλισμός
1.674.926,11
5. Μεταφορικά Μέσα
117.993,18
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
153.640,49
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
-ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)
ΙΙΙ Συμμετοχές&
άλλες
μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές Επιχε ιρήσε ις
ΣΥ NΟΛΟ Π ΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
63.174,02
2. Έτοιμα προϊόντα & ημιτελή,
Υποπροϊόντα και Υπόλοιπα
66.603,56
4. Πρώτες και βοηθητικες υλες –
Αναλώσιμα Υλικά – ε ιδ.συσκευασ.
28.895,11
Σύνολο αποθεμάτων (ΔΙ)
ΙΙ Απαιτήσεις
1. Πελάτες
214.119,37
Επισφαλε ίς Πελάτες
27.589,44
241.708,81
Δοσοληπτ.Λογ. Εταίρων
-85.000,00
Ελληνικό Δημόσιο –Λοιπ.απαιτ.
5.056,90
3α . Επιταγές ε ισπρακτέες(μεταχρον).
73.444,92
Επιταγές ε ισπρ .στις τραπεζες
41.384,00
Λοιποί χρεώστες –Διάφοροι
569,80
Σύνολο απαιτήσεων (ΔΙΙ)
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 2011
Αξία κτήσης
Αποσβέσ
Β.
IV
Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσε ις όψεως και προθεσμίας
Καταθέσε ις υπό τακτοποίηση
Σύνολο διαθεσίμου
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ
ΛΟΓΑΡ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέ α
-1.196.300,56
1.200.855,82
113.252,73
148.331,06
--
49.797,13
747.070,00
799.718,22
0
474.070,29
4.740,45
5.309,43
-2.030.878,39
170.197,29
111.932,39
541.487,76
1.996.018,78
-1.148.342,15
1.674.426,71
117.993,18
152.861,62
--
1.127.818,64
109.647,42
142.912,50
--
1.043,32
2.031.921,71
63.675,14
41.373,87
158.672,69
20.810,79
294.894,04
-85.000,00
6.585,46
109.590,48
38.424,75
569,80
277.163,73
13.730,82
1.201,75
ΣΥνΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ. ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩ ΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωσ.λογ.εγγ/σης κ΄εμπράγμ ασφαλ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
120.400,16
125.859,80
Αναπ. Αξία
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλε ιόμ. Χρήσης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
58.264,90 Ι Μετοχικό Κεφάλαιο(45100Μετοχές Χ 29,75)
1.Καταβλημένο
1.341.725,00
ΙΙΙ Διαφορές Αναπροσαρμογής
541.487,76
Επιχορηγήσεις – επενδύσεις
847.676,63
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών
περιουσιακών στοιχε ίων
546.608,07
3. Επιχορηγήσε ις επενδύσεων παγίων
432.000,00 432.000,00
8.345,76 IV Αποθεματικά Κεφάλαια
9.949,12
1. Τακτικό Αποθεματικό
12.076,06
-3. Ειδικά Αποθεματικά
24.944,97
1.954.067,34
5. Αφορολόγητα Αποθεματ. Ειδικ.διατάξεων νόμων 136.657,41 173.678,44 605.678,44
V Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο Ζημιιών Προηγ.Χρήσεων
-954.214,12
1.043,32
Υπόλ. Ζημιών Χρήσεως ε ις νέο
-344.238,77 -1.298.452,89
1.955.110,66 VI Ποσά προοριζόμενα για αύξηση Κεφαλαίου
1.Καταθέσε ις μετόχων
648.950,55
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AIV+ΑV+AVI)
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔ Α
2. Για επισφαλε ίς απαιτήσε ις
11.280,51
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια Τραπεζών
430.882,83
ιι Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
207.109,91
3.Τράπεζες Λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρ.
828.367,82
4.Πιστωτές Διάφοροι
260.364,27
5. Υποχρεώσε ις από Φόρους – Τέλη
59.509,90
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
81.935,82 1.437.287,72
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ Ι+Γ ΙΙ)
1.868.170,55
365.064,53
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. ‘Εξοδα χρήσεως δουλευμένα
Ποσά προηγ. Χρήσης 2011
1.341.725,00
34,90
432.000,00
432.034,90
12.076,06
24.944,97
136.657,41
173.678,44
605.713,34
-574.310,97
-585.490,29 -1.159.801,26
787.637,08
11.280,51
429.435,40
237.732,12
803.439,55
203.232,84
30.320,60
16.912,56 1.291.637,67
1.721.073,07
8.169,46
2.275,35
2.536.571,07
2.522.266,01
1,37
1.271.486,00
1.271.487,37
1,37
1.271.486,00
1.271.487,37
5.672,32
13.247,88
-954,08
14.932,57
17.966,12
4083,24
454.852,23
2.536.571,07
508.890,45
2.522.266,01
1,37
1.271.486,00
1.271.487,37
1,37
1.271.486,00
1.271.487,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Π ΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩ ΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχε ίων
2.Πιστωτ. λογαρ.εγγυήσ.και εμπράγματ.ασφαλειών
Η τελευταία Αναπροσαρμογή Ακινήτων έγινε την 31-12-2012 βάσει του Ν.2065/92
Επί των ακινήτων της Εταιρίας υφίστανται υποθήκες υπέρ της ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ ύψους Ε 1.270.000,00 για εξασφάλιση του δανείου.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 12)
Ποσά κλε ιόμενης Χρήσεως 2012
Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Ι Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις & παροχ. Υπηρεσ.)
890.317,66
1.199.678,75
Μείον : Κόστος Πωλήσεων & Παροχ.Υπηρεσιών
887.865,23
1.375.188,13
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως
2.452,43
-175.509,38
Πλέον : Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως
5.022,69
52.592,27
Σύνολο
7.475,12
-122.917,11
Μείον : 1. Έξοδα Διοικητικής Λε ιτουργίας
198.351,09
313.219,73
3.Έξοδα Λε ιτουργίας Διάθεσης
18.184,34
216.535,43
26.116,01
339.335,74
Μερικά Αποτελ. (ζημιά)Εκμεταλλεύσεως
-209.060,31
-462.252,85
Μείον : Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή Έξοδα
108.626,33
102.386,94
Ολικά Αποτελέσματα (ζημιά) Εκμετάλλευσης
-317.686,64
-564.639,79
ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Έκτακτα έσοδα
946,77
2. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
11.919,87
10.973,10
1.879,64
ΠΛΕΟΝ 1. Έσοδα προηγ. Χρήσεων
1.062,45
190,81
2.070,45
2. Έξοδα προηγ.χρήσεων
12.035,55
ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ(ΖΗΜΙΑ)ΕΚΜΕΤΑΛ
-329.722,19
-566.710,24
Μείον Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχε ίων
138.487,23
230.475,39
Μείον Οι από αυτές ενσωμ/μένες στο λε ιτουργικό κόστος
123.970,65
14.516,58
220.859,58
9.615,81
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
-344.238,77
-576.326,05
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Τ 333283
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15-4-2013
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΕΡΓΑΖΑΚΗ ΖΩΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩ Σ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά Κλειομ. Χρήσ 2012 Ποσά προηγ. Χρήσεως 2011
Καθαρά Αποτε λέσματα (ζημίες)χρήσεως
ΠΛΕΟΝ : Διαφορές Φορολ.Ελέγχου πρ.χρήσεως
ΠΛΕΟΝ : Λοιποί μη ενσωμ.στο λε ιτ.κόστος φόροι
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεως ε ις νέο
Υπόλοιπο Ζημιών προηγ. Χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ.(ΖΗΜΙΑ) ΕΙΣ ΝΕΟ
-344.238,77
576.326,05
9.164,24
-954.214,12
-1.298.452,89
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΦΜ 017876898
Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Λ 0007914
ΑΔΕΙΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ
9.164,24
585.490,29
574.310,97
-1.159.801,26
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1-1/31-12-2012
2012
20
21
24
25
ΧΡΕΩΣΗ
1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ(1-1-2011)
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣ.
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
2011
63.675,14
41.373,87
18.338,61
2.472,18
125.859,80
2012
92.536,08
102.429,68
38.223,20
3.206,40
236.395,36
70
71
72
73
74
75
76
662.091,77
898.487,13
80
2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (2011)
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
21- 24-28 ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚ.ΣΥΣ/ΣΙΑΣ
25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
20
21
24
25
60
61
62
63
64.00
64.01
64.02
64.05
64.06
64.07
64.08
64.09
64.98
175.958,61
279.653,73
60.891,79
ΣΥΝΟΛΑ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ
(31-12-12)
3. ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
63.174,02
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
66.603,56
ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣ.
26.381,71
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
2.513,40
ΑΓΟΡΕΣ&ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΚΟΣΤΟΣ ΠΩ ΛΗΘΕΝΤΩΝ)
4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
332.819,88
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
8.882,00
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
98.337,98
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
9.302,34
64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
37.666,61
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
30,38
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
4.056,84
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ
2.840,64
ΔΩΡΕΕΣ –ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
422,25
ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
1.760,24
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
619,61
65. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
66. ΑΠΟΣΒ. ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜ. ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.
ΚΟΣΤΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
516.504,13
642.363,93
158.672,69
483.691,24
449.342,20
239.315,85
351.025,79
71.750,13
63.675,14
41.373,87
18.338,61
2.472,18
482.903,19
22.377,00
126.724,04
3.739,01
ΠΙΣΤΩΣΗ
1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΖΗΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
2011
262.008,51
443.114,59
422.272,75
706.953,73
178.060,61
7.133,95
5.022,69
70.452,27
47.842,98
4.749,29
895.340,35
317.686,64
1.252.271,02
564.639,79
1.213.026,99
1.816.910,81
125.859,80
772.627,33
635.743,24
63.841,05
4.300,98
7.620,88
6.234,79
34,00
424,16
47.396,57
108.626,33
123.970,65
1.213.026,99
1.993,65
844,21
85.293,72
102.386,94
220.859,58
1.816.910,81
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15-4-2013
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΦΜ 017876898
Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Λ 0007914
ΑΔΕΙΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ