ΝΙΚΟ ADVERTISING A.E ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης

ΝΙΚΟ ADVERTISING A.E
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
18η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΕ.Μ. Α.Ε 30892/01/Β/94/168
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά εξοδα εγκατ/σεως
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακιν/σεις
5.Μεταφορικά μέσα
6.Επιπλα & λοιπος εξοπλ/σμος
Σύνολο ακινητοποιησεων (Γι+Γιι)
ΙΙΙ .Συμμετ.& άλλες μακρ.χρημ.απαιτ.
7.Λοιπες μακρ.απαιτ/σεις
Σύνολο παγιου ενεργητ.(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Απαιτησεις
Ι.Πελατες
μειον προβλέψεις
3α.Επιταγες εισπρ/τεες (μεταχ/νες)
7.Απαιτησεις κατά οργ. Διοικ/σεως
ΙΙ.Χρεωστες διαφοροι
Συνολα απαιτησεων
ΙV.Διαθεσιμα
Ι.Ταμειο
3.Καταθεσεις οψεως και προθ/μιας
Αξία κτήσης
3.143,75
3.143,75
87.643,50
93.836,70
181.480,20
Αποσβέσεις
3.143,72
3.143,72
86.076,48
79.772,41
165.848,89
Συνολο κυκλ.ενεργητικου(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ+Ε)
Κλειόμενη χρήση 2013
Αν/στη Αξία
0,03
0,03
1.567,02
14.064,29
15.631,31
Προηγουμενη χρήση 2012
Αν/στη Αξία
0,03
0,03
Αξία κτήσης Αποσβέσεις
3.143,75
3.143,72
3.143,75
3.143,72
76.564,93
91.366,70
167.931,63
74.797,92
78.524,18
153.322,10
1.767,01
12.842,52
14.609,53
3.564,35
19.195,69
3.564,35
18.173,91
197.910,48
219.581,17
282.090,22
0,00
759.328,57
1.239.329,27
184.631,56
0,00
613.913,89
1.018.126,62
2.329,38
2.674,92
5.004,30
1.244.333,57
1.263.529,26
5.890,20
275,07
6.165,27
1.024.291,89
1.042.465,80
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Κλειόμενη χρήση 2013
Ι.Αποτελεσμ.εκμ/σεως
Κυκλος εργασιων (πωλησεις)
Μειον κοστος πωλησεων
Μικτα αποτ/τα (κερδη/ζημιες) εκμετ/σεως
Μειον:Ι.Εξοδα διοικ/της λειτ/ργιας
2.Εξοδα λειτ/ργιας διαθεσεως
Μερικα αποτ/τα (κερδη/ζημιες) εκμετ/σεως
Πλεον:4.Πιστωτικοι τοκοι & συναφη εσοδα
Μειον:3.Χρεωστικοι τοκοι & συναφη εξοδα
Ολικα αποτ/τα (κερδη/ζημιες) εκμετ/σεως
Μειον:I.Eκτακτα & ανοργανα εξοδα
4.Προβλ.για εκτ.κινδυνους
Οργανικα & εκτακτα αποτ/τα
Μειον:Συνολο αποσβ.παγιων στοιχειων
Μειον:Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ.κοστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
6.721,54
295.438,91
217.824,78
6.721,54
211.103,24
-3.096,01
89.230,03
203.000,09
46.474,10
292.230,12
308.124,46
46.474,10
261.650,36
5.819,16
0,00
214.199,25
5.819,16
255.831,20
3.541,91
3.541,91
0,00
255.831,20
ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ
ΑΔΤ AK 605680
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β.ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑΣ
ΑΔΤ Π685615
V.Αποτελεσματα εις νέο
Υπολοιπο κερδων χρησεως εις νέο
Συνολο ιδιων κεφαλαιων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+AVI)
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρ.υποχρεωσεις
2.Δανεια τραπεζων
ΙΙ.Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις
Ι.Προμηθευτες
2α.Επιταγες πληρωτεες μεταχρον/νες
3.Τραπεζες λογ/σμοι βραχυπρ.υποχρ/σεων
5.Υποχρ.απο φορους - τελη
6.Ασφαλ.οργανισμοι
ΙΙ.Πιστωτες διαφοροι
Συνολο υποχρεωσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
Κλειόμενη χρήση 2013
Προηγουμενη χρήση 2012
195.000,00
195.000,00
43.136,17
35.210,80
393.403,50
631.539,67
242.821,43
473.032,23
7.869,63
8.262,35
7.666,08
37.093,92
38.449,24
459.941,72
63.719,45
17.249,55
631.989,59
6.407,56
49.804,86
131.625,11
329.792,49
33.407,69
10.133,51
569.433,57
1.263.529,26
1.042.465,80
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
734.304,06
133.949,48
600.354,58
-3.096,01
214.199,25
1.626,79
1.626,79
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφαλαιο μετοχικο
Ι.Καταβλημενο
IV.Αποθεματικα κεφαλαια
Ι.Τακτικο αποθεματικο
Προηγουμενη χρήση 2012
618.863,67
105.599,98
513.263,69
89.511,44
205.927,47
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΛΜΕΖΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ
ΑΔΤ ΑΖ 522344
Καθαρα αποτ/τα (κερδη/ζημιες) χρησεως
Ι.Μειον: Φορος εισοδηματος και εισφ.ΟΓΑ
2.Λοιποι μη ενσωμ.στο λειτ.κοστος φοροι
Υπολοιπο (κερδων/ζημιων)εις νεον
Κερδη προς διαθεση η ζημιες εις νεον
Η διαθεση των κερδων εχει ως εξης:
I.Tακτικο αποθεματικο
8.Υπολοιπο κερδων εις νεον
ΣΥΝΟΛΟ
Κλειόμενη χρήση 2013
214.199,25
55.691,81
0,00
55.691,81
158.507,44
158.507,44
7.925,37
150.582,07
158.507,44
Προηγουμενη χρήση 2012
255.831,20
51.166,24
0,00
51.166,24
204.664,96
204.664,96
10.233,25
194.431,71
204.664,96