Ε. Ο. Ι.

Ε. Ο. Ι.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΠΑΣΙΑΣ
2014
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
3
Β. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
3
Γ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
4
Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
5
α. Κατηγορίες Εθνικών Αγώνων
5
β. Βαθμολογία
5
Ε. ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
5
α. Ανάδειξη Πρωταθλητή
5
β. Βράβευση Πρωταθλητή
5
ΣΤ. ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
5
Ζ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
6
Η. ΠΟΛΥΝΙΚΕΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ
6
α. Ανάδειξη Πολυνικών
6
β. Βράβευση Πολυνικών
6
γ. Πολυνίκης Όμιλος – Αξιολόγηση Σωματείων
7
Θ. ΕΠΑΘΛΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
7
Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
7
Κ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
7
α. Δηλώσεις συμμετοχής
7
β. Ορισμός αρχηγού Ομάδος
8
γ. Συμμετοχή Αλλοδαπών Ιππέων σε Εθνικούς Αγώνες
8
δ. Περιορισμοί συμμετοχής Ίππων – Ιππέων
8
ε. Πρόκριση Ίππων – Ιππέων
8
Λ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ
9
α. Συμμετοχή Ελλήνων Αθλητών σε Διεθνείς Αγώνες
9
β. Συμμετοχή στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα
9
Μ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
10
α. Ίπποι
10
β. Υπεύθυνο πρόσωπο για κάθε ίππο
10
γ. Ιππείς
10
δ. Εξοπλισμός
11
ε. Ισχύοντες Κανονισμοί
11
Ν. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
11
2
Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας (ΕΟΙ), μετά από
εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής της, ενέκρινε την παρούσα Γενική Προκήρυξη και το
Αγωνιστικό Πρόγραμμα της Ιππικής Αντοχής για την περίοδο 2014 από 01/01/2014 έως
31/12/2014.
Η ΕΟΙ είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση των Εθνικών Αγώνων όπως είναι η σειρά αγώνων
Ιππικής Αντοχής, οι Αγώνες Κυπέλου , οι Αγώνες Πρωταθλήματος ,οι Πανελλήνιοι αγώνες
και οι Αγώνες Ανάπτυξης.
Λοιποί αγώνες που θα διοργανώνονται κατόπιν εγκρίσεως και εποπτείας της ΕΟΙ από Ιππικά
Σωματεία ή άλλους διοργανωτές , θα αντιμετωπίζονται ως αγωνίσματα ελεύθερης
συμμετοχής.
Για τον καλύτερο προγραμματισμό και την σωστή διεξαγωγή των αγώνων , όλοι οι αγώνες,
κατόπιν εγκρίσεως από την ΕΟΙ, εντάσσονται σε ένα ενιαίο ημερολογιακό πρόγραμμα.
Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2014 περιλαμβάνει τους :
Α. Αγώνες Ιππικής Αντοχής
Β. Αγώνες Κυπέλλου Ιππικής Αντοχής
Γ. Αγώνες Πρωταθλήματος Ιππικής Αντοχής
Δ. Πανελλήνιους Αγώνες Ιππικής Αντοχής.
Ε. Αγώνες Ανάπτυξης Ιππικής Αντοχής (μόνο κατηγορίες Γ και Δ)
Οι αγώνες προκηρύσσονται τις ηµεροµηνίες :
1ος ΑΓΩΝΑΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ – ΚΥΠΕΛΛΟΥ – ΙΟΚΙΛ ( 23 Φεβρουαρίου 2014)
2ος ΑΓΩΝΑΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ – ΚΥΠΕΛΛΟΥ - ΙΦΟΜ ( 6 Απριλίου 2014)
3ος ΑΓΩΝΑΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΙΟΜ ( 1 Ιουνίου 2014)
4ος ΑΓΩΝΑΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ –ΙΟΠΙ ( 19 Οκτωβρίου 2014)
και έως τέσσερις Αγώνες Ανάπτυξης ( ελεγχόμενης ταχύτητας)
1ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ – AIOΛJC ( 16 Μαρτίου 2014)
2ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ – ΙΟΡΟΔ (18 Μαΐου 2014 )
3ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ – ……………… (16 Ιουνίου 2014 )
4ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ – ΙΟΡΟΔ (31 Αυγούστου 2014)
Στην περίπτωση που ο αριθμός των συμμετοχών σε ένα Αγώνα κριθεί μεγάλος τότε και μόνο τότε
ο Αγώνας θα προκηρύσσεται σε δύο ημέρες με συμπληρωματική προκήρυξη που θα δημοσιοποιείται
τουλάχιστον μια εβδομάδα προ του Αγώνα.
Β . ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
Η ΕΟΙ έχει την γενική ευθύνη της διοργανώσεως των αγώνων που προκηρύσσει και την γενική
εποπτεία αγώνων που θα διοργανώνονται υπό την αιγίδα της κατόπιν εγκρίσεώς της, από Ιππικά
Σωµατεία εγγεγραμμένα μέλη στην ΕΟΙ.
3
Η ΕΟΙ ορίζει υπεύθυνο διοργάνωσης για τους αγώνες Ιππικής Αντοχής.
Σε όλους τους Εθνικούς Αγώνες οι παράγοντες των αγώνων (κτηνίατροι, ιατροί, χρονομέτρες,
πεταλωτές) και η γραμματεία (αποτελέσµατα, εκφωνητές) των αγώνων ορίζονται από την ΕΟΙ.
Σε όλους τους Εθνικούς Αγώνες οι κριτές των αγώνων, οι επόπτες , οι δόκιμοι κριτές, οι ξένοι
κριτές και τα μέλη της Ελλανοδίκου και Αγωνοδίκου Επιτροπής ορίζονται από την ΕΟΙ μέσω των
αρμοδίων οργάνων της και τον υπεύθυνο Ιππικής αντοχής.
Σε όλους τους Εθνικούς Αγώνες αποφάσεις αναβολής αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών ή για
οποιοδήποτε άλλο λόγο λαμβάνονται από τον Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Ιππικής Αντοχής
ή τον εκάστοτε ορισμένο αντικαταστάτη του, σε συνεργασία με το διοργανωτή Όμιλο, τον Τεχνικό
Επιτετραμμένο, τον Επικεφαλής Επόπτη, τον Πρόεδρο Κτηνιατρικής Επιτροπής, τον Πρόεδρο
Αγωνοδίκου Επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 804 του Κανονισμού Ιππικής
Αντοχής.
Οι διοργανωτές Όμιλοι έχουν την ευθύνη διάθεσης εξοπλισμού Ιππικής Αντοχής που απαιτείται
για τη οργάνωση των αγώνων (ιπποδρόμια, Κτηνιατρικές πύλες, τρέιλορ μεταφοράς ίππων , χώρο
γραμματείας, μικροφωνική εγκατάσταση , στολισμοί κ.α.). Η ΕΟΙ δύναται να διευκολύνει τους
ομίλους με τον εξοπλισμό τον οποίο εκείνη διαθέτει. Η μεταφορά όμως του εξοπλισμού καθώς και
η ακεραιότητα αυτού είναι ευθύνη του Διοργανωτή Ομίλου.
Οι διοργανωτές Όμιλοι σε συνεργασία με την ΕΟΙ υποχρεούνται να μεριμνούν για την διάθεση
βοηθητικού προσωπικού για την ασφάλεια του αγώνα ( διαδρομές- αγωνιστικός χώρος).
Οι Διοργανωτές Όμιλοι είναι υπεύθυνοι για τον ορισμό των επάθλων στους νικητές των
αγωνισμάτων. Υποχρεωτική είναι η απονομή ροζετών στους 6 πρώτους κάθε αγωνίσματος.
Οι Διοργανωτές Όμιλοι σε συνεργασία με την ΕΟΙ υποχρεούνται να μεριμνούν για την παρουσία
ιατρού αγώνων, ενημερώνοντας παράλληλα το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Σε κάθε
περίπτωση για λόγους ασφαλείας οι Διοργανωτές Όμιλοι υποχρεούνται να έχουν διαθέσιμο φορείο
ασθενούς.
Γ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Η Ε.Ο.Ι., για να αξιολογήσει και να αναθέσει τη διοργάνωση αγώνων Ιππικής Αντοχής σε ιππικά
σωματεία, θα πρέπει αυτά, εκτός από τα οριζόμενα στο άρθρο Β της παρούσης, να πληρούν τα
κάτωθι :
1. Να έχουν στη δύναμή τους αθλητές Ιππικής Αντοχής.
2. Να έχουν διοργανώσει επιτυχώς τουλάχιστον μία Ημερίδα για την απόκτηση Άδειας
Ικανότητας Αθλητού Ιππικής Αντοχής.
3. Να έχουν διοργανώσει επιτυχώς τουλάχιστον έναν Αγώνα Ιππικής Αντοχής ή έναν Αγώνα
Ανάπτυξης Ιππικής Αντοχής.
4. Να διαθέτουν διαδρομές ιππικής αντοχής σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Ιππικής
Αντοχής.
5. Να διαθέτουν επαρκείς χώρους σταυλισμού ( box), μόνιμους ή λυόμενους, που να μη θέτουν
σε κίνδυνο την ευζωία των αγωνιζόμενων ίππων.
4
Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
α. Κατηγορίες Εθνικών Αγώνων
Η Γενική Προκήρυξη ορίζει τις κατηγορίες και τα αγωνίσματα που δύναται να διεξαχθούν την
αγωνιστική περίοδο Ιανουάριος 2014 – Δεκέμβριος 2014. Οι κατηγορίες οι οποίες
προκηρύσσονται σύμφωνα με τον κανονισμό της Ιππικής Αντοχής και θα διεξαχθούν στους
Εθνικούς Αγώνες Ιππικής Αντοχής 2014 είναι οι εξής :
Κατηγορία Α (120χλμ)
Κατηγορία Β (90χλμ)
Κατηγορία Γ (60χλμ) ελεγχόμενης ταχύτητας
Κατηγορία Δ (30χλμ) ελεγχόμενης ταχύτητας
β. Βαθμολογία
Τα ζεύγη ίππου - ιππέα, που τερματίζουν τον αγώνα, βαθμολογούνται ως εξής:
1ος 40, 2ος 38, 3ος 36, 4ος 34,………20ος 2 βαθμούς.
Μετά την 20η θέση δε λαμβάνουν βαθμολογία.
Εξαίρεση αποτελεί η κατηγορία Δ (30χλμ)-Αρχαρίων η οποία δε βαθμολογείται.
Ε. ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
α. Ανάδειξη Πρωταθλητών
Ο τίτλος του Πρωταθλητή Ελλάδος Ενηλίκων θα κριθεί στον 3ο αγώνα, στην κατηγορία Α(120
χλμ).
Ο τίτλος του Πρωταθλητή Ελλάδος Εφήβων θα κριθεί στον 3ο αγώνα, στην κατηγορία Β(90 χλμ).
β. Βράβευση Πρωταθλητών
Πρωταθλητές ανακηρύσσονται οι 3 πρώτοι και βραβεύονται με :
1ος Κύπελλο, Χρυσό μετάλλιο και Ροζέτα
2ος Αργυρό μετάλλιο και Ροζέτα
3ος Χάλκινο μετάλλιο και Ροζέτα
ΣΤ. ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
α. Ανάδειξη Κυπελλούχων
Ο τίτλος του Κυπελλούχου Ενηλίκων θα κριθεί από τον 1ο και 2ο Αγώνα Κυπέλλου στην κατηγορία
Β(90 χλμ).
Ο τίτλος του Κυπελλούχου Εφήβων θα κριθεί από τον 1ο και 2ο Αγώνα Κυπέλλου στην κατηγορία
Β(90 χλμ).
Κυπελλούχος αναδεικνύεται αυτός που θα φέρει την υψηλότερη αθροιστικά βαθμολογία και από
τους δύο αγώνες.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα υπολογίζεται η βαθμολογία του 2ου Αγώνα Κυπέλλου.
5
β. Βράβευση Κυπελλούχων
Οι βραβεύσεις των κυπελλούχων θα γίνουν μετά το πέρας και του 2ου Αγώνα Κυπέλλου.
Κυπελλούχοι ανακηρύσσονται οι 3 πρώτοι και βραβεύονται με :
1ος Κύπελλο, Χρυσό μετάλλιο και Ροζέτα
2ος Αργυρό μετάλλιο και Ροζέτα
3ος Χάλκινο μετάλλιο και Ροζέτα
Ζ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
α. Ανάδειξη Πανελληνιονικών
Ο τίτλος του Πανελληνιονίκη Ενηλίκων θα κριθεί από τον 4ο Αγώνα –Πανελλήνιοι στην κατηγορία
Β(90 χλμ).
Ο τίτλος του Πανελληνιονίκη Εφήβων θα κριθεί από τον 4ο Αγώνα - Πανελλήνιοι στην κατηγορία
Β(90 χλμ).
β. Βράβευση Πανελληνιονικών
Πανελληνιονίκες ανακηρύσσονται οι 3 πρώτοι και βραβεύονται με :
1ος Κύπελλο, Χρυσό μετάλλιο και Ροζέτα
2ος Αργυρό μετάλλιο και Ροζέτα
3ος Χάλκινο μετάλλιο και Ροζέτα
Η. ΠΟΛΥΝΙΚΕΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
α. Ανάδειξη Πολυνικών Αγώνων Κυπέλλου, Πανελληνίων, και Πρωταθλήματος
Τα ζεύγη ίππου-ιππέα, τα οποία θα συγκεντρώσουν τη µεγαλύτερη βαθµολογία στις κατηγορίες
Α (120χλμ), Β (90 χλμ), και Γ (60χλμ) στο σύνολο των παραπάνω διεξαχθέντων αγώνων, και θα
τερματίσουν επιτυχώς στο 50% + 1 των διεξαχθέντων αγώνων εντός του αγωνιστικού έτους και
εφ’ όσον τα ζεύγη ίππου-ιππέα είναι από τρία (3) και πάνω, ανακηρύσσονται Πολυνίκες. Σε
περίπτωση ισοβαθμίας για την ανάδειξη Πολυνικών θα υπολογίζεται η βαθμολογία του τελευταίου
Αγώνα.
β. Ανάδειξη Πολυνικών Αγώνων Ανάπτυξης
Τα ζεύγη ίππου-ιππέα, τα οποία θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην κατηγορία
Γ (60χλμ) στο σύνολο των διεξαχθέντων αγώνων Ανάπτυξης, και θα τερματίσουν επιτυχώς στο
50% + 1 των διεξαχθέντων αγώνων Ανάπτυξης εντός του αγωνιστικού έτους και εφ’ όσον τα
ζεύγη ίππου-ιππέα είναι από τρία (3) και πάνω, ανακηρύσσονται Πολυνίκες. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας για την ανάδειξη Πολυνικών Αγώνων Ανάπτυξης θα υπολογίζεται η βαθμολογία του
τελευταίου Αγώνα Ανάπτυξης.
γ. Βραβεύσεις Πολυνικών
Πολυνίκες ανακηρύσσονται οι 3 πρώτοι κάθε κατηγορίας και βραβεύονται με :
1ος Κύπελλο, Χρυσό μετάλλιο και Ροζέτα
6
2ος Αργυρό μετάλλιο και Ροζέτα
3ος Χάλκινο μετάλλιο και Ροζέτα
δ. Πολυνίκης Όμιλος – Αξιολόγηση Σωματείων
Πολυνίκης Όµιλος ανακηρύσσεται το σωµατείο που ανήκει στην δύναµη της ΕΟΙ και θα
συγκεντρώσει τη µεγαλύτερη βαθµολογία προσθέτοντας τις ατοµικές βαθµολογίες των αθλητών
του στις κατηγορίες Α (120χλμ) , Β ( 90χλμ) και Γ (60χλμ) .
Εξαίρεση αποτελεί η κατηγορία Δ (30χλμ)-Αρχαρίων η οποία δε βαθµολογείται και δεν
αξιολογείται.
Θ. ΕΠΑΘΛΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Σε όλους τους Αγώνες Ιπιικής Αντοχής στις κατηγορίες Β(90 χλμ) και Α(120 χλμ) απονέμεται το
Έπαθλο Καλύτερης Κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 822 του Κανονισμού Ιππικής Αντοχής.
Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Όλοι οι προκηρυσσόµενοι από την ΕΟΙ αγώνες θεωρούνται επίσημοι. Αθλητές που έχουν
τερματίσει επιτυχώς σε κατηγορίες των επίσημων αγώνων, µε εξαίρεση την κατηγορία
Δ(30χλμ), παρέχουν δικαίωμα ψήφου στα Σωματεία στα οποία είναι εγγεγραμμένοι.
Κ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α. Δηλώσεις συμμετοχής
Όλες οι δηλώσεις συμμετοχών των αθλητών γίνονται μόνο μέσω του σωματείου τους γραπτώς
προς τη Γραμματεία της ΕΟΙ την ειδική φόρμα συμμετοχής που αποστέλλεται μαζί με την πρώτη
(1) ειδική προκήρυξη και περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:
α. Αριθμό Μητρώου Ίππου
β. Επίσημο Όνομα ‘Ιππου (όχι χαϊδευτικό κλπ)
γ. Ονοματεπώνυμο αθλητών
δ. Αγώνισμα που θα αγωνιστεί το ζευγάρι ίππου- ιππέα
Για να γίνονται δεκτές δηλώσεις συµµετοχών οποιουδήποτε αθλητή στην ΕΟΙ, ο αθλητής θα
πρέπει να έχει προσκοµίσει στην ΕΟΙ τη συνηµµένη στην παρούσα ως Προσάρτηµα 2ο ιατρική
γνωµάτευση, σύµφωνα µε τον Αθλητικό νόµο 2725/1999 Άρθρο 33 παρ.9.
Παραλήψεις στοιχείων θα θεωρούνται ελλιπείς δηλώσεις και ως εκ τούτου δεν θα
περιλαμβάνονται στον κατάλογο συμμετεχόντων.
Δεν επιτρέπονται οι δηλώσεις τελευταίας στιγμής (late entries).
Αλλαγή κατηγορίας εντός του αγώνα επιτρέπεται μόνο εφ όσον το ζεύγος ίππου – ιππέα είχε
δηλωθεί με έγκυρη συμμετοχή, με την προϋπόθεση ότι μπορεί να βεβαιωθεί η πρόκριση του
ζεύγους και καταβληθεί εκ νέου το προβλεπόμενο δικαίωμα συμμετοχής για τη νέα κατηγορία.
Συμμετοχές πέραν της προθεσμίας που ορίζει η προκήρυξη δεν γίνονται δεκτές.
7
Συμμετοχές εκτός συναγωνισμού δεν επιτρέπονται.
Στην εκάστοτε ειδική προκήρυξη των αγώνων θα ορίζεται και δικαίωμα συμμετοχής σε αυτούς.
Έγκυρες θα θεωρούνται οι συμμετοχές για τις οποίες θα καταβληθεί το δικαίωμα συμμετοχής
εντός της προβλεπόμενης καταληκτικής ημερομηνίας και μόνο αυτές θα περιλαμβάνονται στον
κατάλογο συμμετεχόντων.
Σε περίπτωση ακύρωσης μετά από την καταβολή της συμμετοχής , αυτή δεν επιστρέφεται και
εκπίπτει υπέρ του Αγώνα.
β. Ορισμός Αρχηγού Ομάδος
Οι Αρχηγοί ομάδος ορίζονται στην αρχή κάθε αγωνιστικού έτους από τα σωματεία τα οποία
συμμετέχουν σε Αγώνες Ιππικής Αντοχής με επιστολή, προς την ΕΟΙ , ορισμού Αρχηγού Ομάδος
για θέματα Ιππικής Αντοχής και συμπληρωμένα τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
γ. Συμμετοχή Αλλοδαπών Ιππέων σε Εθνικούς Αγώνες
Αλλοδαποί ιππείς υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλα τα
αγωνίσματα , εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα και είναι μέλη Σωματείων της ΕΟΙ .
Δύνανται δε
να
ανακηρύσσονται
Κυπελλούχοι, Πανελληνιονίκες ή Πολυνίκες αλλά δεν
αναδεικνύονται Πρωταθλητές Ελλάδος.
Αλλοδαποί ιππείς και εκπαιδευτές , οι οποίοι προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας αθλητικού
Σωματείου Μέλους της ΕΟΙ, συμμετέχουν κανονικά στους αγώνες.
Δύνανται δε να ανακηρύσσονται , Κυπελλούχοι , Πανελληνιονίκες ή Πολυνίκες αλλά δεν
αναδεικνύονται Πρωταθλητές Ελλάδος.
δ. Περιορισμοί συμμετοχής Ίππων / Ιππέων
Επιτρέπεται η συμμετοχή στους αθλητές μόνο εάν αγωνίζονται με ίππους που είναι:
α. τουλάχιστον έξι ετών για τις κατηγορίες Α(120 χλμ) και Β(90 χλμ)
β. τουλάχιστον πέντε ετών για την κατηγορία Γ( 60χλμ)
γ. τουλάχιστον τεσσάρων ετών για την κατηγορία Δ(30 χλμ)
δ. τουλάχιστον 8 ετών στις κατηγορίες Α
(Ενηλίκων) και Β (Εφήβων) στον αγώνα
Πρωταθλήματος
Κάθε ίππος στον αγώνα επιτρέπεται να αγωνίζεται μόνο σε μία κατηγορία.
ε. Πρόκριση Ίππων και Ιππέων
Ίπποι και Ιππείς πρέπει:
να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την κατηγορία Δ(30χλμ) για να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής
στην κατηγορία Γ(60χλμ), να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την κατηγορία Γ(60χλμ) για να έχουν
8
το δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία Β(90χλμ) και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την
κατηγορία Β(90χλμ) για να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία Α(120χλμ).
Έχουν ισχύ προκρίσεις ίππων και ιππέων που έχουν πραγματοποιηθεί σε αγώνες εκτός Ελλάδος
και αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα.
Λ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ
Η οργάνωση Διεθνών Αγώνων στην Ελλάδα και η συμμετοχή Ελληνικών Ομάδων σε διεθνείς
αγώνες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό θα γίνουν σύμφωνα με τον ετήσιο προβλεπόμενο
σχεδιασμό.
α. Συμμετοχή Ελλήνων Αθλητών σε Διεθνείς Αγώνες
Η πρόθεση συμμετοχής Ελλήνων αθλητών σε αγώνες του εξωτερικού υποβάλλεται στην ΕΟΙ μέσω
των Σωματείων τους. Η πρόθεση κοινοποιείται στην Τεχνική Επιτροπή Ιππικής Αντοχής και
κατόπιν εγκρίσεώς της, η ΕΟΙ, ως εντεταλμένος αρμόδιος φορέας , υποβάλλει τις δηλώσεις
συμμετοχής στην αντίστοιχη Εθνική Ιππική Ομοσπονδία του εξωτερικού, λαμβάνοντας υπόψη το
άρθρο 816 του Κανονισμού Ιππικής Αντοχής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας . Η διαδικασία
αυτή ισχύει και για τους Έλληνες αθλητές που διαμένουν στο εξωτερικό και επιθυμούν να λάβουν
μέρος σε Διεθνείς Αγώνες.
β. Συμμετοχή στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα
Η Τεχνική Επιτροπή Ιππικής Αντοχής είναι υπεύθυνη να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΟΙ, το οποίο και θα αποφασίσει τα μέλη των Εθνικών Ομάδων που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα
στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα.
Η επιλογή των ιππέων θα γίνει σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης του Πρωταθλήματος.
Τα ζεύγη ίππου – ιππέα πρέπει να τηρούν τα τυπικά προσόντα που ορίζει η Διεθνής Ομοσπονδία
Ιππασίας για κάθε αγώνα.
Η προετοιμασία και συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες ενός ζεύγους ίππου – ιππέα είναι σοβαρότατη
υπόθεση, διότι το ζεύγος αυτό γίνεται συντελεστής του διεθνούς κύρους της ΕΟΙ. Οι επιλεγόμενοι
για την Εθνική Ομάδα, εφ’ όσον αποδεχθούν την επιλογή τους, υποχρεούνται βάσει των εκάστοτε
κανονισμών και με όλες τις πειθαρχικές συνέπειες που προβλέπονται από την ΕΟΙ να είναι
απολύτως συνεπείς ως προς τα ακολουθητέα προγράμματα, είτε προετοιμασίας Διεθνών Αγώνων
είτε εκπαιδεύσεως είτε συμμετοχής.
9
Μ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α.Ίπποι
-Όλοι οι ίπποι πρέπει να εμβολιάζονται κάθε εξάμηνο με τα εμβόλια που προβλέπονται από τον
κτηνιατρικό κανονισμό (Ρινοπνευμονία, Γρίπη, Τέτανο). Τα εμβόλια πρέπει να καταγράφονται στο
διαβατήριο του ίππου και το διαβατήριο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε κάθε ζήτηση από την
Αγωνόδικο ή την Ελλανόδικο Επιτροπή ή τον εντεταλμένο κτηνίατρο. Σε αντίθετη περίπτωση η
Αγωνόδικος και Ελλανόδικος Επιτροπή μπορεί να απαγορεύσει τη συμμετοχή του ίππου στους
αγώνες ή και την άμεση απομάκρυνσή του από τον χώρο των αγώνων. Όλοι οι αθλητικοί ίπποι
φέρουν υποχρεωτικά κατά τους επίσημους αγώνες τους αριθμούς του Μητρώου Ίππων της ΕΟΙ.
-Κατά τη διάρκεια του Αγώνα δεν επιτρέπεται να γίνονται θεραπείες σε ίππους χωρίς έγγραφη
έγκριση της Κτηνιατρικής Επιτροπής. Θεραπείες που εγκρίθηκαν δεν επηρεάζουν την κατάταξη
των ίππων.
- Όλοι οι ίπποι ,για να μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες, θα πρέπει να έχουν Εθνικό ή Διεθνές
Διαβατήριο και να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΕΟΙ. Οι ίπποι πρέπει να φέρουν
υποχρεωτικά κατά τους επίσημους αγώνες τον αριθμό μητρώου τους σε εμφανές σημείο.
- Για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία του ίππου (αλλαγή ιδιοκτησίας, απόσυρση από την αγωνιστική
δράση, απώλεια κ.λ.π.) θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η γραμματεία της ΕΟΙ.
-Σε περίπτωση αλλαγής του ονόματος , από το οποίο έχει καταχωρηθεί ο ίππος στο Μητρώο της
ΕΟΙ θα καταβάλλεται το εκάστοτε οριζόμενο ποσό στην ΕΟΙ για κάθε αλλαγή ονόματος ακόμη και
για προσθήκη ονόματος χορηγού.
-Η ΕΟΙ θα εφαρμόζει σύστημα ελέγχου απαγορευμένων ουσιών για ίππους και ιππείς (anti-doping
control) ,σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας και της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής και την Ελληνική νομοθεσία, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο , κατά τη
διάρκεια οποιωνδήποτε αγώνων προβλέπονται από την Προκήρυξη αυτή.
β.Υπεύθυνο πρόσωπο για κάθε ίππο
Για κάθε ίππο προβλέπεται ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ( RESPONSIBLE PERSON) . Κατά κανόνα είναι ο
ιππέας. Για ιππείς κάτω των 18 ετών οφείλει ο ιδιοκτήτης του ίππου ή ο κηδεμόνας του ιππέα να
ορίσει το « υπεύθυνο » πρόσωπο που μπορεί να είναι ο ένας από τους γονείς αθλητή ή ο αρχηγός
της ομάδας ή ο προπονητής του ή κάποιος ενήλικας που πρέπει να παρίσταται στον αγώνα.
γ. Ιππείς
Οι αθλητές που συμμετέχουν σε εθνικούς αγώνες θα πρέπει να είναι κάτοχοι δελτίου άδειας
ικανότητας αθλητή και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της ΕΟΙ.
Οι Αθλητές που αγωνίζονται σε Εθνικούς Αγώνες θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΟΙ δελτίο
υγείας αθλητού από Νομαρχιακό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Αγροτικό Ιατρείο ή Υγειονομική
Στρατιωτική Μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το δημόσιο Ιατρούς.
Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) έτος (σύμφωνα με το νόμο 2725,αρθ.33,παρ9).
10
δ.Εξοπλισμός
Ο εξοπλισμός ίππου και ιππέα ορίζεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό και τον Κανονισμό
Ιππικής Αντοχής.
Η ΕΟΙ καθορίζει τη στολή με την οποία οι αθλητές της Εθνικής Ομάδας θα συμμετέχουν στους
Διεθνείς Αγώνες, είτε αυτοί διεξάγονται στο Εξωτερικό είτε στο εσωτερικό. Αθλητές της Εθνικής
Ομάδας, οι οποίοι συμμετέχουν σε Εθνικούς Αγώνες του εσωτερικού φέρουν υποχρεωτικά τη
στολή του Ομίλου τους.
Δεν επιτρέπεται η χρήση μαστιγίων και σπιρουνιών σε καμία κατηγορία.
Ο αθλητής δύναται να συμμετέχει και χωρίς μπότες ή τσάπς ιππασίας.
Επιτρέπεται οτιδήποτε κλειστό ίσιο παπούτσι μόνο με κλειστούς αναβολείς.
Κατά τους Κτηνιατρικούς Ελέγχους και τις Κτηνιατρικές Επιθεωρήσεις επιτρέπεται η παρουσίαση
των ίππων χωρίς στομίδα εκτός των επιβητόρων.
ε. Ισχύοντες κανονισμοί
Οι Εθνικοί Αγώνες Ιππικής Αντοχής θα διεξάγονται σύμφωνα με τους:
- Εθνικό Κανονισμό Ιππασίας (ΕΚΙ) της Ελληνικής Ομοσπονδίας ιππασίας ΕΟΙ
- Κανονισμό Αγώνων Ιππικής Αντοχής
- Κανονισμό Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης και Προστασίας Ίππων και Ιππέων της ΕΟΙ
- Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΟΙ
- Κανονισμό Εθνικών – Προεθνικών Ομάδων και Επίλεκτων Αθλητών
- Κανονισμό Εγγραφών – Μεταγραφών Ελλήνων Αθλητών
- Τα μη περιλαμβανόμενα στις ανωτέρω διατάξεις λύονται δια των διατάξεων των
Κανονισμών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας (FEI)
-
Ν. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
Η Γενική Προκήρυξη Ιππικής Αντοχής περιλαμβάνει και τα προσαρτήματα :
Προσάρτημα 1ο – Αγωνιστικό Πρόγραμμα
Προσάρτημα 2ο – Ιατρική Γνωμάτευση
Προσάρτημα 3ο – Προκρίσεις Ιππέων
Προσάρτημα 4ο - Προκρίσεις Ίππων
11
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ 2014
MHNAΣ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΗΜΕΡΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
4-Ιαν
ΣΑΒ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
5-Ιαν
ΚΥΡ
11-Ιαν
ΣΑΒ
12-Ιαν
ΚΥΡ
13-Ιαν
ΔΕΥ
14-Ιαν
ΤΡΙ
15-Ιαν
ΤΕΤ
16-Ιαν
ΠΕΜ
18-Ιαν
ΣΑΒ
19-Ιαν
ΚΥΡ
20-Ιαν
ΔΕΥ
21-Ιαν
ΤΡΙ
22-Ιαν
ΤΕΤ
23-Ιαν
ΠΕΜ
24-Ιαν
ΠΑΡ
25-Ιαν
ΣΑΒ
26-Ιαν
1-Φεβ
ΚΥΡ
ΣΑΒ
2-Φεβ
ΚΥΡ
8-Φεβ
ΣΑΒ
9-Φεβ
ΚΥΡ
15-Φεβ
ΣΑΒ
16-Φεβ
ΚΥΡ
22-Φεβ
ΣΑΒ
23-Φεβ
ΚΥΡ
1-Μαρ
ΣΑΒ
2-Μαρ
ΚΥΡ
3-Μαρ
ΔΕΥ
8-Μαρ
ΣΑΒ
9-Μαρ
ΚΥΡ
15-Μαρ
ΣΑΒ
16-Μαρ
ΚΥΡ
22-Μαρ
ΣΑΒ
23-Μαρ
ΚΥΡ
25-Μαρ
ΔΕΥ
29-Μαρ
ΣΑΒ
30-Μαρ
ΚΥΡ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Υπερπήδηση Εμποδίων (ΥΕ)-Ιππική Δεξιοτεχνία (ΙΔ)-Ιππική Αντοχή (ΙΑ)-Άδεια Ικανότητας Αθλητού (ΑΙΑ)
ΤΟΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ FEI COURSE LEVEL I
ΟΚΙΜ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ FEI COURSE LEVEL II
ΟΚΙΜ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 - ΚΥΠΕΛΛΟ 1
IKEM
A.I.A. 1
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2 - ΚΥΠΕΛΛΟ 2
ΠΡΩΤ/MA 1
ΙΠΠΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ 1
ΟΚΙΜ
ΙΚΕΜ
ΙΟΘΕΡ
ΠΡΩΤ/ΜΑ 2
1ος ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΙΠΠ. ΑΝΤΟΧΗΣ
ΚΕΙΘ
KEIΘ
ΠΑΜΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟΙ 1
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)
IOMS
ΙΟΚΙΛ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 3 - ΚΥΠΕΛΛΟ 3
ΚΕΙΘ
ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ
ΠΡΩΤ/MA 3
1ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΝ/ΞΗΣ ΙΠΠ. ΑΝΤΟΧΗΣ
ΠΡΩΤ/MA 4
ΙΠΠΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΑΙΟΛJC
ΠΑΜΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟΙ 2
IOBOΠ
ΙΟΘΕΡ
ΙΚΕΜ
AREZZO 1 - ITA
η
25 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΙΠΠΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΠΡΩΤ/MA 5
ΙΟΒΕ
ΙΟΒ
AREZZO 2 - ITA
MHNAΣ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΗΜΕΡΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
5-Απρ
ΣΑΒ
6-Απρ
ΚΥΡ
ΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
11-Απρ
ΠΑΡ
12-Απρ
ΣΑΒ
13-Απρ
ΚΥΡ
19-Απρ
ΣΑΒ
20-Απρ
ΚΥΡ
26-Απρ
ΣΑΒ
27-Απρ
ΚΥΡ
02-Μαϊ
ΠΑΡ
03-Μαϊ
ΣΑΒ
04-Μαϊ
ΚΥΡ
10-Μαϊ
ΣΑΒ
11-Μαϊ
ΚΥΡ
16-Μαϊ
ΠΑΡ
17-Μαϊ
ΣΑΒ
18-Μαϊ
ΚΥΡ
24-Μαϊ
ΣΑΒ
25-Μαϊ
ΚΥΡ
31-Μαϊ
ΣΑΒ
1-Ιουν
ΚΥΡ
4-Ιουν
TET
5-Ιουν
ΠEM
6-Ιουν
ΠΑΡ
7-Ιουν
ΣAB
8-Ιουν
KYΡ
9-Ιουν
ΔΕΥ
13-Ιουν
ΠΑΡ
14-Ιουν
ΣΑΒ
15-Ιουν
ΚΥΡ
21-Ιουν
ΣΑΒ
22-Ιουν
ΚΥΡ
28-Ιουν
ΣΑΒ
29-Ιουν
ΚΥΡ
5-Ιουλ
ΣΑΒ
6-Ιουλ
12-Ιουλ
13-Ιουλ
ΚΥΡ
ΣΑΒ
ΚΥΡ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Υπερπήδηση Εμποδίων (ΥΕ)-Ιππική Δεξιοτεχνία (ΙΔ)-Ιππική Αντοχή (ΙΑ)-Άδεια Ικανότητας Αθλητού (ΑΙΑ)
ΤΟΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)
BOUJOURISHTE
2ος ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΙΦΟΜ
1
&
ARREZO 3 - ITA
ΠΡΩΤ/MA 6
AREZZO 4 - ITA
ΠΑΣΧΑ
A.I.A. 2
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 4 - ΚΥΠΕΛΛΟ 4
MAGNA RACINO - AUT
ΙΟΘΕΡ
ΠΡΩΤ/MA 7
2ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΝ/ΞΗΣ ΙΠΠ. ΑΝΤΟΧΗΣ
ΕΙΟ
MAGNA RACINO - AUT
ΙΚΕΜ
ΙΠΠΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ 4
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5
ΙΟΠΙ
ΠΡΩΤ/ΜΑ 8
ΟΚΙΜ
ΙΠΠΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ 5
ΙΟΡΟΔ
LΙΝΖ - AUT
BOUJOURISHTE 2 &
ΙΟΘΕΡ
ΠΑΜΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟΙ 3
ΚΕΙΘ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΙΟΜ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΩΤ/MA ΥΕ & ΠΡΩΤ/ΜΑ ΙΔ
ΟΚΙΜ
MAGNA RACINO - AUT
MAGNA RACINO - AUT
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6 - ΚΥΠΕΛΛΟ 5
3ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΝ/ΞΗΣ ΙΠΠ. ΑΝΤΟΧΗΣ
IOΘΕΡ
ΙΠΠΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ 6
ΙΟΒΕ
IKEM GP
IKEM
ΠΑΜΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟΙ 4
ΙΚΕΜ
CSI BOYJOURISHTE - BUL
MHNAΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΗΜΕΡΑ
19-Ιουλ
ΣΑΒ
20-Ιουλ
24-Ιουλ
25-Ιουλ
26-Ιουλ
27-Ιουλ
ΚΥΡ
ΠΕΜ
ΠΑΡ
ΣΑΒ
ΚΥΡ
28-Ιουλ
2-Αυγ
3-Αυγ
9-Αυγ
10-Αυγ
16-Αυγ
ΔΕΥ
ΣΑΒ
ΚΥΡ
ΣΑΒ
ΚΥΡ
ΣΑΒ
17-Αυγ
ΚΥΡ
23-Αυγ
ΣΑΒ
24-Αυγ
ΚΥΡ
30-Αυγ
ΣΑΒ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Υπερπήδηση Εμποδίων (ΥΕ)-Ιππική Δεξιοτεχνία (ΙΔ)-Ιππική Αντοχή (ΙΑ)-Άδεια Ικανότητας Αθλητού (ΑΙΑ)
ΤΟΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ YE
ΠΔ ΕΦ-ΝΙ
ΑRΕΖΖΟ - ITA
31-Αυγ
ΚΥΡ
4-Σεπ
ΠΕΜ
5-Σεπ
ΠΑΡ
CRO &
6-Σεπ
ΣΑΒ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ - WEG
CAEN-FRA
7-Σεπ
ΚΥΡ
13-Σεπ
ΣΑΒ
14-Σεπ
ΚΥΡ
20-Σεπ
ΣΑΒ
21-Σεπ
ΚΥΡ
27-Σεπ
ΣΑΒ
28-Σεπ
ΚΥΡ
4-Οκτ
ΣΑΒ
5-Οκτ
ΚΥΡ
11-Οκτ
ΣΑΒ
12-Οκτ
18-Οκτ
19-Οκτ
ΚΥΡ
ΣΑΒ
ΚΥΡ
25-Οκτ
ΣΑΒ
26-Οκτ
ΚΥΡ
28-Οκτ
ΔΕΥ
1-Νοε
ΣΑΒ
2-Νοε
8-Νοε
9-Νοε
ΚΥΡ
ΣΑΒ
ΚΥΡ
4ος ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΙΟΡΟΔ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΥΕ
ΠΑΜΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟΙ 5
ΚΕΙΘ
A.I.A. 3
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 7 - ΚΥΠΕΛΛΟ 6
ΙΟΘΕΡ
ΙΠΠΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ 7
ΙΟΒΕ
ΠΑΜΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟΙ 6
ΙΚΕΜ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
IOΠI
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 8 - ΚΥΠΕΛΛΟ 7
ΚΕΙΘ
η
28 Οκτωβρίου
ΙΠΠΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ 8
ΙΚΕΜ
ΠΑΜΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟΙ 7
ΙΟΘΕΡ
BOUJOURISHTE
FINAL
MHNAΣ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΗΜΕΡΑ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
15-Νοε
16-Νοε
22-Νοε
23-Νοε
29-Νοε
30-Νοε
5-Δεκ
6-Δεκ
7-Δεκ
11-∆εκ
12-∆εκ
13-∆εκ
14-∆εκ
ΣΑΒ
ΚΥΡ
ΣΑΒ
ΚΥΡ
ΣΑΒ
ΚΥΡ
ΠΑΡ
ΣΑΒ
ΚΥΡ
ΠΕΜ
ΠΑΡ
ΣΑΒ
ΚΥΡ
20-∆εκ
ΣΑΒ
21-∆εκ
ΚΥΡ
25-∆εκ
ΠΕΜ
27-∆εκ
ΣΑΒ
28-∆εκ
ΚΥΡ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Υπερπήδηση Εμποδίων (ΥΕ)-Ιππική Δεξιοτεχνία (ΙΔ)-Ιππική Αντοχή (ΙΑ)-Άδεια Ικανότητας Αθλητού (ΑΙΑ)
ΤΟΠΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΙΠΠΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ 9
ΙΟΘΕΡ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 9 - ΚΥΠΕΛΛΟ 8
ΙΚΕΜ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΔ
OKIM
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΥΕ
OKIM
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Ε.Ο.Ι.
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………. …………. …………………………
ΦΥΛΛΟ: ……………… ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ……………………… ………………………..
Ο∆ΟΣ: ……………………………………ΑΡ:………ΤΤ:………….. ΠΟΛΗ:…………………………….
ΤΗΛ.:………………………………………………………ΚΙΝ.: ………………………...... …………………
E-mail:…………………………………………………………………FAX:……………………………………….
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ/ΤΗΝ:
ΟΝΟΜΑ ……………………………………………............................ΤΗΛ. ΚΙΝ…………………………………….
ΑΘΛΗΜΑ: ……………………………………………………………………….....................................................
ΣΩΜΑΤΕΙΟ:……………………………………………………………………………………….
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΣ
ΝΑΙ □
ΟΧΙ □
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΑΤΡΟΥ / ΣΦΡΑΓΙ∆Α ………………………………………………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………………….
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΣ
ΝΑΙ □
ΟΧΙ □
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΑΤΡΟΥ / ΣΦΡΑΓΙ∆Α ………………………………………………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………………….
* Απαιτείται η συµπλήρωση όλων των πεδίων.
ο
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΙΠΠΕΩΝ ΣΤΑ 60 ΧΛΜ.
Α/Α
ΙΠΠΕΑΣ / ΑΜΑΖΟΝΑ
1
2
ADAMIA GEORGE
3
NELI AMARILDO
4
5
POLYGENIS INGA
6
RICHTER TATJANA
7
8
VAN DER WAL PATRICIA
9
ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
10
11
ΑΜΠΕΛΑΡΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12
ΒΑΒΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
13
14
ΒΑΤΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15
ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16
17
ΒΙΟΛΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
18
ΒΡΕΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
19
20
ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
21
ΓΚΕΝΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
22
23
ΓΚΟΛΝΤΜΑΝΗ ΑΡΓΥΡΩ
24
ΓΟΥΝΑΡΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
25
26
ΓΡΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
27
ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
28
29
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
30
ΖΟΥΚΑ ΝΕΦΕΛΗ
31
32
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ
33
KAZΩNHΣ ANΔΡEAΣ
34
35
ΚΑΛΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
36
ΚΑΡΒΟΥΝΗ - ΚΑΡΑΤΖΑ ΗΛΕΚΤΡΑ
37
38
ΚΑΣΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
39
ΚΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
BRACKER KIM - CLAUDIA
RATA VASILE
YANNACAKIS CATHERINE - ELISE
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΟΥΚΑΛΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΚΡΟΥΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΟΜΒΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΗΜΟΥ ΣΑΜΠΡΙΝΑ
ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ
ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
40
41
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
42
ΚΟΥΚΟΥΛΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
43
44
ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
45
ΜΑΝΔΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
46
47
ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
48
ΜΠΑΛΩΤΗ ΒΑΛΑΣΙΑ
49
50
ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΒΑΛΑΣΗΣ
51
ΜΠΙΤΣΙΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
52
53
ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ
54
ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
55
56
ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
57
ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
58
59
ΠΑΓΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
60
ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
61
62
ΠΑΤΣΟΥΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
63
ΠΙΤΣΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
64
65
ΠΟΛΑΝΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
66
ΡΑΪΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
67
68
ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
69
ΣΔΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
70
71
ΣΕΡΒΗ ΜΑΡΙΑ
72
ΣΚΥΛΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
73
74
ΣΠΙΝΟΚΙΑ ΣΑΝΤΑ - ΤΖΙΟΒΑΝΝΑ
75
ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΟΛΓΑ
76
77
ΣΤΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
78
ΤΑΓΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
79
80
ΤΖΑΛΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
81
ΤΟΥΡΓΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
82
83
ΤΣΑΚΑΤΙΚΑ ΗΛΙΤΣΑ
ΚΟΠΑΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΑΠΟΛΟΔΩΡΑ - ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΝΤΑΒΛΑΜΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΙΤΣΙΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΡΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΑΡΔΕΛΗ ΖΗΝΟΒΙΑ
ΣΙΜΟΥΔΗΣ ΣΙΜΟΣ
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΣΑΚΑΤΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
84
ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
85
86
ΤΣΕΝΤΕΜΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
87
ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
88
89
ΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
90
ΦΑΤΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
91
92
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
93
ΧΑΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
94
95
ΧΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
96
Χ"ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΘΕΜΙΣ
97
98
Χ"ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΥΔΙΑ - ΔΑΦΝΗ
99
ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
100
101
ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΟΥΚΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Χ"ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Χ"ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΨΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΙΠΠΕΩΝ ΣΤΑ 90 ΧΛΜ.
Α/Α
ΙΠΠΕΑΣ / ΑΜΑΖΟΝΑ
1
ANUFRIEVA SABRINA
2
3
BAUDOUIN ANOUCK
4
ΒΗΤΟΣ ΖΗΣΗΣ
5
ΒΗΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
6
ΓΚΟΣΔΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
7
8
ΕΞΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9
ΖΟΡΜΠΑΣ ΖΩΗΣ
10
ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
11
ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12
13
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
14
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
15
ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
16
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
17
18
ΜΑΚΡΙΔΗ ΤΕΡΥ
19
ΜΗΤΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ
20
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
21
ΜΠΙΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
22
ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
GINCHEV EMIL
ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΜΒΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΗΤΩΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
23
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
24
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25
ΠΑΠΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26
ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27
28
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
29
ΣΤΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
30
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
31
ΣΧΟΙΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
32
33
ΤΕΡΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
34
ΤΖΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
35
ΤΖΩΡΤΖΗ ΕΛΕΝΑ
36
ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
37
38
ΤΣΕΛΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΑΛΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
X’’ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΙΠΠΕΩΝ ΓΙΑ 120 ΧΛΜ.
Α/Α
ΙΠΠΕΑΣ / ΑΜΑΖΟΝΑ
1
KUBIKOVA LUCIE
2
SPENCER SALLY
3
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΡΕΤΗ-ΑΝΝΑ
4
ΒΛΟΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
5
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
6
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
8
ΛΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9
ΜΑΛΙΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
10
ΜΗΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ
11
ΜΗΤΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΔΑΝΑΗ
13
ΜΠΑΛΩΤΗ ΑΝΝΑ
14
ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
15
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
16
ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17
ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
18
ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΙΠΠΕΩΝ ΓΙΑ ANΩ ΤΩΝ 120 ΧΛΜ.
Α/Α
ΙΠΠΕΑΣ / ΑΜΑΖΟΝΑ
1
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
2
ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4ο
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΙΠΠΩΝ ΣΤΑ 60 ΧΛΜ.
Α/Α
ΙΠΠΟΣ
ΑΜ
1
ΑΒΑΗ
ΕΡ7
2
AINTA
ΒΟ8
3
ALEXANDER
ΓΞ7
4
ALEXANDRO
ΕΘ2
5
ALY GUASIMO
ΔΧ8
6
APACHI
ΕΓ1
7
APATSI
EK7
8
AP BASHEERA
ΔΓ8
9
ARIS
ΒΕ6
10
ARISTOHALIM NASER
ΒΗ8
11
A.S. KHENZO APAL
Χ71
12
ASTERIS
ΒΠ5
13
BANTAM
ΒΦ9
14
BARBARA
ΓΞ3
15
ΒΕΑUΤΥ
K34
16
BEBA
ΓΞ8
17
BELLY CENTRA
ΔΜ6
18
BESS-GUY
ΔΡ7
19
BLACKY
ΒΕ2
20
CAROLOS
ΓΞ6
21
CLEVER BOY
ΒΣ9
22
DABLO
Χ29
23
DANI
ΔΓ9
24
DESMI
ΒΘ4
25
DIAS
Ω20
26
DIABLO ROSSO
ΔΝ2
27
DOLLY
ΓΕ4
28
DONIA
ΓΝ9
29
DORA
ΑΠ5
30
DOUNAVIS
ΔΣ1
31
DOUNGLAS
ΒΘ5
32
EL G NADEEM
ΒΞ2
33
EL GRECO
EK2
34
ELMA
ΒΕ3
35
ELLIE
ΔΜ9
36
ERMIS
ΒΗ4
37
ERMIS
ΒΨ1
38
ERMIS
EM7
39
EROS
ΕΡ6
40
ΕVΑ
ΓΡ4
41
EVGENIA
EK8
42
FAITHFULL LOVE
ΒΘ3
43
FANTASY
BK4
44
FAUDIN
ΔΚ9
45
FELICIA
ΓΠ7
46
GALIDA
ΒΤ1
47
GENOVEFA
ΒΖ9
48
GHITAN
ΓΘ4
49
GIORGIO ARMANI
ΔΡ3
50
GOLDEN LILY
EZ6
51
GOLD FREE
ΑΣ9
52
GOLDY
ΑΠ6
53
GORGO
ΒΣ8
54
GRISLEY
ΓΛ9
55
HARVEY
BX9
56
IASON
ΕΩ9
57
INVANSOR
BE7
58
IOLI
EK6
59
IPPOS
ΔΧ1
60
IRA
ΒΕ5
61
JASON
ΒΕ9
62
JOYA
ΔΥ1
63
JUMEIRAH MAGIC
ΒΔ9
64
KALAMOS
ΒΠ1
65
KALI
ΒΘ8
66
KALLISTI
ΔΗ7
67
KARBELAS
ΒΦ1
68
KAS JAMAL ALDIN
EB8
69
KELIN
ΕΨ9
70
ΚΙΚΝΟS
ΔΚ8
71
ΚΙRGIAKOS
ΒΒ9
72
KORINA
ΕΩ3
73
KOULA
ΒΓ3
74
LEMAR
ΒΙ6
75
LEONIDAS
ΔΑ9
76
LIBERODE
ΓΙ7
77
LIDA
ET2
78
MAESTOSO XXXI-2
ΒΡ5
79
MAKEDONAS
ΒΨ7
80
MARLON
ΔΛ5
81
MARTHA
ΓΝ8
82
MATERIA-92
ΕΨ3
83
MATYAS
EK3
84
MENFIS
EK4
85
MENTOR
ΓH1
86
ΜΙΚΕ
ΓΕ9
87
MOUBARAK
ΓΞ5
88
MUSLI
ΕΩ2
89
MY LITTLE BOY
Ο71
90
NAYLA
EM6
91
ΝΕFELI
ΓΟ2
92
NILOS
ΓΛ3
93
ONLINE LADY
Ρ58
94
OPALINA
ΕΣ9
95
OSMAN
ΒΙ4
96
PARIS
ΒΗ1
97
PIKO
ΒΖ1
98
RAJA
EN6
99
RAKOOB
Υ33
100
RASHID PS
ΔΑ2
101
RITA
ΒΦ8
102
ROXANI
ΒΖ2
103
SAHARA
ΔΧ7
104
SAMSON R
ΔΦ9
105
SANDY
ΒΔ7
106
SARAH
ΔΣ9
107
SCOOBY DOO
BX2
108
SERENE IMDAL
ΓΡ3
109
SIGLAVY CAPRIOLA CONCORD
ΓΔ7
110
SONIA
ΒΓ4
111
SPIRIT
ΑΠ7
112
SPITHA
ΒΘ6
113
ΤΙSΑ ΚSΙ
ΔΑ1
114
TITIKA
ΒΠ2
115
TSARLATANOS
ΔΜ8
116
ULISES 11
Ο46
117
VARDARIS
ΒΘ9
118
VICTOR
ΒΦ6
119
VIHER
ΑΤ7
120
WHITE SPIRIT
ΔΝ6
121
ΖΑΛΕΧ
ΑΔ5
122
ZAERA R
ΔΧ3
123
ZAIRA
ΒΦ3
124
ZAMINAR
ΒΥ9
125
ΖΙΚΟS
ΓΘ5
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΙΠΠΩΝ ΣΤΑ 90 ΧΛΜ.
Α/Α
ΙΠΠΟΣ
ΑΜ
1
ANGEL
ΕΛ3
2
ASTRA
ΑΠ9
3
Α TOUCH OF TOPSAIL
ΕΣ8
4
BAHAR
ΓΩ1
5
BEBIS
ΒΦ2
6
BENOIRE
ΒΠ3
7
BESS-GABANI
ΓΩ9
8
CHARA
ΓΜ3
9
DÉJÀ VU
BK9
10
DIFFERENT-MAIRA
EK5
11
EKTORAS
ΒΝ7
12
ELΙΖΑ
ΓΘ3
13
ERMIS
BH9
14
FIRESTONE
Y50
15
GA NIKIAS
EK9
16
GIASMI
ΒΓ6
17
GOLDEN FOREST
ΔΑ3
18
GOLDEN RIVER
ΒΟ1
19
ΙΖΑΒΒΕLLΑ
ΓΕ8
20
JAGO BY LEILAH
ΒΘ7
21
KASSANDRA
X10
22
ΚΑΤALANOS
AX5
23
KHILMOR
BB1
24
KOHEILAN DEVA P
ΒΠ8
25
KOHEILAN XIII-16 SALAMON P
ΒΠ9
26
LADY
ΒΦ7
27
LEONIDAS Z
ΔΤ2
28
L L JOE
BI3
29
MERANA O
EB3
30
OREGON P
ΓΖ1
31
PARIS
ΒΔ2
32
PERKA
ΑΤ6
33
RASPUTJN
ΑΩ9
34
REA
ΑΡ3
35
REMIX
ΒΖ6
36
RIH-HAYYAN
ΔΖ5
37
RΟΒΙΝ ΗΟΟD
ΔX6
38
ROMEL
ΒΝ8
39
SABER
ΑΦ7
40
SALWATA
ΒΣ3
41
SHAGYA REBEKA
ΑΠ8
42
SHAHSEM
X67
43
SHEIKH
ΔΧ2
44
TAREK
ΓΗ2
45
TESKA
BO4
46
VAMOLOS
EA3
47
VIOZOIKI VICTORIA
ΒΔ8
48
WAR PROSPECT
ΒΔ4
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΙΠΠΩΝ ΣΤΑ 120 ΧΛΜ.
Α/Α
ΙΠΠΟΣ
ΑΜ
1
ΑMIR
ΔΛ6
2
FARAH
ΒΥ8
3
GA EUROPE
ΔΚ6
4
GEORGINA
ΔΣ8
5
GRECA
BB4
6
HASAN
BT2
7
LIKOS
ΒΓ7
8
MENJOR
ΒΟ5
9
MOHAN
ΒΣ1
10
NAPOLEON
BI5
11
OPERATIC
ΓΗ3
12
PHOEBUS
ΓΜ1
13
QBIRA DU MAGNY
ΔΝ8
14
RASHA
ΓΠ6
15
VESMIT
Ψ47
16
ZABELEZIM
ΔΛ1
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΙΠΠΩΝ ΣΕ 120 ΧΛΜ. ΚΑΙ ΑΝΩ
Α/Α
ΙΠΠΟΣ
ΑΜ
1
CHΑΜΕLΟΤ
ΓΕ1
2
GIORGIA DELLE CORSE
ΓΕ2
3
KEEP COOL DE NERAK
ΔΞ2
4
MARNEVE
EM4
5
TESKA
ΒΟ4
6
TONTON GEORGES
ΔΑ4