1/22 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι

Λαμία 24/1/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ
ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Π.Ε.Ο.
Λαμίας - Αθηνών
35100 Λαμία
ΚΟΙΝ: TEI ΛΑΜΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΧΕΤ: α)Απόφαση συμβουλίου ΤΕΙ με την οποία συστήνεται η Επιτροπή
αξιολόγησης αρ. πρωτ. 526/19-7-10
β) Προκήρυξη, έγγραφο με αρ. πρωτ. 757/14-10-11
Σήμερα Παρασκευή 20-1-2012 και ώρα 11:00 συνήλθε, μετά από πρόσκληση
με αρ. πρωτ. Ειδικού λογαριασμού 41/18-1-2012., η Επιτροπή αξιολόγησης
υποψηφίων για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ανάθεσης έργου του Ειδικού
Λογαριασμού του Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Παρόντες ήταν ο κ. Βελντές και ο κ. Ζαρίκας και
το αναπληρωματικό μέλος Ν. Παπανικολάου.
Η επιτροπή αφού μελέτησε τους φακέλους των υποψηφίων, ομόφωνα
συνέταξε τον Πίνακα A οποίος συνοψίζει τα προσόντα των υποψηφίων για την
πλήρωση της θέσης του Εξωτερικού Συνεργάτη
με αντικείμενο γραμματειακή
υποστήριξη ( ΜΟΔΙΠ). Οι στήλες του Πίνακα Α αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα
απαιτούμενα κριτήρια της προκήρυξης.
Η επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι στον Πίνακα Β, στις θέσεις της
κατάταξης, αξιολογούνται όσοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα και για τα τέσσερα
κριτήρια. Αν κάποιος δεν διαθέτει το τυπικό προσόν σε μία κατηγορία π.χ. γνώση
αγγλικών ή συναφή προϋπηρεσία, ανεξάρτητα της επίδοσης των υπολοίπων
προσόντων δεν αξιολογείται στον Πίνακα Β και συγκαταλέγεται στους υποψήφιους
με ελλιπή προσόντα. Επίσης η επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για αυτούς που
πληρούν και τα τέσσερα προσόντα της προκήρυξης να δώσει προτεραιότητα στο
κριτήριο της προϋπηρεσίας λόγω της φύσης του έργου που είναι η διοικητική και
1/22
γραμματειακή υποστήριξη η οποία δεν απαιτεί υψηλού επιπέδου εξειδικευμένα σε
κάποιο γνωστικό πεδίο προσόντα. Ακολούθως δίνει βάρος με προτεραιότητα στις
γνώσεις χειρισμού Η/Υ ακολούθως στον βαθμό πτυχίου, και μετέπειτα στον βαθμό
γνώσης αγγλικών. Η ίδια σειρά προτεραιότητας αποφασίζεται να ισχύει και στους
υποψήφιους της δεύτερης κατηγορίας αυτούς με ελλιπή προσόντα οι οποίοι όπως δεν
αξιολογούνται σε κατάταξη λόγω του μεγάλου πλήθους των υποψηφίων με πλήρη
προσόντα..
Τέλος η επιτροπή ομόφωνα θέλει να επισημάνει ότι στην περίπτωση που
αποδεχτεί κάποιος τον διορισμό θα πρέπει να προσκομίσει πλήρη στοιχεία για την
προϋπηρεσία του. Αυτή η επισήμανση είναι σημαντική διότι μερικοί υποψήφιοι
έχουν προσκομίσει πρωτότυπες και έγκυρες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ιδιωτικές
εταιρείες ή συμβάσεις έργου που είτε δεν είναι πολύ καθαρό το είδος της εργασίας
είτε δεν συνοδεύονται από ένσημα ΙΚΑ τα οποία αποδεικνύουν ότι πράγματι
εκτελέστηκε η εργασία.
Ακολούθως η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα συνέταξε τον
Πίνακα Β όπου κατατάσσονται σε αξιολογική σειρά οι υποψήφιοι σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της προκήρυξης.
Η επιτροπή ομόφωνα θεωρεί ότι όπως φαίνεται στον πίνακα αξιολόγησης η κ.
Τσακίρη Α. υπερτερεί των συνυποψήφιων.
Απουσία άλλων θεμάτων περατώνεται η συνεδρίαση στις 18:00.
2/22
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΠΤΥΧΙΟ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ
1
Σαρρής Σπύρος
Οικονομικών Επιστημών
5.75
Αγγλικά
ΚΑΛΗ
ΓΝΩΣΗ
ECDL
2
Ζωγάκης Κων/νος
ΤΕΙ Καλαμάτας Τμήμα
Διοίκησης Μονάδων Υγείας
(6,47)
Αγγλικά
TOEIC
ΚΑΛΗ
ΓΝΩΣΗ
ECDL
3
Τσούκα Νίκη
ΑΠΘ, Ιταλική Φιλολογία (6,97)
Αγγλικά
ΚΑΛΗ
ΓΝΩΣΗ,
Σεμινάρια
Αραβική
Γλώσσας
CERT PORT
4
Παπαναγιώτου Μαρία
Οικονομικό Πανεπιστήμιο (6,11)
Μαθήματα Μεταπτυχιακά
Αγγλικά
(Άριστη)
Γαλλικά
ΚΑΛΗ
ECDL
5
Τέγου Μαρία
Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών κ
Δημόσιας Διοίκησης
Καλώς
Αγγλικά
TOEIC
ΚΑΛΗ
ECDL
3/22
Η/Υ
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ
ΣΥΝΑΦΕΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Πιστοποιητικό
Στρατού
24 Μήνες «Φθιωτική
Αναπτυξιακή» 8
Μήνες ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ,
ΚΕΚ ΑΚΜΩΝ, 15
ΜΗΝΕΣ, Stage
Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας 24 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ 63 ΜΗΝΕΣ
Βεβαίωση Πλατύστομο
Α.Ε. 2.5 Μήνες
Βεβαίωση Cosmobyte
12 Μηνες
ΣΥΝΟΛΟ 14.5
ΜΗΝΕΣ
STAGE (30-11-2003
έως 29-10-2003)
ΟΠΕΚΕΠΕ (20-102003 Έως 19-06-2004)
6
Σπανογιαννόπουλος
Σωτήρης
ΤΕΙ Εφαρμογών Πληροφορικής
στη Διοίκηση κ Οικονομίας 6.82
Βεβαίωση για ημιτελή
Μεταπτυχιακό
Αγγλικά
TOEIC
7
Ευαγγελοπούλου
Χριστίνα
ΤΕΙ Τμήμα Διοίκησης κα
Οικονομίας (6,2)
Αγγλικά
TOEIC
4/22
VELLUM
χρήση Η/Υ κ
διαχείριση
αρχείων
Επεξεργασία
Υπολογιστικά
φύλλα
Διαδίκτυο
ΕΛΓΑ (09-01-2006
έως 08-09-2006)
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
(22-01-2007 έως 3006-2008)
STAGE 350 μέρες
ΣΥΝΟΛΟ 44.2
ΜΗΝΕΣ
ΕΠΕΔΒΜ (01-12-2008
έως 28-02-2010)
Γραμματέας στο
Κέντρο
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
ΣΥΝΟΛΟ 15 ΜΗΝΕΣ
Γενική Εμπορίου κ
Διανομών Α.Ε. (16-022010 έως 12-04-2010)
Βεβαίωση Γενικό
Νοσοκομείο Λαμίας
(17-01-2000 έως 2912-2000)
ΕΛΓΑ
(02-12-2002 έως 0108-2003)
(03-02-2004 έως 0210-2004)
(14-05-2008 έως 1301-2009)
Βεβαίωση Τουριστικά
Ακίνητα Α.Ε.
(25-07-2009 έως 24-
Κατάρτιση 150
ώρες Linux
Πανελλήνιο
Θερινό Σχολείο
10-2009)
(10-08-2010 έως 0911-2010)
ΣΥΝΟΛΟ 44 ΜΗΝΕΣ
8
Ρεντίφης Ηλίας
9
Λουκοπούλου
Αικατερίνη
10
Κορακά Χρυσούλα
11
Γεωργούλα Ζηνοβία
12
Λυκοτσέτας Κων/νος
Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα
Επιστήμης Υπολογιστών (7,15)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
ειδίκευσης Μηχανικών Η/Υ
Τηλεπικοινωνιών κ Δικτύων της
Πολυτεχνικής Σχολής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(8,94)
Πανεπιστήμιο Πειραιά –
Οργάνωση κ Διοίκηση
Επιχειρήσεων
6.47
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Τμήμα Λογιστικής
(6,1)
Edexcel
ΠΟΛΥ
ΚΑΛΗ
ΓΝΩΣΗ
Μη συναφης
1ο ΤΕΕ Λαμίας Βοηθός διδασκαλία
Επιμόρφωσης (4Χ96
διδακτικές ώρες)
ΣΥΝΟΛΟ: 4.6
ΜΗΝΕΣ
Αγγλικά
(Άριστη)
Έχει περάσει
μαθήματα με
ΗΥ
Βεβαίωση ΙΚΑ κ
Υπεύθυνη Δήλωση
9.76 ΜΗΝΕΣ
Αγγλικά
ΚΑΛΗ
ΓΝΩΣΗ
Δίπλωμα
Κεμπριτζ ΗΥ
Πανεπιστήμιο Θράκης
Μηχανικός Περιβάλλοντος (8,11)
Εθνικό Πολυτεχνείο
Μεταπτυχιακό Επιστήμη κ
Τεχνολογία Υδάτινων Πόρων
(8,42)
Αγγλικά
(Άριστα)
Γερμανικά
ECDL
Δελτία ΙΚΑ χωρίς να
φαίνεται το είδος
εργασίας
ΣΥΝΟΛΟ 91.44
ΜΗΝΕΣ
Αναπτυξιακή
Διαχειριστική Στερεάς
Ελλάδος κ Θεσσαλίας
Υπεύθυνη
Διασφάλισης
Ποιότητας σε όλες 1η –
4η Σύμβαση
ΣΥΝΟΛΟ 27 ΜΗΝΕΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Τμήμα Διοίκησης
κα Οικονομίας (6,63)
Αγγλικά
(Άριστη)
ECDL
5/22
Stage «Γενικά
Αρχεία» 364 Μέρες,
13
Μαδούρα Μαρία
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα
Εμπορίας κ Διαφήμισης (8,0)
Αγγλικά
TOEIC 525
ΚΑΛΗ
ΓΝΩΣΗ
14
Μάτζιαρη Μαρία
Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμ.
Δημόσιας Οικονομικής (6,80)
Αγγλικά
TOEIC 620
ΚΑΛΗ
ΓΝΩΣΗ
15
Τικταπανίδου Ελπίδα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών Λογιστικής κ
Χρηματοοικονομικής
Λίαν Καλώς (6,67)
Αγγλικά
Βρετανικό
Συμβούλιο
ΚΑΛΗ
6/22
ΣΥΝΟΛΟ 14.6
ΜΗΝΕΣ
Βεβαίωση
Πρόγραμμα Stage στο
ΤΕΙ
Υπουργείο Εργασίας –
Θεσσαλονίκης ΟΑΕΔ (07-01-2009
ΣΔΟ
έως 04-08-2010)
(15-02-2007 έως 0809-2008) ΔΥΟ Λαμίας
– Τμήμα Μητρώου
ΣΥΝΟΛΟ 29.8
ΜΗΝΕΣ
ECDL
Λογιστική κ
Μη συναφης
Γραμματειακή
διδασκαλία
Υποστήριξη
Γραμματεία Ειδικού
Λογαριασμού
ΤΕΙ Λαμίας
(12-01-2007 έως 1712-2010)
Σύμβαση Έργου ως
εξωτερικός συνεργάτης
στο έργο Πρακτική
Άσκηση (01-07-2011
έως σήμερα)
Διοικητικός
Υπάλληλος ΙΔΑΧ
Βεβαίωση ΕΛΓΑ
ΣΥΝΟΛΟ 64 ΜΗΝΕΣ
ECDL
Λογιστικό
Γραφείο Α.
Τσιγαρίδας ως
Βοηθός Λογιστή
16
Μπέλλη Χρυσάνθη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών Τμήμα Οικονομικής
Επιστήμης Καλώς (6,41)
ΓΝΩΣΗ
Γερμανικά
ΚΑΛΗ
ΓΝΩΣΗ
Αγγλικά
TOEIC 825
ΚΑΛΗ
ΓΝΩΣΗ
7/22
Keysert IT
Basio
Βεβαίωση ΙΚΑ
Απασχόληση (809
ημέρες) σε
επιχειρήσεις ως
Λογίστρια
STAGE ΟΑΕΔ
Διεύθυνση Κέντρο
Εργασίας Δημόσιας
Υγείας (2003-2005)
457 ΜΕΡΕΣ
Τμ. Οικονομικών
Πανεπιστήμιο Στερεάς
Ελλάδας Πρόγραμμα
ΔΑΣΤΑ (01-10-2011
έως 30-09-2012) 1
ΜΗΝΑΣ
Αξιολόγηση Αιτήσεων
ΕΣΠΑ στην εταιρία
Γεώργιος Παφίλης
(Σύμβαση
Συνεργασίας)
Διενέργεια Ελέγχων με
επικάλυψη με
Σύμβαση Ανάθεσης
Έργου Φθιωτική
Αναπτυξιακή Α.Ε.
Σύνταξη Μελετών
10ΜΗΝΕΣ
Στην προυπηρεσία
στον «Παφίλη Γ»
πρεπει να
προσκομιστουν
δελτία παροχής
υπηρεσιών
17
Γερακίνη Ελπινίκη
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (7,48)
ΕΜΠ Μεταπτυχιακό
Αρχιτεκτονική
Σχεδιασμό Χώρου (8,33)
Αγγλικά
(Άριστα)
Γαλλικά
(DALF)
ΠΟΛΗ
ΚΑΛΗ
ECDL
18
Τσιούκα Αθανασία
Δημοκρίτειο Τμήμα Κοινωνικής
Διοίκησης6.2
Αγγλικά
ΚΑΛ Η
ΓΝΩΣΗ
ECDL
19
Περίσσιος Παναγιώτης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών (7,33)
Μεταπτυχιακό (MASTER OF
SCIENCE ) Πανεπιστήμιο
STAFFORD SHIRE στη
Διοίκηση
Εχει πτυχίο
Αγγλίας
ECDL
20
Τσέλος Γεώργιος
Πτυχίο Πανεπιστήμιο Πάτρας –
Αγγλικά
8/22
ΣΥΝΟΛΟ 73 ΜΗΝΕΣ
ΕΠΕΔΒΜ Τμήμα
Διοικητικής
Υποστήριξης (01-122008 έως 30-09-2011)
Ως Γραμματέας
Ομάδας Έργου
Γραμματειακή
Υποστήριξη
(Βεβαίωση ΕΠΕΔΒΜ)
34 ΜΗΝΕΣ
ΙΔΕΚΕ Γραμματειακή
υποστήριξη 36.5
ΜΗΝΕΣ,
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ
1.5 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ 72 ΜΗΝΕΣ
ΤΕΙ Κοζάνης, Βαλπάκ
ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ 9.88
MHNES
STAGE ΠΕ
Οικονομικού Δημόσιες
Βιβλιοθήκες κ
Βιβλιοθήκη Λαμίας
(24-12-2008 έως 2406-2010) 371 ΜΕΡΕΣ
Βεβαίωση Μοίρας
Οικονομικού (15-012008 έως 12-11-2008)
ΣΥΝΟΛΟ 25 ΜΗΝΕΣ
Δεν Έχει
Σεμινάρια
ΕΠΕΔΒΜ
Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ
Τεχνολογίας Υπολογιστών
(Άριστη)
Γαλλικά 1ης
Βαθμίδας
Αγγλικά
(Άριστη)
Γαλλικά ,
1ου Επιπέδου
Ισπανικά
(Μέση
γνώση)
Αγγλικά
F.C. in
English
(Καλή
Γνώση)
ECDL
Αγγλικά
Prof. in Eng
(Άριστη)
Γαλλικά 1ης
Βαθμίδας
Ιταλικά
(Β2)
ECDL
21
Βαϊανός Κων/νος
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Κοινωνικών κ Πολιτικών
Επιστημών (7,33)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
ειδίκευσης Πολιτικής Επιστήμης
(7,66)
22
Ράπτη Ευθυμία
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο –
Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (7,56)
ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Πολιτικών –
Δομικών Έργων (6,3)
23
Τάντος Στέφανος
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας–
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
(7,73)
Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα
Σχολή Νομικών Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών Ειδικότητα
«Οικονομική Επιστήμη» (7,00)
Πανεπιστήμιο Lancaster Mastc
(6.75)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Επιστημών «Λογιστική και
Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
9/22
ECDL
Ελληνική Στατιστική
Αρχή (24-01-2001 έως
24-09-2011) 8 μήνες
Βεβαίωση στρατούν
γραμματειακή
υποστήριξη 6 μηνες
ΣΥΝΟΛΟ 14 ΜΗΝΕΣ
Δεν Έχει
Βεβαίωση ΙΚΑ
LA STAMPA (15-042008 έως 14-08-2009)
413 ΜΕΡΕΣ
Στρατός σε γραφείο 8
μήνες
ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ
ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ½
ΜΗΝΑ
4 ΜΗΝΕΣ Στην ΕΤΕ
(08-06-2011 έως 3009-2011)
ΣΥΝΟΛΟ 29 ΜΗΝΕΣ
Συγγραφικό Έργο
24
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
757-14/10/11
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 6.21
ΚΑΛΗ First
Certificate in
English
Πτυχίο
ECDL
25
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
855-1/11/11
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 6.64
ΚΑΛΗ
Certificate of
Competency in
English
Πτυχίο
ECDL
26
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
870-2/11/11
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ7.62
ΑΡΙΣΤΗ
Certificate of
Proficiency in
English
Πτυχίο
ECDL
27
ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
853-1/11/11
Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ
Proficiency
Diploma in
English
Πτυχίο
ECDL
10/22
176 ημέρες στη ΔΕΗ Α.Ε
(με βεβαίωση της Δ.Ε.Ηδεν αναφέρει είδος
εργασίας) ΣΥΝΟΛΟ 7.04
ΜΗΝΕΣ
Διοικητική και
Γραμματειακή υποστήριξη
από 15/9/200331/01/2010 &10/2/201031/3/2010 στο Παν.
Πελοποννήσου.
(βεβαιώσεις από
Πανεπιστήμιο) ΣΥΝΟΛΟ 78
ΜΗΝΕΣ
1323 ημέρες
ασφάλισης(βεβαίωση
ΙΚΑ).Δεν υπάρχουν
βεβαιώσεις εργοδότη όπου
να αναφέρεται το είδος
εργασίας (αναφέρονται
στο βιογραφικό μόνο)
ΣΥΝΟΛΟ 53 ΜΗΝΕΣ
,
,
,
Υπάρχουν 2
βεβαιώσεις ότι
είναι μετ/κος
φοιτητής (στο
βιογραφικό
ισχυρίζεται ότι
αναμένονται οι
ορκομωσίες).
1.Πρακτική
Άσκηση
από03/07/2007 31/08/2007 &
01/07/200831/12/2008 δεν
έχει υπολογιστεί
στην
προϋπηρεσία.
28
ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
854-1/11/11
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 6.15
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
(Γ1), IELTS
(8/9) στην
αγγλική
γλώσσα και
ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ
(Γ1) στην
ισπανική
γλώσσα
11/22
ΤΕΙ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Διοικητική και λογιστική
υποστήριξη στη ΔΕΗ Α.Ε
από 3/3/2009-2/9/2009,
ΟΑΕΔ (Stage) 2/8/200430/9/2004 (50ημ.)ήτοι 2
ΜΗΝΕΣ ΟΠΕΚΕΠΕ
9/7/2008-8/1/2009,
ΟΠΕΚΕΠΕ 4/9/200915/6/2010) ΣΥΝΟΛΟ
24ΜΗΝΕΣ
1.Έχει βεβαίωση
από στρατό
(Μ.ΓΕΑ) από
03/08/07-09/05/08
ότι εργάσθηκε με
καθήκοντα
Διοικητικής
Μέριμνας την
οποία δεν έχω
βάλει στην
προϋπηρεσία.
2.Επίσης δεν έχω
υπολογίσει ΠΑ
από 03/04/200603/10/2006 (Μόνο
με βεβαίωση από
TUI Hellas) και
από 10/10/200513/12/2005
(βεβαίωση από
Τravel & Event
Managment S.A.).
Δεν αναγράφεται
το Μsc γιατί δεν
έχει αναγνώριση
ΔΟΑΤΑΠ.
29
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
822-31/10/11
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
,
ΤΕΙ
ΛΑΡΙΣΑΣ
Διοικητική υποστήριξη
στον ΟΑΕΔ (Stage)
12/2/2007-13/6/2008
(297ημ.), ήτοι 11.88
ΜΗΝΕΣ
9/2006-12/2009
(βεβαίωση από
"ΤΣΑΝΤΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.). 39 μηνες
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ
ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ 21
ΜΗΝΕΣ
1.Πιστοποιητικό
για Ξένη γλώσσα
έχει προσκομίσει
βεβαίωση από ΤΕΙ
για τα μαθήματα
που έχει
περάσε.2.Έχει
βεβαίωση από
στρατό
(Π.Α./Μ.Κ.Ρ.)
από0/7/05 26/01/06 ότι
εργάσθηκε ως
βοηθός
μισθορτοφοδοσίας
την οποία δεν έχω
βάλει στην
προϋπηρεσία.3.Επ
ίσης δεν έχω
υπολογίσει ΠΑ
από 01/10/0431/3/05 (Μόνο με
βεβαίωση από
Ε.Τ.Ε.) και από
9/2006-12/2009
(βεβαίωση από
"ΤΣΑΝΤΟΥΡΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.). χωρις
παραστατικα ΙΚΑ
30
ΚΟΚΚΟΒΑ ΕΛΕΝΗ
846-1/11/11
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜ.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 7.10
ΑΡΙΣΤΗ
Certificate of
Proficiency in
English ,
SORBONE (C1)
στη γαλλική
γλώσσα, Β2
Πτυχίο
ECDL
Γραμματειακή υποστήριξη
στον ΟΑΕΔ (Stage)
2/2/2009-1/8/10 (368ημ.),
10/06-11/06 (44ημ.) &
09/07-12/08 (203 ημ.)
(Έχει προσκομίσει
βεβαίωση από ΙΚΑ και από
1.Πρακτική
Άσκηση από
1/03/06 31/07/06 (Δήμος
Θερμαϊκού) δεν
έχει υπολογιστεί
στην
12/22
στην ιταλική
γλώσσα
31
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
844-1/11/11
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜ.ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΜΕΤΑΠΤ/ΚΟ
ΔΙΠΛΩΜΑ "ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, Υπ.
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ6,715
ΑΡΙΣΤΗ
Certificate of
Proficiency in
English
Πτυχίο
ECDL
32
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
790-26/10/11
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 5.9
ΚΑΛΗ First
Certificate in
English
ΤΕΙ
ΛΑΡΙΣΑΣ
33
ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
832-31/10/11
Άριστη
ΤΜ.ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ,Κ
ΑΛΗ First
Certificate in
English και
πτυχίο "DELF "
ΚΕΥ_CERT,
IT Basic
Ε.Κ.Π.Α
ΤΜ.ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 7.24
13/22
τους ιδιώτες εργοδότες).
ΣΥΝΟΛΟ 24.6 ΜΗΝΕΣ
προϋπηρεσία.
Διοικητική υποστήριξη από
ΟΑΕΔ (Stage) 29/2/0819/12/08 (172ημ.),
17/6/09-16/12/09 (Ε.Τ.Εβεβαίωση) &1/11/1030/06/11 (ΙΔΕΚΕ-βεβαίωση
& σύμβαση). ΣΥΝΟΛΟ 20.5
ΜΗΝΕΣ
Διοικητική υποστήριξη από
ΤΕΙ Λαμίας 2/5/0030/9/00, 28/07/0830/10/08 (ατομική
σύμβαση από ALFAWARE
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.),ΟΑΕΔ
(Stage) 18/62/09-17/3/11
(18μ.-βεβαίωση από
Εισαγγελία Εφετών
Λαμίας), 17/6/09-16/12/09
ΣΥΝΟΛΟ 26 ΜΗΝΕΣ
Διοικητική υποστήριξη
στον ΟΑΕΔ (Stage)
8/11/07-7/5/09 (368ημ.) &
9/6/09-7/5/10 (229 ημ.)
23.8 ΜΗΝΕΣ
,
,
,
2ου βαθμού
στην Γαλλική
γλώσσα .
34
ΡΟΒΙΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
871-3/11/11
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 7.17
35
ΣΑΜΠΑΡΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ
780-25/10/11
ΠΑΝ. ΠΕΡΑΙΩΣ
ΤΜ.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ.ΜΕΤΑΠΤ/ΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
"ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ" 6.29
EDEXEL-5 στην
αγγλική
γλώσσα, Β2
στην ισπανική
γλώσσα
ΑΡΙΣΤΗ
Certificate of
Proficiency in
English
36
ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 856/1/1111
Α.Π.Θ.
ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.ΜΕΤΑΠΤ/ΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
"ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ "
University of the West of Scotland
6.07
Αποδεικνύεται
λόγω
σπουδών στο
University of
the West of
Scotland
14/22
Πτυχίο
ECDL, ΙSkills
Διοικητική υποστήριξη στο
Δ. Τρικκαίων 1/12/0731/5/09 (βεβαίωση δήμου
για ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)
ΣΥΝΟΛΟ 9.5 ΜΗΝΕΣ
ΠΑΝ.
1952 ημέρες
ΠΕΡΑΙΩΣ
ασφάλισης(βεβαίωση
ΙΚΑ).Δεν υπάρχουν
βεβαιώσεις εργοδότη όπου
να αναφέρεται το είδος
εργασίαςΣΥΝΟΛΟ 78.08
ΜΗΝΕΣ
Αποδεικνύε
Διοικητική υποστήριξη
ται λόγω
στον "Κ. ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
σπουδών & ΣΙΑ Ο.Ε. 8/11/00-31/8/04
(βεβαίωση εργοδότη-ΙΚΑ),
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 1/9/0431/8/05 & 22/1/0730/6/08 (βεβαίωση
εργοδότη-ΙΚΑ, ΙΝΣΤ.
ΝΕΟΛΑΙΑΣ 1/7/0830/11/08 & 30/7/0931/12/10 78.9 ΜΗΝΕΣ. ΤΕΙ
ΛΑΜΙΑΣ γραμματειακη
υποστηριξη 1-9-2004έως
31-8-05 και 22-1-07 έως
30-6-08 29ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
97ΜΗΝΕΣ
,
,
Για τα χρονικά
διαστήματα
1/12/08-29/7/09 &
1/1/11-ΣΗΜΕΡΑ
έχει προσκομίσει
βεβαίωση του
ΟΑΕΕ ότι
εργαζόταν ως
ελεύθερη
επαγγελματίας
χωρίς όμως να
υπάρχουν
αποδείξεις
παροχής
υπηρεσιών που να
αποδεικνύουν το
είδος και το
χρονικό διάστημα
της παρεχόμενης
εργασίας. Ως εκ
τούτου δεν έχει
υπολογιστεί
προϋπηρεσία για
το αντίστοιχο
χρονικό διάστημα.
37
ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
814-27/10/11
Ε.Κ.Π.Α
ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΛΗ First
Certificate in
English
Πτυχίο
ECDL
572 ημέρες
ασφάλισης(βεβαίωση
ΙΚΑ).Δεν υπάρχουν
βεβαιώσεις εργοδότη όπου
να αναφέρεται το είδος
εργασίας ΣΥΝΟΛΟ 22.8
ΜΗΝΕΣ
,
38
ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,ΑΠΘ 6.87
ΚΡΑΤΙΚΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ
Σ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΑΛΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΔΙΠΛΩΜΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ
ΚΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΒΑΣΙΚΟ,ECD
L
STAGE ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1,5
ΕΤΟΣ, 4,5 ΜΗΝΕΣ ΙΔΕΚΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, 6,5
ΜΗΝΕΣ ΙΔΕΚΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ,19 ΜΗΝΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΙΔΕΚΕ ΣΥΝΟΛΟ 48
ΜΗΝΕΣ
ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕ
ΝΟ μη συναφες 6
ΜΗΝΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΣΤΟΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
μη συναφες 112
ΩΡΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
ΣΤΟ ΟΕΕΚ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 18
ΩΡΕΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
15/22
28+30 ΩΡΕΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
ΚΕΕ ΠΕΛΛΑΣ 70
ΩΡΕΣ,
μη συναφες
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
ΣΤΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙ
Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
19 ΗΜΕΡΕΣ
,
39
ΚΑΛΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ 7,05
ΠΤΥΧΙΟ ΑΓΓΛΙΚΑ
LOWER
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΛΟ
ECDL
2 ΜΗΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
ΕΛΛΑΣ, ΣΥΝΟΛΟ 2 ΜΗΝΕΣ
40
ΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ 7,17
ECDL
737 ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ, ΟΤΕ
ΣΥΝΟΛΟ 29.5ΜΗΝΕΣ
41
ΛΙΑΓΚΑ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ 7,06
ECDL
STAGE ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ
293+314 ΜΕΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ 24.3 ΜΗΝΕΣ
,
42
ΚΟΥΚΙΑΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 6.5
AΓΓΛΙΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΑΛΟ FIRST
CERTFICATIO
N
AΓΓΛΙΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΑΛΟ FIRST
CERTFICATIO
N
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ
ECDL
ΜΗΔΕΝ
,
43
ΤΑΣΙΩΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ6,25
ECDL
ΜΗΔΕΝ
44
ΜΠΑΝΙΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΘ 7,22
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΡΙΣΤΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΒΑΣΙΚΟ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ
ECDL
ΟΕΓΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 8 ΜΗΝΕΣ+6
ΜΗΝΕΣ+8 ΜΗΝΕΣ
ΟΠΕΚΕΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
6 ΜΗΝΕΣ
μη συναφες 12
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΣΤΗ
ΔΕΗ
,
16/22
ΣΥΝΟΛΟ 22 ΜΗΝΕΣ
45
ΚΑΩΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ 6,97
46
ΜΠΟΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ 7
47
ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 7,64
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΡΙΣΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ
ΚΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣ
ΗΣ ΣΤΗΝ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΙ
ΓΑΛΛΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΡΙΣΤΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ
17/22
ECDL
8 ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ
ΙΔΕΚΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 12 ΜΗΝΕΣ
PART TIME ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ
ΟΤΕ ΣΥΝΟΛΟ 14 ΜΗΝΕΣ
,
ΠΙΣΤΟΠΟΙ
ΗΤΙΚΟ
CAMBRID
GE
ΓΝΩΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΤΩΝ
ECDL
ΙΚΑ παραστατικα χωρις να
φαινεται το ειδος της
εργασίας ΣΥΝΟΛΟ 6.5
ΜΗΝΕΣ
ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
,
ΜΑΣΤΕΡ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
BRUNEL
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ,
UK μη συναφεις
:ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 4
ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΟ
ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ
ΣΔΕ ΔΟΜΟΚΟΥ,
16 ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΕΚ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, 2
ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΣ
ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΕΔΡΑ
48
ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 6,33
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΡΙΣΤΑ,
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΛΟ
49
ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΣΑΣ 6,64
ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ
ΑΓΓΛΙΚΩΝ
50
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΘΩΜΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 5,83
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΚΑΛΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ,
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΠΟΛΎ ΚΑΛΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ
18/22
ΓΙΑ ΤΟ
ΒΑΣΙΚΟ
ΤΗΣ
ΠΤΥΧΙΟ
ΕΧΕΙ
ΠΕΡΑΣΕΙ
ΤΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΦΑΡΜΟΓ
ΕΣ ΗΥ
ΣΤΟ
ΒΑΣΙΚΟ
ΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ
ΕΧΕΙ
ΠΕΡΑΣΕΙ
ΤΕΣΣΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤ
Α ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΝΑ
ΚΑΝΟΥΝ
ΜΕ
ΠΛΗΡΟΦΟ
ΡΙΚΗ
ΣΤΟ
ΒΑΣΙΚΟ
ΤΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ
ΕΧΕΙ
ΠΕΡΑΣΕΙ
ΔΥΟ
…
,
…
,
8 ΜΗΝΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
μη συναφες
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ
ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ 126
+56 ΩΡΕΣ
51
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 6,61
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΒΑΣΙΚΟ,
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΒΑΣΙΚΟ
52
ΤΣΙΛΟΦΥΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΣΑΣ 7,9
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ
ΒΑΣΙΚΟ,
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙ
ΚΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΤΗΝ
ΙΤΑΛΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
19/22
ΜΑΘΗΜΑΤ
Α ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΝΑ
ΚΑΝΟΥΝ
ΜΕ
ΠΛΗΡΟΦΟ
ΡΙΚΗ
KEY CERT
IT
ECDL
ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΙΔΕΚΕ ΜΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ
ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ
ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΌΜΩΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΥ
ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΔΕΝ
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΟΛΟ 46
ΜΗΝΕΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΕΧΙΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ
ΜΗΝΕΣ, 15+12 ΜΗΝΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΕΧΙΝΑΙΩΝ, 3,5 ΜΗΝΕΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕ, 9
ΜΗΝΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΙΤΑΝΑΣ ΟΕ
ΣΥΝΟΛΟ 42.5 ΜΗΝΕΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΥΟ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΙΔΕΚΕ , μη
συναφεςΔΙΔΑΣΚΑ
ΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΕΚΕ
150+75 ΩΡΕΣ
,
53
ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΟΦΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ 6,29
ΑΡΙΣΤΗ
ΓΝΩΣΗ ΣΤΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
Α/Α
1
2
3
4
5
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Κορακά Χρυσούλα
ΣΑΜΠΑΡΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Γερακίνη Ελπινίκη
20/22
ECDL
18 ΜΗΝΕΣ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΩΣ
ΔΟΚΙΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ,
ΔΥΟ ΕΤΗ ΚΑΙ ΕΞΗΜΙΣΗ
ΜΗΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΩΚΛΗΣ ΟΕ,
190 ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STAGE ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ
56.1 ΜΗΝΕΣ
,
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Μάτζιαρη Μαρία
Τσούκα Νίκη
ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Τέγου Μαρία
Ευαγγελοπούλου Χριστίνα
ΤΣΙΛΟΦΥΤΗ ΜΑΡΙΑ
Μαδούρα Μαρία
ΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τάντος Στέφανος
Γεωργούλα Ζηνοβία
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Περίσσιος Παναγιώτης
ΚΟΚΚΟΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΛΙΑΓΚΑ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σπανογιαννόπουλος Σωτήρης
Λυκοτσέτας Κων/νος
Παπαναγιώτου Μαρία
Βαϊανός Κων/νος
ΚΑΩΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Μπέλλη Χρυσάνθη
Τσιούκα Αθανασία
Λουκοπούλου Αικατερίνη
ΡΟΒΙΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
21/22
37
38
39
40
41
42
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΩΜΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΝΙΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Ρεντίφης Ηλίας
ΚΑΛΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Β. Ζαρίκας
Γ. Βελντές
Επικ Καθηγητής
Καθηγητής Εφαρμογών
Ν. Παπανικολάου
Καθηγητής Εφαρμογών
22/22