ΠΡΟΤΕΚΤ Α.Ε.

ΠΡΟΤΕΚΤ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 52825/62/Β/02/220 - Γ.Ε.ΜΗ: 058569604000 - Α.Φ.Μ: 999716623 - ΕΔΡΑ: ΘΕΡΜΗ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και Τεχνικά έργα
4. Μηχαν.-Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ. εξοπλ.
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012
Αξία Κτήσ.
12.300,00
82.784,32
15.901,80
43.771,38
80.880,68
223.338,18
ΙΙΙ.Συμ/χές & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτ.
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I.Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΙΙ.Απαιτήσεις
1. Πελάτες
2. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
11.Χρεώστες διάφοροι
IV.Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)
Αποσβέσ.
12.119,96
41.841,33
15.900,53
43.771,33
78.150,90
179.664,09
Αναπ. Αξία
180,04
40.942,99
1,27
0,05
2.729,78
43.674,09
Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Αξία Κτήσ.
12.300,00
82.784,32
15.698,20
43.771,38
80.944,99
223.198,89
Αποσβέσ.
12.059,96
32.272,41
15.454,97
42.782,55
74.184,31
164.694,24
189,00
43.863,09
16.931,10
227,61
17.158,71
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αναπ. Αξία A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
240,04 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Καταβλημένο
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια
50.511,91 1. Τακτικό αποθεματικό
243,23 5. Αφορολόγητα αποθ/κά ειδ.διατ.νόμων
988,83
6.760,68 V.Αποτελέσματα εις νέον
58.504,65
Υπόλοιπο ζημίων χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημίων προηγούμενων χρήσεων
189,00
58.693,65 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AΙV+ΑV)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
12.156,48 1. Προμηθευτές
227,61 3. Τράπεζες λογ.βραχ.υποχρεώσεων
12.384,09 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
214.105,55
48,39
214.153,94
311.918,12
355.961,25
ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 312260
90.000,00
23.981,49
53.180,97
77.162,46
23.981,49
53.180,97
77.162,46
(18.945,46)
(49.606,07)
(68.551,53)
98.610,93
(44.679,30)
-4.926,77
(49.606,07)
117.556,39
25.480,10
72.172,03
13.228,38
93.314,40
10.000,00
42.702,11
256.897,02
41.435,50
68.983,52
17.151,93
104.586,27
10.000,00
33.224,24
275.381,46
453,30
355.961,25
1.587,85
394.525,70
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Χρ. 2012
(18.945,46)
(49.606,07)
(68.551,53)
Χρ. 2011
(44.679,30)
(4.926,77)
(49.606,07)
257.285,50
516,36
257.801,86 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
335.592,01 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
394.525,70 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012
Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)
135.137,70
166.712,54
Μείον: Κόστος πωλήσεων
83.004,87
129.405,67
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.
52.132,83
37.306,87
Μείον: 1.΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
22.922,27
29.907,88
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
26.069,28
48.991,55
34.951,92
64.859,80
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) εκμεταλ.
3.141,28
(27.552,93)
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
8.514,87
10.394,67
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
(5.373,59)
(37.947,60)
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
2. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
0,00
1.252,03
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
6.625,74
3.933,73
2. Έκτακτες ζημίες
800,00
4.050,00
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
6.146,13
13.571,87
(13.571,87)
0,00
7.983,73
(6.731,70)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)
(18.945,46)
(44.679,30)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
15.029,85
17.299,29
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος
15.029,85
0,00
17.299,29
0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
(18.945,46)
(44.679,30)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 312259
Ποσά Πρ.
Χρ. 2011
90.000,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
46.859,65 10.Μερίσματα πληρωτέα
3.000,00 11.Πιστωτές διάφοροι
40,44 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
15.505,97
65.406,06
71.864,36
0,00
40,44
8.700,67
80.605,47
Ποσά Κλ.
Χρ. 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως
(-): Υπόλ. αποτελ. (ζημιών) προηγ. χρήσεων
Ζημίες εις νέο
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο ζημίων εις νέο
(68.551,53)
(68.551,53)
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΦΟΥΝΤΑΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 172506 / ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 2896
(49.606,07)
(49.606,07)