Κατεβάστε τον ισολογισμό της εταιρίας μας σε μορφή pdf.

ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕΒΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012 - 31/12/2012) - ΑΡ. ΜΑΕ 58369/062/Β/05/0069-ΓΕΜΗ 38679305000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτ.&προκ.
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)
ΙΙΙ.Συμμετοχές&άλλες μακρ/σμες χρημ.απαιτ.
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο Παγίου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
4.Πρώτες και βοηθ.ύλες-Αναλ.υλικάΑνταλ.&είδη συσκ
5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012
Αξία Κτήσ.
Αποσβέσ.
Αναπ. Αξία
730.18
730.18
0.00
22,311.50
20,331.42
1,980.08
23,041.68
21,061.60
1,980.08
185,500.00
1,176,003.89
294,548.98
67,231.95
155,197.59
2,597.51
1,881,079.92
0.00
407,132.21
232,594.58
66,358.07
149,150.65
0.00
855,235.51
185,500.00
768,871.68
61,954.40
873.88
6,046.94
2,597.51
1,025,844.41
354.00
1,026,198.41
48,200.00
4,000.00
157,088.65
1,969.42
211,258.07
ΙΙ.Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α.Επιταγές εισπρακτέες
3β.Επιταγές στις Τράπεζες σε εγγύηση
3γ.Επιταγές σε καθυστέρηση
11.Χρεώστες διάφοροι
IV.Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε.ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αξία Κτήσ.
Αποσβέσ.
Αναπ. Αξία A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
730.18
730.18
0.00 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
22,311.50
20,331.42
1,980.08 1. Καταβλημένο
23,041.68
21,061.60
1,980.08 IV.Αποθεματικά κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
5.Αφορολ.αποθεμ.ειδικών διατ.νόμων
185,500.00
0.00
185,500.00
1,176,003.89
349,178.06
826,825.83 V.Αποτελέσματα εις νέον
292,116.53
203,085.60
89,030.93
Υπόλοιπο ζημιών (κερδών) χρήσεως εις νέο
66,905.95
61,336.82
5,569.13 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AIV+ΑV)
151,582.60
143,348.40
8,234.20 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
0.00
0.00
0.00 Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1,872,108.97
756,948.88
1,115,160.09 2. Δάνεια Τραπεζών
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
354.00 1. Προμηθευτές
1,115,514.09 2. Επιταγές πληρωτέες
3.Τράπεζες-λ/σμοί βραχυπρ.υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
50,335.73 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
3,739.32 7. Πιστωτές διάφοροι
180,994.87
130.86 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
349.45
235,550.23
11,949.93
10,498.04
7,225.62
35,512.23
103.43
65,289.25
14,352.40
37,022.99
7,225.62
29,272.72
0.00
87,873.73
24,127.67
62,028.48
86,156.15
362,703.47
54,694.69
49,816.82
104,511.51
427,935.47
Δ.ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
0.00 1.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
1,545,429.64 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
0.00
1,390,881.96
Ποσά Κλ.
Χρ. 2012
900,000.00
900,000.00
7,849.00
553,056.59
560,905.59
7,849.00
553,056.59
560,905.59
-231,995.23
1,228,910.36
-76,905.29
1,384,000.30
63,970.79
63,970.79
59,395.25
0.00
11,395.45
6,536.01
2,584.84
18,089.26
98,000.81
161,971.60
64,603.05
13,464.24
11,122.22
2,850.22
5,418.82
0.00
97,458.55
161,429.34
0.00
1,390,881.96
0.00
1,545,429.64
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2012 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 )
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012
Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Χρ. 2012
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)
206,681.57
416,013.15 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) χρήσεως
-155,089.94
Μείον: Κόστος πωλήσεων
-182,794.20
-313,620.35 Υπόλ. αποτελ. (κερδών) προηγ. χρήσεων
-76,905.29
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.
23,887.37
102,392.80 Σύνολο
-231,995.23
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
59.36
0.00 Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος
0.00
Σύνολο
23,946.73
102,392.80 2.Λοιποί μη ενσ.στο λειτουργ.κόστ.φόρ.
0.00
Μείον: 1.΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
28,871.50
42,328.61
Ζημίες εις νέον (Κέρδη προς διάθεση)
-231,995.23
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
150,213.52
179,085.02
166,275.35
208,603.96 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλ.
-155,138.29
-106,211.16 1.Τακτικό αποθεματικό
0.00
Πλέον: 1.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
564.59
283.40 8.Υπόλοιπο ζημιών (κερδών) εις νέο
-231,995.23
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
434.38
3,646.14
-231,995.23
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλ.
-155,008.08
-109,573.90
ΛΑΓΚΑΔΑΣ, 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα Αποτελέσματα
Μείον:
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
0.00
25,241.06
2.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
0.00
0.00
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
81.86
Οργανικά & Έκτακτα αποτ/τα (ζημίες/κέρδη)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Ζημίες/Κέρδη) ΧΡΗΣ.προ φ.
-81.86
80.00
-155,089.94
98,286.63
98,286.63
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.&Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
25,161.06
0.00
-155,089.94
105,756.62
-84,412.84
0.00
-76,905.29
-76,905.29
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΟΥΤΣΙΝ ΣΟΝΙΑ
ΑΔΤ Κ 594524
ΑΡ. ΔΙΑΒ. Υ 205521
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ''ΠΡΟΒΛΕΨΗ Α.Ε.''ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 1689
0.00
Χρ. 2011
-84,412.84
7,507.55
-76,905.29
0.00
0.00
-76,905.29
ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
-84,412.84
105,756.62
Ποσά Πρ.
Χρ. 2011
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0017744 ΑΦΜ 033864064