ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 13 Αυγούστου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Λάρισα
13 Αυγούστου 2010
Αριθ. πρωτ.: οικ.10525/125884
Ταχ. Δ/νση: Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδικας:41336
Τηλέφωνο: 2413 503 575
2413 503 521 – 514
ΘΕΜΑ:« Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στο
πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ »
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) µε τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια ».
β) του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 16752/22-7-2010 εγκύκλιο
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
του
Υπουργείου
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο
της χωρίς αποζημίωση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Συγκροτούμε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε),
αποτελούμενη από εξήντα οκτώ (68) μέλη – υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα
µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
2.Έργο της Ο.Δ.Ε είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο
δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε
ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η
κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η
διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των
σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε είναι η
τήρηση αρχείου των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων και αποφάσεων µε τρόπο
προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα µε αναπηρία, και µε όλα τα αναγκαία
τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα,
ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.
3.
Ορίζουμε τον Συντονιστή και τα µέλη της Ο.Δ.Ε ως εξής:
1. Σοφία Κυρίτση, υπάλληλος ΠΕ Πληροφορικής, Συντονιστής, µε στοιχεία επικοινωνίας:
(τηλ. 2413 503551, e-mail: [email protected]), µε αναπληρωτή την Αλεξάνδρα
Μαράβα, ΠΕ Πληροφορικής, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2413 503550, e-mail:
[email protected]).
2. Δ/νση Διοίκησης: Αθανάσιος Κατσαρός, υπάλληλος ΤΕ Πληροφορικής, µέλος, µε
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2413 503555, e-mail: [email protected]), µε
αναπληρωτή τον Χρήστο Κουτσουμπλή, ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων, µε στοιχεία
επικοινωνίας: (τηλ. 2413 503549, e-mail: [email protected]).
3. Δ/νση Αυτοδ/σης & Αποκέντρωσης Ν. Λάρισας: Σταυρούλα Χολέβα, υπάλληλος ΠΕ
Διοικητικού - Οικονομικού, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2413 503520, e-mail:
[email protected]), µε αναπληρωτή την Ιωάννα Τρικκάλη, ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού,
µε
στοιχεία
επικοινωνίας:
(τηλ.
2413
503638,
e-mail:
[email protected] ).
4. Δ/νση Τοπικής Αυτοδ/σης & Δ/σης Ν. Μαγνησίας: Μαρία Κουρτούμα, υπάλληλος ΔΕ
Διοικητικών-Γραμματέων, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 24210-76623, e-mail:
[email protected]), µε αναπληρωτή την Ευαγγελία Κωστάκη, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,
µε
στοιχεία
επικοινωνίας:
(τηλ.
24210-76081,
e-mail:
[email protected]).
5. Δ/νση Τοπικής Αυτοδ/σης & Δ/σης Ν. Τρικάλων: Αθανάσιος Κωτούλας, υπάλληλος
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 24310-78264, email: [email protected]), µε αναπληρωτή την Γεωργία Σακελλάρη, ΠΕ
Διοικητικού – Οικονομικού, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 24310-76080, e-mail:
[email protected]).
6. Δ/νση Τοπικής Αυτοδ/σης & Δ/σης Ν. Καρδίτσας: Μαρία Μαργαρίτη, υπάλληλος ΠΕ
Διοικητικού – Οικονομικού, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 24410-79806, e-mail:
[email protected]), µε αναπληρωτή τον Γρηγόρη Γεννάδιο, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού,
µε
στοιχεία
επικοινωνίας:
(τηλ.
24410-79804,
e-mail:
[email protected]).
7. Δ/νση Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης (έδρα-Λάρισα):
Νικόλαο Χατζή, υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, µέλος, µε στοιχεία
επικοινωνίας: (τηλ. 2413 503519, e-mail: [email protected]), µε αναπληρωτή την
Ευαγγελία Μπαμπουκλή, ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.
2413 503673, e-mail: [email protected]).
α) Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Ν. Μαγνησίας: Ελένη
Μπελτέ, υπάλληλος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2421076798, e-mail: [email protected]), µε αναπληρωτή την Βασιλική Ιωάννου, ΔΕ
Διοικητικών - Γραμματέων, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 24210-76082, e-mail: [email protected]).
β) Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Ν.Τρικάλων: Ευτυχία
Κωνσταντάκου, υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, µέλος, µε στοιχεία
επικοινωνίας: (τηλ. 24130-39483, e-mail: [email protected]), µε αναπληρωτή τον
Ιωάννη Σάρρη, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 24130
39420, e-mail: [email protected]).
γ) Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Ν. Καρδίτσας: θωμάς
Τριανταφύλλου, υπάλληλος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων, µέλος, µε στοιχεία
επικοινωνίας: (τηλ. 24410-79838, e-mail: [email protected]), µε αναπληρωτή την
Αναστασία Βούζα, ΔΕ Διοκητικών - Γραμματέων, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2441079827, e-mail: [email protected]).
8. Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας: Βασίλειος Γιακουβής, υπάλληλος ΔΕ
Διοικητικών - Γραμματέων, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2413 503615, e-mail:
[email protected]), µε αναπληρωτή την Χαρίκλεια Χατζηγεωργιάδου, ΤΕ
Διοικητικού - Λογιστικού µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2413 503615, 2413 503628, email: [email protected]).
9. Δ/νση Υδάτων: Αλκιβιάδης Καστάνης, υπάλληλος ΠΕ Πληροφορικής, µέλος, µε
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2410-617174 (εσωτ.105) e-mail: [email protected]), µε
αναπληρωτή την Ευγενία Αλεξοπούλου, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού µε στοιχεία
επικοινωνίας: (τηλ. 2410-617174 (εσωτ.111), e-mail: [email protected]).
10. Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης: Δημοσθένης Κατσαρός, υπάλληλος ΔΕ
Προσωπικού Η/Υ, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2413-503632, e-mail:
[email protected]), µε αναπληρωτή την Ειρήνη Σιώπη, ΤΕ Πληροφορικής, µε στοιχεία
επικοινωνίας: (τηλ. 2413-503660, e-mail: [email protected]).
11. Δ/νση Ελέγχου Κατασκευής Έργων: Γεώργιος Μπάκος, υπάλληλος ΤΕ Μηχανικών,
µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2410-534638, e-mail: [email protected]),
µε αναπληρωτή τον Γεώργιο Μορφέση, ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων µε στοιχεία
επικοινωνίας: (τηλ. 2410-534677, 2410-534090, e-mail: [email protected]).
12. Δ/νση Ελέγχου Συντήρησης Έργων: Παναγιώτα Λουροπούλου, υπάλληλος ΠΕ
Διοικητικού - Οικονομικού, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2410-532401, 2410534021, 2410-534051, e-mail: [email protected]), µε αναπληρωτή τον Σταύρο
Μπατζόπουλο, ΤΕ Μηχανικών, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2410-532401, 2410534021, 2410-534051, e-mail: [email protected]).
13. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας: Θεοχάρης Γκοντικούλης, υπάλληλος ΔΕ Τεχνικών,
µέλος,
µε
στοιχεία
επικοινωνίας:
(τηλ.
2413
505168,
e-mail:
[email protected]), µε αναπληρωτή τον Απόστολο Βαρδακάρη, ΤΕ
Δασοπονίας,
µε
στοιχεία
επικοινωνίας:
(τηλ.
2413
505169,
e-mail:
[email protected]).
14. Δ/νση Δημοσίων Έργων: Νικόλαος Παπακωνσταντίνου, υπάλληλος ΔΕ Διοικητικών
- Γραμματέων, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2410-530296, e-mail:
[email protected]), µε αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Μουσμούλη, ΤΕ Διοικητικού
Λογιστικού,
µε
στοιχεία
επικοινωνίας:
(τηλ.
2410-534089,
e-mail:
[email protected]).
15. Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης: Παντελής Ρήτας, υπάλληλος ΤΕ Πληροφορικής,
µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2410-670519, e-mail: [email protected]),
µε αναπληρωτή τον Αθανάσιο Κατσάνο, ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων, µε στοιχεία
επικοινωνίας: (τηλ. 2410-670511, e-mail: [email protected]).
16. Επιθεώρηση Δασών Περιφέρειας Θεσσαλίας: Χρυσούλα Νίκου, υπάλληλος ΔΕ
Διοικητικών - Γραμματέων, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2410-670725, e-mail:
[email protected]), µε αναπληρωτή την Χρυσή Ζεστούλη, ΔΕ Διοικητικών
-Γραμματέων,
µε
στοιχεία
επικοινωνίας:
(τηλ.
2410-670725,
e-mail:
[email protected]).
17. Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας Θεσσαλίας: Όλγα Μπαϊράμη, υπάλληλος ΤΕ
Δασοπονίας, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2410-670722, e-mail:
[email protected]), µε αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Παπαλέξη, ΔΕ Διοικητικών
-Γραμματέων,
µε
στοιχεία
επικοινωνίας:
(τηλ.
2410-670730,
e-mail:
[email protected]).
18. Διεύθυνση Δασών N. Λάρισας: Κωνσταντία Μπαλτή, υπάλληλος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2410-549853, e-mail:
[email protected]), µε αναπληρωτή την Ευαγγελία Φωτοπούλου, ΤΕ Δασοπονίας,
µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2410-549852, e-mail: [email protected]).
19. Διεύθυνση Δασών N. Μαγνησίας: Στέργιος Γάκης, υπάλληλος ΠΕ Γεωτεχνικών
(Δασολόγων), µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 24210-39112, e-mail:
[email protected]), µε αναπληρωτή τον Χρήστο Σανίδα, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,
µε
στοιχεία
[email protected]).
επικοινωνίας:
(τηλ.
24210-39107,
e-mail:
20. Διεύθυνση Δασών N. Τρικάλων: Βασίλειος Ζυγογιάννης, υπάλληλος ΤΕ
Δασοπονίας, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 24310-28482, 24310-28780, e-mail:
[email protected]), µε αναπληρωτή τον Ανδρέα Νταφέκη, ΔΕ Τεχνικών, µε
στοιχεία
επικοινωνίας:
(τηλ.
24310-28482,
24310-28780,
e-mail:
[email protected]).
21. Διεύθυνση Δασών N. Καρδίτσας: Ελένη Στάθα, υπάλληλος ΔΕ Διοικητικών –
Γραμματέων (Δακτυλογράφων), µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 24410-80139, email: [email protected]), µε αναπληρωτή την Στέλλα Τριανταφύλλου, ΔΕ
Διοικητικών - Γραμματέων, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 24410-80142, e-mail:
[email protected]).
22. Δασαρχείο Λάρισας: Πασχαλιά Τσιόντζελη, υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού
-Οικονομικού, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2410-258897, 2410-251501, 2410251471, e-mail: [email protected]), µε αναπληρωτή την Κυριακή Θεοφάνογλου, ΤΕ
Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2410-258897, 2410251501, 2410-251471, e-mail: [email protected]).
23. Δασαρχείο Βόλου: Ιφιγένεια Γκέσκου, υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού,
µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 24210-39162-3, 24210-26271, e-mail:
[email protected]), µε αναπληρωτή τoν Ευθύμιο Νέτσικα, ΠΕ Γεωτεχνικών
(Δασολόγων), µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 24210-39162-3, 24210-26271, e-mail:
[email protected]).
24. Δασαρχείο Καρδίτσας: Ιωάννης Αγγελακόπουλος, υπάλληλος ΤΕ Δασοπονίας, µέλος,
µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 24410-79852, e-mail: [email protected]), µε
αναπληρωτή τoν Αιμίλιο Τσέλιο, ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων, µε στοιχεία επικοινωνίας:
(τηλ. 24410-79841, e-mail: [email protected]).
25. Δασαρχείο Τρικάλων: Δημήτριος Καλόγηρος, υπάλληλος ΠΕ Γεωτεχνικών
(Δασολόγων), µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 24310-20595, e-mail:
[email protected]), µε αναπληρωτή τον Χρήστο Γκίνη, ΤΕ Δασοπονίας, µε στοιχεία
επικοινωνίας: (τηλ. 24310-31269, e-mail: [email protected]).
26. Δασαρχείο Ελασσόνας: Αγλαΐα Καραμήτσιου, υπάλληλος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 24930-24901, 24930-22243, e-mail:
[email protected]), µε αναπληρωτή την Ευανθία Μαλούτα, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 24930-24901, 24930-22243, e-mail:
[email protected]).
27. Δασαρχείο Μουζακίου: Βασιλική Κόνιαρη, υπάλληλος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων,
µέλος,
µε
στοιχεία
επικοινωνίας:
(τηλ.
24450-49151,
e-mail:
[email protected]), µε αναπληρωτή τον Γεώργιο Σακαρίκο, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 24450-49155, e-mail: [email protected]).
28. Δασαρχείο Σκοπέλου: Ειρήνη Τρύφων, υπάλληλος ΤΕ Δασοπονίας, µέλος, µε
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 24240-22202, e-mail: [email protected]), µε
αναπληρωτή την Ελένη Μάντζιου, ΤΕ Δασοπονίας, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2424022202, e-mail: [email protected]).
29. Δασαρχείο Αλμύρου: Κωνσταντίνος Καλλιμόπουλος, υπάλληλος ΠΕ Γεωτεχνικών
(Γεωπόνων), µέλος, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 24220 21273, e-mail:
[email protected]), µε αναπληρωτή την Αντωνία Κοντοστάθη, ΔΕ Διοικητικών –
Γραμματέων,
µε
στοιχεία
επικοινωνίας:
(τηλ.
24220
21273,
e-mail:
[email protected]).
30. Δασαρχείο Καλαμπάκας: Γεώργιος Πούλιος, υπάλληλος ΤΕ Δασοπονίας, µέλος, µε
στοιχεία
επικοινωνίας:
(τηλ.24320-22410,
24320-22690,
e-mail:
[email protected]), µε αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Σιούτα, ΤΕ Δασοπονίας, µε
στοιχεία
επικοινωνίας:
(τηλ.24320-22410,
24320-22690,
e-mail:
[email protected]).
31. Δασαρχείο Αγιάς: Βασιλική Στάμου, υπάλληλος ΔΕ Δασοφυλάκων, µέλος, µε
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.24940-22221, e-mail: [email protected]), µε
αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Κελεπούρη, ΤΕ Δασοπονίας, µε στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.
24940-22221, e-mail: [email protected]).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γενική Δ/νση Δ/κης Οργάνωσης & Διαδικασιών
Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους Πολίτη
Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
2. Εθνικό Τυπογραφείο
3. Όλες τις Διευθύνσεις Περιφέρειας Θεσσαλίας
(για ενημέρωση του προσωπικού τους)
4. Οριζόμενους υπαλλήλους (δια των Δ/νσεών τους)
Εσωτερική Διανοµή
1. Γραφείο κ. Γενικής Γραµµατέως Περιφέρειας Θεσσαλίας
2. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Περιφέρειας Θεσσαλίας
3. Πρ/νος Δ/νσης
4. Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού (για ενηµέρωση προσωπικού
µητρώου υπαλλήλων)
5. Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης
6. Τμήμα Τεκμηρίωσης & Πληροφορικής (για περαιτέρω ενέργειες)
7. «Εφημερίδα Υπηρεσίας»