Πλήρες βιογραφικό - Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΙΜΠΡΑΧΙΜ-ΑΒΡΑΑΜ ΧΑ
Καθηγητής
στο
αντικείμενο
‘Σποροπαραγωγή
Καλλιεργούμενων
Φυτών
και
Πολλαπλασιαστικό υλικό’, στο Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Σχολή
Τεχνολογικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Οδός Φυτόκου, Ν.Ιωνία, Μαγνησίας , 38446 Βόλος
Τηλ:
(24210)93138 fax: (24210)93114, Ε-mail: [email protected]
ΣΠΟΥΔΕΣ
I. 1974–1978, Πτυχείο (B.Sc), Γεωπόνου, Βαθμός “Άριστα” Sari College of Agricultural
Engineering, University of Mazanderan, Sari, Iran
II. 1980–1981, Μεταπτυχιακό (M.Sc) Reading University, Reading, England, στο αντικείμενο
Αγροτικές εφαρμογές και ανάπτυξη (Agricultural extension and rural development) Τίτλος Διπλ.
Μελέτης: ‘Small farmers’ groups and associations: an extension strategy, with particular reference
to the Iranian small farmer’.
III. 1981–1984 Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph. D), Reading University, Reading, England στη
Γεωργία (Crop Production). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: ‘Seed quality in spring wheat and its
effect on field performance’ , Ph D thesis, Reading University.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
I. Από 1978 έως 1979: Γεωπόνος εφαρμογών στη περιοχή της Κασπίας Θάλασσας στο Ιράν για
καλλιέργειες αγρού (ρύζι, καλαμπόκι, σιτάρι, βαμβάκι) και λαχανικών.
II. Από 1985 έως 1988: Ειδικός επιστήμονας του Υπουργείου Γεωργίας (ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου) στο Σταθμό Τεχνολογίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού του (Σ.Τ.Π.Υ.) Υπ.
Γεωργίας (Ανθέων 2, Μαρούσι) υπεύθυνος για τις παρακάτω δραστηριότητες.
 Έρευνα για τη δημιουργία καινούργιων γενοτύπων πατάτας από προμηθευμένο
πολλαπλασιαστικό υλικό (βοτανικός σπόρος και φυτά από ιστοκαλλιέργεια), κατόπιν
συνεργασίας με το C.I.P. (Διεθνές Κέντρο Πατάτας), Λίμα, Περού.
 Έρευνα στο εργαστήριο, στο θερμοκήπιο (Σ.Τ.Π.Υ)και στην ύπαιθρο (Διεύθυνση Υ.Γ.
Νάξος) σχετικά με την παραγωγή πατάτας από βοτανικό σπόρο πατάτας, μικροκονδύλους
και κονδύλους εμπορικού μεγέθους.
 Έρευνα και πειράματα στο θερμοκήπιο για τη δημιουργία καινούριων ποικιλιών και
υβριδίων σπόρων κηπευτικών καθώς και για τον έλεγχο της προσαρμοστικότητάς τους στις
διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες και στους διάφορους τύπους εδάφους.
 Παραγωγή διαφόρων σπόρων κηπευτικών (βασικών και Elite) για πολλαπλασιαστικό υλικό
τόσο για άλλους Σταθμούς του Υπουργείου Γεωργίας όσο και για διάφορες εμπορικές
εταιρείες σπόρων.
 Έλεγχος πατατόσπορου για ιούς με τη μέθοδο ELISA.
III. Από τον Ιούλιο 1988 έως τον Ιούλιο 1993: Μόνιμο στέλεχος του τμήματος Γεωτεχνικής της
ΚΥΔΕΠ υπεύθυνος για τις παρακάτω δραστηριότητες:
 Επίβλεψη της λειτουργίας του εργαστηρίου της κεντρικής υπηρεσίας της ΚΥΔΕΠ με σκοπό
τον έλεγχο και βελτίωση της ποιότητας των σπόρων της ΚΥΔΕΠ, (σιτηρά, καλαμπόκι,
πατάτα, κ.α.).
 Ερευνητικά πειράματα στο εργαστήριο και στην ύπαιθρο (Σ.Τ.Π.Υ) για την βελτίωση και
την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τη βλαστικότητα του βαμβακόσπορου.
 Παρακολούθηση και έλεγχος της επεξεργασίας αποχνόωσης στις διάφορες μονάδες
επεξεργασίας βαμβακόσπορου της ΚΥΔΕΠ στην επαρχία.
 Παρακολούθηση και έλεγχος της καλλιέργειας και μεταχείρισης για την παραγωγή των
σπόρων βαμβακιού και πατάτας στις διάφορες περιοχές σποροπαραγωγής της ΚΥΔΕΠ.
1

Οργάνωση σεμιναρίων για την ενημέρωση των γεωπόνων της ΚΥΔΕΠ σε θέματα
σποροπαραγωγής.
IV. Από τον Ιούλιο 1993 έως το Σεπτέμβριο 1995: Επικεφαλής Επιστημονικής Ομάδας του
Υπουργείου Γεωργίας του Ιράν υπεύθυνος για θέματα έρευνας στο πρόγραμμα παραγωγής σπόρων
των ζωοτροφιών ειδών Agropyron elengatoum και Festuca arundinacea στο σταθμό
σποροπαραγωγής Daland στην περιοχή της Κασπίας Θάλασσας, έκτασης 1200 στρεμμάτων.
V. Από τον Οκτώβριο 1995 μέχρι 16 Φεβρουαρίου 2000: Υπάλληλος (μόνιμος, κλάδου ΠΕ1,
Βαθμού Α΄) στο Υπουργείο Γεωργίας (ΓΕ-ΔΙΔΑΓΕΠ, Δ/νση Οπωροκηπευτικών και Βιομηχανικών
Προϊόντων).
 Μέλος επιτροπής για τον έλεγχο επιδοτήσεων για καλλιέργειες βαμβακιού
VI. Από 16 Φεβρουαρίου 2000 έως 26 Ιουνίου 2003: εκλέκθικε στη βαθμίδα Λέκτορας
και από 26/6/2003 μέχρι 17 Απριλίου 2007: εκλέκθικε στη βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής με
θητεία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,
Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο ‘Κηπευτικές
Καλλιέργειες’.
VII. Διευθυντή του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών, μετά από απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης 24/9/2004 Α. Π. 1803 (ΦΕΚ. 465/5.3.2004).
VIII. Από 17 Απρίλιου 2007 έως 31 Μαρτίου 2011: εκλέκθικε στη βαθμίδα Αναπληρωτής
Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο: ‘Παραγωγή βελτίωση σπόρου και Τεχνολογία
Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κηπευτικών και Φυτών μεγάλης καλλιέργειας’ (ΦΕΚ 230/11-42007) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος.
 Διευθυντής του Εργαστηρίου Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του τμήματος.
 Εκλέκθικε στις 31 Μαρτίου 2011 στη βαθμίδα Καθηγητή.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Από 2000 έως σήμερα έχω διδάξει στα πλαίσια του προγράμματος του τμήματος Γεωπονίας,
Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος τα εξής μαθήματα: Προπτυχιακά Μαθήματα:
’Λαχανοκομία’ I, ‘Λαχανοκομία’ ΙΙ, ‘Φυσιολογία, Οικολογία και Τεχνολογία Σπόρων’,
σποροπαραγωγή των Καλλιεργούμενων φυτών’, Ειδική βελτίωση.
Μεταπτυχιακά Μαθήματα: ‘Φυσιολογία Οπωροκηπευτικών’, ‘Προχωρημένα Συστήματα
Παραγωγής Οπωροκηπευτικών και Μανιταριών’, ‘Διατήρηση και Παραγωγή πολλαπλασιαστικού
υλικού’
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Το ερευνητικό πεδίο προσανατολίζεται: στην αξιολόγηση ποικιλιών και εφαρμογή μεθοδολογιών
Bβελτίωσης σε καλλιεργούμενα είδη, στη συλλογή, διατήρηση και αξιοποίηση φυτoγενετικών
πόρων και παραδοσιακών τοπικών ποικιλιών, ‘Μελέτη της Φυσιολογίας, οικολογίας και
τεχνολογίας του σπόρου λαχανοκομικών και φυτών μεγάλης καλλιέργειας .Μετασυλλεκτική και
συμπεριφορά του λήθαργου του σπόρου. Χαρακτηριστικά ποιότητας (βλαστική ικανότητα,
φυτρωτική ικανότητα, υγρασία, καθαρότητα, μέγεθος), σημασία και μέθοδοι εκτίμησής τους με
συμβατική και σύγχρονη μεθοδολογία. Γήρανση σπόρου, απώλεια βλαστικής ικανότητας.
Μεταβολές κατά την αποθήκευση. Επεξεργασία σπόρου. Τεχνολογία προφυτρωτικών,
ωσμωβετιώσης (priming) και τεχνογνωσία τεχνητού σπόρου. Αποθήκευση του σπόρου:
προϋποθέσεις, συνθήκες, προβλήματα. Μελέτη της φυσιολογίας της ανάπτυξης και παράγοντες που
επηρεάζουν την ποσότητα και ποιότητα του παραγομένου σπόρου, συνθήκες για γονιμοποίηση,
τεχνικές απαιτήσεις για την παραγωγή σπόρου υβριδίου.
2
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
- Μετά από την κρίση τριμελούς επιτροπής του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
προσκλήθηκα, από το Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. για την ένταξη μου στη βαθμίδα Γ’ του ερευνητικού
προσωπικού με απόφαση Αριθ. Πρωτ. 275–13/1/1997 (Βλέπε σχετική βεβαίωση στο παράρτημα).
- Είμαι εκπρόσωπος στις ομάδες εργασίας της Φάσης VIII (2009-2013) του ECPGR (European
Cooperative Programme for Plant Genetic Resources), της Solanaceae Working Group.
- Πρόσκληση για ομιλία στο Πανεπιστήμιο ΡΑΖΙ του Ιράν. Ύστερα από σχετική πρόσκληση
επισκέφθηκα το Πανεπιστήμιο RAZI (Kermanshah, Ιράν) και έδωσα ομιλία με θέμα:
«Σποροπαραγωγή και Πολλαπλασιαστικό υλικό στην Ευρώπη και Ελλάδα» (Δεκέμβριος 2009).
- Πρόσκληση για ομιλία στο Πανεπιστήμιο ΑZAD (Kermanshah, Ιράν), Δεκέμβριος 2009.
- Πρόσκληση για ομιλία στους Γεωπόνους του Υπουργείου Γεωργίας (Kermanshah, Ιράν),
Δεκέμβριος 2009, (Βλέπε σχετική βεβαίωση στο παράρτημα).
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1. Έχω συνεργαστεί με το Υπουργείο Γεωργίας της Ινδίας, (National Centre for Integrated Pest
Management, New Delhi INDIA) στην έρευνα με αντικείμενο: ‘εμβολιασμός των θερμοκηπιακών
κηπευτικών φυτών ως μέθοδος αντιμετώπισης των παθογόνων του εδάφους’.
2. Έχω συνεργασία με το Adıyaman University, της Τουρκιάς, για εκπαίδευση και έρευνα με θέμα:
‘εμβολισμό των θερμοκηπιακών κηπευτικών’.
3. Έχω συνεργασία με το Agricultural University of Gorgan, στο Ιράν.
4. Έχω συνεργασία με το University of RAZI, School of Agriculture, Kermanshah city στο Ιράν.
5. Έχω συνεργασία με το University AZAD of Kermanshah, στο Ιράν.
6. Έχω συνεργασία με to University of Reading, στην Αγγλία.
ΚΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Κριτής εργασιών στα παρακάτω επιστημονικά περιοδικά:
1. Περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών (EEEO).
2. European Journal of Horticultural Science (EJHS).
3. Journal of Sceinta Horticulturae
4. Global Science Books (GSB)
5. International Journal of Plant Production
6. African Journal of Biotechnology
7. Australian Journal of Crop Science (AJCS)
8. Journal of Agricultural Science
9. Journal of Euphytica
10. Journal of Bihaean Biologist
11. αξιολογητής του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ.
ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
- Μέλος της International Society for Horticultural Science.
- Μέλος της EUCARPIA (European Associate for Research on Plant Breeding).
- Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών.
- Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης της Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ EΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
1. Του 28th International Horticultural Congress, Lisbon, Portugal, 22-29 August 2010.
2. Του XIVth EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum & Eggplant, Valencia,
Spain, 30 August-3 September 2010.
3. Του 13ου Συνεδρίου Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Οκτώβριο 2010 Καλαμάτα.
4. Του 24oυ Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των
Οπωροκηπευτικών, Βέροια 2009
3
6. Του 11ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής και Βελτίωσης
Φυτών, Νάουσα, Οκτώβριο 2008.
7. Της Ζιζανιολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 11-12 Δεκεμβρίου 2008.
8. Του 23oυ Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των
Οπωροκηπευτικών, Οκτώβριο 2007, Χανιά.
9. Του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ζιζανιολογικής Εταιρείας, Βόλος, 7-8 Δεκεμβρίου 2006.
10. Του 11ου Συνεδρίου Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Ορεστιάδα, 2006.
11. Του 22oυ Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των
Οπωροκηπευτικών, Οκτώβριο 2005, Πάτρα.
12. Του 21oυ Επιστημονικού Συνέδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των
Οπωροκηπευτικών, Οκτώβριου 2003, Ιωάννινα.
13. Του ISHS, Acta Horticulturae, ‘Proceeding 2nd Balkan Symposioum on Vegetable and
Potatoes’, 11-15 October, 2002, Thessaloniki, Greece.
14. Του 20ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των
Οπωροκηπευτικών, Λάρνακα, Κύπρος, Οκτώβριο 2001.
15. Συμμετοχή στην ημερίδα Διεθνές Σεμινάριο με τίτλο: Προστασία νέων Φυτικών ποικιλιών
στην Ευρώπη CPVO (Community Plant Variety Office) , στις 15/4/2010, Αθήνα.
16. International Symposium on Vegetable Grafting (www.grafting2011.com) to be held from 3 to
5 October 2011 at University of Tuscia, Viterbo, Italy,η εργασία με το τίτλο: The Effect Of
Grafting On Plant Growth And Yield Of Tomato Plants Cultivated Outdoors And Indoors Under
Water Stress
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ (ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ)
Συγγραφή σημειώσεων για τις ανάγκες των παρακάτω μαθημάτων του Τμήματος Γεωπονίας
Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:
1. Χα, Ι. Α., 2008. «Σποροπαραγωγή των Καλλιεργούμενων Φυτών», Πανεπιστημιακές
σημειώσεις. Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (σελίδες 267).
2. Χα, Ι. Α., 2008 «Σποροπαραγωγή φυσιολογία και τεχνολογία σπόρου». Πανεπιστημιακές
σημειώσεις. Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (σελίδες 158).
3. Χα, Ι. Α., 2007. «Στοιχεία Γενικής & Ειδικής Καλλιέργειας Κηπευτικών». Πανεπιστημιακές
σημειώσεις. Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (σελίδες 492).
4. Χα, Ι. Α., 2005. «Τα μανιτάρια και η καλλιέργειά τους», Πανεπιστημιακές σημειώσεις.
Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (σελίδες 22).
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Συγγραφή περιοδική ανακοίνωση με άλλους συγγραφείς, Sabir N., Singh B., Hasan M., Sumitha R.,
Deka S., Tanwar R.K., Ahuja D.B.,Tomar B.S.,Bambawale O.M., Khah E.M. 2010.με τίτλο: Good
Agricultural Practices (GAP) for IPM in Protected Cultivation, National Centre for Integrated
Pest Management (ICAR), Bulletin No. 23, Centre for Protected Cultivation Technology, Div. of
Seed Science, New Delhi India.
7. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥ ΕΡΓΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ (citation index), μέχρι 1/1/2011.
Συνολικά: 164 αναφορές από άλλους συγγραφείς:141.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ:
Ι. Από τα προγράμματα που υποβλήθηκαν εγκρίθηκαν τα εξής:
1. Παραγωγή και διατροφική άξια βιολειτουργικών γαλακτοκομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας
με την προσθήκη φυτικών εκχυλισμάτων πλουσίων σε αντιοξειδωτικά- πόλος καινοτομίας
Θεσσαλίας. (προϋπολογισμός 260.000 ευρώ) Από το Πρόγραμμα ΠΟΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ της ΓΓΕΤ,
4
2006. Εγκρίθηκε
2. Συμμετοχή μου με την εταιρεία σποροπαραγωγής Σπύρου στην υποβολή πρότασης στο πλαίσιο
του προγράμματος: «Δράσης Εθνικής Εμβέλειας, συνεργασία πράξη Ι: Συνεργατικά έργα μικρής
και μεσαίας κλίμακας» με τίτλο "Έρευνα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας προγραμμάτων
βελτίωσης, παραγωγής & διαχείρισης πολλαπλασιαστικού υλικού"(10/10/2009). εγκρίθηκε
3. Συμμετοχή μου στο προγραμμα “Innovative precision technologies for optimized irrigation
and integrated crop management in a water-limited agrosystem” Project acronym:
HydroSense στο Πλαίσιο χρηματοδότησης: LIFE+
Συντονιστής φορέας: ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ- ΓΑΙΑ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ Σταμάτης Σταματιάδης
Συμμετέχοντες φορείς:
Ι). Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
ΙΙ). Μπενάκειος Φυτοπαθολογική Εταιρεία
ΙΙΙ.) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Συμμετοχή (Αν. καθ. Αβραάμ Χα: Μέλος της Ελληνικής
Ερευνητικής Ομάδας, εξωτερικός συνεργάτης).
ΙV.). ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
V.). Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Συνολικό προϋπολογιζόμενο ύψος έργου: 1.702.213 ΕΥΡΩ
Διάρκεια έργου: 3 ΧΡΟΝΙΑ (2010-2013). Εγκρίθηκε
II. Από τα προγράμματα που υποβλήθηκαν υπό έγκριση τα εξής:
4. Στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και της
Δράσης "Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών" συμμετέχω ως επιβλέπων καθηγητής
και επιστημονικός συνεργάτης (scientist in charge) στην πρόταση με θέμα:"Control of root-knot
nematodes (Meloidogyne spp.) by biofumigation and ozone soil fumigation in greenhouse tomato
production systems". Απάντηση σε αναμονή
5. Συμμετοχή μου στο προγραμμα «Pilot application of an Integrated Soil Quality System
(ISQS) for soil, water, carbon and weed management through conservation tillage systems»
Πλαίσιο χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ στα πλαίσια της Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Ρουμανίας
2011-2012. Απάντηση σε αναμονή
Συντονιστής φορέας: Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χάχαλης Δημοσθένης
Συμμετέχοντες Ελληνικοί φορείς:
Ι.). ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου και Τυποποίησης Βάμβακος Θεσσαλίας
ΙΙ.). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Συμμετοχή (Αν. καθ.
Αβραάμ Χα: Μέλος της Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας).
ΙΙΙ.). Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Εργαστήριο Γεωργίας
Συνολικό προϋπολογιζόμενο ύψος έργου: 15.000 ΕΥΡΩ
Διάρκεια έργου: 2 ΧΡΟΝΙΑ (2011-2012), Απάντηση σε αναμονή
6. Επιστημονικός υπεύθυνος για το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ (2010), με τίτλο: «Αξιολόγηση των
επιπτώσεων της υδατικής καταπόνησης σε συνθήκες πράξης και ανάπτυξη μοντέλου εφαρμογής».
Απάντηση σε αναμονή
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Συμμετείχα στις παρακάτω επιτροπές του τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και
Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας:
-Οργανωτική Επιτροπή του Τμήματος Γεωπονίας για την οργάνωση και λειτουργία του περιπτέρου
του Τμήματος στην κλαδική έκθεση Argoticα για τα έτη 2003 και 2004.
-Επιτροπή Αγροκτήματος Βελεστίνου από 2003 ως σήμερα.
5
-Επιτροπή παραλαβής πετρελαίου κεντρικού κτιρίου σχολής Γεωπονίας, 2007-2009.
-Επιτροπή σύνταξης Οδηγού Σπουδών του προγράμματος προπτυχιακών Σπουδών έτους 20012002.
-Οργανωτική Επιτροπή διοργάνωσης τελετής υποδοχής πρωτοετών ακαδημαϊκών ετών 2006 και
2007.
-Yπεύθυνος για την πρακτική άσκηση, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση 2007-2013» από το 2009 μέχρι σήμερα.
-Μέλος της Δ.Σ.Ε. και Ε.Δ.Ε. του Διατμηματικού Πρόγραμματος Μεταπτυχιακού Σπουδών από το
2003 ως σήμερα.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
- Άριστη γνώση Αγγλικής.
- Άριστη γνώση Περσικής (μητρική).
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι επιστημονικές μου εργασίες, μέχρι 1/4/2011, χωρίζονται σε 7 κατηγορίες ως εξής:
1. Διατριβές.
2. Εργασίες δημοσιευμένες σε έγκυρα Διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. [αριθμός άρθρων
(19* + 8)=27]
3. Εργασίες που έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με
κριτές και δεν έχουν γίνει ακόμα αποδεκτές , submitted. (αριθμός άρθρων=6).
4. Εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά Διεθνών συνεδρίων με κρίση του πλήρους κειμένου της
εργασίας. [Αριθμός άρθρων (1* + 5)=6]
5. Εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά Διεθνών συνεδρίων με κρίση περίληψης. (αριθμός άρθρων
7)
6. Εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά Εθνικών συνεδρίων με κρίση του πλήρους κειμένου της
εργασίας. [αριθμός άρθρων (7* + 10)=17]
7. Εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά Εθνικών συνεδρίων με κρίση περίληψης. (αριθμός άρθρων
21)
*Οι Εργασίες που έχουν δημοσιευθεί πριν την εκλογή μου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (13/1/2006).
Συνολικός αριθμός άρθρων = 84
1. Διατριβές
Ι. Μεταπτυχιακή Διατριβή (M.Sc)
‘Small farmers’ groups and associations: an extension strategy, with
Particular reference to the Iranian small farmer’.MS.c. thesis, Reading, University, 1981. (p.80)
ΙΙ. Διδακτορική Διατριβή (Ph. D)
‘Seed quality in spring wheat and its effect on field performance’. Ph D thesis, Reading
University, 1984. (p.187).
2. Δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές
6
1. Khah, E. M., Ellis, R. H. and Roberts, E. H., 1986. Effects of laboratory germination, soil
temperature and moisture content on the emergence of spring wheat. Journal of Agricultural
Science, 107: 431-438. (Impact Factor 2008 =1.471)
2. Khah, E. M., Roberts, E. H. and Ellis, R. H., 1989. Effects of seed ageing on growth and yield of
spring wheat at different plant-population densities. Field Crops Research, 20: 175-190. (Impact
Factor 2008 =2.032)
3. Khah, E. M. and Passam H. C.,1992. Flowering, fruit set and development of the fruit and seed
of sweet pepper (Capsicum annuum L.) cultivated under conditions of high ambient temperature.
Journal of Horticultural Science, 67: 251-258. (Impact Factor 2008 =0.862)
4. Passam, H. C. and Khah E. M., 1992. Flowering, fruit set and fruit and seed development in two
cultivars of aubergine (Solanum melongena L.) grown under plastic cover. Scientia Horticulturae,
51: 179-185. (Impact Factor 2008 =0.859)
5. Khah, E. M. and Passam, H. C., 1992. Sodium hypochlorite concentration, temperature and seed
age influence germination of sweet pepper. HortScience, 27: 821-823. (Impact Factor
2008 =0.914)
6. Khah, E.M. and Passam, H.C., 1994. Sensitivity of seed of cotton cv. Zeta-2 to damage during
acid-delinting. Plant Varieties and Seeds, 7: 51-57. (Impact Factor 2003 =0.753).
7. Passam, H. C., Lambropoulos, E. and Khah, E. M., 1997. Pepper seed longevity following
production under high ambient temperature. Seed Science and Technology, 25: 177-185. (Impact
Factor 2008 =0.660)
8. Passam, H. C., Akoumianakis K. and Khah, E. M., 1999. Long-term storage of aubergine
(Solanum melongena L.) seed following production under high ambient temperatures. Seed Science
and Technology, 27: 977-980. (Impact Factor 2008 =0.660)
9. Passam H.C., Baltas, C.,.Boyiatzoglou, A. and Khah, E. M., 2001. Flower morphology and
number of aubergine (Solanum melongena L.) in relation to fruit load and auxin application.
Scientia Horticulturae, 89: 309-316. (Impact Factor 2008 =0.859)
10. Khah, E. M. and Arvanitoyannis, I.S., 2003. Effect of fertilizers on lettuce (Lactuca sativa)
yield, physical and organoleptic properties. Advances in Horticultural Science, 17: 47-57.
11. Arvanitoyannis, I. S. and Khah, E. M., 2003. Effect of storage time on physicochemical and
sensory quality criteria of two green bean (Phaseolus vulgaris,L.) cultivars (Montano & Larma)
produced with different fertilizer regimes. Applied Biotechnology, Food Science and Policy, 1 (3)
175-187.
12. Khah E. M. and Kouretas, D., 2003. Influence of storage conditions on protein profile of
pepper seeds, analyzed by SDS-PAGE. In Vivo, 17: (3)259-260. (Impact Factor
2009 =1.171)
7
13. Khah, E. M. and Arvanitoyannis, I. S., 2003. Seed production of bush snap beans (Phaseolus
vulgaris L.) in unheated greenhouse following tomato cultivation in relation to the duration of
irrigation at various fertilizer levels. Advances in Horticultural Science, 17(3); 149-152.
14. Khah, E. M. and Arvanitoyannis, I. S., 2003. Yield, nutrient content and organoleptic
properties in green bean are affected by N:K ratios. Journal of Food, Agriculture and
Environment, Vol. 1(3&4): 17-26. (Impact Factor 2009 =0.349)
15. Khah, E. M., Akoumianakis, K. and Passam, H. C., 2004. Seed production of two green bean
cultivars in relation to the duration of irrigation. HortScience., Vol. 40(2):443-445. (Impact Factor
2008 =0.914).
16. Κkah, E. M., Passam, H. C., 2005. Osmoconditiong of lettuce seed to alleviate adverse effects
of salinity on germination and early growth. Journal of Seed Science and Technology. Vol. 33,
227- 230. (Impact Factor
2009 =0.503)
17. Christakoy, E. C., Arvanitoyannis, I. S., Khah, E. M., Beltsos, F., 2005. Effect of grafting and
Modified Atmosphere on Packaging (MAP) on melon quality parameters during storage, Journal of
Food, Agriculture and Environment. vol.3. (1) 144-151. (Impact Factor
2009 =0.349)
18. Christakoy, E. C., Arvanitoyannis, I. S., Khah, E. M., Beltsos, F., 2005. Effect of grafting and
Modified Atmosphere on Packaging (MAP) on eggplant quality parameters during storage.
International Journal of Food Science and Technology, 40, 311-322. (Impact Factor
2009 =1.172)
19. Khah, E. M,. 2005. “Effect of grafting on growth. Performance and yield
of aubergine (Solanum melongena L ) in the greenhouse and open field. Journal of Food,
Agriculture and Environment Vol. 3. (3&4) pp. 92-94. (Impact Factor 2009 =0.349)
Οι Εργασίες που έχουν δημοσιευτεί σε Διεθνή Περιοδικά με κριτές μετά την εκλογή μου στη
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (13/1/2006):
20. Khah, E. M., E. Kakava., A. Mavromatis and C. Goulas., 2006. “Effect of grafting on growth.
Performance and yield of tomato (Lycopersicum esculentum Mill) in the field and greenhouse.
Journal of Applied Horticulture, Vol. 8 (1): 3-7.
21. Khah, E. M, Kokofikis, K, Mavromati, A, and C. K. Golas. 2007. The effect of different
irrigation techniques on plant performance and seed quality in relation to fruit maturation and
storage of different genotypes of pepper (Capsicum annuum Var. annuum L.). Journal of Food,
Agriculture & Environment, Vol. 5 (1): 159-163. (Impact Factor 2009 =0.349)
22. Mavromatis, A. G., Arvanitoyannis, I. S., Chtzitheodorou, V. E., Khah, E. M., Korkovelos, A.
E. and C. K. Goulas, 2007. Landraces vs commercial common bean cultivars under organic
growing conditions: A comparative study based on agronomic performance and physiochemical
traits. European journal of Horticultural Science 72 (5):214-219. (Impact Factor
2009 =0.367)
8
23. Demosthenis Chachalis, Mohament Darawsheh and Ebrahim M. Khah. 2008. Effects of
initial seed moisture content, imbibition temperature and seed vigour on germination,electrolyte
leakage and seedling growth in plum tomatoes. Journal of Agriculture Food and Environment
vol.6 (3+4):299-304. (Impact Factor
2009 =0.349)
24. Chachalis, D., N. Korres and E. M. Khah, 2008. Factors Affecting Seed Germination, and
Emergence of Venice Mallow (Hibiscus trionum). Weed Science, 56: 509-515. (Impact Factor
2009 =1.451)
25. Khah E. M, 2009. Effect of various sowing seasons and cultivars on leaf yield and seed
production of coriander (Coriandrum sativum L). Journal of Food, Agriculture & Environment,
Vol. 7 (2): April 2009159-163. (Impact Factor 2009 =0.349)
26. Darawsheh M. K., Chachalis D., Aivalakis G and E. M. Khah, 2009. Cotton row spacing and
plant density cropping systems-effects on accumulation and partitioning of dry mass and LAI.
Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol. 7 (3&4), 258-261. (Impact Factor 2009 =0.349)
27. Darawsheh M. K., Chachalis D., Aivalakis G and E. M. Khah, 2009. Cotton row spacing and
plant density cropping systems-effects on seed cotton yield, boll components and lint quality.
Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol. 7 (3&4) 262-265. (Impact Factor
2009 =0.349)
28. Khah, E. M., Katsoulas, N., Tchamitchian, M and C. Kittas, 2010. Effect of grafting on
eggplant leaf gas exchanges under Mediterranean greenhouse conditions. International Journal of
Plant Production. Vol. 5 (2) 122-134 (Impact Factor 2008 =0.350).
29. Khah E. M., 2009. Effect of grafting on growth, performance and yield of aubergine (Solanum
melongena L) in greenhouse and open-field. International Journal of Plant Production. Vol. 5 (4)
(Impact Factor
2008 =0.350).
Εχει γίνει αποδεχτη, μετα από την υποβολλη της Εισηγητικης Εκθεσης
της Τριμελους Επιτροπης στις 9 Μαρτιου 2011. .
3. Εργασίες που έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά
με κριτές και δεν έχουν γίνει ακόμα αποδεκτές. (SUBMITTED)
30. Chachalis, D., Travlos, I., Terzopoulos, P., Khah, E. M.2008. Effect of plum tomato seed
vigour on the early competition with Green foxtail (Setaria Viridis) and Jimsonweed (Datura
stramonium). Weed Technology. (Impact Factor 2008 =0.854), submitted
31. Rumbos C.I., Khah E. M., Sabir N. (2010). Response of heilroom and commercial tomato
cultivars and rootstocks to Meloidogyne javanica infestation. "Australian Journal of Crop
Science". (Impact Factor
2009 =0.667),
submitted.
32. Khah E. M, Petropoulos S. A., Karapanos I. C., Passam, H. C., 2010. Evaluation of growth
media incorporating cotton ginning by-products for vegetable production. Journal of Industrial
Crops and Products". (Impact Factor
2008 =1.660),
submitted.
9
33. Zaxos, D., Khah E. M., Kostoula, S., Chachalis, D., Sakellariou, M., 2010. Evaluation of seed
cotton production and quality in relation to the different irrigation levels and two row spacings.
International Journal of Plant Production. (Impact Factor
2008 =0.350).
submitted.
4. Εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κρίση του πλήρους κειμένου
της εργασίας
1. Khah, E. M., Antonopoulos, A., Passam, H. C., 2002. Floral behaviour and fruit set in four
cultivars of aubergine. Acta Horticulturae, 579: 259-264.
(Οι Εργασίες που έχουν δημοσιευτεί σε Διεθνή Περιοδικά με κριτές μετά την εκλογή μου στη
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 13/1/2006):
2. Kahrizi, D. Zebarjadi, A. R., Jalali Honarmand, S., Khah, E. M. and Motamedi, J 2009. Study of
Spontaneous Chromosome Doubling in Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes Using
Androgenesis. World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 57: (1162-1166).
3. E.M. Khah, S.A. Petropoulos, H.C. Passam, 2010. Evaluation of rootstocks for watermelon
grafting with reference
to plant development, yield and fruit quality, 28th International
Horticultural Congress, Lisbon, Portugal, 22-29 August 2010.
4. E.M. Khah, S.A. Petropoulos, H.C. Passam, 2010 Okra seed production and quality in relation to
pod maturity at harvest, 28th International Horticultural Congress, Lisbon, Portugal, 22-29
August 2010.
5. E.M. Khah, S.A. Petropoulos, L. Myzithras, H.C. Passam, 2010. Fruit and seed development in
aubergine cv. Tsakoniki in relation to the fruit load on the plant, XIVth EUCARPIA Meeting on
Advance in Genetics and Breeding of Capsicum & Eggplant
(30 August-1 September 2010, Valencia, Spain). Proceeding of the XIVth EUCARPIA, P. 487-492.
6. Dimokas, G., Kostoula, S., Lykas, C., Κatsoulas, Ν., Khah E. M., Κittas C., 2009. Effect of
Irrigation Scheduling on Greenhouse Tomato Crop Development and Production. Conference on
Irrigation System, Chile 1-6 November 2009
5. Εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κρίση της περίληψης
1. Chachalis D., K. Podimatas and E. M. Khah 2007. Effect of plum tomatos seed vigor in the early
competition with Setaria viridis and Datura stramomium. 14th Symsposium European Weed
Research Society, Norway, June 2007.
2. Chachalis D., A. Murdoch, and E. Μ. Khah 2007. Effect of stimulants (Nijmegen-1 and smoke
water solutions) on suicidal germination of Orobanche ramosa seeds. 14th Symsposium European
Weed Research Society, Norway, June 2007.
10
3. Chatzitheodorou V., MavromatisA., Korkovelos A., Khah E. M., Goulas C., 2007. Evidence on
genetic variability among and within three runner beans local landraces (P.coccineus) grown under
organic farming conditions. EUCARPIA, Symposium, Plant breeding for organic and sustainable,
low-input agriculture:
dealing with genotype-environment interactions Wageningen,The Netherlands 7 – 9 November
2007.
4. Chachalis D., K. Podimatas and E. M. Khah 2007. Factors affecting Hibiscus trionum seed
germination, seedling emergence and seed coat dormancy. 14th Symsposium European Weed
Research Society, Norway, June 2007.
5. Chachalis D.1 Darawsheh M. K. and Khah E. M.2009. Contribution of seed vigor on
competitive ability of plum tomato with weeds, 2nd International Conference on«Novel and
sustainable weed management in arid and semi-arid agro-ecosystems». Santorini 7-10 September
2009, Greece.
6. Chatzitheodorou V., MavromatisA., Korkovelos A., Khah E. Μ., Goulas C. 2010. Validation of
two breeding schemes and molecular analysis in three runner beans local landraces (P.coccinrus)
grown under organic farming conditions. 2nd International Symposium on Genetic of Plant
Genetic Resources. Bologna, Italy, 24-27 April 2010.
7. Vlasakuudis, A. I., Pappas, A. C., Khah, E. M., 2009. Evaluation of the efficacy of new
fungicides against powdery mildew (Leveillula taurica) on pepper crop. Phytopathol. Mediterr.
Vol. 48, No. 2, p. 339. 14th Hellenic Phytopathological Congress, Dalamanara Argolidas, Greece,
7–10 October 2008
6. Εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά Εθνικών συνεδρίων με κρίση του πλήρους κειμένου
της εργασίας
1. ΧΑ, Ι. Α. και ΠΑΣΣΑΜ, Χ., 2003. Θερμολήθαργος στο μαρούλι και η αντιμετώπισή του με
ωσμωβελτίωση και ρυθμιστές ανάπτυξης. 20ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας
της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Λάρνακα, Κύπρος, Τόμος 10,σελ. 99-102.
2. ΧΑ, Ι. Α. και ΠΑΣΣΑΜ, Χ., 2003. Η επίδραση της ωσμωβελτίωσης στην ανάδυση και ανάπτυξη
μαρουλιού κάτω από συνθήκες αλατότητας. 20ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας
της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Λάρνακα, Κύπρος, Τόμος10, σελ. 401-403.
3. Χριστάκου, Ε.,.Χα, Ι. Α., Αρβανιτογιάννης, Ι. Σ., Μπλέτσος, Φ. και Γούλας, Χ., 2004. Επίδραση
εμβολιασμού στις ποιοτικές παραμέτρους του πεπονιού. 21o Επιστημονικό Συνέδριο της
Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών Οκτωβρίου 2003, Ιωάννινα ,
Τόμος11,Τεύχος Β σελ. 19-22.
11
4. Χριστάκου, Ε., Αρβανιτογιάννης, Ι.Σ., Χα., Ι. Α., Μπλέτσος, Φ. και Γούλας, Χ., 2004.
Επίδραση εμβολιασμού στις ποιοτικές παραμέτρους της μελιτζάνας. 21o Επιστημονικό Συνέδριο
της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών Οκτωβρίου 2003, Ιωάννινα ,
Τόμος11,Τεύχος Β σελ. 87-90.
5. Χα, Ι. Α., Ηλιάκης, Δ. Ι. και Γούλας, Χ., 2004. Συγκριτική μελέτη αξιολόγηση της απόδοσης των
εμβολισμένων φυτών μελιτζάνας σε συνθήκες υπό κάλυψη και σε υπαίθρια καλλιέργεια. 21o
Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών
Οκτωβρίου 2003, Ιωάννινα , Τόμος11,Τεύχος Α σελ. 55-58.
6. Αρβανιτογιάννης, Ι. Σ., Χα, Ι. Α., Τσιούρης, Γ., και Γούλας, Χ., 2004. Επίδραση συνθηκών
συντήρησης στα ποιοτικά χαρακτηριστικά οκτώ γενοτύπων τομάτας. 21o Επιστημονικό Συνέδριο
της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών Οκτωβρίου 2003, Ιωάννινα ,
Τόμος11,Τεύχος Β σελ. 161-164.
7. Χα, Ι. Α., Αρβανιτογιάννης, Ι. Σ., Τσιούρης, Γ. και Γούλας, Χ., 2004. Αξιολόγηση ποιοτικών
χαρακτηριστικών οκτώ γενοτυπών τομάτας. 21o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας
της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών Οκτωβρίου 2003, Ιωάννινα , Τόμος11,Τεύχος Β σελ. 165168.
(Εργασίες που έχουν δημοσιευτεί στα πρακτικά Συνεδρίων Περιοδικά με κριτές μετά την
εκλογή μου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 13/1/2006)
8. Κακαβά, Ε., Χα, Ι. Α και Μαυρομάτης Α., 2007. Αξιολόγηση της επίδρασης του εμβολιασμού
στην αύξηση, ανάπτυξη και παραγωγή καλλιέργειας τομάτας σε συνθήκες θερμοκηπίου και
υπαίθριας. 22o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των
Οπωροκηπευτικών Οκτωβρίου 2005, Πάτρα, Τόμος 12, Τεύχος Β΄, σελ. 581-584. .
9. Τσιάνα, Β., Χα, Ι. Α και Μαυρομάτης Α., 2007. Η επίδραση του εμβολιασμού στην απόδοση
και ποιότητα των καρπών μελιτζάνας υπό συνθήκες θερμοκήπιου και υπαίθριας καλλιέργειας.,
2007.
22o
Επιστημονικό
Συνέδριο
της
Ελληνικής
Εταιρείας
της
Επιστήμης
των
Οπωροκηπευτικών Οκτωβρίου 2005, Πάτρα, Τόμος 12, Τεύχος Β΄, σελ. 585-588.
10. Κουκουφίκης, Κ., Χα, Ι. Α., Μαυρομάτης Α., και Μ Σακελλαρίου-Μακραντώνακη., 2007. Η
παραγωγική και ποιοτική συμπεριφορά της πιπεριάς (capsicum annuum var. annuum L) σε σχέση
με το γενότυπο και την τεχνική άρδευση. 22o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας
της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών Οκτωβρίου 2005, Πάτρα, Τόμος 12, Τεύχος Β΄, σελ. 463466.
11. Πεπονάκης, Κ., Χα, Ι. Α., 2007. Η επίδραση της αζωτούχου λίπανσης στην ανάπτυξη,
παράγωγη και περιεκτικότητα σε νιτρικά των διαφόρων τύπων μαρουλιού σε σχέση με την σπορά
σε συνθήκες δοχείου. 22o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των
Οπωροκηπευτικών Οκτωβρίου 2005, Πάτρα, Τόμος 12, Τεύχος Β΄, σελ. 531-534.
12
12. Βλασακούδης, Α και Ι. Α. Χα., 2007. Μελέτη της συμπεριφοράς, της απόδοσης και της
παραγωγής σπόρων τριών ποικιλιών Κορίανδρου σε σχέση με τις διάφορες εποχές σποράς. 22o
Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών
Οκτωβρίου 2005, Πάτρα, Τόμος 12, Τεύχος Β΄, σελ. 233-236.
13. Χατζηθεοδώρου, Β., Κατσαβού, Κ., Μαυρομάτης, Α., Χα, Ι. Α. και Χ. Γούλας., 2007. Μελέτη
φυλογενετικών σχέσεων μεταξύ ποικιλιών πληθυσμών φασολιού του είδους Phaseolus coccineus.
22o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών
Οκτωβρίου 2005, Πάτρα, Τόμος 12, Τεύχος Α΄, σελ. 529-532.
14. Τσιπράκου, Ε., Κατσούλας, Ν., Tchamitchian, M., Χα, Ι. Α., Κιττας, Κ., 2007. Μελέτη της
επίδρασης του εμβολιασμού στη φωτοσύνθεση θερμοκηπιακής καλλιέργειας μελιτζάνας. 22o
Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών
Οκτωβρίου 2005, Πάτρα, Τόμος 12, Τεύχος Α΄, σελ. 473 - 476.
15. Γεωργιάδης, Ι., Χα Ι. Α., Δημήρκου Α.,,. Γεωργίτσης – Κουμουνδούρος Χ., Μαυρομάτης Α.,
Χάχαλης Δ., 2007. Κομποστοποίηση υπολειμμάτων εκκοκκισμού βάμβακος και χρήση τους ως
υπόστρωμα καλλιέργειας κηπευτικών. 23o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της
Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών Οκτωβρίου 2007, Χανιά, Τόμος 13, Τεύχος Β΄, σελ. 795 - 798.
16. Ροδινού, Ε., Χα Ι. Α,. Μαυρομάτης Α., Χάχαλης Δ. Επίδραση της αζωτούχου λίπανσης στην
ανάπτυξη, σε νιτρικά των πέντε ποικιλιών ραπανιού. 23o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής
Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών Οκτωβρίου 2007, Χανιά, Τόμος 13, Τεύχος Β΄,
σελ. 811 - 814.
17. Αθανασούλη, Β., Α. Μαυρομάτης., Ι. Α. Χα., Α. Κορκόβελος και Χ. Γούλας. Αξιολόγηση
ποικιλιών τομάτας με μοριακή γενετικής ανάλυση και μελέτη των
φυσικοχημικών και
o
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους. 23 Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας
της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών Οκτωβρίου 2007, Χανιά, Τόμος 13, Τεύχος Β΄, σελ. 921 924.
7. Περιλήψεις εργασιών δημοσιευμένων που έχουν υποβληθεί στα Πρακτικά Επιστημονικών
Συνεδρίων με κριτές
1. Κατσαβού, Α., Β. Χατζηθεοδώρου., Α. Μαυρομάτης., Α, Κορκόβελος., Ι. Α. Χα. Και Χ. Γούλας,
2007. Μελέτη γενετικών σχέσεων, οργανοληπτικών και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών σε
παραδοσιακές ποικιλίες φασολιού του είδους Phaseolus coccineus. Πρακτικά του 11ου Συνεδρίου
της Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, 31 Οκτωβρίου 2006.
2. Χάχαλης, Δ., A. Murdoch, Ι. A. Xα και Β. Zwaneuburg, 2007. Επίδραση χημικών και φυσικών
ερεθιστικών στην βλάστηση
σπορών ορομβάγχης. 14ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου της
Ζιζανιολογικής Εταιρείας, Βόλος, 7-8 Δεκεμβρίου 2006.
13
3. Χάχαλης, Δ., B. Kουτσούκου, Κ. Ποδηματάς και Ι. A. Xα, 2007. Μελέτη του ληθάργου λόγω
σκληρών περιβλημάτων και παραγόντων που επηρεάζουν την βλαστικότητα του αγριοιβίσκου.
Πρακτικά Συνεδρίου Ζιζανολογια Βόλος, 7-8 Δεκεμβρίου 2006.
4. Χάχαλης, Δ., E. Χλίτσου, Κ. Ποδηματάς και Ι. A. Xα, 2007. Μελέτη της επίδρασης της
ζωτικότητας του σπόρου βιομηχανικής τομάτας στον ανταγωνισμό με ζιζάνια. Πρακτικά
Συνεδρίου Ζιζανολογίας, Βόλος, 7-8 Δεκεμβρίου 2006.
5. Χατζηθεοδώρου Β., Μαυρομάτης Α., Κατσαβού Κ., Κορκόβελος Α., Χα Ι Α και Γούλας Χ.
2008. Μελέτη της γενετικής παραλλακτικότητας και εφαρμογή διαδοχικής μαζικής επιλογής
παραδοσιακών πληθυσμών φασολιού (Phaseolus coccineus) για παραγωγή συμπεριφορά σε
περιβάλλον οργανικής γεωργίας. Πρακτικά του 11ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής
Εταιρίας Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Νάουσα, 8-10 Οκτώβριου 2008.
6. Αθανασούλη Β., Μαυρομάτης Α., Βουδούρη Α., Νάκας Χ., Κορκόβελος Α., Χα Ι Α., Μπλέτσος,
Φ., Αρβανιτογιάννης Ι και Γούλας Χ. 2008. Εφαρμογή της μεθοδου «επιλογή καθαρής σειράς» σε
παραδοσιακές ποικιλίες τομάτας και συγκριτική μελέτη βάση μοριακής γενετικής ανάλυσης και
καταγραφής των αγρονομικών, φυσιοχημικών και οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών.
Πρακτικά του 11 ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Γενετικής και Βελτίωσης
Φυτών, Νάουσα, 8-10 Οκτώβριου 2008).
7. Καλλιμόπουλος Κ., Μαυρομάτης Α., Πατσιαούρα Ι., Κορκόβελος Α., Χα Ι Α., Αρβανιτογιάννης
Ι., Γούλας Χ. 2008. Συγκριτική μελέτη παραδοσιακών ποικιλιών φασολιού των ειδών p.vulgaris &
p. coccineus με βαση τις φυλογενετικές σχέσεις και τη χρήση πολυπαραμετρικών μεθόδων για τα
οργανοληπτικά και φυσικοχημικά τους χαρακτηριστικά. Πρακτικά του 11
ου
Συνεδρίου της
Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Νάουσα, 8-10 Οκτώβριου
2008).
8. Κωστούλα Ι. Σ., Νταράους Μ,. Χάχαλης Δ., Χα I. Α. 2008. Επίδραση των Αποστάσεων
Γραμμών Σποράς στον Ανταγωνισμό με Ζιζάνια στο Βαμβάκι. 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου της
Ζιζανιολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 11-12 Δεκεμβρίου 2008.
9. Κωστούλα Ι., Σ., Δημόκας, Γ., Κατσούλας, Ν., Λύκας, Χ., Κίττας, Κ., Χα Ι. Α. 2009. Επίδραση
της συχνότητας άρδευσης στην ανάπτυξη και την παραγωγή υδροπονικής καλλιέργειας τομάτας.
24o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών,
Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009.
10. Κωστούλα, Σ., Δημόκας, Γ., Κατσούλας, Ν., Λύκας, Χ., Κίττας, Κ., ΧΑ Ι. Α. 2009. Επίδραση
του εμβολιασμού στην ανάπτυξη και την παράγωγη υδροπονικής καλλιέργειας τομάτας σε
συνθήκες υδατικής καταπόνησης, 24o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της
Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009.
14
11. Ρούμπος Χ. Ι., Γιαννακού Ι., Χα. Ι. Α. Αξιολόγηση παραδοσιακών και εμπορικών ποικιλιών,
υβριδίων και υποκειμένων τομάτας ως προς την ευαισθησία τους στους νηματώδεις Meloidogyne
sp. 13ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, Αλεξανδρούπολη, 3-6 Νοεμβρίου 2009.
12. Ζάχος, Δ., Χα, Ι. Α., Μαυρομάτης, Α., 2010. Μελέτη της επίδρασης της άρδευσης και των
αποστάσεων σποράς στην ποιότητα των σπόρων βαμβακιού. Πρακτικά 13ου Συνεδρίου Γενετικής
και Βελτίωσης Φυτών, Καλαμάτα, 1-15 Οκτωβρίου 2010.
13. Χατζηθεοδώρου Β., Μαυρομάτης Α., Χα Ι. Α., Κορκόβελος A., Γούλας Χ.
Συγκριτική αξιολόγηση δύο μεθοδολογιών βελτίωσης με εφαρμογή στο είδος phaseolus coccineus
σε περιβάλλον οργανικής γεωργίας. Πρακτικά 13ου Συνεδρίου Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών,
Καλαμάτα, 1-15 Οκτωβρίου 2010.
14. Κατσαβού Α., Καραγκούνης Ι., Χα, Ι. Α., Αρβανιτογιάννης Ι., Βλαχοστέργιος Δ., Μαυρομάτης
Α. Συγκριτική ανάλυση των φυσικοχημικών και οργανοληπτικών ιδιοτήτων ποικιλιών φακής που
προέρχονται από οργανικό και συμβατικό περιβάλλον καλλιέργειας. Πρακτικά 13ου Συνεδρίου
Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Καλαμάτα, 1-15 Οκτωβρίου 2010.
15. Κωστούλα. Σ., Χα, Ι. Α., Μαυρομάτης, Α. Αξιολόγηση εμπορικών ποικιλιών βαμβακιού ως
προς τα χαρακτηριστικά ανάπτυξης και ποιότητας του σπόρου σε συνθήκες υδατικής καταπόνησης.
Πρακτικά 13ου Συνεδρίου Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Καλαμάτα, 1-15 Οκτωβρίου 2010.
16. Bασιλάκου Μ., Βλαχοστέργιος Δ., Χά Ι. Α., Σακελλαρίου Μ. Α. και Α. Μαυρομάτης. Μελέτη
φυλογενετικών σχέσεων ποικιλιών φακής (Lens culinaris Medik.). Πρακτικά 13ου Συνεδρίου
Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Καλαμάτα, 1-15 Οκτωβρίου 2010.
17. Κωστούλα. Σ., Πατητή, Α., Χα, Ι. Α., Μαυρομάτης, Α. Ανάλυση ποιοτικών σπόρων βαμβακιού
σε σχέση με την ηλικία και καλλιεργητικές μεταχειρίσεις σποράς και άρδευσης. Πρακτικά 13ου
Συνεδρίου Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Καλαμάτα, 1-15 Οκτωβρίου 2010.
18. G. Mohammadi, Ι. Α. Χα, Σ. Κωστούλα, Σ. Α. Πετρόπουλος, 2011. Επίδραση του χρόνου
συγκομιδής και της αποθήκευσης στην παράγωγη και βλαστικότητα των σπορών τεσσάρων
ποικιλιών μπάμιας (Abelmoschus esculentus L.), 25ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής
Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Κύπρος, 1-4 Νοέμβριο 2011.
19. Σ. Βουτσελά, Ι. Α. Χα, Σ. Κωστούλα, Α. Πετρόπουλος, 2011. Συγκριτική αξιολόγηση της
ανάπτυξης και της απόδοσης των εμβολιασμένων φυτών τάματος υπό συνθήκες υδατικής
καταπόνησης σε καλλιέργεια θερμοκηπίου και στην ύπαιθρο, 25ου Επιστημονικού Συνεδρίου της
Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Κύπρος, 1-4 Νοέμβριο 2011.,
20. Δ. Δημητρακόπουλος, Ι. Α. Χα, Σ. Κωστούλα, Σ. Α. Πετρόπουλος, 2011. Επίδραση των
διαφορετικών φυτορρυθμιστικών ουσιών ανάπτυξης σε σχέση με τον γενότυπο και την απόδοση σε
φυτά πιπεριάς, 25ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των
Οπωροκηπευτικών, Κύπρος, 1-4 Νοέμβριο 2011.
15
21. Β. Χατζηθεοδώρου, Α. Μαυρομάτης, Μ. Κούτσικα, K. Μπλαδενόπουλος ,Ι. A. Χά και Χ.
Γούλας , 2011. Εφαρμογή δυο μεθοδολογιών βελτίωσης και μελέτη του βαθμού ομομειξίας στο
είδος phaseolus coccineus, 25ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης
των Οπωροκηπευτικών, Κύπρος, 1-4 Νοέμβριο 2011.
16