Πίνακας Ευρωπαϊκών Οδηγιών που Ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό

Πίνακας Ευρωπαϊκών Οδηγιών που Ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό Δίκαιο και
Κοινοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Χρονικό Διάστημα 14 Ιουλίου 2010
μέχρι Σήμερα
A/A
1
2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2002/14/ΕΚ
(EE L 80/23-03-2002)
2009/115/ΕΚ
(EE L 228/01-09-09)
ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
EΘΝΙΚΑ MΕΤΡΑ MΕΤΑΦΟΡΑΣ
1) Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης
1) ΦΕΚ 252/Α/16-11-2006
Προεδρικό Διάταγμα 240/2006
Οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Μαρτίου 2002 περί θεσπίσεως γενικού
πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως
2) Ανάπτυξης,
των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας
Οδηγία 2009/115/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης
Αυγούστου 2009 , για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε
να καταχωριστεί η ουσία methomyl ως
δραστική ουσία
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
2) ΦΕΚ 248/Α/04-12-2008
Προεδρικό Διάταγμα 190/2008
(Ναυτική Εργασία)
ΦΕΚ 322/Β/24-03-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
α) 182180/16-03-2010
β) 182181/16-03-2010
γ) 182182/16-03-2010
δ) 182183/16-03-2010
3
4
5
6
2009/116/ΕΚ
(EE L 237/09-09-09)
Οδηγία 2009/116/ΕΚ του Συμβουλίου, της
25ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ώστε να καταχωριστούν Αγροτικής Ανάπτυξης
τα παραφινέλαια CAS 64742-46-7, CAS 72623και Τροφίμων
86-0 και CAS 97862-82-3 ως δραστικές
ουσίες
ΦΕΚ 322/Β/24-03-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
182179/16-03-2010
2009/117/ΕΚ
(EE L 237/09-09-09)
Οδηγία 2009/117/ΕΚ του Συμβουλίου, της
25ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ ώστε να καταχωριστεί
το παραφινέλαιο CAS 8042-47-5 ως δραστική
ουσία
ΦΕΚ 322/Β/24-03-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
182180/16-03-2010
2009/108/ΕΚ
(EE L 213/18-08-09)
Οδηγία 2009/108/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης
Αυγούστου 2009 , που τροποποιεί, με σκοπό
την προσαρμογή της στην τεχνική πρόοδο,
ΦΕΚ 478/Β/20-04-2010
Υποδομών,Μεταφορών
την Οδηγία 97/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινή Υπουργική Απόφαση 16905/1182/01και Δικτύων
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
04-2010
ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των
δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα
2008/73/ΕΚ (ΣΥΜΒ)
(ΕΕ L 219/14-08-08)
Οδηγία 2008/73/ΕΚ του Συμβουλίου, της
15ης Ιουλίου 2008 , για την απλούστευση
των διαδικασιών καταχώρισης και
δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό
και ζωοτεχνικό τομέα και για την τροποποίηση
των Οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 77/504/ΕΟΚ,
88/407/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ,
89/556/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ,
90/428/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ, 90/539/ΕΟΚ,
91/68/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 92/35/ΕΟΚ,
92/65/ΕΟΚ, 92/66/ΕΟΚ, 92/119/ΕΟΚ,
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
α) ΦΕΚ 661/Β/17-05-2010 Υπουργική
Απόφαση υπ' αριθμ. 267195/07-05-2010
β) ΦΕΚ 1098/Β/21-07-2010 (Άρθρα 4 και 5
της Οδηγίας) Υπουργική Απόφαση υπ'
αριθμ. 276272/02-07-2010
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
6
7
2008/73/ΕΚ (ΣΥΜΒ)
(ΕΕ L 219/14-08-08)
2007/60/ΕΚ
(EE L 288/06-11-07)
και ζωοτεχνικό τομέα και για την τροποποίηση
των Οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 77/504/ΕΟΚ,
88/407/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ,
89/556/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ,
90/428/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ, 90/539/ΕΟΚ,
91/68/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 92/35/ΕΟΚ,
92/65/ΕΟΚ, 92/66/ΕΟΚ, 92/119/ΕΟΚ,
94/28/ΕΚ, 2000/75/ΕΚ, της απόφασης
2000/258/ΕΚ και των Οδηγιών 2001/89/ΕΚ,
2002/60/ΕΚ και 2005/94/ΕΚ (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
γ) ΦΕΚ 1056/Β/12-07-2010 (Άρθρο 8 της
Οδηγίας) Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ.
276271/02-07-2010
δ) ΦΕΚ 196/Α/22-11-2010
Προεδρικό Διάταγμα 115/2010
(κτηνιατρικά θέματα)
Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Περιβάλλοντος,
ΦΕΚ 1108/Β/21-07-2010
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Ενέργειας και Κλιματικής
Κοινή Υπουργική Απόφαση
Οκτωβρίου 2007, για την αξιολόγηση και τη
Αλλαγής
υπ' αριθμ. 31822/1542/Ε103/20-07-2010
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας
8
9
10
2009/74/ΕΚ
(EE L 166/27-06-09)
Οδηγία 2009/74/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης
Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση των
Οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ,
2002/55/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου
όσον αφορά τις βοτανικές ονομασίες των
φυτών, τις επιστημονικές ονομασίες άλλων
οργανισμών και ορισμένων παραρτημάτων
των Οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ και
2002/57/ΕΚ υπό το πρίσμα των εξελίξεων της
επιστημονικής και τεχνικής γνώσης
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 1140/Β/28-07-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 287620/1762/15-07-2010
2007/23/ΕΚ
(EE L 154/14-06-07)
Οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Μαϊου 2007 σχετικά με τη διάθεση στην
αγορά ειδών πυροτεχνίας
Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας
ΦΕΚ 1159/Β/02-08-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
οικ. 9104/440/02-08-2010
2008/110/ΕΚ
(EE L 345/23-12-08)
Οδηγία 2008/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Δεκεμβρίου 2008 , σχετικά με την
Υποδομών, Μεταφορών
τροποποίηση της Οδηγίας 2004/49/ΕΚ για την
και Δικτύων
ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων
(Οδηγία για την ασφάλεια των
σιδηροδρόμων)
ΦΕΚ 127/Α/03-08-2010
Προεδρικό Διάταγμα 71/2010
11
12
13
14
2009/149/ΕΚ
(EE L 313/28-11-09)
Οδηγία 2009/149/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης
Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Υποδομών, Μεταφορών
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
και Δικτύων
αφορά τους κοινούς δείκτες ασφάλειας και τις
κοινές μεθόδους υπολογισμού του κόστους
ατυχήματος
2009/164/ΕΕ
(EE L 344/23-12-09)
Οδηγία 2009/164/ΕΕ της Επιτροπής, της 22ας
Δεκεμβρίου 2009, για την τροποποίηση, με
σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων ΙΙ
και ΙΙΙ στην τεχνική πρόοδο, της Οδηγίας
76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα
καλλυντικά προϊόντα
Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
ΦΕΚ 1283/Β/06-08-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/Γ.Π.
63117/21-07-2010
2010/3/ΕΕ
(EE L 29/02-02-10)
Οδηγία 2010/3/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης
Φεβρουαρίου 2010, για τροποποίηση της
Οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά
με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την
προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙΙ και VI
στην τεχνική πρόοδο
Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
ΦΕΚ 1283/Β/06-08-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/Γ.Π.
63118/21-07-2010
2010/4/ΕΕ
(EE L 36/09-02-10)
Οδηγία 2010/4/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης
Φεβρουαρίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά
με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την
προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙΙ στην
τεχνική πρόοδο
Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
ΦΕΚ 1186/Β/06-08-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/Γ.Π
63114/21-07-2010
ΦΕΚ 127/Α/03-08-2010
Προεδρικό Διάταγμα 71/2010
15
Οδηγία 2010/34/EE της Επιτροπής, της 31ης
Μαΐου 2010, για την τροποποίηση του
2010/34/ΕΕ
παραρτήματος I της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
(EE L 134/01-06-2010)
Συμβουλίου όσον αφορά την επέκταση της
χρήσης της δραστικής ουσίας penconazole
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 1180/Β/06-08-2010
Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 186924/30-06-2010
16
2009/159/ΕΕ
(EE L 336/18-12-09)
Οδηγία 2009/159/ΕΕ της Επιτροπής, της 16ης
Δεκεμβρίου 2009, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά
με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την
προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙΙ στην
τεχνική πρόοδο
Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
ΦΕΚ 1283/Β/06-08-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/Γ.Π.
63115/21-07-2010
2008/43/ΕΚ
(EE L 94/05-04-08)
Οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης
Απριλίου 2008 , για την καθιέρωση, σύμφωνα
Οικονομίας,
με την Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, Ανταγωνιστικότητας και
συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των
Ναυτιλίας
εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης
17
ΦΕΚ 140/Α/12-08-2010
Προεδρικό Διάταγμα 76/2010
18
19
20
2006/25/ΕΚ
(EE L 114/27-04-06)
2008/68/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 260/30-09-08)
2006/117/Ευρατόμ
(EE L 337/05-12-06)
Οδηγία 2006/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2006, περί των ελαχίστων
προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον
αφορά στην έκθεση των εργαζομένων σε
κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς
παράγοντες (τεχνητή οπτική ακτινοβολία)
(19η ειδική Οδηγία κατά την έννοια του
άρθρου 16 παράγραφος 1 της Οδηγίας
89/391/ΕΟΚ)
Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης
Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Υποδομών, Μεταφορών
Σεπτεμβρίου 2008 , σχετικά με τις εσωτερικές
και Δικτύων
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
Οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του Συμβουλίου,
της 20ής Νοεμβρίου 2006, σχετικά με την
επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών
ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου
πυρηνικού καυσίμου
Παιδείας, Δια βίου
μάθησης και
Θρησκευμάτων
ΦΕΚ 145/Α/01-09-2010
Προεδρικό Διάταγμα 82/2010
ΦΕΚ 1385/Β/2-9-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 35043/2524/01-09-2010
ΦΕΚ 147/Α/03-09-2010
Προεδρικό
Διάταγμα 83/2010
21
2006/46/ΕΚ
(EE L 224/16-08-06)
Οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
14ης Ιουνίου 2006, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 78/660/EΟΚ του Συμβουλίου περί
των ετήσιων λογαριασμών εταιρειών
ορισμένων μορφών, της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ
του Συμβουλίου σχετικά με τους
Οικονομίας,
ενοποιημένους λογαριασμούς, της Οδηγίας Ανταγωνιστικότητας και
86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους
Ναυτιλίας
ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς
των τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων και της Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ του
Συμβουλίου για τους ετήσιους και τους
ενοποιημένους λογαριασμούς των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων
ΦΕΚ 150/Α/06-09-2010
Νόμος 3873/2010
α) ΦΕΚ 1495/Β/06-09-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
H.Π 37338/1807/E.103/01-09-2010
22
2009/147/ΕΚ
(EE L 20/26-01-2010)
Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Περιβάλλοντος,
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής
Ενέργειας και Κλιματικής
Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των
Αλλαγής
αγρίων πτηνών
β) ΦΕΚ 415/Β/23-02-2012
Κοινή Υπουργική Απόφαση
Η.Π. 8353/276/Ε103/17-02-2012
23
24
25
2009/121/ΕΚ (ΕΠΙΤ)
(EE L 242/15-09-09)
Οδηγία 2009/121/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης
Σεπτεμβρίου 2009, για την τροποποίηση, με
Οικονομίας,
σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική
Ανταγωνιστικότητας και
πρόοδο, των παραρτημάτων Ι και V της
Ναυτιλίας, Γενική
Οδηγίας 2008/121/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Γραμματεία Καταναλωτή
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των
ονομασιών των υφανσίμων
2007/63/ΕΚ
(EE L 300/17-11-07)
Οδηγία 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης
Νοεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των
Οικονομίας,
Οδηγιών 78/855/ΕΟΚ και 82/891/ΕΟΚ όσον
ΦΕΚ 150/Α/6-9-2010
Ανταγωνιστικότητας και
αφορά την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης
3873/2010
Ναυτιλίας
από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε
περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης
ανωνύμων εταιρειών
2009/112/ΕΕ
(EE L 223/26-08-09)
Οδηγία 2009/112/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης
Αυγούστου 2009, σχετικά με την
Υποδομών, Μεταφορών
τροποποίηση της Οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του
και Δικτύων
Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης
ΦΕΚ 1394/Β/06-09-2010
Υπουργική Απόφαση
Ζ3-3043/24-08-2010
Νόμος
ΦΕΚ 1409/Β/06-09-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 29240/3729/03-09-2010
α) ΦΕΚ 1409/Β/06-09-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
αριθμ. 29240/3729/03-09-2010
26
2009/113/ΕΕ
(EE L 223/26-08-09)
Οδηγία 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης
Αυγούστου 2009, σχετικά με την
Υποδομών, Μεταφορών
τροποποίηση της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ του
και Δικτύων
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης
υπ'
26
27
28
29
2009/113/ΕΕ
(EE L 223/26-08-09)
Οδηγία 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης
Αυγούστου 2009, σχετικά με την
Υποδομών, Μεταφορών
τροποποίηση της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ του
και Δικτύων
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης
β) ΦΕΚ 101/Α/27-04-2012
Προεδρικό Διάταγμα 51/2012
2009/88/ΕΚ
(EE L 199/31-07-09)
Οδηγία 2009/88/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής
Ιουλίου 2009 , για τροποποίηση της Οδηγίας
98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση
του thiacloprid ως δραστικής ουσίας στο
παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 155/Α/07-09-2010
Προεδρικό Διάταγμα 90/1988
2009/87/ΕΚ
(EE L 198/30-07-09)
Οδηγία 2009/87/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης
Ιουλίου 2009, για τροποποίηση της Οδηγίας
98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση
του indoxacarb ως δραστικής ουσίας στο
παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 155/Α/07-09-2010
Προεδρικό Διάταγμα 90/1989
2009/107/ΕΚ
(EE L 262/06-10-09)
Οδηγία 2009/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την
τροποποίηση της Οδηγίας 98/8/ΕΚ για τη
διάθεση βιοκτόνων στην αγορά όσον αφορά
την παράταση ορισμένων προθεσμιών
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 155/Α/07-09-2010
Προεδρικό Διάταγμα 90/1990
30
31
32
33
2009/84/ΕΚ
(EE L 197/29-07-09)
Οδηγία 2009/84/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης
Ιουλίου 2009, περί τροποποίησης της Οδηγίας
98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση
του σουλφουρυλοφθοριδίου ως δραστικής
ουσίας στο παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 155/Α/07-09-2010
Προεδρικό Διάταγμα 90/1991
2009/85/ΕΚ
(EE L 198/30-07-09)
Οδηγία 2009/85/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης
Ιουλίου 2009, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ώστε να
συμπεριληφθεί η χημική ουσία coumatetralyl
στις ενεργές ουσίες του παραρτήματος Ι της
ως άνω Οδηγίας
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 155/Α/07-09-2010
Προεδρικό Διάταγμα 90/1992
2009/86/ΕΚ
(EE L 198/30-07-09)
Οδηγία 2009/86/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης
Ιουλίου 2009, για τροποποίηση της Οδηγίας
98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση
του fenpropimorph ως δραστικής ουσίας στο
παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 155/Α/07-09-2010
Προεδρικό Διάταγμα 90/1993
2009/92/ΕΚ
(EE L 201/01-08-09)
Οδηγία 2009/92/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης
Ιουλίου 2009, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση της βρωμαδιολόνης ως
δραστικής ουσίας στο παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 155/Α/07-09-2010
Προεδρικό Διάταγμα 90/1994
34
35
36
37
2009/93/ΕΚ
(EE L 201/01-08-09)
Οδηγία 2009/93/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης
Ιουλίου 2009, για τροποποίηση της Οδηγίας
98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση
της α-χλωραλόζης ως δραστικής ουσίας στο
παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 155/Α/07-09-2010
Προεδρικό Διάταγμα 90/1995
2009/99/ΕΚ
(EE L 203/05-08-09)
Οδηγία 2009/99/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης
Αυγούστου 2009, περί τροποποίησης της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση της χλωροφακινόνης ως
δραστικής ουσίας στο παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 155/Α/07-09-2010
Προεδρικό Διάταγμα 90/1996
2009/89/ΕΚ
(ΕΕ L 199/31-07-09)
Οδηγία 2009/89/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής
Ιουλίου 2009, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ώστε να
ενσωματωθεί στο παράρτημα Ι το άζωτο ως
ενεργός ουσία
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 155/Α/07-09-2010
Προεδρικό Διάταγμα 90/1997
2009/91/ΕΚ
(EE L 201/01-08-09)
Οδηγία 2009/91/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης
Ιουλίου 2009, περί τροποποίησης της Οδηγίας
98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση
του τετραβορικού νατρίου ως δραστικής
ουσίας στο παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 155/Α/07-09-2010
Προεδρικό Διάταγμα 90/1998
38
39
40
41
2009/94/ΕΚ
(EE L 201/01-08-09)
Οδηγία 2009/94/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης
Ιουλίου 2009, περί τροποποίησης της Οδηγίας
98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση
του βορικού οξέος ως δραστικής ουσίας στο
παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 155/Α/07-09-2010
Προεδρικό Διάταγμα 90/1999
2009/95/ΕΚ
(EE L 201/01-08-09)
Οδηγία 2009/95/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης
Ιουλίου 2009, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση του φωσφορούχου αργιλίου
που αποδεσμεύει φωσφίνη ως δραστικής
ουσίας στο παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 155/Α/07-09-2010
Προεδρικό Διάταγμα 90/2000
2009/96/ΕΚ
(EE L 201/01-08-09)
Οδηγία 2009/96/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης
Ιουλίου 2009, περί τροποποίησης της Οδηγίας
98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση
του τετραένυδρου οκταβορικού νατρίου, ως
δραστικής ουσίας στο παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 155/Α/07-09-2010
Προεδρικό Διάταγμα 90/2001
2009/98/ΕΚ
(EE L 203/05-08-09)
Οδηγία 2009/98/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης
Αυγούστου 2009, περί τροποποίησης της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση του οξειδίου του βορίου ως
δραστικής ουσίας στο παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 155/Α/07-09-2010
Προεδρικό Διάταγμα 90/2002
42
43
44
45
2010/5/ΕΕ
(EE L 36/09-02-11)
Οδηγία 2010/5/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης
Φεβρουαρίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση της ακρολεΐνης ως δραστικής
ουσίας στο παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 155/Α/07-09-2010
Προεδρικό Διάταγμα 90/2003
2009/150/ΕΚ
(EE L 313/28-11-09)
Οδηγία 2009/150/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης
Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση του flocoumafen ως
δραστικής ουσίας στο παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 155/Α/07-09-2010
Προεδρικό Διάταγμα 90/2004
2009/151/ΕΚ
(EE L 313/28-11-09)
Οδηγία 2009/151/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης
Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση του tolylfluanid
(τολυλφλουανίδη) ως δραστικής ουσίας στο
παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 155/Α/07-09-2010
Προεδρικό Διάταγμα 90/2005
2010/7/ΕΕ
(EE L 37/10-02-10)
Οδηγία 2010/7/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης
Φεβρουαρίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση του φωσφορούχου
μαγνησίου που αποδεσμεύει φωσφίνη ως
δραστικής ουσίας στο παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 155/Α/07-09-2010
Προεδρικό Διάταγμα 90/2006
46
2010/8/ΕΕ
(EE L 37/10-02-10)
47
2010/9/ΕΕ
(EE L 37/10-02-10)
48
2010/10/ΕΕ
(EE L 37/10-02-10)
49
2010/11/ΕΕ
(EE L 37/10-02-10)
Οδηγία 2010/8/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης
Φεβρουαρίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση του warfarin sodium
(νατριούχος βαρφαρίνη) ως δραστικής ουσίας
στο παράρτημα I
Οδηγία 2010/9/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης
Φεβρουαρίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την επέκταση της καταχώρισης του
φωσφορούχου αργιλίου που αποδεσμεύει
φωσφίνη ως δραστικής ουσίας στο
παράρτημα I της Οδηγίας ώστε να καλυφθεί ο
Οδηγία 2010/10/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης
Φεβρουαρίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση του brodifacoum
(βρωδιφακούμη) ως δραστικής ουσίας στο
παράρτημα I
Οδηγία 2010/11/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης
Φεβρουαρίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση του warfarin (βαρφαρίνη) ως
δραστικής ουσίας στο παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 155/Α/07-09-2010
Προεδρικό Διάταγμα 90/2007
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 155/Α/07-09-2010
Προεδρικό Διάταγμα 90/2008
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 155/Α/07-09-2010
Προεδρικό Διάταγμα 90/2009
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 155/Α/07-09-2010
Προεδρικό Διάταγμα 90/2010
50
51
52
53
2007/2/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 108/24-05-07)
Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία
υποδομής χωρικών πληροφοριών στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire)
2007/036/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 184/14-07-07)
Οδηγία 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση
ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους
εισηγμένων εταιρειών
Περιβάλλοντος,
ΦΕΚ 166/Α/22-09-2010
Ενέργειας και Κλιματικής
3882/2010
Αλλαγής
Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας
Νόμος
ΦΕΚ 168/Α/24-09-2010
Νόμος 3884/2010
2008/68/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 260/30-09-08)
Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Υποδομών, Μεταφορών
Σεπτεμβρίου 2008 , σχετικά με τις εσωτερικές
και Δικτύων
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
ΦΕΚ 1385/Β/2-9-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ’ αριθμ. 35043/2524/01-09-2010
2007/66/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 335/20-12-07)
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του
και Ανθρωπίνων
Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της
Δικαιωμάτων
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών
προσφυγής στον τομέα της σύναψης
δημόσιων συμβάσεων
ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010
Νόμος 3886/2010
54
2002/91/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 1/04-01-03)
Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Περιβάλλοντος,
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Ενέργειας και Κλιματικής
Δεκεμβρίου 2002, για την ενεργειακή
Αλλαγής
απόδοση των κτιρίων
ΦΕΚ 177/Α/6-10-2010
Προεδρικό Διάταγμα 100/2010
α) ΦΕΚ 697/Β/21-05-2010
οικ. Υπουργική Απόφαση 5532/239/14-052010
55
2008/112/ΕΚ
(EE L 345/23-12-08)
Οδηγία 2008/112/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Δεκεμβρίου 2008 , για την τροποποίηση των
Οδηγιών του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ,
88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ και των Οδηγιών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και
2004/42/ΕΚ ώστε να προσαρμοσθούν με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη
συσκευασία ουσιών και μειγμάτων
β) ΦΕΚ 1122/Β/23-7-2010
Κοινή
Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ 3α/Γ.Π 58233/1407-2010
Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
γ) ΦΕΚ 1726/Β/03-11-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 287/03-11-2010
56
57
58
2008/103/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 327/05-12-08)
Οδηγία 2008/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης
Νοεμβρίου 2008 , για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές
Περιβάλλοντος,
ΦΕΚ 1625/Β/11-10-2010
στήλες και τους συσσωρευτές και τα
Ενέργειας και Κλιματικής
Κοινή Υπουργική Απόφαση
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και
Αλλαγής
υπ' αριθμ. 41624/2057/Ε103/28-10-2010
συσσωρευτών, όσον αφορά την τοποθέτηση
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην
αγορά
2006/66/EK (Σ&ΕΚ)
(EE L 266/26-09-06)
Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις
Περιβάλλοντος,
ΦΕΚ 1625/Β/11-10-2010
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και Ενέργειας και Κλιματικής
Κοινή Υπουργική Απόφαση
τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και
Αλλαγής
υπ' αριθμ. 41624/2057/Ε103/28-10-2011
συσσωρευτών και με την κατάργηση της
Οδηγίας 91/157/ΕΟΚ
2009/131/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 273/17-10-09)
Οδηγία 2009/131/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης
Οκτωβρίου 2009, περί τροποποιήσεως του
παραρτήματος VII της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ Υποδομών, Μεταφορών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
και Δικτύων
Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα
του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος
α) ΦΕΚ 181/Α/12-10-2010
Προεδρικό Διάταγμα 104/2010
β) ΦΕΚ 1812/Β/08-06-2012
Υπουργική Απόφαση
υπ΄αριθμ. ΑΣ16.4/οικ.24863/2723/30-052012
α) ΦΕΚ 181/Α/12-10-2010
Προεδρικό Διάταγμα 104/2011
59
60
2008/57/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 191/18-07-08)
Οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Υποδομών, Μεταφορών
Ιουνίου 2008 , σχετικά με τη
και Δικτύων
διαλειτουργικότητα του κοινοτικού
σιδηροδρομικού συστήματος (αναδιατύπωση)
2009/27/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 94/08-04-09)
Οδηγία 2009/27/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης
Απριλίου 2009, για την τροποποίηση
ορισμένων παραρτημάτων της Οδηγίας
2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά τις τεχνικές
διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου
Οικονομικών
β) ΦΕΚ 1812/Β/08-06-2012
Υπουργική Απόφαση
υπ΄αριθμ. ΑΣ16.4/οικ.24863/2723/30-052012
ΦΕΚ 1715/Β/02-11-2010
Πράξη Διοικητού Τράπεζας της Ελλάδος
υπ' αριθμ. 2634/29-10-2010
α) ΦΕΚ 1714/Β/02-11-2010 Πράξη
Διοικητού Τράπεζας της Ελλάδος
υπ' αριθμ. 2631/29-10-2010
61
2009/83/ΕΚ (ΕΠΙΤ)
(EE L 196/28-07-09)
Οδηγία 2009/83/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης
Ιουλίου 2009, για την τροποποίηση
ορισμένων παραρτημάτων της Οδηγίας
2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά τις τεχνικές
διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου
β) ΦΕΚ 1714/Β/02-11-2010 Πράξη
Διοικητού Τράπεζας της Ελλάδος
υπ' αριθμ. 2632/29-10-2010
Οικονομικών
61
2009/83/ΕΚ (ΕΠΙΤ)
(EE L 196/28-07-09)
Ιουλίου 2009, για την τροποποίηση
ορισμένων παραρτημάτων της Οδηγίας
2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά τις τεχνικές
διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου
Οικονομικών
γ) ΦΕΚ 1715/Β/02-11-2010 Πράξη
Διοικητού Τράπεζας της Ελλάδος
υπ' αριθμ. 2633/29-10-2010
62
63
2009/163/ΕΕ (ΕΠΙΤ)
(EE L 344/23-12-09)
Οδηγία 2009/163/ΕΕ της Επιτροπής, της 22ας
Δεκεμβρίου 2009, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 94/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα
γλυκαντικά που προορίζονται να
χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα όσον αφορά το
γλυκαντικό νεοτάμη
2010/37/ΕΕ
(EE L 152/18-06-2010)
Οδηγία 2010/37/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης
Ιουνίου 2010, για τροποποίηση της Οδηγίας
2008/60/ΕΚ για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων
καθαρότητας για τα γλυκαντικά
Οικονομικών
ΦΕΚ 1726/Β/03-11-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 84/03-11-2010
Οικονομικών
ΦΕΚ 1726/Β/03-11-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 84/03-11-2011
64
65
66
67
2009/122/ΕΚ (ΕΠΙΤ)
(EE L 242/15-09-09)
Οδηγία 2009/122/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης
Σεπτεμβρίου 2009, για τροποποίηση, με
σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική
πρόοδο, του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας
96/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου περί ορισμένων μεθόδων
ποσοτικής αναλύσεως διμερών μειγμάτων
υφανσίμων ινών
Οικονομικών
ΦΕΚ 1735/Β/04-11-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 105/04-11-2010
2007/65/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 332/18-12-07)
Οδηγία 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ για το συντονισμό
ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών
σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών
δραστηριοτήτων
Πολιτισμού και
Τουρισμού
ΦΕΚ 190/Α/05-11-2010
Προεδρικό Διάταγμα 109/2010
Οδηγία 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης
2010/13/EE
Μαρτίου 2010 , για τον συντονισμό
(EE L 95/15-4-2010)
ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και
Διορθωτικό
(EE
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών
L 263/06-10-10)
σχετικά με την παροχή υπηρεσιών
οπτικοακουστικών μέσων (Οδηγία για τις
Πολιτισμού και
Τουρισμού
ΦΕΚ 190/Α/05-11-2010
Προεδρικό Διάταγμα 109/2011
2010/21/ΕΕ
(EE L 65/13-03-2010)
Οδηγία 2010/21/ΕΕ της Επιτροπής, της 12ης
Μαρτίου 2010, για τροποποίηση του
παραρτήματος Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου όσον αφορά τους ιδιαίτερους
όρους για τις ουσίες clothianidin,
thiamethoxam, fipronil και imidacloprid
α) ΦΕΚ 1773/Β/11-11-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 190688/10-11-2010
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
67
68
69
70
Οδηγία 2010/21/ΕΕ της Επιτροπής, της 12ης
Μαρτίου 2010, για τροποποίηση του
παραρτήματος Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου όσον αφορά τους ιδιαίτερους
όρους για τις ουσίες clothianidin,
thiamethoxam, fipronil και imidacloprid
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
2010/20/ΕΕ
(EE L 60/10-03-2010)
Οδηγία 2010/20/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης
Μαρτίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον
αφορά τη διαγραφή της ουσίας tolylfluanid ως
δραστικής ουσίας και την ανάκληση των
εγκρίσεων των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων που περιέχουν την εν λόγω ουσία
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 1773/Β/11-11-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 190688/10-11-2011
2010/17/ΕΕ
(EE L 60/10-03-2010)
Οδηγία 2010/17/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης
Μαρτίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε
να καταχωρηθεί η ουσία malathion ως
δραστική ουσία
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 1773/Β/11-11-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 190688/10-11-2012
2009/154/ΕΚ (ΕΠΙΤ)
(EE L 314/01-12-09)
Οδηγία 2009/154/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής
Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε
να καταχωριστεί η ουσία cyflufenamid ως
δραστική ουσία
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 1773/Β/11-11-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 190688/10-11-2013
2010/21/ΕΕ
(EE L 65/13-03-2010)
β) ΦΕΚ 832/Β/19-03-2012
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 1146/15169/08-02-2012
71
2005/36/EK (Σ+ΕΚ)
(EE L 255/30-09-05)
Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
Παιδείας, Δια βίου
μάθησης και
Θρησκευμάτων
ΦΕΚ 200/Α/30-11-2010
Προεδρικό Διάταγμα 122/2010
ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΕ ΠΛΗΡΩΣ: α) Για το
δημόσιο τομέα το άρθρο 8 της Οδηγίας
ενσωματώθηκε με το άρθρο 6 του Νόμου
3865/2010, ΦΕΚ 120/Α/21-7-10
72
2006/54/ΕΚ(Σ&ΕΚ)
(EE L 204/26-07-06)
Oδηγια 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της
Εργασίας και Κοινωνικής
αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης
Ασφάλισης
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα
και β) Για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,
εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)
η Οδηγία ενσωματώθηκε με το Νόμο
3896/2010, ΦΕΚ 207/Α/8-12-2010
73
74
75
2008/105/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 348/24-12-08)
2007/43/EK
(EE L 211/14-08-09)
2008/52/ΕΚ (ΕΠΙΤ)
(EE L 136/24-05-08)
Οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Δεκεμβρίου 2008 , σχετικά με πρότυπα
ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της
πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με
Περιβάλλοντος,
ΦΕΚ 1909/Β/08-12-2010
Κοινή
την τροποποίηση και τη συνακόλουθη
Ενέργειας και Κλιματικής
Υπουργική Απόφαση
κατάργηση των Οδηγιών του Συμβουλίου
Αλλαγής
Η.Π.51354/2641/Ε103/24-11-2010
82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ,
84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την
τροποποίηση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου
Οδηγία 2007/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της
28ης Ιουνίου 2007 , σχετικά με τον
καθορισμό ελάχιστων κανόνων για την
προστασία των κοτόπουλων που εκτρέφονται
για την παραγωγή κρέατος
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Μαΐου 2008 , για ορισμένα θέματα
και Ανθρωπίνων
διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές
Δικαιωμάτων
υποθέσεις
ΦΕΚ 1940/Β/14-12-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 283329/02-12-2010
ΦΕΚ 211/Α/16-12-2010
Νόμος 3898/2010
76
77
78
2010/12/ΕΕ
(EE L 50/27-02-2010)
Οδηγία 2010/12/ΕΕ του Συμβουλίου, της 16ης
Φεβρουαρίου 2010, για την τροποποίηση των
Οδηγιών 92/79/ΕΟΚ, 92/80/ΕΟΚ και 95/59/ΕΚ
όσον αφορά τη δομή και τους συντελεστές
του ειδικού φόρου κατανάλωσης που
επιβάλλεται στα βιομηχανοποιημένα καπνά και
της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ
Οικονομικών
ΦΕΚ 212/Α/17-12-2010
Nόμος 3899/2010
2009/29/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 140/05-06-09)
Οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
23ης Απριλίου 2009, για τροποποίηση της
Περιβάλλοντος,
Οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση Ενέργειας και Κλιματικής
και την επέκταση του συστήματος εμπορίας
Αλλαγής
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου
της Κοινότητας
ΦΕΚ 2030/Β/29-12-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π.
57495/2959/Ε103/29-12-2010
2008/101/ΕΚ (ΕΠΙΤ)
(EE L 8/01-12-09)
Οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης
Νοεμβρίου 2008 , για την τροποποίηση της
Περιβάλλοντος,
Οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι Ενέργειας και Κλιματικής
αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα
Αλλαγής
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας
ΦΕΚ 2030/Β/29-12-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π.
57495/2959/Ε103/29-12-2010
79
80
81
82
2010/59/ΕΕ
(EE L 225/27-08-2010)
2008/115/EK
(EE L 348/24-12-08)
Οδηγία 2010/59/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης
Αυγούστου 2010, σχετικά με την
τροποποίηση της Οδηγίας 2009/32/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν
τους διαλύτες εκχύλισης οι οποίοι
χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των
τροφίμων και των συστατικών τους
Οικονομικών
Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Δεκεμβρίου 2008 , σχετικά με τους κοινούς
Προστασίας του Πολίτη
κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για
την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων
υπηκόων τρίτων χωρών
ΦΕΚ 4/Β/07-01-2011
Υπουργική
Απόφαση
υπ'
αριθμ. 257/04-01-2011
1 ) ΦΕΚ 7/Α/26-01-2011
Νόμος 3907/2011
2) ΦΕΚ 172/05-09-2012
Προεδρικό Διάταγμα 104/2012
Οδηγία 2009/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης
Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2001/82/ΕΚ και της Οδηγίας
2001/83/ΕΚ σχετικά με τις τροποποιήσεις των
όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών
προϊόντων
Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
ΦΕΚ 2235/Β/31-12-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
ΔΥΓ3α/Γ.Π 129363/23-12-2010
Οδηγία 2010/39/ΕΕ της Επιτροπής, της 22ας
Ιουνίου 2010, για τροποποίηση του
παραρτήματος Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
2010/39/ΕΕ
Συμβουλίου όσον αφορά τους ιδιαίτερους
(EE L 156/23-06-2010)
όρους για τις δραστικές ουσίες clofentezine,
diflubenzuron, lenacil, oxadiazon, picloram και
pyriproxyfen
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2248/Β/31-12-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 192201/03-12-2010
2009/53/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 168/30-06-09)
2010/14/EE
(EE L 53/04-03-2010)
Οδηγία 2010/14/ΕΕ της Επιτροπής, της 3ης
Μαρτίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ώστε
να καταχωριστεί η ουσία heptamaloxyloglucan
ως δραστική ουσία
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2248/Β/31-12-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 191391/03-12-2010
2009/160/ΕΚ (ΕΠΙΤ)
(EE L 338/19-12-09)
Οδηγία 2009/160/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης
Δεκεμβρίου 2009, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε
να καταχωριστεί η ουσία 2-phenylphenol ως
δραστική ουσία
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2248/Β/31-12-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 191400/03-12-2010
85
Οδηγία 2010/70/ΕΕ της Επιτροπής, της 28ης
Οκτωβρίου 2010, για την τροποποίηση της
2010/70/ΕΕ
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά
(EE L 283/29-10-2010)
με τη λήξη της ημερομηνίας για την
καταχώριση της δραστικής ουσίας
carbendazim στο παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2249/Β/31-12-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 191396/03-12-2010
86
Οδηγία 2010/38/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης
Ιουνίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε
να καταχωριστεί η ουσία sulfuryl fluoride ως
δραστική ουσία
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2249/Β/31-12-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 191328/03-12-2010
83
84
2010/38/ΕΕ
(EE L 154/19-06-2010)
87
88
89
90
2010/28/ΕΕ
(EE L 104/24-04-2010)
Οδηγία 2010/28/ΕΕ της Επιτροπής, της 23ης
Απριλίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε
να καταχωριστεί η ουσία metalaxyl ως
δραστική ουσία
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
2010/25/EE
(EE L 69/19-03-2010)
Οδηγία 2010/25/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης
Μαρτίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε
να καταχωριστούν οι ουσίες πενοξουλάμη
(penoxsulam), proquinazid και spirodiclofen
ως δραστικές ουσίες
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
2010/42/EE
(EE L 161/29-06-2010)
Οδηγία 2010/42/ΕΕ της Επιτροπής, της 28ης
Ιουνίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε
να καταχωριστεί η ουσία FEN 560 (σπόροι
μοσχοσίταρου σε σκόνη) ως δραστική ουσία
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2251/Β/31-12-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 191395/03-12-2010
2010/29/ΕΕ
(EE L 106/28-04-2010)
Οδηγία 2010/29/ΕΕ της Επιτροπής, της 27ης
Απριλίου 2010, περί τροποποιήσεως της
Οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου για την
καταχώριση της δραστικής ουσίας flonicamid
(φλονικαμίδη) (IKI-220)
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2251/Β/31-12-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 191397/03-12-2010
ΦΕΚ 2249/Β/31-12-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 191399/03-12-2010
ΦΕΚ 2249/Β/31-12-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
αριθμ. 191394/03-12-2010
υπ'
2010/58/ΕΕ
(EE L 221/24-08-2010)
Οδηγία 2010/58/ΕΕ της Επιτροπής, της 23ης
Αυγούστου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον
αφορά την επέκταση της χρήσης της
δραστικής ουσίας iprodione
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
2010/27/ΕΕ
(EE L 104/24-04-2010)
Οδηγία 2010/27/ΕΕ της Επιτροπής, της 23ης
Απριλίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε
να καταχωριστεί η ουσία triflumizole ως
δραστική ουσία
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
93
2010/15/ΕΕ
(EE L 58/09-03-2010)
Οδηγία 2010/15/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης
Μαρτίου 2010, για τροποποίηση της Οδηγίας
91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να
καταχωριστεί η ουσία φλουοπικολίδιο
(fluopicolide) ως δραστική ουσία
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2251/Β/31-12-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 191393/03-12-2010
94
Οδηγία 2010/81/ΕΕ της Επιτροπής της 25ης
Νοεμβρίου 2010 για τροποποίηση της Οδηγίας
2010/81/ΕΕ
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την
(EE L 310/26-11-2010) επέκταση της χρήσης της δραστικής ουσίας 2phenylphenol (Κείμενο που παρουσιάζει
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 65/Α/28-1-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 92231/10-01-2011
91
92
95
2007/59/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(ΕΕ L 315/03-12-07)
Οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με την
πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης
μηχανών έλξης και συρμών στο
σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας
ΦΕΚ 2251/Β/31-12-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 192202/03-12-2010
ΦΕΚ 2251/Β/31-12-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
αριθμ.191392/03-12-2010
α) ΦΕΚ 12/Α/08-02-2011
3911/2011
Υποδομών, Μεταφορών
& Δικτύων
υπ'
Nόμος
95
96
97
2007/59/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(ΕΕ L 315/03-12-07)
Οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με την
πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης
μηχανών έλξης και συρμών στο
σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας
Υποδομών, Μεταφορών
& Δικτύων
β) ΦΕΚ 250/Β/13-02-2012
Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. ΑΣ19/60169/6396/10-02-2012
2009/125/EK (Σ&ΕΚ)
(EE L 285/31-10-09)
Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης
Οικονομίας,
Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για
Ανταγωνιστικότητας και
τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού
Ναυτιλίας
σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με
την ενέργεια προϊόντα
2009/145/ΕΚ (ΕΠΙΤ)
(EE L 312/27-11-09)
Οδηγία 2009/145/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης
Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την πρόβλεψη
ορισμένων παρεκκλίσεων για την αποδοχή
ντόπιων αβελτίωτων φυλών και ποικιλιών
κηπευτικών που καλλιεργούνται κατά
παράδοση σε συγκεκριμένους τόπους και
περιφέρειες και απειλούνται με γενετική
διάβρωση και ποικιλιών κηπευτικών οι οποίες
δεν έχουν εν γενεί αξία για εμπορική φυτική
παραγωγή αλλά αναπτύσσονται για
καλλιέργεια υπό ιδιαίτερες συνθήκες, και για
την εμπορία σπόρων προς σπορά των εν λόγω
ντόπιων φυλών και ποικιλιών
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 14/Α/11-02-2011
Προεδρικό Διάταγμα
7/31-01-2011
ΦΕΚ 194/Β/11-02-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 134599/21-01-2011
98
99
100
2006/24/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 105/13-04-06)
2010/88/ΕΕ
(ΕΕ L 326/10-12-2010)
2008/122/ΕΚ (ΕΠΙΤ)
(EE L 33/03-02-09)
Oδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης
Μαρτίου 2006, για τη διατήρηση δεδομένων
που παράγονται ή υποβάλλονται σε
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή
και Ανθρωπίνων
διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών
Δικαιωμάτων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων
δικτύων επικοινωνιών και για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ
ΦΕΚ 22/Α/21-02-2011
Νόμος 3917/2011
Οδηγία 2010/88/ΕΕ του Συμβουλίου, της 7ης
Δεκεμβρίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό
σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον
αφορά τη διάρκεια της υποχρεωτικής
εφαρμογής ενός κατώτατου κανονικού
συντελεστή
ΦΕΚ 65/Α/06-05-2010
Νόμος 3845/2010
(άρθρο 4, παρ. 1)
Οικονομικών
Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης
Ιανουαρίου 2009 , για την προστασία των
καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές των Εργασίας και Κοινωνικής
συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης,
Ασφάλισης
μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών,
μεταπώλησης και ανταλλαγής (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΦΕΚ 295/Β/22-2-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
Ζ1-130/21-02-2011
101
2009/16/ΕΚ
(EE L 131/28-05-09)
Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Απριλίου 2009, σχετικά με τον έλεγχο των
πλοίων από το κράτος λιμένα
Θαλασσίων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας
Οδηγία 2009/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
2009/17/ΕΚ (Σ&ΕΚ) (EE Απριλίου 2009, για τροποποίηση της Οδηγίας Θαλασσίων Υποθέσεων,
102
L 131/28-05-09)
2002/59/ΕΚ για τη δημιουργία κοινοτικού
Νήσων και Αλιείας
συστήματος παρακολούθησης της
κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης
103
Οδηγία 2010/66/EE του Συμβουλίου, της 14ης
Οκτωβρίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2008/9/ΕΚ για τον καθορισμό
λεπτομερών κανόνων σχετικά με την
2010/66/ΕΕ
επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας,
(EE L 275/20-10-2010) που προβλέπεται στην Οδηγία 2006/112/ΕΚ,
σε υποκείμενους στο φόρο μη
εγκατεστημένους στο κράτος μέλος
επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο
κράτος μέλος
Οικονομικών
ΦΕΚ 36/Α/04-03-2011 Προεδρικό
Διάταγμα 16/2011
ΦΕΚ 37/Α/04-03-2011
Προεδρικό Διάταγμα 17/2011
ΦΕΚ 450/Β/22-03-2011
Υπουργική Απόφαση
Αρ. ΠΟΛ. 1036/22-02-2011
104
2009/49/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 164/26-06-09)
Οδηγία 2009/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης
Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση των
Οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ και
83/349/ΕΟΚ όσον αφορά ορισμένες
απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου
μεγέθους εταιρείες και την υποχρέωση
σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών
Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας
Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
Περιβάλλοντος,
2008/50/ΕΚ (Σ&ΕΚ) (EE
21ης Μαΐου 2008 , για την ποιότητα του
Ενέργειας και Κλιματικής
105
L 152/11-06-08)
ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για
Αλλαγής
την Ευρώπη
106
107
ΦΕΚ 58/Α/23-03-2011
Προεδρικό Διάταγμα 20/2011
ΦΕΚ 488/Β/30-03-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
Η.Π. 14122/549/Ε.103/24-03-2011
2009/162/ΕΕ (ΣΥΜΒ)
(EE L 10/15-01-10)
Οδηγία 2009/162/ΕΕ του Συμβουλίου, της
22ας Δεκεμβρίου 2009, για την τροποποίηση
διαφόρων διατάξεων της Οδηγίας
2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα
φόρου προστιθέμενης αξίας
Οικονομικών
ΦΕΚ 66/Α/31-03-2011
Νόμος 3943/2011
2009/69/ΕΚ (ΣΥΜΒ)
(EE L 175/04-07-09)
Οδηγία 2009/69/ΕΚ του Συμβουλίου, της
25ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό
σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον
αφορά τη φοροδιαφυγή που συνδέεται με την
εισαγωγή
Οικονομικών
ΦΕΚ 66/Α/31-03-2011
Νόμος 3943/2011
108
109
110
2008/55/ΕΚ
(EE L 150/10-06-08)
Οδηγία 2008/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της
26ης Μαΐου 2008 , για την αμοιβαία συνδρομή
για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με
ορισμένες εισφορές, δασμούς, φόρους και
άλλα μέτρα
Οικονομικών
ΦΕΚ 66/Α/31-03-2011
Νόμος 3943/2011
2010/46/ΕΕ
(EE L 169/03-07-2010)
Οδηγία 2010/46/ΕΕ της Επιτροπής, της 2ας
Ιουλίου 2010, για τροποποίηση των Οδηγιών
2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση
μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 των
Οδηγιών 2002/53/ΕΚ και 2002/55/ΕΚ του
Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά τα
ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να
καλύπτονται κατά την εξέταση και τις
ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση
ορισμένων ποικιλιών καλλιεργούμενων
φυτικών ειδών και κηπευτικών ειδών
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 526/Β/05-04-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 134641/2011
2010/69/EE
(EE L 279/23-10-2010)
Οδηγία 2010/69/EE της Επιτροπής, της 22ας
Οκτωβρίου 2010, για την τροποποίηση των
παραρτημάτων της Οδηγίας 95/2/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, για τα πρόσθετα τροφίμων πλην
των χρωστικών και των γλυκαντικών
Οικονομικών
ΦΕΚ 537/Β/6-4-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 24/05-04-2011
α) ΦΕΚ 67/Α/05-04-2011
Νόμος 3944/2011
111
112
113
2008/51/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 179/08-07-08)
Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης
Μαΐου 2008 , για την τροποποίηση της
Προστασίας του Πολίτη
Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά
με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής
όπλων
Οδηγία 2010/74/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης
Νοεμβρίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
2010/74/EE
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
(EE L 292/10-11-2010)
την επέκταση της καταχώρισης της δραστικής
ουσίας διοξείδιο του άνθρακα στο παράρτημα
Ι ώστε να καλυφθεί ο τύπος προϊόντων 18
2010/72/ΕΕ
(EE L 288/05-11-2011)
Οδηγία 2010/72/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης
Νοεμβρίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση του spinosad ως δραστικής
ουσίας στο παράρτημα I
β) ΦΕΚ 538/Β/06-04-2011, Κοινή
Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ.
3009/2/27/27-η΄/05-04-2011
γ) ΦΕΚ 538/Β/06-04-2011, Κοινή
Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ.
3009/2/27/27-θ΄/05-04-2011
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 81/Α/13-04-2011
Προεδρικό Διάταγμα 31/2011
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 81/Α/13-04-2011
Προεδρικό
Διάταγμα 31/2011
114
115
116
117
2010/50/ΕΕ
(EE L 210/11-08-2010)
Οδηγία 2010/50/ΕΕ της Επιτροπής της 10
Αυγούστου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαίκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση του dazomet ως δραστικής
ουσίας στο παράρτημα 1
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 81/Α/13-04-2011
Προεδρικό
Διάταγμα 31/2011
2010/51/ΕΕ
(EE L 211/12-08-2010)
Οδηγία 2010/51/ΕΕ της Επιτροπής, της 11ης
Αυγούστου 2010 , για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση του N,N-διαιθυλο-μτολουαμιδίου ως δραστικής ουσίας στο
παράρτημα I Κείμενο που παρουσιάζει
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 81/Α/13-04-2011
Προεδρικό
Διάταγμα 31/2011
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 81/Α/13-04-2011
Προεδρικό
Διάταγμα 31/2011
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 570/Β/11-04-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 95187/06-04-2011
Οδηγία 2010/71/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης
Νοεμβρίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
2010/71/ΕΕ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
(EE L 288/05-11-2010)
την καταχώριση της μετοφλουθρίνης
(metofluthrin) ως δραστικής ουσίας στο
παράρτημα I
Οδηγία 2010/77/ΕΕ της Επιτροπής, της 10ης
Νοεμβρίου 2010, για την τροποποίηση της
2010/77/ΕΕ
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά
(ΕΕ L 293/11-11-2010)
με τη λήξη της ημερομηνίας για την
καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών
στο παράρτημα I
118
119
120
121
2010/82/ΕΕ
(ΕΕ L 313/30-11-2010)
2010/19/ΕΕ
(EE L 72/20-3-2010)
2009/48/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 170/30-06-09)
2010/67/ΕΕ
(EE L 277/21-10-2010)
Οδηγία 2010/82/ΕΕ της Επιτροπής, της 29ης
Νοεμβρίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον
αφορά την επέκταση της χρήσης της
δραστικής ουσίας tetraconazole
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 570/Β/11-04-2011
Υπουργική Απόφαση
αριθμ. 95187/06-04-2011
Κοινή
υπ'
Οδηγία 2010/19/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης
Μαρτίου 2010, η οποία τροποποιεί την Οδηγία
91/226/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την Οδηγία
2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΦΕΚ 528/Β/05-04-2011
και του Συμβουλίου, με σκοπό την
Υποδομών, Μεταφορών
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ'
προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο όσον
και Δικτύων
αριθμ. 15659/1138/10/01-04-2011
αφορά τα συστήματα αποτροπής της
εκτόξευσης νερού από ορισμένες κατηγορίες
μηχανοκίνητων οχημάτων και των
ρυμουλκουμένων τους
Οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου καi του Συμβουλίου, της 18ης
Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των
παιχνιδιών
Οδηγία 2010/67/EE της Επιτροπής, της 20ής
Οκτωβρίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2008/84/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση
ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα
πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και
των γλυκαντικών υλών
Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας
ΦΕΚ 549/Β/07-04-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 3669/194/05-04-2011
Οικονομικών
ΦΕΚ 537/Β/06-04-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 23/05-04-2011
Διορθωτικό ΦΕΚ 595/Β/14-04-2011
122
2011/8/ΕΕ
(EE L 26/29-01-2011)
Οδηγία 2011/8/ΕΕ της Επιτροπής, της 28ης
Ιανουαρίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2002/72/ΕΚ όσον αφορά τον
περιορισμό της χρήσης της Bisphenol Α στα
πλαστικά βρεφικά μπιμπερό
Οικονομικών
123
2009/144/ΕΚ
(ΕΕ L 27/30-01-2010)
Διορθωτικό
(ΕΕ L 108/29-04-2010)
Oδηγία 2009/144/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής
Νοεμβρίου 2009 , για ορισμένα στοιχεία και
χαρακτηριστικά των γεωργικών και δασικών
τροχοφόρων ελκυστήρων
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
2010/52/ΕΕ
(EE L 213/13-08-2010)
Οδηγία 2010/52/ΕΕ της Επιτροπής που
τροποποιεί, για τους σκοπούς προσαρμογής
των τεχνικών διατάξεών τους, την Οδηγία
76/763/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα
καθίσματα συνοδού των τροχοφόρων
γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων και την
Οδηγία 2009/144/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά των
τροχοφόρων γεωργικών και δασικών
ελκυστήρων
124
ΦΕΚ 595/Β/14-04-2011
Υπουργική Απόφαση
αριθμ. 6/13-04-2011
Κοινή
υπ'
ΦΕΚ 703/Β/29-04-2011
Κοινή
Υπουργική Απόφαση
οικ.
8111/Α20/1609/14-04-201
α) ΦΕΚ 703/Β/29-04-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
οικ. 8110/Α/20/1608/14-04-2011
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
β) ΦΕΚ 703/Β/29-04-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
οικ. 8111/Α20/1609/14-04-201
125
126
127
2010/26/ΕΕ
(EE L 86/01-04-2010)
2010/22/ΕΕ
(ΕΕ L 91/10-04-2010)
Οδηγία της Επιτροπής 2010/26/ΕΕ, της 31ης
Μαρτίου 2010, για την τροποποίησης της
Οδηγίας 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
Υποδομών, Μεταφορών
μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της
και Δικτύων
εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων
προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής
καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά
κινητά μηχανήματα
Οδηγία 2010/22/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης
Μαρτίου 2010, για τροποποίηση, με σκοπό
την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, των
Οδηγιών του Συμβουλίου 80/720/ΕΟΚ,
86/298/ΕΟΚ, 86/415/ΕΟΚ και 87/402/ΕΟΚ και
των Οδηγιών 2000/25/ΕΚ και 2003/37/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση τύπου
γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων
Οδηγία 2010/62/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης
Σεπτεμβρίου 2010, για τροποποίηση, με
σκοπό την αναπροσαρμογή των τεχνικών
διατάξεών τους, των Οδηγιών 80/720/EOK και
2010/62/ΕΕ
86/297/EOK του Συμβουλίου και των Οδηγιών
(ΕΕ L 238/09-09-2010)
2003/37/EK, 2009/60/ΕΚ και 2009/144/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση τύπου
γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 741/Β/05-05-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. Δ13/Ο/3967/28-04-2011
ΦΕΚ 756/Β/06-05-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
οικ. 8419/Α20/1704/05-05-2011
α) ΦΕΚ 703/Β/29-04-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
οικ. 8111/Α20/1609/14-04-201
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
127
128
129
Οδηγία 2010/62/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης
Σεπτεμβρίου 2010, για τροποποίηση, με
σκοπό την αναπροσαρμογή των τεχνικών
διατάξεών τους, των Οδηγιών 80/720/EOK και
2010/62/ΕΕ
86/297/EOK του Συμβουλίου και των Οδηγιών
(ΕΕ L 238/09-09-2010)
2003/37/EK, 2009/60/ΕΚ και 2009/144/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση τύπου
γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
β) ΦΕΚ 756/Β/06-05-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
οικ. 8419/Α20/1704/05-05-2011
2008/114/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 345/23-12-08)
Οδηγία 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της
8ης Δεκεμβρίου 2008 , σχετικά με τον
προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των
ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας, και Προστασίας του Πολίτη
σχετικά με την αξιολόγηση της ανάγκης
βελτίωσης της προστασίας τους (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΦΕΚ 104/Α/06-05-2011
Προεδρικό Διάταγμα 39/2011
2009/158/ΕΚ
(EE L 343/22-12-09)
Οδηγία του Συμβουλίου 2009/158/ΕΚ, της
30ής Νοεμβρίου 2009 , σχετικά με τους όρους
υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις
ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές
πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες
χώρες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον
για τον ΕΟΧ)
ΦΕΚ 111/Α/13-05-2011
Προεδρικό Διάταγμα 45/2011
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
130
2009/64/ΕΚ
(EE L 216/20-08-09)
Οδηγία 2009/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης
Ιουλίου 2009, σχετικά με την εξουδετέρωση
των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων
(ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) που
προέρχονται από γεωργικούς ή δασικούς
ελκυστήρες
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
131
Οδηγία 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης
Νοεμβρίου 1993 σχετικά με τις ελάχιστες
1993/103/EK
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την Θαλασσίων Υποθέσεων,
(EE L 307/13-12-1993)
εργασία στα αλιευτικά σκάφη (13η ειδική
Νήσων και Αλιείας
Οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16,
παράγραφος 1, της Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)
132
Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Περιβάλλοντος,
Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής
Ενέργειας και Κλιματικής
δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το
Αλλαγής
θαλάσσιο περιβάλλον (Οδηγία-πλαίσιο για τη
θαλάσσια στρατηγική)
2008/56/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 164/25-06-08)
ΦΕΚ 864/Β/16-05-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
οικ. 8125/Α20/1614/13-04-2011
ΦΕΚ 198/Α/27-8-1996
Προεδρικό Διάταγμα 281/1996 το οποίο
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το
Προεδρικό Διάταγμα 49/2011, ΦΕΚ
114/Α/20-05-2011
ΦΕΚ 144/Α/17-6-2011
Νόμος 3983/2011
133
134
135
136
2009/81/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 216/20-8-09)
Οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τον
συντονισμό των διαδικασιών σύναψης
ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών
και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από
αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας
καθώς και την τροποποίηση των Οδηγιών
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ
Εθνικής Άμυνας
2009/33/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 120/15-05-09)
Οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση
καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών
οχημάτων οδικών μεταφορών
Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας
2010/86/EE
(EE L 317/03-12-2010)
Οδηγία 2010/86/ΕΕ της Επιτροπής, της 2ας
Δεκεμβρίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε
να καταχωριστεί η ουσία haloxyfop-P ως
δραστική ουσία
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
2011/6/EE
(EE L 18/21-01-2011)
Οδηγία 2011/6/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής
Ιανουαρίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε
να καταχωριστεί η ουσία buprofezin ως
δραστική ουσία
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 137/Α/16-6-2011
Νόμος 3978/2011
ΦΕΚ 143/Α/17-6-2011
Νόμος 3982/2011 (άρθρα 65 έως 71)
ΦΕΚ 1429/Β/16-06-2011
Υπουργική Απόφαση
οικ. 97706/08-06-2011
ΦΕΚ 1429/Β/16-06-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
οικ. 97705/08-06-2011
Κοινή
137
138
139
2011/23/ΕΕ
(EE L 59/04-03-2011)
Οδηγία 2011/23/ΕΕ της Επιτροπής, της 3ης
Μαρτίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε
να καταχωριστεί η ουσία triflumuron ως
δραστική ουσία
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 1429/Β/16-06-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
οικ. 97703/08-06-2011
2010/83/EE
(EE L 315/01-12-2010)
Οδηγία 2010/83/ΕΕ της Επιτροπής, της 30ής
Νοεμβρίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε
να καταχωριστεί η ουσία napropamide ως
δραστική ουσία
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 1429/Β/16-06-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
οικ. 97704/08-06-2011
2010/92/ΕΕ
(EE L 338/22-12-2010)
Οδηγία 2010/92/ΕΕ της Επιτροπής, της 21ης
Δεκεμβρίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου, ώστε
να καταχωριστεί η ουσία bromuconazole ως
δραστική ουσία (2)
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 1429/Β/16-06-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
οικ. 97707/08-06-2011
ΦΕΚ 179/Α/22-8-2011
4001/2011
Νόμος
[1. Η παρ. 5 του άρθρου 97 του Νόμου
4001/2011 καταργήθηκε με τη διάταξη της
παρ. 3 του άρθρου 4 της ΠΝΠ 31.12.2011,
ΦΕΚ 268/Α/31-12-2011
Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
2. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του Νόμου
4001/2011 αντικαταστάθηκε με το άρθρο
4 της παρ. 2γ της ΠΝΠ 31.12.2011, ΦΕΚ
268/Α/31-12-2011
140
2009/72/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 211/14-08-09)
Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
Περιβάλλοντος,
13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς
Ενέργειας και Κλιματικής 3. Η παρ. 1 του άρθρου 62 του Νόμου
κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής
Αλλαγής
4001/2011 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1
ενεργείας και για την κατάργηση της Οδηγίας
του άρθρου 7 της ΠΝΠ 16.12.2011, ΦΕΚ
2003/54/ΕΚ
262/Α/16-12-2011
4. Η παρ. 4 του άρθρου 67 του Νόμου
4001/2011 αντικαταστάθηκε με το άρθρο
7 παρ. 2 της ΠΝΠ 16.12.2011, ΦΕΚ
262/Α/16-12-2011 και καταργήθηκε στη
συνέχεια με την παρ. 3 του άρθρου 4 της
ΠΝΠ 31.12.2011, ΦΕΚ 268/Α/31-12-2011
5. Η περ. γ της παρ. 3 τίθεται όπως
αντικαταστάθηκε, από τότε που ισχύει
(22.08.2011), με την παρ. 1 του άρθρου
32 του Νόμου 4038, ΦΕΚ 14/Α/02-022012]
ΦΕΚ 179/Α/22-8-2011
Νόμος 4001/2011
[1. Η παρ. 5 του άρθρου 97 του Νόμου
4001/2011 καταργήθηκε με τη διάταξη της
παρ. 3 του άρθρου 4 της ΠΝΠ 31.12.2011,
ΦΕΚ 268/Α/31-12-2011
2. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του Νόμου
4001/2011 αντικαταστάθηκε με το άρθρο
4 της παρ. 2γ της ΠΝΠ 31.12.2011, ΦΕΚ
268/Α/31-12-2011
141
2009/73/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 211/14-08-09)
Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
Περιβάλλοντος,
13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς
Ενέργειας και Κλιματικής 3. Η παρ. 1 του άρθρου 62 του Νόμου
κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού
Αλλαγής
4001/2011 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1
αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας
του άρθρου 7 της ΠΝΠ 16.12.2011, ΦΕΚ
2003/55/ΕΚ
262/Α/16-12-2011
4. Η παρ. 4 του άρθρου 67 του Νόμου
4001/2011 αντικαταστάθηκε με το άρθρο
7 παρ. 2 της ΠΝΠ 16.12.2011, ΦΕΚ
262/Α/16-12-2011 και καταργήθηκε στη
συνέχεια με την παρ. 3 του άρθρου 4 της
ΠΝΠ 31.12.2011, ΦΕΚ 268/Α/31-12-2011
5. Η περ. γ της παρ. 3 τίθεται όπως
αντικαταστάθηκε, από τότε που ισχύει
(22.08.2011), με την παρ. 1 του άρθρου
32 του Νόμου 4038, ΦΕΚ 14/Α/02-022012]
142
143
144
145
2011/3/EE
(ΕΕ L 13/18-01-2011)
Οδηγία 2011/3/EE της Επιτροπής, της 17ης
Ιανουαρίου 2011, για τροποποίηση της
Οδηγίας 2008/128/ΕΚ για τη θέσπιση ειδικών
κριτηρίων καθαρότητας για τις χρωστικές
ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα
Οικονομικών
ΦΕΚ 1874/Β/25-08-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 87/25-08-2011
2009/127/ΕΚ
(ΕΕ L 310/25-11-09)
Οδηγία 2009/127/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης
Οκτωβρίου 2009 , για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα
μηχανήματα για την εφαρμογή
φυτοφαρμάκων (Κείμενο που παρουσιάζει
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας
ΦΕΚ 197/Α/9-9-2011
Προεδρικό Διάταγμα 81/2011
2010/35/ΕΕ
(EE L 165/30-06-2010)
Οδηγία 2010/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τον
μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και την
κατάργηση των Οδηγιών του Συμβουλίου
76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ,
84/527/ΕΟΚ και 1999/36/ΕΚ
Ανάπτυξης,
ΦΕΚ 2039/Β/13-09-2011
Ανταγωνιστικότητας και Κοινή Υπουργική Απόφαση
Ναυτιλίας
12436/706/05-09-2011
2009/90/ΕΚ (ΕΠΙΤ)
(ΕΕ L 201/01-08-09)
Οδηγία 2009/90/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης
Ιουλίου 2009, για την θέσπιση τεχνικών
προδιαγραφών για τη χημική ανάλυση και
Περιβάλλοντος,
παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, Ενέργειας και Κλιματικής
σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του
Αλλαγής
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου
οικ.
ΦΕΚ 1977/Β/06-09-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
H.Π. 38317/1621/Ε 103 /06-09-2011
146
147
148
2009/110/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 267/10-10-09)
Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση
και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας
ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την
τροποποίηση των Οδηγιών 2005/60/ΕΚ και
2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της Οδηγίας
2000/46/ΕΚ
Οικονομικών
2009/111/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(ΕΕ L 302/17-11-09)
Οδηγία 2009/111/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Σεπτεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των
Οδηγιών 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και
2007/64/ΕΚ όσον αφορά τράπεζες
συνδεδεμένες με κεντρικούς οργανισμούς,
ορισμένα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, τα
μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις
εποπτικές ρυθμίσεις και τη διαχείριση κρίσεων
Οικονομικών
ΦΕΚ 218/Α/03-10-2011
4021/2012
2009/44/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 146/10-6-09)
Οδηγία 2009/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
6ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο
του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών
και στα συστήματα διακανονισμού
αξιογράφων καθώς και της Οδηγίας
2002/47/ΕΚ για τις συμφωνίες παροχής
χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όσον αφορά
συνδεδεμένα συστήματα και πιστωτικές
απαιτήσεις
Οικονομικών
ΦΕΚ 218/Α/03-10-2011
4021/2013
ΦΕΚ 218/Α/03-10-2011
Νόμος 4021/2011
Νόμος
Νόμος
149
2009/109/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 259/02-09-09)
Οδηγία 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Σεπτεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των
Ανάπτυξης,
Οδηγιών 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ και
Ανταγωνιστικότητας και
82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας
Ναυτιλίας
2005/56/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις
υποβολής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε
περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων
ΦΕΚ 208/Α/20-09-2011
Προεδρικό Διάταγμα 86/2011
150
Οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης
Μαΐου 2010, για την ένδειξη της κατανάλωσης
Ανάπτυξης,
2010/30/ΕΕ
ενέργειας και λοιπών πόρων από τα
Ανταγωνιστικότητας και
(EE L 153/18-06-2010)
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω
Ναυτιλίας
της επισήμανσης και της παροχής
ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά
ΦΕΚ 2301/Β/14-10-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 12400/1108/02-09-2011
151
2010/90/EE
(ΕΕ L 322/08-12-2010)
Οδηγία 2010/90/ΕΕ της Επιτροπής, της 7ης
Δεκεμβρίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου, ώστε
να καταχωριστεί η ουσία pyridaben ως
δραστική ουσία, και για την τροποποίηση της
απόφασης 2008/934/ΕΚ
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2347/Β/18-10-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 101114 /30-09-2011
2010/91/EE
(EE L 327/11-12-2010)
Οδηγία 2010/91/ΕΕ της Επιτροπής, της 10ης
Δεκεμβρίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου, ώστε
να καταχωριστεί η ουσία metosulam ως
δραστική ουσία και για την τροποποίηση της
απόφασης 2008/934/ΕΚ
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2347/Β/18-10-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 101115/30-09-2011
152
153
154
155
156
2011/31/EE
(EE L 61/08-03-2011)
Οδηγία 2011/31/ΕΕ της Επιτροπής, της 7ης
Μαρτίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον
αφορά τον περιορισμό της χρήσης της
δραστικής ουσίας pirimiphos-methyl
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2347/Β/18-10-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ.101107/30-09-2011
2011/5/ΕΕ
(EE L 18/21-01-2011)
Οδηγία 2011/5/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής
Ιανουαρίου 2011 , για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε
να καταχωριστεί η ουσία hymexazol ως
δραστική ουσία, και για την τροποποίηση της
απόφασης 2008/934/ΕΚ Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2346/Β/18-10-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ.101110/30-09-2011
2011/9/EE
(EE L 28/02-02-2011)
Οδηγία 2011/9/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης
Φεβρουαρίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε
να καταχωριστεί η ουσία dodine ως δραστική
ουσία, και για την τροποποίηση της απόφασης
2008/934/ΕΚ της Επιτροπής
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2346/18-10-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ.101109/30-9-2011
2011/19/EE
(EE L 58/03-03-2011)
Οδηγία 2011/19/ΕΕ της Επιτροπής, της 2ας
Μαρτίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου, ώστε
να καταχωριστεί η ουσία tau-fluvalinate ως
δραστική ουσία, και για την τροποποίηση της
απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2346/Β/18-10-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ.101108/30-09-2011
157
158
159
160
2011/1/EE
(EE L 1/04-01-2011)
Οδηγία 2011/1/ΕΕ της Επιτροπής, της 3ης
Ιανουαρίου 2011, για τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ώστε
να καταχωριστεί η ουσία 6-βενζυλαδενίνη ως
δραστική ουσία, και για την τροποποίηση της
απόφασης 2008/941/ΕΚ
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2345/Β/18-10-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ.101113/30-9-2011
2011/2/EE
(EE L 5/08-01-2011)
Οδηγία 2011/2/EE της Επιτροπής, της 7ης
Ιανουαρίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε
να καταχωριστεί η ουσία myclobutanil ως
δραστική ουσία, και για την τροποποίηση της
απόφασης 2008/934/ΕΚ
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2345/Β/18-10-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ.101112/30-09-2011
2011/4/EE
(EE L 18/21-01-2011)
Οδηγία 2011/4/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής
Ιανουαρίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου, ώστε
να καταχωριστεί η ουσία cycloxydim ως
δραστική ουσία, και για την τροποποίηση της
απόφασης 2008/934/ΕΚ
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2345/Β/18-10-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ.101111/30-09-2011
2010/85/EE
(ΕΕ L 317/03-12-2010)
Οδηγία 2010/85/ΕΕ της Επιτροπής, της 2ας
Δεκεμβρίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου για να
συμπεριληφθεί το φωσφίδιο του
ψευδαργύρου ως δραστική ουσία και για την
τροποποίηση της απόφασης 2008/941/ΕΚ
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2412/Β/01-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ.101118/30-09-2011
161
162
163
164
2010/87/ΕΕ
(ΕΕ L 318/04-12-2010)
Οδηγία 2010/87/EE της Επιτροπής, της 3ης
Δεκεμβρίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε
να συμπεριληφθεί η ουσία fenbuconazole ως
δραστική ουσία και την τροποποίηση της
απόφασης 2008/934/ΕΚ
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2412/Β/01-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ.101117/30-09-2011
2010/89/EE
(EE L 320/07-12-2010)
Οδηγία 2010/89/ΕΕ της Επιτροπής, της 6ης
Νοεμβρίου 2010, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου, ώστε
να καταχωριστεί η ουσία quinmerac ως
δραστική ουσία και για την τροποποίηση της
απόφασης 2008/934/ΕΚ
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2412/Β/01-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ.101116/30-09-2011
2011/38/ΕΕ
(ΕΕ L 97/12-04-2011)
Εκτελεστική Οδηγία 2011/38/ΕΕ της
Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2011, για την
τροποποίηση του παραρτήματος V της
Οδηγίας 2004/33/ΕΚ όσον αφορά τις
ανώτατες τιμές pH για προϊόντα συμπύκνωσης
αιμοπεταλίων κατά τη λήξη της διάρκειας
ζωής τους
Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
ΦΕΚ 230/Α/03-11-2011
Προεδρικό Διάταγμα 36/2011
2009/143/ΕΚ (ΣΥΜΒ)
(ΕΕ L 318/01-12-09)
Οδηγία 2009/143/ΕΚ του Συμβουλίου, της
26ης Νοεμβρίου 2009, για την τροποποίηση
της Οδηγίας 2000/29/ΕΚ όσον αφορά την
ανάθεση εργαστηριακών δοκιμών
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 241/Α/09-11-2011
Προεδρικό Διάταγμα 106/2011
2008/96/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(ΕΕ L 319/29-11-2011)
Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης
Νοεμβρίου 2008 , για τη διαχείριση της
ασφάλειας των οδικών υποδομών
Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων
166
2011/17/ΕΕ
(ΕΕ L 71/18-03-2011)
Οδηγία 2011/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης
Μαρτίου 2011, για την κατάργηση των
Οδηγιών του Συμβουλίου 71/317/ΕΟΚ,
71/347/ΕΟΚ, 71/349/ΕΟΚ, 74/148/ΕΟΚ,
75/33/ΕΟΚ, 76/765/ΕΟΚ, 76/766/ΕΟΚ και
86/217/ΕΟΚ σχετικά με τη μετρολογία
Ανάπτυξης,
ΦΕΚ 2493/Β/04-11-2011
Ανταγωνιστικότητας και Κοινή Υπουργική Απόφαση
Ναυτιλίας
576/22-07-2011
167
2009/21/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(ΕΕ L 131/28-05-2011)
Οδηγία 2009/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Απριλίου 2009, για την τήρηση των
υποχρεώσεων του κράτους σημαίας
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας
ΦΕΚ 236/Α/07-11-2011
Προεδρικό Διάταγμα 102/2011
Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Απριλίου 2009 , σχετικά με κοινούς κανόνες
Ανάπτυξης,
και πρότυπα για τους οργανισμούς
Ανταγωνιστικότητας και
επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις
Ναυτιλίας
συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών
αρχών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον
για τον ΕΟΧ)
ΦΕΚ 236/Α/07-11-2011
Προεδρικό Διάταγμα 103/2011
165
168
2009/15/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(ΕΕ L 131/28-05-09)
ΦΕΚ 237/Α/07-11-2011
Προεδρικό Διάταγμα 104/2011
Φ2-
169
170
171
2009/31/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(ΕΕ L 140/05-06-09)
2009/43/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(ΕΕ L 170/06-05-09)
Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε
γεωλογικούς σχηματισμούς και για την
τροποποίηση της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ,
2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, και του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής
Οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου καi του Συμβουλίου, της 6ης
Ανάπτυξης,
Μαίου 2009, για την απλούστευση των όρων
Ανταγωνιστικότητας και
και προυποθέσεωνγια τις μεταφορές
Ναυτιλίας
προιόντων συνδεομένων με τον τομέα της
άμυνας εντός Κοινότητας.
ΦΕΚ 2516/Β/07-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
Η.Π. 48416/2037/Ε.103/07-11-2011
ΦΕΚ 242/Α/11-11-2011
Νόμος 4028/2011
Οδηγία 2010/80/ΕΕ της Επιτροπής, της 22ας
Νοεμβρίου 2010, για την τροποποίηση της
Ανάπτυξης,
2010/80/ΕΕ
Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
ΦΕΚ 242/Α/11-11-2011
Ανταγωνιστικότητας και
(ΕΕ L 308/24-11-2010)
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
4028/2011
Ναυτιλίας
αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεόμενων
με τον τομέα της άμυνας
Νόμος
172
173
174
175
2011/21/ΕΕ
(ΕΕ L 58/03-02-2011)
Οδηγία 2011/21/ΕΕ της Επιτροπής, της 2ας
Μαρτίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου, ώστε
να καταχωριστεί η ουσία clethodim ως
δραστική ουσία, και για την τροποποίηση της
απόφασης 2008/934/ΕΚ
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2596/Β/07-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
αριθμ. 101944/31-10-2011
υπ'
2011/44/ΕΕ
(EE L 100/14-04-2011)
Εκτελεστική Οδηγία 2011/44/ΕΕ της
Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2011, για την
τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία
azadirachtin ως δραστική ουσία, και για την
τροποποίηση της απόφασης 2008/941/ΕΚ
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2596/Β/07-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
αριθμ. 101944/31-10-2011
υπ'
2011/47/EE
(ΕΕ L 102/16-04-2011)
Oδηγία 2011/47/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης
Απριλίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε
να καταχωριστεί το θειικό αργίλιο ως
δραστική ουσία, και για την τροποποίηση της
απόφασης 2008/941/ΕΚ της Επιτροπής
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2596/Β/07-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 101944/31-10-2011
2011/54/ΕΕ
(EE L 102/21-04-2011)
Εκτελεστική Οδηγία 2011/54/ΕΕ της
Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2011, για την
τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η
μεταλδεΰδη ως δραστική ουσία, και για την
τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της
Επιτροπής
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2596/Β/07-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 101944/31-10-2011
176
177
178
179
2011/57/ΕΕ
(EE L 108/28-04-2011)
Εκτελεστική Οδηγία 2011/57/ΕΕ της
Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, για
τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία
fluometuron ως δραστική ουσία και για την
τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της
Επιτροπής
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2596/Β/07-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 101944/31-10-2011
2011/45/ΕΕ
(EE L 100/14-04-2011)
Εκτελεστική Οδηγία 2011/45/EE της
Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2011, για
τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία
diclofop ως δραστική ουσία και για
τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της
Επιτροπής (1)
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2620/Β/08-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 101947/31-10-2011
2011/48/EE
(EE L 102/16-04-2011)
Oδηγία 2011/48/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης
Απριλίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε
να καταχωριστεί η ουσία bromadiolone ως
δραστική ουσία και για την τροποποίηση της
απόφασης 2008/941/ΕΚ της Επιτροπής
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2620/Β/08-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 101947/31-10-2011
2011/49/ΕΕ
(ΕΕ L 103/19-4-2011)
Εκτελεστική Οδηγία 2011/49/ΕΕ της
Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2011, για
τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία
pencycuron ως δραστική ουσία, και για την
τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της
Επιτροπής
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2620/Β/08-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
αριθμ. 101947/31-10-2011
υπ'
180
181
182
183
2011/50/ΕΕ
(ΕΕ L 104/20-04-2011)
Εκτελεστική Οδηγία 2011/50/ΕΕ της
Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2011, για
τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, ώστε να καταχωριστεί η ουσία
carbetamide ως δραστική ουσία, και για την
τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της
Επιτροπής (1)
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
2011/53/ΕΕ
(ΕΕ L 102/21-04-2011)
Εκτελεστική Οδηγία 2011/53/ΕΕ της
Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2011, για την
τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία
dazomet ως δραστική ουσία, και για την
τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της
Επιτροπής
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2620/Β/08-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 101947/31-10-2011
2011/52/ΕΕ
(EE L 102/21-04-2011
Εκτελεστική Οδηγία 2011/52/ΕΕ της
Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2011, για την
τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, ώστε να καταχωριστεί η ουσία
carboxin ως δραστική ουσία, και για την
τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της
Επιτροπής
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2617/Β/08-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 101953/31-10-2011
2011/58/ΕΕ
(ΕΕ L 122/11-05-2011)
Οδηγία 2011/58/ΕΕ της Επιτροπής, της 10ης
Μαΐου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου για
ανανέωση της καταχώρισης της carbendazim
ως δραστικής ουσίας
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2617/Β/08-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 101953/31-10-2011
ΦΕΚ 2620/Β/08-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
αριθμ. 101947/31-10-2011
υπ'
184
185
186
187
2011/30/EE
(EE L 61/08-03-2011)
Οδηγία 2011/30/EE της Επιτροπής, της 7ης
Μαρτίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε
να καταχωριστεί η ουσία fenbutatin oxide ως
δραστική ουσία και για την τροποποίηση της
απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2618/Β/08-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 101939/31-10-2011
2011/32/ΕΕ
(ΕΕ L 62/09-03-2011)
Οδηγία 2011/32/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης
Μαρτίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε
να καταχωριστεί η ουσία isoxaben ως
δραστική ουσία, και για την τροποποίηση της
απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2618/Β/08-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 101939/31-10-2011
2011/34/ΕΕ
(ΕΕ L 62/09-03-2011)
Οδηγία 2011/34/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης
Μαρτίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε
να καταχωριστεί η ουσία flurochloridone ως
δραστική ουσία, και για την τροποποίηση της
απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπή
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2618/Β/08-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 101939/31-10-2011
2011/39/ΕΕ
(ΕΕ L 97/12-04-2011)
Εκτελεστική Οδηγία 2011/39/ΕΕ της
Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2011, για την
τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου ώστε να καταχωρισθεί η ουσία
fenazaquin ως δραστική ουσία και για την
τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της
Επιτροπής
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2616/Β/08-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 101935/31-10-2011
188
189
190
191
2011/33/ΕΕ
(ΕΕ L 62/09-03-2011)
Οδηγία 2011/33/EE της Επιτροπής, της 8ης
Μαρτίου 2011, για τροποποίηση της Οδηγίας
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ώστε να
καταχωριστεί η ουσία δεκανόλη-1 ως
δραστική ουσία, και για την τροποποίηση της
απόφασης 2008/941/ΕΚ της Επιτροπής
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
2011/25/ΕΕ
(ΕΕ L 59/04-03-2011)
Οδηγία 2011/25/ΕΕ της Επιτροπής, της 3ης
Μαρτίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε
να καταχωριστεί η ουσία bupirimate ως
δραστική ουσία, και για την τροποποίηση της
απόφασης 2008/934/ΕΚ της Επιτροπής
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2615/Β/08-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 101937/31-10-2011
2011/26/ΕΕ
(EE L 59/04-03-2011)
Οδηγία 2011/26/ΕΕ της Επιτροπής, της 3ης
Μαρτίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε
να καταχωριστεί η ουσία diethofencarb ως
δραστική ουσία, και για την τροποποίηση της
απόφασης 2008/934/ΕΚ
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2615/Β/08-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 101937/31-10-2011
2011/27/ΕΕ
(ΕΕ L 60/05-03-2011)
Οδηγία 2011/27/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης
Μαρτίου 2011 , για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε
να καταχωριστεί η ουσία oryzalin ως δραστική
ουσία, και για την τροποποίηση της απόφασης
2008/934/ΕΚ της Επιτροπής Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2615/Β/08-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
αριθμ. 101937/31-10-2011
ΦΕΚ 2614/Β/08-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
αριθμ. 101942/31-10-2011
υπ'
υπ'
192
2011/28/EE
(ΕΕ L 60/05-03-2011)
193
2011/29/EE
(EE L 61/08-03-2011)
194
195
Οδηγία 2011/28/EE της Επιτροπής, της 4ης
Μαρτίου 2011, για τροποποίηση της Οδηγίας
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να
καταχωριστεί το ινδολυλβουτυρικό οξύ ως
δραστική ουσία και για τροποποίηση της
απόφασης 2008/941/ΕΚ της Επιτροπής
Οδηγία 2011/29/EE της Επιτροπής, της 7ης
Μαρτίου 2011, για τροποποίηση της Οδηγίας
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να
καταχωριστεί η ουσία etridiazole ως δραστική
ουσία και για τροποποίηση της απόφασης
2008/934/ΕΚ της Επιτροπής
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2614/Β/08-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 101942/31-10-2011
ΦΕΚ 2614/Β/08-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
αριθμ. 101942/31-10-2011
2011/55/ΕΕ
(ΕΕ L 106/27-04-2011)
Εκτελεστική Οδηγία 2011/55/ΕΕ της
Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2011, για την
τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία
paclobutrazol ως δραστική ουσία, και για την
τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της
Επιτροπής
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2614/Β/08-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 101942/31-10-2011
2011/56/ΕΕ
(ΕΕ L 108/28-04-2011)
Εκτελεστική Οδηγία 2011/56/ΕΕ της
Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, για την
τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία
cyproconazole ως δραστική ουσία, και για την
τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της
Επιτροπής (1)
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2614/Β/08-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 101942/31-10-2011
υπ'
196
197
198
199
2011/43/ΕΕ
(EE L 100/14-04-2011)
Εκτελεστική Οδηγία 2011/43/ΕΕ της
Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2011, για
τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία
lime sulphur ως δραστική ουσία, και για την
τροποποίηση της απόφασης 2008/941/ΕΚ της
Επιτροπής (1)
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2621/Β/08-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 101961/31-10-2011
2011/46/ΕΕ
(ΕΕ L 101/15-04-2011)
Εκτελεστική Οδηγία 2011/46/ΕΕ της
Επιτροπής, της 14ης Απριλίου 2011, για την
τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία
hexythiazox ως δραστική ουσία και για την
τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της
Επιτροπής
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2621/Β/08-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 101961/31-10-2011
2011/60/ΕΕ
(ΕΕ L 136/24-05-2011
Εκτελεστική Οδηγία 2011/60/ΕΕ της
Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2011, για την
τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία
tebufenozide ως δραστική ουσία, και για την
τροποποίηση της απόφασης 2008/934/ΕΚ της
Επιτροπής
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2621/Β/08-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 101961/31-10-2011
2011/20/ΕΕ
(EE L 58/03-02-2011)
Οδηγία 2011/20/ΕΕ της Επιτροπής, της 2ας
Μαρτίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου, ώστε
να καταχωριστεί η ουσία fenoxycarb ως
δραστική ουσία, και για την τροποποίηση της
απόφασης 2008/934/ΕΚ
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2616/Β/08-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 101935/31-10-2011
200
201
202
2011/40/EE
(EE L 97/12-04-2011)
(Εκτελεστική Οδηγία)
Εκτελεστική Απόφαση (Εκτελεστική Οδηγία)
2011/40/ΕΕ της Επιτροπής, της 11ης
Απριλίου 2011 , για την τροποποίηση της
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε
να καταχωριστεί η ουσία sintofen ως δραστική
ουσία και για την τροποποίηση της απόφασης
2008/934/ΕΚ της Επιτροπής Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2616/Β/08-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ'αριθμ.
101935/31-10-2011
2011/41/EE
(ΕΕ L 97/12-04-2011)
(Εκτελεστική Οδηγία)
Εκτελεστική Απόφαση (Εκτελεστική Οδηγία)
2011/41/ΕΕ της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου
2011 , για την τροποποίηση της Οδηγίας
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να
καταχωριστεί η ουσία dithianon ως δραστική
ουσία και για την τροποποίηση της απόφασης
2008/934/ΕΚ της Επιτροπής Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2618/Β/08-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ'αριθμ. 101939/31-10-2011
2011/42/EE
(ΕΕ L 97/12-04-2011)
(Εκτελεστική Οδηγία)
Εκτελεστική Απόφαση (Εκτελεστική Οδηγία)
2011/42/ΕΕ της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου
2011 , για την τροποποίηση της Οδηγίας
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να
καταχωριστεί η ουσία flutriafol ως δραστική
ουσία και για την τροποποίηση της απόφασης
2008/934/ΕΚ της Επιτροπής Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2618/Β/08-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ'αριθμ.
101939/31-10-2011
203
204
205
Εκτελεστική Οδηγία 2011/68/ΕΕ της
Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2011, για
τροποποίηση των Οδηγιών 2003/90/ΕΚ και
2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την
εφαρμογή του άρθρου 7 των Οδηγιών
2011/68/ΕΕ
2002/53/ΕΚ και 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου,
(EE L 175/02-07-2011)
αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα
χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται
κατά την εξέταση και τις ελάχιστες
προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων
ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και
κηπευτικών ειδών
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
2011/18/ΕΕ
(EE L 57/02-03-2011)
Οδηγία 2011/18/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης
Μαρτίου 2011, περί τροποποιήσεως των
παραρτημάτων II, V και VI της Οδηγίας
2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, σχετικά με τη
διαλειτουργικότητα του κοινοτικού
σιδηροδρομικού συστήματος
Υποδομών, Μεταφορών
& Δικτύων
2010/68/ΕΕ
(ΕΕ L 305/20-11-2011)
Οδηγία 2010/68/ΕE της Επιτροπής, της
22ας Οκτωβρίου 2010, για την τροποποίηση
της Οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου
σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας
ΦΕΚ 2702/Β/11-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 188790/11-11-2011
α) ΦΕΚ 2525/Β/07-11-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
ΑΣ4.1/17/740/1966/24-10-2011
β) ΦΕΚ 438/Β/24-02-2014
Κοινή Υπουργική Απόφαση
ΑΣ4.1/οικ.11070/801/19-02-2014
ΦΕΚ 259/Α/09-12-2011
Προεδρικό Διάταγμα
128/09-12-2011
206
207
208
2009/18/ΕΚ
(EEL 131/28-05-09)
Οδηγία 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Απριλίου 2009 , για τον καθορισμό των
θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη
διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των
θαλάσσιων μεταφορών και για την
Προστασίας του Πολίτη
τροποποίηση της Οδηγίας 1999/35/ΕΚ του
Συμβουλίου και της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΦΕΚ 264/Α/22-12-2011
Νόμος 4033/2011
Οδηγία 2010/47/ΕΕ της Επιτροπής, της 5ης
Ιουλίου 2010, για την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 2000/30/ΕΚ του
ΦΕΚ 40/Β/20-01-2012
Κοινή
2010/47/ΕΕ
Υποδομών, Μεταφορών
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Υπουργική Απόφαση
(EEL 173/08-07-2010)
& Δικτύων
Συμβουλίου σχετικά με τον οδικό τεχνικό
υπ' αριθμ. 35359/4508/10/29-12-2011
έλεγχο των οχημάτων επαγγελματικής χρήσης
που κυκλοφορούν στην Κοινότητα
2010/61/ΕΕ
(EEL 233/03-09-2010)
Οδηγία 2010/61/ΕΕ της Επιτροπής, της 2ας
Σεπτεμβρίου 2010, για την πρώτη
προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική
πρόοδο των παραρτημάτων της Οδηγίας
2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, σχετικά με τις
εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων
εμπορευμάτων
Υποδομών, Μεταφορών
& Δικτύων
ΦΕΚ 37/Β/20-01-2012
Κοινή
Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 52167/4683/03-01-2012
209
210
211
212
2009/20/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 131/28-05-09)
Οδηγία 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Ανάπτυξης,
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Ανταγωνιστικότητας και
Απριλίου 2009, σχετικά με την ασφάλιση των
Ναυτιλίας
πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις
2001/110/EK
(EE L 10/12-01-2002)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 68/2002
απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου
(ΦΕΚ 641/Β/23/05.2002) με την οποία
εναρμονίσθηκε το άρθρο 67 «Μέλι» του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ
788/31−12−87) προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2001/110/Ε.Κ. του Συμβουλίου
Οικονομικών
ΦΕΚ 19/Β/13-01-2012
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 183/12-01-2012
2010/60/EE
(EE L 228/31-08-2010)
Οδηγία 2010/60/ΕΕ της Επιτροπής, της 30ής
Αυγούστου 2010, σχετικά με την πρόβλεψη
ορισμένων παρεκκλίσεων όσον αφορά την
εμπορία μειγμάτων σπόρων κτηνοτροφικών
φυτών που χρησιμοποιούνται για τη
διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 3261/Β/30-12-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 184167/14488/27-12-2011
2009/128/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
( EE L 309/24-11-09)
Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης
Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την κοινή θέση
του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την
επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών
φαρμάκων
ΦΕΚ 7/Α/20-01-2012
Προεδρικό Διάταγμα
6/17-01-2012
ΦΕΚ Α/8/27-01-2012
Νόμος 4038/2012*
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
212
213
214
215
2009/128/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
( EE L 309/24-11-09)
2009/123/EK (Σ&ΕΚ)
(EE L 280/27-10-09)
Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την κοινή θέση
του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό
πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την
επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών
φαρμάκων
Οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης
Οκτωβρίου 2009, για τροποποίηση της
Οδηγίας 2005/35/ΕΚ σχετικά με τη ρύπανση
από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για
παραβάσεις.
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
*Παρόλο που ολόκληρο το κείμενο του
νόμου 4036/2012 αποτελεί εναρμόνιση
της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία
2009/128, ιδίως τα άρθρα 15 έως 31 του
ν. 4036/2012 ενσωματώνουν τα άρθρα 1
έως 19 της Οδηγίας 2009/128
Δικαιοσύνης Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων
Δικαιώματων
ΦΕΚ 10/Α/30-01-2012
Νόμος 4037/2012
2010/48/ΕΕ
(EE L 173/08-07-2010)
Οδηγία 2010/48/ΕΕ της Επιτροπής, της 5ης
Ιουλίου 2010, για την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 2009/40/ΕΚ του
Υποδομών, Μεταφορών
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
και Δικτύων
Συμβουλίου σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο
των μηχανοκίνητων οχημάτων και των
ρυμουλκουμένων τους
ΦΕΚ 87/Β/30-01-2012
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ.37566/5116/10/29-12-2011
2008/98/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 312/22-11-2008)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης
Περιβάλλοντος,
Νοεμβρίου 2008 , για τα απόβλητα και την Ενέργειας και Κλιματικής
κατάργηση ορισμένων Οδηγιών (Κείμενο που
Αλλαγής
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012
Νόμος 4042/2012
216
Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Περιβάλλοντος,
2008/99/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης
Ενέργειας και Κλιματικής
(EE L 328/06-12-2008) Νοεμβρίου 2008 , σχετικά με την προστασία
Αλλαγής
του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου
ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012
Νόμος 4042/2012
217
Οδηγία 2009/161/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης
Δεκεμβρίου 2009, για τη θέσπιση τρίτου
καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών
2009/161/ΕΕ (ΕΠΙΤ)
Εργασίας και Κοινωνικής
επαγγελματικής έκθεσης κατ’ εφαρμογή της
(ΕΕ L 338/19-12-2009)
Ασφάλισης
Οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2000/39/ΕΚ της
Επιτροπής
ΦΕΚ 19/Β/09-02-2012
Προεδρικό Διάταγμα 12/2012
218
Οδηγία 2011/73/ΕΕ της Επιτροπής, της 29ης
Ιουλίου 2011, για την τροποποίηση, με σκοπό
την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, των
ΦΕΚ 200/Β/08-02-2012
2011/73/EE
Εργασίας και Κοινωνικής
παραρτημάτων I και V της Οδηγίας
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. Ζ3(EE L 198/30-07-2011)
Ασφάλισης
2008/121/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
1056/08-02-2012
και του Συμβουλίου περί των ονομασιών των
υφανσίμων
219
Οδηγία 2011/59/ΕΕ της Επιτροπής, της 13ης
Μαΐου 2011, για την τροποποίηση της
2011/59/ΕΕ
Οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά
(EE L 125/14-05-2011)
με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την
προσαρμογή των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ
στην τεχνική πρόοδο
Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
ΦΕΚ 1871/Β/24-08-2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ.
ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487/9-8-2011
220
221
222
2009/38/EK
(EE L 122/16-05-09)
Οδηγία 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης
Μαΐου 2009, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού
ΦΕΚ 41/Α/01-03-2012
Νόμος
συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας σε Εργασίας και Κοινωνικής
4052/2012
(Κεφάλαιο ΙΒ΄
επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων
Ασφάλισης
/ Άρθρα 49 - 76)
κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να
ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται
η γνώμη τους (αναδιατύπωση)
2009/52/EK
(EE L 168/30-06-09)
Οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης
Ιουνίου 2009, σχετικά με την επιβολή
ΦΕΚ 41/Α/01-03-2012
Νόμος
Εργασίας και Κοινωνικής
ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις
4052/2012
(Κεφάλαιο ΙΓ΄ /
Ασφάλισης
κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών
Άρθρα 77 - 94)
που απασχολούν παράνομα διαμένοντες
υπηκόους τρίτων χωρών
2008/104/EK
(EE L 327/05-12-2008)
Οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης
Νοεμβρίου 2008 , περί της εργασίας μέσω
εταιρείας προσωρινής απασχόλησης
Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης
ΦΕΚ 41/Α/01-03-2012
Νόμος
4052/2012
(Κεφάλαιο ΙΣΤ΄ / Άρθρα 113 - 133)
223
224
225
2007/30/ΕΚ
(EE L 165/27-06-2007)
2008/6/EK
(EE L 52/27-02-2008)
2010/36/ΕΚ
(EE L 162/29-06-2010)
Οδηγία 2007/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής
Ιουνίου 2007, σχετικά με την τροποποίηση
της Οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου,
των ειδικών Οδηγιών της καθώς και των
Οδηγιών του Συμβουλίου 83/477/ΕΟΚ,
91/383/ΕΟΚ, 92/29/ΕΟΚ και 94/33/ΕΚ, με
σκοπό την απλούστευση και τον
εξορθολογισμό των εκθέσεων εφαρμογής
ΦΕΚ 41/Α/01-03-2012
Νόμος
Εργασίας και Κοινωνικής
4052/2012
(Κεφάλαιο
Ασφάλισης
ΙΔ΄ / Άρθρα 95-97)
Οδηγία 2008/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής
Φεβρουαρίου 2008, για την τροποποίηση της Υποδομών, Μεταφορών
Οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά με την πλήρη
και Δικτύων
υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών
ταχυδρομικών υπηρεσιών
Οδηγία 2010/36/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης
Ιουνίου 2010, για τροποποίηση της Οδηγίας
2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για τους κανόνες και τα
πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας
ΦΕΚ 44/Α/07-03-2012
Νόμος 4053/2012
ΦΕΚ 46/Α/07-03-2012
Προεδρικό Διάταγμα 20/2012
α) ΦΕΚ 70/Α/30-03-2012
Νόμος 4062/2012
β) ΦΕΚ 1288/Β/11-04-2012
Αγορανομική Διάταξη 1/2012/09-04-2012
226
2009/28/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την
προώθηση της χρήσης ενέργειας από
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
226
2009/28/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 140/05-06-2009)
Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
γ) ΦΕΚ 1421/Β/30-4-2012
23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την
Περιβάλλοντος,
Υπουργική Απόφαση υπ'αριθμ. Δ1/Α/οικ.
προώθηση της χρήσης ενέργειας από
Ενέργειας και Κλιματικής
8876/20-4-2012
ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και
Αλλαγής
τη συνακόλουθη κατάργηση των Οδηγιών
δ) ΦΕΚ 1667/Β/16-05-2012
Κοινή
2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ
Υπουργική Απόφαση
υπ'αριθμ.
Δ1/Α/οικ.10838/15-05-2012
ε) ΦΕΚ 1661/Β/15-05-2012 Κοινή
Υπουργική Απόφαση υπ'αρίθμ.
Δ1/Α/οικ.10838/15-05-2012
227
Οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Απριλίου 2009 , με την οποία τροποποιείται η
Οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις
προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την
2009/30/ΕΚ
καθιέρωση μηχανισμού για την
(ΕΕ L 140/05-06-2012) παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου, τροποποιείται η
Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον
αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που
χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής
ναυσιπλοΐας και καταργείται η Οδηγία
93/12/ΕΟΚ
α) ΦΕΚ 501/Β/29-02-2012
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ.
316/2010/24-02-2012
Οικονομικών
β) ΦΕΚ 70/Α/30-03-2012
Νόμος 4062/2012
(Ενότητα Γ', άρθρα 18 έως 22 και 31)
γ) ΦΕΚ 1507/Β/04-05-2012
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ'αριθμ.
94/2012/03-05-2012
Οδηγία 2011/90/ΕΕ της Επιτροπής, της 14ης
Νοεμβρίου 2011, για την τροποποίηση του
μέρους II του παραρτήματος I της Οδηγίας
2011/90/ΕΕ
Εργασίας και Κοινωνικής
2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(EE L 296/15-11-2011)
Ασφάλισης
και του Συμβουλίου με το οποίο προβλέπονται
πρόσθετα κριτήρια για τον υπολογισμό του
συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου
ΦΕΚ 627/Β/07-03-2012
Κοινή Υπουργική Απόφαση
Ζ1-111/07-03-2012
Οδηγία 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
2009/22/ΕΚ
Απριλίου 2009, περί των αγωγών
Εργασίας και Κοινωνικής
229 (EE L 110/01-05-2009)
παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των
Ασφάλισης
(Κωδικοποιητική Οδηγία)
συμφερόντων των καταναλωτών
(Κωδικοποιημένη έκδοση)
ΦΕΚ 627/Β/07-03-2012
Κοινή Υπουργική Απόφαση
Ζ1-111/07-03-2012
228
230
231
2011/37/EE
(EE L 85/31-03-2011)
Οδηγία 2011/37/ΕΕ της Επιτροπής, της 30ής
Μαρτίου 2011, περί τροποποίησης του
Περιβάλλοντος,
παραρτήματος II της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ του
Ενέργειας και Κλιματικής
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Αλλαγής
Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους
2011/10/EE
(EE L 34/09-02-2011)
Οδηγία 2011/10/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης
Φεβρουαρίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση της bifenthrin ως δραστικής
ουσίας στο παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 945/Β/27-03-2012
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ΄αριθμ.15540/548/Ε103/27-03-2012
ΦΕΚ 72/Α/05-04-2012
Προεδρικό Διάταγμα 34/2012
2011/11/EE
(EE L 34/09-02-2011)
Οδηγία 2011/11/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης
Φεβρουαρίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση της ουσίας οξικό (Z,E)δεκατετραδιεν-9,12-ύλιο ως δραστικής ουσίας
στα παραρτήματα I και ΙΑ
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 72/Α/05-04-2012
Προεδρικό Διάταγμα 34/2012
2011/12/EE
(EE L 34/09-02-2011)
Οδηγία 2011/12/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης
Φεβρουαρίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση του fenoxycarb ως δραστικής
ουσίας στο παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 72/Α/05-04-2012
Προεδρικό Διάταγμα 34/2012
234
2011/13/EE
(EE L 34/09-02-2011)
Οδηγία 2011/13/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης
Φεβρουαρίου 2011, περί τροποποίησης της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση του εννεανικού οξέος ως
δραστικής ουσίας στο παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 72/Α/05-04-2012
Προεδρικό Διάταγμα 34/2012
235
Οδηγία 2011/66/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης
Ιουλίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
2011/66/ΕΕ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
(EE L 175/02-07-2011)
την καταχώριση της 4,5-διχλωρο-2-οκτυλ-2Hισοθειαζολόνης-3 ως δραστικής ουσίας στο
παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 72/Α/05-04-2012
Προεδρικό Διάταγμα 34/2012
232
233
2011/67/ΕΕ
(EE L 175/02-07-2011)
Οδηγία 2011/67/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης
Ιουλίου 2011, με την οποία τροποποιείται η
Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση της αβαμεκτίνης ως
δραστικής ουσίας στο παράρτημα I της
Οδηγίας
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 72/Α/05-04-2012
Προεδρικό Διάταγμα 34/2012
237
2011/69/ΕΕ
(EE L 175/02-07-2011)
Οδηγία 2011/69/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης
Ιουλίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ώστε να
συμπεριλάβει το imidacloprid ως δραστική
ουσία στο παράρτημα Ι
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 72/Α/05-04-2012
Προεδρικό Διάταγμα 34/2012
238
Οδηγία 2011/71/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης
Ιουλίου 2011, για την τροποποίηση της
2011/71/ΕΕ
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
(EE L 195/27-07-2011) Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση του κρεοσώτου ως δραστικής
ουσίας στο παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 72/Α/05-04-2012
Προεδρικό Διάταγμα 34/2012
239
Οδηγία 2011/78/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής
Σεπτεμβρίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση του στελέχους AM65-52 του
βακίλου Bacillus thuringiensis, υποείδος
israelensis, ορότυπος H14, ως δραστικής
ουσίας στο παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 72/Α/05-04-2012
Προεδρικό Διάταγμα 34/2012
236
2011/78/ΕΕ
(EE L 243/21-09-2011)
240
241
242
243
2011/79/ΕΕ
(EE L 243/21-09-2011)
Οδηγία 2011/79/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής
Σεπτεμβρίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση του fipronil ως δραστικής
ουσίας στο παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 72/Α/05-04-2012
Προεδρικό Διάταγμα 34/2012
2011/80/ΕΕ
(EE L 243/21-09-2011)
Οδηγία 2011/80/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής
Σεπτεμβρίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση της lambda-cyhalothrin (λκυαλοθρίνη) ως δραστικής ουσίας στο
παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 72/Α/05-04-2012
Προεδρικό Διάταγμα 34/2012
2011/81/ΕΕ
(EE L 243/21-09-2011)
Οδηγία 2011/81/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής
Σεπτεμβρίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση της deltamethrin
(δελταμεθρίνη) ως δραστικής ουσίας στο
παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 72/Α/05-04-2012
Προεδρικό Διάταγμα 34/2012
Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Νοεμβρίου 2009, για τροποποίηση της
Οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική
υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών
όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της Οδηγίας
2009/136/EK (Σ&ΕΚ)
Υποδομών, Μεταφορών
2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των
(EE L 337/18-12-2009)
& Δικτύων
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που
ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012
Νόμος 4070/2012
(EE L 337/18-12-2009)
244
245
246
2009/140/ΕΚ
(EE L 337/18-12-2009)
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που
είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας
για την προστασία των καταναλωτών
& Δικτύων
(Βλ.
Πίνακα Αντιστοιχίας των άρθρων των
Οδηγιών 2009/136/ΕΚ και 2009/140/ΕΚ με
τα άρθρα του Νόμου 4070/2012)
Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012
Νοεμβρίου 2009 , για την τροποποίηση των
Νόμος 4070/2012
Οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες
Υποδομών, Μεταφορών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ
& Δικτύων
σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα
(Βλ.
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς
Πίνακα Αντιστοιχίας των άρθρων των
ευκολίες καθώς και με τη διασύνδεσή τους,
Οδηγιών 2009/136/ΕΚ και 2009/140/ΕΚ με
και 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων
τα άρθρα του Νόμου 4070/2012)
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
2009/50/ΕΚ (ΣΥΜΒ)
155/18-06-2009
Οδηγία 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου, της
25ης Μαΐου 2009 , σχετικά με τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση
υψηλής ειδίκευσης
2010/24/ΕΕ
(EE L 84/31-03-2010)
Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου, της 16ης
Μαρτίου 2010, περί αμοιβαίας συνδρομής για
την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με
φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα
Εσωτερικών
ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012
Νόμος 4071/2012
(άρθρα 22 έως 41 και 42)
Οικονομικών
ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012
Νόμος 4072/2012
(άρθρα 295-319)
247
248
2009/156/ΕΕ
(EE L 192/23-07-2010)
Οδηγία 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου, της
30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τους όρους
υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη
διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές
ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 93/Α/19-04-2012
Προεδρικό Διάταγμα 44/2012
2012/1/ΕΕ
(ΕΕ L 4/07-01-2012)
(Εκτελεστική Οδηγία)
Οδηγία 2012/1/ΕΕ της Επιτροπής, της 6ης
Ιανουαρίου 2012, για την τροποποίηση του
παραρτήματος Ι της Οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του
Συμβουλίου όσον αφορά τις προϋποθέσεις τις
οποίες πρέπει να πληροί η καλλιέργεια Oryza
sativa
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 1126/Β/10-04-2012
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ ΄αριθμ. 246/41113/03-04-2012
ΦΕΚ 63/Α/03-05-2010
Nόμος 3844/2010
249
2006/123/ΕΚ
(EE L 376/27-12-2006)
Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
Οικονομικών
249
2006/123/ΕΚ
(EE L 376/27-12-2006)
Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
Οικονομικών
Για τον πλήρη κατάλογο των εθνικών
μέτρων ενσωμάτωσης της Οδηγίας των
Υπηρεσιών εκτός του "οριζόντιου" νόμου
3844/2010, μπορείτε να διαβάσετε τον
Πίνακα Αντιστοιχίας.
Σημειώνεται ότι έχει αναρτηθεί στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
https://spreadsheets.google.com/spreadsh
eet/ccc?key=tfZOMdAam0NbrSgVcRdaSg&authkey=CO3EoMEL#gid=0
κατάλογος με την πορεία εξέλιξης των
κανονιστικών πράξεων σε εκτέλεση των
άρθρων 6,9 και 14 του ν. 3844/2010,
αρμοδιότητας Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
250
2012/10/ΕΕ
(ΕΕ L 85/24-03-2012)
Οδηγία 2012/10/ΕΕ της Επιτροπής, της 22ας
Μαρτίου 2012, για την τροποποίηση της
Ανάπτυξης,
Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Ανταγωνιστικότητας και
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
Ναυτιλίας
αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεόμενων
με τον τομέα της άμυνας
ΦΕΚ 746/Β/14-03-2012
Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ.
Φ.900/2553/Σ751/17-02-2012
251
Οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης
2010/40/ΕΕ
Ιουλίου 2010 περί πλαισίου ανάπτυξης των Υποδομών, Μεταφορών
(EE L 207/06-08-2010) Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα
και Δικτύων
των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με
άλλους τρόπους μεταφοράς
ΦΕΚ 100/Α/27-04-2012
Προεδρικό Διάταγμα 50/2012
252
2006/126/ΕΚ
(EE L 403/30-12-2006)
Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής
Δεκεμβρίου 2006, για την άδεια οδήγησης
(αναδιατύπωση)
Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων
ΦΕΚ 101/Α/27-04-2012
Προεδρικό Διάταγμα 51/2012
2011/94/EE
(EE L 314/29-11-2011)
Οδηγία 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής, της 28ης
Νοεμβρίου 2011, για την τροποποίηση της
Υποδομών, Μεταφορών
Οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
και Δικτύων
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
άδεια οδήγησης
ΦΕΚ 101/Α/27-04-2012
Προεδρικό Διάταγμα 51/2012
253
α) ΦΕΚ 18/Α/17-02-2011
Νόμος 3913/2011
254
2009/12/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 70/14-03-2009)
Οδηγία 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Μαρτίου 2009, για τα αερολιμενικά τέλη
Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων
β) ΦΕΚ 102/Α/27-04-2012
Προεδρικό Διάταγμα 52/2012
255
2012/4/ΕΕ
(EE L 50/23-02-2012)
Οδηγία 2012/4/ΕΕ της Επιτροπής, της 22ας
Φεβρουαρίου 2012, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2008/43/ΕΚ για την καθιέρωση,
Ανάπτυξης,
σύμφωνα με την Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του
Ανταγωνιστικότητας και
Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και
Ναυτιλίας
εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής
χρήσης
ΦΕΚ 108/Α/02-05-2012
Προεδρικό Διάταγμα 56/2012
α) ΦΕΚ 111/Α/03-05-2012
Προεδρικό
Διάταγμα 60/2012
256
2009/71/ΕΥΡ. (ΣΥΜΒ)
(EE L 172/02-07-2009)
Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου,
της 25ης Ιουνίου 2009, περί θεσπίσεως
κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική
ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων
Παιδείας, Δια βίου
μάθησης και
Θρησκευμάτων
β) ΦΕΚ 194/Α/12-10-2012
Νόμος 4085/2012
γ) ΦΕΚ 2877/Β/26-10-2012
Υπουργική Απόφαση
υπ΄αριθ.Π/112/305/17-10-2012
257
2009/126/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(EE L 285/31-10-2009)
Οδηγία 2009/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης
Περιβάλλοντος,
Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη φάση ΙΙ της
Ενέργειας και Κλιματικής
ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια
Αλλαγής
του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων
σε πρατήρια καυσίμων
ΦΕΚ 1439/Β/02-05-2012
Κοινή Υπουργική Απόφαση
οικ. 21523/763/Ε-103/02-05-2012
258
259
260
Οδηγία 2011/74/ΕΕ της Επιτροπής, της 29ης
Ιουλίου 2011, για την τροποποίηση, με σκοπό
την προσαρμογή του στην τεχνική πρόοδο,
2011/74/EE
του παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 96/73/ΕΚ
(EE L 198/30-07-2011)
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί ορισμένων μεθόδων
ποσοτικής ανάλυσης διμερών μειγμάτων
υφανσίμων ινών
2012/8/ΕΕ
(EE L 64/03/03/2012)
(Εκτελεστική Οδηγία)
Εκτελεστική Οδηγία 2012/8/ΕΕ της
Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2012, που
τροποποιεί την Οδηγία 2003/90/ΕΚ για τη
θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του
άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/53/ΕΚ του
Συμβουλίου, όσον αφορά τα ελάχιστα
χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται
κατά την εξέταση και τις ελάχιστες
προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων
ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών
2010/79/EE
(EE L 304/20-11-2010)
Οδηγία 2010/79/ΕΕ της Επιτροπής, της 19ης
Νοεμβρίου 2010, για προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο του παραρτήματος ΙΙΙ της
Οδηγίας 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον
περιορισμό των εκπομπών πτητικών
οργανικών ενώσεων
Οικονομικών
ΦΕΚ 1507/Β/04-05-2012
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ'αριθμ.
376/2011/03-05-2012
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 1465/Β/03-05-2012
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ΄αριθμ. 319/51839/03-05-2012
Οικονομικών
ΦΕΚ 1583/Β/09-05-2012
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ΄αριθμ. 120/2012/03-05-2012
261
262
263
264
Οδηγία 2011/63/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης
Ιουνίου 2011, για την τροποποίηση, με σκοπό
την προσαρμογή της στην τεχνική πρόοδο,
2011/63/ΕΕ
της Οδηγίας 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
(EE L 147/02-06-2011)
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και
ντίζελ
Οικονομικών
ΦΕΚ 1507/Β/04-05-2012
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ΄αριθμ. 94/2012/03-05-2012
2011/15/ΕΕ
(EE L 49/24-02-2011)
Οδηγία 2011/15/ΕΕ της Επιτροπής, της 23ης
Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την
τροποποίηση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη δημιουργία κοινοτικού
συστήματος παρακολούθησης της
κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης
Προστασίας του Πολίτη
ΦΕΚ 136/Α/14-06-2012
Προεδρικό Διάταγμα 78/2012
2011/100/ΕΕ
(EE L 341/22-12-2011)
Οδηγία 2011/100/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής
Δεκεμβρίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα
ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που
χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro
Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
ΦΕΚ 1840/Β/12-06-2012
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ΄αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.59553
2010/18/ΕΕ
(EE L 68/18-03-2010)
Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης
Μαρτίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της
αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη
Εργασίας και Κοινωνικής
γονική άδεια που συνήφθη από τις
Ασφάλισης
οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME,
CEEP και ETUC και με την κατάργηση της
Οδηγίας 96/34/EK
α) ΦΕΚ 89/Α/11-04-2012
Νόμος 4075/2012
(άρθρα 48 έως 54)
β) ΦΕΚ 138/Α/14-06-2012
Προεδρικό Διάταγμα 80/2012
265
266
2011/72/ΕΕ
(ΕΕ L 246/23-9-2011)
Οδηγία 2011/72/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης
Σεπτεμβρίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2000/25/ΕΚ όσον αφορά τις διατάξεις
για τους ελκυστήρες που διατίθενται στην
αγορά στο πλαίσιο του καθεστώτος ευελιξίας
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 1220/Β/11-04-2012
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ΄αριθμ. Α20 402/43554
2011/87/ΕΕ
(ΕΕ L 301/18-11-2011)
Οδηγία 2011/87/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Νοεμβρίου 2011, για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2000/25/ΕΚ όσον αφορά την
εφαρμογή των φάσεων των εκπομπών στους
ελκυστήρες με μικρό μετατρόχιο
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 1220/Β/11-04-2012
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ΄αριθμ. Α20 402/43554
Υγείας
ΦΕΚ 150/Α/27-06-2011
Νόμος 3984/2011
Υγείας
ΦΕΚ 2374/Β/24-08-2012
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ'αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.82161/24-08-2012
Οδηγία 2010/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
2010/45/ΕΕ, 2010/53/ΕΕ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης
267 (EE L 207/06-08-2010,
Ιουλίου 2010 σχετικά με τα πρότυπα
243/16-09-2010)
ποιότητας και ασφάλειας των ανθρωπίνων
οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση
268
Οδηγία 2010/84/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης
Δεκεμβρίου 2010, για την τροποποίηση, όσον
2010/84/ΕΕ
αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση, της Οδηγίας
(EE L 348/31-12-2010)
2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα
φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη
χρήση / Διορθωτικό L 21/25-1-2011
Ως προς την πρώτη προθεσμία
ενσωμάτωσης 01-01-2011:
α) ΦΕΚ 180/Α/20-09-2012
Νόμος 4079/2012
β) ΦΕΚ 178/Α/01-08-2007
Νόμος 3601/2007
γ) ΦΕΚ 1714/Β/02-11-2010
Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδας υπ΄αριθμ. 2631/29-10-2010
δ) ΦΕΚ 2294/Β/13-10-2011
Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδας υπ΄αριθμ. 2645/09-09-2011
ε) ΦΕΚ 1714/Β/02-11-2010
Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδας υπ΄αριθμ. 2630/29-10-2010
269
2010/76/EE
(EE L 329/14-12-2010)
Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης
Νοεμβρίου 2010, για τροποποίηση των
Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όσον
αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις
επανατιτλοποίησης, καθώς και τον εποπτικό
έλεγχο των πολιτικών αποδοχών
Oικονομικών
στ) ΦΕΚ 233/Β/09 - 02 - 2012
Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδας υπ' αριθμ. 2650/19 - 01 - 2012
ζ) ΦΕΚ 180/Α/20-09-2012
Νόμος 4002/2011
έλεγχο των πολιτικών αποδοχών
Ως προς τη δεύτερη προθεσμία
ενσωμάτωσης 31-12-2011:
α) ΦΕΚ 218/Α/03-10-2011
4021/2011
Νόμος
β) ΦΕΚ 2294/Β/13-10-2011
Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδας υπ΄αριθμ. 2645/09-09-2011
γ) ΦΕΚ 180/Α/20-09-2012
Νόμος 4079/2012
δ) ΦΕΚ 2130/Β/12-07-2012
Πράξη
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας
υπ΄αριθμ. 2661/03-07-2012
2010.76 Πίνακας Αντιστοιχίας 1
2010.76 Πίνακας Αντιστοιχίας 2
270
2012/5/ΕΕ
(EE L 81/21-03-2012)
Οδηγία 2012/5/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης
Μαρτίου 2012, για την τροποποίηση της
οδηγίας 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου όσον
αφορά τον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού
πυρετού του προβάτου
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 205/Α/25-10-2012
Προεδρικό Διάταγμα 119/2012
271
Οδηγία 2011/84/ΕΕ του Συμβουλίου, της 20ής
Σεπτεμβρίου 2011, για τροποποίηση της
2011/84/EE
οδηγίας 76/768/ΕΟΚ, σχετικά με τα
(EE L 283/29-10-2011)
καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την
προσαρμογή του παραρτήματος III αυτής
στην τεχνική πρόοδο
272
Εκτελεστική Οδηγία 2012/21/ΕΕ της
Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2012 για
2012/21/ΕΕ
τροποποίηση της Οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του
(EE L 208/03-08-2012)
Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά
προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή των
παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ στην τεχνική πρόοδο
273
2011/75/ΕΕ
(EE L 239/15-09-2011)
2010/65/ΕΕ
(ΕΕ L 283/29-10-2010)
274
275
Υγείας
ΦΕΚ 2879/Β/26-10-2012
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ΄αριθμ.
Δ.ΥΓ3α/Γ.Π 93630/26-10-2012
Υγείας
ΦΕΚ 2879/Β/26-10-2012
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ΄αριθμ.
Δ.ΥΓ3α/Γ.Π 93630/26-10-2012
Οδηγία 2011/75/ΕΕ της Επιτροπής, της 2ας
Σεπτεμβρίου 2011, για τροποποίηση της
οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με
τον εξοπλισμό πλοίων
Ναυτιλίας
ΦΕΚ 214/Α/05-11-2012
Προεδρικό Διάταγμα 121/2012
Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής
Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις διατυπώσεις
υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον
κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των
κρατών μελών και για την κατάργηση της
οδηγίας 2002/6/ΕΚ
Ναυτιλίας
ΦΕΚ 221/Α/8-11-2012
Προεδρικό Διάταγμα 125/2012
Οδηγία 2010/41/ΕΕ του ΕυρωπαΪκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης
Ιουλίου 2010 για την εφαρμογή της αρχής της
2010/41/ΕΕ
Εργασίας, Κοινωνικής
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που
(EE L 180/15-07-2010)
Ασφάλισης και Πρόνοιας
ασκούν αυτοτελή επαγγελματική
α) ΦΕΚ 235/Α/3-12-2012
Νόμος 4097/2012
275
276
277
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης
Ιουλίου 2010 για την εφαρμογή της αρχής της
2010/41/ΕΕ
Εργασίας, Κοινωνικής
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που
(EE L 180/15-07-2010)
Ασφάλισης και Πρόνοιας
ασκούν αυτοτελή επαγγελματική
δραστηριότητα και για την κατάργηση της
Οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου
Οδηγία 2011/96/ΕΕ του Συμβουλίου, της 30ής
Νοεμβρίου 2011, σχετικά με το κοινό
2011/96/ΕΕ
φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις
(EE L 345/29-12-2012)
μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες
διαφορετικών κρατών μελών
2010/73/EE
(EE L 327/11-12-2010)
Οδηγία 2010/73/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης
Νοεμβρίου 2010, για τροποποίηση των
οδηγιών 2003/71/ΕΚ σχετικά με το
ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να
δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά
κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς
διαπραγμάτευση και 2004/109/ΕΚ για την
εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας
αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με
εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε
ρυθμιζόμενη αγορά
β) ΦΕΚ 2665/Β/8-10-2014
Κοινή Απόφαση υπ’ αριθμ. Φ.
10060/15858/606/7-10-2014
α) ΦΕΚ 30/Α/20.02.1998
Νόμος 2578/1998
Oικονομικών
β) ΦΕΚ 250/Α/20-12-2012
Νόμος 4099/2012
άρθρο 161
α) ΦΕΚ 250/Α/20-12-2012
Νόμος 4099/2012
άρθρα 118 έως 135
Oικονομικών
β) ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014
Νόμος 4281/2014
άρθρο 9 (προσθήκη και τροποποίηση για
την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/73/ΕΕ
)
278
279
2010/78/EE
(EE L 331/15-12-2010)
2009/65/ΕΕ
( EE L302/17-11-2009)
Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
24ης Νοεμβρίου 2010 για τροποποίηση των
οδηγιών 1998/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ,
2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ,
2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ,
2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ, και 2009/65/ΕΚ
όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής
(Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και
Επαγγελματικών Συντάξεων) και της
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών)
Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης
Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων σχετικά με ορισμένους
οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε
κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Oικονομικών
ΦΕΚ 250/Α/20-12-2012
Νόμος 4099/2012
άρθρα 107 έως 117
α) ΦΕΚ 250/Α/20-12-2012
Νόμος 4099/2012
άρθρα 1 έως 106
Oικονομικών
β) ΦΕΚ 12/Β/10-01-2013
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
υπ΄αρ. 17/633/20.12.2012
280
281
2009/133/EK
(EE L 310/25-11-2009)
Οδηγία 2009/133/ΕΚ του Συμβουλίου, της
19ης Οκτωβρίου 2009 , σχετικά με το κοινό
φορολογικό καθεστώς το εφαρμοστέο στις
συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές
διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και
ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες
διαφορετικών κρατών μελών καθώς και με τη
μεταφορά της καταστατικής έδρας μιας SE ή
μιας SCE από ένα κράτος μέλος σε άλλο
2010/43/ΕΕ
(EE L 176/10-7-2010)
Οδηγία 2010/43/ΕΕ της Επιτροπής της
1ης Ιουλίου 2010 για την εφαρμογή της
οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις, τις
συγκρούσεις συμφερόντων, την άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη
διαχείριση κινδύνου και το περιεχόμενο της
συμφωνίας μεταξύ ενός θεματοφύλακα και
μιας εταιρείας διαχείρισης
Oικονομικών
ΦΕΚ 250/Α/20-12-2012
Νόμος 4099/2012
άρθρο 161
α) ΦΕΚ 250/Α/20-12-2012
Νόμος 4099/2012
Oικονομικών
β) ΦΕΚ 12/Β/10-01-2013
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
υπ΄αρ. 15/633/20.12.2012
282
283
284
2010/44/ΕΕ
(EE L 176/10-7-2010)
2011/88/ΕΕ
(ΕΕ L 305/23-11-2011)
2010/31/ΕΕ
(EE L 153/18-6-2010)
α) ΦΕΚ 250/Α/20-12-2012
Νόμος 4099/2012
Οδηγία 2010/44/ΕΕ της Επιτροπής της
1ης Ιουλίου 2010 για την εφαρμογή της
οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
ορισμένες διατάξεις για τις συγχωνεύσεις
αμοιβαίων κεφαλαίων, τις δομές κύριουτροφοδοτικού και τη διαδικασία κοινοποίησης
Oικονομικών
Οδηγία 2011/88/EE του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Νοεμβρίου 2011, για την τροποποίηση της
οδηγίας 97/68/ΕΚ όσον αφορά τις διατάξεις
για τους κινητήρες που διατίθενται στην
αγορά στο πλαίσιο του ευέλικτου
συστήματος (1)
Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας
Υποδομών,Μεταφορών
και Δικτύων
β) ΦΕΚ 12/Β/10-01-2013
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
υπ΄αρ. 16/633/20.12.2012
ΦΕΚ 3181/Β/29-12-2012
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ΄αριθμ.Δ13/Ο/11985/29-11-2012,
Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Περιβάλλοντος,
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης
ΦΕΚ 42/Α/19-02-2013
Ενέργειας και Κλιματικής
Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των
4122/2013
Αλλαγής
κτιρίων
Νόμος
285
Οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου, της 10ης
Μαΐου 2010, για την εφαρμογή της
συμφωνίας-πλαισίου σχετικά με την πρόληψη
2010/32/ΕΕ
Εργασίας και Κοινωνικής
των τραυματισμών που προκαλούνται από
(EE L 134/01-06-2010)
Ασφάλισης
αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και
υγειονομικό τομέα, η οποία συνήφθη από τις
οργανώσεις HOSPEEM και EPSU
286
2012/7/ΕΕ
(ΕΕ L 64/03-03-2012)
Οδηγία 2012/7/ΕΕ της Επιτροπής, της 2ας
Μαρτίου 2012, για την τροποποίηση, με
Ανάπτυξης,
σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο,
Ανταγωνιστικότητας,Υπο
του μέρους ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ της
δομών Μεταφορών και
οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Δικτύων
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
την ασφάλεια των παιχνιδιών
2012/47/ΕΕ
(EE L 31/31-01-2013)
ΟΔΗΓΙΑ 2012/47/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της
14ης Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση
Ανάπτυξης,
ΦΕΚ 746/Β/14-03-2012
της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Ανταγωνιστικότητας,Υπο
Υπουργική Απόφαση
Αριθ.
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
δομών Μεταφορών και
Φ 900/2553/Σ.751/17-02-2012
αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεόμενων
Δικτύων
με τον τομέα της άμυνας
2012/2/ΕΕ
(EE L 37/10-02-2012)
Οδηγία 2012/2/ΕΕ της 9ης Φεβρουαρίου 2012
για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του
οξειδίου του χαλκού (ΙΙ), του υδροξειδίου του
χαλκού (ΙΙ) και του βασικού ανθρακικού
χαλκού ως δραστικών ουσιών στο παράρτημα
287
288
ΦΕΚ 15/Α/21-01-2013
Προεδρικό Διάταγμα 6/2013
ΦΕΚ 137/Β/29-01-2013
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ΄αριθμ.Οικ.996/31/23-1-2013
2012/3/ΕΕ
(EE L 37/10-02-2012)
Οδηγία 2012/3/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης
Φεβρουαρίου 2012 για την τροποποίηση της
οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση του bendiocarb ως δραστικής
ουσίας στο παράρτημα I
290
2012/14/ΕΕ
(EE L 123/09-05-2012)
Οδηγία 2012/14/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης
Μαΐου 2012, για τροποποίηση της οδηγίας
98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση
της μεθυλεννεϋλοκετόνης ως δραστικής
ουσίας στο παράρτημα I
291
Οδηγία 2012/15/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης
Μαΐου 2012, για την τροποποίηση της οδηγίας
2012/15/ΕΕ
98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
(EE L 123/09-05-2012)
του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση
του εκχυλίσματος αζαδιράχτας ως δραστικής
ουσίας στο παράρτημα I
292
Οδηγία 2012/16/ΕΕ της Επιτροπής, της 10ης
Μαΐου 2012, για την τροποποίηση της οδηγίας
2012/16/ΕΕ
98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
(EE L 124/11-05-2012)
του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση
του υδροχλωρικού οξέος ως δραστικής ουσίας
στο παράρτημα I
289
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 63/Α/7-3-2013
Προεδρικό Διάταγμα 27/2013
293
294
2012/20/ΕΕ
(EE L 177/7-7-2012)
Οδηγία 2012/20/ΕΕ της Επιτροπής, της 6ης
Ιουλίου 2012, για την τροποποίηση της
οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση του flufenoxuron
(φλουφενοξουρόνη) ως δραστικής ουσίας για
τον τύπο προϊόντων 8 στο παράρτημα I (1)
2012/22/ΕΕ
(EE L 227/23-08-2012)
Οδηγία 2012/22/ΕΕ της Επιτροπής, της 22ας
Αυγούστου 2012, για τροποποίηση της
οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση του ανθρακικού
διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου (DDA Carbonate)
ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I
ΦΕΚ 81/Α/05-04-2013,
Νόμος 4141/2013
ΦΕΚ 80/Α/27-05-2009
Νόμος 3769/2009
ΦΕΚ 58/Α/23-04-2010
Νόμος 3842/2010
295
2008/8/ΕΚ (ΣΥΜΒ)
(EE L 44/20-2-2008)
Οδηγία 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης
Φεβρουαρίου 2008, για την τροποποίηση της
οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τον τόπο
παροχής υπηρεσιών
Οικονομικών
295
2008/8/ΕΚ (ΣΥΜΒ)
(EE L 44/20-2-2008)
Οδηγία 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης
Φεβρουαρίου 2008, για την τροποποίηση της
οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τον τόπο
παροχής υπηρεσιών
Οικονομικών
Το άρθρο 1 της Οδηγίας δεν χρειάζεται
ενσωμάτωση, το άρθρο 2 έχει
ενσωματωθεί με τα άρθρα 1 έως 3 του ν.
3763/2009 (ΦΕΚ Α΄80).Το άρθρο 3 της
Οδηγίας έχει ενσωματωθεί με το άρθρο 60
του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄58).Το άρθρο 4
ενσωματώνεται με το άρθρο 20 του ν.
4141/2013 (ΦΕΚ Α΄81). Ενώ το άρθρο 5
έχει προθεσμία ενσωμάτωσης 01/01/2015.
ΦΕΚ 81/Α/05-04-2013,
Νόμος 4141/2013
ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012
Νόμος 4093/2012
296
2010/45/ΕΕ
(EE L 189/22-7-2010)
Οδηγία 2010/45/EE του Συμβουλίου, της 13ης
Ιουλίου 2010, για την τροποποίηση της
οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό
σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον
αφορά τους κανόνες τιμολόγησης
Οικονομικών
Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 1 της
Οδηγίας ενσωματώνονται με το άρθρο 21
του ν. 4141/2013, εντάσσονται δε
ειδικότερα στον Κώδικα Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε
με το ν.2859/2000. Τα λοιπά άρθρα έχουν
ενσωματωθεί με την υποπαράγραφο Ε1
της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου
του νόμου 4093/2012 (Α΄222) και
εντάχθηκαν στον Κώδικα Απεικόνισης
Φορολογικών Συναλλαγών.
297
Εκτελεστική οδηγία 2012/31/ΕΕ της
Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την
τροποποίηση του παραρτήματος IV της
2012/31/EE
οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά
(ΕΕ L 297/26-10-2012) με τον κατάλογο με τα είδη ψαριών που είναι
ευπαθή στην ιογενή αιμορραγική σηψαιμία και
για την απάλειψη της εγγραφής για το
επιζωοτικό ελκογόνο σύνδρομο
298
ΟΔΗΓΙΑ 2012/38/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Νοεμβρίου 2012
για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του
2012/38/ΕΕ
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
(ΕΕ L 326/24-11-2012)
Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του cisεικοσιτριεν-9-ίου ως δραστικής ουσίας στο
παράρτημα I
299
Οδηγία 2012/40/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης
Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τη διόρθωση του
2012/40/ΕΕ
παραρτήματος I της οδηγίας 98/8/ΕΚ του
(EE L 327/27-11-2012)
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην
αγορά
300
Οδηγία 2012/41/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης
Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση της
οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
2012/41/ΕΕ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
(EE L 327/27-11-2012)
την επέκταση της καταχώρισης της δραστικής
ουσίας εννεανικό οξύ στο παράρτημα I ώστε
να καλυφθεί ο τύπος προϊόντων 2 (
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 100/Α/26-04-2013
Προεδρικό Διάταγμα 54/2013
301
302
303
2012/42/ΕΕ
(EE L 327/27-11-2012)
Οδηγία 2012/42/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης
Νοεμβρίου 2012, για τροποποίηση της
οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση του υδροκυανίου ως
δραστικής ουσίας στο παράρτημα
2012/43/ΕΕ
(EE L 327/27-11-2012)
Οδηγία 2012/43/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης
Νοεμβρίου 2012, για τροποποίηση ορισμένων
επικεφαλίδων του παραρτήματος I της
οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
2009/29/ΕΚ (Σ&ΕΚ)
(ΕΕ L 140/05-06-2009)
Οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
23ης Απριλίου 2009, για τροποποίηση της
Περιβάλλοντος,
ΦΕΚ 1021/Β/25-4-2013
οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση Ενέργειας και Κλιματικής
Υπουργική Απόφαση
και την επέκταση του συστήματος εμπορίας
Αλλαγής
Αρίθμ. H.Π. 26910/852 / Ε103/24-04-2013
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου
της Κοινότητας
Οδηγία 2011/62/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης
Ιουνίου 2011, για την τροποποίηση της
οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος
για τα φάρμακα που προορίζονται για
ανθρώπινη χρήση, όσον αφορά την πρόληψη
της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη
νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού
304
2011/62/ΕΕ
(EE L 174/01-07-2011)
305
Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
2010/63/ΕΕ
Σεπτεμβρίου 2010, περί προστασίας των ζώων
(ΕΕ L 276/20-10-2010)
που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς
σκοπούς
306
307
2011/97/EE
(EE L 328/10-12-2011)
2011/7/ΕΕ
(EE L 48 /23-2-2011)
Υγείας
ΦΕΚ 1049/Β/29-04-2013
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ΄αριθ.
Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/29-04-2013
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 106/Α/30-04-2013
Προεδρικό Διάταγμα 56/2013
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2011/97/ΕΕ
της 5ης Δεκεμβρίου 2011
Περιβάλλοντος,
για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ
Ενέργειας και Κλιματικής
όσον αφορά τα ειδικά κριτήρια αποθήκευσης
Αλλαγής
μεταλλικού υδραργύρου που θεωρείται
απόβλητο
Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Ανάπτυξης,
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Ανταγωνιστικότητας,Υπο
Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση
δομών Μεταφορών και
των καθυστερήσεων πληρωμών στις
Δικτύων
εμπορικές συναλλαγές
ΦΕΚ 1104/Β/02-05-2013
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αρίθμ.
28745/895/Ε103/02.05.2013
α) ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013
Νόμος 4152/2013
(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ΄, ΥΠΟΠΑΡΑΓΑΡΦΟΙ Ζ.1 Ζ.15, σελ. 1602 - 1605)
β) ΦΕΚ 85/Α/07-04-2014
Νόμος 4254/2014
(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ. 6 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.21)
Οδηγία 2012/12/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης
Απριλίου 2012, για την τροποποίηση της
οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για
τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή
προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή
του ανθρώπου
308
2012/12/ΕΕ
(EE L 115/27-04-2012)
309
Εκτελεστική οδηγία 2012/37/ΕΕ της
Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2012, για την
τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των
οδηγιών 66/401/ΕΟΚ και 66/402/ΕΟΚ του
2012/37/ΕΕ
Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους που
(EE L 325/23/11/2012)
πρέπει να πληροί ο σπόρος Galega orientalis
Lam., το μέγιστο βάρος μιας σπορομερίδας
ορισμένων ειδών κτηνοτροφικών φυτών και
το μέγεθος δείγματος του Sorghum spp.
Oικονομικών
ΦΕΚ 1221/Β/20-05-2013
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 67/2013/14.05.2013
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 1317/Β/30-05-2013
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 5847/58790/16.05.2013
α) ΦΕΚ 212/Α/09-10-2006
Προεδρικό Διάταγμα 212/2006
310
2009/148/EK
( ΕΕ L 330/16.12.2009)
Οδηγία 2009/148/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής
Νοεμβρίου 2009 , για την προστασία των
εργαζομένων από τους κινδύνους που
οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο
κατά τη διάρκεια της εργασίας
β) ΦΕΚ 1287/Β/30-06-2009
Υπουργική Απόφαση
αρίθμ.21017/84/24-06-2009
Εργασίας,Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας
γ) ΦΕΚ 1340/Β/31-08-2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ' αριθμ. 15616/398/03-08-2010
δ) ΦΕΚ 41/Α/01-03-2012
Νόμος 4052/2012,
συγκεκριμένα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ, άρθρα 95-97
α) ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994
Προεδρικό Διάταγμα 395/1994
311
2009/104/ΕΚ
(ΕΕ L 260/3.10.2009)
Οδηγία 2009/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Σεπτεμβρίου 2009 , σχετικά με τις ελάχιστες
Εργασίας,Κοινωνικής
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη Ασφάλισης και Πρόνοιας
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους
εργαζομένους κατά την εργασία τους
β) ΦΕΚ 94/Α/13-05-1999
Προεδρικό Διάταγμα 89/1999
γ) ΦΕΚ 121/Α/05-07-2004
Προεδρικό Διάταγμα 155/2004
δ) ΦΕΚ 41/Α/01-03-2012
Νόμος 4052/2012,
συγκεκριμένα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ, άρθρα 95-97
312
313
ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της
1ης Δεκεμβρίου 2005 ανακαλούν το καθεστώς
2005/85/ΕΚ
του πρόσφυγα
Δημοσίας Τάξης και
(EE L 326/13-12-2005) σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις Προστασίας του Πολίτη
διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη
χορηγούν και
2011/65/ΕΕ
(EE L 174/01-07-2011)
Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης
Ιουνίου 2011, για τον περιορισμό της χρήσης
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
α) ΦΕΚ 138/Α/11-07-2008
Προεδρικό Διάταγμα 90/2008
β) ΦΕΚ 99/Α/30-06-2009
Προεδρικό Διάταγμα 81/2009
γ) ΦΕΚ 146/Α/14-06-2013
Προεδρικό Διάταγμα 113/2013
314
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/51/ΕΕ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Οκτωβρίου 2012
για την τροποποίηση του παραρτήματος III
Ανάπτυξης,
2012/51/EE
της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Ανταγωνιστικότητας,Υπο
ΦΕΚ 147/Α/17-06-2013
(EE L 348/18-12-2012)
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον
αφορά εξαίρεση για εφαρμογές που περιέχουν δομών Μεταφορών και Προεδρικό Διάταγμα υπ'αρίθμ. 114/2013
Δικτύων
κάδμιο, με σκοπό την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο
315
ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/50/ΕΕ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Οκτωβρίου 2012
για την τροποποίηση του παραρτήματος III
2012/50/EE
της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
(EE L 348/18-12-2012)
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον
αφορά εξαίρεση για εφαρμογές που περιέχουν
μόλυβδο, με σκοπό την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο
315
316
2010/75/EE
(EE L 28/2-2-2011)
Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών
εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και
έλεγχος της ρύπανσης)
Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης
2011/16/EE
Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική
( EE L 64/11-03-2011)
συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και
με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής
Oικονομικών
ΦΕΚ 1450/14-06-2013
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ'
αρϊθμ.36060/1155/Ε.103/13-06-2013
Φεκ 163/Α/12-07-2013
Νόμος 4170/2013
συγκεκριμένα τα άρθρα 1 έως 25
317
2009/119/EK (ΣΥΜΒ)
(EE L 265/9-10-09)
Οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου, της
14ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με
Περιβάλλοντος,
υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου
Ενέργειας και Κλιματικής
επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και
Αλλαγής
προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη
2013/13/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης
Μαΐου 2013 για την προσαρμογή ορισμένων
οδηγιών στον τομέα της φορολογίας, λόγω
της προσχώρησης της Δημοκρατίας της
Κροατίας
ΦΕΚ 43/Α/19-02-2013
Νόμος 4123/2013
318
2013/13/EE
( EE L 141/28-05-2013)
319
Οδηγία 2013/17/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης
Μαΐου 2013, για την προσαρμογή ορισμένων
Περιβάλλοντος,
ΦΕΚ 1890/Β/1-8-2013
2013/17/ΕΕ
οδηγιών στον τομέα του περιβάλλοντος, λόγω Ενέργειας και Κλιματικής Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ'αριθμ. Η.Π.
(EE L 158/10-06-2013)
της προσχώρησης της Δημοκρατίας της
Αλλαγής
44105/1398/Ε.103/25-07-2013
Κροατίας
320
Οδηγία 2013/28/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης
Μαΐου 2013, για την τροποποίηση του
Περιβάλλοντος,
2013/28/ΕΕ
παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του
Ενέργειας και Κλιματικής
(ΕΕ L 135/22-05-2013)
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Αλλαγής
Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους
Οικονομικών
ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013
Nόμος 4172/2013, άρθρο 73
ΦΕΚ 1879/Β/01-08-2013
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ'αριθμ.
42666/1345/E103/17-07-2013
321
Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου,
της 19ης Ιουλίου 2011, η οποία θεσπίζει
2011/70/ΕΥΡΑΤΟΜ
κοινοτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και
(ΕΕ L 199/02-08-2011)
ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και
ραδιενεργών αποβλήτων
Παιδείας Δια Βίου
Μάθησης και
Θρησκευμάτων
ΦΕΚ 177/Α/12-08-2013
Προεδρικό Διάταγμα υπ'αρίθμ. 122/2013
322
Οδηγία 2013/21/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης
Μαΐου 2013, για την προσαρμογή της οδηγίας
67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας
2013/21/ΕΕ
1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(EE L 158/10-06-2013)
και του Συμβουλίου στον τομέα του
περιβάλλοντος, λόγω της προσχώρησης της
Δημοκρατίας της Κροατίας
Οικονομικών //Γενικό
Χημείο του Κράτους
ΦΕΚ 2127/Β/28-08-2013
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ'αριθμ.182/07-07-2013
323
324
2012/36/ΕΕ
(EE L 321/20-11-2012)
Οδηγία 2012/36/ΕΕ της Επιτροπής, της 19ης
Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση της
Υποδομών, Μεταφορών
οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
και Δικτύων
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
άδεια οδήγησης
2012/26/ΕΕ
(EE L 299/27-10-2012)
Οδηγία 2012/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Οκτωβρίου 2012, για την τροποποίηση της
οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη
φαρμακοεπαγρύπνηση
Υγείας
ΦΕΚ 2008/Β/14-08-2013
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αρίθμ.
Α3/15664/2548/30-07-2013
ΦΕΚ 2485/Β/3-10-2013
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ'αρ.
ΔΥΓ3α/Γ.Π. οικ. 90023/27-09-2013
325
326
2011/36/ΕΕ
(EE L 101/15-4-2011)
Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς
και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου
2012/45/EE
(EE L 332/4-12-2012)
ΟΔΗΓΙΑ 2012/45/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης
Δεκεμβρίου 2012 για τη δεύτερη
προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική
πρόοδο των παραρτημάτων της οδηγίας
2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
327
2012/44/ΕΕ
(EE L 327/27-11-2012)
328
2013/2/EE
(EE L 37/08-02-2013)
Δικαιοσύνης,Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας
Εκτελεστική οδηγία 2012/44/ΕΕ της
Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2012, για
τροποποίηση των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και
2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την
εφαρμογή του άρθρου 7 των οδηγιών του
Αγροτικής Ανάπτυξης
Συμβουλίου 2002/53/ΕΚ και 2002/55/ΕΚ
και Τροφίμων
αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα
χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται
κατά την εξέταση και τις ελάχιστες
προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων
ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και
κηπευτικών
ΟΔΗΓΙΑ 2013/2/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης
Φεβρουαρίου 2013 για την τροποποίηση του
Περιβάλλοντος,
παραρτήματος I της οδηγίας 94/62/ΕΚ του
Ενέργειας και Κλιματικής
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Αλλαγής
Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα
απορρίμματα συσκευασίας
ΦΕΚ 215/Α/11-10-2013
Νόμος 4198/2013
ΦΕΚ 2514/Β/07-10-2013
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ.
40955/4862/30-09-2013
ΦΕΚ 2528/Β/08-10-2013
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ.
9581/118230/2-10-2013
ΦΕΚ 2500/Β/4-10-2013
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ΄αριθμ.
54461/1779/Ε.103/02-10-2013
α) ΦΕΚ 2484/Β/03-10-2013
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ'αρ.
οικ.Α 28591/2802/23-09-2013
329
Οδηγία 2013/22/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης
Μαΐου 2013, για την προσαρμογή ορισμένων
2013/22/ΕΕ
Υποδομων Μεταφορών
οδηγιών στον τομέα της πολιτικής
(EE L 158/10-06-2013)
και Δικτύων
μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της
Δημοκρατίας της Κροατίας
β) ΦΕΚ 2008/Β/14-08-2013
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ'αρ.Α3/15664/2548/30-07-2013
γ) ΦΕΚ 216/Α/11-10-2013
Νόμος 4199/2013
330
2012/24/EE
(ΕΕ L 274/9-10-2012)
Οδηγία 2012/24/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης
Οκτωβρίου 2012, για τροποποίηση, με σκοπό
την προσαρμογή των τεχνικών διατάξεών της,
της οδηγίας 86/297/ΕΟΚ του Συμβουλίου για
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών που αφορούν τους δυναμοδότες των
τροχοφόρων γεωργικών και δασικών
ελκυστήρων και τα συστήματα προστασίας
τους
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2597/Β/15-10-2013
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ’ αρ. Α20 461/27476/10-10-2013
331
Οδηγία 2013/26/ΕΕ της Επιτροπής, της 8ης
Φεβρουαρίου 2013, για την προσαρμογή
2013/26/ΕΕ
ορισμένων οδηγιών στον τομέα της
(ΕΕ L 158/10-06-2013) ασφάλειας των τροφίμων και της κτηνιατρικής
και φυτοϋγειονομικής πολιτικής, λόγω της
προσχώρησης της Κροατίας
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
α) ΦΕΚ 2668/Β/21-10-2013
ΚΥΑ υπ΄ αρ. Υ1/Γ.Π. οικ. 95796/14 -10
2013,
β) ΦΕΚ 2668/Β/21-10-2013
ΚΥΑ υπ΄ αρ. Υ1/Γ.Π. οικ. 95799/14-102013
332
Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης
Δεκεμβρίου 2011 , σχετικά με τις απαιτήσεις
για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων
2011/95/EE
Δημοσίας Τάξης και
χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων
(EE L 337/20-12-2011)
Προστασίας του Πολίτη
διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς
για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που
δικαιούνται επικουρική προστασία και για το
περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας
333
α) ΦΕΚ 2046/Β/22-8-2013
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ’
Οδηγία 2013/15/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης
αριθ.
29577/3167/7-8-2013
Υποδομων Μεταφορών
Μαΐου 2013, για την προσαρμογή ορισμένων
2013/15/ΕΕ
και Δικτύων/Αγροτικής
οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης
(ΕΕ L 158/10-06-2013)
Ανάπτυξης και
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, λόγω της
β) ΦΕΚ 2692/Β/22-10-2013
Τροφίμων
προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ’ αριθ. Α20 1573/128370/21-10-2013
ΦΕΚ 226/Α/21-10-2013
Προεδρικό Διάταγμα 141/2013,
334
Οδηγία 2013/20/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης
Μαΐου 2013, για την προσαρμογή ορισμένων
2013/20/ΕΕ
οδηγιών στον τομέα της ασφάλειας των
(EE L 158/10-06-2013)
τροφίμων και της κτηνιατρικής και
φυτοϋγειονομικής πολιτικής, λόγω της
προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 230/Α/25-10-2013
Προεδρικό Διάταγμα 146/2013,
Οδηγία 2011/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
ΦΕΚ 2778/Β/31-10-2013
Σεπτεμβρίου 2011, για την τροποποίηση της Υποδομων Μεταφορών
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. Δ17γοδηγίας 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα
και Δικτύων
06/238/ΦΝ 447.α/29-10-2013,
βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν
ορισμένα έργα υποδομής
335
2011/76/ΕΕ
(EE L 269/14-10-2011)
336
Οδηγία 2013/16/ΕΕ του Συμβουλίου, της 13ης
Μαΐου 2013, για την προσαρμογή ορισμένων
2013/16/ΕΕ
οδηγιών στον τομέα των δημοσίων
(EE L 158/10-06-2013)
συμβάσεων, λόγω της προσχώρησης της
Δημοκρατίας της Κροατίας
337
α) ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013
Οδηγία 2013/25/EE του Συμβουλίου, της 13ης
Νομος 4205/2013, άρθρο 5 Κεφάλαιο ΙΙ,
Μαΐου 2013, για την προσαρμογή ορισμένων
(σελ. 4152-4170)
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
2013/25/ΕΕ
οδηγιών στον τομέα του δικαιώματος
και Ανθρωπίνων
(EE L 158/10-06-2013)
εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής
Δικαιωμάτων/Παιδείας
υπηρεσιών, λόγω της προσχώρησης της
β) ΦΕΚ 167/Α/23-7-2013
Δημοκρατίας της Κροατίας
Νόμος 4172/2013 άρθρο 107
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας
ΦΕΚ 242/Α/7-11-2013
Νόμος 4205/2013 και συγκεκριμένα το
άρθρο 5 Κεφάλαιο Ι, (σελ. 4142-4152)
ΟΔΗΓΙΑ 2012/32/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της
25ης Οκτωβρίου 2012 για τροποποίηση της
οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με
τον εξοπλισμό πλοίων (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
338
2012/32/EE
(EE L 312/10-11-2012)
339
Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης
Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές
2011/61/ΕΕ
οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για
(EE L 174/01-07-2011)
την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ
και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ)
αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010
340
2011/89/ΕΕ
(EE L 326/08-12-2011)
341
2011/83/ΕΕ
(EE L304/64/22-112011)
Οδηγία 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Νοεμβρίου 2011, για τροποποίηση των
οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ
και 2009/138/ΕΚ όσον αφορά τη
συμπληρωματική εποπτεία των
χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν
σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών
δραστηριοτήτων
Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα
των καταναλωτών, την τροποποίηση της
οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της
οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την
κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου
Ναυτιλίας και Αιγαίου
ΦΕΚ 248/Α/7-11-2013
Προεδρικό Διάταγμα 156/2013
Οικονομικών
ΦΕΚ 253/Α/21-11-2013
Νόμος 4209/2013,
(Μέρος Α' άρθρα 1-53)
Οικονομικών
ΦΕΚ 253/Α/21-11-2013
Νόμος 4209/2013,
(Μέρος Α' άρθρα 1-53)
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας
ΦΕΚ 2144 Β/ 30-08-2013
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ'αριθ. Ζ1891/13-08-2013
342
343
344
345
2011/77/ΕΕ
(EE L 265/11-10-2011)
ΟΔΗΓΙΑ 2011/77/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 ,για τροποποίηση
της οδηγίας 2006/116/ΕΚ για τη διάρκεια
προστασίας του δικαιώματος πνευματικής
ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών
δικαιωμάτων
Πολιτισμού και
Τουρισμού
ΦΕΚ 257/Α/3-12-2013
Νόμος 4212/2013
(άρθρα 1,2,3,4,5,9,10)
2012/28/ΕΕ
(EE L 299/27-10-2012)
Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Οκτωβρίου 2012, σχετικά με ορισμένες
επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων
Παιδείας και
Θρησκευμάτων
ΦΕΚ 257/Α/3-12-2013
Νόμος 4212/2013
(άρθρα 1,7,8,9,10)
2013/47/EE
(ΕΕ L 261/3-10-2013)
2011/36/ΕΕ
(EE L 101/15-4-2011)
ΟΔΗΓΙΑ 2013/47/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας
Οκτωβρίου 2013 για την τροποποίηση της
Υποδομών,Μεταφορών
οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
και Δικτύων
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
άδεια οδήγησης»
Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και
για την προστασία των θυμάτων της, καθώς
και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου
Δικαιοσύνης,Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
ΦΕΚ 2895/Β/15-11-2013
Υπουργική Απόφαση
Α3/49645/7730/6.11.2013
ΦΕΚ 215/Α/11-10-2013
Νόμος 4198/2013
346
2012/52/EE
(EE L 356/22-12-2012)
347
2013/8/EE
(ΕΕ L 56/28-02-2013)
348
2013/46/EE
(EE L 230/29-8-2013)
349
2001/83/ΕΚ
(ΕΕ L 311/28.11.2001)
Εκτελεστική Οδηγία 2012/52/EE της
Επιτροπής της 20ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά
με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν την
αναγνώριση των ιατρικών συνταγών οι οποίες
εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη
Οδηγία 2013/8/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης
Φεβρουαρίου 2013, για την τροποποίηση, με
σκοπό την προσαρμογή των τεχνικών της
διατάξεων, της οδηγίας 2009/144/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για ορισμένα στοιχεία και
χαρακτηριστικά των γεωργικών και δασικών
τροχοφόρων ελκυστήρων
ΟΔΗΓΙΑ 2013/46/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της
28ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση
της οδηγίας 2006/141/ΕΚ όσον αφορά τις
απαιτήσεις πρωτεΐνης στα παρασκευάσματα
για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης
βρεφικής ηλικίας
ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της
6ης Νοεμβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικα
για τα φάρμακα που προορίζονται για
ανθρώπινη χρήση
Υγείας
ΦΕΚ 261/Α/9-12-2013
Νόμος 4213/2013, άρθρο 10
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 3221/Β/18-12-2013
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’αριθμ.
Α20/1835/151212/5-12-2013
Υγείας
ΦΕΚ 3222/Β/18-12-2013
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’αριθμ.
Υ1/Γ.Π 94648/9-12-2013
Υγείας
ΦΕΚ 1049/Β/29-04-2013
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ΄αριθ.
Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/29-04-2013
ΟΔΗΓΙΑ 2012/46/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης
Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της
οδηγίας 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
ΦΕΚ 218/Β/04-02-2014
Κοινή
2012/46/ΕΕ
Υποδομών,Μεταφορών
προσέγγιση
των
νομοθεσιών
των
κρατών
350
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ.
(EE L 353/21-12-2012) μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της
και Δικτύων
Δ13/ο/1096/27-01-2014
εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων
προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής
καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά
κινητά μηχανήματα
Οδηγία 2008/62/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής
Ιουνίου 2008 , για την πρόβλεψη ορισμένων
α) ΦΕΚ 2038/Β/21-09-2009
παρεκκλίσεων για την αποδοχή γεωργικών
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ'αριθμ.
ντόπιων αβελτίωτων φυλών και ποικιλιών που
324975/11378/16-9-2009
είναι φυσικώς προσαρμοσμένες στις τοπικές
Αγροτικής Ανάπτυξης
2008/62/EK
351
και περιφερειακές συνθήκες και απειλούνται
και Τροφίμων
(ΕΕ L 162 της 21.6.2008)
από γενετική διάβρωση καθώς και για τη
β) ΦΕΚ 165/Β/30-01-2014
διάθεση στην αγορά σπόρων και σπόρων
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’αριθμ.
γεωμήλων των εν λόγω ντόπιων φυλών και
523/8481/21-01-2014
ποικιλιών (Κείμενο που παρουσιάζει
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
352
2010/64/EE
(EE L 280/26-10-2010)
Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα σε
και Ανθρωπίνων
διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική
Δικαιωμάτων
διαδικασία
ΦΕΚ 33/Α/11-2-2014
Νόμος 4236/2014,
353
Οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
2012/13/ΕΕ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
και Ανθρωπίνων
(EE L 142/01-06-2012)
Μαΐου 2012, σχετικά με το δικαίωμα
Δικαιωμάτων
ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών
ΦΕΚ 33/Α/11-2-2014
Νόμος 4236/2014,
354
355
356
357
ΟΔΗΓΙΑ 2013/3/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της
14ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την
τροποποίηση της Οδηγίας 98/8/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
2013/3/ΕΕ
Συμβουλίου με σκοπό την επέκταση της
( EE L 44/15-02-2013)
καταχώρισης της δραστικής ουσίας
thiamethoxam (θειαμεθοξάμη) στο
παράρτημα Ι ώστε να καλυφθεί ο τύπος
προϊόντων 18.
ΟΔΗΓΙΑ 2013/4/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης
Φεβρουαρίου 2013 για την τροποποίηση της
Οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
2013/4/ΕΕ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
(EE L 44/15-02-2013)
την καταχώριση του χλωριούχου
διδεκυλοδιμεθυλαμμωνίου ως δραστικής
ουσίας στο παράρτημα Ι.
ΟΔΗΓΙΑ 2013/5/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης
Φεβρουαρίου 2013 για την τροποποίηση της
2013/5/ΕΕ
οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
(EE L 44/15-02-2013)
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση του pyriproxyfen ως
δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι.
2013/6/ΕΕ
(EE L 48/21-02-2013)
Οδηγία 2013/6/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής
Φεβρουαρίου 2013, για την τροποποίηση της
οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση του diflubenzuron
(διφλουβενζουρόνη) ως δραστικής ουσίας στο
παράρτημα I
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 35/Α/12-02-2014
Προεδρικό Διάταγμα 22/2014
358
359
2013/7/EE
(EE L 49/22-2-2013)
Οδηγία 2013/7/ΕΕ της Επιτροπής, της 21ης
Φεβρουαρίου 2013, για την τροποποίηση της
οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση του χλωριούχου αλκυλο(C1216)διμεθυλοβενζυλαμμωνίου ως δραστικής
ουσίας στο παράρτημα I
Οδηγία 2013/27/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης
Μαΐου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας
98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
2013/27/ΕΕ
του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση
(EE L 135/22-05-2013)
του chlorfenapyr ως δραστικής ουσίας στο
παράρτημα I»
360
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2013/45/ΕΕ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Αυγούστου 2013
2013/45/EE
για την τροποποίηση των οδηγιών του
(ΕΕ L 213/08-08-2013) Συμβουλίου 2002/55/ΕΚ και 2008/72/ΕΚ και
της οδηγίας 2009/145/ΕΚ της Επιτροπής όσον
αφορά τη βοτανική ονομασία της ντομάτας
361
ΟΔΗΓΙΑ 2013/1/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της
20ής Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση
της οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις
λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του
εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης
που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του
οποίου δεν είναι υπήκοοι
2013/1/EE
(EE L 26/26-01-2013)
α) ΦΕΚ 3061/Β/2.12.2013
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’
αριθμ.10797/138249/12.11.2013
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Εσωτερικών
β) ΦΕΚ 565/Β/07-03-2014
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’
αριθμ. 2337/30503/28-02-2014
ΦΕΚ 60/Α/11-03-2014
νόμος 4244/2014
362
363
364
365
2011/91/ΕΕ
(EE L 334/16-12-2011)
2003/86/ΕΚ
(EE L 251/3.10.2003)
2004/81/ΕΚ
(EE L 261/6.8.2004)
Οδηγία 2011/91/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης
Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις ενδείξεις ή
τα σήματα που επιτρέπουν την αναγνώριση
της παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμο
(Κωδικοποιητική)
ΟΔΗΓΙΑ 2003/86/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Σεπτεμβρίου 2003
σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής
επανένωσης
ΟΔΗΓΙΑ 2004/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Απριλίου 2004
σχετικά με τον τίτλο παραμονής που
χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών
θύματα εμπορίας ανθρώπων ήσυνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι
οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές
ΟΔΗΓΙΑ 2004/114/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 13ης Δεκεμβρίου 2004
σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής
2004/114/ΕΚ
υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις
(EE L 375/23.12.2004)
σπουδές, την ανταλλαγή
μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την
εθελοντική υπηρεσία
Οικονομικών//Γενικό
Χημείο του Κράτους
ΦΕΚ 563/Β/7-3-2014
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ'αριθμ.
259/2013/24-02-2014
α) ΦΕΚ 143/Α/13-07-2006
προεδρικό διάταγμα 131/2006
Εσωτερικών
β) ΦΕΚ 80/Α/1-4-2014
νόμος 4251/2014, άρθρα 69-77
α) ΦΕΚ 212/Α/23-8-2005
νόμος 3386/2005
Εσωτερικών
β) ΦΕΚ 158/Α/20-9-2010
νόμος 3875/2010
γ) ΦΕΚ 80/Α/1-4-2014
νόμος 4251/2014, άρθρα 69-77
α) ΦΕΚ 157/Α/31-7-2008
προεδρικό διάταγμα 101/2008
Εσωτερικών
365
366
367
368
της 13ης Δεκεμβρίου 2004
σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής
2004/114/ΕΚ
υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις
(EE L 375/23.12.2004)
σπουδές, την ανταλλαγή
μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την
εθελοντική υπηρεσία
Εσωτερικών
β) ΦΕΚ 80/Α/1-4-2014
νόμος 4251/2014, άρθρα 69-77
α) ΦΕΚ 190/Α/15-7-2008
προεδρικό διάταγμα 128/2008
ΟΔΗΓΙΑ 2005/71/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 12ης Οκτωβρίου 2005
σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής
υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς
επιστημονικής έρευνας
Εσωτερικών
2011/51/ΕΕ
(EE L 132/19.05.2011)
Οδηγία 2011/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Μαΐου 2011, που τροποποιεί την οδηγία
2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου επεκτείνοντας
το πεδίο εφαρμογής της και στους
δικαιούχους διεθνούς προστασίας
Εσωτερικών
2009/50/EK
(EE L 155/18-6-2009)
ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 25ης Μαΐου 2009
σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και
διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό
την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης
2005/71/ΕΚ
(EE L 289/3.11.2005)
β) ΦΕΚ 80/Α/1-4-2014
νόμος 4251/2014, άρθρα 69-77
α) ΦΕΚ 80/Α/1-4-2014
νόμος 4251/2014, άρθρα 69-77
α) ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012
νόμος 4071/2012, άρθρα 22-42
Εσωτερικών
α) ΦΕΚ 80/Α/1-4-2014
νόμος 4251/2014, άρθρα 69-77
Οδηγία 2013/10/EE της Επιτροπής, της 19ης
Μαρτίου 2013, για την τροποποίηση της
οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών
μελών των αναφερομένων στις συσκευές
αερολυμάτων (αεροζόλ) προκειμένου οι
σχετικές με την επισήμανση διατάξεις της να
προσαρμοστούν στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη
συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστηκότητας //
Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας
ΦΕΚ 925/Β/14-4-2014
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ'άριθμ.3937/233/1-4-2014
Οικονομικών
ΦΕΚ 107/Α/5-05-2014
νόμος 4261/2014
369
2013/10/ΕΕ
(EE L 77/20-03-2013)
370
Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη
δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την
2013/36/ΕΕ
προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων
(ΕΕ L 176/27-06-2013)
και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την
τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για
την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και
2006/49/ΕΚ
371
Οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
2011/82/EE
Οκτωβρίου 2011, για τη διευκόλυνση της
Υποδομών Μεταφορών
(ΕΕ L 288/1/5-11-2011) διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για
και Δικτύων
τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την
οδική ασφάλεια
ΦΕΚ 113/Α/8-5-2014
προεδρικό διάταγμα 70/2014,
372
373
374
375
Οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης
Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των
Περιβάλλοντος,
ΦΕΚ 1184/Β/09-05-2014
2012/18/ΕΕ
κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων Ενέργειας και Κλιματικής Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. Η.Π
(ΕΕ L 197/24-07-2012)
με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση
Αλλαγής
23615/651/Ε.103/8-5-2014
και στη συνέχεια την κατάργηση της Οδηγίας
1996/82/ΕΚ του Συμβουλίου (άρθρο 30)
2012/19/ΕΕ
(ΕΕ L 197/24-07-2012)
Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης
Ιουλίου 2012 σχετικά με τα απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ)
Περιβάλλοντος,
ΦΕΚ 1184/Β/09-05-2014
Ενέργειας και Κλιματικής Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. Η.Π
Αλλαγής
23615/651/Ε.103/8-5-2014
2014/37/EE
(ΕΕ L 59/28-2-2014)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2014/37/ΕΕ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Φεβρουαρίου 2014
για την τροποποίηση της οδηγίας 91/671/ΕΟΚ Υποδομών,Μεταφορών
του Συμβουλίου σχετικά με την υποχρεωτική
και Δικτύων
χρήση των ζωνών ασφαλείας και των
συστημάτων συγκράτησης για παιδιά στα
οχήματα
2013/57/EE
(EE L 312/38/21-112013)
Εκτελεστική οδηγία 2013/57/ΕΕ της
Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2013, για την
τροποποίηση των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και
2003/91/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση μέτρων
για την εφαρμογή του άρθρου 7 των οδηγιών
του Συμβουλίου 2002/53/ΕΚ και 2002/55/ΕΚ,
αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα
χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται
κατά την εξέταση και τις ελάχιστες
προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων
ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και
κηπευτικών ειδών
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 1219/Β/14-5-2014
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ.
οικ. 26004/3640/28-4-2014
ΦΕΚ 1531/Β/10.6.2014
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ.
326/73782/5.6.2014
376
377
378
2011/93/ΕΕ
(EE L 335/17-12-2011)
2014/19/ΕΕ
(ΕΕ L 38/7-02-2014)
Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης
Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης
και Ανθρωπίνων
και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών
Δικαιωμάτων
και της παιδικής πορνογραφίας και την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου
Εκτελεστική οδηγία 2014/19/ΕΕ της
Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2014, για
την τροποποίηση του παραρτήματος I της
οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου περί
μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα
οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα
φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους
στο εσωτερικό της Κοινότητας
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Οδηγία 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης
2011/85/ΕΕ
Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για Υπουργείο Οικονομικών
(EE L 306/23-11-2012)
τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών
ΦΕΚ 137/Α/12.6.2014
νόμος 4267/2014
ΦΕΚ 749/Β/26-3-2014
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ'αριθμ.
3458/37836/20-3-2014
ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014
νόμος 4270/2014
379
380
381
2013/60/ΕΕ
(EE L 329/10-12-2013)
ΟΔΗΓΙΑ 2013/60/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της
27ης Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση,
με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική
πρόοδο, της οδηγίας 97/24/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία και
χαρακτηριστικά των δίκυκλων ή τρίκυκλων
οχημάτων με κινητήρα, της οδηγίας
Υποδομων Μεταφορών
2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και Δικτύων
και του Συμβουλίου για την έγκριση τύπου
δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα
και της οδηγίας 2009/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
την τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού και
φωτεινής σηματοδότησης στα δίκυκλα και
τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα
ΦΕΚ 1858/Β/07-07-2014
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ΄άριθμ.
4018/353/25-06-2014
2009/67/ΕΚ
(EE L 222/25.8.2009)
Οδηγία 2009/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης
Ιουλίου 2009 , σχετικά με την τοποθέτηση
διατάξεων φωτισμού και φωτεινής
σηματοδότησης στα δίκυκλα και τρίκυκλα
μηχανοκίνητα οχήματα (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Υποδομων Μεταφορών
και Δικτύων
ΦΕΚ 1797/Β/01-07-2014
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ΄άριθμ.
65973/7604/13/24-06-2014
2012/25/ΕΕ
(EE L 275/10-10-2012)
Εκτελεστική οδηγία 2012/25/ΕΕ της
Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2012, για τη
θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με
την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών,
ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για
μεταμόσχευση
Υγείας
ΦΕΚ 145/Α/11.7.2014
νόμος 4272/2014
α) ΦΕΚ 242/Α/11.11.2011
νόμος 4028/2011
β) ΦΕΚ 746/Β/14.3.2012
Υπουργική Απόφαση υπ'αριθμ.
Φ.900/2553/Σ.751/14.3.2012
382
383
2014/18/ΕΕ
(EE L 40/11-2-2014)
ΟΔΗΓΙΑ 2014/18/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 2014
για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/43/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο
προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της
άμυνας
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστηκότητας
2012/33/ΕΕ
(EE L 327/27-11-2012)
Οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης
Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση της
οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά
με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων
σε θείο
Οικονομικών (Γενικό
Χημείο του Κράτους)
Με την Οδηγία 2014/18/ΕΕ τροποποιείται
μόνο ως προς το παράρτημα (Κοινός
Στρατιωτικός Κατάλογος ) η Οδηγία
2009/43/ΕΚ. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας
2009/43/ΕΚ έχει γίνει με το νόμο 4028 του
2011 (μέρος Β) και έχει εκδοθεί η ΥΑ
Φ.900/2553/Σ.751/14-3-2012(ΦΕΚ
746/Β/14-3-2012) στο άρθρο 9 της οποίας
προβλέπεται ότι ο εκάστοτε
επικαιροποιημένος απο την Ευρωπαϊκή
Ένωση Κοινός Στρατιωτικός Κατάλογος,
περιέρχεται αυτοδικαίως σε ισχύ στο
ελληνικό δίκαιο
ΦΕΚ 2136/Β/ 05-08-2014
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ'
αριθμ.96/2014/25-07-2014
384
385
386
2014/78/ΕΕ
(EE L 183/24-6-2014)
Εκτελεστική Οδηγία 2014/78/ΕΕ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Ιουνίου 2014 για τροποποίηση
των παραρτημάτων I, II,ΙΙΙ, IV και V της
οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου
περίμέτρων κατά της εισαγωγής
στην Κοινότητα οργανισμών
επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα
και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό
της Κοινότητας
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2309/Β/27-8-2014
Κοινή Υπουργική Απόφαση
υπ΄αριθμ.9517/105290/21-8-2014
2012/35/EE
(EE L 343/14-12/2012)
Οδηγία 2012/35/EE του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης
Νοεμβρίου 2012, για τροποποίηση της
οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο
εκπαίδευσης των ναυτικών
Ναυτιλίας και Αιγαίου
ΦΕΚ 188/Α/8-9-2014
προεδρικό διάταγμα 119/2014
2014/83/ΕΕ
(EE L 186/36-6-2014)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2014/83/ΕΕ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουνίου 2014 για τροποποίηση των
παραρτημάτων I,II,ΙΙΙ, IV και V της οδηγίας
2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου περί μέτρων
κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα
οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα
φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους
στο εσωτερικό
της Κοινότητας
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΦΕΚ 2393/Β/8-9-2014
Υπουργική Απόφαση υπ΄αριθμ.
9518/105294/21-8-2014
387
388
389
2012/39/ΕΕ
(EE L 327/27-11-2012)
Οδηγία 2012/39/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης
Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση της
οδηγίας 2006/17/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες
τεχνικές απαιτήσεις για τον έλεγχο
ανθρώπινων ιστών και κυττάρων
2014/38/EE
(EE L 70/11-03-2014)
ΟΔΗΓΙΑ 2014/38/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της
10ης Μαρτίου 2014 για την τροποποίηση του
Υποδομών Μεταφορών
παραρτήματος III της οδηγίας 2008/57/ΕΚ
και Δικτύων
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά την ηχορρύπανση
2014/1/ΕΕ
(EE L 4/9-1-2014)
Υγείας
ΦΕΚ 194/Α/19-9-2014
νόμος 4286/2014
ΦΕΚ 2711/Β/10-10-2014
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ΄αριθμ.
ΑΣ4.1/οικ.49774/4040/26-9-2014
Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία 2014/1/ΕΕ της
Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2013, για την
τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος IV της
οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον
αφορά εξαίρεση για τον μόλυβδο ως
συστατικό κραμάτων για έδρανα και
φθειρόμενες επιφάνειες ιατρικού εξοπλισμού
που εκτίθενται σε ιοντίζουσα ακτινοβολία
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας
ΦΕΚ 2800/Β/20-10-2014
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.
11532/1106/17-10-2014
390
391
2014/2/ΕΕ
(EE L 4/9-1-2014)
Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία 2014/2/ΕΕ της
Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2013, για την
τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος IV της
οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον
αφορά εξαίρεση για το κάδμιο σε φωσφόρους
επιχρισμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται σε
ενισχυτές εικόνας για ακτινοσκοπικές εικόνες,
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, και σε
ανταλλακτικά ακτινοσκοπικών συστημάτων
που έχουν διατεθεί στην αγορά της ΕΕ πριν
από την 1η Ιανουαρίου 2020
2014/3/ΕΕ
(EE L 4/9-1-2014)
Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία 2014/3/ΕΕ της
Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2013, για την
τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος IV της
οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον
αφορά εξαίρεση για τον οξικό μόλυβδο ως
επισημαντή για χρήση σε στερεοτακτικά
πλαίσια κεφαλής προοριζόμενα για CT
(υπολογιστική τομογραφία) και MRI
(μαγνητική τομογραφία) και σε συστήματα
τοποθέτησης για θεραπευτικό εξοπλισμό
δέσμης ακτινοβολίας γ και σωματίων
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας
ΦΕΚ 2800/Β/20-10-2014
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.
11532/1106/17-10-2014
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας
ΦΕΚ 2800/Β/20-10-2014
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.
11532/1106/17-10-2014
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας
392
393
2014/4/ΕΕ
(EE L 4/9-1-2014)
2014/5/ΕΕ
(EE L 4/9-1-2014)
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.
11532/1106/17-10-2014
Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία 2014/4/ΕΕ της
Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2013, για την
τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος IV της
οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον
αφορά εξαίρεση για τον μόλυβδο που καθιστά
δυνατές τις αεροστεγείς συνδέσεις μεταξύ
αλουμινίου και χάλυβα στους ενισχυτές
εικόνων ακτίνων Χ
Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία 2014/5/ΕΕ της
Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2013, για την
τροποποίηση του παραρτήματος IV της
οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον
αφορά εξαίρεση για τον μόλυβδο στα
συγκολλητικά κράματα πλακετών τυπωμένου
κυκλώματος, στις επιστρώσεις στις άκρες
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
κατασκευαστικών στοιχείων και στις
επιστρώσεις πλακετών τυπωμένου
κυκλώματος, στα συγκολλητικά κράματα
σύνδεσης συρμάτων και καλωδίων, στα
συγκολλητικά κράματα σύνδεσης
μορφοτροπέων και αισθητήρων που
χρησιμοποιούνται μονίμως σε θερμοκρασία
κάτω των – 20 °C υπό κανονικές συνθήκες
λειτουργίας και αποθήκευσης
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας
ΦΕΚ 2800/Β/20-10-2014
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.
11532/1106/17-10-2014
Ανταγωνιστικότητας
394
2014/6/ΕΕ
(EE L 4/9-1-2014)
Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία 2014/6/ΕΕ της
Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2013, για την
τροποποίηση του παραρτήματος IV της
οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον
αφορά εξαίρεση για τον μόλυβδο στις
επικαλύψεις επιφανείας συστημάτων
συζευκτήρων με ακίδες ενσφήνωσης που
απαιτούν μη μαγνητικούς συζευκτήρες, τα
οποία χρησιμοποιούνται μονίμως σε
θερμοκρασία κάτω των – 20 °C, υπό
κανονικές συνθήκες λειτουργίας και
αποθήκευσης, με σκοπό την προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.
11532/1106/17-10-2014
395
2014/7/ΕΕ
(EE L 4/9-1-2014)
Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία 2014/7/ΕΕ της
Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2013, για την
τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος IV της
οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά εξαίρεση για τον μόλυβδο στα
συγκολλητικά κράματα, στις επιστρώσεις
επιφανείας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
κατασκευαστικών στοιχείων και των πλακετών
τυπωμένων κυκλωμάτων, στις συνδέσεις
ηλεκτρικών καλωδίων, στα περιβλήματα και
στους συνδέσμους κλειστού τύπου που
χρησιμοποιούνται α) σε μαγνητικά πεδία
σφαίρας με ακτίνα 1 μέτρου από το ισόκεντρο
του μαγνήτη του ιατρικού εξοπλισμού
απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού,
συμπεριλαμβανομένων των οθονών
παρακολούθησης ασθενών που έχουν
κατασκευαστεί για χρήση εντός της
προαναφερόμενης σφαίρας, ή β) σε
μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται σε
απόσταση 1 μέτρου από τις εξωτερικές
επιφάνειες μαγνητών κυκλότρου, μαγνητών
διάδοσης ακτίνων και ελέγχου της
κατεύθυνσης των ακτίνων που
χρησιμοποιούνται στη σωματιδιακή θεραπεία
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας
ΦΕΚ 2800/Β/20-10-2014
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.
11532/1106/17-10-2014
396
397
2014/8/ΕΕ
(EE L 4/9-1-2014)
Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία 2014/8/ΕΕ της
Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2013, για την
τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος IV της
οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά εξαίρεση για τον μόλυβδο σε
συγκολλητικά κράματα που χρησιμοποιούνται
για την τοποθέτηση ψηφιακών συστοιχιών
ανίχνευσης από τελλουριούχο κάδμιο και
τελλουριούχο κάδμιο-ψευδάργυρο σε
πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων
2014/9/ΕΕ
(EE L 4/9-1-2014)
Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία 2014/9/ΕΕ της
Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2013, για την
τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος IV της
οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά εξαίρεση για τον μόλυβδο και το
κάδμιο σε μεταλλικές συνδέσεις που
δημιουργούν υπεραγώγιμα μαγνητικά
κυκλώματα σε ανιχνευτές MRI, SQUID, NMR
(μαγνητικός πυρηνικός συντονισμός) ή FTMS
(φασματόμετρο μάζας μετασχηματισμού
Fourier)
398
399
2014/10/ΕΕ
(EE L 4/9-1-2014)
2014/11/ΕΕ
(EE L 4/9-1-2014)
Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία 2014/10/ΕΕ της
Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2013, για την
τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος IV της
οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά εξαίρεση για τον μόλυβδο ως
υπεραγωγό ή θερμικό αγωγό σε κράματα που
χρησιμοποιούνται στις ψυχρές κεφαλές
κρυογονικού ψύκτη ή/και σε ψυχρούς
καθετήρες κρυογονικής ψύξης ή/και σε
ισοδυναμικά συστήματα συγκόλλησης
κρυογονικής ψύξης, σε ιατρικές συσκευές
(κατηγορία 8) ή/και σε βιομηχανικά όργανα
παρακολούθησης και ελέγχου
Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία 2014/11/ΕΕ της
Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2013, για την
τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος IV της
οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον
αφορά εξαίρεση για «εξασθενές χρώμιο σε
αλκαλικούς διανομείς που χρησιμοποιούνται
για τη δημιουργία φωτοκαθόδων σε ενισχυτές
εικόνων ακτίνων Χ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2019, και σε ανταλλακτικά για συστήματα
ακτίνων Χ που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ
πριν την 1η Ιανουαρίου 2020.»
ΦΕΚ 2800/Β/20-10-2014
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.
11532/1106/17-10-2014
400
401
2014/12/ΕΕ
(EE L 4/9-1-2014)
2014/13/ΕΕ
(EE L 4/9-1-2014)
Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία 2014/12/ΕΕ της
Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2013, για την
τροποποίηση του παραρτήματος IV της
οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον
αφορά εξαίρεση για «μόλυβδο σε
συγκολλητικά κράματα για πλακέτες
τυπωμένων κυκλωμάτων ανιχνευτών και
μονάδων συλλογής δεδομένων για
τομογράφους εκπομπής ποζιτρονίων
ενσωματωμένους σε εξοπλισμό απεικόνισης
μαγνητικού συντονισμού», με σκοπό την
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο (1)
Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία 2014/13/ΕΕ της
Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2013, για την
τροποποίηση του παραρτήματος IV της
οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον
αφορά εξαίρεση για «μόλυβδο σε
συγκολλητικά κράματα για πλακέτες
τυπωμένων κυκλωμάτων που
χρησιμοποιούνται σε φορητές ιατρικές
συσκευές κατηγορίας ΙΙα και ΙΙβ της οδηγίας
93/42/ΕΟΚ εκτός φορητών απινιδωτών
έκτακτης ανάγκης», με σκοπό την
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο
ΦΕΚ 2800/Β/20-10-2014
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.
11532/1106/17-10-2014
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας
402
403
2014/14/ΕΕ
(EE L 4/9-1-2014)
Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία 2014/14/ΕΕ της
Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2013, για την
τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της
οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον
αφορά εξαίρεση για τη χρήση 3,5 mg
υδραργύρου ανά λαμπτήρα σε συμπαγείς
λαμπτήρες φθορισμού ενός κάλυκα για
σκοπούς γενικού φωτισμού < 30 W με
διάρκεια ζωής 20000 ωρών και άνω.
2014/15/ΕΕ
(EE L 4/9-1-2014)
Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία 2014/15/ΕΕ της
Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2013, για την
τροποποίηση του παραρτήματος IV της
οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον
αφορά εξαίρεση για «μόλυβδο, κάδμιο και
εξασθενές χρώμιο σε επαναχρησιμοποιούμενα
ανταλλακτικά, ανακτηθέντα από ιατρικές
συσκευές που διατίθενται στην αγορά πριν τις
22 Ιουλίου 2014 και χρησιμοποιούνται σε
εξοπλισμό κατηγορίας 8 που διατίθεται στην
αγορά πριν τις 22 Ιουλίου 2021, υπό την
προϋπόθεση ότι η επαναχρησιμοποίηση αυτή
γίνεται στο πλαίσιο ελεγχόμενων
διεπιχειρησιακών συστημάτων επιστροφής
κλειστού βρόχου και ότι η
επαναχρησιμοποίηση ανταλλακτικών
γνωστοποιείται στον καταναλωτή», με σκοπό
την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας
ΦΕΚ 2800/Β/20-10-2014
Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.
11532/1106/17-10-2014
404
405
406
407
2014/16/ΕΕ
(EE L 4/9-1-2014)
Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία 2014/16/ΕΕ της
Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2013, για την
τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος IV της
οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά εξαίρεση για τον μόλυβδο ως
ενεργοποιητή της φθορίζουσας σκόνης των
λαμπτήρων εκκένωσης, όταν
χρησιμοποιούνται ως λάμπες εξωσωματικής
φωτοφέρεσης που περιέχουν φωσφορίζουσες
ουσίες όπως η BSP (BaSi2O5: Pb)
2013/44/ΕΕ
(EE L L 204/31-7-2013)
ΟΔΗΓΙΑ 2013/44/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της
30ής Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση της
οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση του κονιοποιημένου καρπού
αραβοσίτου ως δραστικής ουσίας στα
παραρτήματα I και ΙΑ
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Οδηγία 2013/41/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης
Ιουλίου 2013, για την τροποποίηση της
οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό
την καταχώριση της 1R-trans-φαινοθρίνης ως
δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (1)
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
2013/41/ΕΕ
(EE L 196/19.7.2013)
Οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
2013/37/EE
Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση της
(EE L 175/27-06-2013)
οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου
τομέα
ΦΕΚ 235/Α/29-10-2014
προεδρικό διάταγμα 144/2014
Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014
νόμος 4305/2014
408
Οδηγία 2013/61/ΕΕ του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση των
2013/61/ΕΕ
οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ όσον
(EE L 353/28-12-2013)
αφορά τις γαλλικές εξόχως απόκεντρες
περιοχές, και ιδίως τη Μαγιότ
Εκτελεστική Οδηγία 2012/52/ΕΕ της
Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που
διευκολύνουν την αναγνώριση των ιατρικών
2012/52/ΕΕ
409
συναγών, οι οποίες εκδίδονται σε άλλα κράτη
(EE L 356 /22-12-2012)
μέλη
410
2014/22/ΕΕ
(L 44/14-2-2014)
411
2008/913/ΔΕΥ
(ΕΕ L 328/ 6-12-2008)
412
2008/909/ΔΕΥ
(ΕΕ L 327/ 5-12-2008)
Οικονομικών
ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014
νόμος 4305/2014, άρθρο 53 παρ. 1
ΦΕΚ 261/Α/9-12-2013
νόμος 4213/2013
Υγείας
Εκτελεστική Οδηγία 2014/22 της Επιτροπής
της 13ης Φεβρουαρίου 2014
Αγροτικής Ανάπτυξης
για την τροποποίηση του παραρτήματος IV
και Τροφίμων
της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου
όσον αφορά τη λοιμώδη αναιμία του σολομού
(ΛΑτΣ)
Απόφαση-Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ για την
καταπολέμηση ορισμένων μορφών και
εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω
του ποινικού δικαίου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Απόφαση-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ
και Ανθρωπίνων
σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της
Δικαιωμάτων
αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές
αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές
στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά
της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής
τους στην ΕΕ
Εγκύκλιος του Υπουργού Υγείας
υπ'αρίθμ. 97740/7-11-2014
ΦΕΚ 248/Α/17-11-2014
προεδρικό διάταγμα 164/2014
ΦΕΚ 191/Α/10-9-2014
νόμος 4285/2014
ΦΕΚ 246/Α/15-11-2014
νόμος 4307/2014
Απόφαση-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ
σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της
αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων και
2008/947 /ΔΕΥ
413
(ΕΕ L 337 /16-12-2008) αποφάσεων αναστολής εκτέλεσης της ποινής
ή απόλυσης υπό όρους με σκοπό την εποπτεία
των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
κυρώσεων
και Ανθρωπίνων
Απόφαση-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ
Δικαιωμάτων
σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ
των κρατών μελών της Ε.Ε. της αρχής
2009/829/ΔΕΥ
της αμοιβαίας αναγνώρισης στις
414
(ΕΕ L 294 / 11-11-2009)
αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης
εναλλακτικά προς την προσωρινή
κράτηση.
415
416
ΦΕΚ 246/Α/15-11-2014
νόμος 4307/2014
2013/38/ΕΕ
(ΕΕ L 218/14-8-2013)
Οδηγία 2013/38/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης
Αυγούστου 2013, για την τροποποίηση της
οδηγίας 2009/16/ΕΚ σχετικά με τον έλεγχο
των πλοίων από το κράτος λιμένα
Ναυτιλίας και Αιγαίου
ΦΕΚ 250/Α/20-11-2014
προεδρικό διάταγμα 166/2014
2012/17/ΕΕ
(L 156/16-06-2012)
Οδηγία 2012/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης
Ιουνίου 2012, για την τροποποίηση της
οδηγίας 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των
οδηγιών 2005/56/ΕΚ και 2009/101/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τη διασύνδεση των
κεντρικών και των εμπορικών μητρώων καθώς
και των μητρώων εταιρειών
Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας
ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014
νόμος 4314/2014 Μέρος 3 Κεφάλαιο Α'
(άρθρα 73-82)