Γραμματική Λατινικών μέρος 1ο

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
Β΄ - Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Επιµέλεια : Κουρδή Άννα
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
1
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
2
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΛΑΓΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΕΥΘΥ
Κατά την µετατροπή πλαγίου λόγου σε ευθύ τα ειδικά απαρέµφατα και οι κατηγορηµατικές
µετοχές µετατρέπονται σε κύριες προτάσεις κρίσεως µε οριστική .
Τα τελικά απαρέµφατα και οι βουλητικές προτάσεις σε κύριες προτάσεις επιθυµίας µε :
- προστακτική ή µε
- προτρεπτική υποτακτική ή µε
- αποτρεπτική υποτακτική ή µε
- απαγόρευση
Οι πλάγιες ερωτηµατικές προτάσεις µετατρέπονται σε ευθείες ερωτήσεις µε
- οριστική ( πραγµατικό )
- υποτακτική ( απορηµατική )
1. Marito persaepe interrogabat : “ Quid agit puer ?”
Πλάγια ερώτηση → σε ευθεία ερώτηση
Σε ευθεία ερώτηση χρησιµοποιούµε οριστική ενεστώτα (« agit » )
Η υποτακτική παρατατικού ( « ageret » ) που υπήρχε στην πλάγια ερωτηµατική πρόταση
δικαιολογούνταν εξαιτίας της εξάρτησής της από την µετοχή « interroganti » , η οποία εξαρτιόταν από
ρήµα ιστορικού χρόνου ( «respondebat » παρατατικός ) και δήλωνε το σύγχρονο στο παρελθόν.
2. Arria milites orabat, ut simul imponeretur (µάθηµα 23)
Arria milites orabat : “ Simul imponar”
Βουλητική πρόταση → σε κύρια πρόταση επιθυµίας : προτρεπτική υποτακτική
Επειδή δεν υπάρχει τύπος της πορστακτικής για το α’ ενικό πρόσωπο χρησιµοποιούµε την υποτακτική
( προτρεπτική υποτακτική )
ή
Arria milites orabat : « Milites imponite me simul »
Βουλητική πρόταση → σε κύρια πρόταση επιθυµίας : προστακτική
Στην πρόταση αυτή έχουµε ενεργητική σύνταξη αφού δηλώνεται το υποκείµενο που θα ενεργήσει .
3. Cum ei ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse , Nasica sensit illam
domini iussu et illum esse (µάθηµα 24)
4. Nasica sensit illam domini iusu id dixisse et illum intus esse (µάθηµα 24).
5. Accipe nunc quid postea Nasica fecerit (µάθηµα 24)
6. Exclamavit Nasica se domi non esse (µάθηµα 24)
7. Visne scire quid Nasica responderit? (µάθηµα 24)
8. “ Interogo vos ” inquit “ quando hanc ficum decerpatam esse putetis ex arbore”
(µάθηµα
25)
3
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ…..
Πρώτης κλίσης
poeta-ae
= ποιητής (αρσε.)
terra-ae
= γη
epistula-ae = επιστολή
quaerela-ae = παράπονο
fortuna-ae = τύχη
incola-ae
= κάτοικος (αρσε.)
cura-ae
= φροντίδα
miseria-ae = δυστυχία
iniuria-ae
= αδικία
amica-ae
= φίλη
patria-ae
= πατρίδα
regina-ae
= Βασίλισσα
forma-ae
= οµορφιά
ora-ae
= ακτή
belua-ae
= κήτος
hostia-ae
= σφαγίο
puella-ae
= κορίτσι
hasta-ae
= δόρυ
concordia-ae = οµόνοια
avaritia-ae = πλεονεξία
justitia-ae
= δικαιοσύνη
audacia-ae = τόλµη
amicital-ae = φιλία
sapientia-ae = σοφία
gloria-ae
= δόξα
inopia-ae
= έλλεψη
silva-ae
= δάσος
pudicitia-ae = τιµή
femina-ae
= γυναίκα
lacrima-ae = δάκρυ
lupa-ae
= λύκαινα
porta-ae
= πύλη
victoria-ae = νίκη
filiola-ae
= κορούλα
sententia-ae = άποψη
ira-ae
= οργή
tragula-ae
= ακόντιο
magistra-ae = δασκάλα
provincia-ae = επαρχία
fiducia-ae
= εµπιστοσύνη
stella –ae
= αστέρι
pugna-ae
= µάχη
agricultura-ae
= γεωργία
fuga –ae
= φυγή
causa –ae = αιτία
via –ae
= δρόµος
4
spelunca –ae = σπηλιά
cauda-ae
= ουρά
elava-ae
= ρόπαλο
diaeta-ae
= θερινή κατοικία
turba-ae
= πλήθος
pecunia-ae = χρήµατα
praeda-ae = λεία
navicula-ae = πλοιάριο
ancilla-ae
= υπηρέτρια
ianua-ae
= πόρτα
curia-ae
= βουλευτήριο
prudentia-ae = σύνεση
patientia-ae = υποµονή
constantia-ae = καρτερία
tragoedia-ae = τραγωδία
littera-ae
= γράµµα αλφ.
custodia-ae = φυλακή
diligentia-ae = επιµέλεια
pera-ae
= εργασία
luxuria-ae
= πολυτέλεια
familia-ae
= οικογένεια
memoria-ae = υστεροφηµία
dextra-ae
= δεξί χέρι
gratia-ae
= συµφιλίωση
matertera-ae = θεία
mora-ae
= χρονοτριβή
luna-ae
= σελήνη
senecta-ae = γηρατειά
benevolentia-ae = καλή θέληση
cerva-ae
= ελάφι
malevolentia-ae = κακοβουλία
cera-ae
= κερί
ΟΝΟΜΑΤΑ Α’ ΚΛΙΣΗΣ
Hispania-ae
Trebia-ae ( αρσ.)
Cannearum
Persa-ae
Athenae-ae
Caligula-ae
Adrea-ae
Asia-ae
Aenea-ae
Anchises-ae
Geryones-ae
Phidias-ae
Cassiope-es(ae)
= Ισπάνια
= Τρεβίας ( ποτάµι )
= Κάννες
= Πέρσης
= Αθήνα
= Καλιγούλας
= Αρδέα
= Ασία
= Αινείας
= Αγχίσης
= Γυρυόνης
= Φειδίας
= Κασσιόπη
ΑΡΣΕΝΙΚΑ ∆εύτερης κλίσης
Α. Σύµφωνα µε το « dominus-i »
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
filius-ii
= γιος
natus-i
= γιός
ventus-i
= άνεµος
deus-i
= θεός
calseus-i
= παπούτσι
locus –i
= τόπος
servus – i
= δούλος
stilus-i
= γραφίδα
maritus – i = σύζυγος
triumphus-i = θρίαµβος
sommus-i
= ύπνος
gladius-i
= ξίφος
fluvius-i
= ποτάµι
oculus-i
= µάτι
murus – i
= τοίχος
paedagogus-i = παιδαγωγός
corvus-i
= κοράκι
marcenarius-ii = εργάτης
catillus-i
= πιάτο
philosophus – i = φιλόσοφος
cultellus-i
= µαχαιράκι
dolus-i
= δόλος
socius-ii
= σύντροφος
pontus-i
= θάλασσα
scopulus-i
= βράχος
annus-i
= έτος
animus –i
= ψυχή
legatus – i = λεγεωνάριος
modus-i
= τρόπος
catellus-i
= σκυλάκι
adversarius-ii = εχθρός
caseus-i
= τυρι
humerus – i = αριθµός
cibus – i
= τροφή
ficus-i
= σύκο ( θηλυκό )
amicus-i
= φίλος
fugitivus-i
= φυγάς
sestertius-ii = είδος νοµίσµατος
focus-i
= φωτιά
tyrannus-i
= τύραννος
mundus-i
= κόσµος
elephantus-i = ελέφαντας
Β. Σύµφωνα µε το « puer-i »
vir-i
vesper-i
socer-i
= άντρας
= βράδυ
= πεθερός
Γ. Σύµφωνα µε το « liber-bri »
ager-agri = αγρός
liber- libri = βιβλίο
aper-apri = κάπρος
magister-stri = δάσκαλος
minister-stri = δάσκαλος
minister-stri = υπηρέτης
culter- cultri = µαχαίρι
ΟΥ∆ΕΤΕΡΑ
∆εύτερης κλίσης
beneficium-ii
= ευεργεσία
periculum- i
= κίνδυνος
bellum-i
= πόλεµος
ingenium-ii
= πνεύµα
monumentium-i
= µνηµείο
templum-i
= ναός
fundamentum-i
= θεµέλιο
consilium-ii
= σκέψη
frumentum-i
= δηµητριακά
verbum-i
= λόγος
venabulum-i
= λόγχη
imperium-ii
= εξουσία
delictum-i
= έγκληµα
caelum-i
= ουρανός
regnum-i
= βασίλειο
lavinium-ii
= Λαβίνιο
saguntum-i
= Σαγούντο
osculum-i
= φιλί
dictum-i
= λόγος
monstrum-i
= θέαµα
somnium-ii
= όνειρο
supplicium-ii
= τιµωρία
studium-ii
= σπουδή
proelium-ii
= µάχη
ephippium-ii
= σέλλα
vinum-i
= κρασί
pilum-i
= ακόντιο
tergum-i
= νώτα (τα)
signum-i
= σηµαία
fatum-i
= µοίρα
tabernaculum-i
= σκηνή
testamentum-i
= µαρτυρία
vestigium-ii
= ίχνος
ferrum-i
= σίδερο
indicium-ii
= απόδειξη
oraculum-i
= µαντείο
officium-ii
= καθήκον
solarium-ii
= λιακωτό
velum-i
= κουρτίνα
exilium-ii
= εξορία
aurum-i
= χρυσάφι
factum-i
= πράξη
cubiculum-i = κρεβατοκάµαρα
5
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
ostium-ii
= πόρτα
ponum-i
= καρπός
pretium-ii
= τιµή
nihilum-i
= τίποτα
exemplum-i = παράδειγµα
oleum-i
= λάδι
solacium-ii = παρηγοριά
adiumentum-i = βοήθεια
flagitium-ii
= όνειδος
stipendium-ii = µισθός
ludicium-ii
= δικαστήριο
ornamentum-i = στολίδι
praesidium-ii = στήριγµα
vestibulum-i = είσοδος
donum-i
= δώρο
liternum-i
= Λιτέρνο
aerarium-ii = ∆ηµ.Ταµείο
tributum-i
= φόρος
scamnum-i = σκαµνί
auxilium-ii
= βοήθεια
sacellum-i
= µικρός ναός
propositum-i = σκοπός
matrimonium-ii = γάµος
simulacrum-i = άγαλµα
amentum-i = ιµάντας
mendacium-ii = ψέµα
ΑΡΣΕΝΙΚΑ Τρίτης κλίσης
fons-fontis = πηγή
interpres-pretis = ερµηνευτής
iudex-icis = δικαστής
miles-itis = στρατιώτης
hostis –is = εχθρός ( ΕΞΑΙΡΕΣΗ )
speculator-oris = ανιχνευτής
collis –is = λόφος ( ΕΞ )
mons-montis = βουνό ( ΕΞ )
rex-regis = βασιλιάς
pater-patris = πατέρας
dolor-oris = πόνος, οργή
consul-lis = ύπατος
finis-is = τέλος (ΕΞ )
victor-oris = νικητής
sutor-oris
= παπουτσής
labor-oris
= µόχθος
accusator-oris = κατήγορος
honor-oris
= τιµή
adulescens-entis = νεαρός
scriptor-oris = συγγραφέας
ardor-oris
= πάθος
praedo-onis = ληστής ( ΕΞ)
postis-is
= φύλλο πόρτας ( ΕΞ )
6
sequester-stris = µεσολαβητής
furor-oris
= µανία
mos-moris = έθιµο
dux-ducis
= αρχηγός
elephas-antis = ελέφαντας
terror-oris
= τρόµος
imperator-oris = στρατηγός
homo-inis
= άνθρωπος
timor-oris
= φόβος
princeps-ipis = ηγεµόνας
pudor-oris
= ντροπή
pastor-oris = βοσκός
carcer-eris = φυλακή
rumor-oris = θόρυβος
dictator-oris = δικτάτορας
mensis-is
= µήνας ( ΕΞ )
augur-uris
= οιωνοσκόπος
senex-senis = γέρος
sermo-onis = λόγος
ordo-inis
= τάξη ( ΕΞ )
proditor-oris = προδότης
desertor-oris = λιποτάκτης
tonsor-oris = µανικιουρίστας
unguis-is
= νύχι ( ΕΞ )
clamor-oris = κραυγή
amor-oris
= αγάπη
bos-bovis
= βόδι
grex-gregis = κοπάδι ( ΕΞ )
insidiator-oris = συνωµότης
commilito-onis = συστρατιώτης
praeceptor-oris = δάσκαλος
ΘΗΛΥΚΑ Τρίτης κλίσης
cogitano-onis
= σκέψη
venatio-onis = κυνήγι
uxor-oris
= σύζυγος ( ΕΞ )
gens-gentis = γένος
clades-is
= καταστροφή
nox-noctis = νύχτα
ratio-onis
= φύση
pellis-is
= δέρµα
nex-necis
= θάνατος
potestas-atis = δύναµη
cohors-cohortis = κοόρτη
vox-vocis
= φωνή
Gravitas-atis
= σοβαρότητα
Suavitas-atis
= γλυκύτητα
Recuperatio-onis = επανάκτηση
Salutatio-onis
= χαιρετισµός
Avis-is
= πουλί
Gratulatio-onis
= συγχαρητήρια
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
Suspicio-onis
Laus-laudis
Pietas-atis
Felicitas-atis
Cupiditas-atis
Salus-utis
Vetustas-atis
Imago-inis
Honestas-atis
Dimicatio-onis
Libido-inis
Suboles-is
Dignitas-atis
Stabilitas-atis
Plebs-plebis
Dos-dotis
Frugalitas-atis
Paupertas-atis
Legatio-onis
Necessitas-atis
Soror-oris
Sedes-is
Voluntas-atis
Antiquitas-atis
Coniuratio-onis
Coniunx-gis
Servitus-utis
Caritas-atis
nutrix-icis
valetudo-atis
vestis-is
pulchritudo-inis
disputatio-ionis
simulatio-onis
turris-is
ornatrix-icis
mentio-onis
admiratio-onis
= υποψία
= έπαινος
= ευσέβεια
= ευτυχία
= επιθυµία
= σωτηρία
= αρχαιότητα
= εικόνα
= τιµή, δόξα
= αγώνας
= πάθος
= απόγονοι
= κύρος
= σταθερότητα
= πληβείοι
= προίκα ( ΕΞ )
= ολιγάρκεια
= φτώχεια
= πρεσβεία
= ανάγκη
= αδελφή ( ΕΞ )
= θέση
= θέληση
= αρχαιότητα
= συνωµοσία
= σύζυγος ( ο,η )
= σκλαβιά
= αγάπη
= τροφός
= ωφέλεια
= φόρεµα
= οµορφιά
= διαφωνία
= υποκρισία
= πύργος
= κοµµώτρια
= µνεία
= θαυµασµός
ΚΥΡΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Γ’ ΚΛΙΣΗΣ
Caesar-aris
Cicero-onis
Patro-onis
Plato-onis
Zeno-onis
Lemovices-um
Hercules-is
Ceryon-onis
Hannibal-alis
Vercingetorix-igis
Tiveris-is
= Καίσαρ
= Κικέρων
= Πάτρων
= Πλάτων
= Ζήνων
= Λεµοβίκες
= Ηρακλής
= Γηρυόνης
= Αννίβας
= Βερκιγγετόριγας
= Τίβερης
Samnites-ium
= Σαµνίτες
ΚΥΡΙΑ ΘΗΛΥΚΑ Γ’ ΚΛΙΣΗΣ
Dido-onis
Neapolis-is
Carthago-inis
Alpes-ium
= ∆ιδώ
= Νεάπολη
= Καρχηδών
= Άλπεις
ΟΥ∆ΕΤΕΡΑ Τρίτης κλίσης
rete-is
vulnus-eris
………
omen-inis
caput-it is
lac-lactis
flumen-inis
genus-eris
corpus-oris
ius-iuris
funus-eris
discrimen-inis
scelus-eris
dedecus-oris
certamen-inis
aes-aeris
rus-ruris
pondus-eris
ebur-oris
marmor-oris
agmen-inis
pectus-oris
numen-inis
= δίχτυ
= τραύµα
= όνοµα
= οιωνός
= κεφάλι
= γάλα
= ποτάµι
= γένος
= σώµα
= δίκαιο
= κηδεία
= κίνδυνος
= έγκληµα
= όνειδος
= αγώνας
= χαλκός
= αγρός
= βάρος
= ελεφαντόδοντο
= µάρµαρο (ΕΞ)
= άγηµα
= καρδιά , στήθος
= χρόνος
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Τέταρτης κλίσης
Exercitus-us
Motus-us
Status-us
Aditus-us
Metus-us
Complexus-us
Magistratus-us
Usus-us
Equitatus-us
Vultus-us
Mugitus-us
Casus-us
Coetus-us
Senatus-us
= στρατός
= κίνηση
= στάση
= προσέγγιση
= φόβος
= αγκαλιά
= άρχοντες, αρχές
= χρήση
= ιππικό
= πρόσωπο
= µουγκρητό
= τυχαίο γεγονός
= συνάθροιση
= Σύγκλητος
7
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
Fructus-us
Ficus-us (θηλ.)
Eventus-us
Cruciatus-us
Risus-us
Exitus-us
Conspectus-us
Domus-us ( θηλ.)
= καρπός, κέρδος
= σύκο
= έκβαση
= βάσανα
= γέλιο
= έκβαση
= θέα
= σπίτι
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Πέµπτης κλίσης
Spes-ei
Species-ei
Facies-ei
Dies-ei
Res-ei
Fides-ei
Elfigies-ei
Plebes-ei
Acies-ei
Materies-ei
= ελπίδα
= θέαµα
= πρόσωπο
= ηµέρα ( αρσενικό )
= πράγµα
= πίστη (µόνο ενικός
= εικόνα
= πληβείοι ( µόνο ενικός )
= µάχη
= ύλη
ΟΝΟΜΑΤΑ « Pluralia tantum »
(=µόνο στον πληθυντικό )
Cannae-arum
Belgae-arum
∆ευτερόκλιτα
Arma-orum
Boni-orum
Domestici-orum
Galli-orum
Germani-orum
Arverni-orum
Greeci-orum
Latini-orum
Nervii-orum
Poeni-orum
hiberna-orum
mala-orum
liberi-orum
superi-orum
= όπλα
= καλοί πολίτες
= οικιακοί δούλοι
= Γαλάτες
= Γερµανοί
= Αρβέρνοι
= Έλληνες
= Λατίνοι
= Νέρβιοι
= Καρχηδόνιοι
= στρατόπεδο
= συµφορές
= τέκνα
= θεοί
Τριτόκλιτα
Alpes-ium
= Άλπεις
fores-ium
= πόρτα ( σπάνιο foris-is )
moenia-ium
= τείχη
pugillares-ium
= πλάκες
Samnites-ium
= Σαµνίτες
Lemovices-um
= Λεµοβίκες
Πρωτόκλιτα
Divitiae-arum
= πλούτη
Insidiae-arum
= ενέδρα
Tenebrae-arum
= σκοτάδι
Athenae-arum
Ονόµατα που αλλάζουν σηµασία στον πληθυντικό
Πρωτόκλιτα
copia-ae = αφθονία
littera-ae = γράµµα αλφ.
opera-ae = εργασία
fortuna-ae = τύχη
copiae-arum = στρατεύµατα
litterae-arum = επιστολή-λογοτεχνία
operae-arum = εργάτες
fortunae-arum = περιουσία
∆ευτερόκλιτα
auxilium-ii = βοήθεια
auxilia-orum = βοηθητικό στράτευµα
castrum-I = φρούριο
castra-orum = στρατόπεδο
stipendium-ii = µισθός
stipendia-orum = θητεία
supplicium-ii = τιµωρία
supplicia-orum = λατρεία , προσευχές
8
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
Τριτόκλιτα
finis-is = όριο, τέλος
fines-ium = σύνορα χώρας
ops-opis = βοήθεια
opes-ium = δύναµη , πλούτη
pars-partis = τµήµα
partes-ium = πολιτική παράταξη
pater-tris = πατέρας
patres-um = πατρίκιοι
Ονόµατα αφθονούντα ( abundantia)
materia-ae (α’ κλίση)
plebs-plebis (γ’ κλίση )
elephas-antis (γ’ κλίση )
ficus-us (δ’ κλίση )
-
materies-ei (ε’ κλίση )
plebes-ei ( ε’ κλίση )
elephantus-i (β’ κλίση )
ficus-i ( β’ κλίση )
Ονόµατα ετερογενή
locus-i ( τόπος )
ενώ
loca-orum ( τόποι )
loci-orum ( χωρία βιβλίου )
caelum-i ( ουρανός )
caeli-orum ( ουρανοί )
ΕΠΙΘΕΤΑ
Α. Σύµφωνα µε το «bonus-a-um»
plenus-a-um
adversus-a-um
barbarus-a-um
gelidus-a-um
unicus-a-um
novus-a-um
superbus-a-um
marinus-a-um
regius-a-um
pennatus-a-um
antiquus-a-um
magnificus-a-um
parcus-a-um
infirmus-a-um
validus-a-um
delectus-a-um
epicus-a-um
clarus-a-um
secundus-a-um
ultimus-a-um
multus-a-um
bonus-a-um
vacuus-a-um
= γεµάτος
= αντίξοος
= βάρβαρος
= παγωµένος
= µοναδικός
= νέος
= περήφανος
= θαλάσσιος
= βασιλικός
= φτερωτός
= αρχαίος
= µεγαλόπρεπος
= φειδωλός
= αδύναµος
= δυνατός
= διαλεγµένος
= επικός
= ένδοξος
= δεύτερος
= τελευταίος
= πολύς
= καλός
= άδειος
septimus-a-um
maestus-a-um
pavidus-a-um
parvus-a-um
fortuitus-a-um
serenus-a-um
repentinus-a-um
sollicitus-a-um
horrendus-a-um
squalidus-a-um
durus-a-um
vietus-a-um
notus-a-um
gratus-a-um
severus-a-um
togatus-a-um
publicus-a-um
ineptus-a-um
salvus-a-um
imperitus-a-um
absoletus-a-um
inauditus-a-um
captivus-a-um
suspectus-a-um
infidus-a-um
= έβδοµος
= περίλυπος
= έντροµος
= µικρός
= τυχαίος
= ξάστερος
= ξαφνικός
= ταραγµένος
= φρικτός
= βρώµικος
= σκληρός
= µαραµένος
= γνωστός
= ευχάριστος
= αυστηρός
= στην ειρήνη
= δηµόσιος
= ανόητος
= σώος
= άπειρος
= ξεπερασµένος
= πρωτάκουστος
= αιχµάλωτος
= ύποπτος
= άπιστος
9
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
canus-a-um
= ασπροµάλλης
paucus-a-um
= νεκρός
frigitus-a-um
= παγωµένος
vivus-a-um
= ζωντανός
reliquus-a-um
= υπόλοιπος
posterus-a-um
= επόµενος
totus-a-um
= ολόκληρος
paulus-a-um
= λίγος
peritus-a-um
= έµπειρος
fessus-a-um
= κουρασµένος
fretus-a-um
= ο έχων εµπιστοσύνη
aversus-a-um
= ανάποδος
proximus-a-um
= κοντινός
confusus-a-um
= µπερδεµένος
infestus-a-um
= εχθρικός
pravus-a-um
= διεστραµµένος
cruentus-a-um
= αιµατηρός
trepidus-a-um
= έντροµος
obvius-a-um
= ενάντιος
immensus-a-um
= τεράστιος
aequus-a-um
= ίσος
sempiternus-a-um = αιώνιος
siccus-a-um
= στεγνός
piscatorium-a-um = ψαράδικος
nimius-a-um
= υπερβολικός
extremus-a-um
= έσχατος
festivus-a-um
= πρόσχαρος
longus-a-um
= µακρύς
dignus-a-um
= άξιος
paternus-a-um
= πατρικός
modestus-a-um
= σεµνός
studiosus-a-um
= επιµελής
sonorus-a-um
= ηχηρός
acerbus-a-um
= άγουρος
naturus-a-um
= ώριµος
summus-a-um
= πολύ µεγάλος
cupidus-a-um
= ο επιθυµών
armatus-a-um
= στον πόλεµο
sanctus-a-um
= ιερός
ligneus-a-um
= ξύλινος
supervacaneus-a-um= περιττός
priscus-a-um
= αρχαίος
solus-a-um
= µόνος
honestus-a-um
= τιµηµένος
stultus-a-um
= ανόητος
immaturus-a-um
= πρόωρος
fidus-a-um
= πιστός
carus-a-um
= αγαπητός
calvus-a-um
= φαλακρός
10
albus-a-um
temerarius-a-u
rectus-a-um
= λευκός
= ασυλλόγιστος
= σωστός
Β. Σύµφωνα µε το « Liber-a-um »
Tener-a-um
Liber-a-um
Miser-a-um
= τρυφερός
= ελεύθερος
= δυστυχής
Γ. Σύµφωνα µε το « niger-gra-grum »
Pulcher-prichra-pulchrum = ωραίος
Sacer-sacra-sacrum
= ιερός
Integer-integra-integrum = υγιής
ΕΠΙΘΕΤΑ Τρίτης κλίσης
Α. Τρικατάληκτα σε –er-(e)ris-(e)-re
Alacer-cris-cre
= πρόθυµος
Equester-stris-stre = ιππικός
Celer-eris-ere
= ταχύς
Puter ( putris ) –is –e = σάπιος
B. ∆ικατάληκτα σε –is, -e
Omnis-is-e
= όλος
Cannensis-is-e
= των Καννών
Carthaginiensis-is-e = Καρχηδόνιος
Tristis-is-e
= θλιµµένος
Liberaris-is-e
= ελεύθερος
Illustris-is-e
= λαµπρός
Similis-is-e
= όµοιος
Militaris-is-e
= στρατιωτικός
Turpis-is-e
= αισχρός
Incredibilis-is-e
= απίστευτος
Familiaris-is-e
= γνωστός
Communis-is-e
= κοινός
Nobilis-is-e
= ευγενής
Gravis-is-e
= βαρύς
Mirabilis-is-e
= παράδοξος
Innumerabilis-is-e = αµέτρητος
Immortalis-is-e
= αθάνατος
Fortis-is-e
= δυνατός
Mortalis-is-e
= θνητός
Amabilis-is-e
= αξιαγάπητος
Anilis-is-e
= γεροντικός
Matronalis-is-e
= γυναικείος
Puellaris-is-e
= κοριτσίστικος
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
Grandis-is-e
Mitis-is-e
Mollis-is-e
Singularis-is-e
Civilis-is-e
Facilis-is-e
Vilis-is-e
Debilis-is-e
Memorabilis-is-e
Stabilis-is-e
Utilis-is-e
= µεγάλος
= γλυκός
= µαλακός
= µοναδικός
= εµφύλιος
= εύκολος
= ευτελής
= αδύναµος
= αξιοµνηµόνευτο
= σταθερός
= χρήσιµος
Γ. Μονοκατάληκτα τριτόκλιτα επίθετα
Ferox-ocis
Ingens-entis
Iners-ertis
Princeps-ipis
Praesens-entis
= άγριος
= πελώριος
= µαλθακός
= ηγεµόνας
= τωρινός
Impudes-entis
Praecox- praecocis
Recens-entis
Par – paris
Sapiens-entis
Exellens-entis
Felix-icis
Locuples-pletis
Impotens-entis
Congruens-entis
Praeceps-cipitis
γκρεµοτσακίζεται
Senex-senis
Insolens-entis
Infelix-icis
Exsul ( exul )-is
Minax-acis
Inops-opis
= αναιδής
= πρώιµος
= πρόσφατος
= όµοιος
= σοφός
= έξοχος ( µτχ )
= ευτυχής
= πλούσιος
= ανίκανος
= σύµφωνος ( µτχ )
= αυτός που
= γέρος
= ασυνήθιστος
= δυστυχής
= εξόριστος
= απειλητικός
= ενδεής
ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ INOPS = ενδεής
ΑΡΣΕΝ. ΘΗΛ.
ΕΝΙΚΟΣ
Inops
Inopis
Inopi
Inopem
Inops
Inopi
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
Inopes
Inopum
Inopibus
Inopes
Inopes
Inopibus
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟ
ΕΝΙΚΟΣ
Inops
Inopis
Inopi
Inops
Inops
Inopi
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
inopia
inopum
inopibus
inopia
inopia
inopibus
11
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ
των 30 Σχολικών µαθηµάτων
Μάθηµα 21ο
immensus-a-um
aequus-a-um
∆εν σχηµατίζει
aequior-ior-ius
aequissimus-a-um
aeque-aequius-aequissime
diu-diutius-diutissime
Μάθηµα 22ο
innumerabilis-ise/immortalis-is-e
bonus-a-um
rectus-a-um
fortis-is-e
magnus-a-um
mortalis-is-e/sempiternus-aum
∆εν σχηµατίζουν
melior-ior-ius
rectior-ior-ius
fortior-ior-ius
maior-ior-ius
∆εν σχηµατίζουν
oprimus-a-um
rectissimus-a-um
fortissimus-a-um
maximus-a-um
siccior-ior-ius
∆εν σχηµατίζει
ingentior-ior-ius
siccissimus-a-um
bene-melius-optime
recte-rectius-rectissime
fortiter-fortius-fortissime
magno(o)pera-magis-maxime
Μάθηµα 23ο
siccus-a-um
piscatorium-a-um
ingens-entis
ingentissimus-a-um
sicce-siccius-siccissime / bene-melius-optime
libenter-libentius-libentissime
diu-diutius-diutissime
ingenter-ingentius-ingentissime
Μάθηµα 24ο
paucus-a-um
apertus-a-um
impudens-entis
paucior-ior-ius
apertior-ior-ius
impudentior-ior-ius
aperte-apertius-apertissime
impudenter-impudentius-impudentissime
12
paucissimus-a-um
apertissimus-a-um
impudentissimus-a-um
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
Μάθηµα 25ο
praecox-ocis
recens-entis
exterus-a-um
nimius-a-um
praecocior-ior-ius
recentior-ior-ius
exterior-ior-ius
∆ε σχηµατίζει
praecocissimus-a-um
recentissimus-a-um
extremus-a-um
praecociter-praecocius-praecocissime
recenter-recentius-recentissime
extere-exterius-extreme/extime
prope-propius-proxime
Μάθηµα 26ο
tristis-is-e
parvus-a-um
festivus-a-um
amabilis-is-e
longus-a-um
dingua-a-um
anilis-ia-e/matronalis-is-e
modestus-a-um
studiosus-a-um
parcus-a-um
novus-a-um
tristior-ior-ius
minor-or-us
festivior-ior-ius
amabilior-ior-ius
longior-ior-ius
dignios-ior-ius
puellaris-is-e/paternus-a-um
modestior-ior-ius
∆εν σχηµατίζει
parcior-ior-ius
recentior-ior-ius
magis novus-a-um
tristissimus-a-um
minimumus-a-um
festivissimus-a-um
amabilissimus-a-um
lognissimus-a-um
dignissimus-a-um
∆εν σχηµατίζουν
modestissimus-a-um
parcissimus-a-um
novissimus-a-um
tristie-tristius-tristissime
digne-dignius-dignissime / festive-festivius-festivissime
amabiliter-amabilius-amabilissime
longe-longius-lognissime / parce-parcius-parcissime
non multum και paulum-minum-minimum
modeste-modestius-modestissime
amanter-amantius-amantissime
intellegenter-intellegentius-intellegentissime
satis-satius
Μάθηµα 30ο
fortis-is-e
magnus-a-um
fortior-ior-ius
maior-ior-ius
fortissimus-a-um
maximus-a-um
nobilior-ior-ius
∆εν σχηµατίζει
fortior-ior-ius
nobilissimus-a-um
fortiter-fortius-fortissime
magno(o)pera-magis-maxime
libenter-libentius-libentissime
Μάθηµα 31ο
nobilis-is-e
singularis-ia-e
fortis-is-e
fortissimus-a-um
13
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
nobiliter-nobilius-nobilissime
fortiter-fortius-fortissime
Μάθηµα 32ο
plentus-a-um
multi-ae-a
fortis-is-e
cupidus-a-um
bonus-a-um
excellens-entis
parvus-a-um
plenior-ior-ius
plures-es-ra
fortior-ior-ius
cupidior-ior-ius
melior-ior-ius
exellentior-ior-ius
minor-or-us
plenissimus-a-um
plurimi-ae-a
fortissimus-a-um
cupidissimus-a-um
optimus-a-um
excellentissimus-a-um
minimus-a-um
plene-plenius-plenissime
multum-plus-plurimum
fortiter-fortius-fortissime
cupide-cupidius-cupidissime
bene-melius-optime
excellenter-exellentius-excellentissime
non multum/paulum-minus-minime
Μάθηµα 33ο
severus-a-um
civilis-is-e
multi-ae-a
armatus-a-um/togatus-a-um
severior-ior-ius
civilior-ior-ius
plures-es-ra
∆εν σχηµατίζουν
severissimus-a-um
civilissimus-a-um
plurimi-ae-a
severe-severius-severissime
civiliter-(civilius-civilissime)/multum-plus-plurimum
Μάθηµα 34ο
clarus-a-um
incredibilis-is-e
sanctus-a-um
cupidus-a-um
immortabilis-is-e
dexter-dextera-dexterum
dexter-dextra-dextum
clarior-ior-ius
∆εν σχηµατίζει
sanctior-ior-ius
cupidior-ior-ius
∆εν σχηµατίζει
dexterior-ior-ius
clarissimus-a-um
sanctissimus-a-um
cupidissimus-a-um
dextimus-a-um
clare-clarius-clarissime / sancte-sanctius-sanctissime
dexter-dexterius-dextime
Μάθηµα 35ο
infelix-icis
publicus-a-um
aequus-a-um
14
infelicior-ior-ius
∆εν σχηµατίζει
aequior-ior-ius
infelicissimus-a-um
aequissimus-a-um
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
felix-icis
felicior-ior-ius
felicissimus-a-um
infeliciter-infelicius-infelicissime
aeque-……-aequissime
feliciter-felicius-felicissime
Μάθηµα 36ο
magnus-a-um
facilis-is-e
ligneus-aum/supervacaneus-a-um
maior-ior-ius
facilior-ior-ius
∆εν σχηµατίζουν
maximus-a-um
facillimus-a-um
magno(o)pera-magis-maxime
facilis-facilius-facillime
inepte-ineptius-ineptissime
Μάθηµα 37ο
salvus-a-um
civilis-is-e
miser-a-um
ferox-ocis
impotens-…..
∆εν σχηµατίζει
civilior-ior-ius
miserior-ior-ius
ferocior-ior-ius
impotentior-ior-ius
civilissimus-a-um
miserrimus-a-um
ferocissimus-a-um
impotentissimus-a-um
civiliter-(civilius-civilissime)
misere-miserius-miserrime
ferociter-ferocius-ferocissime
impotenter-improtentius-impotentissime
Μάθηµα 38ο
priscus-a-um/nuptialis-is-e
lognus-a-um
∆εν σχηµατίζουν
lugnior-ior-ius
lognissimus-a-um
logne-lognius-lognissime
libenter-libentius-libentissime
multum-plus-plurimum
Μάθηµα 39ο
imperitus-a-um
praeceps-praecipitis
vilis-is-e
bonus-a-um
integer-gra-grum
debilis-is-e
memorabilis-is-e
imperitior-ior-ius
∆εν σχηµατίζει
vilior-ior-ius
melior-ior-ius
integrior-ior-ius
debilior-ior-ius
memorabilior-ior-ius
imperitissimus-a-um
vilissimus-a-um
optimus-a-um
integerrimus-a-um
---------
imperite-imperitius-imperitissime
viliter-vilius-vilissime
15
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
bene-melius-optime
integre-integrius-integerrime
Μάθηµα 40ο
celer-ris-re
senex-senis
infirmus-a-um
celerior-ior-ius
senior-ior-ius
infirmior-ior-ius
celerimus-a-um
----infirmissimus-a-um
antiquior-ior-ius
prior-ior-ius
ineptior-ior-ius
honestior-ior-ius
melior-ior-ius
modestior-ior-ius
insolentior-ior-ius
∆εν σχηµατίζει
plures-es-a
antiquissimus-a-um
primus-a-um
ineptissimus-a-um
honestissimus-a-um
optimus-a-um
modestissimus-a-um
insolentissimus-a-um
celeriter-celerius-celerrime
infirme-infirmius-infirmissime
Μάθηµα 41ο
antiquus-a-um
prae
ineptus-a-um
honestus-a-um
bonus-a-um
modestus-a-um
insolens-entis
inauditus-a-um
multi-ae-a
plurimi-ae-a
antique-antiquius-antiquissime
prae-prius-primum/primo
plane-planius-planissime
dilucide-dilucidius-dilucidissime
inepte-ineptius-ineptissime
honeste-honestius-honestissime
bene-melius-optime
modeste-modestius-modestissime
insolenter-insolentius-insolentissime
multum-plus-plurimum
Μάθηµα 42ο
mollis-is-e
multi-ae-a
improbus-a-um
imperitus-a-um
crudelis-is-e
stultus-a-um
mollior-ior-ius
plures-es-a
improbior-ior-ius
imperitior-ior-ius
crudelior-ior-ius
stultior-ior-ius
molliter-mollius-mollissime
multum-plus-plurimum
improbe-improbius-improbissime
imperite-imperitius-imperitissime
crudeliter-crudelius-crudelissime
regie-magis regie-maxime regie
stulte-stultius-stultissime
16
mollissimus-a-um
plurimi-ae-a
improbissimus-a-um
imperitissimus-a-um
crudelissimus-a-um
stultissimus-a-um
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
Μάθηµα 43ο
caprivus-a-um
lognus-a-um
infelix-icis
prae
infestus-a-um
minax-acis
liber-a-um
miser-a-um
immaturus-a-um
∆εν σχηµατίζει
lognior-ior-ius
infelicior-ior-ius
prior-ior-ius
infestior-ior-ius
minacior-ior-ius
liberior-ior-ius
miserior-ior-ius
∆εν σχηµατίζει
lognissimus-a-um
infelicissimus-a-um
primus-a-um
infestissimus-a-um
minacissimus-a-um
liberrimus-a-um
miserrimus-a-um
logne-lognius-lognissime
infeliciter-infelicius-infelicissime
prae-prius-primum/primo
infeste-infestius-infestissime
minaciter-minacius-minacissime
libere-liberius-liberrime
misere-miserius-miserrime
Μάθηµα 44ο
stalilis-is-e
suspectus-a-um
sollicitus-a-um
inops-inopis
fidus-a-um
infidus-a-um
stabilior-ior-ius
∆εν σχηµατίζει
sollicitior-ior-ius
stabilissimus-a-um
sollicitissimus-a-um
fidior-ior-ius
∆εν σχηµατίζει
fidissimus-a-um
celerior-ior-ius
celerrimus-a-um
communior-ior-ius
melior-ior-ius
sapientior-ior-ius
carior-ior-ius
communissimus-a-um
optimus-a-um
sapientissimus-a-um
carissimus-a-um
stabiliter-stabilius-stabilissime
sollicite-sollicitius-sollicitissime
fide-fidius-fidissime
Μάθηµα 45ο
celer-ris-re
celeriter-celerius-celerrime
Μάθηµα 46ο
communis-is-e
bonus-a-um
sapiens-entis
carus-a-um
communiter-communius-communissime
bene-melius-optime
17
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
sapienter-sapientius-sapientissime
care-carius-carissime
multum-plus-plurimum
magno(o)pera-magis-maxime
Μάθηµα 47ο
canus-a-um
calvus-a-um
∆εν σχηµατίζει
∆εν σχηµατίζει
mature-maturius-maturissime και maturrime
secrete και secreto – secretius- ------Μάθηµα 48ο
albus-a-um/eximius-a-um
utilis-is-e
durus-a-durum
posterus-a-um
∆εν σχηµατίζουν
utilior-ior-ius
durior-ior-ius
posterior-ior-ius
magnus-a-um
maior-ior-ius
utilissimus-a-um
durissimus-a-um
postremus-a-um
postumus-a-um
maximus-a-um
utiliter-utilius-utilissime
dure και durite-durius-durissime
postere-posterius-postreme και postume
magno(o)pera-magis-maxime
Μάθηµα 49ο
tonsorius-a-um
temerarius-a-um
certus-a-um
aequus-a-um
∆εν σχηµατίζει
magis temerarius
certior-ior-ius
aequior-ior-ius
maxime temerarius
certissimus-a-um
aequissimus-a-um
temerarie-magis temerarie-maxime temerarie
certe-certius-certissime
aeque-aequius-aequissime
secreto και secrete-secretius-secretissime
Μάθηµα 50ο
magnus-a-um
malus-a-um
gravis-is-e
magno(o)pere-magis-maxime
male-peius-pessime
graviter-granius-gravissime
aeque-aequius-aequissime
satis-satius- ----18
maior-ior-ius
peior-ior-ius
gravior-ior-ius
maximus-a-um
pessimus-a-um
gravissimus-a-um
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
19
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΡΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΣΥΖΥΓΙΑ
Α΄ ΣΥΖΥΓΙΑ
amo-amavi-amatum-amare= αγαπώ
exulo
= είµαι εξοριστος
scriptito
= γράφω συχνά
desidero
= επιθυµώ
deploro
= θρηνώ
narro
= αφηγούµαι
excrucio
= βασανίζω
repugno
= αντιµάχοµαι
oppugno
= πολιορκώ
expugno
= κυριεύω
navigo
= πλέω
turbo
= ταράσσω
porto
= µεταφέρω
fundo
= θεµελιώνω
renarro
= ξανααφηγούµαι
expiro
= ξεψυχάω
comparo
= συγκρίνω
adligo
= δένω
advolo
= σπεύω
libero
= ελευθερώνω
certo
= αγωνίζοµαι
curo
= φροντίζω
propulso
= απωθώ
paro
= ετοιµάζω
consulto
= φροντίζω
honoro
= τιµώ
servo
= φυλάω
conloco
= εγκαθιστώ
hiemo
= ξεχειµωνιάζω
impero
= διατάζω
importo
= µεταφέρω
advento
= πλησιάζω
nuntio
= αναγγέλλω
perpetro
= διαπράττω
interrogo
= ρωτώ
cogito
= σκέφτοµαι
enoto
= σηµειώνω
adporto
= µεταφέρω
do-dedi-datum-dare = δίνω
sto-steti-statum-stare= στέκοµαι
lavo-lavi-lautum(lavatum)-lavare =
πλένοµαι
20
envestigo
specto
laudo
pugno
fugo
administro
revoco
erro
concito
appelo
supero
profligo
revoco
dimico
reporto
disputo
existimo
excito
inclamo
somnio
confirmo
creo
effemino
appropinquo
occupo
praedico
obsigno
perturbo
coniuro
strangulo
vulnero
saluto
penso
rogo
puto
spero
aegroto
ignoro
intro
simulo
oro
impetro
exclamo
lectito
praeterequito
incito
deporto
spolio
multo
conformo
= ερευνώ
= κοιτάζω
= επαινώ
= µάχοµαι
= τρέπω σε φυγή
= διαχειρίζοµαι
= ανοίγω
= περιπλανιέµαι
= ξεσηκώνω
= ονοµάζω
= νικώ
= κατατροπώνω
= ανακαλώ
= αγωνίζοµαι
= κερδίζω νίκη
= διαπραγµατεύοµαι
= νοµίζω
= ξυπνώ
= φωνάζω
= ονειρεύοµαι
= επιβεβαιώνω
= εκλέγω
= εκθηλύνω
= πλησιάζω
= καταλαµβάνω
= διακηρύσσω
= υπογράφω
= ταράσσω
= συνωµοτώ
= στραγγαλίζω
= τραυµατίζω
= χαιρετίζω
= ζυγίζω
= παρακαλώ
= νοµίζω
= ελπίζω
= είµαι άρρωστος
= αγνοώ
= µπαίνω
= προσποιούµαι
= παρακαλώ
= κατορθώνω
= αναφωνώ
= διαβάζω συχνά
= περνώ έφιππος
= παρακινώ
= µεταφέρω
= απογυµνώνω
= τιµωρώ
= διαπλάθω
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
propago
= διαιωνίζω
sano
= θεραπεύω
consecro
= αφιερώνω
funero
= κηδεύω
clamo
= φωνάζω
explico
= εξηγώ
conservo
= σώζω
vitupero
= επικρίνω
voco
= καλώ
insto-institi-instare = ασκώ πίεση
(µτχ.Μέλλοντα : instaturus-a-um)
reseco-resecui-resectum-resecare = κόβω
ceno
= δειπνώ
expecto
= περιµένω
iudico
= κρίνω
dissimulo
= προσποιούµαι
dubito
= αµφιβάλλω
obiurgo
= µαλώνω
insto-institi- --- - instare = ασκώ πίεση
µτχ. Μέλλοντα : ( instaturus-a-um)
reseco-resecui-resectum-resecare = κόβω
21
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
ΡΗΜΑΤΑ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΖΥΓΙΑΣ
habeo-habui-habitum-habere
= έχω
urgeo-ursi- ----- - urgere
= στέλνω
noceo-nocui-nocitum-nocere
= βλάπτω
respondeo-spondi-sponsum-spondere = απαντώ
placeo-placui-placitum-placere
= αρέσω
moveo-movi-motum-movere
= κινώ
video-vidi-visum-videre
= βλέπω
stupeo-stupui- ----- - stupere
= θαµπώνοµαι
deleo-delevi-deletum-delere
= σκοτώνω
taneo-tanui-tentum-tenere
= κρατώ
possideo-possedi-possessum-possidere = κατέχω
studeo-studui- ----- - studere
= σπουδάζω
foveo-fovi-fotum-fovere
= περιβάλλω µε αγάπη
iaceo-iacus-iacitum-iacere
= κείµαι
contineo-tinui-tentum-continere
= στερεώνω
iubeo-iussi-iussum-iubere
= διατάσσω
ramaneo-mansi-mansum-remanere
= παραµένω
admoneo-monui-monitum-admonere
= συµβουλεύω
caveo-cavi-cautum-cavere
= φυλάγοµαι
debeo-debui-debitum-debere
= οφείλω
rideo-risi-risum-ridere
= γελώ
sedeo-sedi-sessum-sedere
= κάθοµαι
valeo-valui- ----- - valere
= υγιαίνω
licet-licuit-licitum est-licere
= επιτρέπεται
comleo-complevi-completum-complere = συµπληρώνω
appareo-apparui-apparitum-apparere
= εµφανίζοµαι
amoveo-amovi-amotum-amovere
= αποµακρύνω
prohibeo-hibui-hibitum-prohibere
= εµποδίζω
exterreo-terrui-territum-exterrere
= τροµοκρατώ
lateo-latui- ----- - latere
= κρύβοµαι
pareo-parui-paritum-parere
= υπακούω
cohibeo-hibui-cohibitum-cohibere
= συγκρατώ
impleo-implevi-impletum-implere
= συµπληρώνω
inhaereo-haesi-haesum-inhaerere
= προσκολιέµµαι
paenitet-paenituit- ----- - paenitere
= µετανοιώνω
doceo-docui-docitum-docere
= µαθαίνω
mereo-merui-meritum-merere
= αξίζω
abstineo-timui-tentum-tinere
= απέχω
permoveo-movi-motum-movere
= παρακινώ
assideo-assedi-assesum-assidere
= κάθοµαι δίπλα
praebeo-praebui-praebitum-praebere
= παρέχω
pertineo-tinui-tentum-pertinere
= αφορώ
persedeo-sedi-sessum-persedere
= κάθοµαι πολύ ώρα
circumsedeo-sedi-sessum-sedere
= περικυκλώνω
taceo-tacui-tacitum-tacere
= σωπαίνω
immineo- ----- - imminere
= πλησιάζω απειλητικά
maneo-mansi-mansum-manere
= (περί)µένω
persuadeo-suasi-suasum-perseadere = πείθω
22
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
provideo-vidi-visum-providere
canseo-censui-censum-censere
decet-decuit- ----- - decere
deterreo-terrui-territum-deterrere
obtineo-tinui-tentum-obtinere
= προνοώ
= πιστεύω
= αρµόζει
= αποθαρρύνω
= πετυχαίνω
ΡΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗΣ ΣΥΖΥΓΙΑΣ
cepio-cepi-captum-capere = πιάνω
perdo-perdidi-perditum-perdere = χάνω
laedo-laesi-laesum-laedere
= βλάπτω
interficio-feci-fectum-interficere = σκοτώνω
extrahi-extraxi-extractum-extrahere = βγάζω
adimo-ademi-ademptum-adomere = αφαιρώ
deligo-delegi-delectum-deligere = εκλέγω
constituo-stitui-stitutum-constituere = αποφασίζω
gero-gessi-gestum-gerere = διεξάγω
contundo-contudi-contusum-condundere = συντρίβω
impono-posui-positum-imponere = επιβάλλω
condo-condidi-conditum-condere = χτίζω
fero-tuli-latum-ferre = φέρνω
tranfero-tyli-latum-ferre = µεταφέρω
pario-peperi-partum-parere
= γεννώ
claudo-clausi-clausum-claudere = κλείνω
restituo-restitui-restitutum-restituere = αποκαθιστώ
accipio-accepi-acceptum-accipere = δέχοµαι
seiungo-seiunxi-seiunctum-seiungere = χωρίζω
compono-posui-positum-componere = συνθηκολογώ
cupio-cupivi-cupitum-cupere = επιθυµώ
obtingit-obtigit - --- - obtingere = τυχαίνει
curro-cucurri-cursum-currere = τρέχω
animadverto-verti-versum-animadvertere = παρατηρώ
accidit-accidit- --- - accidere = συµβαίνει
dico-dixi-dictum-decere = λέω
praesumo-sumpi-sumptum-praesumere = προγεύοµαι
deficio-defeci-defectum-deficere = χάνοµαι
invado-invasi-invasum-invadere = εισχωρώ
amitto-amisi-amissum-amittere = χάνω
mitto-misi-missum-mittere = στέλνω
vinco-vici-victum-vincere = νικώ
confugio-fugi- --- - confugere = καταφεύγω
aspicio-aspexi-aspectum-aspicere = κοιτάζω
concipio-concepi-conceptum-concipere = πιάνω
concutio-concussi-concussum-concutere = συνταράζω
adficio-adfeci-adfectum-adficere = περιβάλλω
consisto-constiti- --- - consistere = συνίσταµαι
sino-sivi-situm-sinere = επιτρέπω
remollesco- --- - remelescere = γίνοµαι µαλθακός
cerno-crevi-cretum-cernere = κρίνω
verto-verti-versum-vertere = στρέφω
23
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
fugio-fugi-fugitum-fugere = φεύγω
occuro-occuri(occucurri)-occursum-occurrere = επιτίθεµαι
οccido-occidi-occisum-osidere = σκοτώνω
comprehendo-prehendi-prehensum-prehendere = συλλαµβάνω
refero-retuli-relatum-referre = παραδίδω
discedo-cessi-cessum-discedere = αποχωρώ
trado-tradidi-traditum-tradere = παραδίδω
produco-duxi-ductum-producere = οδηγώ
dedo-dedidi-deditum-dedere = παραδίδω
proicio-ieci-iectum-proicere = ρίχνω, καταθέτω
consido-sedi-sessum-considere = παίρνω θέση
adduco-duxi-ductum-adducere = παρασύρω
fingo-finxi-fictum-fingere = πλάθω
abdo-abdidi-abditum-abdere = κρύβω
reficio-refeci-refectum-reficere = ξεκουράζω
traho-traxi-tractum-trahere = τραβώ
pergo-perrexi-perrectum-pergere = κατευθύνοµαι
confundo-fundi-fusum-confundere = συγχέω
converto-verti-versum-convertere = γυρίζω πίσω
expello-expuli-expulsum-expellere = διώχνω
deprehendo-hendi-hensum-deprehendere = συλλαµβάνω
excludo-exclusi-exclusum-excludere = κλείνω έξω
recedo-recessi-recessum-recedere = αποσύροµαι
prorepo-prorepsi-proreptum-prorepere = σέρνοµαι
praetendo-tendi-tentum-praetendere = τεντώνω
discurro-curri (cucurri)-cursum-discurrere = τρέχω εδώ
adgnosco-gnovi-gnitum-adgnoscere = αναγνωρίζω
defero-detyli-delatum-deferre = µεταφέρω
everto-everti-eversum-evertere = καταστρέφω
divido-divisi-divisum-dividere = µοιράζω
interimo-emi-emptum-interimere = εξακολουθώ
recipio-recepi-receptum-recipere = επανακτώ
appendo-appendi-appensum-appendere = ζυγίζω
repono-reposui-repositum-reponere = τοποθετώ
consulo-consului-consultum-consulere = φροντίζω
neglego-nehlexi-neglectum-neglegere = αδιαφορώ
vivo-vixi-victum-vivere = ζω
ago-egi-actum-agere = οδηγώ , κάνω
sumo-sumpsi-sumptum-sumere = παίρνω
prorumpo-rupi-ruptum-prorumpere = ξεσπώ
ascendo-ascendi-ascensum-ascendere = ανεβαίνω
…….. – duxi-ductum-conducere = νοικιάζω
quaero-quaesivi-quaesitum-quaerere = ζητώ
facio-feci-factum-facere = κάνω
cognosco-cognovi-cognitum-cognoscere = γνωρίζω
credo-credidi-creditum-credere = πιστεύω
quiesco-quievi-quietum-quiescere = ησυχάζω
afferno-attuli-alltum-affere = φέρνω
ostendo-ostendi-ostent(s)um-ostentere = δείχνω
decerpo-decerpsi-decerptum-decerpere = κόβω
depono-deposui-depositum-deponere = αποβάλλω
24
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
scribo-scripsi-scriptum-scribere = γράφω
diligo-dilexi-dilectum-diligere = αγαπώ
ludo-lusi-lusum-ludere = παίζω
lego-legi-lectum-legere = διαβάζω
deverto-deverti-deversum-devertere = µένω
gigno-genui-genitum-gignere = γεννώ
quaeso- --- - quaesere = παρακαλώ
deduco-deduxi-deductum-deducere = οδηγώ
instituo-institui-institutum-instituere = διδάσκω
emo-emi-emptum-emere = αγοράζω
impendo-impendi-impensum-impendere = ξοδεύω
disco-didici-discere = µαθαίνω
obicio-obieci-obiectum-obicere = κατηγορώ
suscipio-cepi-ceptum-suscipere = παραλαµβάνω
edico-edixi-edictum-edicere = διατάζω
lacesso-lacessivi-lacessitum-lacessere = προκαλώ
transfigo-fixi-fixum-transfigere = διαπερνώ
ruo-rui-rutum-ruere = ορµώ
antacello- --- - --- - antacellere = ξεπερνώ κάποιον
peto-petivi(petii)-petitum-petere = ζητώ
accedo-accessi-accessum-accedere = πλησιάζω
relinquo-reliqui-relictum-relinquere = αφήνω, κληροδοτώ
propono-proposui-propositum-proponere = βάζω ως παράδειγµα
colo-colui-cultum-colere = καλλιεργώ
expeto-expetivi(expetii)-expetitum-expetere = επιδιώκω
duco-duxi-ductum-ducere = θεωρώ
parcello-culi-culsum-parcellere = ανατρέπω
prosterno-stravi-stratum-prosternere = καταλύω
comprimo-pressi-pressum-comprimere = χαλιναγωγώ
diffluo-diffluxi-diffluctum-diffluere = διαρρέω
abicio-abieci-abiectum-abicere = καταθέτω ( όπλα )
intromitto-misi-missum-intromitere = βάζω µέσα
pono-posui-poritum-ponere = τοποθετώ
confero-contuli-collatum-conferre = συγκεντρώνω
fendo-fudi-fusum-fundere = χύνω
desero-deserui-desertum-deserere = εγκαταλείπω
exigo-exegi-exactum-exigere = εισπράττω
contemno-tempsi-temptum-contemnere = περιφρονώ
solvo-solvi-solutum-solvere = λύνω
corrumpo-rupi-ruptum-corrumpere = διαφθείρω
desisto-destiti- --- - desistere = σταµατώ
reddo-reddidi-redditum-reddere = κάνω
cogo-coegi-coactum-cogere = εξαναγκάζω
cedo-cessi-cessum-cedere = παραχωρώ
averto-averti-aversum-avertere = βγάζω από το δρόµο
premo-pressi-pressum-premere = καταβάλλω
ob(f)fero-obtuli-oblatum-ob(f)ferre = φέρνω
efficio-effeci-effectum-efficere = κατορθώνω
intellego-lexi-lectum-intellegere = καταλαβαίνω
alo-alui-alitum(altum)-alere = τρέφω
intendo-tendi-tent(s)um-intendere = κατευθύνοµαι
25
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
cado-cecidi-casum-cadere = πέφτω
succurit-succurit-succursum-succurere = έρχεται στο µυαλό
metuo-metui-metutum-metuere = φοβάµαι
suspicio-pexi-pectum-suspicere = υποπτεύοµαι
intercipio-cepi-ceptum-intercipere = αρπάζω κάτι
conscribo-scripsi-scriptum-conscribere = γράφω
adhaeresco-haesi-haesum-adhaerescere = προσκολλιέµαι
conspicio-spexi-spectum-conspicere = βλέπω
perlego-legi-lectum-perlegere = διαβάζω ως το τέλος
rego-rexi-rectum-regere = κυβερνώ
antepono-posui-positum-anteponere = βάζω κάτι πάνω από άλλο
opprimo-pressi-pressum-opprimere = συλλαµβάνω
induco-duxi-ductum-inducere = εισάγω
extraho-traxi-tractum-extrahere = παρατείνω
instinguo-stinxi-stinctum-instinguere = παρορµώ
praecipio-cepi-ceptum-praecipere = καθοδηγώ
emitto-emisi-emissum-emittere = αφήνω ελεύθερο
admitto-admisi-admissum-admittere = δέχοµαι
introrumpo-rupi-ruptum-introrumpere = εισβάλλω
posco-poposci- --- - poscere = ζητώ
praeripio-ripui-reptum-praeripere = αρπάζω
contendo-tendi-tentum-contendere = φιλονικώ
ΡΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΣΥΖΥΓΙΑΣ
audio-audivi-auditum-audire
= ακούω
invenio-inveni-inventum-invenire = βρίσκω
aperio-aperui-apertum-aperire
= αποκαλύπτω
punio-punivi-punitum-punire
= τιµωρώ
munio-munivi-munitum-munire
= οχυρώνω
nutrio-nutrivi-nutritum-nutrire
= ανατρέφω
transeo-ii-itum-transire
= διέρχοµαι
expedio-pedivi-peditum-expedire = απελευθερώνω
radeo-ii-itum-ire
= επιστρέφω
pereo-ii-itum-perire
= χάνοµαι
venio-veni-ventum-venire
= έρχοµαι
desilio-desilui- --- - desilere
= πηδώ κάτω
sentio-sensi-sensum-sentire
= καταλαβαίνω
abeo-ii (ivi)-itum-abire
= φεύγω
stabilio-stabilivi-stabilitum-stabilire= στερεώνω
servio-servivi-servitum-servire
= υπηρετώ
scio-scivi-scitum-scire
= γνωρίζω
vincio-vinxi-vinctum-vincire
= δένω
sybvenio-veni-ventum-subvenire = βοηθώ
nequeo-nequii(ivi)---nequire
= δεν µπορώ
parvenio-veni-ventum-pervenire = φθάνω
nescio-nescivi-nescitum-nescire = αγνοώ
adeo-adii-aditum-adire
= πλησιάζω
intervenio-veni-ventum-intervenire= παρεµβαίνω
dissentio-sensi-sensum-dissentire= διαφωνώ
26
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ
Πρώτης συζυγίας
proelior-proeliatus sum-proeliari = µάχοµαι
arbitror-arbitratus sum-arbitrari = νοµίζω
miseror-miseratus sum-miserari = θρηνώ
conor-conatus sum-conari
= προσπαθώ
imitor-imitatus sum-imitari
= µιµούµαι
indignor-indignatus sum-indignari = αγανακτώ
tutuo-tutatus sum-tutari
= προστατεύω
adminor-admiratus sum-admirari = θαυµάζω
veneror-veneratus sum-venerari = λατρεύω
osculor-osculatus sum-osculari = φιλώ
miror-miratus sum-mirari
= θαυµάζω
minitor-minitatus sum-minitari
= απειλώ
populor-populatus sum-populari = λεηλατώ
adhortor-adhortatus sum-adhortari= προτρέπω
∆εύτερης συζυγίας
intueor-intuitus sum-intueri
medeor- --- - mederi
fateor-fassus sum-fateri
vereor-veritus sum-vereri
audeo-ausus sum-audere
= κοιτάζω
= γιατρεύω
= οµολογώ
= φοβάµαι
= τολµώ (ηµιαπ.)
Τρίτης συζυγίας
queror-questus sum-queri
= παραπονιέµαι
consequor-consecutus sum-consequi = ακολουθώ
egredior-egressus sum-egredi
= βγαίνω
complector-complexus sum-complecti = αγκαλιάζω
nascor-natus sum-nasci
= γεννιέµαι
congredior-congressus sum-congredi
= συγκρούοµαι
dilabor-dilapsus sum-dilabi
= καταρρέω
obsequor-obsecutus sum-obsequi= κάνω το χατήρι
utor-usus sum-uti
= χρησιµοποιώ
loquor-locutus sum-loqui
= µιλώ
consequor-consecutus sum-consequi = πετυχαίνω
morior-mortuus sum-mori
= πεθαίνω
ingredior-ingressus sum-ingredi = εισβάλλω
patior-passus sum-pati
= υποµένω
conloquor-conlucutus sum-conloqui
= συζητώ
elabor-elapsus sum-elabi
= ξεγλυστρώ
devertor-deverti-deversum-deverti= καταλύω (ηµ) + (απ)
confido-confisus sum-confidere = εµπιστεύοµαι (ηµιαπ.)
27
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
Τέταρτης συζυγίας
mentior-mentitus sum-mentiri
orior-ortuus sum-oriri
molior-molitus sum-moliri
experior-expertus sum-experiri
= λέω ψέµατα
= ανατέλλω
= µηχανεύοµαι
= δοκιµάζω
Ηµιαπ. Β’ Συζυγίας
soleo-solitus sum-solere
gaudeo-gavissus sum-gaudere
= συνηθίζω
= χαίροµαι
ΡΗΜΑΤΑ σε –io ( 3η Συζυγίας )
Στη Λατινική 15 ρήµατα αν και τελειώνουν σε –io ανήκουν στην 3η συζυγία .
Το –io αυτό αποβάλλεται στις εξής περιπτώσεις :
α) όταν ακολουθεί στον τύπο άλλο –i .
β) όταν ακολουθεί στον τυπο –er
γ) όταν ακολουθεί στον τύπο το –e το τελικό.
Τα 15 ρήµατα σε –io είναι :
capio-cepi-captum-capere
cupio-cupivi-cupitum-cupere
facio-feci-factum-facere
fugio-fugi-(fugitum)-fugere
fodio-fodio-fossum-fodere
iacio-ieci-iactum-iacere
pario-peperi-partum-papere
quatio-(quassi)-quassum-quatere
rapio-rapui-raptum-rapere
specio-spexi-spectum-specere
gradior-gressus sum-gressum-gradi
marior-mortuus sum-mortuum-mori
patior-passus sum-passum-pati
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
- 4 ρήµατα σχηµατίζουν το β’ ενικό πρόσωπο Προστακτικής Ενεστώτα χωρίς την κατάληξη -e
facio → fac, fero → fer, dico → dic, duco → duk
- Ο παραπάνω κανόνας ισχύει και για τα σύνθετα των ρηµάτων : fero, dico, duco. πχ edic,
adduc. Τα σύνθετα όµως µε το facio διατηρούν το –e πχ interficio → interfice.
28
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
+
ΓΕΝΙΚΗ
1. Υποκειµ/κή
2. Αντικειµ/κή
3. Επεξηγηµ/κ
4. Κτητική
5. Ιδιότητες
6. ∆ιαιρετική
ΡΗΜΑΤΑ
+
ΓΕΝΙΚΗ
1. Αξίας
2. Εγκλήµατος
3. Ενδιαφ.πρ.
4. Αιτ.πρ. + γεν.
πραγµ.
5. Αντικείµενο
6. Χαρακτηρ.γνωρ.
7. Γενικής αιτίας
ΕΠΙΘΕΤ
+
ΓΕΝΙΚΗ
1. Αντικειµεν.
2. ∆ιαιρετική
ΕΠΙΡΡΗΜ ΑΝΤΩΝΥΜΙ
Α
+
+
ΓΕΝΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ
1. ∆ιαιρ.
1. ∆ιαιρετ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ∆ΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΤΑ + ∆ΟΤΙΚΗ
1. ∆οτική αντικειµενική
ΡΗΜΑΤΑ + ∆ΟΤΙΚΗ
1. Αντικείµενο
2. Έµµεσο αντικείµενο
3. ∆οτική προσωπική
4. ∆οτική του σκοπού / ∆οτ.
κατηγορηµατική του σκοπού
ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ
1. ΡΗΜΑΤΑ + ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ
α) Η απλή αιτιατική = αντικείµενο ρηµάτων ενεργητικών µεταβατικών
β) Η διπλή αιτιατική =
1. η µία αντικείµενο
2. η άλλη κατηγορούµενο του αντικειµένου
Ρήµατα που συντάσσονται µε 2 αιτιατικές είναι τα :
1. κλητικά
→ (voco, dico, nomino, apello, …)
2. εκλογής
→ ( saluto, creo, deligo,….)
3. δοξαστικά → ( puto, existimo, duco, indico, habeo, verto, …)
4. όσα σηµαίνουν « καθιστώ »
→ (facio, ago, effigit, reddo )
5.όσα σηµαίνουν « έχω », « δίνω », « παίρνω », « γνωρίζω » → (habeo, do, invenio )
2. AITIATIKH ως προσδιορισµός ( επιρρηµατικός )
α) αιτιατική του τόπου
β) αιτιατική του χρόνου
γ) αιτιατική του ποσού
δ) αιτιατική της αναφοράς
ε) αιτιατική επιφωνηµατική (o!, heu! )
29
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ
1. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ + ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ
α) Αφαιρετική της ιδιότητας
Επιθετικός προσδιορισµός + αφαιρετική της ιδιότητας + ουσιαστικό
Η αφαιρετική της ιδιότητας χρησιµοποιείται ως προσδιορισµός άλλου ουσιαστικού για να δηλωθεί
κάποτε χαρακτηριστική ιδιότητά του.
β) Αφαιρετική της ύλης
Ουσιαστικά + αφαιρετική ύλης
2. ΕΠΙΘΕΤΑ / ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ + ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ
α) Αφαιρετική της αποµάκρυνσης / χωρισµού
Επιρρήµατα / επίθετα που σηµαίνουν αποµάκρυνση, χωρισµό, στέρηση, απαλλαγή + αφαιρετική της
αποµάκρυνσης / χωρισµού
β) Αφαιρετική της αναφοράς
Επιρρήµατα / Επίθετα – λέξεις : dignus, indignus, par, similis, maior, minor + αφαιρετική της
αναφοράς
Συνήθεις αφαιρετικές της αναφοράς :
natu
nomine
lege, iure
aetate
animo
sententia
genere
specie…
γ) Αφαιρετική συγκριτική
Επιρρήµατα / Επίθετα συγκριτικά + αφαιρετική συγκριτική (ως β’ όρος σύγκρισης )
δ) Αφαιρετική της κοινωνίας ή συνοδείας
Τα επίθετα ψυχικού πάθους (contentus, fretus, tristis …) και τα επίθετα refeetus onustus + αφαιρετική
της κοινωνίας / συνοδείας
ε) Αφαιρετική του οργάνου ή µέσου
Επίθετα που σηµαίνουν : πλησµονή, αφθονία + αφαιρετική του µέσου / οργάνου
(plenus, completus, refertus, onustus…)
30