Ισολογισμός (Οικ έτους 2013)

ALPHA GLOBAL Trading Α.Ε.Β.Ε.- ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62783/31/Β/07/10
(Ποσά σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Β.
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ.
ΙΙ.
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστασεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητ Υπο εκτελ και προκαταβολες
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
562,650.38
179,908.39
ΙΙ.
698,696.52
698,696.52
548,794.41
548,794.41
149,902.11
149,902.11
71,000.00
0.00
71,000.00
71,000.00
0.00
71,000.00
141786.48
32,036.21
515,800.13
70,048.63
17,525.25
430,065.00
71,737.85
14,510.96
85,735.13
760,622.82
517,638.88
242,983.94
138,040.98
19,036.21
491,530.13
0.00
719,607.32
74,632.36
17,339.92
416,936.80
0.00
508,909.08
63,408.62
1,696.29
74,593.33
0.00
210,698.24
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
(28.000 μετοχές των 29,35 €)
1. Καταβλημένο
IV. Aποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών
διατάξεων νόμων
V. Aποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV)
510,000.00
4,288.17
514,288.17
757,272.11
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Ι.
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2013
Α.
742,558.77
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Δ.
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α. Επιταγές εισπρακτέες
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχ/σεων
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογ/σμοι διαχείρ. Προκ/λων και πιστώσεων
510,000.00
4,288.17
514,288.17
724,986.41
171,255.38
179,280.30
171,255.38
179,280.30
95,886.97
62,482.07
22,463.42
109,973.63
20,000.00
310,806.09
57,874.01
47,021.46
26,181.25
39,001.08
0.00
170,077.80
1,073,911.18
168,245.70
1,242,156.88
994,789.36
101,022.12
1,095,811.48
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
1,724,218.35
1,445,169.58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)
2,661,398.85
2,320,058.10
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Β.
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Γ.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
821,800.00
821,800.00
55,247.91
53,687.76
55,247.91
53,687.76
124,120.37
92,938.02
1,001,168.28
968,425.78
0.00
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Ομολογιακά δάνεια
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον.)
3. Τράπεζες λογ/σμος βραχ/μων υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
10. Μερίσματα πληρωτέα
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Δ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2012
64,420.00
90,010.00
20,737.66
11,768.04
1,388,051.80
44,141.79
92,931.28
51,829.27
45,736.79
890,952.10
39,346.14
195,578.02
38,180.00
38,180.00
1,595,810.57
1,261,622.32
1,660,230.57
1,351,632.32
2,661,398.85
2,320,058.10
0.00
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ι.
ΙΙ.
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. ΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον:3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
4. Προβλέψεις για Έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένεςστο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.Φ288103
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
4,128,032.95
2,312,956.58
1,815,076.37
86,138.95
62,408.45
1,709,185.01
1,757,030.06
144,185.26
76,971.41
67,213.85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
4,598,505.36
2,383,440.33
2,215,065.03
55,185.09
2,270,250.12
61,885.96
2,048,561.41
2,110,447.37
159,802.75
83,129.29
76,673.46
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)
προηγούμενων χρήσεων
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος
Κέρδη προς διάθεση
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2013
59,648.99
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό
2. Μερίσματα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
7,564.86
37,902.78
37,902.78
Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2012
67,937.51
66,244.67
59,648.99
26,906.49
32,742.50
134,182.18
38,177.23
96,004.95
1,560.15
3,066.93
0.00
31,182.35
92,938.02
32,742.50
96,004.95
8,735.95
60,800.63
60,800.63
59,648.99
0.00
67,937.51
ΛΑΡΙΣΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 967727
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ428929