ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00000000
44095
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Έλλειψη δραστηριότητας
Α.Π ΜΠΙΣ∆ΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΟΡΟΥ, ΓΑΛΑΤΑΣ
18020 2298042009
16/03/2007
ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΟΝ∆ΡΙΚΩΣ-ΛΙΑΝΙΚΩΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΕΙ∆ΩΝ SUPER MARKETS ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ.
-9135
∆ΑΜΙΓΟΥ ΜΑΚΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
47172
Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 72 & ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18535 6972087624
14/08/2009
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 1
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00010000
44814
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω µη δραστηριοποίησης µέχρι σήµερα
ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΑΚΟΥ- ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 9
19300 2105575557
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
11/10/2007
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
32368
ΑΦΟΙ ΙΟΡ∆. ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆Η Ο.Ε.
32ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο.Α.Κ.
ΜΕΓΑΡΕΩΝ,
19100 2296043335
28/11/1997
2296043336
Χονδρικό εµπόριο εξορυκτικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού µηχανικού
45443
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ - ΧΑΡΑ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ Ο.Ε.
ΤΟΜΠΑΖΗ,ΕΝΟΡΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ18040 2106455655
Υ∆ΡΑΣ,
06/03/2008
6977912209
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- έτοιµων ανδρικών και γυναικείων ενδυµάτων
38091
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΜΟΡΓΟΥ & ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 70
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
18121 2105698801
01/10/1999
Χονδρικό εµπόριο υποδηµάτων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ειδών ιµατισµού, γουνών και υποδηµάτων
40384
ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 55
18545 2104175687
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
23/03/2004 [email protected]
2104177956
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
43958
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΛΕΜΠΕΣΗ 52
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ,
18900 2104657769(ΛΟΓ.)
07/11/2006
Χονδρικό εµπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασµάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα
Λιανικό εµπόριο κρέατος και βρώσιµων εντοσθίων πουλερικών, κατεψυγµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 2
6
2104654759
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00030000
43749
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω δραστηριοποίησης µόνο εκτός Ελλάδας
ENERGYO ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33 & ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 27
19300 2107264500(∆ΙΚ.)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
06/12/2006
Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω δραστηριοποίησης µόνο εκτός Ελλάδας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 3
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 01301030
43980
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Καλλιέργεια φυτώριων λαχανικών
Ι. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΠΙΝ∆ΟΥ 17
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
19300 2105598219
16/02/2007
Καλλιέργεια λοιπών φυτώριων
Λιανικό εµπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 4
FAX
KINHTO
1
2105598219
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 01411000
49449
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής, που διαθέτονται ζώντα
ΦΑΡΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΧΑΒΩΣΙ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ,
19018 2105572411
21/11/2012
Εκτροφή πουλερικών
Εκτροφή πουλερικών, που διαθέτονται ζώντα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 5
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 01411002
49449
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εκτροφή αγελάδων ελεύθερης βοσκής κρεατοπαραγωγής
ΦΑΡΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΧΑΒΩΣΙ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ,
19018 2105572411
21/11/2012
Εκτροφή πουλερικών
Εκτροφή πουλερικών, που διαθέτονται ζώντα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 6
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 10130000
28027
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών
ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Π.ΡΑΛΛΗ 202
18451 2104976063
ΝΙΚΑΙΑΣ,
22/10/1991
Λιανικό εµπόριο κρέατος
Χονδρικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 7
FAX
KINHTO
1
2104976065
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 10310000
49319
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Επεξεργασία και συντήρηση πατατών
ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 12 ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ,
18233
18/09/2012
6977081255
Παραγωγή έτοιµων γευµάτων και φαγητών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 8
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 10521000
24879
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιµου πάγου
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ - ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 26 & ΠΑΛΑΜΗ∆ΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18543 2104200580
05/02/1993
Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιµου πάγου
Υπηρεσίες παροχής πάγου· υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 9
FAX
KINHTO
1
2104207004
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 10710000
49339
ΧΑΡΑΣ ΓΕΥΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.
ΛΕΩΦ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
18756 2103424101
27/09/2012 [email protected]
6976832857
Λιανικό εµπόριο ψωµιού, αρτοσκευασµάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 10
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 10822000
49133
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής
∆ΙΚΤΥΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Ε.Ε.
ΜΕΘΩΝΗΣ 34
18545 2104206544
2104206880
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
08/05/2012 [email protected]
Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής
Υπηρεσίες παραχώρησης προνοµίου franchise και παροχής σχετικών συµβουλών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 11
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 14139905
44073
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή γυναικείων ενδυµάτων µε σύστηµα φασόν, χωρίς εργαστήρ
ΠΡΑΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 1
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18454 2104970023
13/03/2007
Κατασκευή φανελών ζέρσεϊ, πουλόβερ, ζακετών, γιλέκων και παρόµοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ
Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 12
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 16221000
46397
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή συναρµολογούµενων σανίδων δαπέδων παρκέ
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΛΙΜΠΑΚΙ
19200 2104145300
2104145341
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ,
01/01/1957 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου
Κατασκευή συναρµολογούµενων σανίδων δαπέδων παρκέ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 13
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 20200000
34756
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχηµικών προϊόντων
BOLTON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΡΗΝΗΣ 2 & ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ
18547 2104897800
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
01/01/1976
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχηµικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 14
FAX
KINHTO
1
2104897881
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 22221300
40823
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόµοιων ειδών από πλαστι
UNION PLASTICS ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ - ΘΕΣΗ ΣΠΙΘΑΡΙΑ
19300 2108613422
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
22/07/2004
Κατασκευή κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόµοιων ειδών από πλαστικές ύλες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 15
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 22221400
46616
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή νταµιτζάνων, µπουκαλιών, φιαλών, και παρόµοιων ειδών απ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΝΟΥΣΒΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΒΛΥΧΑ∆Α ΤΘ 3832
19100 2296035952
ΜΕΓΑΡΕΩΝ,
03/12/1998
Χονδρικό εµπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια, εκτός από το αφρώδες κρασί, µούστου σταφυλιών
Λιανικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 16
FAX
KINHTO
1
2296035959
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 23691900
29001
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή ειδών από τσιµέντο, σκυρόδεµα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α.
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΡΙΘΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤ
20ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο.Α.Κ.
19200 2105546410
2105543425
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ,
27/12/1994 [email protected]
6977402465
Χονδρικό εµπόριο ξυλείας, οικοδοµικών υλικών και ειδών υγιεινής
Κατασκευή προκατασκευασµένων δοµικών στοιχείων για οικοδοµικά έργα ή έργα πολιτικών µηχανικών, από τσιµέντο, σκυρόδεµα ή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 17
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 24321000
37888
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή επίπεδων φύλλων ψυχρής έλασης από χάλυβα, µη επιχρισµ
Γ.ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ - Λ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓ
ΘΕΣΗ ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΠΕΡΙΟΧΗ
19600 2105551840
ΜΑΝ∆ΡΑΣ,
27/03/2002
Κατασκευή επίπεδων φύλλων ψυχρής έλασης από χάλυβα, µη επιχρισµένων, µε πλάτος < 600 mm
12500
ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΛΕΩΦ.∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΗ Ή ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 19300 2105515000
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
14/08/1965 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς µορφές
Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 18
2
2105515015
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25120000
45256
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή µεταλλικών πορτών και παράθυρων
ΤΕΧΝΙΚΑΛ ΜΑΡΙΝ ΚΟΝΤΡΑΚΤΙΝΓΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31
18531 2108225420
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
06/12/2007 [email protected]
Υπηρεσίες παροχής επιστηµονικών τεχνικών συµβουλών γενικά
Υπηρεσίες µετατροπής και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 19
FAX
KINHTO
1
2108225175
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25301100
15052
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή ατµολεβήτων ή άλλων λεβήτων παραγωγής ατµού· λεβήτων
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΑΒΑ ΑΕ
ΛΟΥ∆ΟΒΙΚΟΥ 6
18531 2104113916
2104122450
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
27/02/1975 [email protected]
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση εξοπλισµού επικοινωνίαςΥπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και
κλιµατιστικού εξοπλισµού µη οικιακής χρήσης, Κατασκευή µεταλλικών λεβήτων, χωρητικότητας > 300 lt, όχι για κεντρική
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 20
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25990000
36899
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή άλλων µεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.
MARINE SOLUTIONS - ΑΦΟΙ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΨΑΡΩΝ 42 & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
18546 2104621021
2104621021
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
16/05/2001 [email protected]
Υπηρεσίες µετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισµού πλοίων, πλωτών εξεδρών και κατασκευών· εργασίες υπεργολαβίας στο
πλαίσιο της κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 21
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25991200
49473
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή επιτραπέζιων, µαγειρικών ή οικιακών σκευών και µερών του
AVELON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΘΕΣΗ ΠΡΑΡΙ ΠΟΥΡΝΑΡΙ
19300 2105519000
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
06/07/1982
Κατασκευή ξύλινων επίπλων κουζίνας, από µονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες
Κατασκευή λινών πετσετών µπάνιου και κουζίνας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 22
FAX
KINHTO
1
2105596571
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 28926100
46212
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή µερών µηχανηµάτων γεώτρησης ή διάνοιξης φρεάτων ή εκσ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19300 2105580081
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
14/02/2008 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µερών µηχανηµάτων γεώτρησης ή διάνοιξης φρεάτων ή εκσκαφής, µερών γερανών
Κατασκευή µερών µηχανηµάτων γεώτρησης ή διάνοιξης φρεάτων ή εκσκαφής· µερών γερανών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 23
FAX
KINHTO
1
2105575510
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 30110000
43158
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών
ΑΤΛΑΣ ΕΝΩΜΕΝΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Θ. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ - Α.ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ - Κ.ΚΑΙΣΕΡΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑ
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 82- 88
18863 2104415686
2104413960
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ,
20/06/2006 [email protected]
Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών
Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 24
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 32121307
43056
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή χρυσών και αργυρών κοσµηµάτων
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
ΠΑΝΑΓΗ ΗΡΕΙΩΤΗ
ΑΙΓΙΝΑΣ,
18010 6947010203
23/05/2006
Λιανικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
Λιανικό εµπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόµοιων ειδών λαϊκής τέχνης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 25
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33120000
36173
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Επισκευή µηχανηµάτων
Β. Α. ΧΑΤΖΗΑΝ∆ΡΕΟΥ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 173-175
18648 2104630594
∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ,
03/10/2000 [email protected]
Εγκατάσταση βιοµηχανικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού
Επισκευή µεταλλικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 26
FAX
KINHTO
1
2104618543
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33121101
25387
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων και στροβίλων πλοίων
ΒΑΡΤΣΙΛΑ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 25
18535 2104135450
2104117902
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
02/02/1993 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών µηχανών πλοίων
Κατασκευαστικές εργασίες για µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 27
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33121902
33990
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστ
ΓΟΥΡΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΓΚΟΥΡΑ 89
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18546 2104612969
15/05/1994
Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων βιοµηχανικής χρήσης
Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών µέσων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 28
FAX
KINHTO
1
2104612969
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33151000
47387
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΑΚΚΟ ΚΑΤΣΑΡΗ
19300 2105595353
2105595353
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
06/11/2009
6979808451
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής σωλήνων, κοίλων ειδών µε συγκεκριµένη µορφή και συναφών
εξαρτηµάτων, από χάλυβα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 29
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33151001
46621
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέµβων και µ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΗΣ Β. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
10ο ΧΛΜ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ (ΤΘ 145)
ΚΕΡΑΤΕΑΣ,
19001 2292041805
30/01/2009
Λιανικό εµπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό, κωπήλατων βαρκών και κανό
Υπηρεσίες σκαφών εκδροµών και περιηγήσεων θάλασσας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 30
FAX
KINHTO
1
2292041801
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35111000
45303
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 453
18450 2104257000
2104257007
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18/01/2008 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
Ενσύρµατες (καλωδιακές) διαδικτυακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 31
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35111003
18503
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µετατροπή αιολικής ενέργειας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 3
15233 2108774100
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ,
28/01/1977 [email protected]
2108774101
Κατασκευή φορτωτήρων· γερανών· κινητών ανυψωτικών πλαισίων, γερανογεφυρών και γερανοφόρων οχηµάτων κατασκευών
Υπηρεσίες εµπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 32
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35141000
48721
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εµπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύµατος
ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
25 ΧΙΛ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ
19600 2105248043
ΜΑΝ∆ΡΑΣ,
03/06/2009 [email protected]
35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
35141000 Υπηρεσίες εµπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 33
FAX
KINHTO
1
2105237336
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38122500
45489
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διάθεσης χρησιµοποιηµένων ορυκτέλαιων
CYTOP ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦ. ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ 124
19300 2108093981
2108093880
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
19/03/2008 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο αντλιών για υγρά, ανυψωτών υγρών
Χονδρικό εµπόριο µερών αντλιών, µερών ανυψωτών υγρών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 34
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38212000
49089
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διάθεσης µη επικίνδυνων απορριµµάτων
ΜΕΓΑΡΑ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, E∆ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
16 ΧΛΜ ΝΕΟΑΚ
19300 2105530600
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
11/04/2012
Υπηρεσίες λιπασµατοποίησης απορριµµάτων
Υπηρεσίες κοµποστοποίησης απορριµµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 35
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41200000
41023
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
MEDI TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
PO BOX 35
18010 2104282383(∆ΙΚ.)
ΑΙΓΙΝΑΣ,
30/08/2004 [email protected]
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
44607
ΑΦΟΙ ΙΩΑΚΕΙΜ Ο.Ε
ΒΙΘΥΝΙΑΣ 214
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18453 2104962096
02/08/2007
Εργασίες εκσκαφών και µετακίνησης γαιών
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
36503
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΟΝ∆ΥΛΗ 16
ΜΟΣΧΑΤΟΥ,
18346 2104823450(ΛΟΓ.)
19/01/2001
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
42464
ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
19300 2103630509
2105591245
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
30/09/2005
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 36
4
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41201000
35428
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
ΑΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 91
18538 2104599900
2104599949
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
30/12/1971
Κατασκευαστικές εργασίες για µη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
Άλλες επαγγελµατικές, τεχνικές και επιχειρηµατικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
49631
ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΟ ΚΑΤΣΑΡΗ
19300 2105542241
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
26/02/2013
Κατασκευή µεταλλικών σκελετών και µερών µεταλλικών σκελετών
Κατασκευή προκατασκευασµένων κτιρίων από µέταλλο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 37
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41203000
40576
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκ
MARELINK CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΝΑΡΗ 8
18538 2103625631
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
11/05/2004
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
44541
∆.ΓΛΥΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 38
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
18120 2104974239
04/07/2007
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
Άλλες υπηρεσίες διαφήµισης
44864
ΝΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΡΟΥ 21
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
18122 6947935226
18/10/2007
Εργασίες επίχρισης κονιαµάτων
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 38
3
2104974186
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43111000
37969
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες κατεδάφισης
Γ. ΜΕΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΣΥΡΟΥ 2
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
18122 2104953924
22/04/2002
Κατασκευή προκατασκευασµένων κτιρίων από µέταλλο
Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 39
FAX
KINHTO
1
2104953924
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43121200
39819
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες εκσκαφών και µετακίνησης γαιών
ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ
ΣΠ.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ 12
ΜΕΓΑΡΕΩΝ,
19100 2105590639 - 21055913312105590634
24/09/1998
Κατασκευή τύπων (καλουπιών) χύτευσης σκυροδέµατος
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 40
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43211004
47135
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
J.N.G. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 4
19600 2105552285-2105553219 2105553219
ΜΑΝ∆ΡΑΣ,
28/07/2009
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Χονδρικό εµπόριο µονωµένων συρµάτων και καλωδίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 41
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43221100
42964
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών
Σ. ΜΠΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε
ΘΕΑΤΡΟΥ 17
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18533 2104111482
17/04/2006
Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 42
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43221107
24020
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεω
Β. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ - Σ. ΧΑΡΙΤΟΣ Ο.Ε.
ΚΥΠΡΟΥ 23Α
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18450 2104933333
01/04/1982
Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 43
FAX
KINHTO
1
2104935777
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43291200
41204
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωµάτων
ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
ΑΙΓΑΛΕΩ 82
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18544 2104629378
09/12/2004
∆ηµιουργία άλλων κατασκευών και µερών κατασκευών, κατασκευή λαµαρινών, ράβδων, µορφοράβδων και παρόµοιων ειδών, από
σίδηρο, χάλυβα ή αλουµίνιο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 44
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43342002
30669
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες τοποθέτησης τζαµιών σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες
Α∆ΕΛΦΟΙ Ι. ΦΡΥ∆Α Ο.Ε.
∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 61
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
18122 2104953041
03/01/1995
Χονδρικό εµπόριο τζαµιών γενικά και κατόπτρων
Εργασίες τοποθέτησης τζαµιών σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 45
FAX
KINHTO
1
2104967319
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43390000
20602
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώµατος
TURBO HELLAS SERVICE, Χ. ΛΗΜΝΙΟΣ - Μ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
18863 2104414010 - 21044143802104021441
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ,
01/04/1981
Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
Χονδρικό εµπόριο εξοπλισµού µεταφορών, εκτός από τα µηχανοκίνητα οχήµατα, τις µοτοσικλέτες και τα ποδήλατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 46
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43990000
36082
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
ΤΡΙΑ ΤΡΙΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΙΝΩΑΣ 96
19100 2296081875
ΜΕΓΑΡΕΩΝ,
24/04/1990 [email protected]
Κατασκευή ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού µη οικιακής χρήσης
Κατασκευή άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 47
FAX
KINHTO
1
2296081875
6977570707
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43992000
32154
Θ.ΒΕΡΟΥΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΗΒΩΝ 65-67
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εργασίες ικριωµάτων
18542 2104202220
02/10/1997
2104202219
Εργασίες ικριωµάτων
Λιανικό εµπόριο εργαλείων χειρός, των τύπων που χρησιµοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή στη δασοκοµία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 48
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43995000
40032
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δοµικών µερών
GREEMECO ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΟΣ 17
19200 2105565403
2105565405
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ,
08/01/2004 [email protected]
Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων κατασκευασµένων µεταλλικών προϊόντων, εκτός µηχανηµάτων και εξοπλισµού
Κατασκευή φορτωτήρων· γερανών· κινητών ανυψωτικών πλαισίων, γερανογεφυρών και γερανοφόρων οχηµάτων κατασκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 49
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43996000
44598
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδοµών
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΛΙΚΩΝΟΣ 7
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18540 2104825650
02/08/2007
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 50
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43999001
41815
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονοµάζονται ειδικά, µε ίδ
ΑΛΚΑΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΟΤΑΡΑ 94
18535 2104082695
2104225458
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
25/04/2005
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις
του άρθρου 34 ν. 2238/94)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 51
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45110000
35498
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 36
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18454 2105612232
19/02/1999
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
45273
ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
33 ΧΛΜ. ΝΕΟΑΚ ΒΛΥΧΑ∆Α ΜΕΓΑΡΩΝ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ,
19100 2296043788
10/01/1992
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 52
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45111104
36360
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο επιβατηγών αυτοκινήτων οχηµάτων µε εµβολοφόρο
ΦΩΤΟΥΛΑ ΠΟΥΓΟΥΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
∆ΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 47
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ,
19200 2105561826
01/12/2000
Λιανικό εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων µε εµβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, καινούργιων
Λιανικό εµπόριο ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 53
FAX
KINHTO
1
2105561827
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45111201
21158
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ανατρεπόµενων οχηµάτων κατασκευασµένων για να
Θ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ - ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ Ο.Ε.
18ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο.Α.Κ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
19300 2105577172,2105580460 2105578691,2105500091
07/09/1984 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
Χονδρικό εµπόριο µεταχειρισµένων φορτηγών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 54
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45112201
37105
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
ΑΝΥΚΑΡ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 29
19200 2105540034
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ,
20/07/2001
Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό
Λιανικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 55
FAX
KINHTO
1
2105548501
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45113900
21158
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλο λιανικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµά
Θ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ - ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ Ο.Ε.
18ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο.Α.Κ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
19300 2105577172,2105580460 2105578691,2105500091
07/09/1984 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
Χονδρικό εµπόριο µεταχειρισµένων φορτηγών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 56
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45114902
43689
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση επιβατικών αυτ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ 31
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
18757
22/11/2006
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 57
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45191100
30679
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φορτηγών, ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενω
MICRO 24 - ΕΙ∆Η ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ
ΚΗΦΙΣΟΥ 99
18233 2105580762-3
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ,
22/04/1996
Χονδρικό εµπόριο επιβατηγών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 58
FAX
KINHTO
1
2105580213
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45191105
47346
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µεταχειρισµένων φορτηγών αυτοκινήτων
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 353
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18452
05/11/2009
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
42343
ΜΑΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
19300 2105315733(ΛΟΓ)
04/04/2004
Χονδρικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων αυτοκινήτων οχηµάτων, µε υλικά και ανταλλακτικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 59
2
6937022593
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45191108
36359
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο οχηµάτων για τη µεταφορά εµπορευµάτων µε κινητή
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΙΜΩΝΑ
ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ,
19600 2105551568
06/12/2000
Χονδρικό εµπόριο µεταχειρισµένων φορτηγών αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο οχηµάτων για τη µεταφορά εµπορευµάτων µε κινητήρα στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται µε σπινθηριστή,
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 60
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45201101
45936
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αλλαγής λαδιών επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκι
ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 201Β & ΦΡΥΓΙΑΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18450 2104635421
19/06/2008
Υπηρεσίες πλυσίµατος, γυαλίσµατος οχηµάτων και παρόµοιες υπηρεσίες
Λιανικό εµπόριο κουτιών πρώτων βοηθειών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 61
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45201300
38348
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής των ελαστικών, συµπεριλαµβανοµένης της ρύθµισ
ΑΦΟΙ ΛΙΑΓΚΗ & ΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ο.Ε.
ΘΕΣΗ ΚΑΛΙΣΤΗΡΗ ΠΑΤΗΜΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
19300 2105596473
04/09/2002
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
Λιανικό εµπόριο ελαστικών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 62
FAX
KINHTO
1
2105593850
6936779701
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45201401
48282
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες αντικατάστασης ανεµοθωράκων (παρµπρίζ) και παράθυρων
ΤΡΟΥΜΠΑ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ
ΚΩ 1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18543 2104202000
08/02/2011
Υπηρεσίες αντικατάστασης ανεµοθωράκων (παρµπρίζ) και παράθυρων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων
Λιανικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 63
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45202106
24048
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων αυτοκινήτων οχηµάτων, χ
ΡΟ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΡΟ∆Η ΕΛΕΝΗ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 49
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
19300 2105571181
22/10/1990
Άλλο λιανικό εµπόριο άλλων αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 64
FAX
KINHTO
1
2105571181
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45203000
43797
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πλυσίµατος, γυαλίσµατος οχηµάτων και παρόµοιες υπηρεσίε
ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΙΟΥΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 46
18538 2104812227(ΛΟΓ.) - 2104182180
2104182180
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
21/12/2006 [email protected]
6973893493
Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό
Υπηρεσίες ενοικίασης µοτοσικλετών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 65
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311200
49464
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητ
ΓΑΙΤΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΥΣΑΝΙΑ 1
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18454 2109601785
10/10/2012
Λιανικό εµπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασµάτων π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 66
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311201
17571
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων µερών και εξαρτηµάτων π.δ.κ.α., για αυτοκίνη
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
34ου ΣΥΝΤ.ΠΕΖΙΚΟΥ 17
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18532 2104179769
21/11/1978
Λιανικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
Λιανικό εµπόριο άλλων µερών και εξαρτηµάτων π.δ.κ.α., για αυτοκίνητα οχήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 67
FAX
KINHTO
1
2104174429
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311217
31481
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Γ. ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΣΗ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19300 2105580228
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
10/11/1995
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων για εµπορεύµατα
Χονδρικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 68
FAX
KINHTO
1
2105578383
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311225
49212
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισµού π.δ.κ.α., για αυ
ΤΣΙΛΙΒΗΣ ∆. - ΤΣΙΩΤΑΣ Χ. Ο.Ε.
ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 43
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ,
19200 2102314266
02/07/2012
Χονδρικό εµπόριο άλλων µερών και εξαρτηµάτων π.δ.κ.α., για αυτοκίνητα οχήµατα
Λιανικό εµπόριο άλλων µερών και εξαρτηµάτων π.δ.κ.α., για αυτοκίνητα οχήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 69
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311230
27664
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΑΣ 8
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
19300 2105350565
12/10/1987
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
Χονδρικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 70
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45320000
32841
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων σε
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΡΕΤΣΙΝΑ 56 & ΜΕΘΩΝΗΣ
18540 2104124438
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
05/02/1998
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 71
FAX
KINHTO
1
2104121461
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45321100
41478
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ελαστικών αυτοκινήτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Ο.Ε.
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 54
19300 2105573078
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
11/04/1973
Πώληση άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων) και εσωτερικών αεροθαλάµων επισώτρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 72
FAX
KINHTO
1
2105573078
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45321200
47425
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων άλλων µηχανο
Γ. ΜΑΡΣΕΛΟΣ - Μ. ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 402
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18452 2104900444
15/12/2009
Λιανικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Υπηρεσίες τοποθέτησης συστηµάτων συναγερµού σε αυτοκίνητα και άλλα αυτοκινούµενα µηχανήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 73
FAX
KINHTO
1
2104903372
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45321201
29974
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων µερών και εξαρτηµάτων π.δ.κ.α., για αυτοκίνητα
ΕΠΑΜ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΩΚΕΑΝΙ∆ΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ & Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ,
19200 2105574378
18/10/1995
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
Λιανικό εµπόριο άλλων µερών και εξαρτηµάτων π.δ.κ.α., για αυτοκίνητα οχήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 74
FAX
KINHTO
1
2105570802
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45321203
40421
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο αρθρωτών αλυσίδων από σίδηρο ή χάλυβα για αυτοκίν
ΑΦΟΙ ΜΟΥΡΑΦΕΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΠΑΠΑΣΙ∆ΕΡΗ ΣΠΙΤΙ ΒΛΥΧΑ∆Α
19006 2296034234
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ,
30/07/1998 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 75
FAX
KINHTO
1
2296032175
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45321212
35465
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκιν
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
45ο ΧΛΜ ΛΕΩΦΣΟΥΝΙΟΥ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΣΑΡΩΝΙ∆Α
19013 2291055413
01/03/1999
2291055413
Λιανικό εµπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας, µε αλληλογραφία ή µέσω διαδίκτυου
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 76
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45401000
48109
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών αντ
ΜΟΤΟ∆ΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ∆ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
19300 2106293509
2106293540
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
19/12/2002
6948076911
Λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο µοτοσικλετών και δίτροχων µε βοηθητικό κινητήρα µε παλινδροµικό εµβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 77
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45402000
36659
Γ. Ι. ΧΑΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 67
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλ
18541 2104220333
22/02/2001
2104205991
Λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 78
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46121000
34160
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καυσίµων, µετ
ΕΝΕΡΤΖΥ ΟΙΛ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΘΕΣΗ ΤΖΙΤΖΙΛΗ
19300 2105577100
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
07/04/1999
2105570338
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καυσίµων, µεταλλευµάτων, µετάλλων και χηµικών προϊόντων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καυσίµων, µεταλλευµάτων, µετάλλων και βιοµηχανικών χηµικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 79
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46121303
45538
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µη µετα
∆ΑΜΙΑΝΟΣ Μ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 45
18540 2104115033
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
08/04/2008 [email protected]
2104134187
Χονδρικό εµπόριο φυσικών άµµων
Χονδρικό εµπόριο µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α., εκτός από µαλλιά από σκουριές υψικαµίνων, ορυκτά µαλλιά και
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 80
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46131211
44590
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κεραµικών ειδώ
UNITHERM ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 44 & ΒΥΡΩΝΟΣ
18755 2104004374
2104004374
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
01/08/2007
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κεραµικών ειδών υγιεινής
45718
WATERWAYS SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 34
12132 2105775467
2105775065
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ,
13/05/2008 [email protected]
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κεραµικών ειδών υγιεινής
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δοµικών προϊόντων από οπτή γη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 81
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46131212
34700
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κεραµικών πλα
ΕΙΒΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 17 & ΣΗΣΤΟΥ
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18454 2104904130
07/09/1999
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση επίπλων κουζίνας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 82
FAX
KINHTO
1
2104934686
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46140000
40976
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µηχανηµάτων,
ROLLS-ROYCE MARINE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΝΘΑΡΟΥ 2
18537 2106854434
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
24/09/2004 [email protected]
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µηχανηµάτων, βιοµηχανικού εξοπλισµού, πλοίων και αεροσκαφών
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 83
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141000
35864
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µηχανηµάτων,
Α. ΛΕΒΕΝΤΙ∆ΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΟΥ 186
18536 2104528710
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
14/07/2000 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
Υπηρεσίες καθαρισµού παράθυρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 84
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141100
48066
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών
AVITECH ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 73
18233 2103458645
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ,
22/12/2008 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 85
FAX
KINHTO
1
2103458454
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141304
19088
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων εργαλει
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΙΑΦΑΣ ΓΙΟΥΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 18
18120 2104956437
2104957685
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
11/10/1983 [email protected]
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανηµάτων µορφοποίησης µετάλλου και εργαλειοµηχανών
Χονδρικό εµπόριο εργαλειοµηχανών για την κατεργασία µετάλλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 86
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141333
33517
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση οργάνων και σ
∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
∆ΕΛΜΗΣΟΥ 20
18451 2104911557
ΝΙΚΑΙΑΣ,
04/11/1998
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών ολοκληρωµένων κυκλωµάτων και µικροσυναρµολογήσεων
Υπηρεσίες εκµετάλλευσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 87
FAX
KINHTO
1
2104925831
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46150000
40986
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών
ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΑΛ∆ΑΙΑΣ 19
18450 2104915232
ΝΙΚΑΙΑΣ,
06/10/2004
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- επίπλων και µικροεπίπλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 88
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46161210
36047
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση εσωρούχων
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΕΙΡΙΑ∆ΩΝ 81-83
ΑΘΗΝΑΙΩΝ,
11853 2109565585
21/09/2000
Λιανικό εµπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων κοστουµιών, συνόλων, σακακιών, φορεµάτων, φουστών, παντελονιών, φορµών µε
µπούστο και µε τιράντες, βερµούδων και σορτς
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 89
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46171100
49394
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων
ΖΗΚΟΣ Ε∆Ω∆ΙΜΑ ΑΠΟΚΙΑΚΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ 63 & ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ,
18233 2741084936
30/10/2012
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων
Υπηρεσίες µεταφοράς µε διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού (logistics)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 90
FAX
KINHTO
1
6972313014
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46171124
49282
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και κα
∆ΡΙΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΟΤΑΡΑ 45
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
18531 2104132891
04/04/2012
Χονδρικό εµπόριο βρώσιµων λιπών
Χονδρικό εµπόριο ελαιόλαδου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 91
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46171125
48600
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τυποποιηµένω
ΑΙΚ. ΜΗΤΣΙΟΥ - Θ. ΤΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΥ Ν ΤΟΥΝΤΟΥΛΙ∆Η 7Β
18451 2104925865
ΝΙΚΑΙΑΣ,
15/07/2011 [email protected]
6944610364
Εξαγωγή ελαιόλαδου
Χονδρικό εµπόριο ελαιόλαδου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 92
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46171202
32487
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση αναψυκτικών·
∆ΑΝΙΗΛ-ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ
ΤΟΜΠΑΖΗ 14
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18451 2104916592
04/12/1997
Χονδρικό εµπόριο ποτών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση αναψυκτικών· µεταλλικού νερού και άλλων εµφιαλωµένων νερών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 93
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46191003
30793
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδώ
ΛΗ∆ΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΗΣ 1-3
18541 2104834478
2104834488
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ
31/01/1994 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 94
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46191004
45768
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδώ
ΚΡΕΝΤΙΝ ΣΕΡΒΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΛΕΜΙΓΚ 22
18233 2104832466
2104810082
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ,
26/10/1998 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 95
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46211108
48636
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο σκληρoύ σιταριού, για κατανάλωση από ανθρώπους
DIAS CASH & CARRY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 12
18541 2104322187
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18/07/2011
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
Χονδρικό εµπόριο αντικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 96
FAX
KINHTO
1
6981118828
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46220000
36222
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο λουλουδιών και φυτών
ΛΟΥΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΝ∆ΡΕΑ ΜΟΥΡΑΤΗ 30
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
18547 2104814850
09/12/1996
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 97
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46240000
32440
ΚΑΠΙΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΒΟΣΠΟΡΟΥ 119
ΝΙΚΑΙΑΣ,
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο δερµάτων, προβιών και κατεργασµένου δέρµατος
18453 2104923432
30/01/1996
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 98
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46300000
37623
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού
∆. ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Β-38 Κ.Α.Α
18202 2104823450(∆ΙΚ.)
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ,
15/11/2001
Χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού
Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 99
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46310000
49502
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 7
18346 2104833045
, ΜΟΣΧΑΤΟ
13/12/2012
6937481200
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων και ποτών από κυλικείο, που βρίσκεται σε αεροδρόµια, δηµόσιες υπηρεσίες και άλλους δηµόσιους
χώρους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 100
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311101
49622
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων
MEDITERRANEAN TRADE WINDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ 13
18533
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
15/02/2013
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται κυρίως στην ερασιτεχνική ναυτιλία
Χονδρικό εµπόριο αποξηραµένων φυτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 101
FAX
KINHTO
1
6971924487
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311111
49505
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
∆ΑΝΑΟΣ FRUITS ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι - 42 ΚΑΙ Ι - 44 ΟΚΑΑ
2104833045
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ,
23/07/2010
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
23237
Χ. & Ι. ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ Ο.Ε.
ΟΚΛΑ Μ-18
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ,
18202 2104810951
24/01/1985
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 102
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311208
49223
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο κατεργασµένων ξηρών καρπών
ΑΓΡΟΤΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΛΛΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ Β 42,44,46
18233 2104820263
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ,
02/07/2012
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
Χονδρικό εµπόριο αποξηραµένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωµένων, όχι για σπορά
30411
ΑΡΑΠΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΟΝΤΟΝΗ 23
18233 2104822736
2104833680
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ,
19/12/1995 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ελαιών και άλλων καρπών, ξηρών
Χονδρικό εµπόριο δηµητριακών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 103
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46331100
37402
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων
Π. ΚΑΙ Ε. ΑΣΛΑΝΙ∆Η Ο.Ε
ΜΑΤΡΩΖΟΥ 119
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18452 2104941096(ΛΟΓ.)
07/11/2001
Λιανικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων γενικά
Χονδρικό εµπόριο τυριού και τυροπήγµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 104
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46331201
49449
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αβγών µε το κέλυφος
ΦΑΡΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΧΑΒΩΣΙ
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ,
19018 2105572411
21/11/2012
Εκτροφή πουλερικών
Εκτροφή πουλερικών, που διαθέτονται ζώντα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 105
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46331300
47603
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο βρώσιµων ελαίων και λιπών
ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΡΤΗΣ 13
ΜΟΣΧΑΤΟΥ,
18346 2104823665
04/03/2010
Χονδρικό εµπόριο βρώσιµων ελαίων και λιπών
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 106
FAX
KINHTO
1
2104825150
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46340000
33246
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ποτών
ΤΣΑΚΛΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΖΩΣΙΜΑ∆ΩΝ 46
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18531 2104119903
31/08/1998
Χονδρικό εµπόριο ειδών δώρων
Λιανικό εµπόριο ειδών δώρων γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 107
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341000
43871
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ποτών
Μ.ΚΑΤΣΙΚΑ∆ΗΣ- Κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.
3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 95
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ,
18863 2104975500
17/01/2007
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων
Χονδρικό εµπόριο καβουρδισµένου και αλεσµένου καφέ και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 108
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341106
24139
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χυµών φρούτων και λαχανικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΡΒΟΥΝΑ∆ΕΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ,
80100 2735031016
08/01/1988
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο χαρτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 109
FAX
KINHTO
1
2104173542
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341200
45107
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΚΟΡΜΠΑ Θ. -ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ Ι. Ο.Ε
ΕΦΕΣΣΟΥ 23Α
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18543 2106427914
21/11/2007
Λιανικό εµπόριο ψωµιού, αρτοσκευασµάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 110
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341202
42289
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο αποσταγµάτων, ηδύποτων, άλλων οινοπνευµατωδών
ARROW LOGISTICS AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΚΟΥΖΕ 10 & ΦΙΛΩΝΟΣ 121
18536 2104283783-2104511452 2104283795
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
01/11/2005 [email protected]
Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανοµής εµπορευµάτων
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
48209
ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΗ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ, ΖΑΧΑΡΩ∆ΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ - ΘΕΣΗ ΦΟΥΣΑ Τ.Θ. 50050
19300 2105216200 - 2103806090 (∆ΙΚ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
27/12/2010
6947182839 - 69322227
Χονδρικό εµπόριο αποσταγµάτων, ηδύποτων, άλλων οινοπνευµατωδών ποτών, σύνθετων αλκοολούχων παρασκευασµάτων για
την παραγωγή ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 111
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341207
40448
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µπίρας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΩΖΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
Γ. ΚΟΥΒΙ∆Η 33
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ,
19200 2104903703 - 2104953707(ΛΟΓ)
2104953326
20/04/2004
Χονδρικό εµπόριο τυποποιηµένων ζαχαρωδών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο χυµών, µεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων µη αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 112
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46351000
36679
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων καπνού
Γ. ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ - Π. ΜΠΗΤΡΟΣ Ο.Ε.
ΑΙΑΚΟΥ 10 & ΣΠΥΡΟΥ ΡΟ∆Η 41
ΑΙΓΙΝΑΣ,
18010 2297027742
08/03/2001 [email protected]
Πρακτορείο εφηµερίδων, περιοδικών και κάθε φύσεως εντύπων
Ταχυµεταφορές εγγράφων και αντικειµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 113
FAX
KINHTO
1
2297027740
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46361300
35211
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής
ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
∆ΡΟΜΟΣ ΧΑΝΙΟΥ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ,
19100 2296021530
13/01/1999
Χονδρικό εµπόριο κατεργασµένων ξηρών καρπών
Χονδρικό εµπόριο ελαιών και άλλων καρπών, ξηρών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 114
FAX
KINHTO
1
2296021029
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46361301
34278
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο βιοµηχανοποιηµένου παγωτού, µε προκαθορισµένη τ
ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΜΑΡ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 64
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18538 2104183450
14/01/1998
Χονδρικό εµπόριο βιοµηχανοποιηµένου παγωτού, µε προκαθορισµένη τιµή πώλησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 115
FAX
KINHTO
1
2104286270
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46371000
42466
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και µπαχαρικών
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ
ΘΕΣΗ ∆ΥΟ ΠΕΥΚΑ
19300 2105584554
2105584556
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
02/12/2005 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 116
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46371012
37733
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µπαχαρικών, µη κατεργασµένων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ Ο.Ε.
ΘΕΣΗ ΠΟΦΑΡΤΑ
19010 2104256623
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ,
08/02/2002
Χονδρικό εµπόριο παρασκευασµένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς
Χονδρικό εµπόριο σπόρων για πτηνοτροφές και κτηνοτροφές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 117
FAX
KINHTO
1
2104256624
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46371013
16527
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο πράσινου τσαγιού (µη ζυµωµένου), µαύρου τσαγιού
ΠΑΠΑΤΖΙΑΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΝΟΤΑΡΑ 21
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18531 2104118067
13/05/1978 [email protected]
2104135471
Χονδρικό εµπόριο πράσινου τσαγιού (µη ζυµωµένου), µαύρου τσαγιού (ζυµωµένου) και εν µέρει ζυµωµένου τσαγιού
Χονδρικό εµπόριο στιλβωτικών ουσιών και κρεµών, για υποδήµατα, έπιπλα, δάπεδα, αµαξώµατα, γυαλί ή µέταλλο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 118
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46380000
38131
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων ψαριών, κα
MEDITARIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ, ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ Τ
ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ 100 Τ.Θ 8
19300 2105593781
2105593877
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
31/12/1987 [email protected]
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
Χονδρικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 119
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46381000
49308
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
ΑΡΩΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΡΟΥΣΗΣ 1
18755 2103670777
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
05/09/2012
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 120
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46381008
31865
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο φιλέτων ψαριών, άλλου κρέατος ψαριών, συκωτιών
ΚΡΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 32
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
18757 2104930270
12/06/1997
2104009009
Λιανικό εµπόριο ψαριών, οστρακοειδών και µαλακίων
Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών, µαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται κατεψυγµένα,
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 121
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46381013
48582
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης
ΛΙΝΟΣ-ΠΑΡΑΛΗΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ 62
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
18755 2106717417
12/07/2011
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων, µη ζώντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 122
FAX
KINHTO
1
6977615602
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46381014
35244
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγµένων
ΜΑΣΤΡΟΚΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 6-8
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18531 2104819813
07/07/1999
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ψαριών, ζώντων και γόνου
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 123
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46382000
43871
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων
Μ.ΚΑΤΣΙΚΑ∆ΗΣ- Κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.
3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 95
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ,
18863 2104975500
17/01/2007
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων
Χονδρικό εµπόριο καβουρδισµένου και αλεσµένου καφέ και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 124
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46382912
30362
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής διατροφής
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 73
18539 2104513245
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
05/01/1996
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση χρωστικών υλών
Χονδρικό εµπόριο βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακευτικών σκευασµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 125
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46391000
33308
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού
ΣΕΒΕΝ ΣΗΖ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 7
18535
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
30/07/1998
2104118907
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων, ποτών και καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 126
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46411105
45233
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο νηµάτων από λινάρι
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΕΚΡΟΠΟΣ 2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18531 2104812783
04/01/2008
Χονδρικό εµπόριο σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών και καλωδίων, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες από στελέχη φυτών
Χονδρικό εµπόριο τουλιών και άλλων δικτυωτών υφασµάτων, πλεκτών ή κροσέ υφασµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 127
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46411313
48701
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο κουβερτών και κλινοσκεπασµάτων ταξιδιού (εκτός α
Ε. ΑΘΗΝΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ, ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ
ΦΡΕΑΤΤΥΟΣ 3
18538
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
03/10/2011
6948007414
Λιανικό εµπόριο κουρτινών και διχτυωτών κουρτινών
Λιανικό εµπόριο τραπεζοµάντιλων και πετσετών φαγητού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 128
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46411315
35853
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο λευκών ειδών
ΚΟΥΡΤΙΝΟΤΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 93
18120 2105772616
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
19/07/2000 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ειδών κλωστοϋφαντουργίας
Χονδρικό εµπόριο λευκών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 129
FAX
KINHTO
1
2105740661
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46411317
45142
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µουσαµάδων, τεντών, περσίδων παράθυρων, σκηνών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ-ΠΗΓΑ∆Ι ΤΣΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
19300 2105580722
27/11/2007 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µουσαµάδων, τεντών, περσίδων παράθυρων, σκηνών τσίρκου
Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 130
FAX
KINHTO
1
2105579591
6945854328
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46411323
16905
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών και καλωδίων, από γι
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Κ. ΒΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 4
18547 2104810213
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
01/01/1934 [email protected]
2104816083
Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών
Κατασκευή διχτυών µε κόµπους από σπάγγους, κορδόνια ή σχοινιά, έτοιµων διχτυών από υφαντικές ύλες· ειδών από νήµατα,
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 131
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421100
49584
ΛΕΣΒΙΟ Ε.Ε.
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 13
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων)
18121 2105699743
05/02/2013 [email protected]
Εξαγωγή ελαιόλαδου
Υπηρεσίες σχεδιασµού (όχι παραγωγής) διαφηµιστικών αντικειµένων ή ταινιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 132
FAX
KINHTO
1
2117406281
6975907881
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421116
39812
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο γαντιών, γαντιών χωρίς δάκτυλα
ΚΟΝΣΕΠΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 76 (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 11)
18547 2102835860
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
01/02/2002
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 133
FAX
KINHTO
1
2102835865
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421136
39812
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο εξαρτηµάτων ρουχισµού από γουνόδερµα (εκτός από
ΚΟΝΣΕΠΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 76 (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 11)
18547 2102835860
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
01/02/2002
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 134
FAX
KINHTO
1
2102835865
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421151
41920
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο νυφικών και βαπτιστικών ενδυµάτων
ΚΑΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 33
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
18756 2105752940, 2104636804
14/06/2005
6977351707
Χονδρικό εµπόριο νυφικών και βαπτιστικών ενδυµάτων
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων από πιτσαρία, µε παροχή σερβιρίσµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 135
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421202
22626
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αδιάβροχων υποδηµάτων, µε εξωτερικές σόλες και µ
ΖΩΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 57
18344 2109409828
ΜΟΣΧΑΤΟΥ,
27/04/1990 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο εξωλέµβιων κινητήρων για προώθηση
Χονδρικό εµπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και µαγιό κολύµβησης, και άλλων παρόµοιων ενδυµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 136
FAX
KINHTO
1
2109409112
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46431100
27716
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, εκτός ραδιοφωνικώ
ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΑΣΩΝΟΣ 11
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18537 2104517165
08/01/1993
Χονδρικό εµπόριο φωτιστικού εξοπλισµού
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 137
FAX
KINHTO
1
2104517116
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46431103
44391
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ανεµιστήρων και απορροφητήρων εξαγωγής ή ανακύ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ 56
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18453
07/06/2007
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών θερµαντικών αντιστάσεων
Χονδρικό εµπόριο ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 138
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46431113
42679
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µερών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΓΚΙΤΕΡΣΟΣ ΚΩΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 16-18 ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
18547 2106561001
05/01/2006
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εργαστηρίων και τοποθέτησης κεραιών λήψης τηλεοπτικών δεκτών
24452
ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΥΜΦΩΝ 14
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
18756 2104325691
09/04/1986 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 139
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46431413
31379
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο σκελετών και υποστηριγµάτων µατογυαλιών, µατογυ
ΧΑΤΖΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΥ
ΒΟΥΡΝΟΒΑ 7
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18452 2104812605
14/01/1993
2104822942
Λιανικό εµπόριο µατογυαλιών, µατογυαλιών ηλίου και προφύλαξης και παρόµοιων ειδών, διορθωτικών, προστατευτικών ή άλλων
Χονδρικό εµπόριο σκελετών και υποστηριγµάτων µατογυαλιών, µατογυαλιών ηλίου και προφύλαξης ή παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 140
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46440000
31140
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισµ
ΣΙΑΜΑΝ∆ΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΟΥ 18
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
18122 2104000688
19/01/1995
Χονδρικό εµπόριο φωτιστικού εξοπλισµού
Χονδρικό εµπόριο ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 141
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46441100
42482
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο γυαλικών, ειδών πορσελάνης και αγγειοπλαστικής
ΠΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΘΕΣΗ ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΕΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ,
19100 2296082852
15/12/2005 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο γυαλικών, ειδών πορσελάνης και αγγειοπλαστικής
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- επίπλων και µικροεπίπλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 142
FAX
KINHTO
1
2296029136
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46441200
34452
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΝΤΙΣΗ Ο.Ε.
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 75-77
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ,
18233 2109414575 - 21094834072104830208 - 210948340
15/06/1999
Χονδρικό εµπόριο ξιδιού και υποκατάστατων του ξιδιού, που λαµβάνονται από το οξικό οξύ
Χονδρικό εµπόριο αιθυλικής αλκοόλης και άλλων µετουσιωµένων αποσταγµάτων µε οποιαδήποτε περιεκτικότητα σε οινόπνευµα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 143
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46441201
42902
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασµάτων έκπλυσης, ό
ΚΑΛΑΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΥΜΗΣ 39
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18542
06/04/2006
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού
Χονδρικό εµπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασµάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα
42869
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 14
ΚΕΡΑΤΕΑΣ,
19001 2291036543
27/03/2006
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού
Λιανικό εµπόριο ειδών διατροφής γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 144
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46450000
46591
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Ι. Ν. ΣΥΝΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΦΥΛΗΣ & ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
19300 2105580940
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
22/01/2009
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 145
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46451000
24945
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΖΕΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 154
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
18121 2104961550
07/06/1988
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 146
FAX
KINHTO
1
2104961550
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46451011
35000
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊό
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 23-25
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18539 2104280500
08/12/1999
2104526963
Χονδρικό εµπόριο φυσικών σφουγγαριών ζωικής προέλευσης
Χονδρικό εµπόριο σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και παρασκευασµάτων που χρησιµοποιούνται ως
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 147
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46460000
25050
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φαρµακευτικών προϊόντων
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΦΩΤΙΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ 224
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18546 2104610923
06/03/1987
Χονδρικό εµπόριο φαρµακευτικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 148
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46461200
47097
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων κ
ΕΥΜΑΡ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΚΕΑΡ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 106 (5ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
18546 2104616573-2104626263
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
24/07/2009 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά µηχανηµάτων και εργαλείων και παρόµοιων ειδών
Λιανικό εµπόριο ιατρικών αναλώσιµων υλικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 149
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46461203
20597
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων οργάνων και συσκευών που χρησιµοποιούντα
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ 31
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18531 2104127174, 2104113338 2104227188
18/09/1973 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων οργάνων και συσκευών που χρησιµοποιούνται στην οδοντιατρική
Χονδρικό εµπόριο τεχνητών αρθρώσεων, ορθοπεδικών συσκευών, τεχνητών δοντιών, οδοντικών εξαρτηµάτων, τεχνητών µελών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 150
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46461205
47900
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο διαφόρων θεραπευτικών οργάνων και συσκευών, αν
ΚΟΝΤΟΠΙ∆ΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΤΑΪΣΗ 32
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18452 2105720896(ΛΟΓ)
02/09/2010
2105720896
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων, µηχανηµάτων και εργαλείων
Λιανικό εµπόριο δευτερευόντων θεραπευτικών οργάνων και συσκευών και αναπνευστικών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 151
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46461209
48612
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο επίπλων για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντια
SYSTEM VISION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΤΟΥ 2
18533 2104227460
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
26/07/2011 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά µηχανηµάτων και εργαλείων και παρόµοιων ειδών
Ενοικίαση και εκµίσθωση γεωργικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 152
FAX
KINHTO
1
2104227462
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471113
45198
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΚΥΠΡΟΥ 26 ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ,
18233 2104817724
10/12/2007
Λιανικό εµπόριο τεντών και παρόµοιων ειδών
Λιανικό εµπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 153
FAX
KINHTO
1
2104817770
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471200
40148
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φωτιστικού εξοπλισµού
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 106
18532 2104171432
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
04/02/2004
Λιανικό εµπόριο παιδικών ενδυµάτων γενικά
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλου ηλεκτρικού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 154
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471203
39876
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών λαµπτήρων τραπεζιού, γραφείου, κοµοδ
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΑΚΡΩΝ ΤΕΙΧΩΝ 18
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18540 2105450814
05/11/2003 [email protected]
2105450810
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών λαµπτήρων τραπεζιού, γραφείου, κοµοδίνου ή λυχνοστατών
Χονδρικό εµπόριο γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή µαγειρικών, καλλωπισµού, γραφείου, εσωτερικής διακόσµησης και παρόµοιων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 155
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471206
20733
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µερών λαµπτήρων και φωτιστικών εξαρτηµάτων
ΑΦΟΙ ΣΠΥΡΟΥ ΚΟΡΚΙ∆Η & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΦΩΚΙ∆ΟΣ 2-4
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18545 2104628372
04/07/1986 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο φωτιστικού εξοπλισµού
Λιανικό εµπόριο µερών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 156
FAX
KINHTO
1
2104634314
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46481000
43595
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
STAR ELECTRONICS ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 69
18531 2104116240
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
27/09/2006
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελµατικής ή οικιακής
χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 157
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46481005
40618
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών
ΜΠΑΧΑΡΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΝΟΤΑΡΑ 94
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18531 2104226188
27/05/2004
Χονδρικό εµπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών συµπεριλαµβανοµένων των χρονόµετρων
Χονδρικό εµπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών συµπεριλαµβανοµένων των χρονόµετρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 158
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46481011
38559
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο λουρακιών, θηκών ρολογιών και αλυσίδων ρολογιών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Λ. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 47
ΜΟΣΧΑΤΟΥ,
18344 2104822411, 2104822622 2104827251, 210482241
01/11/2002 [email protected] 6936937002
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- ρολογιών
Χονδρικό εµπόριο άλλων µερών ρολογιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 159
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491100
42786
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µαχαιροπίρουνων και µεταλλικών ειδών οικιακής χρή
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΛΠΙΣ-ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΥ-ΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 50
18122 2104329828
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
08/03/2006
Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και µπαχαρικών
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 160
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491200
43194
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών καλαθοπλεκτικής, ειδών από φελλό, ειδών βαρ
ΖΩΗΣ ΗΛ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ε.Ε.
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 50
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ,
18233 2104923677
28/06/2006 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ειδών καλαθοπλεκτικής, ειδών από φελλό, ειδών βαρελοποιίας και άλλων ειδών από ξύλο
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανηµάτων επεξεργασίας τροφίµων, ποτών και καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 161
FAX
KINHTO
1
2104924977
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491904
45608
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας οικιακής χ
CLS ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΡΙΖΩΜΑ
19018 2108258870
ΜΑΓΟΥΛΑΣ,
17/04/2008
Χονδρικό εµπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας οικιακής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 162
FAX
KINHTO
1
2105550851
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491923
35197
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσε
∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΚΟ∆ΡΟΥ 28
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ,
19500 2292024468
08/12/1998
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο απορρυπαντικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 163
FAX
KINHTO
1
2292024468
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46492000
43502
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών
ΠΑΛΜΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 73-75
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
18121 2104976632
02/10/2006 [email protected]
Λιανικό εµπόριο βιβλίων
Λιανικό εµπόριο άλλου έντυπου υλικού π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 164
FAX
KINHTO
1
2104976633
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46492300
31970
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΖΑΒΕΛΑ 15
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18450 2104250106
17/07/1997
2104250106
6932878264
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού και χαρτονιού
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
42931
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 73
18345 2109822254
ΜΟΣΧΑΤΟΥ,
13/04/2006 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
Λιανικό εµπόριο συσσωρευτών νικέλιου-κάδµιου και νικέλιου-σιδήρου και άλλων ηλεκτρικών συσσωρευτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 165
2
6948544894
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46492328
46929
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο φακέλων, κολλών αναφοράς, κάθε είδους γραφικής
NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35
18532 2104119811, 2108007300 2104119816, 210807457
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
31/12/2006 [email protected]
Εκµετάλλευση πολυκαταστηµάτων (υπεραγορών)
Χονδρικό εµπόριο µερών σκελετών και υποστηριγµάτων µατογυαλιών, µατογυαλιών ηλίου και προφύλαξης ή παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 166
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493200
44149
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
ΤΣΑΛΑΣ Ι. -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Α. Ο.Ε
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 40
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
18120 2104965867
29/03/2007
Χονδρικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
Λιανικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους, µε αλληλογραφία ή µέσω διαδίκτυου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 167
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493900
48944
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α.
CHEMOCLEAN ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΞΗΡΟ ΠΗΓΑ∆Ι
19600 2105315585
ΜΑΝ∆ΡΑΣ,
27/01/2012 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού και χαρτονιού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 168
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493909
40658
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΝΤΑΡΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
Π.ΒΛΑΧΑΚΟΥ 31 & ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18545 2104082820
10/06/2004
2104082839
Χονδρικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 169
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493925
43654
ΣΑΜΠΑΝΗΣ Σ. ΚΑΙ Ε. Ο.Ε
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 52
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο σπίρτων
19300 2105578241
2105575506
13/11/2006 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο πούρων, πούρων µε κοµµένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού
Λιανικό εµπόριο καβουρδισµένου και αλεσµένου καφέ και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 170
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46510000
38030
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµ
ΦΑΦΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΛΑΟ∆ΙΚΕΙΑΣ 67
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18453 2130277323
10/05/2002 [email protected]
Έκδοση λογισµικού εφαρµογών, που διαθέτεται σε συσκευασία
Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώµατα χρήσης λογισµικού υπολογιστή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 171
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46511000
46950
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµ
SHIP MANAGEMENT SOLUTIONS ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΚΟΥΖΕ 12
18536 2129555312
2129555319
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
20/03/2007 [email protected]
Υπηρεσίες παροχής επιστηµονικών τεχνικών συµβουλών γενικά
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση οργάνων και συσκευών µέτρησης, δοκιµών και πλοήγησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 172
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46511009
49588
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
SΥMPOSIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - ΚΑΦΕ - ΘΕΑΜΑΤΩΝ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 69
18531
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
31/01/2013
6983479672
Υπηρεσίες εκµετάλλευσης προγραµµάτων θεαµάτων
Χονδρικό εµπόριο προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 173
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46521102
30790
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνία
ΣΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 32
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
18756 2104612900
09/06/1995 [email protected]
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
Υπηρεσίες αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας, που αµείβεται µε προµήθεια επί των λογαριασµών των συνδροµητών, σύνδεσης,
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 174
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46521106
41067
Μ. ΛΑΤΣΗ - & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 45
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και ανταλλακτικών το
19300 2105573065
27/10/2004 [email protected]
Ταχυµεταφορές εγγράφων και αντικειµένων
Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 175
FAX
KINHTO
1
2105573066
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46611118
37242
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασµό υ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
20ο ΧΛΜ Ε.Ο.Α.Κ.
19200 2105548444
2105548413
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ,
03/01/1996 [email protected] 6944368650
Χονδρικό εµπόριο γεωργικών φαρµάκων
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασµό υγρών ή κονιοποιηµένων προϊόντων για τη γεωργία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 176
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46630000
47596
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο εξορυκτικών µηχανηµάτων, καθώς και µηχανηµάτων
Σ & Π ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆Η ∆ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
18ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ
19300 2105578708
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
11/02/2010 [email protected]
2105578702
Χονδρικό εµπόριο εξορυκτικών µηχανηµάτων, καθώς και µηχανηµάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού µηχανικού
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών οίκων εσωτερικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 177
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46660000
46241
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανών και εξοπλισµού γραφείου
ΜΠΟΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ ΦΟΥΡΙΚΗ 24
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ,
18900 2104656730
02/09/2008
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων και λογισµικού
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογιστικών µηχανών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 178
FAX
KINHTO
1
2104656730
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46661000
30587
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού γραφείων
GRAPH MODE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 15
18344 2109409283
ΜΟΣΧΑΤΟΥ,
04/04/1996
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επαγγελµατικών οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισµού
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας και µερών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 179
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691106
36899
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών µηχανών πλοίων
MARINE SOLUTIONS - ΑΦΟΙ Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΨΑΡΩΝ 42 & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
18546 2104621021
2104621021
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
16/05/2001 [email protected]
Υπηρεσίες µετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισµού πλοίων, πλωτών εξεδρών και κατασκευών· εργασίες υπεργολαβίας στο
πλαίσιο της κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 180
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691117
49111
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο κρουαζιερόπλοιων, πορθµείων και παρόµοιων σκαφώ
SALTWATER YACHTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 69
18531
,
26/04/2012
Χονδρικό εµπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό, κωπήλατων βαρκών και κανό
Υπηρεσίες ναυλοµεσιτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 181
FAX
KINHTO
1
6945787250
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691121
24041
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται
ΚΡΙΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 84
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18546 2104613940
11/08/1992 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 182
FAX
KINHTO
1
2104615765
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691130
49111
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο σκαφών για τη µεταφορά εµπορευµάτων καθώς και γ
SALTWATER YACHTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 69
18531
,
26/04/2012
Χονδρικό εµπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό, κωπήλατων βαρκών και κανό
Υπηρεσίες ναυλοµεσιτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 183
FAX
KINHTO
1
6945787250
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691400
39205
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων για τη βιοµηχανία τροφίµων, ποτών κα
Π. Ι ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ E.E.
ΨΑΡΡΩΝ 58 & ΑΓ.ΟΡΟΥΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18546 2104630066
14/05/2003 [email protected]
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο αιθέριων ελαίων, µειγµάτων ευωδών ουσιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 184
FAX
KINHTO
1
2104634912
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691500
44699
ΓΑΛΙΩΤΟΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΑΡΑΟΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 21
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων η
18531 2117515230
13/09/2007 [email protected]
6937056567
Λιανικό εµπόριο ακουστικών βαρηκοΐας, βηµατοδοτών, µερών τους, µερών και εξαρτηµάτων προθέσεων (τεχνητών µελών) και
ορθοπεδικών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 185
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691531
36444
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτροδίων άνθρακα και άλλων ειδών από γραφίτη
ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
∆.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 97 & ΣΕΡΙΦΟΥ
18541 2104208880
2104209337
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
05/01/2001 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο σιδηρούχων προϊόντων που λαµβάνονται µε απευθείας αναγωγή σιδήρου, άλλων σπογγωδών σιδηρούχων
προϊόντων, σιδήρου µε ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94%, σε τεµάχια, σφαιρίδια ή παρόµοιες µορφές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 186
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691533
45833
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής τάσεως
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ 30 & ΒΑΣΣΟΥ 15
18543 2104286422
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
02/02/2001 [email protected]
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες µελετών ηλεκτρολόγου µηχανικού γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 187
FAX
KINHTO
1
2104599130
6948365094
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691543
31034
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µερών άλλου επαγγελµατικού ηλεκτρικού εξοπλισµο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Κ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 21 & ΜΕΘΩΝΗΣ 19
18545 2104119634-2104221482 2104110563
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΓ.ΣΟΦΙΑ
02/09/1996 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µερών άλλου επαγγελµατικού ηλεκτρικού εξοπλισµού, ηλεκτρικών µερών επαγγελµατικών µηχανηµάτων ή
συσκευών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 188
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691572
48972
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ Παραγωγή Εκµετάλλευση και Εµπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 64Β
18757 2109584323
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
07/02/2012 [email protected]
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 189
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691900
45679
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενι
MELCAL - ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΛΟΦΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ-ΕΞΟ∆ ΑΣΠΡΟΠ.Νο19300
4
2105594670
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
13/01/1993 [email protected]
2105594675
Κατασκευή εξοπλισµού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερµότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
17506
Κ.ΖΩΝΑΣ Α.Ε.
ΠΟΛΥ∆ΕΥΚΟΥΣ 29 & ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18545 2104133918 - 21042740572104112109 - 210417490
08/05/1980 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
Κατασκευή µηχανών και συσκευών δοκιµής των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών
36313
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - MEDITERRANEAN FISH FARMING LTD
ΑΚΤΗ ΙΩΝΙΑΣ 34
18755 6944690588
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
24/11/2000
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού
Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 190
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691931
45136
Κ.ΠΑΛΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ 17
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο εξοπλισµού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερµό
18541 6977204047
20/12/2005
Χονδρικό εµπόριο εξοπλισµού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερµότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου και µερών τους
Εργασίες τοποθέτησης (κεραµικών) πλακιδίων terrazzo, µαρµάρου, γρανίτη και σχιστόλιθου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 191
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691944
40853
Α. & Π. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ Ο.Ε.
ΚΑΣΤΟΡΟΣ 36
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µερών άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης
18545 2104171250
14/07/2004 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µερών αντλιών και υδραυλικών κινητήρων και κινητήρων πεπιεσµένου αέρα
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 192
FAX
KINHTO
1
2104171251
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691960
45585
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας και µερών
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΙΩΡΑΣ - ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε.
ΕΙΡΗΝΗΣ 37
18547 2109210025
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
30/07/2002
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανών και εξοπλισµού γραφείου
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού και χαρτονιού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 193
FAX
KINHTO
1
2104812244
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46692002
43704
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελµ
ΚΥΜΟΥΡΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΖΑΒΕΛΛΑ 25
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18533 2104113110
25/10/2006
Χονδρικό εµπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελµατικής χρήσης
Χονδρικό εµπόριο λινών οικιακής χρήσης, κουρτινών και διαφόρων οικιακών ειδών από κλωστοϋφαντουργικά υλικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 194
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46692006
41289
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων για την προστασία του περιβάλλοντος
NEW NAVAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
2o ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ-ΣΟΥΝΙΟΥ
19500 2292027936
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ,
05/01/2005 [email protected]
2292022337
Κατασκευή συσκευών προστασίας του περιβάλλοντος που εγκαθίστανται σε πλοία και ναυπηγεία
Ναυπήγηση άλλων πλωτών κατασκευών (συµπεριλαµβανοµένων των σχεδιών, πλωτών δεξαµενών, στεγανών κιβωτίων,
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 195
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46692008
39512
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο υδρόµετρων, θερµόµετρων, πυρόµετρων, βαρόµετρω
PRIMA SOUND ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ 1-3
18539 2103604158-2104519608 2104519721
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
21/07/2003 [email protected]
Κατασκευή µετατροπέων (µεταλλακτών), χοανών χυτηρίων, µητρών χελωνών και µηχανών χύτευσης· ελάστρων µετάλλων
Υπηρεσίες καθαρισµού δεξαµενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 196
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46711201
34318
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
Φ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ - Ε. ΒΑΡΟΥΤΗΣ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ.ΣΧΙΣΤΟΥ 9Α
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ,
18863 2104326412
20/05/1999
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
Χονδρικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 197
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46711310
12649
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών
ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,ΕΛΑΣ
ΡΕΤΣΙΝΑ 42
18540 2104128428, 2103458922 2103477646, 210348940
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
01/12/1965 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Υπηρεσίες αλλαγής λαδιών επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 198
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46721400
44222
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µη σιδηρούχων µετάλλων σε πρωτογενείς µορφές
ΡΟΑΓΙΑΛ ΣΙΛΒΕΡ (ROYAL SILVER) ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 13
18543 2103317791
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
19/04/2007
Χονδρικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
Λιανικό εµπόριο σκευών από άργυρο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 199
FAX
KINHTO
1
2104907490
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46721404
24625
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αλουµινόχαρτου
ΚΑΡΤΖΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 398
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
18758 2104926127
14/11/1988
Χονδρικό εµπόριο χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κασών, από κυµατοειδές χαρτί ή χαρτόνι
Αποθήκευση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 200
FAX
KINHTO
1
2104252900
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731201
40632
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων αντικολλητών, επενδυµένων ξυλόφυλλων (κα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΣΗ ∆ΡΙΤΣΑ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ,
19100 2296032119
18/05/2004
Χονδρικό εµπόριο άλλων ξύλινων κιβωτίων και µερών τους
Χονδρικό εµπόριο άλλων αντικολλητών, επενδυµένων ξυλόφυλλων (καπλαµάδων) και παρόµοιας επικολλητής ξυλείας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 201
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731205
46578
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ινοσανίδων από ξύλο ή άλλων ξυλωδών υλικών
AD PALLETS ΕΜΠΟΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΕΤΩΝ - ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19300 2103839407
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
31/12/2007
Χονδρικό εµπόριο πλαισίων στοιβασίας υλικών (παλετών), κιβωτιοειδών πλαισίων στοιβασίας και άλλων σανίδων µεταφοράς
φορτίων, από ξυλεία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 202
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731300
40428
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
Α∆ΕΛΦΟΙ Γ. ΣΒΩΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 12 & ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 15
18545 2105612326
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
22/07/1963
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
39188
ΚΟΥΡΤΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 34
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
18122 2104942330
02/05/2003
Λιανικό εµπόριο ειδών υγιεινής
Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, µε υλικά του επισκευαστή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 203
FAX
KINHTO
2
2105612193
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731302
42329
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών και των καλυµµάτων
ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΘΕΣΠΙΕΩΝ 14
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
18122 2104953003
14/11/2005
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο διακοπτών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 204
FAX
KINHTO
1
2104953003
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731303
47032
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο νεροχυτών, νιπτήρων, µπανιέρων και άλλων ειδών υ
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 37
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18542 6970073711
01/07/2009
Χονδρικό εµπόριο µεντεσέδων, εξαρτηµάτων και παρόµοιων ειδών, κατάλληλων για αυτοκίνητα οχήµατα, πόρτες, παράθυρα,
έπιπλα και παρόµοια είδη, από βασικά µέταλλα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 205
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731400
17040
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
SIMONS MARINE L.T.D. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 72 & ΑΙΓΕΩΣ
18536 2104181036
2104535004
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
16/04/1979 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται κυρίως στην ερασιτεχνική ναυτιλία
Λιανικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιµοποιούνται και στην ερασιτεχνική ναυτιλία
39849
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 153
18536 2104532733
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
11/11/2003
Λιανικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χηµικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 206
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731501
46841
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο γυαλιού "βιτρό"
ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΘΕΤΙ∆ΟΣ 19600 2105550592
2105555809
ΜΑΝ∆ΡΑΣ,
18/02/2009 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο τζαµιών
Εργασίες τοποθέτησης τζαµιών σε παράθυρα, πόρτες, βιτρίνες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 207
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731507
37472
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο τζαµιών γενικά και κατόπτρων
ΠΟΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΛΕΡΙΟΥ ΣΤΑΗ 76
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18542 2104926772
21/11/2001 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο τζαµιών γενικά και κατόπτρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 208
FAX
KINHTO
1
2104935798
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731600
49207
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
THERMIT ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Υ∆ΡΕΥΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 441
18757 2104015224
2104082297
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
30/07/2009
Λιανικό εµπόριο υδραυλικών ειδών
Χονδρικό εµπόριο ειδών κεντρικής θέρµανσης (λεβήτων, καυστήρων αέριων καυσίµων ή πετρελαίου, κυκλοφορητών,
45581
ΑΡΤΙΣΤΙ ΝΤΙ ΚΑΖΑ - Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΝΕΣΤΩΡΟΣ 1 & ΜΙΛΤΙΑ∆ΟΥ
18533 2104224480
2104111221
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18/04/2008
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
Υπηρεσίες παροχής χρηµατοοικονοµικών συµβουλών
40121
ΚΟΛΟΣΙΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΕΩΝΙ∆ΟΥ 1
18122 2104943029
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
04/02/2004 [email protected]
2104943029
6932391600
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
Χονδρικό εµπόριο εξορυκτικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού µηχανικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 209
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731637
43661
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο πορτών, παράθυρων, πλαισίων και κατωφλιών για πό
ΤΣΕΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Π. ΡΑΛΛΗ 343
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18450 2104906597
13/11/2006
Χονδρικό εµπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουµίνιο
Χονδρικό εµπόριο πορτών, παράθυρων, πλαισίων και κατωφλιών για πόρτες, παραθυρόφυλλων, ρολών και παρόµοιων ειδών και
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 210
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731649
46578
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο σανίδων, τεµαχίων και παρόµοιων ειδών από φυτικές
AD PALLETS ΕΜΠΟΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΕΤΩΝ - ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19300 2103839407
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
31/12/2007
Χονδρικό εµπόριο πλαισίων στοιβασίας υλικών (παλετών), κιβωτιοειδών πλαισίων στοιβασίας και άλλων σανίδων µεταφοράς
φορτίων, από ξυλεία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 211
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741000
45184
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών, υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού κ
ΣΑΡΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 131
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18541 2104821364
17/12/2007
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Εργασίες χρωµατισµών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 212
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741300
48677
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο εργαλείων χειρός
ΚΟΥΛΑΛΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΒΛΑΧΑΚΟΥ 9
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18545 2104128744
20/09/2011
2104112124
6944204379
ΜΟΥΣΤΑΚΑΡΙΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Κ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 6Α
18545 2104126101
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
14/09/2005
2104126101
Χονδρικό εµπόριο εργαλείων χειρός
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού
42110
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών
Χονδρικό εµπόριο εργαλείων χειρός
35849
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 20-22 (5ος)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18536 2104183502
19/07/2000
Χονδρικό εµπόριο εργαλείων χειρός
Υπηρεσίες αποθήκευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 213
3
2104183478
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741301
26866
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων εργαλείων
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
∆ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 45
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18545 2104170266
15/10/1993
2104170253
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
Υπηρεσίες µελετών µηχανολόγου µηχανικού γενικά
44816
ΡΟΥΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΧΑΡΝΩΝ 6 & ΠΑΡΝΗΘΟΣ 21
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18540 6946632912
12/10/2007
Χονδρικό εµπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και οξυγόνου
Χονδρικό εµπόριο άλλων εργαλείων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 214
2
6946329123
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741302
39687
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων εργαλείων χειρός
Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙ∆ΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ∆Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι.ΑΓΑΘΟΥ 42
19200 2109212037
2105546258
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ,
01/10/2003
Χονδρικό εµπόριο κοχλιωτών συνδετήρων από σίδηρο ή χάλυβα π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών οικοδοµών και εργαλείων τεχνικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 215
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741303
43005
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΤΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε
ΣΧΟΙΝΕΖΑ
19300 2105599200
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
31/12/1999 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο εργαλείων χειρός
Χονδρικό εµπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 216
FAX
KINHTO
1
2109839721
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46751265
46738
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και οξυγ
ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ
19600 2111045500
ΜΑΝ∆ΡΑΣ,
11/10/1963
Χονδρικό εµπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και οξυγόνου
Χονδρικό εµπόριο διαφόρων θεραπευτικών οργάνων και συσκευών, αναπνευστικών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 217
FAX
KINHTO
1
2109884999
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46761100
33760
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού και χαρτονιού
ΤΟΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
∆. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 71
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18540 2104130761
07/01/1999
Χονδρικό εµπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών
Λιανικό εµπόριο εκτυπωµένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 218
FAX
KINHTO
1
2104190365
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46761308
46779
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο πολυµερών του αιθυλένιου σε πρωτογενείς µορφές
ΤΟΜΑΣ ΜΠΕΙΤΣ (THOMAS BATES) - ∆ΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑ ΜΙΑΟΥΛΗ 29-31
18648 6949732778
∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ,
27/03/2009
Χονδρικό εµπόριο άλλων ηλεκτρικών λαµπτήρων και φωτιστικών εξαρτηµάτων
Γενικές υπηρεσίες προσωπικού για το δηµόσιο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 219
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46761909
36893
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ασφαλτικών µειγµάτων µε βάση τη φυσική άσφαλτο
GLOBAL BITUMEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΕΣΧΑ)
19300 2105574600
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
04/05/2001
Χονδρικό εµπόριο ασφαλτικών µειγµάτων µε βάση τη φυσική άσφαλτο ή το φυσικό βιτούµιο, το βιτούµιο του πετρελαίου, την
ορυκτή πίσσα ή πισσάσφαλτο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 220
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46771012
48821
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
HUSSAIN MAHAR SHABBIR TOY MUHAMMAD LATIF
ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ
19300
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
08/12/2011
6940938431
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιµοποίηση
41857
TREKO SILVANA TOY ESAT
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ,
18863 2104022701
10/06/2005
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
Χονδρικό εµπόριο σιδηρούχων απορριµµάτων και υπολειµµάτων
14513
ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦ. ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
19300 2105580291
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
18/10/1973 [email protected]
2105579513
Χονδρικό εµπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς µορφές
Παραγωγή σιδηροκραµάτων
35993
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ 242 - Τ.Θ 7368
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
19300 2105599008
14/06/2000
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιµοποίηση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 221
4
6936128183
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46900000
48239
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ - ΙΟΥΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΝΤΕΣΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΩΚΕΑΝΙ∆ΩΝ & ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
19200 2105562280
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ,
17/12/2010
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 222
FAX
KINHTO
1
6947619961
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901000
29319
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
Β. ΚΑΒΟΥΣΑΝΑΚΗΣ - ∆. ΤΖΕΚΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ Ο.Ε.
ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ 11
18540 2104226591-3
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ
29/03/1995 [email protected]
2104226594
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
24194
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ
19018 2105550730
ΜΑΓΟΥΛΑΣ,
08/08/1989
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
Χονδρικό εµπόριο υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 223
2
2105550320
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901007
35349
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ειδών δώρων
ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ 3
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18453 2104955543
14/05/1998
Λιανικό εµπόριο ειδών δώρων γενικά
Λιανικό εµπόριο αγαλµατίων και άλλων ειδών διακόσµησης, κάδρων για φωτογραφίες, πίνακες ή παρόµοια είδη και καθρεπτών, από
46932
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 16
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18545 2104170225
01/04/2009
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων γάµου και βαπτιστικών
Χονδρικό εµπόριο νυφικών και βαπτιστικών ειδών π.δ.κ.α. (λαµπάδων, στέφανων κλπ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 224
2
6945878456
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901009
42495
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Β.Ε.Ε.)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΣΤΟΥ (ΟΙΚΟ∆. ΤΕΤ. 10) Ο∆ΟΣ18863
2
2104616250
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ,
15/12/2005 [email protected]
Υπηρεσίες µηχανουργικών επισκευών πλοίων και µηχανολογικού εξοπλισµού τους
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέµβων και µηχανών θαλάσσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 225
FAX
KINHTO
1
2104614945
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47111001
46648
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο super market, µε έµφαση στο εµπόριο τροφίµων
ARCADIA FOOD ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ Τ.Θ 7310
19300 2105545342(ΛΟΓ)21055998994
2105599313
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
29/10/2008
6945855605
Λιανικό εµπόριο super market, µε έµφαση στο εµπόριο τροφίµων
Λιανικό εµπόριο τυποποιηµένων ζαχαρωδών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 226
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47111002
49573
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο βιολογικών τροφίµων
DUMONT FABIAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΥΤΑΛΙΕΡΗ 11
19200 2105542241
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ,
25/01/2013
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 227
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47111003
40219
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών διατροφής γενικά
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ∆. - ΨΩΜΙΑ∆ΟΥ Β. Ο.Ε
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 198
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
18755 2104010058
02/03/2004
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων) και υποδηµάτων
Λιανικό εµπόριο ειδών διατροφής γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 228
FAX
KINHTO
1
2104010058
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47220000
38131
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευµένα κατα
MEDITARIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ, ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ Τ
ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ 100 Τ.Θ 8
19300 2105593781
2105593877
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
31/12/1987 [email protected]
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
Χονδρικό εµπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 229
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47221400
48637
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο προϊόντων κρέατος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΖΑΝΟΒΑ 41
18539 2104186779
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
01/08/2011
6974077500
Χονδρικό εµπόριο κρέατος (συµπεριλαµβανοµένων των πουλερικών)
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων κρέατος (συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων πουλερικών)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 230
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47231500
34387
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ψαριών, οστρακοειδών και µαλακίων
ΧΕΙΡ∆ΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΡΕΤΣΙΝΑ 19-21
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18545 2104116961
03/06/1999
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
Λιανικό εµπόριο ψαριών, οστρακοειδών και µαλακίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 231
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47241700
38719
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής µε βάση τη ζάχαρη
Β. χα. ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΖΗΝΩΝΟΣ 17 ΚΑΙ ΗΡΑΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ,
18900 2104941096(ΛΟΓ.)
19/12/2002
Χονδρικό εµπόριο τυποποιηµένων ζαχαρωδών προϊόντων
Λιανικό εµπόριο δεκτών ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 232
FAX
KINHTO
1
2104958812
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47252508
29841
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µπίρας
ΚΑΒΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 408
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
18758 2104320056
19/09/1995
Λιανικό εµπόριο καύσιµου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας
Χονδρικό εµπόριο τυποποιηµένων ζαχαρωδών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 233
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47252600
37034
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων ποτών
MUHAMMAD YOUNAS TOY ALI
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
19300 6932794714
14/06/2001
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
Λιανικό εµπόριο ειδών διατροφής γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 234
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47252601
46371
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων µη αλκοολούχων ποτών
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ & ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΛΥΜΠΟΥ 21
18454 2103620411
ΝΙΚΑΙΑΣ,
31/10/2008
Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών
Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστηµάτων ελέγχου κεντρικής θέρµανσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 235
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47262700
48953
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο προϊόντων καπνού
ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΓΓΕΛ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΦΑΛΗΡΟΥ 5
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18541 2105590880
02/02/2012
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
Λιανικό εµπόριο καύσιµου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 236
FAX
KINHTO
1
2105590880
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47262708
28397
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο τσιγαρόχαρτου
ΜΑΝΑΒΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΜΗΡΙ∆ΟΥ 8
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18537 2104285738
22/08/1994
Χονδρικό εµπόριο µικρών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Λιανικό εµπόριο ειδών καπνιστού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 237
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47291802
43419
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων γενικά
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ 86-8818539
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18539 2104525402
07/09/2006
Λιανικό εµπόριο προϊόντων αρτοποιίας
Λιανικό εµπόριο αβγών µε το κέλυφος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 238
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47292400
49573
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
DUMONT FABIAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΥΤΑΛΙΕΡΗ 11
19200 2105542241
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ,
25/01/2013
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
30679
MICRO 24 - ΕΙ∆Η ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ
ΚΗΦΙΣΟΥ 99
18233 2105580762-3
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ,
22/04/1996
Χονδρικό εµπόριο επιβατηγών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 239
2
2105580213
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47292409
45024
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο αποφλοιωµένου ρυζιού
ΖΟΥΡΟΣ - ΣΤΡΟΥΜΠΑ Ο.Ε
ΚΑΡΑΟΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 20 & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 49
18531 2103301400
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
07/11/2007
Λιανικό εµπόριο σάκων και τσαντών (συµπεριλαµβάνονται και τα χωνιά), από άλλες πλαστικές ύλες (εκτός του αιθυλένιου)
Χονδρικό εµπόριο σάκων και τσαντών από χαρτί
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 240
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47292421
48373
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ξηρών καρπών
ΤΙΤΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 61
18233 2108847737
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ,
03/11/2004
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
Λιανικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 241
FAX
KINHTO
1
6947727717
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47292422
26915
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισµένων αράπικων φιστικιών,
NATEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΖΑΧ
ΚΟΝΤΟΝΗ 23
18233 2104816760, 2104823526, 2104827530
2104812335
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ,
20/10/1993 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών
Χονδρικό εµπόριο ζάχαρης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 242
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47300000
45105
Ε.ΑΡΕΤΑΚΗΣ Ε.Ε
17ο ΧΛΜ. ΝΕΟΑΚ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο καυσίµων κίνησης σε εξειδικευµένα καταστήµατα
19300 2105573368
2105582287
15/11/2007 [email protected]
Λιανικό εµπόριο καυσίµων για οχήµατα
Λιανικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 243
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47308101
46371
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ & ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΛΥΜΠΟΥ 21
18454 2103620411
ΝΙΚΑΙΑΣ,
31/10/2008
Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών
Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστηµάτων ελέγχου κεντρικής θέρµανσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 244
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47308103
37598
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λι
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΑΛΑΤΑΣ (3ο χλµ Ε.Ο∆ΟΥ ΓΑΛΑΤΑ-ΝΑΥΠΛΙΟΥ)
ΠΟΡΟΥ,
18020 2298025739
12/02/2001
Λιανικό εµπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασµάτων π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 245
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47423200
40421
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
ΑΦΟΙ ΜΟΥΡΑΦΕΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΠΑΠΑΣΙ∆ΕΡΗ ΣΠΙΤΙ ΒΛΥΧΑ∆Α
19006 2296034234
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ,
30/07/1998 [email protected]
2296032175
Χονδρικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
35060
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΑ∆ΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΚΟΥΖΕ 14
18536 2104184126
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
27/12/1999
2104282883
Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων
37486
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 54
ΜΑΝ∆ΡΑΣ,
19600 2105547882
20/11/2001
Χονδρικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων
Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 246
3
2105541411
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47423205
43577
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
Α. ΖΑΒΑΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Λ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 102
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18536 2104288011
19/10/2006
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
Λιανικό εµπόριο µολυβιών, κραγιονιών, λεπτών ράβδων γραφίτη για µολύβια, κρητίδων (παστέλ), κάρβουνων σχεδίασης, κιµωλιών
33465
Θ.ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 452
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
18758 2104010002
29/10/1998
2104002566
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
Υπηρεσίες αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας, που αµείβεται µε προµήθεια επί των λογαριασµών των συνδροµητών, σύνδεσης,
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 247
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47515100
30405
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ειδών κλωστοϋφαντουργίας
Κ.ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΑΝΘΑΡΟΥ 2 & ΕΥΠΛΟΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18537 2104225106
27/03/1991
2104225119
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Χονδρικό εµπόριο λευκών ειδών
40963
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο.Ε.
HΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 34
19200 2105540175
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ,
10/09/2004
Λιανικό εµπόριο κουρτινών και διχτυωτών κουρτινών
Λιανικό εµπόριο ειδών κλωστοϋφαντουργίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 248
2
2105540175
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47515130
47814
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο πετσετών µπάνιου και κουζίνας
ΤΖΩΡΤΖΙΑ - ΛΕΥΚΑ ΕΙ∆Η - ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ - ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 17
18344 2109414320
2109414312
ΜΟΣΧΑΤΟΥ,
23/06/2010
6944966646
Χονδρικό εµπόριο λευκών ειδών
Λιανικό εµπόριο κουβερτών και κλινοσκεπασµάτων ταξιδιού (εκτός από ηλεκτρικές κουβέρτες)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 249
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47515142
33188
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο υλικών ραπτικής γενικά
ΑΓΙΑΚΛΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΝΟΤΑΡΑ 10
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18531 2104223039
23/07/1998
Χονδρικό εµπόριο υλικών ραπτικής γενικά
Λιανικό εµπόριο υλικών ραπτικής γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 250
FAX
KINHTO
1
2104223039
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47515154
48983
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο υφασµάτων πολυτελείας, για γυναικεία ρούχα
∆ΕΛΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 28
18535 2104129680
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
14/02/2012
Λιανικό εµπόριο χαρτοφυλάκων και παρόµοιων ειδών από δέρµα ή από άλλη ύλη
Χονδρικό εµπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόµοιων ειδών, από κάθε υλικό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 251
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47515200
36479
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο κουρτινών και διχτυωτών κουρτινών
ΜΠΟΓΙΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ 56
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18451 2104915288
29/03/2000
Λιανικό εµπόριο κουρτινών (συµπεριλαµβάνονται και οι πτυχωτές) και εσωτερικών στοριών, γύρων (βολάν) κουρτινών ή κρεβατιών
Κατασκευή κουρτινών και παρόµοιων ειδών από κάθε ύλη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 252
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524100
35904
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΛΕΩΦ.∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ - 6η ΣΤΑΣΗ - ΡΕΣΤΗ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ,
18900 2104685476
02/02/1999
Λιανικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χηµικών προϊόντων
Λιανικό εµπόριο υδραυλικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 253
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524115
39687
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών οικοδοµών και εργαλείων τεχνικών
Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙ∆ΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ∆Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι.ΑΓΑΘΟΥ 42
19200 2109212037
2105546258
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ,
01/10/2003
Χονδρικό εµπόριο κοχλιωτών συνδετήρων από σίδηρο ή χάλυβα π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών οικοδοµών και εργαλείων τεχνικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 254
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524200
36819
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χηµικών π
CASA EMPORIO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΑΚΟΥ 14-16
19300 2105572465
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
23/04/2001 [email protected]
2105593015
Χονδρικό εµπόριο µερών άλλου οικιακού ηλεκτρικού εξοπλισµού, ηλεκτρικών µερών οικιακών µηχανηµάτων ή συσκευών π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 255
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524600
24265
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών υγιεινής
ΚΕΦΑΛΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 309
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ,
18863 2104419073
22/01/1991
Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού
Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιµατιστικών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 256
FAX
KINHTO
1
2104020463
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524701
47173
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων εργαλείων
∆ΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ
1ο ΧΛΜ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ,
19100 2296089165
22/01/2008
Χονδρικό εµπόριο άλλων χρωµάτων επίχρισης και βερνικιών, παρασκευασµένων στεγανωτικών
Λιανικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών ειδών από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 257
FAX
KINHTO
1
2296089165
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524715
23414
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µερών γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων
ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΡΗΣ ΟΕ
ΑΛΙΠΕ∆ΟΥ 19 ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 4Β
18540 2104123841
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
19/07/1988
Χονδρικό εµπόριο µερών άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης
Λιανικό εµπόριο µερών γεωργικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 258
FAX
KINHTO
1
2104119186
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524909
27153
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΣΧΙΝΑΣ Ε.Ε
∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΧΙΝΑ 35
ΜΕΓΑΡΕΩΝ,
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών ειδών από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α.
19100 2296029667
27/12/1990
2296029667
Χονδρικό εµπόριο άλλων κατασκευών και µερών κατασκευών, λαµαρινών, ράβδων, καθορισµένων µορφών (profiles) και
παρόµοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουµίνιο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 259
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524950
33829
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο οικοδοµήσιµων υλικών γενικά
ΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ
ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΠΕΤΣΩΝ,
18050 2298074139
29/01/1996
Εργασίες εκσκαφών και µετακίνησης γαιών
Λιανικό εµπόριο οικοδοµήσιµων υλικών γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 260
FAX
KINHTO
1
2298074139
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524962
49070
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο πυρίµαχων προϊόντων
ΜΟΡΑΛΙ∆Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΓΡΑΒΙΑΣ 11
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18545 2104222566
02/04/2012 [email protected]
2109416317
6946500940
Χονδρικό εµπόριο πυρίµαχων τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και παρόµοιων πυρίµαχων κεραµικών κατασκευαστικών ειδών,
εκτός των ειδών από πυριτική σκόνη απολιθωµάτων ή από πυριτιούχες γαίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 261
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47535000
39139
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο χαλιών, κιλιµιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Λ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 174
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
18757 2104004891
21/04/2003 [email protected]
Λιανικό εµπόριο επίπλων
Χονδρικό εµπόριο οικιακών επίπλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 262
FAX
KINHTO
1
2104004179
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47535309
45198
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο πλαστικών δαπέδων και συνθετικών πλακιδίων δαπέδω
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΚΥΠΡΟΥ 26 ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ,
18233 2104817724
10/12/2007
Λιανικό εµπόριο τεντών και παρόµοιων ειδών
Λιανικό εµπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 263
FAX
KINHTO
1
2104817770
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545400
47803
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ 37
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ,
18901 2105448079
05/07/2010
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 264
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545437
48571
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο συστηµάτων συναγερµού
ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ∆ΗΜΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Ο.Ε.
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 149
19200 6975865859
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ,
06/07/2011
Λιανικό εµπόριο συστηµάτων συναγερµού
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 265
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545441
47229
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
ΧΑΤΖΗΙΓΝΑΤΙΑ∆ΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΚΤΗ ΙΩΝΙΑΣ 36
18755 2104251230
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
16/09/2009
Χονδρικό εµπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων
Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 266
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595000
48928
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήση
ΜΑΡΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΚΑΡΑΟΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 16
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΠΕΡΑΜΑ
18863 2104414661
14/01/2012
Λιανικό εµπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 267
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595500
23909
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο επίπλων
Γ. ΕΥΑΓΓ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 142
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18535 2104125026
23/12/1986
Λιανικό εµπόριο επίπλων
Λιανικό εµπόριο στρωµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 268
FAX
KINHTO
1
6979112538
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595512
47099
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- επίπλων και µικροεπίπλων
Α∆ΑΜΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3 (1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18545 2104526752
20/07/2009 [email protected]
2104521041
6945850389
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- επίπλων και µικροεπίπλων
Χονδρικό εµπόριο ανδρικών ή αγορίστικων κοστουµιών, συνόλων, σακακιών, µπλέιζερ, παντελονιών, φορµών µε µπούστο και µε
38602
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΕΡΡΩΝ 54
18120 2104101511
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
20/12/1999 [email protected]
2104101511
Χονδρικό εµπόριο µεταλλικών επίπλων γενικά
Λιανικό εµπόριο µαντιλιών, σαλιών, γραβατών, γαντιών και άλλων εξαρτηµάτων ρουχισµού, µερών ενδυµάτων ή εξαρτηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 269
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595517
44684
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιµοποιούνται στην κρεβατο
ΜΠΑΡΑΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΡΑΚΟΥΛΟΥΞΗ 50
18450 2104837236
ΝΙΚΑΙΑΣ,
10/09/2007
Λιανικό εµπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιµοποιούνται στην κρεβατοκάµαρα, στην τραπεζαρία και στο καθιστικό
Χονδρικό εµπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιµοποιούνται σε γραφεία
46912
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ ΕΕ
ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΟ 3
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
18757 2105314000(ΛΟΓ.)
20/05/2009
Λιανικό εµπόριο υφασµάτων για γυναικεία ρούχα και λευκών ειδών
Λιανικό εµπόριο κουρτινόβεργων (ξύλινων, µεταλλικών, πλαστικών κλπ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 270
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595600
38267
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο φωτιστικών ειδών
ΜΕΤΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ 61
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18532 2104931024
30/07/2002
Λιανικό εµπόριο επίπλων
Λιανικό εµπόριο ταπετσαριών τοίχων γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 271
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595822
49544
Υ∆ΡΟΓΚΑΖ Ο.Ε.
∆ΗΜΗΤΡΑΤΟΥ 38
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ,
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο µερών θερµαστρών, κουζινών, συσκευών για το ζέστα
18233 2104827885
30/04/1991 [email protected]
2104832819
2104817610
Χονδρικό εµπόριο µερών θερµαστρών, κουζινών, συσκευών για το ζέσταµα φαγητών και παρόµοιων µη ηλεκτρικών οικιακών
συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 272
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595825
36710
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο οικιακών ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
∆ΙΟΜΑΤΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 35
ΜΕΓΑΡΕΩΝ,
19100 2296022330
30/09/1999
Λιανικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
φαγητού, από χαρτί
43167
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ (SUPER MARKET) ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΕΜΠΕ (BE
ΘΗΒΩΝ 220
18233 2104257156
2104257165
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ,
21/06/2006 [email protected]
Λιανικό εµπόριο άλλων παιχνιδιών π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο κλαδευτικών ψαλίδων φρακτών, ψαλίδων κοπής χλοοτάπητα, µηχανών κοπής των άκρων της χλόης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 273
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47626300
47056
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο χαρτικών ειδών
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΞΩΝ & ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 28
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18541 2104973363, 2104825425
02/07/1984 [email protected]
Λιανικό εµπόριο επίπλων κουζίνας
Χονδρικό εµπόριο βιβλίων
33766
ΛΙΝΑΡ∆ΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ 3
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18453 2104970540
11/01/1999
Λιανικό εµπόριο βιβλίων
Λιανικό εµπόριο χαρτικών ειδών
42931
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 73
18345 2109822254
ΜΟΣΧΑΤΟΥ,
13/04/2006 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
Λιανικό εµπόριο συσσωρευτών νικέλιου-κάδµιου και νικέλιου-σιδήρου και άλλων ηλεκτρικών συσσωρευτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 274
3
6948544894
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47636400
38799
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο εγγραφών µουσικής και βίντεο
ΒΑΣ. & ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗΛΟΥΛΟΥ∆Η ΟΕ
∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΘΟΥΚΙ∆Ι∆ΟΥ 27
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
18120 2104961904(ΛΟΓ.)
09/01/2003
Υπηρεσίες ενοικίασης βιντεοκασετών και δίσκων
Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 275
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47636408
41966
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- άγραφων βιντεοκασετών και κασ
NEW DIGITAL WORLD ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΛΕΜΙΓΚ 56
18757 2104007371
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
12/07/2005 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µη εγγεγραµµένων µουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) και κασετών
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτροµηχανικών οικιακών συσκευών, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 276
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646503
42635
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο αθλητικών ειδών γενικά
Α. ∆ΡΟΥΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΜΑ∆ΥΤΟΥ 2-4 & ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18533 2104222823 2104133050 2104133050
27/01/2006 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο αθλητικών ειδών (συµπεριλαµβανοµένων των ποδηλάτων)
Χονδρικό εµπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και µαγιό κολύµβησης, και άλλων παρόµοιων ενδυµάτων
46524
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΚΙΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ 25
19500 2103822327
2103302187
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ,
22/12/2008 [email protected]
Υπηρεσίες γυµναστηρίων
Λιανικό εµπόριο αθλητικών ειδών γενικά
47822
Π. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΘΕΣΗ ΓΚΡΟΠΑ ΓΚΟΛΕΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
19300 2104203008 - 21055765252106431185
09/06/2010 [email protected]
6932474882
Λιανικό εµπόριο αθλητικών ειδών γενικά
Εκµετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 277
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646524
34549
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο κινητήρων για θαλάσσια προώθηση και ανταλλακτικών
ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 29
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ
19013 2291042304
27/05/1999
Λιανικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιµοποιούνται και στην ερασιτεχνική ναυτιλία
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 278
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47656701
49053
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων παιχνιδιών π.δ.κ.α.
ΒΑΡΝΑΛΗ ΑΝΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 62
18542 2104202200
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
20/03/2012
Λιανικό εµπόριο παιδικών καροτσιών και µερών τους
Λιανικό εµπόριο παιδικών ενδυµάτων γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 279
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47656706
44075
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο εορταστικών ειδών γενικά
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ-ΣΚΙΑ∆Α ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 223
19006 2296034232
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ,
12/03/2007
Λιανικό εµπόριο απορρυπαντικών ειδών
Λιανικό εµπόριο εκκλησιαστικών ειδών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 280
FAX
KINHTO
1
2296032203
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717100
45114
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 77
18536 2108085010, 2105319843(ΛΟΓ.)
2108085010
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
23/11/2007
6932388311
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων) και υποδηµάτων
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
21798
Ε. Χ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ 2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18531 2104178189
07/11/1979
Λιανικό εµπόριο βρεφικών ενδυµάτων και εξαρτηµάτων ρουχισµού
Λιανικό εµπόριο επίπλων
35218
ΦΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ 25
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18531 2104174750
01/09/1999
Λιανικό εµπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήµατα stock
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 281
FAX
KINHTO
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717105
41881
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ανδρικών ενδυµάτων για επαγγελµατική χρήση
ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥ
ΚΑΡΒΟΥΝΑ∆ΕΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ,
80100 2736039015
14/08/2003
Λιανικό εµπόριο ανδρικών ή αγορίστικων κοστουµιών, συνόλων, σακακιών, µπλέιζερ, παντελονιών, φορµών µε µπούστο και µε
τιράντες, βερµούδων και σορτς
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 282
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717108
47307
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ανδρικών ή αγορίστικων παλτών, ηµίπαλτων, καπών, ε
ΒΑΡ∆ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ 75
2106794811, 2116006700 2106794800
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
18/12/1991 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
Χονδρικό εµπόριο φανελών ζέρσεϊ, πουλόβερ, ζακετών, γιλέκων και παρόµοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 283
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717110
48285
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ανδρικών πουκάµισων, πιτζαµών, µπλουζών, εσώρουχ
ΑΡΥΦΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 60
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18535 2104173649
08/02/2011
Λιανικό εµπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά
Λιανικό εµπόριο ανδρικών ή αγορίστικων αθλητικών και άλλων φανελακιών, σώβρακων, σλιπ, πιτζαµών, ροµπών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 284
FAX
KINHTO
1
6932366129
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717115
41951
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ 9
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
18757 2104007855
07/07/2005
Λιανικό εµπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά
Λιανικό εµπόριο γυναικείων ζωνών, εσώρουχων, νυχτικών, ροµπών και παρόµοιων ειδών
40444
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΑΜΠΕΛΕΤ 6
18541 2104826752
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ
20/02/2003
Κατασκευή εσωρούχων
Χονδρικό εµπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 285
2
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717116
40017
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
ΓΕΝΝΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΩΝΙΑΣ 7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ44 1
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18450 2104925012
12/11/1998
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 286
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717117
43122
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο γυναικείων ζωνών
XU JIANMEI ΤΟΥ ZHEN LIU
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 97-99 & ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 14
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18535
15/11/2004
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ειδών ιµατισµού, γουνών και υποδηµάτων
Λιανικό εµπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόµοιων ειδών, από κάθε υλικό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 287
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717118
29198
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο γυναικείων ζωνών, εσώρουχων, νυχτικών, ροµπών και
ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΑΛΑΜΗ∆ΙΟΥ 31
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18545 2104629574
20/12/1989
Λιανικό εµπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά
Λιανικό εµπόριο ανδρικών πουκάµισων, πιτζαµών, µπλουζών, εσώρουχων και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 288
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717124
32670
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο δερµάτινων ενδυµάτων
∆ΑΡΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΖ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ 70
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18539 2104521887
07/10/1996 [email protected]
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
Λιανικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυµάτων και υποδηµάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 289
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717135
47406
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο εξαρτηµάτων ρουχισµού από δέρµα ή σύνθεση δέρµατ
ΑΝΤΥΠΑ ΡΕΓΓΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 72
18120 2104955983
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
03/12/2009
Λιανικό εµπόριο αθλητικών ειδών γενικά
Χονδρικό εµπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και µαγιό κολύµβησης, και άλλων παρόµοιων ενδυµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 290
FAX
KINHTO
1
2104955981
6932458834
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717145
39134
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο µαντιλιών, σαλιών, γραβατών, γαντιών και άλλων εξαρ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 60
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
18120 2105013154
14/04/2003
Λιανικό εµπόριο µαντιλιών, σαλιών, γραβατών, γαντιών και άλλων εξαρτηµάτων ρουχισµού, µερών ενδυµάτων ή εξαρτηµάτων
ρουχισµού, από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 291
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717146
42408
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- έτοιµων ανδρικών και γυναικείων
Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΙΜΒΡΟΥ 9
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ,
18900 2104670180
23/11/2005
2121000296
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση
20055
ΝΕΚΤΑΡ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΕΩΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝ
∆ΑΦΝΗΣ 5 ΚΑΙ ΒΟΥΡΝΟΒΑ
18122 2104945000
2104971490
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
03/12/1985 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο αποσταγµάτων, ηδύποτων, άλλων οινοπνευµατωδών ποτών, σύνθετων αλκοολούχων παρασκευασµάτων για
την παραγωγή ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 292
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717154
13828
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο στρατιωτικών και αστυνοµικών στολών και εξαρτηµάτ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 3Γ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18535 2104176325
01/04/1965
Κατασκευή στολών προσωπικού ενόπλων δυνάµεων και σωµάτων ασφαλείας (στρατιωτικών στολών)
Υπηρεσίες επιδιόρθωσης ενδυµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 293
FAX
KINHTO
1
2104176325
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47720000
20406
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών σε εξειδικευµένα κ
ΡΑ∆ΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 100
18532 2104899100
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
15/05/1986
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήµατα stock
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 294
FAX
KINHTO
1
2104826209
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47727200
30573
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
ΚΑΛΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Π.ΗΡΕΙΩΤΗ 16
18010 2108981884
ΑΙΓΙΝΑΣ,
03/04/1996
Λιανικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο αποµιµήσεων κοσµηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 295
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47727205
37626
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων µε εξωτερικές σόλες και µε επάνω µέρη α
ΙΟΡΝΤΑΝΚΑ ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΟΥ ΤΟΥ ΜΙΤΙΟΥ
ΙΑΣΩΝΟΣ 8
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
18756 2104322576
07/05/1990
2104322576
Χονδρικό εµπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά
Χονδρικό εµπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων αθλητικών και άλλων φανελακιών, κοµπινεζόν, µεσοφοριών, κιλοτών, νυχτικών,
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 296
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47727300
43052
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο δερµάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
ΑΛΙΚΑΡΙ∆ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΒΟΥΡΝΑΒΑ 27
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18452 2104979331
16/05/2006
Λιανικό εµπόριο αποµιµήσεων κοσµηµάτων
Λιανικό εµπόριο καπέλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 297
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47727302
43167
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόµοιων ειδών, από κάθε υ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ (SUPER MARKET) ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΕΜΠΕ (BE
ΘΗΒΩΝ 220
18233 2104257156
2104257165
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ,
21/06/2006 [email protected]
Λιανικό εµπόριο άλλων παιχνιδιών π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο κλαδευτικών ψαλίδων φρακτών, ψαλίδων κοπής χλοοτάπητα, µηχανών κοπής των άκρων της χλόης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 298
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47747509
39956
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών υγιεινής ή φαρµακευτικών ειδών (συµπεριλαµβά
DRUGSTORE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 79
18535 2104176160 (ΛΟΓ)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΣΤΕΛΑ
18/04/1996
Λιανικό εµπόριο ψιλικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και συναφών ειδών
Λιανικό εµπόριο χαρτικών ειδών
21798
Ε. Χ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ 2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18531 2104178189
07/11/1979
Λιανικό εµπόριο βρεφικών ενδυµάτων και εξαρτηµάτων ρουχισµού
Λιανικό εµπόριο επίπλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 299
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47757600
13175
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού
COLGATE PALMOLIVE (HELLAS) S.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦ.ΑΘΗΝΩΝ 89
18541 2104831900
2104831924
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
01/01/1962 [email protected]
Παραγωγή απορρυπαντικών και παρασκευασµάτων πλύσης
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού
46062
ECOFAMILY (ΕΚΟΦΑΜΙΛΙ) ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓ.ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 11
18535 2104285902
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
17/07/2008
Χονδρικό εµπόριο σάκων και τσαντών από άλλες πλαστικές ύλες (εκτός του αιθυλένιου), για επαγγελµατική χρήση
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
48309
VOPTICS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 155-157
18535 2103610552
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
20/01/2011
2103387158
6936888155
Λιανικό εµπόριο οπτικών ειδών
Χονδρικό εµπόριο φωτογραφικών και οπτικών ειδών
46764
ΠΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 46 ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 29
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
18757 2104014535
16/03/2009
Λιανικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
φαγητού, από χαρτί
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 300
4
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47767703
35783
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο αποξηραµένων φυτών
Γ. ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΚΑΙ Σ. ΝΤΑΡΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΟΥ∆ ΤΖΩΡΤΖ 1
18534 2104180101
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
26/06/2000
Λιανικό εµπόριο ανθέων
Λιανικό εµπόριο κοµµένων ανθέων και µπουµπουκιών τους, συνθέσεων ανθέων, καθώς και ανθοδεσµών, στεφανιών και
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 301
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47767900
43794
Ν. & Κ. ΚΑΤΣΙΚΑ Ο.Ε.
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 136
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ,
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς
19200 2105540154, 2105548374 2105542241
20/12/2006
Χονδρικό εµπόριο ειδών κυνηγιού (περιλαµβανοµένων και των όπλων κυνηγιού) και παρόµοιων ειδών
Λιανικό εµπόριο όπλων και άλλων ειδών κυνηγιού και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 302
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47767902
32780
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών για κατοικίδια ζώα
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3Α
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18453 2104931828
05/03/1997
Λιανικό εµπόριο παρασκευασµένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς
Χονδρικό εµπόριο ζωοτροφών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 303
FAX
KINHTO
1
2104922089
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788308
46703
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µατογυαλιών µη κατεργασµένων οπτικώς και µερών γι
ΟΠΤΙΚΑ Α. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΡΑΓΑΤΣΗ 8
18535 2104172834
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18/02/2009
Λιανικό εµπόριο οπτικών ειδών
Κατασκευή γυαλιών για φακούς οράσεως και οπτικούς κρυστάλλους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 304
FAX
KINHTO
1
2104928626
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788309
46703
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µατογυαλιών, µατογυαλιών ηλίου και προφύλαξης και
ΟΠΤΙΚΑ Α. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΡΑΓΑΤΣΗ 8
18535 2104172834
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18/02/2009
Λιανικό εµπόριο οπτικών ειδών
Κατασκευή γυαλιών για φακούς οράσεως και οπτικούς κρυστάλλους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 305
FAX
KINHTO
1
2104928626
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788320
42826
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο φακών επαφής, φακών µατογυαλιών από γυαλί, φακώ
∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΡΑΟΛΗ &∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 15
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ,
18863 2104021993
07/03/2006
2104021993
Λιανικό εµπόριο οπτικών ειδών
Λιανικό εµπόριο σκελετών και υποστηριγµάτων µατογυαλιών, µατογυαλιών ηλίου και προφύλαξης ή παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 306
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788400
32039
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΥ 22-26
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18540 2104171544
31/07/1997
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 307
FAX
KINHTO
1
2104179814
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788609
27528
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο αλουµινόχαρτου
ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Π.ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 74
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18450 2104919547
17/02/1994
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
Λιανικό εµπόριο ξυριστικών και κουρευτικών µηχανών, µε ενσωµατωµένο ηλεκτρικό κινητήρα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 308
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788615
21614
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών διακόσµησης εσωτερικών χώρων
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ 35
18531 2104178229
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
28/06/1988 [email protected]
Λιανικό εµπόριο νηµάτων και παρόµοιων ειδών
Λιανικό εµπόριο ειδών σελοποιίας και σαγής για κάθε ζώο, από κάθε υλικό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 309
FAX
KINHTO
1
2104120412
6932917757
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788821
21100
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο φίλτρων και συστηµάτων καθαρισµού νερού ή αέρα
Μ. ΠΑΠΑ∆ΑΝΤΩΝΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΖΑΝΝΗ 7
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18536 2104518992
07/09/1987 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού
Κατασκευή µηχανηµάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισµού, για υγρά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 310
FAX
KINHTO
1
2104518992
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47890000
27215
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΝΟΣ ΤΡΑΝΖΙΤ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΟΕΦΟ∆ΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΛΕΩΣ 3 & ΡΕΤΣΙΝΑ (ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΑΓ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ)
18540 2104123503
2104131223
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
31/12/1993 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Χονδρικό εµπόριο αναψυκτικών και εµφιαλωµένων νερών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 311
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47915700
48663
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ξύλινων ειδών, ειδών από φελλό και ειδών καλαθοπλεκ
ΚΟΥΚΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ 12-14
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18540 2108940100
30/08/2011
Λιανικό εµπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων, µε αλληλογραφία ή µέσω διαδίκτυου
Χονδρικό εµπόριο ειδών δώρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 312
FAX
KINHTO
1
6932257762
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47919900
49312
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων µε αλληλογραφία ή µέσω
ΣΜΑΡΤ ΑΒΕΝΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΥΚΑΛΗΣ 56 ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
18540 2104173930
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
07/09/2012 [email protected]
Λιανικό εµπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων µε αλληλογραφία ή µέσω διαδίκτυου
Λιανικό εµπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων µε αλληλογραφία ή µέσω διαδίκτυου µη εξειδικευµένων αγαθών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 313
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47992401
48903
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων τυποποιηµένων τροφίµων π.δ.κ.α., µέσω αυτόµ
EMELIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
17ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ
19300 2105581240
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
28/09/2006 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο αναψυκτικών και εµφιαλωµένων νερών
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 314
FAX
KINHTO
1
2105581249
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47997101
43300
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο περιοδεύοντα εµπόρου ειδών ιµατισµού και συναφών
ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 32
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
18120 2104022807(ΛΟΓ.)
19/07/2006
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο περιοδεύοντα εµπόρου ειδών ιµατισµού και συναφών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 315
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49393000
49630
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µη τακτικών χερσαίων µεταφορών επιβατών
X-TRANS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΑ∆ΙΟΥ 6
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18540
22/02/2013
6944663146
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
∆ιακίνηση φορτίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 316
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49411800
35765
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες οδικών µεταφορών επιστολών και δεµάτων
CAPOCCI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ
19300 2105500555
2105500531
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
28/06/2000 [email protected]
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εµπορευµατοκιβώτιων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 317
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 50200000
26082
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές εµπορευµάτων
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΟΤΑΡΑ 81
18535 2105598699
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
10/03/1989
Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 318
FAX
KINHTO
1
2105598808
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 50201000
25336
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών µεταφορών εµπορευµάτων
ΓΚΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 3
18535 2104282851, 2104140400 2104180367, 210414057
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
24/09/1986 [email protected]
Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής µεταφοράς εµπορευµατοκιβώτιων µε πλοία µεταφοράς εµπορευµατοκιβώτιων
Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών µεταφορών εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 319
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 50201900
27780
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων µεταφορών εµπορευµάτων
ΑΣΤΡΑ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 5
18535 2104225560
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
23/12/1993
Άλλες υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων µεταφορών εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 320
FAX
KINHTO
1
2104225573
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 50402100
38069
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών µεταφοράς εµπορευµάτων σε εσωτερικέ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΘΩΝΗΣ 34
18545 2104135735(ΛΟΓ.)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
17/05/2002
Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιµενικές κατασκευές, φράγµατα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς
υδροµηχανικές κατασκευές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 321
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52100000
49027
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Αποθήκευση
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΣΣΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ε54-Ε56-∆55-∆37 Κ.Α.Α.
18233 2104814894
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ,
07/03/2012 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
Χονδρικό εµπόριο αποξηραµένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωµένων, όχι για σπορά
33198
Γ. ΤΣΑΚΜΑΚΙ∆ΗΣ - Τ. ΜΠΕΛΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΡΙΕΖΗ 99 Κ Λ. ΝΑΤΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
19300 2105582242
03/08/1998 [email protected]
2105579718
Αποθήκευση
Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
19548
∆ΙΑΚΙΝΗΣΙΣ ΑΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ∆ΙΑΝΟΜΕΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 15
18531 2105538300
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
12/07/1977 [email protected]
Αποθήκευση
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 322
3
2105570542
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52101000
49244
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αποθήκευσης
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΕΤΑΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 1
18900 2104651511
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ,
16/07/2012
Υπηρεσίες εκκένωσης και καθαρισµού βόθρων
Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 323
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52101100
49777
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη
ΜΑΡΓΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
K.A.A. Γ-52
18/23 2104833045
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ,
14/05/2013
46311111 Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
52101100 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 324
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52212402
48007
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων
ΓΙΑΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΛΕΩΦ. ΣΧΙΣΤΟΥ 89
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
18758 2104322451
19/10/2010
Λιανικό εµπόριο βιοκαυσίµων, όχι για κινητήρες
Χονδρικό εµπόριο ξυλάνθρακα, καύσιµου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 325
FAX
KINHTO
1
6936226453
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52212404
42068
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης κάθε είδους µεταφορικών µέσων και τρο
ΘΕΟ∆ΩΡΙΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΘΕΣΙ ΜΟΥΛΚΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
19300 2105573300
24/08/2005
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων και ποτών από κυλικείο
Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης κάθε είδους µεταφορικών µέσων και τροχόσπιτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 326
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291000
40211
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 117
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18539 2104510909
23/07/2002
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
Υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 327
FAX
KINHTO
1
2104182672
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291100
47394
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες ναυλοµεσιτών
ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 5-7
18536 2104294730
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
30/11/2009 [email protected]
Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού
Υπηρεσίες ναυλοµεσιτών
26144
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΤΣ Ε.Π.Ε. - CONDOYANNIS YATCHTS L.T.D.
ΠΛΩΤΑΡΧΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΝΤΗ 2
18536 2104512010
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
22/04/1991
Υπηρεσίες ναυλοµεσιτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 328
2
2104518820
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291902
47062
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
ΚΑΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΑΚΤΗ ΙΩΝΙΑΣ 36
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
18755 2104928389
09/07/2009
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εµπορευµατοκιβώτιων
27231
ΦΥΤΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 38
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18531 2104171342
09/10/1990
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
Άλλες ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές υπηρεσίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 329
2
2104123182
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291904
36758
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
ΓΟΥΙΛΚΕΝΣ ΠΕΙΝΤΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
ΑΡΧΙΜΗ∆ΟΥΣ (ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΑΡΤΑ) 119
19400 2104281200, 2106626936 2104281808
ΚΡΩΠΙΑΣ,
30/03/2001 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
Χονδρικό εµπόριο άλλων χρωµάτων επίχρισης και βερνικιών, παρασκευασµένων στεγανωτικών
39720
Ζ. ΚΑΙ Π. ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ Ο.Ε.
∆ΗΜ.ΓΟΥΝΑΡΗ 39
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18531 2104282377(∆ΙΚ.)
08/10/2003
2104282379
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση στερεών, υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προϊόντων
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 330
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291905
3828
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 35-39
18535 2104586300
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
31/10/1925 [email protected]
Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 331
FAX
KINHTO
1
2104292159
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 53201200
48320
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες κατ' οίκον παράδοσης τροφίµων (delivery)
∆Ε ΜΗΛ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 126 & ΣΚΟΥΖΕ
18536 2104526440
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
25/02/2011
Υπηρεσίες κατ' οίκον παράδοσης τροφίµων (delivery)
Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε ιδιωτικές οικίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 332
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56101100
39870
Π. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 60
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων µε πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
18533 2104225674
06/11/2003 [email protected]
2104225675
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων µε πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, χωρίς ζωντανή µουσική ή µε ορχήστρα λιγότερη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 333
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56101113
45605
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο, γαλακτ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΧΩΡΟΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 16
18120 2103621808
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
22/04/2008
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, µε παροχή
31659
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7
18120 2104965865
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
29/12/1995
2104970266
∆ραστηριότητες εστιατορίων και κινητών µονάδων εστίασης
Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο, µε παροχή
42671
Ν.ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 10
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
19300 6944500926
02/02/2006
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και µηχανικά παιχνίδια
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 334
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56101911
40224
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόρια, που πωλούν µερίδες φαγητ
ΟΡΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ - ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 25
18536 2104511324
2104511325
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
27/02/2004 [email protected]
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, ψησταριά, χωρίς ζωντανή µουσική ή µε ορχήστρα λιγότερη
των τριών οργάνων [που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β' 932) απόφαση Υπουργού Οικονοµίας και
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 335
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56211000
45253
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)
ΛΕΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ 39
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18539 2104520332
09/01/2008
Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισµάτων
Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 336
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56292004
48978
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)
ΑΤΛΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 96
18535 6984605484
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
13/02/2012
Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης
Υπηρεσίες παρακολούθησης χώρων και συλλογής τελών, µε σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 337
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56301004
49377
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ µπαρ
VAMMOS ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΡΑΟΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
18547 2104584900
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
19/10/2012
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων µε πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
Υπηρεσίες που παρέχονται από εστιατόρια, που πωλούν µερίδες φαγητού σε πακέτα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 338
FAX
KINHTO
1
2104181361
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56301007
40503
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΞΩΝ 34
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18454 2104907466
27/01/2003
Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεµάτων Υπουργείου Μεταφορών (µεταβιβάσεων αυτοκινήτων κλπ)
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
42671
Ν.ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 10
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
19300 6944500926
02/02/2006
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και µηχανικά παιχνίδια
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 339
2
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 58143100
48622
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ιάθεση διαφηµιστικού χώρου σε περιοδικά, έντυπης µορφής
PUBLISHING INSTITUTE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΡΕΜΕΤΗΣ 14
18756 2106459586
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
26/07/2011
Έκδοση έντυπων εφηµερίδων
∆ιάθεση διαφηµιστικού χώρου σε περιοδικά, ηλεκτρονικής µορφής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 340
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 59203400
39163
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παραγωγής άλλων δίσκων και ταινιών ήχου
ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΤΣΙΑΜΠΟΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 8
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ,
18863 2104419098
22/04/2003 [email protected]
Λιανικό εµπόριο εγγεγραµµένων µουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) και κασετών
Υπηρεσίες παραγωγής άλλων δίσκων και ταινιών ήχου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 341
FAX
KINHTO
1
2104022413
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 60101000
42443
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες ραδιοφωνικών εκποµπών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 113
18535 2103831708
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
07/12/2005
Υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικών ταινιών
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης (εκτός θεµάτων φορολογίας νοµικών προσώπων)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 342
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 60201000
48566
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράµµατος και εκποµπής
ΠΟΝΤΟΣ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΚΟΝ∆ΥΛΗ 10
18545 2104586000
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
01/07/2011
Υπηρεσίες παραγωγής προγραµµάτων συνδροµητικών τηλεοπτικών καναλιών
Υπηρεσίες παραγωγής προγραµµάτων τηλεοπτικού καναλιού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 343
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61201101
39689
Χ. ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Π.ΡΑΛΛΗ 351
ΝΙΚΑΙΑΣ,
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας, που αµείβεται µε προµή
18450 2104278810
06/10/2003
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
Υπηρεσίες µετάδοσης δεδοµένων και µηνυµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 344
FAX
KINHTO
1
2104278806
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62011000
49790
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες σχεδιασµού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας
ΝΕΚΤΑΡ CASH & CARRY (KΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ &ΧΟΝ∆ΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΛΕΚΚΑ 31
18537
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
23/05/2013
6983479672
46341200 Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
46341100 Χονδρικό εµπόριο χυµών, µεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων µη αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 345
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62011200
44934
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες σχεδιασµού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας γι
∆.ΤΣΟΠΑΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 50
18120 2104949642
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
18/10/2007
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για θέµατα συστηµάτων και λογισµικού
Υπηρεσίες µελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 346
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62020000
37134
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ραστηριότητες παροχής συµβουλών σχετικά µε τους ηλεκτρονικούς υ
WHITERAVEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 93
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18535 2104251791
03/12/1986
∆ραστηριότητες παροχής συµβουλών σχετικά µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Έκδοση άλλου λογισµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 347
FAX
KINHTO
1
6977300942
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62031000
49265
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστηµάτων
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Χ. & ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΚΟΝ∆ΥΛΗ 4
18545 2102720195
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
26/09/2011
6976807401
∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών συστηµάτων
Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 348
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 63121000
49358
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή περιεχόµενου δικτυακών πυλών (web portals)
PRECISIONLAB SOFTWARE ENGINEERING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24
18755
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
04/10/2012 [email protected]
6972318567
Έκδοση λειτουργικών συστηµάτων, που διαθέτονται σε συσκευασία
Έκδοση λογισµικού δικτύων, που διαθέτεται σε συσκευασία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 349
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 64301001
43368
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε µετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 51
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18536 2104292426
02/08/2006
Υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε µετοχές, χρεόγραφα, ακίνητα κλπ)
Υπηρεσίες χρηµατοπιστωτικών ελεγχουσών εταιριών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 350
FAX
KINHTO
1
2104292785
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 64921600
47236
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πιστωτικών καρτών, εκτός αυτών από τα νοµισµατικά ιδρύµ
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 2
18451 2104256297, 2106608000 2104935514
ΝΙΚΑΙΑΣ,
10/12/2004
Λιανικό εµπόριο super market, µε έµφαση στο εµπόριο τροφίµων
Υπηρεσίες παροχής εµπορικών σηµάτων και συµβάσεων δικαιόχρησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 351
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 66221002
47457
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ασφαλιστικού συµβούλου, µε επαγγελµατική εγκατάσταση
ΚΑΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΟΤΑΡΑ 53
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18531 2117201147
04/12/2009 [email protected]
Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 352
FAX
KINHTO
1
2117405564
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68100000
46991
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
FORTENVILLE LIMITED
ΣΚΟΥΖΕ 12
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18536 2104832355
18/05/2009
2104824398
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
46875
GUADACONSTRUCT ELADA - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 40-42
18538 2104137339
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
04/05/2009
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
44955
∆ΕΛΑΝΕΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 107
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΣΤΕΛΑ
18533 2104115144
21/09/2007
Υπηρεσίες παροχής δωµατίου ή µονάδας καταλύµατος για επισκέπτες, µε καθηµερινή καθαριότητα (εκτός της χρονοµεριστικής
µίσθωσης)
44392
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ 2
19200 2105580333
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ,
05/06/2007
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 353
4
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68101000
39925
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
SOYNIO PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α. Ε.
ΠΟΥΝΤΑΖΕΖΑ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΙΑ∆ΝΗ18
19500 2109249322(ΛΟΓ.)
2109244288
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ,
04/12/2003
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία
46843
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ
ΕΡΜΟΥ ΟΤ174 ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ
19500 2109330900
2109334036
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ,
03/03/2009 [email protected]
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων και ποτών από σνακ µπαρ, µε παροχή σερβιρίσµατος
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 354
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68101100
47274
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΡΚΙ∆Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ Α
ΦΩΚΙ∆ΟΣ 4
18545 2104178607
2104634314
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
01/10/2009 [email protected]
Υπηρεσίες εκµίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, µε υπαγωγή σε Φ.Π.Α.
Υπηρεσίες εκµίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε
42006
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΠΕΤΑΝΙ∆ΟΥ 46
∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ,
18648 2104624737
2108068507
28/07/2005 [email protected]
6977357341
Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων
Αγοραπωλησία ελεύθερων (µη οικοδοµηµένων) οικοπέδων για κτίρια κατοικιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 355
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68101300
47565
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αγοραπωλησία ελεύθερων (µη οικοδοµηµένων) οικοπέδων για κτίρια κ
ΤΖΙΕΝΤΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 229
18536 2104119162
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
05/02/2010
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 356
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68200000
38434
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
GOLDEN VIEW ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΚΕΛΙ
18020 2298022277, 2298022538 2298022983
ΠΟΡΟΥ,
04/09/2002 [email protected]
6942719191
Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, µε εστιατόριο
Υπηρεσίες εκµετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόµοιων ειδών αναψυχής)
46503
KEF ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΝΟΤΑΡΑ 110-112
18535 2104282366
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
09/12/2008
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
33116
ΘΡΙΑΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 75
19200 2105547376
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ,
01/07/1998
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Καλλιέργεια ελαιωδών καρπών
43336
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΛΥΝΘΟΥ 3
18545 2102718400
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
20/02/2003
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
44843
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 9
19300 2105575557
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
08/03/2005
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 357
FAX
KINHTO
5
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201100
47907
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινή
L J F ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΥΡΓΟΥ & ΠΡΕΣΠΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ ΦΛΩΡΙ∆Η)
18346 2104839200
ΜΟΣΧΑΤΟΥ,
23/07/2010 [email protected]
Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 358
FAX
KINHTO
1
2104839206
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201101
37134
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση
WHITERAVEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 93
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18535 2104251791
03/12/1986
6977300942
∆ραστηριότητες παροχής συµβουλών σχετικά µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Έκδοση άλλου λογισµικού
41250
ΖΥΓΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 108
18535 2104594096, 2104183700, 2104594019
2104222070, 210410105
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
21/12/2004 [email protected]
Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
39267
ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΥΠΛΟΙΑΣ 12-14
18537 2104591000
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
28/05/2003
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση
Υπηρεσίες παροχής δωµατίου ή µονάδας καταλύµατος για επισκέπτες σε ιδιοκτησίες χρονοµεριστικής µίσθωσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 359
3
2104283505
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201201
41942
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εκµίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτω
Ε. ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΚΙΝΗΤΑ
17ο ΧΙΛ. Ν.Ε.Ο.Α.Κ
19300 2105573368
2105582287
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
02/01/2004 [email protected]
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες εκµίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, µε υπαγωγή σε Φ.Π.Α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 360
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201202
47724
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εκµίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτω
DIFAION ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ 3
18538 2104284556 (∆ΙΚ) - 2104523094
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
14/05/2010
6944663628
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις
του άρθρου 34 ν. 2238/94)
45019
ΕΚΤΩΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ 64 & ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΟΥ
18546 2104148800
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
02/11/2007
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 361
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201203
45140
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση
ΑΝΚΑΛΛ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 43
18546 2104185686
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
02/11/2007
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 362
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68311000
49553
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβα
ΜΑΡΙΝΟΣ ΗΛ.-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-∆ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ -ΠΡΑΚΤ
37 ΧΛΜ. ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
19100 2296035606
ΜΕΓΑΡΕΩΝ,
03/01/2013
6944698585
Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων µε οχήµατα-ψυγεία
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 363
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68321000
46020
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
FAROS PROPERTY AND SHIPMANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 1-3
18536 2104293564
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
23/06/2008
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 364
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 69203201
43681
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων
Χ.ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Ε
ΑΧΑΡΝΩΝ 6
18540
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
20/11/2006
6973307240
Υπηρεσίες παροχής χρηµατοοικονοµικών συµβουλών
Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συµβουλών σε νοµικά πρόσωπα και προετοιµασία φορολογικών δηλώσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 365
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70210000
42786
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ραστηριότητες δηµοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΛΠΙΣ-ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΟΥ-ΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 50
18122 2104329828
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
08/03/2006
Χονδρικό εµπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και µπαχαρικών
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 366
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221000
36872
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης
ΝΤΗΛΜΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ 386
18863 2104015550
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, Ν.ΙΚΟΝΙΟ
25/04/2001 [email protected]
2104015529
∆ραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)
Λιανικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
31352
ΤΖΑΚ ΜΟΤΟΡΣ (ΕΛΛΑΣ) ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ 386
18863 2104015144-5
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ,
14/02/1996
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων ολοκληρωµένων µηχανικών και ηλεκτρικών συστηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 367
2
21042015597
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221101
42815
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης
ΟΛΥΜΠΙ∆Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 64
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ,
19200 2105561004-2105561207 2105561141
24/05/2005
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης (εκτός θεµάτων φορολογίας νοµικών προσώπων)
Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράµµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 368
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221104
45755
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες σχεδιασµού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης
Π.Α ∆ΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - Α.Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΙΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 85
18452 2104135403
ΝΙΚΑΙΑΣ,
26/05/2008 [email protected]
Υπηρεσίες οργανωµένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων
Υπηρεσίες οικονοµοτεχνικών µελετών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 369
FAX
KINHTO
1
2104135403
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221208
30240
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 112-114
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18532 6944542444
02/07/1993
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
28272
ΚΕΡΑΣΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 37
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ,
17563 2109847908
28/04/1987
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης
32588
ΚΩΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 182
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
18756 2104006397
26/01/1998
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
24355
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 16
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18541 2104821026
26/10/1992
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 370
4
2104208716
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221211
33640
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες οικονοµικών και εµπορικών πληροφοριών, εκτός συµπεριφο
S.R.H. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΡΑΒΙΑΣ 17-19
18545 2104110260
2104177784
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
11/12/1998 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών ηλεκτρονικών συσκευών
Χονδρικό εµπόριο οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 371
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221300
36825
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα µάρκετινγκ
ΣΑΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 173
18535 2104132634
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
29/03/2001
Ανάπτυξη οικοδοµικών σχεδίων
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα µάρκετινγκ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 372
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221303
44839
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παραχώρησης προνοµίου franchise και παροχής σχετικών συ
ENTRESO ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 131
18533 2104283510
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
02/09/2005 [email protected]
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες συµβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 373
FAX
KINHTO
1
2104283092
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221503
34659
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες δασολογικών µελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκ
ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ∆Η 14
18756 2104006524
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ,
09/12/1996
2104006524
Υπηρεσίες δασολογικών µελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών,
χειµάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών µεταφορικών εγκαταστάσεων)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 374
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70222003
48593
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συντονισµού και επιθεώρησης υπεργολάβων
FIRST VALUE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 14
18531 2108612010
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
04/07/2011 [email protected]
Υπηρεσίες συντονισµού και επιθεώρησης υπεργολάβων
Υπηρεσίες συµβούλου σε θέµατα προώθησης πωλήσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 375
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70223000
48499
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών
PICKWORTH LIMITED και Σια Ε.Ε.
ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΓ. ΑΝΝΗΣ 10
ΤΑΥΡΟΥ,
17778 6970082113
01/06/2011
Λιανικό εµπόριο επίπλων
Χονδρικό εµπόριο οικιακών επίπλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 376
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70224000
47236
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής εµπορικών σηµάτων και συµβάσεων δικαιόχρησης
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 2
18451 2104256297, 2106608000 2104935514
ΝΙΚΑΙΑΣ,
10/12/2004
Λιανικό εµπόριο super market, µε έµφαση στο εµπόριο τροφίµων
Υπηρεσίες παροχής εµπορικών σηµάτων και συµβάσεων δικαιόχρησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 377
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121100
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών µηχανικού
48730
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 44Α
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18451 2102823735
27/10/2011
Υπηρεσίες βιοµηχανικού σχεδιασµού
Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 378
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121101
40299
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών
ΚΕΡΚΕΤΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΜΠΕΝΑΡ∆Η
19300 2105596817
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
30/01/2001
Εργασίες επιχωµατώσεων
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 379
FAX
KINHTO
1
2105593949
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121102
45664
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών σκοπιµότητας τεχνικών έργων
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 83
18454 2112217320
ΝΙΚΑΙΑΣ,
12/05/2008 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 380
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121104
44239
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής επιστηµονικών τεχνικών συµβουλών γενικά
SEAGULL MARITIME INFORMATION TECHNOLOGY
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 8-10
18537 2104510013
2104510027
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
12/03/2007 [email protected]
Προετοιµασία εγγράφων και άλλες εξειδικευµένες υπηρεσίες γραµµατειακής υποστήριξης γραφείου
Συνδυασµένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 381
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121300
47805
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µηχανικών για ενεργειακά έργα
Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ - Γ. ΜΟΝΑΧΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΙΝ∆ΟΥ 17Α
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ,
19200 2121006416
24/06/2010 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
Λιανικό εµπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 382
FAX
KINHTO
1
6932464227
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121303
26309
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών µελετών κτιρίων
Ε. ΤΣΑΒΛΙΡΗΣ - Α. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΠΟΤΑΣΗ 79-81
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18537 2104180453, 2104180563 2104515183
24/06/1993 [email protected]
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων
Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών µελετών κτιρίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 383
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121305
45071
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκπόνησης µηχανολογικών µελετών κτιρίων (θέρµανσης, κλ
DIMTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΑΚΡΗΣ & ΣΟΥΛΙΟΥ 10
18755 2105325405
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΧΑΡΑΥΓΗ
14/11/2007
Χονδρικό εµπόριο φίλτρων και διατάξεων καθαρισµού νερού και αέρα
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιµατιστικού εξοπλισµού µη οικιακής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 384
FAX
KINHTO
1
2105322544
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121401
45022
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών µεταφορικών µέσων (χερσαίων, πλωτών
ΣΙΠΤΕΚ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΥΠΛΟΙΑΣ 9
18539 2109575985
2104534645
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
12/10/2007 [email protected]
Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών µεταφορικών µέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 385
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71201903
24783
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγµάτων κλπ
RINA HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 5 ΚΑΙ ΚΑΣΤΩΡΟΣ
18545 2104292145
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
22/04/1992
Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγµάτων κλπ
Υπηρεσίες µηχανικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 386
FAX
KINHTO
1
2104292950
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 72111000
49089
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες έρευνας και πειραµατικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για
ΜΕΓΑΡΑ ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, E∆ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
16 ΧΛΜ ΝΕΟΑΚ
19300 2105530600
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
11/04/2012
Υπηρεσίες λιπασµατοποίησης απορριµµάτων
Υπηρεσίες κοµποστοποίησης απορριµµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 387
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 72195000
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις θετικές επιστήµες
48730
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 44Α
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18451 2102823735
27/10/2011
Υπηρεσίες βιοµηχανικού σχεδιασµού
Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 388
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73111000
42443
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφηµιστικά γραφεία
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 113
18535 2103831708
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
07/12/2005
Υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικών ταινιών
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης (εκτός θεµάτων φορολογίας νοµικών προσώπων)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 389
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73111104
48671
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες σχεδιασµού (όχι παραγωγής) διαφηµιστικών αντικειµένων ή
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 45
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ,
18233 2104908855
08/09/2011
Λιανικό εµπόριο αθλητικών ειδών γενικά
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 390
FAX
KINHTO
1
6942411300
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73111105
45789
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες σχεδιασµού διαφηµιστικών αφισών
DIAL COMMUNICATION ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 20
18533 2104132833
2117201250
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
05/06/2008 [email protected]
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες σχεδιασµού διαφηµιστικών αφισών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 391
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73111904
45789
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διανοµής διαφηµιστικών δειγµάτων
DIAL COMMUNICATION ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 20
18533 2104132833
2117201250
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
05/06/2008 [email protected]
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες σχεδιασµού διαφηµιστικών αφισών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 392
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73121100
46628
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Πώληση διαφηµιστικού χώρου στα έντυπα µέσα, µε αµοιβή ή βάσει σύµ
ΜΟΝΟΚΕΡΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ 43 ΚΑΙ ΕΥΡΥΠΙ∆ΟΥ
18532 2104128703
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
22/01/2009
Υπηρεσίες πλήρους διαφήµισης
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 393
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73200000
47037
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Έρευνα αγοράς και δηµοσκοπήσεις
ΜΠΛΕ ΣΦΑΙΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 74Α
18547 2109556407, 2103362350 2109556104, 210331565
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
22/05/2007
Υπηρεσίες οικονοµικών ερευνών
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 394
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77341002
24647
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωµα
ΤΑΣΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 41
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18450 2104913380
23/11/1990
Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωµα
Λιανικό εµπόριο εορταστικών ειδών γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 395
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 79111903
24837
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, µε προµήθεια
ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 30Α
18531 2104110847
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
06/10/1986
Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, µε προµήθεια
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 396
FAX
KINHTO
1
2104113985
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 79112300
44107
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες κράτησης για οργανωµένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)
ΣΚΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣΟΛΩΜΟΥ 2Ε
ΝΙΚΑΙΑΣ,
18450 2104250096
20/03/2007
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύµατος, κρουαζιέρων και οργανωµένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)
Υπηρεσίες κράτησης για οργανωµένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 397
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 79121000
38307
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες γραφείων οργανωµένων ταξιδιών
ΣΠΥΡΟΥ EXELIXI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 26
16777 2109607069
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ,
26/07/2002 [email protected]
Υπηρεσίες εναέριας µεταφοράς εµπορευµάτων
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 398
FAX
KINHTO
1
2109649501
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 79900000
47582
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΠΕΝΤΕ ΗΠΕΙΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 87
18538 2104291000
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
09/12/2009
∆ραστηριότητες γραφείων οργανωµένων ταξιδιών
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 399
FAX
KINHTO
1
2104291317
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 81291100
41019
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες απολύµανσης και εξολόθρευσης (µυοκτονίας κλπ)
∆ΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝ∆ΡΟΥ 21
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18541 2104822010
14/10/2004
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων προϊόντων πετρελαίου
Υπηρεσίες απολύµανσης και εξολόθρευσης (µυοκτονίας κλπ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 400
FAX
KINHTO
1
2104832562
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82191101
44173
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 28
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ,
18863 2104415538
05/04/2007
Λιανικό εµπόριο βιβλίων
Χονδρικό εµπόριο βιβλίων, γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 401
FAX
KINHTO
1
2104411467
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82300000
43284
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Οργάνωση συνεδρίων και εµπορικών εκθέσεων
FOKAS ADVERTISING AND BUSINESS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 223
18453 2105582582
ΝΙΚΑΙΑΣ,
14/07/2006 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση πλαστικών ειδών συσκευασίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 402
FAX
KINHTO
1
2105582583
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82301000
42417
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εµπορικών εκθέσεων
ΠΑΛΑΝΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 85
18538 2104133774
2104221527
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
20/10/2005
6948460010
Υπηρεσίες πλοήγησης και ελλιµενισµού πλοίων σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 403
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82301101
42377
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες διοργάνωσης επιµορφωτικών σεµιναρίων
Ε.ΒΕΡΓΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 11
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18535 2109888018
23/11/2005
Λιανικό εµπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων µε αλληλογραφία ή µέσω διαδίκτυου µη εξειδικευµένων αγαθών
Υπηρεσίες διοργάνωσης επιµορφωτικών σεµιναρίων
46069
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΑΙΓΙΝΑΣ
18010 2297026219
ΑΙΓΙΝΑΣ,
17/07/2008 [email protected]
Υπηρεσίες γραφίστα διαφηµίσεων
Υπηρεσίες διοργάνωσης εµπορικών εκθέσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 404
2
2297026219
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82301200
49570
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διοργάνωσης εµπορικών εκθέσεων
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ
19300
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
28/01/2013
Άλλο λιανικό εµπόριο εκτός καταστηµάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών µη εξειδικευµένων αγαθών
Υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 405
FAX
KINHTO
1
6997166738
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82911201
48483
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εισπράξεων (αµοιβών, εισφορών, δόσεων, συνδροµών κλπ)
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 5
∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ,
18648 2104635416
25/05/2011 [email protected]
6945370506
Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων
Υπηρεσίες εισπράξεων (αµοιβών, εισφορών, δόσεων, συνδροµών κλπ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 406
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82921000
34452
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες συσκευασίας
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΝΤΙΣΗ Ο.Ε.
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 75-77
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ,
18233 2109414575 - 21094834072104830208 - 210948340
15/06/1999
Χονδρικό εµπόριο ξιδιού και υποκατάστατων του ξιδιού, που λαµβάνονται από το οξικό οξύ
Χονδρικό εµπόριο αιθυλικής αλκοόλης και άλλων µετουσιωµένων αποσταγµάτων µε οποιαδήποτε περιεκτικότητα σε οινόπνευµα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 407
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 86100000
30832
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Νοσοκοµειακές δραστηριότητες
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ -ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 7Α
18534 2104518611
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
24/05/1996
Νοσοκοµειακές δραστηριότητες
Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 408
FAX
KINHTO
1
2104521432
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 86901303
40065
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή
ΑΡΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 87
18534 2104118385
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
23/01/2004
Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 409
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 86901505
44032
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες κλινικού βιοχηµικού
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 1-3
18648 6979808540
∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ,
26/02/2007
Υπηρεσίες διαγνωστικού ιατρικού κέντρου
Υπηρεσίες κλινικού βιοχηµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 410
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 88990000
49149
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή καταλύµατος
ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ ΠΑΙ∆Ι & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Ε
ΚΑΡΑΟΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 75
18122 2104942461
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ,
14/05/2012
Υπηρεσίες ψυχικής υγείας
Υπηρεσίες παιδοψυχολόγου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 411
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 90041009
40648
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ∆ΗΜ. ΦΑΛΗΡΕΩΣ 2
18547 2104808000
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
31/12/1997
Υπηρεσίες ραδιοφωνικού σταθµού τοπικής εµβέλειας
∆ιάθεση διαφηµιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 412
FAX
KINHTO
1
2104808205
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 92001201
39271
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκµετάλλευσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών
ΚΟΣΜΟΣ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΗΒΩΝ 226 & ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
18233 2104257201
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ,
16/07/2002
Υπηρεσίες χώρου µπόουλιγκ
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια µε διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet-cafe)
25761
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 31
18453 2104220161
ΝΙΚΑΙΑΣ,
07/06/1985
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
Υπηρεσίες εκµετάλλευσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 413
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 92001303
48436
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πρακτορείου ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΞΥΣΤΟ, ΠΡΟΤΟ, EXTRA
ΠΑΝ. ΚΡΙΑΛΑΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 21Α
18536 2104526440
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
16/02/2010
Υπηρεσίες πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ, “Πάµε ΣΤΟΙΧΗΜΑ” και ιπποδροµιακού στοιχήµατος
Υπηρεσίες πρακτορείου λαχείων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 414
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 93131002
44519
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες γυµναστηρίου ενόργανης ή µη γυµναστικής
GMG PROJECT AND CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ , ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 72
18535 2104179625
2104131723
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
10/07/2007 [email protected]
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για µη οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις
διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 415
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 95291101
13828
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επιδιόρθωσης ενδυµάτων
ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 3Γ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
18535 2104176325
01/04/1965
Κατασκευή στολών προσωπικού ενόπλων δυνάµεων και σωµάτων ασφαλείας (στρατιωτικών στολών)
Υπηρεσίες επιδιόρθωσης ενδυµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 416
FAX
KINHTO
1
2104176325
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 98999999
37276
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ- ΠΕΤΡΟΣ Β. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΜΕΘΩΝΗΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙΩΝΟΣ 54
2104172045
ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
02/10/2001
ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΛΩΝ:
10/06/2013
Σελίδα 417
FAX
KINHTO
1
500
2104174280