ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00000000
44379
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Έλλειψη δραστηριότητας
Γ. ΠΑΝΤΕΛΙΕΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΕΥΡΥΠΙ∆ΟΥ 2
18120 2104842871
06/06/2007
ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΣΟΝ
42252
Ι.ΧΟΥΛΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - WIND ENERGY POWER
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 212
18536 2109810436(∆ΙΚ.)
07/10/2005
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΟΠΟΙΑΝ∆ΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΜΟ ΤΡΟΠΟ Ή ΜΕΣΟ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΣ ΤΗς ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
-9650
Μ. ∆ΡΑΚΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
-9032
ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 1
4
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00010000
48140
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω µη δραστηριοποίησης µέχρι σήµερα
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 11
18535 2104118095
16/07/2010
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 2
FAX
KINHTO
1
6946702804
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 01138000
46980
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Καλλιέργεια µανιταριών και τρουφών
ΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΝ. ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ Ο.Ε.
43ο ΧΛΜ. ΠΕΟΑΚ-ΘΕΣΗ ΒΑΡΕΑ
19100 2296024725
07/05/2009
Καλλιέργεια µανιταριών (στο έδαφος)
Παραγωγή µε βιοµηχανικό τρόπο (όχι καλλιέργεια στη γη) µανιταριών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 3
FAX
KINHTO
1
2296089192
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 03212000
42703
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόµενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται ν
SEVEN SEAS ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ 18
18537 2104531905
10/08/1999
Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόµενων ψαριών θαλάσσης, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης
Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 4
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 10200000
27312
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦ
ΛΑΚΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗ
19300 2105595661
2105596357
31/12/1992 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 5
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 10711100
31514
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Παραγωγή φρέσκου ψωµιού
ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΖ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ 17
19500 2292023288
18/02/1997 [email protected]
2292025688
Λιανικό εµπόριο ψωµιού, αρτοσκευασµάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 6
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 16241100
44038
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή πλαισίων στοιβασίας υλικών (παλετών), κιβωτιοειδών πλαισ
∆ΙΡΧΑΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ
19300 2105614434
02/03/2007
Κατασκευή πλαισίων στοιβασίας υλικών (παλετών), κιβωτιοειδών πλαισίων στοιβασίας και άλλων σανίδων µεταφοράς φορτίων, από
ξύλο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 7
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 22210000
21910
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισµένων µ
ΠΕΒΕΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
ΘΕΣΗ ΓΚΟΥΡΙ
19600 2105556133
2105555749
01/01/1988 [email protected]
Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισµένων µορφών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 8
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 23120000
45063
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού
ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΟΡ∆ΑΝΗ
ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ 80
18233 2104257251
06/11/2007
Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού
Λιανικό εµπόριο επίπεδων τζαµιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 9
FAX
KINHTO
1
2104916327
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 27123000
44593
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων
ΚΑΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 34-36
18863 2104414065
05/07/2007
2104414066
Υπηρεσίες µελέτης τεχνικού προγραµµατισµού - σχεδιασµού και λειτουργίας βιοµηχανιών
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελµατικής ή οικιακής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 10
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 28411200
25512
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή µηχανουργείων, µηχανών σταθερής θέσης και µηχανών πολ
ΕΛΒΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30
18233 2104902762
2104933008
03/05/1991 [email protected]
Κατασκευή µηχανουργείων, µηχανών σταθερής θέσης και µηχανών πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία µετάλλου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 11
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 30110000
11375
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΛΑΣΚΑ 3
12463 2105510000
01/01/1957 [email protected]
Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών
Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 12
FAX
KINHTO
1
2105570700
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33122400
34761
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανηµάτων ορυχείων, λατοµείω
ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΝΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 160
19200 2105561061-2
2105222883-2105561262
21/09/1999 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο εξορυκτικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού µηχανικού
Χονδρικό εµπόριο αγροτικών µηχανηµάτων, εξοπλισµού και προµηθειών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 13
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33122601
39047
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επιδιόρθωσης ραπτοµηχανών επαγγελµατικής ή οικιακής χρή
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7ης ΜΑΡΤΙΟΥ 60
18450 2104913935
28/02/2003
Λιανικό εµπόριο ραπτοµηχανών οικιακού τύπου
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 14
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35111000
36571
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος
ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
16o ΧΙΛΜ.Ε.Ο.Α.Κ
19300 2105530600
2105574684
30/01/2001 [email protected]
Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριµµάτων
Μηχανική, χηµική ή άλλη κατεργασία µη µεταλλικών απορριµµάτων, ώστε να µετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 15
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35111003
45303
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µετατροπή αιολικής ενέργειας
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 453
18450 2104257000
2104257007
18/01/2008 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
Ενσύρµατες (καλωδιακές) διαδικτυακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 16
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35111005
45427
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδες φυσικού αερίου
GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 57
18536 2104293939
28/01/2008 [email protected]
Υπηρεσίες ενοικίασης φορτηγίδων
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδες φυσικού αερίου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 17
FAX
KINHTO
1
2104295194
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38211000
44470
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επεξεργασίας µη επικίνδυνων απορριµµάτων για τελική διάθ
ΝΕΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Β. ΜΕΛΕΤΗ 38 ΚΑΙ ΚΙΑΡΗ
18757 2104020279(∆ΙΚ.)
17/10/2002
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων µεταλλικών πρώτων υλών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 18
FAX
KINHTO
1
2104417259
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38323300
47514
ΑΦΟΙ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΟΕ
ΑΓ. ΑΝΝΗΣ 21
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού
18233 2104907030
05/01/2010
Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων πλαστικών προϊόντων οικιακής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 19
FAX
KINHTO
1
2104907030
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41200000
34355
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΣΑΚΑΛΩΦ 13 & ΠΥΛΗΣ
18533 2104113875
01/06/1999
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 20
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41202001
38064
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες διαµόρφωσης ή ανέγερσης κτίσµατος ή άλλου είδους κατασκε
ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ 100
19300 2105509000
2105596201
23/05/2002 [email protected]
Εργασίες κάµψης χάλυβα για κατασκευαστικά έργα ενισχυµένου σκυροδέµατος
Υπηρεσίες µετάδοσης ηλεκτρικού ρεύµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 21
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42992000
40161
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού µηχανικού
ΠΙΚΟΚ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓ.ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 9
18535 2104227192
12/09/2003
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού µηχανικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 22
FAX
KINHTO
1
2104131316
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43121200
41466
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες εκσκαφών και µετακίνησης γαιών
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΒΑΡΛΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.
ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ 192
18756 2104319052
04/06/2004
Εργασίες εκσκαφών και µετακίνησης γαιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 23
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43131001
25454
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Οριζόντιες διατρήσεις για το πέρασµα καλωδίων ή υδρορροών
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΥΚΑΣΟΥ 14
18454 2105617106
02/07/1987
Οριζόντιες διατρήσεις για το πέρασµα καλωδίων ή υδρορροών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 24
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43211000
28620
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
ΒΟΤΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΥΚΗΝΩΝ 10
14343 2102530607
19/02/1992
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Κατασκευή φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 25
FAX
KINHTO
1
2102530607
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43221205
42804
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερµοσίφωνων, κλιµατιστικών κλπ
ΜΙΧΑΚΛΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 15 & ∆ΙΣΤΟΜΟΥ 16
18532 2104118870
13/03/2006
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιµατιστικών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 26
FAX
KINHTO
1
2104124901
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43994004
36273
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή τύπων (καλουπιών) χύτευσης σκυροδέµατος
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 7
12351 2105622765
15/11/2000
Κατασκευή τύπων (καλουπιών) χύτευσης σκυροδέµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 27
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45190000
32746
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Πώληση άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΒΑΛΣΑΜΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ
19ο ΧΛΜ Ε.Ο.Α.Κ. ΘΕΣΗ ΣΤΡΙΦΙ
19300 2105580607
26/02/1998
Πώληση άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 28
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45191100
20210
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φορτηγών, ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενω
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΜΕΛ.ΛΟΥΚΑ 20
19100 2296027647
11/03/1986
Χονδρικό εµπόριο φορτηγών, ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων και λεωφορείων
Εργασίες κατεδάφισης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 29
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45200000
44603
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Συντήρηση και επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων
PREMIUM MOTORS SERVICE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ
ΚΗΦΙΣΟΥ 47 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
18233 2104822517
2104829969
01/08/2007 [email protected]
Λιανικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
Συντήρηση και επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων
23558
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΚΑ
ΓΕΛΑΣ 29 (ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ)
19200 2105543042
2105545582
07/02/1991 [email protected]
6934439925
Πώληση άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 30
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45201101
38886
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αλλαγής λαδιών επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκι
MOHAMMAD AZAM TOY GHULAM
Π.ΡΑΛΛΗ 186
18453 2104319606(ΛΟΓ.)
04/02/2003
Υπηρεσίες πλυσίµατος, γυαλίσµατος οχηµάτων και παρόµοιες υπηρεσίες
Υπηρεσίες αλλαγής λαδιών επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 31
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311217
15635
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ∆ΗΣ - ΣΠΑΝΙΑΣ Ο.Ε.
ΡΕΤΣΙΝΑ 49
18545 2104177917
11/08/1965 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
Λιανικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 32
FAX
KINHTO
1
2104124745
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311235
38831
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο συσσωρευτών µολύβδου-οξέος για εµβολοφόρους κ
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 251
18120 2108991958
17/09/1981
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εµπορευµατοκιβώτιων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 33
FAX
KINHTO
1
6932432086
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45312000
21158
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µερών και εξαρ
Θ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ - ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ Ο.Ε.
18ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο.Α.Κ.
19300 2105577172-2105580460 2105578691-2105500091
07/09/1984 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
Χονδρικό εµπόριο µεταχειρισµένων φορτηγών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 34
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45321100
46078
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ελαστικών αυτοκινήτων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19300 2103306713
24/07/2008
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
Χονδρικό εµπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 35
FAX
KINHTO
1
2105576563
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45322200
25715
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η Ο.Ε
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 189
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµ
18120 2104971111
25/01/1988
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 36
FAX
KINHTO
1
2104979727
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45402013
44812
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µοτοσικλετών και καλαθιών µ
ΠΑΝΟΣ Β. - ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Π. Ο.Ε
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 20
18454 2104256496
12/10/2007
Κατασκευή εξατµίσεων αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µοτοσικλετών και καλαθιών µοτοσικλετών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 37
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45403000
43061
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Άλλο λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών
ΜΟΤΟ ΣΑΛΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΩ
42ο ΧΛΜ Π.ΕΟ.Α.Κ.
19100 2296081181
2296080705
21/02/2006
Πώληση, συντήρηση και επισκευή µοτοσικλετών και των µερών και εξαρτηµάτων τους
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
48468
ΧΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 39
18540 2130142210
19/05/2011
6932885048
Χονδρικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων
Λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 38
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46121107
37527
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση λιπαντικών ελα
ΓΙΟΥΡΟΤΡΟΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (EUROTROP L.T.D.)
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 82
18233 2104834447
05/12/2001 [email protected]
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 39
FAX
KINHTO
1
2104836903
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46121200
44026
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µεταλλευµάτω
INTERNATIONAL FERRO METALS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9
19100 2741083741
26/02/2007
6944538802(ΛΟΓ)
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µεταλλευµάτων και µετάλλων σε πρωτογενείς µορφές
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 40
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46131102
46608
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων ξυλουργ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 324
18453 2104902733
22/05/2008
Χονδρικό εµπόριο πορτών, παράθυρων, πλαισίων και κατωφλιών για πόρτες, παραθυρόφυλλων, ρολών και παρόµοιων ειδών και
µερών τους από πλαστικές ύλες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 41
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141200
43550
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση πλοίων και αερ
ΡΕΜΟΡΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 96
18534 2106421717
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΣΤΕΛΑ
11/10/2006
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 42
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141204
23652
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση σκαφών αναψυ
ΣΕΡΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 92
19006
04/08/1987
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων για εµπορεύµατα
Χονδρικό εµπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό, κωπήλατων βαρκών και κανό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 43
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46181100
36984
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση φαρµακευτικώ
ΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
18539 2104513933
03/06/2001
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση φαρµακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωµάτων και ειδών καλλωπισµού και
υλικών καθαρισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 44
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46181205
18245
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ειδών οικιακής
ΑΚΡΙΤΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 2
18531 2104615024
25/01/1982
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας από χαρτί
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 45
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46191000
47361
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΛΟΥ∆ΟΒΙΚΟΥ 2
18531 6959120048
17/11/2009
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 46
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46191003
18325
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδώ
ΑΡΗΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 46
17561 2109852666
03/02/1982 [email protected]
2109883209
Χονδρικό εµπόριο γεωργικών, δασοκοµικών, πτηνοτροφικών ή µελισσοκοµικών µηχανηµάτων π.δ.κ.α.
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανηµάτων και βιοµηχανικού εξοπλισµού π.δ.κ.α.
27985
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ 38
18531 2104172493
23/07/1993
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 47
2
2104173516
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311105
41268
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων φρούτων, χαρουπιών
EUROVALUE - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΛΑΚΟ ΚΑΤΣΑΡΗ - Τ.Θ. 50041
19300 2105556045
16/05/2001
Χονδρικό εµπόριο άλλων φρούτων, χαρουπιών
Χονδρικό εµπόριο στερεών καυσίµων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 48
FAX
KINHTO
1
2105556181
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46331100
40329
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων
ΠΑΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 243
18756 2102526053
22/03/2004
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων
40324
ΣΟΥΜΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 243
18756 2102526053
22/03/2004
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 49
2
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46340000
26893
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ποτών
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 80
18452 2104932901
ΝΙΚΑΙΑΣ, ΝΕΑΠΟΛΗ
05/10/1993
Λιανικό εµπόριο ποτών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 50
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341100
42308
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο χυµών, µεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων µ
Κ.∆.Κ. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ
ΡΑΓΚΑΒΗ 11
18547 2108171000
2108171013
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
25/10/2005
Χονδρικό εµπόριο αποσταγµάτων, ηδύποτων, άλλων οινοπνευµατωδών ποτών, σύνθετων αλκοολούχων παρασκευασµάτων για
την παραγωγή ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 51
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341101
45440
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων µη αλκοολούχων ποτών
ΒΟΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 75 & ΚΑΝΘΑΡΟΥ 1
18537 2102834879
2104510210
29/02/2008
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων µε πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
Χονδρικό εµπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 52
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341206
36183
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- ποτών
∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 22
18540 2104226452
13/10/2000
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εµπορευµάτων
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 53
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341207
20469
ΑΦΟΙ ΣΤ. ΤΣΙΓΚΟΥ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 243
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µπίρας
18863 2104411045
17/12/1985
Λιανικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιµοποιούνται και στην ερασιτεχνική ναυτιλία
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται κυρίως στην ερασιτεχνική ναυτιλία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 54
FAX
KINHTO
1
2104411045
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46361300
24452
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής
ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΥΜΦΩΝ 14
18756 2104325691
09/04/1986 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 55
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46371009
24452
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο καφέ, αποκαφεϊνωµένου
ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΥΜΦΩΝ 14
18756 2104325691
09/04/1986 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 56
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46381013
34797
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης
ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΙΟΥ 2
18755 2104328990
12/10/1999
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 57
FAX
KINHTO
1
2104328989
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46382100
39088
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο οµογενοποιηµένων παρασκευασµάτων τροφίµων κα
ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Ν.ΜΠΑΡ∆Η 7
19018 2105557215
01/04/2003
Χονδρικό εµπόριο οµογενοποιηµένων παρασκευασµάτων τροφίµων και διαιτητικών τροφίµων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων, ποτών και καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 58
FAX
KINHTO
1
2105557302
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46391100
47256
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο κατεψυγµένων τροφίµων
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ
19300 2105578984
16/01/2008 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών ή απλής ψύξης
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο µη κατεψυγµένων τροφίµων, ποτών και καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 59
FAX
KINHTO
1
2105578594
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46410000
44039
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
ΑΣΗΜΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΑΛΙΠΕ∆ΟΥ 32
18532 2102400064
21/02/2007
Λιανικό εµπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόµοιων ειδών λαϊκής τέχνης
Λιανικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 60
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46411411
30133
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- κεντηµάτων
SILK FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ
∆ΗΜΑΡΧΟΥ Ν.ΤΟΥΝΤΟΥΛΙ∆Η 24 & ΜΕΡΣΙΝΗΣ
18453 2104930172
05/12/1995
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικιακών κλωστοϋφαντουργικών ειδών π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο λευκών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 61
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421133
48004
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων ασφάλειας εργαζοµένων
ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΥΘΑΓΟΡΑ 84
18120 2104963409
14/10/2010
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- γαντιών προστασίας εργατών
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων ασφάλειας εργαζοµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 62
FAX
KINHTO
1
2104963415
6945324672
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46461100
46170
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακευτι
DELKAM GROUP ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑ ΠΑΝΟΥΣΗ
19300 2106832004
2102472440
22/11/2004 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
Χονδρικό εµπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 63
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46461211
41284
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτροδιαγνωστικών συσκευών και συσκευών υπερ
ΑΛΕΜΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΟΜΗΡΙ∆ΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 66
18533 2106424070
05/01/2005
6932465284
Χονδρικό εµπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά µηχανηµάτων και εργαλείων και παρόµοιων ειδών
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτροδιαγνωστικών συσκευών και συσκευών υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων που χρησιµοποιούνται στην
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 64
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471100
43680
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο οικιακών επίπλων
ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΑΙΚΑΤ.ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΣΤ. Ο.Ε
ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ 28
19200 2105544619
20/11/2006
Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισµένων κουζινών
Χονδρικό εµπόριο επίπλων κουζίνας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 65
FAX
KINHTO
1
2130088239
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471118
44323
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο στρωµάτων µε µεταλλικό εξοπλισµό (στρωµατέξ)
FRANCESCO CILIO KAI ΣΙΑ Ε.Ε.
ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ 10
18541 2104812051
23/05/2007
Λιανικό εµπόριο στρωµάτων
Λιανικό εµπόριο στρωµάτων µε µεταλλικό εξοπλισµό (στρωµατέξ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 66
FAX
KINHTO
1
2104812045
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471203
48484
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών λαµπτήρων τραπεζιού, γραφείου, κοµοδ
ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΥΣΟΥ-ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 72
18531 2104125900
18/05/2011 [email protected]
69701903536
Λιανικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
Λιανικό εµπόριο υαλικών φωτιστικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 67
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46490000
43908
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
ΚΑΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ.
ΑΦΩΝ ΚΥΠΡΑΙΟΥ 34
19200 2105551418-2105546479 2105551102
01/11/2005
6949724933
Λιανικό εµπόριο χρωµάτων γενικά
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 68
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491907
27636
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο διάφορων πλαστικών ειδών νοικοκυριού
ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΙΚΗΤΑ 4
18531 2104129576
02/04/1993 [email protected]
Λιανικό εµπόριο άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισµού από πλαστικές ύλες
Χονδρικό εµπόριο διάφορων πλαστικών ειδών νοικοκυριού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 69
FAX
KINHTO
1
2104130366
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493200
40830
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
ΠΙΕ∆ΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ-ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ
40,5 ΧΙΛ Ε.Ο.Κ.Α.
19100 2103808874
20/07/2004
Λιανικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 70
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493329
46277
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΓ.∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 19Β
18545 2105447452
23/09/2008
Λιανικό εµπόριο ξύλινων ή πλαστικών λέµβων
Λιανικό εµπόριο εξωλέµβιων κινητήρων για προώθηση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 71
FAX
KINHTO
1
6946280258
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493400
47212
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο δερµάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΕΝΑΞΑΣ - ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ Ο.Ε.
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 32
18451 6936931206
30/10/2008
Χονδρικό εµπόριο δερµάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 72
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46510000
29281
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµ
Π. Σ. Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 108
18535 2104118158
2104130111
15/03/1995
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανών γραφείου
Λιανικό εµπόριο άλλων µηχανών γραφείου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 73
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46511000
45359
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµ
ALPHACOM ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ
∆. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 35
18550 2104121534
2104190866
08/02/2008
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού γραφείων
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού και χαρτονιού
21808
ΜΑΙΚΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 9
18538 2104290741
2104290740
21/09/1988 [email protected]
Υπηρεσίες οργανωµένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισµικού, ηλεκτρονικού και
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 74
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46521107
31600
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο συσκευών ραντάρ, ραδιοναυσιπλοΐας και ραδιοτηλεχ
MORSE UNITED INC ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΥΡΓΟΥ 7 & ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ
18345 2104832581
13/03/1997 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο συσκευών ραντάρ, ραδιοναυσιπλοΐας και ραδιοτηλεχειρισµού
Υπηρεσίες επισκευής εξοπλισµού επικοινωνίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 75
FAX
KINHTO
1
2104832419
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46611119
40522
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων για την παρασκευή ζωοτροφών, πτηνο
ΕΜΠΟΡΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΝΟΥΤΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ∆ΗΜ.ΤΣΟΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ 100
19300 2105595503
2105595513
14/04/2004 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ειδών για κατοικίδια ζώα
Χονδρικό εµπόριο ζωοτροφών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 76
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691106
46512
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών µηχανών πλοίων
ΤΟΛΥΜΕΝΟΥ ∆. ΟΛΓΑ - ΜΑΜΜΗ ΓΑΛΑΝΗ ∆. ΕΛΕΝΗ ΟΕ
Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 289
18863 2104411856
18/12/2008
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
Λιανικό εµπόριο φίλτρων λαδιού, φίλτρων βενζίνης και φίλτρων εισαγωγής αέρα για κινητήρες εσωτερικής καύσης, για αυτοκίνητα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 77
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691200
23968
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο προµηθειών που σχετίζονται µε µηχανήµατα και είδη
ΣΙΠΣΕΙΦ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΖΩΣΙΜΑ∆ΩΝ 20-22
18531 2104222845
28/07/1992 [email protected]
2104222844
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το ∆ηµόσιο, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Οργανισµούς Τοπικής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 78
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691310
40092
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο φορτωτήρων, γερανών, κινητών ανυψωτικών πλαισί
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ-ΒΙ.ΠΕ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
19300 2105596217
2105596220
27/01/1993 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο φορτωτήρων, γερανών, κινητών ανυψωτικών πλαισίων, γερανογεφυρών και γερανοφόρων οχηµάτων
κατασκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 79
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691500
45344
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων η
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΘΕΙΡΩΝ 4
18453 2104933142
04/02/2008
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελµατικής ή οικιακής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 80
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691946
27602
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µερών αντλιών, µερών ανυψωτών υγρών
ΑΝΤΛΗΣΙΣ Ν. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Κ.ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 8
18545 2104126455
11/02/1994 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο αντλιών για υγρά, ανυψωτών υγρών
Λιανικό εµπόριο µηχανηµάτων και εξοπλισµού π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 81
FAX
KINHTO
1
2104170519
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691947
44462
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µερών γεννητριών αερίου ή νερού
ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 24
18120 2104943786
26/06/2007
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισµού υγρών και µερών τους
Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, µε υλικά του επισκευαστή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 82
FAX
KINHTO
1
2104942578
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691981
27074
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο πυροσβεστήρων
ΦΑΙ∆ΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 135
18536 2104182283
2104182281
24/09/1993 [email protected]
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Υπηρεσίες µηχανουργικών επισκευών πλοίων και µηχανολογικού εξοπλισµού τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 83
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46711310
16150
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών
ΖΩΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΖΩΗ ΚΟΥΛΑ ΟΕ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 33 & ΕΦΕΣΣΟΥ
18543 2104201693
01/01/1977 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 84
FAX
KINHTO
1
2104202208
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46720000
21551
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων
ΧΡ.ΤΣΙΟΤΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 12
18545 2104173058
2104114125
28/04/1988 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων
Χονδρικό εµπόριο δοκών, ράβδων, καθορισµένων µορφών (profiles), από ανοξείδωτο χάλυβα, καθορισµένων µορφών (profiles)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 85
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46721301
43294
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ακατέργαστου χυτοσίδηρου και χυτοσίδηρου spiege
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΥ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡ
ΦΥΛΗΣ 25
19300 2105580214
15/06/2006
6945791049
Χονδρικό εµπόριο µεταλλευµάτων σιδήρου
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 86
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731200
32922
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 5
18535 2104100121
14/04/1998 [email protected]
Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάµπιγκ)
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 87
FAX
KINHTO
1
2104100123
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731300
33086
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
Γ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Η. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ Ο.Ε.
1 ΧΛΜ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ
19500 2292026855
26/06/1998
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
Λιανικό εµπόριο υδραυλικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 88
FAX
KINHTO
1
2292025643
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731400
46071
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
ΕΛΛΑΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΡΙΝΕ ΚΟΑΤΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 35
18531 2104113737(∆ΙΚ.)
2104170185
07/04/2008
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 89
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741200
27525
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθε
ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 171
18648 2104633973
16/02/1994
Λιανικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χηµικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο εργαλείων χειρός
45915
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡ. -Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 33
18541 2104826021
21/05/2008
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικού εξοπλισµού και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
Χονδρικό εµπόριο ηλιακών θερµοσίφωνων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 90
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46751104
22326
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο γεωργικών φαρµάκων
ΦΟΜΕΣΑ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Χ
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 97 & ∆ΕΛΦΩΝ
18233 2104117079
2104117079
26/10/1989
Χονδρικό εµπόριο γεωργικών φαρµάκων
Λιανικό εµπόριο ροφηµάτων, µέσω αυτόµατων πωλητών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 91
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46761111
40550
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο περγαµηνοειδούς χαρτιού, αδιάβροχου χαρτιού (λαδ
∆ΗΜΟΣ ΜΠΕΡ∆ΕΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 11
18233 2104124883
12/05/2004
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού περιτυλίγµατος
Χονδρικό εµπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασµάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 92
FAX
KINHTO
1
2104124883
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46761927
42152
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο υλικών εµφιάλωσης υγρών τροφίµων, εκτός από γυά
D.N.P. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ & ΠΑΡΑ∆ΡΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ
19018 2105552335
27/06/2003
2105552336
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων καθαρισµού, γεµίσµατος, συσκευασίας ή περιτυλίγµατος φιαλών ή άλλων δοχείων, για τη
βιοµηχανία τροφίµων και ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 93
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46771002
22195
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων υπολειµµάτων βαµβακιού, ξεφτιδιών
ΑΛΑΓΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 5
18233 2104816493-2104812609 2104817657
21/06/1973 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο βαµβακερών νηµάτων
Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 94
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46771012
38850
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
ΘΗΒΩΝ 214
18233 6972083477
30/04/2001
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 95
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901004
43685
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο διάφορων εκκλησιαστικών ειδών
∆ΕΜΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 11
18453 2105315733(ΛΟΓ.)
20/11/2006
Χονδρικό εµπόριο γυαλικών, ειδών πορσελάνης και αγγειοπλαστικής
Χονδρικό εµπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόµοιων ειδών λαϊκής τέχνης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 96
FAX
KINHTO
1
2104977580
6989556245
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901009
47322
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
ΠΑΝΤΕΛΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 34
18863 6974317451 - 21044131002104413902
03/11/2009 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 97
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47191003
33190
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εκµετάλλευση πολυκαταστηµάτων (υπεραγορών)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISLAND
ΛΕΥΚΗ
18010 2297022600
2297026580
12/06/1998
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων, αβγών και βρώσιµων ελαίων και λιπών
Εκµετάλλευση πολυκαταστηµάτων (υπεραγορών)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 98
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47221400
47243
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο προϊόντων κρέατος
ΓΑΒΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΝΕΑ ΖΩΗ Τ.Θ. 31036
19300 2105596140
23/09/2009
Λιανικό εµπόριο ειδών παντοπωλείου
Λιανικό εµπόριο προϊόντων κρέατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 99
FAX
KINHTO
1
6948069513
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47292107
40688
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο καρυκευµάτων - µπαχαρικών και λοιπών παρόµοιων ει
Α. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ (ΤΘ 6276)
19300 2105574807
17/06/2004 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µπαχαρικών, επεξεργασµένων
Χονδρικό εµπόριο σάκων και τσαντών από χαρτί
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 100
FAX
KINHTO
1
2105574807-2103211749
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47292421
42648
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ξηρών καρπών
ΣΚΟΤΕΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΒΙΘΥΝΙΑΣ & ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ 9
18453
16/01/2005
Λιανικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
Χονδρικό εµπόριο χυµών, µεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων µη αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 101
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47300000
45091
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο καυσίµων κίνησης σε εξειδικευµένα καταστήµατα
SPEED PARK ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΑΣ ΚΑΡΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο∆ΟΣ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ
19300 2105570839
20/07/2005
Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων και ποτών από κυλικείο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 102
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47308103
29753
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λι
Α. ΧΑΛΑΖΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ∆ΙΑ
Λ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ 19
17564 2109428158
2105573209
21/07/1995
Λιανικό εµπόριο καυσίµων για οχήµατα
Υπηρεσίες αλλαγής λαδιών επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 103
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47423202
39976
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας
ΤΙΛΑΒΕΡΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Χ.ΨΑΡΟΥ 21
19500 2292026640
22/12/2003
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο συστηµάτων συναγερµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 104
FAX
KINHTO
1
2292060478
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47515157
46353
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ψιλικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και συναφ
ΕΜΠΟΡΟ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 68
18545 2104614211
17/10/2008
Χονδρικό εµπόριο αναψυκτικών και εµφιαλωµένων νερών
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) µπίρας, αναψυκτικών και εµφιαλωµένων νερών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 105
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47515201
46964
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο κουρτινών (συµπεριλαµβάνονται και οι πτυχωτές) και
Α. ΚΑΤΣΑΝΑ - Π. ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΟΕ
ΒΟΣΠΟΡΟΥ 13
18755 2105739690
05/06/2009
Λιανικό εµπόριο υφασµάτων για γυναικεία ρούχα και λευκών ειδών
Λιανικό εµπόριο χαλιών γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 106
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47520000
45109
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών σε εξειδικευµένα κα
Κ.ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ - Β. ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΝΩΝΟΣ 19
18545 2104176393
29/06/2006
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού
Επισκευή µηχανηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 107
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524100
40975
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών
Π. ΜΑΝΩΛΗΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΗΒΩΝ 79
18542 2104205744
04/10/2004
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 108
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524112
38026
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο µεντεσέδων, εξαρτηµάτων και παρόµοιων ειδών, κατά
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 30Α
18453 2104926454 - 21046312022104926442
05/05/1999
Χονδρικό εµπόριο µεντεσέδων, εξαρτηµάτων και παρόµοιων ειδών, κατάλληλων για αυτοκίνητα οχήµατα, πόρτες, παράθυρα,
έπιπλα και παρόµοια είδη, από βασικά µέταλλα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 109
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524115
43908
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών οικοδοµών και εργαλείων τεχνικών
ΚΑΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ.
ΑΦΩΝ ΚΥΠΡΑΙΟΥ 34
19200 2105551418-2105546479 2105551102
01/11/2005
6949724933
Λιανικό εµπόριο χρωµάτων γενικά
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 110
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524304
36234
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο γυαλιού χυτευτού, ελατού, όλκιµου ή φυσητού σε φύλ
ΦΕΝΤΟΡΟΥΦ ΜΠΟΓΚΝΑ ΓΙΟΥΛΙΤΑ ΤΟΥ ΚΑΖΙΜΙΕΡΖ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1-3
18531 2104518167
08/11/2000
Λιανικό εµπόριο υφαντικών προϊόντων καπιτονέ µε το κοµµάτι
Λιανικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- ψευδοκοσµηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 111
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524948
36132
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ξυλείας, πριονισµένης ή πελεκηµένης κατά µήκος, τεµα
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΦΕΝ∆ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΣΦΕΝ∆ΥΛΗ Ο.Ε.
ΑΙΓΑΛΕΩ 33 & ΜΗΛΟΥ 38
18545 2104612935
16/10/2000
2104623413
Χονδρικό εµπόριο ξυλείας, πριονισµένης ή πελεκηµένης κατά µήκος, τεµαχισµένης ή αποφλοιωµένης, πάχους >= 6mm, στρωτήρων
(τραβερσών) σιδηροδρόµων ή τροχιοδρόµων, από µη εµποτισµένη ξυλεία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 112
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524951
43830
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο οικοδοµικής λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργική
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε.Ε
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ 45
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
18547 2104810818 - 21049067582104810817
05/01/2007 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο προκατασκευασµένων ξύλινων κτιρίων
Λιανικό εµπόριο προκατασκευασµένων ξύλινων κτιρίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 113
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524953
42867
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο πλακακιών, πλακόλιθων, τούβλων και παρόµοιων ειδώ
ΟΙΚΟΣ CERAMICA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
19300 2109429785
28/03/2006
Χονδρικό εµπόριο µπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών και των καλυµµάτων τους, καζανακιών και παρόµοιων ειδών υγιεινής από
πλαστικές ύλες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 114
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524980
39060
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο τυποποιηµένων τζακιών και παρόµοιων ειδών
ΒΑΤΙΚΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΛΕΩΦ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 29
18010 2297025048
29/06/1998
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 115
FAX
KINHTO
1
2297025048
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545000
26846
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευµένα κατα
ΤΕΡΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΖ. ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗ & ∆.ΚΟΥΜΠΑΚΗ 16
18122 2104957869
22/04/1991
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 116
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545400
41387
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΑΦΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΚΗ 17
19200 2105544114
13/10/2004
Χονδρικό εµπόριο ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισµού, καθώς και εξοπλισµού βίντεο και DVD
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 117
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545407
42329
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο βυσµάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή
ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΘΕΣΠΙΕΩΝ 14
18122 2104953003
14/11/2005
2104953003
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο διακοπτών π.δ.κ.α.
32411
Ν. ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΝΙΚΗΤΑ 12
18531 2104117654 -2104179214 2104117654
11/12/1997
6944665877
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρολογικού υλικού υψηλής τάσεως
Λιανικό εµπόριο βυσµάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωµάτων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 118
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545438
32144
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
ΤΣΑΛΙΚΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 63
18757 2104316666
24/12/1996
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισµού και προµηθειών για εγκαταστάσεις θέρµανσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 119
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595613
23826
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο υλικών και εξαρτηµάτων φωτιστικών ειδών
ΑΦΟΙ Ι. ΤΕΡΖΗ Ο.Ε.
ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 74
19200 2105549047
08/03/1984
Χονδρικό εµπόριο µονωµένων συρµάτων και καλωδίων
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών µετασχηµατιστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 120
FAX
KINHTO
1
2105545587
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595800
37707
ΥΙΟΙ Γ. ΣΧΟΙΝΑ Ο.Ε.
ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 139
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευµένα καταστ
18541 2104831760
29/01/2002
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 121
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595827
36710
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο οµπρελών ήλιου και οµπρελών κήπου και παρόµοιων ε
∆ΙΟΜΑΤΑΡΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 35
19100 2296022330
30/09/1999
Λιανικό εµπόριο χαρτιού υγείας, χαρτοµάντιλων, µαντιλιών και πετσετών καθαρισµού προσώπου, τραπεζοµάντιλων και πετσετών
φαγητού, από χαρτί
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 122
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595830
47942
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κλπ µε διακόσµηση, από
ΦΩΤΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Λ.ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 1Η ΣΤΑΣΗ
18900 2104657622 (ΛΟΓ.)
01/09/2010
Λιανικό εµπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων
Χονδρικό εµπόριο αποξηραµένων φυτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 123
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47616100
16967
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο βιβλίων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΦΕΡΟΥΣΗΣ Ε.Ε.
ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ 14
18535 2104225532
10/04/1987 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
Λιανικό εµπόριο βιβλίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 124
FAX
KINHTO
1
2104110326
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47626310
35583
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών
ΝΤΑΛΛΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 108
18345 2104829116
19/07/1999
2109647737
Λιανικό εµπόριο γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή µαγειρικών, καλλωπισµού, γραφείου, εσωτερικής διακόσµησης και παρόµοιων
Λιανικό εµπόριο επιτραπέζιων σκευών, µαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισµού, (εκτός αυτών από
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 125
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646531
41411
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιµοποιού
Α. ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ - Μ. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
ΒΑΣΙΛΑ∆ΙΟΥ 7
18540 2104516084 - 21045170642104521834
08/02/2005 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιµοποιούνται και στην ερασιτεχνική ναυτιλία
Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 126
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717000
40842
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Λ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 15
18901 2104644114
01/08/2004
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων και δερµάτινων ειδών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 127
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717100
46634
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
RIDENCO COMMERCIAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΕΩΣ-ΥΠΟ∆ΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 76
18547 2108771700
2106890181
09/06/2008 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων
Υπηρεσίες αποθήκευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 128
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717115
29770
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά
ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 70
18344 2104618153
28/07/1995
Λιανικό εµπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά
Λιανικό εµπόριο γυναικείων ζωνών, εσώρουχων, νυχτικών, ροµπών και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 129
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717138
21614
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ζωνών και παρόµοιων ειδών από δέρµα ή από άλλη ύλη
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ 35
18531 2104178229
28/06/1988 [email protected]
Λιανικό εµπόριο νηµάτων και παρόµοιων ειδών
Λιανικό εµπόριο ειδών σελοποιίας και σαγής για κάθε ζώο, από κάθε υλικό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 130
FAX
KINHTO
1
2104120412
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47727200
44712
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
ΑΦΟΙ Π.ΜΑΡΚΑΡΙΑΝ - Ι.ΣΙ∆ΕΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 168
18535 2109590880
03/09/2007 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 131
FAX
KINHTO
1
2104226185
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47740000
40638
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευµένα κατα
Θ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 55-57
18535 2104222802
07/06/2004
Λιανικό εµπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασµάτων τους, υδρογονωµένων, εστεροποιηµένων, αλλά χωρίς να
έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 132
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47778202
46634
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών σ
RIDENCO COMMERCIAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΕΩΣ-ΥΠΟ∆ΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 76
18547 2108771700
2106890181
09/06/2008 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων
Υπηρεσίες αποθήκευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 133
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47778204
43242
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχ
ΣΙΜΟΝΙΑΝ ΧΑΙΚ ΤΟΥ ΧΑΜΠΑΡΤΣΟΥΜ
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 74
18537 2104180331
22/06/2006
Λιανικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
Λιανικό εµπόριο σκευών από άργυρο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 134
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788613
46900
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΦΙΛΩΝΟΣ 39
18531 2109417479
11/03/2002
2104102175
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέµατα
Λιανικό εµπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα ταχυδακτυλουργικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 135
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788800
46434
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο µηχανηµάτων και εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Θ. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 11
18535 2104101550
27/10/2008
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανηµάτων και βιοµηχανικού εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µηχανηµάτων, βιοµηχανικού εξοπλισµού, πλοίων και αεροσκαφών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 136
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49411900
45771
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες οδικών µεταφορών εµπορευµάτων
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ EXPRESS ΙΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΣΟΥ 50
18758 2104317952
22/06/1995
Άλλες υπηρεσίες οδικών µεταφορών εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 137
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49411901
41184
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδ
KING TRANS Ι∆ΙΟΤΥΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆. ΜΟΥΤΣΟΥΠΟΥΛΟΥ 112
18541 2104209726
11/11/2004
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδηγό ιδιοκτήτη
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 138
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49411904
47319
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων, µε φορτηγό αυτοκίνητο διεθν
Γ. ∆ΟΥΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 8
19300 2105550662
27/10/2009 [email protected]
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων, µε φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών µεταφορών και µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανοµής εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 139
FAX
KINHTO
1
2105550709
6945376740
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 50100000
32789
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές επιβατών
ΝΤΡΕΙΚ ΓΚΡΟΥΠ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΦΙΛΩΝΟΣ 86
18536 2104292010
2104292676
11/03/1998 [email protected]
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές επιβατών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 140
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52100000
44663
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αποθήκευση
ΠΛΑΝ ΑΕΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕ
ΒΙΟΜ. ΠΑΡΚΟ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΚΑΙ ΒΑΣ. ΜΟΙΡΑ
19600 2105555293
03/08/2007
Κατασκευή άλλων µερών αεροσκαφών και διαστηµικών οχηµάτων
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 141
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291100
34894
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες ναυλοµεσιτών
ΖΕΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 33
18757 2104002738
2104002738
15/11/1999
Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωµένων διαµερισµάτων, µε παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών
Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κατοικιών, βάσει αµοιβής ή σύµβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 142
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291902
48731
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
ΜΑΡΙΝΕΡ ΚΑΡΓΚΟ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ ΚΑΙ ΦΑΒΙΕΡΟΥ 97
18538 2104515901
17/10/2011 [email protected]
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
45551
ΜΕΓΑ ΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 72
18535 2104139900
28/03/2008 [email protected]
2104178105
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
31968
ΠΕΡΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ 18 & ΓΡΕΒΕΝΩΝ 13
18450 2104251240
10/07/1997
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 143
3
2104251240
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56101105
41257
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΛΟΦΟΣ ΠΑΤΡΙΣ ΕΥΡΙΠΙ∆ΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
18900 2104644480
24/12/2004
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ µπαρ
Άλλες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 144
FAX
KINHTO
1
6936194719
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56301004
47415
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ µπαρ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΦΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Μ. ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6
18120 2103607400(∆ΙΚ.)
04/11/2009
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ µπαρ
Υπηρεσίες διάθεσης χώρου καταστήµατος για προβολή αγαθών
36683
ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΟΟΥΛ (SUPER BOWL) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΝΑΠΙΤΣΕΡΗ 10
18233 2105615043
06/03/2001
∆ιάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο αθλητικών ειδών γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 145
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56301006
45821
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και µηχανικά π
KORDHA LILJANA TOY XHAFER
ΜΠΙΧΑΚΗ 7
18233 2104823450(ΛΟΓ.)
29/12/2006
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και µηχανικά παιχνίδια
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 146
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56301009
47713
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καµπαρέ ή νάιτ κ
ΝΗΣΟΣ ΚΑΦΕ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11
18010 2108311751 (ΛΟΓ.)
29/04/2010
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ µπαρ
Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καµπαρέ ή νάιτ κλαµπ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 147
FAX
KINHTO
1
6948072037
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 58290000
28450
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Έκδοση άλλου λογισµικού
ΒΑΡ∆ΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 25
18535 2104133170
16/06/1994 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών συστηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 148
FAX
KINHTO
1
2104133190
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 58292000
33296
∆. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 54
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Έκδοση λογισµικού εφαρµογών, που διαθέτεται σε συσκευασία
18756 2104313383
28/08/1998
Έκδοση λογισµικού εφαρµογών, που διαθέτεται σε συσκευασία
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευµένου λογισµικού εφαρµογών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 149
FAX
KINHTO
1
2104313290-2104313940
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61201101
46367
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας, που αµείβεται µε προµή
ΒΑΡΥΤΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΦΑΙΑΣ 44
18010 2297029300
24/10/2008
Ταχυµεταφορές εγγράφων και αντικειµένων
Υπηρεσίες εισπράξεων (αµοιβών, εισφορών, δόσεων, συνδροµών κλπ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 150
FAX
KINHTO
1
2297029301
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61204900
45037
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Άλλες ασύρµατες διαδικτυακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 53-55
18536 2103304914
29/10/2007
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
Υπηρεσίες αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας, που αµείβεται µε προµήθεια επί των λογαριασµών των συνδροµητών, σύνδεσης,
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 151
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62090000
48697
ΛΩΛΗΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 5
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριό
18233 2104823450
05/10/2011 [email protected]
∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών συστηµάτων
∆ραστηριότητες παροχής συµβουλών σχετικά µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 152
FAX
KINHTO
1
2104826705
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 64191204
372
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τραπεζών
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆.ΓΟΥΝΑΡΗ 17
18531 2104139604
01/01/1916
Υπηρεσίες τραπεζών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 153
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68100000
39119
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ-ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠ
ΝΟΤΑΡΑ 143-145
18536 2104120322(∆ΙΚ.)
2104129163
02/04/2003 [email protected]
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 154
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68101000
40033
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΒΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 3-5-7
18453 2104937573
15/01/2004
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
44857
ΞΕΝΟΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΠΛΑΚΑΣ 101
19500 2292022131
12/09/2007 [email protected]
2292022131
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
46338
ΧΑΛΑΖΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 149
18535 2104584172
07/10/2008
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Επιχειρηµατικές υπηρεσίες µεσιτείας και εκτίµησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 155
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68200000
38434
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
GOLDEN VIEW ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΡΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
18020 2298022277
04/09/2002
Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, µε εστιατόριο
Υπηρεσίες εκµετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόµοιων ειδών αναψυχής)
40343
ΟΞΥΛΙΘΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 21
18531 2104119240
23/03/2004
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
37239
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΑΝ∆ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
19500 2292022089
13/09/2001
∆ιοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε αναπτυξιακά προγράµµατα πολλαπλών στόχων
Υπηρεσίες εµπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 156
3
2292025769
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201000
16516
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινή
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 16-18
18531 2107702420
12/08/1977
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
33935
ΖΟΡΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 235
18453 2104972475
28/01/1999
2104972475
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοίκηση και συναφών οικοπέδων βάσει αµοιβής ή σύµβασης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 157
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201100
45019
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινή
ΕΚΤΩΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ 64 & ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΟΥ
18546 2104148800
02/11/2007
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 158
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201101
44416
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση
ΓΕΒΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 141
18535 2104111416
14/06/2007
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 159
FAX
KINHTO
1
2104111658
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201200
42055
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινή
ΝΑΥΚΡΑΤΟΥΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΙΛΩΝΟΣ 46
18536 2104294810
25/05/2005
2104294810
Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοίκηση και συναφών οικοπέδων βάσει αµοιβής ή σύµβασης
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 160
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201201
45700
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εκµίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτω
ΑΦΟΙ Α. ∆ΗΜΟΓΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΚΤΗ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 25
18900 2104644306- 2104651204
12/05/2008
Υπηρεσίες εκµίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε
Φ.Π.Α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 161
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 69202202
37112
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες σύνταξης και δηµοσίευσης ισολογισµών, καταστατικών, τρο
ΦΟΡΟΝΕΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΩΝΟΣ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ 90 & ΝΙΚΟΥ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
18542 2104201246
13/07/2001
Υπηρεσίες οργανωµένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 162
FAX
KINHTO
1
2104134009
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 69202400
34576
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µισθολογίου
ΗΛΙΑΣ Π. ΜΠΟΥΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 144
18536 2104280558(ΛΟΓ.)
23/07/1999 [email protected]
Λογιστικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συµβουλών σε νοµικά πρόσωπα και προετοιµασία φορολογικών δηλώσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 163
FAX
KINHTO
1
2104280559
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221202
38753
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αποτίµησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγ
Ν. ΦΑΚΙ∆ΑΡΗΣ-Α. ΛΙΑΠΤΣΗΣ Ο.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗ 21-23
18531 2109210938(ΛΟΓ.)
07/01/2003
∆ραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συµβουλών
Υπηρεσίες οικονοµοτεχνικών µελετών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 164
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221208
30256
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 25Α
19200 2105550875
01/02/1995
2105552101
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
47564
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΖΑΙΜΗ 45
18538 2104208389
01/06/2009
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
Υπηρεσίες ταχυµεταφορών πολλαπλής φύσης
23840
ΜΠΕΣΗΣ ΕΛΠΙ∆ΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 54
18756 2104622131
29/10/1992
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 165
3
2104625130
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221300
43637
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα µάρκετινγκ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ - ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 81
18534 6944334922
06/11/2006
Υπηρεσίες παροχής χρηµατοοικονοµικών συµβουλών
Υπηρεσίες συµβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 166
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221302
43416
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώµατος διανοµής προϊόντων
R.W.K INTERNATIONAL FREIGHT TRADERS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 92
18535 2104294297
14/09/2006
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
Υπηρεσίες αποθήκευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 167
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121103
12700
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες οικονοµοτεχνικών µελετών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΒΕΚ Α.Ε.
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 95
18538 2104584172
01/01/1961
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Καλλιέργεια λεµονιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 168
FAX
KINHTO
1
2104290485
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71201903
48756
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγµάτων κλπ
RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΓ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 15
18535 2104114118
08/11/2011
Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγµάτων κλπ
Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιµών πλοίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 169
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73111102
40694
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες κατασκευής διαφηµιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγρ
ESPEROS ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΥ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΖΕΡΒΟΥ 10-12
18541 2104599345
18/06/2004
Χονδρικό εµπόριο άλλου χαρτιού και χαρτονιού που χρησιµοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς,
τυπωµένου, ανάγλυφου ή διάτρητου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 170
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77211008
48606
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων
ΚΟΚΚΟΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 36
18531 2104620483
01/07/2011
Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν παρέχονται τρόφιµα ή ποτά)
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για θέµατα υλικού (Hardware) υπολογιστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 171
FAX
KINHTO
1
6934612265
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77331000
47430
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης µηχανηµάτων και
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 31
18451 2109408916
16/12/2009 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων
Υπηρεσίες οικονοµοτεχνικών µελετών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 172
FAX
KINHTO
1
2109408916
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77331200
34816
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης ηλεκτρονικών υπο
Η. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΥΛΗΣ 99 & ΤΣΑΚΑΛΩΦ 11
18533 2104102750
12/10/1999
Υπηρεσίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή ενοικίασης χρόνου απασχόλησης µηχανής προς επεξεργασία δεδοµένων
∆ιάθεση διαφηµιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 173
FAX
KINHTO
1
2104102750
6978480749
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 79111100
42304
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες κράτησης για αεροπορικές γραµµές
ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 38
18531 2104101601
12/11/1998
2104101603
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύµατος, κρουαζιέρων και οργανωµένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)
Υπηρεσίες κράτησης για αεροπορικές γραµµές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 174
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 81301001
37575
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διαµόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)
ΤΕΧΝΟΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 53Α
18545 2104611119
08/10/2001
Υπηρεσίες διαµόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 175
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82301000
41792
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εµπορικών εκθέσεων
ΣΚΙΠΠΕΡΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 99 (4ος ΟΡΟΦΟΣ)
18535 2104220576
2104115461
17/11/2004
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή λοιπού προσωπικού υποστήριξης γραφείου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 176
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82921005
41662
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εµπορευµάτων
ΛΕΤΖΕΡΟ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤΕΡΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΒΙΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ
18863 2104015680
2104015683
14/04/2005
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων, µε φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών µεταφορών και µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
Υπηρεσίες αποστολής εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 177
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 86101502
43306
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ενδονοσοκοµειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοδιαγνωστική
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 16
18900 2103630458(∆ΙΚ.)
12/01/2005
Υπηρεσίες διαγνωστικού ιατρικού κέντρου
Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γενικής ιατρικής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 178
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 88911302
37187
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθµού
ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΑΦΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
ΟΥΙΛΣΩΝΟΣ 28
18534 2104132032
27/08/2001
Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 179
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 96011900
40574
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες καθαρισµού υφασµάτων
∆ΗΜ.ΣΥΝΟ∆ΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΖΑΒΕΛΛΑ 32
18903 2104250809
2104250889
21/05/2004 [email protected]
Άλλες υπηρεσίες καθαρισµού υφασµάτων
Υπηρεσίες φύλαξης χαλιών και µοκετών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΛΩΝ:
17/01/2012
Σελίδα 180
FAX
KINHTO
1
200