Ιστορία

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΜΑΘΗΜΑ :
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΑΞΗ :
Γ΄
ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
1. Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β΄ Γυμνασίου Ιω. Δημητρούκας – Θουκ. Ιωάννου ΟΕΔΒ
2009
2. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, Ευ. Λούβη, Δημ. Ξιφαράς, ΟΕΔΒ, 2007
3. Ιστορία της Κύπρου για το Γυμνάσιο, έκδ.ΥΑΠ, 2002
Α. ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΟΕΔΒ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΙΙ. ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
2. Η περίοδος της Λατινοκρατίας και τα Ελληνικά κράτη, σελ. 62-64
ΙΙΙ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους, σελ.65-66
2. Η Άλωση της Πόλης, σελ. 67-68
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Ι. ΟΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Οι ανακαλύψεις, σελ. 110-112
2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, σελ. 113-119
Β. ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΟΕΔΒ)
Ενότητα 1: Η εποχή του Διαφωτισμού, σελ. 10-13
Ενότητα 2: Η αμερικανική επανάσταση, σελ. 14-15
Ενότητα 3: Η έκρηξη και η εξέλιξη της γαλλικής επανάστασης (1789-1794), σελ. 16-19
Ενότητα 4: Γαλλική επανάσταση και εποχή του Ναπολέοντα: μια αποτίμηση, σελ. 21
Ίδρυση της Ιερής Συμμαχίας, σελ. 22
Ενότητα 5: Ο Νεολληνικός Διαφωτισμός, σελ. 24-25
Ενότητα 7: Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιες
ηγεμονίες, σελ. 28-29
Ενότητα 8: Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827), Η Ευνοϊκή συγκυρία, σελ. 30
Ενότητα 17: Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας. Η ολοκλήρωση της ελληνικής
επανάστασης, σελ. 55-56
Ενότητα 18: Η 3η Σεπτεμβρίου 1843, σελ.58
Ενότητα 19: Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862), Μεγάλη Ιδέα
και αλυτρωτισμός, σελ.59
Ενότητα 21: Το Κρητικό ζήτημα (1821 – 1905), σελ. 64 - 65
Ενότητα 22: Μακεδονικό ζήτημα και μακεδονικός αγώνας, σελ. 67 - 68
Ενότητα 27: Το κίνημα στο Γουδί (1909), σελ. 82 - 83
Ενότητα 29: Οι βαλκανικοί πόλεμοι (1912 – 1913), σελ. 85 - 86
Β. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΥΑΠ)
1. Φραγκοκρατία, σελ. 80-91
2. Βενετοκρατία, σελ. 94-95
3. Κατάληψη της Κύπρου από τους Τούρκους, σελ.96-97
4. Τουρκοκρατία , σελ. 98-107
5. Αγγλοκρατία, σελ. 108-113
2013-2014 Εξεταστέα ύλη/Ιστορία Γ΄