ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΟ-544 - www . otek . edu . gr

ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΟ-544
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Αθήνα, 27-02-2013
Α.Π. 3598
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
& ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: Λογαρά Ελένη
Τηλ. : 210-3736108 / 210-3736391
Tαχ. ∆/νση: Λεωφ. Αµαλίας 12
105 57 ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΣ: Πίνακας ∆ιανοµής
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: « Επιλογή υποψηφίων για φοίτηση, ανά τουριστική επιχείρηση, εκπαιδευτικής περιόδου 20122013, στα Τµήµατα Μετεκπαίδευσης των Περιφερειακών Μονάδων (πρ. Ο.Τ.Ε.Κ.) του Υπουργείου
Τουρισµού, στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων “Κατάρτιση-Μετεκπαίδευση εργαζοµένων και
εποχιακά ανέργων εµπειροτεχνών στον τουριστικό τοµέα µε στόχο τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση
της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών “ MIS 364877, MIS 364880, MIS 364881».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2.Το Ν. 3270/2004 «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού» (ΦΕΚ
Α΄187/2004).
3.Το Π.∆. 149/2005 «Οργανισµός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄211/2005).
4.Το Ν.3861/2010 « Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» «Πρόγραµµα ∆ιαυγείας» και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112/Α/ 2010)
5.Το Π.∆ 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/ 21-06-2012)«ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών».
6.Το Π.∆ 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/ 21-06-2012) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
7.Το άρθ.4 του Π.∆.98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/2012) «Τροποποίηση του Π.∆.85/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/21-062012) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών ».
8. Τις διατάξεις του αρθ. 4 του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νοµικών προσώπων του
∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα-Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16/Α/23.1.2013)
ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΟ-544
9. Την µε αριθµ. 1420/29.1.2013 Απόφαση της Υπουργού Τουρισµού (ΦΕΚ137/τ.β΄/29.1.2013)
«Προσδιορισµός Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Τουρισµού που θα ασκούν τις µεταφερόµενες
αρµοδιότητες από τον Οργανισµό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ)».
10. Τις διατάξεις του Ν.1077/80 όπως αυτός τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από τον Ν.3105/03 περί
τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ
29/Α/10.02.2003).
11. Η υπ.αριθµ. Υ.Α 10678/26.7.2007 (ΦΕΚ 1547/Τ.Β’/17-8-2007) και η υπ.αριθµ Υ.Α.. 5635/13.4.2011
(ΦΕΚ Β 1037/27.5.2011) τροποποιητική αυτής.
12. Την µε αριθµ.12/4.1.2013 εγκριτική Απόφαση ∆.Σ. του ΟΤΕΚ, µε συνηµµένο το Πληροφοριακό ∆ελτίο
για τα Προγράµµατα Μετεκπαίδευσης.
13. Η µε αριθµ.πρωτ. 2266/8.2.2013/8.2.2013 Απόφαση της Υπουργού Τουρισµού «Συγκρότηση
Επιτροπών επιλογής υποψηφίων καταρτιζοµένων στα Τµήµατα Μετεκπαίδευσης µισθωτών των
Περιφερειακών Μονάδων (πρ. Ο.Τ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισµού, στο πλαίσιο της υλοποίησης των
Πράξεων Κατάρτιση-Μετεκπαίδευση εργαζοµένων και εποχιακά ανέργων εµπειροτεχνών στον τουριστικό
τοµέα µε στόχο τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών” MIS
364877, MIS 364880, MIS 364881».
14. Η µε αριθµ.πρωτ. 2590/13.2.2013 Απόφαση της Υπουργού Τουρισµού «Καθορισµός του αριθµού των
επιλεγοµένων από τους υποψηφίους για φοίτηση, κατά τουριστική επιχείρηση, περιόδου 2012-2013, στα
Τµήµατα Μετεκπαίδευσης µισθωτών των Περιφερειακών Μονάδων (πρ. Ο.Τ.Ε.Κ.) του Υπουργείου
Τουρισµού, στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων Κατάρτιση-Μετεκπαίδευση εργαζοµένων και
εποχιακά ανέργων εµπειροτεχνών στον τουριστικό τοµέα µε στόχο τον εκσυγχρονισµό και την
αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών” MIS 364877, MIS 364880, MIS 364881».
15. Το από 14.2.2013 Πρακτικό της Επιτροπής επιλογής υποψηφίων καταρτιζοµένων στα Τµήµατα
Μετεκπαίδευσης Αθήνας.
16. Το από 14.2.2013 Πρακτικό της Επιτροπής επιλογής υποψηφίων καταρτιζοµένων στα Τµήµατα
Μετεκπαίδευσης Ηρακλείου Κρήτης ,µε α.π. διαβιβαστικό 92/14.2.2013(3045/19.2.2013 δικό µας)
17. Το από 14.2.2013 Πρακτικό της Επιτροπής επιλογής υποψηφίων καταρτιζοµένων στα Τµήµατα
Μετεκπαίδευσης Ρόδου, µε α.π. διαβιβαστικό 75/14.2.2013(3044/19.2.2013 δικό µας)
18. Το από 12.2.2013 Πρακτικό της Επιτροπής επιλογής υποψηφίων καταρτιζοµένων στα Τµήµατα
Μετεκπαίδευσης Θεσσαλονίκης µε α.π. διαβιβαστικού 113/19.2.2013(3111/20.2.2013 δικό µας) και το µε
α.π. διαβιβαστικό 113/19.2.2013 ορθή επανάληψη (3372//25.2.2013 δικό µας) καθώς και την 3η ορθή
επανάληψη (3488/26.2.2013 δικό µας).
ΑΠΟΦAΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουµε τα από 14.02.2013 Πρακτικά των Επιτροπών επιλογής υποψηφίων καταρτιζοµένων στα
Τµήµατα Μετεκπαίδευσης Αθήνας, Ηρακλείου Κρήτης και Ρόδου καθώς και το από 12.2.2013 Πρακτικό
της Επιτροπής επιλογής υποψηφίων καταρτιζοµένων στα Τµήµατα Μετεκπαίδευσης Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριµένα επιλέγονται, ανά τµήµα Μετεκπαίδευσης και πόλη, οι κάτωθι:
Τµήµατα Μετεκπαίδευσης Αθήνας και ειδικότερα:
Για το Ξενοδοχειακό Τµήµα:
Α/Α
1
2
3
4
5
ΕΠΩΝΥΜΟ
Κώτσης
Costova-Nikolova
Κουλιζάκης
Σουχλάκης
Σίνος
ΟΝΟΜΑ
Ιωάννης
Malinka
Μιχαήλ
Γεώργιος
Βασίλειος
2
ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΟ-544
Α/Α
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ΕΠΩΝΥΜΟ
Βερνάρδου
Προβίδας
Μαλατέστα
Αµαργιανός
Αντωνοπούλου
Τιφαντζίδης
Μπεζυρτζόγλου
Γεωργοσοπούλου
Μαντά
Μαραβέλη
Τσώλης
Μούρτος
∆ρεµούση
Ντρογκούλη
Τουρλακάκης
ΟΝΟΜΑ
Μαρία
Νικόλαος
Κωνσταντίνα
Αντώνιος
Αγγελική
∆ηµήτριος
Ευτυχία
Ασηµίνα
∆ήµητρα
Αικατερίνη
Βασίλειος
Ηλίας-Άρης
Ευαγγελία-Στυλιανή
Ελένη
Εµµανουήλ
Για το Εστιατοριακό Τµήµα Αθήνας:
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Παπαδάκης
Iγκνατένκο
Μuca
Μπατσή
Καλατζής
Μαλτέζος
Τσίµας
Αντωνιάδου
Ράπεσης
Μιχαλίτσης
Ρούγκα
Παπαδόπουλος
Μπούκαλης
Τσαλαβούτας
Γιαχαλής
Τσακλάνος
Frunza
Βογιατζόγλου
Witkowski
Σκουνάκης
Κοφινά
Ντέλης
Καληφώνης
Ντάλλα
Καραντάσιος
Μουδιάτης
Αθανάσιος
Μαρίνα
Αlketa
Ελένη
Φώτιος
Αναστάσιος
Γρηγόριος
Ελισάβετ
Αλέξανδρος
Παναγιώτης
∆ήµητρα
Ιωάννης
Σέργιος-Ριχάρδος
Σωκράτης
Μιχαήλ
Κωνσταντίνος
Liliana
Ελισάβετ
Dawid
∆ηµήτριος
Ηλιάνα
Γεώργιος
∆ηµήτριος
Μαρία-Λώρια
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
3
ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΟ-544
Α/Α
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
ΕΠΩΝΥΜΟ
Μαρκόπουλος
Τσέλης
T' jonke
Κατσανάκης
Κιργιάκης
Φιλιππάτος
Πάλλης
Κουρούπης
Βλάχος
Παπαϊωάννου
Σιετή
Αµπτελχάϊ
Μπέτος
Κοκορές
Αρώνη
Tchobalieva
Σακαλοπούλου
Τσαπαλίρας
Παλαµιδάκης
Μουµούρης
ΟΝΟΜΑ
Ευάγγελος
Νικόλαος
Adrien Ralph Peter
Ελευθέριος
Ιωάννης
Οδυσσέας
Παναγιώτης
Στέφανος
Ιωάννης
Βασίλειος
Ελένη
Μάγδα
Χρήστος
Χρήστος
Αικατερίνη
Atanaska
Γαρυφάλλο-Χριστίνα
Γεώργιος
Ζήσιµος
Ευστάθιος
Για το Μαγειρικό Τµήµα Αθήνας:
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Ρήγας
Πρέκα
Μανού
Σαλής
Μπουλά
Ρωσολύµου
Χατζηθωµάς
Γεωργιάδου
Sauchanka
Τζιανοπούλου
Καλλίνωσης
Καλλιγέρης
Hajna
Τσίπρας
Μπούρχας
Μαλανδράκης
∆ηµητρέλος
Καραχάλιος
Ράπτης
Κούστας
Σπυρόπουλος
Καργιώτη
Πρέκας
∆ηµήτριος
Μαργαρίτα
Έλλη
Κωνσταντίνος
Μαρία
Ευφροσύνη
Θωµάς
∆έσποινα
Liudmila
Χάϊδω
Παναγιώτης
Κωνσταντίνος
Katerina-Alketa
∆ηµήτριος
Νεκτάριος
Γεώργιος
Μηνάς
Αριστείδης
Κωνσταντίνος
Αθανάσιος
Γεώργιος
Όλγα
Βασίλειος
4
ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΟ-544
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Παπαδηµητρίου
Κεχαγιά
Κυργοτάση
Αθανάσουλα
Παπαδόπουλος
Στυλιαρά
Λουκάς
Χατζής
Shuti
Πετράκης
Σοϊλές
Βλαχόπουλος
Ντουντούµης
Ηλιόπουλος
Κεφαλληνός
Μαράτσης
Ελένη
Θεοδώρα
Ελευθερία
Μαρία
Κυρίλλος
Μαγδαληνή
∆ηµήτριος
Μιχαήλ
Kosta
Νικόλαος
Βασίλειος
Ξενοφών
Παναγιώτης
Γρηγόριος
Ιωάννης
Νεκτάριος
Για το Οροφοκοµιακό
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Τµήµα Αθήνας :
ΕΠΩΝΥΜΟ
Garbatovschi
Κίτο
Ζερή
Bylykbashi
Παπαγιάννη
Τερζή
Αυγερινού
Hodja
Καραγιάννη
Μπίστας
Georgyan
Στασινοπούλου
Νοµικού
Θεολογίτου
Παπαδοπούλου
Μαρτοπούλου
Τρίτσα
Πεχλιβανίδης
Aravosita
Μεταξούλη
Μπράτσκα
Νεσίτη
Λαβανίτσα
Σκοτίδας
Ζιάβρα
ΟΝΟΜΑ
Iulia
Βάνθια
Παυλίνα
Εlvira
Βασιλική
∆ήµητρα
Θεανώ
Aferdita
Βασιλική
Βασίλειος
Marieta
Χρυσάνθη
Ερµιόνη
Μαργαρίτα
Θεοδώρα
Ελβίρα
Αλεξάνδρα
Ιωάννης
Pepa
Όλγα
Ευαγγελία
Ναταλία
Λουλούδα
Βασίλειος
Μαρουλία
ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
1
Μαυρίκη
Άννα Μαρία
5
ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΟ-544
Τµήµατα Μετεκπαίδευσης Ηρακλείου – Κρήτης και ειδικότερα:
Για το Εστιατοριακό Τµήµα:
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Ειρήνη
Ευθαλία
Μαρία
Αικατερίνη
Ευαγγελία
Νικόλαος
Φωτεινή
Ελένη
Χρυσάνθη
Ευτυχία
Σωκράτης
∆έσποινα
Κωνσταντίνος
Αργυρή
Κασσιανή
Άννα - Κορίνα
Αικατερίνη
Χρυσοβαλάντη
Φιλία
Ευαγγελία
Πολυξένη
Σταυρούλα
Νικόλαος
Σταυρακάκη
Παπαδάκη
Κωνσταντάκη
Ερέζογλου
Βολακάκη
Παυλάκης
Βαρανάκη
∆αµηλάκη
Βλαχάκη
Αλεξανδράκη
Νεονάκης
Σαµωνάκη
Αµπντ Ελ Καντερ
Γυπαράκη
Κοκονοζάκη
Παπαδοπούλου
Φραγκιαδάκη
Ασσαριώτη
Στρατηδάκη
Σιµιτσή
Γρύλλη
Τουγουντζόγλου
Στρίντζης
Τµήµατα Μετεκπαίδευσης Ρόδου και ειδικότερα:
Για το Εστιατοριακό Τµήµα:
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
2
3
4
5
6
7
Θεόδωρος
Αικατερίνη
Αικατερίνη
Μιχαήλ
Ζωοπηγή
Αρετή
Άννα
Ανθούλας
∆ραγάτη
Θεοδοσίου
Κακάκιος
Καραγιάννη
Κοτοπούλου
Μαµώνα
6
ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΟ-544
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
8
9
10
11
12
13
14
15
Γεωργία
Σάββας
Παναγιώτης
Νικόλαος-Τσαµπίκος
Μιχαήλ
Πέτρος-Τσαµπίκος
Γεώργιος
∆ηµήτριος
Μήσιου
Μοσχής
Πολυχρονάκης
Ρούφας
Σοκορέλης
Σπάθας
Σταύλας
Χόρτης
Τµήµατα Μετεκπαίδευσης Θεσσαλονίκης και ειδικότερα:
Για το Ξενοδοχειακό Τµήµα:
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
∆ηµήτριος
∆όµνα
Παναγιώτης
Ιορδάνης
Παναγιώτα
Ευδοξία
Θεόφιλος
Βασίλειος
Ισµήνη
Χριστίνα
Όλγα
Κωνσταντίνος
Θεοδώρα
Κωνσταντίνος
∆ηµήτριος
∆ηµήτριος
Παναγιώτης
Ανδρέας
Γουλινούδης
Γρηγοριάδου
Καλατζής
Κιγµίκης
Λεµονή
Μωραίτου
Παπαδόπουλος
Σαρηγιάννης
Τορνιβούκα
Τορνιβούκα
Χρυσοστοµίδου
Ψευτελής
Θεοδωρίδου
Καµαριώτης
Μανδρινός
Μουζούρης
Μπουτσιούκης
Χατζηιωακειµίδης
Για το Εστιατοριακό Τµήµα Θεσσαλονίκης:
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Αργυρούδης
Γανίτης
Θεοδωρίδου-∆έλιου
Καϊτατζής
Λειβαδιώτου
Μακρόπουλος
Μιχαηλίδης
Τσιρώνη
Χωλίδου
Jankula
Κωνσταντίνος
Ηλίας
Ειρήνη
Κωνσταντίνος
Τρανταφυλλία
Γεώργιος
∆ηµήτριος
Αφροδίτη
Κυριακή
Laert
7
ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΟ-544
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
11
Ντεµιράς
Μαρία
12
Παπαδοπούλου
Μαρία
13
Μπαρµπάκας
∆ηµήτριος
14
Μύρβαλης
Κωνσταντίνος
15
Νικολάου
Ανδρέας
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ για το Εστιατοριακό Τµήµα Θεσσαλονίκης
1
Μάλλα
Ευθυµία
2
Χατζηγεωργίου
∆ηµήτριος
3
Καρίνας
Θεοφάνης
4
Σλιάκα
Ιωάννα
Για το Μαγειρικό Τµήµα Θεσσαλονίκης:
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
1
Αλέκου
2
Αλέκου
3
Αναστασιάδου
4
Βανβαλίδη
5
∆ηµητρίου
6
∆ηµόπουλος
7
Ζαχαρόπουλος
8
Καλώνης
9
Καρκαρασβίλι
10
Κασάπογλου
11
Κοθεκίδης
12
Μπεκιάρης
13
Μπόλλος
14
Πεχλιβανίδου
15
Σαχανίδης
16
Σοφωκλέους
17
Χρηστίδης
18
Χρηστίδου
19
Leras
20
Ζαλίδα
21
Κασκαλίδης
22
Θεοδώρου
23
Τσολερίδης
24
Φωτιάδης
25
Φωτιάδης
ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ
1
∆ιαµαντοπούλου
ΟΝΟΜΑ
Ιωάννης
Κωνσταντίνος
Μαρία
Κρασιµίρα
Γιολάντα
Γεώργιος
Παναγιώτης
Χρήστος
Λίλια
Γεώργιος
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
Μιχαήλ
Σουζάνα
Νικόλαος
Νικόλαος
Σωκράτης
Μαρία
Saodat
Όλγα
Μιχαήλ
Κωνσταντίνος
Χρήστος
Αντώνιος
Κωνσταντίνος
Χαρούλα
8
ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΟ-544
Για το Οροφοκοµιακό Τµήµα Θεσσαλονίκης:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ΕΠΩΝΥΜΟ
Αγριόδηµου
Ασίµη
Ατγιάννη
Βατάλη
Βαφοπούλου
Βενέτη
Ζερβού
Κακαρρίνου
Καλτσίδου
Καρλιγκιώτου
Κατσιβέλου
Κουλουµπατσάνη
Μανουσακίδου
Μερτζανίδου
Ξυµιτίδου
Παναγιωτίδου
Παπαδοπούλου
Πλιάτσικα
Στατήρη
Χατζή
Χατζηρούση
Σωτηριάδου
Σταµπουλίδου
ΟΝΟΜΑ
Τριγώνα
Ελένη
Αλµπάνα
Αικατερίνη
Εριφίλη
∆άφνη
Παρασκευή
Άννα
Παρασκευή
Κρυσταλλία
Βάϊα
Νικολέτα
Ηλέκτρα
Πιπέρα
Σουλτάνα
Παναγιώτα
Ελένη
Γεωργία
Αικατερίνη
Αρχοντία
Ιωάννα
∆έσποινα
Τατιάνα
Το πρόγραµµα Μετεκπαίδευσης-Κατάρτισης αρχίζει την 1η Μαρτίου 2013 και λήγει την 28η Ιουνίου 2013.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Αποδέκτες για κοινοποίηση:
1.Γραφείο Υπουργού Τουρισµού
2.Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Τουριστικών Υποδοµών και Επενδύσεων
3.Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Τουρισµού
4.Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Επενδύσεων και Ανάπτυξης
5. Γραφείο Γεν. ∆/ντριας Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.∆ιεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων
2. Τµήµα Επιχ/κών Προγραµµάτων
9