Στέλιος Δρυς Δ/νων Σύµβουλος foodstandard

the
pow
Πράσινοemarketing
r
ofg
ree
n
Η νέα προϊοντική τάση
Στέλιος Δρυς Δ/νων Σύµβουλος foodstandard
Monday, May 16, 2011
αλλαγή
thκλιµατική
epo
αέρια θερµοκηπίου
we
r
o
αύξηση θερµοκρασίας
fgr
een
CO2 CH4 N2O PFCS HFCS SF6
= CO2 meq
Monday, May 16, 2011
the
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την κλιµατική αλλαγή
(European Climate Change Programme , ECCP
2000)
pow
ero
fgr
eeεκποµπών
Οικονοµικά κίνητρα για τη µείωση των
nαγορά
µε σύστηµα συναλλαγών βασισµένο στην
Σύστηµα Εµπορίας Δικαιωµάτων Εκποµπών
(Emission Trading Scheme, ETS 2005)
καλύπτει 11600 µονάδες ενέργειας & βιοµηχανίας
που ευθύνονται για το 50% των ρύπων
δεν καλύπτει κτίρια, µεταφορές, γεωργία, απόβλητα
Monday, May 16, 2011
t
IPCChe
p
o
Διακυβερνητική
weΕπιτροπή για την
roαλλαγή
κλιµατική
fgr
een
(Intergovernmental Panel on Climate Change)
Αν Ανεπτυγµένες χώρες 30%
το 2020 η ετήσια οικονοµία 0,2%
Monday, May 16, 2011
t
h
epoCO meq κατά κεφαλή
Εκποµπές
στην ΕΕ-27,
we 1990-2006
rof
g
Ελλάδα 8η
12%re
αύξηση
en
2
(από 10,3 → 12,0)
ΕΕ-27
Monday, May 16, 2011
11,8% µείωση
(από 11,8 → 10,4)
the
pow
Χώρες µε αύξηση εκποµπών
CO2 meq, 1990 - 2006
ero
Ισπανία, Πορτογαλία fgr
+34%
e
e+27%
Κύπρος
n
Ιταλία, Ελλάδα
Φινλανδία
Ιρλανδία
Monday, May 16, 2011
+12%
+ 7%
+ 5%
thegreening !!!
pow
ero
ΣΤΟΧΟΙ 2020
fgr
e
e
µείωση εκποµπών 20% σε σχέση n
µε 1990
περιορισµός ενεργειακής κατανάλωσης 20%
κάλυψη αναγκών από ΑΠΕ 20%
Monday, May 16, 2011
t
h
greening
epo λοιπόν !!
we
roκάνουν
Τι πρέπει να
f
g
ree
... οι νέοι ΟΤΑ;
... ο δηµόσιος τοµέας; n
... οι επιχειρήσεις;
... τα προϊόντα;
... οι πολίτες;
Monday, May 16, 2011
the
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
pow
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
Monday, May 16, 2011
ero
fgr
een
the
σελ 689
pow
ero
fgr
eenγια
...αναπτυξιακές πρωτοβουλίες
την αντιµετώπιση της κλιµατικής
...οι δήµοι και οι περιφέρειες...
αλλαγής, προώθηση ΑΠΕ,
µείωση ανθρακικού αποτυπώµατος...
Monday, May 16, 2011
t
h
για τους
ΟΤΑ
epνέους
ow
e
συστήνεται η δήλωση
rof µείωσης του
gre
ανθρακικού αποτυπώµατος
σύµφωνα µε τις αρχές του e
προτύπου
n
ISO 14064 δηλαδή η διαδικασία του
πράσινου ισοζυγίου (bilan)
Monday, May 16, 2011
the
+ero
pow
ενέργεια
βιοποικιλότητα
Monday, May 16, 2011
απόβλητα
νερό
Πράσινο
ισοζύγιο ΟΤΑ
fgr
een CO2
κτίρια
µεταφορές
γεωργία
κατανάλωση
the
Πράσινο ισοζύγιο ΟΤΑ
p
o
ΕΝΕΡΓΕΙΑ w
e
Ανανεώσιµες πηγές
rof
grκατανάλωσης
Περιορισµός ενεργειακής
een
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΧΥΤΑ/ΧΥΤΙ
Ανακύκλωση
Monday, May 16, 2011
the
Πράσινο ισοζύγιο ΟΤΑ
pow
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
προγράµµατα αντικατάστασης σε
κτίρια, κατοικίες, δρόµους
ero
fgr
een
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
προγράµµατα αντικατάστασης
οχηµάτων και προορισµού αγορών
Monday, May 16, 2011
the
Πράσινο ισοζύγιο ΟΤΑ
pow
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
διατήρηση Ν. 3937/2011
Natura 2000
ero
fgr
een
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΝΕΡΟΥ
κίνητρα πράσινων καλλιεργειών
νέα ΚΑΠ
αρδευτικά δίκτυα
Monday, May 16, 2011
the
Πράσινο ισοζύγιο ΟΤΑ
pow
ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
φωτοσύνθεση (καλλιέργειες, δάση)
είσοδος στο εµπόριο ρύπων
ero
fgr
een
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
κατανάλωση και συµπεριφορά
εκπαίδευση - ενηµέρωση
ρούχα “δεύτερο” χέρι
Monday, May 16, 2011
the
Περιβαλλοντική διαχείριση
στο δηµόσιο τοµέα
pow
ero
fgr
een
το µερίδιο ευθύνης είναι αναλογικά
µικρό αλλά επικοινωνιακά πολύ µεγάλο
ΣΠΔ σύµφωνα µε ISO 14001
ΣΠΔ σύµφωνα µε ISO 9001
Monday, May 16, 2011
the
greening στις επιχειρήσεις
p
ow
... ως το 2020
το σύνολο των κωδικών
erσεo τουλάχιστον το
των προϊόντων µας
fgrθα είναι CO
50% των ποσοτήτων τους
e
neutral...
en
CNN Paul Portman CEO UNILEVER
2
Εταιρική Περιβαλλοντική Ευθύνη
Monday, May 16, 2011
the
greening στα προϊόντα
pow
ero
fgr ποιότητας
Διεύρυνση της προϊοντικής
e
µε την περιβαλλοντική διάσταση
en
Περιβαλλοντικά φιλικό προϊόν
Monday, May 16, 2011
Η έννοια της προϊοντικής
ποιότητας σήµερα
the
καταναλωτής
Χρώμα
Γεύση
Οσμή
Συσκευασία
Brand
Πιστοποίηση
pow
νοµοθεσία
Διασφάλιση υγείας
Ιχνηλασιμότητα
Επισήμανση συσκευασιών
Έλεγχος
Monday, May 16, 2011
ero
fgr
een
ποιότητα
εµπόριο
Πιστοποίηση
Αναγνώριση
Ιχνηλασιμότητα
panel test - εργαστήριο
οξύτητα
χημικές αναλύσεις
....
troxado
φρουτώδες
....
περιβαλλοντική διάσταση
?
the
Ερωτήµατα για το σωστό branding
pow
Monday, May 16, 2011
ero
fgr
een
υγιεινή & ασφάλεια
ιχνηλασιμότητα
περιβαλλοντική
σήμανση
ποιοτικά
χαρακτηριστικά
πρωτογενής
παραγωγή
συμμετοχή στον
εμπορικό χάρτη
the
Οικο-σήµανση προϊόντων
pow
Carbon Footprint
Αυτοδήλωση
ISO 14021
Δήλωση τρίτου
μέρους
ISO 14025
Πιστοποίηση
Κριτήρια
Pass/Fail
LCAss
ISO 14040
Monday, May 16, 2011
ero
fgr
een
Climate Partner
?
EPD
Ecolabel
Καν. 66/2010 ΕΚ
Συμβουλίου
the
Εcolabel
pow
Κανονισµός (ΕΚ) 66/2010
Στόχοι:
ero
fgr
een
•
Περιορισµός περιβαλλοντικών επιπτώσεων υπηρεσιών & προϊόντων
χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητά τους
•
Να βοηθήσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές να διακρίνουν τα πιο φιλικά
προς το περιβάλλον προϊόντα & υπηρεσίες
Συσκευές, τηλεοράσεις & ηλεκτρικός εξοπλισµός, υπολογιστές,
χαρτικά προϊόντα, ένδυση, υπόδηση, οικιακή επίπλωση,
κηπουρική, λιπαντικά, είδη ιδιοκατασκευών, καθαριστικά,
καταλύµατα διακοπών
Δεν έχει ακόµη εφαρµογή στα τρόφιµα & ποτά
Monday, May 16, 2011
the
Κριτήρια επιλογής
pow
maximum απαιτήσεις (NGOs)
ero
fgr
een
μέγιστη περιβαλλοντική προστασία
εξέταση όλων των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
απλά νοήματα για το κοινό
κριτήρια pass/fail
ανεξαρτησία από συμφέροντα
Monday, May 16, 2011
minimum απαιτήσεις (αγορά)
κεφαλαιοποίηση της προσπάθειας
περιβάλλον - κλίμα
κόστος οικο-σημάτων
ανταγωνισμός χαμηλών τιμών
ανεπάρκεια ποσοτήτων/προϊόντων με
οικοσήμανση
πίεση από NGOs
the
pow
ero
fgr
een
www.thepowerofgreen.gr
Monday, May 16, 2011