Ισολογισμός χρήσης 2013

COMPUTER TEAM A.E.B.E.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 22127/62/Β/90/189
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Ποσά σε ΕΥΡΩ
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
-
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
2.Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομ. Ιδιοκτησίας
5.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
3.Κτίρια και Τεχνικές Εγκαταστάσεις
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις
& λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
0,00
2.494,30
2.494,30
-
-
0,00
2.494,30
2.494,30
0,00
0,00
0,00
900.000,00
2.269,60
902.269,60
327.134,50
8.610,74
8.610,65
327.134,50
0,09
112.584,06
65.410,25
113.747,36
627.486,91
629.981,21
112.577,61
42.775,78
113.742,98
277.707,02
280.201,32
6,45
22.634,47
4,38
349.779,89
349.779,89
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
(90.865 μετοχές των 18,00 € εκάστη)
1.Καταβλημένο
-
0,00
327.134,50
8.610,74
8.610,65
327.134,50
0,09
103.035,00
65.410,25
111.346,09
615.536,58
1.517.806,18
103.028,97
35.844,40
111.341,88
258.825,90
1.161.095,50
6,03
29.565,85
4,21
356.710,68
356.710,68
45.622,72
3.980,18
49.602,90
399.382,79
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1.Εμπορεύματα
1.635.570,00
2.725.950,00
3.324,71
3.324,71
208.706,31
3.869,45
162.221,14
3.869,45
18.158,14
230.733,90
18.158,14
184.248,73
2.101.546,77
1.676.554,81
3.971.175,38
4.590.078,25
162.887,54
162.887,54
0,00
0,00
834,70
0,00
5.945,29
2.066,40
0,00
198.227,75
48.928,81
0,00
450.000,00
11.447,90
709.439,16
709.439,16
0,00
341.753,11
41.419,58
0,00
0,00
33.758,02
424.942,40
424.942,40
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσ/γής-Επιχορ/σεις επενδύσεων
900.000,00
2.269,60
902.269,60
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
4.Έκτακτα αποθεματικά
5.Αφορολόγητα αποθεματικά
ειδικών διατάξεων νόμων
V.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2012
45.622,72
3.330,18
48.952,90
405.663,58
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV)
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.Δάνεια τραπεζών
59,21
131,23
2.867.965,81
6.771,92
2.856.955,60
168.251,14
65.630,49
2.940.368,22
97.287,97
3.122.494,71
321.731,27
1.181.807,17
1.503.538,44
4.443.965,87
17.306,76
1.631.120,91
1.648.427,67
4.771.053,61
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων
2.852,42
3.152,00
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
2.699,00
1.961,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)
4.846.201,08
5.179.869,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
4.846.201,08
5.179.869,19
595.635,74
614.565,90
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες
11.Χρεώστες διάφοροι
IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπράγματων ασφαλειών
595.635,74
614.565,90
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
3.Τράπεζες λογαριασμός βραχυπροθέσμων
υποχρεώσεων
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7.Μακροπ.υποχρ.πληρωτέες στην επομ.χρήση
10.Μερίσματα πληρωτέα
11.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπράγματων ασφαλειών
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :1)Οι απαιτήσεις από πελάτες αφορούν κυρίως απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο.2)Στο κονδύλιο του Ενεργητικού Γ.Ι.2 "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" εμφανίζεται το κόστος αγοράς των προγραμμάτων που χρησιμοποιεί η εταιρία για
την ανάπτυξη και βελτίωση των "ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής στο χώρο της υγείας'', τα οποία αποτελούν και το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
2.Έξοδα λειτουργίας ερευνών
και αναπτύξεως
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΄Εκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
Μείον:
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
0,04
2.Έκτακτες ζημίες
1,00
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 179971
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
2.759.993,99
636.266,83
2.123.727,16
0,00
2.123.727,16
3.111.102,82
563.635,72
2.547.467,10
610,15
2.548.077,25
362.480,81
317.875,52
182.857,13
341.848,19
403.628,10
150.090,16
863.213,46
1.260.513,70
6.079,33
14.062,90
Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2012
1.648.987,13
430.512,05
2.079.499,18
333.773,07
3.211,87
1.742.514,24
14.036,19
(7.983,57)
1.252.530,13
18.283,15
3.826,86
0,00
3.826,86
1,04
895.566,45
1.652.510,80
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
1.256.355,95
(+):Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)
προηγούμενων χρήσεων
1.676.554,81
(-):Διαφορές Φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων
προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο
2.932.910,76
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος
331.666,95
2.Λοιποί μη ενσ/μένοι στο λ.κοστος φόροι
3.211,87
Κέρδη προς διάθεση
2.598.031,94
(4.246,96)
1.648.263,84
250,14
587,63
837,77
3.825,82
1.256.355,95
21.374,42
21.374,42
20,00
2,65
91,83
114,48
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό
2. Πρώτο Μέρισμα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
46.485,17
450.000,00
2.101.546,77
2.598.031,94
723,29
1.648.987,13
298.116,43
1.256.355,95
298.116,43
Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2014
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΣΟΜΠΑΝΟΥ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 220704
1.648.987,13
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 673065
65.959,43
0,00
1.676.554,81
1.742.514,24