εστιατορια καφεζαχαροπλαστεια γευσιπλοια αε

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ της
31nς Ιουλίου 2014
2014 )
12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
( 1 Ιανουαρίου 31 Ιουλίου
ΑΡ.Μ.ΑΕ.50690/01 ΑΤ/Β/01/505ΑΡ. ΓΕΜΗ 68910403000
(ΠΟΣΑ ΣΕ EΥΡΩ)
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο
Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο
Ποσά Κλειόμενης
Χρήσεως
Χρnσnς 2014
Ποσά Κλειόμενης
Χρnσnς 2014
Αξία
Κτήσεως
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ.
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη
Αξία
0,00
693.926,31
693.926,31
0,00
176.869,86
176.869,86
0,00
517.056,45
517.056,45
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
37.500,00
0,00
0,00
0,00
37.500,00
0,00
142.500,00
0,00
0,00
0,00
142.500,00
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. Μετοχικό Κεφάλαιο (2.000 μετοχές των 30,00€)
1. Καταβεβλημένο
2. Οφειλόμενο
Α.
60.000,00
0,00
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.
ΙΙ.
Ασώματες ακινητοποιήσεις
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)
4. Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων
5. Λοιιπές ασώματες ακινητποποιήσεις
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικοπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανηματα -τεχνικές εγκαταστάσεις & λ. μηχαν.εξοπλ
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθ. χρημ/κες απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
16.360,82
1.480.537,10
29.010,00
0,00
2.134.073,43
0,00
3.659.981,35
3.839.981,35
872.357,07
4.304,65
0,00
1.800.933,12
2.677.594,84
2.715.094,84
(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ . ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.
Αποθέματα
ΙΙ.
Απαιτήσεις
1.
3.
3α.
3β.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
Πελάτες
Μείον προβλέψεις
Γραμμάτια σε καθυστέρηση
Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)
Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση
Βραχυπρ. απαιτήσεις κατά συνδ/μένων επιχ/σεων
Βραχυπρ. απαιτήσεις κατά λοιπών συμ. Ενδιαφ. επιχ/σεων
Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως
Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων
Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Μείον προβλέψεις
Χρεώστες διάφοροι
Λογαριασμοί δαιχειρίσεων προκαταβολών & πιστώσεων
ΙΙΙ. Χρεόγρφα
1. Μετοχές
2. Ομολογίες
3. Λοιπά χρεόγραφα
Μείων : Προβλέψεις για υποτιμήσεις
IV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
3. Ειδικά αποθεματικά
4. Έκτακτα αποθεματικά
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιων προηγουμένων χρήσεων εις νέο
63.408,28
0,00
8.498,50
0,00
Διαθέσιμα
Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙΙ+ΔΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2.690,57
2.400,00
0,00
5.090,57
4.097.232,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(Α+Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπρ. Ασφαλειών
2. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
0,00
0,00
0,00
0,00
54.293,23
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές Πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομ. χρήση
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις
8. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμ/κού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις
10. Μερισματα Πληρωτεα
11. Πιστωτές διάφοροι
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Κλειόμενης
Χρnσnς 2014
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
3. Διαφ. Εξόδων ΔΛΠ
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)
1. Έσοδα συμμετοχών
2. Έσοδα χρεωγράφων
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεογράφων
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων
2. Έξοδα & ζημιές συμμετοχών & χρεογράφων
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη -ζημιές) εκμεταλλεύσεως
II.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτατα κέρδη
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Έσοδα απο προβλέψεις προηγ.χρήσεων
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημιές
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα
(κέρδη ή ζημίες)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
299.929,08
4.893.979,57
18.987,87
12.144.064,68
6.795.552,74
5.348.511,94
0,00
5.348.511,94
5.212.896,52
135.615,42
-5.549,60
130.065,82
722,56
0,00
0,00
0,00
1.837,83
0,00
0,00
0,00
3.255.780,33
0,00
0,00
0,00
0,00
103.939,40
6.587,04
0,00
0,00
0,00
0,00
8.110,89
3.374.417,66
0,00
1.449,00
2.621,96
4.070,96
4.097.232,02
0,00
0,00
0,00
0,00
54.293,23
Ποσά
Καθαρα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές ) χρησης
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρησεων
(+) ή (-) Διαφ.φορολ.ελεγχ.προηγούνενων χρήσεων
Αποθεματικα προs διαθεση
Σύνολο
128.950,55
410.254,33
0,00
Μειον: 1.Φορος εισοδηματος
2.Λοιποί μη ενσωματ. Στο λειτουργ.κόστος φόροι
-52.241,55
0,00
Κερδη προς διαθεση
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
486.963,33
539.204,88
0,00
0,00
1.Τακτικο αποθεματικο
2.Πρωτο μέρισμα
3.Πρόσθετο μέρισμα
5.Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά
6.Αφορολόγητα αποθεματικά
6α.Αποθεμ.από απαλλασόμενα της φορολ.έσοδα
6β.Αποθεματικά από έσοδα φορολογ.κατ' ειδικό τρόπο
7. Αμοιβες & ποσοστά μελων Δ.Σ.
8. Υπολ. Κερδών - Ζημιών εις νεον
486.963,33
ΣΥΝΟΛΟ
486.963,33
0,00
0,00
0,00
0,00
722,56
ΣΠΑΤΑ 31 Ιούλιος 2014
1.837,83
128.950,55
167.007,25
167.007,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Κλειόμενης
Χρnσnς 2014
0,00
0,00
0,00
17,58
17,58
0,00
0,00
5.567,18
0,00
0,00
0,00
3.374.417,66
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Ποσά
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
0,00
0,00
0,00
0,00
`
Δ.
1. 'Εξοδα επομένων χρήσεων
2. 'Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού
486.963,33
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1 Ομολογιακά δάνεια
2. Δάνεια τραπεζών
4. Μακροπρ. υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχ/σεις
5 Μακροπρ. υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχ. ενδιαφ. επιχ/σεις
Γ.
392.564,24
513.211,77
905.776,01
2.442.524,32
ΙV. 1.
486.963,33
0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημ. Προσωπικου λόγω έξοδο από υπηρ.
2. Λοιπές προβλέψεις
Β.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
71.780,07
171.780,07
718.743,40
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
[Α(Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+IV+V+VI)]
524.287,66
8.498,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.003.962,15
0,00
1.012.460,65
0,00
0,00
0,00
0,00
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
`
1. Καταθέσεις μετόχων-εταίρων
`
2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αυξηση μετοχικού κεφαλαίου
3. Αποθεματικά διατιθεμένα για αύξηση κεφαλαίου
`
460.879,38
0,00
1. Εμπορεύματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή -Υποπροιόντα & Υπολέιμματα
4. Πρώτες και βοηθητ. ύλες- Αναλ. Υλικά-Ανταλλακτκα &
είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
0,00
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογήςπ Επιχορηγησεις Επενδύσεων
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμ/χών & χρεογράφων
2. Διαφορά απο αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακων στοιχείων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
16.360,82
608.180,03
24.705,35
0,00
333.140,31
0,00
982.386,51
1.124.886,51
0,00
0,00
7.674,17
7.674,17
1.132.560,68
Σύνολο πάγιου ενεργητικού
II.
0,00
128.950,55
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ.Χ 546106
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΠΑΡΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Α.Δ.Τ.ΑΒ 052640Α.Δ.Τ.
ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Α.Μ. Αδείας69702
Κατηγορία ΑδείαςΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ
1nς Ιανουαρίου 2014
ΧΡΕΩΣΗ
ΧΡΗΣΗ
20
21
24
25
28
20
24
25
28
20
21
24
25
28
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Εμπορευματα
Προιόντα έτοιμα και ημιτελή
Α&Β Υλες Υλικα συσκευασιας
Αναλωσιμα υλικα
Είδη συσκευασίας
2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Εμπορευματα
Α&Β Υλες Υλικα συσκευασιας
Αναλωσιμα υλικα
Είδη συσκευασίας
Συνολο αρχ.αποθ. & αγορων
ΜΕΙΟΝ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
Εμπορευματα
Προιόντα έτοιμα και ημιτελή
Α&Β Υλες Υλικα συσκευασιας
Αναλωσιμα Υλικα
Είδη συσκευασίας
Αγορες & διαφορα (+ -) αποθεμάτων
305.060,97
0,00
24.163,63
0,00
9.219,43
908.067,90
3.562.935,53
0,00
31.511,70
460.879,38
0,00
41.224,26
0,00
22.184,02
2014
ΧΡΗΣΗ
70
71
72
73
1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Εμπορευματων
Προιοντων ετοιμων & ημιτελων
Πρώτων & Βοηθητικών υλών - υλικων συσκευασιας
Υπηρεσιων (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)
2014
10.768.407,93
0,00
1.375.656,75
0,00
338.444,03
12.144.064,68
2 ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
74
Επιχορηγησεις & διαφορα εσοδα πωλήσεων
75
Εσοδα παρεπομενων ασχολιων
76
Εσοδα κεφαλαιων
78,05 Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
4.502.515,13
4.840.959,16
0,00
0,00
17,58
0,00
17,58
12.144.082,26
524.287,66
4.316.671,50
4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
60
61
62
63
64
64.00
64.01
64.02
64,03
64.04
64.05
64.06
64.07
64.08
64.09
64.10
64,12
64.98
65
66
68
78.10
Αμοιβες & εξοδα προσωπικου
Αμοιβες & εξοδα τριτων
Παροχες τριτων
Φοροι - Τελη
Διαφορα εξοδα
Εξοδα μεταφορων
Εξοδα ταξειδιων
Εξοδα προβολης και διαφημησης
Εξοδα εκθεσεων και επιδειξεων
Ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών.
Συνδρομες - εισφορες
Δωρεες - Επιχορηγησεις
Εντυπα και γραφικη υλη
Υλικα αμεσης αναλωσης
Εξοδα δημοσιευσεων
Εξοδα συμμετοχών και χρεογράφων
Ζημιές από πώληση συμ/χων & χρεογράφων
Διαφορα
Τοκοι & συναφη εξοδα
Αποσβεσεις παγιων ενσωματωμενες
στο λειτουργικο κοστος
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
Συνολικο κοστος
ΜΕΙΟΝ:
Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων
Συνολικο κοστος εσοδων
80.00
ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ
117.861,47
733.360,46
6.296.912,39
14.791,30
13.055,73
1.758,51
13.598,54
0,00
0,00
120,00
3.000,00
3.687,91
336.189,59
1.124,11
0,00
0,00
2.649,08
5.567,18
167.007,25
0,00
7.710.683,52
12.027.355,02
13.338,58
13.338,58
12.014.016,44
130.065,82
80.00 Ζημιες εκμεταλευσης
12.144.082,26
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ.Χ 546106
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΡΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Α.Δ.Τ.ΑΒ 052640
0,00
12.144.082,26
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
00/01/1900
Α.Δ.Τ.
ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Α.Μ. Αδείας69702
Κατηγορία ΑδείαςΑ