ανωνυμος εταιρεια δομικων εργων - τουριστικων & ξενοδοχειακων επιχ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "ΕΥΡΩΝΤΟΜΟΥΣ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 21002/20/B/90/08
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΧΡΗΣΗ 01/01/13 - 31/12/13
Αξία κτήσης
Αποσβέσεις
ΧΡΗΣΗ 01/01/12 - 31/12/12
Αναπόσβ.αξία
Αξία κτήσης
Αποσβέσεις
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αναπόσβ.αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
3,001,333.05
3,001,333.05
2,650,222.66
2,650,222.66
351,110.39
351,110.39
8,360,889.03
7,520,631.75
1,495,392.71
15,381,426.22
209,003.02
53,427.56
1,695,973.99
0.00
10,319,293.60
115,474.26
22,700.84
312,104.07
289,873.68
25,137,603.53
2,995,816.26
###
2,995,816.26
2,533,207.44
2,533,207.44
462,608.82
462,608.82
7,520,631.75
1,495,392.71
23,311,649.29
7,426,970.62
7,520,631.75
1,495,392.71
15,884,678.67
310,199.29
76,128.40
1,985,701.74
492,944.89
35,192,648.07
195,854.49
49,087.93
1,647,488.54
0.00
9,319,401.58
114,344.80
27,040.47
338,213.20
492,944.89
25,873,246.49
|||.Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες
4.Α'&Β' ύλες-Αναλώσ.υλ.-ανταλ.-ειδη συσ/σιας
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΙΙΙ.Διαφορές Αναπρ/γηςΕπιχορηγ.Επενδύσεων
2.Διαφορές απο αναπρ/γή
αξίας λοιπ.περιουσ.στοιχείων
IV.Aποθεματικά κεφάλαια
1.Τακτικό Αποθεματικό
5.Αφορολόγητα αποθεματικά
ειδικών διατάξεων νόμων
3,716.85
25,876,963.34
113,126.12
113,126.12
20,703.72
241,183.39
24,018.25
349,393.99
375,013.23
ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+E)
Ι.Κεφάλαιο Μετοχικό
(990.100 μετοχές των 23,50 ευρώ)
1.Καταβλημένο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο
3,716.85
25,141,320.38
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2.Προιόντα έτοιμα & ημιτελή
Ε.Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού
1.Εξοδα επόμενων χρήσεων
1/01/13-31/12/13
1/01/12-31/12/12
23,267,350.00
23,267,350.00
1,311,771.18
1,311,771.18
120,903.72
120,903.72
2,061,319.92
2,182,223.64
###
2,061,319.92
2,182,223.64
-837,732.40
-837,732.40
-565,179.34
-565,179.34
25,923,612.42
26,196,165.48
0.00
455,055.11
455,055.11
56,234.77
472,655.11
528,889.88
67,316.89
5,950.87
5,699.67
98,447.69
34,112.44
114,029.66
325,557.22
56,272.53
119,978.28
3,648.37
105,782.75
27,666.85
96,572.00
409,920.78
780,612.33
938,810.66
4,203.14
4,203.14
2,320.55
2,320.55
26,708,427.89
27,137,296.69
V.Αποτελέσματα είς νέο
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργ. (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)
Σύνολο κυκλ.ενεργ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
ΧΡΗΣΗ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
||.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα-Οικόπεδα
7,520,631.75
2.Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση1,495,392.71
3.Κτίρια εγκ.κτίριων-τεχν.έργα
23,742,315.25
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ.&
λοιπός εξοπλισμός
324,477.28
5.Μεταφορικά μέσα
76,128.40
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
2,008,078.06
7.Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση&προκ/λές
289,873.68
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)
35,456,897.13
ΙΙ. Απαιτήσεις
1.Πελάτες
Μείον προβλέψεις
2.Γραμμάτια Εισπρακτέα
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση
3α.Επιταγές εισπρακτέες
11.Χρεώστες διάφοροι
12.Λογ/μός διαχ.προκ.ή πιστ.
ΙV. Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
ΧΡΗΣΗ
38,834.84
0.00
38,834.84
0.00
12,933.00
2,125.00
299,596.53
6,913.16
6,450.42
470,181.91
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(AI+ΑΙΙΙ+AIV+ΑV)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
486,538.36
57,919.66
0.00
360,402.53
57,919.66
12,647.24
0.00
1,325.00
166,028.65
7,913.16
245,833.71
476,632.33
9,255.47
52,794.62
62,050.09
1,212,048.09
794,422.16
3,949.03
3,949.03
3,302.37
3,302.37
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.Δάνεια τραπεζών
8.Λοιπές μακροπ/μες υποχρεώσεις
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες
4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11.Πιστώτες διάφοροι
Σύνολο υποχρ. ( ΓΙ+ΓΙΙ)
26,708,427.89
27,137,296.69
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών
ΜΕΙΟΝ:Κόστος πωληθέντων
Μικτά αποτελέσματα(Ζημίες) εκμετ\σεως
ΠΛΕΟΝ: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ :1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
2.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες)εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 2.Εσοδα Χρεογράφων
4.Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή έσοδα
Μείον : 3.Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
2.Εκτακτα κέρδη
3.Εσοδα προηγ.χρήσεων
ΜΕΙΟΝ :
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
3.Εξοδα προηγουμ.χρήσεων
###
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες)
ΜΕΙΟΝ :
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον:Εξ αυτών ενσωμ/νες στο λειτ/κό κόστος
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως προ φόρων
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΕΔΕ-ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ ΑΝΝΑ
AK - 369467
Χρήση
Χρήση
Χρήση
1/01/13-31/12/13
1/01/12-31/12/12
1/01/13-31/12/13
1/01/12-31/12/12
966,132.79
1,208,369.21
-242,236.42
1,070,698.36
828,461.94
877,774.83
4,331.42
0.00
547.09
1,850.58
547.09
1,850.58
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Χρήση
739,224.09
1,030,008.05
-290,783.96
1,275,078.05
984,294.09
1,173,297.84
9,890.84
882,106.25
-53,644.31
1,303.49
-54,947.80
0.00
24,979.32
28,307.20
9,246.86
0.00
0.00
24,979.32
28,307.20
1,183,188.68
-198,894.59
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) χρήσεως
(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) πρ.χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΙΟΝ 1.Φόροςεισοδήματος
2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι
στο λειτουργικό κόστος φόροι
Ζημίες είς νέο
-68,454.70
-565,179.34
-633,634.04
-311,594.20
-80,982.04
-392,576.24
0.00
0.00
204,098.36
172,603.10
-837,732.40
###
-565,179.34
3,327.88
-202,222.47
12,941.23
0.00
0.00
22,753.76
0.00
122,312.96
0.00
22,753.76
1,116,907.24
1,116,907.24
13,506.90
-68,454.70
0.00
-68,454.70
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΥΛΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓ.
AK - 369198
122,312.96
1,376,119.09
1,376,119.09
109,371.73
-311,594.20
0.00
-311,594.20
ΑΡΓΟΣ 22/04/2014
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤ.
Γ-295818
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣ.
Μ - 457786