της Θεραπευτικής Αφαίρεσης

Θεραπευτική αφαίρεση
ονομάζουμε
την θεραπευτική διαδικασία κατά την οποία,
αίμα του ασθενούς
διέρχεται από εξωσωματική ιατρική συσκευή,
η οποία διαχωρίζει συστατικά του αίματος
με σκοπό τη θεραπεία μιας νόσου.
Ο γενικός αυτός όρος περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες αφαίρεσης που
χρησιμοποιούνται θεραπευτικά
Σκοπός της θεραπευτικής Αφαίρεσης:
να επιτύχει
μια «καλή αλλοίωση»
σε συστατικά του αίματος
–έμμορφα ή μηεπεμβαίνοντας έτσι στον παθογενετικό μηχανισμό
της νόσου.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ:
Βασιζόμενες στη
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗ
Ανταλλαγή πλάσματος
(TPE)
 Εξωσωματική
Φωτοαφαίρεση (ECP)
 Ερυθροκυτταφαίρεση
 Ανταλλαγή ερυθρών
 Λευκοκυτταφαίρεση
(LCP)
 Αιμοπεταλιαφαίρεση

Βασιζόμενες στην
ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΗΘΗΣΗ
Ανοσοπροσρρόφηση (IA)
 Εκλεκτική απομάκρυνση
(LDL αφαίρεση,
ρεοαφαίρεση)
 Διαφορική διήθηση
μεμβράνης
 Κυτταραφαίρεση
προσρρόφησης

Η
αφαίρεση στην κλινική πράξη
Δρεπανοκυτταρική νόσος
Ελονοσία
RBC
Θρομβοκυττάρωση
WBC
PLT
Λευχαιμίες
Κυτταρικές Θεραπείες
Plasma
TTP
σ.Guillain Barre
Myasthenia Gravis
σ.Goodpasture’s
Waldenstrom’s
Μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία της Θεραπευτικής
Αιμαφαίρεσης δείχνει ότι αυτή πρωτοδοκιμάσθηκε:
 1959 για ν. Waldenstrom
με καλά αποτελέσματα
 1968 για HDN
με απογοητευτικά αποτελέσματα
 1976 για SLE
με απογοητευτικά αποτελέσματα
 1976 για σ. Goodpasture
με καλά αποτελέσματα
 1977 για Myasthenia gravis
με καλά αποτελέσματα
 1977 για TTP
με καλά αποτελέσματα
 1978 για RPGN
με αμφίβολα αποτελέσματα
 60
χρόνια περίπου μετά τις πρώτες χειροκίνητες
πλασμαφαιρέσεις, εξακολουθεί να υπάρχει
ασάφεια των θεραπευτικών ενδείξεων, η οποία
επιβάλλει την χρήση μεθόδων “ιατρικής
βασιζόμενης σε ενδείξεις” (Evidence-based
Medicine)
Τα κριτήρια Mc Leod για την εκτίμηση της
αποτελεσματικότητας της Θεραπευτικής Αφαίρεσης (σε
ελεύθερη μετάφραση):
Κριτήριο
Επεξήγηση
Μηχανισμός
«Εύλογη Παθογένεια»
Η τρέχουσα κατανόηση του
(Plausible Pathogenesis) μηχανισμού της νόσου υποστηρίζει
την λογική της χρήσης της
Θεραπευτικής Αφαίρεσης
Διόρθωση
«Καλύτερο Αίμα»
(Better Blood)
Η διαταραχή που κάνει εύλογη τη
χρήση Θεραπευτικής Αφαίρεσης,
μπορεί να διορθωθεί σημαντικά
από αυτήν
Κλινικό
αποτέλεσμα
«Ζωηρότεροι ασθενείς»
(Perkier Patients)
Υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι η
Θεραπευτική αφαίρεση επιφέρει
όφελος κλινικά αξιόλογο, όχι απλώς
στατιστικά σημαντικό
Κατηγορίες Νοσημάτων
(ASFA Disease Categories)






1η έκδοση 1986 (Harvey Klein)
2η έκδοση 1993 (Ronald Strauss)
3η έκδοση 2000 (Bruce Mc Leod)
54 κλινικές ενδείξεις
4η έκδοση 2007 (Zbigniew Szczepiorkowski) 78 κλινικές ενδείξεις
5η έκδοση 2010 (Beth Shaz-Z. Szczepiorkowski) 110(68)κλινικές ενδείξεις
6η έκδοση 2013 (Joseph Schwartz)
158 (78) κλινικές ενδείξεις
Κατηγορίες Νοσημάτων
(ASFA Disease Categories)
Στην έκδοση 2013 οι κατηγορίες παραμένουν
αναλλοίωτες σε σχέση με αυτές της έκδοσης 2010.
 Αναλύθηκαν σε περισσότερες κλινικές καταστάσεις τα
νοσήματα που αντιμετωπίζονται.

Κατηγορίες Νοσημάτων
(ASFA Disease Categories 2013)
Κατηγορία Περιγραφή
I
Διαταραχές στις οποίες η αφαίρεση είναι αποδεκτή ως πρώτης γραμμής
θεραπεία, είτε ως μοναδική θεραπεία, είτε σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες
II
Διαταραχές στις οποίες η αφαίρεση είναι αποδεκτή ως δεύτερης γραμμής
θεραπεία, είτε ως μοναδική θεραπεία, είτε σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες
III
Πρωταρχικός ρόλος της αφαίρεσης στη θεραπεία δεν έχει αποδειχθεί. Οι
αποφάσεις πρέπει να εξατομικεύονται.
IV
Διαταραχές όπου η δημοσιευμένη εμπειρία φανερώνει ή υποδεικνύει ότι η
αφαίρεση είναι αναποτελεσματική ή επιζήμια. Επιθυμητή η έγκριση επιτροπής
βιοηθικής
Κατηγοριοποίηση των συστάσεων Σύστημα GRADE (Grading recommendation,
Guyatt et al,2008)
Ισχυρές συστάσεις, 1A, 1B, 1C
Σύσταση
Περιγραφή
Μεθοδολογική ισχύς των ενδείξεων
Παρατηρήσεις
1A
Ισχυρή σύσταση, ένδειξη
RCTs χωρίς σημαντικούς
Ισχυρή σύσταση, αφορά
υψηλής ισχύος
περιορισμούς ή εξαιρετική
τους περισσότερους
ένδειξη από περιγραφικές μελέτες ασθενείς στις
περισσότερες περιπτώσεις
1B
Ισχυρή σύσταση, ένδειξη
RCTs με σημαντικούς
Ισχυρή σύσταση, αφορά
μέτριας ισχύος
περιορισμούς ή πολύ ισχυρή
τους περισσότερους
ένδειξη από περιγραφικές μελέτες ασθενείς στις
περισσότερες περιπτώσεις
1C
Ισχυρή σύσταση, ένδειξη
Περιγραφικές μελέτες ή σειρές
Ισχυρή σύσταση, αλλά
χαμηλής ή πολύ χαμηλής
περιστατικών
μπορεί να αλλάξει αν
ισχύος
εμφανισθούν ισχυρότερες
ενδείξεις
Κατηγοριοποίηση των συστάσεων Σύστημα GRADE(Grading recommendation,
Guyatt et al,2008)
Ασθενείς συστάσεις, 2A, 2B, 2C
Σύσταση
Περιγραφή
Μεθοδολογική ισχύς των ενδείξεων
Παρατηρήσεις
2A
Ασθενής
RCTs χωρίς σημαντικούς
Ασθενής σύσταση, η καλύτερη
σύσταση, ένδειξη
περιορισμούς ή εξαιρετική
πρακτική εξαρτάται από τις
υψηλής ισχύος
ένδειξη από περιγραφικές μελέτες
συνθήκες ή από παράγοντες του
ασθενούς ή κοινωνικούς
2B
Ασθενής
RCTs με σημαντικούς
Ασθενής σύσταση, η καλύτερη
σύσταση, ένδειξη
περιορισμούς, ή πολύ ισχυρή
πρακτική εξαρτάται από τις
μέτριας ισχύος
ένδειξη από περιγραφικές μελέτες
συνθήκες ή από παράγοντες του
ασθενούς ή κοινωνικούς
2C
Ασθενής
Περιγραφικές μελέτες ή σειρές
Πολύ ασθενής σύσταση. Άλλες
σύσταση, ένδειξη
περιστατικών
προσεγγίσεις μπορεί να είναι εξ
χαμηλής ή πολύ
χαμηλής ισχύος
ίσου αποδεκτές
Αριθμός Ενδείξεων κατά κατηγορία σε σχέση με την Ισχύ Συστάσεων
60
50
40
30
20
10
0
1A
1B
I
1C
II
2A
III
2B
IV
2C
Φόρμα πληροφοριών
(fact sheet)
Αριθμός
δημοσιευμένων
περιπτώσεων που
θεραπεύθηκαν με
αφαίρεση
Υποκατηγορίες νόσου
Αριθμός τυχαιοποιημένων
κλινικών μελετών (RCTs)
Αριθμός περιγραφικών
μελετών
Τεχνικές υποδείξεις
Όγκοι αφαίρεσης
Όνομα
νόσου
Επίπτωση
νόσου
Τύπος
αφαίρεσης Ισχύς σύστασης
(recommendation
που
συνιστάται grade)
Κατηγορία ένδειξης ASFA για τη
νόσο ή για υποκατηγορία αυτής
Αριθμός κλινικών σειρών
Αριθμός παρουσιάσεων
περιστατικών
Σύντομη περιγραφή της νόσου
Διαθέσιμες θεραπείες
Λογική της επίδρασης της
αφαίρεσης με βάση την
παθοφυσιολογία
Συχνότητα συνεδριών
Υγρά αναπλήρωσης
Κριτήρια διακοπής θεραπείας
Σχετικές Βιβλιογραφικές
αναφορές
Λέξεις-κλειδιά
Κλινικές καταστάσεις κατηγορίας Ι (ASFA 2013)

Αιματολογικά Νοσήματα
Νοσήματα 9
Κλινική κατάσταση
Είδος Αφαίρεσης
Κλινικές Καταστάσεις 10
Βαθμός
2010
Σύστασης
Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα
Πλασμαφαίρεση (TPE)
1Α
Υπεργλοιότητα
Συμπτ. Θεραπεία
Πλασμαφαίρεση (TPE)
1B
σε μονοκλωνικές γαμμοπάθειες
Προφύλαξη Rituximab
Πλασμαφαίρεση (TPE)
1C
Υπερλευκοκυττάρωση
Λευκόσταση
Λευκαφαίρεση
1Β
Τικλοπιδίνη
Πλασμαφαίρεση (TPE)
1B
2Β
Συγγενής Αιμοχρωμάτωση
Ερυθροκυταφαίρεση
1Β
ΙΙΙ,2Β
Αληθής Πολυκυτταραιμία (PV)
Ερυθροκυταφαίρεση
1B
III, 2C
(AML>100*109 /L, ALL>400*109 /L)
Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια
από φάρμακα
Δερματικό Τ-Λέμφωμα, MF, σ. Sezary
Ερυθροδερμικό
ECP
1Β
Δρεπανοκυτταρική νόσος
Οξύ ΑΕΕ
Ανταλλαγή ερυθρών
1C
Μπαμπεσίωση
Σοβαρή
Ανταλλαγή ερυθρών
1Β
Κλινικές καταστάσεις κατηγορίας Ι (ASFA 2013)

Νευρολογικά Νοσήματα
Νοσήματα 6
Κλινική
Είδος
Βαθμός
Κλινικές Καταστάσεις 9
κατάσταση
Αφαίρεσης
Σύστασης
Πλασμαφαίρεση (TPE)
1A
Πλασμαφαίρεση (TPE)
1Β
Μέτρια-Σοβαρή
Πλασμαφαίρεση (TPE)
1Β
Προ Θυμεκτομής
Πλασμαφαίρεση (TPE)
1C
IgG/IgA
Πλασμαφαίρεση (TPE)
1B
IgM
Πλασμαφαίρεση (TPE)
1C
Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδος
Ξηρή
Ρεοαφαίρεση
1Β
Παιδιατρικές αυτοάνοσες
PANDAS
Πλασμαφαίρεση (TPE)
1B
νευροψυχιατρικές διαταραχές
Χ. Sydenham
Πλασμαφαίρεση (TPE)
1B
Οξεία φλεγμονώδης απομυελινωτική
2010
πολυνευροπάθεια (σ. Guillain-Barre)
Χρονία φλεγμονώδης απομυελινωτική
πολυριζονευροπάθεια (CIDP)
Myasthenia Gravis
Παραπρωτεϊνεμικές πολυνευροπάθειες
σχετιζόμενες με στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις
(PANDAS) & χορεία του Sydenham
1Α
ΙΙΙ, 2Β
Κλινικές καταστάσεις κατηγορίας Ι (ASFA 2013)

Νεφρολογικά Νοσήματα
Νοσήματα (4)
Ειδική
Είδος
Βαθμός
2010
κατάσταση
Αφαίρεσης
Σύστασης
σ. Goodpasture (αντισ. κατά
Μη Απαιτούσα διάλυση
Πλασμαφαίρεση (TPE)
1B
1A
βασικής
Διάχυτη τριχοειδική
Πλασμαφαίρεση (TPE)
1C
1B
μεμβράνης σπειράματος)
αιμορραγία (DAH)
Ταχέως εξελισσόμενη
Απαιτούσα διάλυση
Πλασμαφαίρεση (TPE)
1A
σπειραματονεφρίτις συνδυαζόμενη
Διάχυτη τριχοειδική
Πλασμαφαίρεση (TPE)
1C
1B
με ANCA
αιμορραγία (DAH)
Πλασμαφαίρεση (TPE)
1Β
1C
Πλασμαφαίρεση (TPE)
2C
(κοκκιωμάτωση Wegener)
Υποτροπιάζουσα εστιακή
Υποτροπή σε μεταμοσχευμένο
τμηματική σπειραματοσκλήρυνση
νεφρό
Ουραιμικό Αιμολυτικό Σύνδρομο
Άτυπο HUS λόγω αντισώματος
(HUS)
στον παρ. Η
Κλινικές καταστάσεις κατηγορίας Ι (ASFA 2013)
 Μεταβολικά Νοσήματα
Νοσήματα 2
Οικογενής
Κλινική
Είδος
Βαθμός
κατάσταση
Αφαίρεσης
Σύστασης
Ομόζυγος
Υπερχοληστερολαιμία
Εκλεκτική απομάκρυνση
1Α
LDL
Νόσος Wilson,
Κεραυνοβόλος
κεραυνοβόλος
ηπατική ανεπάρκεια
με αιμόλυση
Πλασμαφαίρεση (TPE)
1C
2010
Κλινικές καταστάσεις κατηγορίας Ι (ASFA 2013)

Μεταμοσχεύσεις
Νοσήματα 3
Κλινική
Είδος
Κλινικές Καταστάσεις 4
κατάσταση
Αφαίρεσης
Βαθμός
2010
Απόρριψη μέσω Αντισωμάτων
Πλασμαφαίρεση (TPE)
Σύστασης
1Β
Απευαισθητοποίηση δότη
Πλασμαφαίρεση (TPE)
1Β
ΙΙ, 1Β
Νεφρού (ΑΒΟ ασύμβατη)
Απευαισθητοποίηση δότη
Πλασμαφαίρεση (TPE)
1Β
ΙΙ, 1Β
Ήπατος (ΑΒΟ ασύμβατη)
Απευαισθητοποίηση δότη
Πλασμαφαίρεση (TPE)
1Β
ΙΙ, 1Β
Κλινική
Είδος
Βαθμός
2010
κατάσταση
Αφαίρεσης
Σύστασης
Σοβαρή/Συμπτωματική
Πλασμαφαίρεση (TPE)
2Α
Νεφρού (ΑΒΟ συμβατή)

Αυτοάνοσα Νοσήματα
Νόσημα 1
Κρυοσφαιριναιμία
1Β
Κλινικές καταστάσεις κατηγορίας ΙΙ (ASFA 2013)
Νοσήματα
Ειδική κατάσταση
Είδος Αφαίρεσης
Ετεροζυγώτες
Εκλεκτική
απομάκρυνση LDL
Ομοζυγώτες με μικρό όγκο
αίματος
Πλασμαφαίρεση (TPE) 1C
Πολλαπλή Σκλήρυνση
Οξεία φλεγμονώδης
απομυελινωτική νόσος ΚΝΣ
Πλασμαφαίρεση (TPE) 1B
Neuromyelitis optica (σ. Devic’s)
Οξεία
Πλασμαφαίρεση (TPE) 1B
1C
Limbic Encephalitis
Πλασμαφαίρεση (TPE) 1C
NEO
NYHA II-IV
IA
1B
NEO
Εκλεκτική
απομάκρυνση LDL
1B
Οικογενής υπερχοληστερολαιμία
Voltage-gated-potassium-channel
antibodies
Διατατική Μυοκαρδιοπάθεια,
Ιδιοπαθής
Lp(a) λιποπρωτειναιμία
ΑΒΟ ασύμβατη ΜΑΚ
Βαθμός
Σύστασης
1A
Μείζων, Μυελός
Πλασμαφαίρεση (TPE) 1B
Μείζων, ΠΑΚ
Πλασμαφαίρεση (TPE) 2B
Δερματικό (χρόνιο)
GVHD
Δερματικό (οξύ)
2010
Εξωσ. Φωτοαφαίρεση
1B
(ECP)
Εξωσ. Φωτοαφαίρεση
1C
(ECP)
2C
Κλινικές καταστάσεις κατηγορίας ΙΙ (ASFA 2013)
Νοσήματα
Ειδική κατάσταση
Είδος Αφαίρεσης
Βαθμός
Σύστασης
Μεταμόσχευση Νεφρού ABO
ασύμβατη
Χυμική απόρριψη
Πλασμαφαίρεση (TPE)
1B
Μεταμόσχευση Καρδιάς
Κυτταρική Υποτροπιάζουσα
Απόρριψη
Πρόληψη απόρριψης
Εξωσ. Φωτοαφαίρεση (ECP)
1B
Εξωσ. Φωτοαφαίρεση (ECP)
2A
Bronchiolitis obliterans
Εξωσ. Φωτοαφαίρεση (ECP)
1C
Ανταλλαγή Ερυθρών
1C
Δρεπανοκυτταρική νόσος , μη
οξεία
Προφύλαξη ΑΕΕ, Πρόληψη Ανταλλαγή Ερυθρών
υπερφόρτωσης με Σίδηρο
1C
Πολ. Μυέλωμα
Νεφροπάθεια εκ
κυλίνδρων
Πλασμαφαίρεση (TPE)
2B
Ελονοσία
Σοβαρή
Ανταλλαγή ερυθρών
2B
Φλεγμονώδης νόσος εντέρου
Ελκώδης Κολίτις
Κυτταραφαίρεση
προσρρόφησης
2B
Απόρριψη Μοσχεύματος
Πνεύμονα
Δρεπανοκυτταρική νόσος , οξεία Οξύ Θωρακικό σύνδρομο
2010
Ι, 1Α
Κλινικές καταστάσεις κατηγορίας ΙΙ (ASFA 2013)
Νοσήματα
Ειδική κατάσταση
Κρυοσφαιριναιμία
Είδος Αφαίρεσης
Βαθμός
2010
Σύστασης
Ανοσοπροσρρόφηση
2C
(IA)
Πλασμαφαίρεση (TPE) 2C
Οξεία Διάχυτη Εγκεφαλομυελίτις
Νόσος ψυχρών συγκολλητινών
Σοβαρή
Πλασμαφαίρεση (TPE) 2C
Μπαμπεσίωση
Πληθ. υψηλού κινδύνου
Ανταλλαγή ερυθρών
Μυασθενικό σύνδρομο Lambert-Eaton
(LEMS)
Δηλητηρίαση
Από μανιτάρια
Νόσος εκ φυτανικού οξέος (ν. Refsum)
Συστηματικός ερυθηματώδης Λύκος
Θρομβοκυττάρωση
Καταστροφικό αντιφωσφολιπιδικό
σύνδρομο
Ουραιμικό Αιμολυτικό Σύνδρομο
2C
Πλασμαφαίρεση (TPE) 2C
Πλασμαφαίρεση (TPE) 2C
Πλασμαφαίρεση (TPE) 2C
Εκλεκτική
2C
Απομάκρυνση
Σοβαρός (εγκεφαλίτις, διάχυτη Πλασμαφαίρεση (TPE) 2C
κυψελιδική αιμορραγία)
Συμπτωματική
Αιμοπεταλιαφαίρεση 2C
2C
Πλασμαφαίρεση (TPE)
Άτυπο, λόγω μεταλλάξεων παρ.
2C
συμπληρώματος
Πλασμαφαίρεση (TPE)
2B
Κλινικές καταστάσεις κατηγορίας ΙΙI (ASFA 2013)
Νοσήματα
Ειδική Κατάσταση
Είδος Αφαίρεσης
Βαθμός Σύστασης
Φλεγμονώδης νόσος εντέρου Ν. Crohn
Κυτταραφαίρεση
προσρρόφησης
1B
Πολυκυτταραιμία και
ερυθροκυττάρωση
Ερυθραφαίρεση
1C
Δευτεροπαθής
Αυτοαντίσωμα
Αλλοαντίσωμα
Αυτοαντίσωμα
Δρεπανοκυτταρική νόσος , μη προεγχειρητικά
οξεία
Επώδυνη κρίση
Πολυοργανική ανεπάρκεια
Δρεπανοκυτταρική νόσος ,
Πριαπισμός
οξεία
ηπατική, σπληνική βλάβη
Ανασταλτές παραγόντων
πήξης
Αιφνίδια νευροαισθητήριος
βαρηκοΐα
GVHD
IgA Νεφροπάθεια
Μη δερματικό (οξύ/χρόνιο)
Crescentric Nephritis
Χρονία προϊούσα
Θρομβ. μικροαγγειοπάθεια εκ Κλοπιδογρέλη
φαρμάκων
Κυκλοσπορίνη/Tacrolimus
Καταπληξία από εγκαύματα
Ανοσοπροσρρόφηση (IA)
1C
Ανοσοπροσρρόφηση (IA)
2B
TPE
2C
Ανταλλαγή Ερυθρών
2A
Ανταλλαγή Ερυθρών
2C
Ανταλλαγή Ερυθρών
2C
Ανταλλαγή Ερυθρών
2C
Ανταλλαγή Ερυθρών
2C
Εκλεκτική απομάκρυνση LDL 2A
Ρεοαφαίρεση
2A
TPE
2C
Εξωσ.Φωτοαφαίρεση (ECP) 2B
TPE
2B
TPE
2C
TPE
2B
TPE
TPE
2C
2B
2010
2B
ΝΕΟ
ΝΕΟ
ΝΕΟ
ΝΕΟ
ΝΕΟ
ΝΕΟ
ΝΕΟ
ΝΕΟ
IV, 2B
Κλινικές καταστάσεις κατηγορίας ΙΙI (ASFA 2013)
Νοσήματα
Ειδική Κατάσταση
Οξεία ηπατική ανεπάρκεια
Πολλαπλή σκλήρυνση
Σήψη & πολυοργανική ανεπάρκεια
σ. Goodpasture
Σκληρόδερμα
Τοξική Επιδερμική Νεκρόλυση
ΑΒΟ ασύμβατη ΜΑΚ
Άνοσος Θρομβοπενική Πορφύρα
Βαθμός
Σύστασης
TPE
2B
Χρονία προϊούσα
TPE
Οξεία φλεγμονώδης απομυελινωτική
Ανοσοπροσρρόφηση (IA)
νόσος ΚΝΣ
TPE
απαιτούσα διάλυση, όχι DAH
TPE
Εξωσ. Φωτοαφαίρεση
(ECP)
Ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτις
από ανοσοσυμπλέγματα
Ψωρίαση
Είδος Αφαίρεσης
TPE
Διάχυτη πυώδης
Ανθεκτική
Ελάσσων, ΠΑΚ
Ανθεκτική
Τοξ. Όφεων
Δηλητηριάσεις, τοξίνες όφεων, υπερδοσολογία
Μονοκλ. PML-Άλλες ουσίες
Tacrolimus
Πριν από καρδιοπνευμονική
παράκαμψη
Θρομβοπενία από Ηπαρίνη (HIT)
Θρόμβωση
Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια σε ΜΑΚ (TA-TMA) Ανθεκτική
Εξωσ. Φωτοαφαίρεση
(ECP)
Κυτταραφαίρεση
προσρρόφησης
Λεμφοκυτταφαίρεση
TPE
Ανταλλαγή Ερυθρών
ΙΑ
TPE
TPE
Ανταλλαγή ερυθρών
2010
2C
2B
2C
ΝΕΟ
2Β
2B
IV, 1A
2B
IV, 1A
2B
2B
2C
2C
2B
2C
2C
2C
2C
2C
ΝΕΟ
ΝΕΟ
TPE
2C
ΝΕΟ
TPE
TPE
2C
2C
ΝΕΟ
1B
Κλινικές καταστάσεις κατηγορίας ΙΙI (ASFA 2013)
Νοσήματα
Ειδική Κατάσταση
Είδος Αφαίρεσης
Βαθμός
Σύστασης
Κοινή Πέμφιγξ
Σοβαρή
ECP, TPE, IA
2C
TPE
Εξωσ. Φωτοαφαίρεση (ECP)
TPE
2C
2C
2C
Μετά Μετάγγιση πορφύρα
Νεφρογενής συστηματική ίνωση
Ουραιμικό Αιμολυτικό Σύνδρομο, σχετιζόμενη με
Σχετιζόμενο με Str. Pneumoniae TPE
λοίμωξη
2C
2010
ΝΕΟ
Πολλαπλούν Μυέλωμα
TPE
2C
IgG/IgA/IgM
Ανοσοπροσρρόφηση (IA)
2C
Crescentric Nephritis
TPE
2C
ΝΕΟ
Σοβαρή εξωνεφρική νόσος
TPE
2C
ΝΕΟ
Υπερλευκοκυττάρωση
Προφύλαξη
Λευκαφαίρεση
2C
2B
Φλεγμονώδης νόσος εντέρου
Neuromyelitis optica (σ. Devic’s)
Περιφερικές Αγγειοπάθειες
AIDP (Guillain-Barre)
ΑΑΑ , WAHA,
Ν. Crohn
Συντήρηση
Εξωσ. Φωτοαφαίρεση (ECP)
TPE
Εκλεκτική απομάκρυνση LDL
TPE
TPE
TPE
TPE
Εξωσ. Φωτοαφαίρεση (ECP)
TPE
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
2C
Παρανεοπλασματικά Νευρολογικά σύνδρομα
Πορφύρα Henoch-Schonlein
Απλαστική αναιμία
Δερματικό Τ-Λέμφωμα, MF, σ. Sezary
Διατατική Μυοκαρδιοπάθεια, Ιδιοπαθής
από IVIG
Σοβαρή WAHA
Απλαστική αναιμία
Αμιγής απλασία ερυθράς
Μη ερυθροδερμικό
NYHA II-IV
ΝΕΟ
ΝΕΟ
II, 2C
Κλινικές καταστάσεις κατηγορίας ΙΙI (ASFA 2013)
Νοσήματα
Ειδική Κατάσταση
Είδος Αφαίρεσης
Βαθμός
Σύστασης
Πολυοργανική ανεπάρκεια
Ανταλλαγή Ερυθρών
2C
Δρεπανοκυτταρική νόσος, οξεία
Πριαπισμός
ηπατική, σπληνική βλάβη
Ανταλλαγή Ερυθρών
Ανταλλαγή Ερυθρών
2C
2C
Δρεπανοκυτταρική νόσος, μη οξεία
Επώδυνη κρίση
Ανταλλαγή Ερυθρών
2C
Θρομβοκυττάρωση
Προφύλαξη-δευτεροπαθής
Αιμοπεταλιαφαίρεση
2C
Μη απαιτούσα διάλυση
TPE
TPE
2C
2C
Απευαισθητοποίηση
TPE
2C
Χυμική απόοριψη
Θεραπεία, απόρριψη λόγω αντισωμάτων
Απευαισθητοποίηση λόγω anti-HLA
αντισωμάτων
Απευαισθητοποίηση
Μέσω αντισωμάτων
TPE
TPE
2C
2C
TPE
2C
TPE
TPE
TPE
TPE
2C
2C
2C
2C
TPE
2C
II, 2C
Ανοσοπροσρρόφηση (IA) 2C
II, 2C
TPE
2C
II, 2C
TPE
2C
IV, 2C
Θυρεοειδική θύελλα
Κοκκιωμάτωση Wegener
Μεταμόσχευση ήπατος, ΑΒΟ ασύμβατη
Μεταμόσχευση καρδιάς
Μεταμόσχευση Νεφρού ABO ασύμβατη
Απόρριψη πνευμονικού μοσχεύματος
Σκληρόδερμα
Υπερτριγλυκεριδαιμική Παγκρεατίτιδα
Χρονία εστιακή εγκεφαλίτις
(Rasmussen’s)
Χρονία εστιακή εγκεφαλίτις
(Rasmussen’s)
Αλλοανοσοποίηση ερυθρών στην κύηση
Stiff-person syndrome
πριν την ενδομήτρια μετάγγιση
2010
ΝΕΟ
ΝΕΟ
Κλινικές καταστάσεις κατηγορίας IV (ASFA 2013)
Είδος Αφαίρεσης
Βαθμός
2010
Σύστασης
Σχιζοφρένεια
TPE
1A
Νεφρίτιδα Συστηματικού Ερυθ. Λύκου
TPE
1B
TPE
1B
TPE
1C
Shiga toxin
TPE
1C
Μεταλλάξεις MCP
TPE
1C
POEMS
TPE
1C
Δερματομυοσίτις-Πολυμυοσίτις
TPE - Λευκαφαίρεση 2A
1B-1B
Ψωρίαση
TPE
2C
1Β
Νοσήματα
Μεταμόσχευση Νεφρού, ΑΒΟ ασύμβατη
Ειδική κατάσταση
Α2/Α2β σε Β, πτωματικός
δότης
Πλαγία Αμυοτροπική Σκλήρυνση
Αιμολυτικό-Ουραιμικό σ.
1B
2Β
Άνοσος Θρομβοπενική Πορφύρα
Ανθεκτική
TPE
2C
1C
TMA από φάρμακα
Gemcitabine - Κινίνη
TPE - TPE
TPE Λευκαφαίρεση
TPE
2C
2C - 2Β
2C
2Β - 2C
TPE
2C
Μυοσίτις με έγκλειστα
Αμυλοείδωση
Ανασταλτές παρ. πήξεως
Αλλοαντίσωμα
2C
Σημαντικές αλλαγές κατηγορίας στις Ενδείξεις 2000-2010
Νόσημα
Είδος Αφαίρεσης
2000
2007
2010
Απόρριψη καρδιακού μοσχεύματος, προφύλαξη
ECP
III
I
I
Ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτις συνδυαζόμενη
TPE
II
II
I
Υποτροπιάζουσα εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση
TPE
--
III
I
Φλεγμονώδης νόσος εντέρου (Ελκ. Κολίτις, ν. Crohn)
Κυτ. Προσρρόφηση
--
Ρ
II
Νόσος Ψυχρών συγκολλητινών (απειλητική για τη ζωή)
TPE
--
III
II
Μπαμπεσίωση, σοβαρή
TPE
III
II
I
ΠαραπρωτεΪνεμικές πολυνευροπάθειες IgM
TPE
II
II
I
Οξεία Διάχυτη Εγκεφαλομυελίτις
TPE
--
III
II
Καταστροφικό αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο
TPE
--
III
II
Δερματικό Τ-Λέμφωμα, σπογγοειδής μυκητίαση, σ. Sezary, μη ερυθροδερμικό
ECP
--
ΙV
III
Αμιγής απλασία ερυθράς σειράς
TPE
III
III
II
GVHD μη δερματικό
ECP
--
ΙV
III
Αιμολυτικό Ουραιμικό σύνδρομο (αυτοαντίσωμα παρ. Η)
TPE
--
III
I
Άνοσος Θρομβοπενική πορφύρα
TPE
II(IA)
II(IA)
ΙV
Απόρριψη Μοσχεύματος Πνεύμονα
ECP
--
III
II
με ANCA (κοκκιωμάτωση Wegener)
Σημαντικές αλλαγές κατηγορίας στις Ενδείξεις 2010-2013
Νόσημα
Κλινική Κατάσταση
Είδος Αφαίρεσης
2013
2010
Συγγενής Αιμοχρωμάτωση
Ερυθροκυταφαίρεση
Ι, 1Β
ΙΙΙ,2Β
Αληθής Πολυκυτταραιμία (PV)
Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδος Ξηρή
Ερυθροκυταφαίρεση
Ρεοαφαίρεση
Ι , 1B
Ι , 1Β
III, 2C
ΙΙΙ, 2Β
Μεταμόσχευση Νεφρού (ΑΒΟ
συμβατή)
Απόρριψη μέσω
Αντισωμάτων
Απευαισθητοποίηση δότη
Πλασμαφαίρεση (TPE)
Ι , 1Β
ΙΙ, 1Β
Πλασμαφαίρεση (TPE)
Ι , 1Β
Απευαισθητοποίηση δότη
Πλασμαφαίρεση (TPE)
Ι , 1Β
ΙΙ, 1Β
Απευαισθητοποίηση δότη
Πλασμαφαίρεση (TPE)
Ι , 1Β
ΙΙ, 1Β
Μεταμόσχευση Νεφρού (ΑΒΟ
ασύμβατη)
Μεταμόσχευση Ήπατος (ΑΒΟ
ασύμβατη)
Μεταμόσχευση Καρδιάς
σ. Goodpasture
Σκληρόδερμα
Χρονία εστιακή εγκεφαλίτις
(Rasmussen’s)
Χρονία εστιακή εγκεφαλίτις
(Rasmussen’s)
Αλλοανοσοποίηση ερυθρών στην
κύηση
Stiff-person syndrome
Πρόληψη απόρριψης
Εξωσ. Φωτοαφαίρεση (ECP) ΙΙ , 2A
απαιτούσα διάλυση, όχι DAH TPE
ΙΙΙ, 2B
Εξωσ. Φωτοαφαίρεση (ECP) ΙΙΙ , 2B
Ι, 1Α
IV, 1A
IV, 1A
TPE
ΙΙΙ , 2C
II, 2C
Ανοσοπροσρρόφηση (IA)
ΙΙΙ , 2C
II, 2C
TPE
TPE
ΙΙΙ , 2C
ΙΙΙ , 2C
II, 2C
IV, 2C
πριν την ενδομήτρια
μετάγγιση
Νέες Ενδείξεις 2014
Νόσημα
Ειδική κατάσταση
Είδος Αφαίρεσης
Κατηγορία
Βαθμός
σύστασης
Voltage-gated-potassium-channel antibodies Limbic Encephalitis
Πλασμαφαίρεση (TPE)
ΙΙ
1C II
Διατατική Μυοκαρδιοπάθεια, Ιδιοπαθής
NYHA II-IV
IA
ΙΙ
1B II
Δρεπανοκυτταρική νόσος , οξεία
Πριαπισμός
ηπατική, σπληνική βλάβη
Ανταλλαγή Ερυθρών
Ανταλλαγή Ερυθρών
Εκλεκτική απομάκρυνση LDL
Ρεοαφαίρεση
TPE
Εξωσ.Φωτοαφαίρεση (ECP)
TPE
TPE
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
2C
2C
2A
2A
2C
2B
2B
2C
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
2C
2B
2C
ΙΙΙ
ΙΙΙ
2C
2C
ΙΙΙ
ΙΙΙ
2C
2C
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
2C
2C
2C
2C
2C
Αιφνίδια νευροαισθητήριος βαρηκοΐα
GVHD
IgA Νεφροπάθεια
Πολλαπλή Σκλήρυνση
Τοξική Επιδερμική Νεκρόλυση
Άνοσος Θρομβοπενική Πορφύρα
Θρομβοπενία από Ηπαρίνη (HIT)
Μη δερματικό (οξύ/χρόνιο)
Crescentric Nephritis
Χρονία προϊούσα
Οξεία φλεγμονώδης
απομυελινωτική νόσος ΚΝΣ
Ανθεκτική
Ανθεκτική
Πριν από καρδιοπνευμονική
παράκαμψη
Θρόμβωση
Ανοσοπροσρρόφηση (IA)
TPE
ΙΑ
TPE
TPE
Ουραιμικό Αιμολυτικό Σύνδρομο,
σχετιζόμενη με λοίμωξη
Σχετιζόμενο με Str. Pneumoniae
TPE
Πορφύρα Henoch-Schonlein
Crescentric Nephritis
Σοβαρή εξωνεφρική νόσος
TPE
TPE
Εκλεκτική απομάκρυνση LDL
TPE
Ανταλλαγή Ερυθρών
Ανταλλαγή Ερυθρών
Περιφερικές Αγγειοπάθειες
AIDP (Guillain-Barre)
Δρεπανοκυτταρική νόσος , οξεία
από IVIG
Πριαπισμός
ηπατική, σπληνική βλάβη
Κατηγορία Ι
Κατηγορία ΙΙ
Κατηγορία ΙΙΙ
Κατηγορία IV
Η «τύχη» της
Θεραπευτικής
Αφαίρεσης




ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
◦ Ταχεία απομάκρυνση ουσιών-κυττάρων
◦ Σχετικά χαμηλό κόστος
◦ Λίγες παρενέργειες
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
◦ Κεντρική φλεβική γραμμή
◦ Εντύπωση για υψηλό κόστος και παρενέργειες
◦ Περιορισμένη τεχνολογική πρόοδος
◦ Χαμηλή ειδικότητα θεραπείας
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
◦ Προτυποποίηση κλινικής προσέγγισης
◦ Ιατρική βασιζόμενη σε ενδείξεις
◦ Καλύτερη κατανόηση παθοφυσιολογίας
ΦΟΒΟΙ
◦ Νέες θεραπείες
◦ Καλύτερη κατανόηση παθοφυσιολογίας
Zbigniew M. Szczepiorkowski ASFA 2013