Υπολογιστικά Νέφη

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Προπτυχιακό
ΖΜΗΥ53
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΝΕΦΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
ο
7
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
5
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
8
Επιστημονικής Περιοχής
Δεν υφίστανται προαπαιτούμενα μαθήματα
Ελληνική/Αγγλική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
http://eclass.teikoz.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=34
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός: Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες
των υπολογιστικών νεφών καθώς επίσης και με θέματα εγκατάστασης και διαχείρισης
υπολογιστικών νεφών. Επιπλέον, οι φοιτητές θα μάθουν να αναπτύσσουν εφαρμογές σε
περιβάλλοντα υπολογιστικών νεφών και μετράτε η απόδοσή τους.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα:
• Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές και έννοιες των Υπολογιστικών Νεφών.
• Είναι σε θέση να εγκαθιστά και να διαχειρίζεται υπηρεσίες Υπολογιστικών Νεφών.
• Είναι σε θέση να αναπτύσσει εφαρμογές σε περιβάλλοντα Υπολογιστικών Νεφών.
• Είναι σε θέση να υπολογίζει και εκτιμά την επίδοση προγραμμάτων σε περιβάλλοντα
Υπολογιστικών Νεφών.
Γενικές Ικανότητες
•
•
•
•
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Λήψη αποφάσεων
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Ιστορική αναδρομή, βασικές αρχές, κατηγορίες συστημάτων, δυνατότητες και
αρχιτεκτονική των Υπολογιστικών Νεφών.
2. Παράλληλη επεξεργασία, αρχιτεκτονική παραλλήλων υπολογιστών, συγχρονισμός και
3.
4.
5.
6.
συνέπεια μνήμης.
Παραδοσιακές τεχνικές κατανεμημένων υπολογιστικών συστημάτων, TCP/UDP –
Sockets, RPC, JavaRMI, DCOM, Corba, SOAP, DSDL, Web Services. Αρχιτεκτονική
υπολογιστικών νεφών.
Κατανεμημένες βάσεις δεδομένων και διαχείριση δεδομένων στα υπολογιστικά νέφη.
Ασφάλεια, επίβλεψη διαθέσιμων πόρων, συμβόλαια παροχής εργασιών, διαχείριση
εργασιών στα υπολογιστικά νέφη.
Εισαγωγή και εξοικείωση με το περιβάλλον του Oceanos της ΕΔΕΤ, εκτέλεση απλών και
παράλληλων MPI εργασιών, διεξαγωγή μετρήσεων απόδοσης προγραμμάτων.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Θεωρητική από έδρας διδασκαλία με συζήτηση και
ενεργή συμμετοχή των φοιτητών. Κατά την διάρκεια
του μαθήματος γίνονται παρουσιάσεις σε power
point.
Εργαστηριακές Ασκήσεις.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Power point παρουσιάσεις της Θεωρίας
Ηλεκτρονικές ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας moodle.
Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Ασκήσεις Πράξης
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Εξαμηνιαία Εργασία
Αυτοτελής Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος
Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
26
39
57
78
200
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
-Επίλυση σχετικών προβλημάτων
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1) “Συστήματα Παράλληλης Επεξεργασίας”, Papakonstantinou, G., Tsanakas, P., Theoharis,
Th., Simmetria Publications.
2) “Cloud Application Architectures: Building Applications and Infrastructure in the Cloud
(Theory in Practice)”, Reese, G. (2009), O'Reilly Publications.
3) “Cloud and Virtual Data Storage Networking: Your Journey to Efficient and Effective
Information Services”, Schulz, G. (2011), CRC Press.
4) “Cloud computing and SOA convergence in your enterprise: a step-by-step guide”,
Linthicum, D. S. (2009), Pearson Education Publications.
5) “Cloud computing bible (Vol. 762)”, Sosinsky, B. (2010), John Wiley & Sons Publications.
6) “Αρχιτεκτονική πλατφόρμας υπηρεσιών ιστού SOAP, WSDL, WS-Policy, WS-Addressing,
WS-BPEL, WS-Reliable Messaging”, Curbera F., Ferguson D. F., Leymann F., Storey T.,
Weerawarana S., Klidarithmos Publications 2008, ISBN:960-461-086-4.
7) “A Framework for Web Science”, Berners - Lee, Τ., Hall, W., Hendler, J.A., O' Hara, K.,
Shadbolt, N., Weitzner, D.J. (2007), Now Publishers Inc. Publications.
8) “Το πλαίσιο της επιστήμης του Web”, Berners - Lee, Τ., Hall, W., Hendler, J.A., O' Hara, K.,
Shadbolt, N., Weitzner, D.J. (2007), Ιδιωτική έκδοση.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: