Διοίκησης Επιχειρήσεων. - ΜΟΔΙΠ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010
(Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010)
Αγίου Σπυρίδωνος
Αιγάλεω,
Αθήνα 12210,
τηλ. 210-5385205
15-12-2010
____________________________________________________________________
2
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος __________________________________________________________ 3
1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης _____________________________ 5
2. Παρουσίαση του Τμήματος __________________________________________ 8
3. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) __________________________ 19
4 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ________________________________ 42
5 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών __________________________________ 42
6. Διδακτικό έργο ___________________________________________________ 42
7. Ερευνητικό έργο __________________________________________________ 80
8. Σχέσεις με κοινωνικούς/ πολιτιστικούς/ παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς ______ 86
9. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης _________________________________ 87
10. ∆ιοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές ________________________________ 91
11. Συμπεράσματα _________________________________________________ 100
12. Σχέδια βελτίωσης _______________________________________________ 106
13. ΠΙΝΑΚΕΣ _____________________________________________________ 111
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
3
Πρόλογος
Η παρουσιαζόμενη αξιολόγηση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας αναφέρεται στα διδακτικά εξάμηνα
Χειμερινό 2009-2010 και Εαρινό 2010 και αποτελεί τη συνέχεια και μετεξέλιξη της
προσπάθειας εσωτερικής μας αξιολόγησης που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό
από το διδακτικό μας προσωπικό στο διαδικτυακό τομέα του Τμήματος
(http://www.teiath.gr/sdo/de). Παρόλο που η παρούσα εργασία αποτελεί την
μοναδική έως τώρα μεθοδευμένη εργασία στα πλαίσια της αξιολόγησης του έργου, η
χρησιμότητά της μας έχει ήδη προβληματίσει και έχει υλοποιηθεί με τη συλλογή
ερωτηματολογίων, όχι μόνο μέσα στις αίθουσες από τους φοιτητές αλλά και όλων
των ενδιαφερομένων για το Τμήμα μέσω του διαδικτύου.
Το Τμήμα μας, ένα από τα αρχαιότερα του ΤΕΙ Αθήνας, αποσκοπεί με την παρούσα
έκθεση να προσδιορίσει μια, όσο το δυνατόν, αντικειμενικότερη κριτική
μεθοδολογία του έργου που επιτελεί και της ποιότητας του, ώστε μέσα από την
διαδικασία αυτή:
1.
2.
3.
4.
να αναδειχθούν τα προβλήματα και οι ελλείψεις
να τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα του προσωπικού
να αποτελέσει εφαλτήριο για συζητήσεις και βελτιώσεις
να μπουν οι βάσεις για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη του
Τμήματος
5. να βελτιωθεί η συνεργασία, διατμηματικά, εντός και εκτός της Σχολής
6. να αξιολογηθεί και να βελτιωθεί η αντίληψη των φοιτητών και σπουδαστών
Υπεύθυνη για τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ)
είναι η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης, (ΟΜΕΑ), η οποία ορίστηκε από το Τμήμα.
Η ΕΕΑ δεν αποτελεί ένα έγγραφο αποκλειστικά εσωτερικής κυκλοφορίας, μια και
μετά την υποβολή της για έγκριση από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος και
επικοινωνία της με το προσωπικό θα διαβιβαστεί μέσω της ΜΟΔΙΠ στην ΑΔΙΠ για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησής της και συζήτησης επί των
βασικών θεμάτων που τίθενται.
Τα στοιχεία που βασίζεται η παρούσα ΕΕΑ συλλέχθηκαν από το Τμήμα και
αποτελούν μια κριτική θεώρηση των τεκταινομένων, αποσκοπώντας στην
δημιουργία μιας βάσης συζήτησης και ένα σημείο αναφοράς για επερχόμενες
βελτιώσεις. Παρότι η ΕΕΑ βασίζεται δομικά στο πρότυπο έγγραφο της ΑΔΙΠ
«Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Ανάλυση κριτηρίων
Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων», έχει εμπλουτιστεί με δεδομένα
και στοιχεία που κρίθηκαν απαραίτητα για την παρουσίαση του Τμήματος και των
ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του. Στην Πρώτη Ενότητα που ακολουθεί περιγράφεται
η Διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης που ακολουθήθηκε, στην Δεύτερη
γίνεται η Παρουσίαση του Τμήματος και των παραμέτρων λειτουργίας του, στην
Τρίτη περιγράφεται το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, στην Τέταρτη και
Πέμπτη Ενότητα γίνεται σύντομη αναφορά στα αίτια της ανυπαρξίας
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, στην Έκτη αναλύεται
το Διδακτικό έργο, στην Έβδομη το Ερευνητικό Έργο του Τμήματος, στο Όγδοο
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
4
αναφέρονται οι σχέσεις του Τμήματος με Κοινωνικούς, Πολιτιστικούς και
Παραγωγικούς φορείς, στο Ένατο αναφέρεται η Στρατηγική της Ακαδημαϊκής μας
Ανάπτυξης, στο Δέκατο γίνεται αναφορά στην κατάσταση των Διοικητικών μας
Υπηρεσιών και της Υποδομής, στο Εντέκατο συζητάμε τα Συμπεράσματά μας από
την ΕΕΑ και τέλος στο Δωδέκατο τα Σχέδια Βελτίωσής μας.
Όπως γίνεται κατανοητό, η σύνταξη της παρούσας ΕΕΑ κατέστη δυνατή με την
συνδρομή του συνόλου του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του
Τμήματος, και απετέλεσε μια ευκαιρία συμμετοχικής συνδρομής στην προσπάθειά
μας για βελτίωση. Παρόλο που προσπαθήσαμε να είμαστε συνεπείς στις
κατευθυντήριες γραμμές που θέτει η ΑΔΙΠ για τη σύνταξη της ΕΕΑ, πιστεύουμε ότι
στο μέλλον θα καταφέρουμε με μεγαλύτερη επιτυχία να ανταποκριθούμε στην
διαδικασία αυτή διασφάλισης της ποιότητας, έχοντας την παρελθούσα εμπειρία της
πρώτης αυτής προσπάθειας.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
5
1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης
Η Ενότητα αυτή περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την
εκπόνηση της παρούσας, τα θετικά στοιχεία που αντλήσαμε και τις δυσκολίες που
αντιμετωπίσαμε και οι προτάσεις μας για τη μελλοντική βελτίωση της διαδικασίας.
1.1 Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τμήμα
1.1.1. Η σύνθεση της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (που πάρθηκε στις 24/6/2009,
Πρακτικό 4ο) η σύνθεση της Ο.Μ.Ε.Α. ήταν:
Ο Καθηγητής κος Χρήστος Φράγκος, Πρόεδρος.
Ο Καθηγητής κος Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, μέλος.
Ο Καθηγητής κος Ιωάννης Μπουρής, μέλος.
Η Αναπλ. Καθηγήτρια κα Ελένη Γερμανού, μέλος.
Ο Αναπλ. Καθηγητής κος Σπύρος Μπινιώρης, μέλος.
Ο Επικ. Καθηγητής κος Απόστολος Γιοβάνης, μέλος.
Ο Επικ. Καθηγητής κος Αλέξανδρος Σαχινίδης, μέλος.
1.1.2. Με ποιους συνεργάστηκε η ΟΜΕΑ για την διαμόρφωση της έκθεσης
Σύμφωνα με την 24/6/2010, Πρακτ. 4ο απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων η ΟΜΕΑ. ανέθεσε στους ακόλουθους
συναδέλφους τη διαμόρφωση συγκεκριμένων τμημάτων της ΕΕΑ:
i. Καθ. Φράγκος Χ.:
Γενικός Συντονιστής Αξιολόγησης Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διδακτικό Έργο.
ii. Επ. Καθ. Σαχινίδης Α.:
Διδακτικό Έργο Τμήματος, ερωτηματολόγια
φοιτητών (συνεπικουρεί τον καθ. Χ. Φράγκο).
iii. Αν. Καθ. Μπινιώρης Σ.:
Αξιολόγηση ερευνητικού έργου και στρατηγική
αποστολή του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
iv. Επ. Καθ. Γιοβάνης Α.:
Αξιολόγηση του ερευνητικού έργου και της
Στρατηγικής του Τμήματος (συνεπικουρεί τον Αν.
καθ. Σ. Μπινιώρη).
v. Καθ. Μπουρής Ι.:
Πρόγραμμα Σπουδών
vi. Αν. Καθ. Γερμανού Ε.:
Διοικητικές Υπηρεσίες Τμήματος, Σχέσεις με άλλα
τμήματα στο εσωτερικό και εξωτερικό
vii. Καθ. Πολυχρονόπουλος Γ.: Γενικά Συμπεράσματα , Κατευθύνσεις Τμήματος
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, Πρακτικό 1ον/2011, στις
9/2/2011, ανατέθηκε στην κ Σοφία Ασωνίτου, Καθ. Εφαρμογών, η τελική διόρθωση
των κειμένων και η μορφοποίηση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης.
Σκοπός της εν λόγω ομάδας Καθηγητών ήταν η μελέτη των επί μέρους ομάδων
κριτηρίων για την διασφάλιση της Ποιότητας, της Διδασκαλίας, της Έρευνας και
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
6
των Διοικητικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο
του Τμήματος.
Επιπλέον, την εκπόνηση της ΕΕΑ υποστήριξαν και ο έκτακτοι Επιστημονικοί
Συνεργάτες του Τμήματος Δρ. Κωνσταντάρας Κων/νος, Δρ. Δασκαλάκης Νίκος, Δρ.
Ορφανός Βασίλειος.
1.1.3. Ποια ήταν η μεθοδολογία που ακολούθησε η ΜΟ.Δ.Ι.Π. για τη σύνταξη της
Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης ;
Η μεθοδολογία η οποία εφαρμόστηκε για την διεξαγωγή της εσωτερικής
αξιολόγησης του Τμήματος περιλαμβάνει τα εξής στάδια:




Συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για την λειτουργία του Τμήματος
και ειδικότερα:
i.
Για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου, η συλλογή των
απαντήσεων των Φοιτητών στα ειδικά Ερωτηματολόγια για την
ποιότητα της ύλης των μαθημάτων που διδάσκεται όπως και για
την ποιότητα της διδασκαλίας των Καθηγητών.
ii.
Η υποβολή εκ μέρους εκάστου μέλους του Ε.Π. Απογραφικών
Δελτίων εξαμηνιαίου μαθήματος το οποίο διδάσκεται από το
παραπάνω μέλος και η υποβολή του Απογραφικού Δελτίου
Διδάσκοντος στο οποίο περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις
σπουδές, τις δημοσιεύσεις κ.τ.λ.
iii. Η συγκέντρωση από την γραμματεία του Τμήματος στοιχείων που
αφορούν τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Τμήματος.
iv.
H λήψη πληροφοριών για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος
Συζήτηση μεταξύ των μελών της ΟΜΕΑ για την κατανομή του έργου της
ΕΕΑ και το χρονοδιάγραμμα εκπλήρωσης των επιμέρους στοιχείων της.
Καταγραφή των αναληφθεισών επιμέρους εργασιών και αρχική σύνταξη της
ΕΕΑ.
Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων και διάχυσή τους στο προσωπικό του
Τμήματος και αναμόρφωση της ΕΕΑ με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν
από τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη.
1.2 Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά
τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης
1.2.1 Δυσκολίες
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης παρουσιάστηκαν οι εξής δυσκολίες:
1. Καθυστερήσεις σύνταξης και απογραφής των απογραφικών δελτίων
εξαμηνιαίων μαθημάτων και διδασκόντων.
2. Επιφυλάξεις σε ορισμένες περιπτώσεις για τη συμπλήρωση
ερωτηματολογίου των φοιτητών.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
7
3. Συχνές αλλαγές διδασκόντων από το ένα εξάμηνο στο άλλο των διαφόρων
εξαμηνιαίων μαθημάτων.
1.2.2. Θετικά στοιχεία
Ένα θετικό στοιχείο από τη διαδικασία αξιολόγησης ήταν η συλλογική δράση του
Τμήματος για τον κοινό σκοπό της αξιολόγησης και η ουσιώδης συνεισφορά όλων
των εμπλεκομένων, διδακτικού προσωπικού, επιστημονικού τεχνικού προσωπικού,
Διοικητικών υπαλλήλων και Φοιτητών.
Ένα δεύτερο θετικό στοιχείο ήταν η χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας
(e-mail, ιστότοπος τμήματος, MS Office, SPSS) για την πληρέστερη αξιολόγηση του
Τμήματος με διαφάνεια και αντικειμενικότητα.
1.3. Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας.
Οι βασικές μας προτάσεις για τη βελτίωση της παρούσας διαδικασίας αξιολόγησης
είναι οι ακόλουθες:
1. Χρειάζεται να γίνει ένα σύστημα εισροών – εκροών του Τμήματος, στο
οποίο θα καταγράφονται οι πόροι που δίνονται για την ανάπτυξη του
Τμήματος ως και το αποτέλεσμα , σε ποσοτικοποιημένους δείκτες.
2. Παρόλο που κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της αξιολόγησης
εκπονήθηκαν οι φόρμες (templates) στο EXCEL και SPSS για την
καταχώρηση και επεξεργασία των απαντήσεων των φοιτητών και των
στοιχείων των εξαμηνιαίων μαθημάτων, όπως επίσης και για την εξαγωγή
των μηνιαίων μέσων όρων, δεν κατέστη δυνατή η πλήρως
αυτοματοποιημένη καταχώρηση των πληροφοριακών δεδομένων του
Τμήματος στην ΕΕΑ.
3. Χρειάζεται να δοθεί τεχνική υποστήριξη και να διατεθούν επιπλέον
ανθρώπινοι πόροι για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας της
αξιολόγησης.
4. Επειδή η πεμπτουσία της εκπαίδευσης στο ίδρυμα είναι συνυφασμένη με
την επαγγελματική αποκατάσταση, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, των
αποφοίτων, προτείνουμε τη δημιουργία Συλλόγου Αποφοίτων ο οποίος θα
ενημερώνει την γραμματεία του Τμήματος για την σταδιοδρομία των
φοιτητών. Προκειμένου να υλοποιηθεί η πρότασή μας απαραίτητη είναι η
υποστήριξη της Γραμματείας για την δημιουργία βάσης δεδομένων με τα
στοιχεία των φοιτητών, αφότου αποφοιτήσουν. Με βάση τα δεδομένα που
θα προκύψουν θα χρησιμοποιήσουμε σαν δείκτη αξιολόγησης το ποσοστό
αποφοίτων που σταδιοδρομούν εντός δεκαοκτώ μηνών στο αντικείμενο του
πτυχίου τους (διαφορετική περίοδος για άντρες και γυναίκες).
5. Τον βαθμό ικανοποίησης των σπουδαστών από το συνολικό εκπαιδευτικό
έργο του Τμήματος, αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, π.χ. κατά την
ορκωμοσία τους. Θα δίνεται έτσι μια χρήσιμη εικόνα για το σύνολο του
Τμήματος, που δεν θα επηρεάζεται από τα θετικά ή αρνητικά στοιχεία των
επιμέρους μαθημάτων αλλά από την γενική ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια
των φοιτητών που αποφοιτούν.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
8
2. Παρουσίαση του Τμήματος
Η Ενότητα αυτή παρουσιάζει συνοπτικά το Τμήμα και τις κύριες παραμέτρους
λειτουργίας του.
2.1 Γεωγραφική θέση του Τμήματος.
Το Τμήμα εδρεύει στις Κεντρικές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Αθήνας, στο Αιγάλεω,
Οδό Αγίου Σπυρίδωνος και στεγάζεται στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας.
2.2 Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος.
Το Τμήμα αποτελεί τη μετεξέλιξη της Σχολής Γραμματέων των ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ η
οποία ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 652/70 από το έτος 1974 ως Τμήμα Γραμματέων της
Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων και σε συνέχεια με τον Ν. 576/77
(ΚΑΤΕΕ) με την ίδια ονομασία. Με το Ν. 1404/83 λειτουργεί στη Σχολή Διοίκησης
και Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΤΕΙ-Αθήνας ως Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων καλύπτει το
γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης στους ακόλουθους τομείς:
1. Διοικητικής Επιστήμης
2. Οικονομικής επιστήμης και Ποσοτικής Ανάλυσης
3. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Λογιστικής και Νομικών μαθημάτων
2.2.1 Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό,
κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία).1
Το Τμήμα στελεχώνεται με διδακτικό, εργαστηριακό και διοικητικό προσωπικό. Οι
μεταβολές της τελευταίας πενταετίας απεικονίζονται, ανά διδακτικό έτος, στον
Πίνακα 13-1 του Παραρτήματος Πινάκων.
Διδακτικό Προσωπικό
Συνοπτικός Πίνακας Διδακτικού Προσωπικού (2006-2010)
Οργανικές
Συμπληρωμένες Κενές θέσεις Σε
εξέλιξη
θέσεις
προσλήψεις
(+)
αποχωρήσεις
(-)
Καθηγητές
3
0
Αν. Καθηγητές 7
2
5
Επ. Καθηγητές 9
2
7
Καθηγητές
4
1
3
+1
1
Βλέπε Πίνακα ,13-1.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
9
Εφαρμογών
Σύνολο
23
5
15
+1
Σημειώνεται ότι σημαντικό ποσοστό των μαθημάτων,
εργαστηριακών, εκπονείται από έκτακτο προσωπικό.
θεωρητικών
και
Εργαστηριακό προσωπικό
Συνοπτικός Πίνακας Εργαστηριακού Προσωπικού (2005-2010)
Οργανικές
Συμπληρωμένες Κενές θέσεις
θέσεις
ΕΔΤΠ
Σύνολο
3
3
3
3
Σε εξέλιξη
προσλήψεις
(+)
αποχωρήσεις
(-)
-2
-2
Διοικητικό Προσωπικό
Συνοπτικός Πίνακας Διοικητικού Προσωπικού (2005-2010)
Οργανικές
Συμπληρωμένες Κενές
θέσεις
θέσεις
Γραμματεύς
Μηχανογράφος
Σύνολο
2
2
2
2
Σε εξέλιξη
προσλήψεις
(+)
αποχωρήσεις
(-)
Τα στοιχεία για την εξέλιξη των στελεχών του Τμήματος παρατίθενται στον Πίνακα
13.1 του Παραρτήματος.
2.2.2 Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών κατά την τελευταία
πενταετία.2
Οι σπουδαστές που εισάγονται στο Τμήμα με την διαδικασία των Πανελληνίων
εξετάσεων (Πίνακας 2Α) συμπληρώνονται με όσους κάθε χρόνο μετεγγράφονται
(Πίνακας 2Β) κατατάσσονται (Πίνακας 2Β) και εισέρχονται από άλλες πηγές
(Πίνακας 2Β). Ο αριθμός των τελευταίων κατηγοριών υπερκαλύπτει κατά μεγάλο
ποσοστό (κατά 123% για το τελευταίο έτος 2009-10) τον αριθμό των φοιτητών που
εισάγονται μέσω των Πανελληνίων (95 εισήλθαν από πηγές εκτός Πανελληνίων ενώ
μόλις 77 από Πανελλήνιες εισαγωγικές το 2009-10).
2
Βλέπε Πίνακες 13-2.1 και 13-2.2
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
10
Τα τελευταία χρόνια ο συνολικός αριθμός των εισαγομένων φοιτητών έχει μειωθεί
κατά 63% από το συνολικό αριθμό σπουδαστών που εισήχθη κατά το 2005-2006
(Πίνακας 2Ε).
Πίνακας 2Α.
Έτος
εισαγωγής
2005-2006
2006-2007
2007-2008
Αριθμός Φοιτητών Με Εισαγωγικές Εξετάσεις
Αριθμός σπουδαστών
Μεταβολή (%)
ως προς
2005-06
212
(-)
127
-40%
97
-55%
2008-2009
94
-56%
2009-2010
77
-64%
Πίνακας 2Β.
Έτος
εισαγωγής
2005-2006
2006-2007
2007-2008
Αριθμός Φοιτητών από Μετεγγραφές
Αριθμός σπουδαστών
Ποσοστό των
εισαγομένων με
Πανελλήνιες
(%)
232
110%
103
106%
139
143%
2008-2009
96
102%
2009-2010
88
115%
Πίνακας 2Γ.
Έτος
εισαγωγής
2005-2006
2006-2007
2007-2008
Αριθμός Φοιτητών από Κατατακτήριες
Αριθμός σπουδαστών
Ποσοστό των
εισαγομένων με
Πανελλήνιες
(%)
0
0%
1
1%
2
2%
2008-2009
2
2%
2009-2010
2
3%
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
11
Πίνακας 2Δ.
Έτος
εισαγωγής
2005-2006
2006-2007
2007-2008
Αριθμός Φοιτητών από Άλλες Κατηγορίες
Αριθμός σπουδαστών
Ποσοστό των
εισαγομένων με
Πανελλήνιες
(%)
20
9%
10
8%
9
6%
2008-2009
5
5%
2009-2010
5
6%
Πίνακας 2Ε.
Έτος
εισαγωγής
Συνολικός Αριθμός Φοιτητών
Συνολικός
Αριθμός
Αριθμός
Σπουδαστών
σπουδαστών εκτός
Πανελληνίων
2005-2006
2006-2007
2007-2008
464
241
247
252
114
150
Μεταβολή
Συνολικού Αριθμού
Σπουδαστών
(%)
ως προς
2005-06
(-)
-48%
-47%
2008-2009
197
103
-58%
2009-2010
172
95
-63%
Παρατηρούμε (Πίνακας 2Ε) την δραματική αύξηση των σπουδαστών που
εισέρχονται στο Τμήμα από πηγές διαφορετικές των πανελληνίων εξετάσεων,
ποσοστό που φτάνει συνολικά το 123% των εισαγομένων από Πανελλήνιες για το
2009-2010. Η σταθερή μείωση του αριθμού εισακτέων από τις Πανελλήνιες
εξετάσεις κατά την τελευταία πενταετία αλλά και των άλλων κατηγοριών
εισερχομένων φοιτητών έχει μειώσει δραματικά τον συνολικό αριθμό εισερχομένων
στο Τμήμα τα τελευταία χρόνια (βρισκόμαστε το 2009-2010 στο -63% του
συνολικού αριθμού που εισήχθη το 2005-06).
Ο συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών σε όλα τα έτη (29/11/2010) είναι
1.747 σπουδαστές.
Πίνακας 2Ε. Συνολικός Αριθμός Αποφοιτησάντων
Ακαδημαϊκό έτος Αριθμός σπουδαστών
αποφοίτησης
207
2005-2006
120
2006-2007
319
2007-2008
2008-2009
270
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
12
2009-2010
250
Όπως παρατηρούμε στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 1.) συνολικής εξέλιξης
των εισερχομένων –εγγεγραμμένων -εξερχομένων σπουδαστών από το Τμήμα, ο
συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων βαίνει σταθερά μειούμενος, όπως και ο
συνολικός αριθμός των εισερχομένων σπουδαστών, ενώ ο αριθμός αυτών που
αποφοιτούν καταγράφει, κατά τα τελευταία τρία διδακτικά έτη, και αυτός καθοδική
πορεία.
Διάγραμμα 1. Εξέλιξη Εισαγομένων – Εγγεγραμμένων – Αποφοιτησάντων
σπουδαστών ανά ακαδημαϊκό έτος.
Όσον αφορά τους μεταπτυχιακούς
μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
σπουδαστές
δεν υφίστανται,
ελλείψει
2.3 Σκοπός και στόχοι του Τμήματος.
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων καλύπτει το
γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης στους ακόλουθους τομείς:
 Επιχειρηματικότητα
 Οικονομική Επιστήμη
 Χρηματοδοτική Διοίκηση
 Ποσοτική Ανάλυση
 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
 Εφοδιαστική Αλυσίδα και
 Διαχείριση Έργων και Παραγωγής.
 Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική
 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
Η αποστολή του Τμήματος είναι να δημιουργεί στελέχη υψηλής στάθμης που να
είναι ικανά να ενεργούν και να επιτυγχάνουν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό
περιβάλλον της αγοράς εργασίας.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
13
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις και
οργανισμούς κάθε μεγέθους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, στις παρακάτω
εξειδικεύσεις:





Οργάνωση και Διοίκηση
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
Χρηματοδοτική Διοίκηση
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Έργων.
Λογιστικές Εργασίες
Επίσης ,οι απόφοιτοι του Τμήματος απασχολούνται ως Καθηγητές στην Εκπαίδευση
και την Κατάρτιση.
Επαγγελματικά δικαιώματα


Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων Διοίκησης
Επιχειρήσεων έχουν καθορισθεί με το Π.Δ. 514/89 (ΦΕΚ 218/τ.Α΄ /5.10.89).
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.Δ.3470 ΦΕΚ 132/28.06.2006
προβλέπονται τα εξής: Οι απόφοιτοι των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων
των ΤΕΙ έχουν τη δυνατότητα λήψης άδειας ασκήσεως λογιστή φοροτεχνικού
Γ΄ τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο (Ο.Ε.Ε.) μετά την άσκηση του
επαγγέλματος του λογιστή επί 4ετία μετά την απόκτηση του πτυχίου καθώς
και δυνατότητα εξέλιξης – λήψης άδειας ασκήσεως λογιστή φοροτεχνικού Β΄
τάξης μετά την 3ετή άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή Γ΄ τάξης.
2.3.1 Πώς αντιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους στόχους και
τους σκοπούς του Τμήματος;
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας έχει σκοπό την εκπαίδευση και
τη πρακτική εξάσκηση Διοικητικών Στελεχών υψηλής επιστημονικής κατάρτισης
και μελλοντικών Διευθυντικών στελεχών Επιχειρήσεων. Η επαγγελματική εμπειρία
σε εγχώριους, πολυεθνικούς και διεθνείς οργανισμούς των μονίμων και εκτάκτων
καθηγητών του Τμήματος εξοπλίζει τους σπουδαστές με εις βάθος κατανόηση των
πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και τα στελέχη τους,
ενημερώνοντάς τους για τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.
Επειδή η αγορά εργασίας είναι εξελισσόμενη και με αυξομειούμενες προτιμήσεις, η
ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος φροντίζει να παρέχει υψηλού επιπέδου
θεωρητικές γνώσεις με πρακτική προσέγγιση στους σπουδαστές, ώστε να μπορούν
να αντιμετωπίσουν ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων σε επιχειρηματικό ή και σε
ερευνητικό επίπεδο, ανάλογα με την κατεύθυνση που επιλέγουν να ακολουθήσουν
στην μετέπειτα σταδιοδρομία τους.
2.3.2 Υπάρχει απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του
Τμήματος από εκείνους που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει;
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
14
Το Τμήμα σκοπεύει να επεκτείνει την δραστηριότητά του στους ακόλουθους τρεις
τομείς:
 Παραγωγή υψηλού επιπέδου ερευνητικού έργου από όλα τα μέλη (τακτικού
και εκτάκτου) εκπαιδευτικού προσωπικού
 Διασύνδεση με ξένα (π.χ. Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά) πανεπιστήμια σε
ερευνητικό και μεταπτυχιακό επίπεδο
 Εμπλουτισμός σε έμψυχο υλικό και υποδομές ούτως ώστε να δημιουργηθεί
πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών το οποίο θα έχει σαν αποστολή την
αποφοίτηση από το Τμήμα στελεχών με υψηλού επιπέδου γνώσεις στη
διοίκηση μεγάλων μονάδων τόσο στον ιδιωτικό όσο στον δημόσιο τομέα.
2.3.3 Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει;
Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή;
Οι κυρίαρχοι στόχοι του Τμήματος είναι η ακαδημαϊκή αριστεία, η καλλιέργεια
πνεύματος αξιοκρατίας και ευγενούς άμιλλας μεταξύ των ανταγωνιστικών
ιδρυμάτων, η ολοκληρωμένη μόρφωση των σπουδαστών σε θεωρητικό και πρακτικό
/ επιχειρησιακό επίπεδο, η κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευαισθησία και η
καλλιέργεια της συμμετοχικότητας και δημοκρατικότητας. Ο μικρός αριθμός των
μονίμων διδασκόντων (7) και ο μεγάλος αριθμός των φοιτητών του Τμήματος
περίπου 2166 (εκ των οποίων 1743 ενεργοί σπουδαστές και 423 στο πτυχίο και
ανενεργοί) λειτουργεί αρνητικά για τη επίτευξη των εκπαιδευτικών και
επιστημονικών στόχων του τμήματος.
Μέσα στους άμεσους στόχους του τμήματος περιλαμβάνονται:
 Η επέκταση και εμβάθυνση της τεχνολογικής υποστήριξης του διδακτικού
έργου
 Η επιβράβευση και ενθάρρυνση της αριστείας
 Η συνεργασία και δραστηριοποίηση φορέων επιχειρηματικότητας και
απασχόλησης σε τομείς αμοιβαίας προσφοράς
 Η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών
Τα κυριότερα προβλήματα που παρουσιάζονται είναι
 Ανεπαρκής χρηματοδότηση της έρευνας στα Τεχνολογικά ιδρύματα
 Ανυπαρξία μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών
 Μικρό στελεχιακό δυναμικό μονίμου προσωπικού (διδακτικού και
διοικητικού)
 Δυσανάλογος αριθμός σπουδαστών με τις δυνατότητες του Τμήματος
(εξαιτίας των μετεγγραφών)
Η υλοποίηση των παραπάνω προϋποθέτει:
 Αύξηση του στελεχιακού δυναμικού με διεθνώς αναγνωρισμένους
επιστήμονες
 Προσέλκυση ξένων επιστημόνων για συνεργασία και ανταλλαγή φοιτητών /
ιδεών
 Παροχή κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής για έρευνα στο διδακτικό
προσωπικό και τους σπουδαστές
 Σύνδεση με την αγορά, με τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
15

Αξιοποίηση των δεδομένων με τη χρήση κατάλληλων πληροφοριακών
συστημάτων
2.3.4 Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσημα διατυπωμένων (στο
ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος;
Θα πρέπει να αναθεωρηθεί σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στην παράγραφο
2.3.2 ανωτέρω.
2.4 Διοίκηση του Τμήματος.
2.4.1 Ποιες επιτροπές είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα;
Γενική Συνέλευση Τμήματος:
Το ανώτατο όργανο διοίκησης κάθε τμήματος όπου συμμετέχουν όλοι οι μόνιμοι
καθηγητές και εκπρόσωποι των σπουδαστών.
Προϊστάμενος Τμήματος:
Αναπλ. Καθηγήτρια: Παπαβασιλείου Ναταλία (χειμερινό 2009-2010) και
Καθηγητής: Μπουρής Ιωάννης (αναπληρωτής προϊστάμενος εαρινό 2009-2010)
Ο προϊστάμενος του Τμήματος παρακολουθεί τη σωστή διεξαγωγή της λειτουργίας
του Τμήματος δηλαδή συντονίζει το έργο των εκπαιδευτικών και ελέγχει τις
εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του τμήματος. Επίσης, προεδρεύει στην Γενική
Συνέλευση και στο Συμβούλιο του Τμήματος.
Συμβούλιο Τμήματος:
Το κυριότερο όργανο διοίκησης του τμήματος όπου συμμετέχουν ο προϊστάμενος
του Τμήματος, οι υπεύθυνοι τομέων και δύο εκπρόσωποι των σπουδαστών.
Οι τομείς του Τμήματος διαχωρίζονται ως ακολούθως:
Τομέας Διοικητικής Επιστήμης
Υπεύθυνος Τομέα:
Επ. Καθηγητής Σαχινίδης Α.
Μέλη:
Καθηγητής Μπουρής Ιωάννης
Αν. Καθηγητής Μπινιώρης Σπύρος
Επίκουρος Καθηγητής: Γιοβάνης Απόστολος
Τομέας Οικονομικής Επιστήμης
Υπεύθυνος Τομέα: Καθ. Χρήστος Φράγκος
Μέλη:
Καθηγητής Πολυχρονόπουλος Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής Ζαχαριάδης-Σούρας Δημήτρης (χειμερινό 2009-2010)
Τομέας Νομ. Επιστήμης και Γενικών μαθημάτων
Υπεύθυνος Τομέα:
Αν. Καθηγήτρια Γερμανού Ελένη.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
16
Γραμματεία Τμήματος:
Προϊσταμένη:
Χατζηδάκη Νίκη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (1/90-9/10)
Μέλη:
Τσαχαγέας Νίκος, ΔΕ Διοικητικού
Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης:
Αν. Καθηγήτρια Γερμανού Ε.
Ακαδ. υπεύθυνος Ευρωπ. Προγραμμάτων Erasmus:
Καθ. Φράγκος Χ.
Ακαδ. υπεύθυνος Ευρωπ. Προγρ. ERA Places:
Αν. Καθ. Γερμανού Ε.
Υπεύθυνος Συνάφειας Μεταπτυχ. Προγραμμάτων:
Καθ. Μπουρής Ι.
Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α (Μηχανών Γραφείου):
Καθ. Φράγκος Χ.
Υπεύθυνος Εργαστηρίου Β14(ΗΑΔΕ)
Καθ. Μπουρής Ι.
Υπεύθυνος Εργαστηρίου Β31
Επ. Καθ. Γιοβάνης Α
Υπεύθυνος Εργαστηρίου Β32
Επ. Καθ. Σαχινίδης Α.
Υπεύθυνοι Παραλαβής Εξοπλισμού:
Αν. Καθ. Γερμανού Ε.
Μέλη
Επ. Καθ. Γιοβάνης Α.
Επ. Καθ. Σαχινίδης Α.
Καθ. Φράγκος Χ.
Υπεύθυνος Ωρολογίου Προγράμματος:
Καθ. Μπουρής Ι.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
17
Υπεύθυνος Ιστοσελίδας Τμήματος:
Καθ. Μπουρής Ι.
Επιτροπή Σύνταξης Προγράμματος Εξετάσεων:
Καθ. Μπουρής Ι.
Καθ. Φράγκος Χ.
Επιτροπή Αξιολόγησης:
Συντονιστής Καθ. Φράγκος Χ.
Μέλη
Επ. Καθ. Γιοβάνης Α.
Επ. Καθ. Σαχινίδης Α.
Καθ. Πολυχρονόπουλος Γ.
Καθ. Μπουρής Ι.
Αν. Καθ. Γερμανού Ε.
Αν. Καθ. Μπινιώρης Σ.
Επιτροπή Μετεγγραφών:
Επ. Καθ. Ζαχαριάδης-Σούρας
Επ. Καθ. Σαχινίδης Α.
Επ. Καθ. Γιοβάνης Α.
2.4.2 Ποιοι εσωτερικοί κανονισμοί υπάρχουν στο Τμήμα;
Το Τμήμα λειτουργεί με βάση τον εσωτερικό κανονισμό του ΤΕΙ Αθήνας (ΥΑ Ε5
1585/84, ΦΕΚ 191/27-03-84 τ.Β’) καθώς και τον νέο Κανονισμό (ΠΔ 160/2008
ΦΕΚ 220 τ.Β’ 3-11-2008).
2.4.3 Είναι διαρθρωμένο το Τμήμα σε Τομείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται η
διάρθρωση αυτή στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του;
Το Τμήμα, όπως προαναφέρθηκε, χωρίζεται σε τρεις Τομείς:
 Διοικητικής Επιστήμης,
 Οικονομικής Επιστήμης και
 Νομικής Επιστήμης και Γενικών μαθημάτων.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
18
Η διάρθρωση αυτή του Τμήματος έχει αποδειχτεί επαρκώς λειτουργική μέχρι
σήμερα και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Τμήματος, όπως έχουν οριστεί
παραπάνω. Ο μικρός αριθμός των μονίμων καθηγητών είναι τροχοπέδη στη
λειτουργία και ομαλή διαχείριση του έργου των τομέων το οποίο αναλαμβάνουν
συνήθως τα ίδια άτομα για πολλά χρόνια.
2.5 Ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.teiath.gr/sdo/de)
Το Τμήμα διαθέτει ιστοσελίδα η οποία ενημερώνεται με τα νεώτερα του Τμήματος
που αφορούν το προσωπικό και τους σπουδαστές. Οι φοιτητές την χρησιμοποιούν
για την ενημέρωσή τους σχετικά με τα τρέχοντα ζητήματα, όπως προγράμματα
σπουδών και εξετάσεων, πληροφορίες για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας,
ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus, Leonardo, ECTS) και λοιπά σπουδαστικά
θέματα.
Το κοινό ενημερώνεται μέσω της ιστοσελίδας για θέματα που αφορούν το Τμήμα
όπως την ΕΕΑ, προκηρύξεις θέσεων προσωπικού, δυνατότητες απασχόλησης
σπουδαστών στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης και τα τηλέφωνα
επικοινωνίας και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του προσωπικού.
Μέσα από την ιστοσελίδα του Τμήματος, διεξάγουμε κατά καιρούς έρευνες της
κοινής γνώμης των επισκεπτών της αναφορικά με το προφίλ του τμήματος και για
άλλα στοιχεία που ενδιαφέρουν ερευνητικά. Υπεύθυνος για τη διατήρηση της
ιστοσελίδας είναι ο Επ. Καθηγητής Δρ. Απόστολος Γιοβάνης.
Η Ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.teiath.gr/sdo/de/home_page/default.htm
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
19
3. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)
Το περιεχόμενο σπουδών του ΤΔΕ καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της
Οργάνωσης, Διοίκησης και Διαχείρισης Επιχειρήσεων, καθώς και τις εφαρμογές
τους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των
γνώσεων Οργάνωσης Διοίκησης και Διαχείρισης των διαφόρων οικονομικών
μονάδων και οργανισμών, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να
παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια
κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και
εξέλιξη. Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίζει τους σπουδαστές σε σύγχρονες
επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στη διοίκηση, ώστε να εξελιχθούν σε
υπεύθυνα οργανωτικά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. Στο
πλαίσιο της αποστολής και του σκοπού του Τμήματος είναι εναρμονισμένο το
Πρόγραμμα Σπουδών του.
Η διάρκεια του ΠΠΣ είναι 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται και ένα εξάμηνο
πρακτικής άσκησης). Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και οι
εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές (1η: Ιανουάριος – Φεβρουάριος, 2η: Ιούνιος, 3η:
Σεπτέμβριος) τον χρόνο.
Σε όλα τα εξάμηνα πλην του τελευταίου οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική
διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, και εφαρμογές σε
πραγματικές ή εικονικές καταστάσεις, συμμετοχικά σεμινάρια, εκπόνηση διαφόρων
μελετών ατομικά ή ομαδικά, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και
παροχής υπηρεσιών, γραφεία μελετών και εργαστήρια. .Έμφαση δίνεται στη μελέτη
περιπτώσεων (case studies), και στη συμμετοχική εργασία.
Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα
γενικής υποδομής θετικών και θεωρητικών επιστημών όπως, Μαθηματικά,
Στατιστική, Πληροφορική, Νομικά καθώς και μαθήματα Οικονομικών Επιστημών.
Στα αντικείμενα ειδικότητας περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα μαθήματα που
συνθέτουν την Επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στα τελευταία εξάμηνα το
Τμήμα δημιουργεί δύο ροές μαθημάτων Υποχρεωτικής Επιλογής (ΥΕ) από
μαθήματα ειδικής υποδομής και μαθήματα ειδικότητας που παρέχουν στο
σπουδαστή τη δυνατότητα να διαμορφώσει σύμφωνα με τις προτιμήσεις ή τις κλίσεις
του το πρόγραμμά του. Οι ροές αυτές μαθημάτων είναι :


Ροή 1: Διοίκηση Έργου
Ροή 2: Χρηματοοικονομική
Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου
του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε
αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών του.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
20
Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και
πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς
του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
Το ΤΔΕ έχει αναμορφώσει το ΠΠΣ το 2008 και έχει εγκριθεί με την 17/21-4-2008
απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ. Η εφαρμογή του άρχισε από το χειμερινό εξάμηνο
του 2008 συμπληρώνοντας δύο έτη υλοποίησης. Στην διάρκεια της υλοποίησής του
έχουν γίνει βελτιώσεις τροποποιήσεις κυρίως σε ότι αφορά το εργαστηριακό μέρος
του προγράμματος.
Η δημοσιοποίηση του επικαιροποιημένου ΠΠΣ γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του
ΤΔΕ στο Διαδίκτυο.
Περισσότερες πληροφορίες για τα στατιστικά στοιχεία του ΠΠΣ με βάση τα
δεδομένα για την χρονιά 2008-09 βρίσκονται στο Παράρτημα 14.1.7 της παρούσης.
3.1 Ανταπόκριση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του
Τμήματος και τις ανάγκες της κοινωνίας.
Προκειμένου το ΠΠΣ να ανταποκρίνεται στους στόχους του ΤΔΕ και στις
απαιτήσεις της κοινωνίας, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, ο έλεγχος, η αναθεώρηση του
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών συνιστά μια δυναμική διαδικασία (on going
process) που πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών. Οι
προδιαγραφές έχουν αντληθεί από:





Τις διατάξεις του Ν.1404/83, ως ισχύει
Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3404/2005
Τις διατάξεις του Ν.3374/2005
Την με αριθμό 46350/Ε5/2006 απόφαση του ΥΠΕΠΘ
Την με αριθμό Φ5/89656/Β3/13-08-07 απόφαση του ΥΠΕΠΘ
Το ΠΠΣ διαμορφώθηκε από 3/μελή Επιστημονική Επιτροπή Σπουδών του ΤΔΕ σε
συνεργασία με τους Υπεύθυνους Τομέων του Τμήματος βάσει συγκεκριμένων
κατευθύνσεων. Στη συνέχεια εγκρίνεται αρχικά από το Συμβούλιο του Τμήματος και
στη συνέχεια από το Συμβούλιο του ΤΕΙ .
Η επικύρωσή του πραγματοποιείται με την ετήσια παρακολούθηση της υλοποίησής
του και μέσω των ερευνών που διεξάγει κατά καιρούς το Τμήμα στο πλαίσιο των
μετρήσεων και αναλύσεων που πραγματοποιεί (όπως π.χ. μέτρηση ικανοποίησης των
σπουδαστών, έρευνα εξέλιξης των αποφοίτων του κ.ά.).
3.1.1. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικά
εφαρμόζονται;
Ο έλεγχος της ανταπόκρισης του ΠΠΣ είναι μια συνεχής και δυναμική λειτουργία
που συναρτάται με τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση εφαρμογής , τον έλεγχο και
τον ανασχεδιασμό του.
Συγκεκριμένα, αρμόδια συλλογικά όργανα για τον σχεδιασμό του ΠΠΣ του
τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι:
Ο τομέας της Διοικητικής Επιστήμης
Ο τομέας της Οικονομικής Επιστήμης και Ποσοτικής Ανάλυσης
Ο τομέας της Νομικής Επιστήμης και Γενικών Μαθημάτων
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
21
Ο κάθε τομέας προσδιορίζει τα μαθήματα του ΠΠΣ που εντάσσονται στο γνωστικό
του αντικείμενο. Την ενοποίηση των προτάσεων των τομέων και τον τελικό
σχεδιασμό του ΠΠΣ τον έχει η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του τμήματος
(ΕΠΣΤ). Το τελικό σχέδιο του ΠΠΣ εγκρίνεται από την Γ.Σ. του τμήματος και
υποβάλλεται αρμοδίως στην Επιστημονική Επιτροπή Σπουδών του ΤΕΙ.
Αρμόδιο για την έγκριση του προγράμματος σπουδών είναι το Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι
ύστερα από γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής Σπουδών (ΕΕΣ).
Αρμόδιοι για την παρακολούθηση και τη συστηματική εφαρμογή του ΠΠΣ είναι οι
τομείς του τμήματος που παρακολουθούν την συστηματική εφαρμογή του
ωρολογίου προγράμματος και διευθετούν τυχόν προβλήματα που προκύπτουν.
Υπεύθυνη για την αναθεώρηση του ΠΠΣ είναι η Γ.Σ. του τμήματος .
Η όλη διαδικασία Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αναθεώρησης του ΠΠΣ
αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα ροής:
ΑΡΧΗ
Ε.Ε.Σ τμηματος
Υπ. Τομέων
Ε.Ε.Σ-ΤΕΙ
Π.Π.Σ.
ΟΧΙ
Γ.Σ.τμήματος
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΕΙ
ΤΔΕ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΝΑΙ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΟΧΙ
ΤΕΛΟΣ
(όπου : ΕΕΣ= Επιστημονική Επιτροπή, ΠΠΣ= Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών,
Γ.Σ=Γενική Συνέλευση)
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
22
3.1.2 Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος
Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται;
Σύμφωνα με το άρθρο 26 (παράγραφος. 2) του Ν. 1404/83 «το πρόγραμμα σπουδών
αναθεωρείται το αργότερο κάθε δύο χρόνια», ενώ με την υπουργική απόφαση υπ’
αριθμό 46350/Ε5 (ΦΕΚ Β’, 625/18-5-2006) καθορίζονται οι γενικοί ενιαίοι κανόνες
για την κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. που μπορεί να
επικαιροποιεί το ΠΠΣ του τμήματος κάθε δύο χρόνια ύστερα από προτάσεις των
τομέων του τμήματος.
Με βάση την τρέχουσα πρακτική, η αξιολόγηση και η αναθεώρηση του
προγράμματος σπουδών γίνεται με εισηγήσεις των τομέων που διαμορφώνονται,
συνήθως, με βάση τα αιτήματα του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) –Υπευθύνων
μαθημάτων.
Μετά την πρόσφατη αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών, που ισχύει από το
ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, το περιεχόμενο του συνόλου των μαθημάτων
συμπληρώθηκε και εκσυγχρονίστηκε στο πλαίσιο των εξελίξεων των αντιστοίχων
επιστημονικών πεδίων. To Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ) που ήδη εφαρμόζεται,
αναθεωρήθηκε με βάση ομοειδή προγράμματα σπουδών άλλων τμημάτων
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
Η.Π.Α. καθώς επίσης και με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα.
3.1.3 Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών;
Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ) έτσι όπως έχει εγκριθεί με την 17/21-4-2008
απόφαση Συμβουλίου ΤΕΙ ως ισχύει , διατίθεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος
http://www.teiath.gr/sdo/de/page_nea/home.htm (διαδρομή: Νέα και Εκδηλώσεις).
Έντυπη έκδοση του ΝΠΣ δεν διατίθεται.
3.1.4 Υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής
εξέλιξης των αποφοίτων; Πώς χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά της;
Το τμήμα, αποσπασματικά στο παρελθόν, διεξήγαγε έρευνες επαγγελματικής
αποκατάστασης των αποφοίτων του. Για παράδειγμα σε έρευνα των Κοίλια κα,
(2007) που αφορούσε την περίοδο 1997-2002, διαπιστώθηκε ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των αποφοίτων του ΤΔΕ είχε μόνιμη απασχόληση.
Ωστόσο, την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης
της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων του ΤΔΕ. Η παρακολούθηση γίνεται με
εμπειρικό τρόπο μέσα από συζητήσεις των αποφοίτων του τμήματος με τα μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας.
Το τμήμα προτίθεται στο άμεσο μέλλον να αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες για την
παρακολούθηση της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του.
3.2 Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών
Σπουδών.
Η δομή, η συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του νέου αναμορφωμένου
Προγράμματος Σπουδών ,που ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, κρίνονται
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
23
ικανοποιητικές και ανταποκρίνονται σε σημαντικό βαθμό στους στόχους του
Τμήματος
 Τα Δομικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος Σπουδών είναι:
Το σύνολο των προσφερομένων μαθημάτων είναι 46 συμπεριλαμβανομένου του
σεμιναρίου τελειοφοίτων και της πτυχιακής εργασίας.
Για την λήψη του πτυχίου ο σπουδαστής απαιτείται:
 να παρακολουθήσει επιτυχώς 39 μαθήματα
 να εκπονήσει πτυχιακή εργασία
 να ολοκληρώσει εξαμηνιαία πρακτική άσκηση
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ . 41 ως ακολούθως :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Κ.Μ.)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝ.ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΜΓΥ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΔΟΝΑ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
(ΜΕΥ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΕ)
Πτυχιακή εργασία
Πρακτική άσκηση
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΘΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
11
3
ECTS
20
114,00
5
1
1
41
23,05
10,00
20,00
240
56,00
16,95
Στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα, όλα τα μαθήματα είναι Υποχρεωτικά (Υ) [Είδος
Μαθήματος =Υ] και, από το πέμπτο εξάμηνο, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα
επιλογής 5 μαθημάτων από τα συνολικώς 10 προσφερόμενα Επιλογής Υποχρεωτικά
(ΕΥ). Το Πρόγραμμα δηλαδή περιλαμβάνει τρία ζεύγη Επιλογής Υποχρεωτικών
Μαθημάτων (ΕΥ).
 Κατηγορίες μαθημάτων – Τα μαθήματα διακρίνονται σε:
 Διοίκησης - Οικονομίας - Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ)
που είναι 3 και αποτελούν το (3/41)= 7,3% του συνόλου των μαθημάτων
 Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) αποτελούν το (11/41)= 27% του συνόλου των
μαθημάτων, ήτοι ΔΟΝΑ + ΜΓΥ > 30 %
 Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) αποτελούν το (20/41)= 49% του συνόλου των
μαθημάτων και Ειδικότητας (ΜΕ) αποτελούν το (7/41)= 17% του συνόλου
των μαθημάτων. ήτοι ΜΕΥ + ΜΕ < 70 %
 Εξάμηνα
Κάθε ένα από τα 7 ακαδημαϊκά εξάμηνα περιλαμβάνει μέχρι 6 μαθήματα που
διδάσκονται από 22 έως 26 ώρες ανά εβδομάδα. Τα μαθήματα επιλογής αρχίζουν
από το πέμπτο εξάμηνο. Η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση εντάσσονται
στο όγδοο εξάμηνο.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
24
 Θεωρητική (Θ) και εργαστηριακή (Ε) διδασκαλία
Οι ώρες διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων στο σύνολο των εξαμήνων είναι
131 (81%) και οι εργαστηριακές 31 (19%).
 Φόρτος Εργασίας (Φ.Ε.) και Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ)
Για τον υπολογισμό του Φόρτου Εργασίας (Φ.Ε.) και των αντίστοιχων Πιστωτικών
μονάδων, ελήφθησαν υπόψη:
 οι επισημάνσεις των διδασκόντων,
 οι προτάσεις των τομέων που εντάσσονται τα μαθήματα και
 οι απόψεις των διδασκόντων έτσι όπως διατυπώθηκαν στην γενική
συνέλευση του τμήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις
Ειδικότερα όπως προκύπτει από το πρόγραμμα :
 για κάθε 1 ώρα θεωρητικής διδασκαλίας, υπολογίστηκε Φ.Ε. με εύρος
μεταξύ 2,75 έως 3 ώρες,
 για κάθε 1 ώρα εργαστηριακής διδασκαλίας, υπολογίστηκε Φ.Ε. 1 ώρας
 ο εβδομαδιαίος Φ.Ε. πολλαπλασιάζεται επί 15 και δίνεται ο Φ.Ε. για κάθε
μάθημα ανά εξάμηνο.
 για κάθε 1 Πιστωτική Μονάδα, υπολογίστηκαν από 25 έως 30 ώρες Φ.Ε που
αντιστοιχούν μεταξύ 750 (25Χ25) με 900 (25Χ30) ώρες Φ.Ε το εξάμηνο
Στην πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση κατανέμονται 10 και 20 Πιστωτικές
Μονάδες αντίστοιχα.
Περισσότερες πληροφορίες για τον υπολογισμό του φόρτου εργασίας δίνονται στο
Παράρτημα ΙΙΙ.
3.2.1 Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο
σύνολο των μαθημάτων;
Το Προπτυχιακό .Πρόγραμμα Σπουδών δομείται στις εξής κατηγορίες μαθημάτων :
1. Μαθήματα Κορμού:
α. Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ)
β. ΔΟΝΑ
14
11
3
2. Μαθήματα Ειδίκευσης
α. Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ)
β. Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά(ΕΥ)
24
19
5
3. Σεμινάριο Τελειοφοίτων
1
Σύνολο απαιτούμενων μαθημάτων για την
απονομή πτυχίου
Σύνολο προσφερομένων μαθημάτων
39
45
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
25
ΠΙΝΑΚΑΣ % Μαθημάτων
ΚΟΡΜΟΥ
Κορμού........................37%
Ειδίκευσης...................50%
Κατεύθυνσης.............. 13%
ΕΙΔΙΚ.
ΚΑΤΕΥΘ,
3.2.2 Πόσα μαθήματα ελεύθερης επιλογής προσφέρονται;
Δεν υπάρχουν μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής στο ΠΠΣ
3.2.3 Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων
υποχρεωτικής επιλογής / μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων;
Το Π.Π.Σ δομείται στις εξής κατηγορίες υποχρεωτικών απαιτήσεων:
Υποχρεωτικές Απαιτήσεις Προγράμματος
 Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ)
 Σεμινάριο Τελειοφοίτων
 Πτυχιακή Εργασία
38
1
1
1. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
40
2. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
46(*)
3. ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
6
Με βάση τα προαναφερόμενα:


Το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων στο σύνολο των μαθημάτων
είναι ( 40/46)= 87% και
το ποσοστό των μαθημάτων υποχρεωτικής επιλογής στο σύνολο των
μαθημάτων είναι ( 6/46)= 13 %.
3.2.4 Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων
επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης
δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων;
Στο ΠΠΣ τα μαθήματα κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως :
1. Μαθήματα Υποβάθρου ή
Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ)

11
συμπεριλαμβάνονται : 1).το Σεμ. Τελειοφ. 2). η πτυχιακή 3) τα ΕΥ μαθήματα
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
26
2. Μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής ή
Μαθήματα Ειδικής Περιοχής (ΜΕΥ)
20
3. Μαθημάτων Γενικών Γνώσεων (ΔΟΝΑ)
3
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
46
1. Το (1/Α)=24,0 % του συνόλου των μαθημάτων αποτελούν μαθήματα υποβάθρου,
2. Το (2/Α)=43,5% του συνόλου των μαθημάτων αποτελούν μαθήματα
επιστημονικής περιοχής,
3. Το (3/Α) =6,5% του συνόλου των μαθημάτων αποτελούν μαθήματα γενικών
γνώσεων
3.2.5 Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων,
εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων;
Εξάμηνα
ΘΕΩΡΙΑ
ΑΝΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ(*)
Α
21
Β
20
Γ
18
Δ
20
Ε
18
ΣΤ
17
Ζ
17
ΣΥΝΟΛΟ 131
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΑΝΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ(*)
3
5
8
2
4
6
3
31
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ(*)
24
25
26
22
22
23
20
162
(*)= το σύνολο των εβδομάδων ανά εξάμηνο ανέρχεται σε 13.
Συνεπώς το 81% του συνολικού χρόνου αφορά θεωρητική διδασκαλία και το 19%
εργαστήρια .
3.2.6 Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Παρατηρείται
επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η
έκταση της ύλης των μαθημάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης,
αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων;
Τα περιγράμματα των μαθημάτων, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί για το
προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών, ήταν ιδιαίτερα συνοπτικά αφού περιείχαν μόνο
τις θεματικές ενότητες και ενδεικτική βιβλιογραφία.
Στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, το νέο περίγραμμα μαθήματος, περιλαμβάνει:

ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
27



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
 Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Με την προσθήκη του σκοπού και των μαθησιακών αποτελεσμάτων γίνεται σαφές
στους διδάσκοντες που καλούνται να διδάξουν ένα μάθημα, σε τι επίπεδο
εμβάθυνσης θα πρέπει να αναλυθεί η κάθε ενότητα του μαθήματος.
Δεδομένου ότι σημαντικό μέρος του προγράμματος σπουδών του Τμήματος
υλοποιείται από Εργαστηριακούς και Επιστημονικούς Συνεργάτες, επιτυγχάνεται
ομοιογένεια ως προς την ύλη που πρέπει να καλυφθεί ποσοτικά και ποιοτικά και όχι
αυτή να διαφοροποιείται ανάλογα με τα προσωπικά ενδιαφέροντα του διδάσκοντος.
Επιπροσθέτως, για να επιτευχθεί η ομοιογένεια της ύλης που πρέπει να καλυφθεί
από τους διδάσκοντες το ίδιο μάθημα, απαιτείται στο περίγραμμα μαθήματος να
υπάρχει αναλυτικός χρονοπρογραμματισμός των θεματικών ενοτήτων που πρέπει να
καλυφθούν.
Για την επίλυση του προβλήματος των επικαλύψεων γίνεται προσπάθεια στη φάση
του σχεδιασμού του Προγράμματος Σπουδών και σε φάση προγενέστερη της τελικής
έκδοσης του περιγράμματος του μαθήματος, όλα τα υπό διαμόρφωση περιγράμματα
να διανέμονται στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι
αλληλεπικαλύψεις ανάμεσα στα μαθήματα και να προτείνονται προσθήκες νέων ή
επέκταση υπαρχόντων θεματικών ενοτήτων που δεν καλύπτονταν επαρκώς.
Στη φάση της υλοποίησης του ΠΠΣ, με τη συνεργασία του Εκπαιδευτικού
Προσωπικού σε επίπεδο Γ.Σ. Τομέα και Τμήματος και σε συνεργασία με το Έκτακτο
Επιστημονικό και Εργαστηριακό Προσωπικό, οργανώνεται και συντονίζεται η
διδασκόμενη ύλη μεταξύ των μαθημάτων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα
σπουδών και το περίγραμμα κάθε μαθήματος. Έτσι ελαχιστοποιούνται οι
επικαλύψεις μεταξύ των μαθημάτων παρά μόνο όσο απαιτείται έτσι ώστε να υπάρχει
ουσιαστική σύνδεση και κατανόηση εκ μέρους του σπουδαστή της αλληλουχίας των
γνωστικών αντικειμένων.
Η έκταση της ύλης των μαθημάτων είναι ορθολογικά κατανεμημένη και
προβλέπεται επανεκτίμηση, αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση της ύλης των
διδασκόμενων μαθημάτων μέσα από τις διαδικασίες της αναθεώρησης του
Προγράμματος Σπουδών. Η αναθεώρηση του ΠΠΣ γίνεται ανά διετία εφόσον αυτό
κριθεί αναγκαίο ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, όπως διαμορφώνονται από την
αγορά εργασίας και τις προτάσεις των Συλλογικών Οργάνων του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων.
3.2.7 Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό είναι;
Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων που εντάσσονται στο σύστημα;
Ορισμένα μαθήματα οργανώνονται σε αλληλουχίες οι οποίες δηλώνουν μια
ουσιαστική σχέση εξάρτησης διότι οι γνώσεις που παρέχονται σε ένα μάθημα
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
28
αποτελούν προϋπόθεση επιτυχούς παρακολούθησης ενός άλλου μαθήματος. Στις
περιπτώσεις αυτές, το πρώτο μάθημα χαρακτηρίζεται ως προαπαιτούμενο του
δευτέρου το οποίο χαρακτηρίζεται ως εξαρτώμενο. Οι φοιτητές δεν επιτρέπεται να
δηλώσουν εξαρτώμενο μάθημα εφόσον δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο
προαπαιτούμενό του.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αλληλουχίες προαπαιτούμενωνεξαρτώμενων μαθημάτων.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ
Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη Α Οργανωτική Θεωρία & Συμπεριφορά Ι
εξ.
Β εξ.
Εισαγωγή στους Η/Υ Α εξ.
Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές στους
Η/Υ Β εξ.
Χρηματοοικονομική Λογιστική Α εξ.
Διοικητική Λογιστική Β εξ.
Δίκαιο Επιχειρήσεων Ι (Αστικό & Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ (Εμπορικό &
Εργατικό) Β εξ.
Εταιρικό) Γ εξ.
Χρηματοοικονομική Λογιστική Α εξ.
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Γ
εξ.
Εισαγωγή στους Η/Υ Α εξ.
Βάσεις Δεδομένων: Εφαρμογές στο
management Γ εξ.
Οργανωτική Θεωρία & Συμπεριφορά Ι Β Οργανωτική Θεωρία & Συμπεριφορά ΙΙ
εξ.
Γ εξ.
Εισαγωγή στους Η/Υ Α εξ.
Ηλεκτρονικό Εμπόριο Δ εξ.
Χρηματοοικονομική Λογιστική Α εξ.
Φορολογική Λογιστική Δ εξ.
Χρηματοοικονομική Λογιστική Α εξ.
Ανάλυση
Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων Ε εξ.
Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη Α Στρατηγικό
Management
και
εξ.
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Ζ εξ.
O συνολικός αριθμός των αλληλοσυνδεόμενων μαθημάτων ανέρχεται στο 28,2%
του συνόλου των υποχρεωτικών μαθημάτων
3.2.8 Πόσα μαθήματα προσφέρονται από άλλα και πόσα σε άλλα προγράμματα
σπουδών; Ποια είναι αυτά;
Με την Υ.Α. 46350/Ε5/11-5-2006 καθορίζονται οι γενικοί ενιαίοι κανόνες για την
κατάρτιση των ΠΠΣ των τμημάτων ΤΕΙ.
Στο πλαίσιο της απόφασης αυτής απαιτείται ένα ποσοστό μαθημάτων Διοίκησης
Οικονομίας-Νομοθεσίας-Ανθρωπιστικών (ΔΟΝΑ) να εμπεριέχεται στο ΠΠΣ.
Επειδή η φύση των μαθημάτων του ΠΠΣ του Τμήματος είναι ΔΟΝΑ τα περισσότερα
μαθήματα ΜΓΥ και ορισμένα ΜΕΥ προσφέρονται σε προγράμματα σπουδών
τμημάτων άλλων σχολών
Κυρίως τα μαθήματα :
1. Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
29
2. Χρηματοοικονομική Λογιστική
3. Μικροοικονομική Ανάλυση
4. Επιχειρηματικότητα
5. Διαχ. Εφοδιαστικής Αλυσίδας
6. Διοίκηση Έργου- project management
7. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
8. Στρατηγικό Management
9. Μαθηματικά και Στατιστικές μέθοδοι
προσφέρονται σε ΠΠΣ τμημάτων των εξής Σχολών:
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ)
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΣΕΥΠ)
ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΜ.ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΉΣ (ΣΓΤΚΣ)
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΣΤΕΤΡΟΔ)
Τα μαθήματα :
 Στρατηγικό management
 Project management
έχουν ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα σπουδών ERASMUS και διδάσκονται
στην Αγγλική γλώσσα.
Μαθήματα στο θεματικό πεδίο της Πληροφορικής του ΠΠΣ του ΤΔΕ προσφέρονταν
από την ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-Σ.Τ.ΕΦ-ΤΜΉΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ.
Από το 2008, κυρίως λόγω έλλειψης διαθέσιμου Ε.Π, τα μαθήματα πληροφορικής
του ΠΠΣ του Τμήματος (π.χ. εισαγωγή σε Η/Υ, Βάσεις Δεδομένων, ΜΙΣ κ.ά.)
καλύπτονται με αναθέσεις σε Επιστημονικούς/Εργαστηριακούς Συνεργάτες μέσω
ετήσιας συλλογικής σε κεντρικό επίπεδο ΤΕΙ, προκήρυξης αναθέσεων μαθημάτων
σε Επιστημονικούς ./Εργαστηριακούς Συνεργάτες
3.2.9 Ποιες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τμήμα; Είναι υποχρεωτικά τα σχετικά
μαθήματα;
Το ΠΠΣ του ΤΔΕ περιλαμβάνει το μάθημα «Αγγλικά-Ορολογία», το οποίο είναι
υποχρεωτικό μάθημα και ανήκει στην κατηγορία ΜΕΥ του ΣΤ’ εξαμήνου. Το
μάθημα προσφέρεται σήμερα στα Αγγλικά, από το διαθέσιμο προσωπικό του
τμήματος. ξένων γλωσσών του Ιδρύματος.
3.3 Το εξεταστικό σύστημα.
Η εξεταστική διαδικασία για τα θεωρητικά μαθήματα περιλαμβάνει την γραπτή
εξέταση στο τέλος του εξαμήνου και την αξιολόγηση στη διάρκεια του εξαμήνου με
τη μορφή των προσωπικών ή ομαδικών εργασιών. Η μορφή των εργασιών
καθορίζεται από τον διδάσκοντα και μπορεί να είναι ασκήσεις, σύντομα τεστ ή άλλη
μορφή αξιολόγησης Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να συμμετέχει κατά ένα ποσοστό
στη συνολική αξιολόγηση του μαθήματος με βάση την κρίση του διδάσκοντος.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
30
Η διαδικασία των εξετάσεων είναι συγκεκριμένη, καταγραμμένη, και υπενθυμίζεται
με τη μορφή Υπηρεσιακών Σημειωμάτων. προς όλο το Ε.Π. πριν την έναρξη των
εξετάσεων. Το Πρόγραμμα Εξετάσεων (τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά ημέρα, ο
εισηγητής, οι επιτηρητές, ο επόπτης, οι αίθουσες) αναρτάται στην ιστοσελίδα του
τμήματος και δημοσιοποιείται στο Πίνακα Ανακοινώσεων σε φάση προγενέστερη
της εξεταστικής περιόδου. Στη διάρκεια των εξετάσεων ο εισηγητής και οι
επιτηρητές συμπληρώνουν δελτίο εξετάσεων όπου καταγράφεται η θέση των
φοιτητών στην αίθουσα διδασκαλίας, (με υπογραφή παρουσίας) , τυχόν προβλήματα
στη διαδικασία και το έντυπο υπογράφεται από τους επιτηρητές και χρησιμοποιείται
από τον διδάσκοντα κατά τη διόρθωση των γραπτών ενώ αντίγραφο παραμένει στη
Γραμματεία.
Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά τους προκειμένου να
διαπιστώσουν τα λάθη και τις παραλείψεις τους και να διαπιστώσουν την ορθότητα
της βαθμολόγησης.
3.3.1 Εφαρμόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι
αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριμένα;
Η βασική εξεταστική μέθοδος αξιολόγησης της επίδοσης των σπουδαστών στα
θεωρητικά μαθήματα ή στο θεωρητικό μέρος μικτών μαθημάτων είναι η γραπτή
εξέταση που πραγματοποιείται στις δύο επίσημες εξεταστικές περιόδους στο τέλος
κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Επειδή οι σπουδές είναι δομημένες σε εξαμηνιαίους
κύκλους σπουδών, από τον εσωτερικό κανονισμό των Τ.Ε.Ι. προβλέπονται δύο
εξεταστικές περίοδοι.
Μετά την λήξη του χειμερινού εξαμήνου (Ιανουάριος) ακολουθούν δύο εξεταστικές
περίοδοι, που χρονικά εντοπίζονται στο δεύτερο 15/θήμερο του Ιανουαρίου η πρώτη
και στο πρώτο 15/θήμερο του Φεβρουαρίου η δεύτερη, με σχετική ελαστικότητα
κάθε φορά ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες ( π.χ. αποχές, καταλήψεις, απεργίες)
που επηρέασαν την υλοποίηση του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων στο
συγκεκριμένο χειμερινό εξάμηνο. Αντίστοιχα μετά την λήξη του εαρινού εξαμήνου
(Ιούνιος) ακολουθεί η πρώτη εξεταστική περίοδος στο πρώτο 15/θήμερο του Ιουνίου
από 20/6 έως 5/7 και η δεύτερη στο πρώτο 15/θήμερο του Σεπτεμβρίου. Στις εν λόγω
γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων ο σπουδαστής καλείται να απαντήσει σε μια
σειρά θεμάτων προκειμένου να κριθεί εάν έχει αφομοιώσει επαρκώς τις απαραίτητες
γνώσεις. Επίσης δίνεται έμφαση στην επιτήρηση κατά τη διάρκεια των εξετάσεων,
έτσι ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα αντιγραφής που αλλοιώνουν την
πραγματική εικόνα των σπουδαστών.
Εκτός από τη γραπτή εξέταση, σε αρκετά μαθήματα προβλέπεται μελέτη (συνήθως
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας) την οποία ατομικά ή κατά ομάδες εκπονούν οι
σπουδαστές.
Οι μελέτες παρουσιάζονται προς το τέλος του εξαμήνου από τους σπουδαστές. Έτσι
οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών όπως
και με την συγγραφή και παρουσίαση εργασίας. Για τη μελέτη αυτή αξιολογούνται
και η επίδοσή τους συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας μετά και
την γραπτή εξέταση.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
31
Όσον αφορά την αξιολόγηση των σπουδαστών στο εργαστηριακό μέρος των
μαθημάτων, αυτή γίνεται με δύο τρόπους. Αφ’ ενός μεν με την αξιολόγηση της
συνολικής επίδοσης του σπουδαστή στο εργαστηριακό μάθημα καθ’ όλη την
διάρκεια του εξαμήνου με επιμέρους βαθμολογίες στις διάφορες ασκήσεις
(βαθμολόγηση στις καρτέλες των σπουδαστών) και αφ ’ετέρου με μία σύντομη
εργαστηριακή εξέταση του σπουδαστή στο αντικείμενο του εργαστηρίου προς το
τέλος του εξαμήνου.
Η εξεταστική των εργαστηρίων διεξάγεται μία εβδομάδα προ της εξεταστικής των
θεωρητικών μαθημάτων.
3.3.2 Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών;
Η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών εξασφαλίζεται με τη
συνεργασία του μονίμου και εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού και τη θέσπιση
συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης, κοινών και αποδεκτών από όλους. Οι
βαθμολογίες κοινοποιούνται με την ανάρτησή τους στους πίνακες ανακοινώσεων
του Τμήματος.
Εκτός τούτου, ο κάθε σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στο γραπτό
του και να συζητήσει με τον εξεταστή τη βαθμολογία του εάν νομίζει ότι έχει
αδικηθεί και το σπουδαιότερο να κατανοήσει τυχόν σφάλματά του που οδήγησαν σε
αυτή τη βαθμολογία.
3.3.3 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι
αυτή;
Το ΕΠ του Τμήματος σε συγκεντρώσεις προσωπικού για διάφορα θέματα έχει
συζητήσει επανειλημμένα το θέμα της βαθμολόγησης των σπουδαστών. Όσον
αφορά τη γραπτή εξέταση είναι κοινή πεποίθηση όλων ότι οι ερωτήσεις πρέπει να
είναι σαφείς και να παραπέμπουν εύκολα τον σπουδαστή που έχει μελετήσει στην
απάντηση χωρίς «παγίδες» ή διφορούμενες έννοιες. Εξάλλου στις εξετάσεις ο
υπεύθυνος καθηγητής είναι πάντα παρών για να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις
σε απορίες των σπουδαστών.
Επίσης, κατά τη βαθμολόγηση του γραπτού εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες
κοινές διαδικασίες όπως για παράδειγμα η σημείωση της βαθμολογίας των
επιμέρους ερωτήσεων αλλά και η υπογράμμιση των σφαλμάτων ή των ελλείψεων.
Στα εργαστηριακά μαθήματα η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο των
επιμέρους βαθμολογιών όπως αναφέρθηκε προηγούμενα. Ειδικά όμως στις
εργαστηριακές πράξεις ενός μικτού μαθήματος (θεωρία +εργαστήριο) οι σπουδαστές
αξιολογούνται από κοινού από τον υπεύθυνο του μαθήματος ο οποίος καλύπτει το
θεωρητικό μέρος του μαθήματος και από τον εργαστηριακό συνεργάτη ο οποίος
είναι υπεύθυνος για το εργαστηριακό μέρος.
Η συνεργασία των δύο διδασκόντων του μικτού μαθήματος είναι επιβεβλημένη διότι
σε διαφορετική περίπτωση το μικτό μάθημα θα διδασκόταν ως δύο διακριτές
ανεξάρτητες θεματικές οντότητες.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
32
Στο Τμήμα υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία, που σε γενικές γραμμές κρίνεται ως
ικανοποιητική, η οποία τηρείται με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος και
ρυθμίζει το διαδικαστικό μέρος για τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Σκοπός της
διαδικασίας είναι να εξασφαλιστεί η ομαλή διενέργεια των γραπτών εξετάσεων κατά
τη διάρκεια των τεσσάρων εξεταστικών περιόδων.
Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει:



τον ορισμό επιτηρητών σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα ανάλογα με τον αριθμό
των φοιτητών που δήλωσαν το μάθημα
τον ορισμό ενός μέλους Ε.Π. ως επόπτη για κάθε ημέρα της εξεταστικής
περιόδου
οδηγίες που δίνονται στους επιτηρητές σχετικά με την διαδικασία της
επιτήρησης όπως επίσης και τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν
σε περίπτωση προβλημάτων και
Από τα απογραφικά δελτία των μαθημάτων προκύπτει ότι χρησιμοποιούνται οι
παρακάτω τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών:
Ι. Θεωρητικά μαθήματα :
 Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου σε 45 μαθήματα (ή ποσοστό 98%),
 Κατ’ οίκον εργασία κατά την διάρκεια του εξαμήνου, σε ποσοστό
μαθημάτων άνω του 50%
 Προφορική παρουσίαση εργασίας στο τέλος του εξαμήνου σε ένα μάθημα:
«Σεμινάριο Τελειοφοίτων».
ΙΙ. Εργαστήριο
 Εργαστηριακές ή πρακτικές ασκήσεις σε 13 μικτά μαθήματα (ή ποσοστό
33%) και
ΙΙΙ Άλλοι τρόποι αξιολόγησης
 κατ’ άτομο προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου σε φοιτητές που
παρουσιάζουν βεβαιωμένα από τις αρμόδιες ιατρικές αρχές μαθησιακά
προβλήματα.
Στα θέματα των εξετάσεων αναγράφεται η βαθμολογική βαρύτητα κάθε θέματος. Τα
αποτελέσματα των εξετάσεων καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα
ηλεκτρονικής γραμματείας από τον διδάσκοντα μέσω του διαδικτύου, ενώ μέσω
διαδικτύου ενημερώνονται και οι φοιτητές για την επίδοσή τους στις εξετάσεις.
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι διδάσκοντες είναι διαθέσιμοι να
συζητήσουν με τους φοιτητές το γραπτό τους και να δώσουν διευκρινήσεις σχετικά
με τις σωστές απαντήσεις και τον τρόπο προσμέτρησης της βαθμολογίας.
Σε περιπτώσεις που ο φοιτητής μετά τη συζήτηση με τον διδάσκοντα διατηρεί
επιφυλάξεις για την ορθότητα της αξιολόγησης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει
αναβαθμολόγηση, η οποία διεξάγεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται
στην παράγραφο 3, του άρθρου 14, του ν. 3549/2007.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
33
3.3.4 Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/
διπλωματικής εργασίας;
Η διαφάνεια και αποτελεσματικότητα της ανάθεσης, εκπόνησης και εξέτασης της
πτυχιακής εργασίας εξασφαλίζεται με πρόταση των προς εκπόνηση θεμάτων από
όλο το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό, με έγκρισή τους από το Γ.Σ.
του καθ’ ύλη αρμόδιου Τομέα , και τέλος με αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας του
κάθε σπουδαστή από τριμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του τμήματος. Η πρόταση
ανάθεσης πτυχιακής διαμορφώνεται σε συνεργασία του αρμόδιου διδάσκοντος και
του φοιτητή με γνώμονα τα ενδιαφέροντα, το θεματικό πεδίο εξειδίκευσης, την
κατεύθυνση του φοιτητή και το γνωστικό αντικείμενο του διδάσκοντος που
αναλαμβάνει την επίβλεψη της πτυχιακής.
Η Γ.Σ. του Τομέα αποφασίζει για την κατανομή των πτυχιακών στο Ε.Π.
λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των φοιτητών και σε περίπτωση επιλογής
χρησιμοποιεί κριτήρια όπως η βαθμολογία των μαθημάτων ο αριθμός των
οφειλόμενων μαθημάτων κ.α. Προϋπόθεση για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας
είναι οι φοιτητές να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας. Η επιτροπή
αποτελείται από τον εκάστοτε επιβλέποντα και δύο ακόμη μέλη. Όσον αφορά στην
αξιολόγηση από την τριμελή Επιτροπή τον πρώτο λόγο έχει ο επιβλέπων καθηγητής
που εκθέτει στα υπόλοιπα μέλη λεπτομέρειες που αφορούν τη συνεργασία του με
τον σπουδαστή κατά τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής. Βαθμολογείται στη
συνέχεια το γραπτό κείμενο και η παρουσίαση του σπουδαστή. Η τελική βαθμολογία
είναι ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της επιτροπής.
3.3.5 Υπάρχουν συγκεκριμένες
διπλωματική εργασία; Ποιες;
προδιαγραφές
ποιότητας
για την πτυχιακή/
Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να είναι
θέματα που να περιέχουν συλλογή πρωτογενών πληροφοριών πέραν της
βιβλιογραφικής επισκόπησης στο υπό μελέτη γνωστικό της πεδίο. Τα θέματα
εγκρίνονται από τη Γ.Σ. του Τομέα. Η συγγραφή της επιστημονικής εργασίας γίνεται
με βάση συγκεκριμένο πρότυπο το οποίο οι φοιτητές γνωρίζουν ήδη από το
‘Σεμινάριο Τελειοφοίτων’, μάθημα του Ζ’ εξαμήνου. Το μάθημα αυτό είναι
προπαρασκευαστικό της πτυχιακής εργασίας και εστιάζεται στον τρόπο συγγραφής
επιστημονικής εργασίας.
Η εξέταση των πτυχιακών γίνεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή που ορίζεται με
απόφαση Γ. Σ. Τομέα και η βαθμολόγησή της γίνεται με συμπλήρωση σχετικού
εντύπου όπου βαθμολογείται συνολικά :
 η πληρότητα της έρευνας
 η συγγραφή, (δομή, περιεχόμενο, βιβλιογραφικές αναφορές)
 η παρουσίαση της εργασίας και
 η δυνατότητα απάντησης σε ερωτήσεις της επιτροπής αξιολόγησης
3.4 Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.
3.4.1 Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό;
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
34
Η κινητικότητα των καθηγητών στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS είναι
περιορισμένη, αφού μόνο 3 Έλληνες καθηγητές μετακινήθηκαν για διδασκαλία και 2
ξένοι επισκέφθηκαν το Τμήμα.
3.4.2 Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό);
Τα δύο τελευταία χρόνια στο Διατμηματικό Τμήμα του Προγράμματος ERASMUS
της ΣΔΟ (λειτουργεί από το 1997) έχουν προστεθεί πολλά μαθήματα στην Αγγλική
γλώσσα με αποτέλεσμα να αυξηθεί και ο αριθμός των εισερχόμενων φοιτητών στο
τμήμα. Την τελευταία πενταετία το τμήμα υποδέχτηκε 12 ξένους φοιτητές από τα
συνεργαζόμενα Παν/μια. Ο αριθμός των εισερχομένων φοιτητών στο τμήμα
αυξήθηκε σημαντικά με την εισαγωγή των μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα.
3.4.3 Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα;
Τα μαθήματα που προσφέρονται στους εισερχόμενους φοιτητές είναι
ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS
E-BUSINESS AND E-MARKETING
HEALTH CARE MANAGEMENT
INTERNATIONAL BUSINESS AND MARKETING
MANAGEMENT ACCOUNTING
TOURISM MARKETING
RESEARCH METHODS
STRATEGIC MANAGEMENT
PROJECT MANAGEMENT
SOCIAL PSYCHOLOGY AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
GREEK LANGUAGE AND CULTURE
GERMAN LANGUAGE
FRENCH LANGUAGE
3.4.4 Σε πόσα (και ποια) προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ.
ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών
συμμετέχει το Τμήμα;
Το τμήμα συμμετέχει στο Πρόγραμμα ERASMUS το οποίο αφορά ανταλλαγές
φοιτητών κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους μεταξύ Πανεπιστημίων της Ε.Ε. Στα
πλαίσια αυτού του προγράμματος έχουν μετακινηθεί 45 φοιτητές (κατά τη τελευταία
πενταετία.
Οι στόχοι του τμήματος που επιτυγχάνονται μέσω του προγράμματος είναι
 Η βελτίωση της ποιότητας και της Eυρωπαϊκής διάστασης της ανώτερης και
ανώτατης εκπαίδευσης.
 Η ενθάρρυνση της κινητικότητας των φοιτητών και η ανάπτυξη της
συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
35



Η ανάπτυξη προγραμμάτων που προωθούν την ανταλλαγή πληροφοριών και
εμπειριών μεταξύ των φοιτητών .
Η οικοδόμηση μιας Ευρώπης των σπουδαστών όπου μέσα από την
οργανωμένη κινητικότητα σπουδαστών θα επιτυγχάνεται όχι μόνο η
ανάπτυξη των διαπανεπιστημιακών σχέσεων αλλά και η στενότερη επαφή
μεταξύ των Ευρωπαίων.
Η ανάπτυξη εντατικών προγραμμάτων τα οποία είναι βραχείας διάρκειας και
πλήρους παρακολούθησης αφορούν δε ένα συγκεκριμένο θέμα και
απευθύνονται στους σπουδαστές και το διδακτικό προσωπικό κάθε
συνεργαζόμενου ιδρύματος.
Το πρόγραμμα ERA-places αφορά μετακίνηση σπουδαστών στα πλαίσια της
πρακτικής τους άσκησης. Ο φοιτητής συμμετέχει στο πρόγραμμα, με την
προϋπόθεση ότι:
 Βρίσκεται στο ανώτερο εξάμηνο σπουδών (Η΄ εξάμηνο), σε αυτό που έχει
οριστεί από το τμήμα ως επιλέξιμο εξάμηνο πρακτικής άσκησης.
 Έχει ολοκληρώσει τα προαπαιτούμενα μαθήματα για πρακτική άσκηση και
ιδιαίτερα εκείνα τα οποία σχετίζονται με το επιστημονικό/ τεχνολογικό πεδίο
της πρακτικής άσκησης.
 Είναι γνώστης ξένης γλώσσας
 Μπορεί να πραγματοποιήσει 6 μήνες ή 3 μήνες σε οργανισμό ή επιχείρηση
του εξωτερικού πραγματοποιώντας την πρακτική του άσκηση.
Συνολικά 6 φοιτητές του τμήματος συμμετείχαν στο πρόγραμμα κατά τα
ακαδημαϊκά έτη 2006-2009. Οι χώρες που ασκήθηκαν είναι Γαλλία, Γερμανία και
Αγγλία.
3.4.5 Υπάρχουν συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του
εξωτερικού; Ποιες;
Τα Πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα είναι τα ακόλουθα :
Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
ΧΩΡΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΜΗΝΩΝ
Γαλλία
Universite de Poitiers
F POITIER01
3
18
Ισπανία
UNIVERSIDAD
CARLOS
E MADRID 26
4
36
Γερμανία
Fachhochschule Koblenz
D KOBLENZ01
4
20
REY
JUAN
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
36
Ολλανδία
Haagse Hogeschool
NL S-GRAVE13
2
0
Ολλανδία
HEAO Amsterdam
NL AMSTERD46
2
10
Ιρλανδία
Au tin Waldron Regional College
of Carlow IRL CARLOW01
2
10
Γαλλία
University of Paris XIII, Saint Denis
F PARIS013
4
12
Φινλανδία
Pohjois
Koulutusinstituuti
SF VIRRAT01
2
10
Δανία
NIELS BROCK COPENHAGEN
BUSINESS COLLEGE
4
20
Pirkanmaan
3.4.6 Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών;
Ποιες;
Δεν υφίστανται
3.4.7 Eφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS);
Κάθε μάθημα δίνει 5 credits εκτός από το GREEK LANGUAGE AND CULTURE
που δίνει 6.
3.4.8 Υπάρχουν και διανέμονται ενημερωτικά έντυπα εφαρμογής του ECTS;
Παρέχονται στους φοιτητές αναλυτικά στοιχεία υπολογισμού του στην ιστοσελίδα
του οδηγού προγράμματος στα Αγγλικά:
http://www.teiath.gr/sdo/de/page_nea_EN_r/ppsenDE.pdf
3.5 Πρακτική άσκηση των φοιτητών.
3.5.1 Υπάρχει ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; Είναι υποχρεωτική η
πρακτική άσκηση για όλους τους φοιτητές;
Για την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι κατά τη
διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου (8ο) να απασχοληθούν για Πρακτική Άσκηση
(Π.Α.) σε οργανωμένη ιδιωτική η δημόσια οικονομική μονάδα η οποία να απασχολεί
πάνω από 10 άτομα, εκτός κάποιων εξαιρέσεων (Ν. 1404/83, Π.Δ. 174/85, Υ.Α.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
37
Ε5/3196/87, Υ.Α. Ε5/1303/86, Υ.Α. Ε5/1258/86, Υ.Α. Ε5/1797/86, Π.Δ. 483/84). Η
(Π.Α.) συνήθως αρχίζει από 1/4 έως 30/9 και από 1/10 έως 31/3 κάθε έτος.
Προϋπόθεση για την έναρξη της (Π.Α.)αποτελεί η επιτυχής συμμετοχή στις
δοκιμασίες των μαθημάτων ειδικότητας.
3.5.2 Αν η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, ποιο ποσοστό των φοιτητών την
επιλέγει; Πώς κινητοποιείται το ενδιαφέρον των φοιτητών;
Είναι υποχρεωτική.
3.5.3 Πώς καλλιεργείται το ενδιαφέρον των φοιτητών σε περίπτωση που η πρακτική
άσκηση είναι υποχρεωτική;
Το ενδιαφέρον των φοιτητών είναι ιστορικά πολύ ζωηρό, μια και έχει γίνει γνωστό
ότι η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μια διέξοδο επαφής με την αγορά εργασίας, στην
ιστορικά δύσκολη αναζήτηση των υποψηφίων. Η συχνή διαφήμιση σε εμφανές
σημείο στις προθήκες του Τμήματος και η διαφήμιση των ανοικτών θέσεων από
εταιρίες του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ
(http://www.teiath.gr/career/articles.php?id=12101&lang=el)
εξυπηρετούν
την
συνεχή διάδοση των ευκαιριών απασχόλησης. Το εξειδικευμένο Τμήμα Σπουδών
Πρακτικής άσκησης και Σταδιοδρομίας και το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ
παρέχει πληροφορίες για ευκαιρίες απασχόλησης στην πρακτική άσκηση σε
φοιτητές και εργοδότες.
3.5.4 Πώς έχει οργανωθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος; Ποια
είναι η διάρκειά της; Υπάρχει σχετικός εσωτερικός κανονισμός;
Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 6 μήνες. Το ύψος της αποζημίωσης των
ασκούμενων φοιτητών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ορίζεται στο ποσοστό
80%, επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση
την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και καταβάλλεται σε μηνιαία
βάση από το φορέα απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
επιχορηγούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε ποσοστό 50% επί της καταβαλλόμενης κάθε
φορά αποζημίωσης. Η επιχορήγηση γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.
στην έδρα της επιχείρησης στο τέλος της πρακτικής άσκησης και εντός τριών μηνών.
Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης υπάγονται στην
ασφάλιση του Ι.Κ.Α., κατά επαγγελματικού κινδύνου ατυχήματος (όχι και για τον
κλάδο παροχών ασθενείας και μητρότητας σε είδος και σε χρήμα). Οι ασφαλιστικές
εισφορές υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της
δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται
από τον εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ι.Κ.Α για τον τρόπο
είσπραξης των εισφορών.
3.5.5 Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Τμήμα στην οργάνωση
της πρακτικής άσκησης των φοιτητών;
Οι μεγαλύτερες δυσκολίες παρουσιάζονται κατά τις φάσεις της οργάνωσης και την
εποπτείας της Πρακτικής Άσκησης.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
38
Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των φοιτητών που εντάσσονται στην πρακτική άσκηση
είναι μεγάλος, ενώ οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι πόροι (μόνο 2 μέλη ΕΠ) είναι
περιορισμένοι, με αποτέλεσμα η όλη οργάνωση να είναι δύσκολα διαχειρίσιμη.
Επιπλέον ο μικρός αριθμός Ε.Π. καθιστούν δύσκολη την παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών προς τους φοιτητές για την επιλογή φορέα απασχόλησης με βάση τις
κλίσεις, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους, καθώς και την εποπτεία των
φοιτητών στο περιβάλλον εργασίας.
3.5.6 Σε ποιες ικανότητες εφαρμογής γνώσεων στοχεύει η πρακτική άσκηση; Πόσο
ικανοποιητικά κρίνετε τα αποτελέσματα; Πόσο επιτυχής είναι η εξοικείωση των
ασκουμένων με το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης;
Κατά τη διάρκεια των 6 μηνών ο /η σπουδαστής /στρια εργάζεται κάτω από την
επίβλεψη του υπαλλήλου του συνεργαζόμενου φορέα πάνω στα εξής αντικείμενα:
 Σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθοδολογίες διαχείρισης
παραγωγικών συστημάτων και συστημάτων παροχής υπηρεσιών (Διαχείριση
αποθεμάτων, Ολική ποιότητα, Διοίκηση Παραγωγής, Διαχείριση πελατών,
Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών λειτουργιών, Μάρκετινγκ)
 Διοικητικές πρακτικές στην Οργάνωση και Διοίκηση των επιχειρήσεων του
Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα (Σύνταξη επιχειρησιακών πλάνων).
 Τήρηση μηχανογραφημένων λογιστικών βιβλίων και φορολογικών υποχρεώσεων
των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
 Αξιολόγηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων με χρήση εργαλείων Διοικητικής
Λογιστικής.
 Τραπεζικές και χρηματιστηριακές εργασίες κάθε είδους.
Όλες οι δραστηριότητες των εκπαιδευομένων καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής
άσκησης. Από τις καταχωρήσεις αξιολογείται και η επιτυχία της πρακτικής άσκησης
του φοιτητή. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά δεδομένου ότι
τα αιτήματα αλλαγής φορέα απασχόλησης είναι λίγα και πολλοί φοιτητές συνεχίζουν
να εργάζονται στον ίδιο φορέα απασχόλησης και μετά την αποφοίτησή τους.
3.5.7 Συνδέεται το αντικείμενο απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση με την
εκπόνηση πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας;
Δεν συνδέεται θεσμικά αλλά πολλές φορές σπουδαστές που εργάζονται σε μια
επιχείρηση για την εκπλήρωση της πρακτικής άσκησης συνεχίζουν να εκπονούν την
πτυχιακή τους στην ίδια επιχείρηση.
3.5.8 Δημιουργούνται με την πρακτική άσκηση ευκαιρίες για μελλοντική απασχόληση
των πτυχιούχων;
Πολλοί φοιτητές συνεχίζουν να εργάζονται στην εταιρεία /επιχείρηση που έκαναν
την πρακτική τους άσκηση, ως εργαζόμενοι υπάλληλοι πλέον και όχι ως φοιτητές.
Δυστυχώς δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για το ποσοστό των φοιτητών του
τμήματος που παραμένουν ως μόνιμοι.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
39
3.5.9 Έχει αναπτυχθεί δίκτυο διασύνδεσης του Τμήματος με κοινωνικούς,
πολιτιστικούς ή παραγωγικούς φορείς με σκοπό την πρακτική άσκηση των φοιτητών;
Οι σπουδαστές που ασκούνται κάθε εξάμηνο στη Π.Α. είναι περίπου 120. Το
μεγαλύτερο ποσοστό κάνει τη Π.Α. του στην Αθήνα αλλά υπάρχουν και σπουδαστές
περίπου 7-8% κάθε εξάμηνο που κάνει Π.Α. στην επαρχία η στη Κύπρο (σπουδαστές
Κυπριακής υπηκοότητας). Ο πιο δημοφιλής χώρος Π.Α. είναι οι Τράπεζες (~40%).
Ελάχιστος αριθμός σπουδαστών πραγματοποιεί την Π.Α του σε υπηρεσίες του
Δημοσίου γιατί οι αποδοχές είναι μόνο 178 ευρώ και δεν υπάρχουν πιθανότητες να
παραμείνουν σαν μόνιμοι σε αυτές τις θέσεις.
Επίσης ένα μικρό ποσοστό φοιτητών (~2%) πραγματοποιεί την πρακτική άσκησή
τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το πρόγραμμα ERA-PLACES.
3.5.10 Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει το Τμήμα προκειμένου να δημιουργηθούν
θέσεις απασχόλησης φοιτητών (σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο);
Στην προσπάθεια να προσδώσουν μια περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα του
χώρου εργασίας και της αγοράς, οι διδάσκοντες οργανώνουν σε ορισμένες
περιπτώσεις επισκέψεις σε εταιρείες ή οργανισμούς, ή προσκαλούν επιστήμονες ή
ειδικούς στο χώρο του ΤΕΙ για διαλέξεις. (5 από τους 31 που απάντησαν).
Επιπλέον μέσα από τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, το Τμήμα
στοχεύει στην απόκτηση δεξιοτήτων και ηγετικών ικανοτήτων για μελλοντική
αυτοαπασχόληση των αποφοίτων
3.5.11 Υπάρχει στενή συνεργασία και επαφή μεταξύ των εκπαιδευτικών / εποπτών του
Τμήματος και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης;
Στο Τμήμα δεν υπάρχουν επόπτες εκπαιδευτικοί και η επιτροπή Π.Α., που
αποτελείται από 2 εκπαιδευτικούς, απλώς τοποθετεί τους σπουδαστές στις
επιχειρήσεις και στους οργανισμούς που οι σπουδαστές έχουν επιλέξει και τους δίνει
το βιβλίο Π.Α. Λόγω της έλλειψης εποπτών δεν υπάρχει πλήρης έλεγχος κατά την
εκτέλεση της Π.Α. Τα βιβλία της Π.Α. υπογράφονται μόνο από τους φορείς
απασχόλησης και τους ασκούμενους φοιτητές. Επίσης, οι φορείς απασχόλησης
έχουν την υποχρέωση έκδοσης βεβαίωσης όπου αναγράφεται το χρονικό διάστημα
απασχόλησης του ασκούμενου.
3.5.12 Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία του
Τμήματος με τους φορείς εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; Ποιες;
Προϋπόθεση εκπόνησης της πρακτικής εργασίας αποτελούν τα ακόλουθα, που
εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Αθήνας:
Η περίοδος της άσκησης είναι συνεχόμενη, χωρίς διακοπή, εκτός των περιπτώσεων
εποχιακών επιχειρήσεων. Στην περίπτωση επιχειρήσεων ή υπηρεσιών που
λειτουργούν εποχιακά, η δεύτερη περίοδος πρακτικής άσκησης μπορεί να
πραγματοποιηθεί μερικά και σε χώρους εργασίας συναφούς αντικειμένου με την
ειδικότητα του ασκούμενου σπουδαστή.
Δικαιώματα και υποχρεώσεις
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
40
Κατά την εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ο σπουδαστής μπορεί να απουσιάσει
δικαιολογημένα 5 ημέρες εργάσιμες συνολικά οι οποίες καταχωρούνται στο βιβλίο
Πρακτικής Άσκησης.
Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας του, υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς
ασφαλείας και εργασίας όπως και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό
της επιχείρησης ή υπηρεσίας. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών
του εργασιακού χώρου μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της απασχόλησης. Στην
περίπτωση αυτή ο σπουδαστής υποχρεούται να επαναλάβει το επόμενο εξάμηνο τη
διαδικασία εξευρέσεως νέας θέσης για τη συμπλήρωση του υπόλοιπου χρόνου
Πρακτικής Άσκησης.
Αποζημίωση





Οι σπουδαστές που πραγματοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση σε
επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και σε υπηρεσίες του
δημόσιου και των Ν.Π.Δ.Δ., υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του
ΙΚΑ κατά του κινδύνου του ατυχήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε
φορά νομοθεσία.
Η ασφαλιστική εισφορά κατά επαγγελματικού κινδύνου, υπολογίζεται σε
ποσοστό 1% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης στον
ασκούμενο σπουδαστή.
Το ύψος της αποζημίωσης των Πρακτικά Ασκούμενων Σπουδαστών των ΤΕΙ
σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ορίζεται σε ποσοστό 80% επί του
ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάσει την
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Η επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που
απασχολούν πρακτικά ασκούμενους σπουδαστές των ΤΕΙ, ορίζεται σε
ποσοστό 50% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης.
Το ύψος της αποζημίωσης των Πρακτικά Ασκούμενων Σπουδαστών ΤΕΙ στο
Δημόσιο Τομέα ορίζεται σε 176 ευρώ μηνιαίως.
Ισχύουσες διατάξεις
Ν 1404/83/άρθρο 24
Αναφέρεται στη Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ, καθιερώνεται για πρώτη φορά η
Πρακτική Άσκηση ως μέρος του διδακτικού έργου και ως εκ τούτου αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών.
ΦΕΚ 59/85 Τ.Α΄ Π.Δ. 174/85
Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (ΤΕΙ).
Ε5/332/22-1-86
Εγκύκλιος Οδηγία του Υπουργού Παιδείας με την οποία καθιερώνονται δύο
συγκεκριμένες περίοδοι Πρακτικής Άσκησης στο Δημόσιο Τομέα(1-4 έως 30-9,και
1-10 έως 31-3,του επομένου έτους) και τονίζεται η σπουδαιότητα αλλά και η
σημασία της Πρακτικής Άσκησης στον Ιδιωτικό τομέα.
Ε5/3196/14-5-87
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
41
Συμπληρωματική εγκύκλιος της παραπάνω.
Ε5/49/86/21-6-86
Έγγραφο του Υπουργού Παιδείας που καθιερώνει το συντονιστικό όργανο σε
επίπεδο ΤΕΙ για θέματα Πρακτικής Άσκησης των Σπουδαστών του κάθε Ιδρύματος.
3.5.13 Πώς παρακολουθούνται και υποστηρίζονται οι ασκούμενοι φοιτητές;
Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος προσκομίζει το σύνολο αναφορών
του προϊσταμένου του με την υπογραφή του με τις εργασίες που εκτέλεσε κατά τη
διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. Κάθε ασκούμενος σπουδαστής τηρεί βιβλίο
Πρακτικής Άσκησης.
Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, ο σπουδαστής υποβάλλει στην
επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
 Το βιβλίο πρακτικής άσκησης κατάλληλα συμπληρωμένο με τον αριθμό
εβδομαδιαίων εκθέσεων, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις
ημέρες απουσίας και την επίδοσή του.
 Κάθε άλλο στοιχείο (π.χ. βιβλιάριο ασφάλισης κ.λ.π.)που ήθελε τυχόν
ζητηθεί από το Τμήμα σχετικά με το αντικείμενο απασχόλησης του
ασκούμενου κατά την πρακτική άσκηση.
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος στον οποίο υποβάλλονται τα δικαιολογητικά
Πρακτικής Άσκησης αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψή τους. Σε περίπτωση
απόρριψης το Συμβούλιο του Τμήματος αποφασίζει μετά από αίτηση του
ενδιαφερόμενου σπουδαστή οριστικά για τη διάρκεια και το αντικείμενο
απασχόλησης που πρέπει να ασκηθούν συμπληρωματικά ή ακυρώνει την απόφαση
απόρριψης του Προϊσταμένου και κάνει δεκτά τα δικαιολογητικά.
Από το διδακτικό έτος (2011-2012) θα υπάρχουν και επόπτες καθηγητές για την
Πρακτική Άσκηση κάθε φοιτητή και τον τρόπο με τον οποίο αυτή διεξάγεται.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
42
4 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Δεν υφίσταται επί του παρόντος.
5 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Ο νόμος δεν το επιτρέπει, παρότι το σύνολο των διδασκόντων έχει διδακτορικό και
ευρύ χαρτοφυλάκιο δημοσιεύσεων και εργασιών υπό δημοσίευση.
6. Διδακτικό έργο
6.1 Αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού.
6.1.1 Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Πώς
εφαρμόζεται;
Οι διδάσκοντες αξιολογούνται σε εξαμηνιαία βάση από τους φοιτητές μέσω
ερωτηματολογίων, με βάση τα πρότυπα ερωτηματολόγια της ΑΔΙΠ.
Ακολουθεί η περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης και ο τρόπος εφαρμογής της:
Διαδικασία αξιολόγησης διδασκόντων από τους φοιτητές.
Το σχετικό ερωτηματολόγιο είναι ενιαίο για όλα τα μαθήματα και αφορά στο
θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος. Είναι ανώνυμο. Τα ερωτηματολόγια
διανέμονται σε ώρα μαθήματος μεταξύ της 8ης και 10ης εβδομάδας της διδασκαλίας
για συμπλήρωση από τους φοιτητές.
Διαδικασία εφαρμογής
Η διανομή των ερωτηματολογίων διεξάγεται από τα μέλη ΕΤΠ του Τμήματος τα
οποία μοιράζουν τα ερωτηματολόγια μαζί με φακέλους (που εκ των προτέρων
αναγράφεται το μάθημα, θεωρητικό ή εργαστηριακό, το εξάμηνο, ο υπεύθυνος
καθηγητής και η ημερομηνία), εξηγούν σύντομα το σκοπό της ενέργειας αυτής
καθώς και τη διαδικασία, απαντούν σε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις και
αποχωρούν από την αίθουσα μαζί με τον διδάσκοντα.
Εισέρχονται στην αίθουσα μετά από 15 λεπτά και ζητούν από 1-2 φοιτητές να τα
μαζέψουν. Οι φοιτητές που συγκεντρώνουν τα ερωτηματολόγια από τους
συναδέλφους τους και τα τοποθετούν στο φάκελο, τον σφραγίζουν και, στη
συνέχεια, τον μεταφέρουν στη γραμματεία του Τμήματος. Μετά τη συγκέντρωση
των ερωτηματολογίων από όλα τα μαθήματα, το τμήμα φροντίζει για την
καταχώρηση των απαντήσεων των φοιτητών σε υπολογιστικό φύλλο.
Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής των στοιχείων, τα σχετικά φύλλα παραδίδονται
στον υπεύθυνο καθηγητή ο οποίος μεριμνά για την καταχώρηση και την επεξεργασία
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
43
τους. Για την καταχώρηση των δεδομένων για την παρούσα αξιολόγηση υπεύθυνος
ήταν ο καθηγητής Ποσοτικής Ανάλυσης του Τμήματος κ. Χρήστος Φράγκος, ενώ
στην ανάλυση και τη δημιουργία διαγραμμάτων βοήθησε ο κ. Κων/νος
Κωνσταντάρας, Επιστημονικός Συνεργάτης.
Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων που αφορούν την ποιότητα και
την αποτελεσματικότητα του ΕΠ του Τμήματος διαμορφώνεται ως ακολούθως:
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
44
Οργάνωση και παρουσίαση της ύλης του μαθήματος
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
Ερώτηση 22
50,00%
39,25%
40,00%
3,93
1,00
4,00
0,37
-0,87
642
32,55%
30,00%
19,16%
20,00%
10,00%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
6,39%
2,65%
Μέσος όρος απάντησης
Η εντύπωση των σπουδαστών για το Τμήμα είναι άριστη (διάμεσος =4) όσον αφορά
στην παρουσίαση και οργάνωση της ύλης των μαθημάτων. Για την πλειονότητα των
μαθημάτων, το ΕΠ του Τμήματος, αν και εξαιρετικά ολιγάριθμο, έχει μεριμνήσει για
την έκδοση συγγραμμάτων είτε σημειώσεων. Επίσης με την πολλαπλή βιβλιογραφία
αλλά και τις βάσεις δεδομένων που παρέχονται ή υποδεικνύονται από τον
εκπαιδευτή διευκολύνεται η μελέτη του θέματος σε βάθος. Οι διαλέξεις είναι
οργανωμένες σε εκπαιδευτικές ενότητες, σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών.
Δημιουργία ενδιαφέροντος για το αντικείμενο του μαθήματος
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
Ερώτηση 23
50,00%
3,71
1,18
4,00
-0,42
-0,65
643
40,00%
29,55%
30,00%
31,57%
23,17%
20,00%
9,80%
10,00%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
5,91%
Μέσος όρος απάντησης
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
45
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των σπουδαστών, το ενδιαφέρον ανανεώνεται στον
σπουδαστή για το αντικείμενο που παρακολουθεί. Παρά τον ολοένα αυξανόμενο
φόρτο εργασίας που αναλαμβάνεται μέσω των εργαστηρίων, μαθήματα, μελέτης στο
σπίτι, εκπόνηση ασκήσεων-μελετών, κ.τ.λ., ) λαμβάνεται κατάλληλη πρόνοια, ώστε
να κινείται το ενδιαφέρον για το μάθημα, σε ομαδικό πλαίσιο. Η εικόνα του
τμήματος κρίνεται άριστη αφού περισσότερο από το 85% των σπουδαστών την
κρίνουν τουλάχιστον «ικανοποιητική».
Ανάλυση και παρουσίαση των εννοιών του μαθήματος με τρόπο απλό και κατανοητό.
Χρήση παραδειγμάτων.
Ερώτηση 24
50,00%
40,00%
33,44%
36,39%
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
3,91
1,10
4,00
0,17
-0,90
643
30,00%
18,97%
20,00%
10,00%
7,00%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
4,20%
Μέσος όρος απάντησης
Η εφαρμογή των προβλημάτων της διοίκησης των επιχειρήσεων με εύκολο και
κατανοητό τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η εφαρμογή τους στην πράξη αποτελεί
ακρογωνιαίο λίθο της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό
στη διάρκεια του μαθήματος τα προβλήματα και η θεωρία παρουσιάζονται με
πληθώρα πρακτικών παραδειγμάτων προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι έννοιες
και να αναλύονται με όσο το δυνατόν παραστατικότερο τρόπο.
Σε αρκετά μαθήματα τα εργαστήρια βοηθούν περαιτέρω την κατανόηση και κυρίως
στην αφομοίωση των εννοιών εκ μέρους του σπουδαστή. Επειδή το ΕΠ του
Τμήματος διαθέτει επαγγελματική εμπειρία, εστιάζει την προσοχή τους και
καθοδηγεί τους σπουδαστές στην ουσία των προβλημάτων. Η γνώμη των
σπουδαστών για το Τμήμα είναι και πάλι άριστη (διάμεσος =4).
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
46
Ενθάρρυνση των φοιτητών να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις έτσι ώστε να
αναπτύξουν την κρίση τους.
Ερώτηση 25
50,00%
40,25%
40,00%
33,07%
30,00%
10,00%
3,90%
6,08%
4,00
1,08
4,00
0,47
-1,03
641
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
16,69%
20,00%
Μέσος όρος απάντησης
Αυτοσκοπός της διαδικασίας μάθησης είναι να γίνεται το μάθημα όσο το δυνατόν
πιο ενδιαφέρον εκ μέρους του διδάσκοντα, απευθύνοντας συχνές ερωτήσεις στους
σπουδαστές, έμμεσα, υποχρεώνοντάς τους σε ενεργή συμμετοχή και συχνές
ερωτήσεις κατά την διάρκεια του μαθήματος. Η γνώμη των σπουδαστών για τους
διδάσκοντες, όπως φαίνεται από την καταγεγραμμένη άποψη τους, είναι ότι το ΕΠ
διαρκώς και αόκνως προσπαθεί για την ουσιαστική εκπαίδευση (διάμεσος =4).
Συνέπεια στις υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού (παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη
διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές).
Ερώτηση 26
50,47%
50,00%
40,00%
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
4,26
0,91
5,00
1,20
-1,23
638
31,35%
30,00%
20,00%
13,48%
10,00%
1,25%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
3,45%
Μέσος όρος απάντησης
Η συνέπεια, σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός του ΕΠ του Τμήματος
απεικονίζεται στο πολύ υψηλό ποσοστό (>95%) της βαθμολογίας των σπουδαστών
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
47
σε επίπεδο πάνω από «ικανοποιητική» (διάμεσος=5). Αποδεικνύεται, έτσι, ότι ο
φόρτος εργασίας του ΕΠ (μονίμου και εκτάκτου) πέρα από τα εκπαιδευτικά του
καθήκοντα (διοικητικό έργο, συμμετοχή σε επιτροπές, επαγγελματικές υποχρεώσεις
εκτάκτων) δεν τους εμποδίζει να είναι συνεπείς στις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις.
Στις λιγοστές περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, οφείλεται στον εξαιρετικά
μικρό αριθμό ΕΠ που υπηρετεί στο Τμήμα με ότι αυτό συνεπάγεται σε υποχρεώσεις.
Υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο των μελών ΕΠ (εκτός ωρών διδασκαλίας) που
δέχονται σπουδαστές για διάφορα θέματα που τους απασχολούν, στα πλαίσια του
θεσμού του συμβούλου καθηγητή.
Επίπεδο σχέσεων Διδάσκοντα /Διδασκόμενου
Το καταγεγραμμένο επίπεδο επικοινωνίας και σχέσεων διδάσκοντος-σπουδαστή
είναι «άριστο» (διάμεσος =5), χωρίς να παρατηρούνται αντιπαραθέσεις. Τα όσα
προβλήματα παρουσιαστούν επιλύονται με τον καλύτερο συναινετικό τρόπο, χωρίς
ακρότητες. Το μικρό καταγεγραμμένο ποσοστό με βαθμολογία λιγότερο από
«ικανοποιητική» των σχέσεων διδασκόντων-σπουδαστών (λιγότερο του 10%)
καταδεικνύει ότι τα προβλήματα επιλύονται τις περισσότερες φορές με καλή θέληση
και από τις δύο πλευρές.
Ερώτηση 27
50,39%
50,00%
40,00%
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
4,21
1,01
5,00
1,29
-1,34
637
30,77%
30,00%
20,00%
10,68%
10,00%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
2,51%
5,65%
Μέσος όρος απάντησης
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
48
Συμβολή του επικουρικού διδακτικού προσωπικού στην καλύτερη κατανόηση της ύλης.
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
Ερώτηση 28
50,00%
40,00%
3,47
1,20
4,00
-0,47
-0,58
417
33,81%
30,00%
25,90%
21,10%
20,00%
10,00%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
9,83% 9,35%
Μέσος όρος απάντησης
Η συμβολή του επικουρικού διδακτικού προσωπικού στην καλύτερη κατανόηση της
ύλης, εμφανίζεται τουλάχιστον «ικανοποιητική» κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της
γνώμης των σπουδαστών (μεγαλύτερο του 80%) με τη διάμεσο να καταδεικνύει μια
«αρκετά καλή» γνώμη. Το γεγονός ότι η πλειονότητα των εκτάκτων απασχολούνται
σε «επίπονα» εργαστηριακά μαθήματα εξηγεί το σχετικά υψηλό ποσοστό
σπουδαστών που κρίνουν τη συμβολή του επικουρικού προσωπικού λιγότερο από
ικανοποιητική (19,18%). Σε πολλά εργαστηριακά μαθήματα τα οποία απαιτούν
χρήση Η/Υ, οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο υπερβαίνουν το μέγιστο
όριο των 25.
6.1.2 Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδασκόντων από
τους φοιτητές;
Με το πέρας της ανάλυσης των αποτελεσμάτων, τα παραλαμβάνει ο προϊστάμενος
του τμήματος ο οποίος συζητά την αξιολόγηση του κάθε διδάσκοντος σε κάθε
μάθημα. Η ανάδραση που λαμβάνει ο διδάσκων είναι αναμφίβολα ο πλέον
αποτελεσματικός τρόπος για την βελτίωση του έργου του. Συγκρίνοντας την
αξιολόγηση του στις επιμέρους παραμέτρους ο εκπαιδευτικός, μπορεί να αντιληφθεί
πόσο κοντά ή μακριά βρίσκεται από το μέσο όρο των άλλων συναδέλφων του.
Τέλος ο προϊστάμενος ενημερώνει το σύνολο των διδασκόντων για την εικόνα του
τμήματος όπως προκύπτει από το άθροισμα των αξιολογήσεων όλων των
διδασκόντων.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
49
6.1.3 Ποιος είναι ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών του
ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος;
Αν και οι ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό είναι σημαντικές, η πλειοψηφία των
θεωρητικών μαθημάτων διδάσκεται από τα 10 μόνιμα μέλη του Ε. Π. Οι ανάγκες
του τμήματος είναι τέτοιες όμως, που απαιτούν την εξειδικευμένη εμπειρία
στελεχών από την αγορά, αλλά και από το Δημόσιο τομέα, για τη διδασκαλία
υψηλής εξειδίκευσης αντικειμένων. Το έκτακτο προσωπικό καλύπτει σε πολύ
μεγάλο βαθμό τις ανάγκες του τμήματος σε εργαστηριακά μαθήματα, πολλά από τα
οποία είναι φροντιστηριακού τύπου και προσφέρουν τα μέγιστα ειδικά στη
διδασκαλία δεξιοτήτων, όπως αυτές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνίας.
Ο προβλεπόμενος εβδομαδιαίος διδακτικός φόρτος μόνιμων μελών ΕΠ, σε
συνδυασμό με τον υφιστάμενο που προκύπτει από τα καταγεγραμμένα στατιστικά
στοιχεία του Παραρτήματος 14-1.7, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:
Βαθμίδα
Καθηγητές
Αναπληρωτές Καθηγητές
Επίκουροι Καθηγητές
Καθηγητές Εφαρμογών
Διδακτικές Ώρες / Εβδομάδα
10
12
14
16
Σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων που υπογράφουν οι Επιστημονικοί
Συνεργάτες μπορούν να απασχολούνται έως και 12 ώρες ανά εβδομάδα, ενώ
αντίστοιχα το όριο για τους Εργαστηριακούς Συνεργάτες είναι 15 ώρες ανά
εβδομάδα.
6.1.4 Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες /βραβεία διδασκαλίας;
Δεν υφίστανται.
6.2 Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας.
6.2.1 Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται.
Στη μεγάλη πλειοψηφία των μαθημάτων, το θεωρητικό μέρος διδάσκεται με τη
μορφή της διάλεξης, ενώ το εργαστηριακό τμήμα των μαθημάτων διεξάγεται σε
αίθουσες εξοπλισμένες με σύγχρονα μηχανήματα πληροφορικής. Η χρήση
Υπολογιστή και μηχανήματος προβολής Υλικού κατά την παράδοση του θεωρητικού
μαθήματος είναι εφικτή μόνο σε μία από τις αίθουσες του τμήματος. Πέραν των
διαλέξεων σε πολλά από τα θεωρητικά μαθήματα οι σπουδαστές ενθαρρύνονται να
εκπονούν εργασίες, ( ομαδικές ή ατομικές), τις οποίες και παρουσιάζουν στην τάξη.
Σε μαθήματα με μαθηματικό προσανατολισμό, οι σπουδαστές ζητούνται να επιλύουν
προβλήματα ως μέρος των υποχρεώσεων τους για την επιτυχή ολοκλήρωση του
μαθήματος.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
50
6.2.2 Διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων και των
διδακτικών μεθόδων;
Αυτό γίνεται μέσα από τη διαδικασία της παράδοσης επιπρόσθετου υλικού στους
σπουδαστές πέρα από την καθορισμένη κατά την έναρξη του εξαμήνου ύλη. Η
επικαιροποίηση του περιεχομένου των μαθημάτων γίνεται κατόπιν εισήγησης του
διδάσκοντος σε κάθε μάθημα. Οι διδάσκοντες ενθαρρύνονται στις προσπάθειες που
κάνουν για τον εμπλουτισμό της ύλης που διδάσκουν, αλλά και την εισαγωγή νέων
τρόπων διδασκαλίας και επικοινωνίας με τους σπουδαστές, κύρια, κάνοντας χρήση
των διευκολύνσεων που παρέχει το Ίδρυμα τόσο σε υλική υποστήριξη, όσο και σε
συμβουλευτικό επίπεδο ( κυρίως θέματα που αφορούν τη χρήση του συστήματος
πληροφορικής του Ιδρύματος). Επίσης, αλλαγές στο περιεχόμενο των μαθημάτων
μπορεί να εισαχθούν και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών,
και με απόφαση της Γενικής συνέλευσης του τμήματος και μετά του συμβουλίου του
ΤΕΙ.
6.2.3 Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις;
Συνήθως κυμαίνεται από 35% έως 40%.
6.2.4 Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις;
Συνήθως κυμαίνεται από 50% έως 60%.
6.2.5 Ποιος είναι ο μέσος βαθμός πτυχίου;
Ο μέσος βαθμός πτυχίου είναι 6,2 (καλώς), ενώ, σύμφωνα με στοιχεία της
Γραμματείας του Τμήματος, υπάρχουν τα εξής αποτελέσματα ως προς το βαθμό
Πτυχίου των σπουδαστών :
Χρόνος
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
Μέσος Βαθμός Πτυχίου
6,68
6,64
6,62
6,71
6,86
Κατά την τελευταία διδακτική χρονιά (2009-2010) της παρούσας ΕΕΑ η κατανομή
βαθμών των πτυχιούχων του Τμήματος ήταν:
Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου 2009-2010.
Βαθμολογία πτυχίου
Αριθμός αποφοιτησάντων
σπουδαστών
5,0-5,99
25
6,0-6,99
109
7,0-8,4
110
8,5-10,00
7
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
51
6.2.6 Ποια είναι η μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου;
Ιστορικά είναι 5,5 έτη.
6.2.7 Παρακολούθηση από τον σπουδαστή της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Παρόλο που στόχος των εκπαιδευτών είναι το «μάθημα» να γίνει ελκυστικό προς
τον σπουδαστή, παρατηρείται αυξανόμενη μείωση του ενδιαφέροντος των μαθητών,
γεγονός που οφείλεται σε παράγοντες από το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον
(ανεργία, απαξίωση πτυχίων, οικονομική δυσχέρεια).
Συχνότητα παρακολούθησης διαλέξεων.
Ερώτηση 33
50,65%
50,00%
40,00%
20,00%
12,94%
3,24%
5,50%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
4,17
1,06
5,00
0,99
-1,28
618
27,67%
30,00%
10,00%
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
Μέσος όρος απάντησης
Η ελκυστική εικόνα που καταγράφουν τα ατομικά απογραφικά μαθημάτων των
σπουδαστών (μέσος όρος προσέλευσης >40%) δεν απεικονίζει την πραγματικότητα,
μια και είναι κοινώς γνωστή η αποχή των σπουδαστών από τα μαθήματα, ιδιαίτερα
των μη υποχρεωτικών-θεωρητικών. Το πρόβλημα αυτό αποτελεί μια πρόκληση για
το Τμήμα, που επεκτείνεται γενικότερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα πρέπει να
αναβαθμιστεί ο ρόλος της τριτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, ώστε να αυξηθούν οι
ώρες παρακολούθησης των φοιτητών.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
52
Συχνότητα παρακολούθησης εργαστηρίων.
Ερώτηση 34
79,07%
50,00%
40,00%
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
4,66
0,79
5,00
8,36
-2,83
497
30,00%
20,00%
13,08%
10,00%
1,81% 1,61%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
4,43%
Μέσος όρος απάντησης
Η καταγραφή των απαντήσεων των σπουδαστών απεικονίζει σχεδόν καθολική
συμμετοχή στα εργαστηριακά μαθήματα, εξαιτίας των υποχρεωτικών παρουσιών,
προκειμένου να μην επαναλάβει ο φοιτητής το εργαστήριο. Ο μεγάλος όγκος
εργασίας στα εργαστήρια σε συνδυασμό με την υποχρεωτική παρουσία και
βαθμολόγηση, δεν αφήνουν περιθώρια απουσιών.
Συχνότητα ανταπόκρισης στις γραπτές εργασίες /ασκήσεις.
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
Ερώ τηση 35
50,00%
40,00%
35,29%
27,12%
30,00%
3,76
1,04
4,00
-0,05
-0,62
612
27,12%
20,00%
10,00%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
7,03%
3,43%
Μέσος όρος απάντησης
Οι σπουδαστές εμφανίζουν σημαντική συνέπεια με τις γραπτές δοκιμασίες που
καλούνται να εκπονήσουν στη διάρκεια της διδακτικής περιόδου (διάμεσος =4).
Μόνο μια μειοψηφία 10,73% δεν ανταποκρίνεται στις γραπτές εργασίες και
δοκιμασίες, γεγονός που πιστοποιεί το ενδιαφέρον συμμετοχής τους.
Συστηματική μελέτη της ύλης.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
53
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
Ερώτηση 36
50,00%
38,29%
40,00%
3,39
1,01
3,00
-0,22
-0,28
632
31,33%
30,00%
20,00%
14,24%
11,55%
10,00%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
4,59%
Μέσος όρος απάντησης
Παρόλο που ένα ποσοστό περίπου 16% των φοιτητών δηλώνει λιγότερο από
«ικανοποιητική» μελέτη της ύλης, η συντριπτική πλειονότητα δηλώνει ότι μελετά
συστηματικά σε τουλάχιστον ικανοποιητικό βαθμό. Με δεδομένο ότι τα
ερωτηματολόγια έχουν απαντηθεί από τους παρόντες, που κρίνονται περισσότερο
επιμελείς από τους υπόλοιπους, τότε η πραγματική εικόνα μάλλον δεν είναι τόσο
αισιόδοξη.
Ώρες εβδομαδιαίας μελέτης για κάθε μάθημα: 1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες,
4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
Ερώτηση 37
50,00%
40,00%
36,71%
2,09
1,09
2,00
0,06
0,86
621
32,85%
30,00%
19,16%
20,00%
7,73%
10,00%
3,54%
7,73%
19,16%
32,85%
36,71%
0,00%
3,54%
Μέσος όρος απάντησης
Η απογοητευτική εικόνα που δηλώνει ότι, κατά την ομολογία τους, ποσοστό κοντά
στο 70% αφιερώνει πολύ λίγες ώρες στη μελέτη των μαθημάτων κατά τη διάρκεια
του εξαμήνου (2-4 ώρες ή και λιγότερο). Τα αίτια μπορεί να αποδοθούν σε:
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
54





Καθυστερήσεις στην απόδοση των συγγραμμάτων,
Διακοπές της εκπαιδευτικής διαδικασίας για διάφορους λόγους (καταλήψεις
κ.τ.λ.),
Στοχευόμενη μείωση της καταβαλλόμενης προσπάθειας, ελλείψει κινήτρων
επαγγελματικής αποκατάστασης
Ανυπαρξία αξιολόγησης με συστηματικές περιοδικές γραπτές εξετάσειςπροόδους (απαλλακτικές), πριν την τελική εξέταση
Το γνωστό φαινόμενο της «μελέτης λίγες μέρες προ εξετάσεων»
Με δεδομένο ότι ο αντιπροσωπευτικός σπουδαστής που συμμετείχε στην
αξιολόγηση παρακολουθεί με υψηλότερη συχνότητα τα μαθήματα, είναι προφανές
ότι θα πρέπει να βελτιωθεί μελλοντικά η εικόνα που παρουσιάζεται, προσεγγίζοντας
περισσότερο τον σπουδαστή στη διάρκεια του διδακτικού έτους και ενεργοποιώντας
το ενδιαφέρον τους για συστηματικότερη μελέτη.
6.3 Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου.
6.3.1 Γνωστοποίηση στους φοιτητές της ύλης των μαθημάτων στην αρχή του
εξαμήνου.
Η ύλη γνωστοποιείται στους σπουδαστές, μέσα από
ιστοσελίδας του τμήματος στην οποία αναρτάται
διάρκεια του πρώτου συνήθως μαθήματος, όπου
μάθημα, τους σκοπούς του και την ύλη με από
επιτευχθούν οι σκοποί-στόχοι.
τον Οδηγό Σπουδών, μέσω της
κατά καθηγητή, και κατά τη
ο καθηγητής παρουσιάζει το
τη διδασκαλία της οποίας θα
6.3.2 Περιγραφή μαθησιακών στόχων των μαθημάτων και προσδοκώμενων
αποτελεσμάτων.
Οι μαθησιακοί στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι τμήμα της
εισαγωγής των σπουδαστών στο συγκεκριμένο μάθημα και αποτελούν την πυξίδα
τόσο για τους σπουδαστές όσο και για τον διδάσκοντα, ως προς την κατεύθυνση που
θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Σαφήνεια στόχων του μαθήματος
Ερώτηση 1
50,00%
40,38%
40,00%
29,71%
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
3,90
0,95
4,00
-0,02
-0,67
525
30,00%
21,33%
20,00%
7,24%
10,00%
1,33%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
Μέσος όρος απάντησης
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
55
Η βαθμολογία του τμήματος κρίνεται ικανοποιητική, μια και ο μέσος όρος (3,90) και
η διάμεσος (4,00), με βάση τη γνώμη των φοιτητών, είναι αισθητά άνω του μέσου
όρου της μέσης τιμής της βαθμολογικής κλίμακας (3,00). Με βάση τα προκύπτοντα
στοιχεία από τις απαντήσεις, περισσότερο από το 90% των φοιτητών βαθμολογούν
με 3 ή καλύτερα.
Οργάνωση και Ανταπόκριση της ύλης στους στόχους του μαθήματος
Ερώτηση 2
50,00%
43,16%
40,00%
30,00%
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
3,83
0,91
4,00
-0,20
-0,51
526
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
3,81
1,01
4,00
0,21
-0,72
522
24,71%
23,76%
20,00%
7,60%
10,00%
0,76%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
Μέσος όρος απάντησης
Ερώτηση 3
50,00%
43,16%
40,00%
30,00%
24,71%
23,76%
20,00%
7,60%
10,00%
0,76%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
Μέσος όρος απάντησης
Η εικόνα είναι και εδώ θετική, μια και στις δύο ερωτήσεις που αφορούν την
Οργάνωση και την Ανταπόκριση της διδαχθείσας ύλης στους στόχους του
μαθήματος οι φοιτητές βαθμολόγησαν αισθητά άνω του μέσου όρου,
βαθμολογώντας αντίστοιχα με 3,83 μέσον όρο και 4 διάμεσο την πρώτη και με 3,81
μέσον όρο και 4 διάμεσο την δεύτερη.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
56
Συνολικά ποσοστό άνω του 90% βαθμολογεί και τις δύο απαντήσεις με βαθμολογία
ίση ή καλύτερη με τρία. Αν και είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
τριτοβάθμια εκπαίδευση από την απώλεια εκπαιδευτικών ωρών για τους γνωστούς
λόγους, η εικόνα είναι αρκετά ενθαρρυντική.
Αναγκαιότητα των προαπαιτούμενων μαθημάτων.
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
Ερώτηση 8
50,00%
40,00%
3,55
1,06
4,00
-0,42
-0,37
499
32,46%31,26%
30,00%
21,24%
20,00%
11,02%
10,00%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
4,01%
Μέσος όρος απάντησης
Η συντριπτική πλειονότητα των σπουδαστών δηλώνει ότι τα προαπαιτούμενα
μαθήματα πρέπει να υφίστανται (85% απάντησαν τουλάχιστον «ικανοποιητικά» =3).
Αν και γινόμαστε συχνά δέκτες παραπόνων, μέσω των εκπροσώπων, για αλλαγή του
καθεστώτος των προαπαιτούμενων, οι φοιτητές δείχνουν να κατανοούν την
αναγκαιότητά τους.
Χρήση γνώσεων από /σύνδεση με άλλα μαθήματα.
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
Ερώτηση 9
50,00%
40,00%
33,01%
3,36
1,05
3,00
-0,60
-0,18
509
31,24%
30,00%
17,29%
20,00%
10,00%
3,73%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
14,73%
Μέσος όρος απάντησης
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
57
Η σύνδεση των παρεχομένων γνώσεων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την
αγορά εργασίας και η χρησιμότητά τους στην ζωή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο
της μαθησιακής διαδικασίας, ιδιαίτερα αναφορικά με την τεχνολογική εκπαίδευση.
Στον βαθμό που οι φοιτητές αντιλαμβάνονται την χρησιμότητα των μαθημάτων στην
καθημερινότητά τους και σαν εφόδια αντιμετώπισης πραγματικών προβλημάτων η
εκπαιδευτική προσπάθεια κατορθώνει να επιτελέσει τον σκοπό της και να
αναγνωριστεί από τους βασικούς της αποδέκτες, τους σπουδαστές. Επιπλέον, ο
βαθμός αλληλοσύνδεσης των παρεχομένων γνώσεων αποτελεί τη μεγαλύτερη ίσως
δυσκολία που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό σύστημα, μια και είναι απαραίτητη η
παροχή από την εκπαίδευση της διασύνδεσης των διάφορων γνώσεων και η
κατάλληλη οργάνωση της σκέψης, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.
Το ποσοστό φοιτητών που αντιλαμβάνεται τουλάχιστον «ικανοποιητική» την
εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελεί την συντριπτική πλειοψηφία (περίπου 80%).
Επίπεδο δυσκολίας μαθημάτων ανάλογα με το έτος σπουδών του.
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
Ερώτηση 10
50,00%
39,26%
40,00%
35,55%
3,40
0,95
3,00
0,07
-0,36
512
30,00%
20,00%
11,33%
9,96%
10,00%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
3,91%
Μέσος όρος απάντησης
Η διάμεσος των σπουδαστών που απαντούν στην ερώτηση αυτή χαρακτηρίζει τη
δυσκολία των μαθημάτων «μέτρια» (διάμεσος =3) ενώ συνολικά ποσοστό 46,88%
τα θεωρεί «πολύ» και «πάρα πολύ» δύσκολα συγκριτικά με το έτος σπουδών τους,
υποδηλώνοντας ότι περίπου οι μισοί σπουδαστές θεωρούν ότι η δυσκολία των
μαθημάτων δεν ακολουθεί σταδιακά αυξανόμενη ακολουθία, από τα μικρότερα σε
μεγαλύτερα έτη. Μια πιθανή εξήγηση μπορεί να αποτελεί το γεγονός ότι στα
μεγαλύτερα εξάμηνα, που έχουν ήδη παρασχεθεί οι βάσεις της γνώσεις στα
προηγούμενα έτη σπουδών, η γνώση αφομοιώνεται με μεγαλύτερη ευκολία.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
58
Αναγκαιότητα ύπαρξης και Αξιολόγηση της ποιότητας φροντιστηρίων.
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
Ερώτηση 11
50,00%
48,24%
40,00%
2,04
1,23
2,00
-0,26
0,92
483
30,00%
19,25% 18,01%
20,00%
8,90%
10,00%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
5,59%
Μέσος όρος απάντησης
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
Ερώτηση 12
50,00%
42,09%
2,16
1,21
2,00
-0,56
0,68
430
40,00%
30,00%
24,65%
19,07%
20,00%
9,30%
10,00%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
4,88%
Μέσος όρος απάντησης
Το γεγονός ότι η πλειονότητα των σπουδαστών δηλώνει ότι η Αναγκαιότητα
ύπαρξης και η Αξιολόγηση της ποιότητας των φροντιστηρίων είναι κάτω του
μετρίου (διάμεσος και των δύο ερωτήσεων =2) πιθανόν να εξηγείται και από την
«αρχή της ελάσσονος προσπάθειας» που επιθυμεί να καταβάλλει ο μέσος
σπουδαστής για την αποκομιδή του πτυχίου του, αποστρέφοντάς τον από τις
επιπλέον «φροντιστηριακές» ώρες.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
59
Αριθμός διδακτικών μονάδων σε σχέση με το φόρτο εργασίας.
Ερώτηση 13
50,00%
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
44,93%
40,00%
32,92%
3,34
1,00
3,00
17,62
1,64
483
30,00%
20,00%
10,14%
10,00%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
8,28%
3,52%
Μέσος όρος απάντησης
Παρότι ο θεσμός των διδακτικών μονάδων είναι σχετικά καινούργιος, η συντριπτική
πλειοψηφία θεωρεί τουλάχιστον ικανοποιητική την κατανομή τους σε σχέση με τον
φόρτο εργασίας (διάμεσος = 3, ποσοστό τουλάχιστον «μέτριο» υπερβαίνει το 85%).
Διαφάνεια των κριτηρίων βαθμολόγησης.
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
Ερώτηση 14
50,00%
36,57%
40,00%
29,13%
30,00%
18,60%
20,00%
10,00%
6,20%
9,50%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
3,44
1,09
3,00
-0,30
-0,37
484
Μέσος όρος απάντησης
Η ελεύθερη πρόσβαση των σπουδαστών στο γραπτό τους μετά τις εξετάσεις και η
δυνατότητα συζήτησης με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς οδηγεί τη συντριπτική
πλειοψηφία (διάμεσος =3, ποσοστό τουλάχιστον «ικανοποιητική» είναι 84,3%) των
σπουδαστών να κρίνουν τουλάχιστον «ικανοποιητική» τη διαφάνεια αυτής της
διαδικασίας.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
60
Εκπόνηση εργασιών στα πλαίσια μαθημάτων: Δόθηκε Εγκαίρως, Επάρκεια χρόνου.
Ερώτηση 15
50,00%
40,19%
40,00%
35,09%
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
4,01
0,97
4,00
0,68
-0,96
530
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
3,95
1,00
4,00
0,51
-0,88
532
30,00%
17,17%
20,00%
10,00%
2,26%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
5,28%
Μέσος όρος απάντησης
Ερώτηση 16
50,00%
36,84%
40,00%
34,21%
30,00%
21,62%
20,00%
10,00%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
3,01% 4,32%
Μέσος όρος απάντησης
Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης σε συνδυασμό με τα θέματα εργασίας που
δίνονται από αρκετά μαθήματα (κατά ομάδες, υποχρεωτικά ή σε εθελοντική βάση),
αποτελεί μια ευκαιρία εμπέδωσης των εννοιών από τους φοιτητές και να
ανταλλάξουν απόψεις και γνώσεις στα πλαίσιά της. Στις περισσότερες απαντήσεις
των φοιτητών φαίνεται ότι και θέμα δόθηκε εγκαίρως (ερώτηση 15, διάμεσος =4)
και ο χρόνος εκπόνησης ήταν επαρκής (ερώτηση 16, διάμεσος =4).
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
61
Καθοδήγηση στην εκπόνηση των εργασιών και ποιότητα σχολίων του επιβλέποντα.
Ερώτηση 18
50,00%
40,00%
36,02% 34,71%
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
3,93
1,03
4,00
0,32
-0,88
533
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
3,91
1,04
4,00
0,37
-0,89
524
30,00%
20,08%
20,00%
10,00%
6,00%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
3,19%
Μέσος όρος απάντησης
Ερώτηση 19
50,00%
36,83%
40,00%
33,59%
30,00%
20,04%
20,00%
10,00%
5,92%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
3,63%
Μέσος όρος απάντησης
Η εικόνα παρουσιάζεται «πολύ καλή» (διάμεσος =4) και στην καθοδήγηση και στην
ποιότητα των σχολίων του επιβλέποντα, γεγονός που πιστοποιεί την υποστήριξη του
ΕΠ του Τμήματος στις εργασίες των σπουδαστών, παρά τον δεδομένο φόρτο
εργασίας τους.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
62
Δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας.
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
Ερώτηση 20
50,00%
40,00%
3,39
1,23
4,00
-0,77
-0,43
517
31,33%
30,00%
23,79%
20,00%
20,89%
14,31%
9,67%
10,00%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
Μέσος όρος απάντησης
Παρά τις περιορισμένες δυνατότητες βελτίωσης μιας εργασίας στο στενό χρονικό
περιθώριο ενός εξαμήνου και του δεδομένου φόρτου εργασίας των σπουδαστών,
φαίνεται να εκτιμούν ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης (διάμεσος =4). Παρόλα
αυτά, οι ελλείψεις και τα σφάλματα που παρουσιάζουν οι σπουδαστές στις εργασίες
τους είναι μέρος της εκπαίδευσής τους και πρέπει να αποτυπώνονται, να
παρουσιάζονται και να σχολιάζονται από τον εκπαιδευτικό.
Αποτέλεσμα μιας εργασίας στην κατανόηση του θέματος.
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
Ερώτηση 21
50,00%
39,36%
40,00%
3,90
1,67
4,00
198,66
10,85
531
29,38%
30,00%
20,15%
20,00%
10,00%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
7,53%
3,39%
Μέσος όρος απάντησης
Η εικόνα που μας δίνουν οι απαντήσεις των σπουδαστών είναι ότι υπάρχει «δίψα»
για εργασίες (διάμεσος =4). Τα θέματα που δίνονται από το ΕΠ εμφανίζονται
στοχευμένα και η βοήθεια του εκπαιδευτικού και η έμφαση που δίνεται στην
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
63
παρουσίαση και την αξιολόγηση της εργασίας εμφανίζονται επαρκώς ικανοποιητικές
από τους φοιτητές.
6.3.3 Διαδικασία
αποτελεσμάτων.
μέτρησης
της
επίτευξης
των
μαθησιακών
στόχων
των
Η μέτρηση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων γίνεται μέσω των εξετάσεων
κατά τη λήξη του εξαμήνου από τις οποίες τόσο ο διδάσκων όσο και το τμήμα
μπορεί να αντιληφθεί το βαθμό επίτευξης των στόχων, αλλά και με την αξιολόγηση
των εργασιών που εκπονούν οι σπουδαστές το επίπεδο των οποίων είναι ενδεικτικό
της αποτελεσματικότητας του διδάσκοντος και των μεθόδων που ακολουθούνται.
Τέλος, η αξιολόγηση από τους σπουδαστές της γνώσης που αποκόμισαν από ένα
συγκεκριμένο μάθημα, αποτελεί άλλο ένα δείκτη που προσμετράται στην
αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του μαθήματος.
6.3.4 Βαθμός τήρησης ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα το οποίο ανακοινώνεται στην αρχή του εξαμήνου
αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και στον ιστότοπο του Τμήματος και τηρείται
πλήρως, με εξαίρεση την περίπτωση ασθένειας του εκπαιδευτικού ( για την οποία
ενημερώνει η γραμματεία τους σπουδαστές), απεργίες οι οποίες μπορεί να οδηγούν
σε κλείσιμο της σχολής ή του ΤΕΙ, καταλήψεις από τους σπουδαστές και τέλος,
απεργίες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Στις περισσότερες από τις παραπάνω
περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν ημερομηνία αναπλήρωσης των
μαθημάτων που ματαιώθηκαν.
6.3.5 Ορθολογικότητα της οργάνωσης και δομής του ωρολογίου προγράμματος
Η οργάνωση του βέλτιστου ωρολογίου προγράμματος είναι μια σχετικά περίπλοκη
διαδικασία με διάφορες παραμέτρους και περιορισμούς να επηρεάζουν το τελικό
αποτέλεσμα. Οι περιορισμοί που επιβάλουν οι υποδομές, η ανάγκη για την
δυνατότητα παρακολούθησης από όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους
σπουδαστές, η αποφυγή αλληλοεπικάλυψης εργαστηριακών και θεωρητικών
μαθημάτων του ιδίου εξαμήνου, και τέλος η αποφυγή μεγάλων κενών στο ημερήσιο
πρόγραμμα των σπουδαστών, συνυπολογίζονται, με στόχο τη διαμόρφωση του
πλέον λειτουργικού προγράμματος στο πλαίσιο των προαναφερόμενων περιορισμών.
6.3.6 Βασικά εισαγωγικά Μαθήματα που διδάσκονται από μέλη ΕΠ των δύο
ανώτερων βαθμίδων.
Παρά το γεγονός ότι γίνεται προσπάθεια να διδάσκουν μέλη των δύο ανώτερων
βαθμίδων πολλά από τα εισαγωγικά μαθήματα, το εύρος των μαθημάτων του
τμήματος, και οι τρεις υπάρχουσες κατευθύνσεις, όπως και το γεγονός ότι, οι
καθηγητές των βαθμίδων αυτών είναι πέντε, καθιστούν αναγκαία τη διδασκαλία
αρκετών εισαγωγικών μαθημάτων από επίκουρους καθηγητές και ενίοτε από
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
64
έκτακτο προσωπικό. Με την κάλυψη των αναγκών που θα συντελεστεί με την
πλήρωση των ήδη προκηρυγμένων θέσεων, αναμένεται η κατάσταση να βελτιωθεί.
Τα βασικά μαθήματα που επί του παρόντος διδάσκονται από τα μέλη ΕΠ των δύο
ανώτερων βαθμίδων είναι:
 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
6.3.7 Μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που διδάσκουν μαθήματα που
δεν εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο.
Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν μαθήματα που
εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο σε κάθε περίπτωση. Τα
μαθήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στο γνωστικό πεδίο του υπάρχοντος Ε.Π.
διδάσκονται από έκτακτο επιστημονικό προσωπικό με το απαιτούμενο επίπεδο
γνώσης (κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου στο αντικείμενο ή κάτοχοι διδακτορικού).
6.3.8 Οργάνωση και αποτελεσματικότητα των εργαστηρίων.
Η μελέτη και ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων των σπουδαστών
που αφορούν την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας
στα εργαστήρια διαμορφώνεται ως εξής:
Επάρκεια σημειώσεων ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις.
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
Ερώτηση 30
50,00%
40,00%
33,73%
30,00%
24,26%
20,00%
10,00%
22,78%
13,61%
5,62%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
3,54
1,15
4,00
-0,56
-0,49
338
Μέσος όρος απάντησης
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
65
Στην συντριπτική πλειονότητά τους οι σπουδαστές δείχνουν να κρίνουν
ικανοποιητικά επαρκείς τις εργαστηριακές σημειώσεις (διάμεσος =4). Οι
εργαστηριακές σημειώσεις, που παρέχονται σαν βοηθήματα για την κατανόηση των
εργαστηριακών ασκήσεων, τις περισσότερες φορές εκπονούνται από τους έκτακτους
εργαστηριακούς συνεργάτες (που αποτελούν την πλειονότητα του εργαστηριακού
προσωπικού) και αντανακλά το ενδιαφέρον τους για την σωστή υποστήριξη των
σπουδαστών.
Επεξήγηση των βασικών αρχών της άσκησης.
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
Ερώτηση 31
50,00%
40,00%
33,53%
30,00%
3,78
1,06
4,00
-0,28
-0,61
337
29,97%
24,33%
20,00%
10,00%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
9,20%
2,97%
Μέσος όρος απάντησης
Και σ’ αυτήν την ερώτηση η συντριπτική πλειονότητα των σπουδαστών πιστεύει ότι
είναι περισσότερο από «ικανοποιητική» η επεξήγηση που δίνεται στις
εργαστηριακές ασκήσεις (διάμεσος =4, ποσοστό 63,5% με τουλάχιστον «πολύ
καλή» βαθμολόγηση).
Επάρκεια εξοπλισμού του εργαστηρίου.
Ερώτηση 32
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
50,00%
40,00%
33,43%
30,00%
3,60
1,18
4,00
-0,56
-0,57
335
25,97%
21,19%
20,00%
10,00%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
13,13%
6,27%
Μέσος όρος απάντησης
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
66
Ερώτηση 34
79,07%
50,00%
40,00%
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
4,66
0,79
5,00
8,36
-2,83
497
30,00%
20,00%
13,08%
10,00%
1,81% 1,61%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
4,43%
Μέσος όρος απάντησης
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
Ερώτηση 35
50,00%
40,00%
3,76
1,04
4,00
-0,05
-0,62
612
35,29%
27,12%
30,00%
27,12%
20,00%
10,00%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
7,03%
3,43%
Μέσος όρος απάντησης
Η εικόνα για την επάρκεια του εξοπλισμού του εργαστηρίου παραμένει η ίδια με τις
εικόνες των ερωτήσεων 34 και 35 και σίγουρα κρίνεται από την πλειοψηφία των
σπουδαστών σαν επαρκής για τις ανάγκες του εργαστηρίου (διάμεσοι 4, 5 και 4). Το
ενδιαφέρον των εργαστηριακών συνεργατών σε συνδυασμό με τους υπεύθυνους των
εργαστηρίων φαίνεται ότι εξασφαλίζει μια «αρκετά καλή» έως και «άριστη» εικόνα.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
67
Επίπεδο δυσκολίας του εργαστηρίου για το έτος.
Ερώτηση 29
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
50,00%
39,30%
40,00%
30,00%
3,33
1,09
3,00
-0,38
-0,24
341
25,81%
16,42%
20,00%
11,73%
10,00%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
6,74%
Μέσος όρος απάντησης
Η εικόνα από την ερώτηση για το βαθμό δυσκολίας ίσως εξηγεί τις τρεις
προηγούμενες ερωτήσεις που αφορούν το εργαστήριο και συνάμα επιβεβαιώνει τους
συλλογισμούς στην προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Η πλειοψηφία
δηλώνει μέτρια δυσκολία (διάμεσος =3) ενώ ποσοστό 42,23% θεωρεί ότι υπάρχει
δυσκολία άνω του μετρίου. Μια πιθανή εξήγηση μπορεί να δοθεί από το γεγονός ότι
οι σπουδαστές, στην πλειοψηφία τους, δεν παρακολουθούν τη διδασκαλία των
θεωρητικών μαθημάτων και έτσι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να κατανοήσουν τις
εργαστηριακές ασκήσεις που αποτελούν την εφαρμογή της θεωρίας.
6.4 Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου.
6.4.1 Είδη και αριθμός βοηθημάτων (π.χ. βιβλία, σημειώσεις, υλικό σε ιστοσελίδες,
κλπ) που διανέμονται στους φοιτητές.
Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται από αρκετά είδη μαθησιακού υλικού, τα
οποία διανέμονται στους φοιτητές, όπως:
 Βιβλία που επιλέγονται ως βασικά συγγράμματα για κάθε μάθημα και
διατίθενται από το ίδρυμα.
 Σημειώσεις διδασκόντων σε έντυπη μορφή, για τα μαθήματα που δεν υπάρχει
ανάλογο σύγγραμμα ή παρέχονται συμπληρωματικά του βασικού βιβλίου
(π.χ. εργαστηριακοί οδηγοί, κ.τ.λ.).
 Παρέχεται ηλεκτρονική βιβλιογραφία και διεθνείς βάσεις δεδομένων όπου οι
σπουδαστές μπορούν να βρουν πληροφορίες για τη μελέτη τους και γενικά
για ό,τι εξειδικευμένο θέμα τους απασχολεί και δεν καλύπτεται από τα
έντυπα βοηθήματα.
 Για όλα τα μαθήματα παρέχεται προτεινόμενη βιβλιογραφία που κυρίως
υπάρχει στην βιβλιοθήκη του ιδρύματος.
Τα βοηθήματα που διανέμονται στους φοιτητές, στις διάφορες μορφές τους,
καλύπτουν το σύνολο της διδασκόμενης ύλης.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
68
6.4.2 Διαδικασία επικαιροποίησης βοηθημάτων.
Πριν το τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους ενεργοποιείται διαδικασία επικαιροποίησης
των καταλόγων των διανεμόμενων συγγραμμάτων και έντυπων σημειώσεων, ώστε
να ακολουθήσει προγραμματισμός προμήθειας για το επόμενο έτος. Στο πλαίσιο
αυτής της διαδικασίας, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα αλλαγής των
εκπαιδευτικών βοηθημάτων και ενημέρωσης των σημειώσεων που παρέχουν.
6.4.3 Πώς και πότε συγκεκριμένα διατίθενται τα βοηθήματα.
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
Ερώτηση 5
50,00%
40,00%
30,00%
3,19
1,32
3,00
-1,06
-0,22
513
25,34%24,17%
20,08%
20,00%
14,62% 15,79%
10,00%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
Μέσος όρος απάντησης
Παρά την προσπάθεια που καταβάλλεται να διανέμονται έγκαιρα τα επίσημα
εκπαιδευτικά βοηθήματα (βιβλία, έντυπες σημειώσεις διδασκόντων, προτεινόμενη
βιβλιογραφία) γραφειοκρατικοί λόγοι και δυσλειτουργία μεταξύ των υπηρεσιών ή
και λόγω αδυναμίας πολλές φορές των εκδοτών των συγγραμμάτων, έχουν σαν
αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοση των βοηθημάτων. Σίγουρα η
διαδικασία έχει επιταχυνθεί σε σχέση με το παρελθόν, χρειάζεται όμως περαιτέρω
βελτίωση. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στις απαντήσεις των σπουδαστών στην
ερώτηση 5 του ερωτηματολογίου (διάμεσος =3, ποσοστό περίπου 30% λιγότερο από
«ικανοποιητική»). Είναι σαφές ότι το ποσοστό από το «μέτριο» και κάτω είναι
μεγαλύτερο από το 50% και αποτελεί την χειρότερη εικόνα σε όλες τις ερωτήσεις
του ερωτηματολογίου. Σημειώνεται ότι με την ηλεκτρονική διανομή μέσω του
συστήματος «Εύδοξος» αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά η εικόνα στα επόμενα
χρόνια.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
69
6.4.4 Ποσοστό της διδασκόμενης ύλης που καλύπτεται από τα βοηθήματα.
Η διδασκόμενη ύλη καλύπτεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από τα βοηθήματα.
Όταν το βασικό σύγγραμμα δεν επαρκεί, διανέμονται συμπληρωματικά σημειώσεις
από τον διδάσκοντα. Εξάλλου με την προτεινομένη βιβλιογραφία όπου ο
σπουδαστής μπορεί να ανατρέξει συμπληρωματικά και να αντλήσει πληροφορίες,
υπερκαλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες σε κάθε γνωστικό αντικείμενο. Όπως
είναι γνωστό, σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα υπάρχει μια διαρκής ανανέωση της
βιβλιογραφίας έτσι ώστε να καλύπτονται οι νέες ανάγκες που παρουσιάζονται.
Αξιολόγηση κύριου βιβλίου ή των σημειώσεων.
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
Ερώτηση 6
50,00%
42,13%
3,66
1,01
4,00
-0,02
-0,62
508
40,00%
30,00%
24,61%
20,08%
20,00%
9,84%
10,00%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
3,35%
Μέσος όρος απάντησης
Το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό, με την μορφή σημειώσεων και συγγραμμάτων,
κρίνεται «αρκετά καλό» με βάση τις απαντήσεις των σπουδαστών (διάμεσος =4). Εν
μέρει, οφείλεται και στο γεγονός ότι τα περισσότερα συγγράμματα και οι σημειώσεις
που διανέμονται στο τμήμα είναι σχετικά πρόσφατες εκδόσεις.
6.4.5 Βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων.
Στο ΤΕΙ Αθήνας παρέχεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να εμπλουτίσουν την
ύλη από τα διανεμόμενα συγγράμματα, με άλλες πηγές που μπορεί σχετικά εύκολα
να έχει πρόσβαση όπως για παράδειγμα η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Αθήνας. Η κεντρική
βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται με νέα βιβλία με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών του
Τμήματος. Επίσης, οι σπουδαστές καθοδηγούνται στην εύρεση πληροφοριών και
από βιβλιοθήκες άλλων Τμημάτων ή Σχολών που διαθέτουν σχετική θεματολογία
και μέσω του διαδικτύου και της συμμετοχής του Ιδρύματος στο δίκτυο Healink,
αλλά και της αξιοποίησης δημόσιων και ελεύθερης χρήσης διαδικτυακών πόρων από
τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
70
Διαθεσιμότητα βιβλιογραφίας στην βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
Ερώτηση 7
50,00%
38,71%
40,00%
30,00%
23,79%
3,63
1,07
4,00
-0,28
-0,57
496
21,77%
20,00%
11,69%
10,00%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
4,03%
Μέσος όρος απάντησης
Η φροντίδα του Τμήματος ώστε να ανανεώνονται τακτικά τα βιβλία της βιβλιοθήκης
αποτυπώνεται στην εκτίμηση της πλειοψηφίας των σπουδαστών (διάμεσος =4).
Διατίθεται ικανός αριθμός αντιτύπων στην βιβλιοθήκη και των συγγραμμάτων της
προτεινόμενης βιβλιογραφίας και των κλασσικών εγχειριδίων αναφορικά με τα
μαθήματα, έτσι ώστε να μπορεί ταυτόχρονα ικανοποιητικός αριθμός σπουδαστών να
τα μελετά.
Ύπαρξη σχετικού ερευνητικού υλικού στην βιβλιοθήκη.
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
Ερώτηση 17
50,00%
37,07%
40,00%
3,45
1,09
4,00
-0,25
-0,53
518
29,34%
30,00%
20,00%
16,02%
10,81%
10,00%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
6,76%
Μέσος όρος απάντησης
Και στην ερώτηση αυτή, αναφορικά με το ερευνητικό υλικό για την εκπόνηση
μελέτης οι σπουδαστές κρίνουν στην πλειοψηφία τους αρκετά καλή την
διαθεσιμότητα ερευνητικού υλικού (διάμεσος =4, ποσοστό τουλάχιστον «αρκετά
καλό» περισσότερο από 53%).
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
71
6.5 Ποιότητα εκπαιδευτικών βοηθημάτων.
Αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικού υλικού στην καλύτερη κατανόηση του θέματος.
Μ.Ο.
Τυπική απόκλιση
Διάμεσος
Kyrtosis
Skeweness
Πλήθος
Ερώτηση 4
50,00%
40,00%
34,42%
30,00%
24,62%
20,00%
10,00%
21,35%
12,50%
6,92%
Βαθμολογία=5
Βαθμολογία=4
Βαθμολογία=3
Βαθμολογία=2
Βαθμολογία=1
0,00%
3,58
2,01
4,00
230,56
12,31
520
Μέσος όρος απάντησης
Η πλειοψηφία των σπουδαστών κρίνει τουλάχιστον «ικανοποιητική» την
αποτελεσματικότητα του παρεχομένου μαθησιακού υλικού, που διανέμεται στους
φοιτητές, όπως βιβλία που επιλέγονται ως βασικά συγγράμματα για κάθε μάθημα
και διατίθενται από το Ίδρυμα, σημειώσεις διδασκόντων σε έντυπη μορφή, για τα
μαθήματα που δεν υπάρχει ανάλογο σύγγραμμα ή παρέχονται συμπληρωματικά του
βασικού βιβλίου (π.χ. εργαστηριακοί οδηγοί, κ.τ.λ.), ηλεκτρονική βιβλιογραφία και
διεθνείς βάσεις δεδομένων όπου οι σπουδαστές μπορούν να βρουν πληροφορίες για
τη μελέτη τους και γενικά για ότι εξειδικευμένο θέμα τους απασχολεί και δεν
καλύπτεται από τα έντυπα βοηθήματα.
6.6 Διαθέσιμα μέσα και υποδομές.
Σημαντικό είναι το πρόβλημα της έλλειψης υποδομών, όπως ενός τουλάχιστον
αμφιθεάτρου για τις ανάγκες των μαθημάτων με μεγάλη προσέλευση σπουδαστών,
κύρια για τα μαθήματα των πρώτων εξαμήνων. Το πρόβλημα αυτό αναμένεται να
ενταθεί με την κατάργηση της εισαγωγής σπουδαστών στο Εαρινό εξάμηνο. Επίσης
έντονο είναι το πρόβλημα της έλλειψης γραφείων για τους διδάσκοντες (κύρια για το
έκτακτο προσωπικό). Τα εργαστήρια που υπάρχουν για την ώρα δεν επαρκούν για
την εκπαίδευση των φοιτητών.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
72
6.6.1 Αίθουσες διδασκαλίας.
Το τμήμα διαθέτει 5 αίθουσες διδασκαλίας χωρητικότητας 45 ατόμων και 1 αίθουσα
χωρητικότητας 95 ατόμων οι οποίες δεν ασφαλίζουν (κλειδώνουν). Οι αίθουσες δεν
διαθέτουν υποδομή ούτε ηλεκτρονικό εξοπλισμό για χρήση ΤΠΕ (Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών) στη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων.
Μερικοί καθηγητές (μόνιμοι και συνεργάτες) χρησιμοποιούν δικά τους μέσα
(φορητούς υπολογιστές και προβολείς) κατά τη διδασκαλία τους. Το τμήμα διαθέτει
2 φορητούς προβολείς, αλλά κανένα φορητό Η/Υ για τη διδασκαλία των θεωρητικών
μαθημάτων.
 Αριθμός και χωρητικότητα.
Ο αριθμός των αιθουσών θα είναι επαρκής με την πρόσθεση ενός αμφιθεάτρου.
Όπως προαναφέρεται, το πρόβλημα του συνωστισμού αναμένεται να ενταθεί με την
κατάργηση του εαρινού εξαμήνου. Οι υπάρχουσες αίθουσες ( 4 χώροι εργαστηρίων
και 5 αίθουσες διδασκαλίας) κάλυπταν επαρκώς έως σήμερα τις ανάγκες του
τμήματος.
 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα.
Είναι ανάγκη να εξοπλιστούν πλέον οι αίθουσες με προτζέκτορς (μηχανήματα
προβολής διαφανειών και περιεχομένων οθόνης Η/Υ) και να ξεφύγουμε από τον
πίνακα σαν βασικό εργαλείο Αυτό θα αυξήσει και την εκτίμηση των σπουδαστών
και για το ίδρυμα και τις σπουδές τους. Η καταλληλότητα των αιθουσών είναι
μάλλον υψηλή. Οι προδιαγραφές τους και η όλη δομή τους είναι πλήρως
λειτουργική.
 Βαθμός χρήσης.
Πλήρης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της εβδομάδας.
 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού εξοπλισμού.
Ο υποστηρικτικός εξοπλισμός είναι μάλλον υποτυπώδης. Οι αίθουσες δεν διαθέτουν
Η/Υ, ούτε συσκευές προβολής διαφανειών, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να
χρησιμοποιούν οι διδάσκοντες νέες μεθόδους διδασκαλίας με έμφαση στις νέες
τεχνολογίες. Μόνο σε μία αίθουσα έχει εγκατασταθεί ένα μηχάνημα προβολής
διαφανειών ( χωρίς να συνοδεύεται από Η/Υ.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
73
6.6.2 Εκπαιδευτικά εργαστήρια.
Το τμήμα διαθέτει 4 οργανωμένα εκπαιδευτικά εργαστήρια Η/Υ των 22 έως 27
ατόμων το καθένα, όπου πραγματοποιούνται τα εργαστηριακά μαθήματα του
τμήματος. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται στοιχεία για κάθε εργαστήριο ξεχωριστά
αναφορικά με τον αριθμό των θέσεων εργασίας, το βαθμό χρήσης και τα μαθήματα
που υποστηρίζει.
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΧΡΗΣΗΣ
Β14 (ΗΑΔΕ)
25
67%
Β31
24
67%
Β32
27
71%
ΙΣΟΓΕΙΟ Α’ ΚΤ
22
75%
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Διοίκηση έργου, Στρατηγικό
Management, Βάσεις δεδομένων,
Χρηματοοικονομικές εφαρμογές
στους Η/Υ
Διοίκηση
Ολικής
Ποιότητας,
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας,
Διοίκηση Σχέσεων Πελατών, MIS,
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Εισαγωγή στους Η/Υ, Λογιστικά
Πληροφοριακά Συστήματα,
Στατιστικές Μέθοδοι στη Δ.Ε,
Επιχειρησιακή Έρευνα, Αξιολόγηση
Επενδύσεων
Είναι φανερό ότι τα εργαστήρια δεν χωρίζονται ανάλογα με γνωστικό ή γνωστικά
αντικείμενα που εκφράζουν μια συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή.
 Αριθμός και χωρητικότητα
Η χωρητικότητα των εργαστηρίων ποικίλει από 22 έως 27 θέσεις εργασίας. Υπό
κανονικές συνθήκες οι χώροι είναι επαρκείς, αλλά ενίοτε παρατηρείται το φαινόμενο
να παρακολουθούν τα εργαστήρια περισσότεροι σπουδαστές από τις διαθέσιμες
θέσεις εργασίας, για διάφορους λόγους.
 Επάρκεια, καταλληλότητα των χώρων.
Οι υπάρχοντες χώροι είναι κατάλληλα σχεδιασμένοι για τις ανάγκες των
εργαστηρίων και διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό ως προς τα έπιπλα, τις θέσεις κ.λπ.
 Βαθμός χρήσης.
Ο βαθμός χρήσης των εργαστηρίων είναι μεγαλύτερος του 67% των διαθέσιμων
ωρών. Οι χώροι των εργαστηρίων χρησιμοποιούνται πρωινές και απογευματινές
ώρες, ενώ όπου υπάρχουν περιθώρια επιλογής επιλέγεται η χρήση τους περισσότερο
κατά τις απογευματινές ώρες, λόγω της αντίστοιχης προτίμησης των θεωρητικών
μαθημάτων κατά τις πρωινές ώρες.
 Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
74
Η ποιότητα και η καταλληλότητα του εξοπλισμού στα εργαστήρια είναι
ικανοποιητική. Υπάρχουν ακόμη ορισμένα παλαιά μηχανήματα αλλά τα
περισσότερα είναι σύγχρονα. Ωστόσο υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με την
επάρκεια των Η/Υ λόγω υπεράριθμων συμμετεχόντων στα εργαστήρια και συχνών
βλαβών των μηχανημάτων. Επίσης τα εργαστήρια στερούνται συσκευών προβολής
και διαδραστικών οθονών. Ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι η απουσία
προγραμμάτων λογισμικού για τη διδασκαλία μαθημάτων που τα απαιτούν (όπως
Στατιστική, Επιχ. Έρευνα, Ανασχεδιασμός Επιχ. Διαδικασιών, Στατιστικός Έλεγχος
Ποιότητας, Στρατηγικό Management κ.λπ.) με αποτέλεσμα τα αντίστοιχα
εργαστήρια να μη γίνονται όπως θα έπρεπε.
 Επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, κλπ.).
Αποθηκευτικός χώρος για τις ανάγκες των εργαστηρίων δεν υπάρχει και η ανάγκη
για ένα τέτοιο χώρο είναι έντονη με δεδομένο ότι τα τέσσερα εργαστήρια που
υπάρχουν απαιτούν άμεση διαθεσιμότητα σε διάφορα αναλώσιμα ή εξαρτήματα με
μικρή διάρκεια ζωής.
6.7 Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
6.7.1 Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην θεωρητική
διδασκαλία.
Οι αίθουσες διδασκαλίας με μια εξαίρεση, όπως προαναφέρθηκε, δεν είναι
εφοδιασμένες με Η/Υ και συσκευές προβολής διαφανειών. Το γεγονός αυτό στερεί
τη δυνατότητα στους διδάσκοντες να κάνουν χρήση της τεχνολογίας αυτής για
προβολή διαφανειών, βίντεο, διαφόρων ασκήσεων αλλά και παρουσιάσεων από τους
σπουδαστές.
6.7.2 Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εργαστηριακή
διδασκαλία.
Σε ένα μεγάλο βαθμό ισχύει ότι και για τις αίθουσες με τη διαφορά ότι τα
εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με Η/Υ και ότι, στη περίπτωση ενός εκ των
εργαστηρίων οι υπολογιστές είναι όλοι συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο και μπορεί να
γίνει χρήση κάποιου εκπαιδευτικού υλικού διαθέσιμου σε αυτό.
6.8 Αναλογία διδασκόντων / διδασκομένων και η μεταξύ τους συνεργασία.
6.8.1 Αναλογία διδασκόντων / διδασκομένων στα μαθήματα.
Η αναλογία διδασκόντων / διδασκομένων στα θεωρητικά μαθήματα είναι στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων ικανοποιητική. Κατά μέσον όρο, λαμβανομένου
υπόψη ότι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές είναι περίπου 2000 και το σύνολο των
εκπαιδευτικών είναι 50 (10 μόνιμοι και 43 έκτακτοι) η αναλογία είναι 1:40. Στις
περισσότερες περιπτώσεις οι σπουδαστές που παρουσιάζονται στα μαθήματα είναι
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
75
30-40 και ορισμένες φορές ακόμα λιγότεροι. Στα πρώτα δύο εξάμηνα όμως ο
αριθμός των σπουδαστών που παρακολουθεί είναι πολύ μεγαλύτερος και πολλές
φορές ξεπερνά τους 100. Σε αυτή την περίπτωση η αναλογία διδασκόντων /
διδασκομένων γίνεται δυσλειτουργική και σε βάρος της μαθησιακής διαδικασίας.
6.8.2 Αναλογία διδασκόντων / διδασκομένων στα εργαστηριακά μαθήματα.
Στα εργαστήρια η αναλογία διδάσκοντος προς σπουδαστές είναι εξ ορισμού 1: 25.
Το μέγεθος αυτό της τάξης είναι απόλυτα διαχειρίσιμο για τους διδάσκοντες.
Υπάρχουν περιπτώσεις εργαστηριακών μαθημάτων που υπερβαίνουν την παραπάνω
αναλογία διδασκόντων- διδασκομένων με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το
διδακτικό έργο.
6.8.3 Συνεργασία διδασκόντων - διδασκομένων.
Η συνεργασία διδασκόντων - διδασκομένων αποτελεί θεμελιώδες τμήμα της
μαθησιακής διαδικασίας. Με ελάχιστες εξαιρέσεις οι σχέσεις μεταξύ των δύο αυτών
ομάδων είναι άριστες, η συνεργασία τους αγαστή και το αποτέλεσμα της
συνεργασίας είναι το επιθυμητό, στις περιπτώσεις τουλάχιστον των σπουδαστών που
δείχνουν ενδιαφέρον για τις σπουδές τους. Οι διδάσκοντες συνεργάζονται στενά με
τους σπουδαστές, στην εκπόνηση εργασιών των τελευταίων, κατά την διάρκεια της
πρακτικής τους άσκησης, συμβουλεύοντας παροτρύνοντας παρακινώντας και
ενθαρρύνοντας τους, ενώ οι σπουδαστές συμμετέχουν από την πλευρά τους στις
εκδηλώσεις του τμήματος ( π.χ. συνέδρια).
6.9 Βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα.
6.9.1 Πώς μεθοδεύεται η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ.
αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας);
Οι σπουδαστές μυούνται στην έρευνα και διδάσκονται την ερευνητική διαδικασία
τυπικά μέσω των σχετικών μαθημάτων που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών.
Συγκεκριμένα, τα μαθήματα Στατιστικής που παρακολουθούν υποχρεωτικά,
Επιχειρησιακής έρευνας και το Σεμινάριο Τελειοφοίτων παρέχουν όλα τα εφόδια για
την προετοιμασία του σπουδαστή να εκπονήσει ο ίδιος μια έρευνα. Πέρα όμως από
τα παραπάνω, πολλοί από τους σπουδαστές αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν
έρευνες για τη συγγραφή εργασιών για τις ανάγκες των μαθημάτων τους.
Οι διδάσκοντες συνήθως βοηθούν τους σπουδαστές τόσο στην εξεύρεση της
βιβλιογραφίας ( δείχνοντας τους πως να βρίσκουν τις σχετικές πηγές, όσο και στην
ανάλυση των αποτελεσμάτων, υποδεικνύοντας όταν χρειάζεται τη σωστή στατιστική
μέθοδο επεξεργασίας των δεδομένων. Τέλος, η ολοκλήρωση του προγράμματος
σπουδών που συντελείται με την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας είναι η τελική
δοκιμασία για την δυνατότητα του σπουδαστή να κάνει κάποια έρευνα. Κατά τη
φάση αυτή των σπουδών του ο σπουδαστής συμπληρώνει τις γνώσεις του ως προς τη
δυνατότητά του να εκπονήσει μια έρευνα.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
76
6.9.2 Παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά έργα;
Οι σπουδαστές του τμήματος έχουν συμμετάσχει επικουρικά σε διάφορες έρευνες
που διεξάγονται κατά καιρούς υπό την επίβλεψη διδασκόντων. Η συμμετοχή τους
εμφανίζεται ακόμη και στα ονόματα των συγγραφέων, ενώ παρουσιάζουν εργασίες
τους και σε συνέδρια.
6.10 Πώς κρίνετε τις συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του
εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο;.
6.10.1 Εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα.
Μέσω εργασιών που εκπονούν τα μέλη του ΕΠ έχουν συνάψει συνεργασίες με
αριθμό πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας. Για παράδειγμα, ο καθηγητής Χ.
Φράγκος, μέσω του ερευνητικού του έργου έχει συνεργαστεί με τα ακόλουθα
ιδρύματα του Εσωτερικού:
 ΤΕΙ Ηπείρου
 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
6.10.2 Εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα.
O Καθηγητής Γ. Πολυχρονόπουλος συνεργάζεται και διδάσκει στο ΜΒΑ
πρόγραμμα του Ternopil National Economic University, με το οποίο υπάρχει στενή
συνεργασία. Επιπλέον υπήρξε πρόεδρος της επιτροπής απονομής μεταπτυχιακών
διπλωμάτων μετά από απόφαση του προέδρου της Ουκρανίας.
Ο Καθηγητής Χ.Φράγκος συνεργάζεται με τα ακόλουθα ιδρύματα του Εξωτερικού,
στα πλαίσια της ερευνητικής του δραστηριότητας σε αντικείμενα ποσοτικών
μεθόδων:
 London School of Economics and Political Science
 University College, London,
 Northwestern University, South Africa
Η Καθηγήτρια. κα Ε.Τουρνά συνεργάζεται ως Research Fellow σε θέματα
Λογιστικής και Λογιστικής Εκπαίδευσης με το Πανεπιστήμιο:
 Sheffield-Hallam, U.K.
6.10.3 Εκπαιδευτικές συνεργασίες με τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς
κοινωνικούς φορείς.
Το Τμήμα συνεργάζεται με διάφορους φορείς κύρια για την απασχόληση των
τελειοφοίτων και την τοποθέτησή τους για την εκτέλεση της πρακτικής τους
άσκησης.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
77
6.11 Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών.
6.11.1 Στρατηγικός σχεδιασμός του Τμήματος σχετικά με την κινητικότητα των μελών
της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Υπάρχει εκφρασμένη επιθυμία του τμήματος να υποστηρίζει την κινητικότητα των
μελών του. Παρ’ όλα αυτά όμως κατά τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον δεν υπήρξαν
μετακινήσεις μελών του τμήματος προς άλλα ιδρύματα του εσωτερικού ή του
εξωτερικού.
Το ίδιο συμβαίνει και αντίστροφα με την απουσία μετακινήσεων στο τμήμα από
άλλους φορείς. ¨Ένας από τους λόγους για την έλλειψη αυτή της κινητικότητας είναι
το γεγονός ότι το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι πολύ λίγο και η απουσία
ενός μέλους θα δυσχέραινε την κατάσταση στο τμήμα επιβαρύνοντας τα υπόλοιπα
μέλη με το φόρτο των μαθημάτων που θα έπρεπε να καλυφθούν.
6.11.2 Πόσες και ποιες συμφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της κινητικότητας
του διδακτικού προσωπικού;
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία τέτοια συμφωνία συνεργασίας με άλλα ιδρύματα.
6.11.3 Πόσο ικανοποιητική είναι η λειτουργία και η στελέχωση του κεντρικού
Γραφείου Διεθνών / Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των συνδέσμων τους;
Το γραφείο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων λειτουργεί κεντρικά σε
επίπεδο ΤΕΙ. Η λειτουργία και στελέχωσή του φαίνεται ικανοποιητική. Η Συμβολή
του τμήματος γίνεται με τον ορισμό ενός μέλους ως υπεύθυνο για θέματα που
αφορούν την ανταλλαγή σπουδαστών, την ενημέρωση τους για τις χώρες τα
ιδρύματα και τα προγράμματα σπουδών που τους ενδιαφέρουν και για τις
απαιτούμενες ενέργειες εντός του ΤΕΙ.
6.11.4 Τι ενέργειες για την προβολή και ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για
τα προγράμματα κινητικότητας αναλαμβάνει το Τμήμα;
Για την προβολή των προγραμμάτων κινητικότητας χρησιμοποιούνται οι
ανακοινώσεις του υπευθύνου του προγράμματος ERASMUS, οι οποίες
«ανεβαίνουν» και στον αντίστοιχο χώρο στην ιστοσελίδα του τμήματος. Επίσης
κατά την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών γίνεται εκτενής ενημέρωση για τα
προγράμματα κινητικότητας, καθώς και των πηγών άντλησης πληροφοριών γι’ αυτά.
Παράλληλα η πλειοψηφία των διδασκόντων του τμήματος, κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων τους, ενημερώνουν τους σπουδαστές για τα οφέλη που μπορούν να
αποκομίσουν μέσα από την παρακολούθηση των σχετικών προγραμμάτων.
6.11.5 Πώς υποστηρίζονται οι εισερχόμενοι φοιτητές;
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
78
Του θέματος αυτού επιλαμβάνεται κεντρικά το γραφείο φοιτητικής μέριμνας του
Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
6.11.6 Υπάρχει πρόσθετη (από το Τμήμα ή / και το Ίδρυμα) οικονομική ενίσχυση των
φοιτητών και των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού που λαμβάνουν μέρος στα
προγράμματα κινητικότητας;
Δεν προβλέπεται από το Τμήμα κάποια ενίσχυση των φοιτητών που φοιτούν στο
εξωτερικό.
Για τους εκπαιδευτικούς που μετακινούνται για συνέδρια στο Εξωτερικό υπάρχει
ενίσχυση από το Ίδρυμα και φτάνει το ποσό των 1200 Ευρώ για μετάβαση στην
Ευρώπη και 1500 Ευρώ για ΗΠΑ και Ασία.
6.11.7 Πώς ελέγχεται η ποιότητα (και όχι μόνον η ποσότητα) της κινητικότητας του
ακαδημαϊκού προσωπικού;
Μέσω κοινών δημοσιεύσεων ερευνητικών εργασιών.
6.11.8 Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών;
Για την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι κατά τη
διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου (8ο) να απασχοληθούν για Πρακτική Άσκηση
(Π.Α.) σε οργανωμένη ιδιωτική η δημόσια οικονομική μονάδα η οποία να απασχολεί
πάνω από 10 άτομα, εκτός κάποιων εξαιρέσεων (Ν. 1404/83, Π.Δ. 174/85, Υ.Α.
Ε5/3196/87, Υ.Α. Ε5/1303/86, Υ.Α. Ε5/1258/86, Υ.Α. Ε5/1797/86, Π.Δ. 483/84). Η
(Π.Α.) συνήθως αρχίζει από 1/4 έως 31/9 και από 1/10 έως 31/3 κάθε έτος.
Προϋπόθεση για την έναρξη της (Π.Α.)αποτελεί η επιτυχής συμμετοχή στις
δοκιμασίες των μαθημάτων ειδικότητας. Κατά τη διάρκεια των 6 μηνών ο / η
σπουδαστής /στρια εργάζεται κάτω από την επίβλεψη του υπαλλήλου του
συνεργαζόμενου φορέα πάνω στα εξής αντικείμενα
 Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους (Διαχείριση
αποθεμάτων, Ολική ποιότητα, Διοίκηση Παραγωγής, Διαχείριση πελατών,
Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών λειτουργιών) καθώς και διοικητικές
πρακτικές στην οργάνωση και διοίκησης των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και
Δημόσιου Τομέα (Σύνταξη επιχειρησιακών πλάνων), τόσο στο λειτουργικό
τους επίπεδο (operational level) όσο και στο στρατηγικό τους επίπεδο
(strategic level).
 Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στην ίδρυση
και αρχική λειτουργία των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
 Ασχολείται με την τήρηση των μηχανογραφημένων λογιστικών βιβλίων και
φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου
Τομέα. Χρησιμοποιεί τους αριθμοδείκτες και τις πληροφορίες της
Διοικητικής Λογιστικής για να αξιολογήσει την λειτουργία των
επιχειρήσεων.
 Ασχολείται με τραπεζικές και χρηματιστηριακές εργασίας κάθε είδους.
 Ασχολείται με την εκπόνηση μελετών “αξιολόγησης” επενδύσεων των
επιχειρήσεων και “βιωσιμότητας” των επιχειρήσεων.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
79


Ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την οικονομία των
επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
Ασχολείται με την έρευνα και ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
Διοίκησης
Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι στο Τμήμα δεν υπάρχουν επόπτες εκπαιδευτικοί και η
επιτροπή Π.Α., που αποτελείται από 2 εκπαιδευτικούς, απλώς τοποθετεί τους
σπουδαστές στις οικονομικές μονάδες που οι σπουδαστές έχουν επιλέξει και τους
δίνει το βιβλίο Π.Α. Δεν υπάρχει έλεγχος εάν πραγματικά εργάζονται καθημερινά,
σε ποια αντικείμενα και κατά πόσο συνδέονται τα αντικείμενα εργασίας τους με το
πρόγραμμα σπουδών τους και με τη κατεύθυνση (ειδικότητα) που έχουν επιλέξει να
αποφοιτήσουν από το τμήμα.
Οι σπουδαστές που ασκούνται κάθε εξάμηνο στη Π.Α. είναι περίπου 120. Το
μεγαλύτερο ποσοστό κάνει τη Π.Α. του στην Αθήνα αλλά υπάρχουν και σπουδαστές
περίπου 7-8% κάθε εξάμηνο που κάνει Π.Α. στην επαρχία η στη Κύπρο (σπουδαστές
Κυπριακής υπηκοότητας). Ο πιο δημοφιλής χώρος Π.Α. είναι οι Τράπεζες.
Το ύψος της αποζημίωσης των ασκούμενων φοιτητών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα ορίζεται στο ποσοστό 80%, επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη,
που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση από το φορέα απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα επιχορηγούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε ποσοστό 50% επί της
καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης. Η επιχορήγηση γίνεται από την αρμόδια
Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. στην έδρα της επιχείρησης στο τέλος της πρακτικής
άσκησης και εντός τριών μηνών.
Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης υπάγονται στην
ασφάλιση του Ι.Κ.Α., κατά επαγγελματικού κινδύνου ατυχήματος (όχι και για τον
κλάδο παροχών ασθενείας και μητρότητας σε είδος και σε χρήμα). Οι ασφαλιστικές
εισφορές υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της
δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται
από τον εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ι.Κ.Α για τον τρόπο
είσπραξης των εισφορών.
Πολλοί φοιτητές συνεχίζουν να εργάζονται στην εταιρεία /επιχείρηση που έκαναν
την πρακτική τους άσκηση, ως εργαζόμενοι υπάλληλοι πλέον και όχι ως φοιτητές.
Δυστυχώς δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για το ποσοστό των φοιτητών του
τμήματος που παραμένουν ως μόνιμοι.
Ελάχιστος αριθμός σπουδαστών πραγματοποιεί την Π.Α του σε υπηρεσίες του
Δημοσίου γιατί οι αποδοχές είναι μόνο 150 ευρώ και δεν υπάρχουν πιθανότητες να
παραμείνουν σαν μόνιμοι σε αυτές τις θέσεις.
Ορισμένοι φοιτητές πραγματοποιούν την πρακτική άσκησή τους σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
80
7. Ερευνητικό έργο
7.1 Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος
7.1.1 Συγκεκριμένη ερευνητική πολιτική του Τμήματος και διαδικασία διαμόρφωσης
συγκεκριμένου βραχυ- μεσοπρόθεσμου σχεδίου ανάπτυξης
Το τμήμα δεν έχει καταγεγραμμένη ερευνητική πολιτική, παρά το γεγονός ότι είναι
απόλυτα σαφές και κατανοητό από τα μέλη ότι η έρευνα είναι αναπόσπαστο τμήμα
της εργασίας τους. Η έρευνα των μελών του τμήματος γίνεται σε ατομική βάση ή με
συνεργασίες μεταξύ των και επικεντρώνεται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του
καθενός από αυτούς. Παράλληλα, υποβάλλονται από κοινού προτάσεις από τα
μέλη, σε προγράμματα όπως τα Αρχιμήδης και Θαλής. Μια από τις τελευταίες
πρωτοβουλίες του τμήματος είναι και η επίσπευση της δημιουργίας ερευνητικού
εργαστηρίου, πράγμα το οποίο αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω
ανάπτυξη της έρευνας, στο τμήμα. Η δημιουργία Επιτροπής ερευνών είναι μέσα στις
άμεσες προτεραιότητες του τμήματος και αναμένεται να έχει ευεργετικά
αποτελέσματα στη βελτίωση τόσο της ποιότητας όσο και της ποσότητας του
ερευνητικού έργου.
Οι βασικοί στόχοι για την ανάπτυξη της επόμενης τετραετίας είναι:







Η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών ώστε να ανταποκρίνεται στις
σύγχρονες ανάγκες εφαρμογής της γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων, στην ελληνική και διεθνή οικονομική
πραγματικότητα.
Παραγωγή νέας γνώσης μέσω της ίδρυσης ερευνητικού εργαστηρίου, της
ανάπτυξης ερευνητικών δραστηριοτήτων (συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα Θαλής, Αρχιμήδης) στους τομείς διοίκησης μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, διοίκησης έργου, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας,
διοίκησης ποιότητας, marketing, διαχείρισης σχέσεων πελατών και
προμηθευτών, Στατιστικής ανάλυσης και Έρευνα αγοράς, Βιοστατιστικές
Αναλύσεις. Η ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων θα
πραγματοποιηθεί καθ’ όλη την διάρκεια της επόμενης τετραετίας
Παγιοποίησης της διενέργειας ενός διεθνούς συνεδρίου ανά 2 χρόνια με
αντικείμενο «Χρήση ποσοτικών μεθόδων με εφαρμογές στη Διοίκηση και
Οικονομία»
Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια
Ανάπτυξη μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο αντικείμενο της
Διοίκησης Επιχειρήσεων βάσει του νέου νόμου για τις μεταπτυχιακές
σπουδές στην Ελλάδα.
Δημιουργία
θεσμοθετημένου ερευνητικού εργαστηρίου, με τίτλο
«Ερευνητικό Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων με εφαρμογές στη Διοίκηση,
Οικονομία και Η/Υ.
Συγκεκριμένοι στόχοι και χρονοδιάγραμμα,
Η αναμόρφωση του προγράμματος θα περιλαμβάνει εισαγωγή και κατάργηση
μαθημάτων καθώς και αλλαγή περιεχομένου μαθημάτων. Η αναμόρφωση θα γίνει με
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
81
συζητήσεις και διαβουλεύσεις του ΕΠ του τμήματος με επιστημονικούς και
επαγγελματικούς φορείς στο γνωστικό αντικείμενο του τμήματος εντός του
επόμενου ακαδημαϊκού έτους.
Η ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων θα γίνει με δραστηριοποίηση των
μελών ΕΠ, επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών με υποβολή ερευνητικών
προγραμμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αυτόνομα είτε σε συνεργασία με
ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.
Όσον αφορά τη διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής απαιτείται να γίνει πιο
επίσημη και να επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
7.1.2 Διαδικασία παρακολούθησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης
Η δημιουργία Επιτροπής έρευνας, θα επιληφθεί της διαδικασίας δημιουργίας
μηχανισμών ελέγχου της προόδου των ερευνητικών προγραμμάτων. Σε αυτή τη
φάση δεν υφίσταται, ούτε η σχετική επιτροπή, ούτε οι ανάλογοι μηχανισμοί.
7.1.3 Κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Τα κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας είναι κύρια η επιστημονική ανάπτυξη του
κάθε μέλους και η καταξίωση του στον επιστημονικό του χώρο. Οικονομικά κίνητρα
δεν υφίστανται μέχρι σήμερα, αφού το όλο ερευνητικό έργο του τμήματος είτε είναι
αυτοχρηματοδοτούμενο (όπου απαιτούνται δαπάνες), είτε αφορά τα προσωπικά
ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών και επομένως δε χρηματοδοτείται.
7.1.4 Ενημέρωση του ακαδημαϊκού προσωπικού για δυνατότητες χρηματοδότησης της
έρευνας.
Το προσωπικό του τμήματος ενημερώνεται σχετικά με τις χρηματοδοτούμενες
έρευνες, είτε από την ιστοσελίδα του ΤΕΙ όπου γίνονται κατά καιρούς αναρτήσεις
αντίστοιχων ανακοινώσεων, είτε από τις ιστοσελίδες διάφορων φορέων κρατικών ή
ιδιωτικών.
7.1.5 Υποστήριξη ερευνητικής διαδικασίας
Η ερευνητική διαδικασία υποστηρίζεται μερικώς από το ΤΕΙ, ενώ ένα μεγάλο μέρος
της είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα υποστηρίζει τη
διοργάνωση συνεδρίων (2 κατά την τελευταία τετραετία) και συμμετέχει στις
δαπάνες παρουσίασης εργασιών των μελών σε συνέδρια. Πέραν αυτού όμως, η
ανυπαρξία ερευνητικού εργαστηρίου, γραμματειακής υποστήριξης τεχνικού
προσωπικού, κ.λ.π., καθιστά το ερευνητικό έργο δυσκολότερο.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
82
7.1.6 Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο εσωτερικό του Τμήματος και στην
ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα.
Το ερευνητικό έργο των μελών του τμήματος, γίνεται γνωστό τόσο εντός του
τμήματος, όσο και στον εγχώριο και το διεθνή επιστημονικό χώρο μέσω
ανακοινώσεων σε συνέδρια, μέσω δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά,
καθώς και στον τύπο ( ημερήσιο και περιοδικό) και με αναρτήσεις του έργου σε
ιστοσελίδες και ιστότοπους.
7.2 Ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα
Τα μέλη του τμήματος δε συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα, αν και το
ενδιαφέρον τους για συμμετοχή είναι έντονο. Πρόσφατα δύο ομάδες μελών του
τμήματος υπέβαλλαν προτάσεις για τα Προγράμματα Θαλής και Αρχιμήδης, αλλά ο
έντονος ανταγωνισμός που υπάρχει δεν μπορεί να διασφαλίσει την σιγουριά για την
ανάληψη των προγραμμάτων αυτών. Η έρευνα των μελών του τμήματος κυρίως
επικεντρώνεται στα προσωπικά ενδιαφέροντα του καθενός, όπως προαναφέρθηκε.
7.2.1 Ποσοστό μελών ΕΠ που αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες.
Όλα τα μόνιμα μέλη του τμήματος ασχολούνται με έρευνα καθώς και πολλοί από
τους Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες.
7.3 Ερευνητικές υποδομές
7.3.1 Αριθμός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων
Το τμήμα στερείται ερευνητικού εργαστηρίου και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε
σε πρόσφατη συνέλευση του να προχωρήσει στη διαδικασία δημιουργίας ενός. Με
δεδομένη την αντίξοη οικονομική συγκυρία όμως, αναμένεται να αναγκαστούν τα
μέλη του τμήματος να βελτιστοποιήσουν τον υπάρχοντα εξοπλισμό των γραφείων
τους και να εξαντλήσουν την ευρηματικότητά τους για την υλοποίηση των
ερευνητικών τους στόχων.
7.3.2 Διαθέσιμες υποδομές και ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας
Οι διαθέσιμες υποδομές περιορίζονται συνοπτικά στα εξής:


Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και στις βάσεις δεδομένων στις
οποίες το Ίδρυμα είναι συνδρομητής.
Η χρήση των Η/Υ των γραφείων και των εργαστηρίων του τμήματος καθώς
και των εκτυπωτών και των αναλωσίμων.
Οι υποδομές που χρειάζονται για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου των μελών
είναι οι εξής:
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
83




Εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με νεοεκδοθέντα βιβλία.
Επίσης, κάποιες από τις βάσεις δεδομένων ιδιαίτερα χρήσιμες στο τμήμα δεν
είναι διαθέσιμες ( π.χ. JSTOR) .
Αγορά λογισμικού ( SPSS, ή SAS) για χρήση στατιστικών μεθόδων
ερευνητικού επιπέδου.
Το ερευνητικό εργαστήριο όπως προαναφέρθηκε, με γραμματειακή και
τεχνική υποστήριξη
7.4 Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών Ε.Π. του Τμήματος κατά την τελευταία
πενταετία
Στον Πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι εκπονηθείσες δημοσιεύσεις κατά την
τελευταία πενταετία του ΕΠ του Τμήματος. Εκτός των άλλων, αναφέρουμε ότι
δημοσιεύτηκαν:









Βιβλία – μονογραφίες
Σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές
- Σε διεθνή περιοδικά
- Σε ελληνικά περιοδικά
Σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές
Σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές
Σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων χωρίς κριτές
Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους
Άλλες εργασίες
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές (χωρίς πρακτικά)
Άλλα
24
79
56
23
9
68
7
11
12
2
17
Αναλυτικός Πίνακας πρόσφατων δημοσιεύσεων Επιστημονικού Προσωπικού
Τμήματος Διοίκησης
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
84
7.5 Αναγνώριση της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους
Ετεροαναφορές (citations) σε δημοσιεύσεις μελών του Τμήματος:
Συμμετοχές μελών ΕΠ σε επιτροπές συνεδρίων:
Προσκλήσεις μελών ΕΠ του Τμήματος από άλλους ακαδημαϊκούς
φορείς για διαλέξεις /παρουσιάσεις:
32
3
4
Αναλυτικός Πίνακας αναγνώρισης του επιστημονικού έργου του Επιστημονικού
Προσωπικού Τμήματος Διοίκησης
7.6 Ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος
Παρόλο που το Τμήμα δεν έχει πραγματοποιήσει θεσμοθετημένη συνεργασία με
άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην παρούσα φάση, αρκετά μέλη του ΕΠ έχουν
συνάψει ερευνητικές συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό (βλέπε Παρ. 6.10.1
και 6.10.2 ανωτέρω).
Επιπλέον η πιθανή συμμετοχή του Τμήματος στα ερευνητικά έργα ΘΑΛΗΣ και
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ καθώς και στην δράση υποστήριξης μεταδιδακτορικών
σπουδαστών του Υπουργείου Παιδείας ενδέχεται να οδηγήσει σε ερευνητική
συνεργασία με αριθμό πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του
εξωτερικού.
7.7 Συμμετοχή των φοιτητών στην έρευνα
Η συμμετοχή των φοιτητών στην έρευνα διεξάγεται με την ευκαιρία της πτυχιακής
τους εργασίας, υπό την επίβλεψη του ΕΠ του Τμήματος. Αποτέλεσμα της
συμμετοχής τους αποτελεί η συμμετοχή τους σε ανακοινώσεις σε συνέδρια και η
συγγραφή πολλαπλών δοκιμίων (working papers).
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
85
Οι σπουδαστές του τμήματος επιδεικνύουν σε κάποιο βαθμό ενδιαφέρον για την
έρευνα. Έχουν συμμετάσχει τόσο σε δημοσιεύσεις μαζί με μέλη του τμήματος καθώς
και στην παρουσίαση εργασιών σε συνέδρια. Με δεδομένη τη διάθεση κάποιων εξ’
αυτών, αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η συμμετοχή τους στο μέλλον.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
86
8. Σχέσεις με κοινωνικούς/ πολιτιστικούς/ παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς
8.1.Συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς
Δεν υφίσταται
8.2.Δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς
Δεν υφίσταται
8.3.Δραστηριότητες του Τμήματος προς την κατεύθυνση ανάπτυξης και
ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς
Δεν υφίσταται
8.4.Σύνδεση της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία
Δεν υφίσταται
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
87
9. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης
9.1 Υπάρχει διαδικασία διαμόρφωσης συγκεκριμένου βραχυ- μεσοπρόθεσμου (λ.χ.
5ετούς) σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι η
διαδικασία αυτή;
Στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων δεν υπάρχει δομημένη και πιστοποιημένη
διαδικασία διαμόρφωσης βραχυ-μεσοπρόθεσμου σχεδίου ανάπτυξης.
Παρ’ όλα αυτά, στις Γενικές Συνελεύσεις του Τμήματος αναδεικνύονται ζητήματα
που έχουν να κάνουν με θέματα ακαδημαϊκής ανάπτυξης και λαμβάνονται οι
αντίστοιχες αποφάσεις για θέματα όπως:
 η διαρκής προσπάθεια για ριζική και ουσιαστική αναμόρφωση του
Προγράμματος Σπουδών κάθε τρία έτη
 η διαρκής προσπάθεια για βελτίωση της υποδομής των αιθουσών
διδασκαλίας, των εργαστηρίων και της γραμματείας του Τμήματος
 η σύνταξη προδιαγραφών για μελλοντικές προσλήψεις μελών Ε.Π. σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του τμήματος και της αγοράς.
 η θεσμοθέτηση αξιόπιστων και αποτελεσματικών πρακτικών για την επιλογή
εκτάκτου Ε.Π. με υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
Ωστόσο, τα θεσμικό πλαίσιο, ο μεγάλος φόρτος εργασίας του Ε.Π. και οι εξαιρετικά
περιορισμένοι χρηματικοί πόροι θέτουν εμπόδια στην υλοποίηση έστω και αυτής της
άτυπης στρατηγικής ακαδημαϊκής ανάπτυξης.
9.1.1 Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο
αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι;
Δεν υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης σχεδίου ανάπτυξης.
9.2 Υπάρχει διαδικασία δημοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και των
αποτελεσμάτων του;
Δεν υπάρχει σχετική διαδικασία. Οι αποφάσεις πάντως που άπτονται ζητημάτων
ακαδημαϊκής ανάπτυξης δημοσιοποιούνται στους φοιτητές και στο Ίδρυμα κατά
βάση μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος.
9.3 Ποια είναι η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση και
παρακολούθηση της υλοποίησης, και στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων
των αναπτυξιακών του στρατηγικών;
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το τμήμα υλοποιεί στρατηγικές ανάπτυξης μέσα από
άτυπες διαδικασίες. Στο άτυπο αυτό πλαίσιο οι στρατηγικές επιλογές του τμήματος
συνδιαμορφώνονται από τα μέλη Ε.Π., τόσο κατά την διάρκεια προκαταρκτικών
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
88
συζητήσεων που πραγματοποιούνται στους τομείς, στα Συμβούλια και στις Γενικές
Συνελεύσεις του τμήματος, όσο και από προτάσεις Εισηγητικών Επιτροπών που
ορίζονται από το τμήμα. Οι παραπάνω εισηγήσεις συζητούνται και αξιολογούνται
από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και στη συνέχεια η αποτελεσματικότητα της
εφαρμογής των σχεδίων δράσης διαχέεται την ακαδημαϊκή κοινότητα του τμήματος.
9.4 Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το Τμήμα τα απαιτούμενα για τον αποτελεσματικό
σχεδιασμό της ακαδημαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία και δείκτες;
Στο τμήμα δεν συγκεντρώνονται στοιχεία αυτού του είδους, δεδομένου ότι δεν
υπάρχει αντίστοιχη επίσημη διαδικασία. Με αφορμή την διαδικασία εσωτερικής
αξιολόγησης έχει ξεκινήσει η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν:
 Τον αριθμό των σπουδαστών και την κατανομή τους με δείκτες όπως
(ενεργοί /μη ενεργοί, κατανομή αποδοτικότητας σπουδαστών ανά μάθημα
κλπ)
 Την αναλογία των φοιτητών ανά μέλος Ε.Π (μόνιμο και έκτακτο)
 Στατιστικά για τον εξοπλισμό υποστήριξης του διδακτικού έργου (#
φοιτητών/ # Η/Υ, τ.μ. αιθουσών διδασκαλίας/ # φοιτητών κλπ.)
 Δεδομένα του ΥΠΕΠΘ για σύγκριση του τμήματος με ομοειδή τμήματα στον
χώρο των ΤΕΙ και των Πανεπιστημίων (benchmarking).
9.5 Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει μέλη ακαδημαϊκού
προσωπικού υψηλού επιπέδου;
Για την προσέλκυση ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου το τμήμα
λειτουργεί ως ακολούθως:
 Οι προκηρύξεις θέσεων μελών Ε.Π. γίνονται με βάση τις ανάγκες του
Τμήματος και του προγράμματος σπουδών και μετά από διαβούλευση στα
πλαίσια των Τομέων και της Γενικής Συνέλευσης.
 Στις προκηρύξεις θέσεων Ε.Π. δίδεται η μέγιστη δυνατή δημοσιότητα ώστε
να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα προσέλευσης ικανών επιστημόνων.
 Κατά τη διαδικασία εκλογής μελών Ε.Π. απαιτείται από τους υποψηφίους να
έχουν επαγγελματικό και ερευνητικό έργο υψηλών προδιαγραφών. Ιδιαίτερη
βαρύτητα δίδεται στην ποιότητα του επαγγελματικού έργου του υποψηφίου
(το μέγεθος οργανισμών στους οποίες απασχολήθηκε, τα καθήκοντα που
ανέλαβε στη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας κλπ.), καθώς
και στην αναγνώριση του επιστημονικού του έργου (όπου αυτό απαιτείται).
 Οι δραστηριότητες του τμήματος προβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του
τμήματος.
Επίσης οι συνέργειες με εξωτερικούς ερευνητές για την εκτέλεση ερευνητικών
προγραμμάτων (Θαλής, Αρχιμήδης) αποτελούν πηγές αξιολόγησης και προσέλκυσης
επιστημόνων με υψηλά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
89
9.6 Πώς συνδέεται ο προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων μελών του
ακαδημαϊκού προσωπικού με το σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης του
Τμήματος;
Στα πλαίσια των άτυπων ενεργειών στρατηγικού σχεδιασμού του τμήματος, ο
προγραμματισμός προσλήψεων γίνεται μετά από διαβούλευση στις Γενικές
Συνελεύσεις του Τμήματος σε ετήσια βάση με βάση την κείμενη νομοθεσία. Στα
βήματα του ως άνω προγραμματισμού λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
 Οι εκπαιδευτικές ανάγκες του τμήματος
 Οι εξειδικεύσεις αιχμής
 Οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (το τμήμα διεξάγει αντίστοιχες έρευνες
στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης)
 Τα προγράμματα σπουδών ομοειδών τμημάτων του εσωτερικού και του
εξωτερικού
Ωστόσο ο παραπάνω προγραμματισμός δεν είναι δυνατόν να μετουσιωθεί σε δράση
λόγω της αδυναμίας του ΥΠΕΠΘ να κινηθεί αποτελεσματικά σε αυτόν το τομέα
Ακόμη και εκλεγμένοι καθηγητές περιμένουν από 12-18 μήνες για να διοριστούν,
ενώ για τη διάθεση νέων θέσεων δεν τηρούνται συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.
9.7 Πόσους φοιτητές ζητάει τεκμηριωμένα το Τμήμα ανά έτος; Πόσοι φοιτητές
τελικά σπουδάζουν ανά έτος και ποια είναι η προέλευσή τους ανά τρόπο
εισαγωγής (εισαγωγικές εξετάσεις, μετεγγραφές, ειδικές κατηγορίες, κλπ.);
Το Τμήμα ζητά ανά έτος 85 σπουδαστές. Το αίτημα έγινε μεν δεκτό από το
Υπ.Ε.Π.Θ. αλλά, όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί, κατά τα δύο
τελευταία ακαδημαϊκά έτη, περίπου το 50% των φοιτητών προέρχεται από
μετεγγραφές, το 46% από τις εισαγωγικές εξετάσεις και το υπόλοιπο με άλλους
τρόπους.
Εξέλιξη των εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος
2005
2006
2007
2008
212
127
97
94
εισαγωγικές εξετάσεις
232
103
139
96
μετεγγραφή
εσωτερικού
0
1
2
2
κατατακτήριες
εξετάσεις
20
10
9
5
άλλες κατηγορίες
464
241
247
197
σύνολο εισερχομένων
2009
77
88
2
5
172
Το παραπάνω αποτελεί στρέβλωση διότι νοθεύει την ουσία των εισαγωγικών
εξετάσεων (αφού εισάγονται φοιτητές με πολύ χαμηλότερο αριθμό μορίων, οι οποίοι
δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του
Τμήματος) και επιβαρύνει το Τμήμα με αριθμό φοιτητών που δεν μπορεί να
εξυπηρετήσει με τις υποδομές που διαθέτει (αριθμός και υλικοτεχνική υποδομή
εργαστηρίων).
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
90
9.8 Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει φοιτητές υψηλού
επιπέδου;
Η πιθανότητα προσέλκυσης υποψηφίων υψηλού επιπέδου ενισχύεται εν γένει από
την υψηλή βάση εισαγωγής στο τμήμα (πρώτο (1ο) μεταξύ των τμημάτων Διοίκησης
Επιχειρήσεων των ΤΕΙ).
Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης του τμήματος, αναλαμβάνονται μια σειρά από
δραστηριότητες που συμβάλλουν στη βελτίωση της εικόνας του και κατ’ επέκταση
στην βελτίωση του επιπέδου των σπουδαστών του. Στις δραστηριότητες αυτές
περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:
 Η βελτιστοποίηση των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών με στόχο
την δημιουργία αποφοίτων που να ικανοποιούν την αγορά εργασίας. Το
τμήμα φιλοδοξεί οι παραπάνω απόφοιτοι να αποτελέσουν πηγή θετικής από
στόμα-σε- στόμα πληροφόρησης για άτομα υψηλού επιπέδου που θέλουν να
σπουδάσουν το αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 Ο συνεχής εκσυγχρονισμός του προγράμματος σπουδών ώστε να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς
 Η ενημέρωση των υποψηφίων μέσω των Γραφείων Σχολικού
Επαγγελματικού Προσανατολισμού όπου το τμήμα διανείμει πληροφοριακό
υλικό σχετικά με τις σπουδές στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ
Αθήνας.
 Η πραγματοποίηση εκδηλώσεων προβολής του τμήματος σε μαθητές της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τόσο στις εγκαταστάσεις του τμήματος
(ενημέρωση δραστηριοτήτων του τμήματος, ξενάγηση στους χώρους
εκπαίδευσης και εργαστηρίων), όσο και στις εγκαταστάσεις των Λυκείων
μετά από πρόσκληση.
Τροχοπέδη στην αποτελεσματικότητα των παραπάνω ενεργειών αποτελεί η
ανομοιομορφία του επιπέδου δεξιοτήτων των σπουδαστών του Τμήματος, λόγω των
σπουδαστών που προέρχονται από μετεγγραφές (από τμήματα με πολύ χαμηλότερη
βάση εισαγωγής) και οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μαθημάτων.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
91
10. ∆ιοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές
10.1 Αποτελεσµατικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών.
Η διοικητική υποστήριξη του τμήματος γίνεται σε τρία επίπεδα.
Στο Κεντρικό επίπεδο –Κεντρικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Αθήνας- του οποίου η
διοικητική διάρθρωση έχει ως εξής:
Α) ∆ιεύθυνση Διοικητικού η οποία ασχολείται µε πάσης φύσεως διοικητικά θέµατα
που αφορούν το ΤΕΙ. Υποστηρίζει τα γραφεία Προέδρου και Αντιπροέδρων, το
Συµβούλιο του ΤΕΙ και συνεργάζεται τόσο µε τη Νοµική Υπηρεσία όσο και µε τα
υπόλοιπα τµήµατα που αναφέρονται παρακάτω.
Β) ∆ιεύθυνση Οικονοµικού που ασχολείται µε όλα τα θέµατα οικονοµικής φύσης
που αφορούν το ίδρυµα (π.χ. μισθοδοσίες, εργασίες προϋπολογισμών, δαπανών,
ευρωπαϊκά προγράμματα, προμηθειών, περιουσίας κ.τ.λ.).
Γ) ∆ιεύθυνση Συντονισµού Σπουδών και Σπουδαστικής Μέριµνας που ασχολείται
µε όλα τα σπουδαστικά θέµατα όπως σπουδαστική µέριµνα, βιβλιοθήκη, πρακτική
άσκηση, σταδιοδροµία των σπουδαστών κ.τ.λ.
Στο ενδιάμεσο επίπεδο της Γραµµατείας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, η
οποία κυρίως έχει ρόλο διεκπεραίωσης εγγράφων από τα τμήματα στις κεντρικές
Υπηρεσίες και ρυθμίζει και θέματα πού άπτονται όλων των τμημάτων της ΣΔΟ. Η
αποτελεσματικότητα των ανωτέρω δύο επιπέδων είναι επαρκής και ίσως μια
βελτίωση θα αφορούσε την ταχύτητα και αμεσότητα της απόκρισης. Το τρίτο
επίπεδο διοικητικής υποστήριξης είναι σε επίπεδο Γραμματείας του τμήματος Δ.Ε.
το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω.
Τεχνικά το Τµήµα Δ.Ε. υποστηρίζεται μόνο από τις κεντρικές τεχνικές υπηρεσίες
του ΤΕΙ και συγκεκριμένα από ∆ιεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών
και το Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύου.
Η πρώτη υπηρεσία είναι υπεύθυνη για κατασκευές και επισκευές στο Ίδρυµα, τον
καθορισµό προδιαγραφών, τη δηµοπράτηση και επίβλεψη έργων, την επιθεώρηση
της κτιριακής, ηλεκτρολογικής, καλωδιακής, τηλεφωνικής, κλιµατιστικής και
υδραυλικής υποδοµής του Ιδρύµατος. Οι παροχές της Διεύθυνσης αυτής κρίνονται
καλές και κριτήριο αξιολόγησης είναι ο χρόνος διεκπεραίωσης και η ποιότητα των
εγκαταστάσεων. Το Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύου έχει σαν αποστολή την σύνδεση
όλου του Ιδρύµατος αλλά και των επιµέρους χρηστών µε τις υπηρεσίες δικτύου.
Είναι υπεύθυνο για το σχεδιασµό, την εγκατάσταση, την καλή λειτουργία, τη
συντήρηση, τις επισκευές και την αναβάθµιση των υπηρεσιών δικτύου σύµφωνα µε
τις εκάστοτε τεχνολογικές εξελίξεις. Οι υπηρεσίες του κρίνονται πολύ
ικανοποιητικές.
10.1.1 Πώς είναι στελεχωµένη και οργανωµένη η Γραµµατεία του Τµήµατος και των
Τοµέων;
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
92
Η Γραµµατεία του Τµήµατος στελεχώνεται από μία µόνιµο υπάλληλο ΠΕ
∆ιοικητικού - Λογιστικού η οποία ασχολείται κυρίως µε τα διοικητικά θέµατα του
Τµήµατος και από ένα µόνιµο υπάλληλο ∆Ε ∆ιοικητικού-Γραμματείας ο οποίος
ασχολείται µε τα σπουδαστικά θέματα. Λόγω µεγάλου συνολικού αριθµού
σπουδαστών (ενεργοί περίπου 1700) αλλά και φόρτου των τρεχόντων θεµάτων του
Τµήµατος, ο αριθµός των δύο υπαλλήλων στη Γραµµατεία κρίνεται εντελώς
ανεπαρκής. Οι δύο τομείς του Τμήματος δεν διαθέτουν γραμματέα και οι Τομεάρχες
έχουν όλο το φόρτο της διοικητικής εργασίας του Τομέα.
Οι 2 διοικητικοί υπάλληλοι του τμήματος δεν έχουν πολλές ευκαιρίες για
επιμόρφωση. Η επιμόρφωση των υπαλλήλων της Γραμματείας στις νέες τεχνολογίες
και η συμμετοχή τους σε σεμινάρια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης είναι
απαραίτητη, αφού με αυτό τον τρόπο θα είχαν ενημέρωση για τις νέες μεθόδους
διοίκησης και θα ήταν περισσότερο αποτελεσματικοί.
10.1.2 Πόσο αποτελεσµατικές θεωρείτε πως είναι οι παρεχόµενες υπηρεσίες και το
ωράριο λειτουργίας της Γραµµατείας του Τµήµατος για την εξυπηρέτηση των
αναγκών του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών;
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες της Γραµµατείας αν και με δύο υπαλλήλους είναι σχετικά
αποτελεσµατικές. Λόγω του φόρτου εργασίας και του μικρού αριθμού διοικητικού
προσωπικού, η γραμματεία προσπαθεί αλλά εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι
απόλυτα αποτελεσματική. Το ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας του Τμήματος
για τους φοιτητές είναι ανεπαρκές κατά επανειλημμένη ομολογία πολλών φοιτητών:
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00-13:00. Πολλές φορές όταν η Γραμματεία είναι
ανοικτή μαζεύεται μεγάλος αριθμός φοιτητών και περιμένει αρκετή ώρα μέχρι να
εξυπηρετηθεί.
Με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής Γραμματείας και τη συνεπακόλουθη μείωση του
φόρτου διοικητικού έργου από το προσωπικό της Γραμματείας θα πρέπει να
αναλάβει σημαντικό ποσοστό της διοικητικής υποστήριξης που ήδη εκτελεί το
εκπαιδευτικό προσωπικό όπως θέματα μετεγγραφών, έλεγχος νομιμοποιητικών
στοιχείων των υποψηφίων εκτάκτων συνεργατών του τμήματος και άλλες εργασίες.
Επίσης παρατηρείται πρόβλημα με την εσωτερική οργάνωση της Γραμματείας, διότι
ο χώρος της Γραμματείας είναι περιορισμένος και λόγω έλλειψης χώρου και
ντουλαπιών, παντού υπάρχουν φάκελοι και αρχειακό υλικό και δημιουργούν μια
αίσθηση «μετακόμισης».
Ένας άλλος παράγοντας που παίζει αρνητικό ρόλο στην αποτελεσµατικότητα των
διοικητικών υπηρεσιών του τµήµατος είναι η µηχανογράφηση της Γραμματείας και
κυρίως όσον αφορά τα διοικητικά θέματα.
Το διοικητικό προσωπικό του Τµήµατος χρησιµοποιεί σε ικανοποιητικό βαθµό όλες
σχεδόν τις εφαρµογές αυτοµατισµού γραφείου (κειµενογράφους, επεξεργασία
φύλλων εργασίας, διαδίκτυο κλπ) και υπάρχει πολύ καλή διασύνδεση µε το δίκτυο,
όµως η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών δεν προχωρεί πιο πέρα. Πιο συγκεκριµένα, δεν υπάρχει κάποιο
σύστηµα δικτυακής διαχείρισης των διακινούµενων εγγράφων σε επίπεδο
Γραµµατείας. Η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονοµικών πόρων, των
στοιχείων για το ανθρώπινο δυναμικό (τακτικούς καθηγητές, συνεργάτες και νέες
προσλήψεις), της διαχείρισης των προµηθειών, των αναληφθέντων έργων και
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
93
γενικότερα όλων των διοικητικών διαδικασιών του Τµήµατος γίνεται χειρονακτικά.
Η λειτουργία συστηµάτων πληροφορικής θα συνέβαλε εκτός των άλλων σηµαντικά
στη διαδικασία αξιολόγησης.
Τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο η χρήση του διαδικτύου και των υπηρεσιών
ηλεκτρονικής γραμματείας προς τους σπουδαστές, έχει βοηθήσει στο να βελτιωθεί η
εξυπηρέτηση των φοιτητών.
10.1.3 Πόσο αποτελεσµατική είναι η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του
Τµήµατος µε εκείνες της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύµατος;
Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης είναι πολύ αποτελεσµατική
αν και πολλές φορές παρατηρούνται καθυστερήσεις λόγω φόρτου εργασίας αλλά και
επικοινωνίας µε τον παραδοσιακό τρόπο δηλαδή «έγγραφο». Θα ήταν σκόπιµο, µε
την κατάλληλη µηχανοργάνωση, που άλλωστε υπάρχει αυτή η υποδοµή, η
συνεργασία να είναι περισσότερο ευέλικτη.
10.1.4 Πόσο ικανοποιητική για τις ανάγκες του Τµήµατος είναι η οργάνωση και το
ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης;
Γενικά η οργάνωση της κεντρικής βιβλιοθήκης ΤΕΙ είναι ικανοποιητική αν και
μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, όσον αφορά το περιβάλλον της
βιβλιοθήκης ( ησυχία, χρήση Η/Υ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, κ.λ.π) . Οι
εκπαιδευτικοί και οι σπουδαστές του τμήματος χρησιμοποιούν είτε στο ΤΕΙ είτε από
το σπίτι τους τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, βιβλία και διάφορα άλλα
συγγράμματα που είναι σχετικά με τα αντικείμενα του τμήματος. Το ωράριο
λειτουργίας της βιβλιοθήκης γενικά είναι εξυπηρετικό για εκπαιδευτικό προσωπικό
και σπουδαστές.
Σχόλια για βελτιώσεις είναι σχετικά με τις υπηρεσίες του σπουδαστηρίου της
βιβλιοθήκης και τον τεχνολογικό εξοπλισµό του (υπάρχουν πολλοί λίγοι Η/Υ,
πολλές φορές λείπουν mouse από αυτούς) και επίσης σημαντικό είναι οι λίγες θέσεις
εργασίας που υπάρχουν, ο θόρυβος αλλά και το ότι το σπουδαστήριο και Η/Υ
χρησιμοποιούνται από άτομα που τα χρησιμοποιούν για μη εκπαιδευτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες. Επίσης προβλήματα έχουν διαπιστωθεί σε
προγραμματισμένα ραντεβού ( περισσότερο από 1 μήνα καθορισμένο) επίδειξης από
βιβλιοθηκονόμους σε σπουδαστές του τμήματος της χρήσης των ηλεκτρονικών
βάσεων δεδομένων και γενικά της χρησιμοποίησης της βιβλιοθήκης. Τα προβλήματα
αυτά ήταν σχετικά με τη μη προσέλευση του αρμόδιου βιβλιοθηκονόμου, με τη μη
ύπαρξη κατάλληλου χώρου για να γίνει η παρουσίαση (γιατί ήδη χρησιμοποιείτο από
άλλους σπουδαστές για εκπαιδευτικούς η όχι σκοπούς) και σε μία περίπτωση από μη
καταλληλότητα της υπαλλήλου για τη παρουσίαση.
10.1.5 Πόσο ικανοποιητική για τις ανάγκες του Τµήµατος είναι η οργάνωση και το
ωράριο λειτουργίας των Υπηρεσιών Πληροφόρησης;
Οι Υπηρεσίες Πληροφόρησης τόσο σε ατομικό σπουδαστικό επίπεδο όσο και σε
επίπεδο γενικής πληροφόρησης κρίνονται ικανοποιητικές.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
94
Με την εισαγωγή του νέου συστήµατος µηχανοργάνωσης, του ηλεκτρονικού
μαθητολογίου ,στις γραµµατείες των Τµηµάτων ο σπουδαστής παρακολουθεί την
ακαδημαϊκή πορεία του, ανανεώνει την εγγραφή του κάθε εξάμηνο, δηλώνει τα
µαθήµατα του εξαμήνου, κάνει αιτήσεις για πιστοποιητικά που χρειάζεται κ.λ.π.
.Με αυτό τον τρόπο έχει βελτιωθεί η πληροφόρηση του σε ότι αφορά το ατομικό
πρόγραμμα σπουδών του. Επίσης οι σπουδαστές έχουν δυνατότητα άμεσης
πρόσβασης στους καθηγητές με τη χρήση του e-mail τους για ερωτήσεις και
προγραμματισμό συναντήσεων με αυτούς για προσωπικά τους προβλήματα.
Σε επίπεδο γενικής πληροφόρησης, µε τον διαδικτυακό τόπο του Τµήµατος
παρέχονται πληροφορίες στους σπουδαστές αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο για το
πρόγραµµα σπουδών, την οργάνωση του Τµήµατος, το ΕΠ, οδηγίες για διάφορα
θέματα που το Τµήµα κρίνει ότι χρειάζονται επεξηγήσεις, ανακοινώσεις, κ.τ.λ. Αυτό
που χρειάζεται βελτίωση και το οποίο θα βοηθούσε τους σπουδαστές τελειόφοιτους
αλλά και τους αποφοίτους του τμήματος είναι η παροχή πληροφοριών
επαγγελματικού προσανατολισμού, κατευθύνσεων του τμήματος, θέσεων εργασίας
κ.τ.λ.. Επίσης αναγκαία είναι η δημιουργία συλλόγου αποφοίτων του τμήματος ώστε
η πληροφόρηση και η σχέση τμήματος και αποφοίτων να είναι άμεση και
αποτελεσματική.
10.1.6 Πώς είναι στελεχωμένα και πώς οργανώνονται τα Εργαστήρια ή /και τα
Σπουδαστήρια του Τµήµατος;
Στο τμήμα υπάρχουν 4 εργαστήρια τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες των
εργαστηριακών μαθημάτων. Τα εργαστήρια διαθέτουν μόνο Η/Υ άλλοι εκ των
οποίων είναι καινούργιοι και άλλοι παλιοί, δεν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο
εκπαιδευτικό και εποπτικό μέσο που να υποστηρίζει τη διδασκαλία. Στους
υπολογιστές έχει εγκατασταθεί λογισμικό και προγράμματα αντίστοιχα των
μαθημάτων που διδάσκονται. Τα εργαστήρια δεν ανήκουν στους τομείς. Το
συμβούλιο του τμήματος σε κάθε εργαστήριο έχει ορίσει και ένα υπεύθυνο
καθηγητή, ο οποίος έχει την ευθύνη για τα μαθήματα, τους εκπαιδευτικούς και τον
εξοπλισμό του εργαστηρίου. Τα εργαστήρια δεν χωρίζονται ανάλογα με γνωστικό ή
γνωστικά αντικείμενα που εκφράζουν μια συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή και
δεν ενεργοποιούνται εκπαιδευτικά - προπτυχιακά - και ερευνητικά σε αυτά τα
αντικείμενα είτε αυτόνομα, είτε και σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια.
Δεν υπάρχει ειδική τεχνική στελέχωση των 4 εργαστηρίων του τμήματος, εκτός 3
ατόμων ΕΤΠ που υπηρετούν στο τμήμα (στην επόμενη παράγραφο περιγράφεται η
τεχνική τους κατάρτιση), η υποστήριξη των εργαστηρίων γίνεται από το Κεντρικό
επίπεδο διοίκησης. Από το νόμο δεν προβλέπονται σπουδαστήρια που να ανήκουν
στα τμήματα.
10.1.7 Πώς υποστηρίζονται οι υποδοµές και υπηρεσίες πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών του Τµήµατος; Πόσο αποτελεσµατικές είναι;
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
95
Οι υποδοµές και υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Τµήµατος Δ.Ε
υποστηρίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία και το Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύου,
δηλαδή από τη κεντρική διοίκηση. Όσον αφορά στην Τεχνική Υπηρεσία
παρατηρούνται καθυστερήσεις στην αποκατάσταση βλαβών και γενικότερα
διαπιστώνεται δυσκολία στην ποιοτική διαχείριση των προβληµάτων, γεγονός που
οφείλεται σε έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού. Αντίθετα οι παρεχόμενες
υπηρεσίες από Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύου είναι πολύ ικανοποιητικές.
Το τμήμα πολλές φορές λύνει σχετικά προβλήματα με τη συνδρομή εργαστηριακών
συνεργατών με εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής. Είναι εντελώς απαραίτητο να
προσληφθούν άμεσα τουλάχιστον 4 μέλη ΕΤΠ με ειδικότητες τεχνικοί υπολογιστών
και ηλεκτρονικοί ώστε να βοηθήσουν και να έχουν την ευθύνη λειτουργίας του
ηλεκτρονικού εξοπλισμού των εργαστηρίων και όλων των Η/Υ του τμήματος, της
σωστής λειτουργίας του δικτύου στο τμήμα και της ενημέρωσης του ιστότοπου του
τμήματος.
10.2 Υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας
Φοιτητική μέριμνα διασφαλίζεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο από το Κεντρικό
επίπεδο Διοίκησης του ΤΕΙ Αθήνας μέσω της Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριµνας και
της Κοινωνικής Συμβουλευτικής Υπηρεσίας. Οι παροχές που προσφέρονται είναι
σχετικές με Στέγαση, Σίτιση, Σπουδαστικά ∆άνεια, Ιατροφαρμακευτική και
Νοσοκοµειακή Περίθαλψη, Ταµείο Αρωγής, Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασθενείας για
περισσότερες πληροφορίες στο (http://www.teiath.gr/merimna).
10.3 Θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή
Ο θεσμός του συμβούλου Καθηγητή δεν είναι επίσημα θεσμοθετημένος αλλά
εφαρμόζεται στη περίπτωση της επίβλεψης εργασιών που εκπονούνται από τους
σπουδαστές, όπως για εργασίες σε µαθήµατα κατά τη διάρκεια των εξαμήνων ή την
πτυχιακή εργασία ή και οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα απασχολεί τους σπουδαστές
και χρειάζονται βοήθεια. Για το σκοπό αυτό οι εκπαιδευτικοί του Τµήµατος έχουν
καθορίσει συγκεκριμένες ώρες, την εβδομάδα που δεν συμπίπτουν µε τις ώρες
διδασκαλίας τους και δέχονται τους σπουδαστές για ερωτήσεις και προβλήματα που
τους απασχολούν σε εκπαιδευτικό επίπεδο.
Συγκεκριμένα οι ώρες που οι καθηγητές του τμήματος δέχονται τους σπουδαστές
είναι:
∆ΕΥΤΕΡΑ
Πολυχρονόπουλος
Φραγκος
Μπουρής
Μπινιώρης
Γερμανού
Γιοβάνης
14.00-16.30
Σαχινίδης
ΤΡΙΤΗ
10.00-11.00
8.00-10.00
12.00-14.00
11.00-12.00
8.00-10.00
10.00-12.00
12.00-13.00
ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
14.00-15.00 10.00-12.00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8.00-10.00
8.00-9.00
10.00-12.00
11.00-13.00
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
96
10.4 Πρόσβαση των µελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Σε όλα τα γραφεία των καθηγητών, και τα εργαστήρια, υπάρχουν ηλεκτρονικοί
υπολογιστές και οι περισσότεροι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό
µπορεί να αξιοποιηθεί η σύγχρονη τεχνολογία και οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι
σπουδαστές ακόµα και κατά την ώρα της εκπαίδευσής τους µπορούν να έχουν
πρόσβαση στην αναγκαία πληροφορία µέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή το
διαδίκτυο.
10.5 Υποστήριξη των περισσότερο αδύναµων φοιτητών και εκείνων που δεν
ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις σπουδές τους.
Δεν υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδυνάμων σπουδαστών στο
τμήμα μας.
10.6 Υποτροφίες στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες φοιτητών.
Η ελλιπής χρηματοδότηση δεν επιτρέπει την ύπαρξη τέτοιων υποτροφιών στο τμήμα
μας. Έτσι υποτροφίες σε επίπεδο Τµήµατος δεν δίνονται στους σπουδαστές, αν
εξαιρεθούν οι υποτροφίες του ΙΚΥ που αφορούν γενικότερο θεσµό.
10.7 Πολιτική του Τµήµατος για την οµαλή ένταξη των νεοεισερχόµενων στο Τµήµα
φοιτητών.
Στην αρχή κάθε εξαμήνου διοργανώνεται συνάντηση με τους σπουδαστές του Α’
εξάµηνου σπουδών, όπου οι σπουδαστές ουσιαστικά καλωσορίζονται και
ενημερώνονται για την επιστήµη της Διοίκησης και για τη λειτουργία του Τμήματος.
Στη συνάντηση αυτή συμμετέχουν όλοι οι καθηγητές του τμήματος και εκπρόσωπος
της Γραμματείας. Κατά τη συνάντηση δίνονται πληροφορίες για το επάγγελµα του
αποφοίτου Διοίκησης Επιχειρήσεων, για τις δυνατότητες εξεύρεσης εργασίας στους
διάφορους τομείς της διοίκησης (διοικητικό, χρηματοοικονομικό, λογιστικό, κ.λ.π.),
για τις επιχειρήσεις στις οποίες μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα, για τα
επαγγελματικά τους δικαιώματα και για τις επαγγελματικές εξετάσεις που υπάρχουν
εντός και εκτός Ελλάδας. Επίσης γίνεται µια πρώτη ενημέρωση για τη δυνατότητα
παρακολούθησης µεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Στη συνέχεια ενημερώνονται για το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος όπως για τις
υποχρεωτικές ανανεώσεις εγγραφών, για τη δήλωση μαθημάτων κάθε εξαμήνου, για
τις αλυσίδες μαθημάτων, για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα Erasmus, για τη
πτυχιακή τους εργασία και για τη πρακτική τους άσκηση. Γνωρίζουν τους καθηγητές
τους και πληροφορούνται που να απευθυνθούν σε περίπτωση προβλήματος.
10.8 Αξιολόγηση των υποδοµών πάσης φύσεως που χρησιµοποιεί το Τµήµα.
10.8.1 Επάρκεια και ποιότητα των τεκµηρίων της βιβλιοθήκης.
Oι σπουδαστές στα ερωτηματολόγια τους για τη βιβλιοθήκη απαντούν θετικά για
την επάρκεια και την ποιότητα των τεκμηρίων και του βιβλιογραφικού υλικού στην
βιβλιοθήκη (βλέπε παράγραφο 6-4-5 ανωτέρω για στατιστικά στοιχεία).
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
97
10.8.2 Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισµού.
Κοινόχρηστος τεχνικός εξοπλισµός που να χρησιµοποιείται από τα τµήµατα δεν
υπάρχει, εκτός από μια αίθουσα με Η/Υ στο κτίριο της ΣΤΕΦ όπου μπορεί να
χρησιμοποιείται από όλους τους σπουδαστές του ΤΕΙ, αλλά υπάρχει πρόβλημα
περιορισμένων θέσεων εργασίας, και είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει διαθέσιμος
Η/Υ. Κάθε Τµήµα διαθέτει το δικό του εξοπλισµό (σε γραφεία, και εργαστήρια)
ανάλογα µε τις ανάγκες του. Ο εξοπλισµός του τµήµατος αξιολογείται στις
παρακάτω ενότητες.
10.8.3 Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισµού σπουδαστηρίων.
Σπουδαστήρια για το Τµήµα δεν προβλέπονται. Οι σπουδαστές εξυπηρετούνται από
το σπουδαστήριο της κεντρικής βιβλιοθήκης που ήδη αξιολογήθηκε παραπάνω.
10.8.4 Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων.
Το τμήμα Δ.Ε αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα με την επάρκεια και τη ποιότητα
των γραφείων του μόνιμου διδακτικού προσωπικού, κυρίως λόγω του μικρού
διαθέσιμου χώρου. Διαθέτει 1 μεγάλο γραφείο για γραφείο Προϊσταμένου, όπου
γίνονται και τα Συμβούλια και οι Γ. Συνελεύσεις του Τμήματος. Επίσης διαθέτει
τρία μεγάλα γραφεία καθηγητών όπου συστεγάζονται από 2 καθηγητές και τρία
μικρότερα γραφεία καλύπτουν τις ανάγκες των υπολοίπων καθηγητών-από 1 άτομο
στο κάθε γραφείο.
Το τμήμα δεν διαθέτει Γραφείο επιστημονικών και εργαστηριακών καθηγητών, οι
οποίοι ή φιλοξενούνται στα γραφεία των μονίμων, η χρησιμοποιούν τα εργαστήρια
του τμήματος η τη καφετέρια του ΤΕΙ.
10.8.5 Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραµµατείας Τµήµατος και Τοµέων.
Όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα χωριστή γραµµατεία τοµέων δεν προβλέπεται.
Αντ’ αυτού χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες των τοµέων τα γραφεία των
διδασκόντων. Όσον αφορά στο χώρο της Γραµµατείας κρίνεται ελάχιστα επαρκής,
αφού δεν υπάρχει ικανοποιητικός χώρος και οξύτατο πρόβλημα αποθηκευτικών
χώρων και αρχειοθέτηση των εγγράφων.
10.8.6 Επάρκεια και ποιότητα άλλων χώρων και υποδοµών.
Το τμήμα διαθέτει 5 αίθουσες διδασκαλίας χωρητικότητας 45 ατόμων και 1 αίθουσα
χωρητικότητας 95 ατόμων οι οποίες δεν ασφαλίζουν (κλειδώνουν). Οι αίθουσες δεν
διαθέτουν υποδομή ούτε ηλεκτρονικό εξοπλισμό για χρήση ΤΠΕ (Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών) στη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων.
Μερικοί καθηγητές (μόνιμοι και συνεργάτες) χρησιμοποιούν δικά τους μέσα
(φορητούς υπολογιστές και προβολείς) κατά τη διδασκαλία τους. Το τμήμα διαθέτει
2 φορητούς προβολείς, αλλά κανένα φορητό Η/Υ για τη διδασκαλία των θεωρητικών
μαθημάτων.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
98
10.9 Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τµήµατος (πλην
εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου).
10.9.1 Λειτουργίες του Τµήµατος που υποστηρίζονται από ΤΠΕ.
Η Γραµµατεία χρησιµοποιεί ΤΠΕ µε τη σύνδεσή της µε το δίκτυο του ΤΕΙ Αθήνας.
Ειδικά τελευταία µε την εισαγωγή και εφαρµογή από τη γραµµατεία του
ηλεκτρονικού μαθητολογίου του τµήµατος, επιτεύχθηκαν σημαντικές οικονομίες
χρόνου. Οι λειτουργίες που υποστηρίζονται ηλεκτρονικά είναι:

Η ηλεκτρονική δήλωση των σπουδαστών, όπου υπάρχει η δυνατότητα
ηλεκτρονικής εγγραφής και δήλωσης µαθηµάτων εξαµήνου µε πρόσβαση
µεµονωµένα κάθε σπουδαστή µε τη χρήση προσωπικών κωδικών,

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις προς τη γραµµατεία για προσωπικά θέµατα των
σπουδαστών (π.χ. βαθµολογίες κ.τ.λ.) αλλά και η παροχή των βεβαιώσεων
πάλι µέσω του διαδικτύου χωρίς να είναι αναγκαία η φυσική παρουσία του
σπουδαστή στη γραµµατεία

Η ενηµέρωση των σπουδαστών για την ύλη των µαθηµάτων µέσω των
περιγραµµάτων και των προσωπικών σελίδων των καθηγητών που
βρίσκονται στο διαδικτυακό τόπο του τµήµατος,

Η ενημέρωση των σπουδαστών για διάφορα θέµατα, όπως το εβδοµαδιαίο
πρόγραµµα, πρόγραµµα εξετάσεων και πάσης φύσεως ανακοινώσεις που
χρήζουν την άµεση προσοχή των σπουδαστών.
Βέβαια το νέο ηλεκτρονικό σύστηµα μπορεί να δώσει εγκαίρως πληροφορίες και για
άλλες διαδικασίες (όπως ο αριθµός σπουδαστών που δήλωσαν τα θεωρητικά
μαθήματα και τα εργαστήρια, µέσος βαθµός σπουδαστών ανά μάθημα, βαθμολογίες
πτυχιούχων μας και διάφορα άλλα στατιστικά στοιχεία, κ.λ.π.). Όλα αυτά τα
στοιχεία θα βοηθούσαν στη σωστή διοίκηση και εξορθολογισμό του τμήματος.
10.9.2 Βιογραφικά στοιχεία μελών ΕΠ του Τμήματος
Τα µέλη ΕΠ έχουν αναρτηµένο σύντοµο βιογραφικό στο διαδικτυακό τόπο του
Τµήµατος στη διεύθυνση http://www.teiath.gr/sdo/de/page_prosopiko/home.htm.
10.9.3 Ενηµέρωση διαδικτυακού τόπου του Τµήµατος.
Ο ισότοπος του τµήµατος αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο παρουσίασης του
Τµήµατος και πληροφόρησης των σπουδαστών ή κάθε ενδιαφερόμενου για τις
δραστηριότητες του Τµήµατος. Υπεύθυνος σύνταξης και ενημέρωσης της
ιστοσελίδας είναι ο κ. Μπουρής Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής.
Ο ιστότοπος του Τµήµατος ενηµερώνεται σχεδόν καθηµερινά είτε αυτό αφορά
αναθεώρηση προγράµµατος σπουδών, περιγράµµατα µαθηµάτων, ανακοινώσεις είτε
προγράµµατα εξετάσεων κ.τ.λ.
Το τμήμα σχεδιάζει την ανανέωση και τον εμπλουτισμό του διαδικτυακού τόπου του
σύντομα και αφού έλαβε πρωτίστως υπόψη τις ανάγκες και τις παρατηρήσεις των
χρηστών. Οι στόχοι είναι ο ιστότοπος του τμήματος να γίνει φιλικότερος προς το
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
99
χρήστη μέσω κατάλληλης ομαδοποίησης των πληροφοριών που παρέχει, και να δίνει
έγκυρη πληροφόρηση σε θέματα που απασχολούν τους φοιτητές που σε διαφορετική
περίπτωση πρέπει να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία για να ενημερωθούν.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
100
11. Συμπεράσματα
11.1 Ποια, κατά την γνώμη σας είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του
Τμήματος, όπως αυτά καθορίζονται μέσα από την Έκθεση Εσωτερικής
Αξιολόγησης;
Δυνατά και Αδύνατα Σημεία του Τμήματος Δ.Ε.
11.1.1 Εκπαιδευτική Διαδιακασία
ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Οργάνωση και παρουσίαση της ύλης των διδασκόμενων μαθημάτων (πάνω
από το 70% των φοιτητών δηλώνουν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι)
 Δημιουργία ενδιαφέροντος για το αντικείμενο των μαθημάτων (πάνω από
60% των φοιτητών δηλώνουν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι)
 Ανάλυση και παρουσίαση των εννοιών των μαθημάτων με τρόπο απλό και
κατανοητό (ποσοστό ικανοποιημένων φοιτητών πλέον του 70%)
 Το επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο του Ε.Π. του Τμήματος είναι
αρκετά ικανοποιητικό. Τα μέλη Ε.Π. είναι όλοι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου
από αναγνωρισμένου κύρους Πανεπιστήμια (Η Καθηγήτρια Εφαρμογών που
προσλήφθηκε πρόσφατα είναι υποψήφια διδάκτορας)
 Ικανοποιητικό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ καθηγητών και φοιτητών, ενώ
κρίνονται ικανοποιητικά τα εκπαιδευτικά βοηθήματα που παρέχονται στους
φοιτητές
 Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής στη διδακτική διαδικασία
(ικανοποιητική αξιοποίηση των ΤΠ με βάση τις δηλώσεις των φοιτητών)
 Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος είναι πλήρως επικαιροποιημένο και
περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία μαθήματα (ΜΓΥ, ΜΕΥ, ΜΕ) που συνθέτουν
τη Διοικητική και Οικονομική Επιστήμη
 Το
Πρόγραμμα
Σπουδών με 240 ECTS απολήγει σε πτυχίο με
επαγγελματικά δικαιώματα και ακαδημαϊκή αναγνώριση
 Η διάρκεια σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι
αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης πληρούν τις απαιτήσεις των
Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Η πρακτική άσκηση στο ΤΔΕ ασκείται ικανοποιητικά, δεδομένων των
δυσκολιών που ενυπάρχουν (αδυναμία εποπτείας ΠΑ), αφού το τμήμα
συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων από όλο το φάσμα της αγοράς
(Τράπεζες, Χρηματιστηριακές επιχειρήσεις, Εταιρείες συμβούλων,
Λογιστήρια, Βιομηχανίες, κλπ) για να ασκηθούν οι φοιτητές κατά το 6μηνο
της ΠΑ.
 Η διατήρησης μακροχρόνιων συνεργασιών με τους φορείς Π.Α., η συνεχής
αύξηση της ζήτησης σπουδαστών για Π.Α. από νέες επιχειρήσεις, καθώς το
σχετικά υψηλό επίπεδο αμοιβών των ασκουμένων (€650-€700), υποδεικνύει
την ικανοποίηση της αγοράς από τους φοιτητές μας.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
101

Τα προγράμματα που σχετίζονται με τη διεθνή διάσταση (ERASMUS-ERAplaces, Leonardo) κινούνται ικανοποιητικά αλλά θα μπορούσε να διακινείται
μεγαλύτερος αριθμός σπουδαστών για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό.
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ









Όπως προκύπτει από την μελέτη των Κοίλια κ.α. (2007), αλλά και από την
τρέχουσα εμπειρία των διδασκόντων του ΤΔΕ, η πλειοψηφία των
μετεγγραφόμενων φοιτητών, οι οποίοι εισάγονται με πολύ χαμηλούς βαθμούς
εισαγωγής, αργεί να ενταχθεί στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του τμήματος,
με αποτέλεσμα οι φοιτητές να καθυστερούν να πάρουν πτυχίο και να
επιβαρύνουν το τμήμα για πολλά χρόνια.
Μεγάλος αριθμός σπουδαστών που παρακολουθούν μερικά θεωρητικά
εισαγωγικά μαθήματα 110-120 άτομα. Νεοεισερχόμενοι σπουδαστές μετά τις
πρώτες μέρες αποθαρρύνονται λόγω αδυναμίας εύρεσης θέσης και δεν
ξαναέρχονται
Δεν υπάρχουν οργανωμένες επιτροπές στο τμήμα με σαφές έργο και ρόλο
ώστε να υποστηρίζουν τις λειτουργικές ανάγκες του τμήματος. Κατά
περίπτωση δημιουργούνται επιτροπές όταν παρουσιαστεί κάποια
ανάγκη/πρόβλημα στο τμήμα
Οργάνωση και παρουσίαση πτυχιακών εργασιών. Δεν υπάρχει κανένα
πλαίσιο για την εκπόνηση, επίβλεψη και παρουσίαση των πτυχιακών
εργασιών στο τμήμα. Πρόσφατα ορίστηκε επιτροπή αναμόρφωσης
πτυχιακών εργασιών
Η μη υποχρεωτική παρακολούθηση οδηγεί στις περισσότερες περιπτώσεις σε
άδειες αίθουσες, σε ορισμένα μαθήματα, με ποσοστά παρακολούθησης της
τάξης του 10% ή και λιγότερο στο συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων
φοιτητών
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, λόγω εξωγενών παραγόντων (εσωτερικών
εκλογών, συνελεύσεων, απεργιών, καταλήψεων κ.τ.λ.) πολλά μαθήματα δεν
γίνονται στην ώρα τους και αναπληρώνονται σε άλλες μέρες και ώρες.
Ωστόσο το ποσοστό παρακολούθησης μειώνεται δραματικά λόγω άλλων
υποχρεώσεων των φοιτητών κατά τις ώρες αναπλήρωσης.
Ο μεγάλος αριθμός διδακτικών ωρών των μελών Ε.Π. του Τμήματος (από 10
για Καθηγητές μέχρι 16 για Καθηγητές Εφαρμογών) οδηγεί:
 Στην μη επίτευξη της ποιότητας της διδασκαλίας που θα ήθελαν και θα
μπορούσαν να προσφέρουν τα μέλη Ε.Π. και
 Στον περιορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης ερευνητικής δράσης από
μέρους τους με τη συνεργασία επιλεγμένων φοιτητών
Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο τμήμα είναι μόνο 10 άτομα,
ενώ υπάρχει μεγάλος αριθμός συνεργατών με λίγες ώρες ο καθένας, οι οποίοι
εκτός των διδακτικών τους ωρών και μερικών πτυχιακών που αναλαμβάνουν
δεν συμμετέχουν σε καμία άλλη δραστηριότητα του τμήματος (διοικητική,
ερευνητική, διδακτική) και έτσι το τμήμα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις για παροχή καλύτερης
εκπαίδευσης στους σπουδαστές του
Σημαντική έλλειψη προσωπικού διοικητικής/τεχνικής/ ερευνητικής
υποστήριξης
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
102










Ύπαρξη ανάγκης πρόσληψης νέων μελών Ε.Π. στο Τμήμα. Η έλλειψη είναι
φανερή αφού ο αριθμός των εκτάκτων διδασκόντων είναι πενταπλάσιος των
μονίμων
Το Τμήμα παρουσιάζει μια υστέρηση στον τομέα της ανάπτυξης σχέσεων με
άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τόσο του εσωτερικού, όσο και του
εξωτερικού. Η κινητικότητα του προσωπικού είναι σχεδόν μηδενική και
οφείλεται στην έλλειψη δυνατότητας αναπλήρωσης των διδασκόντων
Η κινητικότητα των φοιτητών και η μερική φοίτησή τους σε άλλες
Ευρωπαϊκές Χώρες μέσα από τα υφιστάμενα προγράμματα είναι πολύ
χαμηλή
Έλλειψη συστηματοποιημένης και οργανωμένης διαδικασίας σχεδιασμού,
υλοποίησης, ελέγχου και ανασχεδιασμού του Προγράμματος Σπουδών
(Π.Σ.)
Έλλειψη συστήματος τεκμηρίωσης και παρακολούθησης του βαθμού
υλοποίησης του Π.Σ.
Ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδομή σε ότι αφορά τις νέες τεχνολογίες και
εξειδικευμένο λογισμικό στα εργαστηριακά μαθήματα
Έλλειψη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Μ.Π.Σ.)
Έλλειψη θεσμοθέτησης Συμβούλου Καθηγητή, παρότι εφαρμόζεται στην
περίπτωση της επίβλεψης Πτυχιακών Εργασιών
Έλλειψη συλλόγου αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ώστε
η πληροφόρηση και η σχέση Τμήματος και Αποφοίτων να είναι άμεση και
αποτελεσματική
Αδυναμία ελέγχου των σπουδαστών κατά την άσκηση της πρακτικής τους
από το τμήμα, αφού η επιτροπή ΠΑ αποτελείται μόνο από 2 καθηγητές που
έχουν την ευθύνη της τοποθέτησης των σπουδαστών στις επιχειρήσεις και
την επίλυση τυχόν προβλημάτων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Δεν
υπάρχει αμοιβή ούτε απαλλαγή ωρών για τους καθηγητές που εποπτεύουν
την Π.Α.
11.1.2. Ερευνητική Διαδικασία
ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ




Το τμήμα διαθέτει Επιστημονικό Προσωπικό με σημαντική ερευνητική και
επαγγελματική εμπειρία και σημαντικό συγγραφικό έργο στο επιστημονικό
του χώρο
Το Τμήμα συμμετέχει ενεργά στην παραγωγή νέας γνώσης, που
αντικατοπτρίζεται στην σημαντική ποσότητα και ποιότητα δημοσιεύσεων,
δεδομένης της έλλειψης Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών φοιτητών και του
μεγάλου διοικητικού φόρτου των μελών Ε.Π.
Σημαντική αναγνώριση της έρευνας των μελών Ε.Π. από τρίτους (citations)
Πολλές εργασίες των διδασκόντων του τμήματος δημοσιεύονται σε
επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους, με υψηλό δείκτη απήχησης (impact
factor) και με πολλές ετεροαναφορές διεθνών ερευνητών. Πολλές από τις
εργασίες αυτές είναι καταχωρημένες σε διεθνείς βάσεις δεδομένων (JEL,
ECON LIT, Scopous κτλ) όπως αποδεικνύεται από τα βιογραφικά τους
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
103




Υπάρχει ικανός αριθμός φοιτητών με εξαιρετικές ικανότητες, προθυμία και
επιθυμία να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα των διδασκόντων του
τμήματος
Το Τμήμα έχει διοργανώσει τα τελευταία τέσσερα έτη δύο διεθνή συνέδρια
με συμμετοχή υψηλού επιπέδου επιστημόνων από το εξωτερικό και το
εσωτερικό
Η πλειοψηφία του μόνιμου και έκτακτου Ε.Π. του Τμήματος συμμετέχει σε
διεθνή συνέδρια
Ο εξοπλισμός του Τμήματος σε Η/Υ για την εκτέλεση ερευνητικού έργου
είναι επαρκής, αλλά όχι επαρκώς οργανωμένος.
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ









Το Τμήμα δεν έχει επιτροπή που να ασχολείται με τη διαχείριση της
ερευνητικής δραστηριότητας. Τα μέλη Ε.Π. του τμήματος, ατομικά ή σε
συνεργασία, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αδυναμία παρακολούθησης των
ερευνητικών προγραμμάτων που ανακύπτουν και η δυσκολία συμμετοχής σε
αυτά.
Η πλειοψηφία των σπουδαστών των τελευταίων εξαμήνων δεν συμμετέχει
στην ερευνητική διαδικασία (π.χ. μέσω του σεμιναρίου τελειόφοιτων και
ίσως μέσα από ένα νέο μάθημα όπως Ερευνητική μεθοδολογία ή
Μεθοδολογία Έρευνας)
Τα ελάχιστα κονδύλια για την Τεχνολογική Εκπαίδευση (κατά πολύ
μικρότερα από τα αντίστοιχα των Πανεπιστημίων) και ο μεγάλος αριθμός
φοιτητών δεν επιτρέπουν τη χορήγηση υποτροφιών και επιδρούν αρνητικά
στην ερευνητική διαδικασία
Δεν παρέχονται κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας και η απουσία
ερευνητικής πολιτικής δεν βοηθάει στην προώθηση της έρευνας των μελών
Ε.Π.
Η έλλειψη προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει αρνητική επίδραση
στο συνολικό ερευνητικό έργο του Τμήματος
Η έλλειψη ουσιαστικής αλλά και τυπικής συνεργασίας με άλλα ερευνητικά
ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Υπάρχουν συνεργασίες, αλλά
μόνο σε ατομικό επίπεδο.
Η έλλειψη ερευνητικού εργαστηρίου με υποστήριξη και πόρους δυσχεραίνει
την έρευνα στο Τμήμα. Παρότι είχε την ευκαιρία, το τμήμα δεν υπέβαλλε
αίτηση για την λειτουργία ερευνητικού εργαστηρίου μέχρι τώρα.
Η έλλειψη λογισμικού βασικής (στατιστική επεξεργασία δεδομένων) και
εξειδικευμένης έρευνας (διαχείριση διαδικασιών, έλεγχος ποιότητας,
διαχείριση πελατειακών σχέσεων κλπ) δυσχεραίνει το έργο των ερευνητών
και αποκλείει τη δυνατότητα εκμάθησης στους φοιτητές, εργαλείων ευρέως
χρησιμοποιούμενων στην έρευνα.
Σημαντική είναι η έλλειψη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, παρότι
έγιναν μεγάλες προσπάθειες και από πλευράς Τμήματος είχε ολοκληρωθεί η
διαδικασία σύμπραξης με τα Πανεπιστήμια του Westminster του Λονδίνου
και το Ternopil National Economic University της Ουκρανίας (MBA
Program). Η εν λόγω προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε λόγω αλλαγής των
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
104
προϋποθέσεων λειτουργίας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων από τα ΤΕΙ που
απαιτούσαν την ύπαρξη εσωτερικής αξιολόγησης.
11.1.3 Διοικητικές Υπηρεσίες – Υποδομές
ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ


Η λειτουργία της Γραμματείας είναι ικανοποιητική λαμβανομένου υπ’ όψιν
του όγκου του επιτελούμενου έργου. Υπάρχουν, ωστόσο, περιθώρια
βελτίωσης, ιδιαίτερα στο τομέα της αυτοματοποίησης δραστηριοτήτων.
Πολύ ικανοποιητική η οργάνωση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος
που συμβάλλει καθοριστικά στην διεύρυνση των πηγών άντλησης
πληροφοριών των φοιτητών του Τμήματος.
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ







Καμία αίθουσα διδασκαλίας του τμήματος δεν είναι εξοπλισμένη με Η/Υ και
μηχάνημα προβολής, με αποτέλεσμα αρκετοί διδάσκοντες, που δεν διαθέτουν
τα παραπάνω μέσα να μην χρησιμοποιούν άλλο εποπτικό μέσο εκτός του
παραδοσιακού πίνακα.
Τα 4 εργαστήρια του τμήματος έχουν πολλά προβλήματα υποδομής και
διοίκησης.
Η τεχνολογική υποδομή των εργαστήριων του τμήματος είναι ανεπαρκής. Οι
Η/Υ είναι αγορασμένοι σε διαφορετικές χρονολογίες από διαφορετικές
παραγγελίες και μερικοί από αυτούς είναι ήδη 8 με 10 χρόνια παλιοί.
Για ορισμένα μαθήματα (π.χ. MIS, Λογιστικά Πληροφοριακά Μαθήματα), το
λογισμικό των εργαστηρίων είναι αρκετά ικανοποιητικό αλλά οι παλαιότητα
των Η/Υ δεν επιτρέπει αναβάθμισή του. Επίσης, τα εργαστήρια που αφορούν
τα μαθήματα της Διοικητικής Επιστήμης πρέπει να εξοπλισθούν με νέο
λογισμικό σε αντικείμενα όπως Business Process Management, Balanced
Score Card, Supply Chain Management, για εκπαιδευτική αλλά και
ερευνητική χρήση.
Δεν υπάρχουν εποπτικά μέσα στα εργαστήρια πλην του παραδοσιακού
πίνακα.
Δεν υπάρχει επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (1 ΕΤΠ για
όλα τα εργαστήρια) για την υποστήριξη και ανάπτυξη των εργαστηρίων του
τμήματος. Βλάβες σε Η/Υ απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα να
επισκευαστούν με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στην ομαλή
λειτουργία τους. Το τμήμα διαθέτει 1 ΕΤΠ για όλα τα εργαστήρια του
τμήματος, που αδυνατεί εξ αντικειμένου να παρακολουθεί πλήρως τη
λειτουργικότητα των εργαστηρίων.
Η ιστοσελίδα του τμήματος χρειάζεται αναδιάρθρωση για να γίνει πιο φιλική
στη χρήση της από τους σπουδαστές και τους καθηγητές. Επιπλέον θα πρέπει
να υπάρχει η δυνατότητα να ενημερώνεται καθημερινά και να ανακοινώνεται
στους σπουδαστές τυχόν ακυρώσεις στη διδασκαλία μαθημάτων και η
ημερομηνία αναπληρώσεων τους επίσημα και σε γνώση του τμήματος.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
105
11.2 Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχομένους
κινδύνους από τα αρνητικά σημεία;
Δεδομένης της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΕΠ και της ανάληψης
ερευνητικών πρωτοβουλιών, οι προοπτικές του Τμήματος για περαιτέρω ερευνητικές
συνεργασίες με ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού και στα πλαίσια
ερευνητικών προγραμμάτων είναι ευοίωνες.
Ο μεγάλος αριθμός διδακτικών ωρών των μελών ΕΠ του τμήματος, ο φόρτος των
διοικητικών αρμοδιοτήτων, η μη ύπαρξη θεσμικού πλαισίου για την εκπόνηση
διδακτορικών διατριβών αποτελούν τροχοπέδη στην απρόσκοπτη ανάπτυξη των
ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων των μελών Ε.Π. του Τμήματος.
Επίσης, η έλλειψη διοικητικού προσωπικού (η στελέχωση της γραμματείας μόνο από
τρεις διοικητικούς για 2.000 φοιτητές περίπου) μπορεί να δημιουργήσει
δυσλειτουργίες και μη έγκαιρη ανταπόκριση στη διεκπεραίωση των τρεχουσών
υποχρεώσεων γραμματειακής λειτουργίας.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
106
12. Σχέδια βελτίωσης
12.1. Περιγράψτε το βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των
αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σημείων
Είναι απαραίτητο για τον μεγαλύτερο εκσυγχρονισμό του Τμήματος να συνεχιστούν
οι καινοτόμες εκπαιδευτικές λειτουργίες όπως, η λειτουργία ηλεκτρονικής
Γραμματείας, η λειτουργία ασύγχρονης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης που
υποστηρίζει όλα τα μαθήματα του Τμήματος.
Επίσης είναι απαραίτητο και να καθιερωθούν οι ακόλουθες ενέργειες:
 Βραβείο και τιμητική πλακέτα στο φοιτητή με το μεγαλύτερο βαθμό ανά έτος
 Βραβείο και τιμητική πλακέτα στο φοιτητή με τον μεγαλύτερο βαθμό
πτυχιακής εργασίας ανά έτος.
Η σύνδεση και η στενή συνεργασία του Τμήματος με τους επαγγελματικούς και
επιστημονικούς φορείς - οργανισμούς όπως Το Χρηματιστήριο Αθηνών και η
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Ξένα Ερευνητικά Κέντρα και πολλά Ελληνικά
Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό τις επαγγελματικές
προοπτικές των αποφοίτων του. Στόχος του Τμήματος είναι το δυναμικό που
αποφοιτεί από αυτό να βρεθεί μακροπρόθεσμα στις πρώτες νέες θέσεις
απασχόλησης τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Μέχρι σήμερα η
πορεία των αποφοίτων-φοιτητών/τριών του Τμήματος στην αγορά εργασίας κρίνεται
ιδιαίτερα ικανοποιητική αφού ένα σοβαρό ποσοστό αποφοίτων έχει μόνιμη και
σταθερή εργασία μέσα στο πρώτο χρόνο μετά την αποφοίτησή τους.
Για την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας του Τμήματος σε εθνική και διεθνή
κλίμακα είναι απαραίτητη η διασφάλιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών
υπηρεσιών και της επιστημονικής έρευνας, Η ποιότητα, ως θεμελιώδες συστατικό
της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, πρέπει να αντιστοιχεί στα σύγχρονα παγκόσμια
πρότυπα, που υφίστανται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για να ικανοποιήσει εξ
ολοκλήρου τα αιτήματα των ακαδημαϊκών μελών (Μέλη ΕΠ, φοιτητές, Διοικητικό
προσωπικό κ.α.), της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας συνολικά.. Η ποιότητα των
εκπαιδευτικών υπηρεσιών και της επιστημονικής έρευνας του Τμήματος καθορίζεται
από το επίπεδο των προσόντων των Μελών ΕΠ, καθώς επίσης από το επίπεδο
ανάπτυξης των εργαστηρίων και της υλικοτεχνικής υποδομής. Πρέπει να
εγκατασταθεί ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας για τον έλεγχο της ποιότητας των
υπηρεσιών προς τους φοιτητές με σκοπό την αναβάθμιση των προσφερόμενων
υπηρεσιών και τη μείωση των καθυστερήσεων.
12.2. Περιγράψτε το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των
αρνητικών και ενίσχυση των θετικών σημείων.
12.2.1 Στόχος 1. Εκσυγχρονισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας και καινοτομίας

Ενίσχυση των καινοτόμων εκπαιδευτικών διαδικασιών ως στρατηγικό σχέδιο
του Τμήματος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
107








Εκπαίδευση υψηλά καταρτισμένων στελεχών, με κύριο γνώμονα την
ανάπτυξη των επιστημονικών, διοικητικών και πρακτικών ικανοτήτων και
δεξιοτήτων των φοιτητών, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς
και των διεθνών επιχειρήσεων καθιστώντας τους ικανούς και
ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον
Προσδιορισμός των προτεραιοτήτων για την αναμόρφωση του προπτυχιακού
προγράμματος σπουδών στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς
εργασίας με σκοπό την ανάπτυξη της νέας ελληνικής οικονομίας
Διαμόρφωση και ανάπτυξη νέων προπτυχιακών μαθημάτων, νέων
εκπαιδευτικών μεθόδων, ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού (εγχειρίδια
και βιβλία, ασκήσεις, ηλεκτρονικό υλικό αίθουσας και διαδικτύου) για
θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού
προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της επανεκπαίδευσης των
πτυχιούχων
Συγκεκριμένα ενθαρρύνεται η έκδοση από τα μέλη ΕΠ σύγχρονων ειδικών
διδακτικών βιβλίων για την κάλυψη όλων των μαθημάτων και για την
αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών στις εφαρμογές της
πληροφορικής στην διοίκηση και οικονομία. Στόχος είναι να ενσωματωθούν
νέα και να αναμορφωθούν παλαιά μαθήματα, να συμπληρωθούν και
τελειοποιηθούν πρωτοποριακές καινοτομίες της ηλεκτρονικής διδασκαλίας
και εξέτασης σε νέα και αναμορφωμένα υπάρχοντα μαθήματα με τη χρήση
εξειδικευμένου λογισμικού. Τα μαθήματα εναρμονίζονται πλήρως στις
ανάγκες της κοινωνίας της γνώσης και αναβαθμίζουν τις γνώσεις και
δεξιότητες των αποφοίτων του Τμήματος
Ενίσχυση του θεσμού της πολλαπλής βιβλιογραφίας. Σύνταξη καταλόγων
βιβλίων και περιοδικών για τα οποία θα γίνεται πρόταση αγοράς προς τη
διοίκηση του ιδρύματος
Δημιουργία Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας
Δημιουργία εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (E-Learning)
12.2.2. Στόχος 2. Εκσυγχρονισμός της Επιστημονικής Ερευνητικής Διαδιακασίας


Δημιουργία επιτροπής ερευνητικής δραστηριότητας για τον προσδιορισμό
των κατευθύνσεων και προτεραιότητας της ερευνητικής δραστηριότητας και
των εξωτερικών πηγών χρηματοδότησης.
Διεξαγωγή βασικής, τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας και
δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά.
Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων πρέπει:
 Να αναπτύξει ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές συνεργασίες, με ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού σε διμερές,
περιφερειακό και πολυμερές επίπεδο αξιοποιώντας διεθνή και ευρωπαϊκά
ανταγωνιστικά προγράμματα χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων
 Να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό
τομέα. Να προετοιμάζεται και να προσαρμόζεται στις νέες αλλαγές,
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
108



σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές
συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον
Να αναπτύξει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είτε αυτόνομα, είτε σε
συνεργασία με άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ή του
εξωτερικού για διευρυνθούν οι ερευνητικές δυνατότητες του τμήματος.
Δημιουργία ηλεκτρονικής εφημερίδας (e-newsletter) με θέματα σχετικά με τη
διοίκηση επιχειρήσεων. Δημοσίευση ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς
θεμάτων επαγγελματικής και μεταπτυχιακής συνέχειας των αποφοίτων
Nα επιδιωχθεί η ενσωμάτωση του Τμήματος και του ΤΕΙ σε διεθνείς
εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς οργανισμούς (Ένωση Ευρωπαϊκών
Πανεπιστημίων κ.α)
12.2.3 Στόχος 3. Ανάπτυξη Στελεχιακού Δυναμικού







Προκήρυξη και κάλυψη όλων των διαθέσιμων θέσεων ΕΠ. Προσέλκυση
προσοντούχων επιστημόνων σε θέματα διεθνούς οικονομικής και διοικητικής
καθώς και ειδικών σε νέες τεχνολογίες
Προκήρυξη και κάλυψη όλων των διαθέσιμων θέσεων ΕΤΠ. Προσέλκυση
προσοντούχων επιστημόνων στις νέες τεχνολογίες και την βελτίωση της
ηλεκτρονικής σελίδας του Τμήματος
Επανεκπαίδευση διοικητικών στελεχών στις νέες τεχνολογίες και την
αναβαθμισμένη ηλεκτρονική Γραμματεία
Ενθάρρυνση μελών ΕΠ (καθηγητών εφαρμογών) για τη συνέχιση των
σπουδών τους σε επίπεδο διδακτορικού
Προσέλκυση επισκεπτών ξένων επιστημόνων στα πλαίσια της ακαδημαϊκής
κινητικότητας για επιστημονική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στο Τμήμα.
Οργάνωση Κύκλων Σεμιναρίων με την καθιέρωση του θεσμού των ειδικών
διαλέξεων με προσκεκλημένους επιστήμονες από το εσωτερικό και το
εξωτερικό.
Πρόσκληση επίσης καταξιωμένων καταρτισμένων επιστημόνων / διευθυντών
μεγάλων οργανισμών και πολυεθνικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους
σε ειδικά σεμινάρια διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων αλλά και την
ανάθεση ειδικών προαιρετικών μαθημάτων.
12.2.4 Στόχος 4. Ενίσχυση Υλικοτεχνικής Υποδομής και των Τεχνολογιών
Καινοτομίας



Αναβάθμιση και διευκόλυνση των παρεχόμενων καινοτόμων διοικητικών
υπηρεσιών της Γραμματείας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της
ιστοσελίδας του Τμήματος.
Λειτουργία της Γραμματείας του Τμήματος με την υποστήριξη καινοτόμου
ηλεκτρονικού προγράμματος ενημέρωσης των φοιτητών για την αναλυτική
βαθμολογία τους και τις δηλώσεις των μαθημάτων μέσω WEB.
Εκσυγχρονισμός και αγορά αναβαθμισμένων καινοτόμων συστημάτων
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και διοργάνωσης στατιστικών δειγματοληψιών
μέσω INTERNET. Οργάνωση και αγορά υλικού για την αίθουσα σύγχρονης
τηλεκπαίδευσης όπου θα παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης με άλλες
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
109


αίθουσες τηλεκπαίδευσης σ’ όλο τον κόσμο (μέσω internet ή με σύνδεση
ISDN)
Εκσυγχρονισμός και αγορά νέου υλικού Η/Υ για τα εργαστήρια του
Τμήματος και εποπτικών μέσων για διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων
Διερεύνηση των αναγκών του Τμήματος σε αίθουσες διδασκαλίας και σε
εργαστηριακούς χώρους και υποβολή προτάσεων προς τη διοίκηση του
ιδρύματος για την κάλυψη των αναγκών
12.2.5 Στόχος 5. Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Διοίκησης και Διαδιακασιών
Ελέγχου





Εκσυγχρονισμός συστήματος διοίκησης της Γραμματείας και προέκταση των
παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας του
Διαδικτύου.
Καθορισμός διοικητικών και ακαδημαϊκών διαδικασιών λήψης αποφάσεων
και ελέγχου (ΓΣ Τμήματος και Συμβουλίου Τμήματος, Τομέων, μελών ΕΠ,
Υπεύθυνων Εργαστηρίων, ΕΤΠ .).
Απλούστευση και προτυποποίηση διοικητικών διαδικασιών Γραμματείας.
Κωδικοποίηση / αρχειοθέτηση διοικητικών και ακαδημαϊκών εγγράφων.
Αναβάθμιση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης
Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων πρέπει:
 Να καθιερώσει το θεσμό της Συμβουλευτικής και Καριέρας για τους
φοιτητές του Τμήματος με τον ορισμό Συμβούλων Σπουδών και Καριέρας.
 Να εκπονήσει δίγλωσσο οδηγό σπουδών (στην Ελληνική και Αγγλική
γλώσσα) και να το δημοσιοποιήσει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (στον
διαδικτυακό τόπο του Τμήματος)
 Να οργανώσει και να συντηρεί ένα σύστημα δημοσιοποίησης εταιρειών και
οργανισμών πρακτικής άσκησης, καθώς και θέσεων εργασίας των
πτυχιούχων.
 Να πιστοποιήσει τις εκπαιδευτικές και διοικητικές διαδικασίες του κατά ISO
12.3. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύματος
Η ευθύνη της διοίκησης είναι ιδιαίτερα σημαντική σε θέματα δημιουργίας
κατάλληλου κλίματος αξιολόγησης και βελτίωσης ποιότητας. Πρέπει να επιλέγονται
και να εφαρμόζονται οι μέθοδοι και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για να
υποστηρίζουν τις καλύτερες πρακτικές, καθώς και να εκπαιδεύεται το προσωπικό
που θα εφαρμόζει αυτές τις μεθόδους. Η ποιότητα θα πρέπει να είναι αποδεκτή από
όλους ως μια κεντρική ιδρυματική αξία. Με δεδομένου ότι είναι απαραίτητη η
συμμετοχή του συνόλου των εργαζομένων τους ιδρύματος στις διαδικασίες
ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας, η διοίκηση του ιδρύματος πρέπει να
αποτελέσει τον κεντρικό φορέα διάχυσης και υποστήριξης της Διοίκησης Ολικής
Ποιότητας. Το περιβάλλον του Ιδρύματος συνεχώς αλλάζει – οι φοιτητές, οι ανάγκες
της αγοράς, η τεχνολογία, οι ανταγωνιστές και οι δυνατότητές τους. Το σύστημα
ποιότητας πρέπει να κρατείται κάτω από συνεχή επιθεώρηση για να διαβεβαιώνει ότι
συνεχίζει να είναι αποτελεσματικό, επαρκές και κατάλληλο για το περιβάλλον του
Ιδρύματος και τις ανάγκες του. Όταν οι απολογισμοί (επιθεωρήσεις, κριτικές)
δείξουν ότι χρειάζεται να γίνουν αλλαγές, τότε θα πρέπει να αρχίσει ένας άλλος
κύκλος βελτίωσης της ποιότητας.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
110
Ως προτάσεις άμεσης προτεραιότητας για την βελτίωση των δραστηριοτήτων του
τμήματος αξιολογούνται οι ακόλουθες:





Πρόσληψη επαρκούς προσωπικού για την συντήρηση και φύλαξη των
εργαστηρίων του τμήματος
Διάθεση επιπλέον χώρων και υποδομών στο τμήμα (γραφεία διδασκόντων,
λογισμικό για το διδακτικό και ερευνητικό έργο)
Διάθεση ικανού κονδυλίου για τη χορήγηση υποτροφιών
Κάλυψη των άμεσων αναγκών του τμήματος σε εκπαιδευτικού προσωπικό,
τουλάχιστον για τις θέσεις που έχουν ήδη προκηρυχτεί.
Εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την εποπτεία των σπουδαστών της
Πρακτικής Άσκησης από μέλη ΕΠ, η οποία προβλέπει ότι η ανάληψη έργου
εποπτείας ισοδυναμεί με δύο διδακτικές ώρες.
12.4. Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία.






Μείωση του αριθμού των εισαγομένων φοιτητών
Μείωση των εξεταστικών περιόδων από τέσσερις (4) ανά έτος σε δύο (2)
Δυνατότητα θεσμοθέτησης ερευνητικών εργαστηρίων με την αλλαγή του
νομικού πλαισίου
Δυνατότητα αυτόνομων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών
Χρηματοδότηση για θέσεις διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού,
ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η εξάρτηση από έκτακτο επιστημονικό
προσωπικό
Συντόμευση του χρόνου διορισμού των καθηγητών οι οποίοι έχουν εκλεγεί
στο τμήμα.
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________________________________________________________________
111
13. ΠΙΝΑΚΕΣ
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________
112 ________________________________________________________
Πίνακας 13-1 Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος
Προσωπικό
Καθηγητές
Σύνολο
2009-2010
2008-2009
2007-2008
3
3
Από εξέλιξη*
2005-2006
2
20062007
2
5
3
2
3
1
2
2
4
1
1
1
2
1
Νέες προσλήψεις*
Συνταξιοδοτήσεις*
Παραιτήσεις*
Αναπληρωτές Καθηγητές
Σύνολο
2
3
Από εξέλιξη*
Νέες προσλήψεις*
Συνταξιοδοτήσεις*
1
1
2
1
Παραιτήσεις*
Επίκουροι Καθηγητές
Σύνολο
Από εξέλιξη*
Νέες προσλήψεις*
2
Συνταξιοδοτήσεις*
1
Παραιτήσεις*
Λέκτορες/Καθηγητές Εφαρμογών
Σύνολο
1
Νέες προσλήψεις*
1
Συνταξιοδοτήσεις*
1
Παραιτήσεις*
__________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
__________________________
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
____________
113 ________________________________________________________
Μέλη ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ
Σύνολο
Διδάσκοντες επί συμβάσει**
Σύνολο
48
39
42
42
39
Τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων
Σύνολο
3
4
5
5
5
Διοικητικό προσωπικό
Σύνολο
2
3
4
3
4
__________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
__________________________
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
114
____________________________________________________________________
Πίνακας 13-2.1. Εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη
σπουδών
Έτος
εισαγωγής
Επίπεδο σπουδών
2009
2008
2 07
2006
2005
Σύνολο
Προπτυχιακοί
172
197
249
254
547
1419
Σύνολο
172
197
2 9
254
547
1419
Πίνακας 13-2.2. Εξέλιξη των εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος
Τρόπος Εισαγωγής
2009
2008
2007
2006
2005
Σύνολο
76
91
99
129
214
609
88
96
139
116
312
751
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2
2
2
1
0
7
Άλλες κατηγορίες
8
197
9
249
8
254
21
547
52
1419
Εισαγωγικές
εξετάσεις
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σύνολο
6
172
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
115
____________________________________________________________________
Πίνακας 13-3.1. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α.1010
Α.1020
Α.1030
Α.1040
Α.1050
Α.1060
Β’ΕΞΑΜΗΝΟ
Β.2010
Β.2020
Β.2030
Β.2040
Β.2050
Β2060
Γ’ΕΞΑΜΗΝΟ
Γ.3010
Γ.3020
Γ.3030
Γ.3040
Γ.3050
Γ.3060
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δ.4010
Δ.4020
Δ.4030
Δ.4040
Δ.4050
Δ.4060
Ε’ΕΞΑΜΗΝΟ
Ε.5010
Ε.5020
Ε.5030
Ε.5040
ΡΟΗ #1
Ε.5051
Ε.5061
ΡΟΗ #2
Ε.5052
Ε.5062
ΣΤ’
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΤ.6010
ΣΤ.6020
ΣΤ.6030
ΡΟΗ #1
ΣΤ.6041
ΣΤ.6051
ΡΟΗ #2
Ιστότοπος
Σελίδα
Οδηγού
Σπουδών *
Διδάσκοντες
(Συνεργάτες)
(Υ)Υποχρεωτ.
(Ε)Κατ'επιλογ
ήν/
(ΕΥ)ΕΠΙΛΟΓ.
ΥΠΟΧΡ.
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ι. Μπουρής
Θ. Μπόζιος
Χ.Φράγκος
Δ.Ζαχαρ. Σούρας
Φ.Αρχοντάκης
Ε.Τουρνά-Γερμανού
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Χ. Αντωνιάδης
Γ.Πολυχρονόπουλος
Αλ. Σαχινίδης
Χ.Φράγκος
Ε. Αθανασίου
Ε.Τουρνά-Γερμανού
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Σ. Ασωνίτου
Ε. Αθανασίου
Απ. Κιόχος
Χ.Αντωνιάδης
Δ.Ζαχαρ. Σούρας
Θ. Μπόζιος
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ι. Μπουρής
Αλ.Σαχινίδης
Φ. Θεοφανίδης
Αλ. Σαχινίδης
Ι.Καπανταϊδάκης
Β.Ορφανός
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Α. Γιοβάνης
Α. Γιοβάνης
Αλ. Σαχινίδης
Γ. Μαλινδρέτος
Υ
Υ
Υ
Ναι
Ναι
Σπ. Μπινιώρης
Ι. Μπουρής
ΕΥ
ΕΥ
Ναι
Ναι
Οδ. Παυλάτος
Αρ. Σπηλιώτης
ΕΥ
ΕΥ
Ναι
Ναι
Ναι
Στ. Βουρνάς
Χ.Φράγκος
Ε.Δημοπούλου
Υ
Υ
Υ
Ναι
Ναι
Χρ. Ακρίβος
Σπ. Μπινιώρης
ΕΥ
ΕΥ
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Αξιολόγησ
η
από
φοιτητή
(Ναι / Όχι)
**
Θεωρία
(Θ)Εργαστή
ριο (Ε)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
116
____________________________________________________________________
ΣΤ.6042
ΣΤ.6052
Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ζ.7010
Ζ.7020
Ζ.7030
ΡΟΗ #1
Ζ.7051Α
Ζ.7051Β
ΡΟΗ #2
Ζ.7052Α
Ζ.7052Β
Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Η.801
Η.802
Ναι
Ναι
Δ. Ζαχαρ. Σούρας
Ν. Δασκαλάκης
ΕΥ
ΕΥ
Ναι
Ναι
Ναι
Ι.Χατζηκιάν
Ι. Διονυσόπουλος
Λείου-Χ.Ακρίβος Ε.
ΠάνουΚ.Παπαγιαννούλης
Υ
Υ
Ναι
Ναι
Απ. Γιοβάνης
Σπ. Μπινιώρης
ΕΥ
ΕΥ
Ναι
Ναι
Απ. Κιόχος
Κ. Κωνσταντάρας
ΕΥ
ΕΥ
Ναι
Ναι
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Υ
Υ
Υ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
117
____________________________________________________________________
Πίνακας 13-3.2. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Πολλα
π-λή
Μάθημα
Βιβλιο
γραφία
Σύνολο
Ωρών
(Θ+Ε)
Πιστω
-τικές
Μονάδ
ες
(ECTS
)
Υπόβαθρου
(Υ)
Επιστημ.
Περιοχής
(ΕΠ)
Γενικών
Γνώς. (ΓΓ)
Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων
(ΑΔ)
Κορμού
(Κο)
Ειδίκευση
ς (Ε)
Κατεύθυν
σης (Κα)
Εγγεγρ
αμ
φοιτητ
ές
Αριθμός
Φοιτητών
που
συμμετείχ
αν
στις
εξετάσεις
Επάρκει
α
Εκπαιδε
υτικών
Μέσων
Ναι/Όχι
*
Αριθμός
Φοιτητών
που
πέρασε
επιτυχώς
στην
κανονική
&
επαναληπ
τική
εξέταση
Α’ΕΞΑ
ΜΗΝΟ
Α.1010
Α.1020
Α.1030
Α.1040
Α.1050
Α.1060
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
3
4
4
4
3
6
4,4
3,8
5,7
5,7
4,4
6,0
Υ
Υ & ΑΔ
Υ
Υ
Υ
Υ
Κο
Κο
Κο
Κο
Κο
Κο
340
400
450
650
410
550
204
250
300
220
210
280
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
92
95
120
60
65
140
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
4
4
3
5
5
4
5,5
5,5
4,1
5,2
4,2
5,5
Υ
Υ
Υ
Υ & ΑΔ
Ε.Π & ΑΔ
Ε.Π
Κο
Κο
Κο
Κο
Κο
Κο
350
320
330
390
370
400
250
250
260
280
250
230
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
90
100
105
110
80
125
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
6
4
4
4
4
4
4,9
4,0
5,7
5,7
5,7
4,0
Ε.Π.
Ε.Π
Υ
ΕΠ
ΓΓ
ΕΠ & ΑΔ
Κο
Κο
Κο
Κο
Κο
Κο
360
320
330
300
450
410
200
240
150
240
250
260
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
90
100
80
120
80
106
NAI
NAI
NAI
4
3
4
5,65
4,75
4,45
ΕΠ
ΓΓ
ΕΠ & ΑΔ
Κο
Κο
Κο
323
360
350
162
220
210
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
75
100
90
Β’ΕΞΑ
ΜΗΝΟ
Β.2010
Β.2020
Β.2030
Β.2040
Β.2050
Β2060
Γ’ΕΞΑ
ΜΗΝΟ
Γ.3010
Γ.3020
Γ.3030
Γ.3040
Γ.3050
Γ.3060
Δ’ΕΞΑ
ΜΗΝΟ
Δ.4010
Δ.4020
Δ.4030
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
118
____________________________________________________________________
Δ.4040
Δ.4050
Δ.4060
NAI
NAI
5
4
4,75
5,65
ΕΠ
ΕΠ
ΑΔ
ΕΠ
NAI
NAI
NAI
NAI
3
3
5
3
4,5
4,5
4,5
4,5
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
Κο
Κο
Κο
Κο
210
250
240
230
120
160
180
150
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
40
60
75
58
NAI
NAI
5
5
6,0
6,0
ΕΠ
ΕΠ
Κο
Ε & Κα
200
152
140
96
ΝΑΙ
ΝΑΙ
60
45
NAI
NAI
5
5
6,0
6,0
ΕΠ
ΕΠ
Ε & Κα
Ε & Κα
150
70
100
50
ΝΑΙ
ΝΑΙ
50
30
NAI
NAI
NAI
4,0
6,0
3,0
6,5
6,5
4,0
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
Κο
Κο
Κο
390
250
150
285
180
90
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
120
85
45
NAI
4,0
6,5
Ε & Κα
160
100
ΝΑΙ
40
NAI
6,0
6,5
ΕΠ& ΑΔ
ΕΠ
&
ΑΔ
80
60
ΝΑΙ
40
NAI
NAI
4,0
6,0
6,5
6,5
ΕΠ
&
ΑΔ
ΕΠ& ΑΔ
Ε & Κα
Ε & Κα
100
70
100
70
110
75
110
75
NAI
NAI
NAI
7
4
4
8,5
6,5
6,5
ΕΠ
ΓΓ
ΕΠ
Κο
Κο
Κο
50
90
180
30
60
80
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20
35
80
NAI
7
8,5
ΕΠ
&
ΑΔ
ΕΠ& ΑΔ
Ε & Κα
55
45
ΝΑΙ
18
NAI
7
8,5
45
20
ΝΑΙ
12
NAI
7
8,5
35
25
ΝΑΙ
20
NAI
7
8,5
24
9
ΝΑΙ
5
NAI
3
4,75
Κο
&
Κο
Κο
365
215
ΝΑΙ
86
400
220
ΝΑΙ
120
390
230
ΝΑΙ
95
Ε’ΕΞΑ
ΜΗΝΟ
Ε.5010
Ε.5020
Ε.5030
Ε.5040
ΡΟΗ #1
Ε.5051
Ε.5061
ΡΟΗ #2
Ε.5052
Ε.5062
ΣΤ’ΕΞ
ΑΜΗΝ
Ο
ΣΤ.601
ΣΤ.602
ΣΤ.603
ΡΟΗ #1
ΣΤ.604
ΣΤ.605
Ε & Κα
ΡΟΗ #2
ΣΤ.604
ΣΤ.605
Ζ’ΕΞΑ
ΜΗΝΟ
Ζ.7010
Ζ.7020
Ζ.7030
ΡΟΗ #1
Ζ.7051
Α
Ζ.7051
Β
Ε & Κα
ΡΟΗ #2
Ζ.7052
Α
Ζ.7052
Β
ΕΠ
ΑΔ
ΕΠ
ΑΔ
&
Ε & Κα
&
Ε & Κα
Η’
ΕΞΑΜ
ΗΝΟ
Η.801
Η.802
10
20
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
ΕΠ
ΕΠ
ΑΔ
Ε & Κα
&
Ε & Κα
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
119
____________________________________________________________________
Πίνακας 13-4.1 Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Έτος Αποφοίτησης
Κατανομή Βαθμών (%)
Μέσος
όρος
Βαθμολογίας
(Σύνολο
αποφοίτων)
5.0-5.9
6.0-6.9
7.0-8.4
8.5-10.0
59,0
58,5
35,6
39,8
0,5
0,0
6,8
2006-2007
5,0
1,7
2007-2008
3,4
71,6
24,6
0,4
6,7
2008-2009
4,5
74,1
20,9
0,5
6,63
2009-2010
3,8
68,9
26,0
1,4
6,75
Σύνολο
18,3
332,1
146,9
2,7
2005-2006
6,9
Πίνακας 13-4.2α Αριθμός αποφοίτων στο έτος αναφοράς:
Ακαδημαϊκό έτος αποφοίτησης
Αριθμός σπουδαστών
2005-2006
2006-2007
2007-2008
207
120
319
2008-2009
270
2009-2010
250
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
120
____________________________________________________________________
Πίνακας 13-4.2 Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων
Προγράμματος Σπουδών και διάρκεια σπουδών
του
Προπτυχιακού
Διάρκεια σπουδών (χρόνια)
Κ
Κ+1
Κ+2
Κ+3
Κ+4
Κ+5
Κ+6
2002-20033
2
62
78
45
37
6
1
Δεν
έχουν
Σύνολο
αποφοιτ
ήσει
86
317
2003-2004
0
52
63
48
6
0
0
119
288
2004-2005
0
47
54
18
1
0
0
147
267
2005-2006
0
83
15
1
0
0
0
344
443
0
12
0
0
0
0
0
177
189
2007-2008
0
0
0
0
0
0
0
213
213
2008-2009
0
0
0
0
0
0
0
160
160
2009-2010
0
0
0
0
0
0
0
159
159
Σύνολο
32
456
301
183
93
29
11
1405
2036
Έτος
εισαγωγής
2006-2007
Πίνακας 13-4.2β Ποσοστό φοιτητών που δεν ολοκληρώνουν σε 2*Ν έτη:
Ακαδημαϊκό
έτος εγγραφής
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
3
Ενεργοί
σπουδαστές
σήμερα
6
2
6
10
14
16
16
20
49
49
85
Σύνολο
εισακτέων
ανά
έτος εγγραφής
283
286
305
287
292
331
379
405
440
400
427
% εισαγομένων που
δεν ολοκλήρωσαν σε
διάστημα 2Ν
2,1%
0,7%
2,0%
3,5%
4,8%
4,8%
4,2%
4,9%
11,1%
12,3%
19,9%
Κ: κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
121
____________________________________________________________________
Πίνακας 13.6.1 Επιστημονικές δημοσιεύσεις
Μόνιμο Επιστημονικό Προσωπικό
Αν. καθ. Ε. Τουρνά-Γερμανού
Επ. καθ. Απ.Γιοβάνης
Καθ. Ι. Μπουρής
Καθ. Γ. Πολυχρονόπουλος
Επ. καθ. Α. Σαχινίδης
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
122
____________________________________________________________________
Αν.καθ. Σ. Μπινιώρης
Καθ. Χ. Φράγκος
2010
2009
2008
2007
2006
Σύνολο
5
11
3
3
2
16
6
2
2
13
1
5
0
0
0
1
2
0
7
9
0
1
17
Έκτακτο Επιστημονικό Προσωπικό
Σοφία Ασωνίτου
2010
2
2009
2008
1
1
2007
2006
Σύνολο
Δρ Θ. Μπόζιος
Δρ. Ι. Χατζηκιάν
Δρ. Χ. Ακρίβος
Δρ. Α. Σπηλιώτης
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
123
____________________________________________________________________
Δρ. Φ. Αρχοντάκης
Δρ. Ν. Δασκαλάκης
Δρ. Φ. Θεοφανίδης
Δρ. Β. Ορφανός
Δρ. Ο. Παυλάτος
Δρ. Σ. Βουρνάς
Δρ. Α. Κιόχος
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
124
____________________________________________________________________
Δρ. Κ. Κωνσταντάρας
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2006-2010
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
125
____________________________________________________________________
14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
14.1 Οδηγός Σπουδών του Τμήματος
14.1.1 Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
14.1.2 Περίγραμμα μαθημάτων
14.1.3 Αλυσίδες μαθημάτων
14.1.4 Μαθήματα ειδικότητας για Πρακτική Άσκηση
14.1.5 Περίγραμμα Σπουδών
14.1.6 Πρόγραμμα σπουδών στην Αγγλική Γλώσσα
14.1.7 Ποσοτικά στοιχεία προγράμματος σπουδών
14.2 Ερευνητικό Έργο του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας
14.2.1 Σπουδές και Ερευνητικές Εργασίες Μόνιμων Εκπαιδευτικών του τμήματος
14.2.2 Ερευνητικό Έργο Επιστημονικών- Εργαστηριακών Συνεργατών
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
126
____________________________________________________________________
14.1.1 Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
 Νομοθετικές αναφορές
1. Άρθρο 1 του ν. 2916/2001 (Α´ 114) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης
και ρύθμιση των θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής».
2. Άρθρο.8 παρ.5 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) όπως συμπληρώθηκε από το άρθρ.1
παρ. 4 του ν. 2621/1998 (Λ' 136).
3. Άρθρο.25 παρ.1 του ν. 1404/1983 (Α´ 173) και του άρθρ.5 παρ.12 του ν.
2916/2001 (Λ' 114), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
3404/2005 (Λ' 260) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και
Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005
5. Την με αριθμό 46350/Ε5/2006 απόφαση του ΥΠΕΠΘ
6. Το με αριθμ. Πρωτ. 12389/3-12-2007 έγγραφο ΤΕΙ-Α σχετικά με οδηγίες
σύνταξης των Προγραμμάτων Σπουδών των τμημάτων ΤΕΙ-Α με βάση την με
αριθμ. Φ.5/89656/Β3/13-8-2007 Υ.Α.-Την με αριθμό Φ5/89656/Β3/13-08-07
απόφαση του ΥΠΕΠΘ
7. Το έγγραφο ΤΕΙ-Α 11950/21-11-2007) «οδηγίες κατάρτισης Προγραμμάτων
Σπουδών των τμημάτων ΤΕΙ-Α» (αριθμ 40/14-11-2007 απόφαση Συμβουλίου
ΤΕΙ-Α)
8. Την με αριθμό 17/21-4-2008 απόφαση του ΤΕΙ-Α που αφορά την έγκριση του
προγράμματος σπουδών του τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 Σκοπός και Αποστολή του τμήματος
Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων
Οργάνωσης Διοίκησης και Διαχείρισης των διαφόρων οικονομικών μονάδων και
οργανισμών, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους
σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για
την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίζει τους σπουδαστές σε σύγχρονες
επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στη διοίκηση, ώστε να εξελιχθούν σε
υπεύθυνα οργανωτικά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.
 Επαγγελματικές Διέξοδοι των πτυχιούχων του τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις
σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να
εργασθούν: σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, σε κλάδους οικονομικών,
διοικητικού, προσωπικού, λογιστηρίου, σε ανάλογες θέσεις εργασίας στις ιδιωτικές
επιχειρήσεις όπως και στα τμήματα μεταφορών, προμηθειών, εξαγωγών, διοικητικού,
προσωπικού, δημοσίων σχέσεων και μηχανογράφησης, στην Εκπαίδευση και την
Κατάρτιση, ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις
απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν να
δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά ως στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και
υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
127
____________________________________________________________________
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, του ΤΕΙ Αθήνας με βάση τις
εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε σε
συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα ως στελέχη επιχειρήσεων
διαφόρων δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:













Κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων δράσης (business plan).
Προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση και έλεγχο των διοικητικών
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.
Διαχείριση έργων (project management) από τον σχεδιασμό μέχρι την
υλοποίηση και την τελική παράδοση στους κυρίους ή τους αναδόχους των
έργων.
Ανάλυση προβλημάτων ανθρώπινης συμπεριφοράς στον επιχειρησιακό χώρο.
Σχεδιασμό συστημάτων αμοιβής εργασίας και συμμετοχής των εργαζομένων
στη λειτουργία και το οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης σε συνδυασμό
με προβλήματα παραγωγικότητας.
Ανάπτυξη διαδικασιών στελέχωσης της επιχείρησης με ανθρώπινο δυναμικό.
Ανάλυση παραγωγικών συστημάτων και διαδικασιών και γενικών θεμάτων
διοίκησης παραγωγής και διοίκησης ολικής ποιότητας
Ανάλυση προβλημάτων χρηματοδοτικής Διοίκησης της Επιχείρησης.
Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη λήψη διοικητικών αποφάσεων.
Ανασχεδιασμό
διοικητικών
δραστηριοτήτων
(Business
Process
Reengineering)
Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας των επιχειρήσεων ( Supply chain
management)
Διαχείριση Σχέσεων Πελατών-Επιχείρησης ( Customer Relationship
Management)
Υποστήριξη στην οργάνωση και διαχείριση λογιστικών εφαρμογών και
εργασιών
Οι πτυχιούχοι του τμήματος εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας
της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους.
Aπασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε
θέματα ειδικότητάς τους
 Διάρκεια & Περιεχόμενο Σπουδών
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της
Οργάνωσης Διοίκησης και Διαχείρισης Επιχειρήσεων, καθώς και τις εφαρμογές τους
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα
(συμπεριλαμβάνεται και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης). Τα μαθήματα κάθε έτους
διδάσκονται σε 2 εξάμηνα και οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές τον χρόνο.
Σε όλα τα εξάμηνα πλην του τελευταίου οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική
διδασκαλία, εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, και εφαρμογές σε
πραγματικές ή εικονικές καταστάσεις, συμμετοχικά σεμινάρια, εκπόνηση διαφόρων
μελετών ατομικά ή ομαδικά, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και
παροχής υπηρεσιών, γραφεία μελετών και εργαστήρια. .Έμφαση δίνεται στη μελέτη
περιπτώσεων (case studies), και στη συμμετοχική εργασία.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
128
____________________________________________________________________
Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής
υποδομής θετικών και θεωρητικών επιστημών όπως, Μαθηματικά, Στατιστική,
Πληροφορική, Νομικά καθώς και μαθήματα Οικονομικών Επιστημών. Στα
αντικείμενα ειδικότητας περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα μαθήματα που συνθέτουν
την Επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Στα τελευταία εξάμηνα το Τμήμα δημιουργεί δύο ροές μαθημάτων Υποχρεωτικής
Επιλογής (ΥΕ) από μαθήματα ειδικής υποδομής και μαθήματα ειδικότητας που
παρέχουν στο σπουδαστή τη δυνατότητα να διαμορφώσει σύμφωνα με τις
προτιμήσεις ή τις κλίσεις του το πρόγραμμά του. Οι ροές αυτές
μαθημάτων είναι :
Ροή 1: Διοίκηση Έργου
Ροή 2: Χρηματοοικονομική
Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειόφοιτου
του Τμήματος σε ένα σοβαρό επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο
που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών του.
Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη και
πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και άλλους συνεργαζόμενους φορείς
του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
 Τα Δομικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος Σπουδών είναι:
Το σύνολο των προσφερομένων μαθημάτων είναι 46 συμπεριλαμβανομένου του
σεμιναρίου τελειοφοίτων και της πτυχιακής εργασίας.
Για την λήψη του πτυχίου ο σπουδαστής απαιτείται:
 να παρακολουθήσει επιτυχώς 39 μαθήματα
 να εκπονήσει πτυχιακή εργασία
 να ολοκληρώσει εξαμηνιαία πρακτική άσκηση
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ . 41 ως ακολούθως :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Κ.Μ.)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝ.ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΜΓΥ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΔΟΝΑ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
(ΜΕΥ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΕ)
Πτυχιακή εργασία
Πρακτική άσκηση
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΘΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
11
3
ECTS
20
114,00
5
1
1
41
23,05
10,00
20,00
240
56,00
16,95
Στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα, όλα τα μαθήματα είναι Υποχρεωτικά (Υ) [Είδος
Μαθήματος =Υ] και, από το πέμπτο εξάμηνο, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα
επιλογής 5 μαθημάτων από τα συνολικώς 10 προσφερόμενα Επιλογής Υποχρεωτικά
(ΕΥ). Το Πρόγραμμα δηλαδή περιλαμβάνει τρία ζεύγη Επιλογής Υποχρεωτικών
Μαθημάτων (ΕΥ).
 Κατηγορίες μαθημάτων – Τα μαθήματα διακρίνονται σε:
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
129
____________________________________________________________________



Διοίκησης - Οικονομίας - Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ)
που είναι 3 και αποτελούν το (3/41)= 7,3% του συνόλου των μαθημάτων
Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) αποτελούν το (11/41)= 27% του συνόλου των
μαθημάτων, ήτοι ΔΟΝΑ + ΜΓΥ > 30 %
Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) αποτελούν το (20/41)= 49% του συνόλου των
μαθημάτων και Ειδικότητας (ΜΕ) αποτελούν το (7/41)= 17% του συνόλου
των μαθημάτων. ήτοι ΜΕΥ + ΜΕ < 70 %
 Εξάμηνα
Κάθε ένα από τα 7 ακαδημαϊκά εξάμηνα περιλαμβάνει μέχρι 6 μαθήματα που
διδάσκονται από 22 έως 26 ώρες ανά εβδομάδα. Τα μαθήματα επιλογής αρχίζουν από
το πέμπτο εξάμηνο. Η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση εντάσσονται στο
όγδοο εξάμηνο.
 Θεωρητική (Θ) και εργαστηριακή (Ε) διδασκαλία
Οι ώρες διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων στο σύνολο των εξαμήνων είναι
131 (81%) και οι εργαστηριακές 31 (19%).
 Φόρτος Εργασίας (Φ.Ε.) και Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ)
Για τον υπολογισμό του Φόρτου Εργασίας (Φ.Ε.) και των αντίστοιχων Πιστωτικών
μονάδων , ελήφθησαν υπόψη:
 οι επισημάνσεις των διδασκόντων,
 οι προτάσεις των τομέων που εντάσσονται τα μαθήματα και
 οι απόψεις των διδασκόντων έτσι όπως διατυπώθηκαν στην γενική
συνέλευση του τμήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις
Ειδικότερα όπως προκύπτει από το πρόγραμμα :
 για κάθε 1 ώρα θεωρητικής διδασκαλίας, υπολογίστηκε Φ.Ε. με εύρος
μεταξύ 2,75 έως 3 ώρες,
 για κάθε 1 ώρα εργαστηριακής διδασκαλίας, υπολογίστηκε Φ.Ε. 1 ώρας
 ο εβδομαδιαίος Φ.Ε. πολλαπλασιάζεται επί 15 και δίνεται ο Φ.Ε. για κάθε
μάθημα ανά εξάμηνο.
 για κάθε 1 Πιστωτική Μονάδα, υπολογίστηκαν από 25 έως 30 ώρες Φ.Ε που
αντιστοιχούν μεταξύ 750 (25Χ25) με 900 (25Χ30) ώρες Φ.Ε το εξάμηνο
Στην πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση κατανέμονται 10 και 20 Πιστωτικές
Μονάδες αντίστοιχα.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
130
____________________________________________________________________
14.1.2. Περίγραμμα μαθημάτων
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α.1010. Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Εισαγωγή στη Διοικητική
Επιστήμη
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Α.1010
: Υποχρεωτικό / Θεωρητικό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΓΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 3 (Θεωρία)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 4,4
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:A
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η εξοικείωση των σπουδαστών με το αντικείμενο της διοικητικής επιστήμης και η
απόκτηση γνώσεων, σχετικά με αρχές της διοικητικής επιστήμης από το
‘γραφειοκρατικό πρότυπο’ διοίκησης του Weber και την Επιστημονική Διοίκηση
στη Σύγχρονη Οργανωτική Θεωρία
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
1.
Διοίκηση, Διοικητική επιστήμη, Διοικητικά Συστήματα,
2.
Σχολές διοικητικής σκέψης
3.
Λειτουργίες της Διοίκησης: Σχεδιασμός, οργάνωση, στελέχωση, διεύθυνση,
έλεγχος
4.
Στοχοθεσία (goal setting), Προγραμματισμός-Λήψη Αποφάσεων
5.
Οργανωτικά Πρότυπα- Αποκεντρωτικό-συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης.
6.
Τυπική οργάνωση: δομικά στοιχεία, μέθοδοι αποτύπωσης
7.
Στελέχωση (staffing)
8.
Οργάνωση Εργασίας: Μέθοδοι και Διαδικασίες
9.
Διεύθυνση και ηγεσία, υποκίνηση, επικοινωνία.
10.
Άτυπες Δομές Οργάνωσης
11.
Διοίκηση με στόχους- αποτελεσματική διοίκηση.
12.
Διαδικασίες Ελέγχου- Ανάλυση αποκλίσεων-Μετρήσεις, Αξιολογήσεις
13.
Σύγχρονες τάσεις του μάνατζμεντ.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
131
____________________________________________________________________
1. Nα κατανοούν τις βασικές έννοιες, τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου και της
μεθοδολογίας της Διοικητικής Επιστήμης
2. Να αναπτύσσουν την κριτική διερεύνηση επί των προσεγγίσεων-σχολών που
έχουν αναπτυχθεί στο χώρο της Διοικητικής Επιστήμης
3. Να εφαρμόζουν τις αρχές και τα πορίσματα που προκύπτουν από ένα ευρύ φάσμα
μεθοδολογικών προσεγγίσεων στη σύγχρονη θεωρία και πρακτική
4. Να προτείνουν εναλλακτικά σενάρια επίλυσης διοικητικών προβλημάτων στο
πλαίσιο της σύγχρονης διοικητικής πραγματικότητας
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική :
1.
Ιω.Δ. Μπουρής (2003) Αρχές οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ,
διδακτικές σημειώσεις ΤΕΙ-Αθήνας
2.
Χ. Σαρμανίωτης (2005) Μάνατζμεντ, Β. Γκιούρδας Εκδοτική
3.
Κ. Τζωρτζάκης & Α. Τζωρτζάκη (2003) , Οργάνωση & Διοίκηση Rosili
εκδοτική
Ξενόγλωσση :
1.
Schermerhon John R. (2008) Management, 9th edition, John Wiley & Sons
Inc.
2.
Bateman Thomas S. & Snell Scott A. ( 2004) , Management : The new
competitive landscape 6th ed. McGraw-Hill/Irwin.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
132
____________________________________________________________________
Α.1020 Εισαγωγή στους Η/Υ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή στους Η/Υ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α.1020
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Υποχρεωτικό / Μεικτό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΓΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
2Θ+2Ε
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
3,8
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
A
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών εννοιών που σχετίζονται με τη λειτουργία, την
εξέλιξή και τη χρήση των Η/Υ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος









Γνωριμία με τους υπολογιστές
Η εξέλιξη της τεχνολογίας των υπολογιστών
Δομή & Λειτουργία Η/Υ
Υλικό (Hardware)
Λογισμικό (Software)
Λειτουργικά Συστήματα
Αυτοματισμός γραφείου
Βασικά στοιχεία των Windows
Δίκτυα Η/Υ, διαδίκτυο, παγκόσμιος ιστός
2. Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Πακέτα εφαρμογών.

Αυτοματισμός γραφείου.

Εφαρμογές της πληροφορικής στη διοίκηση επιχειρήσεων

Βασικά στοιχεία των Windows.

Οι διαχειριστές των Windows.

Πίνακες ελέγχου

Οι ενσωματωμένες εφαρμογές των Windows

Επεξεργασία Κειμένου εξοικείωση με το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου
WORD ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
133
____________________________________________________________________
Oι σπουδαστές στο τέλος της μαθησιακής διαδικασίας θα:


έχουν κατανοήσει βασικά στοιχεία για τους Η/Υ
αποκτήσουν ικανότητες-δεξιότητες βασικής χρήσης Η/Υ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

Εισαγωγή στην Πληροφορική και χρήση υπολογιστή, Σ.Καλαφατούδης, Χ.
Κοίλιας, Ε. Μπανδήλα, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών, 2004

Εισαγωγή στη χρήση των υπολογιστών - D. G. Dologite, μετ. Κ. Μέλλος,
Γκιούρδας, 1990

Ελληνικά Microsoft Windows xp βήμα-βήμα, Online training solutions,
Κλειδάριθμος 2001

Γνωρίστε τη χρήση του υπολογιστή, ο εύκολος τρόπος : Εκδοση XP, J.
Sherman, ΕΚΔΟΤΗΣ : ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε, 2007

Εισαγωγή στους υπολογιστές - Peter Norton, μετ. Λ. Γαβριηλίδης, Τζιόλας,
1995

Μαθαίνοντας το Inernet - D.W.Allen, S.Johmson, μετ. Μ. Γκλαβά,
Γκιούρδας, 1998

Εισαγωγή στην Πληροφορική και τη χρήση υπολογιστή, Σ. Παπαδάκης, Ν.
Χατζηπέρης, Μεταίχμιο, 2004

Εισαγωγή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές - Γ. Α. Πολλάλης, Δ.
Γιαννακόπουλος, Ι. Παπουτσής, Ίων, 1999

Ηλεκτρονικά βιβλία σε μορφή PDF
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
134
____________________________________________________________________
Α.1030 Μαθηματικές Μέθοδοι Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Μαθηματικές Μέθοδοι
Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Α.1030
: Υποχρεωτικό / Θεωρητικό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΓΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 4 (Θεωρία)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 5,7
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:A
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η πλήρης εμπέδωση βασικών γνώσεων από τον Διαφορικό και τον Ολοκληρωτικό Λογισμό και την
Γραμμική ‘Αλγεβρα για να χρησιμοποιηθούν στην Ποσοτική Ανάλυση των προβλημάτων τα οποία
συναντιόνται στις Οικονομικές Επιστήμες και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
 Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας
 Πίνακες και Πράξεις Μεταξύ Πινάκων
 Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων
 Ειδικά Θέματα Γραμμικής Άλγεβρας
 Πραγματικοί Αριθμοί
 Θεωρία Συνόλων
 Εισαγωγή Στις Συναρτήσεις Μιας Πραγματικής Μεταβλητής Εφαρμογές στην
Οικονομική Επιστήμη
 Όρια Και Συνέχεια Συναρτήσεων
 Παράγωγος Συνάρτησης Μιας Μεταβλητής
 Μερικά Χρήσιμα Θεωρήματα Για Την Παράγωγο Συνάρτησης Μιας
Μεταβλητής
 Βελτιστοποίηση Συνάρτησης Μιας Μεταβλητής
 Η Εκθετική Και Λογαριθμική Συνάρτηση
 Ολοκλήρωση Συναρτήσεων
 Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών
 Διαφορικές Εξισώσεις
 Ακολουθίες Και Σειρές
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
135
____________________________________________________________________
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :
1.
Να κατανοούν τα βασικά στοιχεία της Γραμμικής Άλγεβρας (ΠίνακεςΟρίζουσες) του Ολοκληρωτικού Λογισμού (Παράγωγοι-Ολοκληρώματα), της
Βελτιστοποίησης Συναρτήσεων και των Διαφορικών Εξισώσεων.
2.
Να εφαρμόζουν με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα τις βασικές έννοιες και
τους κανόνες των Ανωτέρων Μαθηματικών μεθόδων για την λύση Οικονομικών,
Διοικητικών και Λογιστικών προβλημάτων τα οποία υπάγονται στο πεδίο της
Διοίκησης Επιχειρήσεων.
3.
Να προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης Οικονομικών και
Διοικητικών προβλημάτων και να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται και να
ερμηνεύουν μαθηματικά τα διάφορα Οικονομικά μεγέθη και συναρτήσεις.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική :
1.
Χρ.Κ. Φράγκος (2004)
Ανώτερα Μαθηματικά για τις Οικονομικές,
Κοινωνικές και Ιατρικές Επιστήμες, Β Έκδοση, Σταμούλης, Αθήνα.
2.
Δ. Κάππος Απειροστικός Λογισμός, Αθήνα, 1968
3.
Δ. Κάππος Διαφορικές Εξισώσεις, Αθήνα, 1969
4.
Μ. Λουκάκης Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, Τόμος Ά,
Θεσσαλονίκη, 1996
Ξενόγλωσση :
1.
APOSTOL, T.M. Calculus, 2nd Ed., John Wiley and Sons, Vol. 1,2, New York
1990
2.
CHIANG, A.C. Fundamental methods of Mathematical Economics, 3rd Ed.,
MC Graw-Hill Co., London, 1984
3.
DIXIT, A.K. Optimization in Economic Theory, 2nd Ed., Oxford University
Press, London, 1990
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
136
____________________________________________________________________
Α.1040 Μικροοικονομική Ανάλυση
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α1040
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Υποχρεωτικό / Θεωρητικό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΓΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:4
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 5,7
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:Α
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές να κατανοούν
και να αξιολογούν τα κίνητρα και την πολυπλοκότητα της συμπεριφοράς των
οικονομικών μονάδων (καταναλωτών, επιχειρήσεων, κατόχων παραγωγικών πόρων)
και της λειτουργίας των επι μέρους αγορών μέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται οι
μονάδες αυτές.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Οι απεριόριστες ανάγκες και τα περιορισμένα μέσα για την ικανοποίησή τους : το
αντικείμενο της Οικονομικής ως Επιστήμης και το πρόβλημα της « Κατανομής
περιορισμένων Παραγωγικών Πόρων σε Απεριόριστες Εναλλακτικές Χρήσεις » ; Η
«Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων».
2. Η Παραγωγή Αγαθών και Πλούτου από την κοινωνία ως απάντηση στο
Οικονομικό Πρόβλημα . Ο ρόλος της «Διανομής» τους .
3. Η Αγορά , οι απόπειρες «θεοποίησής» της και οι απόπειρες «δαιμονοποίησής»
της . Η “Αόρατος Χείρ” του Adam Smith . Μια πρώτη εισαγωγή στην “Θεωρία των
Παιγνίων”.
4. Η Ζήτηση, η Προσφορά και οι Ελαστικότητες : τα βασικά εργαλεία μελέτης των
αγορών. Η έννοια της Ισορροπίας της Αγοράς . Παρέκβαση στην “Ασύμμετρη
Πληροφόρηση”.
4. Ανάλυση της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή (Καμπύλες Αδιαφορίας) και της
Συμπεριφοράς του Παραγωγού (Καμπύλες Ισης Παραγωγής).Παρέκβαση στην “
Συμπεριφορά υπο Συνθήκες Αβεβαιότητας”.
5. Οι Συναρτήσεις Παραγωγής , οι Συναρτήσεις Κόστους , Εσόδων και Κερδών της
Επιχείρησης.
6. Το κίνητρο της επιχειρηματικής δράσης: μόνο τα «κέρδη» ή και άλλα κίνητρα ;
7. Οι Μορφές Οργάνωσης της Αγοράς και η οικονομική συμπεριφορά των
επιχειρήσεων .
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
137
____________________________________________________________________
8. Ο Τέλειος Ανταγωνισμός .
9. Το Μονοπώλιο. Ζητήματα «Μονοπωλιακής Δύναμης»
10. Ο Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός .
11. Το Ολιγοπώλιο. Ζητήματα « Ολιγοπωλιακής Δύναμης». Παράκαμψη στην
“Θεωρία των Παιγνίων”.
12. Οι Αγορές των Παραγωγικών Συντελεστών: η Εργασία και ο Μισθός / το
Εδαφος και η Εγγειος Πρόσοδος / το Κεφάλαιο και ο Τόκος . Η «Εργασία ως
Εμπόρευμα» και το Das Capital του Carl Marx.
13. Η σημασία της Παρέμβασης ή της Μή-Παρέμβασης του Κράτους μέσα στις
Αγορές. Οι δογματισμοί της Απολύτως Ελεύθερης Αγοράς απο την μια μεριά και
του Απόλυτου Παρεμβατισμού απο την άλλη. Τα Δημόσια Αγαθά και οι
«Εξωτερικότητες» (Externalities).
14. Επανεξέταση των όσων μάθαμε - και των όσων δέν μάθαμε !!! - για το
περιεχόμενο και την λειτουργία των αγορών και του “αυτοματισμού” τους. Η
“Αόρατος Χείρ” του Adam Smith σε επανεξέταση.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές θα είναι σε θέση :να γνωρίζουν και να
χειρίζονται οικονομικά μεγέθη που είναι κρίσιμα για την λειτουργία μιάς
επιχείρησης και να αντιλαμβάνονται τον τρόπο λειτουργίας – ή μη λειτουργίας - των
αγορών τόσο των αγαθών όσο και των παραγωγικών συντελεστών. Θα μπορούν
επίσης να αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις των ρυθμίσεων και των παρεμβάσεων – ή
των μή ρυθμίσεων και των μή παρεμβάσεων – του Κράτους μέσα στις αγορές.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική :
-Δημ.Ζαχαριάδη-Σούρα, Μικροοικονομική : Μια Εισαγωγή στις Αγορές και στις
Τιμές, 2η Εκδοση, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2004
-W.Nicholson : Μικροοικονομική Θεωρία, (Μετάφραση από το αντίστοιχο
αμερικανικό εγχειρίδιο) , Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 1998
-Ν.Γ.Βαρουφάκη & Ν.Ι.Θεοχαράκη : Μικροοικονομικά Υποδείγματα Μερικής και
Γενικής Ισορροπίας, Εκδόσεις Τυπωθήτω, Αθήνα 2005
Ξενόγλωσση :
-R.Pindyck & D.Rubinfeld : Microeconomics, 6th Edition, Prentice-Hall , 2006
-Α.Grifiths & S.Wall: Intermediate Microeconomics, 5th Edition, Longman, 2006
-G. Rotillon : Introduction `a la Microeconomie , La Decouverte , Paris , 2007
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
138
____________________________________________________________________
Α.1050 Οικονομικά Μαθηματικά
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Οικονομικά Μαθηματικά
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Α.1050
: Υποχρεωτικό / Θεωρητικό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΓY
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 3 (Θεωρία)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 4,4
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:A
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η πλήρης εμπέδωση βασικών γνώσεων από τον Απλό Τόκο, τον Ανατοκισμό, τις σειρές
Χρηματικών Ροών(Ράντες), και τα Δάνεια για την επίλυση Οικονομικών Προβλημάτων τα οποία
απαντώνται στην Τραπεζική Πρακτική, στις Οικονομικές συναλλαγές Ιδιωτών και Επιχειρήσεων,
στις συναλλαγές μεταξύ Επιχειρήσεων και Τραπεζών, και, γενικότερα σε όλους τους τομείς της
Οικονομικής ζωής.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος Απλός Τόκος, Προεξόφληση Συναλλαγματικών
και Γραμματίων, Πινάκιο Προεξοφλήσεων, Εξισώσεις Αξίας ή Ισοδυναμίας,
Πληρωμή Βραχυπρόθεσμων Οφειλών με Μερικές Πληρωμές Άνισων
Ποσών.Ανατοκισμός, Οι Έννοιες των Ανάλογων και Ισοδύναμων Επιτοκίων,
Εξέταση Περιπτώσεων Ισοδυναμίας και Αντικατάστασης Γραμματίων,
Προβλήματα Αντικατάστασης Γραμματίων στον Ανατοκισμό, Αντικατάσταση
Γραμματίων με Ένα Ενιαίο Γραμμάτιο στον Ανατοκισμό.
 Γενική θεωρία Απλού Τόκου και Ανατοκισμού, Τελική Αξία Κεφαλαίου, όταν
το επιτόκιο είναι συνάρτηση του χρόνου, Συντελεστές Συσσώρευσης, Ένταση
Τόκου.
 Έκπτωση στον Απλό Τόκο και στον Ανατοκισμό
 Ράντες, Υπολογισμός Αρχικής και Τελικής Αξίας μιας Ληξιπρόθεσμης Ράντας,
Τελική Αξία Ληξιπρόθεσμης Ράντας, όταν οι Όροι της Σχηματίζουν Γεωμετρική
Πρόοδο, Αρχική Αξία Ληξιπρόθεσμης Σταθερής Ράντας, Τελική Αξία
Προκαταβλητέας Ράντας, Αρχική Αξία Προκαταβλητέας Ράντας.
 Δάνεια, Βασικά Είδη Δανείων, Σύστημα Απόσβεσης Ενιαίου Ποσού, Σύστημα
Απόσβεσης Ίσων Μερών Κεφαλαίου, Συστήματα Απόσβεσης Δανείου στα οποία
το Τοκοχρεολύσιο Είναι Σταθερό, Ομολογιακά Δάνεια, Απόσβεση Ομολογιακού
Δανείου, Ζωή, Πιθανή Ζωή και Μέση Ζωή Ομολογίας, Απόσβεση ενός
Ομολογιακού Δανείου με Έξοδα, Απόσβεση Λαχειοφόρου Ομολογιακού Δανείου
που διακινείται από την Τράπεζα, Αξία, Ψιλή Κυριότητα και Επικαρπία Δανείου,
Στεγαστικά Δάνεια.
 Επενδύσεις και Κριτήρια Αξιολόγησής τους, Κριτήρια Προεξόφλησης
Χρηματικών Ροών, Κριτήριο Καθαρής Παρούσας Αξίας, Κριτήριο Χρόνου
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
139
____________________________________________________________________
Επανάκτησης του Κεφαλαίου.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :
 Να κατανοούν τις βασικές έννοιες των Οικονομικών Μαθηματικών και των
βραχυπροθέσμων και μακροπροθέσμων Οικονομικών Πράξεων.
 Να μπορούν, είτε ως Ιδιώτες είτε ως Στελέχη Επιχειρήσεων να εκτελούν
Οικονομικές Πράξεις με Τράπεζες, Πιστωτικούς Οργανισμούς ή άλλους Ιδιώτες με
ακρίβεια, νομιμότητα και αποτελεσματικότητα.
 Να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης ατομικών ή άλλων
επιχειρήσεων με βάση τα μαθηματικά αποτελέσματα επί του κεφαλαίου των Δανείων,
των Ραντών, του Ανατοκισμού και του Απλού Τόκου.
 Να αξιολογούν επιστημονικά μία επένδυση βάση των κριτηρίων της Καθαρής
Παρούσας Αξίας και του χρόνου Επανάκτησης του Κεφαλαίου.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική :
1.
Χρ.Κ. Φράγκος (2008) Οικονομικά Μαθηματικά, Β Έκδοση, Σταμούλης,
Αθήνα.
2.
Ν. Αλεξανδρή Οικονομικά Μαθηματικά, Εκδ. Σταμούλης, Πειραιάς, 1989
3.
Π. Κιόχου Οικονομικά Μαθηματικά, Εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 1992
4.
Α. Τσακλάγκανου Χρηματοδότηση και αξιολόγηση επενδύσεων, Θες/νίκη, 1985
Ξενόγλωσση :
1.
Cissell, R., Cissell, H. and Flaspohler, D.C., Mathematics of finance, Eighth Ed.,
Houghton Mifflin, 1990.
2.
Cuthbertson, K., Quantitative financial Economics, Wiley, 1996.
3.
Donald, D.W.A., Compound interest and Annuities – certain, 2nd Ed.,
Heinemann, 1975.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
140
____________________________________________________________________
Α.1060 Χρηματοοικονομική Λογιστική
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Xρηματοοικονομική Λογιστική
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Α.1060
: Υποχρεωτικό / Μεικτό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΓΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 4 (Θεωρία)+ 2 (εργαστήριο)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
6,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:A
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η εξοικείωση του σπουδαστή με τις βασικές έννοιες της Γενικής Λογιστικής, και η κατανόηση
των βημάτων καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία της όλης Λογιστικής εργασίας μιας ολόκληρης
διαχειριστικής χρήσης σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρητικό μέρος

Εισαγωγή στη Λογιστική και στην Επιχείρηση

Βασικές λογιστικές αρχές τήρησης βιβλίων και στοιχείων

Οικονομική Κατάσταση επιχείρηση Ισολογισμός - Απογραφή

Οι Λογαριασμοί, μια λεπτομερής παρουσίασή τους

Έννοια και μορφή Λογαριασμού

Τεχνικές τήρησης Λογαριασμών

Διάκριση των λογαριασμών σε κατηγορίες

Αρχές χρεοπίστωσης των λογαριασμών

Παρακολούθηση των μεταβολών της Οικονομικής κατάστασης με
Ημερολόγιο και Γενικό και Αναλυτικό Καθολικό

Ελεγχος της ορθής καταχώρησης με το Ισοζύγιο

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ)

Παρουσίαση των Λογαριασμών σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ

Εμπορεύματα - Απογραφή εμπορευμάτων, Προσδιορισμός μικτού
αποτελέσματος

Εγγραφές τακτοποίησης/προσαρμογής τέλους χρήσεως

Εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος

Ο Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης και Αποτελεσμάτων Χρήσης

Ο λογιστικός κύκλος, μια πλήρης παρουσίασή του
Εργαστηριακό μέρος
Επίλυση ασκήσεων με υπολογιστή με εφαρμογή σε βιβλία Γ’ κατηγορίας σχετικές
με

Ισολογισμούς

Ημερολόγια

Γενικά και αναλυτικά Καθολικά
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
141
____________________________________________________________________

Ισοζύγια

Εγγραφές προσδιορισμού οργανικού και τελικού αποτελέσματος

Λογαριασμοί Γενικής Εκμετάλλευσης και Αποτελεσμάτων Χρήσης

Απογραφή
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Oι σπουδαστές στο τέλος της μαθησιακής διαδικασίας θα είναι ικανοί

Να συντάσσουν Αρχικό Ισολογισμό σύμφωνα με το ΕΓΛΣ

Να παρακολουθούν τις μεταβολές της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης
διενεργώντας τις σχετικές ημερολογιακές εγγραφές (τήρηση Ημερολογίου)

Να ενημερώνουν το βιβλίο Γενικού και Αναλυτικού Καθολικού

Να ελέγχουν την σωστή καταχώρηση των ημερολογιακών εγγραφών με τη χρήση του
Ισοζύγιο

Να διενεργούν στις 31/12 τις ημερολογιακές εγγραφές τακτοποίησης και προσδιορισμού
μικτού, οργανικού και αποτελέσματος χρήσεως

Να διενεργούν στις 31/12 τις ημερολογιακές εγγραφές κλεισίματος των βιβλίων

Να συντάσσουν τις λογιστικές καταστάσεις της Γενική Εκμετάλλευση, των
Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Ισολογισμό τέλους χρήσεως
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική
Ελένη Τουρνά – Γερμανού (2001) Γενική Λογιστική με Ε. Γ.Λ.Σ., έκδοση ιδίας, Αθήνα ISBN 96090670-0-X
Παπάς Αντώνης (2006) Χρηματοοικονομική λογιστική I Θεωρητικά και πρακτικά
θέματα,Εκδότης: Μπένου Ευγ., ISBN: 960-8249-32-5
Καραγιώργος Θεοφάνης και Δημήτρης (2006) Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική,
Έκδοση: Γερμανός, 2006, ISBN: 960-7623-39-8
Ξενόγλωσση
Walter Harrison and Charles Horngren. (2008) Financial Accounting and
Financial Tips, Pearson Education, 7th edition, ISBN13: 9780135012840
Aidan Berry and Robin Jarvis (2006) Accounting in a business context,
Thomson,4th edition, ISBN-10: 1-84480-251-5 ISBN-13: 978-1-84480-251-7
Roman L. Weil; Patricia C. O'Brien; Michael W. Maher; Clyde P. Stickney;
Kathleen Fitzgerald (2005) Accounting: The Language of Business, Thomas
Horton and Daughters; 11th edition, ISBN-10: 0913878669 SBN-13: 9780913878668
Catherine Gowthorpe. (2005) Business Accounting and Finance for nonspecialists, Thomson, 2nd edition, ISBN-10: 1-84480-200-0 ISBN-13: 978-184480-200-5
Clyde P. Stickney and Roman L. Weil. (2002) Financial Accounting: An
Introduction to Concepts, Methods, and Uses South-Western College Pub; 10th
edition, ISBN-10: 0324183518 and ISBN-13: 978-0324183511
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
142
____________________________________________________________________
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
B.2010 Δίκαιο
Επιχειρήσεων Ι (Αστικό & Εργατικό)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Δίκαιο Επιχειρήσεων I (Αστικό &
Εργατικό )
Β. 2010
: Υποχρεωτικό / Θεωρητικό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΓΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
4 (Θεωρία)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
5,5
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Β´
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η εξοικείωση των σπουδαστών με το αντικείμενο του αστικού και του εργατικού
δικαίου (από τους πιο σημαντικούς τομείς του δικαίου που ενδιαφέρουν κάθε ενεργό
πολίτη) και η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις σύγχρονες συμβάσεις του αστικού
δικαίου και τα προβλήματα των εργασιακών σχέσεων στην τωρινή οικονομική
πραγματικότητα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρητικό Μέρος Εργατικού Δικαίου
1. Ιδιαίτερες πηγές του Εργατικού Δικαίου
2. Έννοια σύμβασης εργασίας
3. Τα μέρη της σύμβασης εργασίας
4. Οι υποχρεώσεις των μερών της σύμβασης εργασίας
5. Τα χρονικά όρια της σύμβασης εργασίας
6. Αμοιβή – Μισθός – Επιδόματα (α. αργίες, β. άδειες, γ. ασθένεια)
7. Αποχή από την εργασία
8. Η προστασία του εργαζομένου (α. ασφαλιστική προστασία, β. προστασία από
εργατικό ατύχημα, γ. προστασία από την ανεργία)
9. Ο θεσμός της μερικής απασχόλησης
10. Λύση της σύμβασης εργασίας
11. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Διαιτησία
12. Ο κανονισμός και η πρακτική της επιχείρησης
13. Ο θεσμός της απεργίας
Θεωρητικό Μέρος Αστικού Δικαίου
Ι. Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
1. Δίκαιο – Ηθική – Ήθη
2. Έννοια και Διάκριση κανόνων δικαίου
3. Οι πηγές του Δικαίου
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
143
____________________________________________________________________
4. Έννοια Νόμου – Αναδρομικότητα Νόμου
5. Φυσικά και Νομικά πρόσωπα
6. Δικαίωμα – Αξίωση
7. Προστασία δικαιώματος
8. Δικαιοπραξίες
9. Αντιπροσώπευση – πληρεξουσιότητα
10. Η προθεσμία στο Δίκαιο
ΙΙ. Στοιχεία Ενοχικού Δικαίου
1.
2.
3.
4.
5.
Έννοια – πηγές Ενοχικού Δικαίου
Ενοχή – παροχή
Διάκριση ενοχών
Αποζημίωση
Ειδικές συμβάσεις Ενοχικού Δικαίου (α. δωρεά, β. πώληση, γ. δάνειο, κ.λ.π.)
ΙΙΙ Στοιχεία Εμπραγμάτου Δικαίου
1. Εμπράγματα δικαιώματα
2. Νομή – κυριότητα – εμπράγματα δικαιώματα επί ξένου πράγματος
3. Μεταγραφή
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :
1. Να κατανοούν τις βασικές έννοιες, τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου και της
μεθοδολογίας του Αστικού και του Εργατικού Δικαίου.
2. Να αναπτύσσουν την κριτική διερεύνηση επί των προσεγγίσεων που έχουν
αναπτυχθεί στο χώρο, ιδίως του Εργατικού Δικαίου.
3. Να εφαρμόζουν τις αρχές και τα πορίσματα που προκύπτουν από ένα ευρύ φάσμα
μεθοδολογικών προσεγγίσεων στη σύγχρονη θεωρία και πρακτική με ιδιαίτερη
έμφαση στο δίκαιο των συμβάσεων στην σημερινή οικονομική πραγματικότητα.
4. Να προτείνουν εναλλακτικά σενάρια επίλυσης των σύγχρονων εργασιακών
προβλημάτων.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Α. Αστικού Δικαίου
1. Γεωργιάδη Απ.- Σταθόπουλου Μιχ.: Αστικός Κώδιξ (κατ’ άρθρον ερμηνεία, Γεν.
Αρχαί Αθήνα, 1978, 1979, 1980), εκδ. Π. Σάκκουλα, Αθήνα
2. Μπαλή Γ. : Γενικαί Αρχαί Αστικού Δικαίου
3. Αγαλοπούλου Πηνελόπη: Στοιχεία Αστικού Δικαίου, εκδ. Αν. Σάκκουλα, Αθήνα,
2005
4. Φεργάδης Ι. – Πλέσσας Π.: Στοιχεία Αστικού Δικαίου, Αθήνα, 2001, Τ.Ε.Ι.
Αθήνας
Β. Εργατικού Δικαίου
Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
1. Βλαστός Σ. «Ατομική Σύμβαση εργασίας», Αθήνα 2004, εκδ. Α. Σάκκουλα
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
144
____________________________________________________________________
2. Ληξουριώτης Ι. «Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις»
3. Παπασταύρου Δ. «Απεργία – Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο», Αθήνα 2002
4. Παυλάκου - Ευθυμιάτου Αντωνία «Εργατικό Δίκαιο», εκδ. Α. Σάκκουλα, Αθήνα
2007
ΙΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ :
1.
2.
Mazeaud A. : Droit du frauail, coll. Donat 1998
Preis, Ulrich, (Hrsg): Der Arbeitsverfrag, 2005
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
145
____________________________________________________________________
B.2020 Μακροοικονομική Ανάλυση
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
B.2020
: Υποχρεωτικό / Θεωρητικό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΓΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 4 Θεωρία
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 5,5
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:Β
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα στοχεύει στη βελτίωση των αναλυτικών και κριτικών ικανοτήτων του σπουδαστή με την
απόκτηση γνώσεων σχετικών με μακροοικονομικές έννοιες – μεγέθη και τη μέτρησή τους, την οικονομία
γενικά, τον τρόπο με τον οποίο αυτή λειτουργεί και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη λειτουργία
της ιδίως σε σχέση με τη διανομή, το χρήμα, το κράτος, την ΕΕ, την τεχνολογία και τις τεχνολογικές
προόδους-εξελίξεις, τις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ





Βασικές Έννοιες Μακροοικονομίας.
Αγορά Αγαθών: Εισοδηματική Ισορροπία
Αγορά Χρήματος : Νομισματική Ισορροπία
Αγορά Εργασίας : Ισορροπία Απασχόλησης
Οικονομική Μεγέθυνση : ορισμός, μοντέλα οικονομικής μεγέθυνσης.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Oι σπουδαστές στο τέλος της μαθησιακής διαδικασίας θα είναι ικανοί να:
 Κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας της σύγχρονης οικονομίας, τους παράγοντες που
επηρεάζουν τα μεγέθη της, τα μακροοικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
σύγχρονες οικονομίες και τα επιμέρους μέτρα πολιτικής που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν.
 Ερμηνεύουν επιμέρους οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με την σταθεροποίηση
της οικονομίας, την απασχόληση - ανεργία.
 Ερευνούν τις επιμέρους επιδράσεις των μακροοικονομικών εξελίξεων στην ανάπτυξη
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικού κράτους.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
146
____________________________________________________________________
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική
Γ. Πολυχρονόπουλος, Γ. Κορρές, Κ. Ρόντος, Βασικές Αρχές Οικονομίας και Διοίκησης:
Μακροοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, 2005.
Κιντής Α., Πουρναράκης Ε., Αρχές οικονομικής ανάλυσης, Εκδόσεις Σμπίλια, Αθήνα,
1998.
Λιανός Θ.-Μπένος Θ., Μακροοικονομική ανάλυση & δημοσιονομική πολιτική, Εκδόσεις
Μπένου, Αθήνα, 1992.
Πουρναράκης Ε., Μακροοικονομία: θεωρία & πολιτική, Εκδόσεις Οικονομικό, 1997.
Σαραντίδη Σ., Σύγχρονη μακροοικονομική ανάλυση, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα,1995.
Ξενόγλωσση
Mankiw, N.G. Μακροοικονομική, Αθήνα, Επιμέλεια Α. Ι. Πανεθυμιτάκη, Gutenberg,
1997
Dorubusch-Fisher, Μακροοικονομική, Κριτική, Αθήνα:, 1993.
Begg D.-S. Fischer-R. Dornbusch., Εισαγωγή στην οικονομική, τόμος Α’, Κριτική, Αθήνα,
1998.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
147
____________________________________________________________________
B.2030 Οργανωτική Θεωρία & Συμπεριφορά Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οργανωτική Θεωρία &
Συμπεριφορά Ι
Β. 2030
: Υποχρεωτικό / Θεωρητικό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΓΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
3 (Θεωρία)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
4,1
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Β´
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η εμπέδωση από τους σπουδαστές των βασικών αρχών της οργανωτικής θεωρίας και συμπεριφοράς,
της οργανωσιακής κουλτούρα, των στάσεων/θέσεων και συμπεριφοράς του ατόμου, της υποκίνησης
και ενδυνάμωσης, της διοίκησης ομάδων, της δύναμης και της εξουσίας, της διοίκησης οργανωτικών
αλλαγών και των δυνατοτήτων εφαρμογής τους στην πράξη.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οργανωτικός σχεδιασμός: Σχεδιασμός θέσεων εργασίας, ιεραρχικά επίπεδα και εύρος
ελέγχου, τμηματοποίηση, διαμόρφωση σχέσεων εξουσίας, οργανογράμματα, έλεγχος οργάνωσης

Οργανωτική Συμπεριφορά και management

Κώδικας Δεοντολογίας στη Διοίκηση των Οργανισμών

Αντίληψη, Απόδοση Αιτίων Συμπεριφοράς, Μάθηση (Perceptions,Attribution,Learning)

Αξίες, Στάσεις και Προσωπικότητα

Συμπεριφορά ομάδων

Εργασιακό Άγχος και Διαχείριση Χρόνου –time management

Επιχειρησιακή Ηθική – business ethics

Οργανωσιακή Κουλτούρα-organizational culture και εταιρική αποτελεσματικότητα

Διοίκηση Αλλαγών
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Oι σπουδαστές στο τέλος της μαθησιακής διαδικασίας θα είναι ικανοί να:
 Αναλύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά στους οργανισμούς, τους παράγοντες που
την επηρεάζουν και την σπουδαιότητά της στο πλαίσιο της διοικητικής θεωρίας και
πρακτικής
 Προσδιορίζουν τις σύγχρονες προκλήσεις και αλλαγές στο εξώ και ενδο
επιχειρησιακό περιβάλλον
 Καταρτίζουν κώδικα δεοντολογίας
 Προσεγγίζουν τους παράγοντες που συνθέτουν την επιχειρησιακή κουλτούρα και
την εταιρική ηθική
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
148
____________________________________________________________________
Ελληνική

Γρηγόρης Παπανίκος Ιωάννης Ποζιός ‘ Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, AIAS
Education Consulting, Αθήνα 1993.
Μ.Μ.Ζαβλανός ‘Οργανωτική Συμπεριφορά’, Εκδ. Σταμούλης, 2002
Δημήτρης Μπουραντάς ‘Μανατζμεντ, Οργανωτική θεωρία και Συμπεριφορά’
Αθήνα 1992


Ξενόγλωσση


Greeberg: ‘Behavior in organization’, 6/ed/1996, ISBN 1037241895
Robbins:’ Organizational behavior’, 7/E.96, ISBN 0132285118.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
149
____________________________________________________________________
B.2040 Στατιστικές Μέθοδοι Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Στατιστικές Μέθοδοι στη
Διοίκηση
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Β.2040
: Υποχρεωτικό / Μεικτό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΓΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 3 (Θεωρία), 2 (Εργαστήριο)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 5,2
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:Β
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η πλήρης εμπέδωση βασικών γνώσεων από την Περιγραφική Στατιστική, τη Στατιστική
Συμπερασματολογία και την Θεωρία των Γραμμικών Στατιστικών Μοντέλων για να
χρησιμοποιηθούν στην Ποσοτική Ανάλυση των προβλημάτων τα οποία απαντώνται στις
Οικονομικές Επιστήμες, στις Κοινωνικές Επιστήμες και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
14. Επισκόπιση της Στατιστικής
15. Συλλογή, Παρουσίαση Στατιστικών Παρατηρήσεων
16. Σύνοψη Δεδομένων Με Τη Βοήθεια Περιγραφικών Μέτρων
17. Ροπές, Μέτρα Ασυμμετρίας- Κύρτωσης
18. Στοιχεία Θεωρίας Συνόλων
19. Συνδυασμοί- Μεταθέσεις- Διωνυμικό Θεώρημα
20. Η Έννοια της Πιθανότητας. Βασικοί Ορισμοί Και Συμπεράσματα
21. Μονοδιάστατες Τυχαίες Μεταβλητές
22. Κατανομές Πιθανότητας Ορισμένων Διακριτών Τυχαίων Μεταβλητών
23. Συνεχείς Τυχαίες Μεταβλητές
24. Δειγματικές Κατανομές
25. Εκτιμητική
26. Έλεγχος Υποθέσεων
27. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση
28. Ποιοτικός Έλεγχος Δεδομένων Με Τη Βοήθεια Στατιστικών Τεχνικών
29. Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών Και Εμπορικές Προβλέψεις
30. Αριθμοδείκτες
Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα περιλαμβάνει
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
150
____________________________________________________________________
Σύνοψη στατιστικών στοιχείων με τη βοήθεια περιγραφικών μέτρων και
διαγραμμάτων

Μέτρα θέσης και διασποράς, κύρτωση και ασυμμετρία.

Πίνακας συχνοτήτων για διακριτές ποσοτικές παρατηρήσεις.

Πολύγωνο συχνοτήτων, ιστογράμματα και κυκλικά διαγράμματα.

Υπολογισμός αθροιστικών συχνοτήτων και διάγραμμα αθροιστικών
συχνοτήτων.
Συνδυαστική- Πιθανότητες

Μεταθέσεις, συνδυασμοί, διατάξεις.

Πιθανότητες, προσθετικός νόμος, δεσμευμένη πιθανότητα.
Μονοδιάστατες τυχαίες μεταβλητές

Μέσος και διακύμανση διακριτής τυχαίας μεταβλητής.
Κατανομές πιθανότητας διακριτών τυχαίων μεταβλητών

Διωνυμική κατανομή.

Υπεργεωμετρική κατανομή.

Κατανομή Poisson.

Διακριτή ομοιόμορφη κατανομή.
Κατανομές πιθανότητας συνεχών τυχαίων μεταβλητών

Κανονική κατανομή.

Συνεχής ομοιόμορφη κατανομή.
Απλή γραμμική παλινδρόμηση.
Δειγματικές κατανομές

Εκλογή τυχαίου δείγματος.

Παραγωγή τυχαίων αριθμών.

Κατανομή δειγματοληψίας του μέσου x .
Δειγματοληψία με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS.
Διαστήματα εμπιστοσύνης

Εύρεση διαστημάτων εμπιστοσύνης

Μέσος συσχετισμένων ζευγών

Διαφορά δύο ποσοστών
‘Ελεγχος υποθέσεων.
Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα ή δύο παράγοντες.
Ανάλυση χρονολογικών σειρών και εμπορικές προβλέψεις.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :
1.
Να βρίσκουν τα βασικά Στατιστικά μέτρα Θέσης και Διασποράς ενός
τυχαίου Οικονομικού ή Κοινωνικου φαινομένου που εκφράζεται με μια τυχαία
Συνεχή ή Διακριτή Μεταβλητή.
2.
Να εκτελούν μία τυχαία δειγματοληψία, να επεξεργάζονται τα δεδομένα
αυτής και να εξάγουν τα απαραίτητα συμπεράσματα.
3.
Να εκτελούν έναν έλεγχο Στατιστικών υποθέσεων για τη Μέση Τιμή ή τη
Διασπορά ενός τυχαίου φαινομένου.
4.
Να εξάγουν βάση διαστημάτων εμπιστοσύνης συμπεράσματα για έναν
στατιστικό πληθυσμό με τη χρήση δεδομένων από ένα τυχαίο δείγμα.
5.
Να εκφράζουν μία σχέση δύο φαινομένων σαν ένα Στατιστικό Μοντέλο
και να εκτιμούν τις σχετικές παραμέτρους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική :
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
151
____________________________________________________________________
5.
Χρ.Κ. Φράγκος (2004) Στατιστική Επιχειρήσεων Για Τις Οικονομικές και
Κοινωνικές Επιστήμες Β Έκδοση, Σταμούλης, Αθήνα.
6.
Δημ. Χατζηνικολάου Στατιστική για Οικονομολόγους Β΄ Έκδοση,
Ιωάννινα 2002.
7.
Φράγκος Χρ., Στατιστική Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων με χρήση
του Microsoft Excel, Σταμούλης, 2002.
8.
Φράγκος Χρ., Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς και Ανάλυση Δεδομένων με
χρήση του Στατιστικού πακέτου SPSS for Windows, Interbooks 2004.
Ξενόγλωσση :
1.
Draper, N.R, and Smith, H. Applied Regression Analysis. 2nd ed. New
York: Wiley, 1981
2.
Mood, A. M., Graybill, F.A., and Boes, D.C. Introduction to the theory of
Statistics. 3 rd New York: Mac Graw – Hill, 1974.
3.
Tukey, J. Exploratory Data Analysis. Massachusetts: Addison – Wesley
Reading, 1977.
4.
Yamance, T. Elementary Sampling Theory. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice – Hall, 1967.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
152
____________________________________________________________________
B.2050 Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές στους Η/Υ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές
στους Η/Υ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
B.2050
: Υποχρεωτικό / Μεικτό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΕΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: Θεωρία + Εργαστήριο
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 4,2
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:Β
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η εξοικείωση των σπουδαστών με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη
ολοκληρωμένων εφαρμογών χρησιμοποιώντας λογισμικό λογιστικών φύλλων.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Χρήση προσωπικού υπολογιστή και του
περιβάλλοντος των Windows.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Βασικές έννοιες των φύλλων εργασίας. Η χρήση του Excel. Φύλλα
εργασίας και βιβλία εργασίας.

Δουλεύοντας με φύλλα εργασίας και βιβλία εργασίας.

Τύποι και συναρτήσεις. Το σύμβολο =. Τελεστές σύγκρισης και τελεστές
αναφορών. Σχετική και απόλυτη αναφορά. Δημιουργία και χρήση πινάκων. Έννοια
και Δομή συνάρτησης. Η αυτόματη άθροιση. Μαθηματικές συναρτήσεις, Λογικές
συναρτήσεις, συναρτήσεις κειμένου, συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας,
συναρτήσεις για αριθμητικά. Συναρτήσεις αναζήτησης lookup, search, match.
Συναρτήσεις για λίστες. Οικονομικές συναρτήσεις και εφαρμογές τους.

Γραφήματα. Βασικές Έννοιες. Ανατομία ενός γραφήματος. Τύποι
γραφημάτων.

Βάσεις δεδομένων στο λογιστικό φύλλο (Λίστες). Προετοιμασία μιας
λίστας. Αναζήτηση εγγραφών. Επεξεργασία εγγραφών. Ταξινόμηση λίστας.
Φιλτράρισμα λίστας με τη βοήθεια του αυτόματου φίλτρου. Το σύνθετο φίλτρο και
η περιοχή κριτηρίων.

Μερικά αθροίσματα και συγκεντρωτικοί πίνακες. Χρήση μερικών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
153
____________________________________________________________________
αθροισμάτων. Φιλτράρισμα μερικών αθροισμάτων. Δημιουργία συγκεντρωτικού
πίνακα.

Οι Πίνακες και χρήση τους. Ορισμός συνάρτησης πίνακα. Μακροεντολές,
δημιουργία και χρήση.

Επίλυση Εξισώσεων-Solver (μελέτες περιπτώσεων).

Διαχείριση Σεναρίων ( Scenario Manager).

Ανίχνευση Στόχων ( Goal Seeking).

Ολοκληρωμένες εφαρμογές.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ
Η χρήση του Excel. Φύλλα εργασίας και βιβλία εργασίας. Κίνηση πάνω
στην επιφάνεια του φύλλου εργασίας. Βασικές γραμμές εργαλείων. Εισαγωγή
κειμένου. Μέγεθος στηλών/γραμμών. Η γραμμή τύπων. Εισαγωγή αριθμών.

Επεξεργασία κειμένου. Μεταφορά και αντιγραφή. Έλεγχος ορθογραφίας.
Εισαγωγή νέου φύλλου εργασίας. Διαγραφή φύλλου εργασίας. Αντιγράφοντας
φύλλα εργασίας μέσα στο ίδιο φύλλο εργασίας. Αντιγράφοντας και μετακινώντας
από βιβλίο εργασίας σε βιβλίο εργασίας.

Τυπώνοντας φύλλα εργασίας και βιβλία εργασίας. Εκτύπωση ολόκληρου ή
τμήματος. Ορισμός εκτυπωτή. Προεπισκόπηση εκτύπωσης. Ρύθμιση διαμόρφωσης
σελίδας. Κλίμακα εκτύπωσης, κεφαλίδες και υποσέλιδα.

Εισαγωγή Τύπων και συναρτήσεων. Το σύμβολο =. Τελεστές σύγκρισης
και τελεστές αναφορών. Σχετική και απόλυτη αναφορά. Δημιουργία και χρήση
πινάκων. Η αυτόματη άθροιση. Μαθηματικές συναρτήσεις, Λογικές συναρτήσεις,
συναρτήσεις κειμένου, συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας, συναρτήσεις για
αριθμητικά. Συναρτήσεις αναζήτησης lookup, search, match. Συναρτήσεις για
λίστες. Οικονομικές συναρτήσεις και εφαρμογές τους.

Γραφήματα. Τύποι γραφημάτων. Δημιουργία γραφημάτων. Αλλαγή στις
περιοχές και τη θέση γραφήματος και σχεδίασης.

Βάσεις δεδομένων στο λογιστικό φύλλο (Λίστες). Χρήση φόρμας
δεδομένων. Βρίσκοντας εγγραφές με τη φόρμα δεδομένων. Επεξεργασία
εγγραφών. Ταξινόμηση λίστας. Φιλτράρισμα λίστας με τη βοήθεια του αυτόματου
φίλτρου. Το σύνθετο φίλτρο και η περιοχή κριτηρίων.

Μερικά αθροίσματα και συγκεντρωτικοί πίνακες. Χρήση μερικών
αθροισμάτων. Φιλτράρισμα μερικών αθροισμάτων. Δημιουργία συγκεντρωτικού
πίνακα. Η γραμμή εργαλείων του συγκεντρωτικού πίνακα.

Οι Πίνακες και χρήση τους. Μακροεντολές, δημιουργία και χρήση.

Επίλυση Εξισώσεων-Solver (μελέτες περιπτώσεων).

Διαχείριση Σεναρίων ( Scenario Manager).

Ανίχνευση Στόχων ( Goal Seeking).

Ολοκληρωμένες εφαρμογές.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Oι σπουδαστές στο τέλος της μαθησιακής διαδικασίας θα είναι ικανοί


Να χρησιμοποιούν ένα λογισμικό λογιστικών φύλλων
Να επιλύουν προβλήματα με χρήση των βοηθητικών εργαλείων του
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
154
____________________________________________________________________
προγράμματος

Να αναπτύσσουν ολοκληρωμένες εφαρμογές χρησιμοποιώντας λογισμικό
ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική
Στρ. Καλαφατούδης- Χρ. Κοίλιας, Δουλεύοντας με το Excel, Εκδόσεις Νέων
Τεχνολογιών, Έκδοση 2η 2007.
Ξενόγλωσση
Mathew McDonald, Excel the Missing Manual, O’Reilly, 2005.
David M. Bourg, Excel Scientific and Engineering CookBook, O’Reilly, 2006.
Walkenbach, Excel Charts, Wiley Publishing, Inc, 2003.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
155
____________________________________________________________________
B.2060 Διοικητική Λογιστική
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Διοικητική Λογιστική
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Β.2060
: Υποχρεωτικό / θεωρητικο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΕΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 4 (Θεωρία)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 5,5
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:Β
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η εξοικείωση του σπουδαστή με τις βασικές έννοιες της Κοστολόγησης και
Διοικητικής Λογιστικής, η κατανόηση των ενεργειών που απαιτούνται για την
κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών με παραδοσιακές και μοντέρνες μεθόδους
κοστολόγησης και ο συνδυασμός πληροφοριών Γενικής και Διοικητικής Λογιστικής
στη χάραξη βραχυχρόνιου (operational planning) και μακροχρόνιου (strategic
planning) επιχειρησιακού πλάνου.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική

Βασικά στοιχεία του Κόστους και της Κοστολόγησης

Άμεσα Υλικά

Άμεσα Εργατικά

Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα

Παραδοσιακές μέθοδοι κοστολόγησης (Κοστολόγηση Έργου ή Παραγγελίας
και Κοστολόγηση κατά Φάση)

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων επιχείρησης(Αctivity based costing: ABC)

Προϋπολογισμός επιχείρησης ως μέσον επίτευξης των στόχων της
επιχείρησης

Κάρτα ισορροπημένης μέτρησης απόδοσης (Balance scorecard)

H χρήση των λογιστικών πληροφοριών (γενικής και διοικητικής λογιστικής)
στο σχεδιασμό του επιχειρησιακού πλάνου και στη λήψη βραχυχρόνιων και
μακροχρόνιων επιχειρηματικών αποφάσεων

Λογιστικά συστήματα αξιολόγησης και ελέγχου των επιχειρηματικών
λειτουργιών (Accounting control systems)
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
156
____________________________________________________________________
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Oι σπουδαστές στο τέλος της μαθησιακής διαδικασίας θα είναι ικανοί

Να αναγνωρίζουν τα έξοδα που ενσωματώνονται στο κόστος

Να αναγνωρίζουν τα στοιχεία του κόστους προϊόντος και υπηρεσίας

Να υπολογίζουν το κόστος προϊόντος και υπηρεσίας με τις παραδοσιακές
μεθόδους

Να υπολογίζουν το κόστος προϊόντος και υπηρεσίας με βάση τις
δραστηριότητες της μονάδας

Να συντάσσουν ένα απλό προϋπολογισμό οικονομικής μονάδας

Να χρησιμοποιούν σχετικές πληροφορίες να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν
και να αξιολογήσουν το επιχειρησιακό πρόγραμμα της μονάδας
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική
Iωάννα Δημοπούλου-Δημάκη (2006) Διοικητική Λογιστική-Κοστολόγηση /
Προϋπολογισμοί/Λήψη Αποφάσεων, Εκδόσεις IINTERBOOKS,
ISBN 960-390-168-7
Νικόλαος Πομόνης ( 2007) Κοστολόγηση, Εκδόσεις Σταμούλης, ISBN
9789603516972
Γεώργιος Βενιέρης, Σαντρα Κοέν και Μαρία Κωλέτση (2003) Λογιστική Κόστους:
Αρχές και Εφαρμογές, Pela Ioannidou Publishing, ISBN 960-87678-0-6
Βασίλης Παπαδάκης (2002) Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής
Εμπειρία, Εκδόσεις Μπένου, ISBN 960359ΧΧΧΧ
Ξενόγλωσση
Αnthony A. Atkinson, Robert S. Kaplan, Ella Mae Matsurama and S. Mark Young
(2007) Management Accounting, Pearson, Prenice Hall, 5th edition, ISBN 0-13173281-1
John Lee and Marc J. Epstein (2006) Advances in Management Accounting,
Elsevier, ISBN 762313528
Dimitris N. Chorafas (2006) Strategic Business Planning for Accountants: Methods,
Tools and Case Studies, Elsevier, ISBN 750681322
Drury Collin (2005) Management Accounting for Business Decisions, Thomson
Learning,
ISBN 1844801527
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
157
____________________________________________________________________
Drury Collin (2004) Management and Cost Accounting, Thomson Business Press
ISBN 1844800288
Zahirul Hoque (2004) Strategic Management Accounting: Concepts, Processes and
Issues, Spiro Press, ISBN 1904298737
G.H. Hofstede, and Hardcover (2003) The Game of Budget Control, Publisher:
Routledge, ISBN 0415264413
Hilton, R., M. Maher and F. Selto (2002)‘‘Cost Management. Strategies for
Business Decisions’’, International Edition, McGraw-Hill, 2nd ed. ISBN
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
158
____________________________________________________________________
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Γ.3010 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
: Λογιστικά Πληροφοριακά
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Συστήματα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Γ 3010
: Υποχρεωτικό / Μεικτό
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΕΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
2:ώρες Θεωρία & 4 ώρες Πρακτικές
Ασκήσεις
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 4,9
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:Δ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αυτό σκοπό έχει την εκπαίδευση των σπουδαστών στις διαδικασίες
άντλησης (data mining) και επεξεργασίας λογιστικών πληροφοριών οι οποίες
προέρχονται από ένα Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστημα προκειμένου να
αντλήσουν εμπειρία και γνώσεις αναφορικά με το χειρισμό των λογιστικών
πληροφοριακών συστημάτων αλλά και να κατανοήσουν την διαδικασία λήψης
αποφάσεων με στοιχεία που προέρχονται από την λογιστική διαχείριση.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Θεωρητικό μέρος
Στο μάθημα αναπτύσσονται θέματα σχετικές με την ανάλυση των βασικών δομών
ενός Λογιστικού Πληροφοριακού και ERP Συστήματος (Επιχειρησιακές
Διαδικασίες και Λογιστικά Γεγονότα, Ελληνικό ΓενικόΛογιστικό Σχέδιο, Κώδικας
Βιβλίων και Στοιχείων, Λογιστικοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών)
Στο θεωρητικό επίπεδο αναπτύσσονται επιγραμματικά έννοιες σχετικές με τη
φορολογία των επιχειρήσεων και οργανισμών. Οι γνώσεις αυτές χρησιμοποιούνται
στο εργαστήριο όπου πραγματοποιείται σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.
2. Εργαστηριακό Πρακτικό

Σύγχρονα λογιστικά και διοικητικά πληροφοριακά συστήματα, για Α΄,Β’
και Γ’ κατηγορίας βιβλία

Παρουσίαση των επιχειρησιακών προγραμμάτων της Epsilon Net μεταξύ
των οποίων:

Extra λογιστική διαχείριση, Business Value, Tax Expert, Μισθοδοσία

Δημιουργία εταιρείας, Παραμετροποίηση, Συναλλασσόμενοι, ΚΑΔ
εταιρείας.

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και διαχείρισή του, πρότυπες εγγραφές

Εγγραφές βιβλίου Εσόδων-Εξόδων

Εγγραφές βιβλίων Γ΄ κατηγορίας

Λογιστικοποίηση, περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ

Ισοζύγια, Ισολογισμός, Λογιστικό αποτέλεσμα Καθαρών Κερδών
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
159
____________________________________________________________________

Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών

Αποσβέσεις, Μητρώο Παγίων και πρόγραμμα TAXISNET

Εμπορική Διαχείριση –πωλήσεις, τιμολόγηση, αγορές, διαχείριση πελατών,
προμηθευτών και παρακολούθηση αποθήκης

Κλείσιμο Βιβλίων .

Δημιουργία εταιρείας, εισαγωγή εργαζομένων και Συλλογικές Συμβάσεις
εργαζομένων

Υπολογισμός νόμιμου μισθού, μισθοδοτικών καταστάσεων, πληροφοριακές
εκτυπώσεις
(Με την βοήθεια Ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και εξειδικευμένου
προγράμματος, οι φοιτητές θα εξασκηθούν στη τήρησης Λογιστικών βιβλίων β’
και γ’ κατηγορίας. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα παρουσιαστούν και
θέματα μισθοδοσίας.)
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το πέρας των μαθημάτων οι σπουδαστές θα είναι σε θέση :

Να γνωρίζουν την δομή του πληροφοριακού συστήματος λογιστικής.

Να γνωρίζουν τις δυνατότητες των Λογιστικών Πληροφοριακών
Συστημάτων (Λ.Π.Σ.).

Να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες των Λ.Π.Σ..

Να είναι εξοικειωμένοι με θέματα χρήσης Λογιστικών Πληροφοριακών
Συστημάτων

Να μπορούν να ενημερώνουν (με απλές εγγραφές) τα βιβλία επιχειρήσεων
που λειτουργούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίες βιβλίων

Να μπορούν να εκδίδουν καταστάσεις ΦΠΑ (περιοδικές)

Να προσδιορίζουν το φόρο φυσικών και νομικών προσώπων – βασικές
έννοιες.

Nα κατανοούν το γενικό τρόπο λειτουργίας των λογιστικών
πληροφοριακών συστημάτων και πώς αυτά αλληλοσυνδέονται στα πλαίσια της
επιχείρησης

Να τηρούν μηχανογραφικά τα βιβλία επιχειρήσεων Α’, Β΄ και Γ’
κατηγορίας

Να διαχειρίζονται και να υπολογίζουν τη μισθοδοσία εργαζομένων με
διαφορετικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική :
1.
Σημειώσεις για το Μάθημα.
2.
Γκίνογλου, Δημήτρης, Ταχυνάκης, Παναγιώτης, Πρωτόγερος, Νικόλαος,
(2004), Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα, Rosili
3.
Νικολάου, Ανδρέας Ι., (1999), Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα,
Μπένου
Ξένη :
1.
James L.,Boockholdt, David H.,Li (1999), Accounting Information
Systems, McGraw-Hill Education
2.
Ulric J.,Gelinas, Richard B.,Dull (2007), Accounting Information Systems,
Thomson Learning
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
160
____________________________________________________________________
Γ.3020 Βάσεις Δεδομένων : Εφαρμογές στο management
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Βάσεις Δεδομένων : Εφαρμογές
στο management
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γ.3020
: Υποχρεωτικό / Μεικτό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΕΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 2 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 4,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:Γ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η γνωριμία των σπουδαστών με τη
διαχείριση των βάσεων δεδομένων και η κατανόηση της σπουδαιότητας της ορθής
οργάνωσης και χειρισμού των βάσεων δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα
της επιχείρησης.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Χρήση προσωπικού υπολογιστή και του
περιβάλλοντος των Windows.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων. Οργάνωση Προσπέλαση και Επεξεργασία
Αρχείων.

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.

Οργανωτική δομή μιας βάσης δεδομένων.Οντότητες, γνωρίσματα,
σχέσεις.

Το Σχεσιακό μοντέλο. Σχεσιακές Βάσεις δεδομένων.

Σχεδιασμός βάσης δεδομένων.

Κανονικοποίηση.

Το μοντέλο oντοτήτων συσχετίσεων.

Τα αντικείμενα της Access.

Πίνακες. Δημιουργία και διαχείριση. Τύποι δεδομένων. Ιδιότητες πίνακα
και πεδίων πίνακα.

Σχέσεις. Δημιουργία και εφαρμογή σχέσεων μεταξύ πινάκων.

Σχηματισμός και χειρισμός ερωτημάτων. Ερωτήματα επιλογής και
ερωτήματα ενέργειας.

Φόρμες, σελίδες και εκθέσεις.

Αυτοματοποίηση εφαρμογής.

Αντίγραφα ασφαλείας, ασφάλεια και χρήστες στην Ms Access.

Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων και Επιχειρηματικές Εφαρμογές
με την Ms Access.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
161
____________________________________________________________________

Μελέτες Περίπτωσης
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το περιβάλλον της MS Access. Τα αντικείμενα της Access.

Πίνακες. Δημιουργία και διαχείριση. Τύποι δεδομένων. Ιδιότητες πίνακα
και πεδίων πίνακα.

Δημιουργία και εφαρμογή σχέσεων μεταξύ πινάκων.

Σχηματισμός και χειρισμός ερωτημάτων. Ερωτήματα επιλογής και
ερωτήματα ενέργειας.

Δημιουργία φορμών και εκθέσεων.

Παράδειγμα αυτοματοποίησης εφαρμογής.

Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων και Επιχειρηματικές Εφαρμογές
με την Ms Access.

Μελέτες Περίπτωσης
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Oι σπουδαστές στο τέλος της μαθησιακής διαδικασίας θα προσεγγίζουν




Βασικές έννοιες για τις βάσεις δεδομένων και τα συστήματα διαχείρισής τους.
Τη σπουδαιότητα των βάσεων δεδομένων για τα πληροφοριακά συστήματα.
Τις βασικές αρχές σχεδιασμού και διαχείρισης των βάσεων δεδομένων.
Να χρησιμοποιούν ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική
Χρ. Στασινός, Δουλεύοντας με την Access, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Έκδοση 2 η 2007.
John Viescas, ο οδηγός της Microsoft για την Access, Γκιούρδας, 2005.
Ξενόγλωσση
Mark,Whitehorn, Bill,Marklyn, Accessible Access, Springer-Verlag London Ltd,
2005.
Robert T.,Grauer, Maryann,Barber, Εxploring Ms Office Access, Pearson
Education Limited, 2005.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
162
____________________________________________________________________
Γ.3030 Οικονομική της Διοίκησης
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γ.3030
: Υποχρεωτικό / Θεωρητικό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΓΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 4 Θεωρία
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 5,7
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:Γ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η παροχή γνώσεων σχετικών με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων στη Διοίκηση
επιχειρήσεων. Η εφαρμογή στατιστικών μεθόδων και της οικονομικής θεωρίας
για τη λύση προβλημάτων της επιχείρησης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικές ΄Εννοιες Οικονομικής της Διοίκησης,

Δυνάμεις της Αγοράς: Ζήτηση και Προσφορά,

Ποσοτική Ανάλυση Ζήτησης,

Θεωρία Συμπεριφοράς,

Θεωρία Παραγωγής και Κόστους, Οργάνωση της Επιχείρησης.

Η ΄Εννοια της Βιομηχανίας,

Μορφές Αγοράς και Συνθήκες Ισορροπίας,

Θεωρία Παιγνίων,

Τιμολογιακή Πολιτική,

Γραμμικός Προγραμματισμός – Θεωρία Μαθηματικής Αριστοποίησης.

Ανάλυση Κινδύνου Επιχειρήσεων,

΄Ερευνα Αγοράς,

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης,

Πακέτα Η/Υ για την Εφαρμογή Ποσοτικής Ανάλυσης,

Χρήση της Ανάλυσης Παλινδρόμησης στην Οικονομική της Διοίκησης,
Προβλέψεις με την Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών,

Οικονομετρικά Μοντέλα,

Ανάλυση Εισροών – Εκροών και Αριστοποίηση, Αξιολόγηση Επενδύσεων,

Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιομηχανικοί Κλάδοι.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
163
____________________________________________________________________
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Oι σπουδαστές στο τέλος της μαθησιακής διαδικασίας θα γνωρίζουν να:
- Εφαρμόζουν την οικονομική θεωρία και την οικονομική μεθοδολογία στην
πρακτική της λήψης αποφάσεων.
- Συνδυάζουν την οικονομική θεωρία με την πρακτική της διοίκησης.
- Κατανοούν και να αναλύουν τα προβλήματα τα οποία συνδέονται με τη λήψη
επιχειρηματικών αποφάσεων.
- Χρησιμοποιούν τα εννοιολογικά εργαλεία και τις τεχνικές της οικονομικής
ανάλυσης, ιδιαίτερα της μικροοικονομικής, για να αναλύουν και επιλύουν
προβλήματα διοίκησης.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική
Γ. Πολυχρονόπουλος, Κ. Ρόντος, Εργαλεία και Τεχνικές Λήψης Επιχειρησιακών
Αποφάσεων (Οικονομική της Διοίκησης), Εκδόσεις Interbooks.
Ξενόγλωσση
Edwin Mansfield, Managerial Economics, Εκδόσεις Μπένου.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
164
____________________________________________________________________
Γ.3040 Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ (Εμπορικό & Εταιρικό)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ
(Εμπορικό & Εταιρικό)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γ.3040
: Υποχρεωτικό / Θεωρητικό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΕΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 4 Θεωρία
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 5,7
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:Γ
Συνιστώμενη Γνώση άλλων Μαθημάτων: Δίκαιο Επιχειρήσεων Ι (Αστικό & Εργατικό)
Στόχος του Μαθήματος: Η γενικότερη εξοικείωση των σπουδαστών με : α) το
περιεχόμενο του
Εμπορικού Δικαίου, β) τις εταιρίες προσωπικές και κεφαλαιουχικές. γ) το δίκαιο
των αξιόγραφων , δ) το ασφαλιστικό δίκαιο, και ε) το δίκαιο της Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γενικά περί εμπορίου, γενικά περί έννοιας, πηγών και διαρθρώσεως του
εμπορικού δίκαιο

Εμπορικές πράξεις: διακρίσεις, άσκηση, συνέπειες.

Έμπορος: Γενικά, άσκηση, απόκτηση εμπορικής ιδιότητας, απώλεια αυτής,
συνέπειες

Εμπορικά βιβλία

Επιχείρηση: Διακριτικά γνωρίσματα

Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Σήμα, αθέμιτος ανταγωνισμός, το δίκαιο
προστασίας του καταναλωτή)

Βασικές έννοιες δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού

Εταιρίες, προσωπικές και κεφαλαιουχικές.

Αξιόγραφα: Γενικά περί συναλλαγματικής, περί γραμματίου, διαταγή και
επιταγής

Ασφαλιστικό Δίκαιο: Γενικά για την ασφάλιση, ασφαλιστική σύμβαση,
ασφαλιστικοί κλάδοι (προσώπων και κατά ζημιών)

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
165
____________________________________________________________________
Γ.3050 Χρήμα –Τράπεζες-Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜΑ-ΤΡΑΠΕΖΕΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γ3050
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Υποχρεωτικό / Θεωρητικό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΓΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:4
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 5,7
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:Γ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές : α) να
κατανοήσουν την δομή και την λειτουργία του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος
μιάς οικονομίας , β) να αντιλαμβάνονται το εκάστοτε μακροοικονομικό πλαίσιο
μέσα στο οποίο σχεδιάζεται και ασκείται η Νομισματική Πολιτική και γ) να
χειρίζονται με σχετική άνεση την ποικιλία των χρηματοπιστωτικών τίτλων και να
γνωρίζουν επαρκώς τις αντίστοιχες χρηματοπιστωτικές αγορές .
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.
Ο Πραγματικός και ο Χρηματικός Τομέας της Οικονομίας.
2.
Ο «Μηχανισμός Μετάδοσης» : οι Νομισματο - Μακροοικονομικές
Αντιπαραθέσεις , μια πρώτη προσέγγιση .
3.
Η Προσφορά Χρήματος και οι «στενοί» και «ευρείς» ορισμοί της : τα
Μ …και οι υποδείκτες τους (από το Μ0 στο Μ1 , στο Μ2 , στο Μ3 , ….στο Μ8 ,
ακόμη και στο ….Μ24 !
4.
Οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί ως «Σύνολο» , οι Τράπεζες ως
«Υποσύνολο» (και η Κεντρική Τράπεζα ως … «Υπερσύνολο» ή όχι ;;)
5.
Οι Εμπορικές Τράπεζες και οι Κεντρικές Τράπεζες.
6.
Οι Κεντρικές Τράπεζες και η «Ανεξαρτησία» τους : η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η “FED” , άλλες Κεντρικές Τράπεζες και η …..
«αυτονόμηση» των Κεντρικών Τραπεζιτών.
7.
Οι Χρηματοπιστωτικές Αγορές και η ποικιλία των διακρίσεών τους : οι
Χρηματαγορές και οι Κεφαλαιαγορές / οι Πρωτογενείς και οι Δευτερογενείς
Αγορές / οι Spot Αγορές και οι Προθεσμιακές Αγορές / …. κ.ο.κ .
8.
Στοιχεία απο την Νομισματική Θεωρία και την Νομισματική Πολιτική
: η Ζήτηση Χρήματος , το Επιτόκιο , οι αντιπαραθέσεις για την «σταθερότητα της
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
166
____________________________________________________________________
Ζήτησης Χρήματος» , οι «νομισματικοί κανόνες» , τα Μέσα και η
Αποτελεσματικότητα της Νομισματικής Πολιτικής . Επαναπροσέγγιση των
Νομισματο-Μακροοικονομικών Αντιπαραθέσεων
9.
Οι «Αριστες Νομισματικές Περιοχές» : Το Ευρώ , η Ευρωζώνη και η
«οιονεί μονεταριστική προκατάληψη» της ΕΚΤ.
10.
Οι Αγορές Συναλλάγματος , οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και η
Συναλλαγματική Πολιτική.
11.
Οι Αγορές Χρήματος
και οι χρηματοπιστωτικοί τίτλοι που
διαπραγματεύονται σε αυτές .
12.
Οι Αγορές Κεφαλαίου
και οι χρηματοπιστωτικοί τίτλοι που
διαπραγματεύονται σε αυτές .
13.
Οι Αγορές των Χρηματοπιστωτικών Παραγώγων .
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με το τέλος του εξαμήνου , ο φοιτητής α) θα είναι σε θέση να χειρίζεται επαρκώς
τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα των Αγορών Χρήματος και των Αγορών
Κεφαλαίου και να κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας των αγορών αυτών , β)
παρακολουθεί και να αντιλαμβάνεται τις μεταβολές που επέρχονται στο συνεχώς
εξελισσόμενο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδας και της Ευρωζώνης και γ)
να εντάσσει τις πιο πάνω δύο δυνατότητές του μέσα στο εκάστοτε διαμορφούμενο
πλαίσιο της Οικονομικής Πολιτικής .
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνική :
-Δημ.Ζαχαριάδη-Σούρα, Χρήμα-Τράπεζες-Πίστη , 2η Εκδοση , Εκδόσεις
Σταμούλη, Αθήνα 2003
-Π. Ευθύμογλου και Α. Μπάλλα : Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί και Αγορές , Εκδ.
Ευγ.Μπένου, 2004
-Σ.Θωμαδακη και Μ.Ξανθάκη : Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου , Εκδόσεις
Σταμούλη, Αθήνα 2006
Ξενόγλωσση :
-F. Mishkin : Economics of Money, Banking and Financial Markets, 8th Edition,
Harper Collins , 2006
-F.Fabbozi, F.Modigliani and M.Ferri : Foundations of Financial Markets and
Institutions , Prentice Hall, 2004
-M.G.Kohn : Financial Institutions and Markets , 2nd Edition , Oxford University
Press , 2003.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
167
____________________________________________________________________
Γ.3060 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Π.Σ.Δ.)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Πληροφοριακά Συστήματα
Διοίκησης (Π.Σ.Δ.)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Γ.3060
: Υποχρεωτικό / Μεικτό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜEΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 2 (Θεωρία) + 2(Eργαστήριο)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 4,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: Γ.
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να εμπεδώσουν οι εκπαιδευόμενοι τον διευρυμένο ρόλο των Πληροφοριακών
Συστημάτων Διοίκησης στη σύγχρονη επιχείρηση και να αποκτήσουν την
ικανότητα κατανόησης της διαδικασίας σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης
ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης. Έμφαση δίνεται
στην αξιολόγηση των μεθόδων ανάπτυξης/απόκτησης και υποστήριξης
λειτουργίας του κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήματος από έναν οργανισμό
(εσωτερική ανάπτυξη, εξωτερική ανάθεση, κλπ) με εκτεταμένη χρήση μελέτης
περιπτώσεων (case studies).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
31.
Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης στην
σύγχρονη δικτυωμένη επιχείρηση
32.
Πληροφοριακά συστήματα και εταιρική αποτελεσματικότητα
33.
Διοικητική πυραμίδα και τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης
34.
Οργανωτική Υπαγωγή και στελέχωση της μονάδας Πληροφοριακών
Συστημάτων Διοίκησης στο οργανόγραμμα
35.
Πληροφοριακά συστήματα και
Τεχνολογία της Πληροφορίας
(Information Technology) : Διαδίκτυο- Internet, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και
Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή Δραστηριότητα.
36.
Μεθοδολογία ανάλυσης των πληροφοριακών απαιτήσεων της οργάνωσης
37.
Τεχνικές ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης
38.
Αξιολόγηση Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης: Ανάλυση κόστουςοφέλους επενδύσεων σε Π.Σ.Δ.
39.
Οργανωτικές αλλαγές και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
(αυτοματισμός διεργασιών, επανασχεδιασμός διεργασιών, κλπ)
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
168
____________________________________________________________________
40.
Μελέτη περίπτωσης : Μεθοδολογία σχεδιασμού, ανάπτυξης απόκτησης
και υποστήριξης εταιρικού Πληροφοριακού Συστήματος (εσωτερική ανάπτυξη
και υποστήριξη, εξωτερική ανάθεση - outsourcing, αγορά έτοιμου πακέτου
λογισμικού, κλπ)
41.
Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης : Ο άνθρωπος, το
υλικό (hardware), το λογισμικό (software), η Βάση Δεδομένων (Data Base), και
τα δίκτυα ως μέρη ενός ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Διοίκησης
42.
Μεθοδολογίες και εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού (Αντικειμενοστραφής
Ανάπτυξη Λογισμικού (object-oriented software engineering), Δημιουργία
λογισμικού με τη βοήθεια υπολογιστή (εργαλεία C.A.S.E.), κλπ).
43.
Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence-BI) όπως
Συστήματα Yποστήριξης Aποφάσεων (DSS), On-line Analytical Processing
(OLAP), Αποθήκες Δεδομένων (Data Warehouse), Εργαλεία Eξόρυξης Γνώσης
(Data Mining), κλπ
44.
Διαχείριση Επιχειρησιακών Λειτουργιών με Συστήματα Enterprise
Resource Planning (ERP)
45.
Συστήματα διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες (Customer Relationship
Management - CRM)
46.
Τεχνολογίες, πρότυπα και συστήματα Διαχείρισης Γνώσης, Μάθησης και
Kαινοτομίας.
Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
1.
Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων. Πρακτική Εξάσκηση
με σχεδίαση και υλοποίηση βάσεων Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και
χρήση Συστήματος Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων όπως η Microsoft Access.
2.
Πληροφορικά Συστήματα και ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων.
Πρακτική εξάσκηση με εργαλεία όπως το Microsoft Excel.
3.
Πληροφοριακά Συστήματα και Σχεδίαση διεπαφών(Interfaces) τελικού
χρήστη με τεχνολογίες web. Πρακτική εξάσκηση με την σχεδίαση διεπαφής
Πληροφορικού Συστήματος Διοίκησης με την χρήση εργαλείου ανάπτυξης
ιστοσελίδων όπως το Microsoft FrontPage.
Εξοικείωση στην χρήση και εκμετάλλευση σύγχρονων εμπορικών πακέτων
Πληροφορικών Συστημάτων
Διοίκησης όπως Συστήματα Διαχείρισης
Επιχειρηματικών Διεργασιών (Enterprise Resource Planning - ERP), Διαχείρισης
Σχέσεων με τους Πελάτες (Customer Relationship Management - CRM) και
Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) εταιρειών όπως η
SAP, η Oracle και η SAS.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :
1.
Nα κατανοούν τις βασικές έννοιες, και τον στρατηγικό ρόλο των
πληροφοριακών συστημάτων στην σύγχρονη επιχείρηση.
2.
Να κατανοούν τα βασικά μέρη των πληροφορικών συστημάτων και τις
αντίστοιχες σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (υλικό,
λογισμικό, βάσεις δεδομένων, Internet και δίκτυα).
3.
Να μπορούν να αναλύουν τις τάσεις σχετικά με τα σύγχρονα πληροφορικά
συστήματα και πως σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής αξιοποιούνται από
επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο (Επιχειρηματική Ευφυΐα - Business
Intelligence, Eξόρυξη Γνώσης - Data Mining, Διαχείριση Γνώσης, κλπ).
4.
Να προτείνουν χρήσεις των τεχνολογιών πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών, να μπορούν να αξιολογούν Πληροφοριακά Συστήματα
Διοίκησης και να εκτιμούν τις επιπτώσεις τους στην επιχείρηση.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
169
____________________________________________________________________
5.
Να έχουν πλήρη εικόνα για το πως πρέπει να οργανωθούν και να
διοικηθούν οι λειτουργίες μιας επιχείρησης που αφορούν τα Πληροφορικά
Συστήματα.
6.
Να έχουν εξοικειωθεί στην χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής
για επιχειρηματικούς σκοπούς καθώς και στην χρήση σύγχρονων Πληροφορικών
Συστημάτων Διοίκησης.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική :
4.
Kenneth Laudon, Jane Laudon (2006), ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 6η.ΕΚΔ., ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ
5.
Γιαννακόπουλος, Διονύσης, Πολλάλης, Γιάννης Α., Παπουτσής, Ιωάννης
(2004), Πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων, Σταμούλη Α.Ε.
Ξενόγλωσση :
3.
Kenneth Laudon, Jane Laudon (2006), Management Information Systems:
Managing the Digital Firm, Prentice Hall, 10th Edition
4.
Efraim Turban (2007), Information Technology for Management:
Transforming Organizations in the Digital Economy, Εκδότης: John Wiley and
Sons Ltd.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
170
____________________________________________________________________
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δ.4010 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Δ. 4010
: Υποχρεωτικό / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΕΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
4:ώρες Θεωρία
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 5,65
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:Δ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι την ικανότητα κριτικής ανάλυσης των
συστατικών στοιχείων της Διοίκησης Προσωπικού. Έμφαση δίνεται στην
διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ότι αφορά στην αξιολόγηση θέσεων,
αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού, διαχείριση αμοιβών και κινήτρων. Η χρήση
με Η/Υ παρέχει σημαντική βοήθεια στη λήψη τέτοιων αποφάσεων.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.
Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και διοίκηση προσωπικού στο πλαίσιο της
οργανωτικής θεωρίας και πρακτικής.
2.
Περιγραφή θέσεων ευθύνης και τομέων εργασίας (job description)
3.
Προδιαγραφή θέσεων (job specification)
4.
Αξιολόγηση Θέσεων (job evaluation)
5.
Αξιολόγηση Απόδοσης ( Performance appraisal)
6.
Προγραμματισμός και προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού.
7.
Πολιτικές επιλογής, εκπαίδευσης,
8.
Aμοιβές και κίνητρα προσωπικού.
9.
Πληροφοριακά συστήματα Διοίκησης Προσωπικού (Human Resource
Information System)
10.
Πρότυπα (models) Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
11.
Προγραμματισμός εξελικτικής ροής προσωπικού
12.
Πρότυπα (models) κατανομής προσωπικού
13.
Πρότυπα (models) πρόβλεψης αναγκών σε ανθρ. Δυναμικό
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
171
____________________________________________________________________
14.
15.
16.
Άλυσοι Markov στον προγραμματισμό Καριέρας
Πολιτική υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο.
Διαχείριση συγκρούσεων και παραπόνων
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το πέρας των μαθημάτων οι σπουδαστές θα είναι σε θέση :

Να ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ την οργανωτική διάρθρωση της Δ/νσης Προσωπικού

Να ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ την απόδοση προσωπικού Να γνωρίζουν τις βασικές
λειτουργίες των Λ.Π.Σ..

Να ΑΝΑΛΥΟΥΝ τις εταιρικές θέσεις εργασίας και να καταρτίζουν τις
περιγραφές και προδιαγραφές των θέσεων εργασίας και θέσεων ευθύνης

Να ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ τις ανάγκες σε Ανθρώπινο δυναμικό με βάση
ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους προσέγγισης
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική :
4.
Ιω.Δ. Μπουρής (2003) Διοίκηση Προσωπικού, διδακτικές σημειώσεις ΤΕΙΑθήνας
Ξένη :
3.
Gary Dessler, Human resource management 10th ed. Pearson Prentice Hall
2005
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
172
____________________________________________________________________
Δ.4020 Επιχειρηματικότητα & Δχ. Καινοτομίας
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Επιχειρηματικότητα-Δχ.
Καινοτομίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Δ. 4020
: Υποχρεωτικό / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΔΟΝΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 4 (Θεωρία)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 4,75
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:Δ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Nα κατανοήσουν οι σπουδαστές την έννοια και τη σημασία της
επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας καθώς και του περιβάλλοντος μέσα στο
οποίο αναπτύσσονται, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με όλες τις
φάσεις και τα στάδια της επιχειρηματικής και της καινοτομικής διαδικασίας, από
την διαμόρφωση της επιχειρηματικής ιδέας έως και την ανάπτυξη και την
αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης και να εξοικειωθούν με την
προετοιμασία, την σύνταξη και την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα και περιβάλλον : Έννοια, επιχειρηματικό
περιβάλλον, θεσμικό
πλαίσιο παγκόσμιες και εθνικές αγορές, Διαφορετικές επιχειρηματικές
κουλτούρες.
2. Επιχειρηματική δραστηριότητα και η σπουδαιότητα των μικρών επιχειρήσεων :
Ορισμοί και μέτρηση.
Υποδείγματα σταδίων ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Εμπόδια στην ανάπτυξη.
Οικογενειακές επιχειρήσεις.
3. Καινοτομία και επιχειρηματικότητα : Έννοια, μέθοδοι και εργαλεία, μέγεθος
επιχείρησης, δικτυώσεις
καινοτομίας (clusters), καινοτομία στην Ελλάδα.
4. Εκκίνηση και Ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας : Επιχειρηματική
ιδέα, αναγνώριση των
ευκαιριών, σύνταξη και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων, είσοδος και
έναρξη εργασιών,
ανάπτυξη μετά την είσοδο, δικαιόχρηση (Franchising).
5. Πηγές χρηματοδότησης : Xρηματοδότηση σε όλες φάσεις της επιχειρηματικής
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
173
____________________________________________________________________
διαδικασίας, δανειακή
χρηματοδότηση, δημόσιες επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις, επιχειρηματικά
κεφάλαια υψηλού κινδύνου
(Venture Capital), προβλήματα για επιχειρηματίες και μικρές επιχειρήσεις.
6. Ηλεκρονικό επιχειρείν και νέες τεχνολογίες.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:

Να κατανοούν τις βασικές έννοιες, τις μεθόδους και τις τεχνικές της
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Να αναλύουν τα στάδια της επιχειρηματικής διαδικασίας και της
διαδικασίας της καινοτομίας από την σύλληψη της επιχειρηματικής ιδέας έως και
την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Να κατανοούν τις τεχνικές επιχειρηματικού σχεδιασμού και υλοποίησης
των επιχειρηματικών και καινοτομικών δραστηριοτήτων.

Να κατανοούν και να αξιοποιούν τις πηγές χρηματοδότησης για την
εκκίνηση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής και της καινοτομικής
δραστηριότητας.

Να υποστηρίξουν την πορεία τους στο πρόγραμμα σπουδών.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική :
5.
Deakins David (2007). Επιχειρηματικότητα, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
6.
Stutely Richard (2003), Το ιδανικό επιχειρηματικό σχέδιο, Εκδόσεις
Παπασωτηρίου, Αθήνα.
Ξενόγλωσση :
Zimmerer, W. Thomas, Scarborough M. Norman, Wilson Doug (2007).
Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Prentice Hall.
2.
Carter Sara and Jones-Evans Dylan (2006). Enterprise and Small Business.
Principles, practice and policy, Prentice Hall.
3.
Hisrich R. & Peters M. (2002). Entrepreneurship, McGraw Hill.
1.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
174
____________________________________________________________________
Δ.4030 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Δ.4030
: Υποχρεωτικό / ΜΕΙΚΤΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΕΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 2 Θεωρία + 2 Εργαστήριο
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 4,45
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:Δ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση των βασικών αρχών του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, στα
συστατικά του στοιχεία, στα πεδία εφαρμογής του, στις τεχνολογίες που αξιοποιούνται, στις
επιπτώσεις του στις Επιχειρήσεις και την απασχόληση, καθώς και σε ζητήματα που προσεγγίζουν
την επιχειρηματική του διάσταση.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Χρήση προσωπικού υπολογιστή και του περιβάλλοντος
των Windows.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Εισαγωγή στο Η.Ε.

Η πληροφορική Επανάσταση και η Κοινωνία της Πληροφορίας. Επιπτώσεις
της Κοινωνίας της Πληροφορίας στους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις.

Προϊόντα, Εταίροι και επιχειρηματικές διαδικασίες

Πεδία εφαρμογής Η.Ε.

Χαρακτηριστικά του Η.Ε.
Τα συστατικά μέρη του Η.Ε.

Τηλεπικοινωνιακή Υποδομή

Τεχνολογίες Η.Ε.

Εφαρμογές Η.Ε.

Στρατηγικές Επιχειρηματικής και Διεπιχειρησιακής Ολοκλήρωσης
Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων

Ορισμός. Απαιτούμενη Υποδομή. Οφέλη από τη χρήση του EDI. Η
επιχειρηματική αντιμετώπιση του EDI.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
175
____________________________________________________________________
Στρατηγική υλοποίησης του EDI. Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών
Διαδικασιών. Εφαρμογές E.D.I.

Παραδοσιακό και web-based EDI.
Τα ηλεκτρονικά καταστήματα

Γενιές Ηλεκτρονικών καταστημάτων. Χαρακτηριστικά. Πρότυπα και
μεθοδολογία καταστημάτων και αγοραπωλησιών στον παγκόσμιο ιστό.

Σχεδιασμός. Η διαδικασία παραγγελίας και αγοράς. Δομή ηλεκτρονικού
καταστήματος

Οι ηλεκτρονικές αγορές.

Παραδείγματα ελληνικών και ξένων Ηλεκτρονικών καταστημάτων
Ασφάλεια συναλλαγών

Ηλεκτρονικές πληρωμές.

Κρυπτογραφία.

Ψηφιακή υπογραφή, ψηφιακό πιστοποιητικό, η έμπιστη Τρίτη οντότητα.

Ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες.
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και πραγματικότητα

Πλεονεκτήματα, οφέλη και μειονεκτήματα του ΗΕ.

Ο ρόλος του κράτους για το Η.Ε.

Οι επιπτώσεις του ΗΕ στην απασχόληση.

Οι επιπτώσεις του ΗΕ στις οργανωτικές δομές της επιχείρησης.

Νομικά και ειδικά ζητήματα που προκύπτουν από το ΗΕ.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ
Σχεδιασμός ιστοσελίδων

Εργαλεία κατασκευής ιστοσελίδων.

Δημιουργία δικτυακού τόπου.

Δημοσίευση σελίδων.
Τα ηλεκτρονικά καταστήματα

Πρότυπα και μεθοδολογία καταστημάτων και αγοραπωλησιών στον
παγκόσμιο ιστό.

Οργάνωση και Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών καταστημάτων.
Χαρακτηριστικά.. Η διαδικασία παραγγελίας και αγοράς. Δομή ηλεκτρονικού
καταστήματος

Οι ηλεκτρονικές αγορές.

Παραδείγματα ελληνικών και ξένων Ηλεκτρονικών καταστημάτων
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Oι σπουδαστές στο τέλος της μαθησιακής διαδικασίας θα γνωρίζουν

Τις βασικές αρχές, τα πεδία εφαρμογής και τα συστατικά στοιχεία του
Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Την υποδομή, τις τεχνολογίες που αξιοποιούνται, και τις εφαρμογές του
Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Τις επιπτώσεις του ΗΕ στις Επιχειρήσεις και την απασχόληση
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
176
____________________________________________________________________

Ζητήματα που προσεγγίζουν την επιχειρηματική διάσταση του ΗΕ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική
Δουκίδης Γεώργιος κ.α., Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ΟΠΑ, Εκδόσεις Νέων
Τεχνολογιών, 1998.
Rosen Anita, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Δίαυλος, 2002.
Turban, Efraim, King, David, Lee, Jae, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Γκιούρδας 2006.
Ξενόγλωσση
Janice Reynolds, The Complete E-Commerce Book, CMP Books, 2004.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
177
____________________________________________________________________
Δ.4040 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΙΙ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΙΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Δ.4040
: Υποχρεωτικό / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΕΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:3 Θεωρία
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 4,75
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:Δ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Τα μάθημα αποσκοπεί στο να παρουσιάσει , αναλύσει την ανθρώπινη συμπεριφορά
,τους τύπους προσωπικότητας , τα είδη ηγεσίας, τις τεχνικές επίλυσης προβλημάτων
και διαπραγμάτευσης καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν και
διαμορφώνουν τα πρότυπα διοίκησης στο εργασιακό περιβάλλον.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Εισαγωγή στην Διοικητική Επιστήμη
Οργανωτική Θεωρία & Συμπεριφορά Ι
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ηγεσία-Πρότυπα ηγετικής συμπεριφοράς
o
Σχολές-Προσεγγίσεις
o
Το υπόδειγμα Hersey & Blanchard
o
To ενδεχομενικό πρότυπο του Fiedler
o
Μελέτη περίπτωσης : Σχέση Ηγέτη και μελών ομάδας –
προσδιορισμός του ηγετικού πρότυπου

Ισχύς, Εξουσία και Πολιτική

Επίλυση προβλημάτων

Παρακίνηση (motivation)
o
Σχολές-Προσεγγίσεις
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
178
____________________________________________________________________
o
Υποδείγματα ( Maslow, Herzberg κ.ά.)
o
To πρότυπο της προσδοκίας του V. Vroom
o
Μελέτη περίπτωσης : παρακίνηση-ανάγκες & προσδοκίες κίνητρα

Το κλίμα του οργανισμού

Προσδιορισμός τύπων προσωπικότητας
o
Προσεγγίσεις και διαδικασίες
o
Υποδείγματα ( Holland, Super κ.ά.)
o
Μελέτη περίπτωσης : Τύπος προσωπικότητας και εξελικτική ροή
προσωπικού

Οργανωτική Ανάπτυξη

Οργανισμοί Μάθησης-Organizational Learning

Τεχνικές Διαπραγματεύσεων
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Oι σπουδαστές στο τέλος της μαθησιακής διαδικασίας θα ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ

Τις βασικές αρχές, τα πεδία εφαρμογής και τα συστατικά στοιχεία των
προτύπων ηγεσίας (leadership styles)

Τις τεχνικές της αποτελεσματικής των διαπραγματεύσεων και επίλυσης
συγκρούσεων

τους τύπους προσωπικότητας κατά τα πρότυπα Holland, Super , Cattell,
Eysenck

Τις βασικές αρχές, τα πεδία εφαρμογής και τα συστατικά στοιχεία των
προτύπων υποκίνησης(Motivation)

Ζητήματα οργανωτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των οργανισμών μάθησης
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική

Γρηγόρης Παπανίκος Ιωάννης Ποζιός ‘ Οργάνωση & Διοίκηση
Επιχειρήσεων, AIAS Education Consulting, Αθήνα 1993.

Ιωάννης Δ. Μπουρής , Πρότυπα Ηγετικής Συμπεριφοράς, Διδακτικές
Σημειώσεις ΤΕΙ-Α και Ε.Σ.Δ.Δ. 2008
Μ.Μ.Ζαβλανός ‘Οργανωτική Συμπεριφορά’, Εκδ. Σταμούλης, 2002
Δημήτρης Μπουραντάς ‘Μανατζμεντ, Οργανωτική θεωρία και
Συμπεριφορά’ Αθήνα 1992


Ξενόγλωσση


Greeberg: ‘Behavior in organization’, 6/ed/1996, ISBN 1037241895
Robbins:’ Organizational behavior’, 7/E.96, ISBN 0132285118.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
179
____________________________________________________________________
Δ.4050 Φορολογική Λογιστική
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Φορολογική Λογιστική –
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Δ 4050
: Υποχρεωτικό / Μεικτό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΕΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
:2 ώρες Θεωρία 3 ώρες
Πρακτικές Ασκήσεις
: 4,75
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:Δ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η Εξοικείωση των σπουδαστών με την εφαρμοσμένη λογιστική, ακολουθώντας τον
Ελληνικό Φορολογικό Νόμο και η απόκτηση εισαγωγικών γνώσεων σχετικών με
την εφαρμογή των νομικών κειμένων στην λογιστική των φυσικών και νομικών
προσώπων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρητικό μέρος

Κώδικας βιβλίων και στοιχείων (Εισαγωγικές έννοιες)
o
Υπόχρεοι στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
o
Βιβλία επιτηδευματιών (βιβλία Α’ , Β’ Γ’ Κατηγορίας)
o
Στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
o
Η φορολογική διάσταση του Ισολογισμού και της Κατάστασης
αποτελεσμάτων χρήσης.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
o
Συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών
o
Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές
o
Εισαγωγές – Εξαγωγές

Φορολογία εισοδήματος (Φυσικών και Νομικών Προσώπων)
o
Φορολογία φυσικών προσώπων (με την κλίμακα του άρθρου 9)
o
Φορολογία Νομικών προσώπων (φορολογική αναμόρφωση
αποτελεσμάτων)

Σύνδεση της Φορολογικής Λογιστικής με τη διαδικασία Λήψης Αποφάσεων
Εργαστηριακό μέρος
1. Παρουσίαση πλήρους άσκησης φορολόγησης Επιχείρησης που τηρεί βιβλία Β
Κατηγορίας

Εγγραφές Εσόδων – Εξόδων στο βιβλίο εσόδων – εξόδων

Κατάρτιση Περιοδικής δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
180
____________________________________________________________________

Φορολογία εισοδήματος (με λογιστικό τρόπο) στις επιχειρήσεις που τηρούν
βιβλία Β’ κατηγορίας
2. Παρουσίαση άσκησης με Λογιστικές εγγραφές. Η άσκηση περιλαμβάνει
λογιστικές εγγραφές που δεν έχουν παρουσιαστεί σε προηγούμενα εξάμηνα.

Συμψηφιστικές Εγγραφές κλεισίματος χρήσης

Σύγκριση μεταξύ Χρηματοοικονομικής και Φορολογικής αντιμετώπισης
των οικονομικών γεγονότων στις επιχειρήσεις για τους οργανισμούς που
χρησιμοποιούν Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης.

Φορολογική αναμόρφωση αποτελεσμάτων

Εγγραφές διανομής αποτελέσματος σε επιχείρησης
o
με μορφή Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης Εταιρίας
o
με μορφή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης
o
με μορφή Ανώνυμης Εταιρίας
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το πέρας των μαθημάτων οι σπουδαστές θα είναι σε θέση :
1.
Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της εφαρμοσμένης Λογιστικής στην
Ελλάδα.
2.
Να γνωρίζουν τις βασικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των
επιτηδευματιών.
3.
Να είναι εξοικειωμένοι με θέματα Φορολογίας επιχειρήσεων και
οργανισμών.
4.
Να μπορούν να καταρτίζουν Δηλώσεις Φορολογίας Προστιθέμενης Αξίας
για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β και Γ κατηγορίας.
5.
Να προσδιορίζουν το αποτέλεσμα (κέρδη/ζημίες) της επιχείρησης με
φορολογικό τρόπο.
6.
Να προσδιορίζουν το φορολογητέο εισόδημα (φυσικών και νομικών
προσώπων) – βασικές έννοιες.
7.
Να προσδιορίζουν το φόρο φυσικών και νομικών προσώπων – βασικές
έννοιες.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική :
1.
Παπαδέας, Παναγιώτης (2007), Κώδικάς Βιβλίων και στοιχείων με Φ.Π.Α.
και ΕΓΛΣ.,
2.
Λεοντάρης, Μιλτιάδης Κ.(2005), Ανώνυμες εταιρείες : από άποψη νομική,
οικονομική, οργανωτική, λογιστική και φορολογική, Εκδόσεις Πάμισος
3.
Γκίνογλου, Δημήτρης (2004), Φορολογική λογιστική : εφαρμογές,
Ανικούλα, c2004.
4.
Καούνης, Δικαίος Π.(2003), Φορολογική λογιστική ΙΙ : συνοπτική ερμηνεία
της φορολογίας εισοδήματος & Κ.Ν. 2238/1994 : εκπαιδευτικό βοήθημα.
5.
Πεταλάς, Κωνσταντίνος Θ.(2004), Γνωρίζοντας την ανώνυμη εταιρεία : από
νομική, λογιστική και φορολογική άποψη
Ξένη :
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
181
____________________________________________________________________
4.
Jerry J.,Weygandt, Terry D.,Warfield, Donald E.,Kieso (2006), Intermediate
accounting, 2 Rev Edition, New York John Wiley & Sons.
5.
J.David,Spiceland, Jim,Sepe, Lawrence A,Tomassini (2005), Intermediate
accounting, McGraw-Hill Education – Europe
6.
Tom,Rolfe (2007), Financial Accounting and Tax Principles, Elsevier
Science & Technology
7.
International Accounting Standard No 12.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
182
____________________________________________________________________
Δ.4060 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
: Δ. 4060
: Υποχρεωτικό / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΕΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 4 (ΘΕΩΡΙΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 5,65
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:Δ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η παροχή εφαρμόσιμων γνώσεων σε προβλήματα Χρηματοοικονομικής
Διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός είναι η εμπέδωση βασικών γνώσεων
Χρηματοοικονομικής, όπως είναι η λήψη μιας απόφασης για κάποια επένδυση, η
εύρεση χρηματοοικονομικών πόρων στην επιχείρηση, η σωστή διαχείριση και
κατανομή των πόρων, η ορθή κεφαλαιακή διάρθρωση.
Στόχος είναι η γνώση των τρόπων με τους οποίους μπορεί μια επιχείρηση να
μεγιστοποιήσει τον πλούτο της και να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
47. Σκοπός Χρηματοδοτικής Διοίκησης
48. Κατηγορίες χρηματαγορών
49. Αποφάσεις Επενδύσεων
50. Διαχρονική αξία χρήματος (Μελλοντική αξία, Παρούσα Αξία, Ράντες)
51. Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία
52. Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικούςτίτλους
53. Αποφάσεις μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων
54. Αποφάσεις Κεφαλαιακής Διάρθρωσης
55. Ανάλυση και έλεγχος Οικονομικής κατάστασης με δείκτες
56. Μερισματική Πολιτική επιχείρησης
57. Διαχείρηση αποθεματικών και ανάπτυξη επιχείρηση
Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Μελλοντική Αξία Χρήματος, Παρούσα Αξία χρήματος, Ράντες
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
183
____________________________________________________________________





Αξιολόγηση Επενδύσεων με ΚΠΑ και ΕΒΑ
Αποτίμηση ομολογιών
Αποτίμηση μετοχών
Κόστος κεφαλαίου επιχείρησης
Είδη μερισματικής πολιτικής
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :
4.
Να κατανοούν τα βασικά στοιχεία της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης,
όπως οι Αποφάσεις Επενδύσεων και οι Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων μιας
επιχείρησης.
5.
Να εφαρμόζουν τις θεωρητικές έννοιες σε πρακτικό επίπεδο καθώς οι
ασκήσεις που γίνονται αποτελούν παραδείγματα βασικών χρηματοδοτικών
αποφάσεων.
6.
Να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις ώστε να μπορέσουν να
παρακολουθήσουν πιο εξειδικευμένα μαθήματα Χρηματοοικονομικής του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική :
9.
Φλώρου Κατερίνα, Σημειώσεις Χρηματοδοτικής Διοίκησης, Αθήνα 2008,
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
10.
Αρτίκης Γ, Αποφάσεις Επενδύσεων, Εκδόσεις Ιnterbooks, 2005
Ξενόγλωσση:
1.
Van Horne, Financial Management and Policy, Prentice Hall, 11th edition
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
184
____________________________________________________________________
Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ
E.5010 Αρχές Marketing
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
:Aρχές Marketing
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: E.5010
: Υποχρεωτικό / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
:ΜΕΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 3 (Θεωρία)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 4, 5
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:Δ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να αξιοποιούν αποτελεσματικά πληροφορίες
και γνώσεις για την δομή του συστήματος διανομής και ανάπτυξης των πωλήσεων
(marketing) ώστε να είναι σε θέση να τις εφαρμόζουν δημιουργικά κατά την
επαγγελματική τους ενασχόληση ως στελέχη marketing .
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ανάλυση συστήματος διοίκησης Marketing
Διαδικασία και τεχνικές αποφάσεων
Μίγμα Marketing
Διαφήμιση, προβολή και προώθηση των προϊόντων.
Διαδικασίες σχεδιασμού, εισαγωγής και ανάπτυξης νέου προϊόντος στην





αγορά.
Διαφήμιση, προβολή και προώθηση των προϊόντων.
Τεχνικές προώθησης πωλήσεων.
Πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την προώθηση του κύρους των
επιχειρήσεων.

Τεχνικές συλλογής, και επεξεργασίας στοιχείων και πληροφοριών που
αφορούν:
o
τον καταναλωτή,
o
τον προμηθευτή,



Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
185
____________________________________________________________________
τον ανταγωνισμό,
τους μεσολαβητές,
τα διαφημιστικά μέσα και την αποτελεσματικότητά τους.
Τεχνικές ανάλυσης των κινήσεων της αγοράς και προβλέψεων τον όγκο των
πωλήσεων.

Τεχνικές ελέγχων σε ότι αφορά τις πωλήσεις, τους πωλητές και τις μεθόδους
πωλήσεων.

Συμπεριφορά του καταναλωτή
o
o
o

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:

Να κατανοούν τις βασικές έννοιες, τις μεθόδους και τις τεχνικές ανάπτυξης
πωλήσεων και δίκτυα διανομής.

Να αναλύουν τα δομικά στοιχεία του μίγματος marketing στο πλαίσιο της
επιχειρηματικότητας

Να καταρτίζουν αποτελεσματικά προγράμματα προώθησης πωλήσεων
(advertising plans )
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική :
6.
Kotler, P. and Armstrong, G. (2001), Αρχές του Μάρκετινγκ, Κλειδάριθμος,
Αθήνα.
7.
Καζάζης, Ν. (2006), Αποτελεσματικό Μάρκετινγκ για Κερδοφόρες Πωλήσεις,
2η έκδοση, Σταμούλης, Αθήνα.
8.
Τομάρας, Π, (2006). Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και την Έρευνα Αγοράς, 3η
έκδοση, του ιδίου, Αθήνα.
Ξενόγλωσση :
7.
Etzel, M . J., Walker, B. J. and Stanton, W. J., (2004), Marketing, 13rd ed.,
McGraw-Hill/Irwin.
8.
Kotler, Ph. and Armstrong, G. (2004), Principles of Marketing – Activebook,
Prentice Hall.
9.
Lancaster, G. and Reynolds, P. (2007), Introduction to Marketing, Crest
Publishing House.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
186
____________________________________________________________________
E.5020 Διοίκηση Παραγωγής
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Διοίκηση Παραγωγής
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: E.5020
: Υποχρεωτικό / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΕΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 3 (Θεωρία)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 4,5
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:Ε
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


Μικροοικονομική,
Οργάνωση και Διοίκηση των
Επιχειρήσεων Ι και ΙΙ,

Διοίκηση προσωπικού,

Επιχειρησιακές
επικοινωνίες.
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να κάνει γνωστή στους σπουδαστές τον αξία της διοίκησης παραγωγής για την
επιχείρηση, τον τρόπο που αυτή συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της
επιχείρησης και στην ενίσχυση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος.
Ταυτόχρονα να περιγράψει τον τρόπο δόμησης και λειτουργίας των συστημάτων
και των υποσυστημάτων παραγωγής ώστε να παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Τέλος να αναλύσει τόσο από στρατηγικής όσο και από λειτουργικής πλευράς τα
απαραίτητα συνθετικά της διοίκησης παραγωγής και των σύγχρονων μεθόδων και
τεχνικών διοίκησης της παραγωγής.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
Βασικές έννοιες:
Διοίκηση παραγωγής.
Συστήματα και υποδείγματα παραγωγής
Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.
Σχεδίαση συστήματος παραγωγής:
Σχεδίαση προϊόντος/υπηρεσίας.
Προσδιοριστικοί παράγοντες σχεδίασης προϊόντος.
Διαδικασία σχεδίασης και αξιολόγηση/επιλογή σχεδίων.
Σχεδίαση παραγωγικής ικανότητας. Προσδιοριστικοί παράγοντες παραγωγικής
ικανότητας (μηχανικού εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
187
____________________________________________________________________
Σχεδίαση μεθόδων παραγωγής και διαδικασία παραγωγής προϊόντων.
Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας και αυτοματοποίηση.
Σχεδίαση χώρου παραγωγής.
Προσδιορισμός τύπου εγκατάστασης.
Χωροταξική διάταξη συστήματος παραγωγής.
8. Σχεδίαση εργασίας παραγωγής
Ανάλυση εργασίας ως μέτρηση αυτής
Άνθρωπος και μηχανή.
Άνθρωπος και περιβάλλον της επιχείρησης.
9. Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγής.
Σημασία πρόβλεψης
Συστήματα πρόβλεψης
Διαδικασία πρόβλεψης
Μέθοδοι πρόβλεψης.
Διαδικασία προγραμματισμού παραγωγής μεσοχρόνια βραχυχρόνια
Προγραμματισμός και έλεγχος εισροών.
Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων.
Προγραμματισμός παραγωγής και ποιοτικός έλεγχος αυτής.
10.Συντήρηση του συστήματος παραγωγής.
Κατηγορίες συντήρησης συστήματος
Καθορισμός όγκου συντήρησης.
Καθορισμός προσωπικού συντήρησης.
11. Σύγχρονες τάσεις στην διοίκηση παραγωγής
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση :
1. Nα κατανοούν τις βασικές έννοιες, τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου και της
μεθοδολογίας της διοίκησης παραγωγής
2. Να μπορούν να προσεγγίζουν κριτικά τα διάφορα συστήματα παραγωγής και να
προτείνουν τα περισσότερο κατάλληλα σε μία επιχείρηση.
3. Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της διοίκησης παραγωγής ώστε
να προτείνουν λύσεις που θα αυξάνουν την παραγωγικότητα μιας επιχείρησης.
4. Να γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση παραγωγής και να είναι
εξοικειωμένοι με τις εξελίξεις της τεχνολογίας παραγωγής.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική :
1.
Λιαρμακόπουλος Λογοθέτης, "Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής", ΑθήναΠάτρα, 2001
2.
Δερβιτσιώτης Κ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», Νομική Βιβλιοθήκη, Δ΄
Έκδοση
2006
Ξενόγλωσση :
1.
Hill Terry, Operations Management, Palgrave Macmillan; 2Rev Ed
edition, 2004
Slack Nigel, Chambers Stuart, Johnston Robert, Operations Management, Financial
Times/ Prentice Hall; 4 Ed edition, 2004
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
188
____________________________________________________________________
E.5030 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
E.5030
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Υποχρεωτικό / Μεικτό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΕΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 2 (Θεωρία) + 3(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 4,5
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:Ε
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα έχει ως στόχο τον εφοδιασμό των σπουδαστών με τη γνώση των
τεχνικών και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επικοινωνία του ατόμου με
το κοινωνικό του περιβάλλον και ιδιαίτερα αυτό του χώρου εργασίας του. Ο
σπουδαστής εκτίθεται σε διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν θέματα
της επικοινωνίας στη σύγχρονη επιχείρηση και ενημερώνεται για τους τρόπους
αναγνώρισης των προβλημάτων στην επικοινωνία και των επιτυχών τρόπων
επίλυσής τους.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ι Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
Η σημασία της επικοινωνίας,
Μορφές επικοινωνίας
Αντίληψη
Η διαδικασία της επικοινωνίας
Οι διαφορές Γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
Προφορική επικοινωνία
Γραπτή επικοινωνία
Είδη Γραπτού λόγου
Τύποι Επιστολών
Ηλεκτρονική επικοινωνία
Διαπολιτισμική επικοινωνία
Μη λεκτική επικοινωνία και Γλώσσα του σώματος
Διαχείριση συγκρούσεων
Η Επικοινωνία στις Ομάδες εργασίας
Η επικοινωνία σε ένα ετερογενές εργασιακό περιβάλλον
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
189
____________________________________________________________________
ΙΙ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.
Υποδείγματα επιστολών
2.
Επιστολές προώθησης
3.
Επιστολές ενημέρωσης
4.
Επιστολές ανεπίσημης αναφοράς
5.
Επιστολές πωλήσεων
6.
Επιστολές αναγνώρισης παραλαβής αιτημάτων
7.
Επαινετικές επιστολές
8.
Επιστολές παραπόνων
9.
Επιστολές προσφοράς
10.
Επιστολές επίσημης προσφοράς
11.
Επιστολές εισπράξεων
12.
Ενημερωτικές επιστολές με αντικείμενο την πώληση
13.
Υποδείγματα αξιολόγησης
14.
Υποδείγματα υπηρεσιακών σημειωμάτων -υπομνημάτων
15.
Υποδείγματα αιτήσεων
16.
Αίτηση για εύρεση εργασίας
17.
Αίτηση παραίτησης
18.
Συστατικές επιστολές
19.
Συστατική επιστολή από εργοδότη
20.
Συστατικές επιστολές για ακαδημαϊκό σκοπό
21.
Βιογραφικό σημείωμα
22.
Το Βιογραφικό σημείωμα της Ε.Ε.
23.
Europass – Διαβατήριο γλωσσών
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :
1.
Nα κατανοούν τις βασικές έννοιες, που σχετίζονται με τις
αποτελεσματικές μεθόδους επικοινωνίας.
2.
Να αναγνωρίζουν την ύπαρξη ενός προβλήματος στην επικοινωνία και να
προτείνουν λύσεις για την επίλυσή του.
3.
Να μπορούν να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν μια επιτυχημένη ομιλία.
4.
Να μπορούν να γράψουν μια εργασία σωστά και ολοκληρωμένα.
5.
Να μπορούν να συντάσσουν επιστολές και άλλα έντυπα της επιχείρησης
καθώς και την διαχείριση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας της επιχείρησης
6.
Να επικοινωνούν αποτελεσματικά με άτομα διαφορετικών εθνοτήτων
7.
Να βρίσκουν τρόπους επίλυσης προβλημάτων στον εργασιακό χώρο
8.
Να χρησιμοποιούν τη μη λεκτική επικοινωνία αποτελεσματικά.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική :
9.
Π. Φαναριώτης (1996) Επιχειρησιακές Επικοινωνίες Εκδόσεις Σταμούλης
10.
Verderber, R. F., (2002) Η Τέχνη της Επικοινωνίας Εκδόσεις Ιων.
Ξενόγλωσση :
Bovée, C., L. and John V. Thill (2005) Business Communication Today, 8th edition, Prentice Hall,
1.
Martha J. Haun (2004), Communication: Theory and Concepts, 6th edition, by, McGrawHill
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
190
____________________________________________________________________
E.5040 Ανασχεδιασμός Επιχ. Λειτουργιών (Reengineering)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Aνασχεδιασμός
Επιχ.Λειτουργιών
(Re-enginnering)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: E5040
: Υποχρεωτικό / θεωρητικό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 3 (Θεωρία)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 4,5
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:E
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να αποκτήσει ο σπουδαστής επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι σε
θέση να εφαρμόσει τις αρχές του ανασχεδιασμού των λειτουργιών της
επιχείρησης στο πλαίσιο των συνεχών αλλαγών και εξελίξεων της τεχνολογίας
του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
1. Νέες ανάγκες στο επιχειρηματικό περιβάλλον
2. Υφιστάμενη επιχειρηματική δομή
3. Αρχές και Βασικές έννοιες ανασχεδιασμού
4. Σύγκριση με άλλες μεθόδους επιχειρηματικής προσαρμογής
5. Φάση προετοιμασίας ανασχεδιασμού
6. Φάση εφαρμογής
7. Αξιολόγηση και Έλεγχος Επιδόσεων
8. Συνεχόμενη Διαδικασία
9. Ανασχεδιασμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους
10. Ανασχεδιασμός σε μεγάλους οργανισμούς
Περιπτώσεις Πρακτικών Εφαρμογών
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :
1. Nα κατανοούν της σημασία, τις βασικές έννοιες και αρχές της μεθόδου του
Ανασχεδιασμού των Επιχειρηματικών Λειτουργιών.
2. Να κατανοούν την έννοια της Διαδικασίας και της σημασίας διαχωρισμού τους
σε βασικές και μη βασικές διαδικασίες.
3. Να εντοπίζουν τις διαφορές της μεθόδου με άλλες μεθόδους οργάνωσης των
επιχειρήσεων και να αναπτύσσουν κριτική διερεύνηση σε σχέση με το τι είναι και
τι δεν είναι Ανασχεδιασμός.
4. Να εφαρμόζουν τις αρχές του Ανασχεδιασμού και να κατανοούν τόσο τα
αναμενόμενα οφέλη αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις διάφορες
φάσεις υλοποίησης.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
191
____________________________________________________________________
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική :
11.
Hammer Michael & James Champy (1997),
Ανασχεδιάζοντας τις
λειτουργίες της επιχείρησης, Εκδόσεις Γαλαίος, Αθήνα.
2. Kotter John P. (1999), Ηγέτης στις Αλλαγές, ελληνική μετάφραση, Εκδόσεις
Κριτική, Αθήνα.
3. Krause Donald G. (1999), Το Βιβλίο των Πέντε Κύκλων: Για Στελέχη
Επιχειρήσεων, ελληνική μετάφραση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
Ξενόγλωσση :
1. Chang R. (1999) , Process Reengineering in action, Editor : John Wiley and
Sons Ltd
2. Champy James, (1995), Reengineering Management, The Mandate for New
Leadership, Harper Collins Publishers, London.
4. Manganelli Cathy and Klein Μark M. (1996), The Reengineering Handbook,
American Management Association, AMACOM, New York.
5. Dutta Soumitra and Jean-Francois Manzoni 1999), Process Re-engineering,
Organizational Change and Performance Improvement, McGraw-Hill Publishing
Company, London.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
192
____________________________________________________________________
E.5051 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Διαχείριση Εφοδιαστικής ΑλυσίδαςLogistics
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: E.5051
: ΕπιλογΥποχρεωτικό / μεικτό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ME
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 3 Θεωρία +2 Εργαστήριο
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 6,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:E
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την υψηλή
τεχνολογία και την ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, η Διαχείριση της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας( Logistics), αποτελεί σημαντικό εργαλείο της διοίκησης
των επιχειρήσεων συμμετέχοντας δραστικά στο οικονομικό αποτέλεσμα με τον
σχεδιασμό, τη διαχείριση της ροής των πρώτων υλών, τη διαχείριση υλικών και
ημικατεργασμένων προϊόντων, τη διανομή του τελικού προϊόντος στην αγορά και
την ανάπτυξη σχετικών τεχνικών ώστε ο πελάτης να ικανοποιεί τις ανάγκες του σε
συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση των
εννοιών της Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των σχετικών μεθόδωντεχνικών για την εξασφάλιση του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης της ζήτησης
με το ελάχιστο δυνατό ύψος αποθεμάτων στο χαμηλότερο επίπεδο κόστους.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ο ρόλος των Logistics στην Οικονομία και στην επιχείρηση
Τα κανάλια Διανομής
Εξυπηρέτηση Πελατών
Τύποι Μεταφοράς
Πολιτικές Αποθήκευσης
Προσδιορισμός Ζήτησης-Τεχνικές
Διαχείριση και Βελτιστοποίησης Αποθεμάτων
Τεχνική και Μεθοδολογία των Logistics
Διοίκηση αποθεμάτων και χρηματοοικονομικές επιπτώσεις
Πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
Επιδόσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
193
____________________________________________________________________
Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος








Προσδιορισμός Ζήτησης
Οικονομική Ποσότητα Παραγγελίας
Διαχείριση Αποθεμάτων ABC
Διαχείριση Αποθεμάτων ΜRP1 , MRP2
Βελτιστοποίηση Διανομής
Παλινδρόμηση
Ανάλυση Δεικτών Logistics
Μέτρηση Εξυπηρέτησης Πελατών
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :
1.
Nα κατανοούν τις βασικές έννοιες, τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου και
τις σχετικές μεθοδολογίες
2.
Να αντιληφθούν την έννοια του ολοκληρωμένου συστήματος Logistics
όπως εφαρμόζεται στις σύγχρονες παραγωγικές μονάδες και τη σημασία
εφαρμογής των Logistics στους διάφορους τύπους επιχειρηματικών μονάδων.
3.
Να αναπτύσσουν την κριτική διερεύνηση επί των εννοιών αυτών
4.
Να εφαρμόζουν τις αρχές και τα πορίσματα που προκύπτουν
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική :
1.
Σπυρίδων Μπινιώρης (2003) Εισαγωγή στη Διαχείριση της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας, ISBN: 960399202Χ Εκδόσεις Πασχαλίδης
2.
Ευστράτιος Παπαδημητρίου, Ορέστης Σχινάς (2002) Εισαγωγή στα
Logistics, ISBN 960351411X, Εκδόσεις Σταμούλη
Ξενόγλωσση :
1. James C. Johnson, Donald F. Wood Daniel L. Wardlow Paul R. Murphy, Jr
(2006) Σύγχρονα Logistics, ISBN 960-286-896-1 - Μετάφραση στα Ελληνικά,
Εκδόσεις Ελλην
2. C.D.J.,Waters (2002) Logistics, ISBN: 9780333963692, Εκδότης: Palgrave
Macmillan
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
194
____________________________________________________________________
E.5061 Διοίκηση Έργου-Project management
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Διοίκηση Έργου-Project
management
:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: E.5061
: Επιλογής Υποχρεωτικό / μεικτό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ME
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 3 Θεωρία +2 Εργαστήριο
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 6,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:E
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να προσφέρει μία συστηματική και ολοκληρωμένη γνώση της Δικτυωτής
Ανάλυσης γνωστής με τα αρχικά CPM και PERT και να παρουσιάσει τις
δυνατότητες εφαρμογής τους στην διοικητική θεωρία και πρακτική μέσα από
μελέτες περιπτώσεων (case studies).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
Εισαγωγή στην Διαχείριση Έργου (project)

Στόχοι

Περιορισμοί (κόστος, χρόνος)

Οργάνωση

Οργάνωση σε ομάδες

Ευθύνες

Ανάλυση κινδύνων (risk analysis)
Διαίρεση του έργου σε πακέτα εργασίας (workpackages)
1.
Πακέτα εργασίας
2.
Παραδοτέα (deliverables) (προς τον πελάτη)
Εταιρική Περίπτωση –case study :
1.
Μελέτη σκοπιμότητας
2.
Απαιτήσεις συστήματος
3.
Δείκτες εκροών και επωφελούμενες ομάδες
4.
Διακριτά τμήματα έργου
5.
Ορόσημα (milestones) (παραδοτέα ή άλλα καλά καθορισμένα
αποτελέσματα )
6.
σχεδιασμός δράσης
7.
Αποτελέσματα ελέγχων
8.
Λογισμικό
Δικτυωτή Ανάλυση
1.
C.P.Μ.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
195
____________________________________________________________________
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
GANTΤ
P.E.R.Τ.
Κομβικά Δίκτυα
Κατανομές Πόρων
Εξισορρόπηση Πόρων
Χρονικός Προγραμματισμός Έργων
Εκτεταμένη χρήση σε Η/Υ σε περιβάλλον Project management
Κατάρτιση Π/Υ, Απολογισμού έργου-project
Ανάλυση Αποκλίσεων
Κατάρτιση Τεχνικών Δελτίων Έργου στο πλαίσιο των Κ.Π.Σ.
Χρονοδιάγραμμα
Μηχανισμοί ελέγχου και αναφορών
Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Εκτεταμένη χρήση λογισμού εστιασμένο στην Διαχείριση Εργού (project
management) στην αντιμετώπιση προβλημάτων σε ότι αφορά :
1.
Χρονικό Προγραμματισμό Έργων
2.
GANTΤ
3.
Κατανομές Πόρων
4.
Εξισορρόπηση Πόρων
5.
Μελέτη περίπτωσης Ι : Διαχείριση Εκδηλώσεων-Προγραμματισμός
Δραστηριοτήτων
Μελέτη περίπτωσης ΙΙ : Διαχείριση Κρίσεων-Προ-δράση- Αντίδραση-Μετά την
κρίση
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :
5.
Nα κατανοούν τις βασικές έννοιες, τις ιδιαιτερότητες του project
management και τις σχετικές μεθοδολογίες
6.
Να προσεγγίζουν την έννοια του ολοκληρωμένου συστήματος Δχ. Εργου
όπως εφαρμόζεται στις σύγχρονες παραγωγικές μονάδες και τη σημασία
εφαρμογής του στους διάφορους τύπους επιχειρηματικών μονάδων.
7.
Να αναπτύσσουν την κριτική διερεύνηση επί των εννοιών αυτών
8.
Να εφαρμόζουν τις αρχές και τα πορίσματα που προκύπτουν
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική :
1.
Ιωαν.Δ. Μπουρής (2008) Διαχείριση Έργου, διδακτικές σημειώσεις
ΤΕΙ-Α
2.
Rory Burke ‘Διαχείριση Εργου-project management’ εκδόσεις κριτική
2002
3.
John V. Chelson, Andrew C. Payne, L.R.P. Reavill, “Διοίκηση
Επιχειρήσεων Επιχειρηματικότητα για μηχανικούς’ εκδ. Ελλην 2008
Ξενόγλωσση :
4.
John V. Chelson, Andrew C. Payne, L.R.P. Reavill, “Management for
Engineers,Scientists and technologists”
2nd ed. john wiley & Sons’
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
196
____________________________________________________________________
Ε.5052 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Ε.5052
: Επιλογής Υποχρεωτικό / μεικτό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 3 (Θεωρία) & 2 εργαστήριο
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 6,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:Ε
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η εξοικείωση με το αντικείμενο και τις σύγχρονες μεθόδους-τεχνικές της
Ανάλυσης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και η ανάπτυξη της
ικανότητας χρήσης, ερμηνείας και αξιολόγησης των δημοσιευμένων λογιστικών
μεγεθών και στοιχείων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με σκοπό την
λήψη ορθών αποφάσεων οικονομικής φύσεως.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
Αντικείμενο της Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Μελέτη και συνολική επισκόπηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
(Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας διάθεσης
Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών)
Οι χρήστες των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Η μεθοδολογία της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Συγκριτική ανάλυση χρημ/κών καταστάσεων εκφρασμένων σε κοινά μεγέθη
(common-size statements)
Τεχνική ανάλυση με τη κατάρτιση και χρήση αριθμοδεικτών (αριθμοδείκτες
ρευστότητας, δραστηριότητας, λειτουργικής αποδοτικότητας, κεφαλαιουχικής
διάρθρωσης και βιωσιμότητας, κινδύνου, επενδυτικοί, λειτουργική και
χρηματοοικονομική μόχλευση)
Τεχνική ανάλυση με βάση τις καταστάσεις των ταμειακών ροών (cash flow
statement)
Πηγές και Χρήσεις Ταμειακών και Κεφαλαιακών Πόρων
Διαχρονική ανάλυση χρημ/κών καταστάσεων και αποτύπωση των τάσεων των
διαχρονικών μεταβολών των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης. (trend
analysis)
Προσδιορισμός και μέθοδοι υπολογσιμού του Νεκρού Σημείου (break event
point)
Προσδιορισμός και μέθοδοι υπολογισμού του Κεφαλαίου Κινήσεως (working
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
197
____________________________________________________________________
capital)
Πρακτικές εφαρμογές ανάλυσης δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων (case studies)
Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Εκτεταμένη χρήση λογισμού εστιασμένο στην ανάλυση χρηματοοικονομικών
καταστάσεων στην αντιμετώπιση προβλημάτων σε ότι αφορά:
Τεχνική ανάλυση με βάση τις καταστάσεις των ταμειακών ροών (cash flow
statement)
Πηγές και Χρήσεις Ταμειακών και Κεφαλαιακών Πόρων
Διαχρονική ανάλυση χρημ/κών καταστάσεων και αποτύπωση των τάσεων των
διαχρονικών μεταβολών των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης. (trend
analysis)
Προσδιορισμός και μέθοδοι υπολογσιμού του Νεκρού Σημείου (break event
point)
Προσδιορισμός και μέθοδοι υπολογισμού του Κεφαλαίου Κινήσεως (working
capital)
Πρακτικές εφαρμογές ανάλυσης δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων (case studies)
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση :
1. Nα γνωρίζει εκτενέστερα τις βασικές έννοιες και αρχές της Ανάλυσης των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
2. Να συντάσσει Καταστάσεις Ταμειακών Ροών και να προσδιορίζει και να
υπολογίζει τον λειτουργικό και χρηματοοικονομικό κίνδυνο της οικονομικής
μονάδας.
3. Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις τεχνικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που
προσφέρει η ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εξαγωγή
συμπερασμάτων και πορισμάτων σχετικά με την οικονομική θέση και την
κερδοφόρα δυναμικότητα της οικονομικής μονάδας καθώς και την τάση
βελτίωσης αυτών στο μέλλον .
4. Να προσδιορίζει και να κατανοεί τις μεταβολές των οικονομικών μεγεθών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οικονομικής μονάδας καθώς και τις αιτίες
που τις προκάλεσαν.
5. Να αναπτύσσει κριτική προσέγγιση, καθώς και ερμηνευτική αλλά και
αξιολογική ικανότητα επί των οικονομικών στοιχείων των δημοσιευμένων
χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με σκοπό την ορθή λήψη αποφάσεων
οικονομικής φύσεως.
6. Να παρέχει πληροφορίες στους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με την πορεία
και την προοπτική της οικονομικής μονάδας και να προτείνει εναλλακτικά
σενάρια και τρόπους επίλυσης προβλημάτων χρηματοοικονομικής φύσεως που
μπορεί να αντιμετωπίζει η οικονομική μονάδα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική :
12.
Πρ. Ευθυμόγλου & Ι. Λαζαρίδης (2000), Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Λογιστικών Καταστάσεων.
13.
Νικ. Νιάρχος (2002), Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών
Καταστάσεων, Εκδόσεις Σταμούλη.
14.
Κων. Κάντζος (2002), « Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων»,
Interbooks, Αθήνα.
15.
Α. Αδαμίδης, (2008), Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
198
____________________________________________________________________
Εκδότης University Studio Press
Ξενόγλωσση :
T. Robinson, P.Munter, J.Grant, (2003), Financial Statement Analysis, Εκδόσεις
Pearson Education Limited
John J.,Wild, K. R,Subramanyam, Robert F,Halsey, (2003), Financial Statement
Analysis, Εκδόσεις McGraw-Hill Education – Europe.
Charles Gibson, (1996) Financial Statement Analysis, International, Thomson
Publishing.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
199
____________________________________________________________________
E.5062 Χρηματοδοτική Διοίκηση-Ειδικά Θέματα
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
: Ε. 5062
: Επιλογής Υποχρεωτικό / μεικτό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 3Θ,2E
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 6,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:Ε
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Πιο
συγκεκριμένα, σκοπός είναι η εμπέδωση γνώσεων όπως είναι η λήψη μιας
απόφασης σχετικά με τη χρηματοδότηση της επιχείρησης (δανειακά κεφάλαια), το
πώς μια εταιρία αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο και πώς μπορεί ένας επενδυτής
να αποτιμήσει ένα χαρτοφυλάκιο.
Στόχος είναι η γνώση πιο εξειδκευμένων εργαλείων πρόβλεψης της απόδοσης
μιας επένδυσης σε χρηματοοικονομικούς τίτλους και τρόποι εξοικονόμισης πόρων
στην επιχείρηση.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος









Τεχνικές εξωτερικής χρηματοδότησης
Αποτίμηση δικαιωμάτων. Χρηματοδότηση με ρήτρες «ανάκλησης».
Μετοχικό κεφάλαιο
Πολιτική Μερισμάτων
Θεωρία Χαρτοφυλακίου
Βέλτιστες επιλογές με το υπόδειγμα Markowitz.
Υπόδειγμα Tobin και υπόδειγμα Sharpe.
Εισαγωγή νέων προϊόντων στο Χ.Α.Α.
Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
Eργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
1.
Έκδοση μετοχών με δικαίωμα και χωρίς δικαίωμα
2.
Μετοχικό κεφάλαιο
3.
Πολιτικές μερισμάτων
4.
Απόδοση και κίνδυνος Χαρτοφυλακίου
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
200
____________________________________________________________________
5.
6.
Υπόδειγμα Markowitz, Sharpe και Tobin (αλγεβρικά και διαγραμματικά)
Leasing
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :
7.
Να κατανοούν τα εξειδικευμένα στοιχεία της Χρηματοοικονομικής
Διοίκησης, όπως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, η μερισματική
πολιτική και η πολιτική αντικατάστασης μετοχών (stock splits).
8.
Να αξιολογούν ένα χαρτοφυλάκιο βάσει της αναμενόμενης απόδοσης και
του κινδύνου.
9.
Να αξιολογούν την απόδοση της αγοράς ώστε να διαμορφώνουν ένα
αποτελεσματικό χαρτοφυλάκιο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική :
11.
Φλώρου Κατερίνα, Σημειώσεις Χρηματοδοτικής Διοίκησης- Ειδικά
Θέματα, Αθήνα 2008, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
12.
Αρτίκης Γ, Ανάλυση και προγραμματισμός, Εκδόσεις Ιnterbooks, 2005
Ξενόγλωσση:
2.
Hull, Introduction to Futures- Options, Prentice Hall, 2006
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
201
____________________________________________________________________
ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΤ. 6010 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ
ΣΤ. 6010
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΕΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 4 Θεωρία
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 6,5
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: ΣΤ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η εξοικείωση των σπουδαστών με τις τεχνικές των διεθνών οικονομικών, η
προσέγγιση των σύγχρονων αναπτυξιακών προβλημάτων μέσα στα πλαίσια της
παγκόσμιας οικονομίας υπό το πρίσμα των διεπιστημονικών τεχνολογικών
εξελίξεων και η βελτίωση της αναλυτικής κριτικής ικανότητας τους.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγικές έννοιες στη Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου.

Η Κλασική Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου.

Η Νεοκλασική Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου.

Θεωρίες που εξηγούν τις εμπορευματικές ροές με βάση την Τεχνολογία.
Οικονομική Μεγέθυνση και Διεθνές Εμπόριο.

Θεωρία Εμπορικής Πολιτικής : δασμοί, μη δασμολογικά μέτρα
προστασίας. Συμβάσεις ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου, θεωρία Τελωνειακών
Ενώσεων, Μορφές Οικονομικής ολοκλήρωσης.

Συναλλαγματική Ισοτιμία, ζήτηση και προσφορά συναλλάγματος, συνθήκη
Marshall – Lerner, θεωρία Συναλλαγματικής ισοτιμίας : γενική ισορροπία, θεωρία
ισοδυναμίας αγοραστικής δύναμης του νομίσματος.

Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών.

Μακροοικονομική ισορροπία και Νομισματική Πολιτική.

Μοντέλα Ισορροπίας, εξωτερικό και εσωτερικό ισοζύγιο στην ανοικτή
οικονομία [μοντέλο J. HicKs, A. Hansen, καμπύλες (IS – LM- BP)].

Συνολική προσφορά και ζήτηση στην ανοικτή οικονομία.

Μακροοικονομική πολιτική στην ανοικτή οικονομία με σταθερή και
κυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία, διευρυμένο μοντέλο IS – LM στην
ανοικτή οικονομία.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
202
____________________________________________________________________
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Oι σπουδαστές στο τέλος της μαθησιακής διαδικασίας θα γνωρίζουν να:
κατανοούν τα οικονομικά αίτια και τις συνέπειες των διεθνών
οικονομικών ανταλλαγών.

κατανοούν τις επιπτώσεις στην παραγωγή των διεθνών εμπορικών
ανταλλαγών.

Εμβαθύνουν στις πολιτικές των σύγχρονων οικονομιών υπέρβασης των
περιορισμών του διεθνούς εμπορίου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική
Kenen P., Διεθνής οικονομική, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1999.
Πουρναράκης Ε., Διεθνή οικονομικά , Εκδόσεις Σμπίλιας, 1995.
Ξενόγλωσση
Caves R.-Frankel J.-Jones R., Διεθνές εμπόριο και πληρωμές Εκδόσεις Παπαζήση,
Αθήνα 1992.
Kindlebenger., International economics, Irwin, 1969.
Samuelson P., Economics, Mc Grow-Hill, 1973.
Krugman P.-Obstfeld M., Διεθνής οικονομική-Θεωρία & Πολιτική, Κριτική, 1995.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
203
____________________________________________________________________
ΣΤ.6020 Επιχειρησιακή Έρευνα
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Επιχειρησιακή Έρευνα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΣΤ.6020
Υποχρεωτικό / ΜΕΙΚΤΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΕΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 3 (Θεωρία) 3 (Εργαστήριο)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 6,5
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: ΣΤ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις εφαρμογές των Μαθηματικών
Μοντέλων στη λήψη αποφάσεων. Η έμφαση δίνεται, κατά κύριο λόγο, στο
σχηματισμό του μοντέλου και στις εφαρμογές, με τη βοήθεια του Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή και εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού, QM for Windows, EXCEL
QM, LINDO 6.1, EXCEL SOLVER, LINGO 7.0, Evolutionary Solver, Palisade
Decision Tools Suite και Premium Solver for Education, ώστε οι φοιτητές να
διακρίνουν τον τρόπο με τον οποίο τα μοντέλα αυτά χρησιμοποιούνται στη
Διοίκηση(management) και, γενικά, στο Εμπόριο και τη Βιομηχανία, σήμερα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
73.
Γραμμικός Προγραμματισμός, Δυϊκό Πρόβλημα, Παραδείγματα με τη χρήση
Η/Υ.
74.
Εφαρμογές του Γραμμικού Προγραμματισμού, Πρόβλημα Μεταφοράς,
Πρόβλημα εύρεσης κατάλληλης θέσης για την εγκατάσταση μίας επιχείρησης,
Πρόβλημα Ανάθεσης, Πρόβλημα Χαρτοφυλακίου.
75.
Θεωρία Αποφάσεων, ΚΡΙΤΗΡΙΑ EMV, LAPLACE, Ανάλυση Ευαισθησίας,
Δένδρα Αποφάσεων.
76.
Θεωρία Χρονολογικών Σειρών, Κλασσική Προσέγγιση, Μοντέλα BOXJENKINS, Εκθετική Εξομάλυνση.
77.
Θεωρία Ουρών Αναμονής. Ένας και πολλοί σταθμοί εξυπηρέτησης, τύποι
LITTLE.
78.
Ανάλυση Αλυσίδων MARKOV, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ.
79.
Λήψη αποφάσεων με βάση Πολλαπλά κριτήρια, Προγραμματισμός Στόχων.
80.
Νευρωνικά Δίκτυα, Προβλέψεις και εύρεση σφαλμάτων. Εφαρμογές στους
Χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.
81.
Δυναμικός Προγραμματισμός.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
204
____________________________________________________________________
82.
Εισαγωγή στη θεωρία Ελέγχου Αποθεμάτων με τη βοήθεια του πακέτου QM
FOR WINDOWS.
Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα περιλαμβάνει:
Χρήση των πακέτων λογισμικού QM for Windows, Excel QM, Lindo 6.1, SPSS for
Windows, Excel Solver, Palisade Decision Tools Suite για τη διερεύνηση των
ακολούθων προβλημάτων:
1.
Προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού (περιλαμβανομένου και του
δυϊκού)
2.
Προβλήματα Μεταφοράς, Ενδιάμεσης Μεταφοράς, με τη μέθοδο της
Βορειοδυτικής γωνίας και τη μέθοδο «Stepping Stone».
3.
Προβλήματα εύρεσης κατάλληλης θέσης νέου υποκαταστήματος εταιρείας.
4.
Προβλήματα ανάθεσης ή αντιστοίχησης
5.
Προβλήματα λήψης αποφάσεων σε συνθήκες ρίσκου και αβεβαιότητος
6.
Ανάλυση ευαισθησίας στα προβλήματα αποφάσεων
7.
Προβλήματα χρονολογικών σειρών και προβλέψεων με τις μεθόδους
Σταθμισμένων Κινητών Μέσων, εκθετικής εξομάλυνσης, Holt, Box and Jenkins
8.
Προβλήματα ουρών αναμονής
9.
Προβλήματα αλυσίδων Markov
10.
Προβλήματα λήψης αποφάσεων με βάση πολλαπλά κριτήρια
11.
Προβλήματα νευρωνικών δικτύων
12.
Προβλήματα Δυναμικού Προγραμματισμού
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :
1.
Να κατανοούν τις βασικές έννοιες της Επιχειρησιακής Έρευνας.
2.
Να μπορούν να λύνουν προβλήματα Μεταφοράς και προβλήματα Ανάθεσης
Αρμοδιοτήτων σε μία εταιρεία βάσει Μαθηματικών Μοντέλων.
3.
Να λαμβάνουν αποφάσεις σε συνθήκες ρίσκου και αβεβαιότητας με
ελαχιστοποίηση του κινδύνου σφάλματος.
4.
Να λύνουν προβλήματα Προβλέψεων με Χρονολογικές Σειρές που
απαντώνται καθημερινά στις διάφορες επιχειρήσεις.
5.
Να λύνουν προβλήματα Ουρών Αναμονής.
6.
Να λύνουν προβλήματα Προβλέψεων βάσει Νευρωνικών Δικτύων.
7.
Να ελαχιστοποιούν το κόστος αποθήκευσης των προϊόντων σε μία επιχείρηση
και να προσδιορίζουν ακριβώς πότε πρέπει να παραγγελθούν νέες πρώτες ύλες.
8.
Να κάνουν ιεράρχηση των στόχων μίας επιχείρησης με βάσει Μαθηματικά
Μοντέλα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική :
16.
Χ. Κ. Φράγκος (2007) Εισάγωγη στην Επιχειρησιακή Έρευνα , Εκδόσεις Αθ.
Σταμούλης, Αθήνα.
17.
Ν. Α. Ασημακόπουλος, (1991). Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδ. Σταμούλη,
Αθήνα.
18.
Θάνος. Π. Κιόχος, Γ., Σαλαμούρης, Δ., Κιόχος, Α. (2002). Επιχειρησιακή
Έρευνα, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
205
____________________________________________________________________
19.
Ν. Δ. Τσάντας και Π.-Χ.,Γ. Βασιλείου (1997). Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή
Έρευνα. Αλγόριθμοι και Εφαρμογές, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.
20.
Φράγκος Χρ., Στατιστική Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του
Microsoft Excel, Σταμούλης, 2002.
21.
Φράγκος Χρ., Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς και Ανάλυση Δεδομένων με
χρήση του Στατιστικού πακέτου SPSS for Windows, Interbooks 2004.
Ξενόγλωσση :
1.
Anderson, D. R., Sweeney, D. J. and Williams, T. A. (2000). Quantitative
methods for business (8th ed.), South-Western College Publishing, Thomson
Learning, United States.
2.
Bazarra, M. S., Jarris, J. J. And Sherali, H. D., (1990). Linear
Programming and Network Flows, 2nd Ed., Wiley, United States.
3.
Gass, S. I. (1986). Linear Programming 5th Ed., McGraw Hill, United
States.
4.
Hillier, F. S. and Lieberman, G.J. (1986). Introduction to Operational
Research, 4th Edit., Holden-Day, San Francisco.
5.
Ragsdale, C. T. (2004). Spreadsheet Modeling and Decision Analysis, 4rth
Edit., Thomson, South-Western, United States.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
206
____________________________________________________________________
ΣΤ.6030 Αγγλικά Ορολογία Ι
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Αγγλικά Ορολογία Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΣΤ.6030
Υποχρεωτικό / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΕΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 3 (Θεωρία)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 4,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: ΣΤ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αυτό απευθύνεται στους φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
που κατέχουν ένα μέσο επίπεδο της Αγγλικής γλώσσας. Έχει σαν σκοπό να διδάξει
την Αγγλική ορολογία μέσα από κείμενα αυθεντικά εμπορικού περιεχομένου και να
βελτιώσει τις γλωσσικές δεξιότητες (listening, speaking, reading, writing) ώστε ο
φοιτητής να είναι σε θέση να κατανοεί, να γράφει και να συνδιαλέγεται στο
εργασιακό του περιβάλλον.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

Δομή γραπτού λόγου μέσω εμπορικών κειμένων από επιστημονικά
βιβλία και περιοδικά.

Έκφραση σε γραμματικά φαινόμενα όπως πλάγιος λόγος, παθητική
φωνή, χρόνοι με χρήση ορολογίας.

Εμπορική αλληλογραφία : σύνταξη εμπορικών εγγράφων και
επιστολών που αναφέρονται σε παραγγελία εμπορευμάτων, έκφραση παραπόνων,
αντιπροσώπευση εισαγωγών-εξαγωγών, τραπεζικών επιστολών, προσκλήσεων σε
συνέδρια, εγκυκλίων.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση :
1) να κατανοεί και να αντλεί πληροφορίες από επιστημονικά βιβλία και περιοδικά.
2) να παράγει προφορικό και γραπτό λόγο με τη μορφή παροχής υπηρεσιών,
σύνταξης αναφορών, επιστολών και περιλήψεων.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
1.The Bussiness Guide to Effevtive Writing J.A. Fletcher and D.F. Gowing London :
Kogan Page
2.Commercial Correspondance A.Ashley Oxford University Press, 1991
3.English For Bussiness Studies Ian MacKenzie Cambridge University Press, 1998
4.Bussiness Reports in English J. ComFort, R. Revell, Chris Stott Cambridge
Professional English, 2000
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
207
____________________________________________________________________
5.Management Communication A.H. Bell and Dayle M. Smith
John Wiley and Sons, Inc. , 1999
6.Service Management Fitzsimmons, J.A. and M.y. Fitzsimmons Irwin /
McGraw_Hill, 1998
7.The Managementand Control Of Quality James R. Evans William M. Lindsay
South_Western, 2002
8.Operations Management For Competitive Adnantage
McGraw_Hill
Irwin, 2001
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
208
____________________________________________________________________
ΣΤ.6041 ΔΙΕΘΝΕΣ MANAGEMENT και ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΔΙΕΘΝΕΣ MANAGEMENT και
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΣΤ.6041
ΕΠΙΛΟΓΗΣ Υποχρεωτικό /
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
: ΜΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 4 (Θεωρία)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 6,5
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: ΣΤ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Παρουσιάζεται η διεθνής διάσταση οργάνωσης, διοίκησης και απαιτούμενης
στρατηγικής και παρέχονται τα εφόδια αποτελεσματικής διαχείρισης στρατηγικών
διείσδυσης. Αναλύονται με συγκεκριμένες πραγματικές εφαρμογές: -Οι ρίζες των
εθνικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και η διεθνής τους λογική. –Οι διεθνείς
στρατηγικές και τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί. -Οι υπερεθνικές εξαγορές
και συγχωνεύσεις καθώς και η επικινδυνότητα από τον διεθνή χαρακτήρα της
διοίκησης και τέλος οι ιδιαίτερότητες των βασικών λειτουργιών της διοίκησης μιας
επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος


Η φύση και η σπουδαιότητα του διεθνούς Management.
Διεθνής επιχειρηματική δραστηριότητα και επιχειρηματικό κλίμα

Εισαγωγή / οφέλη και ανασταλτικοί παράγοντες σχετικοί με τις Διεθνείς
Επιχειρήσεις (ΔΕ)

Επιχειρηματικό περιβάλλον και στρατηγικές σχετικές με τις Διεθνείς
Επιχειρήσεις (ΔΕ)

Μορφές υλοποίησης Διεθνούς Επιχείρησης (ΔΕ) & οργάνωση της
διεθνοποιημένης εταιρείας

Διεθνείς Επιχειρήσεις (ΔΕ) και περιβάλλον διεθνούς & εγχώριας αγοράς

Αποφάσεις στη διεθνοποιημένη εταιρία, στη διεθνή και στην εγχώρια αγορά

Οργανωσιακές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης.

Διεθνές επιχειρησιακό κλίμα.

Ανάπτυξη και εξέλιξη των διεθνών επιχειρήσεων.

Στρατηγικές πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Ανταγωνιστικότητα πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Συγχωνεύσεις, εξαγορές, διεθνείς κοινοπραξίες (joint ventures).
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
209
____________________________________________________________________

Διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες.

Διεθνείς συστάδες (clusters).

Διεθνείς συμβάσεις (licensing / franchising / contracting / turn-key projects).

Εθνική κουλτούρα και διοίκηση πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Στρατηγική και πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού πολυεθνικών
επιχειρήσεων.

Ανάπτυξη στελεχών πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Διεθνές στρατηγικό μάρκετινγκ.

Διεθνής διοίκηση παραγωγής.

Έλεγχος πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Ηθική πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Μελέτη περίπτωσης (case study) : Στρατηγικές και δραστηριότητες
Ελληνικών και διεθνών εταιριών.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :
1.
Να μπορούν να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στη
λειτουργία των επιχειρήσεων καθώς και των διακρατικών συμφωνιών στην
ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου.
2.
Να είναι ικανοί να διακρίνουν τα είδη των πολυεθνικών επιχειρήσεων και
των στρατηγικών που ακολουθούν σε επίπεδο οργανισμού αλλά και στο επίπεδο
των βασικών τους λειτουργιών.
3.
Να είναι σε θέση να προτείνουν τις καλύτερες στρατηγικές εισόδου σε μία
χώρα της αλλοδαπής καθώς και το είδος των διεθνών συνεργασιών που μία
επιχείρηση στα πλαίσια αυτά μπορεί να αναπτύξει.
4.
Να μπορούν να χειρίζονται αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της εθνικής
κουλτούρας στο σύνολο των λειτουργιών μιας πολυεθνικής επιχείρησης.
5.
Να αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες και τα προβλήματα που προκύπτουν από μία
διεθνή κοινοπραξία και εν γένει διεθνή συμμαχία.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική :
1.
Παπαγεωργίου Π., 1990, Εισαγωγή στο διεθνές μάνατζμεντ, Σταμούλης
2.
Θανόπουλος Ι., 2006, Διεθνής Επιχείρηση, Interbooks
Ξενόγλωσση :
1.
Griffin Ricky & Pustay Mike, 2006, International Business, Prentice Hall
(5th Edition)
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
210
____________________________________________________________________
ΣΤ. 6051 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΣΤ. 6051
ΕΠΙΛΟΓΗΣ Υποχρεωτικό / μεικτο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 3 Θεωρία +3 Εργαστήριο
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 6,5
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: ΣΤ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μία φιλοσοφία του σύγχρονου management η
οποία κατευθύνεται από τις ανάγκες και τις προσδοκίες των καταναλωτών και
ταυτόχρονα ένα σημαντικό εργαλείο επιβίωσης αλλά και εξέλιξης των
επιχειρήσεων. Πριν μερικές δεκαετίες ο καταναλωτής ήταν αυτός που
ακολουθούσε τις εκάστοτε συνειδήσεις και η ανάγκη βελτίωσης των
προσφερόμενων προϊόντων δημιούργησε μία αντιστροφή του κλίματος τέτοια ώστε
οι πολίτες να μην είναι δεκτικοί και τρωτοί στις οποιεσδήποτε αποφάσεις των
επιχειρήσεων. Εκμεταλλευόμενοι τον έντονο ανταγωνισμό των επιχειρήσεων
απαίτησαν και πέτυχαν αυτό που πριν θεωρείτο αδιανόητο. Να προηγούνται αυτοί
και να έπονται οι επιχειρηματικές μονάδες. Να επιλέγουν ή και να καθορίζουν το τί
θα παραχθεί και πώς. Να υποβιβάσουν την τιμή από βασικό καθοριστικό
παράγοντα επιλογής και να τον αντικαταστήσουν από την ποιότητα. Αποτέλεσμα
αυτών είναι ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ανωτάτων διοικητικών στελεχών
να θεωρεί ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για
τη δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος. Εντάσσεται στον κύκλο των
μαθημάτων με θεμελιακό-διεπιστημονικό χαρακτήρα και σκοπό έχει την προσφορά
γνώσεων και υπεύθυνης πληροφόρησης για τις αρχές, τις ιδέες και τις τεχνικές της
ποιότητας, στοιχεία που κάνουν τις σύγχρονες επιχειρήσεις περισσότερο
ανταγωνιστικές.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
1.
Εννοιολογική προσέγγιση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας –
Χαρακτηριστικά στοιχεία και Αξιώματα
2.
Θεωρίες της ΔΟΠ

-Η προσέγγιση του Deming
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
211
____________________________________________________________________

-O Juran για την Ποιότητα

-Ο Crosby και η θεραπεία της Ποιότητας

-Το Kaizen του Imai –Feigenbaum, Ishikawa

-Η προσέγγιση του Taguchi
3.
Οι συνέπειες του Κόστους Έλλειψης Ποιότητας
4.
Σχεδιασμός Ποιότητας –Ικανοποίηση αναγκών πελάτη και Πρότυπα
5.
Οργάνωση Ποιότητας
6.
Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα- Κύκλοι Ποιότητας
7.
Έλεγχος Ποιότητας- Στατιστικός έλεγχος διαδικασιών-Ανάλυση
Πειραμάτων-Ανάλυση διασποράς
8.
Βελτίωση Ποιότητας –Διοικητικά Εργαλεία-Τεχνικές
9.
Ποιότητα και Εφοδιαστική Αλυσίδα
10.
Εγχειρίδιο Ποιότητας-Διαπίστευση
Εργαστηριακό μέρος του Μαθήματος
1) Στατιστικά Εργαλεία Ποιότητας με χρήση Η/Υ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Διαγράμματα Συνεχών μεταβλητών
Διαγράμματα Ελέγχου Ιδιοτήτων
Διάγραμμα Ελέγχου Ποσοστού Ελαττωματικών
Δειγματοληψία
Μοντέλο Γραμμικής Παλινδρόμησης
Πολυπαραγοντική Ανάλυση
Ανάλυση ΔιασποράςANOVA
-Διοικητικά εργαλεία Ποιότητας
1.
2.
3.
4.
5.
Διαγράμματα Ροής Διαδικασιών
Διαγράμματα Αιτίας-Αποτελέσματος
Ανάλυση «Pareto”
Ιστογράμματα
Διάγραμμα Scatter κ.α.
-Μελέτες Εφαρμογής Προτύπων Ποιότητας
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :
1. Nα κατανοούν τις έννοιες και την αναγκαιότητα εφαρμογής της ΔΟΠ για τις
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς
2. Να κατανοηθεί η σημασία εφαρμογής της ΔΟΠ στην παροχή υπηρεσιών για τον
πελάτη
3. Να εφαρμόζουν τεχνικές της ΔΟΠ και να μετρούν το αποτέλεσμα εφαρμογής
της ΔΟΠ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
212
____________________________________________________________________
Ελληνική :
1.
Σ. Μπινιώρης (2008), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας , Εκδότης Πασχαλίδης
2.
Κ. Δερβιτσιώτης,(2005), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, ISBN:
9789602723111 Εκδότης: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
3.
Γεώργιος Τσιότρας, (1995) Βελτίωση Ποιότητας, ISBN: 9789603590002
Εκδότης: Μπένου Ευγ.
Ξενόγλωσση :
1.
W.B.,(Martin (2002), Providing Quality Service: What every hospitality
service provider
needs to know, Prentice Hall
2.
Lock Dennis (1997) Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ISBN: 960286283-1,
Μετάφραση στα Ελληνικά, Εκδόσεις Έλλην
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
213
____________________________________________________________________
ΣΤ. 6042 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΤ6042
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ Υποχρεωτικό /
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜE
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:4
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
:6,5
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: ΣΤ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο στόχος του μαθήματος είναι εισαγάγει τους φοιτητές στο «οικονομικό γίγνεσθαι»
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και συγκεκριμένα :α)στις διαδικασίες και στους θεσμούς
της βαθμιαίας Οικονομικής Ενοποίησης της Ε.Ε , β) στις «Κοινές Πολιτικές» και
στον ρόλο του Προϋπολογισμού της Ε.Ε και γ) στα ζητήματα «σταθερότητας και
ανάπτυξης» που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές από την
υιοθέτηση του Ευρώ ως κοινού νομίσματος .
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.
Η εξέλιξη του διεθνούς οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος στα
πλαίσια του οποίου δημιουργήθηκε , ενδυναμώθηκε και επεκτάθηκε η Ευρωπαϊκή
Ενωση από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 μέχρι σήμερα .
2.
Οι εξελισσόμενοι και μεταλλασσόμενοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ενωσης , οι
διαδοχικές Διευρύνσεις της και η συχνή μεταβολή στην διάρθρωση των Οργάνων
της.
3.
Ζητήματα «Εξουσίας» , «Δύναμης» και «Επιρροής» μεταξύ των κρατώνμελών της Ε.Ε.
4.
Οι «Κοινές Πολιτικές» , το «Κοινοτικό Κεκτημένο» και η «Αρχή της
Επικουρικότητας».
5.
Ο ρόλος του Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
6.
Η εξέλιξη των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τους σημαντικότερους
Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς . Παρέκβαση για την σύντομη οικονομική
επισκόπηση



Ανάπτυξης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και
της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
214
____________________________________________________________________

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανοικοδόμηση και
την Ανάπτυξη

της Ομάδας των Οκτώ .
7.
Η πορεία προς την Οικονομική και Νομισματική Ενωση και οι Συμφωνίες
του Maastricht.
8.
Το «Σύμφωνο Σταθερότητας» και η «Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή».
9.
Το Ευρώ , Η Ζώνη του Ευρώ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
10.
Τα «Κριτήρια Ενταξης» στην Ευρωζώνη και τα «Κριτήρια Σύγκλισης».
11.
Ο «Πληθωριστικός Φόβος» και η «Οιονεί Μονεταριστική Νοοτροπία» της
ΕΚΤ. Οι «Δύο Πυλώνες» της Νομισματικής Πολιτικής της ΕΚΤ.
12.
Τα Μέσα Νομισματικής Πολιτικής της ΕΚΤ.
13.
Η Ανεξαρτησία της ΕΚΤ και οι φόβοι της «πολιτικής αυτονόμησής»της .
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με το τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα είναι σε θέση α)να παρακολουθεί την
λειτουργία και την εξέλιξη της οικονομικής ενοποίησης της Ε.Ε β)να αναλύει και
να αξιολογεί το οικονομικό περιβάλλον (ευρωπαϊκό και διεθνές) μέσα στο οποίο
λειτουργούν οι επιχειρήσεις και γ) να αξιολογεί τις «Εκθέσεις» των σημαντικότερων
Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών για τη Ε.Ε αλλά και για την Ελλάδα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική :
-Δημ.Ζαχαριάδη-Σούρα, Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί με Ιδιαίτερη Εμφαση και
Αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ενωση , 2η Εκδοση, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2004.
-Λ.Τσούκαλη : Ποια Ευρώπη ; , Εκδόσεις Ποταμός , Αθήνα 2004.
-Δ.Μάρδα : Από την ΕΟΚ στην ΕΕ – Από την Oλοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς έως
την Πολιτική Ενοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου , Εκδόσεις Ζυγός ,
Θεσσαλονίκη 2005
Ξενόγλωσση :
-R. Baldwin and C. Wyplosz : The Economics of European Integration , 2nd edition .,
McGraw Hill, 2006.
-J. Pelkmans : European Integration: Methods and Economic Analysis , 3rd edition ,
Prentice Hall, 2006
W. Molle, The Economics of European Integration: Theory, Practice, Policy (5th
ed.), Dartmouth, Aldershot, 2006.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
215
____________________________________________________________________
ΣΤ.6052 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΤ.6052
ΕΠΙΛΟΓΗΣ Υποχρεωτικό
/ΜΕΙΚΤΟ
: ΜΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 3 Θεωρία + 3 Εργαστήριο
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 6,5
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: ΣΤ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να γνωρίσει στους σπουδαστές τις βασικές έννοιες και τεχνολογίες των δικτύων
υπολογιστών, µε έμφαση στο Internet, τις τεχνολογίες του και τις υπηρεσίες του,
ώστε να έχουν οι σπουδαστές μία ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με τις
εφαρμογές διαδικτύου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την σύγχρονη
επιχείρηση. Να παρουσιάσει στους σπουδαστές τις βασικές αρχές και δυνατότητες
του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και της
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και το πώς μπορούν να επιτευχθούν
Ασφαλείς Ηλεκτρονικές Συναλλαγές. Να κατανοήσουν οι σπουδαστές το πώς τα
Όλοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων μπορούν να
βοηθήσουν στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και να βελτιώσουν
τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Χρήση προσωπικού υπολογιστή και του περιβάλλοντος
των Windows.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Δίκτυα ΗΥ: βασικές έννοιες. Το διαδίκτυο: Τεχνολογίες και υπηρεσίες
διαδικτύου. Το Internet και τα συστατικά του μέρη. Ο Παγκόσμιος ιστός. Το
ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο. Ηλεκτρονική μεταφορά αρχείων. Επιχειρηματικά
θέματα δικτύων. Ιntranet και Εxtranet, VPN κ.α.. Διαδικασίες σχεδίασης και
αξιολόγησης των επιχειρηματικών δικτύων. Αρχιτεκτονική και σχεδιασμός
εφαρμογών Διαδικτύου.
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Ηλεκτρονική Τραπεζική. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
216
____________________________________________________________________
Συναλλαγές και Ηλεκτρονικές πληρωμές. Κίνδυνοι και Ασφάλεια Ηλεκτρονικών
Συναλλαγών.
Όλοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise
Resource Planning Systems - ERP). Αρχιτεκτονική και Τεχνικά Χαρακτηριστικά
των συστημάτων ERP. Λειτουργικές και επιχειρηματικές Διαδικασίες που
αντιμετωπίζονται από τα σύγχρονα συστήματα ERP. Πλεονεκτήματα που
προσφέρουν τα ολοκληρωμένα συστήματα ERP στις επιχειρήσεις. Κρίσιμοι
παράγοντες επιτυχών υλοποιήσεων συστημάτων ERP. Μεθοδολογική προσέγγιση
επιλογής και υλοποίησης συστημάτων ERP. Βασικές λειτουργίες ενός ERP
προϊόντος.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Αρχιτεκτονική επιχειρηματικών δικτύων. Αρχιτεκτονική και Εργαλεία
σχεδιασμού εφαρμογών Διαδικτύου.

Hλεκτρονικό Ταχυδρομείο. Διαχείριση και ασφάλεια.

Ηλεκτρονική μεταφορά αρχείων. Παραδείγματα.

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Ηλεκτρονική Τραπεζική, Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση: Παρουσίαση εφαρμογών και Παραδείγματα.

Συναλλαγές και Ηλεκτρονικές πληρωμές. Ασφάλεια Ηλεκτρονικών
Συναλλαγών: Μέθοδοι και λογισμικό.

Όλοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
(Enterprise Resource Planning Systems - ERP). Αρχιτεκτονική και Τεχνικά
Χαρακτηριστικά των συστημάτων ERP. Λειτουργικές και επιχειρηματικές
Διαδικασίες που αντιμετωπίζονται από τα σύγχρονα συστήματα ERP. Βασικές
λειτουργίες ενός ERP προϊόντος (Microsoft Nav ή αντίστοιχο).
Εφαρμογές με ERP συστήματα.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Oι σπουδαστές στο τέλος της μαθησιακής διαδικασίας θα:
Γνωρίζουν τις δυνατότητες που προσφέρουν τα δίκτυα ΗΥ στις
επιχειρήσεις

Έχουν αποκτήσει μια σύγχρονη εικόνα για τις εφαρμογές και τεχνολογίες
που χρησιμοποιούνται στο χώρο του Διαδικτύου

Γνωρίζουν βασικούς τομείς δραστηριότητας του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Γνωρίζουν την Αρχιτεκτονική, τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά και τις
δυνατότητες των Όλοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών
Πόρων (Enterprise Resource Planning Systems - ERP)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Samuelson P., Varian H. R., The New Economy and Information Technology
Policy, Berkeley University of California Press, 2001.
Mc Knight, L.W., Bailey, J.P. , Internet Economics, Imprint Cambridge: The MIT
Press,1999.
Laundon and Traver, E-commerce: business, technology, society, Pearson Addison
Westley, 2003.
Erin Callaway, Enterprise Resource Planning : Integrating Applications and
Business Processes Across the Enterprise, Computer Technology Research
Corporation, 1999.
Adam, Frédéric.; Sammon, David, The Enterprise Resource Planning Decade:
Lessons Learned and Issues for the Future, Idea Group Publishing, 2003

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
217
____________________________________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
218
____________________________________________________________________
Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Z.7010 Διοικητική Δεοντολογία & Πρακτική
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Διοικητική Δεοντολογία &
Πρακτική
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Z.7010
: Υποχρεωτικό / ΜΕΙΚΤΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΔΟΝΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 3 ΘΕΩΡΙΑ + 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 6,5
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:Ζ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να οδηγήσει τους σπουδαστές να σκέπτονται με ένα σύγχρονο πνεύμα διοικητικής ανάλυσης και
διοικητικής κριτικής, να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να αποφασίζουν ορθολογικά
και να κατανοούν στην πράξη μέσα από περιπτωσιολογικές μελέτες και έρευνες όσα διδάσκονται
στη θεωρία της Διοικητικής Επιστήμης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εφαρμογή της ακαδημαϊκής γνώσης, και ιδιαίτερα αυτής που προσανατολίζεται
σε αντικείμενα αιχμής, για την αντιμετώπιση πραγματικών επιχειρηματικών
προβλημάτων. Μεταφορά και αποτύπωση με τη μορφή εργασιών, πρακτικών
ασκήσεων και περιπτωσιολογικών μελετών (Case Studies) των γενικών και
ειδικών γνώσεων, που αποκτήθηκαν στα προηγούμενα εξάμηνα, και εφαρμογή
τους
σε
διάφορους
τομείς
και
συγκεκριμένα
προβλήματα
βιομηχανιών/οργανισμών, από τον ελληνικό αλλά και τον παγκόσμιο χώρο, έτσι
ώστε οι σπουδαστές να αναλύουν διάφορες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις και
οργανισμούς και να σχολιάζουν ή ακόμα και να προτείνουν μελλοντικές
στρατηγικές. Η μεταφορά και η εφαρμογή των γενικών και ειδικών γνώσεων, που
αποκτήθηκαν στα προηγούμενα εξάμηνα προϋποθέτει (και συνιστάται) την γνώση
άλλων μαθημάτων όπως : Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκηση
προσωπικού, Oικονομικά, Στατιστική, Marketing, Επιχειρησιακή Έρευνα και
Επιχειρησιακές Επικοινωνίες.
Ι. Θεωρητικό μέρος
Τα θέματα που πραγματεύεται το μάθημα είναι τα παρακάτω:
1.
2.
3.
4.
5.
Ανάπτυξη επιχείρησης
Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού
Διαδικασία σχεδιασμού, ελέγχου και λήψης αποφάσεων
Αποτελεσματική επικοινωνία
Ηγεσία και οργανωτική αποτελεσματικότητα
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
219
____________________________________________________________________
6.
Διοίκηση μέσω στόχων
7.
Κοινωνική ευθύνη επιχείρησης
8.
Αποτελεσματικότητα ομάδων και επιτροπών
9.
Στρατηγική ανάλυση και σχεδιασμός
10.
Ανάλυση εξωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
11.
Διαχείριση συγκρούσεων και διαπραγματεύσεων
12.
Σχεδιασμός και υλοποίηση αλλαγών
13.
Αποτελεσματική διοίκηση
14.
Αξιολόγηση της απόδοσης και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
15.
Αξιολόγησης της αποδοτικότητας της επιχείρησης.
ΙΙ. Εργαστηριακό Μέρος
Στο Εργαστηριακό μέρος οι φοιτητές εξοικειώνονται με την εφαρμογή
συναινετικών τεχνικών λήψης αποφάσεων (consensus methodologies) σε θέματα
και προβληματικές που καλύπτουν όλο το spectrum της διοικητικής επιστήμης
και πρακτικής. Γίνεται εκτεταμένη χρήση λογισμού εστιασμένο στην Διαχείριση
Διοικητικών Προβλημάτων και επίλυση τους με την ανάπτυξη εναλλακτικών
σεναρίων δράσης ( action plans)
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:

Να κατανοούν τα σύγχρονα, πραγματικά, και προκλητικά προβλήματα
αιχμής που απασχολούν τις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Να εφαρμόζουν την ακαδημαϊκή γνώση για την ανάλυση των
πραγματικών προβλημάτων των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Να χρησιμοποιούν τεχνικές διοικητικής, στρατηγικής, οργανωτικής και
οικονομικής ανάλυσης σε πραγματικά επιχειρηματικά προβλήματα των
ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων και να σχολιάζουν ή ακόμα και να προτείνουν
μελλοντικές στρατηγικές.

Να υποστηρίξουν την πορεία τους στο πρόγραμμα σπουδών.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική :
10.
Παπαβασιλείου Νατ.και Βιταντζάκη Νικ. (2001) Διοικητική Πρακτική. 30
Ειδικές Περιπτώσεις για μελέτη, Εκδόσεις «ΕΛΛΗΝ», Αθήνα.
11.
Μπουραντάς Δ. (2001) Μάνατζμεντ : Οργανωτική θεωρία και
συμπεριφορά. Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.
12.
Παπαδάκης Β. (2007) Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής
Εμπειρία, Τόμος Α: Θεωρία, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.
13.
John P. Kotter (2001) Ηγέτης της αλλαγής, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
14.
Stutely Richard (2003), Το ιδανικό επιχειρηματικό σχέδιο, Εκδόσεις
Παπασωτηρίου, Αθήνα.
15.
Θανόπουλος Γιάννης (2003) Επιχειρηματική Ηθική Εκδοσεις Interbooks
Ξενόγλωσση :
4.
Johnson G., K. Scholes and R. Whittington, 'Exploring Corporate Strategy:
Text and Cases', Pearson Education, 7 th edition, 2006.
5.
R. Grant (2005) Contemporary Strategy Analysis, Blaclwell , 5th edition.
6.
G.Jones, J.George & C. Hill (2000) Contemporary Management,
MacGraw Hill.
7.
Ferrell, O., C. , J. Fraedrich and L. Ferrell, (2005) Business Ethics: Ethical
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
220
____________________________________________________________________
Decision Making and cases , 6th Edition.
8.
Crane, Andy and Matten, Dirk. Business ethics: a European perspective: managing
corporate citizenship and sustainability in the age of globalization. Oxford: Oxford University
Press; 2003. 484 p $44.50. ISBN: 0199255156.
Call Number: (Library West, On Order)
9.
Dienhart, John William and Curnutt, Jordan. Business ethics: a reference handbook. Santa
Barbara, Calif: ABC-CLIO; 1998. xiii, 444 p $39.50. ISBN: 0874368634 (alk. paper)
(Contemporary ethical issues.
Call Number: HF5387 .D54 1998 (Library West)
10.
Caroselli, Marlene. The business ethics activity book: 50 exercises for promoting integrity
at work. New York: AMACOM, American Management Association; 2003. 293 p $34.95. ISBN:
0814472001. Call Number: HF5387 .C347 2003 (Library West)
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
221
____________________________________________________________________
Ζ. 7020 Tεχνολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ζ. 7020
: Υποχρεωτικό / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΔΟΝΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 3 Θεωρία
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 5,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:Ζ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν οι σπουδαστές την σχέση μεταξύ της τεχνολογικής προόδου
και της οικονομικής ανάπτυξης και τα Μακροοικονομικά υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Προσδιορισμός της τεχνολογικής προόδου, δείκτες εισροών – εκροών.
 Τεχνολογική πρόοδος και οικονομική ανάπτυξη.
 Τεχνολογική Πρόοδος και Διεθνές Εμπόριο.
 Μακροοικονομικά υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης.
 Πολιτικές για την προώθηση της τεχνολογίας και την καινοτομίας.
 Τεχνολογική πρόοδος και ανάπτυξη στην Ελλάδα.
 Τεχνολογία – καινοτομία, η πλευρά της προσφοράς
 Χρηματοδότηση για R & D, κίνητρα ανάπτυξης. Τεχνολογία και καινοτομία: η
πλευρά της ζήτησης.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος της μαθησιακής διαδικασίας οι σπουδαστές να γνωρίζουν:
- πως η τεχνολογική μεταβολή ως βασική δύναμη μπορεί να μετασχηματίσει την
οικονομία μέσω δυναμικών προσαρμογών διαφορετικών από τους μηχανισμούς
της παραδοσιακής οικονομικής θεωρίας
- πως το κοινωνικο-θεσμικό πλαίσιο επιδρά και πως μπορεί να διευκολύνει τη
διαδικασία τεχνικών και δομικών αλλαγών, συντονισμού και δυναμικών
προσαρμογών
- πως η έρευνα τείνει να κατευθύνεται προς την ανακάλυψη νέας γνώσης, όταν η
ανάπτυξη συμβάλλει στην ικανότητα για παραγωγή.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική
Γ. Πολυχρονόπουλος, Γ. Κορρές, Κ. Ρόντος, Βασικές Αρχές Οικονομίας και
Διοίκησης: Μακροοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές, Εκδόσεις Σταμούλη,
Αθήνα, 2005.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
222
____________________________________________________________________
Τσούνης Ν., Κατσουλάκος Ι., Κούκιος Ε. Γ., Η συμβολή της έρευνας, τεχνολογίας
και καινοτομίας στην περιφερειακή ανάπτυξη : η περίπτωση της Ελλάδας, Ελληνικά
Γράμματα, Αθήνα, 2003.
Ξενόγλωσση
Korres G., Technical Change and Economic Growth, Avebury Ashgate Publishing
Company, London, 1996.
Korres G., Technological performance in Greece within the European Community,
Ph.d dissertation , Univ. of London, 1995.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
223
____________________________________________________________________
Ζ.7030 Σεμινάριο Τελειοφοίτων
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ζ.7030
: Υποχρεωτικό / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΕΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 4 Θεωρία
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 6,5
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:Ζ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να δοθεί στους σπουδαστές η δυνατότητα να εμβαθύνουν σε εξειδικευμένα θέματα
που αφορούν το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του τμήματος. Να αποκτήσουν οι
σπουδαστές εμπειρία στη συγγραφή και την παρουσίαση οικονομοτεχνικών μελετών.
Επίσης, η εξοικείωση των σπουδαστών στην επεξεργασία – ανάπτυξη και
παρουσίαση ενός θέματος τόσο από θεωρητικής πλευράς όσο και από πλευράς
εφαρμογής.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εκπονείται γραπτώς και παρουσιάζεται προφορικά επιλεγμένο θέμα από κάθε φοιτητή ή
από μικρή ομάδα φοιτητών (2-3) σε αντικείμενα της οικονομικής και της διοίκησης
επιχειρήσεων. Παρέχονται οι κατάλληλες οδηγίες για την εκμάθηση του τρόπου
επισήμανσης, επικοινωνίας και ανεύρεσης των κατάλληλων πληροφοριών, μέσα από τα
αρμόδια Επιμελητήρια και Συνδέσμους, φορείς, υπουργεία, βιβλιογραφία, διαδίκτυο
κλπ. Παράλληλα παρέχονται οι οδηγίες για την εκμάθηση των τρόπων και μεθόδων
έρευνας σε αντικείμενα που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
Παρουσιάζεται ο τρόπος εκπόνησης μίας επιστημονικής εργασίας: η ανάλυση και η
καταγραφή των δεδομένων και η παρουσίαση τους ως επιστημονικό κείμενο.
Τέλος οι φοιτητές παρουσιάζουν την εργασία που έχουν αναλάβει σε ακροατήριο φοιτητών
του Τμήματος και δέχονται ερωτήσεις.
-Μεθοδολογία επεξεργασίας και ανάπτυξης θέματος




Σαφής προσδιορισμός αντικειμένου
Διαδικασίες συλλογής στοιχείων
Ανάλυση στοιχείων και εξαγωγή συμπερασμάτων
Παρουσίαση αποτελεσμάτων.
-Προετοιμασία προφορικής παρουσίασης
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
224
____________________________________________________________________



Προσδιορισμός περιεχομένου παρουσίασης
Προετοιμασία εποπτικού υλικού
Διενέργεια παρουσίασης.
-Παρουσιάσεις εργασιών σπουδαστών.

Οι παρουσιάσεις των εργασιών γίνονται ενώπιον όλης της ομάδας. Κάθε παρουσίαση διαρκεί
15-20 λεπτά και ακολουθείται από ερωτήσεις και συζήτηση γύρω από το θέμα που παρουσιάστηκε.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος της μαθησιακής διαδικασίας οι σπουδαστές να:
- γνωρίζουν τον τρόπο επισήμανσης και ανεύρεσης των κατάλληλων πληροφοριών για
συγκεκριμένο θέμα.
- γνωρίζουν τρόπους και μεθόδους έρευνας για συγκεκριμένο ζήτημα.
- γνωρίζουν τον τρόπο εκπόνησης μίας επιστημονικής εργασίας (ανάλυση και
καταγραφή δεδομένων και παρουσίαση τους ως επιστημονικό κείμενο).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Παράρτημα Καστοριάς, Οδηγός εκπόνησης πτυχιακής
εργασίας- εργασίας μαθήματος, Καστοριά 2005.
Ξενόγλωσση
Bor M. Z., Οι αρχές των οικονομικών ερευνών, Moskow Ed. DIS, 1998.
Volkof V., Διατριβή, Moskow Ed. Gardariki, 2004.
Vahrin P. I., Μέθοδοι εκπόνησης και διαδικασία παρουσίασης της διπλωματικής
εργασίας, Moskow, Ed. Marketing, 2000.
Uvarof A. A., Διπλωματικές και εργασίες μαθήματος στις οικονομικές ειδικότητες,
Moskow, Ed. Delo I servise, 2001.
Institute of International Relations. Kiev National University of Taras Shevchenko,
Μέθοδοι εκπόνησης διπλωματικών εργασιών για τους φοιτητές της ειδικότητας των
διεθνών οικονομικών σχέσεων, Kiev, Ουκρανία, 2004.
Technical State University of Zaporizhya, Μέθοδοι εκπόνησης διπλωματικών
εργασιών για τους φοιτητές της ειδικότητας των διεθνών οικονομικών σχέσεων,
Ζαπορόζιε, Ουκρανία, 1998.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
225
____________________________________________________________________
Ζ.7040 Αγγλικά Ορολογία ΙΙ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αγγλικά Ορολογία ΙΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ζ.7040
: Υποχρεωτικό / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 3 Θεωρία
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 5,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:Ζ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα αυτό απευθύνεται στους φοιτητές του τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων που κατέχουν ήδη ένα καλό επίπεδο της Αγγλικής γλώσσας και
βασικές γνώσεις εμπορικής ορολογίας. Έχει ως σκοπό μέσα από μια σειρά
επιλεγμένων αυθεντικών κειμένων σχετικών με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων να
ολοκληρώσει τη διδασκαλία της εξειδικευμένης ορολογίας και να βελτιώσει σε
μεγάλο βαθμό τις γλωσσικές δεξιότητες (lisening, sreaking, geading, writing) ώστε
οι φοιτητές να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά και να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του εργασιακού του περιβάλλοντος.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Δομή γραπτού λόγου μέσω Αγγλικών αυθεντικών κειμένων σχετικών με τα
μαθήματα κορμού που διδάσκεται ο φοιτητής κατά την διάρκεια των σπουδών του.

Μετάφραση (ενθύ-αντίστροφο) αυθεντικών κειμένων ορολογίας Διοίκησης
Επιχειρήσεων Τραπεζικής, Ναυτιλιακής, Ασφαλειών, Μarketing.

Εξάσκηση στη χρήση του προφορικού λόγου με έμφαση στη γλώσσα και
την τεχνική της επικοινωνίας.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος ο φοιτητής, θα είναι σε
θέση:
1.
να κατανοεί, να γράφει και να συνδιαλέγεται στην Αγγλική επιστημονική
γλώσσα με τη μορφή ανταλλαγής απόψεων, ανάλυσης δεδομένων και
παρουσιάσεων σε συναντήσεις στο χώρο των επιχειρήσεων.
2.
να επικοινωνεί αποτελεσματικά σε διεθνές περιβάλλον επί θεμάτων της
επαγγελματικής του δραστηριότητας κατά την συμμετοχή του σε διεθνείς
συναντήσεις όπως Forum, Συνέδρια, Συμπόσια, Σεμινάρια.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
226
____________________________________________________________________
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
1.
Businew Assignments
Casler Ken, Palmer David, Woodbridge Teresa, Oxford University Press, 1990.
2.
Meetings and Discussions
N.O’ Driscoll and A. Pilleam Longman Business English Skillw, 1994
3.
Professional Presentations
Malcolm Goodale Cambridge University Press, 2000
4.
English for Business Communications
Simon Sweeney Cambringe University Press, 1998
5.
Management Communication
A.H. Bell Dayle M. Smith John Wiley and Sons, Inc., 1999
6. Comtemporary Business Communication
Scot Ober Haughton Miller Company, Boston Toronto, 1995
7. Organizational Behavior and Management
John Ivancerich- M. Matteson Irwin, Boston, 1996
8. Strategic Outsourcing: A. Structured Approach to Outsourcing Decisions and
Initiatives, Greaver M. F.
New York American Management Association, 1999.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
227
____________________________________________________________________
Ζ.7051Α Διαχείριση Σχέσεων Πελατών –CRM
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Διαχείριση Σχέσεων Πελατών –
CRM
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ζ.7051Α
: Επιλογής Υποχρεωτικό /
μεικτό
: ΜΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 4 Θεωρία & 2 εργαστήριο
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 7,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:Ζ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εμπέδωση από τους σπουδαστές σε ότι αφορά :
α) την εννοιολογική προσέγγιση και βασικές αρχές συστημάτων Διαχείρισης
Σχέσεων Πελατών και Συνεργατών (Customer relationship management) ,
β) την διαχείριση σχέσεων πελάτη –επιχείρησης στο πλαίσιο:
1) βελτιστοποίησης της αξίας του πελάτη για την επιχείρηση ( life time value) 2)
αύξησης του βαθμού αφοσίωσης (loyalty) των πελατών και 3) μεγιστοποίησης
της εταιρική προστιθέμενης αξίας της
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Θεωρητικο μέρος του μαθήματος

Διαχείριση σχέσεων και επαφών με πελάτες

Διαδικασίες CRM: Κύκλος ζωής πελάτη, διαχείριση γνώσεων

Ποσοτικοί δείκτες CRM: Μέτρηση ικανοποίησης και αφοσίωσης πελατών

Συνθήκες υποκίνησης CRM,

Κατηγορίες CRM και PRM λύσεων,

Βασικές λειτουργικές περιοχές, διαδικασία υλοποίησης και εφαρμογής
CRM / PRM συστημάτων,

Μεθοδολογία εφαρμογής και οφέλη, ερευνητικά αποτελέσματα και
προοπτικές σε σχέση με εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν.
2. Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος
Εκτεταμένη χρήση λογισμού εστιασμένο στην Διαχείριση Σχέσεων ΠελατώνΕπιχείρησης (CRM) στην αντιμετώπιση προβλημάτων σε ότι αφορά :
6.
Μέτρηση ικανοποίησης και αφοσίωσης πελατών
7.
Ποσοτικοί δείκτες CRM
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
228
____________________________________________________________________
μέσω πολυκριτηριακής ανάλυσης (multi criteria analysis)
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :
9.
Nα κατανοούν τις βασικές έννοιες, τις ιδιαιτερότητες του C.R.M και τις
σχετικές μεθοδολογίες
10.
Να προσεγγίζουν την έννοια του ολοκληρωμένου συστήματος C.R.M.
όπως εφαρμόζεται στις σύγχρονες παραγωγικές μονάδες και τη σημασία
εφαρμογής του στους διάφορους τύπους επιχειρηματικών μονάδων.
11.
Να αναπτύσσουν την κριτική διερεύνηση επί των εννοιών αυτών
12.
Να εφαρμόζουν τις αρχές και τα πορίσματα που προκύπτουν
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική
Γρηγορούδης. Ε. και Σίσκος, Γ. (2000). Ποιότητα υπηρεσιών και μέτρηση
ικανοποίησης του πελάτη. εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα.
Κοίλιας, Χ. , Τσότσολας Ν., Μαυροματάκης Φ. Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου &
Παρεχομένων Υπηρεσιών του Τμ. Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας προς τους
φοιτητές/τριες του Αιγάλεω, Ιούνιος 2004
Μπουρής, Ι Δήμας Γ., (2008) Ιχνηλατώντας τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ
Αθήνας, τμ. Δοικ. Επιχ. ΤΕΙ Αθήνας Ιουν. 2007
Ξένη
Dutka, A. (1995). AMA Handbook of Customer Satisfaction: A Complete Guide to
Research, Planning and Implementation. NTC Business Books, Illinois
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
229
____________________________________________________________________
Ζ.7051Β Στρατηγικό Management - Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Στρατηγικό Management Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Ζ.7051Β
: Επιλογής Υποχρεωτικό / μεικτό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 4 Θεωρία +2 Εργαστήριο
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
:7
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: Z΄
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να αξιοποιούν αποτελεσματικά πληροφορίες σχετικές με
τον καθαρισμό των βασικών μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και τον
προσδιορισμό των αναγκαίων μέσων για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων και σκοπών.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ι. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
Έννοια και σημασία της Στρατηγικής
Στρατηγικό Management-Μορφοποίηση Στρατηγικής
Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος-Ευκαιρίες-Απειλές -Ανταγωνιστικό
περιβάλλον

Ανάλυση Μικρο-Περιβάλοντος-Δομή του κλάδου

Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος-Περιγραφή της ΕπιχείρησηςΔυνατότητες-Αδυναμίες-Διασυνδέσεις στην Αλυσίδα Αξίας

Επιχειρησιακές Στρατηγικές

Επιχειρηματικές Στρατηγικές

Υλοποίηση και Αξιολόγηση Στρατηγικής

Επιχειρησιακό Σχέδιο



ΙΙ. Εργαστηριακό Μέρος μαθήματος
1.
Περιγραφή της Επιχείρησης – Δομή – Προσδιορισμός Στόχων
2.
Ανάλυση Ισολογισμού – Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεων
3.
Εξωτερικό Περιβάλον - Ανάλυση Αγοράς – Κερδοφορία Κλάδου –
Προσδιορισμός Θέσης στον Κλάδο
4.
Break – Even Ανάλυση
5.
Ανάλυση Μακρο-Περιβάλοντος – Ανάλυση Pest
6.
Πλάνο Μαρκετινγκ – Στόχος Πωλήσεων – Διοικητικό Πλάνο
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
230
____________________________________________________________________
7.
8.
9.
Προσδιορισμός Επενδύσεων
Μορφοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου
Επιλογή Στρατηγικής
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :
1.
2.
3.
Nα κατανοούν τις έννοιες και τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου
Να αντιληφθούν την αναγκαιότητα εφαρμογής της δικής τους Στρατηγικής
Να κατανοούν τη λογική εφαρμογής ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική :
1.
Νικόλαος Γεωργόπουλος (2002): Στρατηγικό Μάνατζμεντ, ISBN:
9789608249110, Εκδόσεις Ε. Μπένος
2.
Κων/νος Τερζίδης (2004) ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: Στρατηγική Προσέγγιση, ISBN:
9608165776 Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική
3.
Ε. Παπαδάκης (1999) Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Μπένος
Ξενόγλωσση :
1.
Hunger, J. David, Wheelen, Thomas L (2004) Εισαγωγή στο Στρατηγικό
Μάνατζμεντ (Μετάφραση στα Ελληνικά), ISBN: 9789602097212, Εκδόσεις
Κλειδάριθμος
2.
John A.,Pearce, Richard B.,Robinson (2000) Strategic Management, ISBN:
9780071167123 McGraw-Hill Education - Europe
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
231
____________________________________________________________________
Ζ.7052Α Λειτουργία Χρηματιστηρίου Αξιών και Χρηματιστηρίου Παραγώγων
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Α
Ζ.7052
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Επιλογής Υποχρεωτικό / μεικτό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
4 ΘΕΩΡΙΑ & 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
7,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ζ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές : α) να
κατανοήσουν την δομή και την λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αξιών και του
Χρηματιστηρίου Παραγώγων
και β) να χειρίζονται με σχετική άνεση την
ποικιλία των χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία διαπραγματεύονται στα δύο
Χρηματιστήρια.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Θεωρητικό μέρος του μαθήματος
14.
Οι Spot Αγορές και οι Προθεσμιακές Αγορές : η αναγκαιότητα
ύπαρξης , ρύθμισης και θεσμοθετημένης λειτουργίας τους.
15.
Από το «Καφενείον η Ωραία Ελλάς» και το «Μετοχοπρατήριον» της
οδού Αιόλου στην ίδρυση του «Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών» , τον 19 ου αιώνα
(1876) , στην «Σοφοκλέους» του 20ου αιώνα και στην «Ελληνικά Χρηματιστήρια
Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΧΑΕ) » της Λεωφόρου Αθηνών του 21ου αιώνα .
16.
Η Spot Αγορά : το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) και η
οργανωτική του διάρθρωση.
17.
Η καθημερινή διαπραγμάτευση στο ΧΑΑ , το σύστημα ΟΑΣΗΣ , τα
είδη των Εντολών κλπ
18.
Η Προθεσμιακή Αγορά : Η Αγορά Παραγώγων και η έναρξη
λειτουργίας της τον Αύγουστο του 1999. Το θεσμικό πλαίσιο , τα
χρηματοπιστωτικά της προϊόντα ,ο τρόπος της καθημερινής της λειτουργίας και η
διασύνδεσή της με την Spot αγορά .
19.
Οι μεγάλες κατηγορίες των Παραγώγων Τίτλων και η χρησιμοποίησή
τους τόσο για «Αντιστάθμιση» όσο και για «Κερδοσκοπία». Τα «Περιθώρια
Ασφάλισης» και η «Μόχλευση».
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
232
____________________________________________________________________
20.
Τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης.
21.
Τα Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης.
22.
Ο Δανεισμός Τίτλων.
23.
Η Εκκαθάριση των Συναλλαγών
24.
Η ποικιλία των «Επενδυτικών και Αντισταθμιστικών Στρατηγικών».
25.
Η εκρηκτική ανάπτυξη των συναλλαγών σε Παράγωγα διεθνώς και
σύγκριση με την ελληνική Αγορά Παραγώγων. Οι αυξημένοι κίνδυνοι με τους
οποίους είναι συνδεδεμένες οι συναλλαγές σε Παράγωγα.
2. Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος
Εκτεταμένη χρήση λογισμού εστιασμένο σε θέματα :
προσέγγισης και ανάλυσης χρηματοοικονομικών εργαλείων στις Spot και τις
Προθεσμιακές Αγορές
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με το τέλος του εξαμήνου , ο φοιτητής α) θα είναι σε θέση να γνωρίζει επαρκώς
τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα των Αγορών Spot και Παραγώγων και να κατανοεί
τον τρόπο λειτουργίας των αγορών αυτών , και β) θα είναι σε θέση να χειρίζεται
στην πράξη (δηλαδή σε Τράπεζες , σε Χρηματιστηριακές Εταιρείες , σε
Επενδυτικές Εταρείες και σε ομοειδείς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς) τα πιο
πάνω προϊόντα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνική :
-Νικ.Μυλωνά : Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων ,Εκδόσεις Τυποθείτω, Αθήνα
2005
-Σ.Θωμαδακη και Μ.Ξανθάκη : Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου , Εκδόσεις
Σταμούλη, Αθήνα 2006
-Γεωρ. Παπούλιας, Παράγωγα ,Αθήνα 1999
Ξενόγλωσση :
-J. Hull, Options, Futures and other Derivatives , 6th Edition ,Prendice Hall , 2006.
-R. Kolb, Financial Derivatives, 4th Edition , 2005.
-R. Steinherr, Derivatives, The Wild Beast of Finance, Willey Editions , 2004.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
233
____________________________________________________________________
Ζ.7052Β Ανάλυση Κεφαλαιαγορών και Χρηματαγορών
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Ανάλυση Κεφαλαιαγορών και
Χρηματαγορών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: Z.7052B
: Επιλογής Υποχρεωτικό / μεικτό
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
: ΜΕ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
: 4 (Θεωρία) & 2 εργαστήριο
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
: 7,0
ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
:A
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η εξοικείωση των σπουδαστών με το περιεχόμενο, την λειτουργία και τα προβλήματα των αγορών
χρήματος και των αγορών κεφαλαίου στο εγχώριο και στο διεθνές τους περιβάλλον.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος
83.
Χρηματοπιστωτικοί τίτλοι, Χρηματοπιστωτικές αγορές και
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.
84.
Το ζήτημα της χρηματοπιστωτικής οικουμενοποίησης.
85.
Διεθνές Νομισματικό Σύστημα, ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.
86.
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, ο δρόμος για την καθιέρωση του ευρώ
ως κοινού ενιαίου νομίσματος, η Συνθήκη του Μάαστριχ και ο ρόλος της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
87.
Έμμεση και Άμεση Χρηματοδότηση, Καταθετικοί και μη καταθετικοί
οργανισμοί, ο ρόλος των εμπορικών τραπεζών και των Κεντρικών Τραπεζών.
88.
Οργανισμοί Συλλογικής Αποταμίευσης: ο ρόλος των Επενδυτικών
Εταιρειών, των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των Εταιρειών Επενδύσεων
Χαρτοφυλακίου.
89.
Ο ρόλος των Ασφαλιστικών Εταιρειών, των Συνταξιοδοτικών και των
Ασφαλιστικών Ταμείων.
90.
Μετοχές, Ομόλογα και τα ζητήματα Αποτίμησής τους, μέτρηση
επιτοκιακού κινδύνου στα ομόλογα.
91.
Τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία και η λειτουργία των χρηματαγορών, τα
ζητήματα Αποτίμησης των τίτλων τους.
92.
Οι αγορές Συναλλάγματος και η ιδιαίτερη σημασία τους, παράγοντες που
διαμορφώνουν τη συναλλαγματική ισοτιμία.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
234
____________________________________________________________________
93.
Η λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, τα κυριότερα
ευρωπαϊκά και αμερικανικά χρηματιστήρια.
94.
Εισαγωγή στα παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία και στις αγορές
τους, παράγωγα μη διαπραγματευόμενα και παράγωγα διαπραγματευόμενα σε
οργανωμένες αγορές, forwards, swaps, futures, options.
95.
Η λειτουργία του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών, τα κυριότερα
ευρωπαϊκά και αμερικανικά χρηματιστήρια παραγώγων.
96.
2. .Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος
Εκτεταμένη χρήση λογισμού εστιασμένο σε θέματα :
Αποτίμησής, μέτρηση κινδύνου
προσέγγισης και ανάλυσης χρηματοοικονομικών εργαλείων, forwards, swaps,
futures, options.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :
1. Nα κατανοούν τις βασικές έννοιες, τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου και της
μεθοδολογίας της Ανάλυσης Κεφαλαιαγορών.
2. Να γνωρίζουν τη λειτουργία του σύγχρονου συστήματος χρηματοδότησης, τις
αγορές, τους συμμετέχοντες και τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τίτλους που
υπάρχουν.
3. Να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να καλύψουν τις
χρηματοδοτικές τους ανάγκες οι επιχειρήσεις και το κράτος.
4. Να προτείνουν εναλλακτικά σενάρια χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις και
το κράτος, να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματά τους και τελικά να επιλέξουν το αποτελεσματικότερο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :
Ελληνική :
22.
Πρόδρομος Ευθύμογλου, Απόστολος Μπάλλας, (2000), Χρηματοδοτικοί
οργανισμοί και αγορέ, εκδόσεις Ε.Μπένου, Αθήνα
23.
Μ.Ξανθάκης, Σ.Θωμαδάκης (1990) , Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου,
Αθήνα.
24.
Ian H. Giddy, (1996), «Παγκόσμιες Χρηματοπιστωτικές Αγορές», Μεταφρ.
Πετράκη, Κουφόπουλου, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
Ξενόγλωσση :
16.
John C. Hull, (2007), «Options, Futures and other financial derivatives»,
Εκδόσεις Prentice Hall, Toronto.
17.
Jamaine, Burell, (2007), «The complete guide to currency trading and
investing», Εκδόσεις Atlantic Publishing Co.
18.
Kolb, «nancial derivatives» 2nd edition.
19.
Steinherr, «Derivatives, the wild beast of finance», Willey editions.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
235
____________________________________________________________________
Η ΕΞΑΜΗΝΟ
Πτυχιακή Εργασία
10 διδακτικές μονάδες
Πρακτική Εργασία
20 διδακτικές μονάδες
Σύνολο Διδακτικών Μονάδων......... 30
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
236
____________________________________________________________________
14.1.3 Αλυσίδες Μαθημάτων: Προαπαιτούμενα – εξαρτώμενα μαθήματα του
προγράμματος σπουδών
1. Τα προαπαιτούμενα – εξαρτώμενα μαθήματα είναι τα παρακάτω:
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη Α εξ.
ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ
Οργανωτική Θεωρία & Συμπεριφορά Ι
Β εξ.
Εισαγωγή στους Η/Υ Α εξ.
Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές στους
Η/Υ Β εξ.
Χρηματοοικονομική Λογιστική Α εξ.
Διοικητική Λογιστική Β εξ.
Δίκαιο Επιχειρήσεων Ι (Αστικό & Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ (Εμπορικό &
Εργατικό) Β εξ.
Εταιρικό) Γ εξ.
Χρηματοοικονομική Λογιστική Α εξ.
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
Γ εξ.
Εισαγωγή στους Η/Υ Α εξ.
Βάσεις Δεδομένων: Εφαρμογές στο
management Γ εξ.
Οργανωτική Θεωρία & Συμπεριφορά Ι Β Οργανωτική Θεωρία & Συμπεριφορά ΙΙ
εξ.
Γ εξ.
Εισαγωγή στους Η/Υ Α εξ.
Ηλεκτρονικό Εμπόριο Δ εξ.
Χρηματοοικονομική Λογιστική Α εξ.
Φορολογική Λογιστική Δ εξ.
Χρηματοοικονομική Λογιστική Α εξ.
Ανάλυση
Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων Ε εξ.
Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη Α εξ.
Στρατηγικό
Management
και
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Ζ εξ.
2. Τα προαπαιτούμενα μαθήματα για το μάθημα «Σεμινάριο Τελειοφοίτων»
είναι
Τομέας Διοικητικής Επιστήμης :
Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη Α εξ.
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Δ εξ.
Τομέας Οικονομικής Επιστήμης & Ποσοτικής Ανάλυσης
Μικροοικονομική Ανάλυση Α εξ.
Μακροοικονομική Ανάλυση Β εξ.
Στατιστικές Μέθοδοι Δ/σης Επιχ/σεων Β εξ.
Οικονομική της Διοίκησης Γ εξ.
Χρήμα-Τράπεζες-Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί Γ εξ.
Χρηματοδοτική Διοίκηση Δ εξ.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
237
____________________________________________________________________
14.1.4 Μαθήματα ειδικότητας για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης
Tα μαθήματα ειδικότητας για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης ανά
κατεύθυνση είναι:
Ροή 1: Διοίκηση Έργου
Οργανωτική Θεωρία & Συμπεριφορά Ι
Βάσεις Δεδομένων: Εφαρμογές στο Management
Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ (Εμπορικό & Εταιρικό)
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Επιχειρηματικότητα & Διαχείριση Καινοτομίας
Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
Διοίκηση Έργου-Project management
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Διοικητική Δεοντολογία & Πρακτική
Ροή 2: Χρηματοοικονομική
Εισαγωγή στους Η/Υ
Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές στους Η/Υ
Στατιστικές Μέθοδοι Διοίκησης Επιχειρήσεων
Χρήμα – Τράπεζες
– Χρηματοοικονομικοί
Οργανισμοί
Βάσεις Δεδομένων: Εφαρμογές στο management
Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ (Εμπορικό & Εταιρικό)
Χρηματοδοτική Διοίκηση
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Β΄εξ.
Γ΄εξ.
Γ΄εξ.
Δ΄εξ.
Δ΄εξ.
Ε΄εξ.
Ε΄εξ.
ΣΤ΄εξ.
Ζ΄εξ.
Α΄εξ.
Β΄εξ.
Β΄εξ.
Γ΄εξ.
Γ΄εξ.
Γ΄εξ.
Δ΄εξ.
Ε΄εξ.
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
_________________________
238
______
14.1.5 Περίγραμμα Σπουδών
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α
Κωδ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Α΄εξάμηνο
EM
KM
Πιστωτικές Μονάδες
ΜΓΥ
Θεωρία Εργαστήριο ΣΥΝΟΛΟ Φόρτος
Εργασίας
3
3
131
Α.1010 Εισαγωγή στη Διοικητική
Επιστήμη
Y
Α.1020 Εισαγωγή στους Η/Υ
Α.1030 Μαθηματικές
Μέθοδοι
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Α.1040 Μικροοικονομική
Ανάλυση
Α.1050 Οικονομικά Μαθηματικά
Α.1060 Χρηματοοικονομική
Λογιστική
Σύνολο:
Y
Y
ΜΓΥ
ΜΓΥ
2
4
Y
ΜΓΥ
Y
Y
ΜΓΥ
ΜΓΥ
__________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
2
4,4
4
4
116
171
3,8
5,7
4
4
171
5,7
3
4
2
3
6
131
180
4,4
6,0
20
4
24
900
30,0
__________________________
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
_________________________
239
______
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α Κωδικοί Β΄εξάμηνο
ΕΜ
ΚΜ-
Θεωρία Εργαστήριο ΣΥΝΟΛΟ Φόρτος
Πιστωτικές
Εργασίας Μονάδες
(Θ)
Ι Υ
ΜΓΥ 4
4
(Φ.Ε.)
162
Υ
ΜΓΥ 4
4
162
5,5
& Υ
ΜΓΥ 3
3
122
4,1
Στατιστικές Μέθοδοι Δ/σης Υ
Επιχ/σεων
Χρηματοοικονομικές
Υ
Εφαρμογές στους Η/Υ
ΜΓΥ 3
2
5
152
5,2
ΜΕΥ 2
3
5
126
4,2
Διοικητική Λογιστική
ΜΕΥ 4
4
162
5,5
25
886
30,0
1.
Β.2010
Δίκαιο
Επιχειρήσεων
(Αστικό & Εργατικό)
2.
Β.2020
Μακροοικονομική Ανάλυση
3.
Β.2030
Οργανωτική
Θεωρία
Συμπεριφορά Ι
4.
Β.2040
5.
Β.2050
6.
Β2060
Υ
Σύνολο:
__________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
20
(ΕΡΓ)
5
(Δ.Μ.)
5,5
__________________________
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
_________________________
240
______
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/
α
Κωδ
Γ΄εξάμηνο
Ε
Μ
ΚΜ
Θεωρί Εργαστ
α
ή-ριο
(Θ)
ΣΥΝΟΛ
Ο
Φόρτος
Εργασί
ας
(ΕΡΓ)
Πιστωτικές Μονάδες
(Π.Μ.)
1.
Γ.301
0
Λογιστικά
Συστήματα
Πληροφοριακά Υ
MEY
2
4
6
(Φ.Ε.)
146
2.
Γ.302
0
Βάσεις
Δεδομένων
: Υ
Εφαρμογές στο management
MEY
2
2
4
116
4,0
3.
Γ.303
0
Γ.304
0
Γ.305
0
Οικονομική της Διοίκησης
Υ
ΜΓΥ
4
4
172
5,7
Δίκαιο
Επιχειρήσεων
ΙΙ Υ
(Εμπορικό & Εταιρικό)
Χρήμα
–Τράπεζες- Υ
Χρηματοοικονομικοί
Οργανισμοί
Πληροφοριακά
Συστήματα Υ
Διοίκησης (M.I.S.)
Σύνολο:
ΜEΥ
4
4
172
5,7
ΔΟΝ
Α
4
4
172
5,7
ΜΕΥ
2
2
4
116
4,0
18
8
26
894
30,0
4.
5.
6.
Γ.306
0
__________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
4,9
__________________________
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
_________________________
241
______
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α
Κωδικοί
Δ΄εξάμηνο
EM
ΚΜ
Θεωρί
α
Εργαστήριο
(Θ)
Πιστωτικές Μονάδες
ΣΥΝ
ΟΛΟ
Φόρτος
Εργασί
ας
5,65
(ΕΡΓ)
(Π.Μ.)
Διοίκηση
Ανθρωπίνων Y
Πόρων
Επιχειρηματικότητα
& Y
Δχ.
Καινοτομίας
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Y
MEY
4
4
(Φ.Ε.)
180
ΔΟΝΑ
3
3
135
4,75
MEY
2
4
120
4,45
MEY
3
3
135
4,75
Δ.4050
Οργανωτική Θεωρία & Y
Συμπεριφορά ΙΙ
Φορολογική Λογιστική
Y
MEY
2
5
135
4,75
Δ.4060
Χρηματοδοτική Διοίκηση Y
ΜΕΥ
4
4
180
5,65
23
885
30,00
1.
Δ.4010
2.
Δ.4020
3.
Δ.4030
4.
Δ.4040
5.
6.
Σύνολο:
__________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
18
2
3
5
__________________________
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
_________________________
242
______
Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/
α
Κωδικ
οί
Ε΄εξάμηνο
1.
2.
3.
4.
Ε.5010
Ε.5020
Ε.5030
Ε.5040
Αρχές Marketing
Διοίκηση Παραγωγής
Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
Ανασχεδιασμός Επιχ. Λειτουργιών
(Reengineering)
EM
ΚΜ
Θεωρί Εργαστή
α
ριο
ΣΥΝΟ Φόρτος
ΛΟ
Εργασί
ας
(Φ.Ε.)
3
135
3
135
5
135
3
135
Πιστωτικές Μονάδες
ΜΕΥ
ΜΕΥ
ΜΕΥ
ΜΕΥ
3
3
2
3
ΜΕ
3
2
5
165
6,0
ΜΕ
3
2
5
165
6,0
17
7
24
870
30,0
ΜΕ
3
2
5
165
6,0
ΜΕ
3
17
2
7
5
24
165
870
6,0
30,0
(Θ)
Y
Y
Y
Y
POH # 1 : Διοίκηση Έργου : (1)
5. Ε.5051 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας- EY
Logistics
6. Ε.5061 Διοίκηση Έργου-Project management
EY
Σύνολο POH #1 Διοίκηση Έργου (1):
POH # 2 : Χρηματοοικονομική :(2)
5. Ε.5052 Ανάλυση
Χρηματοοικονομικών EY
Καταστάσεων
6. Ε.5062 Χρηματοδοτική Διοίκηση-Ειδικά Θέματα EY
Σύνολο: POH #2 Χρηματοοικονομική
(2)
__________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
(ΕΡΓ)
3
(Π.Μ.)
4,5
4,5
4,5
4,5
__________________________
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
_________________________
243
______
ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α
Κωδ
ΣΤ΄εξάμηνο
1.
ΣΤ.6010 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Υ
Θεωρία Εργαστ. ΣΥΝΟΛΟ Φόρτος
Πιστωτικές Μονάδες
Εργασίας
(Θ)
(ΕΡΓ)
(Φ.Ε.)
(Π.Μ.)
4,0
ΜΕΥ 4,0
180,0
6,5
2.
ΣΤ.6020 Επιχειρησιακή Έρευνα
Υ
ΜΕΥ 3,0
3.
ΣΤ.6030 Αγγλικά Ορολογία
Υ
POH # 1 : Διοίκηση Έργου:1
4.
ΣΤ.6041 Διεθνές
Management
Στρατηγική
5.
ΣΤ.6051 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
ΕΜ
ΚΜ
6,0
180,0
6,5
ΜΕΥ 3,0
3,0
135,0
4,0
4,0
180,0
6,5
και ΕΥ
ΜΕ
4,0
ΕΥ
ΜΕ
3,0
3,0
6,0
180,0
6,5
17,0
6,0
23,0
855,0
30,0
4,0
180,0
6,5
6,0
23,0
180,0
855,0
6,5
30,0
Σύνολο: POH # 1 : Διοίκηση
Έργου (1):
POH #2: Χρηματοοικονομική:2
4.
ΣΤ.6042 Ευρωπαϊκή
Οικονομική ΕΥ
Ολοκλήρωση
5.
ΣΤ.6052 Αξιολόγηση Επενδύσεων
ΕΥ
Σύνολο:
POH
#2:
Χρηματοοικονομική (2)
__________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
3,0
ΜΕ
4,0
ΜΕ
3,0
17,0
3,0
6,0
__________________________
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
_________________________
244
______
Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/
α
Κωδ
Ζ΄εξάμηνο
ΕΜ
ΚΜ
Θεωρί
α
Εργασ
τ.
ΣΥΝΟ Φόρτος
ΛΟ
Εργασί
ας
(Θ)
Πιστω-τικές Μονά-δες
(Π.Μ.)
(ΕΡΓ)
3
7
(Φ.Ε.)
225
8,5
1.
Ζ.7010
Διοικητική Δεοντολογία & Πρακτική
Υ
MEY
4
2.
Ζ.7020
Υ
4
180
6,5
Ζ.7030
ΔΟΝ
Α
ΜΕΥ
4
3.
Tεχνολογική Πολιτική και
Οικονομική Ανάπτυξη
Σεμινάριο Τελειοφοίτων
4
4
180
6,5
7
225
8,5
22
810
30,0
7
225
8,5
22
810
30,0
Υ
POH # 1 : Διοίκηση Έργου (Επιλογή ένα από τα παρακάτω μαθήματα): (1)
4α Ζ.7051 Διαχείριση Σχέσεων Πελατών –CRM
ΕΥ
4
3
Α
ΜΕ
5α Ζ.7051 Στρατηγικό Management –
Β
.
Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
Σύνολο: ΡΟΗ#1: Διοίκηση Έργου
16
6
(1):
POH #2: Χρηματοοικονομική (Επιλογή ένα από τα παρακάτω μαθήματα) : (2)
4β Ζ.7052 Λειτουργία Χρηματιστηρίου Αξιών και ΕΥ
4
3
Α
.
Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών
ΜΕ
5β Ζ.7052 Ανάλυση
Κεφαλαιαγορών
&
Β
.
Χρηματαγορών
Σύνολο:
ΡΟΗ
#2
16
6
:Χρηματοοικονομική(2)
__________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
__________________________
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
_________________________
245
______
Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α
1
2
Κωδικοί Η΄εξάμηνο
Η.801
Η.802
Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση
Σύνολο:
ΕΜ
Υ
Υ
__________________________________________
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Φόρτος
Εργασίας
(Φ.Ε.)
300
600
900
Πιστωτικές Μονάδες
(Π.Μ.)
10
20
30
__________________________
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
246
____________________________________________________________________
14.1.6 Πρόγραμμα Σπουδών στην Αγγλική Γλώσσα
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE (T.E.I.) OF
ATHENS
School of business and economics
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION
Department of Business Αdministration
Welcome to the Department of Business Administration, Technological
Educational Institute (TEI) of Athens.
If you are looking for information about UNDERGRADUATE PROGRAM
SPECIFICATIONS IN BUSINESS ADMINISTRATION (B.B.A.) you may wish
to contact
Dr John Bouris
Professor
Head of Management Science
Sector
Tel: +30 210 5385204
Email [email protected]
If you are looking for general information about the Department of Business
Administration
please
contact
the
secretariat
at
Tel: +30 210 5385205
Fax: +30210 5314878, or
Email: [email protected]
About the department of Business Administration
It was established in 1974 and operates under the School of Business and Economics
which is the main branch of the Technological Educational Institute of Athens (TEIA). According to the Greek Legislation (Law No 1404/1983 and No 2916/01) the
TEI-A is part of the country’s Higher Education School System. It is a public, nonprofit, self administered Institute supervised by the State through the Ministry of
National Education and Religions.
The department of Business Administration has as a teaching staff (full time, part
time and tenured) over 35 members. There are 2.200 students registered.
Exhibit 1 shows the student distribution per semester.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
247
____________________________________________________________________
Exhibit 1 : Student Distribution per Semester
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1st
2nd 3rd
4th
5th
6th
7th
8th
Department mission and objectives
Its mission is to provide a high quality, tertiary academic program for students
wishing to pursue professional careers in functional areas of business such as
business finance, production management, project management, marketing, human
resource management, managerial accounting, management information system,
business economics.
The objectives of the Department are:
a.
to produce students with suitable theoretical and academic knowledge, as
well suitable skills and practical business experience in line with the requirements of
the competitive labour markets and the changing conditions of the business
environment.
b.
to promote management science and research.
Department organizational structure
The Department is subdivided into three (3) academic sectors: each of these is
responsible for the design and the implementation of a specific scientific field:
Sector 1: Management Science ( MGT).
The subjects studied include:


Management theory and applications
Organizational behaviour
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
248
____________________________________________________________________











Human resources management
Production Management
Project Management
Management information systems-MIS
Total quality management _ TQM
Supply Chain Management – Logistics
Customer Relationship Management - CRM
Business Communication
Strategic management – Business Planning
Business Process Re engineering –B.P.R
Marketing Management
Sector 2: Economics and Quantitative Methods. (ECON.)
The subjects studied include:











Economics
Business mathematics
Business statistics
Operations research
Technological Policy & Economic Development
Financial Management
Financial Markets and Institutions
Money-Banking-Financial Institutions
Investment Evaluation
Managerial Economics
International Economic Relations
Sector 3: Law, Accounting and General business related course. (LAW)
The subjects studied include:










Business law
Tax Accounting
Accounting Information System
Computer business applications
Financial Accounting
Managerial Accounting
Computer Database design
Software application in accounting
Civil Law
Labor Law
The department has extensive learning resources, including 3 microcomputer
laboratories. In the first laboratory, there are 20 stand alone PC’s where students
make use of computer packages in business. The second and the third laboratory has
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
249
____________________________________________________________________
a PC network system where students practice e-commerce, internet browsing and
business applications in the field of logistics, total quality and project management.
DPT.: BUSINESS
ADMINISTRATION
S.: MGT
S.: ECON
S.: LAW
Course Programme : program overview / ECTS guide.
Course Level and Number System
All courses are one-semester courses and are assigned a fourth-digit number as
course code.
The following abbreviations are used in course timetable presentation:
L=Lecture Hours : Theory, Lab= Laboratory course, Total= Total of hours, CR=
Credits (ECTS) C= Compulsory, OC= Optionally Compulsory, L/W= Load of
Work.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
250
____________________________________________________________________
1st Semester
CODE
TITLE
Type
Lecture Lab
Total
Α.1010
Principles of
Management
C
3
Α.1020
Introduction to
Computer Science
Mathematical Methods
in Business
Administration
Microeconomic
Analysis
Mathematics of
Finance
Financial Accounting
C
2
C
Α.1030
Α.1040
Α.1050
Α.1060
Credits
3
Load
of
Work
131
4
116
3,8
4
4
171
5,7
C
4
4
171
5,7
C
3
3
131
4,4
C
4
2
6
180
6,0
4
24
900
30,0
TOTAL OF COMPULSORY 20
COURSE 6
2
4,4
2nd Semester
CODE
TITLE
Β.2010
Type
Lecture Lab Total Load
of
Work
Credits
Business Law I
C
(Civil Law, Labour Law)
4
4
162
5,5
Β.2020
Macroeconomic Analysis C
4
4
162
5,5
Β.2030
Organizational Behavior
I
C
3
3
122
4,1
Β.2040
Introduction to
Statistical Methods in
Business
Administration)
C
3
2
5
152
5,2
Β.2050
Computer Applications
in business finance
C
2
3
5
126
4,2
Β2060
Managerial Accounting
C
4
4
162
5,5
25
886
30,0
TOTAL OF COMPULSORY
COURSE 6
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
20
5
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
251
____________________________________________________________________
3rd Semester
CODE
T IT L E
Typ
e
Lectur
e
Lab
Tota Load
l
of
Work
Credit
s
C.3010
Accounting
Information Systems
Data Bases: Applied
information systems
in
management
science
Managerial
Economics
Business Law II
(commercial law)
Money-BankingFinancial Institutions
C
2
4
6
146
4,9
C
2
2
4
116
4,0
C
4
4
172
5,7
C
4
4
172
5,7
C
4
4
172
5,7
Management
Information System
T O T AL
COMPULSORY
COURSE 6
C
2
2
4
116
4,0
8
26
894
30,0
Lab
Credit
s
C.3020
C.3030
C.3040
C.3050
C.3060
4th Semester
CODE TITLE
D.4010
D.4020
D.4030
D.4040
D.4050
D.4060
OF 18
Human
resources C
management
Entrepreneurship & C
Management
Innovation
E- Commerce
C
4
Tota Load
l
of
Work
4
180
3
3
135
4,75
4
120
4,45
Organizational
Behavior II
( special topics)
Tax Accounting
C
3
3
135
4,75
C
2
5
135
4,75
Financial
Management
T O T AL O F
COMPULSORY
COURSE 6
C
4
4
180
5,65
23
885
30,00
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Typ
e
Lectur
e
2
18
2
3
5
5,65
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
252
____________________________________________________________________
5TH Semester
CODE
T IT L E
Type
e
Lectur
Ε.5010 Principles
3
of C
Marketing
Ε.5020 Production
3
C
Management
Ε.5030 Business
2
C
Communication
Ε.5040
Business Process C
3
Re engineering –B.P.R
Ε.5051 Supply
Chain OC
3
Management Logistics
Ε.5061 Project
3
OC
management
Route #1: Project management ( C + OC) 6
Lab
Total
Load Credit
of s
Work
3
135
4,5
3
135
4,5
5
135
4,5
3
135
4,5
2
5
165
6,0
2
5
165
6,0
17
7
3
2
870
30,0
4
Ε.50 Financial
Statement OC
Analysis
Ε.50 Financial management- OC
62
SSSpecial topics
Route #2 : Finance (C + OC) 6
3
2
5
165
6,0
3
2
5
165
6,0
17
7
4
52
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
2
870
30,0
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
253
____________________________________________________________________
6TH Semester
CODE
T IT L E
SΤ.6010 International
Economic
Relations
SΤ.6020 Operations
Research
SΤ.6030 Business English
Terminology
SΤ.6041 International
Management
and Strategy
Type Lectu Lab
re
Credits
4,0
180,0
6,5
6,0
180,0
6,5
C
4,0
C
3,0
C
3,0
3,0
135,0
4,0
OC
4,0
4,0
180,0
6,5
3,0
6,0
180,0
6,5
6,0
23,0
855,0
30,0
4,0
180,0
6,5
SΤ.6051 Total
3,0
Quality OC
Management
Route #1: Project management 17,0
(C+OC)……… 5
SΤ.6042 European
OC
Economic
Integration
SΤ.6052 Investment
OC
Evaluation
Route #2 : Finance ( C +OC) 5
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Tota Load
l
of
Work
3,0
4,0
3,0
3,0
6,0
180,0
6,5
17,0
6,0
23,0
855,0
30,0
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
254
____________________________________________________________________
7TH Semester
CODE
TITLE
Typ
e
Lectu
re
Lab
Total
Load
of
W or k
Credit
s
Ζ.7010
Business
Ethics
&
Practice
Technological Policy &
Economic Development
Senior Student Seminar
C
4
3
7
225
8,5
C
4
4
180
6,5
C
4
4
180
6,5
Ζ.7020
Ζ.7030
Ζ.7051
Customer Relationship OC
Management- CRM
Ζ.7051 Strategic ManagementΒ
Business Planning
Route #1: Project management
(C+OC) 4
Α
Ζ.7052
Athens Stock Exchange OC
(ASE) &
Athens
Derivatives
Exchange
Market (ADEX)
Ζ.7052 Financial and Capital
Β
markets analysis
Route #2 : Finance ( C+OC) 4
Α
4
3
7
225
8,5
16
6
22
810
30,0
4
3
7
225
8,5
16
6
22
810
30,0
8th Semester
CODE
TITLE
Η.801
Degree dissertation C
(thesis)
Internship: On the C
job business training
& practices
Η.802
TYPE
Load
of
Work
Credits
300
10
600
20
900
30
Timetable program overview
During the 8th semester students are placed in business enterprises in the private or
public
sector
and
finally
present
their
degree
dissertation.
The department course programme endows comprehensive business education that
prepares the student for responsible administrative roles in business and society.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
255
____________________________________________________________________
The curriculum is designed to encourage students to develop their communication,
analytical and synthetic skills, creativity, and other qualities necessary for success in
organizational life.
Department Permanent Staff
PROFESSORS
Name
Specification
Tel.
Number
E-mail
Dr.
POLYCHRONOPOULOS
GEORGE
ECONOMICS
210
5385200-1
[email protected]
Dr.
FRANGOS CHRISTOS
QUANTITATIVE
METHODS
210
5385214
[email protected]
Dr.
BOURIS JOHN
MANAGEMENT
SCIENCE
210
5385204
[email protected]
R
ASSOCIATE PROFESSORS
Dr.
BINIORIS SPYROS
LOGISTICS
2105385230
[email protected]
Dr.
TOURNA-GERMANOU
ELENI
ACCOUNTING
2105385239
[email protected]
ASSISTANT PROFESSORS
DR.
GIOVANIS APOST.
CRM
2105385230
apostolosgiovanis@yah
oo.gr
DR.
SAHINIDIS ALEX.
ORGANIZATIO
NAL BEHAVIOR
210
5385204
[email protected]
om
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
256
____________________________________________________________________
Secretariat
The secretariat of the department consists of the following Administrative
Employees:
NAME
Mrs MAGGANIA NIKI (Supervisor)
Mr. TSACHAGEAS NIKOS
TELEPHONE
(E-MAIL:
210 5385205
[email protected]
210 5385205
Admission hours for the students:
MONDAY 11:00 – 13:00
WEDNESDAY 11:00 – 13:00
FRIDAY 11:00 – 13:00
Department International Collaborations
The department develops collaborations with educational institutions both at home
and abroad. It successfully participates in the European Programmes, of ErasmusSocrates, ECTS which aim at student-staff mobility and common study curricula
development and Leonardo Da Vinci, which supports the students’ practical
training in related work area.
Every year over 20 students participate in the student mobility/exchange network
thus materialising part of their studies, fully accredited through the ECTS
programme, Besides they exercise their knowledge and skills on the job training in
a business environment at almost all the European countries such as : G. Britain,
Belgium, Spain, Netherlands, Italy.
If you are looking for information about European Programmes, of ErasmusSocrates, Leonardo Da Vinci you may wish to contact : TOURNA-GERMANOU
ELENI, Associate Professor Coordinator of Erasmus Program, at the Department of
Business Administration, tel.: 0030 210 5385239, Fax: +30210 5314878,
Email: [email protected]
Careers
There are many opportunities for students to take employment in the public and
private sector depending on their needs and availability. Many students successfully
continue to post-graduate studies and acquire MBAs and Ph.d.s
Telephones
Department Secretary
Coordinator of Erasmus Program
Fax: +30210 5314878
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
0030 210 5385205
0030 210 5385239
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
257
____________________________________________________________________
14.1.7 Ποσοτικά στοιχεία (Data) του Προγράμματος Σπουδών
 Κατανομή μαθημάτων του ΠΠΣ ανα τομέα
1. Με βάση το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Π.Π.Σ.) η κατανομή μαθημάτων
ανά τομέα μαθημάτων έχει ως ακολούθως :
ΕΞΑΜΗΝΑ
ΤΟΜΕΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ &
ΓΕΝ.
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Α
Β
Γ
Δ
Ε.
ΣΤ.
Ζ.
1
1
1
3
6
2
3
17
3
2
2
1
2
4
3
17
2
3
3
2
0
1
0
11
6
6
6
6
8
7
6
45
ΠΛΗΘΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ( κοινό για όλους τους τομείς)
ΣΥΝΟΛΟ
1
46
Για τη λήψη πτυχίου, ο σπουδαστής παρακολουθεί επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών 39
μαθημάτων συν την πτυχιακή εργασία. Δηλαδή :
Αριθμός μαθημάτων
39
ΣΥΝ: πτυχιακή εργασία
1
Σύνολο απαιτούμενων μαθημάτων για λήψη πτυχίου
40
Ο Αριθμός των προσφερομένων μαθημάτων ανέρχεται σε
46
Συνεπώς ο βαθμός χειραγώγησης του προγράμματος είναι:
Βαθμός χειραγώγησης= Απαιτούμενα/Προσφερόμενα= 39/46 = 85%
 Εξάμηνα
Κάθε ένα από τα 7 ακαδημαϊκά εξάμηνα περιλαμβάνει μέχρι 6 μαθήματα Τα
μαθήματα επιλογής αρχίζουν από το πέμπτο εξάμηνο. Η πτυχιακή εργασία και η
πρακτική άσκηση εντάσσονται στο όγδοο εξάμηνο.
 Σχέση Θεωρητικής (Θ) και εργαστηριακής (Ε) διδασκαλίας:
Στις οδηγίες για την σύνταξη του Προγράμματος Σπουδών αναφέρεται ότι η θεωρία
(ώρες) πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 50% περισσότερες από τα εργαστήρια.
Δηλαδή θ > ε + 0,50 ε = ε(1,5)
που σημαίνει ότι η θεωρία πρέπει να υπερβαίνει κατά 1,5 τις ώρες του εργαστηρίου
ήτοι η νόρμα είναι :
(Θεωρία/Εργαστήριο) > 1,5 ώρες θεωρία ανα 1 ώρα εργαστήριο
Στο ΠΠΣ η σχέση θεωρία-εργαστήριο ανα ακαδημαϊκή εξειδίκευση ( Ροή) είναι :
Για την Ροή 1 : Διοίκηση Έργου :
(Θεωρία/Εργαστήριο) = 3 ώρες θεωρία ανα 1 ώρα εργαστήριο
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
258
____________________________________________________________________
Για την Ροή 2 :Χρηματοοικονομική:
(Θεωρία/Εργαστήριο) = 3 ώρες θεωρία ανα 1 ώρα εργαστήριο
 Η θεωρητική διδασκαλία καλύπτει το 70% των ωρών του ΠΠΣ και
περιλαμβάνει:
 διαλέξεις
 σεμιναριακές παραδόσεις &
 σεμινάρια σε ομάδες
 Εκπαιδευτικό βίντεο / cd
 H απόκτηση δεξιοτήτων πραγματοποιείται μέσω :
 Εργαστηριακών ασκήσεων σε αίθουσα με Η/Υ
 Επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους και συζήτηση φοιτητών-εργαζομένων
 Παρουσίαση εργασιών πεδίου από τους φοιτητές με έμφαση σε εμπειρικές
διερευνήσεις
 Παρουσίαση περιστατικών από τους φοιτητές
 Πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας
 Ανάλυση / παρουσίαση περιστατικών
 Στατιστικά Στοιχεία Π.Π.Σ. ακ. έτους 2008/2009
Αριθμός Μελών ανά Βαθμίδα
Μόνιμο Εκ/κο Προσωπικό
Καθηγητές
3
Αν. καθηγητές
3
Επίκουροι Καθηγητές
1
Καθηγητές Εφαρμογών
0
Σύνολο Μονίμων
7
Έκτακτο Εκ/κο Προσωπικό
Επιστ Συν/τες~Επίκ.Καθηγητές
5 (εξ αναγωγής σε πλήρες ωράριο
μονίμου Επικ. καθηγητή)
Εργ.Συν/τες~Καθηγητές Εφαρμογών
13 (εξ αναγωγής σε πλήρες ωράριο
μονίμου Καθηγητή Εφαρμογών)
Σύνολο Εκτάκτων
18
Σχέση Διδασκόντων - Διδασκομένων
Α. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π
35
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (από 01 μέχρι 2020
>16 6)μηνα)
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
259
____________________________________________________________________
Ι. ΣΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Γ. ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ανα 57,7~58
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ=(Β/Α)
Δ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝΦΟΙΤΗΤΩΝ 1528
(από 01 μέχρι >13 6)μηνα)
Ε. ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 47
ανα ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ=(Δ/Α)
ΙΙ. ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
μεταξύ 25 και 35
ανα ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ( σε εργαστήριο των
20-25μΗ/Υ)
Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών έχει διάρκεια οκτώ (8) εξαμήνων στα οποία
περιλαμβάνεται και ένα (1) εξάμηνο πρακτικής άσκησης.
Στο αναλυτικό πρόγραμμα εμφανίζονται τα υποχρεωτικά μαθήματα του τμήματος
κατά εξάμηνο. Αναφέρονται οι ώρες θεωρητικής διδασκαλίας με την ένδειξη "Θ", οι
ώρες εργαστηριακής άσκησης με την ένδειξη "Ε", οι συνολικές ώρες
παρακολούθησης με την ένδειξη "Σύνολο", με την ένδειξη "ΦΕ" ο φόρτος εργασίας
κάθε μαθήματος, οι διεθνείς διδακτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα
με την ένδειξη "ECTS".
Κάθε εξάμηνο βασικών σπουδών περιλαμβάνει 5 έως 6 υποχρεωτικά μαθήματα με
26 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα και αντιστοιχεί σε 30 διεθνείς διδακτικές
μονάδες ECTS. Το πρόγραμμα μαθημάτων των επτά εξαμήνων βασικών σπουδών
περιλαμβάνει 37 υποχρεωτικά μαθήματα. Τα υποχρεωτικά μαθήματα του
προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε μαθήματα Γενικής Υποδομής με την
ένδειξη "ΜΓΥ", σε μαθήματα Ειδικής Υποδομής με την ένδειξη "ΜΕΥ", σε
μαθήματα Ειδικότητας με την ένδειξη "ΜΕ" και σε μαθήματα Διοίκησης,
Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών με την ένδειξη "ΔΟΝΑ".
Με βάση την ανωτέρω δομή του Προγράμματος Σπουδών προσφέρονται συνολικά
39 ανεξάρτητα μαθήματα και ο κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να
παρακολουθήσει τα 37. Συγκεκριμένα στα 5 πρώτα εξάμηνα σπουδών δεν υπάρχουν
μαθήματα επιλογής.
Στο Στ' και στο Ζ' εξάμηνο σπουδών υπάρχει από μία δυάδα μαθημάτων και ο
σπουδαστής καλείται να επιλέξει ένα από κάθε δυάδα μαθημάτων, όπως φαίνεται
και στον Οδηγό Σπουδών (Παράρτημα ΙΙ παρούσης).
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
260
____________________________________________________________________
14.2 Ερευνητικό Έργο του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας
14.2.1 Σπουδές και Ερευνητικές Εργασίες Μόνιμων Εκπαιδευτικών του τμήματος
1. IΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης
web_site : http://users.teiath.gr/jbouris
e-mail : Δρ. Ιωάννης Δ. Μπουρής
Πτυχίο
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (O.Π.Α.)
(ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ- τ.ΑΣΟΕΕ)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Μ Β Α )
στην ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ -ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ Η.Π.Α
ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗ (3.8 ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 4.0)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α : Αρ. Πρωτ.: 955/81/22-1-1982
‘Πιστοποιητικό 'Άριστης Απόδοσης' (beta gamma sigma)
Διδακτορικό Δίπλωμα
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Βαθμός Διδακτορικού Διπλώματος στην Διοικητική Επιστήμη: Άριστα
Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής : Ο Προγραμματισμός & η Ανάπτυξη του
Ανθρώπινου Δυναμικού:Ανάλυση & Αξιολόγηση των Συστημάτων
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελληνική
Δημόσια Διοίκηση)
Μετεκπαιδεύσεις στην Επιστήμη των Η/Υ:
1. ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η-Υ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (Σ.Π.Η.Υ)
ΠΤΥΧΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΟΥ Η/Υ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ:ΑΡΙΣΤΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ : ΙΟΥΛ.1984
.2. I.R.F.A.T.A-Istiτute Regionale Assistenza Tecnica Agricola (Bologna-Italy)
Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης _Eμπειpα Συστήματα-Εxpert System στη Λήψη
Αποφάσεων", (Decision Support Systems) με Η/Υ.
3. . ΔΙΚΤΥ Α Η/Υ :
3.1 .Internet: web scripting & development. Ε.Ε.Δ.Ε.: 1997
3.2. Τοπικά δίκτυα: Lan Novel v. 3.11 ΚΕΚ-ΑΤΕ : 1994
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
261
____________________________________________________________________
3.3. Σύστημα Τηλεπεξεργασίας-ON-LINE (Πελατοκεντρική εφαρμογή) -- Master
teller ON-LINE Πολυνομισματικό ΚΕΚ-Α ΤΕ : 1997
Παιδαγωγική Μετεκπαίδευση :
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑ.Τ.Ε.Σ/Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: ΑΡΙΣΤΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ : ΙΟΥΛ.:.1985
TIMHTIKOI ΤΙΤΛΟΙ
"Πιστοποιητικό 'Άριστης Απόδοσης' (beta gamma sigma)
Η απονομή του παραπάνω διπλώματος έγινε από επιτροπή
εκπροσώπων καθηγητών Πανεπιστημίων της Αμερικής, με
Προγράμματα MANAGEMENT
Ι. Επιστημονικά περιοδικά με κριτές
1. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ, Τα Δικτυώματα PERT-CPM & GRET ως
Μεθοδολογικά Πρότυπα Ανάλυσης Κοινωνικών Συστημάτων.
Άρθρο δημοσιευμένο κατόπιν αξιολόγησης από πανεπιστημιακούς
κριτές στο
"Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών", Έκδοση του ΤΕΙ Ηπείρου-Σχολή
Διοίκησης & Οικονομίας, επιστημονική έκδοση, vol. 5, σελ. 99-126
[JEL,DATABASE JEL]
2. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΣ ‘Ιχνηλατώντας τον βαθμό
ικανοποίησης των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση-η περίπτωση του
τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας Άρθρο δημοσιευμένο κατόπιν
αξιολόγησης από πανεπιστημιακούς κριτές στο "Επιθεώρηση Οικονομικών
Επιστημών", Έκδοση του ΤΕΙ Ηπείρου-Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας,
επιστημονική ‘[JEL,DATABASE JEL] (ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ από την
επιστημ. επιτροπή του περιοδικού)
3. Ι.Δ.Μπουρής, Ανάπτυξη προτύπου (model) Αξιολόγησης στο πλαίσιο της
Διοίκησης, με Στόχους : Εμπειρική Διερεύνηση στον Τραπεζικό Τομέα.
Άρθρο δημοσιευμένο κατόπιν αξιολόγησης από πανεπιστημιακούς
κριτές
στο " Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας, Έκδοση του ΤΕΙ Πειραιά,
επιστημονική έκδοση, vol. VII,#1, 2003, σελ. 201-220
4. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ, Το εύρος Διοίκησης και η οργανωτική διάρθρωση σε οργανώσεις
πυραμοειδούς συγκρότησης: ποσοτική προσέγγιση μέσω συστημάτων ουρών αναμονής, στον τόμο
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προς τιμήν του Καθ. Αποστ. Κομπότη, 2006, σελ 325-341
5. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ,, Γ.Π. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ, Εφοδιαστική και εκπαίδευση Προσέγγιση
Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Τεχνολογική Εκπαίδευση , στον τόμο του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας προς τιμήν του Καθ. Αριστ. Ιγνατιάδη, 2007, σελ 767-791
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
262
____________________________________________________________________
6. Γ. Δήμας Ι. Μπουρής ( 2008) «Πολυκριτήρια προσέγγιση στη μέτρηση της
ικανοποίησης των ασθενών», στο Μηνιαίο Περιοδικό ιατρική-Monthly journal
iatriki (Επιστολή αποδοχής από επιστημονική επιτροπή) [DATABASE PUBMED]
7. John Bouris, Yannis Chatzikian (2006). Innovation and Economic Perspectives:
The Case of Greece, Archives of Economic History, Volume XVIII, No 1 January –
June 2006, p.p 83-100. [JEL,DATABASE JEL]
8. A. Saxinidis , John. Bouris “Employee perceived training effectiveness
relationship to employee attitudes” 2008, Journal of European Industrial Training,
Vol. 32, Issue 1, pp 63-76.
[DATABASE EMERALD PUBLISHERS]
9. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ,,Work Measurement: The model of Work Instance
Observations Work Sampling -Approach through Computer Simulation Μέτρηση
Χρόνου Εργασίας : Το πρότυπο (model) των Στιγμιαίων Παρατηρήσεων.
Δειγματοληπτική Προσέγγιση μέσω Πληροφορικής Προσομοίωσης
Άρθρο δημοσιευμένο κατόπιν αξιολόγησής του από πανεπιστημιακούς στο
Statistical Review (Journal of the Greek Statistical Association Vol #1 year 2005 pp.
53-65
10. Hatzikian Yannis, Bouris John (2007). Innovation Management and Economic
Perspectives : The Case of Greece, Journal of Enterprizing Culture. Vol. 15, No.4
(December 2007) (Σύστημα κριτών) pp. 395-420 (Διαθέσιμο στην δ/νση :
http://db0.worldscinet.com/worldsci-staging/detail.nsp)
(DATA BASE: 1. International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) του
London School of Economics and Political Science 2. CSA Risk Abstracts
11. Χατζηκιάν Γιάννης και Μπουρής Γιάννης (2006). Καινοτομία και προοπτικές :
Η περίπτωση της Ελλάδας και σύγκριση με Ε.Ε. Διοικητική Ενημέρωση, Τεύχος
αριθ. 39, Οκτώβριος 2006, Αθήνα, (Σύστημα κριτών) σελ. 100-111 .
ΙΙ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ(PROCEEDINGS) ΚΑΙ ΚΡΙΤΕΣ
1. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ, To Εύρος Ελέγχου ως Λυδία Λίθος της
Οργανωτικής Διαστρωμάτωσης: Το Πρότυπο της Πεπερασμένης Γραμμής Αναμονής
(The span of Control as Lydia Stone for Organizational Structure : Finite Waiting
Line Model)
1ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ με θέμα :"ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ
ΒΙΟΜΗΧ. & ΤΙΣ ΕΜΠΟΡ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ" το οποίο έλαβε χώρα στο ΤΕΙ Αθήνας στο
διάστημα 26-27 Μαϊου 2003, σελ. 364-377
[Διεθνές συνέδριο με επιστημονική επιτροπή, πρακτικά (proceedings) και
κριτές]
2. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ, , Διοικητική Θεωρία και Πράξη , Το εύρος
Διοίκησης και η οργανωτική διάρθρωση σε οργανώσεις πυραμοειδούς
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
263
____________________________________________________________________
συγκρότησης: ποσοτική προσέγγιση μέσω συστημάτων πεπερασμένης αναμονής
δημοσιευμένη κατόπιν αξιολόγησης από πανεπιστημιακούς κριτές στο πρακτικό του
1ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ με θέμα :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ το οποίο έλαβε χώρα στο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ στο διάστημα 6-7 Οκτωβρίου 2005,σελ. 130-142
[ Συνέδριο με επιστημονική επιτροπή, πρακτικά (proceedings) και κριτές]
3. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ, Περιφερειακές πολιτικές & Ασθενέστερες
Περιφέρειες: Το παράδειγμα της Αξιοποίησης Πόρων και Υποδομών στη
Διαχείριση Κρίσεων
Εργασία που παρουσιάσθηκε κατόπιν αξιολόγησης από πανεπιστημιακούς κριτές
στο 2 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα : ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ
ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ το οποίο έλαβε χώρα στο ΤΕΙ
ΗΠΕΙΡΟΥ στην Πρέβεζα στο διάστημα 3-4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004,σελ.234-250
[Διεθνές συνέδριο με επιστημονική επιτροπή, πρακτικά (proceedings) και
κριτές]
4. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ, Επιλογή Στελεχών Διοίκησης με βάση το Πρότυπο
της Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας
Εργασία που παρουσιάσθηκε κατόπιν αξιολόγησης από πανεπιστημιακούς κριτές
στο 16 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών
Ερευνών σε συνεργασία με το Παν/μιο Πελοποννήσου με θέμα : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,
ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ το οποίο έλαβε χώρα στο Παν/μιο
Πελοποννήσου στην Τρίπολη στο διάστημα 31 Οκτ.- 2 Νοε. 2002
[ Συνέδριο με επιστημονική επιτροπή, πρακτικά (proceedings) και κριτές]
5. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ, Αξιοποίηση συναινετικών προτύπων λήψης
αποφάσεων στη σχεδίαση και ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης,
Εργασία που παρουσιάσθηκε κατόπιν αξιολόγησης από πανεπιστημιακούς κριτές
στο 14 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ-ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ
ΓΝΩΣΗΣ: Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, σελ.
141-156 στις 1-3 Δεκεμβρίου 2005
[ Συνέδριο με επιστημονική επιτροπή, πρακτικά (proceedings) και κριτές]
6. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ, (2006a). Η επιστήμη της διοίκησης στον 21ο αιώνα:
τάσεις
Πρακτικά 1ου Επιστημ. Συνεδρίου: Η Επιστήμη της Διοίκησης τον 21ο Αιώνα:
Τάσεις, Εξελίξεις και Προοπτικές.ΤΕΙ Αθήνας,Σχολή Διοίκησης και
Οικονομίας,Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. 25-26 Μαϊου 2006,Athens, Greece.)
[ Συνέδριο με επιστημονική επιτροπή, πρακτικά (proceedings) σε μαγνητικό
μέσο CD και κριτές]
ΙΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ (εξειδικευμένα ένθετα στο
γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης)
Τρεις (3) δημοσιεύσεις το 2006 και 2007 στο ένθετο ΜΒΑ Τα Μυστικά της Διοίκησης
Επιχειρήσεων, Εφημερίδα «Τα Νέα» στο γνωστικό αντικείμενο:
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
264
____________________________________________________________________

της Διοίκησης ¨εργων-project management και

της Διαχείρισης κρίσεων –crisis management
IV. ΛΟΙΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡAΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ)
#1.
ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Η Τεχνική της δικτυωτής Ανάλυσης στην Επιχειρησιακή
Σχεδίαση και Προγραμματισμό.
ΕΙΔΟΣ:Άρθρο δημοσιευμένο κατόπιν αξιολόγησης πανεπιστημιακών κριτών
στο Μ. Δεκλερής "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Το άρθρο αυτό αξιολογήθηκε από τους εξής κριτές σύμφωνα
με συνημμένη βεβαίωση: α) Δρα Μιχαήλ Δεκλερή, LLM, GSD, Σύμβουλος
Επικρατείας, και β)Δρα Αντ. Μακρυδημήτρη, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών,
και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό-Διοίκηση Συστημάτων, σελ. 337407, εκδόσεις Α. Σάκκουλα, 1989.
Το άρθρο διαπραγματεύεται προβλήματα Δικτυωτής Ανάλυσης με τη μέθοδο PERT
και CPM. Οι μέθοδοι αυτές είναι οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι Επιχειρησιακής
σχεδίασης και προγραμματισμού με σοβαρές προεκτάσεις στη μέθοδο SIMPLEX
του Γραμμικού Προγραμματισμού για επίλυση προβλημάτων Διοίκησης Έργου.
Επίσης, η μέθοδος CPM συσχετίζεται άμεσα με την μέθοδο BEILEY του
δυναμικού προγραμματισμού. Εφαρμόζεται δε σε συστήματα οργάνωσης και
διοίκησης επιχειρήσεων όπως κατανομή πόρων-Resource Allocation ,
ελαχιστοποίηση κόστους-Cost minimization.
#2
ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ποσοτική Προσέγγιση στη Διαχείριση Ανθρωπίνων
Πόρων: Ανάπτυξη Προτύπου Πολυκριτηριακής Αξιολόγησης
ΕΙΔΟΣ Άρθρο δημοσιευμένο κατόπιν αξιολόγησης πανεπιστημιακών κριτών στο
Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Έκδοση Υπουργείου Εθνικής Παιδείας &
Θρησκευμάτων, τριμηνιαία επιστημονική έκδοση, τόμος 4, Volume 4 , σελ. 27-45
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Πρωτότυπη δημοσίευση σύμφωνα με την αξιολόγηση
του συμβουλίου της Έκδοσης.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
265
____________________________________________________________________
#3
ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ανάπτυξη προτύπου (model) Αξιολόγησης στο πλαίσιο
της Διοίκησης με Στόχους : Εμπειρική Διερεύνηση στον Τραπεζικό Τομέα.
ΕΙΔΟΣ
Άρθρο δημοσιευμένο κατόπιν αξιολόγησης από
πανεπιστημιακούς κριτές στο " Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης
Έρευνας, Έκδοση του ΤΕΙ Πειραιά, επιστημονική έκδοση, vol. VII,#1, 2003
σελ. 201-220
#4
ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Τα Δικτυώματα PERT-CPM & GRET ως Μεθοδολογικά
Πρότυπα Ανάλυσης Κοινωνικών Συστημάτων.
ΕΙΔΟΣ
Άρθρο δημοσιευμένο κατόπιν αξιολόγησης από πανεπιστημιακούς
κριτές στο "Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών", Έκδοση του ΤΕΙ ΗπείρουΣχολή Διοίκησης & Οικονομίας, επιστημονική έκδοση, vol. 5,
#5
ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Σύνδεση Αμοιβών-Κινήτρων με την Αξία του έργου και
την Απόδοση Εργασίας
ΕΙΔΟΣ
Άρθρο δημοσιευμένο κατόπιν αξιολόγησής του από
πανεπιστημιακούς κριτές στο "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ενημέρωση", Τετραμηνιαία
Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης, τεύχος 19, Ιαν. 2001
#6
ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.
ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Ολοκληρωμένο Σύστημα Αξιοποίησης Πόρων για την
Αντιμετώπιση Κρίσεων : Πρότυπο Α-4
ΕΙΔΟΣ
Άρθρο δημοσιευμένο κατόπιν αξιολόγησής του από
πανεπιστημιακούς κριτές στο «Εμφαση», τεύχος 17, Οκτ.-Νοε.-Δεκ.2003
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Πρωτότυπη δημοσίευση σύμφωνα με την αξιολόγηση
του συμβουλίου της Έκδοσης Το άρθρο αυτό παρουσιάσθηκε σε ανώτατα στελέχη
του Υπ. Εθ. Αμυνας, στο πλαίσιο Συνεδρίων με θέμα "Ανάπτυξη Σεναρίων Κρίσης "
που διοργανώθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης με εισηγητή τον
Δρ. Ιω. Δ. Μπουρή. Το αντικείμενο του άρθρου ενσωματώνει υπερτριετή εμπειρία
του κ. Μπουρή στο γνωστικό αντικείμενο της διαχείρισης κρίσεων (επισυνάπτεται
βεβαίωση επαγγελματικής δραστηριότητας στο Υπ.Εθ.Αμυνας και στο Εθνικό
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης)
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
266
____________________________________________________________________
#7
ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.
ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Εμπειρική Ανάλυση των Κοινωνικο-οικονομικών
Χαρακτηριστικών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΕΙΔΟΣ Άρθρο δημοσιευμένο κατόπιν αξιολόγησής του από
πανεπιστημιακούς κριτές στο "ΕΠ.ΑΠ.ΤΟΠ.ΑΥΤ.ΠΕΡ.ΑΝ",
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΕΎΧΟΣ Νο 30 2002
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Πρωτότυπη δημοσίευση σύμφωνα με την αξιολόγηση
του συμβουλίου της Έκδοσης (υπεύθυνος έκδοσης καθηγ.. Δρ. Κων.
Αθανασόπουλος,τμημ. Οικ. Περιφ. Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου.)
#8
ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.
ΜΠΟΥΡΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :
Μετεξέλιξη στον ολοκληρωμένο Σχεδιασμό Logistics
ΕΙΔΟΣ
Άρθρο δημοσιευμένο κατόπιν αξιολόγησής του από
πανεπιστημιακούς κριτές στο "ΕΠ.ΑΠ.ΤΟΠ.ΑΥΤ.ΠΕΡ.ΑΝ", ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ: Α τρίμηνο 2004
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Πρωτότυπη δημοσίευση σύμφωνα με την αξιολόγηση
του συμβουλίου της Έκδοσης (υπεύθυνος έκδοσης καθηγ. Δρ. Κων.
Αθανασόπουλος,τμημ. Οικ. Περιφ. Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου.)
#9
ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Συνθήκες Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας. Ανάπτυξη
προτύπου (model) για την πρόληψη και αντιμετώπιση εργατικών ατυχημάτων
ΕΙΔΟΣ Άρθρο δημοσιευμένο κατόπιν αξιολόγησής του από πανεπιστημιακούς
κριτές στο "το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ", Τριμηνιαία Έκδοση
του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας της Νοσηλευτικής Σχολής Απρίλιος-Ιουνιος 2003 τόμος 2
τεύχος 2
#10
ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
267
____________________________________________________________________
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : "Αλυσίδα Μarkov Διακριτής Παραμέτρου στον
προγραμματισμό
Ανθρώπινου Δυναμικού.
ΕΙΔΟΣ
Άρθρο δημοσιευμένο κατόπιν αξιολόγησής του από
πανεπιστημιακούς και καταξιωμένους επαγγελματίες στον χώρο της αξιοποίησης
του Ανθρώπινου Δυναμικού στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον
στο α) "MANAGER-ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ", της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΕΔΕ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ζ , ΤΕΥΧΟΣ 14 ΙΑΝ.-ΦΕΒ.
και στο β)" Οικονομικά Χρονικά", Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2002
#11
ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :
Εφαρμογή Συναινετικών Προτύπων Λήψης
Αποφάσεων στο Πλαίσιο της Συστημικής Σχεδίασης Κοινωνικών Συστημάτων
ΕΙΔΟΣ
Άρθρο δημοσιευμένο κατόπιν αξιολόγησής του από
πανεπιστημιακούς στο "ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ", του ΤΕΙ-Αθήνας, τεύχος#1
Μαϊου-Ιουνίου 2004.)
Το άρθρο αυτό παρουσιάσθηκε σε μεταπτυχιακούς σπουδαστές,
στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με το Ιόνιο Παν/μιο και
αξιολογήθηκε - εγκρίθηκε από τον συντονιστή του προγράμματος πανεπιστημιακό
Καθ. Δρ. Μπώκο.
Το αντικείμενο του άρθρου ενσωματώνει υπερτριετή εμπειρία του κ. Μπουρή στο
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης/ΙΝ.ΕΠ σε θέματα λήψης αποφάσεων.
#12
ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.
ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :
Συγκριτική Αντιπαραβολή Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων
Σπουδών :
Εμπειρική Διερεύνηση σε Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΔΕ-ΤΕΙ)
Πρότυπο Προγραμμάτων Πανεπιστημιακών Σπουδών:
Εμπειρική Έρευνα Ανασχεδιασμού σε Τμήματα Διοίκησης
Επιχειρήσεων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(ΤΔΕ-ΤΕΙ)’, Τιμητικός Τόμος προς τιμή του καθ. Α.
Ιγνατιάδη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
ΕΙΔΟΣ
Άρθρο δημοσιευμένο κατόπιν αξιολόγησής του από
πανεπιστημιακούς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :Πρωτότυπη εργασία σύμφωνα με την αξιολόγηση του
συμβουλίου της Έκδοσης.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
268
____________________________________________________________________
#13
ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.
ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Μέτρηση Χρόνου Εργασίας : Το πρότυπο (model) των
Στιγμιαίων Παρατηρήσεων. Δειγματοληπτική Προσέγγιση μέσω Πληροφορικής
Προσομοίωσης
ΕΙΔΟΣ:Άρθρο υπό δημοσίευση κατόπιν αξιολόγησής του από ανεπιστημιακούς
του Παντείου Παν/μιου, του Παν/μιου του Αιγαίου και της επιστημονικής επιτροπής
του περιοδικού "O Στατιστικός" , των κριτών της ΕΠ.ΑΠ.ΤΟΠ.ΑΥΤ.ΠΕΡ.ΑΝ",
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Πρωτότυπη εργασία σύμφωνα με την αξιολόγηση του
συμβουλίου της Έκδοσης
#14
ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Η Τεχνική της παλινδρόμησης & συσχέτισης στην
επιχειρησιακή σχεδίαση και προγραμματισμό
ΕΙΔΟΣ:Άρθρο δημοσιευμένο κατόπιν αξιολόγησής του
Επιθεώρηση" Σεπτ.1985 σελ 1109-1124,
στο "Στρατιωτική
Το άρθρο αυτό παρουσιάσθηκε σε ανώτατα στελέχη του Υπ. Εθ. Αμυνας,
στο πλαίσιο Συνεδρίων που διοργανώθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας
Διοίκησης με εισηγητή τον Δρ. Ιω. Δ. Μπουρή. Το αντικείμενο του άρθρου
ενσωματώνει υπερτριετή εμπειρία του κ. Μπουρή στο γνωστικό αντικείμενο της
διαχείρισης κρίσεων
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Πρωτότυπη εργασία σύμφωνα με την αξιολόγηση του
συμβουλίου της Έκδοσης
#15
ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : certa res, certa pecunia : Αμοιβές Κίνητρα ισόποσα με
το προσφερόμενο έργο
ΕΙΔΟΣ:Άρθρο δημοσιευμένο κατόπιν αξιολόγησης στο " Οικονομικά Χρονικά",
τχ. 97, Μάρτιος-Απρίλιος 1997
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Πρωτότυπη εργασία σύμφωνα με την αξιολόγηση του
συμβουλίου της Έκδοσης.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
269
____________________________________________________________________
#16
ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Το πρότυπο (model) " Αλυσίδα Markov" διακριτής
παραμέτρου στον Προγραμματισμό του Ανθρώπινου δυναμικού της
Επιχειρηματικής Οργάνωσης
ΕΙΔΟΣ:Άρθρο δημοσιευμένο κατόπιν αξιολόγησης στο " Οικονομικά Χρονικά",
τχ. 117, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2002
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :Πρωτότυπη εργασία σύμφωνα με την αξιολόγηση του
συμβουλίου της Έκδοσης
#17
ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :
ΡΟΥΑ ΜΑΤ :Η σωστή κίνηση……………….
ΕΙΔΟΣ:
Άρθρο δημοσιευμένο κατόπιν αξιολόγησης
στο "Οικονομικά Χρονικά", τχ. 98, Μαϊος-Ιούνιος 1997
Πρωτότυπη εργασία σύμφωνα με την αξιολόγηση του
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
συμβουλίου της Έκδοσης
#18
ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Εφαρμογή Συναινετικών Προτύπων Λήψης Αποφάσεων
στο Πλαίσιο της Συστημικής Σχεδίασης Κοινωνικών Συστημάτων
ΕΙΔΟΣ:Άρθρο δημοσιευμένο κατόπιν αξιολόγησής του από πανεπιστημιακούς στο
"ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"-Εξαμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση , του
ΤΕΙ-Αθήνας, τεύχος#1 Φθινόπωρο 2004.)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :Πρωτότυπη εργασία σύμφωνα με την αξιολόγηση του
συμβουλίου της Έκδοσης
#19
ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ : J Bouris
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : National and Regional Policies against crisis situation.
An Integrated Resource utilization model to crisis management
ΕΙΔΟΣ:Άρθρο δημοσιευμένο κατόπιν αξιολόγησής του από πανεπιστημιακούς στο "
Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης ‘Έρευνας- Applied Research Review
‘,vol. X, #1, 2005
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Πρωτότυπη εργασία σύμφωνα με την αξιολόγηση του
συμβουλίου της Έκδοσης
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
270
____________________________________________________________________
#20
ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : The Socio-Economic aspects of the Hellenic
Education System Research approaches to monitoring student population
socio-economic status
ΕΙΔΟΣ:Άρθρο δημοσιευμένο κατόπιν αξιολόγησής του από πανεπιστημιακούς στο
"ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"-Εξαμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση , του
ΤΕΙ-Αθήνας, τεύχος#2 Φθινόπωρο 2005.)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Πρωτότυπη εργασία σύμφωνα με την αξιολόγηση του
συμβουλίου της Έκδοσης
#21
ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΠΟΥΡΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΅Work Measurement: The model of work instance
observations. Work samping approach through computer simulation (Μέτρηση
Χρόνου Εργασίας : Το πρότυπο (model) των Στιγμιαίων Παρατηρήσεων.
Δειγματοληπτική Προσέγγιση μέσω Πληροφορικής Προσομοίωσης
ΕΙΔΟΣ: Άρθρο δημοσιευμένο κατόπιν αξιολόγησής του από πανεπιστημιακούς στο
"ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ-STATISTICAL REVIEW, ,τόμος 1, 2005.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Πρωτότυπη εργασία σύμφωνα με την αξιολόγηση του
συμβουλίου της Έκδοσης
V. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ : ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
4
Αναγνώριση :
1. της συμβολής του συνολικού και ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου
στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας
Μέλος επιστημονικής επιτροπής :
1. Στο επιστημονικό περιοδικό ( σύστημα κριτών και JEL) Monthly journal
iatriki,2007-08
2.ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2008
(http://esdo.teilar.gr/epitropi.html)
4
Αφορά γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως
προσδιορίζονται από τα Π.Δ. 123/1984, 390/1995, και 187/1996.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
271
____________________________________________________________________
3. Οργανωτής και πρόεδρος επιστημονικής επιτροπής του 1ου Επιστημ. Συνεδρίου:
Η Επιστήμη της Διοίκησης τον 21ο Αιώνα: Τάσεις, Εξελίξεις και Προοπτικές.ΤΕΙ
Αθήνας,Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας,Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. 25-26
Μαϊου 2006,Athens, Greece.
2009
5
2008
3
2007 13
1
2006
1
2005 2
1
Σύνολο 15
11
Επεξηγήσεις: Άλλα
(1)
1
1
2
1
1
6
. Μέλος επιστημονικής επιτροπής
Στο επιστημονικό περιοδικό ( σύστημα
κριτών και JEL) Monthly journal
iatriki,2007-08
(2)
.ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
2008 (http://esdo.teilar.gr/epitropi.html)
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Άλλα
Ανακοινώσεις σε επιστ.
συνέδρια (χωρίς κριτές)
χωρίς πρακτικά
Ανακοινώσεις σε επιστ.
συνέδρια (με κριτές)
χωρίς πρακτικά
Άλλες εργασίες
Κεφάλαια σε
συλλογικούς τόμους
Πρακτικά συνεδρίων
χωρίς κριτές
Πρακτικά συνεδρίων
με κριτές
Επιστημονικά
περιοδικά χωρίς
κριτές
Επιστημονικά
περιοδικά με κριτές
Βιβλία/μονογραφίες
2. αναφορές στο επιστημονικό έργο από άλλους ερευνητές
3
(2)
(1)
3
(3)
(3)
. Οργανωτής και πρόεδρος
επιστημονικής επιτροπής του 1ου
Επιστημ. Συνεδρίου: Η Επιστήμη της
Διοίκησης τον 21ο Αιώνα: Τάσεις,
Εξελίξεις και Προοπτικές.ΤΕΙ
Αθήνας,Σχολή Διοίκησης και
Οικονομίας,Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων. 25-26 Μαϊου
2006,Athens, Greece.
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
272
____________________________________________________________________
2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΟΒΑΝΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής
1.Πτυχίο: Δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης
Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχ/κων Παραγωγής & Διοίκησης
2.Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης,
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχ/κων Παραγωγής & Διοίκησης, Ειδίκευση:
Διοίκηση Επιχειρήσεων
3.Διδακτορικό Δίπλωμα, Πολυτεχνείο Κρήτης
Τμήμα Μηχ/κων Παραγωγής & Διοίκησης
Επιστημονικές δημοσιεύσεις
Επιστημονικά περιοδικά με κριτές
Giovanis, A. Binioris, S. and Polychronopoulos, G. (2009). “Factors Affecting
Banking Customers’ Intentions to Adopt Internet Banking”, accepted for publication
in EuroMed Journal of Business, Emerald Group Publishing Limited.
Giovanis, A., and Skiadas, C. H. (2007). “A new modelling approach investigating
the diffusion speed of mobile telecommunication services in EU-15”, Computational
Economics, Vol. 29, Issue 2, 97-106
Giovanis, A., and Skiadas, C. H. (1999). “The Method of Local Linearization for the
Solution of Stochastic Innovation Diffusion Models”, Foundation of Computing and
Decision Sciences, Vol. 24, No.3.
Skiadas, C. H., and Giovanis, A. N. (1997). “A Stochastic Bass Innovation Diffusion
Model Studying the Growth of Electricity Consumption in Greece”, Applied
Stochastic Models and Data Analysis, Vol. 13, 85-101.
Giovanis, A. N., and Skiadas, C. H. (1999). “A Stochastic Logistic Innovation
Diffusion Model Studying the Electricity Consumption in Greece and USA”,
Technological Forecasting and Social Change, vol. 61 (3), 235-246.
Σε Συλλογικούς Τόμους
Giovanis, A. and Skiadas, C. H. (2007). “Development and Application of
Mathematical Models for Internet Access Technology Substitution”, Recent
Advances in Applying Stochastic Modelling and Data analysis, C. H. Skiadas (eds.),
Kluwer Academic Publishers, 277-286.
Giovanis, A., Kostakis, H., Kostakis, K. (2003). “The Effects of Service Quality,
Perceived Value, and Customer Satisfaction on Post-Purchase Behaviour of Business
Customers: An Empirical Study of Air Travel Industry”, Global Issues on Business,
T. Papanikos & C. Veloutsou (eds.), Vol. 3, 325-335.
Giovanis, A. N., and Skiadas, C. H. (1995). “Forecasting the Electricity
Consumption by Applying Stochastic Modelling Techniques: The Case of Greece”,
Advances in Applying Stochastic Modelling and Data Analysis, J. Janssen, C. H.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
273
____________________________________________________________________
Skiadas and C. Zopounidis (eds.), Kluwer Academic Publishers, 85-100.
Skiadas, C. H., Giovanis, A. N., and Dimoticalis, I. (1994). “Investigation of
Stochastic Differential Models: the Gompertzian Case”, Selected Topics on
Stochastic Modelling, R. Gutierez, M. Valderama (eds.), World Scientific, 296-310.
Σε Πρακτικά Συνεδρίων με Κριτές
Giovanis, A. Frangos, C. and Papathanasiou, D. (2009). “Predicting Customer
Retention across Cohorts Using Limited Information”, Proceeding of 2nd
International Conference on Quantitative and Qualitative Methodologies in the
Economic and Administrative Sciences, pp. 173-178.
Giovanis, A. Binioris, S. Tsirintani, M. and Novas, D. (2009). “Factors Affecting
Internet Banking Usage Behavior: An Empirical Investigation of Greek Customers”,
Proceeding of 2nd International Conference on Quantitative and Qualitative
Methodologies in the Economic and Administrative Sciences, pp. 155-163.
Giovanis A., Binioris, S., and Polychronopoulos, G. (2009), “Developing and
Testing a Model Explaining Customer Conative Loyalty Formation in the Mobile
Telecommunication Services”, Proceeding of 2nd International Conference on
Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative
Sciences, pp. 164-172.
Tsirintani, M. Giovanis, A. Binioris, S. and Polychronopoulos, G. (2009).
“Investigating the relationships among ERP systems success dimensions in health
care industry”, submitted to 21st Conference of Greek Association of Operation
Research, Greece, 28-30 May.
Giovanis, A. Novas, D. Tsirintani, M. and Binioris, S. (2009) “An Empirical
Investigation of Patient Satisfaction Measurement for Services Provided by Regional
Health Institutions Using Multicriteria Methods”, submitted to 21st Conference of
Greek Association of Operation Research, Greece, 28-30 May.
Giovanis, A. (2007). “Utilizing CRM Data to Ensure Customer Loyalty and Reduce
Churn”, Mobile Customer Relationship Management & Customer Experience
Management, IIR Telecoms & Technology, December 3-6, Monaco.
Giovanis, A., Kostakis, H. Kostakis, K., Kosseri, E., Giannakopoulos, L. Papaelias,
T. (2006). “User Satisfaction with Mobile Services - The Case of Greek Market”,
Proceedings of 18teen Conference of Greek Association of Operation Research,
Greece, 14-16 June, 327-338.
Giovanis, A. & Skiadas, C. (2005). “A New Modelling Approach Investigating the
Diffusion Speed of Mobile Telecommunication Services in EU-15”, Proceedings of
International Symposium on Applied Stochastic Models and Data Analysis, Brest,
17-20 May.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
274
____________________________________________________________________
Giovanis, A. (2003). “Discover the Characteristics of your Customers”, Conference
on Advanced Customer Profiling and Segmentation, IIR Telecoms & Technology,
London
Giovanis, A., (2002). "The Impact of Negative and Positive Attribute-Level
Evaluation on Overall Satisfaction: The Case of After Sales Service Industry,"
Proceedings of the 15th Greek Statistical Conference, Ioannina, 195-205.
Giovanis, A., Apostolou, A. (2001). "The Application of PAF Model for Quality
Costing to a Chemical Company in Greece", Proceedings of the 14th Greek
Statistical Conference, Skiathos, 685-697.
Giovanis, Α., Dimotikalis, J. & Skiadas, C. (2000). "A New Methodology for the
Development of a Service Quality Index Evaluating the Distribution Network
Performance of Commercial Companies", Proceedings of the 13th Greek Statistical
Conference, Florina, 185-195.
Giovanis, Α. Ν., & Skiadas, C. (1999). "Predicting the Diffusion of New Products
using Dynamic Binomial Models", Proceedings of the 12th Greek Statistical
Conference, Spetses, 182-191.
Giovanis, Α. Ν., & Skiadas, C. (1998). “Parameter Estimation and Prediction of
Stochastic Innovation Diffusion Models using the Local Linearization Method”,
Proceedings of the 11th Greek Statistical Conference, Chania, 495-507
Giovanis, A. N., and Skiadas, C. H. (1995). “Studying the Growth of Electricity
Consumption in Greece Using a Stochastic Innovation Diffusion Model”,
Proceedings of the 7th International Symposium of ASMDA, Dublin, Ireland, June 1215, 226-237.
Skiadas, C. H., Giovanis, A. N., and Dimoticalis, I. (1993). “A Sigmoid Stochastic
Growth Model Derived from the Revised Exponential”, Proceedings of 6th
International Symposium on Applied Stochastic Models and Data Analysis, J.
Janssen and C. H. Skiadas (eds.), World Scientific Publ. Co., 864-870 .
Tsironis, L., Giovanis A. (1994) “Evaluation and Selection of Landfill for Chania”,
5th Multicriteria Summer School on Multicriteria Decision Aid, July 4-16.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΩΝ : 18
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
275
____________________________________________________________________
3. ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών
και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ).
Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και ειδίκευση στη Λογιστική
2.ST.JOHN’S UNIVERSITY OF NEW YORK Μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΒΑ)
«MASTER» στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων και ειδίκευση: «Executive Management»
3.ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή Επιστημών Υγείας. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής
Διδακτορικό Δίπλωμα με θέμα: «Σχεδιασμός της Πολιτικής Αποθεμάτων και
διαχείρισης Νοσηλευτικού υλικού σε ένα Νοσοκομείο»- (Βαθμός: Άριστα).
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Σ. Μπινιώρης. Συνολική Διασφάλιση Ποιότητας στα Ελληνικά Νοσοκομεία – Ένα
΄Οραμα και οι Προοπτικές Υλοποίησής του. Επιθεώρηση Υγείας, Ιαν. Φεβ.1995: 5964.
Σ. Μπινιώρης. Ποιότητα: Υπαρκτή διέξοδος για τα Ελληνικά Νοσοκομεία; (Α’
Μέρος). Βιοϊατρική Τεχνολογία. Μάϊος 1995:.11-15
Σ. Μπινιώρης. Ποιότητα: Υπαρκτή διέξοδος για τα Ελληνικά Νοσοκομεία; (Β’
Μέρος). Βιοϊατρική Τεχνολογία Ιούνιος 1995: 47-51
Σ. Μπινιώρης. Πόσο είναι αποδεκτή η άποψη της μη ύπαρξης ικανών Διευθυντικών
στελεχών στο σύγχρονο Ελληνικό Νοσοκομείο. Επιθεώρηση Υγείας. Μάϊος- Ιούνιος
1996: 15-19
Σ. Μπινιώρης. ‘ Ελεγχος ποιότητας στην Υγεία (Quality Audit). Βιοϊατρική
Τεχνολογία Ιανουάριος 1997 :31-37
Μ.Τσιριντάνη – Σ.Μπινιώρης. Πληροφοριακά συστήματα στην Νοσηλευτική
Διοίκηση. Ιατρικό Βήμα. Σεπ.-Οκτ.1997 : 22-26
Σ.Μπινιώρης – Μ.Τσιριντάνη: Νέες προοπτικές της Νοσοκομειακής Διοίκησης από
την συμμετοχή της Διαχείρησης της Ποιότητας (Quality Management) στη βελτίωση
των Δεικτών φροντίδας Υγείας. Ελληνική Ογκολογία 1998;4(4):208-214.
Μ.Τσιριντάνη – Σ.Μπινιώρης: Αποδοχή των ασθενοκεντρικών Πληροφοριακών
Συστημάτων από τους επαγγελματίες Υγείας – Ανάπτυξη στρατηγικών
εφαρμογής.Περιοδικό Ιατρική Επικαιρότητα, Ιούνιος 1998;2(α):77-78.
Σ. Μπινιώρης. Ελληνικό Δημόσιο Νοσοκομείο _ Προσπάθειες αναδιοργάνωσης στα
πλαίσια της σύγχρονης Διοικητικής Επιστήμης. Ελληνική Ογκολογία 1999; (35):8997.
Tsirintani M, Binioris S. Development of an Electronic Patient Record (nursing
modules) in Cardiology and Cardiacsurgery. Proceedings of 2nd International
Congress of Onassis Cardiac Surgery Center, Athens, December 2000:234-237
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
276
____________________________________________________________________
Ι. Καλοφυσούδης-Μ. Τσιριντάνη, Σ. Μπινιώρης. Ανάπτυξη και Ανάρτηση
Επιστημονικού Νοσηλευτικού Περιοδικού στο Διαδίκτυο. Νοσηλευτική, Οκτ.-Νοεμ
2000; 39 (4):354-358. (Βάση ΙΑΤΡΟΤΕΚ) -Σχεδιασμός και Ανάπτυξη
ηλεκτρονικού νοσηλευτικού περιοδικού. Πρακτικά 27ου
Πανελλήνιου
Νοσηλευτικού συνεδρίου (Ερέτρια 23-25 Μαϊου 2000): 21ος αιώνας. Νέο ξεκίνημα
για τη Νοσηλευτική:σ. 90 (Α βραβείο).
Μ. Τσιριντάνη, Σ. Μπινιώρης, Β. Μπουρνά. Εργονομία χειρουργείου και μηχανική
σώματος προσωπικού. Νοσηλευτική, Δεκ-Ιαν 2000; 39(5) (Βάση ΙΑΤΡΟΤΕΚ)
Μ. Τσιριντάνη-Σ. Μπινιώρης. Μελέτες της Συμπεριφοράς των Επαγγελματιών
υγείας στην Εφαρμογή των Ολοκληρωμένων Νοσοκομειακών Πληροφοριακών
Συστημάτων στα Νοσοκομεία Περιοδικό “Ογκολογική Ενημέρωση, ΑπρίλιοςΙούνιος 2000,2: 98-102
Μπινιώρης Σ., Τσιριντάνη Μ., Νάκος Κ. Εξελίξεις και Προβληματισμοί των
Σύγχρονων Διοικητικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο χώρο της Υγείας.
Ελληνική Ογκολογία, 2000: 221-225
Σ. Μπινιώρης, Μ. Τσιριντάνη, Κ. Νάκος. Έλεγχος Ποιότητας στην Υγεία. Περιοδικό
Ογκολογική Ενημέρωση. Ιαν- Μάρτιος 2001:38-42
Tsirintani M, Sapountzi-Krepia D, Binioris S. Integration of a Hospital Information
System in a Greek Cardiac surgery hospital through specific Educational programs
for Health Care Personnel: E-Journal. ICU’s and Nursing, issue 1, 2000 (included in
CINAHL)
Sapountzi-Krepia D, Tsirintani M, Binioris S, Psychoyiou M, Peterson D. Exploring
Nurses’ Perceptions in a Greek Hospital: a Pilot Study. E-Journal. ICU’s and
Nursing, issue 4, 2001 (included in CINAHL)
D Sapountzi-Krepia, S Binioris, M Tsirintani, G Sapkas. Home-Care Services for
People with Spinal Cord Injuries in Greece. Present Conditions, Prospects: A Study
Contucted by the Delphi method. E-Journal. ICU’s and Nursing, issue 4, 2001
(included in CINAHL)
Μ. Τσιριντάνη, Δ. Μπινιώρης, Ν. Κορδιολής. Πληροφορική Υγείας-Εφαρμογές
κλινικών Συστημάτων. Ελληνική Ογκολογία, Ιαν-Μάρτιος 2001;37 (1) :9-13
Z.Roupa, D. Sapountzi, S. Binioris. Predisposing factors and 5-year survival rate of
the malignant melanoma: an epidemilogical study. ICU’s and Nursing, issue 5, 2001
(included in CINAHL)
Binioris S., Tsirintani M., Sapounzi-Krepia D., Roupa Z. Health Professional’s
acceptance as a paragon of integrated Patient Care Information Systems. ICU ‘s and
Nursing, issue 5, 2001 (included in CINAHL)
Κ. Ρόντος, Γ. Πολυχρονόπουλος, Σ. Μπινιώρης, Μ. Τσιριντάνη. Ο κλάδος των
φαρμάκων στην Ελλάδα. Η σημασία του δημογραφικού παράγοντα στη λήψη
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
277
____________________________________________________________________
επιχειρηματικών αποφάσεων. Ιατρικά Χρονικά . Τόμος 24, Απρίλιος 2001, σελ. 214220.
M. Gourni – MD, M. Kontou – MD,Z. Roupa – MD, K, Koulas – CN, A. TselikaGarfe-N.Ph.D., S. Binioris – PhD. Study of Methicillin-Resistant Staphylococcus
Aureus (MRSA) isolated in nosocomial patientsat Nicosia General Hospital (NGH)
and their resistance to different groups of antibiotics. ICU ‘s and Nursing, issue 8,
2001 (included in CINAHL)
Tsirintani M., Binioris S., Mantas J., Papadantonaki A., Vassilakopoulos G. An
expert System of Diagnosis-Based Cardiac Nursing Care Plans. ICU ‘s and Nursing,
issue 8, 2001 (included in CINAHL).
Δρ. Σ. Μπινιώρης, Δρ. Μ. Τσιριντάνη. Disease Management : Άξονας Σχεδιασμού
Υγείας:. Ιατρικά Χρονικά. Τόμος 24, Νοέμβριος 2001, σελ. 574 - 576.
Σ. Μπινιώρης, Μ. Τσιριντάνη. Κοινωνική Πολιτική- Σύγχρονοι Προβληματισμοί
και Τάσεις στο Σχεδιασμό του Ελληνικού Συστήματος Υγείας. Ογκολογική
Ενημέρωση. Τόμος 3ος, τεύχος 4, Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2001, σελ.238 – 244.
D. Sapountzi-Krepia, Z. Roupa, S. Binioris. Cervical intraepithelial dysplasia ( CIN
3) and history of herpes genitalis (HSV2) in women living in Attica, Greece.
International Journal of IN VIVO Research. Volume 15 Number 6 November –
December 2001 (included in MEDLINE)
Dr. S. Binioris, Dr M. Tsirintani, Dr Md Z. Roupa K. Nakos, G. Paparizou.
Functional of Health Units as Axis of Design, Policy and Organization of Health
Care System.. Ελληνική Ογκολογία.Τόμος 38 ,Τεύχος 1 Ιανουάριος – Μάρτιος 2002
Tsirintani M., Binioris S., Mantas J. , Roupa Z. , Mavrogeni S. Implementation and
integration of nursing modules in a Patient’s Data Management Information System.
ICU ‘s and Nursing Issue 9 January – March 2002(included in CINAHL).
Z. Roupa, D. Sapountzi-Krepia, N. Salakos, S. Maragou, P. Sotiropoulou, S.
Mpinioris, M. Gourni, G. Creatsas. Health Counseling and In-Vitro Ferilization. ICU
‘s and Nursing, Issue 9 January – March 2002 (included in CINAHL)
Z. Roupa, D. Sapountzi-Krepia, S. Binioris, M. Tsirintani, M. Gourni, E. Faros, S.
Darivakis, G. Frangakis. Risk factors for intraepithelial neoplasia (CIN) among
women living in the greater area of Athens and Piraeus, Greece. E-Journal. ICU ‘s
Web Journal , Issue 10 April-June 2002 (included in CINAHL).
Σ. Μπινιώρης, Μ Τσιριντάνη, Γ Πολυχρονόπουλος, Κ Ρόντος. ‘Manager’ Υγείας:
Διαχειριστής Κρίσης ή Δημιουργός Πολιτικής. Ογκολογική Ενημέρωση, Τόμος 4ος ,
τεύχος 2, Απρίλιος – Ιούνιος 2002, σελ. 82-90.
Δρ. Σπ. Μπινιώρης, Δρ. Μ. Τσιριντάνη, Δρ. Ι. Μαντάς. Οργάνωση των υπηρεσιών
στα στάδια του κύκλου ζωής ενός Συστήματος Υγείας. Ιατρικά Χρονικά. Τόμος 25ος
, Φεβρουάριος 2002, σελ. 124-128.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
278
____________________________________________________________________
Z. Roupa, D. Sapountzi-Krepia, M. Gourni, A. Dimitriadou,E. Faros, , S. Binioris.
Breast Self-Examination (BSE) among Greek Women living in the greater area of
Athens. ICU ‘s Web Journal , Issue 12 Oct-Dec. 2002 (included in CINAHL).
Σ. Μπινιώρης, Μ. Τσιριντάνη Υπαρκτό Επίπεδο Εμπιστοσύνης μεταξύ «Managers”
και Γιατρών. Περιοδικό «Ελληνική Ογκολογία» Ιούλ-Σεπτ. 2003;39(3):163-166
Σ. Μπινιώρης, Μ Τσιριντάνη, Γ Πολυχρονόπουλος, Χ. Φράγκος: ΥΓΕΙΑ: Ένα
πολύπλοκο Κοινωνικο-Οικονομικό Περιβάλλον με αδυναμία διεξόδου, Περιοδικό
«Ογκολογική Ενημέρωση» Τόμος 5ος τεύχος 4, Οκτ.-Δεκ.. 2003 : 240-243
Σ. Μπινιώρης, Ι. Μπουρής, Θ. Παπαηλίας, Ν. Παναγοπούλου, Μ. Σταυροπούλου:
Περιφερειοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας: Λειτουργικοί Προβληματισμοί:.
Περιοδικό Ιατρικά Χρονικά,Απρίλιος 2003 ;Τόμος 26, τεύχος 10:509-512
Μ. Τσιριντάνη, Σ. Μπινιώρης, Συμμετοχή των Νοσηλευτών στη διαμόρφωση νέων
ρόλων και εφαρμογών στα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας, Περιοδικό
«Νοσηλευτική» Τόμος 42ος τεύχος 4, Οκτ.-Δεκ.. 2003 : 389-394 (περιλαμβάνεται στη
βάση ΙΑΤΡΟΤΕΚ)
Μ. Τσιριντάνη, Σ. Μπινιώρης. Κλινικές μελέτες ή Δοκιμές στον άνθρωπο-Πλαίσιο
έγκρισης-Εφαρμογής και προκλήσεις αγοράς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Περιοδικό Ιατρικά Χρονικά,Απρίλιος 2005;Τόμος 28, τεύχος 4:244-252
Α. Σαχινίδης, Ι. Ποζιός, Σ. Μπινιώρης: Ο Σχεδιασμός και η υλοποίηση
ριζοσπαστικών αλλαγών στις επιχειρήσεις: Περιοδικό Διοικητική Ενημέρωση,
Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005, Τεύχος 32: 47-55
Tsirintani M., Binioris S., Miaoulis G: User Acceptance of a prototype Knowledge
based nursing care system, E-Journal. ICU’s and Nursing, issue 18, April-June 2004
(included in CINAHL).
Binioris S., Tsirintani M., Polychronopoulos G., Antoniou D. E-Governance in the
Greek Environment: Necessity and Speculations, Journal of Archives of Economic
History, XVII, (1), Jan-June 2005: 93-108 (included in JEL Database).
Kakouris A., Polychronopoulos G., Binioris S. Outsourcing decisions and the
purchasing process: a systems-oriented approach. Journal of Marketing Intelligence
and Planning, ISSN 0263-4503, Vol 24, Number 7 2006: 708-729
Giovanis A., Binioris S., Polychronopoulos G. Developing and Testing a model
Explaining Customer Conative Loyalty in the Mobile Communication Services: 2nd
International Conference of Qualitative and Quantitative Methodologies in the
Economic and Administrative Sciences, Book of Proceedings, 25-27 May 2009,
Technological Institute of Athens
Giovanis A., Binioris S.,Tsirintani M., Novas D.: Factors Affecting Internet Banking
Usage Behavior: An Empirical Investigation of Greek Customers2nd International
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
279
____________________________________________________________________
Conference of Qualitative and Quantitative Methodologies in the Economic and
Administrative Sciences, Book of Proceedings, 25-27 May 2009, Technological
Institute of Athens
Τσιριντάνη Μ. Μπινιώρης Σ., Γιοβάνης Α. Δύο Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά - 21o
Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών και ΤΕΙ Αθήνας
Λήψη αποφάσεων στα Συστήματα Υγείας, 28-30 Μαίου 2009, Αθήνα
ΒΙΒΛΙΑ
Νοσοκομειακή Αποθεματική Πολιτική. Εκδόσεις Πασχαλίδη, 1999
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Υγείας. Εκδόσεις Πασχαλίδη, 2000. Χορηγείται στο ΤΕΙ
Αθήνας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και
Πρόνοιας.
Εισαγωγή στη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics.Εκδόσεις Πασχαλίδη,
2003 Χορηγείται στο ΤΕΙ Αθήνας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Εκδόσεις Πασχαλίδη, 2009
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΩΝ : 11
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
280
____________________________________________________________________
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής
Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Diploma in Economics.
Concordia University, Montreal, Quebec, Canada
Department of Economics, Faculty of Graduate Studies and Research.
3. Master of Arts (M.A.), in Economics
Concordia University, Montreal, Quebec, Canada
Department of Economics, Faculty of Graduate Studies and Research.
4. Έρευνα επί Διδακτορία
City University, London, England: Department of Economics, School of Social
Science and Humanities.
5. Διδακτορικό Δίπλωμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικής
και Περιφερειακής Ανάπτυξης: Αριστούχος Διδάκτορας (Ph.D.) Οικονομικών
Επιστημών (Ειδίκευση: Διεθνές Εμπόριο, Οικονομική Ανάπτυξη)
Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «Οι Εμπορικές Ανταλλαγές μεταξύ Χωρών Άνισα
Αναπτυγμένων: Η Περίπτωση των Χωρών Ε.Ο.Κ. – Α.Κ.Ε.».
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
«Alternative scenarios on metropolitan organization and governance:
The case of Athens” (σε συνεργασία με Καθηγητή Α. Παπαδασκαλόπουλο
Αντιπρύτανη Παντείου Πανεπιστημίου και Μ. Χριστοφάκη Πάντειο
Πανεπιστήμιο, Περιοδικό «Αρχείο Οικονομικής Ιστορίας», “Archives of Economic
History) Vol XVI N. 2 July – December 2004
Tsirintani, M., Giovanis A., Binioris, S., and Polychronopoulos, G.
(2009), “Investigating the Relationships among ERP Systems Success Dimensions in
Health Care Industry”,
21st Conference of Hellenic Institute of Operation Research: Decision
Making in Health Care Systems, Athens, Greece
3. Giovanis A., Binioris, S., and Polychronopoulos, G. (2009), “Factors Affecting
Banking Customers’ Intentions to Adopt Internet Banking”, accepted for publication
to EuroMed Journal of Business: Current Challenges in Financial Management.
4. Giovanis A., Binioris, S., and Polychronopoulos, G. (2009), “Developing and
Testing a Model Explaining Customer Conative Loyalty Formation in the Mobile
Telecommunication Services”,
Proceeding of 2nd International Conference on Quantitative and Qualitative
Methodologies in the Economic and Administrative
Sciences, pp. 164-172.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
281
____________________________________________________________________
5. Kakouris, A. P. and G. Polychronopoulos (2004)
“Criteria of National and International Management for the Selection of Enterprise
Resource Planning, Warehouse Management Systems and Customer Relationship
Management Systems”,
1st International Conference on Information Technology andQuality, Athens, 5-6
June
6. Kakouris, A. P. and G. Polychronopoulos (2003) “Customer Service and Lost
Sales: The Logistics Dimension”, Archives of Economic History,
December, εγκρίθηκε για δημοσίευση
7.Kakouris, A. P. and G. Polychronopoulos (2004)
“Re-engineering the Business Through Sales & Operational Planning”,
Journal of Management & Economics, Vol 1 No 1, pp. 163-179
8.Kakouris, A. P. and G. Polychronopoulos (2006) “Performance Measurements in
the Supply Chain: Guidelines for Implementation”, Review of Economic Sciences,
No 9, pp. 133-144
9.Kakouris, A. P. and G. Polychronopoulos (2005) “Enterprise Resource Planning
(ERP) System: An Effective Tool For Production Management”,
Management Research News, Emerald publications, Vol 28, No 6, pp. 66-79
10.Kakouris, A. P., G. Polychronopoulos and S. Binioris (2006) “Outsourcing
decisions and the purchasing process: a systems-oriented approach”,
Marketing Intelligence & Planning, Emerald publications, Vol 24, No 7, pp. 708 –
729
11.“A review on theory and evidence of poverty, growth and inequality”,
(σε συνεργασία με τους Καθηγητές : Γ. Κορρέ, Πανεπιστημίου Αιγαίου και Α.
Παπαδασκαλόπουλο, Αντιπρύτανη Παντείου Πανεπιστημίου) Journal
of
European Economy, March 2003
12.Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, Πρέβεζα, Μάιος 2001 “A
knowledge based economy, the socio – economy inpact and the effects on regional
growth” (σε συνεργασία με Γ. Κορρέ)
Journal of Informatica Economica, 2003
13.“A Monetary policy in transition economies: A Case Study for Czech Republic,
Hungary and Poland”, (σε συνεργασία με Γ. Κορρέ)
Journal of European Economy, Volume 1, Number 1, April 2002 p.p. 103-110
14.« Πληθυσμιακές Εξελίξεις και Επιχειρηματική πρωτοβουλία στον κλάδο του
Φαρμάκου» (Γ.Πολυχρονόπουλος, κύριος ερευνητής, σε συνεργασία με δρα Κ.
Ρόντο) Δημόσιος Τομέας, Τεύχος 108, Μάιος 1995
15.«Population Growth and Economic Development: some lessons from the History
of advanced nations» (Γ. Πολυχρονόπουλος, κύριος ερευνητής, σε συνεργασία με
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
282
____________________________________________________________________
τον Prof. G.Korres, University of Aegean) Economic Science Review (Επιθεώρηση
Οικονομικής Επιστήμης) 2001
16.«Rural Policy and its Effects on Economic Growth: an evidence from OECD
countries» (Γ.Πολυχρονόπουλος, κύριος ερευνητής, σε συνεργασία με Prof.
G.Korres, University of Aegean) Economic Science Review (Επιθεώρηση
Οικονομικής Επιστήμης) Εγκρίθηκε για δημοσιευση από την Επιστημονική
Επιτροπή. Πρέβεζα 2001
17.«Monetary Policy in Transition Economies: a case study for Czech Republic,
Hungary and Poland» (with Prof. G.Korres, University of Aegean) Sixth
International Scientific Conference “The Problems of Economic Integration of
Ukraine into the European Union: European comparative studies” Yalta, Pharos,
Ukraine on 26-28 September 2001
18.«A Note on the Choice of the Flexible Functional Form» (with Dr. G. Κores and
Prof. C. Rigas) Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (ΕΣΙ).Διεθνές Συνέδριο, Σκιάθος
2001. Και επιστημονική επιθεώρηση «Ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ» (Εγκρίθηκε για
δημοσίευση στο περιοδικό μετά από εισήγηση εξωτερικών κριτών)
19. «Income Distribution and the Effects on Economic Growth» (Σε συνεργασία)
51st International Atlantic Economic Conference, Athens 13-20 March 2001
(βεβαίωση Ε.Ε.Ο.Ε. για δημοσίευση του άρθρου στα Πρακτικά του
Συνεδρίου)
20. «Globalization, Foreign Direct Investment (FDI) and International Inequality».
(Σε συνεργασία) 51st International Atlantic Economic Conference, Athens 13-20
March 2001 (βεβαίωση Ε.Ε.Ο.Ε. για δημοσίευση του άρθρου στα Πρακτικά του
Συνεδρίου)
21.«Μanager Υγείας: Διαχειριστής Κρίσης ή Δημιουργός Πολιτικής»
(Γ.Πολυχρονόπουλος, κύριος ερευνητής) ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,
Αύγουστος 2001.
22. «Ο Κλάδος των Φαρμάκων στην Ελλάδα: Η σημασία του Δημογραφικού
Παράγοντα στην άσκηση πολιτικής και στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων»
(Γ.Πολυχρονόπουλος, κύριος ερευνητής) ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ (MEDICAL
ANNALS), Τόμος 24, Απρίλιος 2001.
23.«Εξελίξεις και Προβληματισμοί των Σύγχρονων Διοικητικών Πληροφοριακών
Συστημάτων στο χώρο της Υγείας» (Γ.Πολυχρονόπουλος, κύριος ερευνητής)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, Τόμος 36, τεύχος 4, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2000.
24.«The Society of Services and new Development Prospects of Greece into the
European Union and Balkan Region» (Γ.Πολυχρονόπουλος, κύριος ερευνητής, σε
συνεργασία με Κ. Ρόντο) Βook of Avebury-Press of Economic Integration, Λονδίνο
2002.
25.«Η Εξέλιξη Βασικών Παραμέτρων (βαθμός αστικοποίησης, μετανάστευση) του
Παγκόσμιου Περιφερειακού Πληθυσμού και οι τάσεις μέχρι ο 2025» Άρθρο που
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
283
____________________________________________________________________
εκρίθηκε για δημοσίευση στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Οι Προοπτικές Ανάπτυξης
των Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιοχών της Ευρώπης» (βεβαίωση έγκρισης άρθρου
και δημοσίευση στα Πρακτικά του
Συνεδρίου)
26«Διερεύνηση του Βαθμού Ανάπτυξης των Κλάδων Παραγωγής και Εμπορίας
Φαρμάκων στην Ελλάδα» (Γ.Πολυχρονόπουλος, κύριος ερευνητής, σε συνεργασία
με δρα Κ. Ρόντο). ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ MARKETING, Αθήνα 1994
27.«Μελέτες Σκοπιμότητας (Οικονομοτεχνικές Μελέτες) και Βιομηχανικοί Κλάδοι»
Περιοδικό ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜARKETING (Γ.Πολυχρονόπουλος, κύριος
ερευνητής, σε συνεργασία με Ν. Παπαβασιλείου, Αθήνα 1994). Επιστημονική
Επιτροπή: Καθ. Γ. Αυλωνίτης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Καθ. Π.
Μάλιαρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Καθ. Θ. Κουρεμένος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
28.«A Critical Review of Development Planning Models», σελίδες 17
(Γ.Πολυχρονόπουλος, κύριος ερευνητής, σε συνεργασία με Κ. Ρόντο) APPLIED
RESEARCH REVIEW (Επιστημονική Επετηρίδα Εφηρμοσμένης Έρευνας),
Πειραιάς, 1994.
29. «Διαρθρωτικά Χαρακτηριστικά της Ελληνικής Γεωργίας στον 20ον αιώνα»
(Συνεργασία με δρα Κ. Χαρίση και δρα Κ. Ρόντο), σελίδες 23. Archives of economic
History (Αρχείο Οικονομικής Ιστορίας). Επιστημονικός Υπεύθυνος Συντακτικής
Επιτροπής: Καθηγητής Λ. Χουμανίδης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Κριτές ειναι
διακεκριμένοι Καθηγητές Ξένων Πανεπιστημίων.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
284
____________________________________________________________________
5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
1.Πτυχίο BARUCH COLLEGE BBA Τμημα, MARKETING Ετος 1984
2. ΜASTER IN BUSINESS LONG ISLAND, Ετος 1991
3. Διδακτ. Διπλ. Πανεπ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ,Τμημα, ΟΔΕ Ετος, τιτλος διατριβής: (Απρ.
2006). Θέμα διατριβής: «Οι επιπτώσεις της ισχύος και του τύπου της οργανωσιακής
κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα και την καινοτομικότητα των επιχειρήσεων»
Αναλυτικός κατάλογος δημοσιεύσεων ,
χρονος 2005
«Σχεδιασμός και υλοποίηση ριζοσπαστικών αλλαγών στις επιχειρήσεις», ( με τους Ι.
Ποζιό και Σ. Μπινιώρη) Διοικητική Ενημέρωση, Ιανουάριος 2005, τ. 32, s. 47-55
χρονος 2006
“Τhe effects of employee training-derived satisfaction, on work motivation and
employee commitment”, Το άρθρο συμπεριλαμβάνεται στα Πρακτικά Του 1ου
Επιστημονικού Συνεδρίου στη Διοικητική Σκέψη και Πρακτική, ΤΕΙ Αθήνας,
26/05/2006 ( 7 σελ. , με τους, Χ. Ντριγκόγια Σ. Μπινιώρη και Χ. Σεμεντζιδη)
“Employee perceived training effectiveness and job satisfaction”, Το άρθρο
συμπεριλαμβάνεται στα Πρακτικά Του 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου στη
Διοικητική Σκέψη και Πρακτική, ΤΕΙ Αθήνας, 26/05/2006 (15 σελ. με τη Χ.
Ντριγκόγια)
«Ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα: δύο επίμονα προβλήματα στην ανάπτυξη
των ελληνικών επιχειρήσεων», Διοικητική Ενημέρωση Ιανουάριος 2006, τ. 36, s.
108-112
χρονος 2008
. “Employee perceived training effectiveness relationship to employee attitudes”
(with J. Bouris) 2008, Journal of European Industrial Training, Vol. 32, Issue 1,
pp 63-76
. “The effects of Strong Culture on Organizational Innovation. A Cultural Model Of
Innovation, (with Charalambos Kanelopoulos) Δεκτό προς Δημοσίευση στον υπό
έκδοση τόμο του Πανεπιστημίου Πειραιά προς τιμήν του Καθ. Βαρθολομαίου,
2008
Ο αριθμός ετεροαναφορών είναι Εννέα (9) και η καταχώρησή του αρθρου
“Employee perceived training effectiveness relationship to employee attitudes” έγινε
στις βάσεις δεδομένων EMERALD ΚΑΙ VOCED.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
285
____________________________________________________________________
6. ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΡΝΑ-ΓΕΡΜΑΝΟΥ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ακαδημαϊκές Σπουδές
Διδακτορικό Δίπλωμα
Sheffield Hallam University, Faculty of Organization and Management, Business
and Accounting Department. (Σεπτ. 2003 - Φεβ. 2007)
M.A. in Social Science and Research Methods,
Sheffield Hallam University (Business and Management), (Οκτ. 2004)
Μ.Β.Α.
(Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων).
Vrije Universiteit Brussels, Faculty of Economics, Social and Political Sciences,
Brussel, Belgium, με Διάκριση. (Σεπ.1995 – Ιούλ.1996)
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με βαθμό ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ (8). (Οκτ.1978
– Ιούλ.1983)
Πιστοποιητικό
Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης
(ΣΕΛΕΤΕ), Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή, με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ (9). (Οκτ.1980 – Ιούλ.
1981)
Πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Αθηνών,
Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων, Τμήματος Στελεχών Λογιστηρίου με
βαθμό ΚΑΛΩΣ (6,3). (Οκτ.1974 – Σεπτ.1976)
Αναλυτικός κατάλογος δημοσιεύσεων
2004
Tourna Germanou Eleni (2004) “Changing Business Students’ Attitude towards the
Accounting Profession” British Accounting Association Northern Area Group
Annual Conference, Sheffield Hallam University, Sheffield, available from
http://www.baa.group.shef.ac.uk/sub%20groups/index.htm
2005
Tourna-Germanou E. (2005) Βiographical Research Methodology The Case of
Accounting Academics Professional Development, Διοίκηση και Οικονομία,
Εξαμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση, 2 (Φθινόπωρο) pp. 35-51
Tourna E. Hassall T. and Joyce J. (2005) “The Professional development of
Accounting Academics: The perspective from biographical research” British
Accounting Association Education Special Interest Group Annual Conference,
Robert Gordon University, Aberdeen
Tourna E. Hassall T. and Joyce J. (2005) “Vocational Decision Making: A
Comparative Study of Malaysian and UK Accounting Students” British Accounting
Association Education Special Interest Group Annual Conference, Robert Gordon
University, Aberdeen
2006
Tourna E., Hassal T. and Joyce J. (2006) The Professional Development of European
Accounting Academics: A Proposed Theoretical Framework for Future Research,
Accounting Education: an international journal, 15(3) pp. 275-286
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
286
____________________________________________________________________
Tournas Y. and Germanou E. (2006) An Analytical Framework for Organizing
Course Structure and Achieving Student Deep Learning, Inquirer, 13 (Fall), pp. 3-8
Tourna E., Hassall T. and Germanos G. (2006) Constructing and validating an
instrument for measuring attitudes towards the Accounting Profession, The
Southeuropean Review of Busimess Finance and Accounting, 4(2)
Tourna E. and Hassall T. (2006) “Developing and validating an instrument for
measuring attitudes towards pursuing an accounting career” British Accounting
Association Education Special Interest Group Annual Conference, London
Metropolitan University, London
Tourna E. Hassall T. and Joyce J., (2006) “The implication for the accounting
profession of the perceptions and career choice of students: A comparative study of
UK and Malaysian Students”, British Accounting Association Education Special
Interest Group Annual Conference, London Metropolitan University, London
Tourna – Germanou E. and Kapadaidakis J. (2006) “The Changing Nature of the
Contemporary Accounting Profession” 1ο Επιστημονικό Συνέδριο: Η Επιστήμη της
Διοίκησης στον 21ο Αιώνα: Τάσεις, Εξελίξεις και Προοπτικές, Αθήνα
2007
Tourna E. and Germanos G. (2007), The role of accounting information on business
strategy formulation of small and medium sized enterprises in Greece, In
Proceedings of the International Scientific Conference eRA, 22-23 Sept. 2007,
Athens, Greece.
2008
Tourna, E., Hassall, T. and Germanos, G., (2008), A new theoretical framework for
accounting career choice, British Accounting Association Accounting Education
SIG, Annual Conference, 19-21 May, Seville, Spain.
Tourna, E., Germanos, G. and Hassall, T., (2008) The effect of first accounting
course on the constructs of accounting career choice, British Accounting Association
Accounting Education SIG, Annual Conference, 19-21 May, Seville, Spain.
Koukouletsos, K., Germanos, G. and Tourna, E. (2008) Developing Patterns to teach
Accounting, British Accounting Association Accounting Education SIG, Annual
Conference, 19-21 May, Seville, Spain.
Κοίλιας, X., Τουρνά, E. and Κουκουλέτσος, K. (2008) Εργασιακή ικανοποίηση των
αποφοίτων Πληροφορικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας, Πρακτικά ,
20 Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Επιχειρησιακή
Έρευνα και Τουριστική Ανάπτυξη, Σπέτσες 19-21 Ιουνίου, σελ. 1071-1083.
2009
Koilias, C., Tourna, E., Koukouletsos, K. (2009) Job satisfaction of higher education
graduates, OR Appl. & Tourist Development, Special Issue, Operational Research:
An International Journal, Springer (accepted).
Tourna E., Hassall T. and Tournas Y. (2009) Students’ Perceptions of Accounting
Profession: Work Value Approach, Asian Review of Accounting, 17(2)
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
287
____________________________________________________________________
Tournas Y. and Germanou E. (2009) Tapered Integration and Informational
Efficiency The Southeuropean Review of Busimess Finance and Accounting,
(accepted)
Asonitou, S., Tourna, E. and Koukouletsos, K (2009) Approaches to Learning of
Greek Business Students, In Proceedings of the 2nd International Conference on
Quantitative and Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative
Sciences, 25-27 May, Athens.
Germanos G., Tsamenyi M. and Tourna E. (2009) The importance of accounting
information on strategy making formulation of SMEs in Greece, 2nd EuroMed
Conference of the EuroMed Academy of Business, Salerno, 26-28 October 2009
2010
JLA Montano, JM Gonzalez, T Hassall, J Joyce, E Germanou and S Asonitou (2010)
The approaches to learning of European accounting students EuroMed Journal of
Business 5 (3) (accepted)
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
288
____________________________________________________________________
7. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΦΡΑΓΚΟΣ, Καθηγητής
ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ
Καθηγητής Α’ βαθμίδας Ποσοτικών Μεθόδων (Στατιστική,
Οικονομικά Μαθηματικά, Επιχειρησιακή Έρευνα) στη Διοίκηση.
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας.
Τομεάρχης Τομέα Οικονομικής Επιστήμης και Ποσοτικής Ανάλυσης
Αναπλ. Προϊστάμενος του Τμήματος Διοίκησης επιχειρήσεων
Μαθηματικά,
ΣΠΟΥΔΕΣ
1972: Πτυχίο του Μαθηματικού Τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών τού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
1977: Master of Science Degree in Statistics, με παρακολούθηση μαθημάτων,
υποχρεωτικές εξετάσεις και εκπόνηση επιστημονικής εργασίας με τίτλο: “On the
Jackknife Method of Estimation in Statistics”.
Brunel University, Uxbridge, Middlessex, England.
Supervisor: Dr D. Young.
1980: Doctor of Philosophy Degree in Statistics.
London School of Economics and Political Science
University of London, Aldwych, London, WC2A 2AE, England.
Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής
“Modified Jackknife Methods in Statistics with particular reference to Second-Order
Effects”.
Supervisor: Dr. M. Knott
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ιαν. 1982 - Σεπτ 1983: Μεταδιδακτορική έρευνα στη Στατιστική στο University
College London και στο Imperial College London. H έρευνα αυτή είχε σαν
αποτέλεσμα τη δημοσίευση 3 εργασιών στο διεθνές περιοδικό Biometrika.
Δεκ. 1986 - Αύγ. 1987: Επισκέπτης έμμισθος καθηγητής στο Southern Methodist
University, Dallas, Texas, USA. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής , δίδαξα
Business Statistics στους φοιτητές τού Οικονομικού Τμήματος για 5 ώρες τη
εβδομάδα. Επίσης, 3 εργασίες πού γράφτηκαν κατά τη περίοδο αυτή, δημοσιεύτηκαν
από κοινού με τον καθηγητή W. Schucany στα περιοδικά Communications in
Statistics και Computational Statistics and Data Analysis.
Ιαν. 1990 - Μάρτ. 1990:Μεταδιδακτορικές σπουδές, στο Πανεπιστήμιο Waterloo,
Ontario, Canada. Kατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής ασχολήθηκα με την έρευνα
των “robust experimental designs” σε συνεργασία με τον παγκοσμίου φήμης
καθηγητή Jeff Wu.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
289
____________________________________________________________________
Δεκ. 1992- Ιούλιος 1993: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο London School of
Economics and Political Science. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής ερεύνησα τη
νέα μέθοδο των “Generalized Linear Models with Random Effects” και έκανα
έρευνα στην εφαρμογή της μεθόδου “Bootstrap” σε μερικά Βιοστατιστικά και
Οικονομικά Μοντέλα.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
1. C. FRANGOS (1980). Modified Jackknife methods in Statistics with particular
reference to second - order effects. Published Ph.D. dissertation. University of
London, London School of Economics and Political Science.University of London
Librrary.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
2. Frangos, C.C. (1980). “Variance Estimation for the Second-Order Jackknife”,
Biometrika, 67, 3, 715-718.,cited in SCIENCE CITATION INDEX
3. Frangos, C.C. (with Knott, M.). (1983). “Variance Estimation for the Jackknife
using von Mises Expansions,” Biometrika, 70, 2, 501-504. cited in SCIENCE
CITATION INDEX
4. Frangos, C.C. (with Stone, M.). (1984). “On Jackknife, Cross-Validatory and
Classical Methods of Estimating a Proportion with Batches of Different Sizes,”
Biometrika, 71, 2, 361-366. cited in SCIENCE CITATION INDEX
5. Frangos, C.C. (1987). “An Updated Bibliography on the Jackknife Method,”
Communications in Statistics, Theory and Methods, 16, 6, 1543-1584. cited in
SCIENCE CITATION INDEX
6. Frangos, C.C. (with Schucany, W.R.). (1990). “Jackknife Estimation of the
Bootstrap Acceleration Constant,” Computational Statistics and Data Analysis, 9, 111. cited in SCIENCE CITATION INDEX
7. Frangos, C.C. (with Jupp, P. and Kemp, M.). (1992). “The Potential for Dengue in
South Africa: Morphology and Taxonomic Status of Aedes Aegypti populations,”
Mosquito Systematics, 23, 3, 182-190. cited in SCIENCE CITATION INDEX
8. Frangos, C.C. (with Swanepoel, C.). (1994). “Bootstrap Confidence Limits for the
slope Parameter of the Logistic Model,” Communication in Statistics, Simulation and
Computation, 23, 4, 1115-1126. cited in SCIENCE CITATION INDEX
9. Frangos, C.C. (with Schucany, W.R.). (1995). “Improved Bootstrap Confidence
Intervals in Certain Toxilogical Experiements.” Communications in Statistics,
Theory and Methods, 243, 829-844. cited in SCIENCE CITATION INDEX
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
290
____________________________________________________________________
10. Frangos,C.C. (2000) Παγκοσμιοποίηση και Δημογραφικές-Κοινωνικές τάσεις.
Παγκοσμιοποίηση,σ.197-223, Εκδ. Π.Λύτρας,Εκδόσεις Παπαζήση,Αθήνα ,2000.
11. Frangos,C.C. (2002) Στατιστική εκτίμηση Παραμέτρων σε Ορισμένα Μοντέλα
Τριών Δειγμάτων με Χρήση των Μεθοδολογιών “Bootstrap” και “Jackknife”. Ειδικά
Θέματα, Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,Αθήνα.σ.25-36,τ.3,3.
12. Frangos,C.C. (with Spithourakis,P.) (2003a). Estimation of Variance of Gini
Coefficient for Income Distribution. Management of Organizations, 27, p. 4757.cited in Central European index
13. Frangos, C.C. (2003b). Improvements of Bootstrap Confidence Intervals using
Second-Order Influence Functions. Volume in honour of Prof. Th.
Papatheodosiou,Edit. N. Igoumenakis, Institute of Technological Education, p. 177187.
14. Σ. Μπινιώρης, Μ Τσιριντάνη, Γ Πολυχρονόπουλος, Χ. Φράγκος (2003c).
ΥΓΕΙΑ: Ένα πολύπλοκο
Κοινωνικο-Οικονομικό Περιβάλλον με αδυναμία
διεξόδου, Περιοδικό «Ογκολογική Ενημέρωση» Τόμος 5ος τεύχος 4, Οκτ.-Δεκ..
2003 : 240-243
15. Frangos, C.C. (with Filios, S.) (2004a). On the Τrend of Gini Coefficient in the
Greek Economic Environment during the years 1962 to 2002. Archives of Economic
History, 2004, p. 87-102.cited in ECON LIT SCIENTIFIC DATABASE
16. Frangos,C.C. (2004b). Επισκόπηση νέων Ποσοτικών μεθόδων και
πλεονεκτήματα από τη εφαρμογή τους στο κόσμο των Επιχειρήσεων.Διοίκηση και
Οικονομία, Διευθ.Εκδ. Λύτρας,Π., Εκδ.Παπαζήση .σ. 145-161.
17. Frangos,C.C.(2005a). Jackknife Interval Estimation of Air-Pollutant
Concentrations from Road Traffic in Athens. Archives of Economic History.June
issue 2005. . cited in ECON LIT SCIENTIFIC DATABASE
18. Frangos, C.C. (with Knott, M.). (2005b). Jackknifing Poisson Log-Linear
Models. Management of Organizations: Systematic Research, issue 36, December
2005, cited in Central European index
19. Frangos, C.C. (2006). Variance Estimation and Prediction of Gini Coefficient for
Income Distribution, Using Asymptotic Expansions and Resampling Methods.
Archives of Economic History,2006,Vol 1,p. 87-102. cited in ECON LIT
SCIENTIFIC DATABASE
20. Frangos, C.C. (with Arsenos, P. and Frangos, Constantinos, C.) (2007a). Capital
Asset Pricing Model.Nonparametric Estimation of Beta Parameter by the Bootstrap
Statistical Methodology. Accepted for publication by: Archives of Economic History
cited in ECON LIT
SCIENTIFIC DATABASE.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
291
____________________________________________________________________
21. Frangos, C. C. (with Frangos, Con. C.) (2007). Inflammatory Bowel Disease: ReViewing an Old Study under a new Perspective. Gut, 56(11), 1638-1639. URL:
http://gut.bmj.com/cgi/content/full/56/11/1638
BMJ Publishing Group. (Impact Factor 2007: 10.0) [indexed in PubMed and Science
Citation Index].
Citations to the article:
1. de Silva, H.J., de Silva, N.R., de Silva, A.P., Jewell, D.P. (2008). Emergence of
inflammatory bowel disease ‘beyond the West’: do prosperity and improved hygiene
have a role? Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene,
102, 857-860. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.trstmh.2008.03.016
2. Edwards, C.N., Griffith, S.G., Hennis, A.J., Hambleton, I.R. (2008). Inflammatory
Bowel Disease: Incidence, Prevalence, and Disease Characteristics in Barbados,
West
Indies.
Inflammatory
Bowel
Diseases,
14(10).
URL:
http://dx.doi.org/10.1002/ibd.20495.
3. Fischer, S. (2008). Inflammatory Bowel Diseases: Genetic Markers and their Use
in Predicting Disease Course, Response to Treatment, and Need for Surgery.
Doctoral Dissertation. Budapest: Semmelweis University, Doctoral School of
Molecular Medical Sciences.
4. Zhang, Z. & Kennedy, H. (2009). Ulcerative colitis: current medical therapy and
strategies for improving medication adherence. European Journal of
Gastroenterology
&
Hepatology,
21,
1-8.
URL:
http://dx.doi.org/10.1097/MEG.0b013e32830bfb88
5. Angelberger, S., Vogelsang, H., Novacek, G., Miehsler, W., Dejaco, C., Gangl, A.
& Reinisch, W. (2009). Public awareness of Crohn's disease and ulcerative colitis: A
national survey. Journal of Crohn’s and Colitis, 3(3), 157-161. URL:
http://dx.doi.org/10.1016/j.crohns.2009.01.003
22. Frangos, Christos C. And Tountas, A.(2007).Closed - end funds,market
description and the behavioral explanation of the discount. Archives of Economic
History.vol. xix,149-167. cited in ECON LIT SCIENTIFIC DATABASE
23. Frangos, Christos C. (with Frangos, Constantinos C.) (2008). Internet Addiction
among Greek College Students: a sample survey investigating a new pathological
disorder. Archives of Economic History (υπάρχει επιστολή αποδοχής). cited in
ECON LIT SCIENTIFIC DATABASE
24. Frangos, Con. C. and Frangos, C. C.) (2008). George Higoumenakis (18951983), dermatologist: the tale of “Higoumenakis sign” in congenital syphilis and his
life achievements. Proceedings of the 41st International Congress on the History of
Medicine, 7-12 September 2008, Mexico City, Mexico. Published in Analecta
Historico Medica, 2008, Supplement 1, vol. III, pp.133-137. (ISSN: 1870-3488,
Editor: Jean-Pierre Tricot).
25. Frangos, C. C. (with Frangos, Con. C.) (2009). Internet Addiction among Greek
College Students: a sample survey investigating a new pathological disorder.
Accepted for publication by: Archives of Economic History (there is a letter of
acceptance) . cited in ECON LIT SCIENTIFIC DATABASE
26. Frangos,C.C. and Frangos,Con.C., (2009a). Internet Dependence in College
Students from Greece. European Psychiatry,Vol.24,Suppl,1,S419.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
292
____________________________________________________________________
27.Frangos,C.C.,Frangos, Con. C., Sotiropoulos, I. and Valvi,Cath.C. (2009b).
Psychosocial Characteristics of Heavy and Non heavy Internet Users based on a
Sample Survey among University Students, from Greece.Proceedings of the 2ND
International Conference on Quantitative and Qualitative Methodologies in the
Economic and Administrative Sciences.May,25-27,Technological Educational
Institute of Athens,Athens,Greece.
28.Frangos,C.C.,Frangos,Con,C. and Aggelopoulos,I.(2009c). Internet Addiction :
Some Disturbing Results from a Sample Survey Among University Students from
Greece. Proceedings of the 2nd International Conference on Quantitative and
Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences,May 2527, 2009, Athens,Greece ,
29.Tsaggris,M. ,Elmatzoglou,I. and Frangos,C.C. (2009d).Comparison of Classical
and Bootstrap Methods for Estimating the Bivariate Poisson Correlation Structure.
Proceedings of the 22nd Panhellenic Conference of The Greek Statistical
Institute,22-26 April,2009,Chania,Greece.
30. Frangos,Con.C. and Frangos,C.C.(2009e). George Higoumenakis (1895-1983),
Greek dermatologist. Journal of Medical Biography, 17(2), 64-72. URL:
http://dx.doi.org/10.1258/jmb.2009.009005
Royal Society of Medicine Press [indexed in Pubmed, Scopus, Historical Abstracts,
Science Citation Index].
31.Frangos,C.C.,(with Valvi,Cath.C. and Frangos,Con.C.) (2009f).Citizen
Satisfaction from the Local Government after the Administration Reform of 1997 in
Greece: The Case of the Greek Island Thera (Santorini). Proceedings of the 2nd
International Conference on Quantitative and Qualitative Methodologies in the
Economic and Administrative Sciences,May 25-27, 2009, Athens,Greece.
32.Frangos,C.C.,(with Valvi,Cath.C. and Frangos,Con.C.) (2009g).Towards the
Improvement of Local Government in Greece: A Mini-Qualitative Survey.
Proceedings of the 2nd International Conference on Quantitative and Qualitative
Methodologies in the Economic and Administrative Sciences,May 25-27, 2009,
Athens,Greece.
33. Frangos,C.C. and Kivotos,D.(2009h). The Life and Scientific Discoveries of
George Bernard Dantzig “Father of Linear Programming and Founder of Operational
Research”. Proceedings of the 2nd International Conference on Quantitative and
Qualitative Methodologies in the Economic and Administrative Sciences,May 2527, 2009, Athens,Greece.
34. Frangos,C.C. and Tountas, A. (2009).Modelling and Prediction of the Behaviour
of Prices of Certain Closed-End Funds. Archives of Economic History.Letter of
acceptance exists.To appear in 2009.
35. Frangos,C.C., Frangos,Con.C. and Sotiropoulos, I. (2009) Internet Use among
Greek University
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
293
____________________________________________________________________
Students: An Ordinal Logistic Regression with Risk Factors Negative Psychological
Beliefs, P or nographic Sites and Online Games. Cyber Psychology and Behavior.
June 2009.
36. Frangos,C.C., Frangos,Con.C. and Sotiropoulos, I.(2010). Factors Predicting the
Use of Internet at Work for Non-work Purposes for a Random Sample of Company
Workers in Greece. Proceedings of the 18th European Congress of Psychiatry.
Munich, Germany, February 27 – March 2, 2010.
37. Frangos,C.C., Frangos,Con.C. and Sotiropoulos, I., Tilikidou,I.,
Manolopoulos,I.B, Karapistolis,D.(2010).Epidemiological Study of Internet
Addiction Among College Students in Greece. Proceedings of Geographic GIS
Research UK (GISRUK) conference April, 14-16, UCL, London.
38.Φράγκος,Χ.Κ.(με Φράγκο,Κ.Κ.,Βάλβη,Κ.Χ.(2009). Η παραγωγικότητα ενός
εργαζομένου εξαρτάται από τη επαγγελματική ικανοποίηση ; Επιθεώρηση
Εργασιακών Σχέσεων,53,83-90.
39. Frangos, C.C. (with Frangos, Con.C. ) (2010a). On a Regression Model
Predicting the Incidence Rate of the Decease “Ulcerative Colitis” from the Level of
Development of a Country. Accepted for publication by: Archives of Economic
History (there is a letter of acceptance), to appear in 2010. cited in ECON LIT
SCIENTIFIC DATABASE.
40. Frangos, Con. C. (with Frangos, C. C., Sotiropoulos, I.) (2010b). Problematic
Internet Use among Greek University Students: An Ordinal Logistic Regression with
Risk Factors Negative Psychological Beliefs, Pornographic Sites and Online Games.
Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, May,2010.. [indexed in
Pubmed, Science Citation Index]
41. Frangos, Con. C. (with Frangos, C. C., Sotiropoulos, I.) (2010c). On a Broader
Description of Alimentary Consumption Patterns: The Case of Greece (1957-2005).
Accepted for publication by: Journal of Mathematics Research (there is a letter of
acceptance).
42. Frangos,C.C., Frangos,Con. C. and Sotiropoulos,I. (2010 d) .Factors predicting
the use of Internet at work for non-work purposes for a random sample of company
workers in Greece. The 18th EPA European Congress of Psychiatry, Munich,
Germany, February 27 - March 2, 2010. Indexed in Science Citation Index.
43. Frangos, Con. C. (with Frangos, C. C., Kiohos, A.) (2010e). Internet Addiction
among Greek University Students: Demographic Associations with the Phenomenon,
using the Greek version of Young’s Internet Addiction Test. International Journal of
Economic Sciences and Applied Research, in press. [indexed in CEEOL: Central and
Eastern European Online Library]
11.3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ
ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ(PROCEEDINGS)
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
ΜΕ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
294
____________________________________________________________________
1. Frangos,C.C.(1981). A Monte Carlo Comparison of Hinkley’s Weighted Jackknife
with several other Estimates in a Nonliunear Regression Model. Proceedings of the
14th European Meeting of Statisticians. Wroclaw, Poland, August 31-September 41981,p.139-140.
2.Frangos,C.C.(1982).Linear and Nonlinear Models: Jackknife Estimation Using the
Influence Function. Proceedings of COMPSTAT’82 Edit.H.Caussinus,P.Ettinger
and J.R.Mathieu,Physica-Verlag Publishers, Wien,1982,
5th International
Symposium on Computational Statistics, August 30-September 3 ,Toulouse,
France,p.103-104.
2A. Frangos,C.C. and Swanepoel,C. (1994).Second-Order Corrections of Bootstrap
Confidence Intervals using Von Mises Expansions.
1994 Annual Conference of the South African Statistical Association.
Kruger National Park,Berg-En-Dal ,South African Statistical Journal,vol.28(2)
,p.162.
3.Frangos,C.C. (1995).Third-Order Correct Confidence Intervals in Logistic
Regression. Proceedings of 4th International Conference on Model Oriented Data
Analysis, 5-9 June,Spetses,Greece,p.19.
4.Frangos,C.C.(1998a). Improved tests of overdispersion in Binomial Random
Effects Models. Proceedings of COMPSTAT’98, Edit. Payne,R.,Lane,P. IACRRothamsted,Physica-Verlag Publishers,England. 13th International Conference on
Computational Statistics, 24-28 August, 1998,Bristol,England ,p.167-168.
5.Frangos,C.C.(1998b). New results on Bootstrap confidence intervals for the slope
parameter of a logistic Model. Proceedings of Hellenic European Conference on
Computational Mathematics,HECCMA,30-31 March, 1996,Athens,Greece.
6.Frangos,C.C.(2001a). On the Trends of Gini Coefficient in the Greek Economic
Environment during the years 1960 to 1996. Proceedings of the 23rd European
Meeting of Statisticians, 13-19 August 2001,Funchal,Madeira,Portugal,p.155-156.
7.Frangos,C.C.(2001b). New results on the estimation of proportions in certain
toxicological experiments for drug production. Proceedings of International
Conference on New Horizons in Biotechnology, p.78,18-21 April ,
2001,Trivandrum,India,p.78-79.
8.Frangos,C.C.(2002).Jackknife Interval Estimation of air-pollutant Concentrations
from Road Traffic. Proceedings of the 24th European Meeting of Statisticians,1923,August 2002, Prague, Chechia,p.191.
9.Φράγκος,Χ.Κ.(
με
Μπάρτση,Ν.,Σκλαβάκη,Ι.,Δημητροκάλλη,Ε.)
(2003).Διερευνητική Ανάλυση των Παραγόντων που επιδρούν στη καθυστέρηση
λήψης του Πτυχίου Φοιτητών πέραν των 8 Εξαμήνων. Proceedings of the 1st
International Conference on Quantitative Methods in Industry and Commerce,26-27,
May,2003,TEI of Athens, Athens,Greece,p.599-611.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
295
____________________________________________________________________
10.Frangos,C.C.,(with Karagiannis,S.,Tsoucatos,E.,Papahlias,T.)
(2003).Tourist
Business Activities-Productivity.A case study in Crete.Proceedings of the 1st
International Conference on Quantitative Methods in Industry and Commerce,26-27,
May,2003,TEI of Athens, Athens,Greece,222-232.
11.Frangos,C.C.(2004). Higher Education in Greece: Some Notable Inequalities
between the Universities and the Technological Educational Institutions.A
Comparison with the European Union. Proceedings of the 2nd International
Conference on “Enlarged Europe and Regional Inequalities” 3-4,June 2004,TEI
Hpeirou,Preveza,Greece,p.465-474.
12.Frangos,C.C.(2005). Use of Von Mises Expansions for Estimation of Variance of
Gini Coefficient for Income Distribution. Proceedings of the 25th International
Meeting of European Statisticians,24-28 ,July,2005,Oslo, Norway,p.285.
13.Frangos,C.C. (with Tountas,A.) (2006a). Μελέτη Ορισμένων Επενδυτικών
Επιχειρήσεων και της Συμπεριφοράς τους: Μοντέλα Box-Jenkins για τη πρόβλεψη
μελλοντικών τιμών των επενδυτικών επιχειρήσεων(closed-end funds).Πρακτικά 1ου
Επιστημ. Συνεδρίου: Η Επιστήμη της Διοίκησης τον 21ο Αιώνα: Τάσεις, Εξελίξεις
και Προοπτικές.ΤΕΙ Αθήνας,Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας,Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων. 25-26 Μαϊου 2006,Athens, Greece.
14.Φράγκος,Χ.Κ.(2006b). Δομή και Περιεχόμενο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Εφαρμογής Ποσοτικών Μεθόδων στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.
Πρακτικά
3ου Διεθνούς επιστημ. Συνεδρίου: Εκπαίδευση και Οικονομική
Ανάπτυξη,, 26-27 Μαϊου 2006, TEI Ηπείρου, Πρέβεζα, Ελλάς,p.363-370.
15 Frangos,C.C. (with Frangos, Constantinos,C.) (2007).Capital Asset Pricing
Model: Nonparametric Estimation of Beta Parameter by the Bootstrap Statistical
Methodology.Proceedings of the International Conference: 56th Session of the
International Statistical Institute,22-29 August 2007,Lisboa,Portugal,p.285.
16. Frangos,C.C. (with Frangos,Constantinos,C.) (2007).Statistical Investigation of
the Incidence Rate of Ulcerative Colitis between Developed and less Developed
Countries in Europe and Asia. Proceedings of the International Conference: 56th
Session
of
the
International
Statistical
Institute,22-29
August
2007,Lisboa,Portugal,p.532.
17.Φράγκος,Χ., και Φράγκος,Κων.Χ.(2009a). Τα ψυχοκοινωνικά
Χαρακτηριστικά των χρηστών με βαρειά και μη βαρειά χρήση του Internet σε ένα
δείγμα Φοιτητών Ελληνικών Πανεπιστημίων : Μια Πολυμεταβλητή Ανάλυση
Διασποράς. 15ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας,Αριθμ.
Εργασίας 100,σελ.56,8-10 Μαϊου 2009,Θεσσαλονίκη,Ελλάδα.
18.Frangos,C.C.and Frangos,Con.C.(2009b). Trapped in the WEB: Some Results
Concerning Internet Addiction From a Sample Survey Among University Students
From Greece. 13th Pnhellenic Conference in Informatics. PCI 2009,Workshop in
Education p. 127-145,10-12 September 2009,Corfou ,Greece.
11.3.1 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
296
____________________________________________________________________
Φράγκος,Χ.Κ.(2002). Ανοίγει η εισοδηματική ψαλίδα.Αρθρο με τα αποτελέσματα
έρευνας του Χ.Φράγκου στα δηλωθέντα φορολογικά στοιχεία φυσικών
προσώπων,για τα χρόνια 1962 ως 2000 με τη χρήση του συντελεστή .Ginii.
Επενδυτής,,13-14 Απριλίου 2002,σελ.19.
Φράγκος,Χ.Κ.(2006). Ακριβή για τις Επιχειρήσεις η αποθήκευση Υλικών.
Εφημερίδα «Τα Νέα» ,Ενθετο,MBA, 20-11-2006.
Φράγκος,X.K.(2007).Ετσι θα Αναβαθμισθούν τα Πανεπιστήμια.Περιοδικό
«Πολιτικά Θέματα» ,Τεύχη 1563.1564,1565,Απρίλιος 2007.
Φράγκος,Χ.Κ.(2008) «Κολλημένοι» στο Διαδίκτυο.Ενας στους 10 νέους «χάνει» μία
ημέρα τη εβδομάδα σερφάροντας. Πρώτο Θέμα. ,21/12/2008,ΣΕΛ.61.
Φράγκος,Χ.Κ.(2008),Ερευνα σε 646 φοιτητές του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ «Παγιδευμένοι
στο Ιντεrnet,στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά.» Ελευθεροτυπία, 3/12/2008,Σελ..41.
Φράγκος,Χ.Κ.(2008)
«Κολλημένοι»
με
το
Ιnternet.Μέ
συμπτώματα
εξάρτησης,απομόνωσης και κοινωνικής απόσυρσης,το 8% των νέων 18-27
ετών.Ευρεία
έρευνα
μεταξύ
σπουδαστών
ΤΕΙ
.
Κόσμος
του
Επενδυτή,22/11/2008,Σελ.46
Φράγκος,Χ.Κ.(2008) Ερευνα για τους χρήστες του Διαδικτύου.Οταν το σερφάρισμα
γίνεται … εθισμός . Απογευματινή,18/11/2008,Σελ.22-23.
Φράγκος,Χ.Κ.(2008), Παγιδευμένοι στο Διαδίκτυο οι Ελληνες.Ενας στους 10 νέους
περνά σχεδόν μία ολόκληρη μέρα την εβδομάδα μπροστά στον υπολογιστή.
Ελεύθερος Τύπος,1/12/2008 Σελ.36,
Φράγκος,Χ.Κ.(2008).Εκτενής αναφορά audiovideo .ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΝΕΤ 27/12/2008,ημέρα Σάββατο και ώρα 3.00
μ.μ.,6.00 μ.μ.,Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.you Tube,
Φράγκος,Χ.Κ.(2008) Ερευνα Καθ. Χρήστου Φράγκου για εξάρτηση φοιτητών από
το INTERNET.www.Google,cfragos.
11. Φράγκος,Χ.Κ.(2008) Συνέντευξη με Λιάνα Κανέλλη στο Σταθμό CITY 92.2,
3/12/2008 ,9-10.30 π.μ.
12.
Φράγκος,Χ.Κ.(2009),
Εξάρτηση
των
φοιτητών
από
το
Internet.Αυριανή,24/05/2009,σελ. 26-27.
13.
Φράγκος,Χ.Κ.(2009),Χαμένοι
στο
λαβύρινθο
του
διαδικτύου.Απογευματινή,17/04/2009,ΣΕΛ.16
14.
Φράγκος,Χ.Κ.(2009).
«Έχει
και
το
Ιντερνετ…χαρμάνια»
.Ελευθεροτυπία,14/02/2009,σελ..36.
15. Φράγκος,Χ.Κ.(2009) .80 τρόποι ηλεκτρονικής αυτοκτονίας.Ελεύθερος Τύπος
Κυριακής,18/04/2009,σελ..89.
16.
Φράγκος,Χ.Κ.(2009).Φυγή
στην
εικονική
πραγματικότητα.Καθημερινή,20/05/2009,σελ..6.
17. Φράγκος,Χ.Κ.(2009). «11% των φοιτητών με εξάρτηση από το Ιντερνετ» . Εθνος
της Κυριακής,08/02/2009,σελ.35
18. Φράγκος,Χ.Κ.(2009), «Χαμένοι» στο Ιντερνετ. Εθνος,20/05/2009,σελ.24
19. Φράγκος,Χ.Κ.(2009), Ανασφάλεια για το μέλλον αισθάνονται 6 στους 10 νέους.
Ημερησία,20/05/2009,σελ.70 .
11.4 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Φράγκος ,Χ.Κ. (1998). ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
297
____________________________________________________________________
γιά τις Οικονομικές,Τεχνικές,Κοινωνικές και Ιατρικές επιστήμες .
Σταμούλης, Σελ. 700 .
2
Φράγκος,Χ.Κ.
Σταμούλης,Σελ. 420 .
(1998).ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Εκδόσεις
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ,Εκδόσεις
3.Φράγκος ,Χ. Κ. (1999) ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ,Εκδόσεις Σταμούλης,Σελ.
550 .
4. Frangos, C.C.(1985). “The Jackknife, the Bootstrap and other Nonparametric
Methods.” ,pages 150 . Research Report. University of the Witwatersrand,
Johannesburg.
5.Φράγκος,Χ.Κ.(2002) .Στατιστική Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων με χρήση
του MICROSOFT EXCEL,Εκδόσεις Σταμούλης,σελ.460.
6.Φράγκος,Χ.Κ.(2005) Μεθοδολογία Ερευνας Αγοράς και Ανάλυση Δεδομένων με
χρήση του Στατιστικού Πακέττου SPSS For Windows. Eκδόσεις
Interbooks,Αθήνα,2004.σ. 607.
7. Φράγκος,Χ.Κ.(2007)
Σταμούλη,Αθήνα.
Εισαγωγή
στη
Επιχειρησιακή
Ερευνα.
Εκδόσεις
Σύνολο εργασιών του Χρήστου Φράγκου,καταχωρημένων σε διεθνείς Βάσεις
Δεδομένων,ειδικά στίς βάσεις : SCIENCE CITATION INDEX ,JEL, SCOPUS,
PUBMED, ZENTRAMBLATT, ABSCOR : 20
Συνολο ετεροαναφορών στις εργασίες του Χρήστου Φράγκου από ξένους
επιστήμονες σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά : 116
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
298
____________________________________________________________________
14.2.2 Ερευνητικό έργο Επιστημονικών – Εργαστηριακών Συνεργατών
Ενδεικτικά αναφέρουμε το ερευνητικό έργο ορισμένων από τους πολλούς
επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες του τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων.
1. ΣΟΦΙΑ ΑΣΩΝΙΤΟΥ, ΜΒΑ, PhD Candidate
Πτυχίο
Οικονομικές Επιστήμες
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1991)
Μεταπτυχιακά
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιομηχανική Εγκατάσταση και
Ανάπτυξη, με Διάκριση (Master in Industrial Location and Development, Vrije
Universiteit Brussels, Faculty of Economics, Social and Political Sciences,
Brussel, Belgium) (1996), Αρ. Αναγν. ΔΙΚΑΤΣΑ: 7-2378
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
(Master in Business Administration – MBA, Vrije Universiteit Brussels, Faculty
of Economics, Social and Political Sciences, Brussel, Belgium) (1995), Αρ.
Αναγν. ΔΙΚΑΤΣΑ 7-2377)
3. Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό « Ερευνητικές Μέθοδοι Κοινωνικών Επιστημών»
(Postgraduate Certificate of Master of Arts in Social Science Research Methods –
MA SSRM) Πανεπιστήμιο Sheffield Hallam (Ηνωμένο Βασίλειο, 2006)
Διδακτορικό
Υποψήφια Διδάκτωρ στη «Λογιστική και Λογιστική Εκπαίδευση»
(PhD in Accounting and Accounting Education)
Πανεπιστήμιο Sheffield Hallam (UK), Ηνωμ. Βασ. (Έναρξη: 2005)
Πιστοποιητικό
Πτυχίο - Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Ανώτατη Σχολή
Παιδαγωγικής
και
Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης
ΑΣΠΑΙΤΕ
(2004)
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Πρόγραμμα
300 ωρών ΕΚΕΠΙΣ (από 10/7/2006 έως 4/2/2007)
Συμμετοχή σε Συνέδρια - Δημοσιεύσεις
Asonitou S., Trevor Hassall (2008) Resistance in Accounting Education Reform, the
Greek perspective, The British Accounting Association Conference, 19-21 May,
2008, Σεβίλλη, Ισπανία
Ασωνίτου Σ., Τουρνά Ε. και Κουκουλέτσος Κ. (2009) Η προσέγγιση στη μάθηση
των σπουδαστών Διοίκησης επιχειρήσεων και Λογιστικής, Πρακτικά 2ου Διεθνούς
Συνεδρίου Ποσοτικών Μεθόδων στην Οικονομική και Διοικητική Επιστήμη, σελ.
19-29, ΤΕΙ Αθήνας
Asonitou S. and Hassall T. (2010) The international call for change in accounting
education and the Greek context, The Southeuropean Review of Business Finance &
Accounting, ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Λογιστικής
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
299
____________________________________________________________________
Montano J. L, Gonzalez J. M, Hassall T, Joyce J, Germanou E., Asonitou S. (2010)
The approaches to learning of European Accounting Students, EuroMed Journal of
Business (EMJB), 5, (3), pp.345-362
2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΖΙΟΣ, PhD, MBA
Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης
Υπολογιστών, Έτος 1988
Master in Business Administrator (Executive MBA), Oικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Τμήμα Διοικητής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Έτος 2005
Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής, τίτλος
διατριβής «"Πρωτόκολλα και αρχιτεκτονικές επικοινωνίας για περιβάλλοντα
κατανεμημένων εφαρμογών με χρήση πολυμέσων", Έτος 1999
Αναλυτικό
κατάλογο
δημοσιεύσεων
2005,2006,2007,2008,2009 ,2010 :
,για
τα
χρόνια
2004,
Χρόνος 2004
Sergios Soursos, George D. Stamoulis and Theodoros Bozios, “Distributed
Scheduling of Recording Tasks with Interconnected Servers”, Proceedings of 3rd
IFIP-TC6 Networking Conference (Networking 2004), Lecture Notes in Computer
Science, Publisher: Springer-Verlag Heidelberg 2004, ISBN 3-540-21959-5, ISSN:
0302-9743, Volume 3042 / 2004, pp. 1483 – 1488, May 9-14 2004, Athens, Greece
George D. Stamoulis, Sergios Soursos, Theodoros Bozios, “Distributed Scheduling
of Recording Tasks with Interconnected Servers”, EURO/INFORMS
(www.instanbul2003.org), Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, 06-10 Ιούλιος, 2003,
Proceedings-Αbstracts Book published in May 2004.
Χρόνος 2006
Theodoros Bozios, Natassa Fritaki “The transition from Knowledge Society to
Innovation and Creativity Society: Requirements imposed on the Management
Information Systems, 1st Academic Conference in Management Thought and
Practice: Trends and Perspectives for the 21st Century, 25 & 26 Μay 2006, TΕΙ of
Αthens.
Χρόνος 2008
George Karakatsiotis, Michael Makidis, Kyriaki Lambropoulou, Theodoros Bozios
και Nicos Ioannidis, “Annotating virtual worlds for richer user experiences and
personalized services”, «Hyper-media 3D Internet» workshop, Geneva, Switzerland,
October 13-14, 2008.
Χρόνος 2009
Theodoros Bozios, Fedon Komissopoulos, Natassa Fritaki,
“Analyzing the
Relationships among Innovation Activities and Organization Innovation”,
Proceedings of the 2nd International Conference: Quantitative and Qualitative
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
300
____________________________________________________________________
Methodologies in the Economic and Administrative Sciences (Q.M.E.A.S. 2009),
TEI of Athens, Athens, Greece, 25-26-27 May 2009.
Χρόνος 2010
Fedon Komissopoulos, Theodoros Bozios, Natassa Fritaki, “The transition from
Knowledge Society to Innovation Society. Requirements Imposed on the
Management Information Systems”, to be published in “Archives of Economic
History”, 2010.
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΙΑΝ
1.Λίστα Πτυχίων, Διπλωμάτων
Πτυχίο: Παν. Αθηνών,
Διοίκησης, Ετος: 1984
Τμήμα
:
Πολιτικής
Επιστήμης
και
Δημόσιας
Διδακτ. Διπλ. : Πάντειο Πανεπ., Τμήμα : Κοινωνιολογίας, Ετος : 1999,
τίτλος διατριβής: «Μισθωτός, επιχείρηση και μικροηλεκτρονική τεχνολογία στις
Δυτικές κοινωνίες και στην Ελλάδα: 1980-1995».
2. Αναλυτικός κατάλογος δημοσιεύσεων :
Χρόνος 1985
1. Χατζηκιάν, Γιάννης (1985). "Νέα Τεχνολογία και Εργασία". Σε Συνδικαλιστική
Επιθεώρηση, Αθήνα, Δεκέμβριος 1985, Νο. 12, σελ. 66-72 (Σύστημα κριτών).
Χρόνος 1986
2. Χατζηκιάν, Γιάννης (1986). "Νέα Τεχνολογία και Καταμερισμός της Εργασίας".
Σε Συνδικαλιστική Επιθεώρηση, Αθήνα, Οκτώβριος 1986, Νο. 22, σελ. 68-75
(Σύστημα κριτών).
Χρόνος 1991
3. Χατζηκιάν, Γιάννης (1991). Η Διείσδυση της Μικροηλεκτρονικής Τεχνολογίας
στην Αγορά Εργασίας των Μηχανικών στην Ελλάδα. Σε ΕΜΠ Τεχνικό Πανεπιστήμιο
και Οικονομική Ανάπτυξη. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, 19-21 Φεβρουαρίου 1990.
Τόμος Α'. Αθήνα: ΕΜΠ, 1991, σελ. 259-263 (Σύστημα κριτών).
4. Σοφούλης, Κ.,Μ., Χατζηκιάν, Γιάννης, Τσοτσορός, Ε., κ.ά. (1991). Πολιτική
Ανάπτυξης των Νησιών. Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας - Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, Μυτιλήνη,
1991, σελ. 260 (Αξιολογήθηκε θετικά από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής).
Χρόνος 1993
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
301
____________________________________________________________________
5. Χατζηκιάν, Γιάννης (1993). Διείσδυση της μικροηλεκτρονικής στο επάγγελμα του
μηχανικού και ετεροαπασχόληση, στο : Μπαμπανάσης, κ.ά., 1993,
Τα
Χαρακτηριστικά Απασχόλησης των Μηχανικών και των Οικονομολόγων στην Ελλάδα.
Εκδόσεις Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα,
σελ. 238-249 (Σύστημα κριτών).
Χρόνος 1996
6. Χατζηκιάν, Γιάννης (1996). H Διαχείριση Τεχνολογίας στις Επιχειρήσεις. Σε
Ενημερωτικό Δελτίο του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, Οκτώβριος 1996, Νο. 11,
σελ. 31-33 (Σύστημα κριτών).
Χρόνος 1997
7. Χατζηκιάν, Γιάννης (1997). Η Ευέλικτη Επιχείρηση και η Κοινωνία της
Πληροφορίας. Σε Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Ιανουάριος 1997, Τεύχ. 5, σελ.
72-84 (Σύστημα κριτών).
8. Χατζηκιάν, Γιάννης (1997). Η Διαχείριση Τεχνολογίας και οι Ανασταλτικοί
Παράγοντες για τις Καινοτομίες. Σε Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Ιούλιος
1997, Τεύχ. 7, σελ. 19-27 (Σύστημα κριτών).
Χρόνος 2002
9. Χατζηκιάν, Γιάννης (2002). Τεχνολογία και Στρατηγικό Μάνατζμεντ: Μία
μεθοδολογία για την ανάπτυξη της τεχνολογικής στρατηγικής. Σε Επιθεώρηση
Εργασιακών Σχέσεων, Ιούλιος 2002, Τεύχ. 26, σελ. 22-29 (Σύστημα κριτών).
Χρόνος 2003
10. Χατζηκιάν, Γιάννης (2003). Το επιχειρηματικό σχέδιο ως μέσο άσκησης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ποσοτικούς όρους. 1ο Διεθνές Συνέδριο
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Βιομηχανία και τις Εμπορικές Επιχειρήσεις, 26-27 Μαϊου
2003, Αθήνα, ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης, Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων, σελ. 625-634 (Σύστημα κριτών).
11. Χατζηκιάν, Γιάννης (2003). Συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων των
επιχειρήσεων και της θέσης της Ελλάδας στον τομέα της καινοτομίας. Σε Διοικητική
Ενημέρωση, Ιανουάριος 2003, Τεύχ. 25, σελ. 74-83 (Σύστημα κριτών).
Χρόνος 2004
12. Χατζηκιάν, Γιάννης (2004). Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας και οι επιπτώσεις
του στην Ελλάδα. Διοικητική Ενημέρωση, Τεύχος αριθ. 30, Απρίλιος 2004, Αθήνα,
σελ. 42-53 (Σύστημα κριτών).
13. Χατζηκιάν, Γιάννης (2004). Η πολιτική για την Έρευνα και την Τεχνολογική
Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Στο : Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, 2004, (Επιμ.)
Οικονομία και πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα, Τόμος Β’, Εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα,
σελ. 52-67 (Σύστημα κριτών).
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
302
____________________________________________________________________
14. Χατζηκιάν, Γιάννης (2004). Οι προσδιοριστικοί παράγοντες και εμπόδια της
καινοτομίας των ελληνικών επιχειρήσεων και η περιφερειακή διάσταση : 1994 έως
2000. 2ο Δεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, «Διευρυμένη Ευρώπη και Περιφερειακές
Ανισότητες», Πρέβεζα, 3-4 Ιουνίου, 2004, ΤΕΙ Ηπείρου, Τμήμα Λογιστικής, σελ. 387410. (Σύστημα κριτών).
Χρόνος 2005
15. Kitsos C. P., Hatzikian J. (2005). Sequential Techniques for Innovation Indexes,
16th ISPIM Annual Conference: the Role of Knowledge in Innovation Management
19-22 June 2005 - Porto, Portugal, p.p. 1-10. In Proceedings e-volume (Σύστημα
κριτών).
16. Chatzikian Υ., et.al. (2005). The Vote Secure Internet Voting System. In P.
Herrmann et al. (Eds.): i-Trust 2005, LNCS 3477, Springer-Verlag Berlin Heidelberg
2005, pp. 422 – 425, 2005 (Σύστημα κριτών).
17. Kitsos C. P., Korres G. M., and Yannis Chatzikian. (2005). Innovation activities
in Greece: A statistical and empirical approach. In Hellenic Statistical Institute
Conference, Rhodes, 4- 7 May 2005, p.p. 459-465 (Σύστημα κριτών).
18. Κίτσος Χ. Π., Κορρές Γ. Μ., και Χατζηκιάν Ι. (2005). Οι Προσδιοριστικοί
Παράγοντες του Ρόλου της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, ΤΕΙ
Αθήνας Συνέδριο ΕΠΕΑΚ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, Καινοτόμος Ανάπτυξη και Τεχνολογία:
Ποσοτική και Ποιοτική Αντιμετώπιση, 25-27 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα, σελ. 131-140.
(Σύστημα κριτών).
19. Χατζηκιάν, Γιάννης (2005). Το έλλειμμα καινοτομίας και η πολιτική για την
Έρευνα και την Τεχνολογία : Η περίπτωση της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ε.Ε.
Διοικητική Ενημέρωση, Αθήνα, Τεύχος αριθ. 34, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος
2005, Αθήνα, σελ. 66-74 (Σύστημα κριτών).
20. Χατζηκιάν, Γιάννης (2005). Επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Η περίπτωση
της Ελλάδας. Σε Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Οκτώβριος 2005, Τεύχ. 40, σελ.
71-80 (Σύστημα κριτών).
Χρόνος 2006
21. John Bouris, Yannis Chatzikian (2006). Innovation and Economic Perspectives:
The Case of Greece, Archives of Economic History, Volume XVIII, No 1 January –
June 2006, p.p 83-100 (Σύστημα κριτών).
22. Χατζηκιάν Γιάννης και Μπουρής Γιάννης (2006). Καινοτομία και προοπτικές : Η
περίπτωση της Ελλάδας και σύγκριση με Ε.Ε. Διοικητική Ενημέρωση, Τεύχος αριθ.
39, Οκτώβριος 2006, Αθήνα, σελ. 100-111 (Σύστημα κριτών).
23. Χατζηκιάν Γιάννης και Μπουρής Γιάννης (2006). Πηγές πληροφόρησης και
ανάπτυξη καινοτομιών : Η Περίπτωση της Ελλάδας». 1ο Επιστημονικό Συνέδριο στη
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
303
____________________________________________________________________
Διοικητική Σκέψη και Πρακτική ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 25-26 Μαΐου 2006, σελ. 18.
Ηλεκτρονική δημοσίευση πρακτικών συνεδρίου (Σύστημα κριτών).
24. Christos P. Kitsos, John Hatzikian (2006). Innovation Management and Greek
Entrepreneurship. In international conference 17th ISPIM Annual Conference, 11-14
June 2006-Athens, Greece, p.p. 1- 10. In Proceedings e-volume (Σύστημα κριτών).
25. Kitsos C. P., Korres G. M. , Hatzikian Y. C. (2006). Statistical Analysis on
Entrepreneurship and Innovation Activities for Greek Enterprises. In Hellenic
Statistical Institute Conference, 26-29 April, Kastoria, Greece, 2006, p.p. 603-612.
(Σύστημα κριτών).
26. Chatzikian Yannis, and Prelorentzos A. (2006). Female Participation in Innovation
Activities in Greece: A Statistical and Empirical Approach. International Journal of
Knowledge, Culture and Change Management, Volume 5, No 6, p.p. 17-24
(Σύστημα κριτών).
27. Κίτσος Χ. Π., Κορρές Γ., Γ. Χάλκος, Σ. Χατζηδήμα, Χατζηκιάν Ι, (2006). Η
συμβολή της Ελληνίδας στην Καινοτομία : 2000-2003. ΕΠΕΑΕΚ Αρχιμήδης, Εκδόσεις
Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα.
28. Κίτσος Π. Χρήστος, Χατζηκιάν Ι, Κορρές Μ. Γεώργιος (2006). Συνεργασίες
μεταξύ ερευνητικών και παραγωγικών φορέων για την ανάπτυξη καινοτομιών : Η
Περίπτωση της Ελλάδας. ΤΕΙ Αθήνας, 2ο Συνέδριο ΕΠΕΑΚ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, 22-24
Νοεμβρίου 2006, Αθήνα, σελ. 35-50 (Σύστημα κριτών).
29. Hatzikian J. and Kitsou D. (2006). The Liaison Office of Technological
Educational Institute of Athens, 17th ISPIM Annual Conference, 11-14 June 2006Athens, Greece, p.p. 1-8. In Proceedings e-volume (Σύστημα κριτών).
30. Χατζηκιάν, Γιάννης (2006). Στρατηγικές για τη δημιουργία δικτύων (clusters)
επιχειρήσεων : Η Ελληνική και η διεθνής εμπειρία. Διοικητική Ενημέρωση, Αθήνα,
Τεύχος αριθ. 38, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2006, Αθήνα, σελ. 86-94
(Σύστημα κριτών).
31. Κίτσος Χ. Π., Κορρές Γ., Γ. Χάλκος, Σ. Χατζηδήμα, Χατζηκιάν Ι, Α.
Πρελορέντζος, Χ. Κοίλιας, Μ. Γλαμπεδάκης (2006). Γυναίκα και Καινοτομία :
Εμπειρική διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων και εμποδίων της
καινοτομίας των ελληνικών επιχειρήσεων : 2000-2002, ΕΠΕΑΕΚ - Αρχιμήδης,
μέτρο 4.2, ΤΕΙ Αθήνας, Αθήνα.
32. Χατζηκιάν Γιάννης, (2006). Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτομίας.
Δικτύωση της έρευνας με την παραγωγή, ΓΔΜ-ΤΕΙ Αθήνας, Αθήνα
Χρόνος 2007
33. Hatzikian Yannis, Bouris John (2007). Innovation Management and Economic
Perspectives : The Case of Greece, Journal of Enterprizing Culture. Vol. 15, No.4
(December 2007) 395-420 (Σύστημα κριτών).
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
304
____________________________________________________________________
34. Ηatzikian, John (2007). Research and technological development policy and
innovative performance : The Greek case within the EU, p.p. 229-250. In George M.
Korres (Ed.). Economic Integration and Regional Growth. Springer Editions,
Germany (Σύστημα κριτών).
35. Χατζηκιάν Γιάννης, (2007). Καινοτομία των Ελληνικών επιχειρήσεων και
σύγκριση με την Ε.Ε. Μια ανάλυση του Εθνικού Συστήματος Καινοτομίας σε
μικρο-επίπεδο. ΓΔΜ-ΤΕΙ Αθήνας, Αθήνα
36. Χατζηκιάν, Γιάννης (2007). Τριτοβάθμια εκπαίδευση, έρευνα και καινοτομικές
επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων. Διοικητική Ενημέρωση, Αθήνα, Τεύχος αριθ.
43, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007, Αθήνα, σελ. 88-101 (Σύστημα κριτών).
37. Χατζηκιάν, Γιάννης (2007). Κοινωνική οικονομία και ανάπτυξη της τοπικής
απασχόλησης. Σε Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2007,
Τεύχ. 46, σελ. 61-74 (Σύστημα κριτών).
38. Χατζηκιάν, Γιάννης (2007). Διοικητικές και Οργανωτικές Καινοτομίες : Η
Περίπτωση της Ελλάδας, Ημερίδα του ΓΔΜ του ΤΕΙ Αθήνας, Ενημέρωση για τις
δυνατότητες συνεργασίας με τρίτους, ΤΕΙ-Α, 15 Ιανουαρίου 2007, ΤΕΙ Αθήνας.
39. Χατζηκιάν, Γιάννης (2007). Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση
(clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών, Ημερίδα του ΓΔΜ του ΤΕΙ Αθήνας, Η
εκπαίδευση στην Κοινωνία της Γνώσης, ΤΕΙ-Α, 30 Απριλίου 2007, ΤΕΙ Αθήνας.
40. Χατζηκιάν, Γιάννης (2007). Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της
καινοτομίας στην Ελλάδα, Ημερίδα του ΓΔΜ του ΤΕΙ Αθήνας, Η εκπαίδευση στην
Κοινωνία της Γνώσης, Δημαρχείο Αιγάλεω, 14 Μαΐου 2007, ΤΕΙ Αθήνας
41. Χατζηκιάν, Γιάννης (2007). Επιπτώσεις της καινοτομίας στα προϊόντα, στις
διαδικασίες και στο περιβάλλον. Η περίπτωση των Ελληνικών επιχειρήσεων,
Ημερίδα του ΓΔΜ του ΤΕΙ Αθήνας, Οι Καινοτομικές Δραστηριότητες στην Ποιότητα
Παραγωγής και στην Βελτίωση του Περιβάλλοντος, Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο
Ελευσίνας, 3 Οκτωβρίου 2007, ΤΕΙ Αθήνας.
Χρόνος 2008
42. C.P. Kitsos, Y. Hatzikian (2008). Investigating Innovation techniques for the
Greek SMEs within the European Union. Paper presented to the innovative
symposium ERIMA 08' (European Research in Innovation and Management
Alliance), Porto, Portugal on November 6th-7th, 2008.
43. Χατζηκιάν, Γιάννης (2008). Αρχές Στρατηγικού Σχεδιασμού. Στο : Αναστάσιος
Δ. Τσάμης, 2008, (Επιμ.) Διαστάσεις της Επιχειρηματικότητας, Συλλογή
Επιστημονικών Κειμένων, Εκδόσεις ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου, Αθήνα.
44. Χατζηκιάν, Γιάννης (2008). Στρατηγικές και οργανωτικές αλλαγές στην
Ελληνική επιχείρηση και σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διοικητική
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
305
____________________________________________________________________
Ενημέρωση, Τεύχος αριθ. 46, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2008, Αθήνα, σελ.
95-107 (Σύστημα κριτών).
45. Χατζηκιάν Γιάννης (2008). Στρατηγική και Παράγοντες Καινοτομίας : Η
Περίπτωση της Ελλάδας. Σε Κίτσος Π. Χρήστος (Επ.) (2008). Τεχνογνωσία
Καινοτομικών Διαδικασιών. ΤΕΙ Αθήνας, ΓΓΕΤ-Γραφείο Διαμεσολάβησης, σελ. 15-25.
46. Χατζηκιάν Γιάννης και Κορρές Γιώργος (2008). Καινοτομικές Επιδόσεις των
Ελληνικών Επιχειρησεων και η Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Γνώσης. Σε Κίτσος Π.
Χρήστος (Επ.) (2008). Τεχνογνωσία Καινοτομικών Διαδικασιών. ΤΕΙ Αθήνας, ΓΓΕΤΓραφείο Διαμεσολάβησης, σελ. 35-25.
47. Χατζηκιάν Γιάννης (2008). Ανάπτυξη και Καινοτομία Μέσω των Συνεργασιών των
Επιχειρήσεων. Σε Κίτσος Π. Χρήστος (Επ.) (2008). Τεχνογνωσία Καινοτομικών
Διαδικασιών. ΤΕΙ Αθήνας, ΓΓΕΤ-Γραφείο Διαμεσολάβησης, σελ. 53-61.
48. Χατζηκιάν Γιάννης (2008). Δαπάνες και Επιπτώσεις της Καινοτομικής
Δραστηριότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων. Σε Κίτσος Π. Χρήστος (Επ.) (2008).
Τεχνογνωσία
Καινοτομικών
Διαδικασιών.
ΤΕΙ
Αθήνας,
ΓΓΕΤ-Γραφείο
Διαμεσολάβησης, σελ. 73-80.
49. Χατζηκιάν Γιάννης, (2008). Μελέτη για την Καινοτομία τόσο στην Ελληνική
πραγματικότητα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση». ΓΔΜ-ΤΕΙ Αθήνας, Αθήνα
50. Χατζηκιάν Γιάννης, (2008). Μια Συγκριτική Μελέτη της Καινοτομίας και της
Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΓΔΜΤΕΙ Αθήνας, Αθήνα
Χρόνος 2009
51. Hatzikian Y. (2009). Product innovation and innovation performance of
enterprises : The case of Greece within E.U. 2nd Ιnternational Conference of the
Department of Business Administration, TEI Athens, May 24-25-26, 2009.
52. Hatzikian C. Yannis (2009). Barriers to innovation and innovative performance of
the Greek firms. 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο στην Εφαρμοσμένη
Οικονομική, Πέμπτη 26 – Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2009, Πρακτικά Συνεδρίου,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών. (Σύστημα κριτών), p. 138-148.
53. Komisopoulos Fedon and Hatzikian C. Yannis (2009). Measuring an
organizations capability to innovate. 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο στην
Εφαρμοσμένη Οικονομική, Πέμπτη 26 – Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2009, Πρακτικά
Συνεδρίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών. (Σύστημα κριτών), p. 586-594.
54. Χατζηκιάν, Γιάννης (2009). Διοικητική Πρακτική, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών,
Αθήνα.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
306
____________________________________________________________________
55. Hatzikian Yannis and Kitsou Dimitra (2009). The Liaison Office of TEI Athens
Activities and Pollution (abstract). 3rd International Conference on Cancer Risk
Assement, Porto Heli, July 16-18, ΤΕΙ of Athens and 2009, Greece (Σύστημα
κριτών).
56. Χατζηκιάν Γιάννης (2009). Έρευνα και Στρατηγικές Κατευθύνσεις ΕΤΑ στον
Τομέα της Υγείας. 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο «Εκπαίδευση, Αγορά Εργασίας και
Συστήματα Υγείας», ΤΕΙ Αθήνας και Καλαμάτας, Τμήματα Διοίκησης Μονάδων υγείας
Πρόνοιας, 16 και 17 Οκτωβρίου 2009, Ναύπλιο.
Χρόνος 2010
57. Hatzikian Yannis, Kitsos P. Christos, Korres M. George (2010). “The puzzle of
knowledge, entrepreneurship and innovation activities”. In Korres M. George (2010).
Women Participation and Innovation Activities: Knowledge Based Economy, Women’s
University, The Women Press, Empowering Women Worldwide Series 5, Delhi, India.
p. 27- 58.
58. Korres M. George and Hatzikian Yannis (2010). “Looking for the determinant
factors on women entrepreneurship and innovation strategies in SMEs”. In Korres M.
George (2010). Women Participation and Innovation Activities: Knowledge Based
Economy, Women’s University, The Women Press, Empowering Women Worldwide
Series 5, Delhi, India, p. 59-75.
59. Kitsos P. Christos and Hatzikian Yannis (2010). “Entrepreneurship and
innovation activities : A Pareto Analysis”. In Korres M. George (2010). Women
Participation and Innovation Activities: Knowledge Based Economy, Women’s
University, The Women Press, Empowering Women Worldwide Series 5, Delhi, India,
p. 212-232.
4. Δρ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ
1.Λίστα Πτυχίων, Διπλωμάτων .
Πτυχίο Παν/μίου Αθηνων , Τμημα Οικονομικό, Ετος, 1993
ΜΕΤΑΠΤ. ΔΙΠΛ IN BUSINESS ADMIN., Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ετος 1998
Διδακτορικό. Διπλ. Πανεπ/μιο Πειραιώς,Τμημα Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων, Ετος 2004, τιτλος διατριβής: Ανώτατη Ηγεσία Επιχειρήσεων.
2. Αναλυτικός κατάλογος δημοσιεύσεων
2005,2006,2007,2008,2009 ,2010 , ως εξής :
,για
τα
χρόνια
2004,
χρονος 2005
Ακρίβος Χ., 2005, Στρατηγικές Ανάπτυξης της Σταδιοδρομίας Ανωτάτων Στελεχών
τουριστικών Επιχειρήσεων, Διοικητική Ενημέρωση, τευχ. 35, σελ. 72-79.
χρονος 2006
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
307
____________________________________________________________________
Κανελλόπουλος Χ., Ακρίβος Χ., 2006, Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας Στελεχών
Επιχειρήσεων: Μοντέλα – Διαδρομές Εξέλιξης, ΣΠΟΥΔΑΙ, Ιαν-Μάρτιος, σελ. 79107. http://www.unipi.gr/eng_site/akad_tmhm/oikon_epist/oikon_epist_spoudai.html
Ακρίβος Χ., 2006, Yield Management: Ένα εργαλείο αύξησης της κερδοφορίας των
οργανισμών. Η εφαρμογή του στα ξενοδοχεία, Διοικητική Ενημέρωση, τευχ. 36,
σελ. 78-89. http://www.special-edition.gr/DE.htm
Ακρίβος Χ., 2006, Αξιολόγηση της Ποιότητας Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, Διοίκηση και Οικονομία, τεύχος 38, σελ. 33-52.
Ακρίβος Χ., Ποζιός Ι., 2006, Μέσα Μέτρησης της Γνώμης των Μελών των Οµάδων
Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. ∆οµή και ∆ιαστάσεις της Ικανοποίησης από την
Εργασία, 1o Επιστημονικό συνέδριο της Επιστήμη της Διοίκησης, ΤΕΙ Αθήνας,
Ποζιός Ι., Ακρίβος Χ., 2006, Η επάρκεια των οικονομικών και τεχνολογικών πόρων
για την άσκηση της διοίκησης των ΤΕΙ, 1o Επιστημονικό συνέδριο της Επιστήμη της
Διοίκησης, ΤΕΙ Αθήνας
χρονος 2007
Akrivos Christos, Ladkin Adele, Reklitis Panayiotis, 2007, Hotel Managers’ career
strategies for success, International Journal of Contemporary Hospitality
Management,
Vol.
19,
No.
6,
pp.
107-119.
www.emeraldinsight.com/info/journals/ijchm/ijchm.jsp
Akrivos Chr., 2007, Opportunities and requirements for international network
development in tourism education and training, 1st International Congress: FORUM
of Tourism Education and Training – Greek Ministry of Tourism, 1-2 March
χρονος 2008
Akrivos Chr., Reklitis P., Vaxevanidou M., 2008, Managerial model to implement
the three dimensions of CSR based on the Deming’s quality circle, 2nd International
Conference on Management and Marketing Sciences – Athens 2008.
Akrivos Chr., Vagena Akr., 2008, The management of training and development.
implications in tourism industry, International Conference on Tourism and
Hospitality Management, Dratte.
χρονος 2009
Akrivos Chr., Koutras Makis, 2009, Leadership Effectiveness: The case of Athens
Municipality, 2nd International Scientific Congress in Management Science,
Διοίκησης, Athens TEI
Συμμετοχή
σε
ερευνητικές
ομάδες
με
στοιχεία
ομάδας
(π.χ.
Αρχιμηδης,Θαλής,Ευρωπαϊκή Ενωση,έτος,BUDGET (ΑΝ ΕΊΝΑΙ ΓΝΩΣΤΌ)
Ακρίβος Χ., 2007, Ευκαιρίες και προϋποθέσεις ανάπτυξης δικτύων διεθνών
συνεργασιών σε θέματα τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, Υπουργείο
Τουρισμού, 1/1/2007-31/12/2007.
Απόψεις και στάσεις των σπουδαστών παραϊατρικών τμημάτων της Σχολής ΣΕΥΠ
και τμημάτων της Σχολής ΣΔΟ του ΤΕΙ Αθήνας απέναντι στην ψυχική ασθένεια και
τους παράγοντες που την επηρεάζουν, Ερευνητικό Πρόγραμμα ΤΕΙ Αθήνας, 2006
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
308
____________________________________________________________________
Στρατηγικές Συμμαχίες και ο Ρόλος τους στις Ελληνικές Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις, Συνεργασία του καθηγητού Χαράλαμπου Κ. Κανελλόπουλου Πανεπιστημίου Πειραιώς με τον Mark Weaver – Business School του Alabama
University ΗΠΑ - 1997-2000.
Δημοσιεύσεις στον Ημερήσιο Τύπο
Χρήστος Ακρίβος, Αλλαγή καριέρας με επένδυση στις σπουδές, Έθνος Εργασία,
23/2/2010 σελ. 15.
Ακρίβος Χ., 2002, Αθήνα 2004. Προσέλκυση εθελοντών, Οικονομικός Ταχυδρόμος,
19/01/02
Βιβλία (ή διδακτικές σημειώσεις),που δημοσιεύθησαν ως εξής:
Το Μάνατζμεντ της Ολικής Ποιότητας στον Τουρισμό, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας
Διοίκησης, Τμήμα Τουριστικής Οικονομίας, 2010
Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών, ΕΚΔΔ - Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Αθήνα, 2009
Εκπαιδευτικό Διδακτικό Υλικό – ΕΔΥ, 2008, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο:
Δημιουργός Ερωτήσεων Πολλαπλής Επιλογής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Κριτικός Αναγνώστης ΕΔΥ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Τουρισμός. Επαγγελματική Συνείδηση και Συμπεριφορά, Interbooks, 2007
Στρατηγική Ανάπτυξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΕΚΔΔ - Εθνική
Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αθήνα, 2006
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, Πανεπιστήμιο Πειραιώς & Σιβιτανίδειος Σχολή,
2004
Διακρίσεις,βραβεια
Υπότροφος ΙΚΥ για την απόκτηση Διδακτορικού (1999-2003)
Υπότροφος Υπουργείου Ανάπτυξης για τουριστικές σπουδές στη Γαλλία (19891990)
Κριτής (Reviewer) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με αντικείμενο τη διοίκηση
επιχειρήσεων και την έρευνα.
Συμμετοχή
σε
κοινωνικές
ομάδες
(π.χ.
μόλυνση
περιβαλλ.
κ.τ.λ.,πολιτιστικοι,τοπικοί Σύλλογοι)
Αντιπρόσωπος της ΕΚΠΟΙΖΩ (ΜΚΟ για την προστασία του καταναλωτή) σε
θέματα εμπορίου
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
309
____________________________________________________________________
5. Δρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
Τίτλοι Σπουδών & Επαγγελματικά Πτυχία
Πτυχίο στα Οικονομικά (B.Sc.),
Επιστήμης, (1988)
Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Οικονομικής
Διδακτορική διατριβή (Ph.D.) στα Οικονομικά, University of York, U.K,
Department of Economics and Related Studies,. (1993) “An Empirical Investigation
of the Money Supply Process: The Case of Greece”
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας στη
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
(Certified Portfolio Investment Manager), Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, (2007)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (2004 - 2010)
Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (J.E.L) (με διαδικασία
κριτών).
Spiliotis, A (with Panagopoulos, Y.), (2006), "Testing Money Supply Endogeneity:
The case of Greece" European Research Studies, Vol. IX , 1-2, pp. 85-102
Spiliotis, A ( with Panagopoulos, Y.), (2008), “Alternative money theories: A G7
testing” Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 30 (4), pp. 607-629
Spiliotis, A (2009) “Interest rate asymmetries in the East Asia financial markets:
Evidence from Malaysia, South Korea, Hong Kong & Singapore” Economics
Bulletin, Vol. 29 no.1 p. A 12 (Research Announcement).
Spiliotis, A (with Panagopoulos, Y. & Reziti, Ι.) (2010) “Monetary and banking
policy transmission through interest rates: An empirical application to the USA,
Canada, UK and Eurozone”, International Review of Applied Economics .Vol. 24,
No.2, pp. 119-136
Spiliotis, A (forthcoming) “The bank credit multiplier and the money - income link
in the Greek financial system. A reconsideration” Spoudai
Spiliotis, A , (forthcoming). “Testing for Sterilization in the Greek Financial System
(1976 – 1999)”. The Southeuropean Review of Business and Accounting
Δημοσιεύσεις σε διεθνείς συλλογικούς τόμους (με διαδικασία κριτών).
Spiliotis, A (with Panagopoulos, Y.) (forthcoming). “New insights on the money
supply process under the Basel II reality: Theory and empirical evidence” στο
βιβλίο των Moore, B. and Rochon, L.-P. (eds): Post Keynesian Monetary Theory:
Horizontalism and Structuralism Revisited, Cheltenham: Edward Elgar
Spiliotis, A (with Karagiannis, St. & Panagopoulos, Y.) (forthcoming). “The Basel II
influence on the money supply process: A comparative analysis between Eurozone
and USA” στο βιβλίο των Gnos, C. and Rochon, L.-P. (eds): Credit, Money and
Macroeconomic policy, Cheltenham: Edward Elgar
Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια (με διαδικασία κριτών).
Spiliotis, A (with Panagopoulos, Y.) (2004) “Some further evidence regarding
money supply endogeneity in Greece: 1980-2000” International Conference on
Applied Financial Economics, Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
310
____________________________________________________________________
Spiliotis, A (with Karagiannis St.) (2009) “Knowledge-Intensive Services,
Innovation and Economic Growth: A Firm Level Analysis” Research and
Entrepreneurship in the Knowledge-Based Economy, Bocconi University, Milan
Ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο έργο (citation).
Katja Gattin-Turkalj, Igor Ljubaj, Ana Martiniw, Marko Mrkalj, (2007), “Estimating
Credit Demand in Croatia”, Croatian National Bank, Research and Statistics Area,
Research Department, Zagreb, April 2007.
Elisabeth Springler, (2006), ¨Financial Liberalization, Stock Markets and Growth in
Economies with Underdeveloped Financial Markets¨, European Political Economy
Review, Vol. 3, No. 2 (Winter 2005 - 2006), pp. 53-86.
Leonardo Vera , (2003) “The demand for loans in Venezuela: A multivariate Cointegration Analysis”, Investigation Economica, Vol. LXII, No 245.
Alessandro Calza, Marta Manrique & Joao Sousa, (2003), “Aggregate Loans to the
Euro Area Private Sector”, European Central Bank, Working Paper Series, Working
Paper No. 202, January 2003
ΑΛΛΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
Συμμετοχή σε Επιστημονικές Επιτροπές
Σεπτ. 1999
Μέλος Αποστολής Εμπειρογνωμόνων στο Rostov της Ρωσίας (για
μια εβδομάδα) στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «TACIS – Technical
Assistance to the Rostov Interbank Currency Exchange», Πανεπιστήμιο Αθηνών και
Ευρωπαϊκή Ένωση
2002-2004
Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Ανάπτυξης
για την αξιολόγηση των προτάσεων στα πλαίσια του Έργου: «ΠΡΑΞΕ-Υποστήριξη
ερευνητικών Μονάδων για την προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση
ερευνητικών αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης
(Spin off). Φάση Β’».
Συμμετοχή σε μελέτες
Μελέτη πρότασης για τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των
Ιδιωτικών Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων (Pension Funds and Pension Plans)
στην Ελλάδα (1996) Ένωση Θεσμικών Επενδυτών Ελλάδας
Μελέτη Αξιολόγησης (ex-post) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 1o ΚΠΣ (1993 - 1994), Υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας.
Μελέτη Αξιολόγησης (ex-ante) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2o ΚΠΣ (1993 - 1994) Υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας.
Μελέτη για τον σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος Συνεχιζόμενης
Κατάρτισης ΚΠΣ (1993 - 1994) Υπουργείο Εργασίας.
Πρόταση για την Μελέτη "Οικονομική Ανάπτυξη των Βιομηχανικών Περιοχών σε
Κρίση (1994). "Αναπτυξιακή Μελέτη Νήσου Σύρου" (1994) Υπουργείο
Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας.
Πρόταση για τη Μελέτη "Η βελτίωση των Κυβερνητικών Διαδικασιών για Έγκριση,
Αξιολόγηση και Υποστήριξη Ιδιωτικών Επενδύσεων" (1994) Υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας.
Μελέτη για το "Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δήμου Χαλανδρίου" (1994)
Δήμος Χαλανδρίου.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
311
____________________________________________________________________
10. "Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Ίδρυση Αναπτυξιακής Εταιρίας Μεσογείων Λαυρεωτικής (1993) Δήμων Μεσογείων - Λαυρεωτικής".
Σημειώσεις (ενδεικτικά)
Σπηλιώτης Α., (με Παπαγεωργίου Η. & Τουρκομανώλη Μ.) (2000) «Μέθοδοι
αξιολόγησης και αποτίμησης μη εισηγηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο»
Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, (ΠΚΕΚ) Χρηματιστηριακών
Υπηρεσιών
Σπηλιώτης Α., (2009), Σημειώσεις στη ¨Χρηματοοικονομική Διοίκηση-Ειδικά
Θέματα¨ (Σελ. 156) , ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ, Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων, 6ο εξάμηνο.
Ανακοινώσεις σε συνέδρια
26 -28 Nov. 06 `Incubation and Finance`. Europe INNOVA Conference. Re innovating Europe Challenges for clusters and innovative businesses, Valencia ,
Spain.
28–29 June 06 ¨Funding Innovative Business. Problems and Expectations¨, 7th
International Venture Capital Forum, Hotel Grande Bretagne, Athens, Greece
6–7 April 2006 `How to Deal with Innestment Issues`. Conference on The
Challenges for Incubators` Professionals: Issues for the development & management
of a successful incubator, Hotel St. George Lycabettus, Athens, Greece
21 March 2006 Cordinator of the discussion panel `Venture Capital Market In
Greece` VC Forum on Entrepreneurship Through Innovation, Business and
Innovation Centre of Epirus, Hotel Du Lac, Ioannina, Greece.
14–15 June 05 ¨Venture Capital in Greece: Removing the obstacles¨, 6th
International Venture Capital Forum, Hotel Grande Bretagne, Athens, Greece
Νοέμβ. 2003 “Venture Capital και Επιχειρήσεις Νέας Οικονομίας”, Καινοτόμες
Δράσεις για την Ανάπτυξη Επιχειρήσεων Νέας Οικονομίας και Υποστήριξη της
Παραδοσιακής Βιομηχανίας, Θεσσαλονίκη.
14 -15 Δεκ. 02 Ο Ρόλος των Venture Capital σε πτωτικές κεφαλαιαγορές’, Money
Show 2002, Θεσσαλονίκη
19–21 Μάρτ. 01
‘Venture Capital και Νέα Οικονομία’, 2ο Εθνικό Συνέδριο
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα
13 -15 Απρ. 97 ‘Η Ελληνική Αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων’, A.I.E.S.E.C.
Conference, Πανεπιστήμιο Πειραιά.
16-17 Νοεμβ.96 ‘Επενδυτική Τεχνολογία & Διαχείριση Πληροφοριών στο Internet’,
Money Show 96, Astir Palace, Βουλιαγμένη
23-24 Νοεμβ. 95 "Prediction of the Size of the European Ιnvestment Fund Industry
in the Year 2000" FEFSI General Membership Meeting, Brussels.
Αρθρογραφία στον οικονομικό τύπο (ενδεικτικά)
Σπηλιώτης Α., (14 Αυγούστου 1997) «Σκηνές από τον επενδυτή του μέλλοντος. Οι
ευκαιρίες, οι δυνατότητες, αλλά και οι περιορισμοί και κίνδυνοι από τη χρήση
ηλεκτρονικών αγορών πληροφοριών, τύπου internet’» Οικονομικός Ταχυδρόμος
Σπηλιώτης Α., (με Αλεξάκη Χρ. & Βογιατζή Α.) (9 Ιουνίου 1997) «Παρασκευή
πουλάμε … και δευτέρα αγοράζουμε!» Εφημερίδα Κέρδος
Σπηλιώτης Α., (Φεβρουάριος 1997), «Μεθοδολογία Σχεδιασμού Νέων Επενδυτικών
Προϊόντων» Ετήσιο Ένθετο για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, Εφημερίδα ΕΧΠΡΕΣ
Σπηλιώτης Α., (Δεκέμβριος 1996), «Η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διεθνών
Ομολογιών στην Ελλάδα», Μηνιαίο Περιοδικό Αμοιβαία Κεφάλαια, Τεύχος 2ο.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
312
____________________________________________________________________
Σπηλιώτης Α., (με Παύλου Α.) (5 Δεκεμβρίου 1996) «Πρόταση Δημιουργίας
Θεσμικού Πλαισίου για τα Pension Funds and Pension Plans στην Ελλάδα»
Οικονομικός Ταχυδρόμος
Σπηλιώτης Α., (19 Σεπτεμβρίου 1996) «Πως να αποκτήσει «βάθος» το
Χρηματιστήριο» Οικονομικός Ταχυδρόμος
Σπηλιώτης Α., (21 Μαρτίου 1996) «Ποιο θα είναι το μέγεθος της αγοράς Αμοιβαίων
Κεφαλαίων στην Ευρώπη του 2000» Οικονομικός Ταχυδρόμος
Σπηλιώτης Α., (15 Ιουνίου 1995) «Η ρευστότητα της Οικονομίας και τα Αμοιβαία
Κεφάλαια» Οικονομικός Ταχυδρόμος
Σπηλιώτης Α., (με Αλεξάκη Χρ.) (18 Μαΐου 1995) «Oικονομετρικά Υποδείγματα
πρόβλεψης των τιμών των Μετοχών» Οικονομικός Ταχυδρόμος
Διακρίσεις
1990–1992
Υποτροφία ‘Ellis Hunter’ από το University of York, U.K.
1995 Διάκριση για την μελέτη και εισήγηση στο συνέδριο της European
Federation of Investment Funds and Companies - F.E.F.S.I., Βρυξέλλες.
Συμμετοχή σε επαγγελματικές ενώσεις
1995 – 1998 Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών στην
Economics and Statistics Committee of the European Federation of Investment
Funds and Companies –FEFSI.
1995 – 1998 Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Στατιστικών Θεμάτων της
Ελληνικής Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών
2003 – 2005 Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εταιρειών Venture Capital.
6. Δρ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
1.Λίστα Πτυχίων,Διπλωμάτων
Πτυχίο Μαθηματικών, Πανεπ. Αθηνων, 1995
Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετ. Επιστημών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα.
Master of Arts in Economics & Econometrics, University of Manchester, 1997
Department of Economics, School of Economic and Social Studies
University of Manchester, Manchester, UK.
Ph.D. in Economics, European University Institute, 2002:
Department of Economics, European University Institute, Florence, Italy.
Τίτλος Διατριβής: “Essays on Nonstationary Time Series”
2. Αναλυτικός κατάλογος δημοσιεύσεων, για τα χρόνια 2004-2010:
≤2004:
• Archontakis, F. (1998, but published 2000). “An Alternative Proof of Granger’s
Representation Theorem for I(1) Systems through Jordan Matrices”, Journal of the
Italian Statistical Society 7(2): 111-127.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
313
____________________________________________________________________
2005:
2006:
• “What do University Patent Routes Indicate at Regional Level?” (2006), with J. M.
Azagra-Caro, A. Yegros-Yegros and Archontakis, F., Scientometrics (SpringerIMPACT FACTOR =2.328) 66(1): 219-230.
http://www.springer.com/computer/database+management+&+information+retrieval
/journal/11192
• J. M. Azagra-Caro, F. Archontakis, A. Gutiérrez-Gracia and I. Fernández-de-Lucio
(2006), “Faculty support for the objectives of university–industry relations versus
degree of R&D cooperation: The importance of regional absorptive capacity”,
Research Policy (Elsevier Science- IMPACT FACTOR =2.655) 35(1): 37-55.
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505598/description
2007:
• “Playing it Safe? A Fibonacci Strategy for Soccer Betting” (2007), with E.
Osborne, Journal of Sports Economics (Sage Publ.) 8(3): 295-308.
http://jse.sagepub.com/
• “In which Regions do Universities patent and publish more?” (2007), with J. M.
Azagra-Caro, Archontakis F., and A. Yegros-Yegros, Scientometrics (SpringerIMPACT FACTOR =2.328) 70(2): 251-266.
http://www.springer.com/computer/database+management+&+information+retrieval
/journal/11192
Chapters in Edited Volumes
•
A. Soro Bonmatí and F. Archontakis (2007). “Spain” in “The Rising Role and
Relevance of Private Higher Education in Europe” by P. J. Wells, J. Sadlak & L.
Vlăsceanu (eds), UNESCO.
•
Azagra-Caro, J. M., Archontakis, F., Fernández-de-Lucio, I., GutiérrezGracia, A., 2007. “University-industry interaction: support to cooperation versus
actual cooperation in peripheral regions”, R. Casas, C. De Fuentes, A. O. Vera-Cruz
(eds.), Acumulación de capacidades tecnológicas, aprendizaje y cooperación en la
esfera global y local, cap. 15 (p. 371-391), México: UAM-ADIAT- Miguel Angel
Porrúa.
2008:
• “The potential cost savings of greater use of home and hospice-based end-of-life
care in England” (2008) (joint with Evi Hatziandreu and Andrew Daly). RAND
Technical Report TR-642-NAO, RAND Corporation, Santa Monica, CA.
http://www.rand.org/pubs/technical_reports/TR642/
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
314
____________________________________________________________________
• “Health and Medical Research in Spain-Observatory on Health Research Systems”
(2008). RAND Documented Briefing DB-566-DH, RAND Corporation, Santa
Monica, CA. http://www.rand.org/pubs/documented_briefings/DB566/
Βιβλίο - με διαδικασία κρίσης (peer reviewed)
• Archontakis, F. Apuntes de Matemáticas para Empresariales (2008). “Σημειώσεις
Μαθηματικών για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων” (280 σελίδες, στα Ισπανικά),
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις του Πανεπιστημίου του Alicante, Alicante, Ισπανία.
ISBN 978-84-7908-987-0.
2009:
• “An International Comparison of 10 Medical Regulatory Systems” (2009; joint
with H de Vries, P Sanderson, B. Janta, L. Rabinovich, S. Ismail, L. Klautzer, S.
Marjanovic, B. Patruni, S. Puri and J. Tiessen), RAND Technical Report TR-691GMC,
Rand
Corporation,
Santa
Monica,
CA.
http://www.rand.org/pubs/technical_reports/TR691/
2010: (δημοσιεύτηκε online - υπάρχει επιστολή αποδοχής)
• F. Archontakis and N. Varsakelis (online 27.2.2010 - forthcoming), “U.S. Patents
Abroad: Does Gravity Matter?”, The Journal of Technology Transfer .
http://www.springerlink.com/content/t64w13g43713qj1p/
7. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
1.Λίστα Πτυχίων
Πτυχίο
Πανεπιστήμιο:
Τμήμα:
Κατεύθυνση:
Έτος:
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Λογιστική και Χρηματοοικονομική
2000
Μεταπτυχιακό
Πανεπιστήμιο:
Τίτλος Μεταπτυχιακών
Σπουδών:
Έτος:
University of Reading
(MSc) in Multinational Accounting and Financial Management
2001
Διδακτορικό
Πανεπιστήμιο:
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τίτλος
Διδακτορικής Η Κεφαλαιακή Διάρθρωση των ελληνικών επιχειρήσεων
Διατριβής:
Έτος:
2006
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
315
____________________________________________________________________
2. Αναλυτικός κατάλογος δημοσιεύσεων
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ
Έτος 2005
Vasiliou D., N. Eriotis, and N. Daskalakis , (2005), “The Determinants of Capital
Structure: Evidence from the Greek Market”, essays in honour of Professor
Sarantides, University of Piraeus.
Vasiliou D. and N. Daskalakis, (2005), “Investigating the Capital Structure of Greek
Firms: Some Preliminary Evidence”, Les Cahiers du Pole des Etudes des Politiques
Sociales et Economiques (PEPSE), no. 1.
Έτος 2008
Daskalakis N. and M. Psillaki, (2008), Do Country or Firm Factors Explain Capital
Structure? Evidence from SMEs in France and Greece”, Applied Financial
Economics, Taylor and Francis Group,ED.
Vol. 18, issue 2, pp. 87-97.
Έτος 2009
Vasiliou D. and N. Daskalakis, (2009), “Behavioral Capital Structure: Is the
Neoclassical Paradigm Threatened? Evidence from the Field”, Journal of Behavioral
Finance, the Institute of Behavioral Finance,ED.
Vol. 10, issue 1, pages 19-32.
Vasiliou D. and N. Daskalakis, (2009), “Institutional Characteristics and Capital
Structure: A Cross-National Comparison”, Global Finance Journal, ELSEVIER
ED. Vol.19, issue 3, pp. 286-306.
Psillaki M. and N.Daskalakis, (2009), “Are the Determinants of Capital Structure
Country or Firm Specific? Evidence from SMEs”, Small Business Economics,
Springer Link, forthcoming.
Vasiliou D., N. Eriotis and N. Daskalakis, (2009), “Testing the Pecking Order
Theory: the Importance of Methodology”, Qualitative Research in Financial
Markets, Vol. 1, issue 2, pp. 85-96.
Vasiliou D., N. Eriotis and N. Daskalakis, (2009), “Target Capital Structure and
Acquisition Choices: Evidence from the Greek Market”, Spoudai, forthcoming.
Έτος 2010
Thanou E. and N. Daskalakis, (2010), “Mergers and Acquisitions in Greek banking:
The role of strategic similarities in achieving post merger enhanced performance”
International Journal of Economic Research, forthcoming.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΗ
Έτος 2003
“The determinants of Capital Structure: Evidence from the Greek Market”, (with
Vasiliou D. and N. Eriotis), επιστημονική εργασία η οποία παρουσιάστηκε στο 2ο
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
316
____________________________________________________________________
Ετήσιο Συνέδριο “Hellenic Finance and Accounting Association”, Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα, 2003.
Έτος 2004
“The effect of capital structure on stock price: The opinions of the Greek managers”
(with Vasiliou D.), επιστημονική εργασία η οποία παρουσιάστηκε στο Συνέδριο
“European Applied Business Research”, Εδιμβούργο, Μεγάλη Βρετανία, 2004.
“Investigating the Capital Structure of Greek firms: Some preliminary evidence”,
(with Vasiliou D. and N. Eriotis), επιστημονική εργασία η οποία παρουσιάστηκε στο
11ο Ετήσιο Συνέδριο “Multinational Finance Society”, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία,
2004.
“Testing the Pecking Order Theory: Evidence from the Greek Market” (with
Vasiliou D. and N. Eriotis), επιστημονική εργασία η οποία παρουσιάστηκε στο 1ο
Ετήσιο Συνέδριο “Advances in Applied Financial Economics”, Σάμος, Ελλάδα,
2004.
Έτος 2005
“Practice of Capital Structure in a Small Market and a Cross-National Comparison”,
(with Vasiliou D.), επιστημονική εργασία η οποία παρουσιάστηκε στο 12ο Ετήσιο
Συνέδριο “Multinational Finance Society”, Αθήνα, Ελλάδα, 2005.
“A cross-national comparison in SME's capital structure determinants between a
small and a large developed economy: the case of Greece and France”, (with Psillaki
M.), επιστημονική εργασία η οποία παρουσιάστηκε στο 4ο Ετήσιο Συνέδριο
“Hellenic Finance and Accounting Association”, Αθήνα, Ελλάδα, 2005.
Έτος 2006
“Behavioral Capital Structure: Is the Neoclassical Paradigm Threatened? Evidence
from the Field” (with Vasiliou D.), επιστημονική εργασία η οποία παρουσιάστηκε
στο 5ο Ετήσιο Συνέδριο “Hellenic Finance and Accounting Association”,
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2006.
Έτος 2008
“Mergers and Acquisitions in Greek banking: The role of strategic similarities in
achieving post merger enhanced performance” (with E. Thanou), επιστημονική
εργασία η οποία παρουσιάστηκε στο 7ο Ετήσιο Συνέδριο “European Economics and
Finance Society”, Πράγα, Τσεχία., 2008.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
317
____________________________________________________________________
8. Dr.ΦΑΙΔΩΝ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ
Α. ΠΤΥΧΙΑ
Πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Πειραιώς με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ και με βαθμό πτυχίου
7,12 (Λίαν Καλώς), 1992-96.
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών: Master of Business Administration (MBA),
University of Wales, Cardiff Business School, 1997-98.
Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «Η
Μουσική ως επιστημονικό εργαλείο στα χέρια του σύγχρονου Marketer:
διαμόρφωση εικόνας προϊόντος και επιρροή καταναλωτικής συμπεριφοράς»,
Βαθμός: 10 (Άριστα), 2001-2006.
Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Β1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Σκούντζος, Θ., Στρόμπλος, Ν., Βοζίκης, Α., Θεοφανίδης, Φ., (Ιούνιος 2007),
«Διακλαδικές Σχέσεις της Ελληνικής Οικονομίας σε Εθνικό και Περιφερειακό
επίπεδο», Ακαδημία Αθηνών Γραφείο Οικονομικών Μελετών, Μελέτες: Αριθμ. 7.
Θεοφανίδης, Φ. (2007), «Μουσική και Μάρκετινγκ: Ανάλυση του Μουσικού
Περιεχομένου Ελληνικών Τηλεοπτικών Διαφημίσεων», Σπουδαί, (accepted and
forthcoming).
Malindretos, G. and Theofanides, F. (2007), Marketing Distribution Channels in the
European Automotive Supply Chain: the Greek Case, Archives of Economic History,
Vol XIX, Issue 1.
Μαλινδρέτος, Γ. και Θεοφανίδης, Φ., (2007) «Μετεξέλιξη και Συνύπαρξη του
Σύγχρονου Marketing και Logistics: Νέα Ολιστική Προσέγγιση», Επιθεώρηση
Οικονομικών Επιστημών, (accepted and forthcoming).
Theofanides, F and Livas, C., (2007), “The battle of Marathon: Strategic
Segmentation, Targeting and Positioning in Ancient and Contemporary Greece”,
Journal Innovative Marketing, Vol 3, Issue 4.
Β2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
Θεοφανίδης Φ. (2003), «Επιλογή αποτελεσματικής μεθοδολογικής προσέγγισης:
Ανάλυση Περιεχομένου Τηλεοπτικών Διαφημίσεων», 1ο Διεθνές Συνέδριο ΤΕΙ
Αθηνών: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Βιομηχανία και τις Εμπορικές Επιχειρήσεις.
Θεοφανίδης Φ. και Σπαής, Γ. (2006), «Η Τηλεοπτική Διαφημιστική Τεχνική
Παρουσίασης και Επίλυσης Προβλήματος ως Σημαντική Ελληνική Επικοινωνιακή
Πρακτική», 1ο Επιστημονικό Συνέδριο στη Διοικητική Σκέψη και Πρακτική, ΤΕΙ
Αθηνών.
Spais, G. and Theofanides, F. (2006), “A fundamental equation for the quality of
augmented customized social services and the communication effects: the case of
Canada’s non-profit and voluntary sector”, 1ο Επιστημονικό Συνέδριο στη
Διοικητική Σκέψη και Πρακτική, ΤΕΙ Αθηνών.
Theofanides, F. Agapitou, C. and Georgopoulos, N. (2008), ‘Content Analysis of the
E-functions of European Airline Companies: An Empirical Research of I.A.T.A
members’, 4ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ),
29-31 Μαΐου 2008, Ιωάννινα.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
318
____________________________________________________________________
Β3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ
Theofanides, F. and Livas, C., (2007), “A Comparative Analysis of Segmentation,
Targeting and Positioning in the Greek Banking Sector: The Cases of EFG Eurobank
Ergasias and Citibank”, Τιμητικός Τόμος Καθ. Πέτρου Λίβα, Πανεπιστήμιο
Πειραιώς (accepted and forthcoming).
Θεοφανίδης, Φ., (2007), «Η χρήση και επίδραση της μουσικής επένδυσης
διαφημίσεων στην καταναλωτική συμπεριφορά με βάση την θεωρία της Κλασικής
Σύνδεσης», Τιμητικός Τόμος Καθ. Βαρθολομαίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
9. Dr. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
1.Λίστα Πτυχίων, Διπλωμάτων
Πτυχίο .Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Οικονομικό Τμήμα – Ειδίκευση στην
Οικονομική Ανάλυση , ¨Έτος 1986
ΜASTER
IN MONEY, BANKING & FINANCE, THE UNIVERSITY
OF BIRMINGHAM, Έτος 1987
Διδακτ. Διπλ., DOCTORAT (NOUVEAU REGIME 1984), UNIVERSITE
PANTHEON-ASSAS, PARIS 2, Τμήμα Sciences Economiques (Monnaie-BanqueFinance), Έτος 1994, τίτλος διατριβής “Le système de financement de l’économie
grecque a la veille de l’unification européenne”
2. Αναλυτικός κατάλογος δημοσιεύσεων
2005,2006,2007,2008,2009 ,2010 , ως εξής :
,για
τα
χρόνια
2004,
χρόνος 2007
1. Α. ΜΙΧΙΩΤΗΣ, Μ. ΕΥΡΥΠΙΩΤΗΣ, Β. ΟΡΦΑΝΟΣ, 23-25 november 2007,
«4th international conference in open and distance learning, athens».
τιτλος αρθρου: «Mobile computing and learning: an important opportunity for higher
education», σελιδες 10.
χρόνος 2008
1. Ι. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Μ. ΕΥΡΥΠΙΩΤΗΣ, Β. ΟΡΦΑΝΟΣ, Δ. ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ, 2008,
τιτλος αρθρου: «technology support tools and applications in teleworking:
negotiating new forms of information systems», τιτλος περιοδικου: Conflict
resolution and negotiation journal, vol. 2008, issue 1, USA.
aριθμ. σελ. 22
2. Ι. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Μ. ΕΥΡΥΠΙΩΤΗΣ, Β. ΟΡΦΑΝΟΣ, Δ. ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ, 2008,
τιτλος αρθρου: «τηε evolution of technology support systems in teleworking
services: is there a need for new (ethical) forms of information support tools and
group work system applications?», τιτλος περιοδικου: Ethics and critical thinking
journal, vol. 2008, issue 1, USA.
αριθμ. σελ. 18.
3. Ι. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Μ. ΕΥΡΥΠΙΩΤΗΣ, Β. ΟΡΦΑΝΟΣ, Δ. ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ, 2008,
τιτλος αρθρου: «electronic governance: a precursor of direct democracy?»,
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
319
____________________________________________________________________
τιτλος περιοδικου: Franklin business & law review journal, vol. 2008, issue 2, USA.
αριθμ. σελ. 10.
4. Ι. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Μ. ΕΥΡΥΠΙΩΤΗΣ, Β. ΟΡΦΑΝΟΣ, Δ. ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ, 2008,
titλος αρθρου: «electronic governance as a cultural factor for direct democracy – is
ireland the perfect example for its expansion ?»,
τιτλος περιοδικου: Religion & culture review journal, vol. 2008, issue 2, USA.,
aριθμ. σελ. 24.
5. Ι. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Μ. ΕΥΡΥΠΙΩΤΗΣ, Β. ΟΡΦΑΝΟΣ, Δ. ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ, 2008,
titλος αρθρου: «the increasing facilities & competition of electronic banking
services: is the gap bridging among different banking institutions?», τιτλος
περιοδικου: Business journal for entrepreneurs, vol. 2008, issue 3, USA., αριθμ. σελ.
17.
6. Μ. ΕΥΡΥΠΙΩΤΗΣ, Β. ΟΡΦΑΝΟΣ, Ι. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Δ. ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ,
2008, τιτλος αρθρου: «the new digital economy and the technological readiness of
europe: the case of creece compared to the irish paradigm», τιτλος περιοδικου:
Leadership and organizational management journal, vol. 2008, issue 3, USA,
αριθμ. σελ. 25.
7. Μ. ΕΥΡΥΠΙΩΤΗΣ, Β. ΟΡΦΑΝΟΣ, Ι. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Δ. ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ,
2008, τιτλος αρθρου: « the evolution of telemedicine services in greece : trends,
perspectives and future development»,τιτλος περιοδικου: Insights to a changing
world journal, vol. 2008, issue 4, USA.
αριθ. σελ. 22.
8. B. ΟΡΦΑΝΟΣ, Μ. ΕΥΡΥΠΙΩΤΗΣ, Ι. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Δ. ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ, 2008,
τιτλος αρθρου: « methods and techniques for effective electronic advertising»,
τιτλος περιοδικου: Fraklin business & law review quarterly journal, vol 2008, issue
4, USA.
αριθ. σελ. 22.
9. B. ΟΡΦΑΝΟΣ, Μ. ΕΥΡΥΠΙΩΤΗΣ, Ι. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Δ. ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ, 2008,
τιτλος αρθρου: « models of virtual organizations and e-commerce enterprises : the
case of amazon. com as a beau deal for business expansion»,
τιτλος περιοδικου: Leadership and organizational management journal, vol. 2008,
issue 4, USA,
αριθ. σελ. 25.
χρόνος 2009
1. B. ΟΡΦΑΝΟΣ, Μ. ΕΥΡΥΠΙΩΤΗΣ, Ι. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Δ. ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ, 2009,
τιτλος αρθρου:«fαctors determining health care quality in greece: law provisions and
organizational requirements for services improvement», τιτλος περιοδικου: Fraklin
business & law review quarterly journal, vol 2009, issue 1, USA,
αριθ. σελ. 19.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
320
____________________________________________________________________
2. Β. ΟΡΦΑΝΟΣ, Μ. ΕΥΡΥΠΙΩΤΗΣ, 23-25 MAY 2009, «2nd international
conference for quantitative and qualitative methods, athens».
τιτλος αρθρου: «the effect of companies’ dividend and economic policy of ftse / ase20 indicator in the configuration of their stock exchange price»,
10. Dr. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
03/2001-08/2006
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διδακτορικό στη Λογιστική (PhD in Accounting)
Θέμα διδακτορικής διατριβής:
«Η παραγωγή χρήσιμων πληροφοριών για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων στα
πλαίσια του Λογιστικού – Κοστολογικού Πληροφοριακού Συστήματος: Η περίπτωση
των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων»
Επιβλέπων Καθηγητής: Πάγγειος Ιωάννης
09/1999-02/2001
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Eπιχειρήσεων - Mάνατζμεντ Τουρισμού
(M.B.A-Tourism Management)
Πρωτεύσας Διπλωματούχος του Μεταπτυχικού
Προγράμματος. Βαθμός
διπλώματος: 8,51 «άριστα»
Ειδίκευση: Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
Θέμα μεταπτυχιακής εργασίας:
«Εφαρμογές της Διοικητικής, της Aναλυτικής Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής
Ανάλυσης στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις»
Επιβλέπων Καθηγητής: Αρτίκης Γεώργιος
09/1995-06/1999
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σχολή Επιστημών της Διοίκησης
Τμήμα : Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ειδίκευση : Λογιστική- Χρηματοοικονομική
Πρωτεύσας Πτυχιούχος. Βαθμός πτυχίου: 8,88 «άριστα»
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Υποτροφία της Εταιρίας Παροχής Λογιστικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
«PricewaterhouseCoopers» για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής
Υποτροφία του Ιδρύματος Μποδοσάκη για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του
Πανεπιστημίου Πειραιώς
Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) ως πρωτεύσας
Διπλωματούχος στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
321
____________________________________________________________________
Βραβείο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) ως πρωτεύσας πτυχιούχος
του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ), της Εθνικής Τράπεζας
και των Ξενοδοχείων Χανδρή ως πρωτεύσας φοιτητής για κάθε έτος σπουδών (19961999)
Βραβείο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Εθνικής Τράπεζας και των Ξενοδοχείων
Χανδρή ως πρωτεύσας πτυχιούχος
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
Pavlatos, O., and Kostakis, X., (forthcoming, 2010), “Insights into factors affecting
the adoption of ABC systems: an empirical study of Greek hotels”, Journal of
Accounting and Organizational Change, Vol. 6, No.3 (Emerald)
Pavlatos, O., (forthcoming, 2010), “An empirical investigation of cost system
functionality in Greek hotels”, International Journal of Accounting and Information
Management, Vol. 18, No.2 (Emerald)
Pavlatos, O., and Paggios, I., (2009), “A survey of factors influencing the cost
system design in hotels”, International Journal of Hospitality Management, Vol. 28,
No.2, pp. 263-271 (Elsevier)
Pavlatos, O., and Paggios, I., (2009), “Management Accounting practices in the
Greek hospitality industry”, Managerial Auditing Journal, Vol.25, No.1, pp. 81-98.
(Emerald)
Pavlatos, O., and Paggios, I., (2009), “Activity Based Costing in the hospitality
industry: evidence from Greece”, Journal of Hospitality & Tourism Research,
Vol.33, No.4, pp.511-527 (Sage)
Παυλάτος, Ο., και Πάγγειος, Ι., (forthcoming), “Ποιότητα πληροφοριών της
Λογιστικής Κόστους: η επίδραση της χρήσης των κοστολογικών δεδομένων και του
προσανατολισμού της επιχείρησης προς το κόστος”, ΣΠΟΥΔΑΙ.
Kostakis, X., Pavlatos, O., and Kounis, L., (forthcoming), “A new method for
Activity-based modelling of Customer Profitability Analysis in hotels”, International
Journal of Advanced Intelligence Paradigms, Vol. 2, No.4 (Inderscience)
Pavlatos, O., and Paggios, I., (2007), “Cost Accounting in Greek hotel enterprises: an
empirical approach”, Tourismos: An international multidisciplinary refereed journal
of tourism, Vol. 2, No. 2, pp.39-61.
ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
Pavlatos, O., (2010), “The effect of CFO characteristics and organizational factors on
the use of activity –based costing in a service context”, Proceedings of the 33st
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
322
____________________________________________________________________
Annual Congress of European Accounting Association (EAA), 19-21 May, Istanbul,
Turkey.
Pavlatos, O., (2009), “The relation between cost system functionality and contingent
factors: an empirical study of Greek hotels”, Proceedings of the 32st Annual
Congress of European Accounting Association (EAA), 12-15 May, Tampere,
Finland.
Pavlatos, O., (2009), “The impact of firm characteristics on ABC systems: an
empirical study of Greek hotels" Proceedings of the 5 Th Congress on Performance
measurement and Management Control, 23-25 September, Nice, France (EIASM)
Pavlatos, O., and Paggios, I., (2008), “Traditional and recent-developed management
accounting techniques in the hospitality industry: evidence from Greece”,
Proceedings of the 31st Annual Congress of European Accounting Association
(EAA), 23-26 April, Rotterdam, Netherlands.
Pavlatos, O., and Paggios, I., (2008), “The association between ABC systems and
contingent factors: an empirical study of hotels in Greece”, Proceedings of the 2nd
International Conference on Accounting and Finance (ICAF 2008), 28-29 August,
Thessaloniki, Greece.
Pavlatos, O., (2008), "Hospitality cost system design: the impact of strategy and use
of data”, Proceedings of the 5th International Conference on Accounting and MIS
(AMIS 2008), 19-20 June, Bucharest, Romania.
Pavlatos, O., and Paggios, I., (2008), “The association between cost system
functionality and contingent factors: an empirical study of Greek hotels”.
Proceedings of the 5th International Conference on Enterprise Systems, Accounting
and Logistics 2008 (ICESAL 2008), 7-8 July, Iraklio, Crete, Greece.
Pavlatos, O., and Paggios, I., (2007), “ABC systems in the lodging industry”. Paper
presented at the 6th Αnnual Congress of Hellenic Financial and Accounting
Association (H.F.A.A), 14-15 December, Patra
Παυλάτος, Ο., και Πάγγειος, Ι., (2007), «Η Αναλυτική Λογιστική στις Ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Μία εμπειρική προσέγγιση». Παρουσιάστηκε στο 6ο
Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων της Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής, 14-15 Δεκεμβρίου, Πάτρα
ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
Pavlatos, O., (forthcoming), “The impact of firm characteristics on ABC systems: a
Greek-based empirical analysis”. In: Epstein, M., Manzoni, F., and Davila. A.,
Performance Measurement and Management Control: Innovative Concepts and
Practices. Studies in Managerial and Financial Accounting, Volume 20, Chapter 17,
pp.501–527 ISSN: 1479-3512/doi:10.1108/S1479-3512(2010)0000020020 (Emerald)
Παυλάτος, Ο., και Πάγγειος, Ι., (forthcoming),
«Λογιστική Κόστους στις
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις: Μία βιβλιογραφική επισκόπηση». Εγκρίθηκε για
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
323
____________________________________________________________________
δημοσίευση στον συλλογικό τόμο του Πανεπιστημίου Πειραιώς προς τιμή του
καθηγητή Βαρθολομαίου.
Παυλάτος, Ο., και Πάγγειος, Ι., (forthcoming), «Εφαρμογές της Κοστολόγησης με
βάση τις δραστηριότητες στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις». Εγκρίθηκε για δημοσίευση
στον συλλογικό τόμο του Πανεπιστημίου Πειραιώς προς τιμή του καθηγητή Λίβα
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Επιστημονικός Κριτής (reviewer) στα παρακάτω περιοδικά σε εργασίες που
αφορούν το γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής:
“International Journal of Hospitality Management” (Elsevier)
“ Journal of Hospitality and Tourism Research” (Sage)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ
Μέλος European Accounting Association (EAA)
Μέλος Hellenic Financial and Accounting Association (Η.Α.F.A)
Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων ( Ε.Ε.Δ.Ε )
Άδεια Ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος. Οικονομικό Επιμελητήριο της
Ελλάδος. Παράρτημα Δωδεκανήσου. Δεκέμβριος 2000
Εγγεγραμμένος στο μητρώο εισηγητών ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την απασχόληση
και την επαγγελματική κατάρτιση) του ΟΑΕΔ
11. Dr. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΟΥΡΝΑΣ
ΠΤΥΧΙΑ
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών.
-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Νομική Σχολή, Τμήμα Οικονομικό (1969-1973)
MASTER OF ARTS στις Οικονομικές Επιστήμες.
-CONCORDIA UNIVERSITY, MONTREAL, CANADA (1974 - 1976).
Διδακτορικές Σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες PH.D. (All but dissertation)
CONCORDIA UNIVERSITY, MONTREAL, CANADA (1976 - 1979).
Διδακτορικό Οικονομικών Επιστημών (PH.D. IN ECONOMIC SCIENCES).
-UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (1979 - 1984)
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
324
____________________________________________________________________
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Τίτλος διατριβής: «Patterns and Determinants of the Economic Structures of the
EEC Member States».
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
«Comparative Analysis of the Manufacturing Sector: Quebec- Ontario – Canada”
Μονογραφία. Έκδοση του Institute of Applied Economic Research, Montreal.
Σελίδες 87. Δεκέμβριος 1978.
“Patterns and Determinants of the Economic Structures of the European Economic
Community Member States”
Διδακτορική Διατριβή που εγκρίθηκε από την Σχολή Οικονομικών Επιστημών και
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου COMPLUTENSE της Μαδρίτης.
Σελίδες 223. Ιούνιος 1984.
«Los Determinantes de Estructura Economica de los Paises de Mercado Comun”
Δημοσίευση στο Informacion Comercial Espanola, Revista de Economia. Volume
number 667. Σελίδες 77-100. Μάρτιος 1989.
«Agricultural Subsidies and Crop Replacement: a Quantitative Approach» (με τον Π.
Λορεντζιάδη).
Παρουσίαση στο International Workshop in Economics and Finance που οργάνωσε
το Τμήμα Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ιούνιος 2007.
Σελίδες 13. Αναμένεται η έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
1. «The Performance of Demand Models in the Canadian Economy”.
Εργασία που παρουσιάστηκε στο Σεμινάριο Εφαρμοσμένων Οικονομετρικών
Μεθόδων στο Πανεπιστήμιο Concordia του Montreal. Σελίδες 24. Ιούνιος 1977.
2.
"The Impact of Productivity Rate, Investment Effort, and Export
Performance on Output and Employment Shares: A Cross-Country Study."
Παρουσίαση στο First Conference on International Economics το οποίο οργάνωσε το
University of Valladolid. Απρίλιος 1986.
«Technology Replacement Induced by Government Subsidy” (με τον Π.
Λορεντζιάδη).
Μελέτη που παρουσιάστηκε στο Τρίτο Διεθνές Συμπόσιο Ποσοτικών Μεθόδων το
οποίο οργάνωσε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Institute of
Interdisciplinary Studies in Environmental Management, Locational Decisions and
Regional Planning. Αύγουστος 1997.
ΒΡΑΒΕΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης (Grant) από το Πανεπιστήμιο La Verne για
έρευνα και διδασκαλία σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, κατά τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής μου αδείας (1997-1998).
Απονομή του μεταλλίου των Διδακτόρων Καθηγητών του Πανεπιστημιακού
Κολλεγίου «LOUIS VIVES» του Πανεπιστημίου ALCALA (1986).
Υποτροφία της Γενικής Διευθύνσεως των Πολιτιστικών Σχέσεων του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ισπανίας για τα Ακαδημαϊκά έτη 1980-81, 1981-82, 1982-83 για τις
σπουδές στο Πανεπιστήμιο COMPLUTENSE.
Υποτροφία της Κυβέρνησης του Κεμπέκ (LA BOURCE D’ ETUDES
SUPERIEURES) για τρία συνεχή έτη (1976-1979), η οποία βασίζεται σε
ακαδημαϊκά κριτήρια.
Υποτροφία του Ι.Κ.Υ. για το ακαδημαϊκό έτος 1972-73.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
325
____________________________________________________________________
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
«Theories of International Trade and Empirical Verifications”. St. Louis University
in Spain. Madrid. Σελίδες 34. Φεβρουάριος 1981.
Συμπληρωματικό ανάγνωσμα (μέρος της διδαχθείσας και εξεταστέας ύλης) για τους
τριτοετείς φοιτητές στο μάθημα της Διεθνούς Οικονομίας.
2.
«Σημειώσεις Οικονομικής Ολοκλήρωσης». Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Σελίδες 27. Δεκέμβριος 2006.
Υποχρεωτικό ανάγνωσμα του μαθήματος Οικονομική Ολοκλήρωση, 7ου εξαμήνου,
του Τμήματος Οικονομικών Σπουδών.
3.
«Ελληνική Οικονομία». Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας. Σελίδες 33.
Μάρτιος 2009.
Υποχρεωτικό ανάγνωσμα του μαθήματος Ελληνική Οικονομία, 6ου εξαμήνου, του
Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης.
«Διεθνές Εμπόριο». Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών. Σελίδες
66
Εγχειρίδιο του μαθήματος Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, 6ου εξαμήνου, του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
The American Economic Association.
The Canadian Economics Association.
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.
Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων.
12. Dr. ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
2004-2009
ΔΙΔΑΚΤΩΡ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, με τίτλο. διατριβής: “Χρήση Μεθόδων
πολυπαραγοντικής ανάλυσης (multifactor) για τον καθορισμό του ρίσκου του
επενδυτικού σε δάνεια χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών»
1990-1992
MBA (LONDON BUSINESS SCHOOL /UK)
1991 COLUMBIA UNIVERSITY ( N.Y /USA ) 1 Τρίμηνο Πρόγραμμα
Ανταλλαγής
1982-1987
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΝΑΥΠΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ( Ε.Μ.Π. ),
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (Με κριτές)
2010 European Economics and Finance Society (EEFS) conference, Ιούν. 2010,
Αθήνα, “An Option Valuation Approach to Gauge Trading Suspension's Economic
Drivers and Impact on Listed Firms”. Indexed on Economics Bulletin, Econometrics
Link. Full paper published in www.eefs.eu/conf/Athens/Papers/637.pdf.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
326
____________________________________________________________________
2010 European Economics and Finance Society (EEFS) conference, Μάιο 2010,
Λονδίνο, Ην. Βασίλειο, “Alternative models for estimating probability of stock
exchange supervision and corporate restructuring via financial distress” Indexed on
Economics Bulletin, Econometrics Link. Full paper published in
http://www.qass.org.uk/2010-May_Brunel-conference/Kostandaras.pdf.
2009 European Economics and Finance Society (EEFS) conference, Ιούλ. 2009,
Βαρσοβία, Πολωνίας, “Alternative models for estimating probability of stock
exchange supervision and corporate restructuring via financial distress” Indexed on
Economics Bulletin, Econometrics Link.
2008 7ο ετήσιο Συνέδριο Επιστημών Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής
Ελλάδος Δεκ. 2008, Χανιά (HFAA), “Estimating the Probability of Stock Exchange's
Surveillance or Corporate Restructuring via Financial Distress” Full paper published
in http://www.dpem.tuc.gr/fel/hfaa2008/papers%20HFAA/21%20Konstantaras.pdf.
2008 2nd International Conference in Accounting and Finance, Θεσσαλονίκη, Αυγ.
2008, με θέμα: «Alternative models for financial distress prediction: evidence from
industrial and services corporations listed on the Athens Stock Exchange” Full paper
published in conference proceedings.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (Με κριτές)
2010 Multinational Finance Society (MFS) conference, Ιούν. 2010, Βαρκελώνη,
Ισπανία “An Option Valuation Approach to Gauge Trading Suspension's Economic
Drivers and Impact on Listed Firms.” Indexed on Economics Bulletin, Econometrics
Link.
2008 International Conference on Applied Business & Economics, Θεσσαλονίκη,
Οκτ. 2008: “Estimating the probability of Stock Exchange’s Surveillance or
corporate restructuring via financial distress”.
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων