Ελληνικά - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 2
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ο∆ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΕΤΟΣ 2011
3
4
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................ 7
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ................. 9
∆ιοικητικές Υπηρεσίες..................................................................................................... 10
Η έρευνα στο πανεπιστήμιο............................................................................................ 10
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΚΤΥΩΝ .................................................................................................. 11
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ .............................................................................................................. 11
ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.......................................................................................... 14
Εγγραφές ........................................................................................................................ 14
Υγειονομική περίθαλψη .................................................................................................. 14
∆ιαμονή και έξοδα διαβίωσης ......................................................................................... 14
Βιβλία .............................................................................................................................. 14
Το Κέντρο Συμβουλευτικής ............................................................................................. 15
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο ................................................................................................. 16
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ................................................ 19
Περιγραφή....................................................................................................................... 19
Η Έρευνα στο Τμήμα ...................................................................................................... 19
Τα Μέλη του Τμήματος ................................................................................................... 20
Κατάλογος μελών ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ) ................................. 20
∆ιατελέσαντες Καθηγητές ............................................................................................ 21
Προσωπικό ΕΕ∆ΙΠ ...................................................................................................... 21
Προσωπικό ΕΤΕΠ ....................................................................................................... 21
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ .............................................................................. 23
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ .............................................................................. 23
Εργαστήριο Βιολογίας, Βιοχημείας και Φυσιολογίας του Ανθρώπου και των
Μικροοργανισμών........................................................................................................ 24
Εργαστήριο ∆ιατροφής και Κλινικής ∆ιαιτολογίας ....................................................... 25
Εργαστήριο Χημείας-Βιοχημείας- Φυσικοχημείας Τροφίμων ...................................... 26
Το κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ....................................................................... 27
Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ (e-class) ................................................................................. 27
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ......................................................... 28
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ .................................................................................... 30
Πτυχιακή μελέτη των φοιτητών ....................................................................................... 86
Πρακτική άσκηση των φοιτητών ..................................................................................... 87
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ............................................................ 88
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ .................................................................................................. 90
Εξωσπουδαστικές και ελεύθερες δραστηριότητες .......................................................... 90
Ομάδες δραστηριοτήτων φοιτητών ................................................................................. 90
5
6
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Οδηγός Σπουδών που κρατάτε στα χέρια σας περιγράφει το Τμήμα Επιστήμης
∆ιαιτολογίας - ∆ιατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, τα μαθήματα που
προσφέρονται, καθώς και τις λοιπές ακαδημαϊκές δραστηριότητες που γίνονται στο
πλαίσιο λειτουργίας του Τμήματος.
Το Τμήμα Επιστήμης ∆ιαιτολογίας-∆ιατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
ιδρύθηκε το 1992 με την ονομασία «Τμήμα ∆ιαιτολογίας». Άρχισε να λειτουργεί με
την εισαγωγή των πρώτων εισακτέων
το 1994, ενώ το 1999 μετονομάστηκε σε
«Τμήμα Επιστήμης ∆ιαιτολογίας ∆ιατροφής». Η διάρκεια σπουδών είναι
τέσσερα έτη. Από το Ακαδημαϊκό Έτος
2000-01 το Τμήμα παρέχει και
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Αποστολή του Τμήματος είναι η
κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι θα
εφαρμόζουν
την
Επιστήμη
της
∆ιαιτολογίας και της ∆ιατροφής με
στόχο τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και της διατροφικής κατάστασης
τόσο μεμονωμένων ατόμων, όσο και ομάδων του πληθυσμού, υγιών ή ασθενών,
π.χ. νεογνών, βρεφών, παιδιών και εφήβων, αθλουμένων καθώς και ατόμων με
ειδικές ανάγκες.
Η εκπαίδευση που παρέχεται στο Τμήμα καλύπτει το ευρύτερο φάσμα των
γνωστικών αντικειμένων της ∆ιατροφής, συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση με την
εργαστηριακή και πρακτική άσκηση και παρακολουθεί τις τρέχουσες επιστημονικές
εξελίξεις. Προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου είναι η επιτυχής εξέταση των
μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, η επιτυχής παρακολούθηση της
πρακτικής άσκησης και η εκπόνηση Πτυχιακής Μελέτης. Στο Τμήμα καλλιεργείται
επίσης η έρευνα συμβάλλοντας στην παραγωγή επιστημονικής γνώσης, την
προάσπιση της δημόσιας υγείας και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της
χώρας.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά στη
δημόσια και ιδιωτική Νοσοκομειακή περίθαλψη (Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα
Υγείας, Περιφερειακά ιατρεία), στην Κοινότητα (Παιδικοί σταθμοί, Γηροκομεία,
Κέντρα Αποκατάστασης, ΚΑΠΗ, ∆ημοτικά ιατρεία, Κατασκηνώσεις), σε αθλητικές
Ομοσπονδίες, αθλητικούς συλλόγους και γυμναστήρια, σε Βιομηχανίες τροφίμων,
και Μονάδες μαζικής εστίασης, στην Ανώτατη και Μεταλυκειακή Εκπαίδευση (ΑΕΙ,
ΤΕΙ, ΙΕΚ), σε Ερευνητικά Κέντρα και Ερευνητικά Ινστιτούτα και ως διαιτολόγοι
ελεύθεροι επαγγελματίες ή υπάλληλοι σε ∆ιαιτολογικά Γραφεία, ∆ιαιτητικά Κέντρα,
Ινστιτούτα.
7
8
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1991,
πραγματοποιώντας το όραμα και τη θέληση του
Παναγή Χαροκόπου (1835 - 1911) και αξιοποιώντας την
περιουσία που δώρισε για αυτό το σκοπό ο Παναγής
Χαροκόπος, η Ευανθία Χαροκόπου - Πετρούτση και ο
Σπυρίδων Χαροκόπος. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη
του ιδρύματος εκπονήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα.
Το Πανεπιστήμιο αποτελείται από τέσσερα τμήματα, το
Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, το Τμήμα Επιστήμης ∆ιαιτολογίας ∆ιατροφής, το Τμήμα Γεωγραφίας και το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής.
Όλα τα τμήματα είναι πλήρους τετραετούς φοίτησης.
Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο προσφέρει εκπαίδευση στα παραπάνω
επιστημονικά πεδία και τα θεραπεύει συνδυάζοντας τη θεωρητική κατάρτιση με
την πρακτική εφαρμογή, την εργαστηριακή έρευνα και την εξελιγμένη τεχνολογία.
Προσφέροντας συνδυασμό επιστημονικής γνώσης και πρακτικής εμπειρίας, η
φοίτηση στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο παρέχει στους αποφοίτους τα εφόδια που
χρειάζονται ώστε να ανταποκριθούν στις σύνθετες απαιτήσεις της σύγχρονης
κοινωνίας.
Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 70, στην
Καλλιθέα, 4 χιλ. νότια από το κέντρο της Αθήνας κοντά στον Ιλισό ποταμό. Η
Καλλιθέα είναι δήμος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας στο νομό Αττικής, είναι
βιομηχανικό και εμπορικό προάστιο, με προσεγμένη πολεοδομική σχεδίαση,
μεγάλες λεωφόρους και πλατείες. Υπάρχουν διάφορα Εμπορικά Κέντρα,
ξενοδοχειακές μονάδες και νοσοκομεία. Στην ευρύτερη περιοχή της Καλλιθέας
υπάρχει ένα κέντρο υγείας, το Στάδιο της Καλλιθέας, το Πάντειο Πανεπιστήμιο
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, η Σιβιτανίδειος Σχολή, ένα ειδικευμένο
κέντρο για άτομα με προβλήματα όρασης και ένα σχολείο για άτομα με
προβλήματα ακοής. Οι κάτοικοι της Καλλιθέας και οι επισκέπτες εξυπηρετούνται
από ένα εξελιγμένο δίκτυο συγκοινωνιών, που αποτελείται από σιδηροδρομική
σύνδεση προς Αθήνα και προς Πειραιά, από τα λεωφορεία που συνδέουν τα νότια
προάστια με την Αθήνα και τον Πειραιά και από ένα δίκτυο λεωφορείων που
συνδέει την Καλλιθέα με όλους τους γειτονικούς ∆ήμους.
Το ανώτατο συλλογικό όργανο του Ιδρύματος είναι η Σύγκλητος. Συλλογικές
αποφάσεις λαμβάνονται και από το Πρυτανικό Συμβούλιο. Σε επίπεδο Τμημάτων
οι αποφάσεις λαμβάνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις.
9
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
Το Πανεπιστήμιο διαθέτει τις ακόλουθες διοικητικές μονάδες:
Α) ∆ιεύθυνση Ακαδημαϊκών θεμάτων και προσωπικού
Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Τμήμα Προσωπικού
Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων
Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων (μια για κάθε Τμήμα)
Β) ∆ιεύθυνση Οικονομικής ∆ιαχείρισης
Τμήμα Λογιστηρίου
Τμήμα Μισθοδοσίας
Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας
Γ) Τμήμα ∆ιεθνών και ∆ημοσίων Σχέσεων
Γραφείο Erasmus
∆) Τμήμα Τεχνικών Έργων
Ε) Τμήμα Μηχανοργάνωσης
Στ) Νομική Υπηρεσία
Ζ) Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Η) Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών
Η έρευνα στο πανεπιστήμιο
Το Ίδρυμα προωθεί τόσο τη βασική όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα που
συμβάλλει στη προαγωγή της επιστήμης, αλλά και στην παροχή επιστημονικών,
ερευνητικών και τεχνολογικών υπηρεσιών. Το Ίδρυμα ενθαρρύνει επίσης την
ανάληψη και την εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών και τεχνολογικών έργων
που χρηματοδοτούνται ή υποστηρίζονται από διεθνείς οργανισμούς και φορείς ή
διεξάγονται στο πλαίσιό τους. Η έρευνα που διεξάγεται στο Ίδρυμα χαρακτηρίζεται
από διαφάνεια, ενώ τα αποτελέσματά της είναι ανακοινώσιμα και προσπελάσιμα
στα μέλη της επιστημονικής κοινότητας, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να τα
χρησιμοποιήσουν σεβόμενα σε κάθε περίπτωση και στο μέγιστο δυνατό βαθμό
τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, του Κοινοτικού και του ∆ιεθνούς
∆ικαίου σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού.
Στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τις απαιτήσεις της κοινοτικής και εθνικής
νομοθεσίας για την ∆ιαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος της ∆΄ Προγραμματικής Περιόδου, η Επιτροπή Εκπαίδευσης και
Ερευνών έλαβε πιστοποιητικό-επιβεβαίωση για υλοποίηση και διαχείριση έργων
στις κατηγορίες Β και Γ. Συνεπώς, η ∆ιεύθυνση Οικονομικής ∆ιαχείρισης του
Πανεπιστημίου (τμήματα Λογιστηρίου και Προμηθειών & Περιουσίας) ικανοποιεί ως
δικαιούχος ΕΣΠΑ τις απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας κατά τη μεταβατική
περίοδο για έργα Β κατηγορίας.
Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο διαθέτει επάρκεια τόσο υλικοτεχνική όσο και
επιστημονική για την προώθηση και την προαγωγή της έρευνας.
10
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Το Κέντρο ∆ικτύων (ΚΕ∆) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ξεκίνησε τη λειτουργία
του το 1997 και έχει αναλάβει την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη διαχείριση του
δικτύου δεδομένων και φωνής του Πανεπιστημίου, με σκοπό την παροχή υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών στους χρήστες του.
Στις δραστηριότητές του ΚΕ∆ εντάσσονται :
•
Ο σχεδιασμός, η επέκταση και η αναβάθμιση του δικτύου δεδομένων και
του τηλεφωνικού δικτύου, καθώς και ενοποίησή τους.
•
Η διαχείριση του ενεργού εξοπλισμού.
•
Η διαχείριση των λογαριασμών των χρηστών.
•
Η ανάπτυξη νέων προηγμένων διαδικτυακών υπηρεσιών.
•
Η υποστήριξη των χρηστών.
•
Η συμμετοχή σε αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα και προγράμματα.
Το ΚΕ∆ λειτουργεί συμβουλευτικά και υποστηρικτικά για τις υπόλοιπες δράσεις
πληροφορικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη
χρηματοδότηση από το 2ο και 3ο ΚΠΣ καθώς και το ΕΣΠΑ για δράσεις που
αφορούν την Κοινωνία της Πληροφορίας, συμβάλλοντας στη διάχυση των νέων
τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο και την
υποστήριξη σύγχρονων υπηρεσιών για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Το δίκτυο του Πανεπιστημίου είναι ένα πλήρως switched layer-2 fast Ethernet
δίκτυο, ενώ πρόκειται να προστεθούν δυνατότητες για layer-3 switching. Η
αρχιτεκτονική του δικτύου του Πανεπιστημίου βασίζεται σε έναν κεντρικό
μεταγωγέα (core switch), ο οποίος εξυπηρετεί όλα τα τμήματα (segments) του
δικτύου, και σε έναν κεντρικό δρομολογητή (router). Κάθε τμήμα του
Πανεπιστημίου εξυπηρετείται από το δικό του μεταγωγέα, ο οποίος συνδέεται με
τον κεντρικό μεταγωγέα σε τοπολογία αστέρα (star topology). Η δομημένη
καλωδίωση έχει βασιστεί στα πρότυπα EIA/TIA-568 και EIA/TIA-569, είναι πλήρως
τεκμηριωμένη και περιλαμβάνει 750 πρίζες UTP category 5, χάλκινα καλώδια και
οπτικές ίνες.
Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Παράλληλα
με
την
ίδρυση
του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου το 1991
ιδρύθηκε και η Κεντρική Βιβλιοθήκη του
Ιδρύματος, η οποία και λειτουργεί ως
αυτοτελής αποκεντρωμένη υπηρεσία σε
επίπεδο ∆ιεύθυνσης. Το 1995
η
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
ξεκινά την επιστημονική οργάνωση του
11
υλικού της, σύμφωνα με τους διεθνείς βιβλιοθηκονομικούς κανόνες και πρότυπα.
Συγκεκριμένα
χρησιμοποιούνται
οι
Άγγλο-Αμερικανικοί
Κανόνες
Καταλογογράφησης (AACR 2) και οι θεματικές επικεφαλίδες της Library of
Congress. Η καθιέρωση των ονομάτων γίνεται από το Library of Congress Name
Authorities και από τον Κατάλογο Καθιερωμένων Ονομάτων Φυσικών Προσώπων
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας. Τέλος, η ταξινόμηση γίνεται σύμφωνα με το
Dewey Decimal Classification, 21st ed.
Η Βιβλιοθήκη έχει περισσοτέρους από 19000 τόμους βιβλίων, περισσότερα από
350 τίτλους περιοδικών και επιστημονικές εκδόσεις που αναφέρονται στους
ακόλουθους τομείς: Οικιακής Οικονομίας, Κοινωνιολογίας, Οικονομικών, Θέματα
Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Εκπαίδευσης, ∆ιοίκησης, Ιστορίας της Τέχνης, Ιστορίας,
∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας, Ιατρικής, Βιολογίας, Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας,
Πληροφορικής, Γεωγραφίας, Ψυχολογίας και γενικά πάνω στα θεματικά
αντικείμενα που θεραπεύονται στο ίδρυμα.
Tο 1996 η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης εντάχθηκε στο Γ’ Κοινοτικό
Πρόγραμμα Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ- Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες (Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης) και αρχίζει
σταδιακά η αναβάθμισή της. Συγκεκριμένα :
• προσλαμβάνεται επιπλέον προσωπικό,
• εμπλουτίζεται το υλικό της με βιβλία και επιστημονικά περιοδικά,
• οργανώνεται σε τμήματα το υλικό της
• αρχίζει η παροχή νέων υπηρεσιών στους χρήστες
Από την έναρξη της λειτουργίας της και μέχρι τον Ιούνιο του 2000 λειτουργούσε σε
χώρο 120 τμ στον Α΄ όροφο του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου. Από τον
Νοέμβριο του 2000 λειτουργεί στον 2ο όροφο της νέας πτέρυγας "Ευανθία Πετρούτση-Χαροκόπου" του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου συνολικής εκτάσεως
540 τμ , Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα. Το Σεπτέμβριο του 2002 αρχίζει η
υλοποίηση της πράξης «Ενίσχυση, Εμπλουτισμός και Εκσυγχρονισμός της
Βιβλιοθήκης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
Μέσω του προαναφερθέντος προγράμματος έγινε η προμήθεια μεγάλου αριθμού
βιβλίων, έντυπων περιοδικών, ηλεκτρονικών περιοδικών καθώς και βάσεων
δεδομένων. Πέραν τούτων αναπτύχθηκε το ιδρυματικό αποθετήριο «ΕΣΤΙΑ» στο
οποίο κατατίθενται οι πτυχιακές εργασίες, οι μεταπτυχιακές εργασίες και οι
διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στο ίδρυμα και στο οποίο υπάρχει
πρόσβαση τόσο από το χώρο της Βιβλιοθήκης, όσο και από το διαδίκτυο.
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τοπικό δίκτυο υπολογιστών για την εξυπηρέτηση των
χρηστών της. Η ηλεκτρονική της σελίδα ενημερώνεται συνεχώς και διαθέτει
χρήσιμους συνδέσμους για τους χρήστες της. Μέσω αυτής παρέχεται και η
πρόσβαση στη θεματική πύλη «∆ΙΑΙΤΩ» που ανέπτυξε η Βιβλιοθήκη, καθώς και
12
στη θεματική πύλη των Κοινωνικών Επιστημών που ανέπτυξε σε συνεργασία με
άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ.
Συγκεκριμένα, η πύλη «∆ΙΑΙΤΩ» είναι μια βάση δεδομένων προσβάσιμης μέσω
διαδικτύου, η οποία περιέχει παραπομπές και μεταδεδομένα για ιστοσελίδες
σχετικές με την επιστήμη της διαιτολογίας και διατροφής. Η χρησιμότητα της πύλης
επικεντρώνεται στο γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν γρήγορη και άμεση
πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης που βρίσκονται στο διαδίκτυο. Οι
προσφερόμενες πηγές έχουν επιλεχθεί, αξιολογηθεί, οργανωθεί και
καταλογογραφηθεί. Συγκεκριμένα, ο στόχος της πύλης είναι:
• να εντοπίσει ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, οι οποίες να καλύπτουν τις
επιστημονικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης
∆ιαιτολογίας – ∆ιατροφής,
• να επιλέξει και συμπεριλάβει στη βάση δεδομένων μόνο πληροφορίες για τις
αξιόπιστες και ουσιαστικές ιστοσελίδες και τέλος,
• να οργανώσει και αποθηκεύσει τις παραπάνω πληροφορίες, έτσι ώστε να
είναι προσβάσιμες για μελλοντική χρήση.
Στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
αναπτύσσει
προγράμματα
πληροφοριακής
παιδείας
προκειμένου
να
γνωστοποιήσει αφενός στους χρήστες τον τρόπο λειτουργίας της, αφετέρου να
συμβάλλει στην ενίσχυση των γνώσεων τους καθώς και στην ενθάρρυνση της
ανεξαρτητοποίησης στην έρευνα της πληροφορίας.
Η συμμετοχή της στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒHeal-Link) έχει ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα πρόσβασης των χρηστών σε μεγάλο
αριθμό ηλεκτρονικών περιοδικών.
Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης με την εξέλιξη και την ανάπτυξη των
διαδικασιών γύρω από το χώρο της επιστημονικής πληροφόρησης είναι σε θέση
σήμερα να εξυπηρετήσει όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
13
ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εγγραφές
Στο Πανεπιστήμιο εισάγονται οι εξής κατηγορίες φοιτητών:
α) από Πανελλαδικές εξετάσεις
β) Αλλοδαποί-Αλλογενείς και απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων ΚρατώνΜελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής (μετά από διαδικασία επιλογής
δικαιολογητικών μέσω του Υπουργείου Παιδείας)
γ) Ομογενείς και Αλλοδαποί-Αλλογενείς υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους (μετά
από διαδικασία επιλογής δικαιολογητικών μέσω του Υπουργείου Παιδείας)
δ) Τέκνα Ελλήνων εξωτερικού, τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο
εξωτερικό, Έλληνες απόφοιτοι ξένων λυκείων του εξωτερικού (μετά από
διαδικασία επιλογής δικαιολογητικών μέσω του Υπουργείου Παιδείας)
ε) Αθλητές
στ) Πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επί του ποσοστού
εισακτέων (όπως προβλέπει η σχετική Νομοθεσία)
ζ) Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ σε ποσοστό 2% και πτυχιούχων ΤΕΙ
σε ποσοστό 3% επί του ποσοστού εισακτέων (οι επιτυχόντες εισάγονται στο Γ΄
εξάμηνο σπουδών).
Οι φοιτητές του εξωτερικού πρέπει όμως να συμμετάσχουν επιτυχώς σε εξετάσεις
Ελληνικής γλώσσας που διεξάγονται από το Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών ή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εφ’
όσον το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι ∆ημόσιο Ίδρυμα οι φοιτητές δεν
πληρώνουν δίδακτρα.
Υγειονομική περίθαλψη
Όλοι οι φοιτητές έχουν δωρεάν ασφάλιση, η οποία καλύπτει ιατρικά και
νοσοκομειακά έξοδα.
∆ιαμονή και έξοδα διαβίωσης
Το ίδρυμα δεν έχει εστίες. Επίδομα στέγασης παρέχεται σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις που προβλέπει ο Νόμος. Παρέχεται σίτιση στους φοιτητές του
Πανεπιστημίου που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Νόμος.
Παρέχεται κάρτα μειωμένου φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο).
Βιβλία
Τα βιβλία δίνονται δωρεάν στους φοιτητές από το ΥΠΘ∆BΜ, μέσω του
συστήματος ΕΥ∆ΟΞΟΣ. Επίσης οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν τη
δανειστική βιβλιοθήκη και το αναγνωστήριο του Πανεπιστημίου.
14
Γραφείο ∆ιασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας
Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 1997 με
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Παιδείας στο
πλαίσιο του προγράμματος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ, Β’ ΚΠΣ). Σήμερα εξακολουθεί και
λειτουργεί με χρηματοδότηση από την Eυρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός του Γραφείου
∆ιασύνδεσης είναι η ανάπτυξη επικοινωνίας των φοιτητών και των επιχειρήσεων ή
άλλων παραγωγικών φορέων στους οποίους θα μπορούσαν να απορροφηθούν,
αξιοποιώντας κατάλληλα τις γνώσεις τους.
Η λειτουργία του Γραφείου ∆ιασύνδεσης συνίσταται στις εξής δραστηριότητές:
• ∆ιοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων για μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες
• Συμβουλευτικές δραστηριότητες για μεταπτυχιακές σπουδές, για την
παρουσίαση των φοιτητών στην αγορά εργασίας κτλ.
• Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων
• Παροχή πληροφοριών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Το Κέντρο Συμβουλευτικής
Το Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε με
απόφαση της Συγκλήτου του και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2001 με
Συμβούλους και Ψυχολόγους ειδικούς στη συμβουλευτική και ψυχολογική
υποστήριξη φοιτητών. Παρέχει υπηρεσίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Το Κέντρο, το οποίο
συνεργάζεται στενά με το Γραφείο ∆ιασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του
Πανεπιστημίου, λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και
αποσκοπεί:
- στην παροχή βοήθειας στους φοιτητές που αντιμετωπίζουν προσωπικά
προβλήματα, προβλήματα προσαρμογής, επικοινωνίας ή σχέσεων
- στην παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους φοιτητές
- στη στήριξη φοιτητών με ειδικές ανάγκες
- στη συμβουλευτική στήριξη αλλοδαπών φοιτητών
- στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων μάθησης των φοιτητών
- στην ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών και επικοινωνιακών
δεξιοτήτων των φοιτητών
Το Κέντρο παρέχει:
Ατομική Συμβουλευτική Η υπηρεσία αυτή αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους
φοιτητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα προσωπικά (δυσκολίες προσαρμογής
στο νέο περιβάλλον, δυσκολίες λήψης αποφάσεων, έλλειψη ενδιαφέροντος,
ψυχοσωματικές εκδηλώσεις, διαταραχές διατροφής, φοβίες, κατάθλιψη, άγχος,
εθισμό κ.ά.), προβλήματα σπουδών (δυσκολίες μάθησης, άγχος εξετάσεων, κακή
διαχείριση χρόνου, κ.ά.) προβλήματα επικοινωνίας με γονείς, φίλους ή
15
συντρόφους, ή προβλήματα που σχετίζονται με γεγονότα της ζωής (αρρώστια,
θάνατος, καταστροφές κ. ά.).
Ομαδική Συμβουλευτική Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους λειτουργούν
βιωματικές και εκπαιδευτικές ομάδες. Τα θέματα των ομάδων καθορίζονται στην
αρχή κάθε εξαμήνου και προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες των φοιτητών. Οι
συναντήσεις με τους υπευθύνους των ομάδων καθορίζονται στην αρχή κάθε
εξαμήνου και οι παρουσίες των φοιτητών είναι υποχρεωτικές.
Τα θέματα των ομάδων είναι:
- Προσωπική ανάπτυξη και αυτοεκτίμηση
- Σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα
- ∆ιεκδικητικότητα
- Ανάπτυξη δημιουργικής έκφρασης
- ∆ιαχείριση άγχους
- ∆ιαχείριση θυμού
- ∆ιαχείριση χρόνου
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας στο σχολικό περιβάλλον
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης
Τηλεσυμβουλευτική Η υπηρεσία αυτή αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένης
βοήθειας μέσω του διαδικτύου από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα στη
συμβουλευτική.
Το Κέντρο διοργανώνει Σεμινάρια, Ημερίδες και Συνέδρια σχετικά με
ψυχοπαιδαγωγικά θέματα. Επίσης, συνεργάζεται με σχολεία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την υλοποίηση προγραμμάτων που αποσκοπούν
στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών, στη βελτίωση των
σχέσεων μαθητών, διδασκόντων, γονέων καθώς και στην ανάπτυξη των
επικοινωνιακών δεξιοτήτων των διδασκόντων.
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα, το
χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.
• Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 15η
Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.
• Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει την 16η Φεβρουαρίου και τελειώνει την 30η Ιουνίου.
Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τον Ιανουάριο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο (διάρκειας
περίπου 3 εβδομάδων η κάθε μια). Οι εξετάσεις (προφορικές και/ή γραπτές)
γίνονται στο τέλος κάθε εξαμήνου (τον Ιανουάριο για το χειμερινό εξάμηνο, τον
16
Ιούνιο για το εαρινό εξάμηνο, και τον Σεπτέμβριο επαναληπτικές για τα δύο
εξάμηνα).
Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του τμήματος Επιστήμης ∆ιαιτολογίας - ∆ιατροφής είναι
το ίδιο με αυτό του Πανεπιστημίου. ∆εν γίνονται μαθήματα στις παρακάτω
ημερομηνίες:
• από 1η Ιουλίου μέχρι 31η Αυγούστου
• από τις 23 ∆εκεμβρίου έως των Θεοφανίων
• την Καθαρή ∆ευτέρα
• από τη Μεγάλη ∆ευτέρα ως την Κυριακή του Θωμά
• Επίσης μαθήματα δεν γίνονται την ημέρα των φοιτητικών εκλογών
Το Πανεπιστήμιο παραμένει κλειστό τις ακόλουθες ημερομηνίες:
• Την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου
• Την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου (17 Νοεμβρίου )
• Των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου)
• Του Ευαγγελισμού (25 Μαρτίου)
• Του Αγίου Πνεύματος
17
18
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
Περιγραφή
Το Τμήμα Επιστήμης ∆ιαιτολογίας ∆ιατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου,
ιδρύθηκε το 1992 με την ονομασία «Τμήμα ∆ιαιτολογίας». Άρχισε να λειτουργεί με
την εισαγωγή των πρώτων εισακτέων το 1994, ενώ το 1999 μετονομάστηκε σε
«Τμήμα Επιστήμης ∆ιαιτολογίας – ∆ιατροφής». Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2000-01
το Τμήμα παρέχει και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (πλήρους και μερικής
φοίτησης) με τρεις κατευθύνσεις.
Η αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι θα
εφαρμόζουν την Επιστήμη της ∆ιαιτολογίας και της ∆ιατροφής για τη βελτίωση των
διατροφικών συνηθειών και της διατροφικής κατάστασης μεμονωμένων ατόμων,
αλλά και ομάδων του πληθυσμού, υγιών ή ασθενών, νεογνών, βρεφών, παιδιών,
και εφήβων, αθλουμένων, καθώς και ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η εκπαίδευση
που παρέχεται στο Τμήμα καλύπτει το ευρύτερο φάσμα των γνωστικών
αντικειμένων της ∆ιατροφής και συνδυάζει τη θεωρητική διδασκαλία με την
εργαστηριακή και πρακτική άσκηση και παρακολουθεί τις τρέχουσες επιστημονικές
εξελίξεις.
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι ένα από τα ελκυστικότερα των ΑΕΙ της
χώρας. Η βάση εισαγωγής στο Τμήμα για την τελευταία δεκαετία είναι κατά μέσο
όρο 18.492 (και κυμαίνεται τα χρόνια λειτουργίας του μεταξύ 17.539-18.859), ενώ
το 40,3% αυτών των φοιτητών είχαν δηλώσει το Τμήμα Επιστήμης ∆ιαιτολογίας∆ιατροφής ως μια από τις 5 πρώτες επιλογές τους για την εισαγωγή στην Ανώτατη
Εκπαίδευση. Το ποσοστό αποφοίτησης των φοιτητών του τμήματος Επιστήμης
∆ιαιτολογίας-∆ιατροφής, στο σύνολο των ετών λειτουργίας του, είναι 69,3%
(γυναίκες: 74,7%, άνδρες: 52,3%) με μέση διάρκεια απόκτησης πτυχίου τα 4,2 έτη.
Προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου είναι η επιτυχής εξέταση όλων των
μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και της ξένης
γλώσσας, η επιτυχής παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης και η εκπόνηση
πτυχιακής μελέτης.
Η Έρευνα στο Τμήμα
Tο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο έχει πλέον αναγνωριστεί για την προσφορά του
στους τομείς των επιστημών που διδάσκονται σε αυτό. Η ανάπτυξη αυτή όπως και
η καταξίωσή του ως ένα από τα τάχιστα αναπτυσσόμενα Πανεπιστήμια της
Ελλάδος δεν άργησε να γνωστοποιηθεί και στο Εξωτερικό, με αποτέλεσμα την
ανάπτυξη ακαδημαϊκών συνεργασιών με Ευρωπαϊκά και μη Ιδρύματα. Τα 21 μέλη
∆ΕΠ του Τμήματος Επιστήμης ∆ιαιτολογίας - ∆ιατροφής του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου έχουν δημοσιεύσει κατά τη θητεία τους στο τμήμα 775
19
επιστημονικές εργασίες (36,9 δημοσιεύσεις ανά μέλος ∆ΕΠ) οι οποίες έχουν
συνολικά 5.913 αναφορές (281,5 αναφορές ανά μέλος ∆ΕΠ) στη διεθνή
βιβλιογραφία (Web of Science 2/2011).
Προκειμένου να αξιολογηθεί η επιστημονική βαρύτητα και απήχηση του
επιστημονικού έργου ενός ιδρύματος, ένας από τους δείκτες που συχνά
χρησιμοποιείται είναι ο σχετικός ∆είκτης απήχησης. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται
με βάση τα στοιχεία των δημοσιεύσεων και αναφορών μετά από “κανονικοποίηση”
ανάλογα με την κατανομή των δημοσιεύσεων κάθε Πανεπιστημίου στις 250
θεματικές ενότητες. Τιμή ίση με το 1 αντικατοπτρίζει το Παγκόσμιο μέσο όρο. Το
ΤΕ∆∆ ως κύριος συντελεστής του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου στο τομέα
των βιοϊατρικών επιστημών κατατάσσει το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο δεύτερο στην
Ελλάδα μετά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με βαθμό 1,1.
Τα Μέλη του Τμήματος
Το προσωπικό του Τμήματος διακρίνεται σε διδακτικό (∆ΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ), τεχνικό
(ΕΤΕΠ) και διοικητικό.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (∆ΕΠ)
Σμαραγδή Αντωνοπούλου,
Βάϊος Καραθάνος
Φωτεινή Σκοπούλη
Λάμπρος Συντώσης
Γεώργιος ∆εδούσης
Αντωνία-Λήδα Ματάλα
∆ημοσθένης Παναγιωτάκος
Μαρία Γιαννακούλια
Σταύρος Κάβουρας
Νικόλαος Καλογερόπουλος
Αδαμαντίνη Kυριακού
Ιωάννης Μανιός
Γεώργιος Μπόσκου
Καθηγήτρια
Βιοχημεία με έμφαση στα λιποειδή
Καθηγητής
Φυσικοχημεία και Μηχανική Τροφίμων
Καθηγήτρια
Παθολογία–Ανοσολογία
Καθηγητής
∆ιαιτολογία-∆ιατροφή
Αναπληρωτής Καθηγητής
Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία του Ανθρώπου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ανθρωπολογία της ∆ιατροφής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Βιοστατιστική–Επιδημιολογία της ∆ιατροφής
Επίκουρη Καθηγήτρια
∆ιατροφή και ∆ιαιτητική Συμπεριφορά
Επίκουρος Καθηγητής
Εργοφυσιολογία
και
∆ιατροφική
Αγωγή
Αθλουμένων
Επίκουρος Καθηγητής
Χημεία Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Επίκουρη Καθηγήτρια
Βακτηριολογία με έμφαση στις Βιοτεχνολογικές
εφαρμογές
Επίκουρος Καθηγητής
∆ιατροφική Αγωγή και Αξιολόγηση
Επίκουρος Καθηγητής
Οργάνωση και ∆ιαχείριση Μονάδων ∆ιατροφής
20
Τζώρτζης Nομικός
Ευάγγελος Πολυχρονόπουλος
Μαρία Σκουρολιάκου
Ελισάβετ Φραγκοπούλου
Αντωνία Χίου
Ανδριάνα Καλιώρα
Μερόπη Κοντογιάννη
Ρωξάνη Τέντα
Φαίδων Μάγκος
Γεώργιος Παπανικολάου
Επίκουρος Καθηγητής
Βιοχημεία (Βιοχημική ανάλυση –μελέτη ενζύμων
μεταβολισμού λιποειδών)
Επίκουρος Καθηγητής,
∆ιαιτολογία- ∆ιατροφή και Προληπτική Ιατρική
Επίκουρη Kαθηγήτρια
Εντερική και Παρεντερική ∆ιατροφή
Επίκουρη Καθηγήτρια
Βιολογική Χημεία Φυσικών Προϊόντων με
έμφαση στους μηχανισμούς φλεγμονής
Επίκουρη Καθηγήτρια
Χημική Ανάλυση και Σύνθεση με έμφαση στις
λιπαρές ύλες της διατροφής
Λέκτορας
∆ιατροφή του Ανθρώπου και Τρόφιμα
Λέκτορας
Κλινική ∆ιατροφή
Λέκτορας
Φυσιολογία του Ανθρώπου με έμφαση στην
πέψη και το μεταβολισμό
Λέκτορας (υπό διορισμό)
∆ιατροφή και Μεταβολισμός Μακροθρεπτικών
Συστατικών
Λέκτορας (υπό διορισμό)
Βιολογία του Ανθρώπου – Μοριακή Γενετική
∆ΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Νικόλαος Ανδρικόπουλος, Καθηγητής
Κωνσταντίνος Μπαλής(2000)†, Καθηγητής
Βασίλειος Σταυρινός, Ομότιμος Καθηγητής
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΕ∆ΙΠ
Κλάδος Ι
Βιολέττα Αιγινήτου, PhD (Αγγλικής Γλώσσας)
Νεκταρία Βλαχογιάννη (Αγγλικής Γλώσσας)
Ελένη Ζενάκου (Γερμανικής Γλώσσας)
Αθανασία Ζησιμοπούλου, PhD (Γαλλικής Γλώσσας)
Ελευθερία Μαναήνογλου (Αγγλικής Γλώσσας)
Κλάδος ΙΙ
Καλλιόπη-Ζαφειρένια Καράτζη, PhD
Μαρία Κώτσου, PhD
Αικατερίνη Σκενδέρη, PhD
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΕΠ
Αμαλία Γιάννη, PhD (ΠΕ)
21
Μαρίνα Κρούσκη (ΠΕ) (υπό διορισμό)
Παναγιώτα Λιανέα (∆Ε)
Ειρήνη Μπαθρέλλου, PhD (ΠΕ)
Μαριέττα Σιταρά (ΠΕ)
Μαργαρίτα Χρηστέα (∆Ε)
Γραμματέας Τμήματος
Μαρία Μαράκη
210.9549114
∆ιοικητικό προσωπικό
Βασιλική Παπαδοπούλου
Γραμματεία Τμήματος, Φοιτητική μέριμνα
210.9549111
Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ελένη Σοφού
210.9549158
Ιστοσελίδα του Τμήματος
http://www.tmimadiaitologias.hua.gr/
22
ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Στο Τμήμα καλλιεργείται η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα συμβάλλοντας στην
προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της δημόσιας υγείας καθώς και της
οικονομικής και της κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας.
Το Τμήμα διαθέτει τρία εργαστήρια. Τα εργαστήρια του Τμήματος διαθέτουν
κατάλληλα εξοπλισμένους χώρους και εφαρμόζουν ποικίλες μεθόδους για τη
διεξαγωγή πειραματικών ασκήσεων και ερευνητικών πρωτοκόλλων, in vivo και in
vitro.
Ο εξοπλισμός που διατίθεται περιλαμβάνει ένα εύρος νέων τεχνολογιών και
οργάνων για την ανάλυση δειγμάτων βιολογικού υλικού και τροφίμων, αλλά και για
την αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης, της ανθρωπομετρίας και της
σύστασης σώματος, φυσικής κατάστασης και του μεταβολισμού με μεθόδους
ιχνηθέτησης. Για παράδειγμα, διατίθενται φασματοφωτόμετρα, φωτόμετρο Elisa,
συσκευές ηλεκτροφόρησης, PFGE, φυγόκεντροι και υπερφυγόκεντροι, συσκευές
PCR, real-time PCR, λυοφιλιωτής, θάλαμοι κάθετης νηματικής ροής, επωαστικοί
θάλαμοι με σταθερή και αναδυόμενη βάση, αναερόβιος επωαστικός θάλαμος,
αυτόκαυστα, βιοαντιδραστήρες, HPLC, αεροχρωματογράφος (GC) και
αεροχρωματογράφος
μάζας
(GC-MS),
βιοχημικοί
αναλυτές,
όργανο
απορροφησιομετρίας ακτίνων Χ διπλής ενέργειας (DXA), συσκευή έμμεσης
θερμιδομετρίας, φορητό εργοσπειρόμετρο, ισοκινητικό δυναμόμετρο, διάδρομος,
καρδιοσυχνόμετρα, ζυγοί, αναστημόμετρα, μεζούρες, δερματοπτυχόμετρα,
συσκευές βιοηλεκτρικής εμπέδησης και προπλάσματα τροφίμων.
23
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Το αντικείμενο του εργαστηρίου αφορά τα
ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Οργανική
χημεία και βιοχημεία. Κινητική ενζυμικών
αντιδράσεων. Βασικές αρχές βιοχημικών
εξετάσεων κλινικής χημείας. Βιοχημικοί
μηχανισμοί
φυσιοπαθολογικών
καταστάσεων. Βιολογία κυττάρου. Μοριακή
γενετική.
Γενική
μικροβιολογία
εφαρμοσμένη μικροβιολογία (μικροβιολογία
τροφίμων) - περιβαλλοντική μικροβιολογία.
Φυσιολογία, παθοφυσιολογία, ειδικά θέματα
παθολογίας, φαρμακολογία, τοξικολογία,
μέταλλα βιταμίνες
και
διατροφή,
βιοτεχνολογία - γενετική μηχανική.
∆ιευθύντρια:
Σμαραγδή Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια
Μέλη:
∆ΕΠ
Σμαραγδή Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια
Φωτεινή Σκοπούλη, Καθηγήτρια
Γεώργιος ∆εδούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αδαμαντίνη Κυριακού, Επίκουρη Καθηγήτρια
Τζώρτζης Νομικός, Επίκουρος Καθηγητής
Μαρία Σκουρολιάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ελισάβετ Φραγκοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ρωξάνη Τέντα, Λέκτορας
ΕΕ∆ΙΠ
Μαρία Κώτσου, PhD
ΕΤΕΠ
Παναγιώτα Λιανέα
Ι∆ΑΧ
Ευδοκία Μήτσου
Γραμματεία Εργαστηρίου
Ευδοκία Μήτσου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-9549301
24
ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
Το αντικείμενο του εργαστηρίου αφορά τα
ακόλουθα επιστημονικά πεδία: ∆ιατροφή και
μεταβολισμός,
αθλητική
διατροφή
και
διατροφική αγωγή αθλουμένων, σύσταση
σώματος, κλινική διαιτολογία, παιδική και
εφηβική παχυσαρκία, διατροφική αξιολόγηση,
διατροφική επιδημιολογία, προαγωγή της
υγείας, διατροφική ανθρωπολογία.
Στο εργαστήριο υπάρχει και μεταβολική
κουζίνα με ειδικά διαμορφωμένους χώρους
και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, για τη
διεξαγωγή μεταβολικών μελετών και κλινικών μελετών με δοκιμασίες γευμάτων.
∆ιευθυντής:
Λάμπρος Συντώσης, Καθηγητής
Μέλη:
∆ΕΠ:
Λάμπρος Συντώσης, Καθηγητής
Αντωνία- Λήδα Ματάλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ευάγγελος Πολυχρονόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
Μαρία Γιαννακούλια, Επίκουρη Καθηγήτρια
Σταύρος Κάβουρας, Επίκουρος Καθηγητής
Ιωάννης Μανιός, Επίκουρος Καθηγητής
Μερόπη Κοντογιάννη, Λέκτορας
ΕΕ∆ΙΠ
Καλλιόπη-Ζαφειρένια Καράτζη, PhD
Κατερίνα Σκενδέρη, PhD
ΕΤΕΠ
Αμαλία Γιάννη, PhD
Ειρήνη Μπαθρέλλου, PhD
Ι∆ΑΧ
Αντιγόνη Τσιαφίτσα
Γραμματεία Εργαστηρίου
Ειρήνη Μπαθρέλλου, PhD
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-9549166
25
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ- ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Το αντικείμενο του εργαστηρίου αφορά τα
ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Χημεία και
Βιοχημεία Τροφίμων, Τεχνολογία Τροφίμων,
Ανάλυση Τροφίμων, Ασφάλεια και Ποιότητα
Τροφίμων, ∆ιαχείριση και Υγιεινή Μονάδων
∆ιατροφής,
Τρόφιμα
και
Περιβάλλον,
Βιοδραστικά Συστατικά Τροφίμων, εφαρμογές
Νανοτεχνολογίας σε Τρόφιμα, Νομοθεσία
Τροφίμων.
∆ιευθυντής
Βάιος Καραθάνος, Καθηγητής
Μέλη:
∆ΕΠ
Βάιος Καραθάνος, Καθηγητής
Νικόλαος Καλογερόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
Γεώργιος Μπόσκου, Επίκουρος Καθηγητής
Αντωνία Χίου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ανδριάνα Καλιώρα, Λέκτορας
ΕΤΕΠ
Μαργαρίτα Χρηστέα
Γραμματεία Εργαστηρίου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-9549306
26
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Το Τμήμα διαθέτει επίσης πλήρως εξοπλισμένο
εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, για την
πρακτική άσκηση των φοιτητών, αλλά και για
άλλες δραστηριότητες τους.
Το δίκτυο προσφέρει αυξημένο bandwidth για
κάθε χρήστη του Πανεπιστημίου, δυνατότητα
ορισμού εικονικών δικτύων (Vlans) για
διαχωρισμό των ομάδων εργασίας ανεξάρτητα
από τη φυσική τοπολογία του δικτύου, έλεγχο
φόρτου κίνησης και ευκολία στη διαχείριση.
Η σύνδεση με το Internet γίνεται με ταχύτητα 1 Gbps μέσω του Ε∆ΕΤ - GRnet, ενώ το
Πανεπιστήμιο συμμετέχει σε όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και αναβαθμίσεις στο πλαίσιο
του Ε∆ΕΤ – GRnet.
Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ (e-class)
Το Πανεπιστήμιο διαθέτει την πλατφόρμα
Harokopio e-Class η οποία είναι ένα
ολοκληρωμένο
Σύστημα
∆ιαχείρισης
Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Η πλατφόρμα
αυτή έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό
την ενίσχυση της κλασσικής διδασκαλίας
και την ενσωμάτωση των σύγχρονων
τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Υποστηρίζει την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση
μέσα από ένα εύχρηστο και δυναμικό
περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς
επικοινωνίας.
Ο χρήστης - φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε όσα μαθήματα του επιτρέπεται, να έχει
πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που περιέχουν, και να συμμετάσχει σε ομάδες
εργασίας, περιοχές συζητήσεων και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Ο λογαριασμός του
δημιουργείται είτε αυτόματα με την εγγραφή του στην πλατφόρμα είτε από τους
διαχειριστές της πλατφόρμας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου.
27
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Τα προσφερόμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε προπτυχιακά
και σε μεταπτυχιακά και είναι τα ακόλουθα:
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
(ώρες)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
(ώρες)
Βιολογία Κυττάρου
Γενική Χημεία
Εισαγωγή στη ∆ιατροφή
Πληροφορική
Οργανική Χημεία
Βιοστατιστική Ι
Ξένη Γλώσσα I
2
2
2
1
2
2
3
Β Εξάμηνο
ΓΕ1701
ΓΕ0601
ΟΚ0400
ΓΕ2000
ΟΚ0302
ΓΕ1600
ΞΓ0102
3
3
2
1
1
ΣΥΝΟΛΟ
6
6
5
3
3
5
3
31
Φυσιολογία Ι
Βιοχημεία Ι
Οικονομικά
Ψυχολογία
Βιοστατιστική ΙI
Φυσική
Ξένη Γλώσσα II
3
2
2
2
2
2
2
Γ Εξάμηνο
ΓΕ1702
ΓΕ0612
ΓΕ1901
ΓΕ0900
ΙΑ1300
ΙΑ0700
ΙΑ1600
1
3
1
ΣΥΝΟΛΟ
6
6
3
3
5
3
3
29
Φυσιολογία ΙΙ
Βιοχημεία ΙΙ
Χημεία Τροφίμων
Γενική Μικροβιολογία
∆ιατροφική Αξιολόγηση
∆ιατροφή στα Στάδια της Ζωής
Επιδημιολογία ∆ιατροφής
3
2
2
2
2
2
2
Δ Εξάμηνο
ΓΕ0100
ΙΑ0503
ΓΕ2401
ΙΑ3500
ΙΑ0400
ΙΑ1103
ΙΑ1200
1
2
2
1,5
2
1
ΣΥΝΟΛΟ
5
5
5
5
5
4
3
32
Εφηρμοσμένη Μικροβιολογία
∆ιατροφή και Μεταβολισμός Μακροσυστατικών
Φυσικοχημεία Τροφίμων
Εισαγωγή στη Κλινική ∆ιατροφή
Ανθρωπολογία της ∆ιατροφής
Παθοφυσιολογία Ι
Φαρμακολογία
2
3
2
1
2
3
2
Ε Εξάμηνο
ΙΑ0801
ΙΑ3301
ΓΕ2900
ΙΑ2000
ΙΑ0504
ΙΑ1900
ΙΑ1102
1,5
3
1
1
1
ΣΥΝΟΛΟ
5
6
4
3
4
3
3
28
Κλινική ∆ιατροφή Ι
Τεχνητή ∆ιατροφή
Υγιεινή Μονάδων ∆ιατροφής
∆ιατροφή και ∆ημόσια Υγεία
∆ιατροφή και Μεταβολισμός Μικροσυστατικών
∆ιατροφή και Άσκηση
Παθοφυσιολογία ΙI
3
2
1
2
3
2
3
3
1
3
2
ΣΥΝΟΛΟ
6
3
3
3
6
5
4
30
3
2
3
-
6
3
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ
Α Εξάμηνο
ΓΕ0500
ΓΕ1200
ΙΑ0200
ΓΕ1400
ΓΕ0701
ΟΚ0301
ΞΓ0101
ΣΤ Εξάμηνο
ΙΑ0802
Κλινική ∆ιατροφή ΙΙ
ΙΑ3100
Τοξικολογία
28
ΜΟΝΑΔΕΣ
ECTS
ΓΕ0201
ΙΑ3400
ΙΑ0601
ΙΑ1800
ΓΕ3000
Ζ Εξάμηνο
ΟΚ0100
ΙΑ3800
ΙΑ3700
ΙΑ3600
ΓΕ3100
ΓΕ3200
ΓΕ3300
∆ιαχείριση Μονάδων ∆ιατροφής
∆ιατροφική Συμβουλευτική και Συμπεριφορά
Μοριακή Βιολογία και Γενετική
∆ιατροφική Αγωγή
Μεθοδολογία ∆ιατροφικής Έρευνας
1
2
2
1
2
2
2
2
1
ΣΥΝΟΛΟ
4
3
5
4
5
30
Οικονομικά της Υγείας
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ΣΥΝΟΛΟ
6
-
2
2
2
2
2
2
2
ΣΥΝΟΛΟ
6
∆ιαταραχές Ρύθμισης Ενέργειας και Μεταβολισμού (Ε)
Κλινική Παιδιατρική ∆ιατροφή (Ε)
Ανοσολογία και ∆ιατροφή (Ε)
Βιοχημεία Τροφίμων (Ε)
Νομοθεσία Τροφίμων (Ε)
Ειδικά Θέματα Ανάλυσης ∆εδομένων (Ε)
οι φοιτητές επιλέγουν τουλάχιστον τόσα μαθήματα επιλογής όσα χρειάζονται για να
συμπληρώσουν τις διδακτικές μονάδες του κάθε εξαμήνου
Η Εξάμηνο
ΓΕ3400
ΟΚ0900
ΙΑ4100
ΙΑ4200
ΙΑ3900
ΙΑ4000
ΙΑ4400
∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Marketing (E)
Αλληλεπιδράσεις Γονιδίων και Θρεπτικών Συστατικών (Ε)
∆ιατροφή ανά τον Κόσμο (Ε)
Βιοτεχνολογία Τροφίμων (Ε)
∆ιατροφή και Πρωταθλητισμός (Ε)
∆ιατροφή και Πρόληψη Νοσημάτων (Ε)
οι φοιτητές επιλέγουν τουλάχιστον τόσα μαθήματα επιλογής όσα χρειάζονται για να
συμπληρώσουν τις διδακτικές μονάδες του κάθε εξαμήνου
2
2
2
2
2
2
2
Ζ & Η Εξάμηνα
ΠΑ2000-1 Πρακτική Άσκηση I & II
ΠΤ2000
Πτυχιακή Μελέτη
ΣΥΝΟΛΟ
Σύνολο ECTS για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
Ε: μάθημα επιλογής.
29
30
18
48
240
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕ0500
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
1ο
ΕΞΑΜΗΝΟ
ο
1
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Γεώργιος ∆εδούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων για τη δομή και τις λειτουργίες του ευκαρυωτικού κυττάρου.
Επικεντρώνεται στη δομή των μεμβρανών και πώς αυτή μεταβάλλεται με βάση τις περιβαλλοντικές συνθήκες,
στους τρόπους που τα μακρομόρια του κυττάρου, οι πρωτεΐνες, το DNA και το RNA συνεργάζονται για να
μεταβιβάσουν τις πληροφορίες, στη λειτουργία των βασικών κυτταρικών οργανιδίων και τη συσχέτιση τους με
γενετικές ασθένειες.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: Aρχές οργάνωσης και λειτουργίας των έμβιων όντων. Bιομόρια.
Tο ευκαρυωτικό κύτταρο: δομή και λειτουργικά συστήματα. Πλασματική μεμβράνη και διαπερατότητα.
Kυτταρικές αλληλεπιδράσεις. Κυτταρικά οργανίδια (μιτοχόνδρια, λυσοσώματα, υπεροξειδιοσώματα).
Oργάνωση του γενετικού υλικού. Mοριακή μελέτη του ευκαρυωτικού χρωμοσώματος. Aντιγραφή του DNA και
ανασυνδιασμός. Mεταγραφή του DNA και ωρίμανση του RNA. Kυτταρική αύξηση και διαίρεση. Aμφιγονική
αναπαραγωγή και μείωση. Γενετικός έλεγχος της κυτταρικής λειτουργίας: ροή της γενετικής πληροφορίας, το
κεντρικό δόγμα, ο γενετικός κώδικας και η σύνθεση των πρωτεϊνών. Λειτουργική ολοκλήρωση των πρωτεϊνών
και επιλογή του προορισμού τους. Aποικοδόμηση πρωτεϊνών και λοιπών βιομορίων.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βιολογία Κυττάρου, Μαργαρίτης και συν. 2004
Βιολογία κυττάρου. Μοριακή προσέγγιση. Β. Μαρμάρας, Κ. Λαμπροπούλου
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται μέσω γραπτής εξέτασης τόσο στη θεωρία όσο και στο εργαστήριο και με
πρακτική άσκηση του εργαστηρίου.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
30
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕ1200
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
1
ΕΞΑΜΗΝΟ
1ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Αντωνία Χίου, Επίκουρη Καθηγήτρια.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του υλικού κόσμου και των βασικών αρχών που τον διέπουν. Στο
πλαίσιο αυτό μελετώνται επιλεγμένα θέματα κυρίως Γενικής Χημείας καθώς και επιμέρους θέματα αναλυτικής
χημείας, ανόργανης χημείας και φυσικοχημείας.
Οι εργαστηριακές ακήσεις έχουν ως στόχο: (α) τη σύνδεση της θεωρίας των παραδόσεων με αντίστοιχα
εργαστηριακά πειράματα, (β) την εκμάθηση μερικών βασικών εργαστηριακών τεχνικών γενικής χημείας, (γ) την
εξοικείωση με βασικές εργαστηριακές τεχνικές και με την εργασία και τη συμπεριφορά εντός εργαστηριακών
χώρων.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Για την εξέταση στο μάθημα απαιτείται όπως ο φοιτητής έχει προβιβάσιμο βαθμό στις εργαστηριακές ασκήσεις.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
∆ομή του ατόμου: ανακάλυψη των θεμελιωδών σωματιδίων. Κβαντική θεωρία, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο,
θεωρία υλοκυμάτων, περίθλαση ηλεκτρονίων. Περιοδικός Πίνακας και περιοδικές ιδιότητες, δομή,
κανονικότητες. Ατομικά τροχιακά. Σταθερές ηλεκτρονικές διαμορφώσεις. Θεωρίες: VESPR, VBT, υβριδισμός.
Μοριακά τροχιακά. Θεωρία ΜΟΤ περιληπτικά. Χημικοί δεσμοί, Van der Waals, δεσμός υδρογόνου. ∆ιάκριση
της ύλης και των συστημάτων διασποράς. Ηλεκτρολύτες, θεωρίες οξέων – βάσεων και ισχύς οξέων – βάσεων.
Άλατα: είδη και διαλυτότητα. ∆ιαλύματα: κατηγορίες, περιεκτικότητες, παρασκευές, διάλυση, διαλυτότητα,
προσθετικές ιδιότητες. Κολλοειδή: διπλοστοιβάδες, παρασκευές, γενικές ιδιότητες, χρήσεις. Χημικές
αντιδράσεις: ταξινόμηση και είδη. Χημική ισορροπία: Νόμοι και παράγοντες επ΄ αυτής. Σύμπλοκα: δομές,
θεωρία VBT, χρήσεις. Ιονική ισορροπία: ενεργή οξύτητα, υδρόλυση, δείκτες, ρυθμιστικά διαλύματα. Επίδραση
κοινού ιόντος, γινόμενο διαλυτότητας, γινόμενο ιόντων. Ογκομετρία: αλκαλιμετρία, οξυμετρία. Θερμοδυναμική:
ενθαλπία, εντροπία, νόμοι, θερμοχημεία, θερμιδομετρία. Χημική κινητική: είδη ταχυτήτων, τάξη αντίδρασης,
εξισώσεις, ενέργεια ενεργοποίησης, κατάλυση, καταλύτες. Ασκήσεις: Βασικές τεχνικές ανόργανης χημείας.
Προσδιορισμοί φυσικών σταθερών και μεγεθών. Παρασκευές διαλυμάτων. ∆ιαλυτότητα αλάτων. Ποιοτική
εξέταση ωσμωτικών ιδιοτήτων. Εκτέλεση χημικών αντιδράσεων. Θερμιδομετρικοί προσδιορισμοί διαλυμάτων.
Αντιδράσεις χημικής ισορροπίας. Πεχαμετρία. Προσδιορισμοί χημικής κινητικής και κατάλυσης. Ογκομετρία
φυσικών προϊόντων.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γενική Χημεία - τόμοι Ι & ΙΙ, Ανδρικόπουλος ΝΚ., Εκδόσεις ΜΠΙΣΤΙΚΕΑ,2006
Χημεία Ιατρικών Επιστημών, Εκδόσεις Αφοι ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η Α.Ε.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις μαθήματος, εργαστηριακές ασκήσεις, και κατά περίπτωση κατ’οίκον εργασίες
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτώς στο τέλος του εξαμήνου. Η εξέταση των εργαστηριακών ασκήσεων
γίνεται με πρακτική και γραπτή δοκιμασία στο τέλος του εξαμήνου. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από
την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση στις εργαστηριακές ασκήσεις και την τελική γραπτή δοκιμασία του
εργαστηρίου. Ο τελικός βαθμός προκύπτει ως αριθμητικός μέσος των προβιβάσιμων βαθμών του μαθήματος
και του εργαστηρίου. Επιπροσθέτως, γίνεται αξιολόγηση από τις κατ’οίκον εργασίες.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
31
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑΟ200
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
1
ΕΞΑΜΗΝΟ
1ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Αντωνία-Λήδα Ματάλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μαρία Γιαννακούλια, Επίκουρη Καθηγήτρια
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την ορολογία της Επιστήμης της ∆ιατροφής και τις
σημαντικότερες επιστημονικές μεθόδους της, να κατανοήσουν την έννοια των διατροφικών απαιτήσεων και
πώς αυτές καλύπτονται μέσω της πρόσληψης τροφής, να κατανοήσουν την έννοια των απαραίτητων
θρεπτικών συστατικών και πως αυτή σχετίζεται με τις αρχές της ισορροπημένης διατροφής και τέλος, να
γνωρίσουν τους βιολογικούς ρόλους, τις βασικές μεταβολικές οδούς, καθώς και τις επιπτώσεις της έλλειψης και
τοξικότητας θρεπτικών συστατικών.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει την έννοια των διατροφικών απαιτήσεων και πως αυτές
καλύπτονται μέσω της πρόσληψης τροφής, τις βασικές αρχές διαμόρφωσης των διαιτητικών συστάσεων, τις
συνιστώμενες διαιτητικές προσλήψεις και την παρουσίαση των διαιτητικών πηγών για κάθε μακροθρεπτικό και
μικροθρεπτικό συστατικό. Καλύπτονται επίσης οι βιολογικές λειτουργίες, οι βασικές μεταβολικές οδοί, καθώς
και οι επιπτώσεις των συμπτωμάτων έλλειψης και τοξικότητας των μακροθρεπτικών συστατικών, διαιτητικών
ινών, βιταμινών και ανόργανων στοιχείων. Το εργαστηριακό μέρος περιλαμβάνει τη μεθοδολογία αξιολόγησης
της ποιότητας των πρωτεϊνών, την τεχνική σύνταξης διαιτολογίων, τη χρήση των πινάκων σύστασης τροφίμων
και την τεχνική ανάλυσης διαιτολογίου.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Gibney MJ, Vorster HH, Kok FJ. Εισαγωγή στη ∆ιατροφή του Ανθρώπου (Επιμ. Α-Λ Ματάλα και Μ.
Γιαννακούλια). Αθήνα, Εκδ. Παρισιάνου, 2007.
th
Wardlaw GM, Hampl JS, Disilvestro RA. Perspectives in Nutrition. 6 ed. McGraw-Hill Companies, 2004.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις, εργαστηριακό μάθημα (πρακτικές ασκήσεις)
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει μέσω της αξιολόγησης της συμμετοχής των φοιτητών στις ασκήσεις,
γραπτής εξέτασης ‘προόδου’ και τελικής γραπτής εξέτασης
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
32
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕ1400
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
1
ΕΞΑΜΗΝΟ
1ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Μαρία Νικολαϊδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή βασικών γνώσεων που αφορούν στη χρήση, την αρχιτεκτονική και την
επικοινωνία υπολογιστών καθώς και τις υπηρεσίες ∆ιαδικτύου. Η διδασκαλία του μαθήματος εστιάζει επίσης
στην εξοικείωση των φοιτητών σε ανοιχτά εργαλεία επεξεργασίας κειμένου, φύλλων εργασίας και βάσεων
δεδομένων.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Συγκεκριμένα στo πλαίσιο του θεωρητικού μαθήματος αναλύεται:
• Η χρησιμότητα, λειτουργικότητα και αρχιτεκτονική ενός υπολογιστή. Οι έννοιες και η χρησιμότητα της
κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, της μνήμης και των περιφερειακών συσκευών
• Το λειτουργικό σύστημα και τη χρησιμότητά του.
• Οι κατηγορίες υπολογιστών, η χρησιμότητά τους και η έννοια του υπολογιστικού συστήματος
• Η εφαρμογή όλων των ανωτέρω στους προσωπικούς υπολογιστές (σύνθεση, σύνδεση περιφερειακών
συσκευών, λειτουργικό σύστημα τύπου Windows)
• Η ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα σε υπολογιστές – ∆ίκτυα Υπολογιστών (παράδειγμα: το δίκτυο του
εργαστηρίου)
• Το Internet (∆ιαδίκτυο). Υπηρεσία World Wide Web – Η γλώσσα προγραμματισμού HTML. Yπηρεσία
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
Στο πλαίσιο του εργαστηρίου επιδιώκεται
Η κατανόηση της λειτουργίας των προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου και πιο συγκεκριμένα του
προγράμματος OpenOffice Writer. Η σωστή χρήση των διαδικασιών μορφοποίησης λέξεων, παραγράφων,
σελίδων. Η γνώση των ποικίλων αυτοματισμών που παρέχουν τα εργαλεία επεξεργασίας κειμένου. Η
εξοικείωση με τα προγράμματα φύλλων εργασίας (spreadsheet) και πιο συγκεκριμένα του προγράμματος
OpenOffice Calc. Η κατανόηση των συναρτήσεων και του τρόπου δημιουργίας διαγραμμάτων. Η εφαρμογή
των παραπάνω αυτοματισμών σε διαιτολογικά δεδομένα. Η γνώση των βασικών αρχών σχεδιασμού βάσεων
δεδομένων. Η χρήση εργαλείων διαχείρισης βάσεων δεδομένων και πιο συγκεκριμένα του προγράμματος
OpenOffice Base. Η δημιουργία και η αναζήτηση πληροφορίας σε βάσεις δεδομένων.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Εισαγωγή στην επιστήμη των Υπολογιστών, Forouzan , B .A ., Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
Εισαγωγή στις τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, Τσακνάκης, Φλώρος, Εκδόσεις
Κλειδάριθμος.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Θεωρητικές παραδόσεις, εργαστηριακές παραδόσεις, εργασίες και συμπληρωματική υποστήριξη μέσω
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος παραγματοποιείται μέσω γραπτής εξέτασης (θεωρία) και εργαστηριακής εξέτασης
(εργαστήριο).
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
33
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
OΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕ0701
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
1
ΕΞΑΜΗΝΟ
1ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Τζώρτζης Νομικός, Επίκουρος Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Οι φοιτητές αναμένεται να αναγνωρίζουν, ονομάζουν και κατατάσσουν τις οργανικές ενώσεις, να εξοικειωθούν
με τη τρισδιάστατη δομή των μορίων και να αναγνωρίζουν διαφορετικές διατάξεις αυτών στο χώρο, να
γνωρίσουν την έννοια της αρωματικότητας και να μπορούν να ξεχωρίζουν τις αρωματικές ενώσεις, να μάθουν
τις βασικότερες φυσικοχημικές ιδιότητες των κύριων τάξεων οργανικών ενώσεων, βάσει των οποίων θα
μπορούν να ερμηνεύσουν αργότερα τη δομή και λειτουργία των βιομορίων.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Χημεία του άνθρακα. Είδη δεσμών. Σχέση δομής και φυσικών ιδιοτήτων.
Ταξινόμηση, δομή και ονοματολογία των κυριότερων τάξεων οργανικών ενώσεων.
Στερεοχημεία, στερεοϊσομέρεια: Γεωμετρική ισομέρεια, οπτική ενεργότητα, εναντιομέρεια, διαστερεοϊσομέρεια,
διαμoρφωμέρεια.
Αρωματικές ενώσεις: Αρωματικός χαρακτήρας, κυριότερες τάξεις αρωματικών ενώσεων και χαρακτηριστικά
μέλη αυτών.
Κυριότερη μέλη και φυσικοχημικές ιδιότητες υδρογονανθράκων, αλκοολών, αιθέρων, αλκυλαλογονιδίων,
θειολών, σουλφιδίων, συζυγιακών διενίων, αλδεϋδών, κετονών, οργανικών οξέων, αμινών, φαινολικών
ενώσεων, ετεροκυκλικών ενώσεων.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΜcMurry J. Οργανική Χημεία (Τόμος Ι, ΙΙ), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2007
Taylor GA. Οργανική Χημεία για Βιολογικές Επιστήμες, Ιατρικές εκδόσεις Λίτσα, 1997
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
το μάθημα της Οργανικής Χημείας διδάσκεται εξ’ ολοκλήρου με τη μορφή παραδόσεων. Παράλληλα, κατά τη
διάρκεια του εξαμήνου στους φοιτητές προτείνονται ασκήσεις μέσα από το διδακτικό τους βοήθημα, τις οποίες
μπορούν να επεξεργαστούν κατ’ιδίαν με το διδάσκοντα τους, εάν το επιθυμούν.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται μέσω γραπτής εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου. Η εξέταση μπορεί να γίνει
και στα Αγγλικά για φοιτητές από το εξωτερικό.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
34
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΟΚ0301
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
1
ΕΞΑΜΗΝΟ
1ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
∆ημοσθένης Παναγιωτάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων και τη
χρήση των ενδεδειγμένων στατιστικών πακέτων για την οργάνωση και την ανάλυση των σχετικών
πληροφοριών. Ο γόνιμος συνδυασμός της θεωρίας και της πρακτικής άσκησης αποτελεί βασική επιδίωξη του
μαθήματος.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει:
• Αναλογίες, ρυθμοί μεταβολής, δείκτες, λόγοι.
• ∆ιαγνωστικά εργαλεία.
• Οργάνωση και περιγραφή των στατιστικών στοιχείων.
• Βασικοί νόμοι των πιθανοτήτων.
• Κατανομές πιθανοτήτων διακριτών και συνεχών τυχαίων μεταβλητών. Θεώρημα Bayes.
• Ανάλυση επιβίωσης.
• Σημειακές εκτιμήτριες.
• ∆ιαστήματα εμπιστοσύνης.
• Έλεγχοι υποθέσεων ποσοτικών μεταβλητών.
• Έλεγχοι υποθέσεων ποιοτικών μεταβλητών.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
«Βιοστατιστική» των Βασ. Σταυρινού & ∆ημ. Παναγιωτάκου, εκδόσεις Gutenberg, 2007
«Αρχές Βιοστατιστικής» M. Pagano, K. Gavreau, (μτφ Ο. ∆αφνή), εκδόσεις ΙΩΝ, 2005
nd
Biostatistics. Forthofer, Lee, Hernadez. 2 Edit., Academic Press 2009.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις, φροντιστηριακά μαθήματα, εργαστηριακό μάθημα στο εργαστήριο των Η/Υ. οι εργαστηριακές
ασκήσεις γίνονται σε αρχεία δεδομένων από κλινικές και επιδημιολογικές έρευνες με έμφαση στη διατροφή και
την υγεία του ανθρώπου. Το επίσημο στατιστικό πρόγραμμα του μαθήματος είναι το SPSS (SPSS Hellas Inc.).
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με τελική γραπτή εξέταση. Οι φοιτητές για να μπορέσουν να εξετασθούν
πρέπει να έχουν συπληρώσει τον κύκλο των εργαστηριακών ασκήσεων.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
35
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ I
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΞΓ0101
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
1
ΕΞΑΜΗΝΟ
1ο
∆Ι∆ΑΣΚΟΥΣΕΣ
Bιολέτα Aιγινήτου, PhD (Aγγλική Γλώσσα)
Nεκταρία Bλαχογιάννη (Aγγλική Γλώσσα)
Eλένη Zενάκου (Γερμανική Γλώσσα)
Αθανασία Zησιμοπούλου, PhD (Γαλλική Γλώσσα)
Ελευθερία Μανήλογλου (Γερμανική Γλώσσα)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Aπόκτηση γνώσεων σε βασικές και απαραίτητες λειτουργίες της ξένης γλώσσας: Λεκτικές πράξεις,
γραμματική, μορφολογία, σύνταξη, λεξιλόγιο, παραγωγή και αξιολόγηση νέων λέξεων, εκφράσεων και
ιδιωματισμών. Aκουστική κατανόηση, παραγωγή και ανάπτυξη με εννοιολογική συνοχή κειμένων στο γραπτό
και προφορικό λόγο, ανταπόκριση σε καθημερινές καταστάσεις με γλωσσικά ή μη μέσα.
36
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕ1701
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
1ο
ΕΞΑΜΗΝΟ
ο
2
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Ρωξάνη Τέντα, Λέκτορας
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν τη φυσιολογία των κυττάρων και
των συστημάτων που συντονίζουν όλες τις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γενική Φυσιολογία
• Ομοιοστατικοί μηχανισμοί και διακυτταρική επικοινωνία: συστήματα ομοιστατικού ελέγχου και μηχανισμοί
ελέγχου της κυτταρικής λειτουργίας μέσω μηνυματοφόρων μορίων.
• Ενδοκρινικό Σύστημα: κατηγορίες-λειτουργίες ορμονών, αρχές λειτουργίας συστημάτων ορμονικού ελέγχου
- δράσεις των ορμονών της υπόφυσης, των επινεφριδίων, του θυρεοειδή και των παραθυρεοειδών αδένων
και του παγκρέατος.
• Μηχανισμοί ελέγχου από το Νευρικό Σύστημα: νευρικός ιστός και βιολογικά δυναμικά, συνάψεις - αγωγή
και διαβίβαση νευρικών σημάτων, δομή του Νευρικού Συστήματος. Αισθητήρια όργανα
• Μυϊκός ιστός: φυσιολογία της μυϊκής συστολής. Σκελετικοί - Λείοι μύες.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Vander, Sherman, Luciano. Φυσιολογία του Ανθρώπου. Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης
Guyton. Φυσιολογία του Ανθρώπου. Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις και εργαστήρια
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με τελική γραπτή εξέταση
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
37
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕ0601
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
1
ΕΞΑΜΗΝΟ
2ο Εξάμηνο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Σμαραγδή Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια
Τζώρτζης Νομικός, Επίκουρος Καθηγητής
Ελισάβετ Φραγκοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Το μάθημα αυτό σκοπό έχει να εισάγει τους φοιτητές στη στατική βιοχημεία και για το λόγο αυτό αναφέρεται
στη δομή των κύριων τάξεων των βιομορίων, τα οποία εξετάζονται από διαφορετική σκοπιά από ότι γίνεται
στην Οργανική Χημεία. Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού σημαντικό είναι να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος τη
δομή και τις χημικές ιδιότητες των βιομορίων αυτών. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται επίσης στην επίδραση της
δομής στην εκδήλωση των βιολογικών ρόλων που επιτελούν τα βιομόρια αυτά καθώς στη μελέτη εκείνων των
μελών της κάθε τάξης βιομορίων τα οποία έχουν σημαντικό βιολογικό ρόλο. Απώτερος σκοπός του μαθήματος
είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος την ικανότητα να ταξινομεί, να ονομάζει και να αναγνωρίζει τις
βασικότερες βιοοργανικές ενώσεις που θα συναντήσει στη συνέχεια της εκπαίδευσής του. Η συνύπαρξη
εργαστηριακών ασκήσεων διευκολύνει την εκμάθηση των θεωρητικών θεμάτων μέσω προσωπικής
συμμετοχής και βελτιώνει τις κινητικές δεξιότητες αυτού.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Παρακολούθηση του Εργαστηρίου Γενικής Χημείας. Για την εξέταση στο μάθημα απαιτείται η παρακολούθηση
των εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
• Αμινοξέα-πεπτίδια-πρωτεϊνες: ∆ομή πρωτεϊνών, παραδείγματα πρωτεϊνών με σημαντικό βιολογικό
• Ένζυμα: Εξειδίκευση ενζύμων, ρύθμιση δραστικότητας, κατάταξη-ονοματολογία, μηχανισμοί δράσης.
• Συνένζυμα: Κατάταξη, δομή, τρόπος δράσης.
• Υδατάνθρακες: Μονοσακχαρίτες, ολιγοσακχαρίτες, πολυσακχαρίτες, ομοπολυσακχαρίτες,
ετεροπολυσακχαρίτες κυτταρικών τοιχωμάτων, γλυκοπρωτεϊνες, πρωτεογλυκάνες.
• Λιποειδή: Κατάταξη και δομή, απλά λιποειδή, πολικά λιποειδή, λιποπρωτεϊνες μεταφοράς, λιποπρωτεϊνες
μεμβρανών.
Ασκήσεις:Απομόνωση, διαχωρισμός και ανάλυση πρωτεϊνών, υδατανθράκων και λιποειδών με βασικές
αναλυτικές τεχνικές εκχύλισης, χρωματογραφίας και φασματοφωτομετρίας.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βασική Βιοχημεία, Κ.Α. ∆ημόπουλος, Σ. Αντωνοπούλου, Αθήνα 2009
Lehninger, Βασικές αρχές Βιοχημείας Τόμος Ι και ΙΙ, Nelson D.L., Cox M.M.: Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ.
Πασχαλίδης 2007
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Το μάθημα διδάσκεται με τη μορφή παραδόσεων, εργαστηριακών ασκήσεων και προαιρετικών μονόωρων
εργαστηριακών φροντιστήριων.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει κατά 50% από γραπτή εξέταση και κατά 50% από το βαθμό του
εργαστηρίου, με την προϋπόθεση ότι και οι δύο βαθμοί είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι του 5. Ο βαθμός του
εργαστηρίου προκύπτει κατά 40% από γραπτή εξέταση, κατά 30% από το βαθμό της πρακτικής εξέτασης
εργαστηρίου και κατά 30% από την απόδοσή του κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
38
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
OK0400
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
1ο
ΕΞΑΜΗΝΟ
2o
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταρτίσει τους φοιτητές σχετικά με τη θεωρία και την εφαρμογή της
Οικονομικής Επιστήμης. Συγκεκριμένα, το μάθημα αυτό αποβλέπει στην κατανόηση των βασικών αρχών της
Οικονομικής θεωρίας, τόσο σε μικροοικονομικό, όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο. Οι φοιτητές καλούνται
να κατανοήσουν και να αναλύσουν μία σειρά από οικονομικά προβλήματα που παρουσιάζονται στις αγορές
σήμερα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μελέτες περιπτώσεων πραγματικών προβλημάτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οικονομική, Μικροοικονομική, Πρόβλημα της στενότητας, Οικονομικά συστήματα, Οικονομικό κύκλωμα,
Συντελεστές Παραγωγής, Όρια Παραγωγικών ∆υνατοτήτων, Καμπύλη παραγωγικών ∆υνατοτήτων, Κόστος
Ευκαιρίας, Μεγέθυνση της Οικονομίας, Οικονομικό Κύκλωμα, Αγορές Αγαθών, Ζήτηση, Προσφορά,
Ισορροπία, Ελαστικότητες, Θεωρία Παραγωγής, Θεωρία κόστους, Θεωρία Χρησιμότητας, Μορφές Αγοράς,
Μακροοικονομική, Εγχώριο Προϊόν, Εθνικό Προϊόν, Κατανάλωση, Αποταμίευση Επένδυση, Πληθωρισμός,
Χρήμα, Οικονομικοί Κύκλο, Προϋπολογισμός, ∆ημόσια Αγαθά.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σύγχρονη Μικροοικονομική, Κώττης, Γεώργιος Χ. & Πετράκη-Κώττη Α, Εκδοτικός Οίκος: ΜΠΕΝΟΥ Ε, 2008.
Eισαγωγή στην Οικονομική, Roger A. Arnold, Eκδ Επίκεντρο
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με τελική γραπτή εξέταση.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
39
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕ2000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
1
ΕΞΑΜΗΝΟ
2ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Αικατερίνη Μαριδάκη Κασσωτάκη, Καθηγήτρια
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Γενική περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος και ορισμός του αντικειμενικού στόχου του.
Nα προσφέρει γνώσεις και προβληματισμό γύρω από θέματα που αφορούν στη διεκπεραίωση γνωστικών
λειτουργιών όπως η μνήμη και η νοημοσύνη
Να προσφέρει γνώσεις γύρω από θέματα που αφορούν στις διατροφικές διαταραχές, το ψυχολογικό τους
υπόβαθρο και τους τρόπους αντιμετώπισής τους
Να προσφέρει γνώσεις γύρω από θέματα που αφορούν στη συναισθηματική νοημοσύνη και να παρουσιάσει
τις εφαρμογές της στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων
Να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές σε θέματα επικοινωνίας μέσα από βιωματικές ασκήσεις
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Eισαγωγή: Έννοια, αντικείμενα, μέθοδοι, κλάδοι και δεοντολογία της Ψυχολογίας. Εγκέφαλος: Στοιχεία για τη
δομή και λειτουργία του εγκεφάλου. Το βιολογικό υπόβαθρο ψυχολογικών διαταραχών. ∆ιατροφή και
εγκέφαλος: Ψυχολογικές διαταραχές και διατροφικές συνήθειες. Μνήμη: χαρακτηριστικά και θεωρητικά
μοντέλα. Νοημοσύνη. Mέσα και τρόποι αξιολόγησης της νοημοσύνης. Συναισθηματική νοημοσύνη: Θεωρητικά
μοντέλα και μέσα αξιολόγησής της. ∆ιατροφικές διαταραχές: ψυχογενής ανορεξία, βουλιμία και τρόποι
αντιμετώπισή τους.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Hayes, N. (2001).Εισαγωγή στην Ψυχολογία. Τομ. Ι. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Palmer, R. (2006). ∆ιατροφικές διαταραχές και η αντιμετώπισή τους. Αθήνα: Παρισιάνος.
Άρθρα από ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια
των μαθημάτων
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Μαθητοκεντρική και διαδρασιακή
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτή εξέταση και εργασίες (οι οποίες παίρνουν μέχρι και 2 από τις 10 συνολικά μονάδες). Οι βιωματικές
ασκήσεις δεν βαθμολογούνται.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
40
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΟΚ0302
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
1
ΕΞΑΜΗΝΟ
2ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
∆ημοσθένης Παναγιωτάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Στο μάθημα Βιοστατιστική ΙΙ κύριος στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις πολυπαραγοντικές
μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, και ειδικότερα με την παλινδρόμηση. Η διδασκαλία της βιοστατιστικής
θεωρείται σήμερα επιτυχής μόνο αν συνοδεύεται από παράλληλη εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση των
ηλεκτρονικών υπολογιστών και των ενδεδειγμένων στατιστικών πακέτων για την οργάνωση και την ανάλυση
των σχετικών πληροφοριών.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει:
• Έλεγχος ισότητας 3 ή περισσοτέρων μέσων (Ανάλυση της διακύμανσης). Το πρόβλημα των πολλαπλών
συγκρίσεων.
• Συσχέτιση 2 μεταβλητών. Μερική συσχέτιση.
• Συμφωνία 2 μεταβλητών.
• Απλή γραμμική παλινδρόμηση.
• Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση.
• Έλεγχος συγχυτικών παραγόντων και αλληλεπιδράσεων.
• Κατασκευή υποδειγμάτων παλινδρόμησης, βηματική διαδικασία.
• Λογαριθμική παλινδρόμηση.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
«Βιοστατιστική» των Βασ. Σταυρινού & ∆ημ. Παναγιωτάκου, εκδόσεις Gutenberg, 2007
«Αρχές Βιοστατιστικής» M. Pagano, K. Gavreau, (μτφ Ο. ∆αφνή), εκδόσεις ΙΩΝ, 2005
nd
Biostatistics. Forthofer, Lee, Hernadez. 2 Edit., Academic Press 2009.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις, φροντιστηριακά μαθήματα, εργαστηριακό μάθημα στο εργαστήριο των Η/Υ. οι εργαστηριακές
ασκήσεις γίνονται σε αρχεία δεδομένων από κλινικές και επιδημιολογικές έρευνες με έμφαση στη διατροφή και
την υγεία του ανθρώπου. Το επίσημο στατιστικό πρόγραμμα του μαθήματος είναι το SPSS (SPSS Hellas Inc.).
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με τελική γραπτή εξέταση. Οι φοιτητές για να μπορέσουν να εξετασθούν
πρέπει να έχουν συπληρώσει τον κύκλο των εργαστηριακών ασκήσεων.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
41
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΗ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕ1600
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
1ο
ΕΞΑΜΗΝΟ
2ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Νικόλαος Καλογερόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
Αντωνία Χίου, Επίκουρη Καθηγήτρια.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Οι φοιτητές αναμένεται να:
• κατανοήσουν βασικές αρχές επιλεγμένων κλάδων της Φυσικής
• εξοικειωθούν με βασικές αρχές και νόμους της Φυσικής που συνδέονται με λειτουργίες του ανθρώπινου
σώματος
• ενημερωθούν για βασικές αρχές και νόμους της Φυσικής που συνδέονται με την ιατρική τεχνολογία που
χρησιμοποιείται στην ιατρική διάγνωση και θεραπεία.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή στην πειραματική φυσική: Μέθοδοι και όργανα μέτρησης βασικών φυσικών ποσοτήτων.
Ηλεκτροχημεία: Ηλεκτροχημικά στοιχεία, ηλεκτρόδια και συμβολισμοί, δυναμικό ηλεκτροδίου, σημασία και
εφαρμογές δυναμικού ηλεκτροδίου, δυναμικό στοιχείου, ηλεκτροχημική στοιχειομετρία, μπαταρίες. Οπτική:
Φύση του φωτός, ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, στοιχεία γεωμετρικής οπτικής. Στοιχεία φασματοσκοπίας: όργανα
φασματοσκοπίας, χρώμα, ηλιακό φάσμα, υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, εφαρμογές της φασματοσκοπίας,
τεχνικές. Θερμοδυναμική: Νόμοι της Θερμοδυναμικής, εντροπία, ενθαλπία, ελεύθερη ενέργεια Gibbs, στοιχεία
κινητικής θεωρίας αερίων, θερμοδυναμικοί κύκλοι, θερμοδυναμική ανοιχτών συστημάτων. Μετάδοση
θερμότητας. Ατομική και Πυρηνική Φυσική: Το άτομο, ο πυρήνας, πυρηνικές δυνάμεις, ισοδυναμία μάζας και
ενέργειας, φυσική και τεχνητή ραδιενέργεια, πηγές ραδιενέργειας, πυρηνικοί αντιδραστήρες, ιονίζουσες
ακτινοβολίες α, β, γ, και Χ, επίδραση ιονιζουσών ακτινοβολιών σε βιολογικούς οργανισμούς, εφαρμογές
ραδιοϊσοτόπων στην Ιατρική.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προυκάκης Χ., Ιατρική Φυσική, Τόμος Ι (Ακτινοφυσική) και ΙΙ (Μηχανική-Κυματική), Εκδόσεις Παρισιάνου,
Tόμος Ι: ISBN 960-394-302-9, αρ.σελ. 450, Τόμος ΙΙ: ISBN 960-394-303-7 Αθήνα, 2004
Ψαρράκος, Κ. και συν., Ιατρική Φυσική Tόμος Ι & II: ISBN: 960-12-1420-8 & ISBN : 960-12-0622-1, Εκδόσεις :
University Studio Press, Θεσσαλονίκη
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις μαθήματος.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτώς στο τέλος του εξαμήνου. Επιπροσθέτως, γίνεται αξιολόγηση από
τις, κατά περίπτωση, κατ’ οίκον εργασίες οι οποίες μπορεί να ανατίθενται στους φοιτητές.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
42
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΞΓ0102
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
1
ΕΞΑΜΗΝΟ
2ο
∆Ι∆ΑΣΚΟΥΣΕΣ:
Bιολέτα Aιγινήτου, PhD (Aγγλική Γλώσσα)
Nεκταρία Bλαχογιάννη (Aγγλική Γλώσσα)
Eλένη Zενάκου (Γερμανική Γλώσσα)
Αθανασία Zησιμοπούλου, PhD (Γαλλική Γλώσσα)
Ελευθερία Μανήλογλου (Γερμανική Γλώσσα)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Aπόκτηση γνώσεων σε βασικές και απαραίτητες λειτουργίες της ξένης γλώσσας: Λεκτικές πράξεις,
γραμματική, μορφολογία, σύνταξη, λεξιλόγιο, παραγωγή και αξιολόγηση νέων λέξεων, εκφράσεων και
ιδιωματισμών. Aκουστική κατανόηση, παραγωγή και ανάπτυξη με εννοιολογική συνοχή κειμένων στο γραπτό
και προφορικό λόγο, ανταπόκριση σε καθημερινές καταστάσεις με γλωσσικά ή μη μέσα.
43
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕ1702
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
2
ΕΞΑΜΗΝΟ
3ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Ρωξάνη Τέντα, Λέκτορας
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν τη φυσιολογία των κυττάρων και
των συστημάτων που συντονίζουν όλες τις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
• Φυσιολογία των συστημάτων
• Αίμα-Καρδιαγγειακό σύστημα
• Νεφροί-ρύθμιση νερού και ανόργανων ιόντων
• Αναπνευστικό Σύστημα
• Πεπτικό Σύστημα: ανατομία του πεπτικού συστήματος, διακίνηση της τροφής και εκκριτικές λειτουργίες.
Πέψη και απορρόφηση υδατανθράκων, λιπών, πρωτεϊνών. Ρύθμιση των λειτουργιών του πεπτικού
συστήματος. Ρύθμιση του μεταβολισμού των θρεπτικών συστατικών, της αύξησης και ανάπτυξης του
σώματος και του ενεργειακού ισοζυγίου
• Αμυντικοί μηχανισμοί του οργανισμού.
• Aναπαραγωγή-Αναπαραγωγικές λειτουργίες στον άνδρα και τη γυναίκα
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Vander, Sherman, Luciano. Φυσιολογία του Ανθρώπου. Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης
Guyton. Φυσιολογία του Ανθρώπου. Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις και εργαστήρια
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με τελική γραπτή εξέταση
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
44
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙI
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕ0612
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
2
ΕΞΑΜΗΝΟ
3ο Εξάμηνο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Σμαραγδή Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια
Τζώρτζης Νομικός, Επίκουρος Καθηγητής
Ελισάβετ Φραγκοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Το μάθημα αυτό μέσα από τα βασικά κεφάλαια ενζυμικής κινητικής και διάμεσου μεταβολισμού βιομορίων
σκοπό έχει να εισάγει τους φοιτητές στη δυναμική βιοχημεία. Για το σκοπό αυτό αναπτύσσονται αρχικά οι
γενικές αρχές του μεταβολισμού και της βιοενεργητικής. Η κατανόηση των παραπάνω γενικών αρχών είναι
ιδιαίτερα σημαντική γιατί η βάση της μονάδας του ζωντανού οργανισμού είναι ο μεταβολισμός. Στη συνέχεια ο
εκπαιδευόμενος εισάγεται στις επιμέρους βιοχημικές αντιδράσεις οι οποίες απαρτίζουν τις κύριες μεταβολικές
πορείες των βιομορίων. Τέλος, γίνεται νύξη για τον τρόπο που γίνεται ο μεταβολικός έλεγχος. Απώτερος
σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος τη λογική που διέπει τις μεταβολικές διεργασίες
καθώς και τη σημασία αυτών στο φαινόμενο ζωή. Η συνύπαρξη αντίστοιχων εργαστηριακών ασκήσεων
διευκολύνει την εκμάθηση των θεωρητικών θεμάτων μέσω προσωπικής συμμετοχής και βελτιώνει τις κινητικές
δεξιότητες αυτού.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Παρακολούθηση του Εργαστηρίου Βιοχημείας Ι. Για την εξέταση στο μάθημα απαιτείται η παρακολούθηση των
εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
•
Ένζυμα: κινητική ενζυμικών αντιδράσεων.
•
Εισαγωγή στο μεταβολισμό
•
∆ιάμεσος μεταβολισμός υδατανθράκων
•
∆ιάμεσος μεταβολισμός λιποειδών
•
∆ιάμεσος μεταβολισμός πρωτεϊνών-αμινοξέων
•
Μεταβολισμός πουρινικών και πυριμιδινικών παραγώγων
Ασκήσεις: Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων: Προσδιορισμοί βέλτιστων συνθηκών, προσδιορισμός Km και
Vmax, προσδιορισμός είδους αναστολής ενζυμικών αντιδράσεων. Μέθοδοι βιοχημικών εξετάσεων Κλινικής
Χημείας.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βασική Βιοχημεία, Κ.Α. ∆ημόπουλος, Σ. Αντωνοπούλου, Αθήνα 2009
Lehninger, Βασικές αρχές Βιοχημείας Τόμος Ι και ΙΙ, Nelson D.L., Cox M.M.: Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ.
Πασχαλίδης 2007
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Το μάθημα διδάσκεται με τη μορφή παραδόσεων, εργαστηριακών ασκήσεων και προαιρετικών μονόωρων
εργαστηριακών φροντιστηρίων.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει κατά 50% από γραπτή εξέταση και κατά 50% από το βαθμό του
εργαστηρίου, με την προϋπόθεση ότι και οι δύο βαθμοί είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι του 5. Ο βαθμός του
εργαστηρίου προκύπτει κατά 40% από γραπτή εξέταση κατά 30% από το βαθμό της πρακτικής εξέτασης
εργαστηρίου και κατά 30% από την απόδοσή του κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
45
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕ1901
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
2
ΕΞΑΜΗΝΟ
3ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Βάϊος Καραθάνος, Καθηγητής
Νικόλαος Καλογερόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Η κατανόηση των ιδιοτήτων βασικών συστατικών των τροφίμων και των αρχών που διέπουν την αλλοίωση, τη
διατήρηση και την επεξεργασία τους. Στο πλαίσιο αυτό μελετώνται επιλεγμένα θέματα της επιστήμης τροφίμων
και συνδυάζονται με εργαστηριακές ασκήσεις. Οι εργαστηριακές ασκήσεις έχουν ως στόχο:(α) τη σύνδεση της
θεωρίας των παραδόσεων με αντίστοιχα εργαστηριακά πειράματα (β) την εκμάθηση μερικών βασικών
εργαστηριακών τεχνικών της χημείας τροφίμων (γ) την εξοικείωση με προσδιορισμούς-υπολογισμούς
σύστασης τροφίμων και τη συνειδητοποίηση των φοιτητών ως καταναλωτών και ως μελλοντικών
επαγγελματιών του χώρου της διατροφής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Τα εργαστήρια του μαθήματος Γενική Χημεία (ΓΕ1200).=
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η επιστήμη των τροφίμων και ο ρόλος τους στη διατροφή. Συστατικά των τροφίμων. Νερό. Υδατάνθρακες.
Αμινοξέα-πρωτεΐνες. Λίπη έλαια και λιπίδια. Ευχυμικά συστατικά (ευχυμία, γεύση, οσμή). Φυσικές χρωστικές.
Επιθυμητά συστατικά και πρόσθετα. Ανεπιθύμητα συστατικά των τροφίμων. Νέα τρόφιμα και υποκατάστατα
τροφίμων. Εργαστηριακές Ασκήσεις: Γενικές και ειδικές μέθοδοι εξέτασης και ανάλυσης τροφίμων.
Συμπλοκομετρική και οξειδοαναγωγική ογκομετρία. Εργαστηριακοί προσδιορισμοί μακρο-θρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών διαφόρων τροφίμων.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
"Χημεία Τροφίμων" ∆.Μπόσκου, εκδ. Γαρταγάνη, Θεσ/νίκη
"Χημεία Τροφίμων" H.D. Belitz, W. Grosch, P. Schieberle, εκδ. Τζιόλα, Θεσ/νίκη
“Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων Τομ ΙΙ, Εργαστηριακές Ασκήσεις" Ν.Κ. Ανδρικόπουλος, Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο, Αθήνα.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις Μαθήματος. Εργαστηριακές ασκήσεις.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτή εξέταση του μαθήματος, αφού έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι
εργαστηριακές ασκήσεις και η γραπτή εξέταση του εργαστηρίου. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από την
παρακολούθηση του εργαστηρίου, την εκτέλεση πρακτικής άσκησης, την εξέταση στη θεωρία του εργαστηρίου
και τη θεωρία του μαθήματος, και την αξιολόγηση του ημερολογίου εργαστηρίου. Το ποσοστό συμμετοχής
κάθε διαδικασίας στον τελικό βαθμό καθορίζεται σαφώς, με την έναρξη του εξαμήνου.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
46
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕ0900
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
2
ΕΞΑΜΗΝΟ
3ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Αδαμαντίνη Κυριακού, Επίκουρη Καθηγήτρια
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή βασικών γνώσεων γύρω από τη βιολογία των μικροβιακών κυττάρων
(διαφορετικές μορφές, δομή, γενετικό υλικό), αλλά και εξοικείωση με τις τεχνικές αύξησης και ελέγχου των
μικροοργανισμών. Ιδιαίτερα η άσκηση των φοιτητών έχει στόχο να αποκτήσουν τη δυνατότητα να χειρίζονται
με ασφαλή τρόπο τις μικροβιακές καλλιέργειες, να μπορούν να εκτιμήσουν το μικροβιακό φορτίο που
περιέχεται σε κάποιο δείγμα και να κάνουν μία πρώτη εκτίμηση των ειδών των μικροοργανισμών που
περιέχονται σε αυτό.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή στην επιστήμη της Μικροβιολογίας. Θεωρίες εξέλιξης των μικροοργανισμών. Προκαρυωτικό κύτταρο
– Μορφολογικά χαρακτηριστικά. Μέγεθος, Σχήμα, Χημική Σύσταση, ∆ομή, Ενδοσπόριο. Μικροβιακή Θρέψη
(Θρεπτικές απαιτήσεις, κατηγορίες, μικροβιακά θρεπτικά υποστρώματα). Κινητική μικροβιακής αύξησης.
Μικροβιακός μεταβολισμός. Μικροβιακή καλλιέργεια (Εξειδικευμένες μικροβιακές τεχνικές, μέθοδοι εκτίμησης
του μικροβιακού πληθυσμού). Έλεγχος της μικροβιακής αύξησης. Μικροβιακή γενετική: Βακτηριακό
χρωμόσωμα. Πλασμίδια. Μεταμόρφωση βακτηρίων. Μεταφορά γενετικού υλικού μεταξύ των προκαρυωτικών
οργανισμών (μετασχηματισμός, μεταγωγή, σύζευξη). Ιοί: Γενικά, Βακτηριοφάγοι, Ζωϊκοί ιοί (DNA ιοί, RNA ιοί,
Ρετροιοί). Μεταγωγή. Μύκητες. Μορφολογία, ∆ομή. Αγενής και εγγενής αναπαραγωγή των μυκήτων.
Εργαστηριακές ασκήσεις:
Γνωριμία με το εργαστήριο και τα όργανα. Θρεπτικά υποστρώματα. Εξάσκηση στην ασηπτική τεχνική.
Εκμάθηση τεχνικών γραμμικής διασποράς και εμβολιασμού θρεπτικών υποστρωμάτων. Χρώση Gram. Χρώση
ενδοσπορίου. Εκτίμηση του μεγέθους του μικροβιακού φορτίου α) άμεση μικροσκόπηση (αιματοκυτόμετρο) β)
μέθοδος του πλέον πιθανού αριθμού γ) μέθοδος της καταμέτρησης των βιώσιμων αναπαραγωγικών μονάδων.
∆ράση φυσικών αντιμικροβιακών παραγόντων. Α) Θερμοκρασία Β) Υπεριώδης ακτινοβολία. ∆ράση χημικών
αντιμικροβιακών παραγόντων (αντιβιοτικά) με τη μέθοδο της διάχυσης σε στερεό θρεπτικό υπόστρωμα.
Βακτηριοφάγοι. Μύκητες – Μικροσκοπική παρατήρηση.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Brock, Βιολογία των μικροοργανισμών, Παν. Εκδόσεις Κρήτης, Τόμος Ι & ΙΙ
Α. Καραγκούνη – Κύρτσου, Μικροβιολογία, Εκδ. Α. Σταμούλης, Αθήνα, 1999
Μ. Κώτσου, Σ. Τασιοπούλου και Μ. Κυριακού, 2001, Εργαστηριακές Ασκήσεις Γενικής Μικροβιολογίας
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι φοιτητές εξετάζονται στο Εργαστήριο πρακτικά αλλά και θεωρητικά. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει
από την επίδοση του φοιτητή κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και την αξιολόγηση του τετραδίου του (30%) και
από τις τελικές εξετάσεις εργαστηρίου (70%). Ο βαθμός του εργαστηρίου συμψηφίζεται με το βαθμό του
μαθήματος και αποτελεί το 30% του τελικού βαθμού.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική
47
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑ1300
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
2
ΕΞΑΜΗΝΟ
3ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Ιωάννης Μανιός, Επίκουρος Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Τα μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο χώρο της
υγείας για την αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης του εξεταζομένου (βρέφους, παιδιού, ενήλικα και
υπερήλικα) σε επίπεδο ατόμου ή πληθυσμού. Στοχεύει στην εκπαίδευση των φοιτητών για τη χρήση και
αξιολόγηση επιμέρους δεικτών καθώς και την ολιστική προσέγγιση της διατροφικής κατάστασης του
εξεταζόμενου λαμβάνοντας υπόψη ένα σύνολο παραμέτρων.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει
Ενεργειακό ισοζύγιο: καταγραφή και αξιολόγηση φυσικής δραστηριότητας και φυσικής κατάστασης,
υπολογισμός βασικού μεταβολικού ρυθμού, μεταβολισμού ηρεμίας και κατανάλωσης ενέργειας κατά την
άσκηση. ∆ιατροφικές συνήθειες - διαιτητική πρόσληψη: Ανάκληση 24ώρου, ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων
(με ή χωρίς ζύγιση), σχεδιασμός και χρήση ερωτηματολογίων συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων. Ανάλυση
και αξιολόγηση της διαιτητικής πρόσληψης σε μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά. Εγκυρότητα
μεθόδων διαιτητικής πρόσληψης. Σωματομετρήσεις και σύσταση σώματος: Μέτρηση και αξιολόγηση βάρους,
ύψους, δείκτη μάζας σώματος, και δερματικών πτυχών. Χρήση νέων τεχνολογιών όπως η βιοηλεκτρική
εμπέδηση (ΒΙΑ), η απορροφησιομετρία ακτίνων Χ διπλής ενέργειας (DXA) και των υπερήχων στη διατροφική
αξιολόγηση. Αιματολογικοί, βιοχημικοί & κλινικοί δείκτες: Μέτρηση και αξιολόγηση εργαστηριακών δεικτών που
σχετίζονται με τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη, σιδηροπενική αναιμία και
οστεοπόρωση. Μέτρηση και αξιολόγηση της αρτηριακής πίεσης.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Μανιός Γ (2006) ∆ιατροφική Αξιολόγηση: ∆ιαιτολογικό και Ιατρικό Ιστορικό, Σωματομετρικοί, Κλινικοί και
Βιοχημικοί ∆είκτες. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ.Πασχαλίδη
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις, εργαστηριακό μάθημα με χρήση οργάνων και εξοπλισμού όπως:
• Προπλάσματα τροφίμων και Food Models
• Λογισμικό διατροφικής ανάλυσης Diet Analysis Plus
• Ζυγαριές ζύγισης τροφίμων. Ζυγαριές ζύγισης σωματικού βάρους, Αναστημόμετρα, ∆ερματοπτυχόμετρα,
Μεζούρες μέτρησης σωματικών περιφερειών
• Όργανα εκτίμησης σύστασης σώματος με τη μέθοδο της Βιοηλεκτρικής εμπέδησης (Akern BIA 101, Tanita
ViScan AB140) και της απορροφησιομετρίας διπλής ενέργειας ακτίνων Χ (DEXA). Όργανο οστικής
υπερηχομετρίας (Sahara Hologic)
• Μανομετρικά και ηλεκτρονικά πιεσόμετρα για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η βαθμολόγηση του θεωρητικού μέρους του μαθήματος γίνεται με γραπτή εξέταση (70% του συνολικού
βαθμού) και του εργαστηριακού μέρους με την βαθμολόγηση 2 εργαστηριακών ασκήσεων (30% του συνολικού
βαθμού).
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
48
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑ0700
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
2
ΕΞΑΜΗΝΟ
3ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Ανδριάνα Χ. Καλιώρα, Λέκτορας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Οι φοιτητές αναμένεται να:
• γνωρίζουν τις αλλαγές που συντελούνται στον άνθρωπο στα διάφορα στάδια της ζωής
• γνωρίζουν τις διαφορετικές ανάγκες πρόσληψης θρεπτικών συστατικών
• γνωρίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της τροφής
• γνωρίζουν την επίδραση εκτός των σωματικών και των ψυχολογικών αλλαγών που συντελούνται στα
στάδια της ζωής
• είναι σε θέση να παραθέτουν τις κατάλληλες διατροφικές συστάσεις για την ανάπτυξη και την πρόληψη
νοσημάτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή στα στάδια της ζωής. Η διατροφή στην εγκυμοσύνη. Ο μητρικός θηλασμός. ∆ιατροφή στη βρεφική
ηλικία. ∆ιατροφή στην παιδική ηλικία. ∆ιατροφή στην εφηβική ηλικία. ∆ιατροφή των ενηλίκων. ∆ιατροφή στην
τρίτη ηλικία. ∆ιατροφικές συνήθειες για την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ζαμπέλας Α., Η ∆ιατροφή στα Στάδια της Ζωής, Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα, 2003, αρ. σελ.: 463 (ISBN
960-399-149-1)
Nutrition: A Lifespan Approach, Langley-Evans S., Wiley-Blackwell, 312 pages, 2009, (ISBN: 978-1-40517878-5)
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις μαθήματος και κατ ’οίκον εργασίες
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτώς στο τέλος του εξαμήνου. Επιπροσθέτως, γίνεται αξιολόγηση από τις
κατ’ οίκον εργασίες οι οποίες ανατίθενται στους φοιτητές.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
49
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑ1600
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
2
ΕΞΑΜΗΝΟ
3ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Ευάγγελος Πολυχρονόπουλος, Επιίκουρος Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του Μαθήματος είναι η Επιδημιολογική προσέγγιση ∆ίαιτας και Νόσου. Λαμβάνοντας υπόψη τη
σημασία της ανθρωποκεντρικής αντιμετώπισης του ασθενή, η διατροφική Επιδημιολογία συμβάλει στην
κατανόηση συσχέτισης διατροφής, νόσου και υγείας μακροπρόθεσμα. Αντικείμενο της Επιδημιολογίας της
∆ιατροφής αποτελούν , ο σχεδιασμός, οργάνωση, εφαρμογή και αξιολόγηση διατροφικών Επιδημιολογικών
Ερευνών, σχετικά με την μεταβλητότητα της ∆ιατροφικής πρόσληψης, την διατροφική κατάσταση, τα δεδομένα
της ανθρωπομετρίας και τους βιοχημικούς δείκτες ευαίσθητων Πληθυσμιακών Ομάδων.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
• Σκοποί και χρήσεις της ∆ιατροφικής Επιδημιολογίας
• Προσυμπτωματικός Ελεγχος. Επιδημιολογική Προσέγγιση ∆ίαιτας και Νόσου.
• Πραγμάτωση Ερευνας ∆ιατροφικής Επιδημιολογίας .
• ∆είκτες Νοσηρότητας και Θνησιμότητας
• Προοπτικές Ερευνες. Ερευνες Ασθενών-Μαρτύρων.
• Πηγές μεταβλητότητας στην ∆ίαιτα.
• Χρήση ∆ιατροφικών Προτυποποιημένων Ερωτηματολογίων
• Ερευνες σχετικά με τον ρόλο της ∆ιατροφής στην αιτιολογία χρονίων νοσημάτων. ∆ιατροφή και καρκίνος.
∆ιατροφή και Στεφανιαία Νόσος.
• Νέες κατευθύνσεις Ερευνας στην Επιδημιολογία της ∆ιατροφής
Ασκήσεις
• ∆ιαδικαστικές φάσεις κατά την Πραγμάτωση Επιδημιολογικής Ερευνας. ∆είκτες επίπτωσης, επιπολασμού.
∆είκτες Προσβολής. Προοπτικές ερευνες. Ερευνες ασθενών-μαρτύρων.
• Μεταβλητότητα ∆ιατροφικής Πρόσληψης. Χρήση προτυπωμένων ερωτηματολογίων.
• Προυποθέσεις για την καθιέρωση διαλογής. Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας διαλογής.
• Επιδημικές Εκρήξεις. Αποτύπωση των Επιδημιολογικών χαρακτηριστικών των κρουσμάτων.
• Επεξεργασία δεδομένων διατροφικών Ερευνών.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Τριχόπουλος ∆. Επιδημιολογία . Αθήνα 2002.
Willett W. Nutritional Epidemiology. Oxford 1998.
Margetts B, Nelson M. Design Concepts in Nutritional Epidemiology. Oxford 1998.
Βasic Epidemiology Kjelstrom T. Ed WHO
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις, φροντιστηριακά μαθήματα & εργαστηριακά μαθήματα.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτή εξέταση 80%, εργασία 20%
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
50
∆΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕ0100
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
2ο
ΕΞΑΜΗΝΟ
ο
4
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Αδαμαντίνη Κυριακού, Επίκουρη Καθηγήτρια
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων γύρω από τους μικροοργανισμούς που σχετίζονται με τα
τρόφιμα, είτε γιατί προκαλούν αλλοιώσεις ή είναι συγχρόνως και παθογόνα του ανθρώπου που μεταδίδονται
μέσω των τροφίμων, είτε γιατί παίρνουν μέρος στην επεξεργασία των τροφίμων (ζυμώσεις, παραγωγή
ενζύμων κ.α.). Επίσης η περιγραφή της ανθρώπινης μικροχλωρίδας και του ρόλου της στην υγεία του
ανθρώπου. Η εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών έχει στόχο να τους εκπαιδεύσει έτσι ώστε να μπορούν να
επεξεργαστούν θέματα που σχετίζονται με τον έλεγχο των τροφίμων, όπως ανίχνευση παθογόνων σε τρόφιμα
αλλά και απομόνωση και ταυτοποίηση μικροοργανισμών της ανθρώπινης μικροχλωρίδας.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει
Θεωρία: Αναφορά στις σημαντικότερες ομάδες βακτηρίων: Πρωτεοβακτήρια, Gram+. Σχέση παθογόνου
μικροοργανισμού και ξενιστή. Ανθρώπινη μικροχλωρίδα. Κύριες πηγές μόλυνσης των τροφών από τους
μικροοργανισμούς. Ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση των μικροοργανισμών
στα τρόφιμα. Αλλοιώσεις τροφίμων. Μόλυνση, αλλοίωση και συντήρηση των: Κρέατος και των υποπροϊόντων
του, Ψαριών και των θαλασσινών, Γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, Λαχανικών και φρούτων, Αβγού.
Τρόφιμα, προϊόντα της δράσης των μικροοργανισμών (Ζυμώσεις). Τροφογενείς ασθένειες.
Εργαστηριακές ασκήσεις: Βακτηριολογική εξέταση του νερού. Εντεροβακτήρια. IMViC tests, Σταφυλόκοκκοι
(Απομόνωση, ταυτοποίηση από ανθρώπινη μικροχλωρίδα), Στρεπτόκοκκοι (Απομόνωση, ταυτοποίηση από
ανθρώπινη μικροχλωρίδα), Μικροβιακές αλλοιώσεις του κρέατος (κοτόπουλο). Salmonella spp. (Απομόνωση
και ταυτοποίηση). , Απομονώσεις βακτηρίων του γαλακτικού οξέος από ζυμωμένα προϊόντα. Μικροβιακές
αλλοιώσεις σε ξηρούς καρπούς. Μυκοτοξίνες. Aspergillus flavus, A. parasiticus, Αφλατοξίνες
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Brock, Βιολογία των μικροοργανισμών, Παν. Εκδόσεις Κρήτης, Τόμος ΙΙ
Μικροβιολογία τροφίμων και πεπτικού συστήματος, Ε. Μπεζιρτζόγλου, Εκδ. Παρισιάνου, 2004
Μικροβιολογία Τροφίμων, Γ. Μπαλατσούρας, Εκδ. Έμβρυο, 2006
Μ. Κώτσου, Σ. Τασιοπούλου και Μ. Κυριακού, 2008, Εργαστηριακές Ασκήσεις Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι φοιτητές εξετάζονται στο Εργαστήριο πρακτικά αλλά και θεωρητικά. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει
από την επίδοση του φοιτητή κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και την αξιολόγηση του τετραδίου του (30% του
βαθμού εργαστηρίου) και από τις τελικές εξετάσεις εργαστηρίου (70%). Ο βαθμός του εργαστηρίου
συμψηφίζεται με το βαθμό του μαθήματος και αποτελεί το 30% του τελικού βαθμού.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική
51
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑ0503
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
2
ΕΞΑΜΗΝΟ
4ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Λάμπρος Συντώσης, Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Η κατανόηση των διαδικασιών της πέψης, απορρόφησης, βιοδιαθεσιμότητας και μεταβολισμού των
μακροσυστατικών. Η κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μακροσυστατικών και των ενδιάμεσων
προϊόντων του μεταβολισμού. Η σύνδεση της διατροφής και του μεταβολισμού των μακροσυστατικών με τη
λειτουργία των οργάνων του σώματος.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μελέτη της πέψης, απορρόφησης, βιοδιαθεσιμότητας και μεταβολισμού των υδατανθράκων, λιποειδών,
πρωτεϊνών και διαιτητικών ινών και οι αλληλεπιδράσεις αυτών. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ των θρεπτικών
συστατικών και ενδιάμεσων προϊόντων του μεταβολισμού. Μελέτη της σχέσης του μεταβολισμού των
μακροσυστατικών και της λειτουργίας των οργάνων του σώματος.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Gropper SS, Smith JL, Groff JL. ∆ιατροφή και Μεταβολισμός, Τόμος 1. Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης,
Αθήνα 2007.
Συντώσης Λ. Μεταβολισμός του Ανθρώπου-Μεθοδολογία και Τεχνικές. Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης,
Αθήνα 2008.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις, φροντιστηριακά μαθήματα, εργαστηριακά μαθήματα.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εργαστηριακό μάθημα, κατ’ οίκον εργασία, γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική
52
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕ2401
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
2
ΕΞΑΜΗΝΟ
4ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Βάϊος Θ. Καραθάνος, Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των τροφίμων και η μελέτη της
επίδρασης των φυσικών και χημικών διεργασιών που εφαρμόζονται στα τρόφιμα στην συντήρηση, την
ασφάλεια και την ποιότητά τους. Μελετώνται επιλεγμένα θέματα των επιστημών των τροφίμων και
συνδυάζονται με εργαστηριακές ασκήσεις.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ενεργότητα νερού, σχέση του νερού με την ασφάλεια και ποιότητα τροφίμου. Κινητική αντιδράσεων τροφίμων.
Εφαρμογή: εύρεση της προσδοκώμενης διάρκειας ζωής ενός τροφίμου. Συστήματα ∆ιασποράς – Πηκτές –
Αφροί. Γαλακτώματα και σταθερότητά τους. Χημική θερμοδυναμική. Ισορροπία φάσεων. ∆ιεπιφανειακή τάση.
Μεταπτώσεις φάσεων. Υαλώδης μετάπτωση. Κρυστάλλωση. Επίδραση μεταπτώσεων φάσεων στην ποιότητα
των τροφίμων. ∆ομή τροφίμου. Ιξώδες. Ρεολογικές – Μηχανικές – Ιξωδοελαστικές ιδιότητες τροφίμων.
Πορώδες. Ρόφηση. ∆ιάχυση μικρών μορίων σε τρόφιμα. Μικροεγκλεισμός και ελεγχόμενη απελευθέρωση
δραστικών ουσιών. ∆ιαδικασίες αφυδάτωσης τροφίμων. Ξήρανση με κατάψυξη. ∆ιαδικασίες παραγωγής και
συσκευασίας τροφίμων. Θερμική επεξεργασία, UHT, HTST, Ασηπτική συσκευασία, Παστερίωση,
Αποστείρωση. Νέες διαδικασίες παραγωγής τροφίμων, Εξώθηση τροφίμων. ∆ιατηρησιμότητα βιταμινών σε
τρόφιμα.
Ασκήσεις: Φυσικοχημικές εξετάσεις τροφίμων: Ιξωδομετρία, θερμιδομετρία, διαθλασιμετρία, υγρή
χρωματογραφία, αέρια χρωματογραφία, πολωσιμετρία, ενεργότητα ύδατος και ισόθερμοι ρόφησης).
Πειραματικές παρασκευές ιδιοσκευασμάτων τροφίμων. Kινητική αντιδράσεων υποβάθμισης τροφίμων
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Schwartzberg, H.G. &Haretel, R.W., 1992. Physical Chemistry of Foods. IFT Basic Symposium Series. Marcel
Dekker, New York.
Rockaland, L.B. Water Activity: Theory and Applications to Food, 1987. Marcel Dekker, New York.
Beckett, S.T., 1995. Physicochemical aspects of food processing. Blackie Academic & Professional, London.
Μπιλιαδέρης, Κ., 1998. Σημειώσεις Φυσικοχημείας Τροφίμων. ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.
Καραϊσκάκης, Γ.Σ., 1998. Φυσικοχημεία. Τραυλός, Αθήνα.
Αρβανιτογιάννης, Ι.Σ., 2001. Στοιχεία τεχνολογίας, μεταποίησης και συσκευασίας τροφίμων. University Studio
Press, Θεσσαλονίκη.
Καραθάνος, Β.Θ., 2005. Σημειώσεις Φυσικοχημείας Τροφίμων. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις, φροντιστηριακά μαθήματα, εργαστήρια
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται μέσω γραπτής τελικής εξέτασης και προαιρετικής παράδοσης γραπτής
εργασίας. Ο βαθμός του μαθήματος συμμετέχει κατά 50% στον τελικό βαθμό. Η βαθμολογία στο εργαστήριο
(50%), γίνεται από την αξιολόγηση των παραδιδόμενων ασκήσεων, την πρακτική άσκηση, και την τελική
εξέταση.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
53
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑ3500
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
2
ΕΞΑΜΗΝΟ
4ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Μαρία Γιαννακούλια, Επίκουρη Καθηγήτρια.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη διαδικασία διατροφικής φροντίδας, τα στάδιά
της, τα έγγραφα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Μετά το μάθημα οι φοιτητές θα είναι σε θέση να
αναγνωρίζουν άτομα σε διατροφικό κίνδυνο, να αξιολογούν συνολικά βιοχημικούς και άλλους δείκτες για την
εκτίμηση των διατροφικών αναγκών στην κλινική πρακτική και να σχεδιάζουν διαιτητική παρέμβαση και
διαιτολόγια, όπως και να τα τροποποιούν ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς. Τέλος, στο μάθημα αυτό οι
φοιτητές εκπαιδεύoνονται στις διατροφικές παρεμβάσεις για υπέρβαρα/παχύσαρκα άτομα.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Θα ήταν χρήσιμο οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα «Εισαγωγή στη ∆ιατροφή» και
«∆ιατροφική Αξιολόγηση».
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
Εισαγωγή στη διαδικασία διατροφικής φροντίδας. Σχέδιο διατροφικής φροντίδας: Αρχεία, έγγραφα και
εργαλεία. Αξιολόγηση ασθενούς: Ανίχνευση διατροφικού κινδύνου, Συνέντευξη αξιολόγησης, Αξιολόγηση των
κλινικών σημείων, Αξιολόγηση των βιοχημικών δεικτών, Αξιολόγηση υποσιτισμού. Εκτίμηση διατροφικών
αναγκών σε ασθενείς. ∆ιατροφική παρέμβαση: Σχεδιασμός διαιτολογίου, Τροποποίηση της δίαιτας, Είδη
νοσοκομειακών διαιτών. Εφαρμογή διατροφικής φροντίδας και Αξιολόγηση διατροφικής φροντίδας. ∆ιατροφική
φροντίδα στον νοσηλευόμενο και μη νοσηλευόμενο ασθενή. Παχυσαρκία: Αξιολόγηση υπέρβαρου ασθενούς
και διατροφική παρέμβαση.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ζαμπέλας Α (επιμ). Κλινική ∆ιατροφή και ∆ιαιτολογία. Αθήνα: Εκδ. Πασχαλίδης, 2005.
Γιαννακούλια Μ. Σημειώσεις για το μάθημα «Εισαγωγή στην Κλινική ∆ιατροφή». Αθήνα: Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο, 2007.
Brylinsky CM. The Nutrition Care Process. In Mahan LK, Escott-Stump S, Krause’s Food, Nutrition and Diet
th
Therapy, 11 Edition. Philadeplhia: Saunders, 2004.
Fischbach F. Εγχειρίδιο εργαστηριακών εξετάσεων. Αθήνα: Ιατρικές εκδόσεις «Π.Χ. Πασχαλίδης», 1999.
th
Fitzgibbons J (ed), Iowa Dietetic Association. Simplified Diet Manual (8 Edition). Ames: Iowa University
Press, 1999.
Reilly HM. Screening for nutritional risk. Proc Nutr Soc. 1996; 55: 841-53.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις (1 ώρα /εβδομάδα) και ασκήσεις/μελέτες περιστατικών.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής τελικής εξέτασης καθώς και των
ασκήσεων που παραδίδουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια τους εξαμήνου.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική
54
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑΟ400
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
2
ΕΞΑΜΗΝΟ
4ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Αντωνία-Λήδα Ματάλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση του ρόλου των ιστορικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών
παραμέτρων στη διαμόρφωση των διαιτητικών συνήθειων και η κατανόηση της εξελικτικής πορείας της
διατροφής του ανθρώπου και των επιπτώσεων στην υγεία αλλά και στην κοινωνική ζωή.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα περιλαμβάνει τη μελέτη της τροφικής επιλογή ως βιοπολιτισμικής διεργασίας και εξετάζει τις
διαδικασίες της τροφικής επιλογής και αποδοχής τροφίμων καθώς και το ρόλο των ψυχοκοινωνικών,
πολιτισμικών και βιολογικών παραμέτρων στην διαμόρφωση των διαιτητικών συνηθειών. Εξετάζει το ρόλο της
διατροφής στη βιολογική εξέλιξη του ανθρώπου, τη μεθοδολογία της μελέτης της διατροφής κατά το παρελθόν
καθώς και της ιστορίας των τροφίμων και των διαιτητικών συνηθειών από το απώτατο παρελθόν.
∆ιαπραγματεύεται το ρόλο της θρησκείας και των άλλων ιδεολογικών τοποθετήσεων στη διαμόρφωση των
διαιτητικών συνηθειών και εξετάζει παραδοσιακά διατροφικά πρότυπα στον ελληνικό χώρο και σε άλλες
κοινωνίες, εκτός Ελλάδας.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Anderson E.N. Everyone Eats: Understanding Food Culture. New York, NY University Press, 2005.
Marshall DW. Food Choice, London, Blackei Academic and Professional, 1995.
Ματάλα Α-Λ. Ανθρωπολογία της ∆ιατροφής, Παπαζήσης, Αθήνα, 2008.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις, εργαστηριακό μάθημα (πρακτικές ασκήσεις),
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω της αξιολόγησης της συμμετοχής τους στις ασκήσεις και τελικής
γραπτής εξέτασης.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
55
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
IA1103
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προαιρετικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
2
ΕΞΑΜΗΝΟ
4ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Φωτεινή Ν Σκοπούλη, Καθηγήτρια
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Η κατανόηση γενικών αρχών της αιτιολογίας, παθογένεσης και παθοφυσιολογίας νοσηρών καταστάσεων του
ανθρώπου Κατανόηση της παθοφυσιολογίας ομάδων νοσημάτων που χρήζουν ιδιαίτερης διατροφικής
αντιμετώπισης ή πρόληψης και νοσημάτων που οφείλονται σε έλλειψη ή περίσσεια παραγόντων που
προσλαμβάνονται με τη διατροφή.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Χωρίς να είναι νομικά κατοχυρωμένο είναι ουσιαστικά απαραίτητο οι φοιτητές να έχουν εκτεθεί επαρκώς στη
κατανόηση της φυσιολογίας και της βιοχημείας.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι θεματικές οντότητες, με βάση την ελάχιστη διδακτέα ύλη του μαθήματος, περιλαμβάνουν:
Γενικά στοιχεία για την κατανόηση της νόσου. Υγεία-Νόσος. Κληρονομικότητα, Περιβάλλον και Νόσος.
Φαινυλκετονουρία. ∆ιαταραχές κυτταρικής ανάπτυξης, πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης. Νεοπλασίες.
Κυτταρικός τραυματισμός και επούλωση. Υπερ, υπο-βιταμινώσεις
Αναιμία- Σιδηροπενία. Αναιμία- Έλλειψη Β12 και φυλλικού οξέως. ∆ιαταραχές αιμόστασης και πήξης-βιταμίνη
Κ. Υπέρταση, Καρδιακή ανεπάρκεια. Αθηρωματική νόσος, Στεφανιαία νόσος. Πρόληψη και θεραπευτική
αντιμετώπιση καρδιαγγειακών νοσημάτων. ∆ιαταραχές διάμεσου υγρού-οίδημα. ∆ίψα-Άποιος. ∆ιαβήτης.
∆ιαταραχές υγρών και ηλεκτρολυτών. ∆ιαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας. Οξεία και χρόνια νεφρική
ανεπάρκεια. Θεραπευτική παρέμβαση στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. ∆ιαταραχές της ενδοκρινικής ρύθμισης
της αύξησης και του μεταβολισμού. ∆ιαταραχές στεροειδών και θυρεοειδικών ορμονών.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
McPhee SJ, Moutsopoulos HM eds. Pathophysiology by Litsas Athens, 2000
Adreoli TE, Bennett CJ, Carpenter C, Plum F eds. Cecil Essentials of Medicine, Saunders, Philadelphia, 1997
– Greek translated by Moutsopoulos HM, Litsas, Athens, 2000
Mattson Porth C. Pathophysiology, Concepts of Altered Health States By J B Lippincot Company, Philadelphia,
4th edition 1994
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με γραπτή εξέταση.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική
56
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑ1200
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
2
ΕΞΑΜΗΝΟ
4ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Μαρία Σκουρολιάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Στόχοι του μαθήματος είναι:
Η κατανόηση της δράσης και των θεραπευτικών χρήσεων των φαρμακευτικών ουσιών.
Η γνώση των ενδείξεων, αντενδείξεων και ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γενικές αρχές φαρμακολογίας. Aπορρόφηση, κατανομή, μεταβολισμός, μηχανισμοί δράσης και απέκκριση των
φαρμάκων. Aλληλεπιδράσεις θρεπτικών συστατικών και φαρμάκων: Eπίδραση των φαρμάκων στην
πρόσληψη της τροφής, την απορρόφηση και το μεταβολισμό των θρεπτικών συστατικών. Eπίδραση της
τροφής και των θρεπτικών συστατικών στην απορρόφηση, το μεταβολισμό και την απέκκριση των φαρμάκων.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Howland RD, Mycek MJ. Φαρμακολογία, Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιανού ΑΕ.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις και γραπτή εργασία
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει μέσω 2 προόδων (γραπτή εξέταση) στη μέση και στο τέλος του εξαμήνου
και με τελική γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Οι ενδιάμεσες εξετάσεις είναι προαιρετικές και απαιτείται
επιτυχία και στις δύο για να ολοκληρωθεί η επιτυχής εξέταση του μαθήματος. Στο τέλος του εξαμήνου
διεξάγεται γραπτή εξέταση για τους φοιτητές που δεν επέλεξαν να εξεταστούν με προόδους ή δεν επέτυχαν σε
αυτές.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
57
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ Ι
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑ0801
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
3ο
ΕΞΑΜΗΝΟ
ο
5
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Μερόπη Κοντογιάννη, Λέκτορας
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του μαθήματος είναι να μελετήσουν οι φοιτητές τη διατροφική φροντίδα ατόμων που πάσχουν από
διάφορα νοσήματα, συνδυάζοντας τις γνώσεις από τη βιοχημεία, τη φυσιολογία και την παθοφυσιολογία και να
εφαρμόσουν κατάλληλες διατροφικές παρεμβάσεις.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει διατροφική αξιολόγηση και παρέμβαση σε ασθενείς που
πάσχουν από νοσήματα όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, οι υπερλιπιδαιμίες, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, οι
νεφροπάθειες, οι πνευμονοπάθειες, τα αυτοάνοσα και η λοίμωξη HIV – AIDS.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ζαμπέλας Α. Κλινική ∆ιατροφή-∆ιαιτολογία, Τόμος Ι&ΙΙ, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2007.
Gibney-Elia-Ljunavist. Kλινική ∆ιατροφή. Αθήνα, Εκδόσεις Παρισιάνου, 2009.
Mahan LK, Escott-Stump S, Krause’s Food, Nutrition and Diet Therapy, 11th Edition. Philadeplhia: Saunders,
2004.
Thomas B, Bishop J. Manual of Dietetic practice. Blackwell Publishing, 4th Ed, UK, 2007.
Fischbach F. Εγχειρίδιο εργαστηριακών εξετάσεων. Αθήνα: Ιατρικές εκδόσεις «Π.Χ. Πασχαλίδης», 2005.
Καλφαρέντζος Φ. Αρχές Τεχνητής ∆ιατροφής: Θεωρία & Πράξη, Εκδόσεις Παρισιάνου, 2005.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις και εργαστηριακό μάθημα, που εστιάζει στη μελέτη και αντιμετώπιση κλινικών περιστατικών.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Το 40% του τελικού βαθμού προέρχεται από το βαθμό του εργαστηριακού μαθήματος
Το 60% του τελικού βαθμού προκύπτει από την τελική γραπτή εξέταση (30% θεωρία, 30% κλινικό περιστατικό)
Το δικαίωμα προσέλευσης στην τελική γραπτή εξέταση κατοχυρώνεται μόνο όταν ο βαθμός του εργαστηρίου
είναι προβιβάσιμος. Επιπλέον, και οι τρεις επί μέρους βαθμοί που συνιστούν τον τελικό πρέπει να είναι
προβιβάσιμοι.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική
58
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΗΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑ3301
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
3
ΕΞΑΜΗΝΟ
5ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Μαρία Σκουρολιάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Στόχοι του μαθήματος είναι:
• Η κατανόηση των μεθόδων εφαρμογής τεχνητής διατροφής.
• Η γνώση των ενδείξεων και αντενδείξεων της τεχνητής διατροφής όπως και των πλεονεκτημάτων και των
μειονεκτημάτων της.
• Η εκπαίδευση σε σχέση με τις ορθές πρακτικές εφαρμογής της τεχνητής διατροφής.
• Η εκπαίδευση σε σχέση με τις ανάγκες και την κάλυψη αυτών μέσω τεχνητής διατροφής σε συγκεκριμένες
παθολογικές καταστάσεις.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Aνάλυση διατροφικής παρέμβασης σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς (ασθενείς στη μονάδα εντατικής
θεραπείας, σε τελευταίο στάδιο νεοπλασίας, με εκτεταμένα εγκαύματα, σε τελικό στάδιο καρδιακής
ανεπάρκειας, κ.λπ.). ∆ιατροφική υποστήριξη μέσω τεχνητής διατροφής. Παρεντερική - εντερική διατροφή.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σκουρολιάκου Μ. Εντερική και Παρεντερική ∆ιατροφή, εκδόσεις BIS, Τόμος Α και Β.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις και φροντιστηριακά μαθήματα
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει μέσω 2 προόδων (γραπτή εξέταση) στη μέση και στο τέλος του εξαμήνου
και με τελική γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Οι ενδιάμεσες εξετάσεις είναι προαιρετικές και απαιτείται
επιτυχία και στις δύο για να ολοκληρωθεί η επιτυχής εξέταση του μαθήματος. Στο τέλος του εξαμήνου
διεξάγεται γραπτή εξέταση για τους φοιτητές που δεν επέλεξαν να εξεταστούν με προόδους ή δεν επέτυχαν σε
αυτές.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
59
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕ2900
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
3ο
ΕΞΑΜΗΝΟ
5o
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Γεώργιος Μπόσκου, Επίκουρος Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του μαθήματος: Να διδαχθούν στους φοιτητές οι πηγές μόλυνσης των τροφίμων, τα είδη των
τροφογενών κινδύνων και οι τρόποι αντιμετώπισης τους σε μονάδες διατροφής. Η κατάρτιση των διαιτολόγων
σε θέματα υγιεινής αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εργασία σε χώρους όπου άμεσα ή έμμεσα έρχονται
σε επαφή με τρόφιμα που προορίζονται για βρώση. Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστήριο με υποχρεωτική
παρακολούθηση για την τελική τεκμηρίωση της κατάρτισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ ή σχετικών
φορέων πιστοποίησης για την ασφάλεια των τροφίμων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Επαρκής παρουσία και προβιβάσιμος βαθμός στο εργαστήριο του μαθήματος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Πηγές μόλυνσης τροφίμων, Βιολογικοί, φυσικοί και χημικοί κίνδυνοι, Συστήματα καθαρισμού και απολύμανσης,
Απεντόμωση – μυοκτονία, Υγιεινή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, Ορθές πρακτικές παραγωγής, Ατομική
υγιεινή, ∆ιαχείριση αποβλήτων, Εκπαίδευση προσωπικού στην υγιεινή, Νομοθεσία υγιεινής, Επιθεώρηση
υγιεινής, Αρχές του HACCP, Παιχνίδι προσομοίωσης μονάδων διατροφής
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP) σε χώρους μαζικής εστίασης. Τζιά Κ. και
Παππά Φ., Εκδόσεις Παπασωτηρίου 2005, ISBN 960-7530-59-4
Το νέο πρότυπο ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων ISO 22000. Αρβανιτογιάννης Ι.Σ. και Τζούρος Ν.Η.,
Εκδόσεις Σταμούλη 2006, ISBN: 960-351-651-1
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις και Ασκήσεις. Οι φοιτητές είναι χωρισμένοι σε 2 κύριες ομάδες παρακολούθησης. Η παρουσία
είναι υποχρεωτική στο δίωρο θεωρίας-άσκησης. Οι εργασίες-ασκήσεις ανατίθενται σε ομάδες των 5 ατόμων
περίπου. Άλλες πρακτικές δραστηριότητες: εκπαιδευτική επίσκεψη, επιδείξεις από επαγγελματίες
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι φοιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 11 από τα 13 δίωρα θεωρίας-άσκησης. ∆ύο απουσίες
είναι αποδεκτές μόνο εφόσον είναι δικαιολογημένες. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να επαναλάβουν το
μάθημα στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Γραπτή εξέταση του μαθήματος γίνεται κατά τις εξεταστικές περιόδους
του Τμήματος. Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν ανάπτυξη ειδικών θεμάτων και ερωτήσεις πολλαπλών
επιλογών.Ο μέγιστος βαθμός της γραπτής εξέτασης είναι α=70/100. Οι ομαδικές εργασίες συγκεντρώνονται
στο τέλος του εξαμήνου και παραδίδονται ως ηλεκτρονικά αρχεία μέσω e-class. Η προθεσμία υποβολής τους
είναι η Παρασκευή της 13ης εβδομάδας, όπου εκπρόσωπος της ομάδας υπογράφει πρωτόκολλο παράδοσης
παραλαβής με τον διδάσκοντα. Ο μέγιστος βαθμός του εργασιών είναι β=30/100. Εκπρόθεσμες εργασίες
βαθμολογούνται με άριστα το 20/100. Ο τελικός βαθμός είναι (α+β)/10. ∆ίνεται επίσης η δυνατότητα για την
εκπόνηση πτυχιακής διατριβής στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
60
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑ2000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
3
ΕΞΑΜΗΝΟ
5ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Ευάγγελος Α Πολυχρονόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη του ρόλου της ∆ιατροφής και άλλων Περιβαλλοντικών παραγόντων
στην αιτιολογία και πρόληψη χρονίων Νοσημάτων με απώτερο στόχο την προαγωγή υγείας διαφόρων
πληθυσμιακών ομάδων. Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί επίσης η αντιμετώπιση διατροφικών κρίσεων, η
ασφάλεια τροφίμων (Καταναλωτής και ∆ημόσια Υγεία) και οι Στρατηγικές παρέμβασης σε εθνικό, Ευρωπαϊκό
και Παγκόσμιο Επίπεδο.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ρόλος της ∆ιατροφής και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων στην αιτιολογία χρόνιων νοσημάτων. ∆ιατροφή
και Νοσολογία. Ανασκόπηση ∆ιατροφικής Πολιτικής στις ανεπτυγμένες χώρες. ∆ιατροφή και πρόληψη
καρκίνου. Ειδικά Προγράμματα εκπαίδευσης στον καρκίνο στον Ευρωπαϊκό χώρο. ∆ιατροφική Εποπτεία,
Επιτήρηση και ∆ιερεύνηση. Επιδημικές εκρήξεις. Φροντίδα υγείας ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού σε
∆ιατροφική κρίση. ∆ιατροφή και τεχνολογία. Λειτουργικά τρόφιμα. Ασφάλεια τροφίμων. Γενετικά
τροποποιημένα τρόφιμα και ∆ημόσια Υγεία. Παραδοσιακές δίαιτες και περιβάλλον. Ενεργειακές ανάγκες.
Μικροθρεπτικά συστατικά. Συνιστώμενες διατροφικές παροχές. Εναρμόνιση τιμών αναφοράς. Επιστημονικά
τεκμηριωμένες διατροφικές οδηγίες και συστάσεις σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. Ρόλος του ∆ιαιτολόγου
στην συμβουλευτική του ασθενή(Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας, Κοινότητα). Προστασία του καταναλωτή.
∆ιατροφή και Ηλικιωμένοι. ∆ιατροφικά πρότυπα σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες.
Αλληλεπιδράσεις μεταξύ διατροφής, τρόπου ζωής, γενετικών και άλλων παραγόντων κινδύνου. Παχυσαρκία.
Καρδιαγγειακά νοσήματα. Αποτελεσματικότητα, αξιολόγηση Προγραμμάτων παρέμβασης και Προαγωγής
υγείας. Εθνικές έρευνες ∆ιατροφής. ∆ιατροφή, Συστήματα υγείας και προτεραιότητες ∆ημόσιας υγείας.
Παγκόσμια Κατάσταση τροφίμων. Καταναλωτής και ∆ημόσια Υγεία.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
∆ιατροφή και ∆ημόσια Υγεία. Επιμ. Ε Πολυχρονόπουλος, Γ Μανιός , Β Κωσταρέλη. Εκδόσεις Παρισιάνου 2009
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις, φροντιστηριακά μαθήματα & εργαστηριακά μαθήματα.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτή εξέταση 80%, εργασία 20%
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
61
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑ0504
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
3
ΕΞΑΜΗΝΟ
5ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Λάμπρος Συντώσης, Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Η κατανόηση των διαδικασιών της πέψης, απορρόφησης, βιοδιαθεσιμότητας και μεταβολισμού των
μικροθρεπτικών συστατικών.
Η κατανόηση της ικανότητας του οργανισμού να ρυθμίζει την ομοιόσταση μέσω ρυθμιστικών μηχανισμών
εξισορρόπησης.
Η σύνδεση του μεταβολισμού των μικροθρεπτικών συστατικών με την ανάπτυξη μεταβολικών νοσημάτων.
Η κατανόηση της σημασίας της ενεργειακής ισορροπίας στη διατήρηση του σωματικού βάρους.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα περιλαμβάνει: α) τη μελέτη του μεταβολισμού των μικροθρεπτικών συστατικών δηλαδή των
υδατοδιαλυτών βιταμινών (C και συμπλέγματος Β), των λιποδιαλυτών βιταμινών (A, D, E, K) και των
ανόργανων συστατικών (Ca, P, Mg, Na, K, Cl, Fe, Zn, Cu, Se, Cr, υπόλοιπων ιχνοστοιχείων και
υπεριχνοστοιχείων), β) τη μελέτη της ρύθμισης της ισορροπίας των υγρών και των ηλεκτρολυτών του
σώματος, γ) την παρουσίαση των μηχανισμών ρύθμισης της ενεργειακής ισορροπίας και του σωματικού
βάρους.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Gropper SS, Smith JL, Groff JL. ∆ιατροφή και Μεταβολισμός, Τόμος 2. Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης,
Αθήνα 2007.
Συντώσης Λ. Μεταβολισμός του Ανθρώπου-Μεθοδολογία και Τεχνικές. Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης,
Αθήνα 2008.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις, φροντιστηριακά μαθήματα, εργαστηριακά μαθήματα.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εργαστηριακό μάθημα, κατ’ οίκον εργασία, γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική
62
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑ1900
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
3
ΕΞΑΜΗΝΟ
5ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Σταύρος Κάβουρας, Επίκουρος Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Να εκπαιδευτούν οι φοιτητές της διαιτολογίας στις ιδιαιτερότητες της διατροφικής υποστήριξης του αθλητή και
του ασκούμενου για την αρτιότερη υποστήριξή του.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Βασικές έννοιες εργοφυσιολογίας και εργοβιοχημείας. Μέθοδοι μέτρησης και αξιολόγηση της ενεργειακής
δαπάνης του έργου. Ρύθμιση του μεταβολισμού των υδατανθράκων, λιπών και πρωτεϊνών στην άσκηση. O
ρόλος και η σημασία των βιταμινών, μετάλλων, ιχνοστοιχείων, ηλεκτρολυτών και του νερού στην άσκηση.
Ρύθμιση της σχετικής συμμετοχής υδατανθράκων, λιπών και πρωτεϊνών στην παραγωγή ενέργειας. Επίδραση
του τύπου, της έντασης και διάρκειας της άσκησης στο ρυθμό χρήσης των ενεργειακών πηγών. Ο ρόλος της
άσκησης στην υγεία και τη ρύθμιση του σωματικού βάρους.
Οι εργαστηριακές ασκήσεις καλύπτουν πειραματικά τα ακόλουθα: α) την αξιολόγηση των επιπέδων φυσικής
δρατηριότητας, β) τη μέτρηση μεταβολικού ρυθμού κατά την άσκηση, γ) τον υπολογισμό της σχετικής
συμμετοχής ενεργειακών υποστρωμάτων, δ) την επίδραση της έντασης της άσκησης και της δίαιτας στη
σχετική συμμετοχή των ενεργειακών υποστρωμάτων, ε) τη μέτρηση της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου με
διαφορετικά πρωτόκολλα, στ) το σχεδιασμό υδατανθράκωσης και πρόσληψης τροφής κατά τη διάρκεια
παρατεταμένης άσκησης και ζ) την αξιολόγηση συμπληρωμάτων αθλητικής διατροφής.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Melvin William ∆ιατροφή, Υγεία, Ευρωστία και Αθλητική Απόδοση, εκδ. Πασχαλίδης 2003, εκδ. Πασχαλίδης
2006.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
63
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙI
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
IA1102
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προαιρετικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
3
ΕΞΑΜΗΝΟ
5ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Φωτεινή Ν Σκοπούλη, Καθηγήτρια
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Η κατανόηση γενικών αρχών της αιτιολογίας, παθογένεσης και παθοφυσιολογίας νοσηρών καταστάσεων του
ανθρώπου Κατανόηση της παθοφυσιολογίας ομάδων νοσημάτων που χρήζουν ιδιαίτερης διατροφικής
αντιμετώπισης ή πρόληψης και νοσημάτων που οφείλονται σε έλλειψη ή περίσσεια παραγόντων που
προσλαμβάνονται με τη διατροφή.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Χωρίς να είναι νομικά κατοχυρωμένο είναι ουσιαστικά απαραίτητο οι φοιτητές να έχουν εκτεθεί επαρκώς στη
κατανόηση της φυσιολογίας και της βιοχημείας.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι θεματικές οντότητες, με βάση την ελάχιστη διδακτέα ύλη του μαθήματος, περιλαμβάνουν:
Φλεγμονή
Ανοσολογική απάντηση σε ξένους παράγοντες Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής ανεπάρκειας
Λοιμώδεις παράγοντες. Λοιμώδης διάρροια
Ανοσοανεπάρκειες. Αυτοάνοσα νοσήματα
Αλλεργία σε τροφές
Εμετός, ∆υσφαγία, ∆υσπεψία, ∆ιάρροια, ∆υσκοιλιότητα
Πεπτικό Έλκος
∆υσαπορρόφηση, Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου
Ηπατίτιδα, Ηπατική ανεπάρκεια, Κίρρωση ήπατος
Χολολιθίαση
Παγκρεατίτιδα, Παγκρεατική ανεπάρκεια
∆ιαταραχές διατροφικής κατάστασης- Αύξηση και απώλεια βάρους. Παχυσαρκία, Νευρογενής Ανορεξία &
Βουλιμία
Νευρολογικά Νοσήματα
∆ιαταραχές του μεταβολισμού των οστών, Οστεοπόρωση-Οστεομαλακία-Ραχίτιδα
Ουρική αρθρίτιδα
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
McPhee SJ, Moutsopoulos HM eds. Pathophysiology by Litsas Athens, 2000.
Adreoli TE, Bennett CJ, Carpenter C, Plum F eds. Cecil Essentials of Medicine, Saunders, Philadelphia, 1997
– Greek translated by Moutsopoulos HM, Litsas, Athens, 2000.
Mattson Porth C. Pathophysiology, Concepts of Altered Health States By J B Lippincot Company, Philadelphia,
4th edition 1994.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με γραπτή εξέταση.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική
64
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΙI
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑ0802
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
3ο
ΕΞΑΜΗΝΟ
ο
6
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Μερόπη Κοντογιάννη, Λέκτορας
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του μαθήματος είναι να μελετήσουν οι φοιτητές τη διατροφική φροντίδα ατόμων που πάσχουν από
διάφορα νοσήματα, συνδυάζοντας τις γνώσεις από τη βιοχημεία, τη φυσιολογία και την παθοφυσιολογία και να
εφαρμόσουν κατάλληλες διατροφικές παρεμβάσεις.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει διατροφική αξιολόγηση και παρέμβαση σε ασθενείς που
πάσχουν από νοσήματα του ανώτερου και κατώτερου πεπτικού, ηπατοπάθειες, νευρολογικές ασθένειες,
καρκίνο και καταστάσεις υπερμεταβολισμού (τραύμα, σήψη, έγκαυμα).
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ζαμπέλας Α. Κλινική ∆ιατροφή-∆ιαιτολογία, Τόμος Ι&ΙΙ, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2007.
Gibney-Elia-Ljunavist. Kλινική ∆ιατροφή. Αθήνα, Εκδόσεις Παρισιάνου, 2009.
Mahan LK, Escott-Stump S, Krause’s Food, Nutrition and Diet Therapy, 11th Edition. Philadeplhia: Saunders,
2004.
Thomas B, Bishop J. Manual of Dietetic practice. Blackwell Publishing, 4th Ed, UK, 2007.
Fischbach F. Εγχειρίδιο εργαστηριακών εξετάσεων. Αθήνα: Ιατρικές εκδόσεις «Π.Χ. Πασχαλίδης», 2005.
Καλφαρέντζος Φ. Αρχές Τεχνητής ∆ιατροφής: Θεωρία & Πράξη, Εκδόσεις Παρισιάνου, 2005.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις και εργαστηριακό μάθημα, που εστιάζει στη μελέτη και αντιμετώπιση κλινικών περιστατικών.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Το 40% του τελικού βαθμού προέρχεται από το βαθμό του εργαστηριακού μαθήματος
Το 60% του τελικού βαθμού προκύπτει από την τελική γραπτή εξέταση (30% θεωρία, 30% κλινικό περιστατικό)
Το δικαίωμα προσέλευσης στην τελική γραπτή εξέταση κατοχυρώνεται μόνο όταν ο βαθμός του εργαστηρίου
είναι προβιβάσιμος. Επιπλέον, και οι τρεις επί μέρους βαθμοί που συνιστούν τον τελικό πρέπει να είναι
προβιβάσιμοι.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική
65
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑ3100
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
3
ΕΞΑΜΗΝΟ
6ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Μαρία Σκουρολιάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Στόχοι του μαθήματος είναι:
• η κατανόηση της δράσης τοξικών ουσιών.
• η εκπαίδευση σχετικά με συμπτώματα τοξικότητας.
• η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων φαρμάκων και τοξικών με περιβαλλοντικούς και διατροφικούς
παράγοντες.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Mελέτη των βιοχημικών μηχανισμών απορρόφησης μεταφοράς, μεταβολισμού: Φαρμάκων, καρκινογόνων και
τοξικών. Έμφαση σε περιβαλλοντικούς και διατροφικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον μεταβολισμό και την
αποβολή των διαφόρων τοξικών.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σκουρολιάκου Μ. Τοξικολογία, εκδόσεις BIS, Τόμος Α και Β.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει μέσω 2 προόδων (γραπτή εξέταση) στη μέση και στο τέλος του εξαμήνου
και με τελική γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Οι ενδιάμεσες εξετάσεις είναι προαιρετικές και απαιτείται
επιτυχία και στις δύο για να ολοκληρωθεί η επιτυχής εξέταση του μαθήματος. Στο τέλος του εξαμήνου
διεξάγεται γραπτή εξέταση για τους φοιτητές που δεν επέλεξαν να εξεταστούν με προόδους ή δεν επέτυχαν σε
αυτές.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
66
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕ0201
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
o
3
ΕΞΑΜΗΝΟ
6o
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Γεώργιος Μπόσκου, Επίκουρος Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους αποφοίτους της Τμήματος τα εφόδια εκείνα που θα τους είναι
απαραίτητα για την απασχόληση τους σε μονάδες τροφοδοσίας, επισιτισμού ή μαζικής εστίασης. Να διδάξει
στους φοιτητές τις έννοιες της συστημικής προσέγγισης και της διαχείρισης ολικής ποιότητας. Να παρουσιάσει
θέματα οργάνωσης και διοίκησης καθώς και προγραμματισμού και λήψης αποφάσεων. Έμφαση δίνεται στην
οργάνωση τμήματος διατροφής νοσοκομείου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Επαρκής παρουσία και προβιβάσιμος βαθμός στο εργαστήριο του μαθήματος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αρχές θεωρίας συστήματος, Ολική διασφάλιση ποιότητας, Γενικά για την οργάνωση και διοίκηση,
Προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων, Πρότυπα ολικής διασφάλισης ποιότητας, Οργάνωση και λειτουργία
τμήματος διατροφής νοσοκομειακής μονάδας, ∆ιαμόρφωση εδεσματολογίου (menu) και ανάπτυξη προϊόντος,
Κοστολόγηση προϊόντων, ∆ιαχείριση προμηθειών, Ειδικές δίαιτες νοσοκομείου
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Georges D. P., Ευθυμιάδου Α.Γ. και Τσίτος ∆.Κ.; Πρακτικός προσανατολισμός στο σύγχρονο μάνατζμεντ.
Ελληνικά Γράμματα (1998).
Αγραφιώτης ∆., ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Νοσοκομείων. Εμπειρίες, Τάσεις Προοπτικές. Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο, Πάτρα, 1999.
Θεωδωρέλλης Χ.; Επαγγελματική μαγειρική. Χ. Θεοδωρέλλης (2000).
Κονταράτος Ν. Αντώνης: Η τέχνη της ∆ιοίκησης των Επιχειρήσεων, ΕΑΚΕΠΑ, Αθήνα, 1992
Αρβανιτογιάννης , Ιωάννης Σ., Κούρτης , Λάζαρος. ISO 9000:2000 : παρουσίαση του νέου προτύπου σύγκριση με το ISO 9000:1994, εφαρμογές του ISO 9000 σε παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών,
διαχείριση ολικής ποιότητας, έρευνα αγοράς, ικανοποίηση καταναλωτή, Αθήνα : Αθ. Σταμούλης c2002
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις και Ασκήσεις. Οι φοιτητές είναι χωρισμένοι σε 2 κύριες ομάδες παρακολούθησης των ασκήσεων.
Η παρουσία είναι υποχρεωτική στο δίωρο ασκήσεων. Οι εργασίες-ασκήσεις είναι ατομικές. Άλλες πρακτικές
δραστηριότητες: εκπαιδευτική επίσκεψη, επιδείξεις από επαγγελματίες. Άλλες μέθοδοι: παρουσιάσεις με
πολυμέσα, ειδικό λογισμικό.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι φοιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 11 από τα 13 δίωρα ασκήσεων. ∆ύο απουσίες είναι
αποδεκτές μόνο εφόσον είναι δικαιολογημένες. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να επαναλάβουν το
μάθημα στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Γραπτή εξέταση του μαθήματος γίνεται κατά τις εξεταστικές περιόδους
του Τμήματος. Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν ανάπτυξη ειδικών θεμάτων και ερωτήσεις πολλαπλών
επιλογών. Ο μέγιστος βαθμός της γραπτής εξέτασης είναι α=80/100. Ο μέγιστος βαθμός του εργασιών είναι
β=20/100. Εκπρόθεσμες εργασίες βαθμολογούνται με άριστα το 12/100. Ο τελικός βαθμός είναι (α+β)/10.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
67
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑ3400
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
3
ΕΞΑΜΗΝΟ
6ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Μαρία Γιαννακούλια, Επίκουρη Καθηγήτρια.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με μεθόδους και τεχνικές τροποποίησης διαιτητικών
συνηθειών και συμπεριφορών στο πλαίσιο της θεραπευτικής και προληπτικής παρέμβασης. Οι φοιτητές
αναμένεται να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας με ασθενείς διαφόρων ηλικιακών ομάδων, με στόχο τη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διατροφικών παρεμβάσεων καθώς και να είναι σε θέση να
αντιμετωπίζουν προβλήματα που εμφανίζονται στη διατροφική παρέμβαση όσον αφορά την κινητοποίηση των
ασθενών και τη συμμόρφωση/προσκόλλησή τους στο θεραπευτικό πρωτόκολλο.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Θα ήταν χρήσιμο οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα «∆ιατροφική Αξιολόγηση», «Εισαγωγή
στην Κλινική ∆ιατροφή» και «Κλινική ∆ιατροφή Ι και ΙΙ».
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
• Σημασία της συμβουλευτικής στις διατροφικές παρεμβάσεις. Ο ρόλος του διαιτολόγου.
• Παράγοντες που επηρεάζουν την τροφική επιλογή και την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών των
ανθρώπων, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά/εφήβους και στα υπέρβαρα/παχύσαρκα άτομα.
• Θεωρίες αλλαγής διαιτητικής συμπεριφοράς: Στάδια Αλλαγής Συμπεριφοράς και άλλες θεωρίες.
• Συνέντευξη κινητοποίησης: Γενικές αρχές της μεθόδου και εφαρμογές στη διαιτητική παρέμβαση.
• Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία: Γενικές αρχές και εφαρμογές στη διαιτητική παρέμβαση.
• ∆ομή και οργάνωση της διαιτολογικής συνεδρίας.
• ∆εξιότητες συμβουλευτικής στην καθημερινή πρακτική: χρήση τεχνικών, εφαρμογές σε διάφορες παθήσεις.
• Βελτίωση της συμμόρφωσης και διατήρηση των αλλαγών. Αντιμετώπιση «δύσκολων» περιστατικών
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γιαννακούλια Μ. Σημειώσεις για το μάθημα «∆ιατροφική Συμβουλετική και Συμπεριφορά». Αθήνα: Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο, 2009.
Snetselaar LG. Counseling for change. In Mahan K, Escott-Stump S (eds). Krause’s Food, Nutrition and Diet
Therapy, 11th Edition. Philadelphia: Saunders, 2004.
Rollnic S, Mason P, Butler C. Health Behavior Change: A Guide for Practitioners. Edinburgh, Churchill
Livingstone, 1999.
Rapoport L, Carpenter J, Pearson D. Achieving behavioral change. In Briony Thomas (ed) in conjunction with
the British Dietetic Association. Manual of Dietetic Practice. Oxford: Blackwell Science, 2001.
Gable J. Counselling skills for dietitians. Oxford: Blackwell Science, 1997.
Bauer K, Sokolik C. Βasic Nutrition Counseling skill development. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning,
2002
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις. Άλλες Μέθοδοι: Ασκήσεις ∆ιατροφικής Συμβουλευτικής και Μελέτες περιστατικών
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής τελικής εξέτασης.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική
68
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑ0601
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
3
ΕΞΑΜΗΝΟ
6ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Γεώργιος ∆εδούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων για το ρόλο της μοριακής γενετικής στα πολυπαραγοντικά
νοσήματα όπως είναι η παχυσαρκία, οι μεταβολικές διαταραχές (Αλκαπτονουρία Ανεπάρκεια G6PD), η
οικογενής υπερχοληστερολαιμία. Επίσης κατά τη διάρκεια των διαλέξεων αποτυπώνεται, η σχέση
περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως η διατροφή, η κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα με τη γενετική
προδιάθεση στην εκδήλωση των νοσημάτων. Οι εργαστηριακές ασκήσεις βοηθούν τους φοιτητές να
αντιληφθούν πως γίνεται η μοριακή διάγνωση των νόσων, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές Μοριακής
Βιολογίας.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: Ο ρόλος της Μοριακής Γενετικής στην Ιατρική. ∆ομή και
λειτουργία χρωμοσωμάτων και γονιδίων Μενδελική Κληρονομικότητα. Πληθυσμιακή Γενετική και
Πολυπαραγοντική κληρονομικότητα. Μοριακή Γενετική: Οργάνωση, ρύθμιση και χειρισμός γονιδίων. Bιοχημική
και Μοριακή Γενετική των ασθενειών. Κυτταρογενετική. Ανατομία του ανθρώπινου γονιδιώματος: Γονιδιακή
χαρτογράφηση, σύνδεση και κλωνοποίηση. Κλινική Γενετική. Γενεαλογικά δένδρα, Γενετική Συμβουλευτική
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχές Ιατρικής Γενετικής, Gelehrter, Collins, Ginsburg
iGenetics. Μία Μεντελική Προσέγγιση, Russel.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται μέσω γραπτής εξέτασης τόσο στη θεωρία όσο και στο εργαστήριο και με
πρακτική άσκηση του εργαστηρίου.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
69
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑ1800
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
3
ΕΞΑΜΗΝΟ
6ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Ιωάννης Μανιός, Επίκουρος Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Το μάθημα αποσκοπεί στο να προσφέρει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια για το σχεδιασμό και
εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης σε θέματα διατροφής και τρόπου ζωής σε παιδιά και ενήλικες, τόσο σε
μεμονωμένα άτομα όσο και σε ομάδες ατόμων. Στοχεύει στην εκπαίδευση και εξοικείωση των φοιτητών με τα
σημαντικότερα συμπεριφορικά/ γνωσιακά εργαλεία και με τη χρήση βιωματικών τεχνικών στην καλύτερη
εμπέδωση και μετέπειτα χρήση τους.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει
• Σύγχρονα προβλήματα που σχετίζονται με θέματα διατροφής και σωματικής άσκησης και η ανάγκη
παρεμβάσεων - Παράγοντες που επηρεάζουν την τροφική επιλογή και την σωματική άσκηση με ιδιαίτερη
έμφαση στους κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες.
• Θεωρίες και μοντέλα Αλλαγής Συμπεριφορών Υγείας σε θέματα διατροφής και τρόπου ζωής:
• Κοινωνική Γνωσιακή Θεωρία
• Μοντέλο Πεποίθησης Υγείας
• Θεωρία Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς
• ∆ιαθεωρητικό Μοντέλο και τα Στάδια Αλλαγής Συμπεριφοράς
• Συνέντευξη Κινητοποίησης
• Πρότυπο ∆ράσης Σχεδιασμού, Εφαρμογής και Αποτίμησης (PRECEDE-PROCEED)
• Χαρτογράφηση της Παρέμβασης
• Συνδυάζοντας θεωρία και πράξη (σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση μιας παρέμβασης σε θέματα
διατροφής και τρόπου ζωής)
• Σχέση διαιτολόγου με τον ασθενή - Προσόντα του διαιτολόγου που θα προωθήσουν την αλλαγή
συμπεριφοράς του ασθενούς - Χειρισμός ενηλίκων με προβλήματα βάρους – διαβήτη - Εικόνα σώματος
• Προγράμματα παρεμβάσεων για την προώθηση ενός υγιούς τρόπου ζωής, την πρόληψη και αντιμετώπιση
της παχυσαρκίας και των συνοδών προβλημάτων υγείας στην παιδική ηλικία.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Μανιός Γ (2007) ∆ιατροφική Αγωγή: από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ.Πασχαλίδη
Bauer K & Sokolik C (2001) Basic Nutrition Counseling Skill Development. US:Thomson Brooks/Cole
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις, εργαστηριακό μάθημα με χρήση Η/Υ
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει με τελική προφορική εξέταση, εργασία κατ’ οίκον και προφορική
παρουσίαση της εργασίας
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
70
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕ3000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
3
ΕΞΑΜΗΝΟ
6ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
∆ημοσθένης Παναγιωτάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με τις βασικές αρχές σχεδιασμού κλινικών και
επιδημιολογικών μελετών, καθώς επίσης και με τις βασικές αρχές λήψης αποφάσεων. Ο γόνιμος συνδυασμός
της θεωρίας και της πρακτικής άσκησης αποτελεί βασική επιδίωξη του μαθήματος.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας στις Επιστήμες της Υγείας. Οι θεσμικές και
δεοντολογικές διαστάσεις κατά την εκτέλεση μιας έρευνας. Σχεδιασμός Επιδημιολογικής Έρευνας: μελέτες
Επιπολασμού, αναδρομικές μελέτες, προοπτικές μελέτες. Σχεδιασμός Κλινικής ∆οκιμής (ενδιάμεσοι έλεγχοι,
πρόωρη διακοπή); Σχεδιασμός και χρήση ερωτηματολογίων. ∆ιατροφικά ερωτηματολόγια. Εγκυρότητα και
αξιοπιστία ερωτηματολογίων. ∆ιατροφικά πρότυπα και δείκτες. Έρευνες Επισκόπησης; Μετά-Ανάλυση. Βάσεις
δεδομένων στο χώρο των επιστημών της Υγείας (PubMed, Scopus, SCI). Αξιολόγηση ερευνητικού έργου.
∆ημοσιεύσεις: ∆ιαδικασία και ∆εοντολογία για τον συγγραφέα, τους κριτές και τους αναγνώστες. Από την
έρευνα στην κλινική πράξη.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Παναγιωτάκος ∆Β., (2006). Μεθοδολογία της έρευνας και της Ανάλυσης δεδομένων, για τις επιστήμες της
υγείας, εκδόσεις Β. Κωστάκη
Ιωαννίδης Ι., (2002). Αρχές Αποδεικτικής Ιατρικής, εκδόσεις Λίτσας.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις, μελέτη και κριτική άρθρων και ερευνών. Συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με τελική γραπτή εξέταση και εργασίες φοιτητών.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
71
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΟΚ0100
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό (2Θ)
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
4ο
ΕΞΑΜΗΝΟ
ο
7
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση των αγορών υγείας και των Ιδιαιτεροτήτων του αγαθού υγεία. Οι
φοιτητές αποκτούν γνώσεις στον τομέα των οικονομικών της υγείας, της χρηματοδότησης των συστημάτων
υγείας, των μεθόδων οικονομικής αξιολόγησης και των μεθόδων κοστολόγησης της υγειονομικής περίθαλψης.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Βασικές αρχές των συστημάτων υγείας, Αγορές υγείας, Κόστος υγείας, Μετρώντας την υγεία (QALYs, DALYs),
Οικονομική αξιολόγηση, Μέθοδοι αποζημίωσης του ιατρικού προσωπικού, Χρηματοδότηση των συστημάτων
υγείας, Παραγωγικότητα και αποδοτικότητα στα συστήματα υγείας
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Τα οικονομικά της υγείας σε επανεξέταση (Τ. Rice). Ρούσσος Ν και Ματσαγγάνης Μ. Επιστημονική Βιβλιοθήκη
2006
Τα οικονομικά της υγείας Θεωρία και πολιτική, Συγγραφέας: Υφαντόπουλος, Γιάννης Ν., Εκδ. ΤΥΠΩΘΗΤΩ
2003
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Η διδασκαλία περιλαμβάνει παραδόσεις.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση του μαθήματος στηρίζεται στις τελικές γραπτές εξετάσεις.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
72
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑ3800
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Επιλογής
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
4
ΕΞΑΜΗΝΟ
7ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Λάμπρος Συντώσης, Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
• Η κατανόηση της αιτιοπαθογένειας διαταραχών του μεταβολισμού όπως η παχυσαρκία, η
αθηροσκλήρυνση, το μεταβολικό σύνδρομο, ο διαβήτης και η οστεοπόρωση. Αναφορά στο ρόλο της
διατροφής στην πρόληψη και θεραπευτική αντιμετώπισή τους.
• Η καλλιέργεια κριτικής και συνθετικής σκέψης μέσω της πολλαπλής βιβλιογραφίας και των διαλέξεων από
ειδικούς επιστήμονες στις επιλεγμένες θεματικές ενότητες.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η ρύθμιση του μεταβολισμού και της ενεργειακής ομοιόστασης μέσω ορμονών ή άλλων μηχανισμών στο
ανθρώπινο σώμα. Αναφορά σε μεταβολικές διαταραχές όπως η παχυσαρκία, η αθηροσκλήρυνση, το
μεταβολικό σύνδρομο, ο διαβήτης και η οστεοπόρωση.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Καρδιομεταβολικός Κίνδυνος, Επ.Επιμέλεια: ∆ρ. Ανδρέας Μελιδώνης, Εκδόσεις Παρισιάνος
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνονται διαλέξεις επιστημόνων ειδικευμένων στο γνωστικό αντικείμενο της
εκάστοτε διδακτικής ενότητας .
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτή εξέταση
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική
73
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑ3700
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Επιλογής
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
4
ΕΞΑΜΗΝΟ
7ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Μαρία Γιαννακούλια, Επικουρη Καθηγήτρια.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξουν οι φοιτητές δεξιότητες για τη διατροφική αντιμετώπιση νεαρών
ασθενών (νεογνών, παιδιών και εφήβων). Οι φοιτητές αναμένεται να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της
αξιολόγησης της διατροφικής κατάστασης νεογνών, παιδιών και εφήβων σε κλινικό περιβάλλον και να είναι σε
θέση να σχεδιάσουν διατροφικές παρεμβάσεις για την υποστήριξη νεαρών ασθενών με προβλήματα υγείας
που σχετίζονται με τη διατροφή.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Θα ήταν χρήσιμο οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα «∆ιατροφική Αξιολόγηση» και
«Εισαγωγή στην Κλινική ∆ιατροφή».
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
•
Αξιολόγηση της διατροφικής κατάστασης παιδιών και εφήβων στην κλινική πρακτική.
•
∆ιαιτητική συμπεριφορά παιδιών και εφήβων.
•
Θετικό ισοζύγιο ενέργειας – ∆ιαχείριση υπέρβαρου.
•
Υποσιτισμός σε νοσηλευόμενα ή μη νοσηλευόμενα παιδιά.
•
∆ιατροφική παρέμβαση σε παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη τύπου I.
•
∆ιατροφική παρέμβαση σε παιδιά με κυστική ίνωση.
•
Τροποποιήσεις στη δίαιτα παιδιών με ενδογενή μεταβολικά νοσήματα: διαταραχές του μεταβολισμού των
αμινοξέων (φαινυλκετονουρία, ομοκυστεινουρία, νόσος σφενδάμου), διαταραχές του μεταβολισμού των
υδατανθράκων (γαλακτοζαιμία).
•
∆ιατροφική παρέμβαση σε παιδιά με υπερλιπιδαιμίες, διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος,
νοσήματα των νεφρών.
•
Τροποποιήσεις στη δίαιτα για την διαχείριση των τροφικών αλλεργιών.
•
∆ιατροφική παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές στη λήψη τροφής.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Hendricks KM, Duggan C & Walker WA. Εγχειρίδιο Παιδικής ∆ιατροφής (μετάφραση). Αθήνα: Εκδόσεις
Παρισιάνου, 2000.
Walker & Watkins, Nutrition in Pediatrics: Basic Science and Clinical Applications, 3rd edition. Hamilton: BC
Decker, 2003.
Shaw V, Lawson M. Clinical pediatric dietetics. Oxford: Blackwell 2001.
Parkman Williams C. Pediatric manual of clinical dietetics. American Dietetics Association, 1998.
Suskind R, Lewinter-Suskind L. Textbook of pediatric nutrition. New York: Raven Press 1993.
Lifshitz L. Childhood nutrition. Boca Raton: CRC Press 1995.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις. Άλλες Μέθοδοι: Μελέτες κλινικών περιστατικών.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με βάση τα αποτελέσματα της γραπτης τελικής εξέτασης.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική
74
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
IA3600
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Επιλογής
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
4
ΕΞΑΜΗΝΟ
7ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Φωτεινή Ν Σκοπούλη, Καθηγήτρια
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Να κατανοηθούν η αλληλεπίδραση και οι δεσμοί μεταξύ της διατροφής και του ανοσολογικού συστήματος και
να αποκτηθεί γνώση πρακτικών προβλημάτων που σχετίζονται με την εκτίμηση τόσο της διατροφικής όσο και
της ανοσολογικής κατάστασης.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Χωρίς να είναι νομικά κατοχυρωμένο είναι ουσιαστικά απαραίτητο οι φοιτητές να έχουν εκτεθεί επαρκώς στη
κατανόηση της φυσιολογίας και της παθοφυσιολογίας.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι θεματικές οντότητες, με βάση την ελάχιστη διδακτέα ύλη του μαθήματος, περιλαμβάνουν:
Εκτίμηση της ανοσολογικής λειτουργίας
Σοβαρή υποθρεψία και ανοσία
Λοιμώξεις διατροφή και ανοσία
Εγκυμονούσα και θηλάζουσα γυναίκα, μητρικό γάλα
∆ομή και χαρακτηριστικά του ανοσολογικού συστήματος του εντέρου (ανοσοφυσιολογία του εντέρου). Τροφική
αλλεργία και δυσανεξία σε διατροφικούς παράγοντες.
Από του στόματος επαγωγή ανοσολογικής ανοχής.
∆ιάρροια και άλλοι νόσοι του γαστρεντερικού
Μικροχλωρίδα του εντέρου – Προβιοτικά και Ανοσολογικό σύστημα σε παθολογικές καταστάσεις
Ιχνοστοιχεία, μέταλλα και ανοσία
Λίπη διατροφής και ανοσία
Επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια και διατροφή
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
M ERIC GERCHWIN ET AL: Εγχειρίδιο
∆ιατροφής και Ανοσίας. Εκδόσεις Παρισιάνος 2008
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτή εξέταση
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική
75
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕ3100
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Επιλογής
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
4ο
ΕΞΑΜΗΝΟ
7ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Αντωνία Χίου, Επίκουρη Καθηγήτρια.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Οι φοιτητές αναμένεται να:
•
ενημερωθούν για τις βιοχημικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα κατά την επεξεργασία και την
αποθήκευση των φυτικών και ζωικών τροφίμων
•
αναγνωρίσουν τις κύριες αναμενόμενες μεταβολές ανά κατηγορία τροφίμων
•
κατανοήσουν τους μηχανισμούς διά μέσου των οποίων λαμβάνουν χώρα οι βιοχημικές μεταβολές κατά
την επεξεργασία και την αποθήκευση των φυτικών και ζωικών τροφίμων
•
να ενημερωθούν για τη δυνατότητα χρήσης βιοχημικών μεταβολών για τις ανάγκες της τεχνολογίας
τροφίμων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Βασικές αρχές χημείας τροφίμων, φυσικοχημείας τροφίμων, διατροφής.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ρόλος των βιοχημικών ιδιοτήτων των μακρο-θρεπτικών και μικρο-θρεπτικών συστατικών στην ποιότητα των
τροφίμων και στη διατροφή. Βιοχημικές μεταβολές σε μη κατεργασμένα και κατεργασμένα τρόφιμα. Βιοχημικές
μεταβολές των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων κατά την επεξεργασία και κατά την αποθήκευση.
Εφαρμογές στις διάφορες κατηγορίες τροφίμων: φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας και
προϊόντα κρεάτος, δημητριακά και προϊόντα αρτοποιίας, αλκοολούχα ποτά. Τα ένζυμα στην ανάλυση
τροφίμων. Μηχανισμοί σχηματισμού ευχυμικών συστατικών τροφίμων. Αλλεργία και τρόφιμα.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βαφοπούλου – Μαστρογιαννάκη Α., Βιοχημεία Τροφίμων, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη
Επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων Μπλούκας, Ιωάννης Γ Εκδόσεις: Σταμούλη Α.Ε.
Food Biochemistry and Food Processing, Y. H. Hui, (Editor) 2006, Wiley-Blackwell
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις μαθήματος και κατ’ οίκον εργασίες
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτώς στο τέλος του εξαμήνου. Επιπροσθέτως, γίνεται αξιολόγηση από
τις, κατά περίπτωση, κατ’ οίκον εργασίες οι οποίες ανατίθενται στους φοιτητές.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
76
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕ3200
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Επιλογής (2Θ)
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
4ο
ΕΞΑΜΗΝΟ
7o
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Γεώργιος Μπόσκου, Επίκουρος Καθηγητής
Νικόλαος Καλογερόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταρτίσει τους φοιτητές σχετικά με τα νομικά θέματα που αφορούν την
παραγωγή και διακίνηση τροφίμων. Να δημιουργήσει μια οικειότητα με τα πολλές φορές δυσνόητα νομικά
κείμενα καθώς και την κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Να παρουσιάσει τις εξελίξεις στη νομοθεσία αλλά και
τους τρόπους ενημέρωσης σε νομικά θέματα. Τέλος να δώσει στους φοιτητές τις νομικές βάσεις προστασίας
τους είτε ως καταναλωτές είτε ως μελλοντικοί επαγγελματίες.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
∆ιάρθρωση νομοθεσίας (ελληνικής και ευρωπαϊκής), Αγορανομικές διατάξεις, Νομοθεσία υγιεινής,
Επισήμανση τροφίμων - διατροφικοί ισχυρισμοί, Ποιότητα πόσιμου νερού, Οινοπνευματώδη ποτά,
Μικροβιολογικά κριτήρια, στόχοι ασφάλειας τρόφιμων, Χημικά όρια για υλικά σε επαφή με τρόφιμα,
υπολείμματα αγροχημικών, περιβαλλοντικούς ρύπους κτλ, Επίσημοι έλεγχοι - οριζόντια νομοθεσία της ΕΕ,
Codex alimentarius, ΕΦΕΤ - EFSA – SANCO – RASFF, Εθνικό σύστημα διαπίστευσης, νομοθεσία λειτουργίας
διαιτολογικού γραφείου, νομοθεσία σύστασης νομικού προσώπου
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Νομικά κείμενα του Ελληνικού κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Codex Alimentarius
Σημειώσεις.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις (παρουσία προαιρετική). Απαιτούνται εργασίες σε ειδικά θέματα νομοθεσίας από ομάδες 2-3
ατόμων. Άλλες πρακτικές δραστηριότητες: διαλέξεις από ειδικούς. Άλλες μέθοδοι: παρουσιάσεις με πολυμέσα.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γραπτή εξέταση του μαθήματος γίνεται κατά τις εξεταστικές περιόδους του Τμήματος. Οι γραπτές εξετάσεις
περιλαμβάνουν ανάπτυξη ειδικών θεμάτων και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Ο μέγιστος βαθμός της
γραπτής εξέτασης είναι α=70/100. Οι ομαδικές εργασίες συγκεντρώνονται στο τέλος του εξαμήνου και
παραδίδονται ως ηλεκτρονικά αρχεία μέσω e-class. Η προθεσμία υποβολής τους είναι η Παρασκευή της 13ης
εβδομάδας, όπου εκπρόσωπος της ομάδας ασκήσεων υπογράφει πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής με τον
διδάσκοντα. Ο μέγιστος βαθμός του εργασιών είναι β=30/100. Εκπρόθεσμες εργασίες βαθμολογούνται με
άριστα το 20/100. Ο τελικός βαθμός είναι (α+β)/10.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
77
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕ3300
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Επιλογής
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
4
ΕΞΑΜΗΝΟ
7ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
∆ημοσθένης Παναγιωτάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την εφαρμογή των πολυμεταβλητών στατιστικών
μεθόδων, μεθόδων ανάλυσης χρονοσειρών και τη χρήση των ενδεδειγμένων στατιστικών πακέτων για την
οργάνωση και την ανάλυση των σχετικών διατροφικών πληροφοριών Ο γόνιμος συνδυασμός της θεωρίας και
της πρακτικής άσκησης αποτελεί βασική επιδίωξη του μαθήματος.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: Πολυμεταβλητή ανάλυση δεδομένων. Ανάλυση σε Κύριες
Συνιστώσες. Παραγοντική ανάλυση. Ανάλυση κατά συστάδες. ∆ιακρίνουσα ανάλυση. Εφαρμογές σε
επιδημιολογικές & κλινικές έρευνες, καθώς και σε βιολογικές και γενετικές βάσεις δεδομένων. Μη Παραμετρική
Στατιστική. Ανάλυση διαχρονικών δεδομένων & Χρονολογικών σειρών. Ανάλυση διακύμανσης
επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Ανάλυση χρονολογικών σειρών. Εφαρμογές στην εκτίμηση υποδειγμάτων
κινδύνου. Ανάλυση κόστους – αποτελεσματικότητας, κόστους – οφέλους & λήψη αποφάσεων. Μη γραμμικά
υποδείγματα. Εφαρμογές στην εκτίμηση καμπύλων ανάπτυξης του ανθρώπου και σωματομετρικών
χαρακτηριστικών. Συγγραφή των αποτελεσμάτων ερευνητικής εργασίας.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σημειώσεις του διδάσκοντος.
Πολυδιάστατη Ανάλυση ∆εδομένων, Θ. Μπεχράκης, Εκδ. Λιβάνη, 1999
Πολυμεταβλητή Ανάλυση ∆εδομένων, ∆. Καρλής, 2007
An Introduction to Multivariate Statistical Analysis. TW Anderson, Willey & Sons, 1984
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις, φροντιστηριακά μαθήματα, εργαστηριακό μάθημα στο εργαστήριο των Η/Υ.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με τελική γραπτή εξέταση.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
78
Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
∆IOIKHΣH ANΘPΩΠINΩN ΠOPΩN
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕ 3400
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
Ετος σπουδων
4ο
ΕΞΑΜΗΝΟ
ο
8
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Άννα Σαίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του μαθήματος είναι όχι μόνο να συμβάλλει στο να διαδραματίσουν οι προπτυχιακοί φοιτητές (όταν θα
ενταχθούν στην αγορά εργασίας) ουσιαστικό και δημιουργικό ρόλο στην οργανωσιακή αποτελεσματικότητα και
την αποτελεσματική διοίκηση αλλά και στο να κατανοήσουν ότι η διοίκηση και γενικά η διαδικασία του
management επηρεάζει τη συμπεριφορά των ατόμων στην εργασία ενώ η οργανωσιακή συμπεριφορά μπορεί
να βελτιωθεί σημαντικά με την καλύτερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: Προσέγγιση στην έννοια του οργανισμού και της διοίκησης
ανθρωπίνων πόρων (Human resource management).. Προγραμματισμός αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό.
Αξιολόγηση προσωπικού. Ανάλυση και περιγραφή θέσεων εργασίας. Επιλογή προσωπικού και μέθοδοι
επιλογής. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Προσωπικού. Συστήματα αμοιβών. Εσωτερική επικοινωνία. Πληροφορικά
συστήματα ανθρώπινου δυναμικού
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Παπαλεξανδρή, Ν. & Μπουραντάς, ∆. (2003). ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Εκδόσεις Μπένου.
Βαξεβανίδου, Μ. & Ρεκλείτης, Π. (2008). Management Ανθρωπίνων Πόρων. Εκδόσεις Προπομπός
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει με γραπτή εξέταση
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
79
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜARKETING
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΟΚ0900
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Επιλογής
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
4
ΕΞΑΜΗΝΟ
8ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Γεώργιος Μαλινδρέτος, Επίκουρος Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή και κατανόηση βασικών εννοιών του ολοκληρωμένου σύγχρονου
Marketing, με έμφαση στο Marketing υπηρεσιών και στην εξυπηρέτηση πελατών.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει την εισαγωγή σε βασικές έννοιες του Marketing, το
ολοκληρωμένο marketing, εσωτερικοί και εξωτερικοί πελάτες. Επίσης, τη διαδικασία έρευνας αγοράς και
αγορές-στόχοι, την ψυχολογία του Καταναλωτή και τη διαδικασία ανάπτυξης πελατών. Κύκλος ζωής και
Στρατηγική Marketing. Marketing προϊόντων και υπηρεσιών, ομοιότητες και διαφορές. Εξυπηρέτηση πελατών.
Επικοινωνίες Marketing και μέθοδοι προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, διαφημιστικοί στόχοι,
προϋπολογισμός και σχεδιασμός προώθησης. Κανάλια ∆ιανομής και σχέση Marketing και Logistics. Σημασία
της ‘Αλυσίδας Αξίας’.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Kotler, Philip, Εισαγωγή στο μάρκετινγκ μάνατζμεντ, Εκδότης: Γκιούρδας Β., 2001
Σπύρος Γούναρης, Μάρκετινγκ υπηρεσιών, Εκδότης: Rosili, 2002.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με τελική γραπτή εξέταση
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
80
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑ4100
Τύπος μαθήματος
Επιλογής
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
4
ΕΞΑΜΗΝΟ
8ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Γεώργιος ∆εδούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων για το ρόλο της δράσης φυσικών προιόντων στη γονιδιακή
έκφραση τόσο σε in-vitro-κυτταρικά συστήματα, όσο και σε in-vivo πειραματικές συνθήκες. Οι εκπαιδευόμενοι
έρχονται σε επαφή με νέα δεδομένα που προκύπτουν από την αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου
γονιδιώματος, και αφορούν την ταυτοποίηση νέων μορίων ρυθμιστών, αλληλουχιών μη κωδικών περιοχών και
αποσαφήνιση των αλληλεπιδράσεων μακρομορίων αλλά και μικρομορίων. Κατανοούνται επίσης οι
πλειοτροπικές βιολογικές δράσεις συστατικών τροφίμων, προσδιορίζονται οι ελάχιστες ποσότητες που
προκαλούν απόκριση στα κυτταρικά συστήματα και στους οργανισμούς συνολικά.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή στη ∆ιατροφογενωμική. Από τα κύτταρα στα χρωμοσώματα . Από το DNA στις πρωτεΐνες.
Μεταγραφικοί παράγοντες. Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. Ιχνοστοιχεία και γονιδιακή έκφραση. Ο
διαιτητικός ψευδάργυρος. ∆ιαμόρφωση της γονιδιακής έκφρασης από το διαιτητικό σίδηρο. ∆ιαιτητικό σελήνιο
και γονιδιακή έκφραση. Βιταμίνη D και έκφραση γονιδίων. ∆ιατροφικός και ορμονικός έλεγχος του γονιδίου
σύνθεσης λιπαρών οξέων στα θηλαστικά. ∆ιατροφή και έκφραση λιποκυτταρικών γονιδίων. Ο ρόλος του
διατροφικού λίπους στη ρύθμιση της έκφρασης της Stearoyl-CoA Desaturase. Λιπαρά οξέα, ανάπτυξη λευκού
λιπώδη ιστού και διαφοροποίηση λιποκυττάρων. Acyl-CoA Συνθετάση 1 (ACS1):Έλεγχος και ο ρόλος της στον
μεταβολισμό. Πολυφαινόλες. Λυκοπένιο. Επίδραση του εκχυλίσματος EGb 761, του φυτού Ginkgo Biloba, στην
έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με τον εγκέφαλο. Βιταμίνη Α και ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στο
μιτοχονδριακό DNA. Εργαλεία έρευνας για τη διερεύνηση της μοριακής διάστασης της διατροφής
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Nutrients and gene expression: clinical aspects, υπό Berdanier , Carolyn D.
Nutrient-gene interactions in health and disease υπό Moustaid-Moussa , Naima, Berdanier , Carolyn D.
Σημειώσεις μαθήματος. Γ.∆εδούσης
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται μέσω προφορικής εξέτασης και εργασίας.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
81
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑ4200
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Επιλογής
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
4
ΕΞΑΜΗΝΟ
8ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Αντωνία-Λήδα Ματάλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Στόχος του μαθήματος είναι να προβληματιστούν οι φοιτητές πάνω στην πολυπλοκότητα των προβλημάτων
διατροφής σε παγκόσμιο επίπεδο, να ενημερωθούν σε σχέση με τα επιδημιολογικά δεδομένα του υποσιτισμού
και της ανεπάρκειας μικροθρεπτικών συστατικών σε παγκόσμιο επίπεδο, και να κατανοήσουν τα διατροφικά
προβλήματα που αντιπετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες τις οικονομικέςκαι κοινωνικές παραμέτρους που
ενέχονται σε αυτά, και να συζητήσουν τις μελλοντικές προοπτικές.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο μάθημα εξετάζοντα τα διατροφικά μοτίβα που επικρατούν στις διάφορες περιοχές του κόσμου καθώς και
το πώς διαμορφώνονται οι μελλοντικές τάσεις κατανάλωσης τροφίμων παγκοσμίως. Εξετάζεται το φαινόμενο
του υποσιτισμού και της “κρυφής πείνας” το οποίο αφορά το παγκόσμιο πρόβλημα της ανεπάρκειας
μικροθρεπτικών συστατικών. Συζητούνται οι σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν τα τρόφιμα και τη διατροφή,
όπως οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην γεωργία και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής
τροφίμων.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Action Against Hunger, The Geopolitics of Hunger 2000-2001, Boulder Co., Lynne Rienner, 2000.
Ματάλα Α-Λ. και Χουλιάρας Α. (επιμ.) ∆ιατροφή στον 21ο Αιώνα, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις, πρότζεκτ φοιτητών
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω της αξιολόγησης της εργασίας (πρότζεκτ) και της τελικής γραπτής
εξέτασης.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
82
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑ3900
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Επιλογής
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
4
ΕΞΑΜΗΝΟ
8ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Καλογερόπουλος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές (α) την μεγάλη συμβολή των εφαρμογών
βιοτεχνολογίας στη σύγχρονη διατροφή, (β) τις βασικές αρχές βιοαντιδραστήρων και υπολογισμούς σε
συστήματα βιοαντιδραστήρων, (γ) τους μικροοργανισμούς βιομηχανικών ζυμώσεων (βακτήρια, μύκητες, ζύμες)
και τις «χρήσιμες» ζυμώσεις (αλκοολική ζύμωση, γαλακτική ζύμωση, προπιονική ζύμωση), (δ) την τεχνολογία
παραγωγής μικροβιακής πρωτεΐνης, ελαίων, πολυσακχαριτών, κ.α, (ε) χρήση βιοτεχνολογίας για επεξεργασία
αποβλήτων, (αναερόβια, αερόβια, κομποστοποίηση), (στ)τα προβιοτικά, (ζ) τη σύγχρονη βιοτεχνολογία
(ανασυνδυασμένο DNA, κλωνοποίηση, γενετική μηχανική)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει:
• Γενικές εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί – Η έννοια της Βιοτεχνολογίας – Οι μικροοργανισμοί των
Βιομηχανικών Ζυμώσεων (Μύκητες, Ζύμες, Βακτήρια)
• Βιοαντιδραστήρες – Υπολογισμοί σε συστήματα βιοαντιδραστήρων
• Τεχνολογία παραγωγής μικροβιακής πρωτεΐνης, ελαίων, πολυσακχαριτών, κ.α
• Προβιοτικά
• Από τις κλασσικές ζυμώσεις στη σύγχρονη βιοτεχνολογία (ανασυνδυασμένο DNA, φορείς γενετικού υλικού,
κλωνοποίηση, γενετική μηχανική– Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα).
• Ζυμούμενα τρόφιμα και προϊόντα: παραγωγή, ιδιότητες και διατροφική αξία.
• Αλκοολική ζύμωση, οίνος, ζύθος
• Γαλακτοκομικά – Γαλακτική ζύμωση, προπιονική ζύμωση
• Ακινητοποιημένα ένζυμα: τεχνολογία και εφαρμογές
• Η βιοτεχνολογία στην παρασκευή και επεξεργασία τροφίμων, συστατικών τους και προσθέτων αυτών
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βιοτεχνολογία με Στοιχεία Βιοχημικής Μηχανικής. Μ Λιακοπούλου-Κυριακίδου,2004, εκδ. Ζήτη, Θεσ/νίκη.
Βιοτεχνολογία. ∆Α Κυριακίδης,2000, εκδ. Ζήτη, Θεσ/νίκη
Biotechnology and the Food Industry. RL Rogers & GH Fleet, 1993, Gordon and Breach Science Publishers.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με τελική γραπτή εξέταση
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
83
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑ4000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Επιλογής
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
4
ΕΞΑΜΗΝΟ
8ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Σταύρος Κάβουρας, Επίκουρος Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Να ενημερωθούν οι φοιτητές της διαιτολογίας για τις ιδιαιτερότητες της διατροφικής υποστήριξης του αθλητή
υψηλού επιπέδου, το σύστημα ελέγχου ντόπινγκ και τη δράση των διατροφικών εργογόνων βοηθημάτων.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι καλύψει θέματα σχετικά με τις διατροφικές απαιτήσεις των αθλητών κατά την
προπόνηση αλλά και την αγωνιστική περίοδο. Επίσης θα καλυφθούν θέματα που σχετίζονται με πρακτικά
ζητήματα της αθλητικής διατροφής όπως η διατροφική αξιολόγηση, ο ρόλος του σωματικού βάρους και της
σύστασης στην απόδοση και η χρήση διατροφικών συμπληρωμάτων. Ανάλυση του ρόλου του εθνικού
συμβουλίου καταπολέμησης ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) και του νομικού πλαισίου αυτού.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
R. Moughan, L Burke. Αθλητική ∆ιατροφή, εκδ. Πασχαλίδης 2006
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Παραδόσεις εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει στο τέλος του εξαμήνου, με γραπτή εξέταση και εργασία.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνική, Αγγλική (για τους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS)
84
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑ4400
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΟΤΣ
Επιλογής
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
4
ΕΞΑΜΗΝΟ
8ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Ευάγγελος Πολυχρονόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Η εκπαίδευση φοιτητών στην πρόληψη χρόνιων νοσημάτων (διαβήτης, καρδιαγγειακά, καρκίνος), η εξοικείωσή
τους με τα συμπτώματα και τα κλινικά σημεία των νοσημάτων διατροφικής ατιτιολογίας. Η αναφορά στην
πρόληψη νοσημάτων περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια (check-up) και την τριτοβάθμια
(παρηγορητική) θεραπεία.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
O ρόλος του ∆ιαιτολόγου ∆ιατροφολόγου στην πρόληψη και διατροφική θεραπεία της νόσου στο Ιατρείο.
Πρόληψη, πρωταρχική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια (μαζικά προγράμματα διαλογής: ενδείξεις, αντενδείξεις,
παρενέργειες), τριτοβάθμια πρόληψη ( Παρηγορητική αγωγή και διατροφική φροντίδα του ασθενούς.
Χρονικό πρότυπο καρκινογένεσης (initiation και promotion)
Παράγοντες κινδύνου, προσδιοριστικοί παράγοντες υγείας σε σχέση με την πρόληψη νοσημάτων (διατροφή,
σωματική αδράνεια, κάπνισμα, τρόπος ζωής)
Ολιστική προσέγγιση υγείας και διατροφής. Στρες
∆ιατροφή και οικολογική παρέμβαση – διατήρηση περιβάλλοντος ο ρόλος του ∆ιαιτολόγου ∆ιατροφολόγου
Πρόληψη νοσημάτων σε σχέση με νέες τεχνολογίες
Μείωση φορτίου της νόσου μέσα από τις διαδικασίες πρόληψης νοσημάτων. Στρες
Παρεμβάσεις διαιτολόγου για συμπληρωματική σίτιση (τρόφιμα ή θρεπτικά συστατικά)
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
∆ιατροφή και ∆ημόσια Υγεία. Επιμ. Ε Πολυχρονόπουλος, Γ Μανιός , Β Κωσταρέλη. Εκδόσεις Παρισιάνου 2009
Preventive Medicine Journal
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Η διδασκαλία περιλαμβάνει παραδόσεις και φροντιστηριακές ασκήσεις.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση του μαθήματος στηρίζεται στις τελικές γραπτές εξετάσεις.
ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ελληνικά, Αγγλικά (για τους φοιτητές Erasmus)
85
Πτυχιακή μελέτη των φοιτητών
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΤ2000
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
4
ΕΞΑΜΗΝΟ
7ο και 8ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΟΣ
Όλα τα μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να επιβλέψουν την εκπόνηση των πτυχιακών μελετών
των φοιτητών.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός της Πτυχιακής Μελέτης είναι να έλθουν οι φοιτητές σε επαφή με τη διαδικασία της επιστημονικής
έρευνας, να αποκτήσουν εμπειρία στη διαχείριση τόσο των επιστημονικών δεδομένων όσο και του διαθέσιμου
χρόνου, καθώς και να εξοικειωθούν με τη διαδικασία συγγραφής και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της
μελέτης τους ενώπιον κοινού.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Για να αποκτήσουν το δικαίωμα εκπόνησης Πτυχιακής μελέτης, οι φοιτητές, θα πρέπει να μην οφείλουν
περισσότερα από 4 μαθήματα.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι πτυχιακές μελέτες μπορεί να είναι βιβλιογραφικές επισκοπήσεις ή ερευνητικές εργασίες. Οι φοιτητές πρέπει
αφού ολοκληρώσουν, να παραδώσουν την εργασία τους σε έντυπη μορφή και να την υποστηρίξουν δημόσια.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τα μέλη της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, τα οποία είναι μέλη ∆ΕΠ του
Πανεπιστημίου, και η οποία λαμβάνει υπόψη την γενικότερη στάση και συνέπεια του φοιτητή κατά την
εκπόνηση της εργασίας, την ποιότητα της εργασίας και την παρουσίαση.
86
Πρακτική Άσκηση
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι & ΙΙ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΑ2000, ΠΑ2001
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Υποχρεωτικό
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Προπτυχιακό
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ο
4
ΕΞΑΜΗΝΟ
7ο και 8ο
ΟΝΟΜΑ Κ ΒΑΘΜΙ∆Α ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ
Νοσκοκομεία:
Μαίρη Γιαννακούλια, Επικουρη. Καθηγήτρια
Μερόπη Κοντογιάννη, Λέκτορας
Κοινότητα:
Ευάγγελος Πολυχρονόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
Γιάννης Μανιός, Επίκουρος Καθηγητής
Βιομηχανία Τροφίμων και Μαζική εστίαση:
Βαίος Καραθάνος, Καθηγητής
Γεώργιος Μπόσκου, Επίκουρος Καθηγητής
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙ∆ΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με δεξιότητες και γνώσεις ως μελλοντικούς
επαγγελματίες διαιτολόγους και επιστήμονες της διατροφής, καθώς και να τους εκθέσει σε ευκαιρίες να
εφαρμόσουν τη θεωρητική γνώση που έχουν αποκτήσει μέσω των σπουδών τους σε ένα πραγματικό
εργασιακό περιβάλλον, υπό επίβλεψη.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Για να αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές, θα πρέπει
να έχουν προβιβάσιμο βαθμό σε σειρά μαθημάτων των πρώτων 6 εξαμήνων, που άπτονται στο αντικείμενο
της ∆ιατροφής.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η Πρακτική Άσκηση διεξάγεται, μέχρι σήμερα σε κλινικό περιβάλλον, με την επίσημη συνεργασία πολλών
Τμημάτων ∆ιατροφής μεγάλων δημόσιων νοσοκομείων. Οι φοιτητές εξασκούνται στη διαδικασία της
διατροφικής φροντίδας και στις δεξιότητες επικοινωνίας τους, μαθαίνουν να διερευνούν τις δυνατότητες
αλληλεπίδρασης σε καθημερινή βάση με τα άλλα μέλη της θεραπευτικής ομάδας και να αναπτύσσουν την
ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις και κρίσιμα περιστατικά. Στο άμεσο μέλλον, η
πρακτική άσκηση πρόκειται να διευρυνθεί και σε χώρους της κοινότητας, όπως Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
(∆ημοτικά ιατρεία, Κέντρα Υγείας), Προσχολική Αγωγή (Παιδικοί σταθμοί), Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
(∆ημοτικά Σχολεία, νηπιαγωγεία) και ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και σε χώρους της βιομηχανίας
τροφίμων και της μαζικής εστίασης, δηλαδή επιχειρήσεις που ασχολούνται με την προμήθεια, μεταποίηση και
διακίνηση προϊόντων τροφίμων.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσία δύο εξαμήνων των φοιτητών στους φορείς Πρακτικής Άσκησης που
αναφέρθηκαν παραπάνω.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ο τελικός βαθμός προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις των φοιτητών στο τέλος κάθε εξαμήνου
από τους τους φορείς Πρακτικής Άσκησης καθώς και τη γενικότερη επίδοση και συνέπεια των φοιτητών
καθόλη τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης.
87
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Εφαρμοσμένη ∆ιαιτολογία∆ιατροφή» του Τμήματος Επιστήμης ∆ιαιτολογίας - ∆ιατροφής διακρίνεται σε
πλήρους και μερικής φοίτησης, και προσφέρει τρεις κατευθύνσεις:
• Κλινική ∆ιατροφή
• ∆ιατροφή και Άσκηση
• ∆ιατροφή και ∆ημόσια Υγεία
Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να
σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται
διατροφικές παρεμβάσεις σε
ατομικό ή/και ομαδικό επίπεδο,
με προορισμό να καλύψουν
ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων
στους τομείς της Κλινικής
∆ιατροφής, της ∆ιατροφής και
'Άσκησης και της ∆ιατροφής και
∆ημόσιας Υγείας, καθώς και
στην ανάπτυξη της έρευνας και
στην παραγωγή και προαγωγή
νέας γνώσης στο ευρύτερο
πεδίο
της
επιστήμης
της
∆ιατροφής.
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα στελεχώσουν μελλοντικά τα ιδρύματα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και θα συμβάλουν στην αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού
οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων, που ενεργοποιούνται στο πεδίο της
∆ιατροφής και Υγείας.
Το Πρόγραμμα στοχεύει επίσης:
• στη διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια
• στην ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών και διδακτικού προσωπικού και
• στην προσέλκυση Ευρωπαίων φοιτητών και διδακτικού προσωπικού. Για
την επίτευξη αυτού του στόχου συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες θα
προσφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:
α) Μεταπτυχιακό ∆ίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στις κατευθύνσεις:
• Κλινική ∆ιατροφή
• ∆ιατροφή και Άσκηση
• ∆ιατροφή και ∆ημόσια Υγεία
88
β) ∆ιδακτορικό ∆ίπλωμα (∆.∆.) σε τομείς που εμπίπτουν στο ευρύτερο γνωστικό
πεδίο του Τμήματος Επιστήμης ∆ιαιτολογίας-∆ιατροφής.
Χρονική ∆ιάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώματος Ειδίκευσης
ορίζεται σε ενάμισι (1,5) έτος η ελάχιστη και δυόμισι (2,5) έτη η μέγιστη, για το
πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης είναι δυόμισι (2,5) έτη
η ελάχιστη και τρεισήμισι (3,5) έτη η μέγιστη. Για το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωμα
ορίζεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία σε επιπλέον έξι (6) διδακτικά εξάμηνα η
ελάχιστη.
89
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εξωσπουδαστικές και ελεύθερες δραστηριότητες
Ο σύλλογος φοιτητών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου αποτελείται από τους
φοιτητές των τμημάτων του Πανεπιστημίου. Σκοπός του Φοιτητικού Συλλόγου είναι
η εκπροσώπηση των φοιτητών στα όργανα του Πανεπιστημίου και η διασφάλιση
των συμφερόντων και δικαιωμάτων τους.
Επίσης, ο Σύλλογος των φοιτητών αναλαμβάνει πρωτοβουλίες πολιτιστικού
περιεχομένου και οργανώνει τη δημιουργία καλλιτεχνικών αλλά και αθλητικών
ομάδων. Στόχος των πρωτοβουλιών αυτών είναι η ομαλή ένταξη των νέων
φοιτητών, συμπεριλαμβανόμενων και των φοιτητών ERASMUS, στη ζωή του νέου
Ακαδημαϊκού χώρου.
Ομάδες δραστηριοτήτων φοιτητών
Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου, με δική τους πρωτοβουλία, δουλειά και μεράκι,
επεκτείνουν και συμπληρώνουν τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της ακαδημαϊκής
κοινότητας δημιουργώντας ομάδες που να συμβαδίζουν με τα ενδιαφέροντα και τις
ανησυχίες τους.
Ως τώρα, στον χώρο του Πανεπιστημίου έχουν λειτουργήσει οι εξής ομάδες:
•
Ομάδα Χορού
•
Θεατρική Ομάδα
•
Ομάδα Φωτογραφίας
•
Αθλητική Ομάδα & Πολεμικών Τεχνών
90