Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
Προπτυχιακό
ΗΝ5410
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΑΕ) Ι
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διαλέξεις , Ασκήσεις Πράξης, Εργαστηριακές Ασκήσεις
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
ο
4
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
5
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
6
Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ)
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Ελληνική
ΝΑΙ (στην Αγγλική)
http://eclass.teikoz.gr/courses/EE146/
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η παροχή προς τον φοιτητή μιας εμπεριστατωμένης
εισαγωγής στην θεωρία και στις εφαρμογές των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου με έμφαση στην
ανάλυση.
Ο φοιτητής θα περατώσει μια σειρά από επιλεγμένες εργαστηριακές ασκήσεις, που καλύπτουν το
φάσμα των τελεστικών ενισχυτών στα ΣΑΕ.
Επιπλέον, ο φοιτητής θα ασχοληθεί με την προσομοίωση φυσικών συστημάτων σε υπολογιστή και
την εύρεση κριτηρίων σχεδίασης απόδοσης, μέσω εργασιών και με την επίλυση επιλεγμένων
ασκήσεων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:
1.
Να αναγνωρίζει και να περιγράφει τα διάφορα είδη συστημάτων ελέγχου.
2.
Να κατανοεί και να επεξηγεί την λειτουργία του συστήματος κλειστού βρόχου.
3.
Να αναλύει ένα σύστημα ελέγχου.
4.
Να σχεδιάζει Γεωμετρικό Τόπο Ριζών.
5.
Να υλοποιεί πειραματικές διατάξεις (Κυκλώματα RC και CR (απόκριση συχνότητας,
σχήματα Lissajous, κυκλώματα με Τελεστικό Ενισχυτή (Τ.Ε.)-Αθροιστής, Ενισχυτική βαθμίδα
με αναστροφή, Ολοκληρωτής, Διαφοριστής).
6.
Να κάνει χρήση Τ.Ε. στην προσομοίωση συστημάτων -Γραμμική διαφορική εξίσωση 1ης
τάξης, ομογενής και μη ομογενής με αρχικές συνθήκες διάφορες του μηδενός και με
ης
μηδέν, 2 τάξης ομογενής και να αναλύει τη λειτουργία τους.
Γενικές Ικανότητες
•
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
•
•
•
απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
•
•
•
•
•
•
Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ).
Μαθηματικά Μοντέλα Συστημάτων.
Μ/Σ Laplace και Συναρτήσεις Μεταφοράς.
Χαρακτηριστικά Μεγέθη και Απόδοση Συστημάτων Κλειστού Βρόχου με έμφαση στα
ης
ης
συστήματα 1 και 2 τάξης.
Ανάλυση Ευστάθειας Routh-Hurwitz.
Μέθοδος Γεωμετρικού Τόπου Ριζών (ΓΤΡ).
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο
Εξειδικευμένο Λογισμικό , Power point παρουσιάσεις,
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Φόρτος Εργασίας
Δραστηριότητα
Εξαμήνου
Διαλέξεις
26
Ασκήσεις Πράξης που
13
εστιάζουν στην εφαρμογή
μεθοδολογιών
Εργαστηριακές Ασκήσεις
26
Συγγραφή Εργασιών
Αυτοτελής Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
30
55
150
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά δεδομένα
ΙΙ. Τελική εργαστηριακή εξέταση (50%) , η οποία
περιλαμβάνει και τρεις υποχρεωτικές ατομικές εργασίες
(30% της εργαστηριακής εξέτασης)
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
•
•
•
•
•
•
η
R. Dorf, R. Bishop, Σύγχρονα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, 11 έκδοση Τζιόλας. 2010.
Π. Β. Μαλατέστας, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Εκδ. Τζιόλα, 2013.
th
G. F. Franklin and al, Feedback control of Dynamic Systems, 5 ed., Pearson Prentice Hall, 2006.
th
Κ. Ogata, Modern Control Engineering, 4 ed., Pearson Prentice Hall, 2002
Π. Ν. Παρασκευόπουλος, Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο. Τόμος Α Θεωρία, Αθήνα 2001.
C. E. Rohrs, J.L. Melsa and D.G. Shultz, Γραμμικά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Εκδ. Τζιόλα,
1996.