Εισαγωγή στη Ρομποτική

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΗΝ5660
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ο
6
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξης
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
4
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
5
Ειδικότητας (ΜΕ)
Ελληνική
ΝΑΙ
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η εξοικείωση του σπουδαστή με τις βασικές έννοιες της ρομποτικής με ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση των βασικών
κινηματικών προβλημάτων(θέσης και ταχύτητας) ρομποτικών βραχιόνων. Μετά το πέρας του μαθήματος ο σπουδαστής θα
έχει την ικανότητα να κατανοεί βασικές έννοιες ρομποτικής, να πραγματοποιεί κινηματική ανάλυσξ θέσης, ταχύτητας και
επιτάχυνσης ρομποτικών βραχιόνων, να σχεδιάζει ελεγκτές με μορφή εισαγωγικών τεχνικών ελέγχου ρομποτικών βραχιόνων
και να σχεδιάζει τροχιές ρομποτικών βραχιόνων.
Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών (Retrieve, analyseandsynthesisedataandinformation,
withtheuseofnecessarytechnologies)
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις (Adapttonewsituations)
Λήψη αποφάσεων (Makedecisions)
Αυτόνομη εργασία (Workautonomously)
Ομαδικήεργασία (Workinteams)
Εργασίασεδιεθνέςπεριβάλλον (Workinaninternationalcontext)
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
(Appreciatediversityandmulticulturality)
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον (Respectnaturalenvironment)
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής (Becriticalandself-critical)
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης (Advancefree,
creativeandcausativethinking)
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Αναλυτικό περιεχόμενο : Θεωρία :
Οριοθέτηση της ρομποτικής. Δομικά Χαρακτηριστικά ρομπότ, Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά.
Κινητική στερεών. Ευθύ κινηματικό πρόβλημα. Μέθοδος Denavit-Hartenberg.
Προσανατολισμός εργαλείου. Αντίστροφο κινηματικό πρόβλημα. Υπολογισμός Ιακωβιανού
πίνακα. Ευθύ και Αντίστροφο κινηματικό πρόβλημα Ταχυτήτων -επιταχύνσεων. Έλεγχος
Θέσης και Ταχύτητας Ρομπότ, Ελεγκτές PID και αυτόματος έλεγχος ρομπότ. Τέλειος έλεγχος
θέσης, Σχεδιασμός Τροχιάς.
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διαλέξεις Πρόσωπο με πρόσωπο με παρουσιάσεις
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
PowerPoint, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσωe-class
Εξειδικευμένο Λογισμικό προγραμματισμού.
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και Επικοινωνία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ με τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
e-class.
Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων
και άρθρων.
(Study and analysis of scientific
papers and book chapters)
ΑυτοτελήςΜελέτη(Autonomous
study)
ΣύνολοΜαθήματος (Total
contact hours and training)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΦόρτοςΕργασίας
Εξαμήνου
39
40
46
125
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
-
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
-
Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
-
Επίλυση προβλημάτων
-
Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
- Εργαστηριακή Εργασία
ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής/Ομαδικής Εργασίας (20%)
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
•
Εισαγωγή στη Ρομποτική , Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 9626 Έκδοση: 1η εκδ./2002, Συγγραφείς: Κουμπουλής
Φώτης Ν , Μέρτζιος Βασίλης Γ. , ISBN: 978-960-7530-13-4,
Διαθέτης (Εκδότης): Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
•
Εισαγωγή στη Ρομποτική , Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18548724 Έκδοση: 3η έκδ./2009Συγγραφείς: Graig J.
ISBN: 978-960-418-160
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.