για να δείτε τον ισολογισμό οικονομικής χρήσης του έτους

ISOCON A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 μέχρι 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(∆ημοσιευμένα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα ∆.Λ.Π.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ISOCON A.E.". Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να
εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
: Αγ. Άννης 23 - 18233 Αγ.Ι.Ρέντης
: 35360/02/B/96/24
: 44402107000
: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς
Νομαρχιακό
∆ιεύθυνση
Τμήμα
Πρόεδρος
: Κρίτων-Λεωνίδας Αναβλαβής
Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Πανιάρας
∆/νων Σύμβουλος
Αθανάσιος Σαρίδης
Εμμανουήλ Τσοντάκης
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Λεωνίδας Σαρίδης
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ
Αρμόδια Νομαρχία
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου
Ημερομηνία έγκρισης των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Ελεγκτική εταιρεία
:
:
:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου ∆ημοσίευσης
:
:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31/12/2012
Ποσά σε Ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη/(ζημιές) εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά
την έξοδο από την υπηρεσία
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
31/12/2011
4.845,74
4.415,13
169.833,63
179.094,50
7.466,55
3.566,75
339.833,63
350.866,93
162.375,03
417.417,11
0,00
337.833,35
917.625,49
268.470,83
874.101,82
0,00
655.898,50
1.798.471,15
1.096.719,99
2.149.338,08
162.000,00
511.368,19
-841.559,68
-168.191,49
150.000,00
173.368,19
-546.147,16
-222.778,97
26.162,71
26.162,71
48.000,00
74.162,71
48.000,00
74.162,71
1.190.748,78
0,00
1.190.748,78
1.264.911,49
1.096.720,00
2.297.954,33
0,00
2.297.954,33
2.372.117,04
2.149.338,07
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011
Καθαρή Ζημία 01/01-31/12/2011
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεμβρίου 2011
Καθαρή Ζημία 01/01-31/12/2012
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεμβρίου 2012
Μετοχικό
κεφάλαιο
150.000,00
0,00
150.000,00
12.000,00
162.000,00
Υπέρ το
Λοιπά
Άρτιο
Αποθεματικά
0,00
173.368,19
0,00
0,00
0,00
173.368,19
338.000,00
0,00
338.000,00
173.368,19
Κέρδη
Σύνολο
εις νέο
Iδίων Kεφαλαίων
-237.569,82
85.798,37
-308.577,34
-308.577,34
-546.147,16
-222.778,97
-295.412,52
54.587,48
-841.559,68
-168.191,49
1. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 έως 2011.
2. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της "S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε."
3. Εμπράγματα βάρη: ∆εν υφίστανται.
4. Προβλέψεις € 2.835.578,34 (Επισφαλείς απαιτήσεις και ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις)
5. Απασχολούμενο προσωπικό: 12 και 13 εργαζόμενοι την 31.12.12 και 31.12.11 αντίστοιχα.
6. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη:
- Απαιτήσεις: € 0,00
- Υποχρεώσεις: € 1.119.904,09
- Αγορές: € 1.511.175,12
- Λήψη Υπηρεσιών: € 101.416,36
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
ΚΡΙΤΩΝ - ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΑΝΑΒΛΑΒΗΣ
Α.∆.Τ. Π 062025
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ. Λ 871937
5/6/2013
Αναστασία Παυλάτου
Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Με σύμφωνη γνώμη
www.isocon.gr
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΙΩΑΚΕΙΜ
Αρ.Αδ. 0002714 ΟΕΕ Α΄ τάξεως
Ποσά σε Ευρώ
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Έξοδα πωλήσεων
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα/έξοδα (καθαρά)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικό κόστος-καθαρό
Καθαρά κέρδη (ζημιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη (ζημιές) περιόδου
1/1-31/12/2012
3.908.058,96
-3.294.280,92
613.778,04
-380.318,58
-349.255,79
-12.936,77
1/1-31/12/2011
6.862.342,75
-5.942.385,09
919.957,66
-867.927,34
-361.197,46
5.132,74
-128.733,10
3.320,58
-125.412,52
-170.000,00
-295.412,52
-304.034,40
-4.542,93
-308.577,33
0,00
-308.577,33
31/12/2012
-125.412,52
31/12/2011
-308.577,33
0,00
3.818,13
-3.320,58
-124.914,97
12.364,43
5.113,82
4.542,93
-286.556,15
106.095,80
451.426,98
-752.796,22
22.438,72
1.457.981,69
-1.381.431,00
0,00
-195.273,44
0,00
98.989,41
-320.188,41
3.320,58
0,00
-316.867,83
-187.566,74
-4.542,93
0,00
-192.109,67
-1.197,32
-318.065,15
-2.285,85
-194.395,52
0,00
-318.065,15
0,00
-194.395,52
-318.065,15
655.898,50
337.833,35
-194.395,52
850.294,03
655.898,51
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ποσά σε Ευρώ
Ζημιές προ φόρων
Προσαρμογές για:
Προβλέψεις, Καθαρή Κίνηση
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Έξοδα τόκων
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
Αύξηση / (μείωση) αποθεμάτων
Αύξηση / (μείωση) απαιτήσεων
(Αύξηση) / μείωση υποχρεώσεων
(Αύξηση) / μείωση υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό
λόγω συνταξιοδότησης
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Σύνολο
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων
Σύνολο
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους
Σύνολο
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως