ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ –ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

(ΑΝΟΙΚΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ)
ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
Ημερομηνία…../……/2010
Βεβαιώνεται
ότι
ο/η……………………….ετών……,
εξετάσθηκε και βρέθηκε πάσχων/ουσα από………….
………………..................................................................................
συνεπεία……………………………………………………
…………………………………………………………….
Βαρύτητα νόσου: μέσο / προχωρημένο στάδιο
Οι προηγούμενες φυσιοθεραπευτικές πράξεις δεν ανέδειξαν
σημεία βελτίωσης.
Λόγω της βαρύτητας της νόσου χρήζει παρακολούθηση
προγράμματος ιατρικής αποκατάστασης ως εξωτερικός ασθενής
για …….. συνεδρίες, για διάστημα……..μηνών με
φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία
και ψυχολογική υποστήριξη με προσδόκιμο βελτίωσης κίνησης,
βάδισης, λόγου, έργου και αυτοεξυπηρέτησης. Επανεκτίμηση.
Ο Δ/ντης της Κλινικής
ή
Ο Θεράπων Ιατρός
Υπογραφή-Σφραγίδα