ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Βεβαιώνουμε ότι ο Υπεργολάβος κος Ανδρέας Καραγκουλές εκτέλεσε το σύνολο
των εργασιών κατασκευής και τοποθέτησης υαλοπετασμάτων – κουφωμάτων
αλουμινίου – επενδύσεων ETALBOND και σιδηρών κατασκευών, συνολικής αξίας €
1.250.000
στο έργο: «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε.
Οι ανατεθείσες εργασίες στον εν λόγω Υπεργολάβο ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα
και εκτελέσθηκαν έντεχνα και ποιοτικά, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε απόλυτα
συνεργάσιμος στις υποχρεώσεις του.