close

Enter

Log in using OpenID

Balance Sheet 12/13

embedDownload
ZEGETRON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤAΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 )
ΑΡ. Μ.Α.Ε 26558/Β/01ΑΤ/Β/92/1735 ΑΡ. ΓΕΜΗ 798101000
(ποσά σε ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
Ποσά
κλειόμενης
προηγούμενης
χρήσεως 2013/2014
χρήσεως 2012/2013
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013/2014
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012/2013
Αναπόσβεστη
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Β.
Γ.
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Α.
228.792,09
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
228.150,74
641,35
228.792,09
225.974,27
2.817,82
2.850,00
547,88
2.302,12
2.850,00
405,38
2.444,62
671,43
106.365,16
204.584,42
314.471,01
671,42
87.190,04
199.327,83
287.737,17
0,01
19.175,12
5.256,59
26.733,84
671,43
101.897,40
189.092,70
294.511,53
671,42
89.153,35
181.560,51
271.790,66
0,01
12.744,05
7.532,19
22.720,87
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ )
4.736,85
4.736,85
31.470,69
27.457,72
Ι.
ΙΙΙ.
IV.
V.
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
(10.000 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο
Ι.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
437.802,75
110.712,61
548.515,36
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
3α. Επιταγές Εισπρακτέες (μετ/νες)
3α. Επιταγές σε καθυστέρηση
3γ. Επιταγές εισπρακτέες στις Τράπεζες σε εγγύηση
8. Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων
11. Χρεώστες διάφοροι
727.231,09
0,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV )
Ε.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμού ενεργητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
727.231,09
389.707,50
48.202,49
0,00
0,12
93.048,43
1.258.189,63
348.395,05
620,50
349.015,55
855.973,09
22,90
14.077,87
198.845,35
212.923,22
7.985,83
185.529,61
193.515,44
2.019.628,21
1.712.837,90
2.008,18
23.447,24
25.455,42
0,00
3.817,58
3.817,58
2.077.195,67
1.746.931,02
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013/2014
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012/2013
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
6.973.732,36
5.390.735,41
7.228.049,04
5.384.145,91
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 'Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
1.582.996,95
249.724,66
1.843.903,13
255.835,83
Σύνολο
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
Μείον :
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
1.832.721,61
426.142,73
845.751,77
46,68
81.456,92
1.271.894,50
560.827,11
81.410,24
479.416,87
4.331,33
0,00
197.266,44
130,62
103.958,23
1.619.370,01
480.368,95
103.827,61
376.541,34
Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό Αποθεματικό
Πλέον : κέρδη από πώληση ή υποτίμηση χρεογράφων προς συμψ.
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
-192.935,11
286.481,76
263.737,88
-249.592,59
126.948,75
21.087,63
0,00
286.481,76
21.087,63
Δ.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές Πληρωτέες (μετ/νες)
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
10.Μερίσματα πληρωτέα
11.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
2.823,59
4.904,90
113.355,67
0,00
7.985,09
121.340,76
113.355,67
6.974,95
7.985,09
128.315,71
96.038,60
346.206,41
513.702,95
772.927,02
214.176,03
82.223,44
702.475,03
46.964,68
136.540,38
12.354,09
5.649,71
360.025,36
1.560.408,72
222.697,65
223.657,89
148.677,78
44.638,70
158.696,84
15.036,70
0,00
160.598,44
974.004,00
3.084,00
0,00
2.077.195,67
1.746.931,02
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2013/2014
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων
(+) : Αφορολόγητο αποθεματικό για αυτοτελή φορολόγηση (άρθρο 72
Ν.4172/2013)
Σύνολο
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος
1α. Φόρος αφορολ.αποθεματικών (άρθρο 72 Ν.4172/2013)
Κέρδη προς διάθεση
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
2. Μερίσματα
3α. Μέρισμα από διάθεση αποθεματικού (άρθρου 72 Ν.4172/2013)
7. Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Χαλάνδρι, 30 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
14.145,29
0,00
22.653,30
22.653,30
2.099.738,96
851.767,68
767.602,33
ΙΙ.
855.950,19
130.729,67
48.202,49
0,00
0,12
135.424,44
1.170.306,91
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)
Ι.
Γ.
293.500,00
Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδ. πάγιου ενεργητικού
Σύνολο Iδίων Kεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)
Δ.
293.500,00
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΥΚΙΛΗΣ
Α.ΔΤ. Η 924650
286.481,76
346.206,41
126.948,75
252.210,16
6.974,95
639.663,12
84.649,57
1.325,24
553.688,31
0,00
379.158,91
32.952,50
0,00
346.206,41
252000,00
5649,71
200.000,00
96.038,60
553.688,31
0,00
0,00
0,00
346.206,41
346.206,41
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Α.ΔΤ. ΑΗ 064455
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
0,00
126.948,75
Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2012/2013
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝNΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 602525 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 12364 Α' ΤΑΞΗΣ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
256 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content