ισολογισμος 2013

Β. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε - ΜΑΡΜΕΛΑΔΟΠΟΙΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Γ.Ε.Μ.Η 83449002000
(ποσά σε ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Β.
Γ.
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Α.
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα- οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
180.007,16
145.658,18
34.348,98
177.457,16
140.677,05
36.780,11
216.134,83
1.792.910,85
0,00
1.280.732,40
216.134,83
512.178,45
216.134,83
1.779.010,85
0,00
1.224.715,78
216.134,83
554.295,07
2.056.074,28
215.677,22
221.417,66
0,00
4.502.214,84
1.518.500,73
171.384,55
221.149,95
0,00
3.191.767,63
537.573,55
44.292,67
267,71
0,00
1.310.447,21
1.915.066,38
228.020,94
216.366,21
60.000,00
4.354.599,21
1.378.081,29
169.538,87
216.076,11
0,00
2.988.412,05
536.985,09
58.482,07
290,10
60.000,00
1.426.187,16
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Ι.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή- Υποπροϊόντα & Υπολείμματα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικάΑνταλλακτικά υλικά και Είδη Συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
(611.000 μετοχές των 2,94 ευρώ)
1. Καταβλημένο
1.796.340,00
1.796.340,00
61.752,81
868.866,46
930.619,27
61.752,81
537.566,83
599.319,64
56.946,05
169.144,67
10.272,39
236.363,11
50.690,98
169.144,67
10.272,39
230.108,04
83.774,64
102.284,20
3.047.097,02
2.728.051,88
615.276,00
870.950,00
441.360,80
127.456,76
1.108.404,13
58.407,08
95.055,09
36.614,77
120.000,00
13.018,46
2.000.317,09
2.615.593,09
563.311,40
126.555,40
1.206.179,13
39.525,27
32.062,18
47.481,35
0,00
92.410,34
2.107.525,07
2.978.475,07
10.483,61
0,00
5.673.173,72
5.706.526,95
197.824,00
236.601,70
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
3. Επιχορηγήσεις επενδ. πάγιου ενεργητικού
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό Αποθεματικό
4. Ειδικά Αποθεματικά
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
299.950,00
13.271,84
313.221,84
299.950,00
12.458,11
312.408,11
1.623.669,05
1.738.595,27
Σύνολο Iδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)
Γ.
Ι.
373.124,25
396.723,59
259.789,63
501.893,68
544.277,75
20.549,56
1.334.675,15
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
Στις Τράπεζες για είσπραξη
3α. Επιταγές Εισπρακτέες (μετ/νες)
11. Χρεώστες διάφοροι
1.050.871,47
75.728,64
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV )
Ε.
Ι.
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ )
Δ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
Ποσά
κλειόμενης
προηγούμενης
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμού ενεργητικού
975.142,83
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές Πληρωτέες (μετ/νες)
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
10. Μερίσματα Πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ&ΓΙΙ)
585.641,06
58.649,46
1.405.973,83
1.242.446,29
121.193,00
1.121.253,29
3.546,20
353.597,16
439.344,00
1.771.630,19
0,00
495.857,80
449.640,90
2.066.751,99
85.987,20
810.212,13
896.199,33
61.274,05
306.775,78
368.049,83
4.002.504,67
3.840.775,65
181,76
0,00
12.469,26
12.651,02
1.414,72
77.472,60
11.488,60
90.375,92
5.673.173,72
5.706.526,95
Δ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών
197.824,00
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
2. Δάνεια τραπεζών
236.601,70
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών
Σημειώσεις : 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή των οικοπέδων της εταιρείας έγινε στη χρήση 2012 σύμφωνα με το Ν.2065/1992 .
2) Έγιναν αναμορφώσεις σε ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης προκειμένου να καταστούν συγκρίσιμα με της παρούσας .
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ι.
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 'Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα
2. Έκτακτα κέρδη
Μείον :
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημιές
4. Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
5.768.490,81
4.156.262,32
1.612.228,49
48.071,90
1.660.300,39
405.027,29
894.006,87
647,53
160.546,85
1.299.034,16
361.266,23
159.899,32
201.366,91
46.557,11
2.681,31
32.023,83
28.842,45
5.657.057,28
3.929.200,70
1.727.856,58
80.057,18
1.807.913,76
482.605,31
1.001.426,24
0,05
167.531,31
1.484.031,55
323.882,21
167.531,26
156.350,95
Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
Συν: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση
184.376,43
102.284,20
286.660,63
61.310,56
15.320,36
210.029,71
85.433,89
52.568,11
138.002,00
32.300,44
0,00
105.701,56
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό Αποθεματικό
2. Μερίσματα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
6.255,07
120.000,00
83.774,64
3.417,36
0,00
102.284,20
210.029,71
105.701,56
80.699,54
-16.990,48
184.376,43
218.513,47
218.513,47
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2013
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
2.635,41
120.695,89
28.285,30
-70.917,06
85.433,89
296.711,26
0,00
184.376,43
296.711,26
0,00
85.433,89
Αθήνα, 30 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΜΟΥΤ ΗΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 216733
Α.Δ.Τ ΑΕ 347730
Α.Δ.Τ. ΑΒ 229086
Α.Δ.Τ. ΑΗ 510228
Αρ Αδείας 20804 Α' Τάξης
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κκ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας Β. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε ΜΑΡΜΕΛΑΔΟΠΟΙΙΑ
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «Β.ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε ΜΑΡΜΕΛΑΔΟΠΟΙΙΑ», που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως
και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά
και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια
αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση,
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής θέματα :
1. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, το συνολικό ύψος της μη
σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 58.000,00, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 58.000,00 ευρώ και τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων καθώς τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 58.000,00.
2. Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων
φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της
πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την επιπτώσεις του θέματος Νο. 1 και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος Νο. 2 που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της Εταιρείας «Β.ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε ΜΑΡΜΕΛΑΔΟΠΟΙΙΑ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό
Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 12 Μαΐου 2014
O ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15391
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125